1364 mei 12, AKDOG

AKDOG inv nr 10, regest 38, dd 1364, 12 mei, Pinksteren

UIT: De commanderije der Duitse Orde te Vucht met een aanhangsel over die te Gemert door J.C.A. Hezenmans, uitg.1887 blz.96

Diederik van Ghemert draagt zijn deel der heerlijkheid aan den Hertog van Brabant op.

Wenceslaus van Beheym bider gracien Gods hertoge ende Johanne bider selver gracien hertogynne van Lutcemborch, van Lothringe van Brabant, van Lymborch ende marcgreve des heijlichs rijcx, doen cont allen luyden dat want Didderick van Ghemert comen is voer ons ende heeft opgedragen in onze handen, in jegenwoerdicheyden onser mannen van leene, sijn hoge huys mitter vallebruggen ende grachten gelegen tot Ghemert, ende oic sijn gericht van Ghemert gelijckt hem bleven is van sijnen voervaren, dat sijn eijgen guet was, ende heeft dat van ons in leene ontfaen voor hem, sine hoir ende naecomelinghen te brabantschen rechte ende is onze man daeraff worden.

Soo willen wij hem weder gracie ende genade doen, ende scelden den voirs. Didderic quyt vanden vijffhondert auden gulden scilden die hij ons sculdich is ende was te geven, na den teneur des seggens dat wij geseeght hebben tusschen den voirs. Didderic ende den Commandeur ende duytschen heren van Ghemert, ende willen dat hij daeraff teewelicken dagen quyt blive ons die te betaelen off te geven in eeniger manieren.

Voert so geven wij allen den genen die broeckachtich sijn jegen ons of onse lande van Brabant, overmidts tfait ende overdaet die geschiede tot Ghemert aen den Commandeur ende den duytschen heren ende haren goeden tot Ghemert, daer onze voirs. seggen mencie off maeckt, onse land weder van Brabant, daerinne vrelic te comen ende te keren ende te woenen nyet wederstaende der voirs, mesdaet, uitgesceiden Eymken Jaens Roevers zone, Arnde Vilroc, Henric ende Deenken sijn broederen, Janne van Bittersweyc ende Henric sijnen broeder, Rutger Bamelaer, Gielys van Berlaer ende Arns sijnen broeder, die bastaerde van Hoeps, Hennecken Roelofsone, Peter vander Loef, ende alle andere die nyet gescreven en staen int geleyde dat wij Didderic voirs. gaven van sekeren personen die aen die voirs .mesdaet geweest hadden, dat op ten dach van huden uutgaet, dat die onse voirs. lant nyet weder hebben en soelen altoos, sonder argelist.

In orconden des briefs besegelt mit onsen segelen, gegeven tot Bruxelle opten Pinxtach int jaer ons Heeren duysent driehondert tsestich ende viere.

Download