1370 dec 3, AKDOG

KADO inv nr 602b, regest 56, 3-12-1370
Transcriptie Jan Timmers

Diederik Troostgoeds verkoopt een rente aan de Duitse Orde uit een boomgaard naast zijn erf en naast het huis van Hannen Knoeps.

Wij Amelijs van den Broec, Gherart Arnts soen, Willem van Scarpenberg, Ghevart van Stribosche, Willem Arnts Sniders soen, Jan die Weelde ende Mychiel Eynghelen soen scepen tot Ghemert tughen in desen openen brieve dat voer ons is comen Didderic Troestgoeds doe hi sijns goeds machtich was in sinen alinghen bedde ende heeft vercoft broder Robbert van Verneburg comendeur des huys van Ghemert tot behoef sijns ordens ende met rade broder Henrics van Lewenberg des landcommendeur ende sijnre broder van der Balien van den Biessen een pont tsjaers erfelec payments als ghenghe ende ghene is op den scoudach binnen Ghemert om veertien pont. Welc ghelt Didderic vorsz hem van den comendeur vorsz kent ende ghiet wael betaelt. Alle jare te betalen op ansen vrouwen dach alsmen kerssen bernt vuyt enen boghaert die reent aen die een side aen Hannen Knoeps huys ende hof ende aen die ander side aen meester Didderics hof ende hier af heeft Didderic gheloeft te doen dat men van erve sculdich is te doen.

In orconden der waerheit so hebben wij onsen ghemeynen zeghel des scependoemps van Ghemert aen desen brief ghehanghen inden jare ons heren dusent driehondert ende tseventich op sente Barberen avont.

Download