1383 mrt 15, AKDOG

KADO inv nr 10, regest nr 69, 15-3-1383
Transscriptie Jan Timmers

Aantal personen verzoenen zich met de Duitse Orde en doen manschap aan de Duitse Orde en worden ledig leenman:
Willem en Johan, zoons van Willem Broegelmans van Vlierden
Arnt Ghybenzoon, zoon van Roef van Broegel
Johan Myen van Vlierden
Johan Baten van Dinther
IJsbout van den Schootakker
Heyn Duysch van der Eyken van Vlierden
Godevart Ketelbueter van Doerne

Cont sy allen den ghenen die desen brief sullen sien of horen lesen dat wy Willem en Johan Willem Broeghelmans soene van Vlyrden oervede hebben ghedaen den commenduer van Ghemert ende der ganser orden vanden Duytsghen huse dat si nummermeer teghen die heren ghedoen en sullen noch teghen nyemant die de heren vorsz met recht verantwerden connen als van deser zaken ende Willem en Jan vorsz hebben ten heyleghen ghesworen met opgherecten vingheren ende met ghestaefden eden dees oervede te hauden ghelyc als syse ghedaen hebben. Vortmeer soe syn Willem en Jan vorsz ende Arnt Ghybe zoen Roefs zoen van Broeghel, Johan Myen zoen van Vlyrden, Johan Baten zoen van Dincter, Yesbout vanden Scoetecker, Heyn Duysch vander Eyken van Vlyrden, Godevart die Ketelbueter van Dorne los ledich man worden des commenduers van Ghemert ende der ganser orden vanden Duytsghen huse dat si der heren best wernen (?) sullen ende horen scade te weren na horen besten ver (?) sinnen. Ende hebbet ten heyleghen ghesworen met opgherecten vingheren ende met ghestaefden eden ghesamenderhant ende gheloeft op hen ende op hoer goet der vorseden heren dees mansscap te hauden en te doen als wittich man sculdich syn te hauden ghelyc als sise gheloeft hebben al sonder arghelist. Ende waert con en gheen seghele en hebben soe hebben wij ghebeden Didric van Ghemert ende Goeswyn Knode ende Luchus Meus zoen van Beke ende Stakenborch vander Hostad dat si dese brief op ons beseghelen. Ende wy Didric en Ghoeswyn en Luchus en Stakenborch vorsz om beden wille van desen goeden luden ons seghele aen desen brief ghehange hebben. Want wy daer by ende der over wernen daer dees vorwerden ghestreden. Gegeven ynt jaer ons heren dusent driehondert tachentich en drie opten palmdach.

Download