1370 juni 24 r51, AKDOG

KADO inv nr 737, regest 51, 24 juni 1370
Transscriptie Jan Timmers

Heyne van Welle verkoopt een erfrente van een pont uit Verren Yden Campe aan de DO.

Wij Melys van den Broec, Gherart Artssn, Willem van Scerpenborch, Willem Art Sniders soen, Ghevert van Stribossche, Michgiel Engelen soen ende Jan die Welde, scepen des commenduers van Ghemert tughen in desen openen brieve dat voer ons is comen Heyne van Welle in sinen alinghen bedde doe hi sijns gods mechtich was ende heet vercocht den commenduer van Ghemert een pont erfelec tot des ordens behoeyf uyt enen campe die gheheiten is Verren Yden Campe, die aen die een side streck aen Aert Stanssen soens erve ende aen die ander side aen der heren erve van Ghemert, al solkens payments als alle weghe ghenghe ende ghene sal sijn tot Ghemert op den paydach, uyt ghenomen twe pond paymens ende twe honre die men daer jaerlix te tijnsse uyt ghilt, om veirtien pont die hi hem kent van den commenduer voors. gheloeft heeft te betalen op den pinxdach. In orconde der waerheit so hebben wij scepen desen brieyf beseghelt met onsen ghemeynen seghel, ghegheven in den jaer ons heeren dusent driehondert ende tseventich op den sente Jansdach te midde somer.

Download