1370 juni 24 r52, AKDOG

KADO inv nr 738, regest 52, 24-6-1370
Transcriptie Jan Timmers

Arnt Vogel verkoopt een erfrente van een pond per jaar aan de DO uit een stuk land geheten De Campe

Wij Amelijs vanden Broec, Gherart Arntssoen, Willem van Scarpenberg, Willem Arnts Sniderssoen, Ghevart van Stribosche, Mychiel Eynghelensoen ende Jan die Weelde scepen des commendeurs van Ghemert tughen in desen openen brive dat voer ons is comen Arnt Voghel in sinen alinghen bedde ende machtich sijns goeds ende heeft vercoft den commendeur van Ghemert tot des ordens behoef een pont des jaers erfelec alsulkens payments als alle (..)are ghenghe ende ghene sal sijn tot onsen vrouwen lichtmisse als sijn scoudach sal sijn om veertien pont die hi hem vanden commendeur kent wael betaelt vuyt enen stucke lands is gheheiten die Campe die screef aen die een side aen Arnts boeghaert vorsz ende aen die ander side aen Arnts Stansensoens landt welke campe vercijnst met tween scillinghen nuwes tijns.
In orconde der waerheit soe hebben wij onsen zeghel des scependoemps van Ghemert aen desen brief ghehanghen int jaer ons heren doemen screef dusent driehondert ende tseventich opden sente Johannis dach Baptist.

Download