GBr-18 AKDOG 1402

Voorheen AKDOG 1402
Dit archiefstuk wordt niet meer in het BHIC, maar in het gemeentearchief Gemert-Bakel bewaard. Het inventarisnummer is gewijzigd in 11.051 Collectie Duitse Orde, Katholieke kerk van Gemert.

Transcriptie Jan Timmers

Inventaris nummer 1402 bevat registers van inkomsten van de pastoor van Gemert, de Latijnse School van Gemert, het Maria altaar in de kerk van Gemert, het beneficie van de vijf missen en het Maria altaar in de kerk van Bakel van het jaar 1639

Register der pastorie ende der schoele Gemert 1639

Register der pastorije van Gemert 1639

Folio 1

Register van het incomen der pastorije tot Gemert gelijck hij vernieuwt is door Heer Nicolaus Prinetius anno 1631 ende bij mij Johannes Santfoort tegenwoordigen pastoor bevonden als volgt anno 1638 den 9 dach der maendt decembris

Het corpus der pastorije beloepende vijff mudden roggen iaerlijx uut de thiende van Gemert betaelt den Heer Commandeur in specie

Meelschot

Pitancie rogge

De erfgenaemen Joest Verrennen cum suis vi vat rogge

Jan Tereijcken erfg. viii vat

Hendrick Stevens kinderen cum suis iii vat

De weduwe joncker Goort Lancvelt vi vat

Mortel

Jan Goordt Schoenmaeckers, nu Aert Jan Goerts ende Hendrick Jan de Jeger i vat

Laureijns Loijen alias Hurclis  ii vat

De weduwe Dirick van Zeelant ii vat

Jan Jan Loijen ii vat

Ruth Maes Weltiens swager ii vat

De weduwe Aert Hendrickx ii vat

Ansem Daniels de swager van Willem van Gemert de jonge iij vat

Engel achtergelaten huijsvrouwe Cornelis Aert Verhoeven j vat

Jacob Hendrick Boumans j vat

Folio 2

Jan Philipsen ende Jan Claes Ariaens iiii vat

Peeter Lemmens erfgenamen j vat

Noe Ariaens ii vat

De kinderen Mechteld Rutten van Dorne viii vat (in de marge: Pauperes)

Aert Jacobs van Arlen iii vat

Boeckent

Loij Ardt Loijen soene i vat rogge

De kinderen Jan Goorts van Cuijck j vat

Jan Jan Aerts van Bruegel ii vat

Jaspar Willems iii vat

De kerckmeesters uet de hoeve Ten Broecke vi vat

Peeter Noë erfgenaemen i vat

Hoevel

Peerken Thomas Diricks weduwe i vat rogge

Aerdt Jan Verluecken i vat

Griet Martens erfg i vat

Mr Jan Cluijtmans kint vii cop rogge

Noch het selve kint vii vat

Jan Sebastiaen Wijnants i vat

Te betaelen met iii stvrs

De erfgenaemen van Jan de Brouwer  ii vat

Peeter Jaspers kinderen iiii vat

Te betaelen met xxv stvrs

Jenneken Lucas kinderen vi vat

Thonis Josephs i vat

Joest Lanen i vat

Dirick Thonis ende Peeter Dirickx erfg vii vat

Jan Lambert Noë i vat

Haghe

Hendrick Fransen i vat

Jan Wuijten kinderen iiii vat

Jan Kouenberchs kinderen ii vat

Jan Loijen j vat

Noë Lambert Noë j vat

Peeter Dirick Jans ii vat

De weduwe Jan Meusen ii vat

Goert Denis i vat

De erfg Willem van Gemert de oude cum suis i vat

Tonis Thomas Joesten nu Truijtien weduwe Hendrick Peeters ii vat

Folio 3

Pantelaer

Jan van Luecken cum suis iiii vat

De erfg Berbel Ariaen Berchs ii vat

Michiel Meuws Lenssen i vat

De erfg Sfricken Lemmen Gijben cum suis iii vat i cop roghge

Jenneken Gerart Jan Hogarts dochter v vat

De erfg Servaes van Nieuwenhuijs ii vat

Noch de selve ii potten wijns

De weduwe Jan Aert Thijs i vat

Cornelis Jan Aerts i vat

Anna Peeter Joesten weduwe i vat

Lenardt Jan Lenarts ende Tilman Goorts i vat

Thijs Gielens ende Aert Nelis weduwe ii vat

Lucia achtergelaten huijsvrouwe Jan Dirick van Gemert ii vat

Jan Jansen van Baeckel i vat

De kinderen Daniel Vogels ii vat

Te betaelen met x stvrs

Heide

De erfg Thonis inden Turnhoudt i vat rogge

Dirick Hendrick Cremers ende Claes Jan van Boxtel erfg ii vat

Jan van Luecken iii vat

De kinderen Jan Nieuwenhuijs i vat rog

Dit vat is int jaer 1625 gelost maer bevinde niet als armede

De selve geldt noch ii cijnshoenderen

De erfg Willem van Gemert cum suis ii vat

De erfg Claes Melis i vat

Deele

Dirick Hendrick Martens ende Jan Ariaens erfgenaemen iii vat

Hendrick Jans van Gemert erfgenaemen ende de weduwe Gerardt Alarts vi vat

Aert Peeter Verhofstadt iiii vat

Jan Ruelens kinderen i vat

Hendrick Jans van Gemert erfg ii vat

Willem Hendrick Willems ii vat

Folio 4

Jan Denis ende Aert Denis erfg vi vat

De erfg van Willem ende Thonis Jegers broeders met hun consoorten iiiij vbat

Van dese iiiij vat moet geven Gerart de Schut vii cop

Molenstraet

Andries Lamberts ii vat

Jan Jan Heijnen uut de Domhoff ii vat

Het Dorp

Peerken weduwe Dirick Thomas Cremers van het pitantie ackerken iiii vat

De kinderen Jan Goorts van Cuijck iii vat

Willem Jan Maessen iiii vat

De H Geest van Gemert ii vat

Buijten pitantie rogge

Jan Ruth Nelis golis tot Dorne iiii vat

Jacob Jans van Houdt als erfgenaem van Benedictus tot Erp i vat

Meelschot

Pitantie geldt

De erfgenaemen Jan ter Eijcken 1 butgen

               dat is 1 blanck

Jan Marten Ardts soone v butgens

               dat is v blancken

Mortel

Ansem Jan Geenen ii alde boddregers

               dat is iii stv

De weduwe Hendrick Ruelens iii stv

Hendrick Jan Ardts op de Logt ii schelling

               dat is ii blancken

De erfg Servaes van Nieuwenhuijs i braspenning

Het kindt Albert Hendrick Goorts ii stv

Het kindt Mr Jan Cluijtmans vii stv

Dirick Ariaen Wilborts xxxi stv

Folio 5

Boeckendt

Het fabricke der kercke van Gemert uyt de hoeve te Broeck ii stv

Item vande vigilie ende nege missen xxvii stv

Hilleke Aerts van Hout cum suis ii hollantse guldens

               dat is xxxviii stv

Item noch een Dortsche crone   dat is i ranierken

Van dese voorsz pacht gelden de erfgenaemen Hilleke van Houdt ende Jan Laureijnsen op de Groescuijlen tsamen xiii st ii penning

Gerardt Jan Hendrickx sone ii st 1 oort

Jan Snoex j vierijser

               dat is ix penningen

Dirick van Houdt erfg i alde vleems

               dat is i blanck

Frans Peeter van Schuijl kinderen i brasp.

De weduwe Jan Ardt de Witt i brasp.

Hoevel

Wijnandt Dirickx erfg ii st

Claes de Lodder xiiii st

De weduwe Thomas Dirickx iiiij st

Pantelaer

Dirick Jan Pelsers erfg iii st

Jan Aert can Bruegel vi st

De weduwe Jan Aert Tijs i pont paijements

               dat is iiiii st

De weduwe Albert Brouwers ii st

Joost Tonis Goorts i st

Joachim Laureijnsen van Boeckel, Lenardt Jan lenarts ende de weduwe Claes Mickarts iiii st

Deele

Jan Peeters ii st

De erfg Hendrick Jans van Gemert i pont paijements

               dat is iiiii st

Folio 6

Molenstraet ende het Dorp

De weduwe Anthonis Stansen vii st

Jenneke Maes Wouters x st

De erfg Jan Lenardts i st

De weduwe Walraven vanden Bogardt ii st iii oort

Den H Geest van Gemert i st

Item de selve vanwegen Margriet Lucas v st

Item vanwegen Leenke Damen iii st v penning

De weduwe Adam Lenarts cum suis ii st

Item de selve van Jenneken haer schoonmoeder i st

De fabrijcke der kercke van Gemert van weegen Jan Gerardt Rutten i st

Item de selve van weegen Dirick Peters van Erp i st

Buijten pitantie gelt

De weduwe Thonis Lamberts olieslager tot Erp cum suis vii st

Jan Aert Peters tot Erp  vii st

Register der renten ende incomen der schoelen tot Gemert

Inden iersten de schoelhuijsinge met schuer, schop ende hoff met een gracht rontom

De hove tot Hazeldonck heeft Jorden van Erp in pachtinge doet tegenwoordigh in rogge iii mud

Item in boeter lxx pondt

Item in eijeren 1c xx

Item in schove iii vimmen

Item in geldt lx gulden

Noch een huijsken tegen de schoele over met een hof daer de capellaen in woont stelle daervoor tegenwoordigh xvi gulden

De thiende van Doorne doet in dit en het voorleden jaer in pachtinge in rog xxii mud

Item in boeckwijt xvi mud

Uut dese thiende gaet jaerlijx een cijns uut aen de coninck van Hispanie viii gulden

Ende tegenwoordigh ooc aen den staten van Hollant wordt betaelt viii gulden

Item noch een cijns aen de abt van Epternaken

Folio 7

Dese cijnsen worden van ieder rectoor verheven voor (niet ingevuld)

Het dorp van Gemert jaerlijx van St Jans beden xl gulden

Den Rietbeemt doet nu in pachtinge viii gulden

Den Zeris hoijbemdt doet tegenwoordich in pachtinge v gulden

Jaspar Herberts gilt van 100 gulden capitaels jaerlijx een pacht van v gulden

Christiaen Pauwels gilt van 200 gulden capitaels jaerlijx een pacht van xv gulden

Loij Welten gilt jaerlijx een pacht van lxx gulden capitaels iiii gulden

Peeter Thonis Jan Alberts gilt van 200 gulden capitaels jaerlijx xv gulden

Den schoelmeester ontfangt jaerlijx uut dese renten voor sijn salaris ic x gulden

Behalve boter en eijeren als voorsz

Alle de andere renten zijn voor de bursieren ende reparatie

Register der renten van het beneficie van Onsen Lieven Vrouwen altaer in de kercke van Gemert

geincorporeert aen de schoele van Gemert heeft ter waecken vijf missen

Jan van Houthen cum suis plach te gelden iiii mud rogge

Die met consent gelost sijn int jaer 1629 met de summe van vii c gulden

Dese heeft ontfangen Goris Jan Gordts van Cuijck ende heeft van hondert vijf waecken een schepenbrief gemaeckt is; de onderpant is voor de schult blijven liggen, soo dat ick door evictie mij in possessie gesteldt hebbe.

Dielis Dielis Martens met de zijnen iii mud

Daervan gildt Peeter Dielis xxiv vat

Teuwen Cuijpers vi vat

Het onmondig kint Dirick van Geldrop vi vat

De erfgenamen Jan Ariaens iii vat

Ariaen Peeter geven fooijen i mud

Folio 8

De erfgenaemen Jan Aert Iwants vi vat

De erfg Weltien Ansems vi vat

De erfg Laureijns Cokx xiiii vat

Dese voorsz renten ontfangt de pastoor als rector der schoelen voor sijn salaris behalve dat hij hier uit jaerlijx moet geven aen de coster de somme van xii gulden om dat hij de Duijtsche kinderen leert

Dese volgende renten ontfangt de officiant van het beneficie voor die vijf missen ter weeks

Inden iersten Willem Lemmens cum suis iii malder

Lijnten Thonis de Snijder erfgenamen iii malder

De weduwe Vreijns Thijssen iii malder

Jan Maessen Rouwen iii malder

Loij Ardt Loijen i mud

Thonis Stansen erfg cum suis i mud rogge

Willem Lamberts van Else iii vat

Willem Hendrick de Snijder soon iii vat

Ansem Willem van Gemert iii vat

Willem Teuwen de Cuijperssoon iii vat

Jasper Herberts erfgenamen vi vat

Peeter Jan Jacobs erfgenamen iiii vat

Een derde deel boender hoijvelts in de Campen

De kinderen Jans vervraelen xxvi st

Een euselvelt aen de Groescuijlen doet nu jaerlijx iii gulden

De deeckens van onsen L. autaer xi gulden

De kerckmeesters van joffrouwe Barbara van Grevenbroeck vi gulden

Joost Fransen van St Dympna misse iii st

Folio 9

Register der renten van t beneficie B. Mariae Virginis in der parochiale kercke van Bakel ooc geincorporeert aen de schoele van Gemert, de welcke ontfangt de pastoor als rectoor der schoelen ende betaelt daermede aen die officiant, de overschott is voor hem.

Inden iersten een huijs tot Bakel plach voor desen te doen in hueringe xxii gulden

Ende aen de H Geest van Bakel jaerlijx vi vat rogge

Ende aen de abt van Epternaken vj st cijns

Willem Hendrickx vanden Kerckhoff vi vaten rogge

Jan Jans van der Santfort alias Baeckx xii vat

Tonis Goorts ende Willem Snijders iiii vat

Hein de Coninck iiii vat

Ida weduwe Peter Noë i vat

Wouter Jans vanden Berch i vat met vii stv

Lambert Hendrix vande Kerckhoff ii vat

Goordt Joosten de Snijder ii vat

Hendrick Peeters ii vat met viij stv ‘t vat

Ende de voorkinderen Pauwels Willems i vat

Jan van den Berch kinderen nu Goort Coppens borger tot Eijndhoven xiiii vat

De erfgen Willem Reinders iiii vat

Gerardt Jansen i vat

Peeter vanden Audenhoven i vat

Peeter Jans van Duijnhoven viii vat

Willem Jan Aerts i vat met vii stv

Jan Lamberts de Greeff ii vat

Tonis Jan Banckarts uut de Steenacker tot Milleze i vat

Ende is noch niet betaelt van tjaer 1608

Celis Aerts i vat

Willem Jan Aerts soone ii vat

Folio 10

Tot Gemert

Jan Willem de Smit op Boeckel vj vat

De kinderen Wilbrordt Jans de Cremer vi vat

Jan Aert Cockx vi vat

Jacob Hendrick Boumans vi vat

Mathijs Peeter Josephs cum suis vi vat

De kinderen Dirick Jan Ardtijwants viii vat

Den … Willem Dirickx van Gemert iiii vat

Vaenaen gelden Heilken weduwe Jan Lenarts ende Truijken weduwe Tonis Jegers ii vat

Jan Goris ende Jan Goorts kinderen ii vat

De kinderen Jan Kouenberchs gelden jaerlijx i vat raepsaedt

Geldtrenten tot Baeckel

Jan Teuwens tot Milheeze vi schelling

               dat is vi blancken

Willem Jan Aerts ende Peeter sijnen broeder ii schelling

               dat is ii blancken

Dirick Peter Verlucht cum suis iii blancken

Tonis Gerlenx nu Jan Lemmens ii blancken

Peeter van Duijnhoven viii st

Mariken Peeter Gerardts vii oort

De weduwe Peeter Laureijnsen i blanck

Geldt renten tot Gemert

Aleiten Hillen erfgen ii st

Jan Isbouts van Bruegel ii st

Summa solubilium in Baeckel vii mud

Ende viii vat rogge