1383 juni 26 r70, AKDOG

1383 juni 26 r70, AKDOG

Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inventaris nummer 64, regest nr 70, 26-6-1383
Transcriptie Jan Timmers

Johan Johan Hendrick van Gemert krijgt toestemming om zijn leengoed Ter Vondervoort om te zetten en te verpachten. Hij verpacht het goed voor 15 mud rogge maat van Helmond. Die 15 mud rogge ontvangt hij van de Duitse Orde als leengoed.

Ich Johan Johans Henricks soens soen van Ghemert doen kunt allen luden die desen brieff soelen sien oft horen lesen ende bekenne dat want myn lieve geminde here her Reynart van Huesen lantcommendur der Balien vanden Byessen mich quijtghesconden heeft alsulke mansschap als ich den Commendure ende den huese tot Ghemert gedaen hadde vanden alingen guyde ter Vondervoert met sinen tubehoeren binnen den gerichten ende heerlicheide tot Ghemert gelegen. Ende mich daer toe der voersz lantcommendur die genade ende guyde gunst gedaen heeft, dat ich die voersz guyde verpachten mach ende verpacht hebben omme vijfteen mudde rogghen der maten van Helmont. So bekenne ich dat ich die voersz vijfteen mudde rogghen vanden vursz lantcommendur ontfangen hebbe in leen met allen rechte, als ich sculdich was te doen, voer leenmannen des lantcommendurs ende huys van Ghemert voersz ende hy heeft mich ontfangen voer sinen leenman overmids ende in tiegenwordigheit sinne leenmannen hier onder gheschreven ende ich hebbe hoem geloeft ende geswoeren met opgherecden vingheren ende ghestaefden eyden die mansschap te hauden den oerden ende huese tot Ghemert voersz gelyc als een man van leen sinen gerechten leenhere sculdich is te hauden. Ouch hebbich geloeft inden selven eyden voer mich mijne nacoemelinghen ende erffgenamen. Ist geval in enegen tyden nakoemende dat ich myne nakoemelincghen ende erffgenamen ghebreche wurden die voersz mansschap te hauden als voersz is dat dan ich voer mijne nacoemelincghe ende erffgenamen daer nae verbonden ende sculdich soelen sin den vursz lantcommendure sinen nacoemelincghen ende den huese tot Ghemert die voersz vijfteen mudde rogghe erflic te betalen ende alle jaer op onsser vrouwen lichtmisse dach binne den dorpe ende heerlicheide tot Ghemert. Ende daer voer verbende ich ende bliven daer voer verbonden overmids desen brieff allen die guyde die ich inden gherichten ende heerlicheide tot Ghemert liggende ende geldende hebbe met voerwarden. Ist geval dat ich mijne nacoemelincghe ende erfgenamen voersz ghebreche wurden die mansschap te hauden alst voersz is ende wij daer omme vielen inder voersz penen dat dan der oerden ende dat huys van Ghemert voersz derre voersz vijfteen mudden rogghen ghebruken soelen ende die rastelic ende vredelic ophauden ende besitten soelen tot ewigen dagen sunder mijn, mijnre nacoemelincghe ende erffgenamen wederspreeken ende wij en soelen noch en moegen ouch nimmermeer beschuddenisse noch behelpenisse daer tieghen brenghen dat den voersz oerden ende huse daer aen sal moegen hinderen alle argelist vitgescheiden. In orkunde der waerheit so hebbich Johan voersz mijnen propren sieghel an desen oepenen brieff gehanghe. Ende hebbe vourt gebeeden ende bidde Diederic van Ghemert wapenthure, Ansom Maes son vander Hoefstat ende Willem van Middelschot leenmannen mijns heren gemynden heren des lantcommendurs vanden Biessen dat sij omme te mere sekerheit hair sieghele bij den mijnen hier an desen brieff willen hanghen. Ende wij Diederic van Ghemert, Ansom Maes soen vander Hoefstat mannen van leen vurss henen gemynden heren des lantcommendurs vanden Byessen want wij daer bij ende over hebben geweist als leenmannen daer dese voersz geloefden ende verbonde van beyden partien vursz begrepen ende gheschiedt sin in des ordens huse tot Ghemert ghelijc ende in allen den manijren als voersz is. So hebben wij omme beeden wille ende versueken Johans voersz onse sieghele an desen oepenen brieff gehangen. Ende ich Willem van Middelschot man van leen mijns heren gemynden heren des lantcommendurs vanen Biessen want ich bij desen geloefden ende verbonde geweist hebbe inden vursz huse tot Ghemert als een leenman ende mich gelijc den anderen voersz leenmannen kundich is. Dat sij gheschiedt ende begrepen sin gelijc ende in allen der formen als voersz is. Ende ich gheen eyghen sieghel en hebbe so hebbich gebeeden ende bidde den eirsame manne Lucas van Eycke knape van wapenen dat hij voer mich sinen sieghel an desen brieff hanghen wille. Ende ich Lucas van Eycke voersz oms beeden wille ende versueken Willems voersz ende want mich ouch dese voersz geloefden ende verbonden kundich ende te weten sin also dat sij gheschiedt ende begreepen sin overmids beyden partien voersz in geliker formen als voersz is. So hebbich mijne propren sieghel an desen oepenen brieff gehangen in orkunde der waerheit. Gegeven inden jaer onss heren du man schreiff mccc ende lxxxiii. Opden vridach nae sent Johans dach baptisten.

Download