1386 juni 9 AKDOG regest 77

KADO inventaris nr 658, regest 77, 9-6-1386

Transcriptie Jan Timmers

De Duitse Orde heeft voor negen jaar de hoeve Ter Eycke verpacht aan Cele Alant Timmermanszoon

Wij Willem van Middelscoet, Willem van Scerpenborch, Ghevart van Stribosch, Heynric Ghevarts zoen, Jan vanden Gronendael, Michghiel vander Heyden, Heynric Emonts van den Espedonc scepene des comenduers van Ghemert doen cont en ygheliken dat her Robrecht van Verenburch comenduer des huys van Ghemart heeft met wille ende met raede broder Heynrics van Lewenberch lantcomenduer der Balyen vanden Bijssen ende met raede der heren broder der orden des huus van Ghemert heeft verpacht Celen Alant Tymermanszoen die hove ter Eycke den coren was daer af neghen jaer lanc en yghelec jaer om drie mudde rogghe vijf mud haveren ende twee vaet raepsaets goeds en ousbers(?) pachs te pechters recht ende dees drie mud rogs sal hy betaelen tot onder vrouwen misse alsmen kerssen bornt ende dees vijf mud haveren ende twee vaet raepsaets tot alreheyleghe misse ende desen vorseyden pacht rogghen haver ende zaet sal men ontfangen op den vorsz daghen met alsulker gheborder maeten als ganghe ende ghene is tot Ghemert met alsulker vorwarden of hem dees vorsz Cele niet en verdraeghe in pacht metten heren vorsz soe soude Cele vorsz op dat leste jaer van den neghen sitten in allen laets recht. Voert heeft Cele vorsz gheloeft den voirsz pacht op hem ende op al sijn goet, ende op den vorsz daghen den vorsz heren te betalen. Voert soe sal Cele vorsz die tymeringhe van den goede houte in dake ende in weynden op sinen cost ende allen jaer twee daghe dach decken met nuwen dake ende daer toe doen als eyn goet laet sculdich is te doen, ende die heren vorsz sullen hem leveren yseren en hout als men enen laet sculdich is te leveren. Vort soe sal Cele vorsz alle beesten te halven hauden ende vlutten en vueren alle vrachten diers die heren te doen hebben. Ende dees vorseyte Cele sal alle jaer poeten dertich wassende poet van welkerhunde hout dat hij wil opten selve goede. Oec soe sal Cele vorsz betalen allen jaer den comenduer vorsz twelf ellen goeds vlessens lakens en eyn zeynde nader ouder gewoent. En hy sal den comenduer hauden honde ende hoenre als hy des begheert. Voert heeft Cele vorsz den orten gheloeft ende ghezekert met hande ende met monde in eyde stadt hout ende ghetruwe te sine ende verbonden des ordens schade te keren nae sinen besten sinnen. Voert weert dat zake dat Cele in desen vorsz vorwarden ende verbentenisse erghent tieghen ghinghe in worten oft in wercken dat men der waerheit mocht vinden soe soude Celen tyt te naesten pinxsten toe comende uyt syn. Vort meer weert tot zaeke dat Cele vorsz ontsacht worde dat van sinent weghen toe queem dat sal hij af doen of waer hys niet af en doet waer syt af connen ghedoen, ende daer sullen sy hoer best toe doen. Ende waer sys niet af en connen ghedoen soe sal Cele vorsz uyt varen of hy weel. Ocht hy mach bliven sitten op syn aventure. Vort eest vorwert dat Cele vorsz ende gheen lant toelen ende sael metten beesten die der heren toe hoeren dan totter hoven hoert en sy totter heren wille. Alle arghelist in desen vorseyden vorwarden uyt gesceyden. In orconde der waerheit soe hebben wij scepenen vorsz onsen zeghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven ynt jaer ons heren doemen screef driehondert tachtentich en sesse opten pinxtavent.

Download