1380 aug 9, AKDOG

Archief Kommanderij Gemert van de Duitse Orde inventaris nummer 56, regest 67, dd 9-8-1380
In het archief bevinden zich twee exemplaren van de akte, die nauwelijks van elkaar verschillen. De tekst op de achterzijde wijkt wel af.
Transcriptie Ad Otten, januari 1973

Heinris Heinrics soen vander Heze verpacht het goet Ten Boer aan Goeswijn Arnds Snieders soen. Het goed Ten Boer is een leen van de Duitse Orde.

Wij broeder Heynrich van Lewenbergh lantcommendur der Balien vanden Biessen doen cont en yegeliken dat voer ons sijn comen ende ghestaen ende voer onse manne van leen hier onder geschreven, Heinric Heinrics soen was vander Heze aen die een side ende Goeswijn Arnds Snieders soen was aen die ander side. Welc Heinric voerszegt heeft verpacht Goeswijne voerszegt dat guyt geheyten ten Boer tot Gheemert gheleghen, met allen sinen toebehoerten dat Heinric voerszegt van ons te leen haudende is ende alsoe verre als hij daer in gherecht is,om elf mudde roeghen erfpachts der maten van Gheemert erflec te gelden ende jaerlics op Onser Vrouwen Lichtmisse dach in den guyde ten Boer voerszegt de voerszegde Heinric ende sinen naecomelinghen te gelden ende te betaelen met alsulker vorwarden toeghedaen off Goeswijn voerszegt ende sine naecomelinghe, Heinric voerszegt of sinen naecomelinghen dezen voerszegde pacht opten dach der gulden voerszegt nyet en betaelen so soude Heinric voerszegt off sine naecomelinghe haer hant slaen aen dat guyt voerszegt met allen sinen toebehoerten ende behaudent voer haer recht leenguyt ende Goeswijn ende sine naecomelinghe of wye van haren weghen opten guyde ten Boer voerszegt sit soelen rumen ende af varen sonder enech wedersegghen. Met desen vorwarden so bekent Goeswijn voerszegt ende geloeft voer hem ende voer sine naecomelinghe: Inne ende aen den voerszegde guyde ten Boer en gheen recht te behauden, te vermethen noch aen te spreecken dan alsulken vorwarden te voldoen ghelijc voerschreven is alle arghelist uytghescheiden.
Ende wij broeder Heynrich van Lewenberch, lantcommendur voerszegt,om beeden wille Heinrics van der Heze voerszegt,ons mans van leen, so consenteren wij ende oerloven die vorwarden die boeven geschreven staen ende in mere bevestinghen so versueken wij onse manne van leen, dats te weten Dyederich van Gheemert erde Ansem Maes soen van der Hoefstat, dat sij haer zeghele metten onsen hier aen hanghen.In ghetugenisse der waerheit so hebben wij broeder Heynrich van Lewenberch,lantcommendur voerszegt,den seghel des wij vande ons ampts weghen gebruken, aen desen litteren doen hanghen.
Ende wij Dyederich ende Ansem voerszegt, om versuec ons liefs heren, heer Heinrics van Lewenberch lantcommendurs voerszegt; So hebben wij onse zeghele metten sinen aen dese teghenwordighe litteren ghehanghe.
Ghegheven int jaer ons heren dusent driehundert ende tachtentich op sente Laurenties avont des martelers.

Op de achterzijde:

Henryck vander Hese; Dit is eyn man brieff; Ein brieff van elff mudde roggen op den hooff Ten Boer geheiten; 9 augusti 1380

Met latere hand:
Litera quibus Henricus ab Hese jure imphylenseos locavit Goswino filio Arnoldi Snieders bonum feudale vulgo Ten Boer Gemertae situm cum .. suis appertinentiis erga undecim modios siliginis in festo purificatio B. M. V. exinde quot annis hereditarie solvendos anno 1380 9 aug
Nr 7 mo ; Boer sub Gemert

Op de achterzijde van het duplicaat:
Inhalt diess breffs mackt mentie van XI mudde roggen ex ende uyt den Boer, 1380

Met later hand:
1380 op Sinte Laurentius avont des martelers,
Heinric van der Heze heeft verpacht Goeswijn Snieders dat guijt geheiten Ten Boer tot Gemert, welc guijt van den heer landcommandeur te leen gehouden wordt om elf mudde roggen erfpachts

Download