1366 dec 15, vidimus Helmond

Helmondse schepenvidimus d.d. 12 Mei 1481 van een acte van 15-12-1366, waarbij Diderik van Gemert al zijne rechten, welke hij te Gemert bezat, voor een som van 3050 ponden en 1230 oude schilden overdraagt op Heer Gerrit van Audenhoven, commandeur van het Huis van Gemert. Het Schepenvidimus is te vinden in het Helmondsche Algemeen Schepen-Protokol n° 224 blz. 275-277

Transcriptie: A.M. Frenken, publicatie in Bossche Bijdragen deel VII blz 207 en in Officieel Kerkbericht van Gemert dd januari 1926.

Wy Jan Snoex ende Dirck Sweerts, Scepenen tot Helmont, doen condt enenyegelycken, dat wy sommige Scepenen-Let-teren ongecancelleert ende ongeraseert, noch in eenigen van hoeren deel gevicieert, noch geschedicht, mer met warechtigen ende gehelen segelen der Schepenen van Den Bossch als scheen besegelt, waeraff den tenoer van woerde te woerde hiernae volght ende is dese:

Wy Gherart Scilder ende Jacop Coptiten, Scepenen in Tshertogenbossche, doen condt enenyegelycken, dat voer ons gestaen is Didderick van Ghemert Didderics soen was van Ghemert, allen sijn Heerlicheyt van Ghemert ende die Gerichten hoghe ende leghe met allen haren toebehoerten, dat sij in watere, in weyden metter visscherien ende alle gemeynten, die in dien dorpe van Ghemert gelegen sijn, die den voerscr. Didderick ende der Heerlicheit toebehorende sijn, ende den Pedel met sijnre toebehoerten, gelijc als en die voerscr. Didderick ende sijn auder beseten hebbene ende tot heerbracht hebbene, alsoe dese voerscr. Didderick seyde, wittelic ende erfelic vercoeft heeft Heren Gheret van Audenhoven, Commanduer van den Huyse van Ghemert, broeder der Orden der Duytscer Heeren des Hospitaels Sente Marien der Maghet van Jerusalem tot behoeff des voorscr. Huys der voergenoemder Duytscer Heeren, om een seker somme gelts van driedusent ponden vijfftich ponden twelff hondert auder schilden ende dertich, welc somme gel(t)s voerscr. dese voerscr. Didderick kende ende lijde, dat hem dese voerscr. Her Gheret wael ende wittelec betaelt hadde, ende scaut den voerscr. Heren Gheret ende dat voerscr. Huys daeraff quyt, tot ewigen daghen van den voerscr. Huyse in enen erfrecht te besittene ende te hebbene. Ende dese voerscr. Heerlicheit met haren Gerichten hoghe ende leghe ende met andere haren toebehoerten metter vischerien ende den Pedel voerscr. heeft dese voerscr. Didderick van Ghemert vercopere den voergenoemden Heren Gheret tot behoeff des voerscr. Huys opgedragen ende heeft daerop vertegen helmeleken in manieren als daer gewoenleken is in te geschien. Ende heeft geloeft dese voerscr. Didderick van Ghemert als een principael sculder op hem ende op alle sijn goet, dat hij heeft off naemaels vercrigen mach, dat hij den voerscr. Huyse van deser voerscr. Heerlicheit ende anderen goeden met allen haren toebehoerten den voerscr. Heren Gheret, tot behoeff des voerscr. Huys vercoeft, gelijc als voerscr. is, gerechte ende sculdighe waerscap doen salle ende alle voercommer ende calangie daerin wesende den voerscr. Huyse te mael affdoen salle. Ende tot meerre sekernissen, vestingen ende claernissen der voerscr. dingen als van den coep der voergenoemde goede heeft dese voerscr. Didderick twee Scepenen-Letteren der stat van Tshertogenbossche voerscr. van denwelken die een begrijpet, dat Didderick van Ghemert die Jonghe, soen Didderics van Ghemert des Auden, ’t Ghericht van Ghemert ende woninge, in diewelc die voerscr. Didderick van Ghemert den Aude te wonen plach, gelegen aldaer bynnen den grave die voerscr. woeninge omgaende, metten bogaerde ende beempt, geheiten die Vorst, totter voerscr. woeninghen behorende, erflic vercoeft hadde Jan geheyten Cuyst synen stieffsoen; ende die ander Lettere begrijpt, dat dese voerscr. Jan Cuyst het Gericht ende woeninghe voerscr. mitten bogaerde ende beemt voerscr. Didderick van Ghemert sijnen broeder erflic opgedragen hadde, gelijc als dat claerliken in die voerscr. Letteren, die daer op gemaect sijn, volcomelic is begrepen den voerscr. Heren Gheret tot behoeff des voerscr. Huys wettelic opgedragen heeft te gader met desen voerscr. Letteren ende met allen anderen Letteren, diewelc die voerscr. Didderick van Ghemert hadde, mensi mekende van den voerscr. goede, ende met allen den rechte, dat hem in den voerscr. Letteren ende in dien, diewelc begrepen sijn in denselven, in enniger manieren toebehorende is ende heeft daerop vertegen helmeleken, behaudelic den voerscr. Didderick ende erflic te besitten den bogart ende den beempt, die men heit den Vorst voerscr., met voerwerden toegedaen, die hiernae volghen.

In den yersten, dat deze voerscr. Didderick dit vesten ende voldoen sall den voerscr. Huyse op des Huys coste soe waer dat voerscr. Huys wille bynnen den palen van Brabant, in alsulker manieren, dat des voerscr. Didderics hoghe huys ende sijn vier hoeven met haren toebehoerten, dats te wetene dat Hoffgoet, dat goet van Espedonc, dat goet ten Hoghen-Arle ende dat goet aen gheen Voertdyne, in groetten ende in breyden alsi liggen, vry van allen beden ende scattingen van des voerscr. Huys wegen der voerscr. Duytscher Heeren tot ewigen daghen. Ende die vier laten, die daer op sitten off naemaels sitten selen van alsulken goeden, beesten ende haven, als sy op den voerscr. goeden hebbene off hebbene selen, daer sy dese voerscr. goede mede tolen ende gebruken selen, met alle ander gebuerlec recht selen sy doen ende daeraff te recht staen, gelijc den anderen gebueren. Ende van orloghe, van gedingen van genechte ende van allen anderen broeken ende van anderen goeden, die sij anderswaer hebbene, ende van allen anderen saken in der Heerlicheyt voerscr. selen sy te recht staen, gelijc anderen gebueren in der voerscr. Heerlicheit geseten ende scattinge ende bede gelden van allen anderen dienst den voerscr. Huyse te doen.

Item eest voerwerde, dat dese voerscr. Didderick van sijnen voerscr. hoghen huyse ende sijn vier laten van sijnen voerengenoemden vier goeden die voerscr. gemeynten, die die voerscr. Heer Gheret tot behoeff des voerscr. Huys tegen den voerscr. Didderick gecoeft heeft, nutten ende gebruyken selen met haeren beesten in watere, in weyden, in torff te stekene ende heyde te meyen.

Item eest voerwerde, dat dese voerscr. Didderick opdragen sal den voerscr. Heren Gheret tot behoeff des voerscr. Huys in eygendom sijn goet, dat gelegen is tot Espedonc voerscr. ende dan sal dat voerscr. Huys datselve goet den voerscr. Didderick weder verlyen ende verlenen nae den Brabantschen recht. Ende die voerscr. Dirck ende sijn oer selen als van desen goede des voerscr. Huys leenluden blijven tot ewigen daghen.

 

 

Voert selen Didderick voerscr. ende sijn oer anderwerff man weerden des voerscr. Huys van sijnen hogen huys, grachte ende valbruggen totten Brabantschen recht voerscr. Ende dat aldus gedaen, soe sal dat voirscr. Huys Didderick voerscr. daeraen weder verlenen totten Brabantschen recht. Ende in beternisse des leens soe sal dit Huys der voirscr. Duytscer Heeren dat geweere, dat dese voirscr. Her Gheret tot behoeff des voerscr. Huys tegen den voerscr. Didderic gecregen heeft, ouvergheven den voerscr. Didderick [om] sijn ruesschen ende sijn corven bynnen synen vier stijlen te leggen, alsoe lanck ende alsoe breet als sy nu staen, alsoe dick als ’t hem orber is ende boven ende beneden nyet meer te visschen noch engheenreley recht meer aen die visscherien te hebbene.

Item eest voerwerde, dat Didderic voerscr. ende sijn moeder haer pacht ende tijnse gebrueken selen ende ophauden, die sij hebben in den dorpe van Ghemert, gelijc als sij tot hiertoe gedaen hebben.

Ende hiermede heeft gekendt Didderick voerscr. hem ende sijn oer egheen rechte te behauden aen die Heerlicheyt voerscr., behaudelic den Huyse der voerscr. Duytscher Heeren ende Didderic voerscr. haer voerwerden voerscr. aen beyden sijden, alle argelist utegescheiden. In orconscap van welcker dingen ende in kennissen der. waerheit hebben wij Scepenen voerscr. onse zegelen aen dese Letteren doen hangen. Gegeven des Dijnsdaghes nae Sente Luciendach der maghet in ’t jaer ons Heeren dusent driehondert tsestich ende sesse.

Datum autem visionis Scabinorum praedictorum in profesto Servatii anno [MCCCC]LXXXI.

Download