1383 KADOG 1497

AKDOG inv nr 1497 dd 23-9-1383
Transcriptie Jan Timmers
Volgens de inventaris is er ook een retroakte van 1381, maar die is niet gescand. Dat zal de schepenbrief zijn van de uitgifte in erfpacht door Jan Maes van Ghemert, waarover in de tekst gesproken wordt.

Mathijs Haec heeft verkocht aan Melis Jan Maes een mud rogge erfpacht, die Mathijs aan Jan Maes van Gemert schuldig was uit een erf dat Jan aan Mathijs in erfpacht had gegeven.

Mathijs die men heit Haec heeft wittelijc vercoft Melys Jans Maes soens soen een mudde rogghe erfpachts der maten van Helmont te betalen op onser vrouwen lichtmis dach dat hem Jan Maes soen van Ghemert sculdich was erflijc te ghelden uten erfenis dat Jan voersz Mathijs gheerfpacht hadde ghelijc der schepen brief volcomenliken helt daer dese schepen brief doer ghesteken is ende dien brief voersz heeft Mathijs voersz den voersz Melys opghedraghen ende mechtich ghemaect ende heeft daer op verteghen tot sinen behoef ende heeft hem alle voercommer die opte voersz mudde rogghe erfpachts wesen mach van sinen weghen altemael af gheloeft te doen op hem ende op sijn goet. Ende hi lijde ende kende dat hem Melys voersz voer dat voersz mudde rogghe erfpachts wittelijc ende wael betaelt hadde vier ende twentich Brabantsche dobbel mottoen ende scaut hem daer af quyt. Hier over waren die schepen tot Helmont Melys van Milheze, Godert Goben, Willem die Weder ende Gheryt die Steenbecker aenbrenghende haren medeschepen Herman van Eynthouts, Jan van Stibdunc ende Henric Roefs soen. In orconde deser brieven bezegelt metter stat zeghel van Helmont. Ghegheven int jaer ons heren dusent driehondert tachtentich ende drie swoensdaghes na sente Mathews dach.

Download