1364 april 1 AKDOG

AKDOG inv nr 10, regest 37, dd 1364 april 1

 UIT: GEMERTS HEEM nr.50

 

DIEDERIK VAN GEMERT VERKOOPT ZIJN WIND- EN WATERMOLEN, DIE HIJ IN GEMERT BEZIT, AAN DE DUITSE ORDE.

 

Wij Emont van Espendonc, Wautgher van Espedonck, Arnd van Hoesterbrake , Willem van der Egelmer, Heine Fissien man ende Johan van den Broeke, schepene in Diderics gerichte van Gemert, aentugen ende aenbringen Arnde Ghibensone, onsen medeschepene dese vorwarden mede volgende: Als wij si ontfaen hebben ende wij Ghevart Nesensoen, Everart van Hanel, Michiel Englensoen, Willen van Scarpenborgh, Ghevert van Strybosch, Johan Papenvenne ende Willem Arnds Sniederssoen, scepene der heren van Ghemert, doen cont mit kennisse der waerheit, dat voer ons gestaen is Dideric van Ghemert ende heeft vercocht erflyken ende eweliken ende kinde ende lyeden dat hi vercocht heeft witteliken ende wael, heren Baudewijne van Vranckenhoven, commenduer des hues van Bernsheim ende heren Arnde van Mompellyr, sceffener des hues van den Biessen in order des ordens van den duetsgenhuse: sijne windmoelen ende sijne watermoelen mit allen horen toebehoerten ende gereescappen also als sij nu staende ende ghaende sijn; ende den wint ende dat waeter binnen den dorpe ende binnen der heerlicheit van Ghemert daer moelen mede gaen moegen ende plegen ende die heeft hi hen opgedragan ende helmeliken daerop verteegen ende geloeft dat opdragen ende vertyen vaste ende stedich te houden ten eweliken dagen tot der orden behoef voorss. om dusent pont payments als in des tsHertogenbosche ghinge is gemeinliken in borsen ende Dideric voerss kinde ende lyede dat hoem die dusent pont wale ende wittelike betaelt sin ende schaut den orden daeraf quijt.

 

Vord heeft Dideric voorss. geloeft den voerss. orden, dat sijne luden bynnen sijnen gerichte van Ghemert gesethen sijn of zitthen soelen op der heren moelen van Ghemert malen soelen om molchter als men boven ende beneden gewoen is te nemen ende daermede soelen Diderics luden voerss. verbonden sin sculdich ende bedwongen te malen op der heren moelen voorss. ende anders nerghent.

 

 

 

Ende voert heeft geloeft dye voerss. Dideric den voerss. ordene voer horne ende voer sijne erfgnamen ende nacomelingen nummermeer egheine wies noch manieren windmoelen noch waetermoelen nochte egheine moelen te zetthen noch te maeken in der heerlicheit voerss, aen wemen dat sijne heerlicheit ommermeer ghequeme in alsulger voerwerden dat Dideric van Ghemert voerss. ende sijne wittighe rechte oer dat van horne comen sal dat op dat hues van Ghemert wonen sal boven der valbruggen op den bergh daer Dideric voerss. nu ter tijt wonende is, soelen ende moegen doen malen alle hoer coren dat sij besigen soelen tot hore nothorfte op der heren moelen voerss. sonder enich molchter of loen daeraf te gheven ende weer dat zaeke dat Dideric of sijne wittighe oer nae horne dat hues voerss. op den bergh veranderden namoels mit cope of mit wisselingen dat dan die daer op woenden soelen op der heren moelen malen omme molchter als die andere ghemeyne gebueren van Ghemert sculdich sin te gheven. Vord heeft geloeft die voerss. Dideric vercoper op horne ende op allen sijn guet so woe dat gelegen is dat hi den voerss. heren heren Baudewijn ende heren Arnde coperen van den voerss. windmoelen ende waetermoelen mit allen hoeren toebehoerten als voerss. in allen punthen sculdighe ende rechte waerscap sal doen ende alle voerkommer ende naerscaep ende calaenge ofte ander verbintenisse die wesen in den voerss. windmoelen ende waetermoelen ofte in hore toebehoerten als voersegt is den voerss. heren Baudewijne ende heren Arnde tot behoef des ordens voerss. te moele af te doen ende cleren sal so dat hen dat ende der ordene ten eweliken dagen ende ommermeer vast stedich ende zeeker sal sijn behoudelyc Dideric voerss. altoes ende sijnen wittighe rechte oer die op dat hues wonechtich sin dat gemael op der heren moelen gelijc als voerssegt is.

 

In oirkonde ende in kennisse der waerheit so hebbe ich Dideric voerss. desen brief voer besigelt mit mijne proprie zigele ende wij schepene voerss. hebben desen brief na besigelt mit onsen ghemeynen zigelen beyde van Diderics ende der heren gerichten als gewoenthe is.

 

Gegeven in den jaer ons Heren MCCCc tsestich ende vier des yersten daegs van april.

Download