1386 juni 9 AKDOG afschrift CvB

Afschrift CvB 430 f52v,f53 van AKDOG 859, regest 78, dd 9-6-1386

Transcriptie Jan Timmers

Verpachting voor 9 jaar van de hoeve Mierlo te Mierlo van de DO aan Peter Leytens van Mierlo onder nadere voorwaarden.

 

Wij Willem van Middelschoet, Willem van Scerpenberch, Ghevart van Strijbosch, Henrick Ghevartssoen, Jan vanden Groenendael, Michiel vander Heyden, Henrick Emontssoen van Espdonck, scepen in Gemert, doen condt en ijgelycken dat broeder Robrecht van Vrienburch commendeur des huijs van Gemert, met wille ende met raede Heynrick van Leuwenberch lantcommendeur der Balyen vanden Biessen, ende met raede der heeren der Oerden des huijs van Gemert heeft verpacht Peteren Leyten soen van Mirle, die hoeve Mijerle, die den heere toehoret, den choeren was daer aff neghen jaer lanck, een ijegelyck jaer om vj mud roggen, ende om vj mud garsten, ende om iij vaet raepsaets, cusbers pachts tot pachters recht, ende die vj mud gasten ende iij vaet raepsaets sal hij betaelen tot Alre heylige misse ende te brengen alle weghe bynnen Gemert, totter heeren wulle, ende die voergenoemde vj mudde roggen sal hij leveren inder heeren huys tot Ghemert tot Onser Vrouwen Lichtmisse voerscreven pacht roggen, garst, ende zaet sal men ontfangen op den vrsz daghen, met alsulcker geborden maeten als ghenge en gene te Gemert, met alsulcken voerwaerden, off hem des voerscreven Peter niet vort en verdrughrn in pacht metten heere, soe soude Peter vrsz op leste jaer vanden neghene sitten in allen lasts recht, voert heeft Peter voerscreven geloeft, desen voerscreven pacht op hem ende op allen syn goet ende op den voerscreven, den voersz heeren te betaelen, Voert sal Peter vrsz die timmeringhe houden in daecke ende in wenden op synen cost, ende daer toe doen als een goet laet schuldich is te doen, ende die heere voerscreven sullen hem leveren ijseren ende hout alsmen laeten schuldich is te leveren, Voert sal Peter vrsz alle besten te halven houden, ende vlutten, vueren, ende alle vrachten die die heeren te doen hebben, ende Peter voerscreven poet (?) ende loecke winnen, ende xxx wassende poeten setten van welcke levende houte dat hij wille op den voerscreven goede ende twe daeghen neuwe te decken opt vrsz goede met neuwen dake, ende sal geven xij ellen goets vlessens lakens Peter den voerscreven heeren, ende eenen hamel voer syn sende, ende Peter sal den commendeur houden noenre, als hy dat begeert, Voert heeft Peter vrsz den Oerden geloeft ende ghezekert met hande ende met monde in ede scat hout ende getrou te sijn, ende verbonden des Oerdens schaede te weren, nae allen synen besten synne, Voert waert dat saecke dat Peter in desen voerscrevenen voerwaerde ende vrsz bidenisse ergent teghen ghinge in worden off wercken, off in ennigher saeken, dat men ter waerheyt mocht vinden, soe soude Peters tyt ten naesten Pinxten thoecoemende vuyt syn, Voert wert dat saeke dat Peter voerscreven ontscheecht worde dat van sinet wegen thoe quem, dat sal Peter vrsz affdoen, off wan hijs niet en doet, dat hy dan ten naesten Pinxten vuijt vaeren soude, ende worden Peter ooc onseet dat vanden heeren wegen thoe queem, dat sullen die heeren aff doen, wan sy aff connen ghedoen, ende dan sullen sy haer best thoe doen, wan sys niet aff en connen ghedoen soe sal Peter voerscreven vuijt vaeren, off hy weel acht hy mach blyven sitten op sijn avonture, Voert soe eest voerwaert dat Peter vrsz en gheen landt toelen en sal, than totter hoeven horet metten besten, die hen heeren thoe hoeren ende sy metter heeren wil. In oerconde der waerheyt soe hebben wy scepen voerscreven onsen zegel ons geneyns scependomps van Gemert aen desen brief gehangen ende ghegeven int jaer ons heeren doemen schreeff duyssent driehondert tachtentich ende sesse, opten Pinxavont.

Download