1368 mei 7, AKDOG

KADO inv nr 785, regest 50, 7 mei 1368
Transcriptie Jan Timmers

Diderik Troestgoeds verkoopt een erfrente van een mander raapzaad uit zijn erf op de Ploesterdonk en uit een beemd aan de DO

Cont si allen luden die desen brief zullen sien of horen lesen dit Diderich Troestgoeds vercocht heeft ende opgedraghe den commendure van Ghemert eyn mander ruebzoids erflich te gelden ende jairlics te betalen tot onser vrouwen misse te halven ogheste uut Diderixs erfnisse voirsz die gelegen is in Ploesterdonc neven Heinrics syns zoene erve aen die ene ziede ende Johan Knoeps erve aen die andere ziede ende uut enen bempde is gelegen neven Ghevarts erve van der Heiden die enen ziede ende neven Johans erve Wouters swagher van der Beeke die ander ziede. Ende dese voirscr voerwairde heeft Diderich geloeft ende ghemaect in synen helen bedde. Hier waren over Gherard Arndssoen, Willem van Scarpenborch, Willem Arnde Snieders zoen, Arnd Maes zoen, Ghevart van Stribosch, Michiel Ynghelensoen ende Johan die Weelde als schepenen des commendeurs van Ghemert ende hebben den zigel hoers schependomps van Ghemert voirscr aen desen openen brieve ghehangen in ghetugenisse ende in vasteide der waerheit. Gegeven in den jair ons heren m ccc ende lxviii sondaechs voir sunte Servoes dach in den meye.

Download