1366 juni 18, AKDOG

KADO, inv nr 10, regest 42, 18 juni 1366

Transcriptie Jan Timmers

Diederik van Gemert draagt zijn Hoge huis op aan de Commandeur van de Duitse Orde in Gemert.

Wij Gherard van Audenhoven, broeder des ordens vande Duytschenhuse, Comendeur des huses van Ghemert, doen cont allen luden, dat coemen ende gestaen is voer ons ende voer onse manne van leen, dats te weten, Everart Braecman, Ansoem vander Hoefstad ende Heynric vanden Boer, ende voer mannen van leen onser ghenedigher ende gheduchtighen heren ende vrouwen des hertoghen ende der hertoghynnen van Luttemborgh ende van Brabant, die si ons daer toe geleent hebben, dats te weten Godevart van Schepstal, Mews van Beeke, Rutgher van Erpe, Rutgher van Schepstal, Heynric Kelreman van Endhouts ende Ysebout van Asten, in onsen hof tot Ghemerd des ordens van den Duytschen huse, een bescheiden man, Diderich van Ghemert, den welken Diderich van Ghemert vurs., wij versochten ende hiesschen, voer ons, voer onse mannen ende voer mannen onser ghenedigher ende gheduchtigher heren ende vrouwen des hertoghen ende hertoghynnen van Luttenborgh ende van Braband vurs. Want die vurs. Diderich sijn hoghe hues mitter valbruggen ende grachten gelegen tot Ghemert ende oec sijn gerichte van Ghemert gelijct hoem bleven is van sijnen voervaren dat sijn eyghen guyt was, hadde opghedraeghen in handen onser ghenedighen ende gheduchtighen heren ende vrouwen des hertoghen ende hertoghynnen van Luttemborgh ende van Braband vurs. ende van hen in leen ontfaen voer hoem syne oir ende nacoemelingen ten Brabantschen rechte ende hoir man daer af worden was gelijc als die brieve ons ghenedighen ende gheduchtighen heren ende vrouwn des hertoghen ende hertoghynnen van Luttemb. ende van Brabant vurs. die daer op gemaect sijn, in hebben ende begrijpen. Ende want onse ghenedighen ende geduchtighen heren ende vrouwen hertoghen ende hertoghynnen van Luttemb. ende van Brabant voers. die vurs. mansschaep die hen die voers. Diderich gedaen hadde ende sijne oir ende nacoemelinge, hen horen oir ende nacoemelingen daer af sculdich waren te doen, hier namoels ons tot der Duytscher ordenen behoef puerliken om goids wille om alnurysen (?) ende om twist neder te leggen tot eweliken dagen gegeven ende ghetranslateert hebben, mit allen rechte gelijc se hen die vurs. Diderich gedaen haddet vanden vurs. gueden gelijc als die brieve onser ghenedighen ende gheduchtighen heren ende vrouwen hertoghen ende hertoghynnen van Luttemb. ende van Brabant vander ghiften ende translatien vander vurs. mansschappe vande vurs. lene volcomeliker in hebben ende begrijpen. Ende wellic Diderich van Ghemert vurs. om versuec ende heisschen van ons hoem voir onse manne van leen vurs. ende voir manne onsen ghenedighen ende geduchtighen heren ende vrouwen hertoghen ende hertoghynnen van Luttemb. ende van Brabant vurs. gedaen na allen saeken gelijc als voers. is van ons sijne heirlicheit mit den gerichte hoghe ende leghe also verre alst hoem toebehorende was inden dorpe van Ghemerd ende sijn hues also alst aldaer gelegen was mitten grave ende mitter valbruggen begheerende van ons te leen tontfaen. Ende wi Gherard van Audenhoven Comendeur des hues van Ghemert vurs. gaven ende verleenden den vurs. Diderich dat vurs. guyt te hauden van ons ende vanden orden des Duytschenhues vurs. te rechten leen ten Brabantschen rechten. Ende Diderich vurs. deede ons daer af mansschap, hulde ende eede van trouwen, als een man van lene sculdich is te doen, sijne gerechten here ende wij ontvinghenen daer af tot der Duytscher ordenen behoef en man van leen. In getugenisse der waerheit wij Gherard van Audenhoven Comendeur des hues van Ghemert vurs. onsen zigel des selve hues van Ghemert vurs. aen desen brieven hebben gehangen. Ende wij Everard Braecman, Ansoem vander Hoefstat ende Heynrich vanden Boer, manne van lene ons heren des comendeurs van Ghemerd ende des ordens vanen Duytschenhuse vurs. hebben onse zigele om versueken ons heren des comendeurs van Ghemert ende der ordenen vurs. aen desen tegewordighen brieven gehangen. Ende wij Goedevert van Schepstal. Mews van Beeke, Rutgher van Erpe, Rutgher van Schepstal, Heynrich Kelreman van Endhouts ende Ysebout van Asten mannen van lene onser ghenedighen ende gheduchtighen heren ende vrouwen hertoghen ende hertoghynnen van Luttemb. ende van Brabant vurs. om beveel ende versuec onsen ghenedighen ende gheduchtighen heren ende vrouwen hertoghen ende hertoghynnen van Luttemborch ende van Brabant vurs. van horen scouthet van Pedeland mit horen openen brieven ons gedaen ende om beeden wille ende begherden hen Gherards van Audenhoven des comendeurs van Ghemert vurs. ende des ordens vanden Duytschenhuse vurs. ende Diderichs van Ghemert beyder partien vurs.. So hebben wij onse zigele aen desen tegewordighen brieven gehangen. Gegeven int jaer ons heren dusentich, driehondertich, tsestich ende zesse des achtyendes daegs in junio.

Download