1371 juni 29, DOZA 2267

DOZA oorkonde 2267; 29 juni 1371
Transcriptie Jan Timmers

Art van den Elsen geeft voor de schepenen van de commandeur van Gemert in erfpacht aan Wouter Claes Menscharts een stuk grond voor 50 schellingen per jaar. Belendenden zijn een zijde: Herman Katelijnenzoon, ander zijde: Jan Willems, een eind: de beemd van de Commandeur, ander eind: de straat.

Wij Gherit Arts zoen, Melis vanden Broke, Willem van Scerpenborch, Willem Arts Sniders zoen, Ghevert van Stribosch, Machiel Enghelen zoen ende Jan die Welde, scepen des commendurs van Ghemert tughen in desen openen brieve dat voir ons comen is Art vanden Elsen ende heift ghegeven in sinen helen bedde ende opghedragen Wouter Claes Menscharts dat ghelaech dat gheleghe tuschen erfnessen Herman Katelinen zoens die ene side ende aen die ander zide sijns bruder Jan Willem zoen ende metten enen eynde gheleghen aen des commendurs beempt van Ghemert ende metten anderen eynde gheleghen aen sheren straet ende dit vorsz. ghelaech heift Art vorsz. Wouter ghegeven vorsz tot erfpacht dats te weten om vijftich scillinghe sjaers payments als te bursen geit ende ghenghe ende gheve is ende Wouter sal Arde vorsz desen pacht ghelden ende betalen sjaers tyns op onser vrouwen dach datmen kersen bornt vut dien vorsz ghelaghe ende Art vorsz salt Wouter vorsz weren alsinen erve sculdich is te weren ende al voircommer af te doen vut ghesceiden den vorsz pacht ende sheren theins. In orconde der warent soe hebbe wij scepenen vorsz desen brief bezeghelt met onsen ghemeynen scependomps zeghel. Ghegheven ynt jair ons heren doe men screef MCCC ende enen tseventich des sondachs nae Sonte Jans dach baptiste.

Download