1393 oktober 27 AKDOG 11 regest 96

KADO inv nr 11, regest 96, 27-10-1393
De Duitse Orde doet beklag bij de hertog van Gelder over Wouter Spiering van Gemert en de andere kinderen van Diederik van Gemert.
Transcriptie Jan Timmers

Hoegeboren vurste ende genedighe lieve her hertoughe van Gelre ende greve van Zuytphen, gruete in guede ende kennisse der waerheyt, Want wy Reyner van Huysen lantcomendator derre Balien van den Byessen des Duytsschen Ordens ontfangen ende aengesten hebben uwen brief in den welken uwe genade scrieft beghende u oever te senden alsulck gebreck ende betuene als wy op Spyringe van Ghemert ende syne brueder meynen te hebben. Soe ist dat wy van ons ordens weghen ons selve onse gebreck ende betuene ende oic wye die saken eyns deils tusschen onsen orden ende Dyercs kynderen wilen was van Ghemert tot hier toegegangen ende gehandelt syn uwer genaden over gheven nae uwen begerden ende in geloeven van punten te punte in allen manieren hier nae volgende bescreven.

Inden eirsten gheduchtige ende genadige lieve here soe gheven wy u over copien alle onser principael brieve van coepe ende van vorwerden tusschen onsen orden ende Dyerc wylen was van Ghemert begrepen ende besiegelt ende in wat maeten onse orden aen des selve Dyercs heirlicheit gherichten ghemeynten ende vroenten coemen is, dat is te weten sunderlingen dat onse orden heeft gecoft teghen den voirsz Dyerc alle syne heirlichheyt van Ghemert en die gherichten aldae hoege ende lege mit allen hoire toebehoirten dat sy in waeren in weyden mit dat vysscherien ende alle ghemeynten die den voirsz Dyerc ende der heirlichheyt toebehoerende waeren ende syn in den dorpe ende gherichte van Ghemert gelegen. Welke heirlicheyt die selve Dyerc vercoeper onse orden over ghelieverent heft nyet uytgescheyden anders dan syne guede genoept inden brieve des coeps, ende die guede daer af nu die twyst is tusschen onsen orden ende Dyercs voirsz kynderen worden oic overghelieverent, ghelyck ghemeynten dair by liggende. Ende die oic laeghen doe ter tyt voir ghemeynte in dryste ende in veeweyden ende dair voir hebben wye se oic ende onse orden vele jaere beseten ende ghebruect ende die orden noch heilt ende ghenuchet ende is oic altoes dair aen gehalden, ghelyck dat vonisse onss heren genadighen vrouwe van Brabant nae den besuech dair op verlent inhelt ende wyrwyest.

Voerts geduchtigen lieve here soe tuenen wy u ende uwer genaeden dat des voerss Dyercs wylen was van Ghemert kynderen boeven inhalt onser brieven a..men siin in onsen dorpe ende gerichte van Ghemert dair die hoegheboeren vurstynne onse lieve ende genedighen vrouwe die hertoegynne van Brabant eyne voechdynne is. Ende hebben hoire hande aen onse ghemeynte ende vroente geslagen ende die behempt begraeven ende mit boemmen beplant ende bepaelt gelyck oft hair erve geweyst hadde ende als dat wy altoes weder innegesteken hebben ende geslicht ende hen nae gereden te menige stede des daege mit hen haldende by hoiren vrinden ende dae sy geseten syn. Ende in alweghe mit ongel..pe van den daigen gescheyden siin. Soe dat wy die saken van noeden weghen ende van onmacht onss voirss. voichdynnen manen ende clagen muesten. Want sy alse vanden selven saken onse beschermesse was ende is dat sy ons dese wille ende gewalt afdoen wolde soe dat sy ons ende hen voir hoere ende hoeren rait ontboet mallic(?) mit syne brieve vermeten ende betuenen alsoe dat sy tgegenwerdich ons beyden partien overmits guet duncken hoirs wiesen raits Johannes Wyflyt hoire scouteth van Pedelant ernstlic beval dat he als een amptman overmits hoire mannen van leene mit namen heren Dyerc die Roever, Rutger(?) Vryent van Rode, Arnt van die Loe ende Andries van Bruechenen Jans soene een wytlicen besueck ende een waerheyt besont verhuerde op den twyst voirsz. vanden gheenen die der vroenten ende ghemeynten voirsz wynne noch verleser en waerd ende buren den dorpe van Ghemert geseten des voirsz Johan Wyflyt gehoersam was op welc besuec ende aengesten bryeve ende conde beyder partyen. Soe heeft onse voechdynne ende beschermesse voirsz overmits honnen pard desen vursz twyst verckeert ende eyn vonnisse ghewyest nae rechten ghelyck die brieve daer op begrypt cleirlic inhelt ende begrypt. des wy u oic eene copie over gheven.

Voert geduchtige ende genedige liever here soe tuenen wy u uwer genaden goede van hyemelryck onser lieven vrouwen amen ende allen guden luden dat Dyercs kynderen vursz eynsdeels boven den vonnisse vursz onse vyande werden siin ende uwe ondersete eynsdeels mede ende hebben den orden ende onse groete verderfliken schaeder gedaen mit brande ende mit rouve daich ende nacht ende dat onse genoemen tieghen rechte ende bescheyt die omme wy sy nye tedaeghe brengen oirkenden sunderlingen voir u ghemynde lieve here wie wale wy altoes rechts ende bescheyts voir allen henne orbodich sin geweist als uwen genaden waele ghedencken mach.

Voert ghemynde lieve here soe tuenen wy u dat wy te beyden syden hadden getast in hande ons lieven ghemynde heren van Borne ende here Henrichs vander Lecke ende een ygelic van ons partien voersz op eene pene van vyefhonder alder schilde ende voert gelyck inhaldende is dat compromisse daer op gemaeckt rechts ende mynnen by hen te blieven der saken voirsz In welcken pandrieve sy broekelic siin worden.

Voert genedige ende ghemynde lieve her soe tuenen wy u dat Johan van Ghemert Spyrincks brueder coemen is bynnen onsen gerichte van Ghemert ende op onser vrier straeten aldae ende heeft onsen amptman aldae mit wille ende mit opsacke opt lyf gherent ende meynde hem neder ter erden gereden hebben om mit ons te moetwillen

Voert genedige lieve here soe tuenen wey u dat Dyrc Johan ende Godert ghebroedere van Ghemert mit opsechen laeghen coemen syn bynnen onsser heirlicheyt voirseit ende op onser vryer straeten ende hebben geslaegen ende gesteken ende met mecssen geworpen op onsen onderrichter soe dat hie heen huesen moeste ende al mit voirrade om mit ons te moetwillen.

Voert ghemynde lieve here soe tuenen wy u dat wy om der gewalt wille voersz. aen onse heirlicheyt ende amptlide gekeert overmits hen hebben hoire gude becommert ende van besechen nyet (?) Soe penen daer af sy nyet gehalden op hebben, mer hebben honne hande weder daer aene geslaegen sonder erloef ende wille des gherichtes dair mede sy tieghen ons heirlicheyt gedaen hebben ende ghebrueckt.

Voert geduchtige lieve here soe tuenen wy u dat Dyerc van Ghemert ende die syne die onse gehulde man is van leene ende ons twee eyde gedaen heeft onse broedighe ende gecleyde knecht ter doedt toe gewont heeft eer hie onse vyant waert.

Voert genedighe lieve here soe tuenen wy u dat wy Dyerc onsen man van leene voirsz. maenden op siin leen ende op die eyde van truwen ons gedaen doe Spyrinc syn bruder onse vyant worden was by ons te coemen ende onse paelen helpen te halden ghelyc onsen anderen leenmannen dair hy ongehoersam af is geweest ende onse ghebot verseeten heeft ghelyck wy geduchtige lieve here op den daeghe waele verclenen suelen dese saken ende andere.

 

 

Voert ghemynde lieve here soe tuenen wy u dat die stat vanden Bossche ons ontboet ende eyn vry geleyde gaef alle hoire Meyerie doer ons ende die onse te vaeren ende te coemen omme ons te verantwerden in den saken die Dyercs kynderen vursz ende hoir part der stat aenbracht hadden van vyster den saken dair omme die stat voirsz ons overvallen wolde dair mede wyse gelheden waren soe dat wy onse broeders des ordens ende andere onse vriende ten Bossche sanden omme ons te verantworden. Ende doe die selve onse bruder ende vriende weder van daire keerden ende te Dynter quaemen dair lach die vursz Dyerc ende die syne onse geswoeren man van leene met opgesechen(?) laeghen boeven dat geleyde voirsz dat syne vrint van synent weghen mede asen tierden ende staeck ende sloigh op onse broeders des ordens ende onsen vrient bleif aldae eyns deels gewont ende wienden sy vermoert hebben nyet aensien de twee eyde ons gedaen van manleene.

Voert lieve genedige here soe tuenen wy u dat dese selve Dyerc van Ghemert doe alle dese voirsz punte van hem ende den synen geschiet waeren ons siin loen van ons haldende ende die twee eyde van truwen op gegheven heeft ende is onse viant worden.

Voert geduchtige lieven here soe taenen wy u dat Dyerc voersz ende syne hulpere onsen masselyer gescint heeft ende hebben ende hem syn perdt genoemen des ommer engheyne gude lude en pleeghen.

Voert geduchtige ende ghemynde lieve here soe tuenen wy u ende uwer genaeden ende seggen voir onse recht dat men ons billiken onse brieve halden suele ende verrichten ons dat ons nae onsen brieven verkuert is ten were sake dat Dyercs kynderen voirsz betere brieve ende betuene brechten dair wi met rechte nyet weder geseggen en konden noch en mochten. Ende des rechts blyven wy genedige lieve here by u. En weirt oeck sake geduchtige lieve here dat Dyercs kynderen voirsz omme eynygher auder saken wille onse ende ons ordens viande worden weren dan omme der guede wille voersagt Soe begheren wy dat sy die saken alvigt ende alremaele uwen genaeden beschreven willen overgheven En dat wy oec ons derre voire uwer genaden verantwerden moeghen.

Dorluchtighe ende ghenedige lieve here van Ghelre want ghy dese saken ende alle saken tusschen onsen orden ende Dyercs kynderen wylen was van Ghemert aen u genoemen hebt nae rechte ende nae allen hercoemen die te slichten ende te verlyken als wy verstaen nae dien dat ghy ende wy ons dair af ondersaenen hebben Soe bidden wy u ende uwer genaden oetmoedelic dat ghy uwe genaede ende oetmoet dair toe ernstlic keren wilt omme goids wil ende sinne lieven moeder Marien te vorste ende omme des ordens wille voersz ende onser beden ende dyenste ende onse brieve vorwarden ende alle punten wers af soe genslic ende soe truwelic hoeren ende oversien wilt ten gueden gerechten ganssen gronde gaende Ende onsen orden in desen saken alsoe besorgen ende bewaeren dat ghys geduchtige ende ghemynde lieve here loen van den almechtigen goede ende onser heren vrouwen. Ende van allen vursten heren guden luden ende van onsen orden loef ende oere erwernen moeght voir oeghen hebbende ende aensiende die heymelicheyt ende vruntscap tusschen u ghemynde lieve here ende onsen orden staende ende wesende gekende(?) ons siegels den wir hier op hebben gedruck. Gescreven in den jaer xciii des avends sente Symons ende sente Juden daeghe der heyligher apostelen.

Download