1370 nov 19, AKDOG

KADO inv nr 14, regest 55, 19-11-1370
Transcriptie Jan Timmers

Floris van Werrenberg draagt al zijn cijnsen en erfrenten die hij binnen Gemert heeft over aan de Duitse Orde met uitzondering van de cijns uit Tielkens huis en hof en de cijns die hij betaalt aan het klooster Binderen.

Wij Amelijs van den Broec, Gherart Arnts soen, Willem van Scarpenberg, Ghevart van Stribosche, Willem Arnts Sniders soen, Jan die Weelde ende Mychiel Eynghelen soen scepen tot Ghemert tughen in desen openen brieve dat voer ons is comen Florens van Werrenberch doe hi sijns goeds machtich was in sinen alinghen bedde ende heeft vercoft broder Robbert van Verneburg comendeur des huys van Ghemert tot behoef sijns oerdens ende met rade broder Henrics van Lewenberg des landcommendeur ende sijnre broder van der Balien van den Biessen alsulken tijns eest hoenre eest ghelt of erfghelt als hi ghelden heeft jaerlecs binnen den ghericht van Ghemert. Vuytghenomen alsulken tijns als hi ghelden heeft vuyt Tielkens huyse ende hove dat leghet op die een side aen tusen ende op die ander side aen Didderic van Ghemert ende alsulken tijns als hi met sijnre gheselscap ghilt den cloester van Binderen om vijfhondert pont ende vijftich pont payments als ghenghe ende ghene is binnen Ghemert. Welc ghelt Florens vorsz ghiede ende kende hem wael betaelt van den comendeur vorsz. Voert so heeft Floris vorsz den comendeur vorsz den voerghenoemden tijns ende ghelt ende hoenre gheloeft te weren op hem ende op al sijn goet also als men erve ende tijns sculdich is te weren. In orconden der waerheit so hebben wij onsen ghemeynen zeghel des scependoemps van Ghemert aen desen brief ghehanghen inden jare ons heren dusent driehondert ende tseventich op sente Elsbenen dach

Download