GBr-18 AKDOG 1390

AKDOG 1390
Transcriptie Jan Timmers

Register van inkomsten van het Maria altaar in de kerk van Gemert van het jaar 1541

Anno 1541

Redditus Altaris Mariae in Gemert (rente van het Maria altaar in Gemert)

Daniel die Smet uit 2 stucken lants liggende op die Alde Straet                                 3 mudden rogge

Lemmen Noijen ende Geeff zijn broeder uit haeren lant dy sij aen Boeckent hebben        2 mudden rogge

Anthonis van Lancvelt uit sijnen huys wellick in Gemert aent Steywichs goet leet             14 vat rogge

Lucas die Decker gheeft uit huys ende hoeff daer hy in woent anden Hoevel        3 malder rogge

Thonis die Snijder uit huys ende hoeff gelegen anden Hoevel                                    3 malder rogge

Peter Goossens uit sijnen huys ende lant dat hij aen Boeckent heeft                       4 malder rogge

               Die erfgenamen doen weijgeringhe van betalinghe

Jan Vogels uit sijnen hoeven gelegen op Esdonck                                                           4 mudde rogge

Staet die rente voerscr in foute incluys de anno 1555 ende is pass geobtineert vonnis anno voerscr tot Gemert ende tSaertoghenbossche ende is voirt beroepen tot Bruessel als tselve ombeslicht blijfft hanghen

Jan Aert Ywants ende Wyllem sijn broeder gelden uit hoeren goet geheyten Die Paushoeff  1 malder rogge

Weeltken Enxen uit sijn goet geheytten in die Paushoeff                                             1 malder rogge

Aerken van Geldrop uit haeren goet geheyten Troijen Camp                                      3 mudden rogge

Luyt Heynskens                                                                                                                      1 malder roggen

Dierick van Gemert                                                                                                                1malder rogge

Melis Claes Melkens cum suis                                                                              5 vaet myen 1 cop rogge

Jan Hoegers uit den Eysterman                                                                                           2 vaten rogge

Thonis Stansse off Lichtheert gilt uit huys ende hoeff daer hij in woent aen den Mortel  1 mud rogge

Jan Jacobs                                                                                                                                4 vatten rogge

Die kynderen Jan Jacobs doen weygeringe van betalinghen

Gort Lenaerts uit sijne huys ende hoeff tot Gemert int dorp                                      26 stuivers

Noch heeft dat tselve altaer een weyvelt gelegen aen die Groescuylen tot Gemert

Noch een derdendele boerners hoysvelts gelegen in die Campen van Gemert

Copia registri redditurum altaris B. M. V. in Gemert 1541
(kopie van het register van renten van het altaar van OLV in Gemert 1541)

Opmerking: een paar toponiemen zijn wat vreemd neergeschreven. Met Paushoeff wordt beslist Paashoef bedoeld en Troyen Camp komen we elders tegen als Truijen Camp.