GBr-18 AKDOG 1397

Transcriptie Jan Timmers

Verklaring van schepenen van Gemert van 4 december 1592 over hetgeen in een aantal registers (1519, 1554, etc ) is opgenomen over het leveren van provebroden en andere verplichtingen aan de pastoor en de koster van Gemert.

Wij Ansem Lucassen ende Willem van Hout schepenen der herlicheyt van Gemert attesteren ende certificeren midts desen voirde gerechte waerheyt dat wij hebben gesien ende hoiren lesen eenen registrum geinscribeert aldus renten ende petantien tot Gemert gescreven anno xvc ende xxtich beginnen te Lichtmisse te bete geboet van heer Jan van Aken pastoor tot Gemert etc ende stondt gescreven buyten opden selven registrum Register anno xvc ende xxtich neerwaarts stondt gescreven Dominus Johannes Aquensis 4 pastor; ende stondt gescreven in den selven registro folio decimo nono secundi lateris aldus. Item die provenbroden ende pastoryen ende custeryen van Bakel wilck der pastor dat halfyt aff heeft ende die custery dat halfet ende men boetste te Paschen n. nat. Ende die custer tot Bakel 7 vt 2 .X.

Melschot

Jan Vrerick                        ii pasche n. nat. Sgt anno xix

Die hoeve Ter Eycken

Goesen Vrerickssn          ii pasche n. nat. Sgt anno xix

Die hoeve Nouwenhuys modo Jeger

Jan Philips                         ii pasche n. nat. Sgt anno xix

Die hoeve Melschot modo Alart van Wijboom

Ten Hogen Arlen              ii              n. nat. Sgt anno xix

Mortel

Een hoeff:

Jacob Hebge      ii nat.

Met Geffers        ii pasche

item van deser huffe gilt Jacob Hebge ii broder te kersmis ende Met Geffers ii te Paeschen

Fae Gelge(?)

Dierck Mercator

Ansem Celen

Loy Loyen

(Samen) Haselbosch

Folio vicesimo primi lateris stondt gescreven

Jan Emmen Ardt Verlocht modo Lucas Vermolen

(samen) Haselbosch

Boeckent

Dy houff Ter Ynen Ansem Peters               ii sgt xix

Modo Willem van Hout

Yken Wouters                   ii                            sgt xix

Der Ermer Houff              ii                            sgt xix

Met Noyen modo urlinge                            sgt xix

Thonis Lucas                     ii                            sgt xix

Modo Jan Jacobs soen, dits die principaele houve

Zo den folio secundi lateris stondt gesreven

Hovell

Wilm Fyen goet pro curia de Groenendael           ii             xix

Curia Schuyl       ii             xix          Hendrick te Potters

Curia de Erp, dominus Gisberti, die hoeve te Kieboem Zeelants kynder

Pantheler

Bona Lisb. Roloffs pro illa curia                 ii

Dit is dat goet der kynder van Boeckel die men noempt Verhostat

Curia de Esdonck pro Jan Vogels              ii             xix

Curia ter Cruysdonck                                   ii             xix

Curia Strybosch                                             ii             xix

Curia Handelt                                                 ii             xix

Folio vicesimo primo primi lateris stondt gescreven

Deell

Den Beverdyck Ardt van Eelssen               ii             xix

Vaes Mauwers Dryss

Curia de Enswinckel te moes vanden dorm          ii             xix

Curia van Rut Woters                                                  ii             xix

Molenstraet

Laurens van Beck  de curia Vogelsanck                  ii             xix

Gerart van Hout                                                           ii

Item feste Pasche dedit m. xxvii st sic eckno inde xxxvi st sic ende toa anno xxii st (…)

Willem Delis heeft betaelt ii st voer smael prove anno 1579

Item alnoch gesien ende hoeren lesen eenen registrum geintituleert renthen der pitantie anno xvc  xxviiiitich ende stondt buyten opten selve registre gescreven Manus Joannis Henrici receptoris domus de Gemert, ende binnen den selven registre folio septimo secundi lateris stondt gescreven aldus annuatim Marcelis de Hase qui legavit pastoris contanti vigilias 9 vasa siliginis et celebratur in festo Martini (…) Item dit sijn die provenbroyen

In de kantlijn:

Annuatim heer Johan Mersman

Annuatim Willem Jegers

Annuatim heer Jan Grotenbosch pastor

Annuatim Henric Eynatten commendator

Annuatim Jasper Mors

Hr Mathijs

Hr Peter Slaets

Anno 1575 nona februari

Melschot

Jan Vrerix die hoeve ter Eycken

Marten Philips des ordens hove op Melschot

Jan die Jeger des ordens hove geheyten Nouwenhuys

Den Hoogen Arle

Die Mortell

Jacob Hebgens, Met Geverarts   9bt         i vt

Quay Gielke

Dierck die Cremer

Ansem Roelen

Loyken Loyen

Jan Emmen, Lucas Vermoelen

(samen) Haselbosch

Boeckent

Ansem Peters ende dat gheet om die aren hoeve

Iken Wouters

Thonis Lucas, Jan Jacobs

In fine lateris stondt gescreven aldus: (..) annuatim pastoren

  1. Jois nuystade vud hut 7 amphoras vini et singuli 2 st ii

Met Noyen

Hovell

Den Groenedael Jenneken van Hout

Bezit die ganser te weten Schuylsgoet Hanrick ter Potters

Die hoeve van Erp te weten Jan Bakel Zeelants kynderen

Die Panthelair

Jan van Boeckel vel Verhofstadt

Die hoeve op Cruijsdonck

Handell

Den Eenswinmckel te weten Maes Peters

Den Vogelsanck

Jan Vogels op Esdonck

Strybossch

Die hoeve opten Beverdijck Ardt van Elsen

Die Wauwe te weten Rut Wouters

Gerit van Hout inde reyck

Item gesien een rekenboecxken gescreven soot schijnt bij de handt van heeren Niclaes Michiels in sijnertijt cappelaen tot Gemert ende stondt gescreven buyten op tselve rekenboecxken Claes Michiels me habet 1554 ende binnen tselve boecxken stondt gescreven aldus:

Die hoeff tot Handel

Strijbosch

Den Eenswinckel (in de kantlijn: Maes Peters)

Die hoeff te Wauwe (in de kantljjn: Rut)

Henrick Vogels

Die hoeff Jouffrou Sluwen

Seger van Driel hoeff

Tecla van Hout

Die hoeff te Vogelsanck

Henrick van Schuyl

Die hoeff te Gruenendael

Jan Jacobs

Die hoeff ter Ynden

Die hoeff van Noyen kynderen, te weten daer Met Noyen plach te woenen

Willem van Zeelants hoeff

Iken Wouters      Claes Daemen

Hanrick Smeets hoeff

Geeff ten Broeck off die hoeff ten Broeck

Die hoeff te Haselbosch               ende hender vier gelden die iiii broden elck twee broden

Enx Jegers           te weten ii panes

Die hoeve te Nouwenhuys

Lijs met een broot

Die hoeve op Melschot te weten nu Aellert Driessen

Jan Frericx

Die hoeve ten Hoogen Arlen Jan Valcx ende Peter van Schuyl soene

Jacob Herberts ende Lijsbet Gemerts

Willem van Hout

Item gesien alnoch seeckers rekenboeck gehouden ende gescreven ut nobis videbatur bij den selven heeren Niclaes Michiels kerckendienaer dyer tijt tot Gemert geweest pro anno 52 ende inhoudende op het drientwintichsten blatt primi lateris aldus:

Henrick Vogels iiii provenbroedenen dat staet te rekenen

Nu Willem van Soemeren schuldich van eenen jaer

Noy opStrybosch van die hoochtijen

Jacob op Strijbosch schuldich van drie hoochtijden

Adriaen Rutten schuldich van eenen jaer

Henricxken van Elssen schuldich van twee jaer

Daem van Hout schuldich van xvi jaeren daerop gehadt van Tecla sijn moeder een broot

Maes op te Kieboem schuldich van twee jaeren

Henneken van schuldich van een jaer

Henrick Damen schuldich van xvi jaeren noyt nyet gegeven

Anchem Jegers schuldich van een hoochtijd

EWlisabeth Leyten vande hoeve opten Hogenarle schuldich nu vijff jaeren daerop betaelt van eenen jaer ende een halff jaer

Peter Lucas Vermoelen schuldich van sestien jaeren cop gegeven een cleyn broot gelt sjaers een broot

Levert metten sjaers een broot staet ten wel twee off drie jaeren

Die erffgenamen Jacob Hepkens sjaers twee brooden staet van acht jaeren ende een hoochtijd van tijden dat hen moeder storffint jaer vijffenvijfftich ipso die Nicolay

Ende want godtlyck ende eerlicken is om getuygenis der waerheyt te geven besondere daertoe versocht sijnde des toirconden so hebben wij schepenen deses onderteeckent met onssen naemen

Actum iiii decembris anno 1592

J Cluijtmants

yck Ansem Luycas

yck Willem van Hout