1366 juni 20, AKDOG

KADO, inv nr 10, regest 43, 20 juni 1366
Transcriptie Jan Timmers

Diederik van Gemert heeft afstand gedaan van zijn heerlijkheid en zijn Hooghuis ten behoeve van de Duitse Orde

Wij Gherard van Audenhoven, broeder des ordens vande Duytschenhuse, Comendeur des hues van Ghemert, doen cont allen luden, dat coemen ende gestaen is voer ons ende voer onse manne van leen, dats te weten, Everart Braecman, Ansoem vander Hoefstat ende Heinric vanden Buyr, ende voer manne van leen onser ghenedigher ende gheduchtighen heren ende vrouwen des hertogen ende der hertogynnen van Luttemborgh ende van Brabant, die si ons daer toe geleent hebben, dats te weten Godevart van Schepstal, Meus van Beeke, Rutgher van Erpe, Rutgher van Schepstal, Heinric Kelreman van Endhouts ende Ysebout van Asten, in onsen hoeve tot Ghemert des ordens van den Duytschenhuse, een bescheiden man, Dideric van Ghemert, onsen man van leen begherende hoem tontgoiden ende tonterven van synre heirlicheit van Ghemert metten gherichte hoge ende leghe also verre alst hoem toebehorende were inden dorpe van Ghemert ende van sinen hogen huse also alst daer gelegen is mitten grave ende mitten valbruggen ghelyc hijt van ons ontfaen ende haudende waer in leen tot behoif heren Arnds Momplier broeder des ordens voersz scheffener vanden Biessen die daer tegenwordich stont ende versocht ons dat wij wouden manen enen onsen man van leen vanden Duytschen huse van Ghemert voersz woe hoem die voersz Dideric vanden voersz guyden heirlicheit van Ghemert mitten gerichte hoge ende leghe ende sine hogen huse mitten valbruggen ende graften gelegen tot Ghemert ontgoiden ende ontderven soude. Ende den vorsz heren Arnde Momplier in die voersz guede gueden soude ende erven mit ordele ende mit rechte. Op welke saeke wij vanden voersz Didericke voer onse man van leen voersz ende voer man onser ghenedigen ende gheduchthigen heren ende vrouwen des hertogen ende der hertogynnen van Luxemburg ende van Brabant alsus versocht Wij maenden enen van onsen leenmannen voersz dats te weten Everart Braecman die hoem beriedt mit anderen onsen leenmannen dats te weten Ansoem vander Hoefstat ende Heinric vanden Buyr ende mitten mannen ons ghenedighen ende gheduchtighen heren ende vrouwen des hertogen ende der hertogynnen van Luttemburg ende van Brabant voersz dats te weten Godevert van Schepstal, Meus van Beeke, Rutgher van Erpe, Rutgher van Schepstal, Heinric Kelreman van Endhouts ende Ysebout van Asten. Ende bracht (….)is voer een vonnisse mit vollen gevolghe onsen manne van leen des Duytschenhues van Ghemerd voersz dat Dideric van Ghemert voersz sijne voersz heirlicheit van Ghemerd mitten gerichte hoge ende lege ende mitten hogen huse mitten valbruggen ende graften gelegen tot Ghemerd opdragen soude mit enen halme in onse hant tot behoif heren Arnden Momplier voersz die daer teghen wordich was ende soude daer op werpen ende vertien ende hoem nijt meer rechts daer in kennen te behauden. Welke dingen ende saeken Dideric van Ghemert deede also tvonnisse van den voersz manen ghew(…)idde ende gheen poent van van richte in desen dingen achter ghelaten datte van richte in schuldich was te geschien dese dingen aldus wael ende witlyc gedaen mit onsse meningen ende uut wiesen en gevolge onssen voersz man van leen. So gaven wij ende verleenden den voersz heren Arnd Momplier allen dat voersz guyt heirlicheit van Ghemert mitten gherichte hoge ende leghe sijn hoge hues metten valbruggen ende graften gelijc als dat Dideric van Ghemert voersz van ons haudende was in handen erflyc van ons ende na ons van den comendeuren des hues van Ghemerd des ordens vanden Duytschenhuse in rechten leen ten Brabantschen rechte. Ende Dideric van Ghemert voersz deede ons daer af mansschaep, hulde ende ede van trouwen ende wij ontfinghenen daer af in onsen man van leen in ghetugenisse (der) waerheit wij Gherard van Audenhoven comendeur des hues van Ghemerd voersz onsen zighel des selven hues van Ghemert voersz aen desen letteren hebben ghehangen ende wij Everart Braecman, Ansoem vander Hoefstat ende Heinric vanden Buyr manne van leen ons heren des comenduers van Ghemerd ende des ordens vanden Duytschen huse voersz hebben onse zigele omme versueken ons heren des comendeurs van Ghemert ende der ordenen voersz aen desen tegenwordigen letteren ghehangen ende wij Godevert van Schepstal Meus van Beeke, Rutgher van Erpe, Rutgher van Schepstal, Heinric Kelreman van Endhouts ende Ysebout van Asten manne van lene onser ghenedigen ende gheduchtigen heren ende vrouwen des hertogen ende der hertogynnen van Luttemborgh ende van Brabant voersz om beveel ende versuec onsen ghenedigen ende gheduchtigen heren ende vrouwen des hertogen ende der hertogynnen van Luttenborgh ende van Brabant voersz van haren schoutheit van Pedelant uut haren openen brieven ons gedaen ende om beeden wille ende begherden heren Gherards van Audenhoven des comendeurs van Ghemert voersz ende des ordens vanden Duytschenhuse voersz ende Dideric van Ghemerd ende alre partyen voersz so hebben wij onse zigele aen desen tegenwordigen letteren ghehangen. Gegeven int jaer ons heren duysentich driehondertich tstestich ende zesse des twintichstes daegs in junio.

Achterop geschreven met gelijktijdige hand:

Gemerden,
Wie Diderich van Ghemert sich ontgoydt ende den orden alle sine heirlicheit van Gemert mit den hogen huyse ende allen sinen toebehoeren upgedragen hait.
20 junij 1366.
K.K. Ghemert.

Download