1366 juni 20 Espdonk, AKDOG

KADO inv nr 58, regest 45, 20-6-1366
Transcriptie Jan Timmers

Diederik van Gemert wordt beleend met goed Espdonk

Wij Gherard van Audenhoven broeder der ordens van den Duytschenhuse commenduer des hues van Ghemert doen cont allen luden dat coemen ende gestaen is voer ons ende voer onse manne van leen dat is te weten Everart Braecman, Ansoem vander Hoefstat ende Heynric van den Buyr ende voer manne onss ghenedigher here ende vrouwen des hertogen ende hertogynnen van Luttemburg ende van Brabant, dats te weten Godevert van Schepstal, Meus van Beeke, Rutgher van Erpe, Rutgher van Schepstal, Heinric Kelreman van Eindhouts ende Ysebout van Asten, een bescheiden man Dideric van Ghemert ende heeft opgedragen in onse hant syne guyt Espedonck geheiten gelegen te Ghemert dat syn eygen guyt was, wellich guyt te Espedonck voers. wij wider gaven ende verleenden den voers. Dideric van Ghemert te leen. En daer toe in beeternisse des leens dat gheweer dat wij jegens den voers. Dideric gecoft hebben sijne ruysschen ende sijne corve bynnen sinen vier stielen te leggen also lanc ende also breyt als sy nu staen also dick als hoem orber is. Ende boven ende beneden nijt meer te visschen , noch geenre hande recht meer aen der visscherien te hebben te hauden erflijc van ons ende van ons bruders commenduers des hues van Ghemert des ordens van den Duytschen huse in enen rechten leen tens Brabantschen rechte ende hi deede ons daer af mansschap, hulde ende ede van trouwen ende wij ontfienghenen daer af in onsen man van leen.

In getugenisse der waerheit wij Gherart van Audenhoven commenduer des hues van Ghemert voers. onsen zegel des selven hues van Ghemert voors. aen desen letteren hebbe gehangen. Ende wij Everart Braecman, Ansoem van der Hoefstat ende Heinric van den Buyr manne van leen ons heren des commenduers van Ghemert ende des ordens van den Duytschenhuse voers. hebben onse zegele ons versueken ons heren des commenduers van Ghemert ende der ordenen voers. aen desen tegenwordigen letteren ghehangen. En wij Godevert van Schepstal, Meus van Beeke, Rutgher van Erpe, Rutgher van Schepstal, Heinric Kelreman van End houts ende Ysebout van Asten manne van lene ons ghenedigen ende gheduchtigen heren ende vrouwen die hertogen ende der hertogynne van Luttemborgh ende van Brabant voers. omme beviel ende versuec ons ghenedigen ende gheduchtigen heren ende vrouwen des hertogen ende der hertogynnen van Luttemborgh ende van Brabant voers. van hore scouthet van Pedeland mit horen openen brieven ons dedaen ende om beeden wille ende begherden heren Gherarts van Audenhoven des commenduers van Ghemert voers. ende des ordens van den Duytschenhuse voers. ende Diderics van Ghemert ende alre partien voers. So hebben wij onse sigele aen desen tegenwordigen letteren gehangen. Gegeven int jaer ons heren dusentich drihondertich tsestich ende zesse des twintichstes daegs in juni.

Download