1363 april 28, AKDOG

KADO inv nr 9, regest 35,
28-4-1363
Transcriptie Jan Timmers

Diederik van Gemert ontvangt van de landcommandeur Reynard Huen 250 oude schilden voor Art Vilroch met zijn helpers, die Henrik van Havert, commandeur van Gemert, beloofd had voor brandschatting.

Wij Ghijsbrecht van den Doren ende Diederic van Hoculem doen cont allen luden die desen brief sien sullen oft horen lesen dat voer ons is ghestaen Diederic van Ghemert ende heeft openbaerlic bekent dat hi ontfaen heeft van enen eirsamen gheistelike manne heren Reynard Huen landcommenduer der Balyen van der Biesen twe hondertich ende vijftich auder scilde voer welke twe hondertich ende vijftich auder scilde die voorscreven Diederic om bede wille heren Heinrics van Hanerd commenduyr des huus van Ghemert gheloeft hadde Ard Vilroc ende allen sinen hulperen van brantscattinghen wegen en om beesten wille weder te vercrigen die Art Vilroc met sinen hulperen voers. ghenomen hadden den vorscreven commenduyer des huys van Ghemert ende sinen onderseten. Als Diederic vors. zeghede van welken twee hondertich ende vijftich aude scilden voerscreven ende voert van allen scaden krot ende wedermoet die den voerscreven Diederic ende sinen erfghenamen die vors. Art Vilroc ende sine hulperen ende nacomelinghe ghedaen hebben voer den date des briefs of daer na doen zullen of moghen in wat maniren dat dat sij om saken wille derre twe hondertich ende vijftich aude scilde vors. die overghegeven (?) Diederic van Ghemert quijt los ledich ende vrij ghesconden heeft ende quijt scildt met desen brieve over hem sine erfghename ende nacomelinghe den landcommenduyr des huys van Ghemert vorscreven ende den gansen ghemeynen orden des Duytschen huys hoer lijf erve ende goide in welcker ding ghetuychenisse cum kenisse der waerheit hebben wij onse zegelen aen desen brief doen hanghen. Ghegeven des vrijdaegs na den zondach als men singhet jubilare int jaer ons heren dusentich drie hondertich tsestich ende drye.
1363 veneris post jubilate

Download