1392.DOZA 1439

1392 DOZA oorkonde nr 1439
Datum niet leesbaar, gezien de lijst van schepenen en de vermelde personen zal de oorkonde uit de jaren tachtig of negentig van de 14de eeuw zijn. De oorkonde moet van na 5-2-1387 zijn, omdat Claus dan pas de erfpacht krijgt die hij in deze acte verkoopt. Het leesbare deel van de datering wijst dan naar 1392.
Oorkonde is gehavend en daarom deels onleesbaar. Gereconstrueerde tekst tussen haakjes, onleesbare delen met puntjes aangegeven.
Transcriptie Jan Timmers

Claus, de schoonzoon van Hannen Wolf, verkoopt een erfpacht van een mud rogge die hij krijgt van Gerit Wolf, de oom van zijn vrouw, aan Gooswijn Arnt Sniederszoon. (zie ook de oorkonde van 5 febr 1387, DOZA nr 2501)

Wij Michghyel vander Heiden, Heinric Emonts soen van Espdonc, (Ger)it vander Vondervoirt, Roef de Ridder, Arnt Maessoene, Kerstyaen vanden Mortel ende Willem van (Mi)ddelscote scepenen in Ghemert doen cont enyecheliken die desen brief sullen sien off horen lesen dat voir ons is comen Claus die Hannen Wolfs swaeger was in sine helen bedde ende heet verc(och)t Goesen Arnt Snyders zoen was een erfmudde rogge dat hem gheldende was Gherit Wolf sijns wijfs oems uten erve dat Gherit erfpachts … … voirscr metten erfbrieve daer Claus voirscr dat erfmudde roggen mede maenende was dien deren brief heet Claus voirscr Goesen mede over ghegeven ende heves hem mechtich ghemaect den pacht daer mede te maenen opten pachtdach ghelyc die pachtbrief begrypt ende welc erfmudde rogghen Goesen ghecocht heet teghen Claus voirscr omme veertich hollants gulden die Claus voirgenoempt kent ende lyet dat hem Goesen voirscr wettich ende wael betaelt heet. Alsoe dat Claus Goesen quijt heet ghesconden van den ghelde voirt meir soe heet Claus hermelike verteghen met ha(nde) ende met monde van dat voirscr erfmudde roggen ende opden pacht brief tot Goesens behoef … ende heet Goesen gheloeft dat erfmudde roggen te weren voir hem ende voir sine (naecom)elinghen sine pacht …. …. (eest) als sy seden alle arghelist uyt ghesceiden. (In o)rcond(e der) waerheit soe heb(ben wy) scepenen voirscr onsen zeghel ons ghemeyns scependomps van Ghe(mert aen) desen (brief g)heha(ngen en)de gegheven inden jare ons heren doemen screef dusent driehond(ert en)de tw(ee en negenti)ch …

Op de achterkant staat:
Claus Hannen Wolfs swaeger heeft vercocht Goesen Arnt Snijders soon eijn erfmudde roggen uit seekeren erve dat Gherit Wolf tegen hem erfpachte ende tot Gemert gelegen.

Download