1366 juni 6, AKDOG

AKDOG inv nr 10, regest 40, dd 1366 juni 6

Uit: De Commanderije der Duitsche Orde te Vucht met een aanhangsel over die te Gemert. J.C.A.Hezenmans , Den Bosch 1887.

WENCESLAUS EN JOHANNA GEVEN HUN LEENRECHT OVER GEMERT OVER AAN DE DUITSE ORDE.

Wenceslaus van Boeme bij der gratien Godts hertoge ende Johanna bij derselver gratien hertoginne van Lutcenburch, van Lothrijck, van Brabant van Lymborch ende marchgrave des Heijlich Rijcx, doen cont allen luden dat want in tijden voerleden opgestaen was een twist ende discoort tusschen den commandeur ende den heeren der ordenen van den Duytschen huyse van Ghemert op deene zijde, ende Diderick van Ghemert ,sijnen knechten ende hulperen op dander zijde, om saecken wille aenrurende der heerlicheyt ende den gerichte des dorps.van Gemert, daer wij op verzocht werden als een overste voocht den voirs. twiste te slijten ende te richten. Soodat wij met wittiger waerheyt daerop gedaen, bevonden den voirs. Diderick broeckechtig ende sijn hulpen in den voirs. saecken ende seyden hem in eenen seggen aen, onder dandere beteringen die hij doen soude, dat hij ons oock in beteringe geven soude vijffhondert auder guldenre scilden, gelijck die brieven vanden seggen daerop gemaeckt ende met onsen segele besegelt volcomenlijck inhauden ende begrijpen.

Ende want deze voirs. Diderick van Gemert ons doze voirs. vijfhondert auder guldenre scilden niet gegeven en conste noch betalen, soo droeg hij ons op in onsen handen voir hem, voir sijn oir ende erfgenamen sijn heerlicheyt metten gerichte hoge ende lege, alsoe verre alst hem toebehoerende was in dezen voirs. dorpe van Gemert, ende sijn huys alsoe alst aldaer gelegen was, metten grave ende metten vallebruggen, als sijn eijgen goet, ende ontfinc dat weder van ons in manscappe, ons daeraf hulde ende trouwe doende als een man sculdich is te doene sijnen gerechten heren ende nae den brabantschen rechte.

Daerom hebben wij, aengesien dat noch meer discorts ende twists vallen mochte tusschen den voirs. personen oft haren nacomelingen om der voirs. saecken wille ende gerichts in den voirs. dorpe dat ons leet waer, purelicken ende om Gods wille ende in aelmissen ende oock om den twist afteleggen die naemaels comen mochte, gegeven ende geven voir ons, ons oir ende erfgenamen den voirs. commandeur in name sijnre ordenen, dese voirs. manscappe die ons dese voirs. Diderick gedaen heeft ende die sijn oir ende nacomelingen aen ons, onsen oir ende nacomelingen hieraf sculdig sijn sullen te doen naemaels, ende translateren die mit allen rechten gelijck sij ons die voir. Diderick gedaen heeft, aen den voirs. commandeur ende der duytschen ordenen ten eeuwelicken dagen.

 

 

Ontbieden ende bevelen den voirs. Diderick van Gemert, dat entelick willende, dat hij vanden voirs. goeden, heerlicheden ende gerichte manscappe doe den voirs.commandeur in name van sijnre ordenen, gelijck hij die ons daeraf gedaen hadde ende gedaen heeft, want wij hem van den voirs. eede ende manscappe ons gedaen alderhant ganselicken quytscelden ten eeuwelicken dage. Behoudelick ons, onsen oir ende nacomelingen, hertogen van Brabant,altoes onser overste voegdyen, gelijck wij ende onsen voerderen die in den voirs. dorpe van Gemert gehad hebben ende geplogen tot hiertoe, of wij daerop in eniger saecken versocht worden, gelijck die brieven van derselver voegdyen die dieselve Duytschen heeren van onsen voerderen hebben volcomenlijk inhelden ende begripen ende hierna volgen van worde te worde.

(Hierna volgt de brief van hertog Jan, van Hemelvaartsdag 1270, aldus Hezemans. Dit moet echter zijn: Maria Boodschap in plaats van Hemelvaart. De datering is daarmee 25 maart 1271. De betreffende oorkonde is ook op deze website aanwezig).

In welcker dinge vesticheden wij onsen segelen gehangen hebben aen dese letteren.

Gogeven tot Brussele den sesden dage in junio, int jaer ons Heeren dusent driehondert sestich ende sesse.

Download