GBr-18 AKDOG 1396

Transcriptie Jan Timmers

Getuigenverklaringen voor schepenen van Gemert op verzoek van pastoor Strijbosch betreffende de levering van provebroden en rogge aan de pastoor en de koster van Gemert van 3 december 1591

Wij Ansem Lucassen, Willem van Hout, Dierck Ansems, Willem Willemsen, Antonis van Schuyl, Johan Bonenberchs ende Andries Ardtssen schepenen der heerlichyt Gemert doen condt eenen yegelicken certificerende voir die gerechte waerhijt dat voer ons zijn gecompaneert ende gestaen Jan Thijs out ontrent vijfftich jaeren ende Agnees Lucas out ontrent lvi jaeren behoirlicken gedaeger ende geeyt ter instantie ende versuecke van den eerw heeren, heeren Albrecht Strijbosch Duijts orden spastore tot Gemert tuijcht die voirsz Jan Thijs op sijnen solempnelen eedt op seeckere interrogatien hem geachtelsen voirgehouden dat hij deponent met Jannen Janssen custer dier tijt tot Gemert in verschijden rijsen hevet omme gevaeren in deser heerlicheyt met eenen wagen omme te haelen ende te bueren seeckere vaeten roggen ter plaetsche so hier nae volgen. In der iersten op ten hoeve Ter Eycken d’aude hostat een vat roggen, opte hoeve Nouwenhuys daer Anthonis Jegers woont een vat, opte hoeve Melschot daer Willem Jegers woont een vat, opte hoeve ten Hoogen Arlen en heeft hij deponenet selffs nyet gehaelt om dat daer te seer vuijten wech was, maer hevet den custer hooren verclaren dat hij opten Hogen Arlen oyck een vat rogge buerde off dat se tselve hem met gelde betaelden, item die hoeve te Haselbosch een vat rogge, die hoeve Ter Ynden daer nu Jan van Boeckel woont een vat, t goet van Yken Wouters tegenover daer Jan die Smet te woonen plach en heeft hij deponent selffs oyck nyet gehaelt maer datte custer daer selffs ginck maenen een vat rogge, opte hoeff ten Broeck een vat, Jan Roeffs goet een galff vat rogge, item op t goet Jan Jacobs van Asten datte custer daer oyck een vat rogge maenden, ende datte genige  die opt selve goet woonachtich waeren vercleerden dat se den custer daeraff te vrede siuden stellen, item op t goet den Groenendael een vat, item Schuijlsgoet daer Hanrick Tempelaers woont een vat, op ten Kieboom een vat, item op Aelken van Boeckel goet inde Panteler een vat, item die hoeve op Handel een vat, die hoeve Vogelsanck daer Willem van Gemert nu woont een vat, ende op Espdonck en Vogelse hoeve en hevet hij deponent selffs nyet gehaelt maer hevet den custer hooren verclaeren dat hij op Espdonck oijck een vat rogge most gaen maenen, mits dat aldaer te verre vuijten wech te vaeren was, item hevet hij deponent metten custer op Strijbosch een vat rogge gemaent, in gelyck op te hoeve Ten Beverdijck, item op te hoeff te Wau ende Eenswinckel steldense den custer oyck te vreden vanden vat rogge, item datte custer oyck een vat rogge maende op Gerits Verhoeven goet, tuijcht alnoch die voirscr deponent datte selve vaeten roggen waeren aengaende der conslerijen binnen Gemert ende dier tijt daer hij deponent den selven rogge haelden was in goeder possessie ende wordden dueghdelick betaelt. Die voirscr Agnees Lucas tuycht op hueren solemnelen eedt dat sij deponente eertijts wel ses jaeren off daerontrent hevet gewoont bij heeren Nicolaes Michielssoen dyer tyt cappelaen binnen Gemert ten tijde daer hij sterff ende dat sij deponente dyer tijt voer denselven heeren Niclaesse dickwals die provenbrooden binnen Gemert hevet gehaelt ende sommige brooden wordden hem thuys gebracht, ende de sommige wordden oyck wel in gelde betaelt, alsoe datte selve provenbrooden dyer tijt waeren in goede duechdelicke possessie, item attesteren ende certificeren wij schepenen alvoirts dat wij hebben gezien ende hoiren zeggen seeckeren attestatie van Jannen Janssen custer gescreven bij wijlen Bartolomeus Willems secretaris luijdende van worde tot worde aldus:

Wij Thomas Diercxssen ende Dierck Ansems schepenen des dorps ende gerichts Gemert attesteren bij desen opden eedt int aenverden van hennen offitium gedaen dat wij bij ende aen sijn geweest te huyse van Margreta naegelaeten weduwe Jan Hanrix all waer Jan Janssen custer tot Gemert cranck lach te bedde, nochtans zijns verstants ende vijff sinnen wel mechtich, gelyck bleeck allen ende eenen yegeliken hem aenschouwende ende hevet vercleert op zijn vromichyt dat hij van allen personen dyen provenbroden gelden selver in persoon ten minsten van elcken wel viermael gebuert hevet, ende van den sommigen meer, alsoe geweest in goeder possessie ende vercleert Jan Thys dat hijt metten custer selver dickmael hevet helpen bueren gelijck den custer sijn swager selver vercleerden, al sonder arglist ende waut godtl aen edels.. is der waerhijt getuijgenisse te geven sonderlinge daertoe versocht ende so hebben wij schepenen vorsz onssen gewoonlicken hanteken hier onder geset ende bij onssen secr. doen scrijven ende onderteeckenen opten 23 july 1582 onderteeckent Bartolomeus Willemssen secr met signatuere ende alnoch onderteeckent. Ick Thomas Diercx ende Dierck Ansems sta dat also . In oirkondt der waerhijt so hebben wij schepenen voirsz onsen gemeynen schependoms segele op tspatnium van desen gedruckt Actum den iii december anno 1591

J Cluijtmants secretaris