1366 juni 9, AKDOG

AKDOG inv nr 10, regest 41, dd 1366 juni 9

UIT: De Commanderije der Duitsche Orde te Vucht met een aanhangsel over die te Gemert. door J.C.A.Hezenmans , 1887 Den Bosch, (blz.97)

DE SCHOUT VAN PEELLAND ZAL LEENMANNEN STELLEN DIE OVER.HET VERLIJDEN DER HEERLIJKHEID STAAN ZULLEN.

Wenceslaus van Beym bider gratien Goids hertoghe ende Johanna bider selver gratien hertoginne van Lucemborgh, van Loth. van Brabant, van Lymborch ende marcgr. des heilichs riix.

Ontbieden ende bevelen onzen scoutheyt van Pedelant, dat ghi tot versuecke des commendeurs van Ghemert hem leent ende hebben duut vive of zesse mannen van leen, aldaer onder u gesethen, die tot maninghe des voirs. commendeurs ende der Orden, daer bi ende overstaen mitten mannen des zelfs commendeurs ende der orden, daar Didderich van Ghemert opdraeghen sal sijne heerlicheyt mitten gerechte hoghe ende leghe ende mitten toebehoerten van Ghemert ende oec sijn Hoghehues te Ghemert in hand des commendeurs ende der ordene ende dat wider van hen in leen ontfaen, ende voerdane daer bi ende overstaen mitten mannen des voirs. commendeurs ende der ordenen, daer hem Didderich van Ghemert ontgoiden sal vander voirs. heirlicheyt ende gherichte van Ghemert mitten toebehoerten, ter ordenen behoef, enz.

Gegheven onder onzen zegelen te Bruxelle, negen dagen in junio int jaer ons heren dusent driehonderd tsestich ende zesse.

Download