1386 juni 9 AKDOG regest 76

KADO inv nr 676, regest 76, 9-6-1386

Verpachting door de Duitse Orde aan Bate Everets van het goed Kieboom voor negen jaren.

Transcriptie Jan Timmers

Wij Willem van Middelscoet, Willem van Scarpenborch, Ghevart van Stribosch, Heynric Ghevarts zoen van der Heyden, Johan van den Gronendael, Michghiel van der Heyden, Heynric Emonts zoen van Espdonc scepen des commenduers van Ghemert doen cont en ygheliken dat broeder Robrecht van Verenburch met wille ende met rade broder Heynrics van Lewenberch lantcommenduer van den Byssen ende met rade der heren broder der orden des huys van Ghemert heeft verpacht Baeten Everits ende horen kynderen die sij by hoer heet die hoeve ter Kyeboem den coren was daer af neghen jaer lanc en yghelyc jaer om vi mudde rogghen iiii mud ghersten ende om iiii mudde haveren ende iiii vaet raepzaets ousbers (?) pachts tot pachters recht. Ende die iiii mudde ghersten ende iiii mud haver ende iiii vaet raepzaets tot alreheyleghe misse betalen. En dees vi mudde rogghen sullen sij betalen tot onser vrouwen licht misse als men kerssen bornt. En desen vorg. pacht rogge gherst en haver en zaet solen die heren ontfaen op dien vorseyde daghen met alsulker gheborder maeten als ghange ende ghene is tot Ghemert met alsulker vorwarden oft dese vorsz Bate hoer niet voert en verdrughe in pacht metten heren vorsz soe soude Bate vorsz dat lest jaer van den neghenen sitten in allen laets recht. Voert heeft Bate vorsz gheloeft desen vorsz pacht op hoer ende op al hoer goet opden vorseden daghen den vorsz heren te betalen. Voert sal Baete vorsz die tymeringhe houden in daken ende in wenden op horen cost ende daer toe doen als een goet laet sculdich is te doen ende die heren vorsz sullen hoer leveren yseren en hout als men enen laet sculdich is te leveren. Voert soe sal Baete vorsz alle beesten te halfve houden vlutten ende vueren en alle vrachten doen die die heren te doen hebben. Ende Baten vorsz sal poeten loeke winnen op dat vorsz goet ende sy sael alle jaer poeten xxx wassender pote van welkcende houten dat sy willen op ten vorsz goede. Ooc so sal Bate vorsz betaelen alle jaer den commenduer vorsz twelf ellen goede vlessens lakens ende eyn zeinde nader auder ghewoenden. En sij sullen den commenduer houden enen hont ende hoenre als hij des begheert. Vort so sal Bate op den goede vorsz twee daghe decken jaerlecs van nuwen stroe. Voert heeft Bate vorsz den orden gheloeft ende ghesekert met handen ende met monde in eystat hout ende ghetruwe te sijn ende verbonden des ordens schade te weren nae allen horen beste sinnen. Voert weert dat zake dat Bate in desen vorseyde vorwarden ende verbentenisse erghent tieghen ghinghe in worden oft in werken dat niet der waerheyt mocht vinden soe soude hore tijt totten naesten pinxteren uyt sijn altoes naesttoecomende. Voert meer weert dat zake dat Bate vorsz ontsacht worde dat van horent weghen toe queem dat sael sij afdoen of waer sijs niet af en doet, dat si dat ten naesten pinxsteren uyt varen soude. Ende worde sij dat ontsecht dat van der heren weghen toe queem dat sullen die heren afdoen of waer sijs niet af en connen ghedoen ende sij sullen hoer best daer toe doen soe soude Bate uyter varen of si woude.

Ocht si mach blive sitten op haer aventure. Voert eest vorwerde dat Bate of hoer kynder en gheen lant toelen en sullen dan totter hoven hoert metten beesten die der heren toe horen tensij metten heren wille. Alle arghelist in deser vorg. vorwarden uyt ghesceyden.

In orconde der waerheyt soe hebben wij scepenen vorsz onsen zeghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven ynt jaer ons heren doe men screef dusent driehondert tachentich en zesse opten pinxt avont.

Download