1385 Beek AKDOG 1498d

KADO 1498d, 21-9-1385

Transcriptie Jan Timmers

Johan, zoon van Johan van Vijfeiken en diens vrouw Aleit, is zes lopens rog erfpacht schuldig aan Hendrik Johans zoon den Pelser uit zijn huis aan de Beek in Gemert, zoals Johan dat huis in erfpacht kreeg van Hendrik de Pelser van Ghemert, dat eerder van Hendriks grootvader was.
(Zie ook de andere drie akten uit 1381 en 1382 uit inv. nr. 1498)

Wij Kerstiaen van den Mortel, Johan Fissien neve, Dyeric van den Bleke, Ansem Goesens zoen, Johan van Espedonc ende Heynric Queden, Lambrecht Putefinne scepene in Ghemert tuegen in desen openen brieve dat voir ons is comen Johan geheiten van den Viefeyecken wielen die was Johans zoen van den Viefeyken in sinen hele bedde by Aleyten sinen witteghe wive ende heet ghekent ende ghelyet dat hij erfeleken sculdich is te ghelden Heynriken Johan des Pelsers zoen was van Ghemert seysch loepen erfroggen uut sinen huus ende hof met alden erve dat daartoe behoyrt uter beternissen daer af ghelijc ende alsoe alst was daet Johan van den Viefeycken erfpachte ende creech van Heynriken den Pelser was van Ghemert des Heynricen auder vader was ende Johan voirscr heeft Heynriken geloeft die seisch loepen erfpachs erfeleken te betaelen uut dien voirgenoemden onderpande jaerlix altoes op onser vrouwen lichtmisse dach ende te leveren metter gheborden maeten van Ghemert. Welc onderpant dat gheleghen is te Ghemert metten eenre side neven dat waterlaet heit die Beecgrave, dander side is gheleghen neven Johans erve van Rytvort after eyst ghelegen neven Goesen Knoden erve voir neven des heren strate. Ende Johan heeft Heynriken gheloeft dit voirscr onderpant goet ende wael doegende te maeken op hem ende op sijn goet eist als si seden alle erghelist of nyevonde altoes uut ghesceiden.

In orconde der waerheit soe hebben wij scepene voirscr onden sieghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief gehangen ende gegheven in den jare ons heren duesent driehondert tachtentich ende vive op sente Matheus dach.

Download