1387 febr 5, DOZA 2501

1387 DOZA 2501; 5-2-1387
Transcriptie Jan Timmers

Claus, schoonzoon van Johan Wolf, geeft in erfpacht aan Gerit Wolf, de broer van Johan, het huis met hof waarin Gerit woont en dat van Johan was, voor 1 mud rogge jaarlijks. Als extra onderpand voor de erfpacht heeft Gerit een aangrenzend perceel benoemd.

Wij Roef die Ridder, Ghevart van Stribosch, Heynric Ghevarts zoen was vander Heyden, Gherit vander Vondervoert, Johan vanden Grunendale, Michiel vander Heelderdonc, Heynric Emontszoen van Espdonc, scepen in Ghemert doen cont allen luden die desen brief sullen, sien of horen lesen dat voir ons is comen Claus die Hannen Wolfsdochter heet, die Gherit Wolfs broeder was, in sinen hele bedde ende heet uut ghegeven tot enen erfliken pacht Gherit Wolf die Johan Wolfs broeder was, die Hadeghen Mertens zoen waren, alsulken husinghe ende erfenisse als daer Gherit Wolf op wonechtich is, die Johans sinen broeder was met alle sinen toebehoerten die gheleghen is metten enen eynde aen des heren straete metten anderen eynde aen Luchus erve van Beke die Johan Gheenmans zoens was ende metten eenre siden neven Gherits erve voirsz des pechters ende dander side neven erfenisse die Hadeghen Willekens was Gherits suster (?) voirsz ende erve coeper (?) vorenscrevene erfenisse heet Gherit voirsz Clausch gheloeft te ghelden erfelecken enen mud rogge tsairs ende voir uyt der selver erfenissen die Gherit voirsz ligghende heet neven dat erve dat Claus Gherit voirsz verpacht heet erfelecken ende dat van eyn ghedeylt uut dat heet Gherit voirscr Claus voirsz hier in gheset tot enen erfliken onderpande ende verbonden om sijns pachs wille te sekerre te wesen welcken pacht Gherit voirsz of sijn nacomelinghe Claus voirsz of sinen naecomelinghen ghelden en betalen sullen met onseren (?) rogghe jaerlix altoes op onser vrouwen lichtmisse dach purificatione ende te leveren metten gheborter maeten van Ghemert uyt dien voirgenoemden erve. Ende dese voirsz erfenisse die Gherit gheerfpacht heet die heet hem Claus sijn swager voirsz gheloeft te weren op hem ende op sijn goet alsmen pachtgoet sculdich is te weren ende alle voircommer af te doene dye men daer uyt gheldende weyr ende Gherit voirsz heet Claus weder gheloeft op hem ende op sijn goet alsulcken erve als hi hem tonderpande gheset heet die te weren alsine onderpande sculdich is te weren ende alle voircommer af te doene dyemen van erve sculdich is te doene uyt ghesceyden des heren tyns. Eyst als sijs eden. Alle arghelist uyt ghesceyden. In orconde der waerhyt soe hebben wij scepen voirsz onsen zeghel ons ghemeyne scependomps van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegeven inden jaer ons heren doemen screyf dusent driehondert tachtentich en soeven op Sente Aechten dach.

Download