1371 april 20, AKDOG

KADO 14, Regest 57, 20-4-1371
Transcriptie Jan Timmers

Floerken, bastaard van Florens van Werrenberg, draagt een gemeint van 2 bunder op aan de DO, die zijn vader eerder aan de DO had opgedragen.

Wij Melys van den Broec, Gherart Arntssoen, Willem van Scarpenberg, Willem Arnt Sniderssoen, Ghevart van Stribosche, Jan die Weelde ende Mychiel Enghelensoen scepen in Ghemert tughen in desen openen brief dat voer ons is comen dat voer ons is comen Floerken bastart Florenssoen van Werrenberg ende heeft verteghen helmelecken op alsulke twee boenre ghemeynten als hem joncvrouwe Aleyt van Werrenberg ghegheven hadde ende sijn vader ghegheven heeft den orden van den Duytschen Huis in rechter aelmosen ende om salicheit synre zielen ende sijnder auder. Welke twee boenre gheleghen sijn binnen den palen van Ghemert.
In orconde der waerheit soe hebben wij scepen onsen ghemeinen scependoemps zeghel aen desen brief ghehanghen int jaer ons heren doe men screef dusent driehondert tseventich en een des sondaghs voer sente Georgius daghe.

Download