1377 febr 2. AKDOG

KADO inv nr 42,regest 61, 2-2-1377
Transcriptie Jan Timmers

Hendrik Mathias Boems heeft in leen ontvangen van de Duitse Orde een beemd bij de Wijnboom te verheffen tegen een Brabantse dubbele mottoen.

Wir broeder Heynrich van Lewenberch lantcommendeur der balien van den Biessen doin kunt allen luden dat voer ons ende voer onsen leenmannen dat is te weten Diederich van Ghemert ende Ansoem Maesson van der Hosstad van Ghemert, coemen is Heynrich Mathies Boems son ende heift van ons ontfangen eyn stuck bempde gelegen binnen onser heirlicheit ende gerichten tot Ghemert biden Wijnboem. Willick stuck bempde wir den voirsz Heynrich verleynt hebben voer erfleynguyt met allen den rechte ende vonnysse als onse leenmannen gewijst hebben die daer bij stoenden dat wi hoem van rechtswegen doin mochten ende wir den voirsz Heynrich ontfangen hebben voer onsen leenman als van des voirsz bempde wegen met desen voerwerden dat die neiste erfgenamen die nae dode des voersz Heynrichs bliven soelen den voirsz bempdt ontfangen soelen ind des ordins van den Duytschenhuyse ende met name des huys van Ghemert leynlude soelen werden ende te rechte ghenen soelen als si beleynt werden van den voersz bempde eyne Brabantschen dubbelen mottoen ende nijt meer also decke als si dat guyt voersz van ons ontfangen. In ghetugenisse der waerheit so hebben wir broeder Heynrich lantcommendeur voirsz den siegel onssen lantcommendeurschap met den sieghelen onser leynmannen voirsz an desen oepenen brief doin hangen. Ende wir Diederich van Ghemert, Ansoem Maesson vander Hoefstad voirsz want wir als leynmannen ons heren des lantcommendeur van den Biessen ende des ordens van den Duytschenhuse voirsz bi desen gudinghen ende manschappen geweist sijn ende si geschiedt sijn in allen manyeren als voerscr is. So hebben wir in ghetugenisse der waerheit ende om te mere stedicheit onse sieghele bi siegel ons heren des lantcomendeurs ghehangen.
Gegeven inden jaer ons heren m ccc lxxvii op onssen vrouwen lichtmisse dach.

Download