1363 dec 5, AKDOG

AKDOG inv nr 10, regest 36, dd 1363 december 5

UIT: De commanderij der Duitse Orde te Vucht met een aanhangsel over die te Gemert door J.C.A.Hezenmans, uitg. 1887, blz.92

UITSPRAAK VAN.WENCESLAUS EN JOHANNA, IN DE TWIST TUSSEN DIEDERIK VAN GEMERT EN DE DUITSE ORDE.

Wenceslaus van Beheym, bider gracien Gods hertoge ende Johanna bider selve gracien hertogynne van Lutcemborch, van Lothringe, van Brabant, van Lymborch ende marcgreve des heylicx rijcx, doen cont allen luden dat want een twist opgestaen was tusschen heren Henrich van Hanart, commander tot Ghemert, sinen magen, vrinden ende hulperen op eene sijde ende Didderic van Ghemert, sinen magen, vrinden ende hulperen op dander sijde overmits Eemken Jans Roverszoens zoen, daer roefbrant, brantschat ende name op geschiet is inden dorpe van Ghemert aen den Commandeur voirs. ende aen der Duytscher heren hove ende goede, ende daer oec luden op gevangen sijn geweest in beyden zijden. Soodat comen sijn die lantcommandeur op een zijde ende Didderick van Ghemert op dander zijde voor ons hertogen ende hertogynnen van Lutcemborch ende van Brabant, alse voir haren gerechten voecht ende beschermer ende hebben ons in beiden zijden die sake gethoent ende geclaeght, ende hebben hen verbonden allet vanden partien voor hen selven, voer haer vrinden ende hulperen te houden ende te voldoen alsulcke saken ende beteringen, als wij ende onsen raidt daeraf ordineren selen ende seggen. Op welcke saken wij hebben doen doen een wettich besueck, ende doen verhoiren alle luyde die die een partie off dander verhoert wouden hebben, daer wij in vinden grotelic mesdaen te wesen, nadat dat voirs. besuecke verclaert, jegen ons ende oec jegen die voirs. partien in menigen saken.

Ende seggen:

In den eersten, dat die duytsche heren alle gevangene die sij gevangen hebben, off die van haren wegen off op dit fait daer die twist af is tusschen Didderick ende hen, selen lossen ende quyt ende vrijledigen van haere gevanckenissen, behoudelic dat elc vanden gevangenen sine teringe gedaen inder gevanckenissen, weselic betaelen sal; ende desgelijcx sal Didderic doen vanden gevangenen der duytschen heren die hi gevangen heeft, off die van zijnre siden op dit fait off van des faits wegen gevangen sijn;

ende waer oec yeman van enech van den partien die yeman gevangen hadde daert ranson af gemaect ware ende niet betaelt, dat die gevangen oec vrij ende dat ransson quyt selen sijn ende quyt bliven. Ende dese gevangene sal men inder manieren voirs. lossen ende quiten in beyden sijden, tusschen dit ende Kersdach naestcommende.

Item sal Didderic van Ghemert voirs. Gode te eren ende den duytschen heren ende der ordenen te beteren, varen te sente Jacobs in Galissen ene bedevaert, ende met hem Roelof ende Goeswyn Janszoen vanden Kelre, overmits dat sij aenleider geweest sijn daer den commendeur sijn huys opgestoten is ende sijn guet genomen, ende selen porpen van nu Kersdach naestcommende binnen enen jaere dese bedevaert te doen, ende selen goede brieven van getugen brengen mit hen van daer, aen onsen scouthet vanden Bossche, dat sij dese bedevaert wael voldaen hebben. Ende daden sij dese bedevaert niet gelijck geseyt is, soo souden sij gebannen sijn ende gebannen bliven uyte onsen lande ende palen van Brabant.

Item seggen wij ; dat Eemken Jan Roeverszoens zoen, daer dese twist af commen is ende die die duytsche heren gebrant heeft, gebrandschat, dat haer genommen, den commandeur gespouen in sine aensicht ende gestoten mit den voete, gelijc inden besuecke claerlic vonden is, Gode te eren ende in beternissen der ordenen doen sal ene bedevaert in Cypers ende Poroen, tusschen dit ende sente Jansdach bapt. naestcommende, ende en sal binnen den palen van Brabant nyet mogen comen, hij en hebbe goede oepenen brieven gebracht van getugenissen aen onzen scouthet vanden Bossche, dat hij dese bedevaert wael gedaen heeft. Ende quaeme hi hieren bynnen inden palen van Brabant, so sal hij verboert hebben sijn lijff ende sijn goet, ende salmen daerover rechten, ende desgelijc over alle die gene die hem binnen die palen van Brabant huusden of hoefden.

Item seggen wij, dat alle danderen die den duytschen heren ende den commandeur tot Ghemert thaire genomen hebben, ende aen wegen ende aen velden geweest hebben, als hulperen dair die heren gebrantscat sijn ende gebrant ende daer dese gesciet is, gelijck sij inden besuec genoempt staen, dat die van nu voirt buten deser palen van Brabant bliven solen ende nemmermeer daer in commen, si en hebben ons hertogen ende hertogynne gebetert tot onsen wille ,om dies wille dat si onse goedshuys gestoirt hebben daer wi een beschermer af sijn.

Item seggen wi, dat Didderic van Ghemert, den duytschen heren weder geven sal soe van brande, van brantscattingen, van rove ende van name, die Didderic, sine vrunde ende hulperen gedaen hebben den voirs. Duytschen heren, gelijck dat claerlijc inden voirs. besueck daerop gedaen vonden is achthondertich auden gulden scilden, die hij den voirs. duytschen heren betaelen sal binnen den acht jaeren naestvolgenden der daten des briefs, daer dierste paijement af vallen sal op sente Jansdach baptisten naestcommende, ende alsoo voirt van jaere te jaer, ende tot elcke sente Jansmisse hondertich aude scilde, ende des sal Didderic van Ghemert den voirs. duytschen heren seker doen voer onsen scepenen vanden Bosch, tusschen dit ende derthiendach naestcommende.

Item selen die Commandeur ende die duytsche heren geven Didderic voirs. voir die twee peerden die hem genomen waeren, tseventich aude scilde, ende die selen si hem afcorten vanden hondertich aude scilde die hij nu te sente Jansmisse naestcommende hen betalen sal.

Voerts seggen wi, dat mits desen saken voirs. ende mit deser beteringen, die heren vanden duytschen huyse ende hare hulperen ende alle anderen die van haren wegen op dit faijt yet gedaen hebben, ende Didderic van Ghemert, sine magen ende hulperen op dander side, gantselic versuent ende verlijct selen sijn ende bliven tot ewelicken dagen van dese saken.

Behoudelic ons altoes onsen verclaren, off inden voirs.saken tusschen den voors. partien ende haren hulperen enige dunckerheyt viele. Voirt seggen wi, dat overmits dat der duytscher heren goet dat hen gerooft was ende genomen op Diddericx huys van Ghemert gevuert waer ende hij die lude die dat daden gehuust heeft ende op sijn huys onthouden, ende dese saken toecommen sijn bij Didderic ende sinen vrunden, gelijck claerlic inden besueck vonden is, soe sal Didderic voirs. ons voer die misdaet geven vijfhondertich auder scilde ende onsen goeden moet hebben daeraaf tusschen dit ende van nu kersmisse over een jaer, so dat wij dies seker sijn.

 

 

Ende dit seggen wi, op ere ende op lijf ende goet verboert te hebben soe welc vanden partien of haren hulperen die daer iegen dade of ginge in eniger manieren. In getuyge welcker ding wi onsen segelen gehangen hebben aen desen brief.

Gegeven opten vijfden dach in december int jair onss Heren duysent driehondert tsestich ende drie.

Download