1370 okt 29, AKDOG

KADO 14, Regest 54, 29-10-1370
Transcriptie Jan Timmers

Florens van Werrenberg draagt een gemeint van 2 bunder en de helft van de cijns binnen Gemert over aan de DO m.u.v. de cijns uit Tielkens huis en hof en de cijns die hij betaalt aan het klooster Binderen.

Wij Melys van den Broec, Gherart Arntssoen, Willem van Scarpenberg, Ghevart van Stribosche, Willem Arnts Sniders soen, Jan die Weelde ende Mychiel Eungehelensoen scepen tot Ghemert tughen in desen openen brieve dat voer ons is comen Florens van Werrenberg doe hi sijns goeds machtich was in sinen alinghen bedde ende droech op broder Robbert van Verneberg comendeur des huys van Ghemert tot behoef sijns oerdens twee alsulken boenre ghemeinten als hi ligghen hadde binnen den palen van Ghemert ende verteech daer op halmelec ende half sinen tijns die hi ghelden hadde binnen Ghemert eest hoenre tijns eest ghelt tijns in rechter aelmossen ende om goede voer sijn ziele ende sijnre auder zielen. Vutghenomen alsulken tijns als hi ghelden heeft uut Tielkens huyse ende hove dat leghet op die een side aen tusen ende aen die ander side aen Didderic van Ghemert ende alsulken tijns als hi met sijnre gheselscap ghilt den Cloester van Binderen. Welken tijns erve en ghelt Florens vorsz den comendeur vorsz heeft gheloeft te weren als men aelmosen ende testament sculdich is te weren. In orconde der waerheit so hebben wij onsen ghemeynen zeghel des scependoemps van Ghemert aen desen brief ghehanghen. In den jare ons heren dusent driehondert ende tseventich des anders daghes na sente Symons ende Judas daghe apostelen.

Download