1383 juni 26 r71, AKDOG

1383 juni 26 r71, AKDOG

Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inventaris nummer 59, regest nr 71, ongedateerd, waarschijnlijk 26-6-1383, gelijk met KADO 64, regest 70.
Transcriptie Jan Timmers

Johan Janszoon van Gemert doet afstand van al zijn goederen in Gemert, dat zijn eigen goed was, en ontvangt het weer in leen terug van Reinart van Husen, landcommandeur van de Duitse Orde. Dat geldt ook voor het goed Hazeldonk dat Johan eerder van de Duitse Orde in erfpacht kreeg. Als dit goed meer waard wordt dan 17 mud rogge, dan mag Johan of zijn nakomelingen daar mee doen wat ze willen.

Wy scepenen des dorps van Ghemert doin kont allen luden dat voir ons coemen is ende erschenen Johan Jans soen van Ghemert knape van wapen ende heft mit sinen vrien wille alst scheen, voir hem ende sin oir opgedragen ende helmelic vertiegen in handen des ersamen in goide ende geistlichen ons genedigen heren here R. van Husen, lantcommenduren derre balien vanden Biessen in orber ende tot behoef des erbern Duijtschen Ordins op alle sine gude erfnisse ende gemeynte bynnen den palen van Gemert gelegen gelijc hem bleven is van sine vorvaeren dat sin eygen guet was. Ende dair toe oec op dat guet geheiten die Haseldonc dat den selve Joh. van de vursz. onsen genedigen here te erfpacht gekregen hadde. Ende heft dat guet so wie dat voir genoempt steyt al te samen van onsen genedigen here den lantco. vursz. weder om in leen ontfangen voir hem ende sin oir ende nacomlinge ten Brabantschen rechte ende is des ordens vursz. ende sunderling des hues van Ghemert man dair af worden. Inderen wys dat dit vursz. leen xvij mud r. die maten van Ghemert erfrenten weirt sal wesen ende welijc bliven mar wart dair en boven beter were, dan die xvij mud r. vursz. dair mede soilde Joh. ende sin oir vursz. huerenen wille moogen doen sonder al argelist.
Orkunde wetter(?) dingt so hebben wij scepenen vursz om beeden wille beyder protien(?) vursz. den segel ons gemeynen schependomps van Ghemert mit onser wist an desen openen br. doin hangen. dach …

 

Download