Extra Ledenvergadering

19 juni 2018

    Beste leden,

Het bestuur heeft een ANBI-status aangevraagd. Om deze status te verkrijgen is het nodig om de statuten te wijzigen. Om de statuten te wijzigen zijn twee ledenvergaderingen nodig. Vandaar deze oproep: eerste algemene ledenvergadering vrijdag 2 maart 2018, 20.00 uur, op de Heemkamer. Enige agendapunt: Voorstel statutenwijziging Heemkundekring De Kommanderij Gemert. (zie hieronder: tekst ‘ANBI tekst statutenwijziging ledenvergadering’)
Voor de duidelijkheid: de (tweede) algemene ledenvergadering met een uitgebreide agenda en muziek na de pauze blijft gewoon staan op dinsdag 27 maart bij Dientje.

Toelichting: de statutenwijziging dient bij eerste vergadering met 2/3 meerderheid te worden besloten met een opkomst van minimaal de helft van de leden. Omdat het bestuur niet dit aantal op de jaarvergadering van maart 2018 verwacht is er een extra ledenvergadering op 2 maart 2018 als formaliteit. Het voorstel zal nogmaals op de agenda komen van de jaarvergadering. Dan volstaat enkel een 2/3 meerderheid van stemmen zonder de opkomst-voorwaarde.

ANBI tekst statutenwijziging ledenvergadering:

Tot 2012 hadden zowel de Heemkundekring als stichting Laurentius Torrentinus fiscaal een ANBI-status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (zoals Greenpeace en het Rode Kruis) en met deze status worden schenkingen (en verervingen) fiscaal gunstig behandeld, vooral bij de schenker maar ook bij de ontvanger. Door gewijzigde wetgeving is destijds de status vervallen. Om deze status opnieuw te verwerven is een kleine statutenwijziging nodig. Noodzakelijk is namelijk dat als of de vereniging of de stichting wordt opgeheven, de overblijvende (geld)middelen naar een vereniging of stichting gaan met ook een ANBI-status. Nu is het statutair bepaald dat als stichting Laurentius Torrentinus wordt opgeheven het restant naar de Heemkundekring gaat, en als deze wordt opgeheven dit naar een instelling met dezelfde doelstelling gaat. Deze liquidatiebepaling wordt voor beide aangevuld met de eis dat de instelling die de middelen bij opheffing verwerft de ANBI-status heeft. Uiteraard blijft statutair bepaald dat resterende middelen bij liquidatie gaan naar een instelling met een zelfde doelstelling als de Heemkundekring. Na het definitief verkrijgen van de ANBI-status zullen in Heemberichten de fiscale mogelijkheden nader worden toegelicht.

Woordelijk wordt de liquidatiebepaling (artikel 19, lid 2) van de vereniging als volgt:

‘In het besluit tot ontbinding wordt tevens bepaald dat een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.’