1382 Beek Stribosch 3, AKDOG

KADO 1498c, 21-9-1382
Transscriptie Jan Timmers

Lana Liesbetten dochter van Stribosch geeft in erfpacht aan Hendrik den Pelser een derde deel van een stuk land. (de twee andere derdedelen waren door Gevart van Stribosch eerder verkocht aan Henric de Pelser, zie KADO 1498a en b, beiden in 1381)

Wij Willem van Scerpenberch, Willem van Middelscoet, Ghevart van Stribosch, Heynric Ghevarts soen was van der Heyden, Johan van den Grunendael, Michghiel van der Heyden, Heynric Emonts zoen van Espdonc scepen in Ghemert doen cont en ygheliken dat vor ons is comen Laen Lyesbetten dochter was van Stribosch ende heet verpacht erflecken Heynric den Pelser hoer ghedeelt van dien stuc lands dat Lysbetten van Stribosch was dat eest derdel van dien stuc lands ende is gheleghen neven die side neven Jans erve van Ryetvort Kathelinen Nesen dochter man ende metter anderen siden neven Heynric des Pelsers erve dat hij creech van Ghevart van Stribosch ende metter enen eynde aen Ghoeswijns erve joffrou Liesbetten man eest als si seden. Ende dees vorghenoemde erfnis die heet Heynric Pelser vorsz ghepacht erflecken teghen Lanen vorsz om vier vaet rogghen tsaers der gheborden maeten van Ghemert ende Heynric die heet Lanen vorsz gheloeft dien pacht wel te betaelen alle jaer eens op onser vrouwen dach purificatio dat men kerssen bornt ende Laen vorsz die heet Heynric den Pelser vorsz gheloeft dat erve te weren voir die vier vaet rogghen erfpachs als men erve sculdich is te weren ende alle voircommer af te doen, uyt ghesceyden des heren tyns, ende al te doen dat men van erve sculdich is te doen. Alsoe verre als Laen mechtich is alle arghelist uyt ghesceyden.
In orconde der waerheyt soe hebben wij scepen vorsz onsen zeghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven ynt jaer ons heren doe men screef dusent dryehondert tachtentich ende twee op sonte Mathijs dach.

Download