1366 dec 15, AKDOG

AKDOG inv nr 10, regest 48, dd 1366, december 15

Uit : Oorkonden en bijzonderheden betreffende de kerkelijke geschiedenis van Gemert, medegedeeld door Kapelaan A.M.Frenken van Helmond. gepubliceerd in het Officieel Kerkbericht van Gemert dd. jan.1926. Ook in Bossche Bijdragen deel VII blz 207 e.v.

Naar een afschrift van een Bossche schepen-vidimus in het Helmonds Algemeen schepenprotokol nr.224 folio 275-277.

 

DIEDERIK VAN GEMERT BEKENT VOOR SCHEPENEN VAN S-HERTOGENBOSCH, AL ZIJNE RECHTEN WELKE HIJ TE GEMERT BEZAT OVERGEDRAGEN TE HEBBEN AAN HEER GERIT VAN AUDENHOVEN, COMMANDEUR VAN GEMERT

Wij Gherart Scilder ende Jacop Coptiten, scepenen in Tshertogenbossche, doen cont eenenyeghelycken, dat voer ons gestaen is Didderick van Ghemert Diddericks soen was van Ghemert, allen sijn heerlicheyt van Ghemert ende die gerichten hoghe ende leghe met allen haren toebehoerten, dat sij in watere, in weyden metter visscherien ende alle gemeynten, die in dien dorpe van Ghemert gelegen sijn, die den voerscreven Didderick ende der heerlicheyt toebehoorende sijn, ende den Pedel met sijnre toebehoerten, gelijc als en die voerscreven Didderick ende sijn auder beseten hebbene ende tot heerbracht hebbense, alsoe dese voerscreven Didderick seyde, wittelic ende erfelic vercoeft heeft Heren Gheret van Audenhoven, commandeur van den Huyse van Ghemert, broeder der Orden der Duytscher Heeren des Hospitaels Sente Marien der Maghet van Jerusalem, tot behoeff des voorscr. Huys der voergenoemder Duytscer Heeren om een seker somme gelts van driedusent ponden vijfftich ponden, twelff hondert auder schilden ende dertich welc somme gelts voerscr. dese voerscr. Didderick kende ende lijde, dat hem dese voerscr. Her Gheret wael ende wittelic betaelt hadde, ende scaut den voerscreven Heren Gheret ende dat voerscr. Huys daeraff quijt, tot ewigen dagen vanden voerscreven Huyse in enen erfrecht te besittene ende te hebbene.

Ende dese voerscreven heerlicheyt met haren gerichten, hoghe ende leghe ende met andere haren toebehoerten metter visscherien ende den pedel voerscreven heeft dese voerscr. Didderick van Ghemert vercopere den voergenoemden Heren Gheret tot behoeff des voerscreven Huys opgedragen ende heeft daerop verteghen helmeliken in manieren als daer gewoenliken is in te geschien. Ende heeft geloeft dese voerscr. Didderick van Ghemert als een princepael sculder op hem ende op alle sijn goet.dat hij heeft off naemaels vercrigen mach, dat hij den voerscr. Heyse van deser voerscr. Heerlicheit ende anderen goeden met allen haren toebehoerten den voerscreven Heren Gheret, tot behoeff des voerscr. huys vercoeft, gelijc als voerscreven is, gerechte ende schuldighe waerscap doen salle ende alle voercommer ende calangie daerin wesende den voerscr. Huyse te mael affdoen salle. Ende tot meerre sekernissen, vestingen ende claernissen der voerscreven dingen als vanden coep der voergenoemde goede heeft dese voerscr. Didderick twee scepenen-letteren der stat van Tshertogenbossche voersreven – van den welken die een begrijpet dat Didderick van Ghemert die jonghe, soen Diddericks van Ghemert des auden, tghericht van Ghemert ende woninge, in diewelc die voerscreven Didderick van Ghemert den auden te wonen plach, gelegen aldaer bynnen den grave die voerscreven woeninge omgaende, metten bogaerde ende beempt, geheiten die Vorst, totter voerscreven woeningen behorende, erflic vercoeft hadde Jan geheyten Cuyst sijnen stieffsoen; ende die ander lettere begrijpt, dat dese voerscr. Jan Cuyst het Gericht ende woeninghe voerscreven mitten beemt ende bogaerde voerscr.Didderick van Ghemert sijnen broeder erflic opgedragen hadde, gelijc alsdat claerlicken in die voerscreven letteren, die daer op gemaect sijn, volcomelik is begrepen -den voerscreven Heren Gheret tot behoeff des voerscr. Huys wettelic opgedragen heeft te gader met desen voerscreven letteren ende met allen anderen letteren diewelc die voerscr. Didderick van Ghemert hadde, mensi mekende van den voerscreven goede, ende met allen den rechte, dat hem in den voerscr. letteren ende in dien, diewelc begrepen sijn in denselven, in enniger manieren toebehorende is ende heeft daerop verteghen helmeliken, behaudelic den voerscreven Didderick ende erflic te besitten den bogart ende den beempt, die men heit den Vorst voerscreven met voerwerden toegedaen, die hiernae volghen:

In den yersten dat deze voerscr. Didderick dit vesten ende voldoen sall den voerscreven Huyse op des Huys coste soe waer dat voerscreven Huys wille bynnen den palen van Brabant, in alsulker manieren, dat des voerscreven Didderics Hoghe Huys ende sijn vier hoeven met haren toebehoerten, dats te weten dat Hoffgoet, dat goet van Espedonc, dat goet Ten Hoghen Arle ende dat goet aen gheen Voertdyne, in groetten ende in breyden alsi liggen, vrij van allen beden ende scattingen van des voerscreven Huys wegen der voerscreven Duytscher Heeren tot ewigen daghen.

Ende die vier laten, die daer op sitten off naemaels sitten selen, van alsulken goeden, beesten ende haven, als sij op den voerscreven goeden hebbene off hebbene selen, daer sij dese goede voerscr. mede tolen ende gebruken selen, met alle ander gebuerlec recht selen sij doen ende daeraff te recht staen gelijc den anderen gebueren.

Ende van orloghe, van gedingen van genechte ende van allen anderen broeken ende van anderen goeden, die sij anderswaer hebbene ende van allen anderen saken in der Heerlicheyt voerscreven selen sij te recht staen gelijc anderen gebueren in der voerscreven Heerlicheyt geseten ende scattinge ende bede gelden van allen anderen dienst den voerscreven Huyse te doen. Item eest voerwerde, dat dese voerscreven Didderick van sijnen voerscreven Hoghen Huyse.ende sijn vier laten van sijnen voerengenoemden vier.goeden die voerscreven gemeynten die die voerscreven Heer Gheret tot behoeff des voerscreven Huys teghen den voerscreven Didderick gecoeft heeft, nutten ende gebruycken selen met haeren beesten in watere, in weyden, in torff te stekene ende heyde te meyen.

 

 

Item eest voerwerde, dat dese voerscreven Didderick opdragen sal den voerscreven Heren Gheret tot behoef des voerscreven Huys in eygendom sijn goet dat gelegen is tot Espedonc voerscreven ende dan sal dat voerscreven Huys datselve goet den voerscreven Diderick weder verlyen ende verlenen nae den Brabantschen recht. Ende die voerscreven Dirck ende sijn oer selen als van desen goede des voerscreven Huys leenluden blijven tot ewigen daghen. Voert selen Didderick voerscreven ende sijn oer anderwerff man weerden des voerscreven Huys van sijnen Hogen Huys, grachte ende valbruggen totten Brabantschen recht voerscreven. Ende dat aldus gedaen, soe sal dat voirscreven Huys Didderick voerscreven daeraen weder verlenen totten Brabantschen recht. Ende in beternisse des leens soe sal dit Huys der voerscreven Duytscher Heeren dat geweere, dat dese voirscreven Her Gheret tot behoeff des voerscreven Huys tegen den voirscreven Didderic gecregen heeft, ouvergheven den voerscreven Didderick (om) sijn russchen ende sijn corven bynnen sijnen vier stijlen te leggen, also lanck ende alsoe breet als sij nu staen, alsoe dick alst hem orber is ende boven ende beneden nyet meer visschen noch engheenreley recht meer aen die visscherien te hebbene. Item eest voerweerde, dat Didderic voerscreven ende sijn moeder haer pacht ende cijnse gebrueken selen ende ophauden, die sij hebben in den dorpe van Ghemert, gelijc als sij tot hiertoe gedaen hebben.

Ende hiermede heeft gekendt Didderick voerscr. hem ende sijn oer egheen rechte te behauden aen die Heerlicheyt voerscr. behaudelic den Huyse der voerscr. Duytscher Heeren ende Didderic voerscreven haer voerwerden voerscr. aen beyden sijden, alle ergelist utegescheyden.

In orconscap van welcker dingen ende in kennissen der waerheit hebben wij scepenen voerscr. onse zegelen aen dese letteren doen hangen. Gegeven des Dynsdaghes nae Sente Luciendach der maghet int jaer Ons Heeren dusent driehondert tsestich ende sesse.

Download