1379 mei 15, AKDOG

KADO inv nr 708, regest 66, 15-5-1379
Transcriptie Jan Timmers

Diederik van Gemert geeft in erfpacht aan Jan en Willem zoons van Karel van de Panthovelaar een erf in de Aeldonk tegen een erfpacht van anderhalve oude schilden

Wij Roef die Ridder, Willem van Scerpenborch, Jan Ansemszoen van Middelscoet, Jan Papenven, Melis van den Laer, Michgiel van der Heelderdonc, Heynric van Espdonc scepenen in Ghemert doen cont en ygheliken dat voir ons is comen Didderic van Ghemert in sinen helen bedde ende heet uyt ghegheven tenen erfpacht Jan ende Willem Karrels twee zoene van den Pantthovelaer enen plac erfs die gheleghen is in gheen Aeldonc alsoe groet ende alsoe cleyne alst der gheleghen is binnen sinen paelsteden metter eenre syden ende metten enen eynde aen Didrix erve vorsz ende metten andere side neven die ghemeynt ende metten andren eynde aen die steghe die Goeswijn Knode was als si seden ende dit erve hebben si ghepacht erflicken teghen Didricken vorsz met alle sinen recht dat dat erve heet want ainder hoeven Ten Hove ghespleyet is alsoe verre alst daer dat recht toe behorende is tot dierre erfnissen dat is te weten om anderhalfve auden scilt der munten van Vrancrike of alsoe veel payments als daer goet voer is vor dien anderhalven auden scilt ende te betalen altoes op onser vrouwen dach datmen kerssen bort ende Didderic vorsz die gheloeft Jan ende Willem vorsz op hem ende op sijn goyt dat erve te weren alsmen pachtgoet sculdich is te weren ende alle voircommer af te doen uyt ghesceiden dien anderhalven auden scilt. Bezeghelt met onsen zeghel ons ghemeyns scependomps van Ghemert aen desen brief ghehanghen ende ghegheven ynt jaer ons heren doemen screef dusent driehondert stoventtich en neghen te half mey.

Download