1394 juli 13 AKDOG 11 regest 100

KADO inv nr 11, regest 100, 13-7-1394
Sophie van Dinther weduwe van Dirk van Gemert, doet afstand van haar tochtrecht op het erf en de gemeente De Duvelscamp ten behoeve van haar kinderen Dirk, Johan, Wouter Spiering en Godert en Gooswijn Steenweg haar schoonzoon.
Transcriptie Jan Timmers

Wy Willem van Middelscot, Gerit vander Vondervoert, Korstiaen vanden Mortell, Heyne Emonds soen van Espdunck, Roelf Schoemeker, Roever Schoemeker ende Heyne Quedens soen schepenen des dorps van Ghemert doen kont allen luden dat voir ons coemen is Juffrouwe Sophie van Dynter walner Diercs wyff van Gemert mit hoiren gekoren momber den hoir die richten na gewoenre hir toe gegeven heeft ende heeft oeverghegeven ende helmelijc verteegen op alle alsoelken tucht als sij hadde aen erve ende gemeynte geheiten dat Duvels Campen gelegen inden dorpe ende gerichte van Gemert mit allen sulen toebehorten gelijc als Dierc willen was van Gemert hair man doer ynne bestaerff tot behoef Diercs, Johans, Wolter Spirings ende Goederts van Gemert gebroeders horre kijnderen ende Goysswins vanden Steenwegs hairs swagers. Ende heeft geloeft op hair ende op alle hair goede, dit oevergheven ende verthyen vast ende steede ende onverbroeclijc te halden, tot ewigen dagen ende allen voir commer van hairen wegen af te doene, sonder argelist.
Ende want dese vorsz vertyinge ende oevergheevinge, ende alle saken ende punten voirsz voir ons Willem van Middelscoet, Gerit vander Vondervoert, Korstiaen vanden Mortell, scepenen des dorps van Gemert voirsz voir ons alsus gescheyt sin, gelijc ende in alle vrs manieren als voirgescreven steyt, soe hebben wy den segel onss gemeynen scependomps van Gemert aen dese tgegenwordigen brief doen hangen, Gegheven in die jaer ons heren, dusentdrihundert negentich ende vyer dertien dagen in julie.

Download