1381 Beek Stribosch 2, AKDOG

1381 Beek Stribosch 2, AKDOG

KADO1498b, 25-3-1381
Transcriptie Jan Timmers

Ghevart van Stribosch geeft over een derdedeel in een akker aan de Beek in Gemert aan Henrick de Pelser, waarvan hij al eerder een derdedeel overgegeven heeft (zie KADO 1498a, ook in 1381).

Wij Roef die Ridder, Willem van Scerpenberch, Jan Ansems zoene van Middelscoet, Jan van den Grunendael, Heynric Emonts zoene van Espdonc, Michghiel vander Heyden , Heynric Ghevarts zoen was van der Heyden scepen in Ghemert doen cont en ygheliken dat voir ons is comen Ghevart van Stribosch in sinen helen bedde ende heet vercocht ende opghedraghen Heynric den Pelser eyn derdel in dien selven stuc lands daer hem Ghevart voir eyn derdel in ghegheven heet, dat gheleghen is metter eenre siden neven Heynric des Pelsers hof vorsz ende metter ander siden neven Goeswijns erve die Joffrou Lizabetten man is ende metten enen eynde neven Jans erve van Rytvort ende metten anderen eynde nevent waterlaet dat men heyt die Beec eest als si seden ende Ghevart vorsz die heet ghekent ende gelijt dat hem Heynric die Pelser vorsz dat ghelt wael betaelt heet daer hij dat erve om cocht ende heten daer af quyt ghesconden van dien ghelde ende Ghevart vorsz die heet helmelike verteghen met hande ende met monde tot Heynric des Pelsers behoef. Vort meer soe heet Ghevert vorsz gheloeft Heynric den Pelser vorsz dat erve te weren alsoe verre als hijt ghecocht heet als men erve sculdich is te weren ende alle voircommer af te doen uyt ghesceiden des heren tyns ende al te doen dat men van erve sculdich is te doen alle arghelist uyt ghesceyden.
In orconde der waerheyt soe hebben wij scepen vors onsen zeghel ons ghemeyns scependomps zeghel aen desen brief ghehanghen ende ghegheven ynt jaer ons heren doe men screef dusentich driehondert tachtentich en eyn op onser vrouwen dach annuntiatio.

Download