1334 sept 17, AKDOG

KADO inv nr 865, regest 23, 17-9-1334
Transcriptie Jan Timmers
Kopie in DOZA oorkonde nr 0917_01

Verklaring van Mathijs van den Broek, Wouter zijn broer en Henric zoon van Mathijs, dat zij instemmen met de overdracht van de tienden van Milheze door heer Jan van Scheepstal aan de Duitse Orde en geen naastingsrecht zullen doen gelden.

Wij Jan van den Broeke ende Herman de Pesser scepenen van Zent Odenrode doen cont hen allen die deser letteren zolen zyene of horen lesen dat voer ons sijn comen Mathijs van den Broeke, Wouter sijn broder, Henric Mathijs zone voers. hebben ghelovet op hem ende op hoer goet gesamenderhant ongesceden ende en ygelyc voer al, enen eirsamen man her Jan van der Voeren commenduere van Gemert tot behoef des goedshues van Ghemert van den cope die hij ghedaen heit tiegen her Janne van Scepsdale als van der tienden van Myllehe met horre toebehorre also verre alse her Janne was ende hi se vercoft (vererfft) heit, daer af alle naerscap ende alle voercommer af te doene ende gegherecht werscap ghelijcke als men erve sculdich is te weren te jare ende te daghe te doen, tieghen allen die te rechte willen comen of zolen, bezegelt met onsen zegelen in de jaer ons heren als men scrijvt dusent driehondert dertich ende vijre op zent Lambrechts dach bysscop.

Op de achterzijde van de kopie in DOZA:
Copia authentica lietrarum quibus Matthias van den Broeke, Woltherus eius frater et Henricus filius renunciant iuri retractus sibi ex decima de Milheze per Joannem a Scepsdale commendatori Gemertano divendita quovis modo competenti cum appromissione Guarenda adversus quoscumque intra annum et diem proestanda 17 7bris anno 1334

Download