1375 juli 13, AKDOG

KADO inv nr 10, regest 60, 13-7-1375
Transcriptie Jan Timmers

Emont Jans van Gemert draagt al zijn erven en gemeinten binnen Gemert over aan de Duitse Orde en ontvangt ze in leen terug.

 

Wij Gheryt Artssoen, Melys vanden Broec, Jan Papenem, Willem van Scerpenborch, Ghevart van Stribosch, Willem Arts Sniderssoen, Michiel Engelen soen scepen des comenduers ende des dorps van Ghemert doen cont allen luden die desen openen brief soillen sien of horen lesen dat voer ons comen is in die vierscharen Emont Jans soen van Ghemert ende heeft opgedragen ende vertegen tot behoeff der orden van den Duytschen huesse allen erve ende ghemeynten die ghelegen syn bynnen den palen van Ghemert het sij in naten oft in drogen in hogen oft in legen in wat manieren dat sy ghelegen sijn die heeft hij alle ghemeynlyc opgedragen ende vertigen dair op ten ewigen dagen tot behoeff der orden van den Duytschenhuys vursz als voer haer erve ende eyghendom te wesen. Ende voert soe kende ende lijde Emont vursz dat hij die vorsz erve ende ghemeynte van den orden vursz werder om ontfangen hadde tot enen Brabantschen leen ende dair manscap af gedaen hadt als een man sculdich is te doin van leen ghelyc die bryven dair up gemacht waren volcomelyc begrijpen ende inhaudende sijn. In kennisse der waerheit soe hebben wij scepen vursz onsen ghemeynen scependomps siegel an desen lien(?) ende brief ghehangen. Ghegeven inden jaire ons heren dusent dryhundert ende vunfundseventich up sunte Margarieten dach.

Download