1385 juni 19 AKDOG

AKDOG inv nr 16, regest 72, dd 1385 juni 19

transcriptie: M.H.J. Pennings, W.Vos , A.Otten, 25 juni 1974, met verbeteringen door mr A. van Agt.

Johan van Gemert draagt op aan de landcommandeur van Alden Biezen en het Duitse Huis van Gemert, alle gemeinten die hem in de heerlijkheid Gemert toebehoren.

Wij, Willem van Middelscote, Ghevart van Stribosch, Heynric Gherits zoen vander Heijden, Gherit vander Vondervort, Johan vanden Gronendale, Michghiele vander Heesterdonc ende Heynric Emonts zoen van Espdonc, scepenne des commenduers van Ghemert doen cont en ygheliken die desen brief sullen sien of horen lesen, dat voir ons is comen eyn eersam man Johan van Ghemert, Joffrouwe Lizabetten zoen was van Eijke, met sinen goeden vrijen wille ende heet opghedraghen met allen den recht en gewoenden des hoefs van Ghemert als hi sculdich was te doene;

Alle die ghemeynte die hem toe behoren mochte soe wye dat die gheleghen was in naeten en in droeghen inder heerlecheit van Ghemert en niet uytghesceyden.

tot behoef en orbaer en in guedenissen eyns geesteliken mans broeder Reynarts van Huesen, lantcommenduers der balyen vanden Byssen en des Duytsghen Huse van Ghemert um eyn seker somme ghels die den voirscrevenen Johan betaelt is en ghelevert en daer hij den voirgenoemden lantcommenduer en Orden ane quijt gescouden heet ende schilt quijt ten eweghen daghen overmids desen teghenwordeghen brief

Alsoe dat die voirgenoemde Johan ende sijn erfghenaem deser ghemeynte voirgenoemt ende der anderre ghemeynte gheleghen inder heerlecheyt van Ghemert voirgenoemt sullen moeghen ghebruken ghelijc den anderen onderseten die te Ghemert geseten weren eest als si seden.

Alle arghelist uyt ghesceyden. In orconde der waerheyt, soe hebben wij scepen voirszegt onsen zeghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven int jaer ons Heren doe men screef dusent dryehondert tachtentich en vive des neesten maendaechs voir sente Johans dach baptista.

Op de pliek: 1385 proximae lunae post festum sancti Joannis Baptistae

Download