1394 juli 13 AKDOG 11 regest 101

KADO inv nr 11, regest 101, 13-7-1394
Dirk, Johan, Wouter Spiering en Godert en Gooswijn Steenweg kinderen van wijlen Dirk van Gemert dragen over aan Reinart van Husen landcommandeur van Aldenbiesen van de Duitse Orde het erf en de gemeente De Duvelscamp voor schepenen van Gemert.
Transcriptie Jan Timmers

Wy Willem van Middelscoet, Gerit vander Vondervoert, Korstiaen vanden Moirtell, Heyne Emonds soen van Espdunck, Roelff Schoemeker, Roever Schoemeker ende Heyne Quedens soen scepenen des dorps van Gemert doen kont allen luden dat voir ons coemen sin Dierc, Johan, Wolter Spirinc ende Goedert Diercs kijnderen wilen was van Gemert gebroeders ende Goysswin vanden Steenwege wetlyc man ende monboer Juffrouwe Beelen sins wyfs dochter walne Diercs van Gemert ende hebben samentlijc oevergegheven ende helmelijc vertheegen op alle alsoelken erve ende gemeynten geheyten des Duvels Campe mit allen sine toebehoerten, gelegen inden dorpe ende gerichte van Gemert mit allen rechte ende toebehorten gelijc hen van hoire vader aen gestorven is, tot behoeff des erwerdigen ende goide heren Reynarts van Husen lantcommendurs der balien vanden Biessen ende des gemeynen Duytschen Ordens. Voert soe hebben Dierc, Johan, Wolter Spirinc ende Goedert gebroeders van Gemert voirsz ende Goysswin voirsz dit opdragen oevergheven ende dit vertyen, geloeft op hen ende op alle henne goede vast ende steede ende onverbroeclijc te halden ende allen voir commer den sij daer op gemaect moegen hebben den voirsz orden aff te doene tot ewigen dagen, sonder argelist. Ende want dese voirsz verthyinge en de oeverghevinge ende alle saken ende punten voirsz voir ons Willem van Middelscoet, Gerit vander Vondervoert, Korstiaen vanden Moirtell ende Heyne Emonds soen van Espdunck scepenen des dorps van Gemert voirsz alsus gescheyt sin, gelijc ende in alle vrsz manieren als voirgescreven steyt. Soe hebben wy den segel onss gemeynen scependomps van Gemert aen desen tgengenwordigen brief doen hangen. Gegheven in die jair ons heren dusentdrihundertnegentich ende vyer, dertien dagen in julio.

Download