Regesten op het Vredegerecht, Kanton Gemert, 1811-1838

Regesten op het Vredegerecht, Kanton Gemert, 1811-1838

Wim Jaegers e.a.

Gemertse Bronnen Nr. 1.

Uitgave bij gelegenheid van het op 9 en 10 oktober 1993 te Gemert gehouden Genealogisch-Historisch Weekend.

COLOFON:

Auteur: Wim Jaegers e.a.

Redactie: Wim Jaegers, Ad Otten en Jan Timmers

Opmaak: Jan Timmers

Druk:Drukkerij Vos, Gemert

Copyright:Heemkundekring “De Kommanderij Gemert”, Gemert

Aan de totstandkoming van deze uitgave werkten mee: Toos van den Berg-van Sambeek, Oploo; Martin Breeuwer, Gemert; Henk Gruijtroij, Schaijk; Willy Ivits, Gemert; Riet Jaegers-Nabuurs, Venray; Wim Jaegers, Venray; Peter Lathouwers, Handel; August van Mil, Beek en Donk; Ad Otten, Gemert; Leo Otten, Gemert; Marij van Pelt-Vos, Boekel; Egi Royakkers, Gemert; Aart Scheepers, Gemert; Dien Scheepers-van Kessel, Gemert; Jan Timmers, Gemert; Cor Verberk, Oploo; Joke de Vries-Vogels, Gemert; Met dank aan het Rijksarchief te ‘s-Hertogenbosch voor de ondersteuning van dit project.

Uitgave Heemkundekring “De Kommanderij Gemert” in samenwerking met Genealogische Werkgroep Land van Cuijk en Ravenstein, Gemert, oktober 1993.

INHOUD

 1. Woord Vooraf
 2. Geschiedenis van het Vredegerecht Kanton Gemert 1811-1838
 3. Gebruiksaanwijzing en lijst met toelichtingen op ‘zaken’ die voor het vredegerecht passeerden
 4. Regesten van ‘civiele’ zaken van 1811-1838
 5. Regesten van strafrechtelijke zaken 1811-1821

In deze digitale uitgave zijn de afbeeldingen niet opgenomen en ook de index is weggelaten.

 1. Woord Vooraf

Om bij gelegenheid van het op 9 en 10 oktober 1993 te Gemert te or­ganiseren Genealogisch-historisch Weekend, dit boek te kunnen publiceren is door een groot aantal mensen een bijdrage geleverd. Een werkgroep van de afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging, “Land van Cuijk en Ravenstein”, tesamen met redacteuren én bestuursle­den én leden van de Genealo­gische werkgroep van Heemkun­dekring “De Kommanderij Gemert”, sloegen de handen ineen. Het resul­taat ligt voor U. Regesten van alle uit de periode van 1811 tot 1838 in het Rijksar­chief te ‘s-Hertogenbosch bewaard geble­ven akten van het vredege­recht van het Kanton Gemert.

Waarom juist het vredegerecht werd aangepakt? Welnu, de beide genoemde genealogische werkgroepen hebben zich tot taak gesteld, mensen op het spoor te zetten van gegevens die de resultaten van het voorouderonder­zoek nog verder kunnen ‘aankleden’. De Genealogische werkgroep “Land van Cuijk en Ravenstein” had bovendien ervaring opgedaan met het toegankelijk maken van de akten van het Kanton Grave, hetgeen in 1992 resulteerde in de uitgave van “Regesten op het Vredegerecht Kanton Grave”. De bij die werkzaamheid betrok­ken werkgroep­leden heeft het niet veel moeite gekost om de Gemertse heem­kundekring enthousi­ast te maken om met een gelijkaardige aanpak het Gemertse vredegerecht te lijf te gaan en daar een aparte publikatie aan te wijden.

De akten van het vredegerecht bevatten vele genealogische bijzonder­heden. Het is een bron die vanwege haar ontoegankelijkheid tot dusver nog maar weinig werd geraadpleegd maar dát zal door deze publikatie, met name vanwege de uitgebreide index op naam, wel veranderen.

Voor genealogen zijn de archivalia van het vredegerecht voorts een bijzondere bron omdat zij een periode bestrijken die het tijdsbestek overlapt waarin de overgang plaatsvond van de kerkelijke doop-, trouw-, en begraafregisters naar die van de geboorte-, huwelijks-, en overlij­densregisters van de burgelij­ke stand als primaire bron voor het stamboomonderzoek.

Het vredegerecht van het Kanton Gemert bevat akten uit: Bakel, Beek en Donk, Boekel, Erp, Gemert en Lieshout.

Dat het een reusachtig karwei is geweest om de, tot 1813 nog in de Franse taal gestelde, akten allemaal door te worstelen en daar stuk voor stuk een korte samenvatting met de relevante persoonsgegevens van op te leveren, behoeft geen betoog. De werkgroep die het laatste jaar met groot enthousiasme regelmatig naar het Rijksarchief pendelde, heeft hieraan ondanks het vele werk, een enorm plezier beleefd.

We hopen, en weten wel haast zeker, dat de door ons in deze publikatie geïnves­teerde tijd, voor vele raadplegers, een welkome aanwinst oplevert voor de familiegegevens.

De werkgroep bestond uit:

Toos van den Berg-van Sambeek (Oploo), Henk Gruijtroij (Schaijk), Willy Ivits (Gemert), Riet Jaegers-Nabuurs (Venray), Wim Jaegers (Venray), Marij van Pelt-Vos (Boekel) en Cor Verberk (Oploo).

Voor de uitwerking der gegevens die uiteindelijk hebben geleid tot de uitgave van deze eerste publikatie in een nieuwe reeks van uitgaven van de Gemertse Heemkundekring onder de titel “Gemertse Bronnen”, werkten verder mee:

Martin Breeuwer, Ad Otten, Egi Royakkers, Aart Scheepers, Dien Schee­pers-van Kessel, Joke de Vries-Vogels en Jan Timmers allen uit Gemert, Peter Lathou­wers uit Handel en August van Mil uit Beek en Donk.

Leo Otten uit Venray ontwierp de omslag en Ad Otten uit Gemert leverde de geschiedschrijving over het Vredegerecht Gemert.

Wim Jaegers, Venray, 16 juli 1993, namens de werkgroep Genealogie.

 1. DE GESCHIEDENIS VAN HET VREDEGERECHT VAN KANTON GEMERT 1811-1838

Het voorspel, 1794-1810

Door de inval in 1794/1795 van de Franse legers in de Nederlanden kwam een ontwikkeling op gang die op vrijwel elk terrein van het maat­schap­pelijk bestel in betrekkelijk korte tijd veel verandering bracht. Met de leuze “Vrijheid, Gelijk­heid en Broederschap” werd de ene streep na de andere gehaald door oude structuren en instituties. Overal moest een nieuwe ‘ordening’ komen naar Frans model. Een orde­ning echter die in Frankrijk op dat moment ook nog allerminst volledig was uitge­kris­talli­seerd. Het gevolg was dat veel verandering op papier bleef en indien gerealiseerd vaak de ene bijstelling volgde op de andere waar­door soms alweer nieuwe stichtingen en regelingen werden opgedoekt, nog voordat ze goed en wel functioneer­den. De “Franse tijd” was in alle opzichten een tijd vol beweging.

Al in het najaar van 1794 werd het zogeheten Generaliteitsgebied van de Republiek der Veree­nig­de Neder­landen – gelegen ten zuiden van de grote rivie­ren – samen met de tot dan toe zelfstan­dig gebleven grens­gebie­den Gemert, Raven­stein, Megen en Boxmeer, (voor­lopig) ingelijfd bij Frank­rijk. Toen in januari 1795 de Fransen onder leiding van generaal Pichegru de grote rivieren oversta­ken, motiveerde dat de patriot­ten in de resi­dentie van de Repu­bliek der Vereenig­de Nederlanden tot de beken­de Bataafse Omwen­teling. Vervolgens werd op 16 mei 1795 tussen de in het leven geroepen Bataaf­se Republiek en de Franse Republiek een vredes­tractaat onder­te­kend. Het voorma­li­ge Staats-Brabant, waaronder de gehele Meierij van Den Bosch, kwam toen bij de Bataafse Republiek, maar de grensge­bieden Gemert, Megen, Ravenstein (met Uden en Boekel) en Boxmeer (met Sint Anthonis) bleven ingelijfd bij Frankrijk. In deze laatste ter­ritoria kreeg men bijgevolg het eerst te maken met de Franse rechter­lij­ke organi­satie, waarin ons huidig rechterlijk bestel zijn oorsprong vindt. Het vredegerecht, in Neder­land later geworden tot kantongerecht, maakte daar deel van uit.

De Franse inlijving van de in de noordoosthoek van de huidige provincie Noord-Brabant gelegen “landjes” kreeg in 1795 officieel zijn beslag maar het duurde nog tot begin 1798 alvorens hier ­de oude lands- en dorpsre­geringen, met de sedert eeuwen vertrouwde “schout en schepe­nen”, opzij werden geschoven. Op 8 februari 1798 werden bijvoorbeeld de schepen­banken als rechtsprekende instellingen pas afgeschaft. In het­zelfde tijdsbe­stek werden de Franse wetten, de Franse admini­stratie en ook de Franse taal ingevoerd. Per “commune” (=ge­meente) werden “municipa­liteiten” (=gemeenteraden) gekozen en vermeldens­waard in het kader van dit artikel is dat per kanton (bestaande uit meerdere gemeenten) een vrederech­ter (“juge de paix”), een griffier en een deur­waarder werden aangesteld. Bestuurlijk waren alle (Bra­bantse) grens­ge­bieden inge­deeld bij het Departe­ment van de Roer met provin­ciehoofd­plaats Aken. In de rech­terlij­ke or­ganisatie was dit departe­ment opgedeeld in vijf arrondisse­men­ten, die op hun beurt weer waren onderverdeeld in kantons. De grens­ge­bie­den vielen allen onder het arrondisse­ment Kleef. Na wat gehar­re­war over de kantonnale indeling rolde er bij besluit van 15 juni 1798 een kanton Gemert uit de bus, waaronder de plaatsen Gemert, Uden, Boekel en Sint Antho­nis ressorteerden. Als vrede­rechter werd aange­steld de van Aarle-Rixtel geboortige jurist Johan Cornelis van Ommeren, die, zoals ook de municipaliteit (=dorpsbe­stuur) van Gemert, zitting hield op het de Duitse Orde ontnomen kasteel van Gemert. Het register waarin tot dan toe de protokollen van de schepenbank waren opgete­kend werd nu aan­gewend voor de zaken die bij de municipaliteit en bij het vredege­recht passeerden. Zo zien we daar de “juge” en zijn “griffier” aan het werk met het aanstellen en benoemen van voogden voor weeskinde­ren, mach­tigin­gen verstrekken voor aan te spannen rechts­pro­cedures, en huizen en goeder­en verzegelen na overlijdens om die uiteindelijk weer te ontzegelen ten behoeve van de rechtmatige erfgena­men. Het vrede­gerecht ziet men ook betrokken bij de organi­satie van, en het uitoefe­nen van controle op publieke veilingen uit naam van minder­jari­gen. En natuurlijk passeren voor het vredegerecht ook strafza­ken. We zien zelfs een paardendief­stal op­gehelderd worden dankzij de getuigenis van een veehandelaar uit het Pruisi­sche Lobberich. Het is wel even wennen aan al die Franse “affaires” in de ‘oude’ schepenproto­kollen van Gemert. Een broodbakker wordt van de ene dag op de andere aange­duid als “boulan­ger”, een boer als “cul­tivateur”, en een koopman als “negoti­ant”….1

Met argusogen werd er door menigeen en met name vanuit de Bataaf­se Republiek naar de kersverse rechterlijke instituties in Oostelijk Brabant geke­ken. De argwaan van de oude gevestigde orde blijkt onder meer uit een relaas van dominee Hanewinkel die zijn bevindingen van “Een Reize door de Majorije van ‘s-Hertogenbosch” in respectie­velijk 1798 en 1799 “te Amsteldam” te boek liet stellen. In beide jaren deed hij ook het ‘buiten­landse’ Gemert aan en hij schreef daarover onder andere: “Te Gemert zag ik van verre den juge-de-paix in zijn praalgewaad. Hij is, zoals mij verhaald wierd, een advocaat van zijn ambacht, doch hij verstaat weinigh of geen Fransch, en hij moet evenwel met de Franschen geduurig handelen, dit komt er, dunkt mij, gek in; Waarom dus niet bedankt? Doch men vindt vele menschen welke groot in de waereld willen schijnen – Een Fransch Vrede­rechter zonder Fransch te kennen – ! – Oh! Grootsche Titel!!”2

Het nieuwe vrede­gerecht van Gemert was overigens maar een heel kort leven bescho­ren. Want op 5 januari 1800 verkocht Frankrijk de “landen van Gemert, Megen, Ravenstein en Boxmeer”, voor in totaal 6 miljoen francs, aan de Bataafse Repu­bliek. De over­dracht vond plaats in de maand maart daaraanvolgend. De Franse wetten werden toen weer afge­schaft en de vrederechter uit zijn functie ontheven. De aloude schepen­banken met hun vroegere competentie waaronder de recht­spraak werden weer in ere hersteld, met dien verstande dat de president-schepen voortaan de functie van drossard ging vervullen. Voor appèlzaken werden de voor­malige grensgebieden onder de jurisdictie van het Hof van Justitie te ‘s-Hertogenbosch gebracht. Nog tot 26 september 1805 bleef er voor de gekochte grensgebieden een af­zonderlijk interim-bestuur bestaan waarna ze bij het Bataafse departement Brabant werden gevoegd. Vanaf dat moment gold in Gemert, Megen, Ravenstein en Boxmeer voortaan dezelfde rechtsorde als in het overige deel van wat we nu kennen als de provincie Noord-Brabant.

In de periode van het Koninkrijk Holland (1806-1810) onder Koning Lodewijk Napoleon, werd evenals in de periode van de Bataafse Republiek druk gediscussieerd over een nieuwe rechterlijke organisatie, waarin o.m. ook het vredegerecht een plaats was toebedeeld, maar in de praktijk veranderde er niet veel. Aan verandering viel echter niet langer te ontkomen toen in het jaar 1810 het “Konink­rijk Holland” werd ingelijfd bij het Franse Keizer­rijk.3

Het ontstaan der vredegerechten, 1810-1811.

Op 16 maart 1810 werd Lodewijk Napoleon door zijn broer gedwongen een tractaat te sluiten waarbij het grondgebied van ‘zijn’ Koninkrijk Holland bezuiden de Waal, moest worden afgestaan aan het Franse keizerrijk. Vier maanden later zou de rest van het Koninkrijk dat lot volgen. Bij keizer­lijke decreten van 24 en 26 april 1810 werd voor het zuiden van Nederland reeds een administratieve en bestuurlijke organisatie uitge­stippeld. Oost- en Midden-Brabant zouden het Departement des Bouches du Rhin vormen met als hoofdplaats Bois-le-Duc (‘s-Hertogenbosch), waar ook een Hof van Assisen (=Gerechtshof) gevestigd zou worden. Op 3 mei beval de Franse minister van Justitie dat de aangestelde prefect van het nieuwe departe­ment een plan moest insturen voor de verdere invulling van de rechter­lijke organisatie. Binnen tien dagen was er een antwoord, waarbij het departe­ment werd verdeeld in drie arrondis­se­menten, te weten, ‘s-Herto­gen­bosch, Nijmegen en Eindhoven. In elke hoofdplaats van een arrondisse­ment kwam een rechtbank van eerste aanleg. Elk arron­dis­se­ment was op haar beurt weer onder­ver­deeld in kantons met per kanton een vredege­recht (“justice de paix”). Het arrondissement Eindhoven telde zeven kantons, te weten, Eindho­ven, Hel­mond, Asten, Hilva­renbeek, Oir­schot, Sint Oeden­rode en Gemert. Onder het kanton Gemert vielen de gemeen­ten Gemert, Boekel, Bakel, Beek en Donk, Lieshout en Erp.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de nieuwe Franse rechterlijke organisatie per 1 januari 1811 zou ingaan. Maar die datum werd niet gehaald. Zo konden de vredegerechten uiteindelijk pas in werking treden nadat de installatie van het Keizer­lijk Hof te Brussel (24 mei 1811) zijn beslag had gekregen. In de daaropvol­gende maand juni werden de arron­dis­se­mentsrechtbanken van ‘s-Herto­gen­bosch, Nijmegen en Eindho­ven geïnstal­leerd. Reeds veertien dagen eerder passeerden voor het Gemert­se vredegerecht de eerste “zaken”. Als vrederechter trad daarbij op Johannes Franciscus Aelders, notaris en tevens gemeentesecreta­ris van Gemert. De eerste vredegerechtszaken betroffen beëedigingen van ge­meente-ambtenaren als die van de gemeentelijke “garde-champêtre” (veld­wach­ter). Als “juge de paix” zien we korte tijd later aantreden zekere Jean Joseph Roosen, een “buitenlander” die na de inlij­ving bij Frankrijk was aange­steld tot secretaris van de gemeen­te Bakel. Griffier van het vredege­recht was de uit Eindhoven af­komstige Christian Arnaud de Haes, terwijl als deur­waar­der – zoals eerder bij de inlijving in 1798 – de Gemertse her­bergier en “nego­ti­ant” Arnaud van Eupen dienst deed. Voor de volledigheid zij vermeld dat als plaatsver­van­gend vrede­rechter in de jaren van de Franse inlijving nog optrad de Gemertse linnen­fa­bri­kant Henricus Oppers. Al deze keizerlijk benoemden zullen volgens de vaste formule de eed zijn afgenomen van: “Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire et fidelité à son Majesté l’Empereur.”

Het vredegerecht in de praktijk.

“De vrederechter was een zogeheten alleen­sprekende rechter. Hij had twee plaats­vervan­gers en werd bijge­staan door een griffier. Hij behoefde niet persé een jurist te zijn en van hem werd geacht dat hij recht sprak naar billijk­heid.” Voorgaande tekst is ontleend aan de ‘Inleiding’ van de door mr. W.M. Lindemann gemaakte inventaris van de in het Rijksarchief Noord-Brabant te ‘s-Hertogen­bosch bevin­dende “Rechterlijke archieven in Noord-Brabant 1811-1838”.4 Lindemann geeft daar niet alleen een duidelijk en helder relaas over de samenstel­ling, de taken en de bevoegdhe­den van het vredege­recht maar levert ook een schets van de beleidsvisie die aan de oprichting van deze instelling ten grondslag lag. Lindemann betoogt: “De vrede­rechter was een typisch Franse vinding. Behalve de rechtspraak in bagatelzaken had hij ook de taak te proberen de partijen vóór een proces bij de gewone rechter zo mogelijk tot een schikking te brengen. Dit laatste kwam voort uit de Frans revolu­tionaire aversie tegen de profes­sionele rechterlijke macht. Het was een belang­rijke taak van de vrede­rechter, die omschreven is in artikel 48 van de Code de Procédure Civile (Wet­boek van Burgerlijke Rechtsvordering). Ze hield in dat men geen procedure voor de Rechtbank van Eerste Aanleg mocht beginnen, alvorens men voor de vrede­rechter gepoogd had tot regeling van het geschil te komen. De zaak moest dan wel vatbaar zijn voor een transactie.” De revolutionairen van toen prefereerden, zoals zij dat noemden, een natuurlijke rechtvaardigheid ingegeven door gezond verstand boven het tijdrovende en kostenvergen­de nauwge­zet volgen van allerhande reglemen­ten. Wel was men van mening dat de vrederechter een man van aanzien moest zijn met een uitstraling van autoriteit en gezag. Bij de invoe­ring van het instituut “vrederechter” in 1790 was voor de vrederechter nog geen bijzonder kostuum voorgeschreven, maar ter wille van de gezagsbe­vestiging van deze ambtsdrager werd in 1802 bij wet het vrederech­terskostuum gelijk aan dat van de rechters in hogere rechtbanken. Bij keizerlijk decreet werd dit kostuum in januari 1811 ook in ons land voor­schrift. Het bestond uit een samaar en toga van zwarte wollen stof, met wijde mouwen, een neerhangende gordel van zwarte wol, een baret van effen zwarte wol geboord met zwart fluweel, en een das van geplooide witte batist. Daarbij moest de vrederechter een pruik met lange of ronde haren dragen. Bij plechtige gelegenheden was nog duurder kledij voor geschreven.

De bevoegdheden van de vrederech­ter kunnen worden onderscheiden in die op het gebied van de burger­lijke rechtspleging (civiele zaken, zoals eisen tot schadevergoeding, herstel of onderhoud van verhuurde huizen of hoeven, genoegdoening wegens belediging, e.a.) en die op strafrech­terlijk terrein (de berechting van “overtredingen”). De o­vertredingen die door de vrederechter werden berecht bepaalden zich slechts tot aan een maximum gestelde politionele straf van 5 dagen hechtenis en/of een geldboete van (in de Franse tijd) maximaal 15 francs. Ter vergelijking moge het gegeven dienen dat een brood indertijd zevenenveertig centimes per kilogram kostte. Misdrij­ven en wanbe­drijven te bestraffen met lijf- of onterende straffen, respek­tievelijk correctionele straffen, waren voorbehouden aan de hogere rechtbanken. In samenwerking met deze ge­rechtelijke instanties trad de vrede­rechter overigens wel op wanneer het de opspo­ring en vervol­ging van misdrijven en wanbedrij­ven betrof. En ten slotte waren er de zoge­naamde bui­tenge­rechtelijke taken van de vrede­rech­ter. Gedoeld wordt daarbij op zaken als het verzegelen van boedels na overlijdens, het ontvan­gen en/of deelnemen aan be­raadslagingen van familie­raden over bijvoor­beeld het benoemen van voogden over minder­jarige weeskinde­ren, het afgeven van zoge­naamde “akten van bekendheid” aan personen die in het huwelijk willen treden maar geen geboor­teakte of geen overlij­densbewijs van hun ouder(s) kunnen overleggen, en om een laatste voor­beeld te noemen “het ten overstaan van de vrederechter houden van verko­pingen van roerende en onroe­rende goederen”.

Niet onvermeld mag blijven dat in gemeenten waar de vrederechter geen standplaats had, dat daar behalve de vrederechter van het des­betref­fende kanton, ook de maire (burgemeester) als “rechter van enkele politie” kon optre­den bij “overtredingen”, al gold dat niet voor alle gevallen.

Het Vredegerecht Gemert tot aan de opheffing in 1838

In de jaren 1811, 1812 en een groot gedeelte van 1813 werden alle akten die voor het vredegerecht werden verleden, gesteld in de Franse taal. Zelfs de namen van personen werden verfranst. Adrianus heette in die jaren Adrien, Wouter was Gauthier, Wilhelmina was Guillielmine en Johanna heette indertijd Jeanette. In de loop van 1813 werd van deze verfrans­ing voortaan afgezien, de ne­derlagen van Napoleon stapelden zich op en het werd voor iedereen duidelijk dat er een nieuwe tijd zat aan te komen.

Na het definitieve vertrek van de Fransen en het binnenhalen van Koning Willem I in december 1813 bleef de rechter­lijke organisatie in grote lijnen hetzelf­de. Hier en daar werden grenzen van rechts­ge­bieden wat bijgesteld, bijzondere hoven werden afgeschaft en de hoven van Assisen zouden voortaan rechtspreken zonder jury’s, het hele departe­ment zou voortaan ressorteren onder de juris­dictie van het Hoog­gerechtshof te ‘s-Graven­hage en verder werden betrekkelijk kleine wijzigingen door­gevoerd zoals een naams­veranderin­g van “keizerlijk procureur bij de arrondis­sementsrechtban­k” in die van “officier van justitie”.

Ook op het niveau van het vredegerecht waren de veranderingen minimaal. In het kanton Gemert moest wel de “juge de paix” Jean Joseph Roosen – kennelijk herkomstig van het Duitse Rijnland – het veld ruimen, omdat bij besluit van 12 december 1813 alle buiten­lan­ders uit hun functie werden ontheven. Over het optreden van Roosen waren overi­gens geen klachten, zoals uit latere correspon­den­tie omtrent zijn persoon mag worden opgemaakt.5 Nog in het begin van 1814 is hij in functie. Bij Konink­lijk Besluit van 10 mei 1814 wordt de van Rotter­dam geboor­tige Petrus Cor­nelis van Berckel de nieuwe vrederechter van het kanton Gemert, een persoon die als kennelijke “substituut-juge” in het kanton al eerder in die functie was opgetreden. Verder kreeg op 10 mei 1814 de Gemerte­naar Jan Corstens de officiële benoeming tot griffier van het vredege­recht. Hij trad overigens al sedert medio 1812 op als plaatsvervanger van de naar elders ver­trok­ken griffier Christiaan de Haes. Van Berckel bleef tot zijn overlijden in 1831 aan in de functie van vrederechter, terwijl Cor­stens als griffier de ophef­fing van het vredegerecht in 1838 nog meemaakte. Hun beider namen zijn in Gemert in een straatnaam vereeuwigd met respektievelijk de Rechter Van Berckel­straat en de daarop aansluitende Griffier Corstensstraat.

Over de lokaliteit waar in Gemert de rechtszittingen werden gehou­den valt het volgende te zeggen. Regelmatig vermelden de akten dat zitting werd gehou­den “in onze woning”. Mogelijk dat daarmee de woning werd bedoeld van vrede­rechter Van Berckel, die in de Nieuwstraat woon­achtig was ter hoogte van het huidige winkelmagazijn “Willemsen”. Dat met de aanduiding “in onze woning” (soms) ook het kasteel werd bedoeld kan men afleiden uit een akte van 30 augus­tus 1815 waaruit we citeren “het Vredegerecht houdt zitting in onze woning, ten kasteele te Gemert”. Veelvuldig blijkt ook de gelagka­mer van een plaatse­lijke herberg te zijn gebruikt als “plaats van gerech­te”. In trek was met name de herberg van Jan Georg Geiser (op de plaats van het huidige Hotel De Keizer). Een enkele keer zien we ook dat zitting werd gehouden in de Kerkstraat ten huize van deurwaar­der en herbergier Arnoldus van Eupen, wiens zoon Jacobus in 1817 werd aangesteld als plaatsvervangend vrede­rechter. Deze Jacobus van Eupen is het ook die op 25 april 1831, samen met griffier Corstens, het sterfhuis van Vrederechter Van Berckel verzegeld, na aldaar de inventaris ten behoeve van in Brussel en ‘s-Hertogenbosch “rentenierende” erfgenamen van Rechter Van Berc­kel, te hebben opgemaakt. De dienstmeid van de overledene wordt daarbij aange­steld als zegel­bewaarster.

Enige tijd na het overlijden van Vrederechter Van Berckel werd diens taak officieel overgeno­men door de reeds sedert 1810 in het Kanton Helmond resideren­de vrederechter Jan Willem Daniel de Jongh, die daar­mede zowel vrederechter van Gemert als van Helmond werd. Reeds in 1827 was met de Wet op de rechterlijke or­ganisatie de opheffing (of eigenlijk de reorganisatie) der vredege­rechten aange­kondigd. In die omstan­digheid schuilt vermoedelijk de reden dat het kanton Gemert in 1831 geen eigen functio­naris meer kreeg voor het vredege­recht. Door de perikelen rond de Belgische afscheiding liet de nieuwe rechterlijke organisatie die onder meer zou leiden tot de opheffing van het kanton Gemert, op zich wachten tot 30 september 1838. Het Kanton Gemert werd op laatstge­noemde datum geheel verdeeld onder de belendende kantons. De gemeenten Gemert, Beek en Donk en Lieshout kwamen te ressorte­ren onder het kanton Helmond. Bakel werd gevoegd bij het kanton Asten, en Boekel en Erp kwamen onder het nieuwe kanton Veghel, welk laatste kanton niet viel onder het arron­dis­sement Eindhoven, maar onder dat van ‘s-Hertogenbosch. Bij de reor­ganisatie kwam het tot een begrip geworden vredegerecht te vervallen. De nieuwe naam werd kan­tonge­recht. In België is tot op de dag van vandaag het vredegerecht blijven bestaan. Daar heeft men het nog steeds over “meneer de Zjuus”, wanneer de vrederech­ter ten tonele ver­schijnt…

Ad Otten, Gemert, 16 juli 1993.

NOTEN:

1.Rijksarchief ‘s-Bosch, Rechterlijk Archief Gemert – Regis­ter 161; Zie ook Bibliotheek Heemkamer Gemert, Aantekeningen (van Ad Otten) uit de “schepen”-protokollen van Gemert, m.n. R161 over de jaren 1798 en 1799.

2.Ds. S.Hanewinkel, Reize door de Majorije van ’s Hertogenbosch in den jaare 1799, uitgegeven te Amsteldam 1800, p. 79-80.

3.M.W. van Boven, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiede­nis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811, Nijmegen 1990.

4.W.M. Lindemann, Rechterlijke Archieven in Noord-Brabant 1811-1838, uitgave van het Rijksarchief Noord-Brabant, Inventarisreeks nr.40, ‘s-Bosch, 1989, p.4-8; N.B. In deze inventaris vindt men op pagina 99 ook het in deze publikatie op personen toegankelijk gemaakte Archief van het Vredegerecht Gemert (Inv.nr. 105.01).

5.Streekarchief Regio Eindho­ven en Kempenland, Archief van de Rechtbank van eerste aanleg te Eindhoven 1811-1838, Inventarisnum­mer 7. (NB Dit archiefbestand is verhuisd naar Het Rijks­archief)

Verdere informatie is te vinden in:

H.J.M. van Dapperen, De vrederechter in Nederland 1811-1838, Rotterdam 1991, ISBN 9068560239

G.F. van der Ree-Scholtens, De grensgebieden in het noordoosten van Brabant ca. 1200-1795; Institutionele en juridische aspecten, Brabantse Rechtshistorische Reeks nr.6, 1993, p. 240-248.

A.P.A.M. Spijkers, De indeling van het rechtsgebied van de tegen­woordige provincie Noord-brabant in kantons, in: Jaarboek Varia Historica Braban­tica IX, ‘s-Hertogenbosch 1980, p. 137-176.

Vrederechters in het Departement van de mondingen van de Maas 1811-1813, in: Mededelingen van het Juridisch Instituut van de Erasmus Univer­siteit Rotterdam, nr. 49, 1989.

 1. Gebruiksaanwijzing en lijst met toelichtingen op ‘zaken’ die voor het Vredegerecht passeerden.

Het archief van het vredegerecht Gemert bestaat uit twee van elkaar te onder­scheiden gedeelten. Het ene betreft de strafrechtelijke zaken en het andere de civiele zaken. Van het eerste deel zijn slechts akten van 1811 tot en met 1820 bewaard gebleven. Het civiel archief van het Vredegerecht Gemert bevat vooral de meer buitenrechtelijke zaken, zoals de beëdiging van voogden en curators en akten van bekendheid. Dit deel bevat akten van 1811 tot en met 1837. Beide onderdelen van het archief zijn, zoals uit de inhoudsopgave valt op te maken, apart bewerkt en van elkaar gescheiden in deze publikatie opgenomen.

Met het schrijven van de regesten is als volgt te werk gegaan: Eerst treft u het volgnummer van de akte aan, daarna de datum en vervolgens een korte aandui­ding van het ‘soort’ akte. Het regest bevat verder alle namen die in de akte worden vermeld, met vermelding van beroep, leeftijd, woonplaats en de familiere­latie. Openbare verkopen en boedelbeschrijvingen zijn niet gespecificeerd opgenomen. Daarvoor moet de originele akte worden opgevraagd. De namen zijn overgenomen zoals ze in de akten zijn vermeld. Zo kan het voorkomen dat dat een en dezelfde naam binnen een akte zowel als in de index op verschillende wijze voorkomen. Alle namen die “vet” zijn gedrukt zijn in de index opgenomen. Ook wanneer er mogelijk sprake is van een patroniem dan zijn deze apart in de index vermeld.

Hierna volgt een lijst van de meest voorkomende zaken die voor het vredegerecht passeerden met een korte toelichting.

Akten van bekendheid: Deze akten werden opgemaakt, wanneer mensen wilden trouwen en geen eigen doopbewijs of overlijdensbewijzen van ouders en/of grootouders konden overleggen en verder in alle gevallen om foutieve vermeldin­gen in doop, – trouw-, of begraafregisters recht te strijken. Over het algemeen­werden vier, soms zes, personen opgeroepen om te getui­gen dat een en ander op waarheid berustte.

Eedsprestatie successie: Deze akten vermelden de erfgenamen van een overlede­ne al wil dat niet zeggen dat het hier ook wereklijk alle erfgena­men betreft. Soms werden een of meerdere maanden later nog andere perso­nen beëdigd voor dezelfde erfenis. De mogelijkheid bestaat zelfs dat het voor een ander vredegerecht geschiedde.

Akten van beëdiging: Beëdigingen tot schatter (of bijschatter), tot veldwachter, of tot executeur-testamentair.

Benoeming voogd of toeziend voogd: Bij overlijden van één of beide echtelie­den en het achterblijven van minderjarige minderen, werd voor deze laatsten een bescher­mende regeling getroffen door de benoeming van een voogd en een toeziend v­oogd door een familieraad.

Familie­raad: Officieel bestaande uit drie personen van vaderskant en drie van moeders­kant. Vrouwen, met uitzondering van moeder en grootmoe­ders, waren van de familie­raad uitgesloten. Veelal bestond de familieraad uit ooms, grootva­ders soms over­grootvaders, oudere broers, neven, en/of aan­getrouwde familiele­den. Indien deze familieleden er niet waren of indien ze ver weg woonden en daardoor niet in staat waren voor het vredegerecht te verschij­nen dan werd volstaan met vrien­den, bekenden of autoritei­ten. Behalve vrouwen en minderjari­gen waren van de familieraad uitgesloten alle personen aan wie het beheer hunner goederen was ontnomen, veroordeelden tot een lijf- of andere onterende straf, en allen die zelf of wier vader of moeder met de minderjarige “in proces lagen”.

De familieraad kwam bijeen in zaken met betrekking tot de voogd, de toeziend voogd, en/of de minderja­rige of onbekwame zelf. Bij het staken der stemmen besliste de stem van de vrederechter.

Akten van emancipatie: Indien een minderjarige, waarvan de ouders of grootou­ders waren overleden, wilde huwen, moest een familieraad hierin toestemmen. Hierna werd de minder­jarige als volwassen beschouwd. Het kon ook gebeuren dat een familieraad vond dat een minderjarige goed in staat was om zijn eigen zaken te regelen.

Akten van deliberatie: Een familieraad wordt ter beraad­sla­ging omtrent gerezen problemen (veelal van financiële aard met betrekking tot minder­jarige(n) en/of voogdij) opgeroepen, om advies uit te brengen en goed­keuring te geven voor bijvoorbeeld een verkoping.

Akten van vereniging: Opgemaakt met betrekking tot een geschil, waarbij de gedaagde en de eiser het voor het gerecht met elkaar eens werden.

Akten van niet-vereniging: Handelend over een geschil waarbij de gedaag­de en de eiser het voor het Vredegerecht niet eens werden. De zaak werd dan doorver­wezen naar een hogere rechtbank.

Veroordelingen: Het betrof strafzaken voor ‘eenvoudige’ overtre­dingen, zoals het roken van een pijp op stal, het rapen van koemest van ge­meentegrond, stroperij van aardappelen, het veroorzaken van “rustver­stoorende nagtgerugten”, belediging van personen, enzovoort, en­zovoort.

Akten van verzegeling en ontzegeling: Indien iemand overleed en de erfgenamen konden niet aanwezig zijn, dan werd “de zaak” verzegeld en een akte van verzegeling opgemaakt die veelal ook een boedel­beschrijving bevatte. Aanwe­zig daarbij is behalve iemand van het vrede­ge­recht, de op­dracht­gever (een van de erfgenamen of een gemach­tigde) en de personen die in het betref­fende huis woonden. Van de laatsten werd dikwijls iemand aan­gewezen als zegelbewaar­der. Op een akte van verzegeling volgde na verloop van tijd altijd een akte van ontzegeling.

Procesverbaal van Openbare verkoop

Spreekt voor zich.

Akten van Confinement (Opsluiting): De vrederechter ging ter plaatse bekijken of opsluiting terecht was of niet. Een curieus voorbeeld betreft de “examinatie” op 23 november 1831 door de vrederechter en de griffier van een oude vrouw uit Bakel die zou hebben rondgebazuind dat de kapelaan met haar wilde gaan zwem­men. Het “gerecht” ontdekte geen spoor van kwaadaardigheid. Er was sprake van “een kinderlijke onnozelheid”. Veertien dagen later overleed de vrouw…

 1. Regesten van ‘civiele’ zaken van 1811-1838

1811

1  10.06.1811  Beëdiging.

Adam Snitselaar wonende te Lieshout werd op 28.05.1811 in Eindhoven benoemd tot veldwach­ter van Lieshout.

2  25.06.1811  Beëdiging.

Henri van der Horst wonende te Gemert werd op 15.06.1811 in Eindho­ven benoemd tot veldwachter van Gemert.

3  25.06.1811  Beëdiging.

Pierre van de Laar wonende te Bakel werd op 15.06.1811 in Eindho­ven benoemd tot veldwachter van Bakel.

4  02.07.1811  Beëdiging.

Henri Steli wonende te Erp werd op 20.06.1811 in Eind­hoven benoemd tot veld­wach­ter van Erp.

5  02.07.1811  Beëdiging.

Jean Sweirs wonende te Boe­kel werd op 22.06.1811 in Eindhoven be­noemd tot veld­wachter van Boekel. Hij te­kent als Jan Swiers.

6  02.07.1811  Beëdiging.

Arnaud van Eupen wonende te Gemert wordt benoemd tot tijdelijk deurwaarder van Gemert.

7  09.07.1811  Beëdiging.

Mathieu van de Weijenberg wonende te Beek en Donk werd op 27.06.1811 te Eind­hoven benoemd tot veldwachter van Beek en Donk. Hij tekent als Tijs van de Weijen­berg.

8  22.07.1811  Openbare verkoop.

C.A. de Haes griffier bij het vredegerecht van Gemert zal pu­bliek en bij opbod verko­pen de tienden van Boe­kel, toebeho­rende aan de heren de Hoen en de heer van Willige die overle­den is te ’s Hertogenbosch. Ont­vanger is J. de Jong. Condi­ties en voorwaar­den. G.J. Dekkers, G. van der Horst voogd over het onmondige kind van J.J. van Willi­gen, en Guil­laume Joseph van Wil­ligen allen wo­nende te ’s Hertogenbosch, de heer H. van Straalen te Boekel. De volgende topo­nie­men worden ge­noemd: Leege Elsen, Hooge Elsen, Peels veld, Leeg schoonse, Hoog­schoene, Ge­wand huis, Rijn­der veld, Heijveld, Kleijn Kerke, Groote Kerk, Platte acker, Arendnest, Klein Ron­deel, Groot Rondeel, de Aa, Sand­hoek, De Logt en Esdonk. Het geheel bestaat uit 18 kopen, bij elke koop wordt naam van koper, koopbe­drag en de naam van 2 borgen ge­noemd.Aanwe­zig Jean Francois Aalders Gemert, Herman van der Heij­den Boekel.

9  26.07.1811  Akte van nietvereniging.

Henri van Will bierbrouwer te Beek en Donk eiser. Jean Vogels landbouwer te Erp zou een som van 215 francs en 31,5 centi­mes moeten betalen aan huur en rente uit huis en aangelegen land. Zij ko­men niet tot overeenstem­ming.

10  25.07.l8ll  Akte van deliberatie.

Handelt over het wel of niet accep­teren van erfenis.

Jean Francois van Bragt landbouwer te Beek en Donk als voogd over de 4 onmondi­ge kinderen van Gerard van Rixtel overleden en van Christine van Bragt overle­den. De onmondige kinderen zijn: Jean, Helena, Lucie en Gerard. Guillaume van Bragt landbouwer oom van de onmon­dige kinderen is overleden te Beek en Donk. Familie­raad: Jean Gerard van Rixtel broer landbouwer, Leonard van de Vondervoort schoon­broer landbou­wer, Thomas Jean van Rixtel neef land­bouwer, Jean van Bragt neef landbou­wer, Thomas Pierre van Bragt neef landbou­wer, Godefroid Antoin Verbakel neef land­bouwer, allen te Beek en Donk.

11  30.07.1811  Akte van deliberatie.

Handelt over erfenis zie vorige akte, zelfde per­so­nen. Voog­den: Jean Gode­froid van Bragt land­bou­wer te Beek en Donk en Henri van Rixtel wonen­de te Lieshout.

12  12.08.1811  Benoeming van voogd.

Onmondige kinderen: Elisa­beth en Marie Brou­wers. Ou­ders: Jean Brouwers overle­den en Jeanne van Osch over­leden te Lies­hout. Familie­raad: Chretien Jean Brouwers broer klompenmaker te Lies­hout, Henri Jean Brouwers broer landbouwer te Stip­hout, Adrien Pierre Brouwers oom landbou­wer te Nunen wordt voogd, Francois Brou­wers oom landbouwer te Stip­hout, Antoine Gode­froid van Osch strodekker wordt toe­ziend voogd en André van Osch neef landbouwer te Lieshout.

13  23.08.1811  Akte van niet-vereniging.

Ida Scheepers weduwe van Henri Verhof­stad te Gemert eiseres, Jean van der Putten linnenfabri­kant te Gemert gedaagde. Eise­res verzoekt om teruggave van haar deel linnen dat is ontvan­gen van de heer Bijsens volgens mon­delinge overeen­komst. Jean van der Putten verklaart nooit enig linnen van de heer Bijsens gehad te hebben noch van eiseres. Ook ver­klaart hij nooit enige mon­delinge overeen­komst met haar te hebben gesloten.

14  03.09.1811  Akte van niet-vereniging.

De heer Pierre Paul Godet Brigadier de la Gen­darmerie in Eindhoven en belastingin­ner te Erp en de heer van Mourik grondeigenaar te Erp.

15  09.09.1811  Benoeming voogd en toe­ziend voogd.

Onmondige kinderen: Pierre en Marie Hen­driks. Ouders: Jean Hen­driks en Petronella van Oor­schot beiden overle­den te Bakel. Familie­raad: Jean Jean Hendriks broer boer te Bakel wordt toeziend voogd, Jean Wage­mans oom boer te Bakel wordt voogd, Guil­laume Leonard van Dinter schoon­broer boer te Boekel, Antoin van Oorschot oom boer te Bakel, Adrien van Oor­schot oom boer te Bakel, Josje Martens volle neef boer te Bakel.

16  16.09.1811  Benoeming voogd en toe­ziend voogd.

Minderjarige kinderen: Eli­sabeth en Josje Francois Peters. Ouders: Francois Pierre Thijssen boer en Jeanne Jean van Asten boe­rin, beiden overleden te Bakel. Familie­raad: Pierre Fran­cois Peters broer, Jean Francois Peters de oudere broer, Jean Fran­cois Peters de jongere broer,Antoin Francois Pe­ters broer, An­toin Pierre Thijs­sen oom en Josje Pierre Joosten oom wordt voogd. Zij zijn allen land­bouwer te Bakel. Antoin Pierre Thijs­sen oom wordt toeziend voogd.

17  27.09.1811  Akte van bekendheid.

Antoin van Lanen kleermaker te Gemert ongeveer 36 jaar wil gaan trouwen met Jeanne Marie van de Ploesterdonk dochter van Jean van de Ploesterdonk en Catharina Hoevenaars te Ge­mert. Antoin staat in het doopregister ingeschreven als Antoin van Laar. Getuigen: Guillau­me van den Eijnde bierbrouwer, Antoin van de Weijenberg schoen­maker, Theodore van Berkel kleerma­ker, Martin van Berkel kleer­maker, Jean Guillaume de Groot linnen­fabrikant, Arnaud van Eupen deur­waarder en Theodore Ja­gers her­bergier allen te Gemert. Zij verklaren dat Antoin van Lanen de zoon is van Jean van Lanen en Antoi­nette van Mierlo en dat hij geboren is op 16.10.1775 te Ge­mert.

18  27.09.1811  Beëdiging.

Pierre Olberg wonende te Gemert wordt benoemd tot inner van de indirecte be­lastin­gen en houder van een winkel in tabak in Gemert.

19  02.10.1811  Benoeming toeziend voogd.

Cornelie, Dorothé en Jean Guillaume van den Elsen, minderjari­ge kinderen van Jean Corneille van den Elsen en van Marie van Gerwen, beiden overleden te Gemert. Henri van de Laar landbou­wer te Gemert is voogd. Familie­raad: Antoin van den Elsen broer, Guillaume Werts schoonbroer, Henri Jonkers schoonbroer, Jacques van de Laar oom, Pierre van Haandel oom en Herman van Dooren oom, allen landbou­wers te Gemert. Jean Walrave van der Heijden volle neef wordt toe­ziende voogd.

20  04.10.1811  Benoeming toeziend voogd.

Jeanne en Dorothé van der Putten, onmon­dige kinderen van Reinier van der Putten overleden te Gemert. De moe­der wordt niet genoemd. Fa­milie­raad: Jean van der Put­ten oom, Sebastien van der Putten oom, Jean van den Einden neef, Theodore van der Willigen volle neef fa­brikant in linnen wordt toe­ziende voogd, Jean Corstens volle neef en Henri Corstens volle neef.

21  08.10.1811  Benoeming voogd en toe­ziend voogd.

Jean, Helene, Lucie en Ge­rard van Rixtel minder­jarige kinderen van Gerard van Rix­tel en Christine van Bragt beiden te Beek en Donk over­leden. Familieraad: Jean Gerard van Rixtel broer, Leo­nard van de Vonder­voort schoonbroer, Thomas Jean van Rixtel neef, Jean Jean van Bragt neef, Thomas Pierre van Bragt neef en Godefroid Antoin Verbakel neef, allen landbouwers te Beek en Donk. Voogd wordt Jean Godfried van Bragt landbouwer te Beek en Donk. Toe­ziend voogd wordt Henricus van Rixtel te  Lieshout.

22  15.10.1811  Benoeming voogd en toe­ziend voogd.

Anne Marie, Joanne, Marie, Antoin en Jean van Exel min­derjari­ge kinderen van Ge­rard van Exel wever overle­den te Gemert. De moeder wordt niet genoemd. Familie­raad: Guillaume van Exel broer landbou­wer, Guillaume van den Einden neef bier­brouwer, Joseph van den Ein­den neef wever wordt toe­ziend voogd, Ansel­me Verha­gen wever oom en Jean Guil­laume Verhagen wever oom, allen te Gemert. Gode­froid Verhagen wever oom wonen­de te Aarle-Rixtel wordt voogd.

23  18.10.1811  Vonnis.

Corneille Rietman ontvanger en burgemees­ter van Erp ei­ser, Martin van Wanrooy dag­loner wonende te Erp gedaag­de moet betalen 23 francs en 77 centi­mes. Dit is ver­schillende jaren niet be­taalde rente over een kapi­taal groot: 55 francs 83 centimes en over een ander kapitaal groot 130 francs 71 centi­mes. Gedaagde wordt veroordeeld de ver­schuldigde rente alsmede de proceskos­ten te betalen.

24  18.10.1811  Vonnis.

Corneille Rietman ontvanger en burgemees­ter van Erp ei­ser, Francois Brouwers land­bouwer te Erp is over de jaren 1806 t/m 1810 25 francs 67 centimes belasting schul­dig. Hij wordt veroor­deeld zijn schuld en de kos­ten van het pro­ces te beta­len.

25  05.11.1811  Benoeming voogd en toe­ziend voogd.

Petronel van Hooff minderja­rig kind van Pierre van Hooff en Petronel­la van Duijnhoven, beiden over­leden te Lieshout. Familieraad: Jean van Hooff wordt voogd, Antoin van Hooff, Henri van Hooff, Mar­tin van Hooff en Pierre van Hooff allen broers en land­bouwer te Lieshout, Jean van Hooff oom land­bouwer te Lieshout wordt toeziend voogd.

26  20.11.1811  Akte van verzegeling.

Antoinette Michel Kuijpers weduwe van Henri Tielemans land­bouw­ster te Boekel is overleden op 07.11.­1811. Onmondige kinde­ren zijn: Corneille, Henri, Marian en Henri. De overlede­ne woonde Kleine burg 126, grenzend met beide zijden aan de kin­deren Lambert Tijssen, met een einde aan Pier­re Elemans en het andere einde aan de kinde­ren Rudolf Donkers. Nicolas Jean van den Boo­gaard is de knecht en Jeanne Marie  Jean Adriaans is de dienstmeid. Beschrij­ving onroerend goed, vee enz.

27  22.11.1811  Beëdiging.

Corneille Gerard Tielemans landbouwer te Boe­kel is voogd over de onmondige kin­deren van Henri Gerard Tie­lemans en Antoinette Michel Kuijpers beiden te Boekel overleden. De onmon­dige kin­deren zijn : Corneille, Hen­ri, Marianne en Henri. Tot schatters van het onroerend goed wor­den benoemd: Cor­neille Janssens en Gerard An­toin van Haandel landbou­wers te Boekel.

28  22.11.1811  Benoeming voogd en toe­ziende voogd.

Corneille, Henri, Marianne en Henri onmon­dige kinderen van Henri Gerard Tielemans en Antoi­nette Michel Kuijpers beiden te Boekel overleden. Familieraad: Cor­neille Gerard Tielemans oom wordt voogd, Ge­rard Antoin van Haandel oom, Henri Jas­per Tielemans neef, Corneil­le Lambert Thijssen neef, Corneille van Lieshout neef wordt toeziend voogd, Cor­neille Janssen neef, allen landbouwers te Boekel.

29  23.11.1811  Akte van verzegeling.

Henri Oppers eerste plaats­vervanger van de vrede­rech­ter. Antoin van Kessel land­bouwer is overle­den te Ge­mert op

12.11.1811 te Gemert. De minderjarige dochter Helene heeft geen voogd, meerderja­rige dochter Gertrude. De overledene woon­de in de Mor­tel, Rue de Schild no 617. De woning grenst aan Antoin Verbakel en de weduwe van Jan Janssen, in het noorden aan de grote weg van de ge­meente. Beschrijving ligging van de kamers, goederen, vee enz.

30  25.11.1811  Akte van ontzegeling.

Corneille Gerard Tielemans landbouwer te Boe­kel, voogd over de minderjarige kinde­ren van Antoinette Michel Kuijpers vraagt ontzege­ling aan. Op 27.11.1811 vindt deze te Boekel plaats, in aanwezigheid van plaats­ver­vangend vrederech­ter Henri Oppers.

31  26.11.1811  Benoeming voogd.

Helene Antoin van Kessel is de minderjarige doch­ter van Antoin van Kessel landbouwer en van Marie van Duijnhoven landbouwster beiden overle­den te Gemert. Familieraad: Antoin van Kessel landbou­wer broer, Ser­vaas van Kessel landbouwer broer, Jean van Kessel landbou­wer broer, Jacques Mentzel (ook Ment­ser of Mentsers) wever oom, An­toin van de Weijer landbou­wer oom wordt toeziend voogd, Adrien van Asseldonk bakker neef wordt voogd.

32  26.11.1811  Beëdiging.

Antoin van Kessel, Servaas van Kessel en Jean van Kes­sel zich sterk makende voor Gertrude Antoin van Kessel en Adrien van Asseldonk bak­ker als voogd van Helene van Kessel allen te Gemert, ver­klaren te benoe­men als schatters van het onroerend goed nagelaten door Antoin van Kessel overleden te Ge­mert: Jacques Mentsers (ook Mentser of Ment­zel) wever en Leonard van Kessel landbou­wer te Gemert.

33  29.11.1811  Akte van verzegeling.

Henriëtte Gerard Hendriks weduwe van Mathieu van de Kruis is overleden te Bakel, Meelisse straat no 45. Guil­laume Biemans landbouwer en Jean van de Kruis zijn ge­tuigen. Beschrijving van onroerend goed, vee enz.

34  03.12.l811  Benoeming voogd.

Hubert en Corneille Pennings onmondige kinderen van Jean Pennings en van Marie Roef van den Berg beiden overle­den te Boekel. Familie­raad: Arnaud Pennings broer, Theo­do­re Pennings broer  Guil­laume Pennings oom, Jean Laurens Roef van den Berg neef wordt voogd, Godefroid Roef van den Berg oom wordt toe­ziend voogd en Henri Roef van den Berg oom allen land­bouwers te Boekel.

35  03.12.1811  Benoeming voogd en toe­ziend voogd.

Albert van de Weijenberg minderjarige zoon van Caspar van de Weijenberg en van Elisabeth Hen­ri Gielis bei­den te Erp overle­den. Fami­lieraad: Henri van de Weij­enberg broer St. Oedenrode, Jacques van Gemert schoon­broer Boekel, Jean Henri Gielis oom Badenburg canton Dreuten, Jean Beek­mans neef Erp wordt voogd, Francois van de Weijenberg oom Gemert wordt toeziend voogd, allen landbouwers. Jean van de Weijenberg oom schoenmaker te Gemert.

36  03.12.1811  Benoeming voogd en toe­ziend voogd.

Joanne en Henriëtte van de Kruijs minderja­rige kinderen van Mathieu van de Kruijs landbouwer en van Henriëtte Godefroid Hendriks landbouw­ster beiden overleden te Bakel. Familieraad: Jean van de Ven schoonbroer, Jean van de Kruijs oom, Pierre van de Kruijs oom, Jacques Verhoe­ven oom wordt toeziend voogd, Guillaume Bie­mans oom wordt voogd, Egide Jean Go­defroid Hen­driks neef, allen land­bouwers wonende te Ba­kel.

37  03.12.1811  Beëdiging.

Jean van de Ven schoonbroer, landbouwer te Bakel, Guil­laume Bie­mans landbouwer te Bakel voogd en Jac­ques Ver­hoeven land­bouwer te Bakel toe­ziende voogd van: Jeanne en Henriëtte van de Kruijs minder­jarige kinderen van Mathieu van de Kruijs en Henriëtte Godefroid Hendriks overle­den te Bakel. Jean van de Kruijs landbouwer te Ba­kel wordt taxateur.

38  09.12.1811  Beëdiging.

Henri Oppers plaatsvervan­gend vrederech­ter. Jean Wa­gemans landbou­wer en voogd over Pierre en Marie Hen­driks onmondige kinderen van Jean Hendriks landbouwer overleden te Bakel.

Guillaume van Dinter land­bouwer te Bakel, Adrien van Oorschot landbouwer te Bakel wordt schatter.

39  09.12.1811  Beëdiging.

Henri Oppers plaatsvervan­gend vrederech­ter. Josje Pierre Joosten voogd over Josje en Elisabeth Thijs­sen, hun moeder is Joanne van Asten overle­den te Bakel. Antoin Pierre Thijssen, Jean Thijs­sen, Pierre Thijssen, Jean Pierre Thijssen en Jean Mig­gels allen landbou­wers te Bakel, de laatste wordt tax­ateur.

40  11.12.1811  Openbare verkoop.

Beek en Donk. Op verzoek van Guillaume Kanters, Paul Kan­ters, Leonard Kan­ters, Jean Kanters, Johan Kanters, Hen­riëtte Kan­ters en Jean Ver­bakel gehuwd met Josine Kan­ters allen landbou­wers te Beek en Donk en Arnaud Croy­mans hoef­smid ge­huwd met Marie Kanters wonende te Aarle-Rixtel, erfgenamen van Helene van Grootel wedu­we van Jean Kanters overleden op 12.03.1811 te Beek en Donk. Gerard Ray­makers land­bouwer te Helmond weduwnaar van Theodora Kanters overle­den 25.09.1810 te Helmond in kwali­teit als voogd over zijn 5 minderjarige kinde­ren: Jeanne, Anne Marie, Jacquette, Helene en Pierre Raymakers. Verkocht worden: vee en onroerende goede­ren. Voorwaar­den, namen van ko­pers en borgen. Er worden 138 artikelen verkocht, sa­men voor ¦2026,46. Aanwezig zijn Henri van Will bierbrou­wer Beek en Donk, Arnaud van Eupen deurwaar­der Gemert en C.A. de Haes griffier te Gemert.

41  13.12.1811 Openbare verkoop.

Bakel. Op verzoek van Jean Martin Roefs wonende te Xan­ten wordt publiek verkocht een partij hakhout en bomen. Voorwaar­den, kopers en bor­gen. Er zijn 39 kopen samen voor f 375,80. Aanwezig zijn: C.A. de Haes griffier, Henri Kivits bakker en A. van Eupen deurwaarder, allen wonende te Ge­mert.

42  14.12.1811 Akte van ontzegeling.

Henri Oppers eerste vervan­ger van de vre­derech­ter te Gemert. Adrien van Assel­donck landbouwer en bakker wonende in de Mor­tel, Gemert als voogd over het minderja­rig kind van Antoin van Kes­sel vraagt ontzege­ling aan. Gertrude van Kes­sel was be­waar­ster.

43  24.12.1811 Vonnis.

Francois de Kesschietre van Havre burge­meester van Ge­mert. Van Antoin van Veg­hel wever wo­nende aan het Boe­kend te Gemert worden 4 ge­slachte scha­pen in beslag genomen, waarvan hij ver­klaart dat ze allen voor eigen consumptie be­stemd zijn. Hij moet 21 frs en 21 centimes beta­len. Jean An­toin Teulings is ontvanger der Oc­trooibelas­ting van de gemeente Gemert.

44  24.12.1811 Vonnis.

Antoin Ramaer belastingont­vanger van Vlierden wonende te Helmond. Josje van den Boogaard landbouwer en de weduwe Fran­cois Mighels bei­den te Gemert worden veroor­deeld te betalen elk 56 frs en 84 centi­mes, wegens het maaien van een weiland in Helmond. Zij kunnen nu niet betalen, maar beloven dit in augustus 1812 te doen. Flo­ris Martin van Gils Helmond, Joost van den Bogert.

1812

1  20.01.1812  Akte van verzegeling.

Jan Vereyken, weduwnaar van Elisaberth van Dinter, landbouwer, is overleden op 13.01.1812 in zijn huis te Lieshout. Zijn minderjarige zoon André is voor 1/5 deel erfgenaam. Het huis is gelegen op nr. 55 naast de weduwe van Antonius Vereyken en aan de andere kant de weduwe van Gerard van den Bogaard. In het huis zijn aanwezig, Jan Vereyken, Martin Vereyken, zonen, en Antonetta Vereyken, dochter van de overledene. De zegels zijn in bewaring gegeven door de griffier Christiaan Arnoud de Haes aan Antonetta en Francis Vereyken met medegoedkeuring van Martin Vereyken. Opsomming volgt van meubels, huisraad, aantal dieren en de voorraad in de schuur.

2  21.01.1812  Akte van bekendheid.

Martin van Schijndel, metselaar te Erp, wil gaan huwen, maar zijn aanstaande vrouw Maria Catharina van Hout, wasvrouw, 23 j. te Erp wonende, kan haar geboorte bewijs niet overleggen. Getuigen: Martin van der Wal, metselaar; Arnoud Smits, landbouwer; Jan Swinters, landbouwer; Theodorus Wolfs, schoenmaker; Jan van der Wal, metselaar; Pierre Ottens, metselaar; Martin van Melis, kleermaker; allen wonende te Erp. Zij verklaren dat de aanstaande bruid in 1788 in Mulheim, departement van de Roer, is geboren als dochter van Nicolaas van Hout.

3  22.01.1812  Akte van bekendheid.

Peter Jan Willems, landbouwer te Erp, 36 j., wil gaan trouwen, maar kan van zijn vader geen overlijdensakte overleggen. Getuigen: Martin van der Wal, metselaar; Arnoud Smits, lanbouwer; Theodorus Wolfs, schoenmaker; Piërre Ottens, metselaar; Martin van Melis, kleermaker; Jan van de Wal, metselaar. Zij verklaren dat Jan Willems is overleden te Zoetermeer, departement van de Maas, in 1798 in mei of begin juni. Ook verschenen is Maria André van Geffen, weduwe van Jan Willems en stiefmoeder van Peter Jan Willems (comparant) die zegt dat haar man in mei 1798 in Zoetermeer plotsling is overleden.

4  23.01.1812  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Adré Vereyken, zoon van Jan Vereyken en Elisabeth van Dinter, beiden overleden. Familieraad: Jan Vereyken, broer; Martin Vereyken, broer, toeziend voogd; Franciscus Vereyken, broer; Gerard Swinkels, zwager; Jan Willem Brouwers, neef, voogd; Gerard Swinkels, neef: allen landbouwers te Lieshout.

5  23.01.1812  Benoeming toeziend voogd.

Henrietta Scheepers, is weduwe van Antoon Vereyken, die overleden is te Lieshout, nalatende Guillaumetta (Wilhelmina). Familieraad: Jan Vereyken, broer, toeziend voogd; Franciscus Scheepers, oom; Pierre Scheepers, oom; Jan Vereyken, neef; Martin Vereyken, neef; Franciscus Vereyken, neef; allen landbouwers te Lieshout.

6  28.01.1812  Akte van bekendheid.

Antoinetta Henricus van Beek, 35 j., te Gemert wil gaan trouwen, maar kan geen geboortebewijs overleggen in verband met een fout in het geboorteregister, waarin zij vermeld staat als Antoinetta van Kameren. Getuigen: Jan van Laanen, kleermaker; Henricus van Hoof, wever; Antonius van Laanen, kleermaker; Jan van Hoof, wever; Jan Smits, kleermaker; Laurens van Dooren, landbouwer; Jan van der Vranden, ketellapper; allen wonende te Gemert. Zij verklaren dat ze Antoinetta al meer dan 20 j. kennen onder haar huidige naam en dat ze is geboren op 22.08.1776 te Gemert uit het wettig huwelijk van Engelina Franciscus van Melis en Henricus van Beek, beiden overleden te Gemert.

7  29.01.1812  Akte van ontzegeling.

(zie akte 1, geen nieuwe gegevens)

8  01.02.1812  Akte van verzegeling.

In verband met het overlijden van Antonius Hendriks, landbouwer, 62 j., wonende te Milheeze op nr. 56. Is het niet nodig om de boel te verzegelen. In het sterfhuis is aanwezig Petronella Hendriks, landbouwster, dochter. Er wordt wel een opsomming gegeven van de huisraad, aantal dieren en voorraad in de schuur.

9  04.02.1812  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Antonius Hendriks, overleden te Bakel, en Catharina Antoon Joosten, overleden te Bakel, nalatende Petronella, Joanna en Jan. Familieraad: Jacques Swinkels, Bakel, neef; Jan Pierre Manders, Bakel, neef, toeziend voogd; Josse Antoon Joosten, Vlierden, oom, voogd; Pierre Antoon Hendriks, Overloon, zwager; Lus van Melis, Boekel, zwager; Adriaan Theodorus Smits, Aarle-Rixtel, zwager; allen landbouwers.

10 t/m 12 Akten niet aangetroffen.

13  14.02.1812  Akte van vereniging.

Betaling van 101 francs en 50 centimes, in verband met de koop van een paard, gekocht door Henricus van Zeeland, landbouwer te Gemert, meer dan 8 jaar geleden van Jan Kanters, overleden te Beek en Donk, vader van de navolgende eisers: Jan Verbakel, Jan Kanters, Jan Kanters, Paul Kanters, Willem Kanters, Laurens Kanters, Catharina Kanters, allen landbouwers te Beek en Donk, Arnoud Crooymans, hoefsmid te Aarle-Rixtel en Gerard Raymakers, landbouwer te Helmond. Afgesproken wordt om de schuld te betalen in 3 termijnen namelijk: 1 oct. 1813, 30 franc en 45 centimes; 1 oct. 1814 30 franc en 45 centimes; 1 oct. 1815 40 franc en 60 centimes.

14  18.02.1812  Akte van bekendheid.

Antoinetta van Beek, 35 j. te Gemert, overhandigt haar bewijs van geboorte, afgegeven op 29.01.1812 door de burgemeester van de gemeente Gemert, waaruit blijkt dat zij een dochter is van Henricus van Beek en Antonetta Franciscus van Melis. Getuigen: Pierre van Deursen, landbouwer, neef; Jan Antonius Franciscus van Melis, landbouwer, neef; André Kanters, landbouwer, neef; Jan van Hoof, wever, zwager; Jan van de Laar, landbouwer, zwager; Theodorus Jan Krans, wever, neef; allen wonende te Gemert. Zij verklaren dat de naam Antoinetta van Kameren een vergissing is en moet zijn: Antoinetta van Beek. (zie akte 21)

15 Akte niet aangetroffen.

16  26.02.1812  Benoeming toeziend voogd.

Over Gertruda, minderjarig kind van Arnoud Gerard Bekkers en Helena Cornelis Scheepers overleden. Familieraad: Jan Willem Jan Goorts, landbouwer, Erp, oom; Jan Bekkers, landbouwer, Erp, neef; Henri v.d. Aa, landbouwer, Gemert, oom; Pierre Jan v.d. Rijt, landbouwer, Erp, oom; Jan van Dommelen, landbouwer, Erp, oom, toeziend voogd; Willem Scheepers, metselaar, Gemert, neef.

17  03.03.1812  Akte van niet-vereniging.

Eis tot betaling van 609 francs in verband met, verkooptransactie voor notaris Adriaan Boll te Dinther op 07.03.1811. Lambert van den Boom, particulier te Dinther, volgens uitspraak van 27.02.1812, geregistreerd te St-Oedenrode op 29.02.1812 laat dagvaarden Pierre Manders, particulier te Boekel. De partijen worden doorverwezen naar de rechter.

18  04.03.1812  Benoeming toeziend voogd.

Christina van de Ven, voogd, weduwe van Antoon v.d. Elsen, overleden, nalatende Jan. Familieraad: Willem van Dooren; Jan van Dooren; Hermanus van Dooren; Henricus van de Laar; Willem Werts, toeziend voogd; Henricus Jonkers: allen ooms en landbouwers te Gemert.

19  09.03.1812  Benoeming tijdelijke voogd.

Pierre Jan van de Rijt, Arnoud Gerard Bekkers, voogd en Jan van Dommelen, toeziend voogd over de minderjarige Gertruda Bekkers, allen landbouwers te Erp, benoemen tot tijdelijke voogd Jan Bekkers, landbouwer te Erp. Dit gebeurt in verband met de verdeling van de erfenis van Wilhelmina van den Berg, weduwe van Cornelis Scheepers, overleden te Erp, waarvan de minderjarige Gertruda voor een deel erfgenaam is.

20  09.03.1812  Benoeming toeziend voogd.

Cornelia van den Berg, weduwe van Gerard Jan Dirks nalatende Maria, Jan en Johanna. Familieraad: Jan Dirks, Boekel, oom, toeziend voogd; Godefridus v.d. Berg, Boekel, oom; Antonius Verwegen, Uden, oom; Gerard v.d. Berg, Boekel, oom; Jan v.d. Berg, Boekel, oom; Theodorus v.d. Berg, Boekel, oom; allen landbouwers.

21  12.03.1812  Akte van bekendheid.

Antoinetta van Beek, wonende te Gemert, maakt nomaals bekend dat ze wil gaan trouwen en geen andere akte van geboorte kan overleggen dan de akte van bekendheid zoals reeds afgegeven. Getuigen: Pierre van Deursen, landbouwer, 64 j., neef; Jan Antoon Franciscus van Melis, landbouwer, 55j., neef; André Kanters, 48 j., neef; Jan van Hoof, landbouwer, 42j., zwager; Jan van de Laar, landbouwer, 63 j., zwager; Theodorus Jan Krans, wever, 42 j., neef; Jan van Laanen, particulier, 60 j.; allen wonende te Gemert. (zie akte 14)

22  25.02.1812  Benoeming toeziend voogd.

Mechelina Pierre van Gerwen, weduwe van Franciscus Meulenmeesters, overleden, nalatende Henricus, Antonius, Pierre, Maria en Jan. Familieraad: Mathieu v.d. Burgt, herbergier, oom; Gerard Pierre van Gerwen, landbouwer, oom; Pierre van Lieshout, landbouwer, neef; Laurens Manders, landbouwer, oom, toeziend voogd; Arnoud Meulemeesters, landbouwer, neef; Jacques Adriaans, landbouwer, neef; allen wonende te Boekel.

23  03.04.1812  Akte van niet-vereniging.

Sebastiaan van der Putten, linnenfabrikant te Gemert, heeft een transactie gesloten met Jan Franciscus Aelders, welke is gerigistreerd te St-Oedenrode op 30.12.1810 en een totaalbedrag omvat van 608 francs en 91 centimes. Op 16.10.1811 wordt overeengekomen dat een restant van 406 francs niet betaald hoeft te worden, aan Sebastiaan van der Putten, maar zal worden kwijtgescholden, waarbij mondeling werd overeengekomen dat dit restant als schuldbekentenis zou blijven bestaan. Op 26.03.1812 wordt dit restant toch “terug” geëist door Jan Franciscus Aelders, notaris te Gemert.

24  08.04.1812  Benoeming toeziend voogd.

Henricus van Kuyk, weduwnaar van Clasina Jan Verkuylen, overleden, nalatende Maria, Joanna en Dorothea. Familieraad: Jan van Kuyk, Uden, oom; Antoon van Kuyk, Uden, oom; Jan Antoon Lammers, timmerman, Beek en Donk, oom; Nicolaas Jan Verkuylen, landbouwer, Uden, oom; Pierre Jan Verkuylen, landbouwer, Uden, oom, toeziend voogd; Jan Gijsberts, landbouwer, Uden, oom.

25  13.04.1812  Benoeming toeziend voogd.

Wegens overlijden van Adriaan de Hezelaar, vader.

Vader: Adriaan de Hezelaar en moeder: Christina Verhofstad, nalatende Albert, Allegonda en Elisabeth. Familieraad: Jan de Hezelaar, schilder, Gemert, oom, toeziend voogd; Willem Pierre Manders, schilder, Gemert, neef; Jan Pierre Manders, arbeider, Gemert, neef; Jan Verhofstad, timmerman, Helmond, oom; Leonard Bockhols, timmerman, Eindhoven, oom; Theodorus Pierre van Willegen, winkelier, Gemert, oom.

26  17.04.1812  Akte van bekendheid.

Petronella Jan Smits, 28 j. te Boekel, wil gaan huwen maar kan geen overlijdensakte van haar moeder overleggen. Getuigen: Jan van Sleewen, 46 j.; Jan Donkers, 53 j.; Pierre Jaques Emonds, 51 j., landbouwer; Mathieu van der Velden, 43 j., landbouwer; Antoon Roelof Donkers, 36 j., landbouwer; Jan Jan v.d. Burgt, 31 j., landbouwer; Willem van Sleewen, 29 j., hoefsmid; allen wonende te Boekel; verklaren dat de moeder heette Antoinetta Jan Donkers  landbouwster was en wettig gehuwd met Jan Smits, wonende te Boekel die overleden is op 09.05.1794.

27         18.04.1812  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Jan Emonds, overleden 10.05.1811 te Boekel en Margaretha Elemans, vele jaren eerder overleden, nalatende Pierre Emonds. Familieraad: Pierre Jaques Emonds, neef; Jan Willem v.d. Burgt, oom; Jan Jaques Emonds, neef; Gerard Emonds, neef, voogd; Pierre Willem Emonds, oom, toeziend voogd; Pierre Joseph van Daalen, oom; allen landbouwers te Boekel.

28  18.04.1812  Beëdiging.

Willem Tielemans, te Boekel, wordt beedigd tot veldwachter te Boekel.

29  21.04.1812  Akte van bekendheid.

Pierre Jan van Mourik, koopman te Erp, wil gaan huwen maar kan geen overlijdensakte overleggen van zijn vader. Getuigen: Adriaan van den Berg, brouwer, 57 j., Erp; Jan van der Rijdt, landbouwer, 66 j., Erp; Cornelis Molensteen, koopman, 66 j., Erp; Laurens van Dooren, landbouwer, 58 j., Gemert; Pierre van de Crommenacker, koopman, 56 j., Gemert; Pierre van den Berg, wever, 58 j., Gemert; Pierregrinus van den Einden, wever, 57 j., Gemert. Verklaren dat de vader heette Cornelis van Mourik, in leven burgemeester en secretaris der gemeente Acquoy, in het arrondissement Gorinchem, in wettig huwelijk met Joanna van Brandwijk, ook woonachtig geweest te Asperen, canton Culenborg, en dat hij is overleden te Asperen in de maand april 1768.

30  21.04.1812  Akte van bekendheid.

Pierre Jan van Mourik, koopman te Erp, wil gaan hertrouwen maar kan geen overlijdensakte overleggen van zijn vrouw Antoinetta Koolhaas. Getuigen: Adriaan van den Berg, brouwer, 57 j., Erp; Jan van der Rijdt, landbouwer, 66 j., Erp; Cornelis Molensteen, koopman, 66 j., Erp; Laurens van Dooren, landbouwer, 58 j., Gemert; Pierre van de Crommenacker, koopman, 56 j., Gemert; Pierre van den Berg, wever, 58 j., Gemert; Pierregrinus van den Einden, wever, 57 j., Gemert. Verklaren dat Antoinetta Koolhaas is overleden op 19.12.1808 te Meeuwen, kanton Heusden.

31  21.04.1812  Akte van bekendheid.

Pierre Jan van Mourik kan geen overlijdensakte van zijn moeder overleggen. Getuigen: Adriaan van den Berg, brouwer, 57 j., Erp; Jan van der Rijdt, landbouwer, 66 j., Erp; Cornelis Molensteen, koopman, 66 j., Erp; Laurens van Dooren, landbouwer, 58 j., Gemert; Pierre van de Crommenacker, koopman, 56 j., Gemert; Pierre van den Berg, wever, 58 j., Gemert; Pierregrinus van den Einden, wever, 57 j., Gemert. Verklaren dat de moeder heette Johanna van Brandwijk, wonende te Asperen, wettig gehuwd met Cornelis van Mourik, en is overleden te Asperen op 13.10.1811.

32  25.04.1812  Benoeming toeziend voogd.

Emerentiana Corstens weduwe van Pierre Bex, overleden 14.04.1811 te Gemert, nalatende Catharina, Thomas, Henriëtte en Dorothea. Familieraad: Arnoud van Eupen, herbergier, oom; Simon van den Eynden, linnenfabrikant, neef, toeziend voogd; Jacques Mentzer, wever, neef; Antonius Bex, wever, broer; Antonius Corstens, linnenfabrikant, oom; Jan Antoon van den Eynden, winkelier, oom; allen wonende te Gemert.

33  25.04.1812  Benoeming toeziend voogd.

Joanna Pennings, weduwe van Willem de Groot, overleden 30.11.1811 te Gemert, nalatende Gerardus, Annemaria, Elisabeth, Antonius, Catharina en Renier. Familieraad: Jan de Groot, linnenfabrikant, oom, toeziend voogd; Waltherus Grassens, wever, oom; Jan Maassen, koopman, neef; Willem Pennings, landbouwer, oom; Christiaan Pennings, landbouwer, oom; Simon Pennings, landbouwer, oom; allen wonende te Gemert.

34  06.05.1812  Akte van emancipatie.

Catharina van de Laar, 22 j., wonende te Lieshout, dochter van Jan van de Laar en Joanna van de Kerkhof, beiden overleden te Lieshout, vraagt aan de familieraad toestemming om te mogen huwen met Pierre Spoordonk, klompenmaker te Lieshout, zoon van Jan Spoordonk (overleden) en Catharina Royackers, wonende te Lieshout. Familieraad: Willem Brouwers, landbouwer, neef; Jan van de Laar, wever, oom; Pierre van de Laar, landbouwer, broer; Henri van de Laar, landbouwer, broer; Cornelis Scheepers, landbouwer, oom; Laurens van Lith, landbouwer, oom; allen wonende te Lieshout.

De toestemming wordt verleend.

35  08.05.1812  Akte van emancipatie.

Theodora van den Elsen, 20 j., wonende te Gemert, dochter van Jan van den Elsen en Maria van Gerwen, beiden overleden in Gemert, vraagt aan de familieraad toestemming om te mogen huwen met Jan Antonius Kuypers, wever, zoon van Antonius Kuypers en Anna Maria Pennings, wonende te Gemert. Familieraad: Willem Werts, zwager; Cornelis van der Heijden, neef; Jan van der Heijden, neef; Henricus van de Laar, oom; Jan Cornelis van Duynhoven, oom; Jan Henricus Beekmans, oom; allen landbouwers te Gemert.

36  16.06.1812  Benoeming toeziend voogd.

Henricus van Will, weduwnaar van Catharina Donkers, overleden 19.04.1811 te Beek en Donk, nalatende Pierre, Theresia, Maria en Sebastiaan. Familieraad: Hubert van de Moosdijk, linnenfabrikant, Eindhoven, oom; Christiaan van Will, kapelaan, Udenhout, broer, toeziend voogd; Egidius van Will, brouwer, Beek en Donk, rel. ?; Christiaan van Will, rentenier, Gemert, oom; Adriaan Kivits, molenaar, Gemert, neef; Henricus Kivits, bakker, Gemert, neef.

37  18.06.1812  Ontslag en benoeming griffier.

Christiaan Arnoud de Haes, griffier te Gemert, vraagt ontslag om zich elders te kunnen vestigen. Als plaatsvervanger wordt benoemd Jan Corstens, voorheen ontvanger der directe belastingen te Boxmeer.

38  01.07.1812  Benoeming toeziend voogd.

Johanna Maria Royackers, weduwe van Everard Swinkels, overleden 11.06.1812 te Milheeze, nalatende Martinus, Maria Anna, Antonetta, Wilhelmina, Johanna en Laurens. Familieraad: Gerard Swinkels, landbouwer, Lieshout, oom, toeziend voogd; Gauthier Joosten, landbouwer, Lieshout, oom; Theodorus van Moorsel, landbouwer, Lieshout, oom; Jan van Osch, landbouwer, Lieshout, oom; Jan Vereyken, landbouwer, Lieshout, oom; Theodorus Royackers, hoefsmid, Gemert, oom.

39  06.07.1812  Benoeming toeziend voogd.

Henricus van den Akker, weduwnaar van Johanna Maria van der Sanden, overleden 22.11.1803, nalatende Maria, Arnoud, Catharina, Theodora, Petronella en Joanna Maria. Familieraad: Walrave van Dommelen, rentenier, oom; Arnoud van den Akker, koopman, oom; Antoon van den Akker, schoenmaker, oom; Jan van der Sanden, wever, oom, toeziend voogd; Leonard van der Sanden, wever, oom; Cornelis van der Sanden, wever, oom; allen wonende te Gemert.

40  30.07.1812  Beëdiging.

Henricus van Roon wordt beëdigd tot veldwachter van Erp.

41  14.08.1812  Benoeming toeziend voogd.

Petronella Lamers, weduwe van Jan van Hout, overleden 14.07.1812 te Boekel, nalatende Andreas, Helena, Maria Francisca, Jan Willem en Theodora. Familieraad: Henricus van Hout, landbouwer, Boekel, broer, toeziend voogd; Nicolaas van Hout, landbouwer, Boekel, broer; Andreas van Hout, landbouwer, Gemert, oom; Henricus van den Boom, rentenier, Boekel, oom; Mathieu van der Velden, Boekel; Jan Jaques de Man, Boekel, oom.

42  27.08.1812  Benoeming toeziend voogd.

Nicolaas Roeloe, weduwnaar van Françoise Royackers, overleden 19.06.1805 te Lieshout, nalatende Joanna. Familieraad: Cornelis Roeloe, landbouwer, Helmond, grootvader; Wilhelmus Roeloe, landbouwer, Helmond, oom; Johannes Roeloe, landbouwer, Helmond, oom; Johannes Royackers, landbouwer, Erp, oom; Everardus Royackers, landbouwer, Uden, oom, toeziend voogd; Johannes Henricus Janssen, dagloner, Mierlo, oom.

43  11.09.1812  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Wilhelmus v.d. Weijer, landbouwer te Milheeze, overleden 14.08.1812 en Johanna v.d. Ven, overleden 15.11.1807, nalatende: Catharina. Familieraad: Antonius v.d. Weijer, oud-oom; Antonius v.d. Weijer, oom, voogd; Theodorus Timmermans, oom; Jacobus Swinkels, oom, toeziend voogd; Antonius Wilbers, oom; Johannes v.d. Ven, neef; allen landbouwers te Mierlo.

44  18.09.1812  Benoeming toeziend voogd.

Maria van den Akker, weduwe van Wilbert van Hout, overleden 12.09.1812 te Lieshout, nalatende Gertruda, Josse en Maria Anna. Familieraad: Theodorus Sterken, oom, toeziend voogd; Franciscus Beniers, oom; Wilhelmus Brouwers, oom; Johannes Swinkels, zwager; Gerardus Swinkels, neef; Gauthier Joosten, neef; allen landbouwers te Lieshout.

45  22.09.1812  Benoeming toeziend voogd.

Mechtilda Cornelis Janssens, weduwe van Johannes Hoevenaars, overleden 29.08.1812 te Gemert, nalatende Johanna, Cornelia, Andreas, Nicolaas en Anna Maria. Familieraad: Andreas Hoevenaars, bakker, Gemert, oom, toeziend voogd; Petrus van Dooren, timmerman, oom, Gemert; Cornelis van Dooren, landbouwer, Gemert, oom; Nicolaas Cornelis Janssens, landbouwer, oom, Gemert; Arnoldus Cornelis Janssens, landbouwer, Boekel, oom; Adriaan Antoni van Handel, landbouwer, Boekel, oom.

46  24.09.1812  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Johannes van den Bogaard, landbouwer te Lieshout, overleden 12.08.1800 en Anna Maria van Hout, overleden 15.09.1808 te Lieshout, nalatende Johannes en Martinus. Familieraad: Everardus van den Bogaard, timmerman, Uden, oom: Franciscus Verkuilen, schoenmaker, Lieshout, neef, voogd; Gerardus Swinkels, landbouwer, Lieshout, neef; Theodorus Sterken, landbouwer, Lieshout, oom; Franciscus Beniers, landbouwer, Lieshout, oom, toeziend voogd; Wilhelmus Brouwers, landbouwer, Lieshout, oud-oom.

47  09.10.1812  Akte van niet-vereniging.

Jacobus Henricus van Ommeren, schoenmaker te Merselo-Venray, eist van Nicolaas van Ommeren, rentenier te Bakel, een betaling van ¼ deel van 10.000 Hollandse guldens, voortkomende uit de successie-erfenis van zijn moeder Francisca Tempelaar, weduwe van Nicolaas van Ommeren. overleden te Bakel op 15.12.1806. Nicolaas van Ommeren zegt dat hij reeds een som van 1226 guldens en 18 stuivers en 4 duiten in Hollands geld heeft betaald en ook heeft aangeboden een som van 400 guldens, tezamen de gehele erfenis volgens het testament van zijn moeder Françoise Tempelaar, weduwe van Nicolaas van Ommeren. Zij worden doorverwezen.

48  16.10.1812  Akte van vereniging.

Cornelis Rietman, lid van de gemeenteraad te Erp, als gevolmachtigde van Antoinetta Peter Smits, weduwe van Martinus Smulders te Gemert; Gerardus Smulders, knecht te Erp; Johannes van den Bogaard, schoenmaker, uit naam van zijn vrouw Jeanette Smulders; Dina Smulders, dienstmeid te Veghel; Henricus van Engeland, klompenmaker te Nuenen; Theodorus Arnoldus van den Hurk, uit naam van zijn echtgenote, wonende te Erp. Hij eist van Hubertus de Louw, landbouwer te Erp een betaling van 97 francs en 44 centimes, voortkomende uit een acceptatie van 27.12.1807. Hubertus de Louw verklaart dit bedrag binnen 15 dagen te betalen en ook zal hij aan de eiser betalen 18 francs en 26 centimes als tegemoetkoming van de kosten van registratie van deze akte.

49  26.10.1812  Akte van bekendheid.

Johannes Bernarts, landbouwer te Lieshout, verklaart dat zijn zoon Franciscus bij zijn geboorte geregistreerd is als Franciscus Verberne, maar dat dit moet zijn: Franciscus Bernarts. Getuigen: Henricus Theodorus van Lieshout, landbouwer, neef; Christianus Laurens van Lieshout, landbouwer, neef; Martinus Johannes Vereyken, landbouwer, neef; Theodorus Antonius Konings, landbouwer, neef; Johannes Jans van Lieshout, klompenmaker; Theodorus Sterken, landbouwer; Johannes Frans Swinkels, landbouwer; allen wonende te Lieshout.

50  29.10.1812  Akte van verzegeling.

Anna Maria van Hout, is overleden op 11.04.1812, echtgenote van Peter van den Berg, nalatende 6 minderjarige kinderen, wonende op Langeheide nr. 77. Aangezien Peter van den Berg heeft verzuimd om een inventarisatie te laten maken en ook geen toeziend voogd heeft laten benoemen, volgt nu verzegeling van de huismeubelen en huisraad nl. 1 tafel, 8 stoelen, 2 spinnewielen, 1 bureau, 1 bed met 6 dekens en 1 gordijn, 1 grote koperen kookketel, 12 klossen garen, 1 beddepan, 2 kasten met elk 3 laden, 1 klok, 2 ijzeren kookketels, 1 theepot, 3 tinnen borden, 2 kleine tinnen borden, 3 tinnen schotels, 8 tinnen lepels, 1 tinnen fles, 1 koffiemolen, 1 tinnen zoutvat, 1 kleine koffiepot, 1 karnton en 1 boterton. In de stal stonden 3 koeien, 1 paard en 2 karren, 14 schapen

51  06.11.1812  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Cornelis Beekmans, landbouwer, overleden in 1803 te Gemert en Johanna van der Asdonk, overleden 30.09.1812 te Gemert, nalatende Wilhelmus en Johannes. Familieraad: Wilhelmus Beekmans, landbouwer, Gemert, broer; Wilhelmus Beekmans, landbouwer, Gemert, oom, voogd; Johannes Beekmans, landbouwer, Uden, oom; Tomas van der Asdonk, landbouwer, Geffen, oom; Martinus van der Asdonk, landbouwer, Veghel, oom, toeziend voogd; Johannes Willem v.d. Elsen, particulier Gemert.

52  07.11.1812  Benoeming toeziend voogd.

Petrus van den Berg, weduwnaar van Anna Maria van Hout, overleden 11.04.1812 te Gemert, nalatende Jacqueline, Anna Maria, Antoinette, Johanna, Jennemaria en Andreas. Familieraad: Wilhelmus van den Berg, landbouwer, oom; Wilhelmus van Gerwen, landbouwer, oom; Wilhelmus de Wit, landbouwer, oom; Arnoud van Hout, landbouwer, grootvader; Nicolaas van Hout, landbouwer, oom, toeziend voogd; Jan van der Linden, wever, oom; allen wonende te Gemert.

53  09.11.1812  Akte van verzegeling.

Josine Brouwers, overleden te Lieshout, echtgenote van Johannes Raymakers, nalatende 2 minderjarige kinderen. In verband met het ontbreken van waardevolle voorwerpen in het huis der genoemden, wordt afgezien van verzegeling. (zie akte 55)

54  14.11.1812  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Albertus van Zeeland, koopman, overleden 28.10.1804 te Gemert en Anna Barbara van Ravenstein, overleden 23.08.1808 te Gemert, nalatende Maria. Familieraad: Henricus Johannes van Zeeland, koopman, Gemert, oom; Antonius Johannes Corstens, fabrikant, Gemert, oom; Adriaan Leiten, koopman, Gemert, oom, voogd; Antonius Gerard van Ravenstein, particulier, Bakel, neef; Gerardus van Ravenstein, particulier, Bakel, neef; Gerardus Elias van Ravenstein, wever, Helmond, oom, toeziend voogd.

55  18.11.1812  Benoeming toeziend voogd.

Johannes Raymakers, weduwnaar van Josina Brouwers, overleden 05.10.1812 te Lieshout, nalatende Johannes en Petronella. Familieraad: Wilhelmus Raymakers, Nuenen, grootvader; Henricus Raymakers, Helmond, oom; Arnoud Foolen, Nuenen, oom; Franciscus van der Zanden, Lieshout, oud-oom, toeziend voogd; Henricus van der Zanden, Beek en Donk, oud-oom; Johannes Brouwers, Lieshout, neef. (zie akte 53)

56  21.11.1812  Akte van verzegeling.

Anna van Schipstal, overleden te Gemert, echtgenote van Hubert van Berlo, landbouwer te Gemert, nalatende 4 minderjarige kinderen, wonende Lodderdijk 301. In verband met de geringe waarde wordt er niets verzegeld, maar volstaan met een opsomming van de aanweige huisraad. (zie akte 59)

57  25.11.1812  Akte van verzegeling.

Peter van der Heyden, in leven landbouwer in Erp aan het Hurkske nr 293, overlijdt en laat zijn vrouw Gertruda van den Bichelaar met 2 minderjarige kinderen achter. In het sterfhuis woont ook Adam van den Bichelaar (vader van Gertruda) die verklaart dat er niets te verzegelen valt, want alles is zijn eigendom, want de overledene woonde bij hem in. Er wordt opgemaakt dat de overledene 2 overhemden ter waarde van 3 francs bezat. Aan kleding bezat de overledene verder: 2 blauwe herenpakken, 1 blauw vest, 2 velourse broeken, 1 hoed en 1 zijden das. De kleren van vrouw bestonden uit: 4 linnen mutsen, 2 wollen jassen, 5 wollen rokkken, 4 halsdoeken waarvan 2 linnen en 2 katoenen, 2 paar wollen kousen, 1 falie. De kleren van de vrouw worden getaxeerd door Wilhelmus Kuipers, kleermaker te Erp, op een bedrag van 72 francs, terwijl de kleren van de man een waarde hebben van 69 francs en 2 centimes. (zie akte 58)

58  01.12.1812  Benoeming toeziend voogd.

Gertruda van den Bichelaar, weduwe van Peter van der Heyden, overleden 21.11.1812 te Erp, nalatende Anna Maria en Elisabeth. Familieraad: Franciscus van Eert, landbouwer, Veghel, oom; Arnoud van Dooren, koopman, Veghel, oud-oom; Martinus van Boxmeer, landbouwer, Veghel, oud-oom, toeziend voogd; Adam van den Bichelaar, landbouwer, Erp, grootvader; Antonius Gerardus van Schijndel, landbouwer, Erp, oud-oom, Johannes van Dommelen, landbouwer, Erp, oud-oom; Gertruda van den Bichelaar, landbouwster, Erp, moeder. Moeder verklaart dat zij niet als voogd benoemd wil worden, maar dit doorgeeft aan haar vader die dit accepteert. (zie akte 57)

59  01.12.1812  Benoeming toeziend voogd.

Hubertus van Berlo, weduwnaar van Anna van Schipstal overleden 07.11.1812 te Gemert, nalatende Petrus, Petronella, Johanna en Johannes. Familieraad: Johannes van Berlo, Helmond, oom; Franciscus van Berlo, Bakel, oom; Andreas van Kessel, Gemert, oom; Johannes Andreas Lamers, Boekel, oom, toeziend voogd; Thomas Slits, Gemert, oom; Petrus Beekmans, Gemert, neef; allen landbouwers. (zie akte 56)

60  10.12.1812  Benoeming toeziend voogd.

Cornelis van Sleuwen, in leven hoefsmid, overleden 05.11.1812 te Boekel en Johanna Maria Peters van Lieshout, overleden 26.12.1808 te Boekel, nalatende Jeanette, Allegonda, Antoinette, Petronella en Nicolaas. Familieraad: Wilhelmus van Sleuwen, hoefsmid, Boekel, broer; Johannes van Sleuwen, landbouwer, Boekel, oom; Wilhelmus van Sleuwen, landbouwer, Boekel, neef; Nicolaas Peters van Lieshout, landbouwer, Veghel, oom, toeziend voogd; Jacobus Peters van Lieshout, landbouwer, Erp, oom; Wilhelmus Leonard van Lieshout, landbouwer, Erp, neef. Als voogd treedt op Antonius Andreas van der Burgt, geregistreerd als voogd door Bastiaan van der Werk, notaris te Erp op 27.10.1812.

61  15.12.1812  Akte van vereniging.

Sebastiaan van der Werk, notaris te Erp, als gevolmachtigde van Gerardus de Jong, burgemeester van St-Oedenrode eist van mevrouw Maria Wouters, weduwe van Laurens Jans van Stiphout, landbouwster te Erp, dat zij betaalt de som van 501 francs en 70 centimes op 15 februari aanstaande, te weten 406 francs als restant van een schuldbekentenis van 600 hollandse guldens afgerond in mooie tientallen, bedrag van de totale schuld van 1218 francs opgemaakt voor de schepenen te Erp op 8 november 1799. 50 francs en 75 centimes als resterende rente van genoemde som. 406 francs tegen een rente van 8 francs en 24 centimes over de jaren 1810, 1811 en 1812. 44 francs en 95 centimes voor kosten van opmaken van deze akte. Maria Wouters verklaart alles alsnog te betalen.

62  23.12.1812  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Johannes Kandelaars, in leven bakker, overleden 15.08.1805 te Gemert en Huberdina van den Broek, overleden 16.12.1812 te Gemert, nalatende Johanna Maria, Maria Anna en Antoinette. Familieraad: Johannes van Lanen, landbouwer, Boekel, zwager; Petrus Kandelaars, landbouwer, Erp, oom; Wilhelmus Michiels, koopman, Boekel, oom, toeziend voogd; Theodorus van der Sanden, koopman, Boekel, oom; Petrus van den Broek, landbouwer, Boekel. oom; Henricus van den Broek, landbouwer, Boekel, oom, voogd.

63  28.12.1812  Akte van verzegeling.

Johannes Wilhelmus van de Burgt, landbouwer te Boekel, overlijdt en laat zijn echtgenote en 3 minderjarige kinderen achter, wonende Bovenste Huis nr 107. De echtgenote heet Theodora Emonds. In verband met de geringe waarde wordt er niets verzegeld maar opgesomd wat er aanwezig is: 1 tafel met drie poten, 5 stoelen met 3 poten, 1 stoel met 4 poten, 1 fauteuil, 1 spinnewiel, 2 koffers met kleren, 1 kleerkast met slot, een klok, 7 tinnen schalen, 18 tinnen eetborden, 10 aarden schalen en 15 aarden eetborden, 12 tinnen lepels, 12 ijzeren vorken, 2 kleine tinnen kommen, 2 theepotten van aardewerk en 1 van tin, 9 aarden kopjes, 1 koffiepot, 1 koffiemolen, 1 dientafeltje, 2 ijzeren kookketels, 1 grote en 1 kleine koperen kookketel, 1 grote fles, 1 koperen deksel, 1 gril, 1 houten zoutvat, 1 bed met kussen, 1 linnen bedgordijn, 6 dekens, 1 koperen karnton. In de stal bevonden zich: 2 koeien, 1 os, 2 kalveren, 1 paard, 1 grote en 1 kleine kar, 1 ploeg, 1 hark, 2 schoppen, 2 hooivorken, 1 grote ijzeren ketel, een hoeveelheid koren, boekweit, turf en hooi. (zie akte 64)

64  30.12.1812  Benoeming toeziend voogd.

Theodora Emonds, landbouwster te Boekel, weduwe van Johannes Wilhelmus van de Burgt, overleden 27.11.1812 te Boekel, nalatende Elisabeth, Gerardus en Anna Maria. Familieraad: Gerardus Nicolaas van de Burgt, oom; Johannes Gerardus Dirks, neef, toeziend voogd; Johannes Jan Dirks, neef; Henricus Tonys, oom; Gerardus Jans Emonds, neef; Petrus Jans van Lieshout, neef; allen landbouwers te Boekel.

1813

65  05.01.1813  Akte van vereniging.

Vrederechter Petrus Cornelis van Berckel; Comparant Johannes Gerard Dirks, landbouwer te Boekel, toeziend voogd over Gerard, Elisabeth en Anna Maria v.d. Burgt, minderjarige kinderen van Jean Guillaume v.d. Burgt, overleden te Boekel 27.11.1812, en van Theodora Emonds, landbouwster, verklaart te schatten het nagelatene van Jean Guillaume v.d. Burgt en dat Theodora Emonds diens weduwe niet in staat is om in natura aan Henry Tonys, landbouwer te Boekel terug te geven wat hem toekomt. Henry Tonys verklaart de last te accepteren en legt de eed af.

1  13.01.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Adrien, Denis, Leonard en Marguerite, kinderen van Gerard van der Sanden wonende te Beek en Donk, en van Marie Leonard Fredriks overleden te Beek en Donk 17.10.1809. Familieraad: Nicolaas van der Sanden, oom, landbou­wer te Oirschot, Henri van Aerle, neef, landbouwer St. Oedenrode, Jean de Vroom, wever St. Oedenrode, Fredrik Leonard Fredriks, oom, landbouwer Beek en Donk, Thierry Verbakel, oom, landbouwer Beek en Donk, Josse van Thiel, neef, timmerman Beek en Donk. Fredrik Leonard Fredriks wordt toeziend voogd.

2  13.01.1813  Akte van bekendheid.

Guillaume van den Einden, bierbrouwer, Jan Georg Geiser, herbergier, Benoit Roefs, linnenfabrikant, en André van Bon, hoefsmid, allen wonende te Gemert, verklaren te kennen Guillielmine Sybille Louise Swildens (ge­assisteerd door haar man Hubert Jean Schirmer, rentenier wonende te Boxmeer), als enige en universele erfgename van haar grootmoeder Sybille Engel­burgs, weduwe van Leonard Swildens, bij leven dominee van de gerefor­meerde kerk te Gemert, overleden te Gemert 23.09.1812.

3  14.01.1813 Akte van meubilaire goederen.

Opsomming van goederen geïnventariseerd naar aanleiding van het overlij­den van Henriette Luc van den Berg, overleden te Erp 28.12.1812, echtge­no­te van Gerard Jan van den Berg, landbouwer te Erp op het Loy Eind aldaar, nalatende 5 minderjarige kinderen.

4  20.01.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Jean van Dooren te Boekel, zoon van Guillaume van Dooren en van Henriette van Eert overleden te Boekel 11.05.1811. Familieraad (gehouden ten overstaan van de vrederechter zitting houdend bij Geiser): Pierre van Dooren, oom, Laurens van Dooren, Mathieu Gauthier v.d. Burgt, neef, Henri Manders, neef, allen landbouwers te Boekel, Jean Vereyken, oom, Guillaume Antoine van Vechel, oom, beide landbouwer te Beek en Donk. Jean Vereyken wordt toeziend voogd.

5  25.01.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Henriette, Jeanne, Jean, Lamberdine en Antoine, kinderen van Gerard van den Bergh, landbouwer te Erp, en van Henriette Luc van den Bergh overleden te Erp 28.12.1812. Familieraad: Antoine en Pierre van den Bergh, Jean Antoine Scheepers, Pierre, Henri en Arnaud Luc van den Bergh, allen oom en landbouwer te Erp. Toeziend voogd wordt Pierre Luc van den Bergh. Zie ook akte 1813 nr.3.

6  26.01.1813  Akte van bekendheid.

Jeanne van Stiphout, spinster, weduwe van Jean van der Bijl, wonende te Gemert, kan geen overlijdensacte overleggen van haar overleden man. Jean van Berlo, Antoin Smits, Jean van Berlo en Arnaud Verhofstadt, allen wever te Gemert verklaren Jean van der Bijl te hebben gekend en dat deze is overleden te Gemert in 1805.

7  28.01.1813  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Jeanne Marie Werts te Bakel, 19 jaar, Guillaume Werts te Gemert, 18 jaar, Henriette Werts te Beek en Donk, 15 jaar, en Catherine Werts te Bakel, 13 jaar, allen kinderen van wijlen Gerard Werts, landbouwer, overleden te Bakel op 11.01.1813, en van Catherine van Asten overleden te Bakel op 10.02.1812. Familieraad: Martin, Henri en Thomas Werts, allen oom en landbouwer te Bakel, Guillaume Biemans, neef, landbouwer te Bakel, Jan van Asten, oom en landbou­wer te Bakel, en Laurent Swinkels, oom en bierbrouwer te Lieshout. Martin Werts wordt benoemd tot voogd en Jean van Asten tot toeziend voogd.

8  28.01.1813  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Marie van Duuren te Uden, 17 jaar, en André van Duuren te Boekel, 15 jaar, beide kinderen van Adrien van Duuren, landbouwer Uden, overleden in het jaar 1808 in Holland, en van Catherine van der Dennen, overleden te Uden op 1.11.1797. Familieraad: Pierre, Leonard en Jacques van der Dennen, allen oom en landbouwer te Boekel, Guillaume van den Elsen, Antoine François Daandels en Jean Guillaume Laanen, allen particulier en landbou­wer te Boekel. Pierre van der Dennen wordt benoemd tot voogd, Jean Guillaume Laanen tot toeziend voogd.

9  04.02.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Elisabeth Penninx te Schaik, 19 jaar, Marie Penninx te Gemert, 16 jaar, Petronelle Penninx te Uden, 15 jaar, Jeanne Penninx te Uden, 13 jaar, Pierre Penninx te Uden, 12 jaar, en Laurent Penninx te Uden, 8 jaar, allen kinderen van André Penninx, landbouwer, overleden te Uden op 15.01.1813, en van Jeanne de Groot overleden te Gemert op 1.03.1806. Familieraad: Jean en Antoine Penninx, neef, landbouwer, Pierre van den Berg, neef, landbouwer, Henri en Jean de Groot, beide oom en landbouwer, François van de Wijenberg, oom, schoenmaker, allen te Gemert. Antoine van Lijssel wordt toeziend voogd.

10  18.02.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Antoinette Kerkhof te Erp, 19 jaar, kind van Adrien Kerkhof over­leden te Erp op 23.10.1794, en van Gertrude Jan Scheepers. Familieraad: Gertrude Jan Scheepers, weduwe van Adrien Kerkhof, moeder, landbouw­ster, Pierre Georg Biemans en Jean Georg Biemans, neven en landbouwers, Jean Adrien Kerkhof de oude en Jean Adrien Kerkhof de jonge, beide oom, Guillaume Leonard van Lies­hout, zwager, allen landbouwer te Erp. Jean Adrien Kerkhof de oude wordt toeziend voogd.

11  19.02.1813  Akte van bekendheid.

Comparante Jeanne van den Dungen, dienstmeid te Veghel wil huwen maar kan niet overleggen de overlijdensakte van haar vader Jean van den Dungen, in leven wever te Gemert en aldaar overleden op 5.12.1794 omdat hij in het overlijdensre­gister is ingeschreven als zijnde Jean van Duinhoven. Getuigen: Henri van Hoof, oom, Leonard van Hoof, oom, Jean van Hoek, particulier, Jacques v.d. Wijen­berg, particulier, allen wevers te Gemert, verklaren dat een en ander klopt.

12  23.02.1813  Akte van bekendheid.

Comparante Jeanne v.d. Rijt, dagloonster, wonende te Boerdonk, meerder­jarige dochter van Henri v.d. Rijt en Marie v.d. Rijt, wil huwen, kan niet overleggen de overlij­densakte van haar vader Henri v.d. Rijt, in leven dagloner te Aarle-Rixtel en overleden te Benthuizen in Holland meer dan 38 jaar geleden. Getuigen: Antoine v.d. Rijt, oom, landbouwer, Gijsbert v.d. Rijt, neef, timmerman, Henri van den Bogaard, zwager, dagloner, alle drie te Lieshout en François Canters, oom, dagloner te Aarle-Rixtel, verklaren dat dat klopt.

13  25.02.1813  Akte van bekendheid.

Comparant Pierre van der Horst, landbouwer te Boekel en zoon van Simon van der Horst, wil gaan huwen en kan niet overleggen de akte van overlij­den van zijn moeder Allegonde Pierre van Berlo die is overleden te Gemert 22 jaar geleden en aldaar abusievelijk werd ingeschre­ven als Catherine Pierre van Berlo. Getuigen: Jean van der Horst, broer, daglo­ner, Pierre Melis, particulier, slager, Arnaud van Eupen, particulier, deurwaarder, en Theodore Pierre van der Willigen, particulier, winkelier, verklaren dat dat klopt.

14  26.02.1813  Akte van bekendheid.

Comparante Jeanne van Dooren, dochter van Jean van Dooren landbouwer te Gemert en van Jacqueline van den Elsen (gedoopt in 1797!), wil gaan huwen maar kan geen geboortebewijs overleggen. Getuigen: Jean van Lieshout, kuiper, Pierre Jean Jacobs, kleermaker, Pierre van den Crom­menacker, linnenfabrikant, Jean François Aelders, notaris, Guillaume Aelders, goudsmid, Henri Oppers, linnenfabrikant en Arnaud van Eupen, deurwaarder allen te Gemert, verklaren dat Jeanne abusievelijk is ingeschreven als Pierre van Dooren.

15  05.03.1813  Akte van vereniging.

Verschenen: Cornelis Rietman, lid der gemeenteraad van Erp, kanton Gemert, arrondissement Eindhoven, als gevolmach­tigde van Pierre Joseph van Oorschot, koopman te ‘s-Hertogenbosch, die heeft laten dagvaarden André Gerardus Swinkels, landbouwer te Lieshout in verband met een schuld van 65 Hollandse guldens of 131 francs en 95 centimes, met in­begrip van 15 guldens achterstallige rente tot 18 juni 1812 à 5% naar aanleiding van een hypotheek groot 199 gulden, 19 stuivers en 8 duiten, aangegaan door Gijsbert Swinkels, landbouwer te Beek en Donk, ten kantore van Petrus Henricus Fenema, notaris te ‘s-Hertogenbosch op 18.06.1808 ten gunste van Petrus Joseph van Oorschot. André Gerardus Swinkels vraagt 3 weken uitstel en zal dan de gevraagde som betalen met inbegrip van de gerechtskosten van 20 francs en 29 centimes.

16  16.03.1813  Akte van niet-vereniging.

Antonius van de Vossenberg, dagloner te Gemert, heeft gepacht een huis met landbouwgrond en weiland van Petronella van de Vossenberg, meerder­jarige dochter van Judocus van de Vossenberg en Maria Kuene, en hij laat bij dagvaar­ding van 10.03.1813 oproepen: Jacques Buckings, knecht te Gemert, om de huurovereenkomst te overhandigen of anders terug te betalen de som van 58 Hollandse guldens, voortkomende uit de verkoop van een aan hem verkochte en geleverde koe, en 1 gulden voor een even­eens verkochte en geleverde hoeveel­heid stro, ofwel 119 francs en 77 centimes, als betaling van de pacht van genoemd huis met grond, welke Jacques Buckings heeft gekocht van Petronella van de Vossenberg en met welke huur hij had ingestemd bij de koop en die hij als koper ook heeft ontvangen. Petronella van de Vossenberg wil echter de huur in ont­vangst nemen, omdat de verkoop aan Jacques Buckings niet was doorgegaan. Jacques verklaart dat hij geen eigenaar is geworden in verband met de dood van zijn vrouw, wel de genoemde huur heeft ontvangen, maar weigert deze terug te betalen, omdat Petronella van de Vosssenberg de eiser verder zou vrijstellen van betaling van genoemde huur. Partijen worden doorverwezen naar de rechter.

17  18.03.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Jeanne van den Heuvel te Gemert, 20 jaar, Antoinette van den Heuvel, Uden, 18 jaar, Jean van den Heuvel, Uden, 16 jaar, Petronella van den Heuvel. Erp, 13 jaar, en Lambert van den Heuvel, Boekel, 10 jaar, allen kinderen van Lambert van den Heuvel (overleden te Boekel op 18.01.1803) en van Jeanne van den Elsen. Familieraad: Jeanne van den Elsen, moeder en voogd, Hubert en Theodore van den Elsen, beide oom en landbouwer te Boekel, Pierre van Lieshout, oom, landbouwer te Boekel, Gauthier en Corneille van den Heuvel, oom en landbouwer te Uden, en Jean van der Heiden, oom en landbouwer te Uden. Gauthier van den Heuvel wordt toe­ziend voogd.

18  23.03.1813  Akte van vereniging.

Henricus Rietman, tabakshandelaar te Erp, als gevolmachtigde van Cor­nelia Peter Nooyen, dienstmeid te Tilburg, heeft laten dagvaarden Henricus van Will, bierbrouwer te Beek en Donk, in verband met een betaling van 400 Hollandse guldens ofwel 812 francs, voortkomende uit een obligatie gepasseerd op 14 september 1811, geregistreerd te St. Oedenrode 31 oktober 1812, met 5 % rente, welke achterstallig is. Gedaag­de vraagt 3 maanden uitstel en zal dan de somma inclusief de achterstal­lige rente betalen en daarbij nog de gerechtskosten ad 16 francs en 85 centimes.

19  26.03.1813  Meubilaire goederen.

Wilhelmus van Bree, landbouwer te Lieshout, weduwnaar van Anna Maria Dek­kers, die is overleden 25.03.1813, laat na: Joanna Maria van Bree, 4 jaar, Francisca, 2 jaar, en Antonius van Bree, 4 maanden. Verkoop van meubels. Zij woonden in het gehucht Ginterdoor onder Lieshout. Opsomming van meubilair.

20  29.03.1813  Akte van verzegeling.

Op 28.03.1813 is overleden Petrus Ketelaars, in leven landbouwer te Erp, weduwnaar van Anna Maria Smits en echtgenoot van Anna van Erp. Nalatend een minderjarig kind met name Wilhelmus Ketelaars, 18 jaar, uit het eerste huwelijk, en vier kinderen uit het tweede huwelijk te weten: Anna Marie 13 jaar, Johannes, 9 jaar, Adrianus, 7 jaar, en Johanna 3 jaar. Om de rechten van de minderjarigen te behouden vindt verzegeling plaats. Opsomming wordt gegeven. Zij woonden in het gehucht Het Oude Veld onder Erp.

21  30.03.1813  Akte van deliberatie.

Comparant Martinus Werts, landbouwer te Bakel, oom van vaderszijde van Johanna Maria Werts, 19 jaar wonende te Bakel en Wilhelmus Werts, 18 jaar, wonende te Gemert en Henrica Werts, 15 jaar, wonende te Beek en Donk, en Catherina Werts, 13 jaar, wonende te Bakel, allen kinderen van Gerardus Werts en Catharina van Asten, beiden overleden te Bakel, en gevolmachtigde van Johannes Godefridus Werts, knecht, ongehuwd, wonende te Beek en Donk, meerderjarige zoon van Gerardus Werts en Catharina van Asten. Familieraad: Thomas en Henricus Werts, beide ooms en landbouwers te Bakel, Wilhelmus Biemans, Josse Janssen, Franciscus Kluitmans en Petrus van Berlo, allen neven en landbouwers te Bakel, gaan accoord met de verkoop van de meubilaire goede­ren.

22  01.04.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Joanna Maria van Bree, 4 jaar, Francisca 2 jaar, en Antonius, 4 maanden, allen kinderen van Wilhelmus van Bree en wijlen Anna Maria Dekkers (zie akte nr.19). Familieraad: Wilhelmus van Bree, landbouwer te Lieshout, vader en wettige voogd, Hanricus van Bree, grootvader, land­bouwer te Mierlo, Petrus van Bree, oom, landbouwer te Mierlo, Johannes van Hoof, oudoom, landbouwer Lieshout, Johannes Croymans, oudoom, landbouwer Mierlo, Franciscus Leonardus Franssen, oudoom, landbouwer te Lieshout. Johannes van Hoof wordt toeziend voogd.

23  02.04.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Wilhelmus Ketelaars, 18 jaar te Erp (zie akte nr.20). Familieraad: Antonius Adrianus Ketelaars en Johannes Adrianus Ketelaars, ooms en landbouwer te Veghel, Petrus Johannes Ketelaars, neef, landbouwer te Veghel, Theodorus Antonius Scheepers en Johannes Antonius Scheepers, neven, landbouwers te Erp, en Johannes v.d. Rijt, neef, landbouwer te Erp. Johannes Adrianus Ketelaars wordt toeziend voogd.

24  02.04.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Anna Maria, Johannes, Adrianus en Johanna Ketelaars, respek­tievelijk 12, 9, 7 en 3 jaar, allen wonende te Erp (zie akte nr.20). Familie­raad: Antonius Adrianus Ketelaars en Johannes Adrianus Ketelaars en Petrus Johannes Kete­laars, landbouwers te Veghel, Johannes van Erp oom, landbouwer te Veghel, Petrus van Erp, oom, landbouwer te Erp, en Johan­nes van Erp, oom, landbouwer te Uden. Johannes Adrianus Ketelaars wordt toeziend voogd.

25  07.04.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Laurens Manders, landbouwer, overleden te Boekel op 31.03.1813.; Moe­der: Arnoldina Meulemeesters; Kinderen: Catharina 19, Antonius 16, Henriette 12 jaar. Familieraad: Emond van den Hoogen, oom, Cornelis Judocus Manders, oom, Guillaume van Hout, oom, Jacques Ariëns, neef, Arnoud Meulemeesters, neef, Henricus Meulemeesters, neef, allen landbou­wers te Boekel. Benoemd wordt tot toeziend voogd: Cornelis Manders, oom, landbouwer te Boekel.

26  13.04.1813  Akte van niet-vereniging.

Cornelis Rietman, wonende te Erp, als gevolmachtigde van Jacques Henri Rovers, wonende te Aarle-Rixtel, namens zijn broers en zusters Philip Guillaume Rovers te Dordrecht, Elard Albert Rovers te Eindhoven, Wynand van Drongelen, predikant der Hervormde Gemeente van Mierlo, namens Jacqueline en Ida Rovers te Helmond, volgens akte gepasseerd voor notaris Van Heinsbergen te Aarle-Rixtel dd. 22.07.1811 via exploit van deurwaarder Arnaud van Eupen, is gedag­vaard: Gerardus Antonius Swin­kels, landbouwer te Lieshout, om te betalen een som van 174 guldens en 3 stuivers Hollands geld, ofwel 353 francs en 49 centimes, onder aftrek van 38 gulden, 15 stuivers en 10 duiten, dat hem nog toekomt als erfenis uit het vermogen van zijn vrouw, voor 1/6 deel van de openbare verkoop van de nagelaten goederen van wijlen Jan Thomas van Osch dd. 10 en 11 decem­ber 1808. De nog terug te betalen som komt voort uit de vele kopen van goederen bij genoemde openbare verkoop, welke onder leiding stond van Elard Albert Rovers, die optrad als secretaris en de voorschotten heeft uibetaald, en aan wie daarvoor salaris was beloofd over de jaren 1808, 1809 en 1810. Partijen worden verwe­zen naar de rechter.

27  20.04.1813  Akte van niet-vereniging.

Arien de Bie, notaris te Eersel, kanton Hilvarenbeek, laat dagvaarden: Adam Henri van Velsen, burgemeester van Erp, omdat deze weigert de jaarlijkse toelage te betalen. Partijen worden verwezen naar de rechter.

28  21.04.1813  Akte van bekendheid.

Comparante Henrica Jonkers, spinster, weduwe van Petrus Huibers, wonende te Boekel, kon bij huwelijksluiting niet overleggen de overlij­densakten van haar vader Johannes Jonkers, in leven schoenmaker te Veghel en ongeveer 30 jaar geleden overleden in Holland, en van haar moeder Antonetta Meerackers, overleden te Veghel in het jaar 1796. Familieraad: Gerard, Antonius en Johannes van Gerwen, dagloners, en Gerard van der Sanden, landbouwer, leggen de verklaring af dat Henrica Jonkers “de echte” is.

29  22.04.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Martin van Bragt, 2 jaar, wonende te Beek en Donk, zoon van Wilhel­mina van der Heiden overleden te Beek en Donk 2.7.1812 (vader wordt niet genoemd). Familieraad: Johannes van Bragt, grootvader, landbouwer te Beek en Donk, Johannes Wilhelmus van Bragt, oom, landbouwer Beek en Donk, Johannes Meulendijks, oom, landbouwer Aarle-Rixtel, Arnoldus Vlijmings, grootvader, landbouwer Aarle-Rixtel, Andreas van de Laar, oom, landbou­wer Bakel, Petrus Aarts, neef, landbouwer Aarle-Rixtel. Andreas van de Laar wordt toeziend voogd.

30  28.04.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Roelof Daniels 10 jaar, Petronella 9 jaar, en Martinus 3 jaar, allen te Lieshout; kinderen van Christianus Daniels (vader en wettige voogd) en van Johanna Verstappen, overleden 22.04.1813. Familieraad: Franciscus Scheepers, oud-oom, landbouwer Beek en Donk, Nicolaas Roeloe, oom, landbouwer Lieshout, Joseph Daniels, neef, landbouwer Lieshout, Cornelis Verstappen, oom, landbou­wer Beek en Donk, Antonius Verstappen, oom, landbouwer Lieshout, en Gerar­dus Dekkers, oom, landbouwer Lieshout. Cornelis Verstappen wordt toeziend voogd.

31  30.04.1813  Benoeming toeziend voogd.

Over Elisabeth Klomp 20, Theodorus Klomp 18, wonende te Lieshout, kinderen van Gauthier Klomp, overleden 25.4.1813, bij leven landbouwer te Lieshout, en van Catharina Royackers, moeder en wettige voogdes. Familieraad: Johannes Klomp, oom, Arnoldus v.d. Laar, oom, Henricus Dekkers, neef, Henricus Brouwers, neef, Theodorus Brouwers, neef, Johannes Swinkels, 4e graads verwant, allen landbouwer te Lieshout. Toeziend voogd wordt Godefridus Klomp, meerderjarige broer.

32  04.05.1813  Akte van vereniging

Compareren: Hermanus Theodoor Goossens, burgemeester Aarle-Rixtel, eiser, en Gerard Jan Verbakel, landbouwer Beek en Donk, verweerder. Zaak omtrent een geldbedrag.

33  05.05.1813  Akte van niet-vereniging.

Theodore en Gauthier van Moorsel, landbouwers te Lieshout, verklaren in hoger beroep te gaan tegen de rechtbankuit­spraak van het vredegerecht.

34  19.05.1813  Akte van emancipatie.

Maria van Deursen, landbouwster Beek en Donk, weduwe van Henricus Ansems, overleden op 3.11.1811 te Beek en Donk, is nu zelf stervens-ziek en zij wil daarom haar twee kinderen meerderjarig laten verklaren. De oudste zoon is Johannes (gedoopt 27.12.1793 te Beek en Donk), de jongste is Martinus (gedoopt te Beek en Donk op 27.04.1796).

35  22.05.1813  Akte van verzegeling.

(zie ook akte nr.39) Johannes Antonius Kuipers overlijdt te Boekel op 19.5.1813, wonende Kerkstraat 62, in leven kuiper van beroep. In het sterfhuis woont ook Cornelis Johannessen en zijn vrouw Helena van den Elsen. In de kamer van de overledene wordt een testament gevonden op naam van Johannes Antonius Kuipers en Gertruda Jan Gerard Lamerts, getrouwd te Boekel op 26.07.1787. Volgt een opsomming van de aanwezige goederen.

36  25.05.1813  Benoeming voogd (i.c. verlenging voogdij i.v.m. 2e huwe­lijk). Christina Verhofstadt, weduwe van Adriaan de Hezelaar, bakker in Gemert, wil gaan hertrouwen met Petrus van der Loo, ook bakker te Gemert, en zij wil haar voogdij samen met haar a.s. echtgenoot behouden over haar minderjarige kinde­ren Albert 12 jaar, Allegonda 10 jaar, en Elisabeth 8 jaar. Familieraad: Johannes de Hezelaar, oom, glazenmaker Gemert, Wilhelmus Manders, neef, glazenmaker Gemert, Egidius van den Broek, bloedverwant in 4e graad, landbou­wer Gemert, Johannes Ver­hofstadt, oom, timmerman Helmond, Theodorus Peter v.d. Willigen, oom, koopman Gemert, en Wilhelmus Aelders, bloedverwant in 4e graad, zilver­smid Gemert. Familieraad gaat accoord.

37  25.05.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Henricus Tielemans, landbouwer Boekel; moeder: Anna Geerts, overleden 14.05.1809 te Boekel; kinderen: Petrus 15 jaar, Cornelis 12 jaar en Johannes 8 jaar. Familieraad: Cornelis en Gerardus Tielemans, ooms, Gerardus “van Han­del“, bloedverwant in 4e graad, Arnoud Geerts, oom, Adrianus van Handel, oom, en Antonius Smits, bloedverwant in 4e graad. allen landbouwers te Boekel. Arnoud Geerts wordt toeziend voogd.

38  25.05.1813  Akte van emancipatie.

Johannes Aelbers, dagloner te Boekel, vraagt samen met zijn vrouw Maria Kuipers, meerderjarigheid aan voor hun dochter Cornelia, gedoopt 19.12.­1795 te Boekel, en goedgekeurd door Herman van der Heiden, burgemeester van Boekel.

39  25.05.1813  Akte van ontzegeling.

(zie akte nr.35) Henricus Tielemans verzoekt ontzegeling op vrijdag a.s. van de goederen van de overledene Johannes Kuipers. Henricus is land­bouwer te Boekel en verklaart dat Johannes Kuipers minderjarige erfge­namen had achtergelaten en dat de verzegelde goederen zich in zijn huis bevinden. Henricus treedt op als vader en wettige voogd over zijn minderjarige kinderen, die als minderjarige erfgenamen in het testament zijn aangewezen.

40  25.06.1813  Benoeming voogd (i.c. voogdijverlenging i.v.m. 2e huwelijk).

(zie ook akte nr. 41) Catharina Bukkings, landbouwster Gemert, weduwe van Franciscus Slaats, in leven landbouwer te Gemert, overleden op 10.01.1811, wil gaan hertrouwen met Franciscus van Gerwen, landbouwer te Gemert. Kinderen uit het 1e huwelijk zijn: Petronella 3 jaar en Franciscus 2 jaar. Familieraad: Adrianus van Schipstal, oom, landbouwer Gemert, Adrianus van de Leemputten, oom, landbouwer Aarle-Rixtel, Theodorus van Asseldonk, oom, landbouwer Gemert, en Henricus, Johannes en Jacobus Bukkings, alle drie oom en landbou­wer te Gemert, gaan accoord.

41  25.06.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Franciscus Slaats, overleden 10.1.1811 te Gemert; Moeder: Catharina Bukkings. Kinderen: Petronella 3 jaar en Franciscus 2 jaar. Familieraad: (zie akte nr.40). Adrianus van Schipstal wordt toeziend voogd.

42  25.06.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Adrianus van Handel, in leven landbouwer, overleden op 16.10.1808 te Gemert; moeder: Huberdina van Grootel; kinderen: Anna Catharina 16 jaar, Francisca 15 jaar, en Johannes 8 jaar. Familieraad: Huberdina van Grootel, moeder en voogd te Gemert, Andreas van Handel, oom, landbouwer Gemert, Adrianus van Schipstal, bloedverwant in de 4e graad, landbouwer te Gemert, Johannes van Grootel, oom, landbouwer te Bakel, Lucas van den Bichelaar, oom, landbouwer te Bakel, Johannes van den Vossenberg, bloedverwant in de 4e graad, landbouwer te Gemert. Andreas van Handel wordt toeziend voogd.

43  02.07.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Wilhelmus Verhofstadt, in leven koopman te Gemert, overleden op 27 april 1804; Moeder: Petronella van Zeeland, intussen hertrouwd met Adriaan Leyten; Kind: Godefridus, 14 jaar. Familieraad: Gauthier en Godefridus Verhofstadt, ooms en landbouwer te Gemert, Johannes Jaagers, oom, landbouwer te Gemert, Henricus van Zeelandt, oom, koopman te Gemert, Antonius Jan Corstens, oom, linnenfabrikant te Gemert, en Johannes Royackers, neef, linnenfabrikant te Gemert. Albertus Ver­hofstadt, oom, pastoor te Hulsel, wordt benoemd tot toeziend voogd.

44  02.07.1813  Akte van bekendheid.

Maria Theodorus Jan Willems, dienstmeid te Boekel, geboren te Bakel, dochter van Theodorus Jan Willems, landbouwer te Bakel, en van Maria Andries Jan Lamberts, overleden te Bakel op 3 juni 1793, wil gaan trouwen met Hubertus van Berlo, landbouwer te Gemert, maar kan het daartoe vereiste bewijs van geboorte niet overleggen. Getuigen: Antonius van Wetten, Wilhelmus Michiels, Johannes van Neerven, Johannes van Ooyen, Hubertus van Schayk, Johannes Herman Evers, Johannes Jan v.d. Kruis, allen landbouwers te Bakel, verklaren dat Maria is gedoopt te Bakel op 28.10.1785, dat zij per ongeluk is ingeschreven als Maria Theodorus Jan Jansen, maar dat dit had moeten zijn Maria Theodorus Jan Willems.

45  14.07.1813  Akte van verzegeling.

(zie ook akte nr. 46) Op 13 juli 1813 is overleden Jeanette van de Kerkhof op Grootel 208 te Bakel. Jeanette was de weduwe van Petrus van de Laar, in leven landbouwer te Bakel, overleden op 27 juli 1804. De weduwe laat twee minderjarige kinderen na, te weten Jeanette van 18 jaar, en Petrus van 13 jaar. Ten sterfhuize zijn aanwezig Johannes van de Laar, landbou­wer te Bakel, Andreas van de Laar, landbouwer te Aarle-Rixtel, en Henricus van de Laar, landbouwer te Mierlo, meerderjarige kinderen van Petrus v.d. Laar en Jeanette v.d. Kerkhof. Aange­zien verzegeling niet nodig is, wordt er een opsomming gegeven van de aanwezige goederen en dieren.

46  16.07.1813  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Vader Petrus v.d. Laar, overleden 27.07.1804; moeder: Jeanette v.d. Kerkhof, overleden 13.07.1813; minderjarige kinderen: Jeanette 18, Petrus 13. Familie­raad: Petrus de Veth, neef, bakker te Bakel, Johannes v.d. Laar, broer, landbouwer te Bakel, Henricus v.d. Laar, broer, landbouwer te Mierlo, Petrus v.d. Laar, broer, landbouwer te Bakel, Johannes Biemans, oom, loco-burgemees­ter te Bakel, en Johannes van Grootel, bloedverwant in de 4e graad te Bakel. Johannes Biemans wordt voogd, Petrus de Veth toeziend voogd.

47  (akte niet aangetroffen)

48  03.08.1813  Akte van niet-vereniging.

Henricus van Zeelandt, koopman te Gemert, als voogd van de minderjarige Maria van Zeelandt, eist dat Anna Maria Verhofstadt, weduwe van Jan Verhees te Gemert, het huis en onderdak verlaat waar ze momenteel woont, hetgeen toebe­hoort aan de minderjarige Maria van Zeelandt. Tevens vraagt hij of Maria als minderjarige nog 3 weken vanaf heden daar mag blijven wonen. Henricus toont een vergunning hiertoe dd. 01.12.1812 en geldig tot 06.06.1813. Partijen worden verwezen naar de rechter.

49  06.08.1813  Akte van vereniging

Conrad Bodenstaff, docter te Den Bosch, heeft gevolmachtigd Johannes Chris­toph Hüpsch, koopman te Den Bosch, om te eisen van Johannes van Bragt, landbouwer te Beek en Donk, betaling van 500 guldens Hollands geld, ofwel 1015 francs, wegens een schuldbekentenis die met een kruisje was ondertekend op 27.01.1798, gestempeld en geregistreerd te Den Bosch, welke schuldbekentenis eerst met Gerrit van der Linden, landbouwer te Beek en Donk, was overeengeko­men. De laatste had de akte echter laten veranderen en passeren voor notaris Petrus Adrianus van Bruggen, notaris te Den Bosch, geregistreerd 24.07.1812. Jan van den Bragt ontkent dit niet maar kan nu nog niet terugbetalen. Er wordt overeengekomen om het bedrag in 10 termijnen te voldoen, tegen een rente van 4 per cent, waarvan de eerste betaling zal geschieden op 06.08.1814.

50  13.08.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Gerardus v.d. Burgt, landbouwer Boekel, overleden 1.08.1813; moeder: Petronella Jaagers; kinderen: Dorothea 16 jaar, Theodorus 13 jaar, Jeanette 11 jaar, Maria 9 jaar en Ida 2 jaar. Familieraad: Henricus van de Burgt, oom, dagloner, Nicolaas Kling, landbouwer, bloedverwant 4e graad, Petrus van Berlo, vriend, landbouwer, Theodorus Jaagers, oom, dagloner, Antonius van de Burgt, oom, dagloner, allen wonende te Boekel, en Theodorus Jaagers, herbergier en bloedverwant in de 4e graad, wonende te Gemert. Henricus van de Burgt wordt toeziend voogd.

51  17.08.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Johannes Kluytmans, leidekker Bakel; moeder: Maria van den Hout, overleden 15.04.1813 te Bakel; kinderen: Francisca 6 jaar, Helena 4 jaar, Theodorus 2 jaar. Familieraad: Johannes Kluytmans, oom, kleermaker Bakel, Henricus van den Nieuwenhof, oom, Gemert, Henricus Spooremakers, oud-oom, schoenmaker te Bakel, Godefridus en Johannes van den Hout, ooms, kleermakers Bakel, Franciscus Vlijmings, bloedverwant in de 4e graad, smid te Bakel. Godefridus van den Hout wordt toeziend voogd.

52  20.08.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Antonius Swinkels, in leven timmerman te Gemert, overleden 9.08.­1813; moeder: Huberdina van den Eynden; kinderen: Petronella 5 jaar, Jeanette 3 jaar, en Maria 2 jaar. Familieraad: Arnoud en Johannes Swin­kels, beide oom en timmer­man te Gemert, Antonius Corstens, oud-oom, rentenier te Gemert, Simon, Sebastianus en Johannes van den Eynden, alle drie oom en linnenfabrikant te Gemert. Arnoud Swinkels wordt toeziend voogd.

53  07.09.1813  Akte van bekendheid.

Theodorus van Hoof, wever te Gemert, wil trouwen, maar kan geen overlij­densak­te van zijn vader overleggen. Zijn vader, Johannes van Hoof, was in leven wever te Gemert, overleden op 22.09.1770, wiens naam per vergis­sing is ingeschreven als Henricus van Hoof in plaats van Johannes van Hoof. Getuigen: Johannes van den Broek, Johannes van Houtert, Antonius Coenen en Jacobus Wijers, allen vriend en wever te Gemert.

54  07.09.1813  Akte van verzegeling.

(zie ook akten nrs. 58 en 59) Johannes Verbakel, in leven landbouwer te Bakel, overleden 5.9.1813, weduwnaar van Petronella van den Berg, over­leden te Bakel 17.3.1810, en echtgenoot van Elisabeth Verschuuren, landbouwster te Bakel, straat Grootel, nalatende 5 minderjarige kinderen uit het 1e huwelijk, te weten: Willem, 14 jaar, Theodorus, 12 jaar, Lamber­tus, 10 jaar, Anna-Maria 8 jaar, en Jeanette 7 jaar. Er wordt niet verzegeld maar volstaan met een opsomming van de goederen in huis, de voorraad in de schuur en de dieren en gereedschappen in de stal.

55  10.09.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Franciscus van den Berg, landbouwer Bakel; moeder: Anna Maria Nooyen, overleden 31.8.1813; kind: Johannes 11 jaar. Familieraad: Johannes van den Berg, oudere oom, Henricus van den Berg, oom, Johannes van den Berg, jongere oom, Johannes Nooyen, oud-oom, Franciscus en Johannes Verbaarschot, bloedverwanten in de 4e graad, allen landbouwers te Bakel. Johannes Verbaar­schot wordt toeziend voogd.

56  10.09.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Petrus Dirks, in leven landbouwer te Bakel, overleden 9.10.1800; moeder: Jeanette van den Berg, landbouwster te Bakel; kinderen: Henriëtte 18 jaar en Francisca 15 jaar. Familieraad: Johannes en Wilbert Martens, bloedver­wanten in de 4e graad, Laurens van Moorsel, bloedverwant in de 4e graad, Johannes, Henricus en Franciscus van den Berg, alle drie oom, en alle leden van de familieraad landbouwers te Bakel.

57  10.09.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Johannes Martens, in leven landbouwer te Bakel, overleden 28.8.­1813; moeder: Jeanette van den Berg, landbouwster; kind: Petronella 6 jaar. Familie­raad: Johannes en Wilbert Martens, Laurens van Moorsel, Johannes, Henricus en Franciscus van den Berg, allen oom en landbouwer te Bakel. Wilbert Martens wordt toeziend voogd.

58  14.09.1813  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Vader: Johannes Verbakel, in leven landbouwer te Bakel, overleden 5.9.1813; moeder: Petronella van den Berg, overleden 17.3.1810 te Bakel; kinderen: Willem 14, Theodorus 12, Lambertus 10, Anna Maria 8 en Jeanette 7 jaar. Familieraad: Petrus en Arnoud Verbakel, beide oom, Wilhelmus Wassenberg, oom, Arnoud Verhallen, oom, Johannes Beekmans, oom, Henricus van de Laar, vriend. Alle leden van de familieraad zijn landbouwer te Gemert. Wilhelmus Wassenberg wordt voogd en Henricus van de Laar toeziend voogd. (Zie ook akte nr.59)

59  14.09.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Johannes Verbakel, overleden 5.9.1813 te Bakel; moeder: Elisabeth Verschuuren; kind: Petronella 1 jaar. Familieraad: Petrus en Arnoud Verbakel, beide oom, Wilhelmus Wassenberg, oom, alle drie landbouwer te Gemert, Johannes en Henricus Verschuuren, beide oom en landbouwer te Aarle-Rixtel, Henricus v.d. Laar, vriend en landbouwer te Gemert. Toeziend voogd wordt Arnoud Verbakel.

60  21.09.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Henricus van Lieshout, bakker Boekel; moeder: Petronella van den Anker, overleden 28.8.1813 te Boekel; kinderen: Godefridus 5, Johannes 18 maanden en Maria 22 dagen. Familieraad: Johannes van Lieshout, groot­vader, kuiper te Gemert, Petrus van Lieshout, oom, kuiper te Gemert, Wilhelmus van den Eynden, oud-oom, bierbrouwer Gemert, Wilhelmus Mi­chiels, oom, koopman te Boekel, Theodorus van de Rijt, oom, landbouwer te Boekel, Nicolaas van de Burgt, neef, landbouwer te Boekel. Toeziend voogd wordt Johannes Dirks, bloedverwant in de 3e graad, landbouwer te Boekel.

61  05.10.1813  Akte van bekendheid.

Anna Maria Gijsberts, geboren te Boekel, dienstmeid te Schipstal onder Aarle-Rixtel, meerderjarige dochter van Adrianus Gijsberts, dagloner te Gemert, en van Petronella van Dijnen, kan geen bewijs van geboorte overleggen omdat haar moeder staat ingeschreven als Petronella Adriaans in plaats van Petronella Dijnen. Onderstaande getuigen verklaren dat Anna Maria is gedoopt 25.3.1790 als dochter van Adriaan Gijsberts en Petronella van Dijnen. Getuigen: Thomas van Dijnen, oom, landbouwer te Aarle-Rixtel, Wilhelmus van der Vondervoort, landbouwer, Johannes van Berlo, wever, Petrus Engels, wever, Josse van Gerwen, bakker, Christiaan van Schijndel, wever, en Wilhelmus van Duinho­ven landbouwer, allen te Gemert.

62  08.10.1813  Akte van niet-vereniging.

Henricus Peter van Lankveld, Johannes Christiaan van Berlo, Gertruda van den Biggelaar, weduwe van Petrus van der Heiden, Petrus Jans Delissen, Adam van der Meir, allen landbouwers te Erp, zijn volgens een akte opgemaakt voor de schepenen der gemeente Erp dd. 24.03.1810 ver­plicht om te betalen aan: Sebasti­anus van de Werk, notaris, Cornelis Rietman, raadslid, Adrianus van den Biggelaar, loco-burgemeester, Johannes Jans Bekkers, Petrus Kandelaars, Godefridus Jan Welten, Johannes Antoon van Lieshout, Antonius Jans van den Berg, Johannes Symon Hogaars, Henricus Hendrik Tielemans, Martinus van den Biggelaar, Anna van Erp, weduwe van Petrus Adriaan Ketelaars, Johannes van de Rijt, allen landbouwers te Erp, en Antonius Peter van Lankveld, landbouwer te Uden. (Bedrag is onbekend)

63  12.10.1813  Beëdiging.

Beëdiging van Gerardus Gerritsen tot veldwachter van Lieshout.

64  12.10.1813  Benoeming schatter.

Theodorus Nicolaas van Griensven, burgemeester van Bakel, benoemd tot schatter van de goederen van Godefridus Werts en Catharina van Asten, landbou­wers wonende te Bakel.

65  19.10.1813  Akte van vereniging.

Petrus Jan Delissen en Jan Christiaan van Berlo, landbouwers te Erp, zijn niet van plan zich te houden aan de acte gepasseerd op 8 oktober jongstleden, waarin zij verklaarden dat de akte gepasseerd voor de schepe­nen van Erp dd. 24.3.1810 vals is. Ze verklaren daarna toch te willen betalen aan belanghebbenden en afstand te zullen nemen van de eerder gedane uitspraken.

66  19.10.1813  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Vader: Franciscus Moors, in leven landbouwer te Bakel, overleden 1.10.1813; moeder: Barbara van den Eynden, overleden 7.04.1813; kinderen: Josse 13, Jacobus 10 en Anna Maria 6 jaar. Familieraad: Franciscus Vlijmings, oom, koopman te Bakel, Johannes Manders, oom, landbouwer Bakel, Martinus Werts, bloedverwant in de 4e graad, landbouwer te Bakel, Johannes Dolvoets, oom, dagloner te Gemert, Mathieu van den Eynden, oom, landbou­wer Bakel, Gerardus Verbruggen, oom, landbouwer Bakel. Franciscus Vlijmings wordt voogd en Johannes Dolvoets toeziend voogd.

67  05.11.1813  Akte van bekendheid.

Lambertus van den Berg, knecht bij Paulus van Osch, landbouwer te Berlicum, wil gaan trouwen maar kan geen akte van geboorte overleggen. Getuigen: Johannes van den Berg, vader, dagloner Boekel, Gijsberdina Verkuilen, moeder, Cornelis van den Berg, oom, landbouwer Boekel, Adriaan van den Berg, oom, dagloner Boekel, Alegonda Jansen, weduwe van Antonius van den Berg, tante, dagloneres Boekel, Hester van Gerwen, bloedverwante in de 4e graad, spinster te Gemert, Andreas Verkuilen, oom, koopman te Boekel, verklaren dat Lambertus is geboren te Boekel op 23.12.1787 als zoon van Johannes van den Berg en Gijsber­dina Verkuilen.

68  09.11.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Johannes van Kessel, landbouwer Boekel; moeder: Anna Maria Bevers, overleden 20.10.1813; kinderen: Mathieu 10, Antonius 9, Theodorus 7, Johannes 3, Arnoud 1 jaar. Familieraad: Michiel van Kessel, bloedver­want in de 3e graad, landbouwer Boekel, Johannes van Kessel, bloedver­want in de 4e graad, landbou­wer Boekel, Hubertus van den Elsen, vriend, knecht Uden, Johannes van Ooyen, oud-oom, landbouwer Boekel, Antonius Bevers, oud-oom, landbouwer Boekel, Antonius Cornelis Bevers, bloedver­want in de 3e graad, landbouwer Boekel. Johannes van Ooyen wordt toeziend voogd.

69  09.11.1813  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Vader: Christiaan Daniëls, in leven landbouwer te Lieshout, overleden op 29 oktober 18­13; moeder: Jeanette Verstappen, overleden in mei 1813; kinderen: Rudolph 11, Petronella 9 en Martinus 6 jaar. Familieraad: Johan­nes Daniëls, oom, landbouwer te Lieshout, Nicolaas Roeloe, oom, landbou­wer te Lieshout, Francis­cus Scheepers, oud-oom, landbouwer te Beek en Donk, Cornelis Verstappen, oom, landbouwer te Beek en Donk, Antonius en Willem Verstappen, eveneens beide oom en landbouwer te Lieshout. Johannes Daniëls wordt voogd en Cornelis Verstappen toeziend voogd.

70  16.11.1813  Akte van bekendheid.

Jeanette Royackers, minderjarige dochter van wijlen Nicolaas Royackers en wijlen Marie van Herpen, landbouwers te Gemert, is nog geen 21 jaar en wil toestemming voor een huwelijk. Haar ouders en grootouders zijn overleden. Familieraad: Michiel van Dooren, oom, landbouwer, Petrus Melis, bloedverwant in de 3e graad, slager, Gijsbert Melis, bloedverwant in de 4e graad, fabrikant, Andreas, Jan en Henricus van Hout, alle drie oom en landbouwer, geven toestemming voor het voorgenomen huwelijk.

71  16.11.1813  Akte van bekendheid.

Maria Gruiters geboren te Beek en Donk, dienstmeid bij Johannes Roy­ackers, schoenmaker te Gemert, wil gaan trouwen met Wilhelmus Herlings, wever te Gemert, maar kan geen akte van overlijden van haar vader Gerardus Gruiters, in leven landbouwer te Beek en Donk, overleggen. Getuigen: Franciscus Nooyen en Franciscus van Leuken, beiden landbou­wers te Beek en Donk, Johannes van der Putten, smid te Gemert, en Antonius van der Steen, knecht te Gemert, verklaren dat Gerardus Gruiters is overleden in het jaar 1792 te Beek en Donk.

72  (akte is niet aangetroffen)

73  23.11.1813  Beëdiging.

Boudewijn van Besoyen wordt benoemd tot veldwachter van Beek en Donk.

74  (akte is niet aangetroffen)

75  03.12.1813  Benoeming toeziend voogd.

Vader: Thomas Rijnders, landbouwer te Bakel; moeder: Elisabeth van den Heuvel, overleden te Bakel op 27.10.1813; kinderen: Jeanette 13 en Mar­tinus 10 jaar. Familieraad: Jacobus Klaassen, oom landbouwer te Bakel, Franciscus Michels, oom, landbouwer te Bakel, Henricus Evers, oom, landbouwer te Bakel, Petrus van den Heuvel, oom, landbouwer te Deurne, Johannes van den Bogaard, neef, landbouwer te Deurne, Henricus van den Berg, bloedverwant in de 3e graad te Deurne. Petrus van den Heuvel wordt toeziend voogd.

1814

77  21.01.1814  Akte van bekendheid.

Verschenen voor Jean Joseph Roosen vrederechter van het kanton Gemert in de woning van Theodorus Jagers te Gemert, Gijsbert Wassenberg, wever, wonende te Reek. Hij wil gaan trouwen maar kan de akte van overlijden niet overleggen van zijn moeder wijlen Guillielmine van der Horst, echtgenote van wijlen Jean Wassenberg in leven wever te Gemert. Guillielmine, overleden in het jaar 1804, staat in de overlijdensakte te boek als echtgenote van Jean van de Vossenberg in plaats van Wassenberg. Arnold van Eupen, deurwaarder, Jean van den Berg, houtdraaier, Antoine van Hout, wever, en Henri Penninx, wever, alle vier wonende te Gemert, verklaren zeker te weten dat het Van den Wassenberg moet zijn.

78  01.02.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Petronella van Tiel, 4 jaar, wonende te Beek en Donk, dochter van Judocus van Tiel, timmerman te Beek en Donk en van wijlen Johanna van den Berg, overleden te Beek en Donk 16.03.1809. Familieraad: Johannes van Tiel, landbouwer, oom, Beek en Donk; Wilhelmus van Tiel, timmerman, oom, Gemert; Henricus van Tiel, timmerman, oom, Beek en Donk; Egidius van den Berg, grootvader, landbouwer Beek en Donk; Peter van den Berg, oom, landbouwer Beek en Donk; Henricus van den Berg, oom, landbouwer Beek en Donk. Egidius van den Berg wordt toeziend voogd.

79  04.02.1814  Akte van bekendheid.

Henricus Biebos van Rooseveld, geboren te Bakel, landbouwer wonende te Emmerik, wil gaan trouwen, maar kan geen overlijdensakte overleggen van zijn vader Sebastiaan Biebos van Rooseveld, overleden te Breda. Laatstgenoemde was niet ingeschreven in het register van overledenen te Breda. Johannes Kluitmans, stroodekker, Jan Kluitmans, kleermaker, Hendrik Spooremakers, schoenmaker, en Johannes Janssen, dagloner, allen wonende te Bakel, verklaren Sebastiaan Biebos van Rooseveld gekend te hebben en dat hij is overleden te Breda in het jaar 1798.

80  04.02.1814  Akte van bekendheid.

Nicolaas van der Linden, geboren te Gemert, dagloner, wonende te ‘s-Hertogenbosch wil gaan trouwen maar kan de overlijdensakte van zijn moeder wijlen Dorothea Lankers, huisvrouw van Nicolaas van der Linden, niet overleggen omdat ze in de overlijdensregisters van Gemert foutievelijk vermeld staat als Dorothea Tielemans, huisvrouw van Nicolaas van der Linden. Nicolaas van der Putten, kuiper, Peter van den Berg, wever, Leonard van der Sanden, wever, en Wilhelmus Lankers, dagloner, allen wonende te Gemert, verklaren volmaakt zeker te weten dat het Dorothea Lankers moest zijn en dat zij is overleden in de maand augustus 1792.

81  04.02.1814  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Egidius van den Broek, 18 jaar, en Johannes van den Broek, 13 jaar, beiden wonende te Lieshout, kinderen van Jan van den Broek, landbouwer, overleden te Lieshout 29.01.1814 en van Dorothea van de Rijt, overleden te Lieshout februari 1807. Familieraad: Gerard van den Broek, broer, landbouwer Lieshout; Hendrik van den Broek, oom, landbouwer Lieshout; Gerard van Vijfeyken, oom, landbouwer Beek en Donk; Peter van der Sanden, zwager, landbouwer Lieshout; Francis van der Rijt, oom, landbouwer Beek en Donk; Johannes Brouwers, volle neef, landbouwer Lieshout. Henricus van den Broek wordt voogd, Peter van der Sanden toeziend voogd.

82  08.02.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Henrica Royackers, 7 jaar, en Antonius Royackers, 9 maanden, beide wonende te Lieshout, kinderen van Wouter Royakkers, bouwman te Lieshout, aldaar overleden 02.01.1814, en van Johanna van Bragt, landbouwster te Lieshout. Familieraad verschenen voor Hendrik Oppers, eerste plaatsvervanger van het vredegerecht kanton Gemert, te weten: Antony van Hout, volle neef van vaderszijde, Hendrik Brouwers en Henricus Dekkers, beide bloedverwant in de vierde graad van vaderszijde, alle drie landbouwer wonende te Lieshout. Wilhelmus van Bragt, grootvader, ketellapper, Jan van Bragt (bouwman) en Godefridus Verbakel, bloedverwanten in de vierde graad van moederszijde, alle drie wonende Beek en Donk. Antony van Hout wordt toeziend voogd.

83  14.02.1814  Akte van bekendheid.

Lambertus van den Crommenacker, geb. 25.11.1787 te Gemert, dienstbode wonende te Veghel, wil gaan trouwen en heeft overlijdensaktes nodig van zijn vader Petrus van den Crommenacker en van zijn moeder Jacoba van den Bogaert. Peter van den Crommenacker staat in het doopregister abusievelijk vermeld als Lambertus van den Crommenacker en Jacoba van den Bogaert als Wilhelmina van den Bogaert. Peter van den Crommenacker, fabrikeur in linnen, achterneef, Jan van Hoek, linnenwever, aangehuwde neef, Renier van den Crommenacker, linnenwever, achterneef, Willem van de Vondervoort, bouwman, achterneef, Laurens van Dooren, bouwman, aangehuwde achterneef, Johannes van der Aa, bouwman, en Theodorus Jagers, herbergier, allen wonende te Gemert, verklaren dat zij Peter van den Crommenacker en Jacoba van den Bogaert (beide overleden te Boekel) hebben gekend.

84  09.03.1814  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Maria van Dooren 14 jr. en Henrica van Dooren 12 jr., beide wonende te Gemert, kinderen van Cornelis van Dooren, bouwman te Gemert en aldaar overleden augustus 1803, en van Catharina Hendriks thans in huwelijk met Johannes Buckings, landbouwer te Gemert. Familieraad: Laurens van Dooren, bouwman, oom, Johannes Smets, bouwman, oom, Peter van den Elsen, bouwman, oom, Jacobus Hendriks, dienstknecht, oom, Johannes van der Aa, bouwman, oom, Jan Hendriks, dagloner, oom, allen wonende te Gemert. Laurens van Dooren wordt benoemd tot voogd en Jan Hendriks tot toeziend voogd.

85  09.03.1814  Beëdiging.

Matheus van Oort benoemd tot commies ontvanger te Gemert.

86  10.03.1814  Beëdiging.

Petrus Olberg benoemd tot ontvanger indirekte belastingen van de gemeente Gemert.

87  10.03.1814  Beëdiging.

Wouter Olberg benoemd tot ontvanger der indirekte belastingen van de gemeente Boekel.

88  10.03.1814  Beëdiging.

Leonard van de Werf benoemd tot ontvanger der indirekte belastingen van de gemeenten Beek en Donk en Lieshout.

89  10.03.1814  Beëdiging.

Nicolaas van Ommeren benoemd tot ontvanger der indirekte belastingen van de gemeente Bakel.

90  18.03.1814  Beëdiging.

Cornelis Rietman benoemd tot percepteur (=ontvanger) te Boekel en tot ontvanger der indirekte belastingen te Erp.

91  21.03.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Johannes van Stiphout 2 jr. en Anthony van Stiphout 1 jr., beide wonende te Boekel, kinderen van Huibert van Stiphout, bouwman te Boekel aldaar overleden 02.02.1814, en van Willemijn van der Velden, spinster wonende te Boekel. Familieraad: Willem van Stiphout, oom, Hendrik van Stiphout, oom, Johannes van Stiphout, oom, Benedictus van der Velden, grootvader, Jan van der Velden, oom, Gerard van Berlo, oom, allen bouwlieden wonende te Erp. Willem van Stiphout wordt benoemd tot toeziend voogd.

92  29.03.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Geertruij, Antonet en Nicolaas de Groot, respectievelijk 10, 7 en 5 jr., kinderen van Theodorus de Groot, metselaar te Boekel, en Antonet van der Heiden, overleden te Boekel in maart 1809. Familieraad: Johannes de Groot, bouwman, oom, Johannes Kobussen, bouwman, oom, Matijs van den Burgt, dagloner, achterneef, Adriaan van der Heiden, bouwman, grootvader, Jan van der Sanden, bouwman, oud-oom, Jacobus van den Elsen, over-oud-oom, allen wonende te Boekel. Jan van der Sanden wordt benoemd tot toeziend voogd.

93  31.03.1814  Akte van verzegeling.

Op 28.03.1814 is overleden den eerwaarden heer Wilhelmus van den Heuvel, pastoor te Boekel. Het huis wordt verzegeld. In een lange lijst worden alle daarin aanwezige goederen opgesomd. Bij de inventarisatie is aanwezig de eerwaarde heer Antonius Franken, kapelaan te Boekel en Hermina Hermens, dienstmeid van de overleden pastoor.

94  02.04.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Gerardus, Johanna, Anna-Maria en Lambertus van den Broek, respectievelijk 6 jr. 5 jr. 3 jr. en 6 dagen, wonende te Boekel, kinderen van Henricus van den Broek, bouwman en Cornelia van de Burgt, overleden te Boekel 28.03.1814. Familieraad: Theodorus van de Burgt, oud-oom, Jan van der Wijst, achterneef, Gerardus van den Burgt, achterneef, Nicolaas van den Burgt, oom, Arnoldus Meulemeesters, oom, Johannes van Hout, achterneef, allen bouwlieden te Boekel. Nicolaas van den Burgt wordt benoemd tot toeziend voogd.

95  05.04.1814  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Johanna en Theodorus van de Laar, respectievelijk 17 en 13 jr, kinderen van Petrus van de Laar, bouwman te Gemert, aldaar overleden 28.03.1814, en van Johanna Heybloemers, overleden te Gemert in de maand november 1807. Familieraad: Peter van de Laar, broer, bouwman, Antony van de Laar, broer, bouwman, Hendrik van de Laar, achterneef, bouwman, Nicolaas Kuipers, oom, bouwman, Peter Heybloemers, achterneef, linnenwever, Johannes van Berlo, achterneef, linnenwever, eerstgenoemde wonende te Boekel de anderen te Gemert. Peter van de Laar wordt benoemd tot voogd en Peter Heybloemers tot toeziend voogd.

96  30.04.1814  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Antonius van Kessel, 15 jr., zoon van Michiel van Kessel, landbouwer te Boekel, overleden 24.04.1814, en Ursula van Oyen, overleden te Boekel in 1803. Familieraad: Jan van Kessel, broer, student, Jan van Kessel, neef, landbouwer, Joannes Matijs van Kessel, achterneef, landbouwer, Jan van Oyen, oom, landbouwer, Joannes Bevers, oom, landbouwer, eerwaarde heer Joannes Biemans, neef, allen wonende te Boekel. Jan van Kessel (broer) wordt benoemd tot voogd en Joannes Biemans tot toeziend voogd.

97  02.05.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Joannes en Dorothea van der Sanden, respectievelijk 2 jaar en 2 maanden, kinderen van Laurens van der Sanden, landbouwer te Lieshout en Maria van Oirschot, overleden te Lieshout 03.04.1814. Familieraad: Francis en Peter van der Sanden, beide oom en landbouwer Lieshout, Judocus van Hirtum, oom, landbouwer Lieshout, Leonard van Oirschot, oom, landbouwer St. Oedenrode, Willem van Oorschot, oom, landbouwer Lieshout, Dirk Kuipers, oom, landbouwer Lieshout. Leonard van Oirschot wordt benoemd tot toeziend voogd.

98  03.05.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Henrica 6 jr, Joannes 4 jr, Paulus 2 jr en Dorothea van den Heuvel 10 maanden, kinderen van Geret van den Heuvel, glasenmaker te Beek en Donk, aldaar overleden 16.03.1814, en Joanna Canters wonende te Beek en Donk. Familieraad: Tomas van den Heuvel, oom, timmerman Aarle-Rixtel, Hendrik van den Heuvel, oom, timmerman Aarle-Rixtel, Leonardus Schepers, achterneef, herbergier Helmond, Francis Verbakel, oud-oom, bouwman Beek en Donk, Peter Verbakel, oud-oom, boerenknecht Lieshout, Joannes Kanters, oud-oom, bouwman Beek en Donk. Tomas van den Heuvel wordt benoemd tot toeziend voogd.

99  03.05.1814  Dagvaarding.

Gerit van de Laar, kleermaker Beek en Donk, Adriaan Brouwers, dagloner Beek en Donk, Hendrik Daniels, wever Lieshout, gehuwd met Maria Peter Brouwers, Hendrik Hiese, bouwman Eersel, gehuwd met Joanna Maria Brouwers, allen erfgenamen van wijlen Joanna Brouwers, weduwe van Antony Verbakel, hebben gedagvaard: Joannes van den Berk, bouwman Lieshout, wegens een vordering van Fl. 700,-,  welke som hij geleend had van Antony Verbakel alsmede Fl. 24,50 rente over een jaar.

100  06.05.1814  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Maria en Cornelis Geenen, respectievelijk 19 en 12 jaar, kinderen van Dirk Geenen, bouwman Gemert, aldaar overleden in 1805, en van Antonetta Manders, overleden te Gemert 02.05.1814. Familieraad: Dirk Geenen, neef, bouwman Gemert, Jan de Groot, neef, bouwman Gemert, Jan van Schipstal, neef, bouwman Gemert, Jan Geenen, broer, bouwman Gemert, Joannes Manders, oom, bouwman Deursen, Pieter Hermans, oom, bouwman Bakel. Dirk Geenen wordt benoemd tot voogd en Jan Geenen tot toeziend voogd.

101  09.05.1814  Beëdiging.

Jan Hendrik van den Burgt wordt benoemd tot veldwachter van de gemeente Boekel.

102  11.05.1814  Akte van emancipatie.

Hendrina Royackers, spinster te Erp, wil trouwen met Joannes Verbakel, zoon van Derk Verbakel, landbouwer te Erp, en van wijlen Joanna Biemans, overleden te Erp in 1802. Hendrina is nog geen 21 jaar en haar ouders en grootouders zijn overleden. Familieraad: Evert Royackers, achterneef, landbouwer Uden, Joannes Royackers, achterneef, landbouwer Uden, Peter Joannes Royackers, achterneef, schoolhouder, Antony Deckers, oom, bouwman, Cornelis Royackers, broer, bouwman, Joannes Royackers, achterneef, bouwman.

103  17.05.1814  Akte van bekendheid.

Lambertus van den Einden, timmerman te Erp, weduwnaar van Antonetta van Duinhoven, overleden te Erp 14.12.1813, wil gaan trouwen met Joanna Maria van Deursen, dienstmeid te Erp. Lambertus kan geen geboorteakte overleggen. In het doopregister van Erp is hij foutievelijk ingeschreven als Lambertus van den Asdonk in plaats van Van den Einden. De navolgende personen verklaren daarmee bekend te zijn: Anna Maria  en Johanna Maria van den Einden, zusters, Johannes Timmers, neef, dagloner, Willemijn van der Leest, nicht, Francis van Gerwen, achterneef, dagloner, Agnes van Hoof, huisvrouw van Francis van Gerwen, en Jan Kweens, achterneef, bouwman, allen wonende te Erp.

104  26.05.1814  Akte van deliberatie (zie ook akte 84).

Laurens van Dooren, bouwman te Gemert, en Jan Hendriks, dagloner te Gemert, resp. voogd en toeziende voogd over Maria (14) en Henrica (12) van Dooren, minderjarige dochters van wijlen Cornelis van Dooren, en van Catharina Hendriks thans in huwelijk met Johannes Buckings, bouwman te Gemert, vragen toestemming om namens de kinderen op te treden. Maria en Henrica zijn mede-erfgenaam in de nalatenschap van Dirk Janse van de Vondervoort, overleden te Gemert 28.04.1813. Familieraad: Johannes Smits, oom, bouwman, Peter van den Elsen, oom, bouwman, Leonard Vogels, oom, timmerman, Jacobus Hendriks, oom dienstknecht, Johannes van der Aa, oom, bouwman, en Johannes Buckings, stiefvader, bouwman.

105  01.06.1814  Akte van ontzegeling.

Erfgenamen van de eerwaarde heer pastoor Wilhelmus van den Heuvel (hun oom) zijn: 1) Hermanus de Louwere, molenaar Oirschot 2) Francis de Louwere, koperslager Schijndel 3) Laurens Versher, schoenmaker Loon op Zand 4) Isabella Maria de Louwere, meerderjarige ongehuwde dochter, wonende te Brussel, vertegenwoordigd door haar broer, de hiervoor genoemde Francis de Louwere 5) Catharina de Louwere, wonende te Antwerpen, eveneens vertegenwoordigd door haar broer Francis. Tijdens de ontzegeling was ook aanwezig Hermina Hermens.

106  10.06.1814  Akte van bekendheid.

Marie Dirk Jan Willems, huishoudster van Huibert van Berlo, bouwman te Gemert, geboren te Bakel, meerderjarige dochter van Dirk Jan Willems, landbouwer te Bakel en van Maria Lamers, overleden te Bakel 03.06.1793, wil gaan trouwen met Huibert van Berlo, maar kan geen geboorteakte overleggen omdat daarop abusievelijk staat vermeld Marie Dirk Jan Jansen. Familieraad: Dirk Jan Willems, vader, bouwman Bakel, Andries Dirk Willems, broer, bouwman Bakel, Adriaan van Oirschot, achterneef, dagloner Gemert, Andries van Kessel, achterneef, dagloner Gemert, Hendrik Lamers, oom, dagloner Gemert, Jan Lamers, oom, bouwman Boekel, en Willemijn Lamers, moeye van moederszijde, spinster te Gemert, verklaren dat Marie Dirk Jan Willems werd geboren te Bakel 28.10.1785.

107  24.06.1814  Akte van vereniging.

Voor ons Peter Cornelis van Berckel, vrederechter kanton Gemert, verscheen Anthony Corstens, rentenier te Gemert, die heeft laten dagvaarden Francis van der Rijdt, bouwman Beek en Donk, wegens twee jaar achterstallige interest ad 72 gulden Hollands over een som van 600 gulden Hollands. (zie: akte gepasseerd voor schepenen van Beek en Donk 29.05.1811)

108  24.06.1814  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Geertruy (16), Judocus (13) en Maria Anna van Hout (11), kinderen van Wilbert van Hout, bouwman te Lieshout, aldaar overleden 12.09.1812, en van Marie van den Akker, thans in huwelijk met Johannes Dekkers, bouwman te Lieshout. Familieraad: Francis Beniers, oom, bouwman, Theodorus Sterken, oom, bouwman, Laurens van der Sanden, achterneef, bouwman, Gerrit Swinkels, achterneef, bouwman, Johannes Raymakers, achterneef, bouwman, Peter van de Laar, achterneef, linnenwever, allen wonende te Lieshout. De voogdij van Marie van den Akker is vervallen omdat zij bij het tweede huwelijk de familieraad niet raadpleegde. Theodorus Sterken wordt tot voogd en Gerit Swinkels tot toeziend voogd benoemd.

109  25.06.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Peter van Kimmenade, 10 jr, zoon van Gerit van Kimmenade, bouwman te Beek en Donk en van Margaretha Leenders, overleden te Erp in juli 1808. Familieraad: Leonard Frederik van der Aa, oom, Henricus Maas, bloedverwant 4e graad vaderszijde, Leonard van Boort, achterneef, alle drie bouwman Beek en Donk, Leonard Leenders, oudste oom van moederszijde, bouwman te Gemert, Leonard Leendert de Jonge, oom, bouwman te Erp, Nicolaas van Boort, oom, bouwman te Erp. Leonard Leenders wordt benoemd tot toeziend voogd.

110  30.06.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Peter Swinkels (1 jr), zoon van Henricus Swinkels, bouwman te Lieshout, overleden te Landau 31-12-1813, en van Anna Maria Vogels, landbouwster te Lieshout. Familieraad: Dirk Bastiaan Swinkels, oom, timmerman, Dirk Ambrosius Swinkels, achterneef, bouwman, Joost van Tiel, achterneef, timmerman, alle drie wonende te Lieshout, Dirk Vogels, oom, klompenmaker Aarle-Rixtel, Johannes Janssen, oom, bouwman Beek en Donk, Jan Dirks, oom, bouwman, Lieshout. Dirk Ambrosius Swinkels wordt toeziend voogd.

111  01.07.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Hendrica (20), Johanna (17), Martinus (16) en Nicolaas (12) van den Oever, kinderen van Adam van den Oever, bouwman te Beek en Donk, aldaar overleden 11.06.1814, en van Maria van der Velden, landbouwster Beek en Donk. Familieraad: Jan van den Oever, oom, landbouwer Beek en Donk, Henricus van den Oever, neef, landbouwer Beek en Donk, Paulus van der Putten, neef, dienstknecht Beek en Donk, Benedictus van der Velden, oom, bouwman te Erp, Nicolaas van der Velden, oom, bouwman Erp, Hendrik van der Velden, oom, bouwman Veghel. Jan van den Oever wordt benoemd tot toeziend voogd.

112  04.07.1814  Akte van bekendheid.

identieke akte als 106, m.u.v. getuige Andries van Kessel, welke is vervangen door Jacobus Martens, achterneef, dagloner Gemert.

113  05.07.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Catharina (20), Willemijn (18), Jan (16), Marie (12), Jan Willem (9) en Gerardus (5) van Grootel, kinderen van Peter van Grotel, bouwman te Bakel, aldaar overleden 13.02.1814, en van Maria Anna van Gerwen, landbouwster te Bakel. Familieraad: Andries en Jan van Grotel, beide oom en bouwman te Bakel, Andries van Handel, Hendrik van de Laar, Johannes Beekmans en Johannes van Duinhoven, alle vier oom en bouwman te Gemert. Andries van Grotel wordt benoemd tot toeziend voogd.

114  06.07.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Maria (16), Henrica (14), Willem (11) en Petronella (7) Manders, kinderen van Jan Manders, bouwman te Bakel, aldaar overleden 26.04.1814, en van Petronella Swinkels, landbouwster te Bakel. Familieraad: Johannes Manders, oom, bouwman te Deursen, Matijs Manders, Peter Hermens, Tomas, Joachim en Jacobus Swinkels, alle 5 oom en bouwman te Bakel. Johannes Manders wordt benoemd tot toeziend voogd.

115  07.07.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Petronella (19) en Joseph (12) Jaspers, kinderen van Jaspert Jaspers, bouwman te Bakel, aldaar overleden 12.03.1814, en van Anna van Duinhoven, landbouwster te Bakel. Familieraad: Peter Jaspers, oom, bouwman Bakel, Jacobus Jaspers, oom, bouwman te Gemert, Willem van den Boomen, neef, bouwman Bakel, Arnoldus van de Laar, oom, bouwman Lieshout, Francis van Duinhoven, neef, bouwman Stiphout, Willem de Vries, neef, bouwman Aarle-Rixtel. Benoemd tot toeziend voogd: Joseph van den Boomen, volle neef van vaderszijde, bouwman te Bakel (beëdigd op 08.07.1814).

116  10.07.1814  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Jacobus (17), Lambertus (16), Johanna (13) Govers, kinderen van Matijs Govers, timmerman te Gemert, aldaar overleden 27.06.1801, en van Johanna Maria van Hassem, overleden te Gemert 07.07.1814. Familieraad (verschenen voor Peter Cornelis van Berkel, vrederechter kanton Gemert): Jacobus Govers, oom, timmerman Berlicum, Peter van de Mortel, vriend, metselaar Deursen, Willem Horsten, vriend, timmerman Gemert, Jan van Hassem, oom, koopman Gemert, Jacobus van Hassem, achterneef, bouwman Sambeek, Peter Melis, achterneef, slager Gemert. Voogd wordt Jan van Hassem, toeziend voogd Jacobus Govers.

117  16.07.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Willem (3 jr) en Ardiena van den Akker (10 maanden), kinderen van Theodorus van den Akker, bouwman te Erp en van Elisabeth Goorts, overleden te Erp 10.06.1814. Familieraad: Antony van den Akker, grootvader, Willem en Johannes van den Akker, beide oom, Jan Goorts, grootvader, Jan van der Velden, oom, Gijsbert van der Aa, oom, allen bouwlieden wonende te Erp. Stemming was verdeeld. Gijsbert van der Aa kreeg de meeste stemmen en is benoemd tot toeziend voogd.

118  18.07.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Martinus (5 jr), Geertruy (3) en Willem (1) Tielemans, kinderen van Hendrik Tielemans, bouwman te Erp, en van Elisabeth Gerard Jan Claassen, overleden te Erp 07.12.1813. Familieraad: Willem Tielemans, oom, bouwman Boekel, Hendrik Tielemans, volle neef, bouwman Erp, Jan Kerkhof, oom, bouwman Erp, Johannes, Martinus en Gerard Geert Jan Claassen, alle drie oom en bouwlieden te Erp. Stemming verdeeld. Johannes Geert Jan Claassen wordt toeziend voogd.

119  19.07.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Paulus (20 jr), Johanna (17) en Cornelia (14) van den Berg, kinderen van Jan van den Berg, wieldraaier te Gemert, en Mechelina Koolen, overleden te Gemert 31.12.1813. Familieraad: Peter van den Berg, oom, linnenwever Gemert, Peter van Hoof, oom, linnenwever Gemert, Godefridus van den Berg, oud-oom, wieldraaier Gemert, Peter Korsten, achterneef, bouwman Beek en Donk, Johannes Daamen, achterneef, linnenwever Gemert, Francis van der Kuylen, achterneef, linnenwever Gemert. Laatstgenoemde wordt toeziend voogd.

120  19.07.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Caspar (16) en Johanna van der Putten (13 jr), kinderen van Sebastiaan van der Putten, fabrikant in linnens te Gemert, aldaar overleden 05.05.1814, en van Cornelia van der Sanden, fabrikante in linnens. Familieraad: Johannes van der Putten, oom, fabrikant in linnens, Peter van den Crommenacker, achterneef, fabrikant in linnens, Johannes van den Einden, achterneef, koopman, Hendrik van der Putten, broer, fabrikant in linnens, Arnoldus van der Sanden, r.k. priester, Arnold Hendrik Grassens, volle neef, docter in de medicijnen, allen wonende te Gemert. Verdeeldheid van stemmen. Hendrik van der Putten wordt toeziend voogd.

121  niet aangetroffen

122  26.07.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Peter (8), Geertruy (6), Arnoldus (4) en Theodorus van Hoof (1 jr), kinderen van Jacobus van Hoof, bouwman te Erp, en van Henrica Kems, overleden te Erp 26.02.1814. Familieraad: Martinus van Hoof, oom, stroodekker Erp, Henricus en Johannes van de Rijdt, beide oud-oom, bouwlieden te Erp, Hendrik van Driel, oom, glazemaker Uden, Peter de Goey, vriend, wever te Gemert, Jan de Cocq, vriend, koopman te Gemert. Hendrik van Driel wordt tot toeziend voogd benoemd.

123  niet aangetroffen

124  30.07.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Henricus van der Velden (16 jr), zoon van Adriaan Antony van der Velden, bouwman te Boekel, en van Maria van den Elsen, overleden te Boekel 21.07.1814. Familieraad: Arnoldus en Cornelis Antony van der Velden, beide oom, Antony Arnold Bevers, oud-oom, Jacobus van der Elsen, oud-oom, Hendrik van den Elsen, achterneef, Adriaan van der Heijden, achterneef, allen bouwlieden te Boekel. Hendrik van den Elsen wordt benoemd tot toeziend voogd.

125  01.08.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Arnoldus, Johannes, Johanna en Christiaan van den Bogaard, respectievelijk 5 jr, 3 jr, 1 jr en 12 dagen, kinderen van Jacobus van den Bogaard, bouwman te Boekel, en van Geertruy Bijvelds, overleden te Boekel 23.07.1814. Familieraad: Henricus van den Bogaard, oom, Jan van Sleuwen, oom, Willem van den Berk, oom, Christiaan Bijvelds, oom, Aelbert van den Crommenacker, oom, Willem van Hout, achterneef, allen bouwlieden te Boekel. Willem van Hout wordt toeziend voogd.

126  06.08.1814  Benoeming van voogd en toeziend voogd.

Over Henricus (20) en Helena Verbaarschot (12 jr), kinderen van Johannes Verbaarschot, bouwman te Bakel, overleden aldaar 05.06.1814, en van Johanna Maria Raymakers, overleden te Bakel in 1803. Familieraad: Jan Verbaarschot, broer, bouwman Bakel, Francis Verbaarschot, oom, bouwman Bakel, Henricus Verbaarschot, oom, bouwman, Deurne, Johannes Raymakers, oud-oom, bouwman Bakel, Joost Janssen, achterneef, bouwman Bakel, Willem Biemans, achterneef, bouwman Bakel. Francis Verbaarschot wordt voogd en Joost Janssen toeziend voogd.

127  10.08.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Anna (20), Martinus (16), Petronella (15) en Catharina van den Berg (8 jr), allen kinderen van Antony van den Berg, bouwman te Gemert, overleden aldaar 27.05.1814, en van Digna van Dooren, landbouwster te Gemert. Familieraad: Caspar van den Berg, broer, bouwman, Jan Willem van den Berg, oom, dagloner, Henricus van den Berg, neef, bouwman, Cornelis van Dooren, oom, bouwman, Peter van Dooren, oom, timmerman, Digna van Dooren, moeder, allen wonende te Gemert. Caspar van den Berg wordt toeziend voogd.

128  niet aangetroffen

129  09.09.1814  Akte van bekendheid.

Lambertus van den Eynden, timmerman te Erp, wil gaan trouwen met Johanna Maria van Deursen, dienstmeid te Erp, maar kan zijn geboorteakte niet overleggen. Anna Maria en Johanna Maria van den Einden, volle zusters, landbouwsters, Johannes Francis Timmers, volle neef van moederszijde, bouwman, Lambertus Bekkers, zwager, bouwman, Willemijn van der Leest, volle nicht moederszijde, landbouwster, Francis van Gerwen, achterneef van vaderszijde, dagloner, en Agnes van Hoof, huisvrouw van Francis van Gerwen, allen wonende te Erp, verklaren dat Lambertus van den Einden, weduwnaar van Antonet van Duinhoven, overleden te Erp 13.12.1813, de zoon is van Goort van den Einden, in leven timmerman te Erp en van Maria Anna Nagtegaals en dat hij is geboren te Erp in het jaar 1774.

130  26.09.1814  Benoeming toeziend voogd

Over Johannes van den Berg, 12 jr, zoon van Francis van den Berg, bouwman te Bakel, en van Anna Maria Nooyen, overleden te Bakel 31.08.1813. Familieraad: Johannes van den Berg, oom, bouwman Bakel, Henricus van den Berg, oom, bouwman Deurne, Jan van den Berg, oom, bouwman Deurne, Johannes Nooyen, achterneef, bouwman Bakel, Francis en Henricus Verbaarschot, achterneven, respectievelijk bouwman te Bakel en Deurne. Johannes Nooyen wordt toeziend voogd.

131  27.09.1814  Akte van vereniging.

Antony Verwegen, bouwman te Uden, als vader en voogd over zijn minderjarige zoon Johannes, heeft doen dagvaarden: Cornelia Tony Jaspers, weduwe van Gerardus Johannes Dirks, landbouwster te Boekel. Eis: Cornelia Tony Jaspers moet aan de eiser betalen de som van Fl. 152,- “hollants wegens achterstallige interesten ad vier guldens ten honderd” van de kapitale som van Fl. 875,-, ten behoeve van Johannes Verwegen, zoals bij akte van 02.02.1806 voor schepenen van Boekel door Gerardus Jan Dirks en Cornelia Tony Jaspers schuldig bekend. Overeengekomen wordt dat Cornelia uiterlijk 01.11.1814 Fl. 54,70 (inclusief kosten van dagvaarding) zal betalen en vervolgens op 02.02.1815 en op 01.10.1815 telkens Fl. 50,-.

132  28.09.1814  Akte van bekendheid.

Dorothea van de Laar, landbouwster te Gemert, meerderjarige dochter van wijlen Hendrik van de Laar, bouwman te Gemert en van wijlen Helena Maria Hoevenaars, wil gaan trouwen met Johannes Wassenberg, bouwman te Gemert. Dorothea moet daartoe een overlijdensakte kunnen overleggen van haar moeder. Henricus Hoevenaars, oom van moederszijde, bouwman, Andries Hoevenaars, volle neef van moederszijde, winkelier, Jan Penninx, zwager, bouwman, Peter van Hoof, aangehuwde neef, linnenwever, allen woonachtig te Gemert, verklaren dat Helena Maria Hoevenaars, moeder van Dorothea is overleden te Gemert in de maand september 1790.

133  28.09.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Gerard (6), Peter (4), Martinus (3) en Johannes Verbruggen (2 jr), kinderen van Jacobus Verbruggen, bouwman Beek en Donk, overleden aldaar 20.09.1814, en van Catharina Peters, overleden te Beek en Donk 14.09.1814. Familieraad: Jan, Martinus en Antoon Verbruggen, oud-ooms, Jan Peters, Peter van Oirschot en Joseph van den Heuvel, ooms, allen bouwlieden te Beek en Donk. In het “bijzijn” van Hendrik Verbruggen, grootvader en wettige voogd, wordt Jan Peters (met verdeeldheid van stemmen) benoemd tot toeziend voogd.

134  04.10.1814  Akte van vereniging.

Mej. Anna Barbara Walrafs, weduwe van wijlen Arnold van der Linden, particulierster te Helmond heeft gevolmachtigd Wilhelmus Johannes van der Meulen, die heeft doen dagvaarden Peter Cornelis van Hout, bouwman te Gemert, voor een schuld van Fl. 134,20 ingevolge schuldbekentenis voor schepenen te Gemert verleden op 11.03.1803. Partijen komen overeen dat Peter Cornelis van Hout binnen zes weken alles betaald inclusief de kosten ad Fl. 6,70.

135  08.10.1814  Beëdiging.

Hendrik van Roon, wonende te Erp, is benoemd tot veldwachter van de gemeente Lieshout.

136A  29.09.1814 (gedagvaard voor 03.10.1814) Benoeming toeziend voogd.

Over Peter (10), Maria (8) en Hendrina Michels (6 jr), kinderen van Dirk Antony Michels, bouwman te Gemert, en van Maria de Klein, overleden te Gemert 24.10.1811. Familieraad (gedagvaard door deurwaarder): Johannes Engels, linnenwever, aangehuwde achterneef, Peter van der Aa, bouwman, aangehuwde oud-oom, Willem van den Nieuwenhof, linnenwever, aangehuwde achterneef, Hendrik de Klein, bouwman, grootvader, Willem Christiaan Penninx, bouwman, aangehuwde oud-oom, Jan Willem van den Elsen, bouwman, half oud-oom, allen wonenede te Gemert. De deliberatie is verschoven naar 13.10.1814 daar de drie eerstegenoemde personen niet tijdig waren aangekomen. Bij verdeeldheid van stemmen wordt Jan Willem van den Elsen gekozen tot toeziend voogd.

136B  28.10.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Willemijn (8), Hendrina (6), Huiberdina (4 jr) en Johanna Maria (6 maanden), kinderen van Antony Willem Maas, bouwman te Beek en Donk, aldaar overleden 20.10.1814, en van van Helena van Moorsel, landbouwster Beek en Donk. Familieraad: Gerit Maas, oom, bouwman Aarle-Rixtel, Willem Kanters, aangehuwd oom, bouwman Beek en Donk, Nicolaas van den Boogaard, aangehuwd oom, bouwman Beek en Donk, Francis van Moorsel, oom, kleermaker Lieshout, Theodorus van Moorsel, oom, bouwman Lieshout, Wouter van Moorsel, oom, bouwman, Lieshout. Bij verdeeldheid van stemmen wordt Willem Kanters toeziend voogd.

137  29.10.1814  Akte van bekendheid.

Henricus Corstens, linnenwever te Gemert, wil trouwen met Petronella van den Einden, Gemert. Henricus kan geen geboorteakte overleggen. Johannes Corstens, broer, Maria en Johanna Corstens, zusters, Antony Corstens, achterneef, Ka Scheepers, weduwe van Hendrik Verhofstadt, tante van moederszijde, Regina en Christina Verhofstadt, nichten, allen wonende te Gemert, verklaren dat Henricus Corstens de zoon is van Henricus Corstens, voormaals fabrikant in linnens te Gemert, thans zinneloos zijnde, en van wijlen Josina Verhofstadt, en dat hij is geboren te Gemert in het jaar 1778.

138  11.11.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Gerard van Rixtel (14 jr), zoon van Gerard van Rixtel, bouwman Beek en Donk, aldaar overleden in 1800, en van Christina van Bragt, overleden te Beek en Donk in 1803. Familieraad: Jan van Rixtel, broer, bouwman Beek en Donk, Godefridus van Rixtel, broer, dienstknecht Beek en Donk, Arnoldus Mikkers, achterneef, linnenwever Gemert, Jan van Bragt, neef, bouwman Gemert, Tomas van Bragt, neef, dienstknecht Beek en Donk, Godefridus Verbakel, neef, bouwman Beek en Donk. Laatstgenoemde wordt toeziend voogd.

139  19.11.1814  Akte van niet-vereniging.

Jan de Jong, burgemeester van Beek en Donk, heeft laten dagvaarden Johanna Jan Martens, weduwe van Anthony Verbakel, boerin te Beek en Donk. Eis: Johanna Jan Martens moet een weg, die door haar was opgegraven, herstellen en vullen, zodat Jan de Jong weer op zijn goederen kan komen. Niet verenigd.

140  19.11.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Maria (20), Cornelia (17), Petronella (13), Henricus (10), Jan (5) en Helena Gloudemans (2), kinderen van Johannes Gloudemans, bouwman te Gemert, overleden aldaar 03.11.1814, en van Elisabeth Bastiaans, landbouwster te Gemert. Familieraad: Johannes Gloudemans, broer, bouwman, Jacobus van Schijndel, aangehuwd oom, linnenwever, Nicolaas van de Ploesterdonk, aangehuwd neef, linnenwever, alle drie wonende te Gemert, Henricus Bastiaans, oom, bouwman Someren, Jan en Adriaan Hurkmans, achterneven, bouwlieden te Someren. Johannes Gloudemans wordt toeziend voogd.

141  23.11.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Anna Maria (10), Cornelis (9), Petronella (7) en Lambertus Kling (3), kinderen van Cornelis Kling, bouwman te Boekel, overleden aldaar 26.05.1812, en van Helena Maria Peters, zonder beroep, inwonend bij haar moeder te Boekel. Familieraad: Henricus van Laanen, aangehuwd achterneef, Anthony Smits, achterneef, Johannes Tomassen, vriend, Daniel Peters, oom, Jacobus van der Dennen, aangehuwd oom, Cornelis Peters, achterneef, allen bouwlieden wonende te Boekel. Henricus Jan van den Elsen wordt toeziend voogd. De benoeming is op 24.11.1814 daar deze niet bij de deliberatie van de familieraad aanwezig was.

142  24.11.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Cornelia (14), Johanna (13), Antonetta (12) en Gerardus van Dooren (8), kinderen van Peter van Dooren, bouwman te Boekel en van Maria Kling overleden te Boekel 08.05.1809. Familieraad: Peter van Dooren, oom, Cornelis van den Bogaard, achterneef, Theodorus Jagers, vriend, Henricus Jan van den Elsen, achterneef, Henricus van Laanen, achterneef, Johannes Thomassen, 10e graad bloedverwantschap van moederszijde, allen bouwlieden te Boekel. Henricus van Laanen wordt toeziend voogd.

143  29.11.1814  Akte van bekendheid.

Johanna Maria van der Velden, boerin te Erp, wil trouwen met Jan Heykante, bouwman te Erp, maar kan geen correcte geboorteakte overleggen, omdat haar moeder Adriana van der Aa bij het inschrijven van de geboorte foutievelijk is vermeld als Adriana van der Laar. Willem van der Velden, volle broer, Maria van der Velden, volle zus, en Hendrik van der Steen, zwager, allen te Erp, Hendrik van der Aa, oom, Johanna Maria van der Aa, volle nicht, Nicolaas van der Aa, aangehuwde neef, alle drie te Gemert, en Anthony van Lieshout, neef te Veghel, verklaren dat Johanna Maria een dochter is van Dirk van der Velden, in leven bouwman te Erp en Adriana van der Aa, landbouwster te Erp.

144  07.12.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Johannes (2 jr) en Maria Werts (2 maanden), kinderen van Willem Werts, bouwman te Gemert, en Johanna van den Elsen, overleden te Gemert 27.11.1814. Familieraad: Hendrik Werts, grootvader, Tomas en Martinus Werts, oud-ooms, alle drie bouwlieden te Bakel, Hendrik Jonkers, aangehuwde oom, bouwman te Gemert, Johannes Kuipers, aangehuwde oom, linnenwever te Gemert, Hendrik van de Laar, oud-oom, bouwman te Gemert. Hendrik Jonkers wordt toeziend voogd.

145  16.12.1814  Akte van bekendheid.

Paulus van der Putten, bouwman Beek en Donk, wil trouwen met Margaretha Goorts, boerin te Erp, maar kan geen overlijdensakte van zijn moeder Maria van den Oever overleggen. Henricus van den Oever, bouwman, Peter van Boort, bouwman, Johannes Swinkels, klompenmaker, en Peter van der Putten, bouwman, allen wonende te Beek en Donk, verklaren dat Maria van den Oever is overleden te Beek en Donk in het jaar 1794.

146  16.12.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Maria Catharina Penninx (17), dochter van Leonard Penninx, linnenwever te Gemert en van Petronella van Zeelandt, overleden te Gemert 6-12-1814. Familieraad: Willem Ottens, zwager, stroodekker, Cornelis Penninx, oom, Jan Penninx, neef, Johannes en Peter Penninx, broers, en Henricus van den Acker, zwager, alle vijf linnenwever te Gemert. Peter Penninx wordt toeziend voogd.

147  19.12.1814  Benoeming van voogd en toeziend voogd.

Over Wilhelmina (13) en Johanna Maria Timmers (12), kinderen van Arnoldus Timmers, bouwman Erp, overleden aldaar in 1802, en van Anna Maria Pepers, landbouwster te Erp. Familieraad: Martinus en Albertus Timmers, ooms, Peter Biemans, aangehuwd oom, Theodorus Pepers, oom, Joost de Wit, aangehuwd oom. Antony van den Berg, achterneef, allen bouwlieden wonende te Erp. Anna Maria Pepers is  van voogdij verstooken omdat zij met Peter Versteegen, bouwman te Erp, een tweede huwelijk is aangegaan zonder de familieraad te raadplegen. Martinus Timmers wordt voogd en Joost de Wit toeziend voogd.

148  28.12.1814  Akte van niet-vereniging.

Cornelis Tomas van den Berg, bouwman te Gemert, heeft doen dagvaarden Jan Willem Hendrik Janssen, landbouwer te Boekel. Gedaagde zou aan de eiser leveren een hengst, welke hij “in koop van een huis behalven Fl. 2800,- kooppenningen” aan de eiser beloofd heeft.

149  30.12.1814  Benoeming toeziend voogd.

Over Gerrit Doense (12 jr) wonende te Venray, zoon van Henricus Doense, beestenhoeder wonende te Venray en Maria Peters, overleden te Deurne, november 1809. Familieraad: Johannes Adriaans, aangehuwde oom, bouwman Bakel, Jasper van Neerven, aangehuwde achterneef, bouwman Bakel, Jan Georg Geizer, vriend, logementhouder Gemert, Peter Peters, oom, bouwman Bakel, Joost Peters, oom, bouwman Gemert, Antony Teunisse, bloedverwant 6e graad van moederszijde, bouwman te Deurne. Laatstgenoemde wordt toeziend voogd.

1815

Petrus Cornelis van Berkel, vrederegter van het canton Gemert Provincie Braband.

171  09.01.1815  Akte van bekendheid.

Johanna Maria van de Velde, meerderjarige dochter, boerin te Erp wil huwen met Jan Heykants, meerderjarige jongeman, land­bouwer te Erp. Op de doopakte staat haar moeder Adriana van der Aa te Veghel als Adriana van de Laar geschreven. Johanna Maria van de Velde kan niet schrijven. Getuigen: Johannes van de Velde volle broeder, wonende te Uden; Wilhelmus van de Velde, volle broeder; Maria van de Velde, volle zuster; Agnes van de Velde, volle zuster; Hendrik van der Steen, zwager; Jan Jansse Beckers, aangehuwde oom van vaderszijde; allen wonende te Erp. Henricus Johannes van den Acker, aangehuwde neef van moederszijde, wonende te Gemert. Zij verklaren dat Johanna Maria van de Velde in echt is verwekt bij Theodorus Johannes van de Velde in leven landbouwer te Erp en Adriana van der Aa, land­bouwster te Erp.

172  18.01.1815  Benoeming toeziend voogd.

over Willem Verbaarschot, 20 jaar; Petronella Verbaarschot, 17 jaar;  Johanna Maria Verbaarschot, 15 jaar; allen minderjarige kinderen van Francis Verbaarschot, bouwman te Bakel en bij Hendriena Swinkels, overleden te Bakel op 31.12.1814.  Fami­lieraad: Henricus Verbaarschot, oom, bouwman, wonende te Deurne. Adriaan Adriaans, aangehuwde oom, bouwman; Peter Crooymans, aangehuwde oom, bouwman; Thomas Swinkels, oom, bouwman; Joachim Swinkels, oom, bouwman; Jacobus Swinkels, oom, bouwman; allen wonende te Bakel. Thomas Swinkels wordt toeziend voogd en meteen beëdigd.

173  19.01.1815  Akte van bekendheid.

Johannes Habraken, meerderjarige jongeman, bouwman te Gemert wil huwen. Er is geen overlijdensakte van zijn moeder Anna Jansse van de Kerkhof. De getuigen zijn: Willem van den Eijn­de, brouwer; Jan Georg Geiser, logement houder; Jan van Has­sem, koopman; Joost van Gerwen, bakker; allen wonende te Gemert. Zij getuigen te weten dat Anna Jansse van de Kerkhof is overleden te Gemert op 20.3.1813.

174  21.01.1815  Beëdiging.

Simon Meij, gewezen militair, wonende te Beek en Donk wordt benoemd tot veldwagter te Gemert.

175  23.01.1815  Benoeming toeziend voogd.

over Joanna Maria Kuipers, 16 jaar en Martinus Kuipers, 7 jaar, minderjarige kinderen van Arnoldus Kuipers, bouwman, wonende te Gemert en Antonetta van den Elsen, overleden te Gemert op 16.1.1815. Familieraad: Martinus Kuipers, oom, bouwman; Jan Kuipers, oom, bouwman; Henricus Habraken, aange­huwde oom; Hermanus Kuipers, volle broeder, bouwman; Francis van de Wijenberg, aangehuwde oom, bouwman; Jan van Kessel, aangehuwde oom, wever; allen wonende te Gemert. Hermanus Kuipers wordt meteen beëdigd als toeziend voogd.

176  25.01.1815  Benoeming toeziend voogd.

Over Elisabeth van den Burgt, 18 jaar en Anna Maria van den Burgt, 11 jaar; beiden minderjarige dochters van Jan Willem van den Burgt, in leven bouwman te Boekel en aldaar overleden in november 1812 en van Dorothea Emonds overleden te Boekel op 24.12.1814. Familieraad: Gerardus van den Burgt, volle broe­der, bouwman; Gerardus van den Berg, aangehuwde oom, bouw­man; Henricus van den Broek, aange­huwde neef, bouwman; Emond van den Hoogen, volle neef, bouw­man; Gerardus Emonds, volle neef, bouwman; Herman van der Heiden, vriend, burgemeester; allen wonende te Boekel. Henricus van den Broek wordt meteen beëdigd als toeziend voogd.

177  07.02.1815  Verzegeling.

Martinus Reinders, 15 jaar en Johanna Reinders, 14 jaar, beiden wonende te Bakel zonder voogden. Kinderen van Tomas Reijnders, overleden als weduwnaar van wijlen Elisabeth van den Heuvel in leven bouwman te Bakel en aldaar overleden op 1.2.1815. Tomas Reijnders woonde op den Bentem no:266. Bij de verzegeling van de nalatenschappen van Tomas Reijnders waren present: Jan Rijnders en Maria Jansse, zijnde huisvrouw. De lijst van goederen, omdat alles bewoond en gebruikt werd is omschreven als volgt: In een vertrek diend voor de huishou­ding: 1 veeren bed en hoofdpeluw en een kaffe bed en twee wolle dekens, agt slaaplakens, twee kopere handketels, een grooten en twee klijne ijzeren ketels, twee koperen thee ketels, drie spinnewielen, twee tafels, twee kisten, een kasje, zes tinnen en drie aarde schotelen, agtien tinne le­pels, een trog, een stand en melktob, zeven stoelen, een tinne trekpot, een tinne kommetje, een spiegel, een koffiemo­len, twee rekken, een lantaarn, een ijzeren lamp, een haal, een tang, een vuur­ijzer, een koekpan en handijzer, een room­zift, een schotel­bank en twee aarde schotelen, een kuip, een emmer, een zift, twee zijssens en twee zigten, een haargetouw, een haspel, een waskuip, twee houten lepels, dertig pond gehekeld vlas, twaalf pond linne garen. Op den zolder: dertig vaten rogge en twintig vaten boekwijt. Op den stal: een paard, vier koeijen, een dragende maal, twee kalveren, ploeg, een eegd, hoog en lage kar, vier schuppen en vier rieken, een turf spaaij, driedui­zend ponden hooij en vier duizend ponden stroo. In de schuur: een stroomes en snijbak, een wan, drie vlegels, een ladder, twee manden. Nog agt vorken en een strijkijzer en een aarde kruikje. In den kelder: vijf aarden potten en twee room­vlootjes.

178  09.02.1815  Benoeming voogd en toeziend voogd. (zie akte 177).

Martinus Reinders, 15 jaar en Johanna Reinders 14 jaar beiden wonende te Bakel, zonder voogden. Kinderen van Thomas Rein­ders, in leven bouwman en overleden te Bakel op 1.2.1815 en Elisa­beth van den Heuvel, overleden in oktober 1813. Familie­raad: Jacobus Peter Klaassen, aangehuwde oom, bouwman, Francis Michels, aangehuwde oom, bouwman; Hendrik Evers, aange­huwde oom, bouwman; allen wonende te Bakel. Peter van den Heuvel, oom, bouwman wonende te Deurne. Johannes van den Bogaard, volle neef, bouwman wonende te Bakel en Henricus van den Berg, aangehuwde neef, bouwman wonende te Deurne. Hendrik Evers wordt voogd en Peter van den Heuvel wordt toeziend voogd. Beiden worden meteen beëdigd.

179  16.02.1815  Akte van vereniging.

Jan Jacobs Ribbius, ontvanger der direkte belastingen, wonende te Lieshout, op ende jegens Francis Dekkers, particuliere wonende te Beek en Donk een dagvaardiging van 14.2.1815 te St.Oedenrode. De eiser verlangt dat de vrederegter de gedaagde commandeert tot het betalen van 50 hollandse gulden omdat deze de eischer in de herberg van Philip Eneman te Beek en Donk met woorden heeft beledigd. Dit ter genezing ten aanzien van de hem aangebragte belediging. De gedagvaarde Francis Dekkers zegt geen intentie gehad te hebben om te beledigen. Hij ver­klaart publiekelijk zijne uitlatingen te herroepen en hiervoor zelf te kosten zal betalen. De eischer Jan Jacobs Ribbius gaat hiermee accoord.

180  24.02.1815  Akte van bekendheid.

Johannes Dekkers, boerenknecht, meerderjarige jongman, wonen­de te Tongelre, canton Helmond. Geen akte van geboorte. Zijn vader Coenradus Dekkers staat bij zijn geboorte-akte als Maclovius Dekkers op het doopregister te Beek en Donk. Getui­gen: Francis Dekkers, achterneef van vaderszijde; Arnoldus Smits, aangehuwde halve neef van vaderszijde; Johannes van Veghel, vice burgemeester; Peter van Boort; Johannes Corten­bach; Thomas van Dijnen; Matijs van de Wijenberg; allen wonen­de te Beek en Donk, verklaren dat Johannes Dekkers de zoon is van Coenradus Dekkers en Justina van Os, geboren te Beek en Donk in 1785.

181  27.02.1815  Benoeming toeziend voogd.

over Johanna van Duinhoven, 17 jr.; Maria van Duinhoven, 13 jr.; Catharina van Duinhoven, 8 jr.; Antonetta van Duinhoven, 7 jr.; allen minderjarige dochters van Jan van Duinhoven, landbouwer te Bakel en wijlen Catharina van Bakel, overleden te Bakel op 23.1.1815. Familieraad: Jan Verberne, halve oom, bouwman; Goort van Dijk, aangehuwde oom, bouwman; Beiden wonende te Stiphout. Leonardus Kuipers, aangehuwde oom, bouw­man, wonende te Deurne. Francis Dekkers, aangehuwde oom, bouwman; Andries Maas, aange­huwde oom, bouwman; beiden wonende te Aarle-Rixtel. Cornelis Kuipers, aangehuwde oom, bouwman, wonende te Helmond. Andries Maas wordt beëdigd als toeziend voogd.

182  03.03.1815  Akte van deliberatie.

Hendrik van Will, brouwer te Beek en Donk, vader en voogd over zijn minderjarige kinderen: Maria Theresia van Will, 20 jr., Johanna Maria van Will. 16 jr. en Sebastianus Arnoldus van Will, 15 jr., allen wonende te Beek en Donk, verklaart dat hij om menige schulden als – een obligatie groot 2.000 guldens ten behoeve van Mej. de weduwe van den Hurck te Eindhoven – eene onderhandse gelovte groot 800 guldens t.b.v. Mej. de weduwe van den Hurck, – achterstallige interest van de 2 bovenstaande gelovten 400 guldens, -eene obligatie ter zake des koops groot 1900 guldens ten behoeve van de gezamenlijke erfgenamen van wijlen den Heer Lambertus van Will, -eene onderhandsche obli­ga­tie groot 565 guldens ad 5 guldens procenten behoeve van Mej. van der Asdonk wegens agterstalligen interest van voren­staande obligatie en verdere geincasseerde penningen 580 gulden, -een onderhandse obligatie ad 3 guldens procento ten behoeve van Jan van Ernst groot 600 guldens, -wegens achter­stalligen interest van bovenstaande obligatie van Jan van Evers 345 guldens, -een onderhandsche obligatie groot 1.000 gulden ad 400 guldens procento ten behoeve van Mevr. Boret te Gemert, -aan achterstallige interest van bovenstaande obliga­tie 740 gulden. Verdere schulden ten behoeve van: -de Broe­ders van Padua te Boekel. -Hubertus van de Moosdijk te Eindho­ven. -De Heer van de Toelart, notaris te Helmond. -De Domei­nen. -Den Heere Pastor van Beek en Donk. -De kinderen van Baar te Oir­schot en de weduwe Gijsbertus van Wil te Schijndel te betalen van achterstallige interesten en lopende schulden, zijne onroerende goederen te verkopen, vermits de roerende goederen in geene deelen tot aflossing toereikend zijn. Te verkoopen: Huis en Hof en aangelag aan de Peperstraat, Beek en Donk, een klein huisje, bevattende de 2 woningen; een perceel bouwland op de Bekerheide; een perceel land op de Pan in den akker; een perceel land op de Zandakker; een perceel groes genaamd Den Beemd aan de rivier de Aa; een perceel groes genaamd de Laars­se Velden; een schaarbos; twee percelen denne­bossen onder Lieshout; huis, hof en aangelag met brouwerij te Beek en Donk; een perceel groes, gelegen in de Laarsse Velden; een perceel groes in de Aagte. De helft van de water, koorn, olymolen, huis, schuur, stal en aangelag bijgenaamd De Schim­mel­se Moolen en een tuin bij voornoemde moolen, een ver­zoek tot autorisa­tie om te komen tot verkoop. Familieraad: Christi­anus van Will, oom, rentenier wonende te Gemert; Nico­laas Schrijvers, aange­huwde oom, koopman, wonende te Schijndel. Arnoldus Petrus en Egidius van Will, volle broeders, wonende bij vader in Beek en Donk; Hubertus van de Moosdijk, aange­huwde oom, fabricant; Johannes Jacobus Smits, aangehuwde neef, koopman; beiden wonende te Eindhoven, canton Eindhoven. Hij krijgt toestemming om alle voorschreven goederen te verko­pen met uitzondering van: huis, hof met aangelag, de brouwerij te Beek en Donk en de helft van de moolen met tuin. Mocht dit niet voldoende zijn, dan zal Hendrik van Will door hun worden geautoriseerd om de verdere goederen na welgevallen te ver­koopen tot dat alle schulden behoorlijk zijn afgelost. Alle koopspenningen komen in handen van Hubertus van de Moosdijk en deze zal daaruit de betalingen doen.

183  15.03.1815  Akte van deliberatie.

Laurens van Dooren, bouwman te Gemert, als voogd over Maria van Dooren, 15 jr. en Henrica van Dooren, 13 jr., wonende te Gemert, dochters van wijlen Cornelis van Dooren, overleden te Gemert in augustus 1803, in leven landbouwer te Gemert en Catharina Hendriks, thans in huwelijk met Johannes Buckings, landbouwer te Gemert. Deze Johannes Buckings is benoemd bij akte, gepas­seerd 9.3.1814 voor de heer Hendrik Oppers, plaats­vervangend vrederegter Canton Gemert, geregistreerd in St.Oe­denrode op 10.3.1814. De voogd heeft verklaard, dat hij in qualiteit als voogd over voornoemde minderjarigen de testamen­taire disposi­tie van Dirk Janse van de Vondervoort voor den Notaris Jan Francis Aalders en getuigenis te Gemert op 24.4.­1813 gepas­seerd voor de competente regter te doen annulleren uit hoofde dat een der getuigens een eige neef is in de vierde graad van de vrouw van de legataris Antoni Peter van Zeeland, bouwman te Gemert. Hij wil van de familieraad hiertoe de nodige auto­risatie en dat de familieraad hem toestaat dat de geregtelijke erfposten der minderjarigen in de nalatenschap van Dirk Janse van der Vondervoort door hem onder benefictie van inventaris mag worden aanvaard. Familieraad: Peter van den Elsen, aange­huwde oom, bouwman; Johannes Smits, aangehuwde oom, bouwman;  Leonardus Vogels, aangehuwde oom, timmerman; Joannes Buckings, schoonvader der minderjarigen, bouwman; Johannes van der Aa, aangehuwde oom, bouwman; Jacobus Hen­dricks, oom, dienstknegt; allen wonende te Gemert, besluiten dat Lourens van Dooren als voogd het voornoemde testament in regten mag annuleren en de erfposten door hem mogen worden aanvaard.

184  niet aangetroffen.

185  29.03.1815  Akte van bekendheid.

Antonius van Deursen, meerderjarige jongman, linnewever te Gemert, wil huwen, maar kan geen geboorteakte overleggen. Getuigen: Sophia van den Eijnde, weduwe van wijlen Anselmus van Deursen, in leven linnewever, moeder van de comparant; Jan van Deursen, volle broeder; Francina van Deursen, volle zus­ter; Nicolaas van Deursen, oom vaderszijde; Willem van Deur­sen, oom vaderszij­de; Willem van den Eynde, particulier; Johan­nes van Lieshout, particulier; allen wonende te Gemert, ver­klaren, dat Antonius van Deursen de zoon is van Anselmus van Deursen en Sophia van den Eijnde. Hij is geboren te Gemert in augustus 1780.

186  01.04.1815 Akte van verzegeling.

Joost van Hertum, landbouwer te Lieshout, als vader en voogd om een tweede huwelijk aan te gaan. Zijn eerste echtgenote was Theodora van der Sanden. overleden te Lieshout in septem­ber 1812. Ten behoud van zijn regten en omdat ten allen tijden zoude constateren dat er niets is ontvreemd of verbrast ge­weest van de goederen uit het eerste huwelijk, verzoekt om ten zijnen huize te Lieshout de meubelen, effecten en papieren te koomen verzegelen: een veere bed, hoofdpeluw en een kussen, een wolle deken en kofferbed, 2 spinnewielen, een hangend huisorlogie, 6 paar slaaplakens, drie groote en een kleine koperen ketel, een ijzeren ketel, een koperen theeketel, een koperen koffiepot, een theepot van tin, een koffiemolen, tien tinnen lepels, 6 stoelen, 2 tafels, een koperen bedpan, een ijzeren koekpan, een hangijzer, een groote kast, een etens­kast, een kist, een boterstand, een melkblok, een roomkuip, een olyvaatje, een roomzift enz. enz.; een akte van scheiding en deiling, gepas­seerd voor schepenen van Lieshout van 7 maart 1772, wegens vaste goederen waarvan de helft competeert aan Joost van Heertum; een transport schepen Lieshout 3.3.1792.

187  05.04.1815  Benoeming toeziend voogd.

Over Maria, 15 jr.; Henricus, 13 jr.; Leonardus, 12 jr.; Francina, 11 jr.; Johanna, 8 jr.; Anna Maria, 2 jr.; allen minderjarige kinderen van Joost van Heertum, bouwman te Lies­hout en wijlen Theodora van der Sanden, overleden te Lieshout in september 1812. Familieraad: Adriaan Koppens, aangehuwde oom, bouwman; Dirk van Oss, achterneef, bouwman; Christiaan Brou­wers, aangehuwd achterneef, klompmaker; Francis van der San­den, oom, bouwman; Louwrens van der San­den, oom, bouwman; Peter van der Sanden, oom, bouwman; allen wonende te Lieshout. Peter van der Sanden wordt beëdigd als toeziend voogd.

188  13.04.1815 Akte van verzegeling.

Arnoldus Swinkels, timmerman te Lieshout, weduwnaar van wijlen Johanna Habraken overleden te Lieshout op 10.12.1813, als vader en voogd over zijn minderjarig kind, opdat ten alle tijde blijke welke goederen hij met zijn voornoemde echtgenote gehad heeft en dat er niets van de nalatenschap is ontvreemd, nog verbrast. Beschrijving van goederen.

189  14.04.1815  Benoeming toeziend voogd.

Over Gijsbertus Swinkels, 2 jr., minderjarige zoon van Arnol­dus Swinkels, timmerman te Lieshout en van wijlen zijn echtge­note Johanna Habraken, overleden te Lieshout op 10.12.1813. Familieraad: Martinus Swinkels, oom, bouwman; Martinus van Oss, agterneef, bouwman; Johannes Swinkels, agterneef, bouw­man; allen wonende te Lieshout; Paulus Habraken, grootvader, bouwman; Andreas Habraken, oom, bouwman; Hendrik Habraken, oom, bouwman; allen wonende te Eckert, kanton Helmond. Andreas Habraken wordt beëdigd als toeziend voogd.

190  16.04.1815  Akte van verzegeling.

Hendrik Werts, bouwman wonende te Bakel, als grootvader en wettige voogd over de minderjarige kinderen van zijn zoon; Willem Werts, overleden te Gemert op 6.4.1815 en wijlen Johan­na van den Elsen, overleden te Gemert op 30.11.1814; zegt i.v.m. zijn 65-jarige leeftijd de voogdij over het minderjari­ge kind niet aan te nemen. Verzegeling ten sterfhuize om de regten van de minderjarigen op de nalatenschap te verzekeren, daar deze nu zonder voogden zijn. Het sterfhuis, staande op het gehugt Esdonk onder Gemert, aldaar aanwezig: Johanna Goossens, dienstmeid. Lijst beschrijving goederen.

191  18.04.1815  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Jan Werts. 2 jr. en Maria Werts, 9 mnd., kinderen van Willem Werts, in leven landbouwer, overleden te Gemert op 6.4.1815 en van Johanna van den Elsen, overleden te Gemert op 30.11.1814. Familieraad: Hendrik Werts, grootvader, bouwman; Tomas Werts, oudoom, bouwman; Martinus Werts, oudoom, bouw­man; allen wonende te Bakel; Hendrik Jonker, aangehuwde oom, bouw­man; Johannes Kuipers, aangehuwde oom, linnenwever; Johannes van der Heijden, achterneef, bouwman; allen wonende te Gemert.

Martinus Werts wordt voogd en Johannes van der Heyden wordt toeziend voogd. Beiden worden meteen beëdigd.

192  19.04.1815  Akte van niet-vereniging.

Eiser Hendrik van Rixtel, bouwman te Beek en Donk heeft per akte van 15.4.1815 en 17.4.1815 te St.Oedenrode doen dagvaar­den: Jan Geert van Rixtel, bouwman te Beek en Donk, om te komen tot vereniging, dat inhoudt dat Jan van Rixtel aan Hendrik van Rixtel behalve 300 guldens, door Jan van Rixtel ingevolge mondelinge deeling tussen de kinderen van wijlen Gerardus van Rixtel te Erp den 17.6.1813 gedaan aan Hendrik van Rixtel verschuldigd. Jan van Rixtel is ook verschenen en na vrugteloos beproeft te hebben om de partijen te consiliee­ren, hebben wij hen verzonden naar hun competenten regter.

193  06.06.1815  Akte van vereniging.

Peter Jacobus van Grootel, en Anna Maria Jacobus van Groot­el, weduwe van wijlen Jan Crooijmans, beide renteniers te Bakel, hebben doen dagvaarden met een dagvaardiging, St.Oeden­rode op 2.6.1815, geregistreerd St.Oedenrode op 5.6.1815, Johannes Peters van Berlo, bouwman te Bakel. De eis, dat de gedagvaarde dadelijk laten liggen en verlaten zeker huis en schuur met verder getimmer, bijgelegen hof en groes en teul­land, allen onder de gemeente Bakel. Hij heeft dit alles gehuurd voor 6 achtereenvolgende jaren. De gedagvaarde Johan­nes Peters van Berlo neemt aan om de sinsen van dit jaar 1815 verscheene huur ten somma van 145 gulden met Bamis in dit jaar zal voldoen, als hij nog 5 agtereen volgende jaren het huis en landerijen zal kunnen bewonen en bebouwen en dat hij de huur ieder jaar tot 1820 zal betalen. De eisers gaan ak­koord dat gedaagde nog 5 agtereen volgende jaren te rekenen tot 1820 gemeld huis en landerijen zal kunnen bewonen en bebouwen, mits hij met sinsen van ieder jaar bedongen van 145 guldens benevens daaruit de grondlasten jaarlijks op de daar­voor gestelde tijd be­taald. Verder zal hij gehouden zijn om voormelde huizing en schuur te dekken met duizend ponden stroo en dat hij voor den afval gehou­den zal zijn de dekkers den kost te geven. De verhuurders nemen de vrijheid om de nodige banden en leegroe­den op dat erf staande te mogen snijden. De verhuurders reserveren alle opgaande hout voor zichzelf en verbieden de huurder tegelijk schaarhout beneden de vijf jaar te kappen. Mocht de huurder een der bovenstaande bedingingen niet nakomen, vervalt de huur en moet de huurder de goederen verlaten. De huurder verlaat de hof en groeslanden zonder opzegging in 1820.

194  04.07.1815  Akte van vereniging.

Cornelis Janssen, bouwman te Boekel moet van Lourens van Dooren, bouwman te Gemert 156 hollandse guldens sins ontvangen wegens 8 jaren achterstallige interest ad drie gulden en vijf stuivers pro cento van eene obligatie groot zeshonderd guldens gepasseerd voor schepenen van Boekel op 2.11.1781. De partijen zijn overeengekomen, dat Laurens van Dooren in het jaar 1816 vijftig gulden betaalt met Lichtmis en ieder volgend jaar vijftig gulden tot de interest ten volle bijbetaald is.

195 t/m 198 niet aangetroffen.

199  28.07.1815  Benoeming toeziend voogd.

Petrus Cornelis van Berckel, vrederegter te Gemert.

Over Mechtilda van den Berk, 7 jr.; Francina van den Berk, 3 jr.; Jacobus van den Berk, 20 dgn.; minderjarige kinderen van Hendrik van den Berk, bouwman te Gemert en van wijlen zijne echtgenote Johanna Maria Slaats, overleden te Gemert op 15-7-1815. Familieraad: Johannes van den Berk, oom, bouwman, wonen­de te Lieshout; Jan Penninx, vriend, bouwman; Willem de Wit, vriend, bouwman; Antony Slaats, oom, bouwman; Andries Slaats, oom, bouwman; Johannes van der Aa, aangehuwd oom, bouwman; allen wonende te Gemert. Antony Slaats wordt beëdigd als toeziend voogd.

200 05.08.1815  Benoeming toeziend voogd.

Over Reinier Hurkmans, 6 jr.; Arnoldus Hurkmans, 2 jr.; Anto­netta Hurkmans, 10 wkn.; minderjarige kinderen van Govert Hurkmans, bouwman te Beek en Donk en van wijlen Johanna Maria van der Aa, overleden te Beek en Donk op 13.7.1815. Familie­raad: Willem Hurkmans, oud-oom, bouwman te Veghel; Adriaan Hurkmans, oud-oom, bouwman te Erp; Antony Verbruggen, aange­huwde oom, dagloner te Veghel; Arnoldus van der Aa, oom, bouwman te Erp; Johannes van der Aa, oom, bouwman te Gemert; Andries van Handel, aangehuwde oom, bouwman te Gemert. Arnol­dus van der Aa wordt beëdigd als toeziend voogd.

201  18.08.1815  Benoeming toeziend voogd.

Over Hubertus van der Loo, 16 jr.; Johanna Maria van der Loo, 11 jr.; Johanna van der Loo, 9 jr.; Gerardus van der Loo, 6 jr.; Petrus van der Loo, 3 mnd.; minderjarige kinderen van wijlen Johannes van der Loo, in leven bouwman te Boekel, aldaar overleden op 3.8.1815 en van Anna Maria Tielemans, landbouwster te Boekel. Familieraad: Hendrik van den Broek, aangehuwde oom, bouwman; Willem Tiele­mans, aangehuwde oom, bouwman; Jan van Laanen, halve aangehuw­de oom, dagloner; Henricus Tielemans, oom, bouwman; Cornelis Tielemans, oom, bouwman; Gerardus Tielemans, oom, bouwman; allen wonende te Boekel. Willem Tielemans wordt beëdigd als toeziend voogd.

202  19.08.1815  Benoeming toeziend voogd.

Over Elisabeth Geenen, 7 jr.; Wilhelmus Geenen, 5 jr.; Corne­lia Geenen, 4 jr.; Helena Maria Geenen, 2 jr.; minderjarige kinderen van Theodorus Geenen, in leven bouwman te Gemert, aldaar overleden op 12.8.1815 en van Johanna van Duinhoven, wonende te Gemert. Familieraad: Arnoldus Kuipers, agterneef, bouwman; Martinus Kuipers, agterneef, bouwman; Henricus Habra­ken, aangehuwde agterneef, bouwman; allen wonende te Gemert; Johannes van Duinhoven, oom, bouwman wonende te Bakel; Jacobus van de Ploesterdonk, aangehuwde oom, bouwman; Symon van de Von­dervoort, agterneef, bouwman; beiden wonende te Gemert. Martinus Kuipers wordt beëdigd als toeziend voogd. Johan­nes Antony van den Elsen, particulier te Gemert, werd ook voorge­dragen als toeziend voogd, maar niet benoemd.

203  19.8.1815  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Hubertus van Zeelandt, bouwman te Gemert als voogd met Theo­do­rus Geenen den 12.8.1815 overleden te Gemert, aangesteld over de minderjarige kinderen Cornelis, 13 jr. en Jan, 10 jr., van wijlen Jan van de Vonder­voort en Antonetta Geenen, beiden te Gemert overleden wil i.v.m. eigen ongeschiktheid uit de voog­dij worden ontslagen. Familieraad: Jan de Groot, aangehuw­de oom, bouwman; Henricus van de Vonder­voort, agterneef, bouwman; Denis Willems, aange­huwde agter­neef, kleermaker; Jan Geenen, agterneef, bouwman; Marti­nus Kuipers, agter­neef, bouwman; Arnoldus Kui­pers, agterneef, bouwman; allen wonende te Gemert. Jan Geenen wordt beëdigd als voogd en Jan de Groot wordt beëdigd als toeziend voogd.

204  30.08.1815  Benoeming voogd.

Het vredegerecht zit in onze woning ten Kasteele te Gemert.

Benoemen van een voogd in de plaats van Theodorus Gevers te Gemert overleden op 11.8.1815, over Maria Gene, 20 jr. en Cornelis Gene, 13 jr., beiden minderjarige kinderen van Theo­dorus Geene en Antonetta Manders te Gemert overleden. Familie­raad: Jan de Groot, volle neef, bouwman; Antony van Zeeland, aangehuwde neef, bouwman; Henricus de Klein, aangehuwde neef, bouwman; allen wonende te Gemert; Johannes Manders, halve oom,bouwman; Peter Peters, aangehuwde oom, bouwman; beiden wonende te Bakel, Johannes Nooyen, agterneef, bouwman wonende te Gemert. Henricus de Klein wordt beëdigd als voogd. Tevens is aanwezig Jan Geene, volle broeder en toe­ziend voogd.

205  07.09.1815  Beëdiging.

Jacobus Nagels, gegageerd soldaat laatstelijk gewoond hebbende te ‘s-Hertogenbosch, benoemd tot veldwagter der Gemeente Lieshout bij resolutie, beëdigd te Eindhoven op 9.8.1815.

206  12.09.1815  Akte van bekendheid.

Gerard van Kol, meerderjarige jongman, boereknegt te Veghel, geboren te Erp wil gaan trouwen, maar kan geen geboorte akte overleggen, omdat zijn vader, Henricus van Kol bij de aanteke­ning van het doopsel onder de naam Theodorus Gerardi van Kol te Erp op het doopregister gebragt is. Getuigen: Henricus van Kol, vader, dagloner; Petronella Janssen de Wit, moeder, huisvrouw, beiden wonende te Erp; Johannes van Zutphen, aange­huwde oom vaderszijde, bouwman en Willemijn van Kol, moeye vaderzijde, huisvrouw van Johannes van Zutphen voornoemd, beiden wonende te Veghel; Antony Bloemers, particulier, linne­wever; Helena Bloemers, meerderj. dochter van Antony Bloemers, voornoemd, particuliere; Christiaan Willems, particulier, linnenwever; allen wonende te Gemert. Zij allen verklaren dat Gerard van Kol in echt verwekt is bij Henricus van Kol en Petronella Janssen de Wit.

207  15.09.1815  Akte van bekendheid.

Leonardus van der Steen, meerderjarig jongman, linnenwever, wonende te Gennep, wil huwen maar kan geen overlijdens-akte van zijn moeder produceren. Getuigen: Arnoldus van Eupen, deurwaarder; Joost van Gerwen, bakker; Peter Engels, linnenwe­ver; Arnoldus Verhofstadt, linnenwever; allen wonende te Ge­mert. Zij verklaren dat zij hebben gekend Helena Roeffs, in leven huisvrouw van Johannes van der Steen en moeder van de requerant en weten dat Helena Roeffs te Gemert is overleden.

208  18.09.1815  Akte van verzegeling.

Overleden te Bakel op 18.9.1815 Gulielmus van Heeswijk, in leven pastoor te Bakel. Nalatende afwezige erfgenamen aanwezig ten sterfhuize. Den eerwaarde heer Johannes van Krey, kapelaan te Bakel; Gulielmus den Doop, molenaar te Bakel; Johanna Francis Kluitmans, dienstmeid van de overledene. Het sterfhuis is gelegen in de Kerkstraat te Bakel. Johanna Kluitmans wordt aangesteld tot bewaarster der zegelen. Lijst met goederen aanwezig.

209  26.09.1815  Benoeming toeziend voogd.

Over Peter Royackers, 19 jr.; Catharina Royackers, 18 jr.; Joseph Royackers, 17 jr.; Maria Royackers, 15 jr.; Nicolaas Royackers, 10 jr.; Wouter Royackers, 7 jr.; Christiaan Royac­kers, 6 jr.; allen minderjarige kinderen van Gerit Royackers, bouwman te Beek en Donk en  Maria van de Rijt te Beek en Donk overleden op 18.9.1815. Familieraad: Adriaan Royackers, oom, bouwman; Huibert Royackers, oom, bouwman; Paulus Kanters, aangehuwde oom,. bouwman; Christiaan van de Rijdt, oom. bouw­man; Adam van de Rijdt, oom, bakker; Johannes van Vlerken, aangehuwde oom, smid; allen wonende te Beek en Donk. Johannes van Vlerken wordt beëdigd als toeziend voogd.

210  02.10.1815  Benoeming toeziend voogd.

Antonius Reloe, 2 jaar, minderjarige zoon van Nicolaas Reloe, bouwman te Lieshout en van wijlen Catharina Daniels, overleden te Lieshout op 18.9.1815. Familieraad: Francis Reloe, oom, bouwman; Johannes Reloe, oom, bouwman; Willem Reloe, oom, bouwman; allen wonende te Helmond, Johannes Daniels, oom, bouwman te Lieshout; Francis Schepers, oom, bouwman te Beek en Donk; Joseph Daniels, agterneef, bouwman te Lieshout. Francis Relou wordt beëdigd als toeziend voogd.

211 06.10.1815  Akte van ontzegeling.

Gosewinus van Heeswijk, brouwer te Vught en Peter van Gijzel, wettige zoon van Wilbort van Gijzel en Anna Elisabeth van Heeswijk wonende te Poppel, verklaren dat hun oom, den eer­waarde heer Gulielmus van Heeswijk is overleden. Zie 208. Ontzegeling zonder enige beschrijving omdat er geen oppositie bestond. Johanna Francis Kluitmans is ontslagen van hare bewaring.

212  20.11.1815  Akte van bekendheid.

Paulina Adriaans, meerderjarige dochter, boerin, geboren en wonende te Lieshout, wil huwen maar kan geen akte van geboorte produceren. Getuigen: Francis Merkenbach, aangehuwde agter­neef, smid; Adriaan van den Bogaard, bloedverwant 4e graad, timmerman; Hendrik van Hittert, particulier, linnenwever; Gijsbertus van de Rijt, particulier, timmerman; Adriaan Meu­lendijk particuliere, dagloner; Matijs van Moorsel, particu­lier, kleermaker; Peter van Deursen, particulier, linnenwe­ver; allen wonende te Lieshout, verklaren dat Paulina Adriaans in echt verwekt is bij Peter Adriaans en Henrica Strijbos. Zij weten zeker dat vader is Peter Adriaans en niet Peter Adriaans Peters.

213  21-11-1815  Akte van emancipatie.

Johannes Gijsberts van der Aa, bouwman, wonende te Gennep, verkaart voornemens te zijn te emanciperen, Catharina en Petrus van der Aa, beiden kinderen van hem, Johannes Gijsberts van der Aa en van wijlen Wilhelmina Johanna Ottens. Beide voor­noemde kinderen hebben de ouderdom van vijftien volle jaren bereikt. Catharina is geboren op 17.4.1794 en Petrus is geboren op 26.5.1799, beiden te Gemert. (Extract uit doopre­gister, gegeven door de burgemeester te Gemert).

214  24.11.1815  Benoeming toeziend voogd.

Over Anna Raymakers, 3 jr.; Catharina Raymakers, 2 jr.; Goor­dina Raymakers, 10 mnd.; alle 3 minderjarige kinderen van wijlen Theodorus Raymakers, in leven bouwman te Beek en Donk, aldaar overleden op 15.11.1815 en Willemijn Werts, landbouw­ster te Beek en Donk. Familieraad: Francis van der Zande, aangehuwde oom, bouwman; Andries Swinkels, aangehuwde oom, bouwman; beiden wonende te Lieshout, Francis van Duynhoven, agterneef, bakker te Aarle-Rixtel; Johannes Werts, oom, boe­reknegt te Boekel; Jan Werts, oom, boereknegt te Beek en Donk; Willem Werts, oom, boereknegt te Gemert. Francis van Duynhoven wordt beëdigd als toeziend voogd.

215  24.11.1815  Akte van bekendheid.

Jacobus Hoeimakers, meerderjarige jongman, linnenwever, inwo­nend bij zijn moeder te Lieshout, wil huwen maar kan geen overlij­densakte van zijn vader Johannes Hoeimakers produceren. Vader staat in het overleden register van Lieshout geschreven als Johannes Hoemans. Getuigen: Henricus van Uittert, linnen­we­ver; Peter van Deursen, linnenwever; Roelof Adriaans, klom­pen­maker; Francis Merckelbach, smid; allen wonende te Lies­hout, verkla­ren gekend te hebben Johannes Hoeimakers en weten dat de ware naam van de comparants vader is Johannes Hoeima­kers en niet Hoemans en weten dat deze Johannes Hoeimakers is overleden te Lieshout in het jaar 1805.

216  27.11.1815  Akte van bekendheid.

Antonius Antonissen, boereknegt, weduwnaar van wijlen Maria van de Ven, wonende te Bakel, wil huwen, maar kan geen akte van geboorte produceren. De naam van zijn moeder staat bij zijne geboorte te Bakel niet geschreven. Getuigen: Johannes Raymakers, bouwman; Peter Jan Klaassen, bouwman; Andries van Neerven, bouwman; Jan van Asten, bouwman; Leendert Hendriks, bouwman; Hendrik Adriaans, bouwman; Antony Jan Wilbers, bouw­man; allen wonende te Bakel, verklaren Antonius Antonissen, hier aanwezig, te kennen. Hij is de zoon van Wilbert Antonis­sen en Goordina van Grotel, beiden te Bakel overleden.

217  27.11.1815  Akte van bekendheid.

Antonius Antonissen, boereknegt te Bakel, weduwnaar van wijlen Maria van de Ven, wil huwen, maar heeft geen akte van overlij­den van zijn vader Wilbert Antonissen. Getuigen: no 1 t/m 4 van akte 216. Zij verklaren zeker te weten, dat Wilbert Anto­nissen, vader van Antonis Antonissen, te Bakel is overleden in het jaar 1771.

218  27.11.1815  Akte van bekendheid.

zie akte 216 + 217. Geen akte van overlijden van zijn moeder. Getuigen no 1 t/m 4 van akte 216, verklaren Goordina van Grotel, in echt geweest met Wilbert Antonissen, te hebben gekend. Zij is de moeder van Antonius Antonissen en overleden te Bakel in het jaar 1773.

219  27.11.1815  Akte van bekendheid.

Zie akten 216 + 217 + 218. Geen akte van overlijden van wijlen zijne echtgenote Maria van de Ven. De naam van de comparant staat op het register van overlijden van Maria van de Ven als Antonius Wilbers geschreven. Getuigen no 1 t/m 4 van akte 216 verklaren Antonius Antonissen te kennen als weduwnaar van wijlen Maria van de Ven, overleden te Bakel en niet Antonius Wilbers.

220  27.11.1815  Akte van bekendheid.

Catharina Verbruggen, spinster te Bakel, weduwe van wijlen Henricus Corstiaans. Catharina wil hertrouwen. Kan geen over­lijden van wijlen haren vader Johannes Verbruggen overleg­gen. Getuigen: Johannes Raymakers, bouwman; Peter Jan Klaas­sen, bouwman; Andries van Neerven, bouwman; Jan van Asten, bouwman; allen wonende te Bakel, verklaren te hebben gekend Johannes Verbruggen, vader van Catharina Verbruggen voornoemd. Zij weten zeker dat Johannes Verbruggen overleden is te Bakel in het jaar 1784.

221  27.11.1815  Akte van bekendheid.

Zie akte 220.  Er is geen overlijdensakte van haar moeder Elisabeth van Asten, bekend. Getuigen no 1 t/m 4 van akte 220 verklaren gekend te hebben Elisabeth van Asten, in echt ge­weest met Johannes Verbruggen en moeder van de comparant. Zij weten dat Elisabeth van Asten is overleden te Bakel in het jaar 1800.

222  27.11.1815  Akte van bekendheid.

Zie akte 220. Er is geen overlijdensakte van haar overleden man Henricus Corstiaans. Bij inschrijving van zijn overlijden staat comparante als Catharina Ariaans. Getuigen 1 t/m 4 van akte 220 verklaren te kennen dat Catharina Verbruggen in echt geweest is met Henricus Corstiaans te Bakel overleden in het jaar 1812. Zij weten zeker dat haar naam is Catharina Verbrug­gen en niet Catharina Ariaans.

223  01.12.1815  Benoeming toeziend voogd.

Over Leonard Brouwers, 20 jr.; Johanna Maria Brouwers, 18 jr.; Cornelis Brouwers, 16 jr.; Maria Brouwers, 15 jr.; Wille­mijn Brouwers, 14 jr.; Antonet Brouwers, 11 jr.; Johanna Brouwers, 3 jr.; allen minder­jarige kinderen van Francis Brouwers, in leven bouwman te Erp en aldaar overleden 15.10.1815 en van Hendrina van Dommelen, wonende te Erp. Familieraad: Jan Brou­wers, oom, bouwman; Dirk Brouwers, oom, bouwman; Dirk van Moorsel, volle neef, bouwman; allen wonende te Lies­hout, Jan van Dommelen, oom, bouwman; Martinus van Dommelen, oom, bouw­man; Hendrik van Dommelen, oom, bouwman; allen wonende te Erp. Jan Brouwers wordt benoemd tot toeziend voogd.

224  01.12.1815  Beëdiging.

Jan Baptist Passage, wonende te Erp, wordt benoemd tot 2e veldwachter te Erp.

225  09.12.1815  Akte van niet-vereniging.

Jan de Groot, bouwman; Jacobus Buckings, dagloner; Adam van Engeland, bouwman; allen wonende te Gemert, om te komen tot een schikking wegens den eisch welke de 2 eerstgenoemden als erfgenamen van wijlen Cornelis Vondervoort te Gemert overleden tegen den laatstgenoemde, houdende dat Adam van Engeland aan hun betalen een som van 200 guldens, spuitende uit geleende penningen blijkens onderhandse schuldbekentenis dato

26­.3.1790, geregistreerd in Helmond. Geen schikking verzonden naar hun competente regter.

226  11.12.1815  Benoeming toeziend voogd.

Over Hendrina Maas, 14 jr.; Antonius Maas, 7 jr.; Peter Maas, 5 jr.; allen minderjarige kinderen van wijlen Henricus Lau­rens Maas senior, in leven bouwman te Beek en Donk, aldaar overle­den op 7.11.1815 en Alegonda Dekkers, landbouwster te Beek en Donk. Familieraad: Henricus Lau­rens Maas junior, oom, bouwman; Jan Smits, aangehuwde oom, bouwman; Laurens van Duinhoven, aangehuwde oom, bouwman; Francis Dekkers, oom, rentenier; Antony van der Aa, aangehuwde oom, bouwman; Johannes Aalders, aangehuwde oom, bouwman; allen wonende te Beek en Donk. Henri­cus Laurens Maas junior wordt beëdigd tot toeziend voogd.

227  22.12.1815  Akte van bekendheid.

Theodorus van Rooy, smid te Gemert, wil huwen maar heeft geen geboorte-akte. Zijn moeder staat bij de doopakte als Johanna Lamberti Bogert te Uden. Getuigen: Godefridus Habraken, neef moederszijde, bouwman; Henricus Habraken, neef moederszijde, bouwman; Willem van Gerwen, agterneef moederszijde, bouwman; Adriaan Klaas­en, agterneef moederszijde, linnenwever; Francis van den Berg, bouwman; Johannes de Hezelaar, glazenmaker; Peter van Stiphout, linnenwever; allen wonende te Gemert, verklaren, dat zij kennen Theodorus van Rooy in echt verwekt bij Henricus van Rooy, smid te Gemert en bij wijlen Johanna Habraken en dus niet Johanna Lamberts Bogers.

1816

Vrederechter in Gemert Petrus Cornelius van Berckel. J. Corstens, Griffier.

1  02.01.1816  Akte van niet vereniging.

Willem Huijsmans, kleermaker te Vlierden, eiser. Johannes Jan Nooijen, bouwman te Bakel zou aan eiser moeten betalen 89 guldens en 2 stuivers, welke eiser aan Notaris van Riet te Deurne in qualiteit als borg voor Nooijen heeft betaald, wegens een door Nooijen gekocht paard.

2  09.01.1816  Akte van niet vereniging.

Johannes van den Berg, landbouwer te Beek en Donk, namens zijn huisvrouw Johanna Willems van den Boogaard, eiser. Johannes van Vegchel en Henricus van Vegchel, bouwlieden te Beek en Donk,gedaagden. Zij moeten Johanna uitke­ren wat zij haar verschuldigd zijn.

3  09.01.1816  Akte van niet vereniging.

Ansem Renier Penninx, bouwmansknecht te Gemert, eiser. Meche­lina Nelis Jan Geerts, boerin te Gemert, weduwe van Johannes Hoeven­harst, in leven bouwman te Gemert. Mechelina zou ¦1.000,- moeten betalen als schadeloosstelling aan eiser wegens het zonder redenen niet door laten gaan van huwelijk tussen hen beiden.

4  12.01.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over Petronella Verbakel, 13 jr. dochter van Peter Verbakel, bouwman te Beek en Donk, overleden op 15.12.1815 en Johanna Maria Verbakel, landbouwster te Beek en Donk. Familie­raad: Leendert Verbakel, oom, bouwman te Lieshout; Francis van der Zande, aangehuwde oom, bouwman te Lieshout; Peter Jan Peters, achterneef, bouwman te Beek en Donk; Daniel van den Eijnden, aangehuwde oom, bouwman; Johan­nes Verbakel, oudoom, bouwman; Wouter van der Heiden, achter­neef, bouwman; alle drie wonende te Beek en Donk. Leendert Verbakel wordt toeziend voogd.

5  niet aangetroffen.

6  19.01.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over minderjarige Ida 12 jr.; Hendrina 6 jr. en Maria van der Heiden 4 jr. Vader is Wouter van der Heiden, bouwman en moeder Anna Verbakel, overleden te Beek en Donk in 1813. Familieraad: Joseph van der Heiden, oom, bouwman te Lieshout; Adam van der Heiden, oom, bouwman te Beek en Donk; Francis van Rooy, ach­terneef, klompenmaker te Gemert; Dirk Verbakel, oom, bouwman; Peter Verbakel, oom, bouwman; Antony Verbakel, oom, bouwman; alle drie wonende te Beek en Donk. Dirk Verbakel wordt toe­ziend voogd.

7  22.01.1816  Benoeming voogd.

Over de minderjarige kinderen Johannes 4 jr. en Antonius van Stiphout 3 jr. Vader is Huibert van Stiphout, bouwman te Boekel, overleden in 1814. Moeder Willemijn van der Velden, thans in huwelijk met Gerit Verbakel, bouwman te Erp, is her­trouwd zonder de familieraad te doen bespreken of zij de voogdij over haar kinderen zou behouden of niet. Familieraad: Hendrik van Stiphout, oom; Johannes van Stiphout, oom; Corne­lis van Haan­del, aangehuwde oom; Jan van der Velden, oom: Gerit van Berlo, aangehuwde oom; Nicolaas van der Velden, oudoom; allen wonende te Erp. Als voogd wordt benoemd Gerit van Berlo.

8  23.01.1816  Akte van vereniging.

Johannes Willem Smits, zonder beroep, wonende te Oss, eiser. Jan Willem Smits, zijn oom, bouwman te Gemert had de admini­stratie als voogd over hem.

9  31.01.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige Henricus Hendriks, 14 jr. Vader is Tomas Hendriks, dagloner te Boekel en moeder is Anna Maria Franssen, overleden te Boekel in 1807. Familieraad: Hendrik Hendriks, oom, bouwman; Antony Peters, aangehuwde oom, bouwman; Willem van der Wijst, achterneef, dagloner; allen wonende te Boekel, Jan van de Laar, volle neef, Johannes Wagemans, achterneef; Jan Hendriks, achterneef, bouwman; alle drie wonende te Bakel. Jan van de Laar wordt toeziend voogd.

10  niet aangetroffen.

11  08.02.1816  Beëdiging.

Theodorus Ritz is benoemd tot tweede veldwachter te Gemert.

12  16.02.1816  Benoeming toeziend voogd.

Voor Jacob Hendrik Rovers, openbaar notaris te Beek en Donk.

Hendrik van der Velden, landbouwer te Vegchel is voogd over de kinderen Martinus en Nicolaas van den Oever. Vader Adam van de Oever is overleden te Beek en Donk, moeder Maria van der Velden is ook overleden te Beek en Donk. Familieraad: Jan van den Oever, oom, bouwman; Henricus van den Oever, volle neef, bouwman; Peter van den Berg, aangehuwde neef, bouwman; allen wonende te Beek en Donk, Johannes van der Velden, oom, bouw­man; Gerrit van Berlo, aangehuwde neef, bouwman; Gerrit Verba­kel, aangehuwde neef, bouwman; alle drie wonende te Erp. Tot toeziend voogd wordt benoemd Henricus van den Oever.

13  17.02.1816  Akte van bekendheid.

Johannes van der Randen, jongman, bouwman te Gemert, wil in het huwelijk treden maar kan de overlijdensakte van zijn vader Antony van der Randen niet overleggen. Familieraad: Willem van der Randen, volle broeder, bouwman; Arnoldus van den Bogaard, schoonbroeder, bouwman; Peter van den Berg, volle neef, bouw­man; Antony van den Boom, particulier, bouwman; allen wonende te Gemert, verklaren dat de vader Antony van der Randen is overleden in 1800 te Gemert.

14  29.02.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over onmondige Antonius van den Biggelaar, 18 jr. en Petronel­la van den Biggelaar, 15 jr. Vader is Adriaan van den Big­gelaar, burgemeester te Erp en moeder is Anna der Kinderen overleden te Erp op 14.12.1815. Familieraad: Matheus van den Biggelaar, volle broeder; Johannes van den Biggelaar, volle broeder; Martinus van den Biggelaar, achterneef; Willem van den Tillaar, aangehuwde oom; Peter Crooymans, aangehuwde oom; Peter Willem Goorts, achterneef, allen bouwlieden te Erp. Tot toeziend voogd wordt benoemd Matheus van den Biggelaar.

15  06.03.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige Johannes van der Steen, 4 jr. en Theodo­rus van der Steen, 2 jr. Vader is Hendrik van der Steen, landbouwer te Erp en moeder is Maria van der Velde, overleden te Erp op 24.4.1815. Familieraad: Antony van der Steen, oom, bouwman; Arnoldus Donkers, achterneef, bouwman; Willem van de Laar, achterneef, bouwman; allen wonende te Erp, Johannes van der Velde, oom, bouwman te Uden; Willem van der Velde, oom, bouwman; Johannes Heykants, aangehuwde oom, bouwman; beiden wonende te Erp. Toeziend voogd wordt Willem van der Velde.

16  08.03.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over onmondig kind Allegonda van Lieshout, 17 jr., Vader is Jacobus van Lieshout, bouwman te Erp en moeder is Geertruij van Handel, overleden te Erp op 21.4.1815. Familieraad: Arnol­dus van den Tillaar, schoonbroeder, bouwman; Nicolaas van Lieshout, oom, bouwman; beiden wonende te Vegchel, Willem van Lieshout, volle neef, bouwman; Martinus Bouwen, schoonbroeder, bouwman; Cornelis van Handel, oom, bouwman; Jan van Dommelen, aangehuwde oom, bouwman; allen wonende te Erp. Toeziend voogd wordt Arnoldus van den Tillaar.

17  14.03.1816  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over onmondige kinderen van; vader Gerardus Dirks, in leven bouwman te Boekel, overleden te Boekel in 1811 en moeder Cornelia van den Berg, thans in huwelijk met Nicolaas Jansse van den Bogaard, landbouwer te Boekel. Het voogdijschap van de moeder is vervallen, omdat zij een tweede huwelijk heeft aangegaan zonder alvorens een raad van naastbestaanden te doen delibereren of zij de voogdij over haar kinderen zoude behou­den, dan niet. Familieraad: Jan Dirks, oom bouwman te Boekel; Antony Verwegen, aangehuwde oom,bouwman te Uden; Godefridus van den Berg, aangehuwde oom, bouwman; Gerardus van den Berg, oom, bouwman; beiden wonende te Boekel. Johannes van den Berg, oom, boerenkecht; Jan van den Berg, oudoom, bouwman; beiden wonende te Uden. Jan Dirks wordt toeziend voogd en Gerardus van den Berg wordt voogd.

18  02.04.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over de onmondige kinderen Maria Schoonens, 5 jr. en Petrus Schoonens, 2 jr. Vader is Johannes Schoonens, herbergier te Beek en Donk en moeder is Anna Maria van Vegchel, overleden te Beek en Donk op 18.3.1816. Familieraad: Peter Schoonens, oom, bouwman; Bertrandus van Rooij, aangehuwde oom, linnenwever; Jan Georg Geizer, vriend, logementhouder; alle drie wonende te Gemert; Johannes van Vegchel, oom, onderburgemeester te Beek en Donk; Henricus van Vegchel, oom, bouwman; Godefridus van der Putten, aangehuwde oom, bouwman; beiden wonende te Beek en Donk. Henricus van Vegchel wordt toeziend voogd.

19  09.04.1816  Akte van niet vereniging.

Peter van den Boom, landbouwer te Boekel, eiser. Matijs van den Boom, landbouwer te Boekel, gedaagde. Peter wil minnelijke schikking. Matijs zou moeten overleggen rekening bewijs en reliqua van een administratie, welke hij als voogd over de goederen van de eiser gehouden heeft.

20  24.04.1816  Akte van bekendheid.

Dina Petronella van Ommeren, meerderjarige dochter, dienst­meid, wonende te Waspik, wil gaan trouwen. Zij is geboren in 1785 te Dordrecht, waar zij niet op de registers van de Civie­len Staat gevonden is. Zij kan geen geboorte akte produceren, aangezien zij een onechte dochter is van: Maria Wendelina Nicolaas van Ommeren. Getuigen: Nicolaas van Ommeren, oom, ontvanger van de indirecte belastingen te Bakel; Gerardus van Ravenstein, particulier, schoenmaker; Willem Hendrik van Ravenstein, particulier, schoenmaker; Peter van der Poel, particulier, koopman; Bantha Johanna Goldbach, weduwe de Jongh; Maria van der Kruis, weduwe Vlemmings; Maria Spoorema­kers, huisvrouw van Jan Cluitmans, kleermaker; allen wonende te Bakel en verklaren dat Dina de dochter is van Maria Wende­lina Nicolaas van Ommeren, huisvrouw van Henricus Althuijsen, overleden te Asten op 9.3.1816. Dina is in 1785 te Dordrecht geboren, de dag weten zij niet.

21  27.04.1816  Benoeming toeziend voogd.

Johannes Lamert Freijnsen, rentenier te Boekel is met Adriaan van der Velde, bouwman te Boekel bij akte van 10.9.1807 be­noemd tot voogd (door de Heer van Wielick Drossard, schout en oppermomboir van Stad en Land van Ravenstein) over de 5 min­derjarige kinderen van vader Johannes Dirk Adriaans, overleden te Boekel en moeder Elisabeth van der Velden, thans in huwe­lijk met Gerard van der Zande, bouwman te Boekel. J.L. Freijn­sen is reeds 75 jaar en wegens zijn gebrekkige lichaamsgestel­tenis niet in staat de voogdij over de 5 kinderen behoorlijk waar te nemen, hij verzoekt om ontslag. Familieraad: Willem Bevers, neef, bouwman; Peter Bevers, neef, bouwman; Theodorus Willem Dirks, neef, bouwman; den eerwaarde Heer Johannes Biemans, Roomsch priester, achterneef; Lamert Vrijns Lamers, achter­neef, bouwman; Laurens Jan Lamers, achterneef, bouwman; allen wonende te Boekel. Toeziend voogd wordt Willem Bevers.

22 30.04.1816  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Jan Dolvoets, dagloner te Gemert is toeziend voogd over de minderjarige kinderen van vader Francis Moors en moeder Barba­ra van den Einde, beiden overleden. Francis Vlemmings in leven smid te Bakel en voogd over de minderjarige kinderen is over­leden te Bakel op 21.4.1816. Familieraad: Johannes Manders, aangehuwde oom, bouwman; Willem Dirk Janssen, achterneef, bouwman; Piet Manders, achterneef, bouwman; allen wonende te Bakel; Jan Dolvoets, aangehuwde oom, dagloner te Gemert; Matijs van den Einden, oom, bouwman te Vlierden; Geert Ver­brug­gen, aangehuwde oom, bouwman te Bakel; Johannes Manders wordt voogd en Jan Dolvoets wordt benoemd tot toeziend voogd.

23  04.05.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over het onmondige kind Johanna Zegers, oud 1 jr., dochter van vader Jan Zegers, in leven bouwman te Erp, overleden op 25.4.1816 en moeder Hendrina van den Bosch, landbouwster te Erp. Familieraad: Evert Sterken, oudoom, bouwman te Gemert; Antony Kuipers, vriend, bouwman te Erp; Willem van den Bigge­laar, oudoom, bouwman te Aarle-Rixtel; Sijmon Kuipers, vriend, bouw­man; Johannes Raymakers, oudoom, bouwman; Adriaan Kui­pers, bloedverwant in de 7e graad, bouw­man; allen wonende te Erp. Evert Sterken wordt benoemd tot toeziend voogd.

24  04.05.1816  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over de onmondige kinderen Petronella van der Aa, 19 jr.; Johannes van der Aa, 17 jr.; Hendrina van der Aa, 15 jr.; Geertruij van der Aa, 11 jr.; minderjarige kinderen van Peter van der Aa, in leven bouwman te Beek en Donk, overleden in 1807 en Johanna van der Rijdt, overleden te Beek en Donk op 29.4.1816. Familieraad: Andries van der Aa, oom, bouwman; Antony van der Aa, oudoom, bouwman; Gerard Egelmeers, achter­neef, bouwman; Christiaan van der Rijdt, oom, bouwman; Adam van der Rijdt, oom, bakker; Johannes van Vlerken, aangehuwde oom, smid; allen wonende te Beek en Donk. Andries van der Aa wordt voogd en Adam van der Rijdt wordt benoemd tot toeziend voogd.

25  04.05.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over de onmondige kinderen Peter van der Putten, 6 jr.; Marti­nus van der Putten, 4 jr.; Johannes van der Putten, 2 jr.; Elisabeth van der Putten, 6 maanden. Vader is Peter van der Putten, bouwman te Beek en Donk en moeder is Johanna van de Rijdt, overleden te Beek en Donk op 29.4.1816. Familieraad: Jan van der Putten, grootvader, bouwman; Adam Verbakel, aange­huwde oom, bouwman; Henricus Slits, aangehuwde oom, bouwman; Christiaan van de Rijdt, oom, bouwman; Johannes van Vlerke, aangehuwde oom, smid; allen wonende te Beek en Donk en Francis van Rooij, aangehuwde oom, klompemaker te Gemert. Christiaan van de Rijdt wordt toeziend voogd.

26  13.05.1816 Benoeming toeziend voogd.

Over de onmondige kinderen Johanna van Duijnhoven, 4 jr. en Peter van Duijnhoven, 3 jr. Vader is Peter van Duijnhoven, bouwman te Gemert en moeder Goordina Klomp, overleden te Gemert op 4.5.1816. Familieraad: Francis van Duijnhoven, oom, bakker; Johannes Verschuuren, aangehuwde oom, bouwman; Jacobus Maas, aangehuwde oom, touwslager; allen wonende te Aarle-Rixtel; Gerrit Maas, aangehuwde oom, bouwman; Goort Nooijen, aangehuwde oom, bouwman; beiden wonende te Beek en Donk; Johannes Gruiters, achterneef, bouwmansknecht te Lieshout. Goort Nooijen wordt toeziend voogd.

27  15.05.1816  Akte van niet vereniging.

Hendrik van den Boom, bouwman te Boekel, eiser, vader van Peter van den Boom, bouwman te Boekel, zoon, wil minnelijke schik­king en overgaan tot scheiding en deling der goederen in gemeenschap tussen hem en zijn zoon, maar deze moet eerst inbrengen hetgeen hij uit de boedel van zijn vader weggenomen heeft.

28  15.05.1816  Akte van deliberatie.

Gerrit van de Laar, kleermaker te Beek en Donk, voogd. Andries Sanders, wever te Helmond is toeziend voogd. Jennemaria, minderjarige dochter van moeder Gijsberdina van Hout en vader Tomas van den Bogaard, beiden overleden. Bij het overlijden van haar moeder is aan Jennemaria toegevallen het opregt voor de helft in een schuur en aangelag en in 4 perceeltjes lande­rijen te Lieshout. Het erfrecht van de andere helft behoort aan haar moeders zuster Annemie van Hout en het tochtrecht aan haar grootvader Arnoldus van Hout. De goederen zijn belast met een hypotheek van ¦ 500,-, geleend van Arnoldus Zegers, over­leden te Helmond. De hypotheek is vervallen en er is geen geld voor aflossing. Daarom wil men de goederen verkopen: 1. schuur en half-aangelag, gelegen op Ginderdoor te Lieshout, grenzend aan Arnoldus van Hout, Peter Sterken, de straat en Hendrikus van den Heuvel; 2. Perceel groes en land, genaamd het Vlas Eeuwsel, grenzend aan Johannes van de Kruis, Johannes Dries Maas en de erven van Wilhelmina Strijbosch; 3. Perceel land, genaamd Bankers Eeuwsel, grenzend aan Peter Sterken, Gerrit Piet Brouwers, Cornelis Willem Hendrix en Arnoldus van Hout; 4. Perceel groes, gelegen in Eertbrugge, grenzend aan Francis Joost van der Sanden, Francis Johannes van der Sanden en Dirk Lauwrens Brouwers; 5. De helft in een perceel groes in Eert­brugge, grenzend aan Johannes Maas en Johannes van de Kruis. Familieraad: Joost van den Boogaard, oom, dagloner te Aarle-Rixtel; Jan van Woensel, aangehuwde oom, dagloner te Beek en Donk; Henricus Daniels, neef, bouwmansknecht te Lieshout; Johannes van Hout, oudoom, bouwman; Francis Verbakel, achter­neef, bouwman; beiden wonende te Beek en Donk; Francis Be­niers, achterneef, bouwman te Lieshout, besluiten de onroeren­de goederen publiek te verkopen.

29  21.05.1816  Akte van vereniging.

Antony Verweegen, bouwman te Uden namens zijn huisvrouw Johan­na Antony Adriaans, eiser. Laurens van Laanen, gehuwd met Petronella Antoni Adriaans en Jan Antony Adriaans, wonende te Boekel, gedaagden. Gedaagden zouden moeten betalen ¦ 500,- uit schei­ding en deling, gepasseerd voor schepenen van Boekel op 16.10.1801 en ook nog ¦ 36,- en 15 stuivers interest. Zij komen overeen als volgt: Laurens van Laanen stelt zichzelf als schuldenaar principaal voor de genoemde som geld en interest en machtigt Antony Verwegen zoveel van zijn eigendom te verko­pen als nodig is om schuld en gemaakte kosten te betalen.

30  21.06.1816  Benoeming voog en toeziend voogd.

Over de onmondige kinderen Cornelia Smits, 18 jr.; Johannes Smits, 12 jr. en Johanna Maria Smits, 9 jr. Vader Anselmus Smits, overleden te Gemert op 6.6.1816 en moeder Johanna Maria van den Boom, overleden te Gemert in 1807. Familieraad: Hui­bert Smits, volle broeder, wever; Johannes Smits, oom, bouw­man; Laurens Smits, oom, bouwman; Huibert van den Boom, oom, bouw­man; Johannes Teunissen, aangehuwde oom, dagloner; Johan­nes Tielemans, neef, bouwman; allen wonende te Gemert. Huibert Smits wordt voogd en Huibert van den Boom wordt benoemd als toeziend voogd.

31  20.6.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over minderjarig kind Johannes 3 jr. Vader Marten Jan Martens, in leven landbouwer te Beek en Donk, overleden 10.6.1816 en moeder Maria Sanders, landbouwster te Beek en Donk. Familie­raad: Gerrit Verbakel, neef, landbouwer; Johannes Schoonens, vriend, landbouwer; beiden wonende te Beek en Donk; Jan Georg Geiser, vriend, tapper te Gemert; Johannes Sanders, grootva­der, landbouwer; Henricus Sanders, oom, landbouwer; Arnoldus Sanders, oudoom, rentenier; alle drie wonende te Breugel. Gerrit Verbakel wordt toeziend voogd.

32  10.07.1816  Akte van deliberatie.

Nicolaas Daniels, dagloner te Lieshout, weduwnaar van Francis­ca van de Rijdt, overleden te Lieshout op 30.4.1803, nalatende minderjarige kinderen heeft door luiaardij en andersints zijn goederen verkwist. Men wil voorkomen dat de goederen, nagela­ten door grootvader van moederszijde aan de minderjarige kinderen Henricus en Johanna, op dezelfde wijze door hem worden omgebracht. Als familieraad worden bij elkaar geroepen: Johannes Coppens, achterneef, bouwman; Adriaan Coppens, ach­terneef, bouwman; beiden wonende te Lieshout; Peter van Boort, aangehuwde achterneef, bouwman te Beek en Donk; Gijsbert van de Rijdt, oom, timmerman te Lieshout; Henricus van de Rijdt, oom, timmerman te Helmond; Peter van Deursen, aangehuwde oom, wever te Lieshout. De kinderen worden reeds verscheidene jaren door bloedverwanten onderhouden. Zie no.33.

33  25.07.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen Henricus, 17 jr. en Johanna, 14 jr. Vader Nicolaas Daniels, landbouwer te Lieshout en moeder Francisca van de Rijt, overleden te Lieshout op 30.4.1803. Familieraad: zie akte 32. Gijsbert van de Rijt wordt toeziend voogd. zie akte 32.

34  30.07.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over de onmondige kinderen Godefridus, 16 jr.; Petrus, 15 jr.; Elisabeth, 13 jr.; Egidius, 11 jr.; Theodora Maria 9 jr.; Johanna Maria 7 jr.; Cornelia, 5 jr; Alegonda, 1 jr. Vader Gijsbertus Kivits, in leven bakker te Gemert, overleden op 15.7.1816 en moeder Lucia van den Berg, bakster te Gemert. Familieraad: Adriaan Kivits, oom, molenaar; Henricus Kivits, oom, bakker; Benedictus Roefs, aangehuwde oom, organist; Peter Strijbos, oudoom, bouwman; Henricus Strijbos, oudoom, bouwman; Andries van Bon, oudoom, smid; allen wonende te Gemert. Henri­cus Kivits wordt toeziend voogd.

35  02.08.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over het minderjarige kind Maria, 9 jr. Vader Judocus van Schaik, in leven bouwman te Gemert, overleden in 1810 en moeder Antonetta van Berlo, landbouwster te Gemert. Familie­raad: Matijs van Schaik, oom, landbouwer; Theodorus van Hout, achterneef, bouwman; Henricus van Hout, aangehuwde achterneef, bouwman; Laurens van Berlo, oom, bouwman; allen wonende te Gemert, Peter van Berlo, oom, bouwman te Boekel; Joost van de Vossenberg, aangehuwde oom, dagloner te Gemert. Matijs van Schaik wordt toeziend voogd.

36  31.08.1816  Benoeming toeziend voogd.

Ten kasteele van Gemert, ten huize van Laurens Zohland, bak­kersknecht. Over het onmondige kind Arnolda, 14 jr. Vader Dirk Antony Scheepers, landbouwer te Erp en moeder Alegonda Tiele­mans, overleden te Erp op 16.4.1816. Familieraad: Adriaan Scheepers, volle broeder, bouwman; Johannes Scheepers, oom, bouwman; Johannes van de Reijt, aangehuwde oom, bouwman; Johannes van Deursen, zwager, bouwman; Theodorus Verbakel, zwager, bouwman; Adriaan Tielemans, volle neef, bouwman; allen wonende te Erp. Adriaan Scheepers wordt benoemd tot toeziend voogd.

37  05.09.1816  Benoeming toeziend voogd.

Ten huize van Laurens Zohland, bakkersknecht. Over de onmondi­ge kinderen Jennemie, 17 jr.; Gerrit, 15 jr.; Lambert, 13 jr.; Johannes, 11 jr. Vader Jan Willem Bekkers, landbouwer te Erp en moeder Anna Smits, overleden te Erp op 14.3.1816. Familie­raad: Wilhelmus Jan Bekkers, volle broeder, landbouwer; Wil­helmus Bekkers, volle neef, landbouwer; Peter Versteegen, achterneef, landbouwer; Antony van Rosmalen, neef, landbou­wer; Adriaan Jan Smits, achterneef, landbouwer; Wilhelmus van der Aa, aangehuwde achterneef, landbouwer; allen wonende te Erp. Wilhelmus Jan Bekkers wordt toeziend voogd.

38  20.09.1816  Akte van niet vereniging.

Jan van Houtert, wever te Gemert als man en voogd over Johanna van Dooren. Peter Ivitz, wever te Uden als man en voogd over Catharina van Dooren. Als erfgenamen van hun vrouws vader; Sebastiaan van Dooren, overleden te Gemert en van hun vrouws moeder Hendrina van den Elsen, overleden te Gemert. Zij eisen van Hendrik Nicolaas van den Elsen, bouwman te Gemert aan hun over te geven huis, hof en aangelag, grenzend aan Peter Jansen van de Vossenberg en de gemeentes steeg, alhier op den Bleek boven de Mortel gelegen. Competerende hun eisers in genoemde goederen elk 1/4 deel en welk huis, hof en aangelag van den Elsen in gebruik heeft zonder enige rede. Zij eisen van van den Elsen een huur van ¦ 25,- voor een halfjaar, de tijd dat van den Elsen de goederen in gebruik heeft gehad.

39  27.09.1816  Akte van deliberatie.

Hendrik Peter Dekkers, landbouwer te Lieshout, als vader en voogd over Jennemaria en Petronella, minderjarige dochters van hem en van Goordina Verstappen, die overleden is en Willem Verstappen, landbouwer te Aarle-Rixtel als toeziend voogd. Zij verklaren dat aan de minderjarigen bij het overlijden van hun moeder is gesuccedeerd de helft in een huis, hof en aangelag in 3 perceeltjes landerijen te Lieshout. De goederen zijn belast met ¦ 625,- hypotheek verstrekt door Francis Vogels te Tongelre. Goederen: 1. Huis, hof en aangelag in den Deensen Hoek, grenzend aan Megchel Klomp; Johannes van Hout; Johannes Klomp en de erven Anna Bout. 2. Perceel land genaamd Valen­berg, grenzend aan Henricus Royackers; erven Anna Bout en Johannes van Hout. 3. idem. 4. Perceel groeze genaamd het Nieuwveld, grenzend aan Johannes van Hout; Johannes Klomp; Johannes Daniels en het Broek. Familieraad: Johannes Daniels, aangehuwde oom; Peter van de Laar, achterneef; Godefridus Klomp, achterneef; Antoon Verstappen, oom; Henricus van der Sande, achterneef en Hendrik Brouwers, aangehuwde achterneef; allen bouwlieden te Lieshout.

40  07.10.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over het onmondige kind Maria, 18 jr. Vader Jan Werts, in leven bouwman, overleden te Gemert in 1798 en moeder Catharina van Dooren, landbouwster te Gemert. Familieraad: Cornelis Werts, halve broeder, bouwman te Gemert; Leonardus Werts, halve broeder, dagloner te Hezewijk; Johannes Donkers, aange­huwde halve broeder, schoenmaker te Erp; Peter Werts, volle broeder, landbouwer; Lourens van Dooren, oom, landbouwer; Leonardus Vogels, oom, timmerman; Alle drie wonende te Gemert. Toeziend voogd wordt Wijnand Dal­mijn, aangehuwd broeder, verwer en glazemaker, wonende te Rossum.

41  17.10.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen Johannes, 8 jr.; Helena, 7 jr.; Gerard, 6 jr. en Johanna, 2 jr. Vader Jan van Schipstal, in leven bouwman te Gemert overleden op 2.10.1816 en moeder Peternella Keunen, landbouwster te Gemert. Familieraad: Gerard van Schipstal, oom, landbouwer; Johannes van Schipstal, oom, landbouwer; Nicolaas van de Ploesterdonk, achterneef, wever; Hendrikus de Klein, aangehuwde oom, landbouwer; Antony van Zeeland, aangehuwde oom, landbouwer; allen wonende te Gemert; Cornelis Keunen, oom, landbouwer te Geffen. Johannes van Schipstal wordt toeziend voogd.

42  18.10.1816  Akte van bekendheid.

Petrus van der Steen, geboren te Gemert, wever, wonende te Blaesvelt, arrondissement Megchelen, provincie Antwerpen, wil trouwen maar kan geen akte produceren van het overlijden van zijn moeder Helena Roefs. Getuigen: Joost van Gerwen, bakker; Reinier van der Aa, ijkmeester; Jan van Berlo, wever; Arnoldus Verhofstad, wever; allen wonende te Gemert, verklaren dat Helena Roefs volgens hen is overleden in 1802.

43  24.10.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over het onmondige kind Johannes, 9 jr. Vader Antony van den Elsen is overleden en moeder Christina van de Ven is landbouw­ster te Gemert. Familieraad: Hendrik Jonkers, aangehuwde oom, landbouwer; Johannes Kuipers, aangehuwde oom, wever; Hendrik van de Laar, oudoom, landbouwer; Michiel van Dooren, oudoom, landbouwer; Hermanus van Dooren, oudoom, landbouwer; Jan van Dooren, oudoom, landbouwer; allen wonende te Gemert. Hendrik Jonkers wordt benoemd tot toeziend voogd.

44  28.10.1816  Akte van deliberatie.

Martinus Werts, landbouwer, wonende te Bakel als voogd over Jan en Maria, minderjarige kinderen van vader Willem Werts en moeder Johanna van den Elsen, beiden overleden en Johannes van der Heiden, landbouwer te Gemert als toeziend voogd. Bij het overlijden van hun moeder hebben de kinderen geërfd 1/6 deel in een huis, schuur, schop en aangelag en uit 6 percelen landerijen, staande en gelegen te Gemert en het oprecht voor 1/6 gedeelte in de helft van een huis, schuur en aangelag en in 9 perceeltjes landerijen te Gemert. De goederen zijn geko­men van hun grootvader en grootmoeder Jan van den Elsen en Maria van Gerwen, beiden overleden te Gemert. De goederen zijn belast met ¦ 1.300,- en ¦ 800,- t.b.v. Hermanus van Dooren, landbouwer te Gemert; ¦ 500,- t.b.v. Daniel Janssens, landbou­wer te Boekel, bij het aankopen van de goederen door Jan van den Elsen genegotieerd. Ook zijn de goederen nog belast met ¦ 350,- bij onderhandse akten geleend; ¦ 100,- van het Lieve Vrouwe broederschap; ¦ 200,- van Hendrik van de Laar en Johan­nes van der Heiden, landbouwers te Gemert en ¦ 50,- uit de hand geleend door wijlen Walraven van der Heiden te Gemert. Er is geen geld voorhanden om de schulden af te lossen. Goederen: 1. Huis, schuur, schop en aangelag in de Mortel, 3 1/2 lopen­se, grenzend aan de gemeene straat, Anthony van Lijssel, Piet van de Kerkhof, Anthony van Lijssel. 2. Perceel groesland op de Bleek, 7 lopense, grenzend aan Jacobus Jaspers, Jan Beek­mans, de heide en eene steeg. 3. Een perceel bouwland op de Logt, 8 lopense, grenzend aan de gemeene straat, gemeene straat, weduwe Jan Martens van den Berg en Henricus Goos­sens. 4. Per­ceel bouwland op Hoge Kranebraken, 2 lopense, gren­zend aan Jan van den Broek, Hendrik Geerts, Anthony Verbakel en Andries van den Crommenacker. 5. Perceel bouwland op de Waran­de, 1 1/2 lopense, grenzend aan Johannes van de Vossenberg, Thomas Donkers, de warande en Willem Wassenberg. 6. Een per­ceel groesland en heide, genaamd het Nieuwe Veld, 10 lopense, grenzend aan Gerrit Slits, Hendrik Hoevenaars, de heide en eenen weg. 7. Een perceel groesland te Beek en Donk, 4 lopen­se, grenzend aan Michiel van Dooren, de weduwe Antony van den Elsen, de scheiding van Beek en Donk en het Beekse Broek. En de helft van: 1. Huis, schuur en aangelag, 5 lopense, staande op Esdonk, aan de ene zijde Johannes Goossens, andere zijde en beide einden eene gemeene weg. 2. Perceel bouwland op Esdonkse heide, 2 1/2 lopense, belend aan Johannes Goossens en Jan Willem van Lijssel. 3. Perceel bouwland, genaamd de Weg, 5 lopense, belend aan Jan Willem van den Elsen. 4. Perceel groes en bouwland, genaamd het Koe Eeuwsel, 4 lopense, belend aan Andries van Handel en erfgenamen Jan Willem van den Elsen. 5. Perceel bouwland genaamd de Driehoek, 2 lopense, belend aan Andries van Handel en erfgenamen Jan Willem van den Elsen. 6. Perceel bouwland genaamd den Tuundert, 3 lopense, 12 roeden, belend aan Jan Francis Aelders, vrouwe Borret, Judocus van den Elsen. 7. Perceel groes en bouwland, genaamd de Mikkert, 5 1/2 lopense, belend aan vrouwe Borret, weduwe Leonard van Dinther, eene steeg en vrouwe Borret. 8. 3 perceeltjes groes in de Ceres, 5 lopense, waarvan het eene is rijdende met Hendrik Strijbos, belend aan vrouwe Borret, Antony van de Ven, rivier de Aa en Johannes Verhallen. Familieraad: Hendrik Werts, grootvader vaderszijde; Jan Werts, oom; Willem Werts, volle neef; allen landbouwers te Bakel; Hendrik Jonkers, aangehuwde oom, landbouwer; Johannes Kuipers, aangehuwde oom, wever; Hendrik van de Laar, oudoom, landbouwer; alle drie wonende te Gemert. Familieraad besluit het aandeel van de minderjarigen in de goederen, publiek te doen verkopen om schulden te delgen en het overschot ten voordele van genoemde minderjarigen te besteden.

45 28.10.1816  Akte van deliberatie.

Christina van de Ven, landbouwster, weduwe van Antony van den Elsen, vader, en moeder van de minderjarige zoon Jan. Hendrik Jonkers, landbouwer te Gemert is toeziend voogd. Bij het overlijden van de vader van Jan krijgt deze recht op 1/6 gedeelte in bepaalde onroerende goederen, voortgekomen van zijn grootvader Jan van den Elsen en van zijn grootmoeder Maria van Gerwen, beiden overleden te Gemert. De goederen zijn belast met een obligatie van ¦ 1.300,- ten behoeve van Herma­nus van Dooren, landbouwer te Gemert; een obligatie van

¦ 500,- t.b.v. Daniel Janssens, landbouwer te Boekel; een onder­handse lening van ¦ 100,- van de Onze Lieve Vrouwe broe­derschap; een onderhandse lening van ¦ 200,- van Hendrik van de Laar en Johannes van de Heijden, landbouwers te Gemert; een onderhandse lening van ¦ 50,- van Walraven van de Heijden, overleden te Gemert. De minderjarige heeft geen geld om zijn deel in de schulden af te lossen. De goederen bestaan uit: 1. Huis, schuur, schop en aangelag, 3 1/2 lopense, in de Mortel belend aan de gemeene straat, Antony van Lijssel, Piet van de Kerkhof en Antony van Lijssel. 2. Perceel groesland op den Bleek, 7 lopense, belend aan Jacobus Jaspers, Jan Beekmans en anderen, een eind aan de heide. ander aan een steeg. 3. Per­ceel bouwland op de Logt, 8 lopense, belend aan de gemeene straat, weduwe Jan Martens van de Berg, Henricus Goossens. 4. Perceel bouwland op de hoge Kranenbraken, 2 lopense, belend aan Jan van de Broek, Hendrik Geerts, Antony Verbakel en Andries van de Crommenacker. 5. Perceel bouwland bij de Waran­de, 2 1/2 lopense, belend aan Johannes van de Vossenberg, Thomas Don­kers, de warande en Willem van de Wassenberg. 6. Perceel land, groes en heide genaamd het Nieuwe Veld, 10 lopen­se, belend aan Gerrit Slits, Hendrik Hoevenaars, de heide en eenen weg. 7. Perceel groesland te Beek en Donk, 4 lopense, belend aan Mi­chiel van Dooren, de weduwe Antony van den Elsen, de scheiding van Beek en Donk en het Beekse broek. Zijn aan­deel in de helft van goederen, zie akte 44, tweede gedeelte. Familieraad: Jan Willem van den Elsen, oom, landbouwer; Johan­nes Kuipers, aangehuwde oom, wever; Hendrik v.d. Laar, oudoom, landbouwer; Michiel van Dooren, oudoom, landbouwer; Hermanus van Dooren, oudoom, landbouwer; Jan van Dooren, oudoom, land­bouwer; allen wonende te Gemert. De familieraad besluit het aandeel van de minderjarige in de goederen publiek te doen verkopen om de schulden te delgen en het overschot ten voorde­le van genoemde minderjarige te besteden.

46  08.11.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over Henricus 1 jr., zoon van vader Hendrik van de Kerkhof, landbouwer te Boekel en moeder Megchel van de Boogaard, over­leden op 28.10.1816 te Boekel. Familieraad: Gerrit van de Kerkhof, oom landbouwer; Gerrit van Handel, oudoom, landbou­wer; Johannes van den Baut, achterneef, landbouwer; allen wonende te Uden; Cornelis van den Bogaard, oom; Lambert van den Bogaard, oom; Peter van Dooren, aangehuwde oom; allen landbouwers te Boekel. Peter van Dooren wordt toeziend voogd.

47  18.11.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over Maria en Johanna, minderjarige dochters van vader Willem Horsten, timmerman te Gemert en moeder Petronella Hendrik Melis, overleden op 4.11.1816 te Gemert. Familieraad: Jacobus Horsten, oom, timmerman te St.Anthonis; Jacobus van de Berg, vriend, particulier; Peter van Bon, vriend, wever; Antony van Hout, aangehuwde neef, slager; Jan van Hassem, achterneef, winkelier; Arnoldus Melis, bloedverwant in de 5e graad, wever; allen wonende te Gemert. Antony van Hout wordt toeziend voogd.

48  21.11.1816  Vonnis.

 1. de Marioun, advocaat te Eindhoven (eiser), als gevolmach­tigde van : Matijs Zuurmond van Heijnsbergen, notaris. Daniel Kouwenberg, bouwman te Gemert is schuldig ¦ 27,- inzake aan­koop van rogge in 1813. Bijkomende kosten ¦ 15,- en 6 stui­vers. Deze bedragen moet hij uiterlijk 1.9.1817 voldoen.

49  27.11.1816  Akte van deliberatie.

Catharina van Dooren, landbouwster te Gemert, moeder van de minderjarige dochter Maria. Vader Jan Werts is overleden. Wijnand Dalmijn, verwer, glazemaker te Rossum, toeziend voogd. Door het overlijden van de Eerwaarde Heer Wilhelmus Werts in leven Pastoor te Hurwenen en Rossum is aan minderjarige gesuc­cedeerd het oprecht voor 1/9 gedeelte in de helft: 1. Een huis met stalling, hof en aangelag op het Star eind, 5 lopense, belend aan Michiel van Dooren, Jan van der Sanden, de Straat en Willem van de Vondervoort, belast met 10 vaten rogge. 2. Perceel bouwland, genaamd de Schabbert, 2 lopense, belend aan Joseph van de Biggelaar, Henricus Melis, Willem van de Vonder­voort en eene steeg. 3. Perceel bouwland op de Aude straat, 4 lopense, 8 roeden, belend aan Antonet Vonken, Antonius van de Acker, weduwe Jan Werts en de gemeene straat. 4. Huis, stal­ling, hof en aangelag, 1 lopense, op de Berglaren, belend aan Adam van Engeland, Michiel van Dooren, Adam van Engeland en eene straat. 5. Perceel weiland in de dribbelheide, 1 lopense, 39 roeden, belend aan Adam van Engeland, weduwe Henricus van den Elsen, Adam van Engeland en de erfgenamen van Antony van Houtert te Uden. 6. Perceel bouwland genaamd het Langveld, 1 1/2 lopense, belend aan Adam van Engeland, Michiel van Dooren, weduwe Henricus van den Elsen en eenen weg. 7. Perceel bouw­land genaamd de Korte stukken, 1 lopense, 39 roeden, belend aan weduwe Jan Werts, Dirk Antonie Michels, Antony van de Ven en de straat. 8. Perceel bouwland genaamd de Vlaanderen, 1 1/2 lopense, belend aan de kinderen Antony van Dooren, Ansem van de Acker, Michiel van Dooren en eene steeg. 9. Perceel groes aan Boekent, 4 lopense, belend aan Simon Pennings, Antony van de Wijer, de kinderen Jan van Kessel en Antony van Kessel. 10. 1/9 gedeelte in een perceel bouwland, 49 roeden genaamd het Heijveld, belend aan de weduwe Gijsbert van der Eijken, Willem Pennings, de weduwe Cornelis de Groot en eenen weg. Familie­raad: Cornelis Werts, halve broeder, bouwman te Gemert; Leo­nard Werts, halve broeder, daglooner te Hesewijk; Johannes Donkers, aangehuwde halve broeder, schoenmaker te Erp; Laurens van Dooren, oom, bouwman; Peter Werts, volle broeder, bouwman; Leonard Vogels, aangehuwd oom, timmerman; alle drie wonende te Gemert. Familieraad besluit om het aandeel van de minderjarige in de goederen te verkopen om de schulden te delgen en het overschot ten voordele van de minderjarige te besteden.

50  29.11.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over Lucia, Jan, Johanna Maria, minderjarige kinderen en over een kind staande geboren te worden uit moeder Lucia Huibers, landbouwster te Beek en Donk en vader Francis Verbakel, over­leden op 22.11.1816 te Beek en Donk. Familieraad: Johannes Kanters, aangehuwde oom, landbouwer te Beek en Donk; Francis Beniers, achterneef en landbouwer te Lieshout. Francis van de Rijdt, achterneef; Hendrik Huibers, oom; Jan Huibers, oom; Wouters Bernards, aangehuwde oom; allen landbouwers te Beek en Donk. Francis Beniers wordt toeziend voogd.

51  30.11.1816  Akte van deliberatie.

Lucia van de Berg, bakster te Gemert en moeder van de minder­jarige kinderen Godefridus, Petrus, Antonius, Elisabeth, Egidius, Dorothea, Maria, Johanna Maria, Cornelia en Alegonda. Vader Gijsbertus Kivits is overleden. Henricus Kivits, bakker te Gemert is toeziend voogd. Aan de onmondige kinderen is bij de dood van hun vader gedevolveerd het oprecht in twee huizen met hof, een denne bosje en in 5 percelen landerijen te Gemert en Beek en Donk. De goederen zijn voortgekomen van comparantes vader Peter van de Berg uitgenomen het huis in de Nieuwstraat aan haar bij testamente gelegateerd. De goederen zijn belast met: een obligatie groot ¦ 300,- t.b.v. de Heer Arnoldus Smits, Rector te Grave; een obligatie groot ¦ 400,- t.b.v. Peter Strijbos, landbouwer te Gemert; een obligatie van ¦ 800,- t.b.v. Jan van Gennip, koopman te Gemert; een obligatie groot ¦ 500,- t.b.v. Hendrik van Zeelandt, koopman te Gemert. De kinderen zijn te jong en moeder Lucia is door geringe inkomsten niet in staat de interesten van de schulden en de schulden zelf zo die opgeëist zouden worden te voldoen. Daarom wil zij de volgende goederen verkopen: 1. Huis en hof, 20 roeden in de Nieuwstraat, belend aan weduwe Hendrik van de Willi­gen, weduwe Joseph Taabé, Pastorij van Gemert en de gemeene straat. 2. Huis en hof, 40 roeden, aan het Hoekje, belend aan Andries van Kessel en Jan Willem van de Acker en Laurens van Dooren. 3. Een dennebosch ca 6 lopense, bij den Wolfsbosch, belend aan Reinier Lievens, eenen weg, Peter van der Aa en eenen weg. 4. Perceel groes ca 8 lopense, te Beek en Donk, belend aan Michiel van Dooren, Huibert Kool, het Beekse broek en eene wal. 5. Perceel groes, 4 lopense, op den Hulst, belend aan den Heer Bartholomeus Douven, Willem van de Eijnde, het broek en eene steeg. 6. Perceel bouwland ca 1 1/2 lopense, in de Pandelaar, belend aan Simon van de Wijnboom, Sebastiaan van Breugel, Huibert van de Boom en eene weg. 7. Perceel groes ca 4 lopense, in de roode hoef, belend aan de kinderen Dirk van de Akker, Godefridus Verhofstad, de rivier de Rips en eene weg. 8. Perceel bouwland, 1 1/4 lopense, op de lage Kranenbra­ken, belend aan de weduwe Hendrik Wassenberg e.a. en eenen weg. Familieraad: Adriaan Kivits, oom, molenaar te Gemert; Eerwaarde Heer Daniel Kivits, Roomsch Pastor te Geldrop, oom; Egidius van de Broek, landbouwer, gevolmachtigde; Benedictus Roefs, aangehuwde oom, organist; Andries van Bon, aangehuwde oom, smid; Johannes Kosters, aangehuwde achterneef, landbou­wer; Huibert van Lierop, aangehuwde achterneef, dagloner; allen wonende te Gemert. Besloten wordt de nrs. 2 + 8 publiek te doen verkopen, hopende met de opbrengst de schulden te kunnen betalen. Alleen als het niet anders kan zal ook nr. 1 verkocht worden. Het overschietende geld zal ten voordele van de kinderen gebruikt worden.

52  09.12.1816  Akte van verzegeling.

Joost van Gerwen, bakker, overleden te Gemert op 2.12.1816. Erfgenamen zijn afwezig, in 4de graad van bloedverwantschap met overledene. Anna Maria van Handel, huishoudster. Verzegeld worden een kast in de winkel en een kast in het achterver­trek. In het huis van de overledene zijn: een voorvertrek of winkel met inboedel; een opkamer ter zijde van de winkel als slaap­vertrek ingericht; een achtervertrek of keuken met inboe­del; bakkerij met inboedel; zolder met nog wat spullen. Anna Maria van Handel wordt als bewaarster aangesteld.

53  13.12.1816  Benoeming tot voogd.

Over Petronella, minderjarige dochter van Francis Verbakel en Lucia van Vegchel, beiden overleden te Beek en Donk. Familie­raad: Johannes Kanters, aangehuwde oom, landbouwer te Beek en Donk; Francis Beniers, achterneef, landbouwer te Lies­hout; Francis van de Rijdt, achterneef, landbouwer; Johan­nes van den Berg, aangehuwde neef, landbouwer; Henricus van Vegchel, halve oom, landbouwer; Goort van der Putten, aange­huwde halve oom, landbouwer; allen wonende te Beek en Donk. Johannes Kanters wordt voogd.

54  14.12.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over Godefridus, Johannes en Maria, minderjarige kinderen van vader Henricus van Lieshout, winkelier te Boekel en moeder Petronella van den Anker, overleden te Boekel in 1813. Fami­lieraad: Johannes van Lieshout, grootvader, kuiper; Petrus van Lieshout, oom, kuiper; Willem van de Eijnde, aangehuwde oud­oom, brouwer; alle drie wonende te Gemert; Nicolaas van den Burgt, achterneef, landbouwer; Henricus van den Broek, aange­huwde achterneef, landbouwer, Jan Mi­chiels, vriend, kleerma­ker; alle drie wonende te Boekel. Henricus van den Broek wordt toeziend voogd.

55  27.12.1816  Vonnis.

Johannes Andries van Handel; Johannes Francis van de Berg gehuwd met Maria Andries van Handel; Tomas Janse Beurskens gehuwd met Johanna Andries van Handel en Ardina Andries van Handel, allen bouwlieden te Gemert, eisers. Mede erfgenamen van de overleden Josina Donkers. Thomas Hendrik Donkers en Andries Hendrik Donkers, beiden bouwlieden te Gemert, gedaag­den. Hendrik Donkers, vader van gedaagden zou ¦ 105,- schuldig zijn geweest aan Josina Donkers. Johanna Nicolaas Nooyen, aangehuwde moeye van de zijde der eischers en zwagerin van vaderszijde van de gedaagden, landbouwster te Gemert en weduwe van Johannes Donkers, 64 jr., getuige. Arnoldus van Eupen, deurwaarder, 56 jr., getuige. Na verhoor van alle personen wordt gedaagden bevolen ¦ 35,- te betalen aan eisers + ¦ 12,- en 8 stuivers kosten.

56  27.12.1816  Akte van niet overeenstemming.

Johannes Andries van Handel; Johannes Francis van de Berg gehuwd met Maria Andries van Handel; Tomas Janse Beurskens gehuwd met Johanna Andries van Handel en Ardina Andries van Handel, allen bouwlieden te Gemert, eisers. Mede erfgenamen van de overleden Josina Donkers. Andries Hendrik Donkers, landbouwer te Gemert zou aan hen schuldig zijn ¦ 55,- wegens door hem Donkers ontvangen gelden van Walraven Verhofstadt, landbouwer te Gemert, die deze schuldig was aan de overleden Josina Donkers wegens aankoop van gronden van Josina Donkers in 1812 in Aarle-Rixtel. Partijen komen niet tot schikking.

57  31.12.1816  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Johanna, minderjarige dochter van vader Martinus Gijsbert Swinkels en moeder Margareta Johannes Sterken, beiden overle­den te Lieshout. Familieraad: Arnoldus Swinkels, oom, timmer­man te Lieshout; Laurens Swinkels, oom, landbouwer te Beek en Donk; Francis Maas, aangehuwde oudoom; Francis Sterken, oom; Henricus van Osch, aangehuwde oom; Gerrit Maas, aangehuwde oom; allen landbouwers te Lieshout. Francis Sterken wordt voogd en Arnoldus Swinkels wordt toeziend voogd.

58  31.12.1816  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen Martinus, Jenne Maria en Gijs­bertus van de overleden vader Martinus Gijsbert Swinkels en moeder Petronella Evert Royackers, landbouwster te Lieshout. Familieraad: Arnoldus Swinkels, oom, timmerman te Lieshout; Laurens Swinkels, oom, landbouwer te Beek en Donk; Francis Maas, aangehuwde oudoom; Johannes Royackers, oom; Adam Royac­kers, oom; Dirk Swinkels, aangehuwde oom; allen landbouwers te Lieshout. Laurens Swinkels wordt toeziend voogd.

1817

61  07.01.1817  Vonnis.

Vrederegter Petrus Cornelis van Berckel.

Comparant: J. de Marcaun, advokaat te Eindhoven voor Johanna Maria van Berlo, Antonetta van Berlo weduwe Dorus van Schaik, Laurens van Berlo, Joost Anthony van de Vossenberg als in huwelijk hebbend Lucia van Berlo, allen arbeiders te Gemert en Peter van Berlo, landbouwer te Boekel contra Peter Antoni Corstiaens, landbouwer te Gemert, betreffende goederen, roe­rend als onroerend nagelaten door hun overleden grootvader Jan Peter van Berlo en onroerend goed door de vader van Peter Jan van Berlo. Verder genoemd in akte: Jan Francis Aelders, nota­ris te Gemert; Arnoldus van Eupen, deurwaarder en J. Corstens, griffier.

62    .01.1817  Benoeming administrerend voogd.

Comparant Gerrit van den Berg, landbouwer te Boekel als admi­nistrerend voogd over Maria, Johannes en Johanna, minderjarige kinderen van wijlen Gerard Dirks in echte verwekt bij Cornelia van den Berg, thans in huwelijk met Nicolaas van den Bogaard, wiens voogdij was vervallen uit hoofde dat zij alvorens het 2e huwelijk aan te gaan door een familieraad niet had doen deli­bereeren tot behouding der voogdij over haar kinderen en vervolgens een administrerende voogd in haar plaats is aange­steld; alsmede Jan Dirks, landbouwer te Boekel in hoedanigheid als toeziende voogd van dezelfde kinderen. Hierna worden een aantal goederen genoemd. Familieraad: Antony Verwegen, aange­huwd oom van vaderszijde, landbouwer te Uden; Godefridus van den Berg, aangehuwd oom vaderszijde, landbouwer; Nicolaas van der Burgt, achterneef van vaderszijde, landbouwer; Adriaan van den Berg, oudoom moederszijde, arbeider; Theodorus Jagers, aangehuwd oom moederszijde, landbouwer; Henricus Bouwmans, achterneef moederszijde, landbouwer; allen wonende te Boekel.

63  27.01.1817  Akte van verzegeling.

Comparant: Jan Snijders, bouwman te Overschie in huwelijk hebbend Margaretha van Gerwen, welke haar man heeft geautho­riseerd bij procuratie van den 18 dezer gepasseerd voor nota­ris Johannes de Groot, te Overschie. Compareerde tevens voor Willemijntje van Gerwen, meerderjarig, ongehuwd, dienstbode; namens Maria van Gerwen, meederjarig, ongehuwd, zonder beroep; beiden uit Overschie; alsmede namens Johannes van Gerwen, meerderjarige jongeman, boereknegt, wonende te Oud Mathenesse. Comparant heeft domicilie gekozen ten sterfhuize van wijlen zijn oom Joost van Gerwen, alhier te Gemert. Bewaarster der zegels is Anna Maria van Handel.

64  05.02.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Cornelis, Anna Maria, Johannes en Jan, minderjarige kinderen van wijlen Antony Dekkers in echte verwekt bij Jenne Maria Biemans, landbouwster te Erp. Familieraad: Johannes Dekkers, oom vaderszijde, schoenmaker; Cornelis Royackers, neef vaderszijde, landbouwer; Johannes Verbakel, aangehuwde neef vaderszijde, landbouwer; Johannes Biemans, oom moeders­zijde, landbouwer; Peter van Erp, aangehuwd oom moederszijde, landbouwer; Jan Bekkers, vriend moederszijde, landbouwer; allen wonende te Erp. Cornelis Royackers wordt toeziend voogd.

65  05.02.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Francina, Adriana en Johannes, minderjarige kinderen van Johannes Mesenberg, landbouwer te Erp, in echte verwekt bij wijlen Anna Maria van Lankveld, overleden te Erp op 26.12.1816. Familieraad: Theodorus Mesenberg, oom vaderszijde, wever; Willem van de Ven, halve oom vaderszijde, strodekker; Willem Manders, aangehuwd oom vaderszijde, wever; allen wonen­de te Gemert; Hendrik van Lankveld, oom moederszijde, landbou­wer te Uden; Antony van Lankveld, oom moederszijde, landbouwer te Boekel; Willem van Lankveld, oom moederszijde, landbouwer te Erp; Willem van Lankveld wordt toeziend voogd.

66  13.02.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Anna Maria, Cornelia, Cornelis, minderjarige kinderen van Jan Cornelis de Groot in echte verwekt bij wijlen Hendrina van de Vondervoort, overleden te Gemert op 31.1.1817. Familieraad: Peter de Groot, oom vaderszijde; Cornelis de Groot, oom va­derszijde; Willem van Mierlo, achterneef vaderszijde; Antony van de Vondervoort, achterneef moederszijde; Henricus van de Vondervoort, achterneef moederszijde; Huibert van Zeelandt, achterneef moederszijde; allen landbouwers te Gemert. Huibert van Zeelandt wordt toeziend voogd.

67  19.02.1817  Benoeming taxateur.

Comparant, Johannes van Vegchel, landbouwer te Beek en Donk als toeziend voogd over Petronella, minderjarige dochter in echte verwekt van wijlen Francis Verbakel en wijlen Lucia van Vegchel, beiden te Beek en Donk overleden en Francis Beniers, landbouwer te Lieshout als toeziend voogd over Lucia, Jan, Francis en Jennemarie, minderjarige kinderen in echte verwekt bij wijlen Francis Verbakel en bij Lucia Huibers, landbouwster te Beek en Donk, benoemen als taxateur over nagelaten meubi­lai­re goederen van wijlen Francis Verbakel, Gerrit Hendrik Maas, landbouwer te Beek en Donk.

68  24.02.1817  Akte van verzegeling.

Op 15.2.1817 overleden te Erp Willem Peters, eerst weduwnaar van Hendrina Jan van de Hurk en laatst getrouwd geweest met Petronella Verputten, landbouwer te Erp, welke genoemde Willem Peters uit het eerste bed heeft nagelaten minderjarige kinde­ren zonder voogden en roerende en onroerende goederen op voornoemde minderjarigen gesuccedeerd. Het lichaam is reeds ter aarde besteld. Opsomming van de goederen.

69  26.02.1817 Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Gerardus, Maria en Petronella, minderjarige kinderen in echte verwekt bij wijlen Willem Peters en wijlen Hendrina van den Hurk, beiden te Erp overleden. Familieraad: Dirk Peters, oom vaderszijde, landbouwer te Erp; Jan Peters, oom vaderszij­de, landbouwer te Beek en Donk; Lambert Peters, oom vaderszij­de, boereknecht te Beek en Donk; Peter van den Hurk, oom moederszijde, landbouwer; Antony van den Hurk, oudoom moeders­zijde, particulier; Hendrik van Lankveld, achterneef moeders­zijde, landbouwer; alle drie wonende te Erp. Dirk Peters wordt voogd en Peter van den Hurk wordt benoemd tot toeziend voogd.

70  26.02.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Henricus en Johanna, minderjarige kinderen in echte verwekt bij wijlen Willem Peters en bij Petronella van der Putten, landbouwster te Erp. Familieraad: Dirk Peters, oom vaderszijde, landbouwer te Erp; Jan Peters, oom vaderszijde, landbouwer te Beek en Donk; Lambert Peters, oom vaderszijde, landbouwknecht te Beek en Donk; Dirk van der Putten, grootva­der moederszijde, landbouwer te Erp; Lambert van der Putten, oom moederszijde, landbouwer te Erp; Jan van den Berg, oudoom moederszijde, landbouwer te Vegchel. Lambert Peters wordt toeziend voogd.

71  03.03.1817  Akte van deliberatie.

Jenne Maria Royackers, spinster wonende te Lieshout als moeder en voogdes over Martinus, Marianne, Antonetta, Wilhelmina en Johanna, minderjarige kinderen in echte verwekt bij wijlen Evert Swinkels, alsmede Gerrit Swinkels, landbouwer te Lies­hout als toeziend voogd, verklaarden dat aan deze onmondige kinderen bij overlijden van hun grootmoeder 2 perceeltjes landerijen te Lieshout is gesuccedeerd. Familieraad: Dirk van Moorsel, aangehuwd oom vaderszijde; Wouter Joosten, aangehuwd oom vaderszijde; Martinus van Osch, neef vaderszijde; Henricus Royackers, oom moederszijde; Johannes Verijken, aangehuwde oom moederszijde; allen landbouwers te Lieshout en Jan van Osch, aangehuwde oom moederszijde, landbouwer te Aarle-Rixtel.

73  11.03.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Theodorus en Josina, minderjarige kinderen van Johannes Hendrik Corstens en bij wijlen Johanna Aelders te Gemert overleden. Familieraad: Henricus Corstens, oom vaderszijde, wever; Petrus Corstens, oom vaderszijde, wever; Johannes de Hezelaar, aangehuwde oom vaderszijde, verver/glazemaker; Jan Francis Aelders, grootvader moederszijde, notaris; Wilhelmus Aelders, oom moederszijde, zilversmid; Willem van Lent, aange­huwde oom moederszijde, koopman; allen wonende te Gemert. Willem van Lent wordt toeziend voogd.

74  12.03.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Wilhelmina en Maria, minderjarige kinderen in echte verwekt bij Johannes Verhallen, landbouwer te Gemert en wijlen Anna Maria Lambert Willems, overleden te Gemert op 26.2.1817. Familieraad: Arnoldus Verhallen, oom vaderszijde; Francis Verhallen, oom vaderszijde; Antony van Kessel, aangehuwd oom vaderszijde; allen landbouwers te Gemert; Christiaan Lambert Willems, oom vaderszijde, landbouwer te Boekel; Henricus van den Berg, neef vaderszijde, landbouwer te Gemert; Johannes Francis van den Elsen, achterneef vaderszijde, landbouwer te Boekel. Christiaan Lambert Willems wordt toeziend voogd.

75  24.03.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Maria, minderjarige dochter in echte verwekt bij wijlen Antony Leytens en Anna Maria Barthel Driessen, zonder beroep wonende te Erp. Comparant: Gerardus Barthel Driessen, voogd (arbeider, Heeswijk) over het minderjarige kind. Familieraad: Peter Leytens, grootvader vaderszijde, zonder beroep; Wilhel­mus van Berckel, achterneef vaderszijde, schoenmaker; Willem van Berckel, bloedverwant in de 7e graad vaderszijde, schoen­maker; allen wonende te Erp; Christiaan Lambert Willems, oudoom moederszijde, landbouwer te Boekel; Johannes Verhallen, aangehuwde oudoom moederszijde, landbouwer te Gemert; Dirk Hendrik Verstegen, bloedverwant in de laatste graad moeders­zijde, zonder beroep wonende te Erp. Wilhelmus van Berckel wordt toeziend voogd.

76  25.03.1817  Vonnis.

Goort van Vijfeijcken, landbouwer te Lieshout, eiser, jegens Wouter Joosten, landbouwer te Lieshout als gedaagde omtrent geldbedrag.

77  01.04.1817  Vonnis.

Comparant Henricus Godefridus van Brussel, deurwaarder te Helmond als gevolmachtigde van Wilhelmus Ceelen, bouwman te Aarle-Rixtel, dagvaardde Matijs van den Bogaert, bouwman te Gemert omtrent geldbedrag.

78  01.04.1817  Vonnis.

Comparant dezelfde als in akte 77, dagvaardde Johannes Corne­lis van Duinhoven, landbouwer te Gemert omtrent geldbedrag.

79  08.04.1817  Vonnis.

Comparant dezelfde als in 77 en 78, jegens Gerrit Verschuuren, landbouwer te Gemert omtrent goederen.

80  17.04.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Aldegonda, Jacoba, Caspar, Johanna, Francina en Richardus Henricus, minderjarige kinderen van Jan Alewijn de Beijer, rentenier, wonende te Gemert en wijlen Johanna van Lent, overleden te Gemert op 15.4.1817. Familieraad: Jan Francis Aelders, nota­ris. Eligius Antonius Josephus Ruys, doctor in de medicijnen; Jan Georg Geiser, tapper; allen wonende te Gemert en geen familie; familie woonde niet in buurt van 4 uur rei­zen. Willem van Lent, oom moederszijde, koopman te Gemert; Peter van Lent, oom moederszijde; Willem van Osch, aangehuwd oom moederszijde; beiden landbouwers te Oijen. Willem van Lent wordt toeziend voogd.

81  17.04.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Lambertus, Martinus, Catharina, Adrianus en Elisabeth, minderjarige kinderen van wijlen Jan Vermeulen, overleden te Beek en Donk op 13.3.1817 en Hendrina Slits, landbouwster te Beek en Donk. Familieraad: Willem Verhoeven, aangehuwde oom vaderszijde; Adriaan van Hooft, aangehuwd neef vaderszijde; beiden landbouwers te Veghel; Dielis van den Berg, achterneef vaderszijde, landbouwer te Beek en Donk; Johannes van de Ven, aangehuwd oom moederszijde, landbouwer te Veghel; Johannes Slits, ach­terneef moederszijde, landbouwer te Lieshout; Dirk Slits, achterneef moederszijde, landbouwer te Beek en Donk. Dielis van de Berg wordt toeziend voogd.

82  17.04.1817  Benoeming toeziend voogd.

Comparant: Peter Jan Deelissen, landbouwer te Erp, voogd over Maria, minderjarige dochter van wijlen Hendrik Adriaan van de Rijdt en wijlen Maria Jan Scheepens, beiden te Erp overleden. Familieraad: Adriaan van de Rijdt, volle broer vaderszijde; Johannes van de Rijdt, oom vaderszijde; Jacobus van Hoof, neef vaderszijde; Hendrik van Handel, zwager moederszijde; allen landbouwers te Erp; Hendrik van Stiphout, aangehuwde oom moederszijde, dagloner te Erp; Johannes Scheepens, neef moe­derszijde, landbouwersknecht te Uden. Adriaan van de Rijdt wordt toeziend voogd.

83  03.05.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Hendrina, Johannes en Paulus, minderjarige kinderen van wijlen Gerrit van den Heuvel en Johanna Kanters, spinster te Beek en Donk. Familieraad: Hendrik van den Heuvel, oom vaders­zijde, timmerman te Aarle-Rixtel; Jan van Bree, achterneef vaderszijde; Jan van der Putten, achterneef vaderszijde; beiden landbouwers te Mierlo; Johannes Kanters, aangehuwd oudoom moederszijde, landbouwer te Beek en Donk; Hendrik van den Broek, bloedverwant in 7e graad moederszijde; Laurens Terbeek, bloedverwant in de 7e graad moederszijde; beiden landbouwers te Lieshout. Hendrik van den Heuvel wordt toeziend voogd.

84  06.05.1817  Akte van niet vereniging.

Comparant: Bastiaan van de Werk, notaris te Erp voor Peter Hendrik van den Broek, lakenfabrikant te Geldrop jegens Adri­aan Jansse Smits, landbouwer te Erp, omtrent rogge. Genoemd wordt ook deurwaarder van Eupen.

85  07.05.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Petronella, Henricus, Antonius, Wilhelmus, minderjarige kinderen van wijlen Anselmus van den Acker en bij Johanna Maria van Duinhoven, landbouwster te Gemert. Familieraad: Johannes van den Acker, oom vaderszijde; Petrus van den Acker, oom vaderszijde; Antonius van den Acker, oom vaderszijde; Johannes van Duinhoven, grootvader moederszijde; allen land­bouwers te Gemert; Laurens van Duinhoven, oom moederszijde, landbouwer te Beek en Donk; Antony Peuskens, aangehuwd oom moederszijde, wever te Gemert. Petrus van den Acker wordt toeziend voogd.

86  08.05.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Hubertus, Arnoldus, Johannes, minderjarige kinderen van wijlen Peter van Lieshout en Maria Gijsbers, landbouwster te Beek en Donk. Familieraad: Johannes van der Horst, aangehuwd oom vaderszijde, landbouwer te Gemert; Peter van Lieshout, neef vaderszijde, landbouwer te Beek en Donk; Francis van der Horst, neef vaderszijde, wever te Gemert; Peter Gijsbers, oom moederszijde; Joseph Gijsbers, oom moederszijde; Gerrit Gijs­bers, oom moederszijde; allen landbouwers te Beek en Donk. Peter van Lieshout wordt toeziend voogd.

87  09.05.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Leonardus en Johannes, minderjarige kinderen van wijlen Frederik Leonard Frederiks, overleden te Beek en Donk en Anna Huibers, landbouwster te Beek en Donk. Familieraad: Goort van der Sanden, aangehuwde oom vaderszijde; Dirk Verbakel, aange­huwde oom vaderszijde; Ansem Smits, neef vaderszijde; allen landbouwers te Beek en Donk; Peter Janssens, oom moederszijde; Peter Vogels, neef moederszijde; beiden landbouwers te Lies­hout; Hendrik Huibers, neef moederszijde, landbouwer te Beek en Donk. Ansem Smits wordt toeziend voogd.

88  10.05.1817  Akte van bekendheid.

Comparante Maria Hendriks, boerin te Beek en Donk, meerderja­rige dochter van wijlen Theodorus Hendriks en wijlen Anna Maria Royackers, beiden overleden te Beek en Donk, wil gaan huwen, maar zij kan geen acte van geboorte overleggen. Zij is geboren in 1786 te Beek en Donk volgens: 1. Daniel van den Eijnde, landbouwer; 2. Aard van Vegchel, landbouwer; 3. Wouter van der Heijden, landbouwer; 4. Petrus van der Putten, smid; 5. Johannes van der Rijdt, winkelier; 6. Antony Kluitmans, touwslager; allen wonende te Beek en Donk; 7. Francis van Rooy, klompenmaker te Gemert.

89  10.05.1817  Akte van bekendheid.

Comparante Wilhelmina Hendriks, dienstmeid van Gerrit Maas, landbouwer te Lieshout, meerderjarige dochter van: zie 88, wil gaan huwen, maar kan gen acte van geboorte overleggen. Zij is geboren in 1789 volgens: zie acte 88 dezelfde 7 personen.

90  10.5.1817  Akte van bekendheid.

Comparant Antonius Hendriks, landbouwer te Beek en Donk, zoon van zie 88 en 89 wil gaan huwen, maar kan geen acte van ge­boorte overleggen. Hij is geboren in 1792, volgens: zie acte 88 en 89.

91  12.05.1817  Benoeming toeziend voogd.

In plaats van Frederik Leonard Frederiks, die overleden is (was toeziend voogd) over Adrianus, Dionisius, Leonardus, Margaretha, minderjarige kinderen van Goort van der Sanden, landbouwer te Beek en Donk en van wijlen Maria Fredriks, overleden te Beek en Donk. Familieraad: Antony van der Aa, vriend vaderszijde, landbouwer; Antony van Rixtel, vriend vaderszijde, landbouwer; Peter Gruiters, vriend vaderszijde, dagloner; Ansem Smits, zwager moederszijde, landbouwer; Dirk Verbakel, oom moederszijde, landbouwer; Johannes van Tiel, achterneef moederszijde, landbouwer; allen wonende te Beek en Donk. Johannes van Tiel wordt toeziend voogd.

92  13.05.1817  Vonnis.

Comparant Wilhelmus Ceelen, bouwman te Aarle-Rixtel dagvaardde Hendrik van den Broek, bouwman te Lieshout, verweerder omtrent geldbedrag.

93  13.05.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Elisabeth, Petronella, Johanna, Gordina, Cornelia, Dorot­hea en Theodorus, minderjarige kinderen van wijlen Johannes Pennings en Catharina Goossens, landbouwer te Gemert. Familie­raad: Antony Pennings, oom vaderszijde; Peter van Deursen, aangehuwde oom vaderszijde; Theodorus Goossens, aangehuwde oom vaderszijde; Johannes Goossens, oom moederszijde; Jan Willem Goossens, oom moederszijde; Adriaan van de Laar, aangehuwde oom moederszijde; allen landbouwers te Gemert. Theodorus Goossens wordt toeziend voogd.

94  14.05.1817  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Josine, minderjarige dochter van wijlen Renier Kanters en wijlen Josina Tijssen, beiden te Erp overleden. Familieraad: Peter Kanters, oom vaderszijde, dagloner te Helmond; Johannes Kanters, oom vaderszijde, landbouwer; Dirk Vogels, aangehuwde oom vaderszijde, dagloner; beiden wonende te Aarle-Rixtel; Joost Martens, oudoom moederszijde; Joachim van den Heuvel, achterneef moederszijde; Martinus van den Heuvel, achterneef moederszijde; allen landbouwers te Bakel,. Voogd wordt Joachim van den Heuvel, als toeziend voogd wordt Peter Kanters be­noemd.

95  16.05.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Henricus, Antonius, Jennemaria, Johannes, minderjarige kinderen van wijlen Hendrik van den Heuvel en Maria Hendriks, landbouwster te Bakel. Familieraad: Joost van den Heuvel, oom vaderszijde; Joachim van den Heuvel, oom vaderszijde; Martinus van den Heuvel, oom vaderszijde; Matijs Hendriks, oom moeders­zijde; Peter Claassen, aangehuwde oom moederszijde; Egidius Hendriks, achterneef moederszijde; allen landbouwers te Bakel. Joost van den Heuvel wordt toeziend voogd.

96  23.05.1817  Benoeming voogd.

Over Johannes, minderjarige zoon van wijlen Marten Jan Martens en bij Maria Sanders in huwelijk met Willem Dirks, landbouwer te Beek en Donk, welkers voogdij is vervallen uit hoofde dat zij een tweede huwelijk heeft aangegaan zonder alvorens door een familieraad te doen delibereren. Familieraad: Peter Verba­kel, neef vaderszijde; Peter Jan Peters, bloedverwante laatste graad vaderszijde; Aard Croymans, bloedverwant laatste graad vaderszijde; allen landbouwers te Beek en Donk; Johannes Sanders, grootvader moederszijde; Henricus Sanders, oom moe­derszijde; Willem Sanders, oudoom moederszijde; alle drie landbouwers te Breugel. Willem Jan Dirks wordt voogd.

97  29.05.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Leonardus, minderjarige zoon van Adriaan Meulendijk, dagloner te Lieshout en Anna Maria van Heertum, overleden te Lieshout. Familieraad: Antoon Meulendijk, oom vaderszijde, landbouwer te Beek en Donk; Hendrik Daniels, bloedverwant laatste graad vaderszijde, dagloner; Wouter Janssen, bloed­verwant laatste graad vaderszijde, wolspinner; Joost van Heertum, oom moederszijde, landbouwer; Adriaan Coppens, aange­huwde oom moederszijde, landbouwer; allen wonende te Lieshout; Johannes Martens, aangehuwde achterneef moederszijde, landbou­wer te Aarle-Rixtel. Adriaan Coppens wordt toeziend voogd.

98  29.05.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Petronella, Francis, Petronella, minderjarige kinderen van Gerrit Brouwers, landbouwer te Lieshout en Johanna van Duinhoven, overleden te Lieshout. Familieraad: Andries Maas, aangehuwde oom vaderszijde, landbouwer te Beek en Donk; Thomas van der Steen, aangehuwde oom vaderszijde; Dirk Brouwers, aangehuwde oom vaderszijde; beiden landbouwers te Lieshout; Johannes Martens, aangehuwde oom moederszijde, landbouwer te Aarle-Rixtel; Johannes Royackers, aangehuwde oom moederszijde, landbouwer te Lieshout; Joost van Heertum, achterneef moeders­zijde, landbouwer te Lieshout. Johannes Martens wordt toeziend voogd.

99  02.06.1817  Akte van deliberatie.

Helena Maria Andries Peters, weduwe van Cornelis Nicolaas Kling, landbouwster te Boekel als moeder en voogdes over Anna Maria, Cornelia en Petronella, minderjarige kinderen in echte verwekt bij wijlen Cornelis Nicolaas Kling, alsmede Henricus Jan van den Elsen, landbouwer te Boekel als toeziend voogd, dewelke verklaarde dat bij het overlijden van hun grootmoeder de helft der gemeenschap in 4 perceeltjes landerijen gelegen te Boekel, Uden en Erp is gesuccedeerd op hun vader en dat bij het overlijden hunner vader de helft tussen haar en haar kinderen is gesuccedeerd en dat bij het overlijden van groot­vader Nicolaas Kling de andere helft in voorschreven goederen hun in vollen eigendom is aangekomen. Familieraad: Peter van den Berg, aangehuwde oom vaderszijde; Cornelis van den Bo­gaard, aangehuwd oom vaderszijde; Henricus van Laanen, aange­huwd achterneef vaderszijde; Daniel Andries Peters, oom moe­derszijde; Nicolaas Andries Klaassen, neef moederszijde; Gerardus Jasper Peters, achterneef moederszijde; allen land­bouwers te Boekel.

100  02.06.1817  Akte van deliberatie.

Peter van Dooren de jonge, landbouwer te Boekel als vader en voogd over Cornelia, Johanna, Antonetta en Gerardus, minderja­rige kinderen bij wijlen Maria Kling alsmede Henricus van Laanen, landbouwer te Boekel als toeziend voogd bij overlijden hunner grootmoeder (zelfde verklaring als in acte 99). Fami­lieraad: Peter van Dooren de oude, oom vaderszijde; Lambert van den Bogaard, bloedverwant laatste graad vaderszijde; Daniel Dries Peters, bloedverwant laatste graad vaderszijde; Cornelis van den Bogaard, aangehuwde oom moederszijde; Johan­nes van der Sanden, aangehuwde oom moederszijde; Peter van den Berg, aangehuwde oom moederszijde; allen landbouwers te Boe­kel.

101  11.06.1817  Benoeming toeziend voogd.

In plaats van Joost de Wit, overleden, over Wilhelmina en Jenne Maria, minderjarige dochters van wijlen Arnoldus Tim­mers en bij Anna Maria Pepers, landbouwster te Erp. Familieraad: Peter Biemans, aangehuwde oom vaderszijde, landbouwer te Erp; Leonard van der Sanden, aangehuwde achterneef vaderszijde, wever te Gemert; Dirk Verbakel, aangehuwde achterneef vaders­zijde; Dirk Pepers, oom moederszijde; Albert Timmers, aange­huwde oom moederszijde; allen landbouwers te Erp; Antony Peuskens, vriend moederszijde, wever te Gemert. Albert Timmers wordt toeziend voogd.

102  28.06.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Thomas, Jan, Gerard en Theodorus, minderjarige kinderen van wijlen Godefridus Snoeckx en bij Johanna Pennings, parti­culiere te Gemert. Familieraad: Jan Melis, achterneef vaders­zijde, wever te Gemert; Jan Francis Aelders, aangehuwde ach­terneef vaderszijde, notaris te Gemert; Willem Scheepers, aangehuwde achterneef, metselaar te Gemert; Francis Pennings, oom moederszijde, handwerker te Boisfort, kanton Ukkel, Zuid Brabant; Peter Pennings, oom moederszijde, bakker te Boekel; Wilhelmus Aelders, achterneef moederszijde, zilversmid te Gemert. Jan Melis wordt toeziend voogd.

103  28.06.1817  Akte van deliberatie.

Elisabeth Bastiaans, landbouwster te Gemert, moeder en voogdes over Cornelia, Petronella, Henricus, Jan Baptist, Andries, Helena Maria en Johannes, minderjarige kinderen in echte verwekt bij wijlen Johannes Glaudemans, alsmede haar zoon Johannes Glaudemans, landbouwer te Gemert in hoedanigheid van toeziende voogd van zijn broers en zusters, dewelke verklaar­den bij het overlijden van haar vader is gesuccedeerd 5/6 parten in huis, stalling, schuur en hof en in 7 percelen landerijen te Gemert en dat de andere helft op hun is gedevol­veerd, waarvan het 1/6e part hun in vollen eigendom toekomt en van het geheele togtrecht haar comparante toebehoord, zijnde een zesde part dezer goederen hunnen vader bij successie en de andere 5 zesde parten bij aankoop staande huwelijk aangekomen. Goederen zijn belast met wettige hypotheek ad ¦ 1.000,- bij het aankopen van Adriaan Leijten, koopman te Gemert, een obligatie ¦ 250,- ad ¦ 3,50 pro cento ten behoeve van de parochiekerk te Gemert. En nog losse schulden ¦ 160,- ten behoeve van Willem van den Eijnde, bierbrouwer te Gemert en

¦ 100,- ten behoeve van erfgenamen van Willem Verrijt te Deurne. Volgt opsomming der goederen. Vervolgens zijn gecompa­reerd: 1. Nicolaas van de Ploesterdonk, aangehuwde neef va­ders­zijde, wever te Gemert. 2. Nicolaas Royackers, bloedver­want in den laatste graad vaderszijde, landbouwer te Gemert. 3. Willem van den Eijnde, bloedverwant in de laatste graad vaderszijde, bierbrouwer te Gemert. 4. Jan Hurkmans, achter­neef moederszij­de, landbouwer te Someren. 5. Adriaan Hurkmans, achterneef moederszijde, landbouwer te Someren. 6. Gerrit Verschuuren, vriend moederszijde, landbouwer te Gemert.

105  07.07.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Godefridus, Henricus, Johannes, Helena Maria, Christiaan, Jenne Maria en Johanna, minderjarige kinderen van Jan Pen­nings, landbouwer te Gemert en wijlen Maria van de Laar, overleden te Gemert. Familieraad: Godefridus van Duinhoven, halve oom van vaderszijde; Wilhelmus Christiaan Pennings, oudoom vaderszijde; Michiel van Dooren, oudoom vaderszijde; Andries Donkers, aangehuwd oom moederszijde; Johannes Wassen­berg, aangehuwde oom moederszijde; Henricus Hoevenaars, aange­huwd oom moederszijde; allen landbouwers te Gemert. Johannes Wassenberg wordt toeziend voogd.

106  07.07.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Johannes en Petronella, minderjarige kinderen van Willem van de Ven, strodekker te Gemert en van wijlen Antonetta van der Dennen, overleden te Gemert. Familieraad: Theodorus Mee­senberg, halve oom vaderszijde, wever te Gemert; Johannes Meesenberg, halve oom vaderszijde, landbouwer te Erp; Willem Manders, aangehuwde halve oom vaderszijde, wever te Gemert; Leendert van der Dennen, oom moederszijde, landbouwer te Bakel; Antony Manders, achterneef moederszijde, wever te Gemert; Johannes Manders, achterneef moederszijde, landbouwer te Gemert. Leendert van der Dennen wordt toeziend voogd.

107  08.07.1817  Akte van vereniging.

Comparant: De Heer Cornelis Rietman, ontvanger directe belas­tingen van Boekel, wonende te Erp, kragtens procuratie aan en verleend door Cornelia van den Heuvel, weduwe Hendrik van Handel, boerin; door Jenneke van den Heuvel, weduwe van Joris Johannes Biemans, boerin; door Hendrik Adriaan van Dijk in huwelijk met Maria Geert van den Heuvel, schoolonderwijzer; en Marten Geert van den Heuvel, bakker; allen wonende te Erp onderhands gepasseerd op 27.6.1817 ten burele te St.Oedenrode, waarna deurwaarder Arnoldus van Eupen dagvaardt: Hendrik Jacobus van Handel, landbouwer in huwelijk hebbend Johanna van de Rijt; Arnoldus Dirkx, landbouwer in huwelijk hebbend Jenne Maria van de Rijt; Adriaan van de Rijt, landbouwer; Adriana van de Rijt, landbouwster; Peter Jan Delissen, landbouwer, als voogd over de minderjarige Maria van de Rijt, allen wonende te Erp. Betreffende schifting, scheiding en deling van goederen als erfgenamen van wijlen Johanna van den Heuvel, competeeren­de erfhavelijke goederen nagelaten bij wijlen Hendrik van de Rijt en gemelde Johanna van den Heuvel in huwelijk gemeen­schappelijk bezeten. Partijen komen tot overeenkomst.

108  08.07.1817  Akte van vereniging.

Comparant Antonius van der Sanden, wever te Gemert. Hij heeft gedagvaard bij exploit van deurwaarder Arnoldus van Eupen: Servaas Antony van Kessel, landbouwer te Gemert, betreffende

¦ 108,- plus achterstallige interest. Treffen een overeen­komst.

109  09.07.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Peter en Andries, minderjarige zonen van Adriaan van Lijssel, landbouwer te Gemert en wijlen Maria van Handel, overleden te Gemert. Familieraad: Cornelis van Lijssel, oom vaderszijde; Antony van Lijssel, oom vaderszijde; Dirk van Duinhoven, aangehuwde oom vaderszijde; Andries van Handel, oom moederszijde; Theodorus van Handel, oom moederszijde; Godefri­dus Verhofstadt, bloedverwant in 6e graad moederszijde; allen landbouwers te Gemert. Toeziend voogd wordt Andries van Han­del, waarbij aangegeven staat dat hij agterneef is van moe­derszijde.

110  14.07.1817  Akte van bekendheid.

Comparant: Henricus de Groot, wever, wonende te Wijneghem, canton Canthoven, provincie Holland, meerderjarige jongeman, geboren te Gemert, wil gaan huwen maar kan geen geboorteakte overleggen. Familieraad: Mathijs de Groot, vader van compa­rant, Huibert de Groot, broer van comparant, wever; Dionisius Jacobs, neef vaderszijde, kleermaker; Johannes de Groot, bloedverwant laatste graad vaderszijde, fabrikant; Antony Corstens, fabrikant; Gerard de Goey, stu­dent; Ermgardus Man­ders, wever; allen wonende te Gemert, getuigen dat hij de zoon is van Mathijs de Groot en Theodora Manders en geboren is in Gemert.

111  24.07.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Henricus en Johannes, minderjarige kinderen van wijlen  Peter van den Vossenberg en van Helena van Dooren, landbouw­ster te Gemert. Familieraad: Marcellus van Berlo, aangehuwd oom vaderszijde; Jan Willem van Berlo, neef vaderszijde; Peter Kuipers, aangehuwde neef vaderszijde; Antony van Dooren, oom moederszijde; Henricus Daniels, aangehuwd oom moederszijde; Hendrik Goossens, vriend moederszijde; allen landbouwers te Gemert. Marcellus van Berlo wordt toeziend voogd.

112 30.07.1817  Akte van niet vereniging.

Comparant: Johannes Swinkels, particulier te Bakel, dagvaardt bij exploit van Laurentius Klumpers, deurwaarder te Helmond, doordat deurwaarder van Eupen ziek is: Jan Fransen, bouwman te Bakel, betreffende staat van inventaris en betreffende schei­ding en deling wegens een negende gedeelte als erfgenaam van wijlen zijne vrouws vader en moeder Jan Fransen en Johanna van Asten. Geen vereniging, doorgestuurd naar de Rechtbank in St.Oedenrode.

115  02.08.1817  Akte van emancipatie.

Comparante: Antonia van Rixtel, dienstmeid, wonende te Beek en Donk, wil huwen met Leonard Smits, meerderjarige jongeman, zoon van Bartel Smits, bouwman te Beek en Donk en wijlen Margaretha Versteegen. Antonia is echter minderjarig, ouders overleden, grootouders overleden. Familieraad: Tomas van Rixtel, halfbroer, bouwmansknegt te Beek en Donk; Jan van Rixtel, oom vaderszijde, landbouwer te Beek en Donk; Jan van Duynhoven, aangehuwd oom vaderszijde, landbouwer te Gemert; Gerrit Maas, agterneef moederszijde; Goort Nooyen, agterneef moederszijde; Jan van Eerd, agterneef moederszijde; allen landbouwers te Beek en Donk. Geen beletsel.

116  14.08.1817  Akte van bekendheid.

Comparant: Antony van de Mortel, wever te Helmond, meerderja­rige zoon van wijlen Jan van de Mortel en wijlen Jenne Marie van Neerven, wil gaan huwen maar kan een overlijdensakte van grootmoeder van moederszijde overleggen. Johannes Manders, Henricus Goort Klaasse, Joost Kuipers en Piet de Wit, allen landbouwers te Bakel, verklaren volmaakt te hebben gekend Peternel Mathijs Manders, grootmoeder van moederszijde en dat zij is overleden te Bakel op 18.4.1804.

117  19.08.1817  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Betreffend: Johannes van Heertum, 44 jr., particulier, wonende te Lieshout, wegens onnozelheid niet in staat zijn goederen te administreren. Familieraad: Adriaan Coppens, zwager vaderszij­de, landbouwer; Adriaan Meulendijks, zwager vaderszijde, dagloner; Martinus Verijken, zwager vaderszijde, landbouwer; Joost van Heertum, volle broer, landbouwer; Christiaan Brou­wers, neef moederszijde, landbouwer; Dirk Kuipers, aangehuwd oom, moederszijde; allen wonende te Lieshout. Johannes Jan Swinkels, landbouwer te Lieshout wordt voogd en Martinus Verij­ken wordt toeziend voogd.

118  20.08.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Antonius 14 jr.; Anne Marie 13 jr. en Jan 7 jr. wonende te Boekel, minderjarige kinderen van Matijs van de Velden en wijlen Henrica Francis Lamers, overleden te Boekel in 1810. Familieraad: Willem Tielemans, aangehuwd oom vaderszijde; Jan van Kessel, aangehuwd oom vaderszijde; Adriaan van der Velden, achterneef vaderszijde; Henricus van de Boomen, aangehuwde oom moederszijde; Nicolaas van Hout, neef moederszijde; Johannes de Man, achterneef moederszijde; allen landbouwers te Boekel. Johannes de Man wordt toeziend voogd.

119  26.08.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Benedictus Cornelius 19 jr. en Henrica Francisca 14 jr., minderjarige kinderen van wijlen Henricus van der Willigen en Emerentiana Roefs, wonende te Gemert. Familieraad: Eerwaarde Heer Johannes Benedictus van der Willigen, broer, kapelaan te Oirschot; Theodorus van der Willigen, broer, fabrikant; Henri­cus Kivits, aangehuwde broer, bakker; Benedictus Roefs, oom moederszijde, organist; Adriaan van den Eijnde, neef moeders­zijde, fabrikant; Antony Jan Corstens, neef moederszijde, fabrikant; allen wonende te Gemert. Theodorus van der Willigen wordt toeziend voogd.

120  26.08.1817  Vonnis.

Tussen Jan de Rijk, landbouwer te Gemert, eiser en Henricus Crooymans, landbouwer te Gemert, gedaagde, omtrent ¦ 23,- en 60 cent aan dakstroo. Vonnis tot betaling.

121  11.09.1817  Akte van verzegeling.

Te Gemert overleden Arnoldus van den Acker in de Molenstraat te Gemert heeft absente erfgenamen. Hermina van den Broek, zijn voormalige dienstmeid (bewaarster der zegels). Beschrij­ving van de boedel.

122  18.09.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Petronella, 20 jr. en Johannes 18 jr., minderjarige kinderen van Willem van de Vondervoort, landbouwer, wonende  te Gemert en Petronella van de Kerkhof, overleden te Gemert. Familieraad: Willem Egelmeers, aangehuwde oom vaderszijde; Willem Raymakers, neef vaderszijde; beiden landbouwers te Gemert; Andries van Bon, neef vaderszijde, smid te Gemert; Arnoldus van der Vondervoort, volle broer, land­bou­wer te Ge­mert; Jan Biemans, oom moederszijde, landbouwer te Bakel; Peter van de Laar, neef moederszijde, landbouwer te Bakel. Arnoldus van der Vondervoort wordt toeziend voogd.

123  18.09.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Gerardus 19 jr., Elisabeth 16 jr., beiden wonende te Gemert, minderjarige kinderen van Willem Egelmeers, landbouwer te Gemert en Catharina van der Vondervoort, overleden te Gemert. Familieraad: Peter Egelmeers, oom vaderszijde, land­bouwer; Antony Egelmeers, neef vaderszijde, wever; Jan van Kessel, aangehuwde neef vaderszijde, wever; Willem van der Vondervoort, oom moederszijde, landbouwer; Arnoldus van der Vondervoort, neef moederszijde, landbouwer; Willem Raymakers, neef moederszijde, landbouwer; allen wonende te Gemert. Arnol­dus van der Vondervoort wordt toeziend voogd.

124  22.09.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Theodorus 11 jr., minderjarige zoon van Albert van Ge­mert, koopman in lompen in Gemert en Theodora Rijnders, over­leden te Gemert. Familieraad: Johannes van Gemert, neef van vaderszijde, landbouwer; Johannes Maassen, neef van vaderszij­de, particulier; Henricus van Lieshout, aangehuwde neef va­derszijde, wever; Johannes Rijnders, halfbroer, wever; Jan van den Heuvel, aangehuwde oom moederszijde, wever; Cornelis Sterken, aangehuwde neef moederszijde, landbouwer; Allen wonende te Gemert. Jan van den Heuvel wordt toeziend voogd.

125  22.09.1817  Akte van emancipatie.

Comparante: Elisabeth van Franckevoort, weduwe Andries van Kessel, wil emanciperen haar dochter Aldegonda, 20 jr., gebo­ren 8.7.1797 te Gemert.

126  24.09.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Wolterus 19 jr., wonende te Boekel en Maria 16 jr., wonende te Gemert, minderjarige kinderen van wijlen Johannes Janssens en Maria van Gerwen, landbouwster te Gemert. Familie­raad: Johannes Janssens, volle broer, landbouwer te Gemert; Petrus Janssens, oom vaderszijde, landbouwer te Boekel; Daniel Janssens, oom vaderszijde, landbouwer te Boekel; Nicolaas van Gerwen, oom moederszijde; Willem van Gerwen, oom moederszijde; Arnoldus van Gerwen, oom moederszijde; allen landbouwers te Gemert. Johannes Janssens wordt toeziend voogd.

127  26.09.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Johanna, 17 jr., minderjarige dochter van Hermanus van Dooren, landbouwer te Gemert en Catharina van Gerwen, overle­den te Gemert in 1809. Familieraad: Antony van Dooren, volle broeder, Michiel van Dooren, oom; Jan van Dooren, oom; Johan­nes van Dooren, volle broeder; Johannes van Duinhoven, aange­huwde oom; Hendrik van de Laar, aangehuwde oom; allen landbou­wers te Gemert. Johannes van Dooren wordt toeziend voogd.

128  02.10.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Henricus 17 jr., Joseph 14 jr. en Johanna Maria 9 jr., minderjarige kinderen van wijlen Laurens van Dooren en Anna Maria Janssens, landbouwster te Gemert. Familieraad: Johannes Smits, aangehuwde oom, landbouwer; Peter van den Elsen, aange­huwde oom, landbouwer; Leonard Vogels, aangehuwde oom, timmer­man, allen te Gemert; Petrus Janssens, oom; Cornelis Jans­sens, oom; Daniel Janssens, oom; alle drie landbouwers te Boekel. Johannes Smits wordt toeziend voogd.

129  03.10.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Maria 18 jr., Johanna 14 jr., minderjarige dochters van Johannes Nooyen, landbouwer te Gemert en Johanna Maria Rayma­kers, overleden te Gemert in 1805. Familieraad: Peter Nooyen, oom, landbouwer te Bakel; Johannes Goossens, neef, wever; Jan Geene, achterneef, landbouwer; Willem Raymakers, oom, landbou­wer; Willem van de Vondervoort, achterneef, landbouwer; Gerard Egelmeers, achterneef, landbouwer; allen wonende te Gemert. Willem Raymakers wordt toeziend voogd.

130  06.10.1817  Ontzegeling.

Comparant: Henricus van den Acker, particulier te Gemert omtrent: overlijden van zijn oom Arnoldus van den Acker (zie acte 121). Alle erfgenamen zijn nu aanwezig. Hermina van den Broek, zegelbewaarster.

131  07.10.1817  Benoeming voogd.

Comparante: Johanna van Duinhoven, landbouwster te Gemert, weduwe van Dirk Geenen en voogdes over Elisabeth, Willem, Cornelia en Helena Maria Geenen, haar kinderen. Wil hertrouwen met Johannes Manders, landbouwer te Gemert. Familieraad: Huibert van Zeelandt, aangehuwd oom; Arnoldus Kuipers, neef; Jan Willem van den Elsen, neef; allen landbouwers te Gemert; Jan van Duinhoven, oom, landbouwer te Bakel; Johannes Royac­kers, neef, schoenmaker te Gemert; Dirk van Duinhoven, neef, landbouwer te Gemert. Johannes Manders wordt medevoogd.

132  11.10.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Johanna 19 jr., dochter van Hendrik van de Laar, landbou­wer te Gemert en Hester van Gerwen, overleden in 1815 te Gemert. Familieraad: Jacobus van de Laar, oom; Jan van de Laar, oom; Willem van de Ven, neef; allen landbouwers te Bakel; Theodorus van de Laar, volle broer; Arnoldus Verhallen, zwager; Hermanus van Dooren, aangehuwd oom; laatste drie landbouwers te Gemert. Theodorus van de Laar wordt toeziend voogd.

133  06.11.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Jacobus 12 jr.; Hendrina 5 jr.; minderjarige kinderen van wijlen Johannes van den Berk en Maria Bernards, landbouwster te Lieshout. Familieraad: Hendrik van den Berk, oom; Evert Sterken, oud oom; Cornelis Sterken, oudoom; allen landbouwers te Gemert; Wouter Bernards, oom, landbouwer te Beek en Donk; Arnoldus Croymans, aangehuwde oom, landbouwer te Beek en Donk; Wouter van der Vranden, aangehuwd oom, chirurgijn te Aarle-Rixtel. Evert Sterken wordt toeziend voogd.

134  18.11.1817  Akte van vereniging.

Comparant: Jan van Leyenburg, landbouwer te Bakel, kragtens procuratie aan en verleend door Jan Willem Janssen, landbouwer te Bakel, onderhands gepasseerd op 30.10.1817 dagvaardt bij exploit van deurwaarder Arnoldus van Eupen, Johannes van Grotel, landbouwer te Bakel.

135  20.11.1817  Beëdiging.

Comparant: Leonardus Verbakel, landbouwer te Lieshout in hoedanigheid van toeziend voogd over Petronella, minderjarige dochter van de overleden Peter Verbakel en Johanna Maria Verbakel, landbouwster te Beek en Donk, wordt benoemd tot taxateur der meubilaire goederen.

136  25.11.1817  Beëdiging.

Comparant: Henricus van de Burgt, bakker te Boekel in hoeda­nigheid van toeziend voogd over Theodora, Theodorus, Anna Maria, Maria, en Ida, minderjarige kinderen van wijlen Gerar­dus van de Burgt en Petronella Jagers, landbouwster te Boekel verzoekt te benoemen tot taxateur der meubilaire goederen: Peter van Berlo, landbouwer te Boekel.

137  26.11.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Anna Maria 18 jr.; Judocus 16 jr.; Jennemaria 14 jr. en Francina 12 jr., allen wonende te Bakel, kinderen van wijlen Hendrik Nooyen, overleden op 10.5.1806 te Bakel en Jenne Maria van de Kruis, landbouwster te Bakel. Familieraad: Jan Nooyen, oom, landbouwer te Bakel; Henricus Verbaarschot, achterneef, landbouwer te Deurne; Francis van den Berg, aangehuwde achter­neef; Johannes van de Kruis, oom; Peter van de Kruis, oom; Jacobus Verhoeven, aangehuwde oom; allen landbouwers te Bakel. Jan Nooyen wordt toeziend voogd.

138  26.11.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Wilhelmus 19 jr.; Martinus 16 jr., minderjarige kinderen van Adriaan Adriaans, landbouwer te Bakel en wijlen Jennemaria Verbaarschot, overleden te Bakel op 8.4.1802. Familieraad: Egidius Hendriks, neef; Francis van de Berg, neef; Hendrik van de Laar, aangehuwde neef; allen landbouwers te Bakel; Henricus Verbaarschot, oom, landbouwer te Deurne; Henricus Francis Verbaarschot, neef; Jan Verbaarschot, neef; beiden landbouwers te Bakel. Henricus Francis Verbaarschot wordt toeziend voogd.

139  26.11.1817  Benoeming toeziend voogd.

Petronella 20 jr.; Francina 17 jr. en Henricus 13 jr., wonende te Gemert, minderjarige kinderen van Willem van Deursen, landbouwer te Gemert en wijlen Johanna Nooyen, overleden te Gemert op 8.4.1813. Familieraad: Jan Mastbroek, aangehuwde neef, landbouwer; Johannes de Groot, neef, fabricant; Peter de Groot, agterneef, landbouwer; allen wonende te Gemert; Francis van den Berg, aangehuwde oom; Hendrik van de Laar, aangehuwde oom; Johannes Nooyen, neef; alle drie landbouwers te Bakel. Toeziend voogd wordt Peter Henderik Crooymans, neef van moe­derszijde, landbouwer te Bakel. Hij wordt beëdigd op 1.12.1817.

140  26.11.1817  Benoeming toeziend voogd.

Over Barbara 20 jr.; Judocus 18 jr. en Jennemarie 16 jr., alle drie te Bakel wonende en minderjarige kinderen van Peter Crooymans, landbouwer te Bakel en van wijlen Josina Verbaar­schot, overleden te Bakel op 12.7.1802. Familieraad: Johannes Crooymans, oom, landbouwer te Deurne; Jacobus Crooymans, oom, landbouwer te Bakel; Hendricus Verbaarschot, aangehuwde oom, landbouwer te Deurne; Adriaan Adriaans, aangehuwde oom; Jan Verbaarschot, volle neef; Johannes Nooyen, neef; alle drie landbouwers te Bakel. Adriaan Adriaans wordt beëdigd als toeziend voogd.

141  26.11.1817  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Antonius 20 jr. en Wilhelmus 19 jr., wonende te Gemert en minderjarige zonen van Jan de Cocq, overleden te Gemert op 15.11.1817 en wijlen Maria de Vlam, overleden te Gemert op 13.10.1797. Familieraad: Matheus Melis, aangehuwde bloedver­want in de laatste graad vaderszijde, landbouwer; Gijsbert Melis, vriend, koopman; Theodorus Peters van der Willigen, vriend, koopman; Matijs de Vlam, oom, landbouwer; Ermgardus de Vlam, volle neef, wever; Jan van der Sanden, agterneef, wever; allen wonende te Gemert. Matijs de Vlam wordt beëdigd als voogd en Matheus Melis wordt beëdigd als toeziend voogd.

142  27.11.1817  Benoeming toeziend voogd.

Henricus 14 jr., wonende te Gemert en minderjarige zoon van wijlen Jan de Cocq, overleden te Gemert op 15.11.1817 en Anna Maria van de Kerkhof, koopvrouw te Gemert. Familieraad: Ma­theus Melis, aangehuwde bloedverwant laatste graad, landbouwer te Gemert; Gijsbert Melis, vriend, koopman te Gemert; Theodo­rus Peters van der Willigen, vriend, koopman te Gemert; Johan­nes van de Kerkhof, oom, dagloner te Reek; Jacobus Wil­lems, aan­gehuwde agterneef, kleermaker te Gemert; Marcelis van de Rijdt, aangehuwde agterneef, wever te Gemert. Theodorus Peters van der Willigen wordt beëdigd als toeziend voogd.

1818

144  08.01.1818  Toestemming huwelijk.

Lucia Huibers, weduwe van Francis Verbakel, landbouwster te Beek en Donk, als moeder en voogdesse over Lucia, Jan, Johanna Maria en Francis. Wil gaan hertrouwen mat Adriaan Brouwers, landbouwer te Beek en Donk. Familieraad: Johannes Kanters, landbouwer, Beek en Donk, oom; Francis van de Rijdt, landbouwer, Beek en Donk, achterneef; Francis Beniers, landbouwer, Lieshout, achterneef; Hendrik Huibers, landbouwer, Beek en Donk, oom; Jan Huibers, landbouwer, Beek en Donk, oom; Wouter Bernards, landbouwer, Beek en Donk, aangehuwd oom. Adriaan Brouwers wordt medevoogd.

145  10.01.1818  Benoeming voogd.

Johanna Maria Verbakel weduwe van Peter Verbakel heeft een dochter, Petronella. Moeder is hertrouwd met Huibert Bartel Smits, landbouwer te Beek en Donk. Familieraad: Peter Peters, achterneef; Willem Peters, achterneef; Gerrit Maas, achterneef; Johannes Verbakel, oom, wordt de nieuwe voogd; Daniel van den Eynde, aangehuwd oom; Godefridus Verbakel, achterneef, allen landbouwers te Beek en Donk.

146  14.01.1818  Benoeming toeziend voogd.

Arnoldus Jonkers, wever te Gemert, weduwnaar van Helena Maria Dekkers, overleden 26.12.1817 te Gemert, nalatende Josina 3 j. Familieraad: Johannes Jonkers, wever, Bakel, oom; Henricus Jonkers, wever, Gemert, oom; Gerard Jonkers, wever, Gemert, oom; Antony Verhofstad, wever, Gemert; Nicolaas Royackers, landbouwer, Gemert, toeziend voogd; Willem van den Eynde, bierbrouwer, Gemert; alle drie bloedverwanten in de laatste graad.

147  Familieraad.

Openbare verkoop van 5 percelen weiland toebehorende aan Anna Maria, Catharina en Goordina minderjarige kinderen van wijlen Dirk Royackers en Wilhelmina Werts, landbouwster te Beek en Donk (als moeder en voogdesse) en Francis van Duynhoven, landbouwer te Aarla-Rixtel als toeziend voogd. Wilhelmina Werts was gehuwd met Dirk Royackers buiten gemeenschap van goederen zie akte d.d. 14.10.1811 voor notaris Jacob Hendrik Rovers te Beek en Donk. De percelen waren belast met een hypotheek van 300 gld, ten voordele van Anton van der Laak, landbouwer te Mierlo à 5% rente, (reeds 3 jaar achterstand in betaling) het gehele bedrag wordt nu teruggeëist. Verder was er nog een schuld van 250 gld terug te betalen aan Johannes Vlemmings smid te Beek en Donk. Familieraad: Johannes van Deynen, tapper, Aarle-Rixtel, achterneef; Francis van der Sanden, landbouwer, Lieshout, aangehuwd oom; Andreas Swinkels, landbouwer, Lieshout, aangehuwd oom; Johannes Werts, dagloner, Boekel, oom; Jan Werts, landbouwer, Beek en Donk, oom; Willem Werts, landbouwersknecht, Lieshout, oom; Johannes van Deynen wordt gevolmachtigd om alles af te handelen.

148  17.01.1818  Benoeming toeziend voogd.

Peter Jan Delisse, landbouwer te Erp, weduwnaar van Jacoba Willem Luike, overleden 1799 te Erp, nalatende Adrianus 20 j. Familieraad: Adriaan Tielemans, neef; Martinus Vermeulen, bloedverwant laatste graad; Willem Delisse, volle broer; Lucas Delisse, volle broer, toeziend voogd; Antonius Delisse, volle broer; Adriaan van de Rijdt, neef; allen landbouwers te Erp.

149  28.01.1818  Benoeming toeziend voogd.

Maria van Lieshout, landbouwster te Erp, weduwe van Jan van Dooren, overleden in 1812 te Erp, nalatende Wilhelmina 18 j., Antonius 17 j. en Martinus 14 j. Familieraad: Gerrit van Dooren, landbouwer, oom, toeziend voogd; Antony van Dooren, landbouwersknecht, oom; Lambertus van Gemert, landbouwer, achterneef; Antony van Lieshout, landbouwer, oom; Johannes van Lieshout, landbouwer, oom; Johannes van den Tillaar, landbouwer, aangehuwd oom; allen wonende te Erp.

150  28.01.1818  Benoeming toeziend voogd.

Jennemarie Goort Lamberts, landbouwster te Bakel, weduwe van Antony Wilbers, overleden 17.01.1818 te Bakel, nalatende Elisabeth 16 j. en Anna Maria 9 j. Familieraad: Adriaan Wilbers, landbouwer, Bakel, oom, toeziend voogd; Antoon Wilbers, dagloner, Bakel, oudoom; Johannes Wilbers, landbouwer, Bakel, oudoom; Peter Lamberts, landbouwer, Deurne, oom; Johannes Lamberts, landbouwer, Helmond, oom; Leonard van Leyenburg, landbouwer, Bakel, aangehuwd oom.

151  29.01.1818  Benoeming toeziend voogd.

Jennemarie Welten, landbouwster te Erp, weduwe van Lambert van den Tillaar, overleden in 1803 te Erp, nalatende Antony 19 j. en Lamberdina 18j. Familieraad: Martinus van den Tillaar, Erp, volle broer, toeziend voogd; Willem van den Tillaar, Erp, oom; Laurens van den Tillaar, Erp, oom; Arnoldus van den Tillaar, Veghel, volle broer; Gerrit Welten, Erp, oom; Arnoldus Welten, Erp, oom; allen landbouwers.

152  31.01.1818  Benoeming toeziend voogd.

Josina van Haandel, landbouwster te Erp, weduwe van Theodorus Bouw, overleden in 1812 te Erp, nalatende Hendrik 18 j. Familieraad: Henricus Bouw, Erp, volle broer, toeziend voogd; Johannes Bouw, Erp, oom; Arnoldus Bouw, Uden, neef; Arnoldus v.d. Berg, Erp, zwager; Willem v.d. Elsen, Erp, zwager; Cornelis van Haandel, Erp, neef: allen landbouwers.

153  03.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Jan van Asten, landbouwer te Bakel, weduwnaar van Antonetta Kox, overleden 26.01.1818 te Bakel, nalatende Peter 19 j. (te Stiphout wonende), Johannes 17 j., Willemijn 15 j. en Mathijs 12 j. Familieraad: Henricus v. Asten, landbouwer, Vlierden, volle broer, toeziend voogd; Laurens Swinkels, bierbrouwer, Lieshout, oom; Willem Werts, landbouwer, Bakel, neef; Jan Kox, metselaar, Bakel, oom; Mathijs Kox, landbouwer, Bakel, oom; Johannes Kox, landbouwer, Deurne, oom;

154  04.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Johannes Jansse Royackers, landbouwer te Gemert, weduwnaar van Cornelia Meulendijks, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Johannes 17 j. De benoeming moet geschieden op aandrang van deurwaarder Arnoldus van Eupen te Gemert en deurwaarder Laurens Klumpers te Helmond. Familieraad: Henricus Habraken, landbouwer, Gemert, neef; Willem Habraken, landbouwer, Gemert, neef; Jan de Groot, landbouwer, Gemert, aangehuwd neef; Andries Meulendijks, wever, Helmond, oom, toeziend voogd; Jan de Groot, landbouwer, Gemert, oom; Tomas de Groot, landbouwersknecht, Boekel, neef.

155  04.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Johannes Bouw, landbouwer te Erp, weduwnaar van Johanna van Santvoort, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Hendrina 18 j. en Jan 16 j. Familieraad: Christiaan Bouw, timmerman, Erp, neef; Henricus Bouw, landbouwer, Erp, neef; Arnoldus Bouw, landbouwer, Uden, neef; Martines Bouw, landbouwer, Erp, volle broer, toeziend voogd; Willem v. Santvoort, landbouwer, Erp, neef; Antony van der Velde, landbouwer, Erp, neef.

156  05.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Jan Arnoldus Biemans, landbouwer te Erp, weduwnaar van Johanna Hogaars, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Johannes 12 j., Jacobus 10 j. en Johanna 7 j. Familieraad: Delis Biemans, oom; Johannes van den Akker, aangehuwd oom; Aard Hogaars, vriend; Dirk Scheepers, oudoom; Antony v.d. Akker, aangehuwd oom; Johannes Hogaars, aangehuwd oom, toeziend voogd; allen landbouwers te Erp.

157  07.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Hendrina van Schijndel, landbouwster te Erp, weduwe van Adriaan Tielemans, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Johanna 18 j. Familieraad: Hendrik Tielemans, Erp, volle broer, toeziend voogd; Willem Tielemans, Boekel, oom; Jan van der Velde, Erp, bloedverwant laatste graad; Antony van Schijndel, Erp, oom; Hendrik v. Santvoort, Erp, aangehuwd oom; Adriaan Hurkmans, Erp, achterneef; allen landbouwers.

158  11.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Johannes v.d. Ven, landbouwer te Bakel, weduwnaar van Johanna Maria van de Kruys, overleden 30.01.1818 te Bakel, nalatende Peter 4 j. Familieraad: Antony van de Weyer, landbouwer, oom; Antony Wilbers, dagloner, oudoom, Dirk Timmermans, landbouwer, achterneef; Andries van de Ven, landbouwer, aangehuwd oom; Piet van de Kruys, landbouwer, oudoom, Willem Biemans, landbouwer, oudoom, toeziend voogd; allen wonende te Bakel.

159  12.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Wilbrordus Kerkhof, landbouwer te Erp, weduwnaar van Elisabeth van de Donck, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Wilbrordus 14 j. Familieraad: Johannes Kerkhof, Erp, oom; Joseph Kerkhof, Erp, oom; Gerrit Jan Welten, Erp, aangehuwd oom; Francis van de Donck, Veghel, oom, toeziend voogd; Jan van Reybroek, Veghel, achterneef;  Jan van den Tillaar, Veghel, achterneef; allen landbouwers.

160  13.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Helena van den Berg, landbouwster te Erp, weduwe van Paulus Kerkhof, overleden in 1809 te Erp, nalatende Adriaan 17 j, en Anna Maria 15 j. Familieraad: Johannes Kerkhof, oom; Wilbert Kerkhof, oom, toeziend voogd; Joseph Kerkhof, oom; Jan van den Berg, oom; Peter van den Berg, neef; Symon van den Berg, neef; allen landbouwers te Erp.

161  14. 02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Jan van Berlo, landbouwer te Erp, weduwnaar van Sofia van den Tillaar, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Johanna 18j., Elisabeth 16 j., Lambertus 15 j. en Gerrit 14 j. Familieraad: Antony van den Berg, aangehuwd oom; Martinus Timmers, aangehuwd oom; Hendrik van Lankveld, aangehuwd oom; Willem van den Tillaar, oom, toeziend voogd; Johannes van den Tillaar, aangehuwd oom; Laurens van den Tillaar, aangehuwd oom; allen landbouwers te Erp.

162  17.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Maria Smits, landbouwster te Erp, weduwe van Johannes van Rosmalen, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Johannes 20 j. Familieraad: Martines Sweyers, aangehuwd oom; Jan Jeuriëns, aangehuwd neef; Martinus van Rixtel, aangehuwd neef; Antony van Rosmalen, volle broer, toeziend voogd; Willem van den Bogaard, zwager; Willem Bekkers, neef: allen landbouwers te Erp.

163  18.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Hendrik Tielemans, landbouwer te Erp, weduwnaar van Maria van Rosmalen, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Hendrik 16 j., Antony 14 j. en Lamberdina 13 j. Familieraad: Willem Tielemans, Boekel, oom; Hendrik Tielemans, Erp, neef; Jan van der Velde, Erp, achterneef; Jan Jeuriëns, Erp, aangehuwd oom; Adriaan Kuipers, Erp, aangehuwd oom, toeziend voogd; Peter Peters, Erp, neef: allen landbouwers.

164  18.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Antony van Schijndel, landbouwer te Erp, weduwnaar van Geertuy Goorts, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Gertrudes 19 j. en Jennemaria 18 j. Familieraad: Jan van Schijndel, volle broer, toeziend voogd; Aard Bekkers, zwager; Hendrik van Santvoort, aangehuwd oom; Hendrik Tielemans, neef; Johannes van Haandel, aangehuwd neef; Jan van der Velde, achterneef: allen landbouwers te Erp.

165  19.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Johanna van den Heuvel, landbouwster te Erp, weduwe van Joris Biemans, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Helena 19 j. Familieraad: Johannes Biemans, landbouwer, volle broer, toeziend voogd; Cornelis Biemans, landbouwer, volle broer; Adriaan Smits, landbouwer, angehuwd oom; Martinus van den Heuvel, bakker, neef; Cornelis van Haandel, landbouwer, neef; Symon van den Berg, landbouwer, neef; allen wonende te Erp.

166  21.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Johanna Maria van Asseldonk, landbouwster te Erp, weduwe van Johannes van den Berg, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Maria 5 j. Familieraad: Jan van den Berg, Erp, grootvader; Peter van den Berg, Erp, oom; Hendrik van Lankveld, Erp, halve oom, toeziend voogd; Derk van Asseldonk, Veghel, oom; Willem van Asseldonk, Veghel, oom; Henricus van Asseldonk, Veghel, oom; allen landbouwers.

167   21.02.1818  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Gerrit Schoones overleden in 1811 te Gemert en Johanna van Wanrooy overleden in 1813 te Erp, nalatende Peter 12 j. (te Gemert), Johanna 10 j. (te Beek en Donk) en Gerardus 6 j. (te Erp). Familieraad: Johannes Schoones, tapper, Beek en Donk, oom; Peter Schoones, landbouwer, Gemert, oom, voogd; Martinus van Wanrooy, landbouwer, Erp, oom, toeziend voogd; Adriaan van Wanrooy, landbouwer, Erp, oom; Willem van Wanrooy, landbouwer, Erp, oom.

168  21.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Maria Pepers, landbouwster te Erp, weduwe van Hendrik van Wanrooy, overleden (datum en plaats ontbreken), nalatende Catharina 16 j., Ardina 14 j., Jan 11 j. en Johanna 7 j. Familieraad: Willem van Wanrooy, landbouwer, Erp, oom, toeziend voogd; Martinus van Wanrooy, landbouwer, Erp, oom; Adriaan van Wanrooy, landbouwer, Erp, oom; Johannes van Wanrooy, landbouwer, Erp, volle broer; Peter Verstegen, landbouwer, Erp, bloedverwant laatste graad; Johannes Schoones, tapper, Beek en Donk, vriend.

169  23.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Francis Maas, landbouwer te Lieshout, weduwnaar van Petronella Brouwers, overleden in 1799 te Lieshout, nalatende Maria 18 j. Familieraad: Martinus Maas, Lieshout, oom; Gerrit Maas, Lieshout, oom; Dirk Brouwers, Lieshout, aangehuwd neef; Henricus van der Sanden, Beek en Donk, oom; Laurens Swinkels, Beek en Donk, neef; Arnoldus Swinkels, Lieshout, neef, toeziend voogd; allen landbnouwers.

170  23.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Dirk Brouwers, landbouwer te Lieshout, weduwnaar van Johanna Maas, overleden in 1802 te Lieshout, nalatende Willem 20 j. en Johanna 17 j. Familieraad: Jan Brouwers, oom; Willem van de Kraanmeer, neef; Derk van Moorsel, neef; Gerrit Maas, oom, toeziend voogd; Francis Maas, neef; Martinus Maas, neef; allen landbouwers te Lieshout.

171  24.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Maria Dekkers, weduwe van Gerard van den Bogaard, overleden (datum en plaats ontbreken), nu gehuwd met Hendrik Swinkels, landbouwer te Lieshout, nagelaten Geertruy 11 j. Familieraad: Henricus van den Bogaard, landbouwer, Lieshout, oom, toeziend voogd; Johannes Verveulens, wever, Gemert, achterneef; Johannes Jonkers, wever, Bakel, achterneef; Gerrit Dekkers, landbouwer, Lieshout, oom; Peter Dekkers, landbouwer, Lieshout, oom; Martinus Dekkers, landbouwer, Beek en Donk, oom.

172  24.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Dirk Brouwers, landbouwer te Lieshout, weduwnaar van Helena Brouwers, overleden 26.11.1807 te Lieshout, nalatende Henricus 17 j. Familieraad: Derk Brouwers, Lieshout, volle broer, toeziend voogd; Johannes Brouwers, Lieshout, oom; Adriaan Brouwers, Beek en Donk, oudoom; Peter Royackers, Lieshout, zwager; Tomas van der Steen, Lieshout, oom; Andries Maas, Beek en Donk, oom; allen landbouwers.

173  26.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Martinus Andries Maas, landbouwer te Lieshout, weduwnaar van Hendrina van den Broek, overleden 25.11.1810, nalatende Gerrit 19 j., Joost 16 j. en Henricus 13 j. Familieraad: Gerrit Maas, neef; Andries Maas, neef; Peter Brouwers, achterneef; Johannes van den Broek, oom, toeziend voogd; Joost Wagemans, oom; allen landbouwers te Lieshout.

174  26.02.1818  Benoeming toeziend voogd.

Gerrit Maas, landbouwer te Lieshout, weduwnaar van Dorothea Sterken, overleden 08.05.1811 te Lieshout, nalatende Peternel 15 j., Catharina 13 j., Johanna 11 j., Jennemaria 9 j. en Josine 7 j. Familieraad: Peter Brouwers, neef; Martinus Maas, achterneef; Andries Maas, bloedverwant in de laatste graad; Francis Sterken, oom, toeziend voogd; Henricus van Os, aangehuwd oom; Martinus van Os, neef; allen landbouwers te Lieshout.

175  Akte niet aangetroffen.

176  09.03.1818  Benoeming speciale voogd.

In verband met scheiding en deling van 2 huizen en 18 perceeltjes landerijen op verzoek van: Jennemaria Royackers, spinster te Lieshout, weduwe van Evert Swinkels, die met haar broers en zusters: Henricus, Dirk, Johannes en Elisabeth hiertoe wil overgaan. Geërfd van wijlen hun vader Wilhelmus Royackers en hun moeder Anna van Moorsel, landbouwster te Lieshout. De speciale voogd is nodig voor de kinderen van Jennemaria Royackers, namelijk Martinus, Marianna, Antonet, Willemijn en Johanna. Familieraad: Dirk van Moorsel, Lieshout, aangehuwd oom; Martinus van Osch, Lieshout, halve neef; Johannes Meulendijks, Lieshout, aangehuwde achterneef; Henricus Royackers, Lieshout, oom; Jan van Osch, Aarle-Rixtel, aangehuwd oom; Johannes Vereyken, Lieshout, aangehuwd oom; allen landbouwers. Benoemd tot speciale voogd is Gerrit Swinkels, landbouwer, Lieshout, neef ven moederszijde.

177  26.03.1818  Benoeming toeziend voogd.

Alegonda van Ravensteyn, particulierse te Bakel, weduwe van Nicolaas van Ommeren, overleden 01.02.1818 te Amsterdam, nalatende Francina Wilhelmina 9 j., Willem Hendrik 8 j., Geertruy Margaretha 7 j., Johanna Cornelia 6 j., Hendrina Nicolasina 4 j. en Lambertus 2 j. Familieraad: Jacob Hendrik van Ommeren, particulier, Venray, oom; Nicolaas Althuysen, particulier, Bakel, neef, toeziend voogd; Albertus Groenemans, dagloner, Deurne, aangehuwd achterneef; Gerardus van Ravensteyn, schoenmaker, Bakel, oom; Willem van Ravensteyn, schoenmaker, Bakel, oom; Jan Georg Geiser, tapper, Gemert, vriend. (zie akte 180)

178  26.03.1818  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Hendrik Althuysen overleden in 1817 te Asten en Wendelina Maria van Ommeren overleden in 1812 te Asten, nalatende Pieter Francis 17 j. en Helena Francina 14 j. Familieraad: Nicolaas Althuysen, particulier, Bakel, broer, voogd; Jan Georg Geiser, tapper, Gemert, vriend; Willem van Ravensteyn, schoenmaker, Bakel, vriend; Jacob Hendrik van Ommeren, particulier, Venray, oom, toeziend voogd; Albertus Groenemans, dagloner, Bakel, aangehuwd achterneef; Gerardus van Ravensteyn, schoenmaker, Bakel, vriend.

179  28.03.1818  Benoeming voogd.

Francis Verbaarschot overleden 02.03.1818 te Bakel en Hendrina Swinkels, overleden 31.12.1814 te Bakel, nalatende Petronella 20 j. en Jennemaria 18 j. Familieraad: Johannes Verbaarschot, broer; Henricus Verbaarschot, broer, voogd; Jan Verbaarschot, neef; Tomas Swinkels, oom; Jacobus Swinkels, oom; Francis v.d. Laar, aangehuwd oom; allen landbouwers te Bakel.

180  30.03.1818  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over het beheer van een stuk land in Suriname. Allegonda van Ravensteyn, is weduwe van Nicolaas van Ommeren (overleden 01.02.1818 te Amsterdam) en treedt op als moeder en voogdesse over haar kinderen, Francina Wilhelmina, Willem Hendrik, Geertruy Margaretha, Johanna Cornelia, Hendrina Nicolasina en Lambertus. En Nicolaas Althuysen als toeziend voogd, verklaren dat er nog een stuk land in bezit is, gelegen in de Jungermans Kreek op de kolonie Suriname. Zij willen een beheerder hierover aanstellen. Familieraad: Jacob Hendrik van Ommeren, particulier, Venray, oom, voogd; Nicolaas Althuysen, particulier, Bakel, neef; Albertus Groenemans, dagloner, Deurne, aangehuwd achterneef; Gerardus van Ravensteyn, schoenmaker, Bakel, oom; Willem van Ravensteyn, schoenmaker, Bakel, oom, toeziend voogd; Jan Georg Geiser, tapper, Gemert, vriend. (zie akte 177)

181  30.03.1818  Benoeming voogd.

Nieuwe voogd in plaats van wijlen Andries v.d. Aa. Over  Johannes 19 j., Hendrina 17 j. en Geertruy 15 j. kinderen van Peter v.d. Aa en Johanna v.d. Rijdt, beiden overleden te Beek en Donk. Familieraad: Antony v.d. Aa, landbouwer, Beek en Donk, oom; Gerard Egelmeers, landbouwer, Beek en Donk, achterneef; Johannes Wassenberg, landbouwer, Gemert, achterneef; Gerard Royackers, landbouwer, Beek en Donk, aangehuwd oom; Johannes van Vlerken, smid, Beek en Donk; aangehuwd oom; Francis van Rooy, klompenmaker, Gemert, aangehuwd oom. Als voogd wordt benoemd, Peter van der Aa, landbouwer, Beek en Donk, achterneef.

182  03.04.1818  Akte van bekendheid.

Justa van Gerwen, boerin te Gemert, dochter van Gerard van Gerwen overleden en Catharina Habraken, landbouwster te Gemert, wil gaan huwen met Jacobus Hendriks, dienstknecht te Gemert. Ze kan geen akte overleggen van het overlijden van vader. Getuigen: Jan Penninx, landbouwer; Henricus v. Haandel, landbouwer; Theodorus Peters van der Willigen, koopman; Jan Georg Geiser, tapper; allen wonende te Gemert. Zij verklaren dat Gerard van Gerwen is overleden te Gemert in 1804.

183  07.04.1818  Akte van niet-vereniging.

Helena van Moorsel weduwe van Antony Willem Maas, landbouwster te Lieshout, eist 75 gld terug die zij 3 jaar geleden te goeder trouw had uitgeleend, tegen 3 gld rente per jaar, aan Dirk van Moorsel, landbouwer te Lieshout.

184  09.04.1818  Benoeming toeziend voogd.

Lucia Slits, landbouwster te Gemert, weduwe van Petrus van Schipstal, overleden te Gemert, nalatende Petronella 5 j. en Maria 2 j. Familieraad: Antony v. Schipstal, dagloner, grootvader; Andries v. Handel, landbouwer, oudoom; Antony v. Kessel, landbouwer, aangehuwd achterneef, toeziend voogd; Henricus Slits, landbouwer, oom; Dirk Slits, landbouwer, oom; Johannes Slits, landbouwer, oom; allen wonende te Gemert.

185  11.04.1818  Benoeming toeziend voogd.

Francis v.d. Oever, landbouwer te Beek en Donk, weduwnaar van Geertruy van Schijndel, nalatende Gerardus 18 j. Familieraad: Jan v.d. Oever, landbouwer, Beek en Donk, broer, toeziend voogd; Johannes v.d. Oever, landbouwer, Beek en Donk, broer; Francis van Rooy, klompenmaker, Gemert, aangehuwd achterneef; Adam van Schijndel, landbouwer, Beek en Donk, neef; Willem Jan Peters, landbouwer, Beek en Donk, aangehuwd neef; Anthony Ansems, landbouwer, Beek en Donk, aangehuwd neef.

186  17.04.1818  Benoeming toeziend voogd.

Anna Maria van Rijbroek, landbouwster te Boekel, weduwe van Cornelius v.d. Elsen, overleden april 1810 te Boekel, nalatende Jennemaria 10 j. en Cornelius 7 j. Familieraad: Henricus v.d. Elsen, oom; Jan Klink, achterneef, toeziend voogd; Henricus v. Lanen, aangehuwd achterneef; Giele van Rijbroek, oom; Giele van der Leemputten, achterneef; Hendrik van der Wijst, aangehuwd achterneef; allen landbouwers te Boekel.

187  17.04.1818  Benoeming toeziend voogd.

Giele van der Leemputten, landbouwer te Boekel, weduwnaar van Anna Maria van Dinter, overleden november 1817 te Boekel, nalatende Alegonda 7 j., Johanna 5 j., Leonardus 4 j. en Johannes 2 j. Familieraad: Hendrik van der Wijst, Boekel, aangehuwd oom; Jan Tonys, Boekel, aangehuwd oom; Lambert van Berlo, Boekel, aangehuwd oom; Willem van Dinter, Gemert, oom; Gerrit Slits, Gemert, aangehuwd oom; Servaas van Kessel, Gemert, aangehuwd oom, toeziend voogd; allen landbouwers.

188  18.04.1818  Benoeming toeziend voogd.

Anna Maria v.d. Sanden, particulierse te Boekel, weduwe van Henricus Verhofstadt, overleden 06.01.1810 te Boekel, nalatende Jan 19 j. en Johannes 12 j. Familieraad: Mathijs Verhofstadt, landbouwer, oom, toeziend voogd; Mathijs v.d. Boomen, landbouwer, achterneef; Henricus v.d. Burgt, landbouwer, achterneef; Peter Verwegen, particulier, aangehuwd oom; Arnoldus v.d. Burgt, particulier, aangehuwd oom; Christiaan van Hesewijk, schoolonderwijzer, achterneef: allen wonende te Boekel.

189  18.04.1818  Benoeming toeziend voogd.

Gerrit Tielemans, landbouwer te Boekel, weduwnaar van Cornelia van Leuken, overleden october 1811 te Boekel, nalatende Antonius 9 j. Familieraad: Henricus Tielemans, oom; Cornelis Tielemans, oom; Henricus Tonys, neef; Johannes Janssens, aangehuwd oom, toeziend voogd; Henricus v.d. Elsen, achterneef; Jan van den Berg, aangehuwd achterneef; allen landbouwers te Boekel.

190  21.04.1818  Benoeming mede-voogd.

Catharina Goossens, landbouwster te Gemert, als moeder en voogdesse over haar kinderen, Peternel, Johanna, Goordina, Cornelia, Dorothea en Theodorus, uit haar huwelijk met wijlen Johannes Penninx, wil gaan hertrouwen met Johannes van de Laar, landbouwer te Gemert. Familieraad: Antony Penninx, landbouwer, oom; Peter van Deursen, landbouwer, aangehuwd oom; Johannes van Duinhoven, wever, oom; Johannes Goossens, landbouwer, oom; Jan Willem Goossens, landbouwer, oom; Adriaan van de Laar, landbouwer, aangehuwd oom; allen wonende te Gemert. Johannes v.d. Laar wordt mede-voogd.

191  21.04.1818  Benoeming mede-voogd.

Maria van den Heuvel, landbouwster te Gemert, weduwe van Peter van Lieshout, als moeder en voogdesse over haar kinderen Hubertus, Arnoldus en Johannes, wil gaan hertrouwen met Johannes v.d. Asdonk, landbouwer te Gemert. Familieraad: Johannes van der Horst, landbouwer, Gemert, aangehuwd oom; Francis van der Horst, wever, Gemert, neef; Henricus van Dijk, wever, Gemert, achterneef; Peter van den Heuvel, landbouwer, Stiphout, oom; Joseph van den Heuvel, landbouwer, Beek en Donk, oom; Gerard van den Heuvel, landbouwer, Beek en Donk, oom. Johannes van der Asdonk wordt mede-voogd.

192  21.04.1818  Akte van bekendheid.

Maria van den Heuvel, landbouwster te Gemert, weduwe van Peter van Lieshout, wil gaan hertrouwen met Johannes v.d. Asdonk, landbouwer te Gemert, maar ze kan geen akte overleggen van overlijden van haar moeder. Getuigen: Peter van den Heuvel, landbouwer, Stiphout; Joseph van den Heuvel, landbouwer, Beek en Donk; Gerard van den Heuvel, landbouwer, Beek en Donk; Peter van Lieshout, landbouwer, Beek en Donk. Zij verklaren dat de moeder heette Maria van de Vijfeyken en is overleden in juli 1814 te Beek en Donk.

193  01.05.1818  Benoeming toeziend voogd.

Jennemaria Scheepers, landbouwster te Boekel, weduwe van Arnoldus Kandelaars, overleden 23.04.1818, nalatende Peter 18 j. en Willemijn 10 j. Familieraad: Peter Kandelaars, landbouwer, Uden, oom; Johannes van Sinten, landbouwer, Erp, aangehuwd oom; Mathijs van de Burgt, bode op de Bosch, Boekel, aangehuwd oom; Geradus Scheepers, landbouwer, Erp, oom; Gijsbert Scheepers, particulier, Gemert, oom; Johannes Goossens, landbouwer, Gemert, aangehuwd oom. Benoemd wordt: Johannes Kandelaars, volle broeder der minderjarigen, kleermaker te Boekel.

194  02.05.1818  Benoeming toeziend voogd.

Johannes van den Berg, landbouwer te Gemert, weduwnaar van Dorothea Royackers, overleden 09.04.1818 te Gemert, nalatende Henricus 6 weken. Familieraad: Cornelis v.d. Berg, landbouwer, Gemert, oud-oom; Johannes v.d. Berg, landbouwer, Beek en Donk, achterneef; Antony v.d. Berg, landbouwer, Gemert, achterneef; Jan Royackers, landbouwer, Gemert, grootvader; Johannes Royackers, timmerman, Gemert, oom, toeziend voogd; Henricus Royackers, landbouwer, Gemert, oom.

195  04.05.1818 Familieraad.

De familieraad geeft toestemming aan Jennemaria Royackers, weduwe van Everard Swinkels om over te gaan tot verkoop van percelen land om de schulden te kunnen betalen. Deze percelen land had ze geërfd van haar ouders Wilhelmus Royackers overleden en Anna van Moorsel. De schulden bedragen: 170 gld aan Johannes van de Kruys, Lieshout; 100 gld aan Dirk Clemens, Aarle-Rixtel; 200 gld aan de erven van wijlen Tomas v.d. Berg, Gemert en 125 gld aan de erven van wijlen Elard, Albert Rovers, secretaris te Aarle-Rixtel. Over de minderjarige kinderen Martinus, Marianna, Antonetta, Wilhelmina en Johanna is Gerrit Swinkels, landbouwer, Lieshout, de toeziende voogd.

196  07.05.1818  Familieraad.

Aan de familieraad wordt toestemming gevraagd en verkregen om een perceel land publiek te verkopen, gelegen in Suriname, op verzoek van Alegonda van Ravensteyn weduwe van Nicolaas van Ommeren, om op deze wijze over voldoende middelen te kunnen beschikken om haar minderjarige kinderen te kunnen opvoeden want anders komt ze tot uiterste armoede. Familieraad: Willem Nicolaas van Schaayck, landbouwersknecht, Heeze kanton Helmond, achterneef, voor wie als gevolmachtigde optreedt Jan Georg Geiser, tapper, Gemert; Albertus Groenemans, dagloner, Deurne, aangehuwd achterneef; Cornelis Groenemans, wever, Deurne, achterneef; Gerrit van Ravensteyn, schoenmaker, Bakel, oom; Jacobus van Ravensteyn, particulier, Oostelbeers, oom, voor wie als gevolmachtigde optreedt Henricus Spoormaker, schoenmaker, Bakel; Gerardus van Ravensteyn, schoolonderwijzer, Straaten kanton Oirschot, achterneef, voor wie als gevolmachtigde optreedt Wouter Olberg, koopman, Gemert.

197  08.05.1818  Benoeming toeziend voogd.

Megchel van Gerwen, landbouwster te Boekel, weduwe van Francis Meulemeesters, nalatende Anna Maria 15 j. en Johannes 13 j. Familieraad: Henricus Meulemeesters, broer, toeziend voogd; Arnoldus Meulenmeesters, neef; Cornelis Lavrijns Docussen, neef; Gerrit van Gerwen, oom; Matijs v.d. Burgt, aangehuwd oom; Peter van Lieshout, neef; allen landbouwers te Boekel.

198  08.05.1818  Benoeming toeziend voogd.

Leendert Leenders, landbouwer te Gemert, weduwnaar van Maria van den Tillaar, overleden 05.05.1818 te Gemert, nalatende Helena Maria 13 j. en Johanna 10 j. Familieraad: Willem Leenders, Erp, oom; Martinus Leenders, Erp, oom; Leendert Leenders, Uden, oom; Willem v.d. Tillaar, Erp. oom; Jan van Berlo, Erp, aangehuwd oom; Johannes van Lieshout, Erp, aangehuwd oom, toeziend voogd; allen landbouwers.

199  13.05.1818  Benoeming voogd.

Jasper Jaspers, overleden en Anna van Duinhoven, overleden 02.05.1818, nalatede Joseph 16 j., wonende te Bakel. Familieraad: Jacobus Jaspers, Gemert, oom; Joseph Jaspers, Bakel, neef; Joseph van den Boom, Bakel, neef; Francis van Duinhoven, Aarle-Rixtel, neef, voogd; Wilhelmus Brouwers, Lieshout, aangehuwd neef; Peter van de Laar, Lieshout, vriend; allen landbouwers.

200  14.05.1818  Benoeming toeziend voogd.

Helena van Dinter, landbouwster te Gemert, weduwe van Servaas van Kessel, overleden 24.04.1818 te Gemert, nalatende Johannes 2 j. en Leonardus 6 maanden. Familieraad: Antony van Kessel, landbouwer, Gemert, oom; Leonardus van Kessel, landbouwer, Gemert, oom; Adriaan van Asseldonk, bakker, Gemert, aangehuwd oom, toeziend voogd; Willem van Dinter, landbouwer, Gemert, oom; Giele van der Leemputten, landbouwer, Boekel, aangehuwd oom; Gerrit Slits, landbouwer, Gemert, oom.

201  15.05.1818  Benoeming toeziend voogd.

Jan Penninx, particulier te Boekel, weduwnaar van Anna Maria van der Zanden, overleden februari 1818 te Boekel, nalatende Ida 13 j. en Cornelius 10 j. Familieraad: Petrus Penninx, bakker, Boekel, oom; Wilhelmus Aelders, zilversmid, Gemert, achterneef; Johannes Corstens, wever, Gemert, aangehuwd achterneef; Theodorus van der Zanden, winkelier, Boekel, oom, toeziend voogd; Jan Michiels, particulier, Boekel, achterneef; Henricus Kandelaars, landbouwer, Erp, achterneef.

202  akte niet aangetroffen.

203  08.06.1818  Akte van bekendheid.

Jan Kuunders, landbouwer te Bakel, zoon van wijlen Hendrik Kuunders en Wilhelmina Jan Willems, landbouwster te Boekel, wil gaan trouwen maar kan geen akte van zijn geboorte overleggen, Getuigen: Wilhelmina Jan Willems, moeder; Joost Marten Joosten, oom; Tomas Hendriks, neef; Martinus Werts, aangehuwd neef; Jan Swinkels, aangehuwd neef; Peter Verhoeven, achterneef; allen landbouwers te Bakel en Francis van den Berg, particulier, Bakel. Zij verklaren dat Jan Kuunders is geboren op 01.11.1792 te Bakel.

204  19.06.1818  Benoeming toeziend voogd.

Willemyn Willems, landbouwster te Bakel, weduwe van Hendrik Kuunders, overleden, nalatende Mathijs 19 j. Familieraad; Johannes Kuunders, broer; Tomas Hendriks, neef; Henricus Mansvelders, achterneef; Jan Kuunders, broer, toeziend voogd; Joachimus Kuunders, broer; Joost Marten Joosten, aangehuwd oom; allen lanbouwers te Bakel.

205  20.06.1818  Benoeming toeziend voogd.

Johannes Beekmans, weduwnaar van Maria van de Vondervoort, overleden 06.06.1818 te Gemert, nalatende Jan, 4 weken. Familieraad: Antonius Beekmans, landbouwer, oom; Michiel Beekmans, landbouwersknecht, oom; Jan Willem Goossens, landbouwer, aangehuwd oom; Lucas v.d. Vondervoort, landbouwer, oom, toeziend voogd; Derk v.d. Vondervoort, landbouwer, oom; Antony van Melis, landbouwer, oud-oom; allen wonende te Gemert.

206  22.06.1818  Benoeming voogd.

Jan Manders, overleden 26.04.1814 te Bakel en Peternella Swinkels, overleden 06.06.1818 te Bakel, nalatende Hendrina 18 j., Willem 16 j. en Peternella 11 j. Familieraad: Johannes Manders, oom; Mathijs Manders, oom; Peter Hermans, aangehuwd oom; Tomas Swinkels, oom, voogd; Francis van de Laar, aangehuwd oom; Peter van Neerven, neef; allen landbouwers te Bakel.

207  25.06.1818  Benoeming toeziend voogd.

Maria van de Kruys, landbouwster te Bakel, weduwe van Goort Vlemmings, overleden in 1801 te Bakel, nalatende Arnoldus 18 j. Familieraad: Hendrik Vlemmings, smid, broer, toeziend voogd; Willem Vlemmings, smid, oom; Goort van den Hout, kleermaker, achterneef; Joost van de Kruys, landbouwer, achterneef; Joost van Grootel, landbouwer, achterneef; Joachimus van den Heuvel, landbouwer, aangehuwd achterneef; allen wonende te Bakel.

208  26.06.1818  Benoeming toeziend voogd.

Jennemaria Nooyen, landbouwster te Bakel, weduwe van Jan Raymakers, overleden in 1803 te Bakel, nalatende Willem 18 j. Familieraad: Adriaan Jansen, achterneef; Jan Verbaarschot, achterneef; Willem Raymakers, achterneef; Piet van der Ven, zwager, toeziend voogd; Johannes van de Kruys, aangehuwd oud-oom; Goort Nooyen, achterneef: allen landbouwers te Bakel.

209  01.07.1818  Benoeming toeziend voogd.

Goort van den Hout, kleermaker te Bakel, weduwnaar van Josina Nooyen, overleden in 1803 te Bakel, nalatende Wilhelmus 20 j. Familieraad: Johannes van den Hout, kleermaker, Bakel, oom; Jan Vlemmings, smid, Bakel, achterneef; Johannes Kluytmans, strodekker, Bakel, aangehuwd oom; Francis Nooyen, koperslager, Bakel, oom; Peter Brangers, kleermaker, Deurne, zwager, toeziend voogd; Andries van de Ven, landbouwer, Bakel, achterneef.

210  10.07.1818  Benoeming toeziend voogd.

Jennemaria van de Kruys, landbouwster te Bakel, weduwe van Hendrik Nooyen, overleden in 1805 te Bakel, nalatende Johanna 16 j., Anna Maria 19 j., Judocus 18 j. en Josina 13 j. Familieraad: Jan Verbaarschot, achterneef, toeziend voogd; Henricus Verbaarschot, achterneef; Francis van den Berg, aangehuwd achterneef; Johannes van de Kruys, oom; Piet van de Kruys, oom; Jacobus Verhoeven, aangehuwd oom; allen landbouwers te Bakel.

211  17.07.1818  Benoeming toeziend voogd.

Maria van Berlo, landbouwster te Bakel, weduwe van Mathijs Nooyen, overleden in 1807 te Bakel, nalatende Hermina 13 j., Johannes 11 j. en Anna Maria 10 j. Familieraad: Gijsbert Nooyen, landbouwer, Helmond, oom; Joachimus Nooyen, landbouwer, Bakel, oom, toeziend voogd; Laurens Welten, dagloner, Helmond, aangehuwd oom; Gerrit van Berlo, landbouwer, Bakel, oom; Piet de Wit, landbouwer, Bakel, oom; Jasper van Neerven, landbouwer, Bakel, aangehuwd oom.

212  17.07.1818  Benoeming toeziend voogd.

Johanna Martens, landbouwster te Bakel, weduwe van Jacobus Lammers, overleden 08.12.1810 te Bakel, nalatende Antony 16 j. en Gijsbert 10 j. Familieraad: Jan Lammers, Bakel, broer, toeziend voogd; Peter Lammers, Deurne, oom; Leonard van Leyenburg, Bakel, aangehuwd oom; Peter Tijssen, Bakel, neef; Johannes Kuunders, Bakel, neef; Gerrit van Berlo, Bakel, neef; allen landbouwers.

213  21.07.1818  Akte van niet-vereniging.

Aard van den Bos, landbouwer te Oss, laat Peter Francis Tijssen, bakker te Erp, dagvaarden. Aard van den Bos heeft gekocht van Peter Francis Tijssen en zijn zwager Adam van de Rijdt, bakker en winkelier te Beek en Donk, 3 percelen grond voor de prijs van 500 gld waarvan 200 gld ineens te betalen en het overige bedrag over 6 jaren verdeeld, tegen betaling van 5 gld rente per jaar. Verder was mondeling afgesproken dat de koper over de percelen grond kon beschikken met ingang van mei 1818, hetgeen nu geëist wordt, omdat de verkoper zich hiertegen verzet.

214  21.07.1818  Akte van niet-vereniging.

Cornelis Rietman, ontvanger Directe Belastingen te Erp eist, namens Francis Jan Daandels en zijn kinderen, Johannes, Henricus, Hendrik en Peternel uit zijn huwelijk met wijlen Anna Maria Peter van der Sanden, bouwlieden te Boekel, van de gedagvaarde Leendert Bekkers, landbouwer te Boekel, gehuwd met Antonet Willem Janssen, een bedrag van 126 gld, zijnde de rente, 3 gld. per jaar, van een kapitaal van 150 gld. welke som is geleend vanaf 10.10.1766, maar waarvan men nu 28 jaar achterstallig is.

215  22.07.1818  Benoeming toeziend voogd.

Alegonda van Neerven, landbouwster te Bakel, weduwe van Johannes Raymakers, overleden 01.07.1818 te Bakel, nalatende Antonius 17 j. Familieraad: Joost Janssen, neef; Adriaan Janssen, neef; Johannes Raymakers, broer, toeziend voogd; Willem Raymakers, broer; Jasper van Neerven, oom; Francis van Neerven, oom; allen landbouwers te Bakel.

216  25.07.1818  Beëdiging voogd.

Antony van Lieshout, landbouwer te Erp, wordt beëdigd als voogd over Wilhelmina, Antony en Martinus, kinderen van Jan van Dooren en Maria van Lieshout, beiden te Erp overleden. De benoeming tot voogd heeft reeds plaats gevonden op 01.07.1818 voor notaris Bastiaan van de Werk te Erp.

ongenummerd  22.07.1818  Eedsprestatie successie.

Maria Adriaans van de Laar te Gemert, doet aangifte van de nalatenschap van wijlen Peter Strijbos, haren echtgenoot.

217  29.07.1818  Akte van bekendheid.

Johannes van den Elsen, landbouwer te Gemert, wil gaan trouwen, maar kan geen geboorteakte overleggen. Getuigen: Petrus v.d. Elsen, landbouwer, vader; Maria van der Aa, huisvrouw van Petrus v.d. Elsen en moeder van comparant; Henricus v.d. Elsen, landbouwer, Uden, broer; Theodorus v.d. Elsen, landbouwer, Boekel, broer; Maria v.d. Elsen, landbouwster, Gemert, zuster; Henrik van Lieshout, landbouwer, Gemert, aangehuwd oom; Reinier van der Aa, particulier, Gemert, neef. Zij verklaren dat Johannes van der Elsen is geboren in november 1788 te Boekel.

218  05.08.1818  Benoeming toeziend voogd.

Jennemaria Mastenbroek, landbouwster te Bakel, weduwe van Joost Peter Joosten, overleden, nalatende Martinus 20 j. en Wilhelmina 16 j. Familieraad: Johannes Joosten, landbouwer, Bakel, broer, toeziend voogd; Willem Martens, landbouwer, Bakel, aangehuwd oom; Johannes van den Broek, winkelier, Bakel, achterneef; Martinus Mastenbroek, landbouwer, Gemert, oom; Johannes Mastenbroek, landbouwer, Gemert, oom; Joost Francis Tijssen, landbouwersknecht, Gemert, neef.

219  11.08.1818  Benoeming voogd.

Jan van Duinhoven, overleden 24.07.1818 te Bakel en Catharina van Bakel, overleden 23.01.1815 te Bakel, nalatende Johanna 20 j., Maria 16 j., Catharina 11 j. en Antonetta 10 j. Familieraad: Jan Verberne, Stiphout, oom; Goort van Dijk, Stiphout, aangehuwd oom; Cornelis Cornelissen, Bakel, achterneef, voogd; Francis Dekkers, Aarle-Rixtel, aangehuwd oom; Andries Maas, Aarle-Rixtel, aangehuwd oom; Jacobus Swinkels, Bakel, vriend; allen landbouwers.

220  22.08.1818  Beëdiging.

Ermgardus Manders te Gemert als veldwachter.

221  31.08.1818  Benoeming toeziend voogd.

Gerrit Verhoeven, landbouwer te Lieshout, weduwnaar van Alegonda Verbakel, overleden in 1808 te Aarle-Rixtel, nalatende Henricus 20 j., Anna Maria 17 j. en Johanna Maria 13 j. alle 3 wonende te St-Oedenrode, Johannes 15j. wonende te Gemert, Johanna 10 j. wonende te Erp. Familieraad: Johannes Verhoeven, landbouwersknecht, oom; Hendrik Verhoeven, landbouwersknecht, oom; Hendrik de Bruin, wever, achterneef; Petrus Verhoeven, landbouwersknecht, broer, toeziend voogd; Daniël van den Eynden, dagloner, oom; Huibert Smits, landbouwer, oom; allen wonende te Beek en Donk.

222  01.09.1818  Akte van niet-vereniging.

Antonius van Driel, verver en glazenmaker te Veghel, eist van Jan de Jong, rentenier te Beek en Donk, een bedrag van 67 gld en 27½ cent, wegens geleverde verfstoffen, olie, voorschot en arbeidsloon verschuldigd.

223  22.09.1818  Eedsprestatie successie.

Wegens het overlijden van Johanna Theresia Verzijl, echtgenote van Bartholomeus Theodorus Douven, koopman te Gemert. De comparanten zijn: Willem van Lent, koopman en Martinus Kuipers, landbouwer, beiden wonende te Gemert. (zie akte 226)

224  01.10.1818  Benoeming toeziend voogd.

Johannes Mastenbroek, landbouwer te Gemert, weduwnaar van Anna Maria de Groot, overleden 25.09.1818 te Gemert, nalatende Johannes 19 j. Familieraad: Peter Mastenbroek, landbouwer, broer, toeziend voogd; Martinus Mastenbroek, landbouwer, oom; Joost Francis Tijssen, landbouwersknecht, neef; Willem van Deursen, landbouwer, neef; Johannes van Gemert, landbouwer, aangehuwd neef; Johannes de Groot, fabrikant, neef; allen wonende te Gemert.

225  13.10.1818  Akte van niet-vereniging.

Nicolaas van den Berg, landbouwer te Overloon, eist van Henricus van Hout, landbouwer te Gemert, een bedrag van 442 gld, voortspruitende uit een acceptatie van 26.11.1815.

226  18.11.1818  Eedsprestatie successie.

Bartholomeus Theodorus Douven, koopman te Gemert, geeft de nalatenschap aan, van zijn vrouw Johanna Theresia Verzijl. (zie akte 223)

227  21.11.1818  Eedsprestatie successie.

Hendrik Scheepers, landbouwer te Erp; Jan Willem Smits, landbouwer te Gemert; Jan Smits, landbouwer te Beek en Donk. Zijn de aangevers van de nalatenschap van wijlen Antony Smits, hun broer en zwager.

228  20.11.1818  Benoeming toeziend voogd.

Gijsbert Verbakel, bouwman te Erp, weduwnaar van Jennemaria Peter Donkers, overleden in 1806 te Erp, nalatende Peternel 15 j. en Lamberdina 13j. Familieraad: Willem Verbakel, landbouwer, oom; Theodorus Verbakel, landbouwer, oom; Gerrit van den Berg, landbouwer, aangehuwd oom; Johannes Donkers, landbouwer, oom; Lambert Verbruggen, landbouwer, aangehuwd oom; Lambert Kuipers, arbeider, aangehuwd oom, toeziend voogd; allen wonende te Erp.

229  28.11.1818  Benoeming toeziend voogd.

Antonet van den Elsen, landbouwster te Gemert, weduwe van Christiaan v.d. Ven, overleden 08.11.1818, nalatende Wihelmina 2 j. en Elisabeth 1 j. Familieraad: Johannes van Dooren, landbouwer, aangehuwd oom, toeziend voogd; Willem Penninx, landbouwer, oud oom; Arnoldus Verbakel, landbouwer, achterneef; Peter van den Elsen, landbouwer, oom; Mathijs van den Elsen, landbouwersknecht, oom; Jan Hendriks, metselaarsknecht, aangehuwd oom; allen wonende te Gemert.

230  02.12.1818  Benoeming toeziend voogd.

Goort Welten, landbouwer te Erp, weduwnaar van Anna Maria Timmers, overleden 14.05.1818 te Erp, nalatende Johannes 18 j. Familieraad: Martinus Welten, broer; Gerrit Welten, oom; Martinus van den Tillaar, neef; Arnoldus Welten, broer, Martinus Timmers, oom, toeziend voogd; Peter Biemans, oom; allen landbouwers te Erp.

231  03.12.1818  Eedsprestatie successie.

Overleden is Johannes Nooyen. De aangevers zijn, Jennemarie van de Kruys, weduwe van Hendrik Nooyen als moeder en voogdesse over haar kinderen Annemaria, Judocus, Jennemaria en Francina; Jan Nooyen, landbouwer te Bakel; Antonius Nooyen, landbouwer te Bakel.

ongenummerd  04.12.1818  Eedsprestatie successie.

De aangever, Antoon van Wetten, lanbouwer te Bakel, voor de nalatenschap van zijn zuster, Jennemaria van Wetten.

ongenummerd  09.12.1818  Eedsprestatie successie.

De aangevers: Jan Willem Metselaars, landbouwer te Bakel; Johannes Bevers, landbouwer te Bakel; van de nalatenschap van Marianna Bevers, echtgenote van Jan Willem Metselaars en dochter van Johannes Bevers.

232  09.12.1818  Benoeming toeziend voogd.

Maria Kluitmans, particulier te Erp, weduwe van Wilhelmus van Berckel, overleden 06.10.1818 te Erp, nalatende Adrianus 20 j. en Petronella 19 j. Familieraad: Martinus van Berkel, kleermaker, Gemert, achterneef; Martinus van der Wal, metselaar, Erp, aangehuwd achterneef; Augustinus van Melis, schoenmaker, Gemert, vriend; Johannes van Berkel, schoenmaker, Beek en Donk, broer, toeziend voogd; Wilhelmus van Berkel, schoenmaker, Schijndel, broer; Francis van Berkel, schoenmaker, Erp, broer.

233  10.12.1818  Benoeming toeziend voogd.

Hendrina Beniers, landbouwster te Beek en Donk, weduwe van Leonardus Verhoeven, overleden april 1817 te Beek en Donk, nalatende Adrianus 15 j., Petrus 12 j., Gerardus 11 j. en Johannes 7 j. Familieraad: Johannes Verhoeven, landbouwer, oom; Johannes Heesakkers, landbouwer, aangehuwd oom; Henricus de Bruin, wever, achterneef, toeziend voogd; Jan van Eerd, landbouwer, achterneef; Gerrit Verbakel, landbouwer, aangehuwd oom; Leonard Morel, landbouwer, aangehuwd achterneef; allen wonende te Beek en Donk.

234  12.12.1818  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Jan Peters, overleden 21.10.1818 te Bakel en Maria Verbruggen, overleden in juli 1818 te Bakel, nalatende Mathijs 17 j., Elisabeth 14 j., Petrus 11 j., Adrianus 5 j. en Johannes 3 j. Familieraad: Peter Peters, landbouwer, Bakel, oom; Joost Peters, dagloner, Gemert, oom; Theodorus Peters, landbouwer, Bakel, oom, toeziend voogd; Johannes Verbruggen, landbouwer, Bakel, oom, voogd; Hendrik Verbruggen, landbouwer, Bakel, oom; Gerrit Verbruggen, landbouwer, Bakel, oom.

235  14.12.1818  Benoeming toeziend voogd.

Alegonda Royackers, landbouwster te Gemert, weduwe van Henricus van der Asdonk, overleden 10.12.1818 te Gemert, nalatende Anna Maria 19 j., Arnoldus 17 j., Judocus 15 j., Jennemaria 13 j. en Elisabeth 8 j. Familieraad: Jan van der Asdonk, broer, toeziend voogd; Henricus van der Asdonk, broer; Theodorus van der Asdonk, broer; Antony Royackers, oom; Johannes Royackers, oom; Francis Royackers, oom; allen landbouwers te Gemert.

236  17.12.1818  Benoeming toeziend voogd.

Peter Lucas van Deursen, wever te Gemert, weduwnaar van Anna Maria van de Kerkhof, overleden 30.04.1818 te Gemert, nalatende Lucia 4 j. Familieraad: Petrus Hoornkes, wever, aangehuwd achterneef; Gerard van den Eynde, wever, achterneef; Johannes van Dommelen, wever, achterneef; Lambert van de Kerkhof, landbouwersknecht, oom; Johannes van Lierop, dagloner, aangehuwd oom; Gerard Panhuizen, wever, achterneef, toeziend voogd; allen wonende te Gemert.

237  23.12.1818  Benoeming toeziend voogd.

Antony van Kessel, landbouwer te Gemert, weduwnaar van Maria van der Aa, overleden 14.12.1818 te Gemert, nalatende Wilhelmina 2 j. Familieraad: Johannes van Kessel, oom; Henricus van Dooren, aangehuwd oom; Walravus Verhofstadt, aangehuwd oud-oom; Willem van der Aa, oom, toeziend voogd; Laurens van der Aa, oud-oom; Andries van Handel, aangehuwd oud-oom; allen landbouwers te Gemert.

238  23.12.1818  Eedsprestatie successie.

De aangever, Antonius Groenewald, particulier te Gemert, als man en momboir van zijn echtgenote Helena van Doren, van de nalatenschap van Antonetta de Leeuw, hunne tante.

239  23.12.1818  Eedsprestatie successie.

De aangevers, Willem van Stiphout; Johannes van Stiphout; Cornelis van Handel, als man en voogd over zijn huisvrouw Johanna van Stiphout; Gerard van Berlo als voogd over Johannes en Antony, kinderen van wijlen Huibert van Stiphout en Willemijn van der Velde; allen landbouwers te Erp, van de nalatenschap van Hendrik Antony van Stiphout.

240  30.12.1818  Benoeming toeziend voogd.

Peter van de Laar, veldwachter te Bakel, weduwnaar van Johanna Nooyen, overleden 13.10.1818 te Bakel, nalatende Geertruy 2 mndn. Familieraad: Johannes van de Laar, dagloner, Bakel, oom; Willem Peters, landbouwer, Aarle-Rixtel, neef; Antoon Wilbers, dagloner, Bakel, achterneef; Wilbert Nooyen, landbouwer, Bakel, oom, toeziend voogd; Johannes Wilbers, landbouwer, Bakel, oud-oom; Antoon Koek, particulier, Gemert, aangehuwd achterneef.

1819

241  05.01.1819  Akte van niet-vereniging.

Jan Francis Aelders, notaris te Gemert namens Johannes van Stralen, koopman te Volkel heeft gedagvaard Anna Maria Nico­laas Janssen weduwe van Laurens van Dooren, boerin te Gemert. Betreft f. 750,- geleend geld. Niet verenigd.

242  05.01.1819  Eedsprestatie successie.

Maria Elisabeth Snoekx, particuliere uit Gemert, erfgename van Theodorus Snoekx, haar broer.

1  21.01.1819  Benoeming toeziend voogd.

Verschenen voor ons Petrus Cornelis van Berckel, vrederechter kanton Gemert.Benoeming toeziend voogd over Henricus (18) wonende te Uden; Arnoldus (14) wonende te Boekel; Adriaan (11) wonende te Boekel, minderjarige zonen van Helena Hendriks, landbouwster te Boekel en van wijlen Anthony Peters, overleden te Boekel op 06.01.1819. Familieraad: 1 Peter Peters, broer, wever; 2 Johannes Peters, broer, winkelier; 3 Lambert Peters, broer, kl­eermaker; 4 Hendrik Hendriks, oom, landbouwer;

5 Tomas Hendriks, oom, landbouwer; 6 Arnoldus Geert Snijders, achterneef, dagloner. Allen wonende te Boekel. Tot toeziend voogd wordt benoemd Peter Peters.

2  21.01.1819  Beëdiging.

Johannes van Dooren, landbouwer te Gemert als toeziend voogd over Wilhelmina (2) en Elisabeth (1) dochters van Antonetta van den Elsen, Gemert en wijlen Christiaan van de Ven, overle­den te Gemert 08.11.1818. Zie ook akte van 28.11.1818. Marti­nus Kuipers landbouwer te Gemert tot taxateur der roerende goederen door Christiaan van de Ven nagelaten.

3  22.01.1819  Eedsprestatie successie.

Geertruij van Dommelen, particuliere te Erp, nalatenschap van haar man Jan Willem Vermeulen overleden te Erp 05.08.1818 verklaart niets verzwegen te hebben.

4  22.01.1819  Akte van deliberatie.

Verkoop grond in verband met schuld. Gerrit van den Berg, landbouwer te Erp als vader en voogd over Johannes, Lamberdina en Anthony, kinderen in echt verwekt bij wijlen zijn echtgeno­te Hendrina Lucas van den Berg; Lucas van den Berg, landbouwer te Erp als toeziend voogd over genoemde kinderen. De minderja­rigen hebben samen met hun meerderjarige zusters Hendrina en Johanna bij het overlijden van hun moeder 6 stukjes grond geerfd waarvan het tochtrecht aan hun vader behoord en 4 stuk­jes landerijen waarvan het erfrecht hun vader behoord en de helft van een perceel landerijen staande huwelijk aangekocht, tochtrecht behoort de vader. Hypotheken f. 300,- Joannes en Gerardus Janssen te Boekel, teruggave is bij exploit van de deurwaarder reeds op 24.12.1818 gevorderd. F. 699,- Jonkheer Marten Bomier, lid eerste kamer, wonende te Den Bosch, terug­gave reeds gevorderd op 30.12.1818 bij exploit van de deur­waarder. F. 299,- onderhandse obligatie de Heer Bergers te Den Bosch is mondeling teruggevorderd. Er is geen geld aanwezig om de schuld te betalen, derhalve wordt toestemming gevraagd de grond te verkopen. 1 Groesland op de Craenmeer “den Looij-      k­amp”; 2 Groesland op de Craenmeer; 3 Teulland; 4 Groesland aan het Craenmeer hekke; 5 Nieuwe Erve aan den Craenmeersen Dijk; 6 Hooijland op Keldonk, genaamd de Mortel; 7 Weiland op de Heesakker; 8 Teulland op de Heesakker De Streep; 9 Groes- en Teulland aan het Loijend; 10 Hooyland het Goor; 11 Nieuwe Erve aan het Loijend. Bij alle percelen wordt vermeld van wie de aangrenzende perce­len zijn en hoe groot de percelen zijn. Zij willen de grond publiek verkopen om de schuld te voldoen. Familieraad: Antony van den Berg, oom; Piet van den Berg, oom; Johannes Scheepers, aange­huwde oom; Hendrik van den Berg, oom; Arnoldus van den Berg, oom; Tomas van Sleuwen, aangehuwde oom, allen landbouwer te Erp.

5  26.01.1819  Eedsprestatie successie.

Eerwaarde heer Johannes Baptista van Tulder R.K.-priester en rector van Onze Lieve Vrouwe kapel te Handel, aldaar wonende is erfgenaam van Roelandus van Tulder, overleden te Tlburg op 18 juli 1818; heeft niets verzwegen voor recht en successie.

6  30.01.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Catharina (9); Willem (6); Lambertus (4) allen wonende te Beek en Donk; kinderen van: Johanna van der Horst overleden te Beek en Donk 28.11.1818 en van Antony Meulendijks, landbou­wer te Beek en Donk. Familieraad: Adriaan Meulendijks, oom, dagloner te Lieshout; Barthel Kluytmans, oom, particulier; Anthony Kluytmans, achterneef, touwslager; Joseph van der Horst, grootvader, landbouwer; Jan van der Horst, oom, daglo­ner; Martinus van der Horst, oom, landbou­wersknecht allen uit Beek en Donk. Toeziend voogd wordt Jan van der Horst.

7  01.02.1819  Akte van bekendheid.

Petrus Heesakkers, landbouwer te Helmond wil trouwen met Pauli­na Michels, minderjarig landbouwster te Gemert; heeft geen geboorteakte. Jan Heesakkers, vader, landbouwer te Hel­mond; Johanna Egelmeers, moeder, landbouwster te Helmond; Johannes Heesakkers, broer, landbouwer te Helmond; Maria Heesakkers, zuster, landbouwster te Helmond; Johannes Heesak­kers, oom, landbouwer te Beek en Donk; Willem Egelmeers, achterneef, landbouwer te Gemert; Anthony Egelmeers, achter­neef, wever te Gemert verklaren dat Petrus Heesakkers is geboren te Beek en Donk op 17.12.1784.

8  08.02.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Jacobus (8) en Johannes (3) wonende te Bakel, kinderen van Alegonda Strijbos, landbouwster te Bakel en van Joost van den Broek, overleden te Bakel in 1815. Familieraad: Joost Jacobus Joosten, neef, landbouwersknecht te Bakel; Piet de Wit, achterneef, landbouwer te Bakel; Tomas Dirks, aangehuwde oom, landbouwer te Bakel; Michiel van den Berk, achterneef, landbouwer te Bakel; Jacobus Kouwenberg, achterneef, landbou­wer te Gemert; Henricus Strijbos, achterneef, landbouwer te Deurne. Piet de Wit wordt toeziend voogd.

9  09.02.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Gijsbertus (10), Maria (9), Petrus (7) wonende te Bakel; kinderen van : Adriaan Gijsbert Welle, landbouwer te Bakel en van Anna Peter Martens overleden te Bakel in 1813. Familie­raad: Jacobus van de Laar, aangehuwde oom, landbouwer te Bakel; Jacobus Jaspers, achterneef, landbouwer te Gemert; Adriaan Wilbers, achterneef, landbouwer te Bakel; Jan Peter Martens, oom, landbouwer te Bakel; Johannes Gijsbers, aange­huw­de oom, landbouwer te Bakel; Joseph Jaspers, achterneef, landbouwer te Bakel. Johannes Gijsbers wordt toeziend voogd.

10  10.02.1819  Beëdiging.

Antony van Kessel, landbouwer te Gemert als toeziend voogd over Petronella en Maria, minderjarige dochters van Lucia Slits, landbouwster te Gemert en van Wijlen Petrus van Schip­stal overleden te Gemert op 19.03.1818 benoemen tot taxateur Andries Tonijs van den Elsen, landbouwer te Gemert. Zie ook akte 12.

11  13.02.1819  Eedsprestatie successie.

Jan Rut van den Heuvel, landbouwer te Boekel erfgenaam van Huiberdiena Jan van den Elsen overleden te Boekel op 19.07      1­818.

12  15.02.1819  Benoeming voogd. Zie ook akte 10.

Lucia Slits weduwe van wijlen Petrus van Schipstal overleden te Gemert op 19.03.1818 als moeder en voogd van de minderjari­ge kinderen Petronella en Maria wil tweede huwelijk sluiten met Willem van der Laar, landbouwer te Gemert en wil voogdij behouden. Familieraad: Antony van Schipstal, grootvader, dagloner; Adriaan van Schipstal, oud-oom, landbouwer; Andries van Handel, oud-oom, landbouwer; Henricus Slits, oom, landbou­wer; Johannes Slits, oom, landbouwer; Tomas Donkers, aangehuw­de oom, landbouwer allen te Gemert, geven toestemming en Willem van de Laar wordt mede-voogd.

13  19.02.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Hendrina (10), Adriaan (9), Cornelis (7), Antony (6), Hermina (5), Petronella (6 maanden) allen wonende te Boekel, kinderen van Mechelina de Klijn, landbouwster te Boekel en van wijlen Johannes van Rijbroek, overleden te Boekel op 04.07.     18­18. Familieraad: Michiel van Rijbroek, oom, landbouwer te Boekel; Henricus van Rijbroek, oom, landbouwer te Boekel; Henricus van den Elsen, aangehuwde oom, landbouwer te Boekel; Johannes de Klijn, oom, dagloner te Uden; Martinus van Raves­teijn, aangehuwde oom, dagloner te Uden; Cornelis Janssen, aangehuwde oom, dagloner te Boekel. Michiel van Rijbroek wordt toeziend voogd.

14  22.02.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over:Geertruij (6) wonende te Boekel; Anna Maria (2) wonende te Schayk en over het kind welke uit genoemde echtgenoten nog staat geboren te worden, indien hetzelve in leven blijft; kinderen van wijlen Antony van der Burgt, overleden te Boekel op 28.12.1818 en van Theodora Jagers, landbouwster te Boekel. Familieraad: Arnoldus van der Burgt, oom, schoolonderwijzer te Schayk; Wilhelmus Franciscus van der Burgt, neef, schoolonder­wijzer te Boekel; Wilhelmus van Heumen, neef, smid te Boekel; Theodorus Jagers, oom, landbouwer te Boekel; Theodorus Jagers, neef, tapper te Gemert; Johannes Tomassen, aangehuwde oom, landbouwer te Boekel. Wilhelmus van Heumen wordt toeziend voogd.

15  22.02.1819  Akte van deliberatie.

Verkoop in verband met schuld. Hendrina Beniers, landbouwster te Beek en Donk moeder en voogd over Adrianus, Petrus, Gerar­dus, Johannes, minderjarige zonen in echt verwekt met wijlen Leonardus Verhoeven; Henricus de Bruin wonende te Beek en Donk als toeziend voogd; welke verklaren dat de kinderen een per­ceel landerijen gelegen te Beek en Donk hebben geerfd van hun vader waarvan het tochtrecht toebehoord aan hunne moeder; dat het huisje met aangelag is belast ter zake des koops met f. 300,- ten behoeve van Hendrik van Will, landbouwer te Beek en Donk; Het is voor Hendrina niet mogelijk de rente te betalen en de lening zal opgezegd worden. De goederen bestaan uit: l. een huisje met aangelag groot vier lopensen grenzend aan Leonard Morel, eenen dijk, het broek en aan de andere zijde den Dijk van Beek op Gemert; 2. een perceel Teul- en Groesland circa 6 lopensen gelegen in de Laardonk, grenzend aan Gerrit Verbakel, Jan de Jong, Antony Huibers en Jan Vereiken. Fami­lieraad: Jo­hannes Verhoeven, oom; Hendrik Verhoeven, oom; Johannes Hees­akkers, oom; Gerrit Verbakel, oom; Franciscus van Leuken, oom; Jan van Eerd, achterneef allen landbouwer te Beek en Donk besluiten dat perceel sub. 2. publiek zal worden verkocht teneinde f. 200,- af te lossen en de rente te vol­doen.

16  05.03.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Geertruij (2), Maria Elisabeth (4 maanden) wonende te Boekel, kinderen van Helena Bevers, landbouwster te Boekel en van wijlen Lucas Manders, overleden te Boekel 01.02.1819. Familieraad: Hendrik Manders, oom, landbouwer te Gemert; Johannes Manders, oom, landbouwer te Gemert; Henricus van den Bogaard, oom, landbouwer te Boekel; Willem Bevers, oom, land­bouwer te Boekel; Jan Bevers, oom , landbouwer te Boekel; Johannes Janssens, oom, landbouwer te Boekel. Hendrik Manders wordt toeziend voogd.

17  10.03.1819  Benoeming van een curator.

Over: een kind in echt verwekt bij wijlen Christiaan van de Ven met Antonetta van den Elsen, landbouwster te Gemert van welk kind Antonetta thans zwanger is. Familieraad: Johannes van Dooren, oom, landbouwer; Willem Penninx, oom, landbouwer; Wilhelmus Aelders, achterneef, zilversmit; Peter van den Elsen, oom, landbouwer; Matijs van den Elsen, oom, landbou­wersknecht; Jan Hendriks, oom, metselaar allen wonende te Gemert. Johannes van Dooren wordt benoemd.

18  15.03.1819  Benoeming voogd.

Over: Johannes (11) wonende te Gemert, zoon van wijlen Antony van den Elsen, overleden te Gemert in 1811 en van Christina van de Ven, landbouwster te Gemert wiens voogdij is vervallen in verband met het tweede huwelijk. Familieraad: Jan Willem van den Elsen, oom, landbouwersknecht; Johannes Kuypers, oom, weversknecht; Johannes van der Heyden, achterneef, landbouwer; Michiel van Dooren, oud-oom, landbouwer; Hermanus van Dooren, oud-oom, landbouwer; Jan Penninx, achterneef, landbouwer allen wonende te Gemert. Voogd wordt: Antony Beekmans, schoonvader van de minderjarige.

19  15.03.1819  Benoeming voogd.

Over: Johannes (11), Helena (11), Gerard (7), Johanna (5) allen wonende te Gemert kinderen van wijlen Jan van Schipstal overleden te Gemert (1816) en van Peternel Keunen, land­bouwster te Gemert wiens voogdij is vervallen in verband met het tweede huwelijk. Familieraad: Gerrit van Schipstal, oom, landbouwer te Gemert; Nicolaas van de Ploesterdonk, achter­neef, wever te Gemert; Antony Beekmans, achterneef, landbouwer te Gemert; Cornelis Keunen, oom, landbouwer te Geffen; Hen­ricus de Klijn, oom, landbouwer te Gemert. Antony van Zelandt, oom, landbouwer te Gemert wordt voogd.

20  15.03.1819  Benoeming voogd.

Over: Peternel (10), Henricus (8), Antonius (6), Wilhelmus (4) kinderen van wijlen Anselmus van den Acker overleden te Gemert 23.04.1817 en van Jennemarie van Duinhoven, landbouwster te Gemert wiens voogdij is vervallen in verband met een tweede huwelijk. Familieraad: Johannes van den Acker, oom, landbou­wer; Antonis van den Acker, oom, landbouwer; Willem van Rooij, oom, landbouwer; Johannes van Duinhoven, grootvader, landbou­wer; Hendrik van Duinhoven, oud-oom, landbouwer; Antony Peus­kens, oom, wever allen wonende te Gemert. Voogd wordt Jan van Eyk, schoonvader der minderjarigen, wonende te Gemert.

21  16.03.1819  Akte van niet-vereniging.

 1. De heren Gebroeders Prinsen, fabrikanten te Helmond hebben gedagvaard 2. Johannes Antony van den Eynde, winkelier te Gemert in verband met schuld van f. 81,05. Niet verenigd.

22  22.03.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Anna Maria (12) te Gemert dochter van wijlen Hendrina van Grotel overleden te Gemert 27.02.1819 en van Martinus Mastenbroek, landbouwer te Gemert. Familieraad: Johannes Mastenbroek, oom, landbouwer; Peter Mastenbroek, neef, land­bou­wer; Joost Francis Tijssen, neef, landbouwersknecht; Jan van Melis, oom, landbouwer; Mathijs de Vlam, oom, landbouwer; Johannes van Melis, neef, landbouwer allen wonende te Gemert. Mathijs de Vlam wordt toeziend voogd.

23  22.03.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Leonardus (13) en Peter (10) wonende te Gemert, zonen van Alberdina van Dinter, landbouwster te Gemert en van Johan­nes van Gemert, overleden te Gemert op 11.03.1819. Familie­raad: Adriaan van Gemert, broer, landbouwer; Albert van Ge­mert, achterneef, koopman; Jan van Dooren, achterneef, land­bouwer; Jan Roijackers, oom, landbouwer; Jan Kuypers, oom, landbouwer; Peter van den Elsen, achterneef, landbouwer allen wonende te Gemert. Adriaan van Gemert wordt toeziend voogd.

24  07.04.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Jan (20) wonende te Beek en Donk, zoon van wijlen Johan­na Huybers overleden te Beek en Donk in 1798 en van wijlen Henricus van Gerwen overleden te Beek en Donk in 1804. Fami­lieraad: Antoon Huybers, neef; Jan Dirks, neef; Willem Dirks, achterneef allen landbouwer en wonende te Beek en Donk; Peter Jan Klaassen, oom; Peter Klaassen, neef; Peter de Wit, neef allen landbouwer en wonende te Bakel. Peter Klaassen wordt toeziend voogd.

25  07.04.1819  Eedsprestatie successie.

Cornelis van de Craanmeer, particulier te Erp doet aangifte van een nalatenschap van Maria Jonkers, overleden te Erp op 10.08.1818.

26  15.04.1819  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over: (zie 27) Maria (19), Henricus (17), Leonardus (16), Francina (15), Johanna (11), Anna Maria (6) wonende te Lies­hout, kinderen van wijlen Dorothea van der Zande overleden te Lieshout in 1813 en van wijlen Judocus van Heertum, overleden te Lieshout op 03.04.1819. Familieraad: Adriaan Coppens, oom, landbouwer; Martinus Vereyken, oom, landbouwer; Adriaan Meu­lendijks, oom, dagloner; Francis van der Zande, oom, landbou­wer; Laurens van der Zande, oom, dagloner; Peter van der Zande, oom, landbouwer allen wonende te Lieshout. Peter van der Zande wordt voogd en Martinus Vereyken wordt toeziend voogd.

27  15.04.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: (zie 26) Dorothea (2) en Francis (1) wonende te Lieshout kinderen van Anna Maria van de Kerkhoff, landbouwster te Lieshout en van Judocus van Heertum, overleden te Lieshout op 03.04.1819. Familieraad: Martinus Vereyken, oom, landbouwer te Lieshout; Adriaan Meulendijks, oom, dagloner te Lieshout; Adriaan Coppens, oom, landbouwer te Lieshout; Johannes van de Kerkhoff, oom, landbouwer te Aerle; Peter van de Kerkhoff, oom, landbouwersknecht te Aerle; Jacobus van Uitert, oom, dagoner te Lieshout. Adriaan Meulendijks wordt toeziend voogd.

28  15.04.1819  Benoeming toeziend voogd.

In plaats van: Judocus van Heertum overleden te Lieshout op 03.04.1819 over Francis (18) wonende te Woensel, Johannes (14) wonende te Lieshout, kinderen van wijlen Joost van Duinhoven overleden te Lieshout in 1806 en van mede wijlen Johanna van Osch overleden te Lieshout in 1807. Familieraad: Gerrit Brou­wers, oom; Johannes Royackers, oom; Martinus Vereyken, neef; Johannes van de Donck, oom; Johannes Dekkers, neef; Adriaan Coppens, achterneef allen landbouwers wonende te Lieshout. Er was gelijkheid van stemmen voor Gerrit Brouwers en Johannes Royackers. Gerrit Brouwers wordt benoemd.

29  17.04.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Henricus (15), Johannes (12), Godefridus (10) en Ardina (4) wonende te Gemert, kinderen van Antonetta Wijers landbouw­ster te Gemert en wijlen Antony van den Boom, overleden te Gemert op 03.04.1819. Familieraad: Johannes van den Boom, oom, land­bouwer; Lau­rens van der Aa, oom, landbouwer; Antony Slaat­s­, oom, landbouwer; Jan Wijers, oom, bakker; Henricus van Deur­sen, oom, wever; Jacobus Wijers, oud-oom, wever allen wonende te Gemert. Johannes van den Boom wordt toeziend voogd.

30  20.04.1819  Eedsprestatie successie.

Hendrik van den Berg, landbouwer te St.-Oedenrode; Hendrik van den Berg, landbouwer te Erp doen aangifte van de nalatenschap van Peter Hendrik van den Berg overleden te Erp op 11.10.1818.

31  20.04.1819  Benoeming tijdelijk voogd.

Over: Petronella, dochter van wijlen Francis Verbakel en Lucia van Vegchel teneinde de belangen van Petronella bij de deling van de nalatenschap van Jan Jansen Verbakel en Petronella Franciscus van de Rijdt door deze in plaats van Johannes Kanters voogd en hij deelt mee in nalatenschap worden waarge­nomen. Familieraad: Henricus van den Broek, aangehuwde achter­neef, landbouwer te Lieshout; Johannes Brouwers, aangehuwde achterneef, landbouwer te Lieshout; Jan Willem Vereyken, aangehuwde neef, landbouwer te Beek en Donk; Johannes van den Berg, aangehuwde neef, landbouwer te Beek en Donk; Henricus van Vegchel, halve oom, landbouwer en tapper te Beek en Donk; Goort van der Putten, aangehuwde halve oom, landbouwer te Beek en Donk. Johannes Brouwers wordt speciale voogd.

32  26.04.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Johannes (12), Servaas (10), Antony (8), Arnoldus (7) wonende te Gemert, kinderen van Hendrina van Duynhoven land­bouwster te Gemert en van wijlen Leonardus van Kessel overle­den te Gemert op 15.04.1819. Familieraad: Antony van Kessel, oom, landbouwer te Gemert; Adriaan van Asseldonk, oom, bakker te Gemert; Peter Egelmeers, oom, landbouwer te Gemert; Jan van Duynhoven, oom, landbouwer te Gemert; Peter Panhuyzen, oom, wever te Gemert; Jacobus Manders, oom, landbouwer te Boekel. Antony van Kessel wordt toeziend voogd.

33  28.04.1819  Eedsprestatie successie.

Gerardus Emonds, Petrus Emonds, Hendrina Emonds, Gerardus van de Burgt, Hendrik van den Broek als voogd over Anna Maria, dochter van wijlen Jan Willem van de Burgt en wijlen Theodora Emonds, Ermerd van den Hoogen, Antonetta van den Hoogen, Cornelia van Dooren, Peter van Dooren, Anna Maria van Dooren, Jacoba van Dooren allen landbouwers(sters) te Boekel en Joanna van den Hoogen, particuliere te Gemert zijn allen erfgenamen van Catharina van den Hoogen, weduwe van Antony Emonds, over­leden te Boekel op 20.12.1818.

34  01.05.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Catharina (19), Petronella (16), Joseph (14), Francina (10), Ida (9), Helena (6) wonende te Erp, kinderen van wijlen Johannes Deckers, overleden te Erp op 25.03.1819 en van Johan­na Leenders, landbouwster te Erp. Familieraad: Cornelis Royac­kers, neef, landbouwer te Erp; Arnoldus Aerts, neef, timmerman te Veghel; Johannes Verbakel, neef, landbouwer te Erp; Leen­dert Leenders, neef, landbouwer te Erp; Willem Leenders, neef, landbouwer te Erp; Johannes Leenders, achterneef, landbouwer te Erp. Arnoldus Aerts wordt toeziend voogd.

35  01.05.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Martinus (8) wonende te Erp, zoon van Maria van Domme­len, landbouwster te Erp en van wijlen Antony van den Bosch, overleden te Erp op 12.04.1819. Familieraad: Jan van den Hurk, oom, landbouwer te Erp; Antony Kuypers, achterneef, landbouwer te Erp; Leonard van der Sande, achterneef, wever te Gemert; Leendert van Dommelen, oom, landbouwer te Erp; Goort van der Sande, oom, landbouwer te Beek en Donk; Dirk Jansen, oom, landbouwer te Beek en Donk. Jan van den Hurk wordt toeziend voogd.

36  03.05.1819  Benoeming voogd.

Over: Lambertus (18), Johannes (16) beiden wonende te Erp, zoon van wijlen Anna Smits, overleden te Erp op 14.03.1816 en van Jan Willem Bekkers, overleden te Erp op 21.04.1819. Fami­lieraad: Willem Bekkers, neef; Albert Jonkers, neef; Gerrit Jonkers, achterneef; Antony van Rosmalen, neef; Lambert van Stiphout, achterneef; Willem van der Aa, achterneef allen landbouwers en wonende te Erp. Er ont­staat verdeeldheid van stemmen. Tot voogd wordt benoemd Willem Bekkers.

37  05.05.1819  Wijziging voogd en toeziend voogd

Adriaan Smits, landbouwer te Erp, grootvader van moederszijde en voogd over Johannes (16) en Johanna (14), kinderen van wijlen Maria Smits, overleden te Erp in 1806 en van wijlen Antony van den Bosch, overleden te Erp op 12.04.1819. In verband met de ouderdom van 76 jaar wordt de voogdij overge­dragen. Fami­lieraad: Jan van den Hurk, oom; Antony Kuypers, achterneef; Hymon Kuypers, achterneef; Adriaan Smits, grootva­der; Johannes Smits, oom; Hymon van den Berg, oom allen land­bouwers wonende in Erp. Verdeeldheid van stemmen ontstaat. Antony Kuypers wordt toeziend voogd en Hymon van den Berg wordt voogd.

38  10.05.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Johanna (16), Anna Maria (13), Antony (10), Petronella (6), kinderen van wijlen Anna Maria van de Nieuwenhoff overle­den te Erp op 08.04.1819 en van Willem van der Aa, landbouwer te Erp. Familieraad: Martinus van der Aa, broer, landbouwer te Erp; Gijsbert van Stiphout, zwager, landbouwer te Erp; Antony Bloemers, vriend van vaderszijde, wever te Gemert; Gerrit van Dooren, aangehuwde achterneef, landbouwer te Erp; Antony van Rosmalen, achterneef, landbouwer te Erp; Willem Beckers, achterneef, landbouwer te Erp. Verdeeldheid van stemmen is ontstaan. Martinus van der Aa wordt toeziend voogd.

39  Niet aangetroffen.

40  01.06.1819  Akte van opheffing voogdij.

(ten huize van Cornelia van de Sanden) Cornelia van de Sanden weduwe van Sebastiaan van der Putten, particuliere te Gemert verklaart te ontvoogden Johanna van der Putten, hare dochter uit haar huwelijk met Sebastiaan van der Putten; deze dochter is reeds 18 jaar oud daar ze is geboren op 03.07.1800.

41  02.06.1819  Akte van Deliberatie.

Verkoop in verband met schuld: Johanna Kanters, spinster, wonende te Beek en Donk, weduwe van wijlen Gerrit van den Heuvel als moeder en voogd over Hendrina, Johannes en Paulus; Hendrik van den Heuvel, timmerman te Aerle-Rixtel als toeziend voogd; genoemde kinderen hebben het erfrecht van een huis en hof en een perceel landerijen staande en gelegen te Beek en Donk waarvan het tochtrecht voor hun moeder is. De goederen zijn belast met hypotheken te weten: f. 200,- ten behoeve van Johannes Kanters, landbouwer te Beek en Donk; f. 100,- ten behoeve van weduwe van Jasper Sluyers te Helmond; f. 75,- ten behoeve van Elard Albert Rovers, procureur te Eindhoven; f. 100,- ten behoeve van Francis van Duinhoven, bakker te Aerle-Rixtel; f. 100,- ten behoeve van Huibert Kool, timmerman te Aerle-Rixtel + menigvuldige achterstallige interessen. De goederen bestaan uit: 1. Huis en Hof te Beek en Donk; 2. bouwland groot 4 lopensen te Beek en Donk, belendend aan Francis Maas, Henricus van Vegchel, Jan de Jong en een gemeene weg. Familieraad: Leonardus Scheepers, achterneef, kleermaker te Helmond; Matijs Schepers, achterneef, kleermaker te Hel­mond; Jan van Bree, achterneef, landbouwer te Mierlo; Johannes Kanters, oud-oom, landbouwer te Beek en Donk; Adriaan Brou­wers, achterneef, landbouwer te Beek en Donk; Sebastiaan van Deursen, bloedverwant in de laatste graad, wever te Gemert.

42  08.06.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Jan (3) en Hendrina (2), kinderen van Hendrina Melchi­ors, tapster te Beek en Donk en Dirk Kuypers, overleden te Beek en Donk op 08.12.1818. Familieraad:  Francis Kuypers, oom, landbouwer te Erp; Joost Kuypers, oom, landbouwer te Erp; Dirk Royackers, achterneef, landbouwersknecht te Beek en Donk; Jan Melchiors, oom, hoedemakersknecht te Eindhoven; Johannes van Vlerke, achterneef, smid te Beek en Donk; Henricus Wou­ters, achterneef, schoenmaker te Beek en Donk. Joost Kuypers wordt toeziend voogd.

43  09.06.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Lambertus (14), Catharina (13), Antonius (10), kinderen van Anna Maria Ottens te Erp en van wijlen Leonardus van Lieshout, overleden te Erp in 1808. Familieraad: Johannes Vogels, achterneef, bouwman te Uden; Henricus van de Ven, aangehuwde in de 7e graad, bakker te Erp; Adriaan van Schijn­del, aangehuwde in de 7e graad, bakker te Erp; Piet Ottens, achterneef, metselaar te Erp; Willem van der Aa, achterneef, landbouwer te Gemert; Jan van der Wal, achterneef, metselaar te Erp. De toeziend voogd Lambertus Ottens is overleden. Willem van der Aa weigert als toeziend voogd daar hij reeds toeziend voogd is; na deliberatie van de Raad wordt hij toch benoemd.

44  15.06.1819  Benoeming voogd.

Over: Hendrina, Adrianus, Cornelis, Antonius, Willemijn, Petronella, kinderen van wijlen Johannes van Rijbroek, overle­den te Boekel op 04.07.1818 en van Mechelina de Klijn, land­bouwster te Boekel wiens voogdij is vervallen in verband met het 2e huwelijk met Peter Peters. Familieraad: Henricus van Rijbroek, oom, landbouwer te Boekel; Henricus van den Elsen, oom, landbouwer te Boekel; Jan Theunisse, aangehuwde achter­neef, landbouwer te Boekel; Jan de Klijn, oom, dagloner te Uden; Martinus van Ravesteyn, oom, dagloner te Uden; Cornelis Janssen, oom, dagloner te Bakel. Jan de Klijn wordt voogd.

45  21.06.1819  Eedsprestatie successie.

Aldegonda van Ravesteyn, weduwe van Nicolaas van Ommeren, oud-ontvanger te Bakel, voor haarzelf alsook voor haar 7 min­derjarige kinderen; Nicolaas Althuyzen, meester schoenmaker te Weert, voor zichzelf alsook als voogd voor zijn 3 minderjarige broers en zusters; Jacob Hendrik van Ommeren te Venray, met de kinderen van Willem Frederik van Breda en Anna Margreta van Ommeren; erfgenamen van Willem Hendrik van Ommeren, Raad van den Hove van Justitie en Politie te Paramaribo en aldaar overleden in 1803. De erfenis bedraagt f. 50.000,-

46  22.06.1819  Beëdiging.

Benoeming tot taxateur. Joost Kuypers, landbouwer te Erp, toeziend voogd over Jan en Hendrina, minderjarige kinderen van wijlen Dirk Kuypers en van Hendrina Melchiors, tapster te Beek en Donk verklaart dat hij heeft benoemd tot taxateur der roerende goederen Johannes van Nerke, smid te Beek en Donk.

47  24.06.1819  Eedsprestatie successie.

Jan van den Oever, landbouwer te Beek en Donk; Egidius van den Berg, landbouwer te Beek en Donk; Henricus van den Oever, landbouwer te Beek en Donk; Barbara van den Oever, landbouw­ster te Beek en Donk; Petronella van den Oever, landbouwster te Beek en Donk; Barbara van den Oever, dienstmeid te Beek en Donk; Hendrina van den Oever, landbouwster te Beek en Donk; Johanna van den Oever, landbouwster te Beek en Donk; Martinus van den Oever, landbouwer te Beek en Donk; Nicolaas van den Oever, landbouwersknecht te Beek en Donk; Paulus van der Putten, landbouwer te Erp; Peter van den Berg, bouwman te Beek en Donk als man en voogd over zijne huisvrouw Barbara van der Putten, erfgenamen van Johanna Maria van den Bergh overleden te Beek en Donk op 18.01.1819.

48  02.07.1819  Beëdiging.

 1. Adam Peter van der Rijdt, bakker en bouwman; 2. Peter Jan Peters, bouwman; 3. Willem Antony van Vegchel, bouwman allen wonende te Beek en Donk worden benoemd tot experten bij vonnis van de civiele rechtbank d.d. 07.06.1819.

49  13.07.1819  Eedsprestatie successie.

Hendrik Verbruggen, bouwman te Beek en Donk, als voogd over Gurt, Peter en Martinus Verbruggen, kinderen van wijlen Jaco­bus Verbruggen en mede wijlen Catharina Peter Peters als erfgenamen van hun broer Johannes Verbruggen overleden te Beek en Donk op 24.04.1819.

50  17.08.1819  Akte van vereniging.

Antony Peters, landbouwer te Boekel als man en voogd over zijne huisvrouw Maria van den Berg; Michiel van den Berg, bouwman te Gemert; Albert van den Berg, bouwman te Gemert; Hendrik van den Berg, bouwman te Gemert; Cornelis van Hout als man van Isabella van den Berg; Johannes van den Elsen, bouwman te Gemert als man van Anna van den Berg; Maria van den Berg, landbouwster te Gemert; Johannes Verschuren, dagloner als man van Johanna van den Berg; Christiaan Lambert Willems, bouwman te Boekel; Johannes Janssen Verhallen, bouwman te Gemert als vader en voogd over zijn kinderen Wilhelmina en Maria;Gerardus Barthel Driessen, particulier te Heeswijk als voogd over Maria, minderjarige dochter van wijlen Antony Leykens en mede wijlen Anna Maria Barthel Driessen hebben gedagvaard: Antony Arnold Bevers, bouwman te Boekel. Het betreft f. 430,- te betalen door Antony Arnold Bevers voor een door hem op 03.10.­1817 gekocht huis en erf.

51  18.08.1819  Eedsprestatie successie.

Joachim van Gerwen, landbouwer te Bakel; Theodora van Gerwen, particuliere te Bakel; Petronella van Gerwen, landbouwster te Gemert erfgenamen van Martinus Verhagen overleden te Nederwet­ten op 22.02.1819.

52  20.08.1819  Eedsprestatie successie.

Johannes Matijs van Kessel, landbouwer te Boekel, erfgenaam van Antonetta Matijs Janse van Kessel overleden te Boekel op 16.04­.1819.

53  30.08.1819  Beëdiging.

Martinus Kuypers, landbouwer te Gemert als taxateur der ver­koopbare domeingoederen in de Gemeente Gemert, Erp en Bakel.

54  02.09.1819  Eedsprestatie successie.

Jennemarie Scheepers, weduwe van Arnoldus Kandelaars te Boekel voor haarzelf en voor haar minderjarige dochter Wilhelmina; Johannes Kandelaars, kleermaker te Boekel, erfgenamen van Peter Kandelaars, overleden te Boekel op 13.03.1819.

55  06.09.1819  Eedsprestatie successie.

Willem Kox, landbouwer te Bakel; Megchelina Kox, landbouwster te Bakel, erfgenamen van Peter Kox, overleden te Bakel op 03.04.1819.

56  06.09.1819  Eedsprestatie successie.

Tomas Peters, landbouwer te Bakel; Anna Maria Peters, land­bouwster te Bakel; Petronella Peters, landbouwster te Bakel; Justina Peters, landbouwster te Bakel, erfgenamen van Jan van den Heuvel, overleden te Bakel op 03.04.1819.

57  07.09.1819  Benoeming voogd.

Antonet van den Elsen, landbouwster te Gemert, weduwe van Christiaan van de Ven, moeder en voogd over Wilhelmina, Elisa­beth en Christina, is voornemens een 2e huwelijk aan te gaan met Peter van de Vondervoort, landbouwersknecht te Gemert. Familieraad: Willem Penninx, oud-oom, landbouwer; Arnoldus Verbakel, neef, landbouwer; Simon Penninx, neef, landbouwer; Peter van den Elsen, oom, landbouwer;Matijs van den Elsen, oom,landbouwersknecht; Jan Hendriks, oom, metselaar allen wonende te Gemert. Peter van de Vondervoort wordt mede-voogd.

 1. 08.09.1819  Eedsprestatie successie.

Cornelis Koolen en Anna Maria Koolen, bouwlieden te Erp, erfgenamen van: Elisabeth Palms, overleden te Erp op 03.03.    1­819.

59  13.09.1819  Akte van deliberatie.

Verkoop/schuld: Henricus van Osch, landbouwer te Lieshout als administrerend voogd over Francis en Johannes, zonen van wijlen Joost van Duinhoven en wijlen Johanna van Osch; Gerrit Brouwers, landbouwer te Nuenen als toeziend voogd, verklaren dat Francis en Johannes in volle eigendom toebehoort 2 boeren-woningen met circa 40 lopensen landerijen te Lieshout belast met drie obligaties ter waarde van f. 200,- ten bate van Christiaan van Lieshout en de grootste boeren-woning door stormwind zwaar beschadigd. Alle grond wordt per perceel genoemd met de eigenaren van de belendende percelen. Familie­raad: Johan­nes Royackers, oom, landbouwer te Lieshout; Johan­nes Martens, oom, landbouwer te Aerle; Martinus Vereyken, neef, landbouwer te Lieshout; Andries van Osch, oom, landbou­wer te Lieshout; Johannes van de Donck, oom, landbouwer te Lieshout; Martinus van Osch, neef, landbouwer te Lieshout. Er is geen geld om de schuld te betalen en de woning te herstel­len. Er wordt toe­stemming gegeven enige landerijen te verko­pen.

60  23.09.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Henricus (18) wonende te Beek en Donk; Anna Maria (17) wonende te Beek en Donk; Wilhelmina (14) wonende te Beek en Donk; Gertrudis (13) wonende te Lieshout; Johanna (10) wonende te Beek en Donk, kinderen van wijlen Gijsbert Swinkels, over­leden te Beek en Donk op 23.12.1813 en van Johanna Christiana Smits, spinster te Beek en Donk. Familieraad: Andreas Swin­kels, oom, landbouwer te Lieshout; Jan Francis Swinkels, oom, landbouwer te Lieshout; Antony van Hoof, oom, landbouwer te Lieshout; Philip Eneman, oom, tapper te Beek en Donk; Johannes Lensen, achterneef, timmerman te Beek en Donk; Francis van Duinhoven, achterneef, bakker te Aarle-Rixtel. Jan Francis Swinkels wordt toeziend voogd.

61  24.09.1819  Eedsprestatie successie.

Josina van Rooy, particuliere en Johanna van Rooy, dienstmeid beiden wonende te Gemert, erfgenamen van Maria van Rooy, overleden te Gemert op 22.03.1819.

62  07.10.1819  Eedsprestatie successie.

Jan van Gerwen, landbouwer; Anna Maria van de Laar, landbouw­ster beiden wonende te Gemert, erfgenamen van Nicolaas van Gerwen overleden te Gemert op 27.03.1819.

63  09.10.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Lucia (19) wonende te Erp; Wilhelmina (17) wonende te Gemert; Petronella (12) wonende te Gemert, kinderen van wijlen Nicolaas van Gerwen overleden te Gemert op 04.10.1819 en van Maria van Dooren, landbouwster te Gemert. Familieraad: Antoni­us van Gerwen, broer; Willem van Gerwen, oom; Arnoldus van Gerwen, oom; Arnoldus van Dooren, oom; Johannes van Dooren, oom; Jan van den Broek, aangehuwde oom, allen landbouwers te Gemert. Antonius van Gerwen wordt toeziend voogd.

64  11.10.1819  Akte van deliberatie.

Johannes Swinkels, landbouwer te Lieshout als administrerend voogd over de zinneloze Johannes van Heertum; Martinus Verey­ken, landbouwer te Lieshout, toeziend voogd over gemelde zinneloze; Peter van der Zanden, landbouwer te Lieshout, als administrerend voogd over Maria, Henricus, Leonardus, Franci­na, Johanna en Anna Maria, minderjarige kinderen van wijlen Joost van Heertum en van wijlen Dorothea van der Zanden; Martinus Vereyken voornoemd als toeziend voogd over genoemde minderjarigen. 1. Huis met aangelag groot 3 lopensen staande en gelegen in de Vogelzang, belendende aan ene zijde kinderen Joost van Duinhoven, een heg van Ambrosius Swinkels en ene weg; 2. Perceel bouwland “het Kampke” belendend als boven; 3. Perceel bouwland in het akker groot 8 lopensen , belendend aan kinderen Joost van Duinhoven, weduwe Roelof Rooyackers en Dirk Kuipers; 4. Perceel grond in het Bieseuwsel groot 5 lopensen, belendend aan kinderen van Joost van Duinhoven en aan Joannes van Heertum; 5. Perceel grond in den Beemd groot 3 lopensen, belendend door kinderen Joost van Duinhoven, Johannes Dirk Swinkels en Francina van Duinhoven; 6. Perceel groes en land groot 5 lopensen, belendend door Gebroeders Brouwers; 7. Hofland in de Valkenbeemd groot 14 roeden, belendend aan Johannes Royackers, Johannes Dirk Swinkels en kinderen van Gerrit Swinkels en kinderen van Joost van Duinhoven. Op deze goederen rust een totale schuld van: f. 207,- aan Johannes Maas, landbouwer te Lieshout; f. 150,- aan Hendrik Petit te Aarle-Rixtel; f. 100,- aan Jan van Duinhoven te Aarle-Rixtel; f. 170,- aan Henricus Swinkels te Lieshout + nog losse schul­den ad f. 700,-; 8. half huis met aangelag, gelegen in het hol, belendend aan weduwe Christ van Osch, Dirk Kuipers; 9. Bouwland in ruitjesakker belendend aan (zie 8); 10. Bouwland belendend aan Klaas van Lieshout, Johannes Verkuilen en Henri­cus van Lieshout; 11 Groesland, belendend aan (zie 8); 12 Bouwland “de Lagenhof”, belendend aan Gerrit Swinkels, weduwe Peter Kerken; op de goederen 8 t/m 12 rust een schuld van f. 50,- aan mej. de weduwe van der Lith te Dordrecht. Zij willen idem 8 t/m 12 publiek verkopen teneinde de schuld te kunnen betalen. Familieraad: naastbestaande van zinneloze Johannes van Heertum: Adriaan Coppens, zwager, landbouwer te Lieshout; Johannes Martens, neef, landbouwer te Aarle-Rixtel; Johannes Royackers, neef, landbouwer te Lieshout; Johannes van Osch, neef, landbouwer te Lieshout; Christiaan Brouwers, neef, landbouwer te Lieshout; Dirk Kuipers, neef, landbouwer te Lieshout; eveneens zijn gecompareerd voor de andere minderja­rige kinderen: Adriaan Coppens, zwager, landbouwer te Lies­hout; Johannes Martens, neef, landbouwer te Aarle-Rixtel; Johannes Royackers, neef, landbouwer te Lieshout; Laurens van der Zanden, oom, landbouwer te Lieshout; Dirk Kuipers, oom, landbouwer te Lieshout; Peter Dekkers, oom, landbouwer te Lieshout komen overeen sub 8 t/m 12 te verkopen.

65  12.10.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Antonius (15),wonende te Bakel, minderjarige zoon van Jacobus de Veth, landbouwer te Bakel en van Johanna Clement, overleden te Bakel op 11.07.1819. Familieraad:  Hendrik van de

Mosselaar, aangehuwde oom, landbouwer te Aerle; Johannes Geerts, achterneef, landbouwer te Gemert; Ansem Geerts, ach­terneef, landbouwer te Gemert; Godefridus Michiels, half broer, landbouwer te Bakel; Antony Verstappen, aangehuwde oom, landbouwer te Stiphout; Dirk Michiels, aangehuwde oom, land­bouwer te Gemert. Godefridus Michiels wordt toeziend voogd.

66  12.10.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Anna Maria (9), Wilhelmina (4), Elisabeth (3), Catharina (6 maanden) allen wonende te Bakel, kinderen van wijlen Jan Evers, overleden te Bakel op 04.08.1819 en van Petronella Verbruggen, landbouwster te Bakel. Familieraad: Willem Evers, oom; Hendrik Evers, oom; Johannes Evers, oom; Johannes Ver­bruggen, oom; Hendrik Verbruggen, oom; Gerrit Verbruggen, oom, allen landbou­wers te Bakel. Willem Evers wordt toeziend voogd.

67  13.10.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Joachimus (5) wonende te Bakel; Jennemarie (4) wonende te Bakel; Johannes (1) wonende te Asten, kinderen van Francis­cus van der Rijdt, landbouwer te Bakel en van Wilberdina van de Wijer, overleden te Bakel op 22.02.1819. Familieraad: Joost van der Rijdt, grootvader, dagloner te Helmond; Wilhelmus Vlemmings, oom, landbouwer te Deurne; Jan van Geffen, oud-oom, landbouwer te Asten; Christiaan van de Broek, achterneef, landbouwer te Bakel; Wilbert van de Broek, achterneef, land­bouwer te Bakel; Joseph van den Boomen, achterneef, landbouwer te Bakel. Christiaan van de Broek wordt toeziend voogd.

68  13.10.1819  Eedsprestatie successie.

Wilbert van den Broek, landbouwer te Bakel, erfgenaam van Wilhelmina Manders, overleden te Bakel op 17.05.1819.

69  14.10.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Petronella (11), Henricus (10), Joost (8), Ida (6), Matijs (4), Petrus (1), Maria (1 maand) allen wonende te Bakel, kinderen van Petrus van Berlo, landbouwer te Bakel en van Josina van de Weyer, overleden te Bakel op 14.09.1819. Fami­lieraad: Joost Janssen, oom; Gerrit van Berlo, achterneef; Peter de Veth, achterneef; Johannes van de Weyer, oom; Johan­nes van Neerven, oom; Cornelis Jansen Cornelissen, oom allen landbouwers te Bakel. Johannes van de Weyer wordt toeziend voogd.

70  22.10.1819  Eedsprestatie successie.

Henricus Paussen, wever te Gemert, erfgenaam van Maria van Dijk, overleden te Gemert op 06.04.1819.

71  Niet aangetroffen.

72  Niet aangetroffen.

73  30.10.1819  Eedsprestatie successie.

Peter de Goey, particulier te Gemert, erfgenaam van Cornelia van Berlo, overleden te Gemert op 15.04.1819.

74  04.11.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Elisabeth (15), Johannes (13), Johanna (9), Henricus (4) allen wonende te Lieshout, kinderen van Arnoldus Royackers en wijlen Johanna Huibers, overleden te Lieshout op 31.08.1819. Familieraad: Peter Royackers, oom; Gerrit Royackers, oom; Tomas van der Steen, oud-oom, allen landbouwers te Lieshout; Hendrik Huibers, oom; Jan Huibers, oom; Adam van Schijndel, aangehuwde oom, allen landbouwers te Beek en Donk. Hendrik Huibers wordt toeziend voogd.

75  04.11.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Antonius (3 maanden) wonende te Lieshout, zoon van wijlen Arnoldus Verbakel, overleden te Lieshout op 09.09.1819 en van Petronella Royackers, landbouwster te Lieshout. Fami­lieraad: Jan Verbakel, oom, landbouwer te Aarle-Rixtel; Antony Verbakel, oom, landbouwer te Aarle-Rixtel; Jacobus Verbakel, oud-oom, landbouwer te Beek en Donk; Adam Royackers, oom, landbouwer te Lieshout; Johannes Royackers, oom, landbouwer te Lieshout; Dirk Swinkels, oom, landbouwer te Lieshout. Jan Verbakel wordt toeziend voogd.

76  12.11.1819  Eedsprestatie successie.

Dorothea Heybloemers, landbouwster te Gemert, erfgename van Nicolaas Kuypers, overleden te Gemert op 01.05.1819.

77  1?.11.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Dorothea (8) wonende te Beek en Donk, dochter van wijlen Jan Verhallen, overleden te Beek en Donk op 02.03.1811 en van Elisabeth van Eerd, landbouwster te Beek en Donk. Familieraad: Antony Verhallen, oom, landbouwer te Beek en Donk; Gerardus Verhallen, oom, landbouwer te Beek en Donk; Johannes Vogels, oom, landbouwer te Erp; Jan van Eerd, oom, landbouwer te Beek en Donk; Gerrit Verbakel, achterneef, landbouwer te Beek en Donk; Francis van Luiken, achterneef, landbouwer te Beek en Donk. Gerardus Verhallen wordt toeziend voogd.

78  17.11.1819  Eedsprestatie successie.

Barbara Sanders, landbouwster te Bakel, erfgenaam van Jan van Lieshout, overleden te Nuenen op 15.05.1819.

79  22.11.1819  Beëdiging.

Michiel van Rijbroek, landbouwer, wonende te Boekel als toe­ziend voogd van Hendrina, Adrianus, Cornelis, Antonius, Wil­helmina en Petronella, minderjarige kinderen van wijlen Johan­nes van Rijbroek, overleden te Boekel op 04.07.1818 en van Mechelina de Klijn, landbouwster te Boekel heeft verklaard dat hij heeft benoemd tot taxateur der nalatenschap Matijs Verhof­stadt, landbouwer te Boekel (deze legt ook de eed af).

80  22.11.1819  Akte van bekendheid.

Henricus Emons, dagloner te Oss wil gaan trouwen met Clasina Segers, particuliere te Oss doch kan geen geboorteakte over­leggen. Gerardus van den Burgt, achter neef, vaderszijde;Emond van den Hogen, achterneef, vaderszijde; Henricus van den Broek, particulier; Arnoldus Meulemeesters, particulier; Theo­dorus van Geffen, particulier; Adriaan van Haandel, particu­lier; Johannes Johannessen, particulier, allen landbouwers te Boekel verklaren dat Henricus Emons de wettige zoon is van Arnoldus Peter Emons en van Johanna van Gassel en dat hij is geboren te Megen in het jaar 1767.

81  24.11.1819  Eedsprestatie successie.

Johanna Pennings, particuliere te Gemert, erfgename van Theo­dorus Royackers overleden te Gemert op 13.05.1819.

82  30.11.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Petrus (2), Petronella (8 maanden), kinderen van Wilbert Nooyen, overleden te Bakel op 17.11.1819 en van Margareta Martens, landbouwster te Bakel. Familieraad: Johannes Nooyen, oom, dagloner te Deurne; Peter Thijssen, aangehuwde oom, landbouwer te Bakel; Peter van de Laar, aangehuwde oom, veld­wachter te Bakel; Henricus Martens, grootvader, landbouwer te Aerle; Peter Martens, oom, particulier te Aerle; Arnoldus Vlemmings, bloedverwant, landbouwer te Aerle. Johannes Hooyen wordt toeziend voogd.

83  01.12.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Johannes (17) en Martinus (14) beiden wonende te Beek en Donk, zonen van Jan Vereyken, overleden te Beek en Donk op 18.11.1819 en van Maria van Eerd, landbouwster te Beek en Donk. Familieraad: Jan Willem Vereyken, broer, landbouwer te Beek en Donk; Johannes van der Burgt, zwager, landbouwer te Gemert; Johannes Vereyken, oom, wever te Gemert; Jan van Eerd, oom, landbouwer te Gemert; Willem van Dooren, aangehuwde oom, landbouwer te Gemert; Willem van Vegchel, aangehuwde oom, landbouwer te Beek en Donk. Jan Willem Vereyken wordt toeziend voogd.

84  Niet aangetroffen.

85  06.12.1819  Benoeming toeziend voogd.

Over: Adriana (8), Martinus (7), Paulina (5), Johannes (4), Antonius (3), Wilhelmus (1), Lamberdina (3 maanden), kinderen van Henricus van Deursen, overleden te Boekel op 25.11.1819 en van Adriana Gerrit Welten, landbouwster te Boekel. Familie­raad: Johannes van Deursen, oom; Willem van Deursen, oom; Hendrik van den Berg, aangehuwde oom; Gerrit Welten, grootva­der; Joseph Kerkhof, oud-oom; Aard Welten, achterneef, allen landbouwers te Erp. Willem van Deursen wordt toeziend voogd.

86  10.12.1819  Eedsprestatie successie.

Nicolaas Hendriks; Geertruy Hendriks; Elisabeth Hendriks, allen landbouwers te Boekel, erfgenamen van Johannes Peter Hendriks, overleden te Boekel op 13.06.1819.

87  Niet aangetroffen.

88  20.12.1819  Eedsprestatie successie.

 1. Jan Penninx, particulier te Boekel voor zichzelf als ook als vader en voogd over zijn kinderen Ida en Cornelis uit zijn

huwelijk met wijlen Anna Maria van der Zanden; 2. Theodorus van der Zanden, bakker te Boekel willen overgaan tot verde­ling van de vaste goederen binnen de gemeente Boekel. Vrede­rechter benoemd tot taxateur: Petrus Janssens, particulier te Boekel; deze legt de eed af.

89  20.12.1819  Benoeming voogd.

zie 88 1. en 2. hetzelfde. In verband met de verdeling van de vaste goederen wordt een speciale voogd benoemd over de min­derjarige kinderen. Familieraad: Petrus Penninx, oom, bakker te Boekel; Jan Francis Aelders, achterneef, notaris te Gemert; Wilhelmus Aelders, achterneef, zilversmid te Gemert; Henricus Kandelaars, achterneef, landbouwer te Erp; Jan Michiels, achterneef, kleermaker te Boekel; Jan van Lanen, aangehuwde achterneef, dagloner te Boekel. Henricus Kandelaars wordt de speciale voogd.

90  24.12.1819  Akte van niet-vereniging.

Johanna Penninx, particuliere te Gemert, weduwe van Arnoldus Maas, heeft doen dagvaarden: Andries Matijs van Handel en Joost Matijs van Handel, beiden wonende te Gemert. Het betreft f. 800,- aan haar verschuldigd ter zake van een erfscheiding en deling voor het gerecht van Gemert d.d. 09.03.1803, welke met lighmis in het jaar 1804 had moeten zijn voldaan. De partijen zijn niet verenigd.

91  28.12.1819  Akte van vereniging.

Jan en Marcelis Bluyssen, particulieren te Asten voor Antony Bluyssen, bouwman te Asten, hebben gedagvaard Johannes van den Broek, winkelier te Bakel. Het betreft f. 300,- in verband met een gekocht huis en hof te Bakel + interest. Het koopkontrakt van notaris van Riet te Deurne dateert van 14.11.1814. De partijen zijn verenigd.

92  31.12.1819  Eedsprestatie successie.

Martinus Werts, landbouwer te Bakel als geconsulteerde van Jan Verbaarschot, bouwman te Bakel; Gerdina Verbaarschot, land­bouwster te Bakel; Helena Verbaarschot, landbouwster te Bakel, zijn erfgenamen van  Henricus Verbaarschot, overleden te Bakel op 25.07.1819.

1820

1  11.01.1820  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over: Johannes (20), wonende te Veghel; Nicolaas (18), wonende te St-Oedenrode; Jennemaria (16); Jan (10);Martinus (8); Johanna (5) allen wonende te Erp, minderjarige kinderen van wijlen Antony van der Zanden, overleden te Erp in oktober 1819 en van wijlen Johanna Boudewijns, overleden te Erp in augustus 1819. Familieraad: Gerrit van der Zanden, oom, landbouwer te St.-Oedenrode; Leonard Tiebos, aangehuwde oom, landbouwer te Veghel; Mateus Oppers, neef, landbouwer te Veghel; Dirk Boude­wijns, oom, landbouwer te St.-Oedenrode; Johannes van Hees, aangehuwde oom, landbouwer te Schijndel; Jan Vogels, achter­neef, landbouwer te Veghel. Gerrit van der Zanden wordt voogd en Dirk Boudewijns wordt beëdigd als toeziend voogd.

2  Niet aangetroffen.

3  18.01.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Jennemaria (4) en Johannes (1), beiden wonende te Bakel, minderjarige kinderen van wijlen Jan Verbaarschot, overleden te Bakel op 31.12.1819 en van Johanna Werts, wonende te Bakel. Familieraad: Willem Werts, aangehuwde oom; Henricus Verbaar­schot, achterneef; Dielis Adriaans, achterneef; Martinus Werts, grootvader; Adriaan Janse, aangehuwde oom; Willem Werts, achterneef, allen landbouwers te Bakel. Henricus Ver­baarschot wordt toeziend voogd.

4  21.01.1820  Benoeming curator.

Anna Maria van den Heuvel, landbouwster te Gemert, weduwe van wijlen Henricus Janse, overleden te Gemert op 06.08.1819; zij is zwanger en brengt Familieraad om te benoemen een curator of zaakgelastigde. Familieraad: Laurens Janse, broer, landbouwer te Mierlo; Aard Ceelen, zwager, landbouwer te Gemert; Jan Willem Janse, oom, landbouwer te Bakel; Joost van den Heuvel, broer, landbouwer te Bakel; Martinus van den Heuvel, broer, landbouwer te Bakel; Joachimus van den Heuvel, broer, landbou­wer te Bakel. Jan Willem Janse wordt curator of zaakgelastig­de.

5  22.01.1820  Eedsprestatie successie.

Compareerden Martinus Raymakers, mandemaker; Hendrik Verhoe­ven; Nicolaas Kilsdonk; Jan van Stiphout, allen landbou­wers te Beek en Donk. Aangifte van een nalatenschap van Maria van Kilsdonk, overleden te Beek en Donk op 10.11.1819.

6  22.01.1820  Eedsprestatie successie.

Compareerden Michiel van Rijbroek, landbouwer te Boekel; Hendrik van Rijbroek, landbouwer te Boekel; Maria van Rij­broek, landbouwster te Boekel; Maria Anna van Rijbroek, land­bouw­ster te Boekel; Jan de Klijn, dagloner te Uden als admi­nistrerend voogd over Hendrina, Adriaan, Cornelis, Antony, Wilhelmina en Petronella, minderjarige kinderen van wijlen Johannes van Rijbroek, in echte verwekt bij Mechelina de Klijn, landbouwster te Boekel. Aangifte van de nalaten­schap van Adriaan van Rijbroek, overleden te Boekel op 11.08.­1819.

7  25.01.1820  Akte van bekendheid.

Henricus van de Wijst, landbouwersknecht, geboren te Boekel wonende te Uden wil huwen met Ida Goort Ketelaars, landbouw­ster te Uden en heeft geen overlijdensakte van zijn moeder Nicolasina Marten Jonkers. Familieraad: Wil­helmus van der Wijst, oom; Franciscus van der Horst, particu­lier; Jan Dries van Uden, particulier; Wilhelmus van der Burgt, particulier, allen landbouwers te Boekel. Zij verklaren dat Nicolasina Marten Jonkers is overleden te Boekel omtrent het jaar 1792.

8  25.01.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Gerardus (20), wonende te Gemert; Marianna (18), wonende te Boekel; Antonius (12), wonende te Boekel, minderjarige kinderen van Francis Jan Hendriks, landbouwer te Boekel en van wijlen Johanna Maria van Haandel, overleden te Boekel op 04.05­.1819. Familieraad: Peter Cobussen, aangehuwde oom; Arnoldus Geerts, aangehuwde oom; Jan van den Heuvel, bloedver­want 7e graad; Johannes Hendriks, broer; Henricus van Krey, zwager; Hendrik Tonijs, aangehuwde oom, allen landbouwers te Boekel. Johannes Hendriks wordt beëdigd tot toeziend voogd.

9  Niet aangetroffen,

10  01.02.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Cornelis (16), Gijsbertus (14), Johannes (11), Arnoldus (10) en Francina (4), allen wonende te Gemert en minderjarige kinderen van Dirk van Asseldonk, landbouwer te Gemert en van wijlen Petronella Slaats, overleden te Gemert op 18.01.1820.

Familieraad: Johannes van Asseldonk, oom, landbouwer te Veg­hel; Adriaan van Asseldonk, oom, bakker te Gemert; Egidius van den Broek, aangehuwde oom, landbouwer te Gemert; Adriaan van Schipstal, aangehuwde oom, landbouwer te Gemert; Adriaan van der Leemput, aangehuwde oom, landbouwer te Aerle; Peter Mas­tenbroek, neef, landbouwer te Gemert. Adriaan van der Leemput wordt toeziend voogd.

11  11.02.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Dirk (12), Geertruy (11), Wouter (9) en Gerrit (4), allen wonende te Beek en Donk en minderjarige kinderen van Adriaan Royackers, landbouwer te Beek en Donk en van wijlen Johanna Leenders, overleden te Beek en Donk op 15.12.1819.

Familieraad: Hubert Royackers, oom; Gerrit Royackers, oom; Paulus Kanters, aangehuwde oom; Jan van Empel, neef; Leendert Leenders, achterneef; Johannes van den Oever, achterneef, allen landbouwers te Beek en Donk. Jan van Empel wordt toe­ziend voogd.

12  13.03.1820  Beëdiging.

Martinus Kuypers, landbouwer te Gemert als taxateur van de verkoopbare domein-goederen in de gemeenten Gemert, Erp en Bakel.

13  14.03.1820  Akte van bekendheid.

Dina van Hoek, particuliere te Gemert, weduwe van wijlen Cornelis van Zeeland, overleden te Gemert op 29.09.1813 wil 2e huwelijk aangaan. In de overlijdensakte van haar 1e man staat zij met de voornaam Dorothea geschreven. Familieraad: Willem Herlings, zwager, linnenwever; Jan van Hoek, neef, wever; Johannes Rooyackers, schoenmaker; Jan van Lanen, particulier; Antony van de Wijenberg, wever; Anselmus van den Eynde, koop­man; Jan Dolvoets, particulier, allen wonende te Gemert, getuigen dat Dina van Hoek dezelfde is als Dorothea, die staat geschreven in de overlijdensakte van Cornelis van Zeeland.

14  17.03.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Johanna (4), Theodora (1) en Adrianus (1 maand), minder­jarige kinderen van Jan Heykants, landbouwer te Erp en van wijlen Johanna Maria van de Velde, overleden te Erp op 17.02.­1820. Familieraad: Cornelis van de Craanmeer, achterneef, dag­lo­ner te Erp; Martinus van Rixtel, achterneef, landbouwer te Erp; Johannes Vogels, achterneef, landbouwer te Erp; Johannes van der Velde, oom, landbouwer te Uden; Hendrik van der Steen, aangehuwde oom, landbouwer te Erp; Jan Bekkers, vriend, land­bouwer te Erp. Jan Bekkers wordt toeziend voogd.

15  17.03.1820  Akte van niet-vereniging.

Willem Janse en Jan Smits zijn beiden landbouwers te Bakel. Jan Smits is aan Willem Janse schuldig f. 140,- wegens achter­stallige huis- en landhuur van 2 jaar. Jan Smits zegt f. 70,- schuldig te zijn over 1 jaar. De partijen komen niet tot overeenstemming; e.e.a. wordt doorverzonden naar een competen­te rechter.

16  17.03.1820  Eedsprestatie successie.

Lucas Dou, wever te Lieshout doet aangifte van een nalaten­schap van Elisabeth Doun, overleden te Nuenen op 14.08.1819.

17  24.03.1820  Eedsprestatie successie.

Jacoba Mack, echtgenote van Petrus Penninx, bakker, wonende te Boekel. Aangifte van een nalatenschap van Bartholomeus Mack, overleden te Leende op 31.07.1819.

18  31.03.1820  Eedsprestatie successie.

Antony Royackers, arbeider te Beek en Donk. Aangifte van een nalatenschap van Dina Royackers, overleden te Beek en Donk op 19.12.1819.

19  Niet aangetroffen.

20  18.04.1820  Eedsprestatie successie.

Geertrui Peter Hendrikx, weduwe van Gerardus van de Burgt, Peter van de Burgt en Helena van de Burgt, allen landbouwers te Boekel zijn de erfgenamen van wijlen Matijs Gerardus van de Burgt, overleden op 15.11.1819.

21  19.04.1820  Eedsprestatie successie.

Johannes van de Vondervoort en Henricus van de Vondervoort, beiden bouwlieden te Bakel; Peter van de Vondervoort, bouwman te Gemert; Petronella van de Vondervoort, dienstmeid te Beek en Donk zijn erfgenamen van wijlen Anna Maria van de Vonder­voort, overleden te Gemert op 20.10.1819.

22  24.04.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Adriana (20), Peter (19), Martinus (18), Antony (16), Johannes (15), allen wonende te Erp en minderjarige kinderen van wijlen Johannes van den Biggelaar, overleden te Erp in 1811 en Adriana Kerkhof, particulierse te Erp. Familieraad: Martinus van den Biggelaar, oom, landbouwer te Erp; Willem van den Biggelaar, oom, landbouwer te Beek en Donk; Lucas van den Biggelaar, neef, landbouwer te Veghel; Joseph Kerkhof, oom, landbouwer te Erp; Wilbert Kerkhof, oom, landbouwer te Erp; Johannes Kerkhof, oom, landbouwer te Erp. Lucas van den Bigge­laar wordt toeziend voogd.

23  Niet aangetroffen.

24  Niet aangetroffen.

25  15.05.1820  Eedsprestatie successie.

Johannes Kluitmans, strodekker te Bakel is erfgenaam van wijlen Johanna Kluitmans, overleden te Bakel op 25.11.1819.

26  15.05.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Cornelis (18), Helena (16), Wilhelmina (14), Gerardus (13), Matijs (8) en Anna Maria (7), allen wonende te Boekel en minderjarige kinderen van wijlen Johannes Wilms van der San­den, overleden te Boekel op 22.02.1818 en van Johanna Kling, landbouwster te Boekel. Familieraad: Johannes van der Sanden, halve achterneef, landbouwer te Boekel; Daniel Peters, achter­neef, landbouwer te Boekel; Wouter van de Burgt, achterneef, particulier te Boekel; Peter van Dooren, oom, landbouwer te Boekel; Cornelis van den Bogaard, oom, landbouwer te Boekel; Peter van den Berg, oom, landbouwer te Boekel. Tot toeziend voogd is benoemd Johannes Wilhelmus Klaassen, neef van vaders­zijde, landbouwer te Boekel.

27  Niet aangetroffen.

28  24.05.1820  Eedsprestatie successie.

Wilhelmus Manders, glazenmaker te Gemert; Jan Vervoort, land­bouwer te Horst zijn erfgenamen van Johanna Manders, overleden te Gemert op 16.12.1819.

29  27.05.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Maria (9), Dorothea (7), Johannes (4), Petronella (1), allen wonende te Lieshout en minderjarige kinderen van wijlen Johanna van den Broek, overleden te Lieshout op 01.05.1820 en Peter Johannes van der Zanden, landbouwer te Lieshout.Familie­raad: Francis van der Zanden, oom, landbouwer te Lieshout; Laurens van der Zanden, oom, landbouwer te Lieshout; Derk Kuipers, aangehuwde oom, landbouwer te Lieshout; Gerrit van den Broek, oom, landbouwer te Lieshout; Egidius van den Broek, oom, landbouwer te Beek en Donk; Joseph Daniels, neef, land­bouwer te Lies­hout. Gerrit van den Broek wordt toeziend voogd.

30  31.05.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Jennemaria (20), Johannes (16), Adrianus (14) en Elisa­beth (12), allen wonende te Erp en minderjarige kinderen van wijlen Derk Versteegden, overleden te Erp op 13.04.1820 en van Jennemaria Kerkhof, landbouwster te Erp. Familieraad: Johannes Versteegden, broer; Adrianus Versteegden, broer; Henricus Versteegden, broer; Johannes Kerkhof, oom; Joseph Kerkhof, oom; Martinus van den Biggelaar, aangehuwde oom, allen land­bouwers te Erp. Johannes Versteegden wordt toeziend voogd.

31  02.06.1820  Benoeming voogd.

Over: Johannes (20) wonende te Erp, minderjarige zoon van wijlen Anna Maria Timmers, overleden te Erp op 14.05.1818 en van wijlen Goort Welten, overleden te Erp op 03.01.1820. Familieraad: Martinus Welten, broer; Gerrit Welten, oom; Hendrik van der Velden, oom; Arnoldus Welten, broer; Petrus Biemans, oom, allen landbouwers te Erp; Antony Bloemers, achterneef, wever te Gemert. Martinus Welten wordt voogd.

32  09.06.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Francis (12) wonende te Bakel, minderjarige zoon van Peter Tijssen, landbouwer te Bakel en van wijlen Hendrina Mansvelders, overleden te Bakel in het jaar 1812. Familieraad: Johannes Tijssen, oom, landbouwer te Bakel; Jan Tijssen, oom, landbouwer te Bakel; Andries Dirks, aangehuwde oom, landbouwer te Bakel; Joachimus Mansvelders, oom, dagloner te Bakel; Henricus Mansvelders, oom, landbouwer te Bakel; Peter van den Eynde, aangehuwde oom, dagloner te Lierop. Joachimus Mansvel­ders wordt toeziend voogd.

33  12.06.1820  Akte van bekendheid.

Wilhelmus Herlings, dagloner te Gemert wil huwen. Heeft echter geen geboorte-akte. Familieraad: Wilhelmus Herlings, oom; Theodorus Herlings, half-broer; Arnoldus Her­lings, neef; Johannes Maassen, particulier; Nicolaas van der Heiden, par­ticulier; Ansem Verhagen, particulier; Hendrik van Schijndel, particulier, allen wevers te Gemert. Zij verklaren dat Wilhel­mus Herlings de wettige zoon is van wijlen Arnoldus Herlings en van wijlen Maria Cornelisse; hij is geboren te Boekel; tijdstip is onbekend.

34  20.06.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Gerardus (16), Antonius (14), Jennemaria (11), Johanna (8), allen wonende te Beek en Donk en minderjarige kinderen van wijlen Andries van der Aa, overleden te Beek en Donk op 04.03.1818 en van Geertruy Antony de Groot, landbouwster te Beek en Donk. Familieraad: Peter van der Aa, achterneef; Johannes van Tiel, aangehuwde achterneef; Adam van Empel, achterneef; Leendert Verbakel, aangehuwde oom, Jan de Groot, oom, allen landbouwers te Beek en Donk; Johannes van den Eynden, vriend, koopman te Gemert. Peter van der Aa wordt toeziend voogd.

35  24.06.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Huibert (15), Maria (13), Johannes (10), Theodorus (7) en Derk (4), allen wonende te Lieshout en minderjarige kinde­ren van Maria Huibert Raymakers, landbouwster te Lieshout en van wijlen Francis van der Zanden, overleden te Lieshout op 06.06.1820. Familieraad: Laurens van der Zanden, oom, landbou­wer te Lieshout; Peter van der Zanden, oom, landbouwer te Lieshout; Derk Kuipers, aangehuwde oom, landbouwer te Lies­hout; Andries Swinkels, aangehuwde oom, landbouwer te Lies­hout; Evert Sterken, oud-oom, landbouwer te Gemert en Johannes Verschuuren, aangehuwde achterneef, landbouwer te Aerle. Lau­rens van der Zanden wordt toeziend voogd.

36  16.07.1820  Eedsprestatie successie.

Matijs van de Wijer, landbouwer te Bakel is erfgenaam van wijlen Joachimus van de Wijer, overleden te Bakel op 02.02.     1­820.

37  18.07.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over Marguareta (19), Maria (18) en Henricus (14), allen wonende te Erp en minderjarige kinderen van wijlen Peter Willem Goorts, overleden te Erp op 15.06.1820 en van Johanna van der Meer, landbouwster te Erp. Familieraad: Willem Goorts, broer, landbouwer te Erp; Jan Goorts, oom, landbouwer te Erp; Benedictus van Santvoort, aangehuwde oom, landbouwer te Erp; Adam van der Meer, oom, landbouwer te Erp; Henricus van den Elsen, aangehuwde oom, landbouwer te Boekel; Johannes Kerk­hoff, aangehuwde oom, landbouwer te Erp. Willem Goorts wordt toeziend voogd.

38  05.08.1820  Eedsprestatie successie.

Cornelis van der Aa, particulier te Gemert is erfgenaam van wijlen Anna Joost van de Vossenberg, overleden te Gemert op 21.12.1819.

39  08.08.1820  Eedsprestatie successie.

Jennemaria van den Broek, particulierse te Boekel is weduwe en erfgename van wijlen Johannes van der Voort, overleden te Boekel op 14.12.    1­819.

40  08.08.1820  Benoeming voogd.

Over: Jennemaria (16) wonende te Gerwen onder Nuenen; Petro­nella (15) wonende te Lieshout, beiden minderjarige dochters van wijlen Goordina Verstappen, overleden te Lieshout in 1809 en van wijlen Henricus Dekkers, overleden te Lieshout op 25.07.1820. Familieraad: Antony Dekkers, oom, landbouwer te Gerwen onder Nuenen; Johannes Daniels, aangehuwd oom, landbou­wer te Lieshout; Johannes van Bragt, aangehuwde oom, landbou­wer te Beek en Donk; Cornelis Verstap­pen, oom, landbou­wer te Beek en Donk; Antony Verstappen, oom, landbouwer te Lieshout; Willem Verstappen, oom, landbouwer te Aerle. Antony Dekkers wordt voogd.

41  08.08.1820  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Compareerde Johannes Verbakel, landbouwer te Beek en Donk als grootvader van Johannes (5) en Leonardus (3), beiden wonende te Beek en Donk en minderjarige kinderen van wijlen zijn zoon Antony Verbakel, overleden te Beek en Donk op 30.07.1820 en van wijlen Maria Clemens, overleden te Beek en Donk op 04.03.­1820. Grootvader doet in verband met zijn hoge ouderdom van 79 jaar afstand van de voogdij en mede omdat de grootvader van moederszijde is overleden, wordt door de Familieraad een voogd en toeziend voogd benoemd. Familieraad:  Dirk Verbakel, oom, landbouwer te Beek en Donk; Albert van Dommelen, aangehuwde oom, landbouwer te Beek en Donk; Wouter van der Heiden, aange­huwde oom, landbouwer te Beek en Donk; Mathijs Heesakkers, aangehuwde oom, landbouwer te Beek en Donk; Peter Vogels, achterneef, landbouwer te Lieshout; Jan Huibers, achterneef, landbouwer te Beek en Donk. Mathijs Heesakkers wordt voogd en Wouter van der Heiden wordt toeziend voogd.

42  08.08.1820  Eedsprestatie successie.

Antonet Vereyken, echtgenote van Gerrit Swinkels, landbouwer te Lieshout is erfgenaam van wijlen Jan Vereyken, overleden te Lieshout op 25.01.1820.

43  09.09.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Maria (19), wonende te Beek en Donk, minderjarige doch­ter van Maria van der Putten, landbouwster te Beek en Donk en van wijlen Peter van Boort, overleden te Beek en Donk op 26.07.1820. Familieraad: Jan van Boort, oom, landbouwer te Beek en Donk; Johannes van Boort, oom, landbouwer te Beek en Donk; Jan Royackers, oom, landbouwer te Erp; Willem van den Akker, zwager, landbouwer te Erp; Peter van den Berg, neef, landbouwer te Beek en Donk; Johannes Swinkels, achterneef, landbouwer te Beek en Donk. Willem van den Akker wordt toe­ziend voogd.

44  09.09.1820  Eedsprestatie successie.

Adriaan Verhagen, timmerman te Gemert is erfgenaam van wijlen Hendrien Verhagen, overleden te Schijndel op 26.01.1820.

45  12.09.1820  Eedsprestatie successie.

Antony van den Hurk, landbouwer te Erp; Andries van Gemert, smid te Erp; zijn beiden erfgenamen van wijlen Catharina van Gemert, overleden te Erp op 04.03.1820.

46  12.09.1820  Eedsprestatie successie.

Allegonda van Lieshout, particulierse te Erp, weduwe en erfge­name van wijlen Johannes van Rixtel, overleden te Erp op 06.03.1820; het betreft een nalatenschap van Johannes van Rixtel.

47  13.09.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Elisabeth (15), Antonius (13), Gerardus (12), Maria (9), Anna Maria (8) en Wilhelmus (4), allen wonende te Gemert en minderjarige kinderen van wijlen Nicolaas van der Aa, overle­den te Gemert op 04.09.1820 en van Jennemaria van der Aa, landbouwster te Gemert. Familieraad: Theodorus van der Aa, oom, landbouwer te Boekel; Jan Bekkers, aangehuwde oom, tim­merman te Gemert; Gerard Bekkers, aangehuwde oom, timmerman te Gemert; Martinus van der Aa, oom, landbouwer te Gemert; Jan Bekkers, achterneef, landbouwer te Erp; Aard Bekkers, achter­neef, landbouwer te Erp. Jan Bekkers, aangehuwde oom wordt toeziend voogd.

48  18.09.1820  Eedsprestatie successie.

Andries van Vegchel, bouwman te Gemert is erfgenaam van wijlen Henricus Bayens, overleden te Gemert op 15.03.1820.

49  21.09.1820  Eedsprestatie successie.

Mathijs Heesackers, landbouwer te Beek en Donk voor zichzelf als voogd over Jan en Leendert, minderjarige zonen van wijlen Antony Verbakel en mede-wijlen Maria Clement, zijn erfgenamen van wijlen Johanna Clement, overleden te Beek en Donk op 31.03.1820.

50  22.09.1820  Vonnis. (voor vervolg zie 57)

In zake tussen Laurens van Valkenburg, winkelier te Gemert, eiser voor zich en als gemachtigde vanwegen Ida Scheppers, weduwe van wijlen Hendrik Verhofstadt, zijne behuwde moeder en vanwegen de Eerwaarde Heer Hermanus Verhofstad, pastoor in Klijnen Brogel, kanton van Peer, Provincie Limburg, zijn zwager alle beide wonende aldaar bij akte van 13.08.1820 voor notaris Bernard Maas op ende jegens Andries van Vegchel, bouw­man te Gemert, gedaagde. Gedaagde is f. 36,- schuldig sedert kerstmis 1819 wegens 10 jaar landhuur in gevolge mondeling contract. Andries van Vegchel verweert krachtens exploit van 14 dezer voor deurwaarder te Eupen landhuur niet bedongen. De eiser verklaart onder ede de deugdelijkheid van de eis. De gedaagde wordt gecondamneerd f. 36,- huur te betalen en de kosten geliquideerd op f. 14,90.

51  03.10.1820  Eedsprestatie successie.

Piet de Wit, landbouwer te Bakel is erfgenaam van wijlen Johanna de Wit, overleden te Bakel op 27.04.1820.

52  06.10.1820  Akte van emancipatie.

Gerrit van Rixtel, landbouwer te Beek en Donk, minderjarige zoon van wijlen Gerrit van Rixtel en van wijlen Christina van Bragd, bijgestaan door Hendrik van Rixtel, bouwman te Gemert, zijn voogd en door Goort Verbakel, bouwman te Beek en Donk zijn toeziend voogd. Gerrit van Rixtel wil gaan huwen maar is nog geen 21 jaar. Hij heeft vader noch moeder, noch grootvader noch grootmoeder. Hij heeft dit bezworen met extracten uit regis­ters uit de civiele staat. Familieraad: Goort van Rixtel, broer, bouwmansknecht te Beek en Donk; Leonard van de Vonder­voort, zwager, landbouwer te Beek en Donk; Petrus van Berkel, achterneef, schoolonderwijzer te Gemert; Willem van Bragd, neef, wever te Beek en Donk; Arnoldus Mikkers, achterneef, wever te Gemert; Gerard Mikkers, achterneef, wever te Gemert. De Familieraad verklaart geen beletsel te hebben tegen het voorgenomen huwelijk tussen Gerrit van Rixtel en Elisabeth van Eerd, weduwe van wijlen Jan Verhallen.

53  09.10.1820  Eedsprestatie successie.

Johannes van de Vrande, koperslager te Gemert is erfgenaam van wijlen zijn echtgenote Wilhelmina van Bon, overleden te Gemert op 29.03.1820.

54  10.10.1820  Eedsprestatie successie.

Gerardus van den Eynde, winkelier te Gemert als man en voogd over zijn huisvrouw Hendrina Piek en gevolgelijk in hoedanig­heid van erfgenaam van wijlen Wilhelmina Piek, overleden te Gemert op 13.04.1820.

55  Niet aangetroffen.

56  Niet aangetroffen.

57  02.11.1820  Vastgehecht aan akte 50.

Vonnis tweede regel, inzake Cornelis van Gerwen, bakker en winkelier te Boekel, aangegeven tot het patent, eiser op en jegens Adriaan Jasper van den Berg, dagloner te Boekel          (gedaa­gde). Eiser verlangt f. 5,25 door de gedaagde verschul­digd wegens brood en andere waren. De gedaagde compareert krachtens exploit van de deurwaarder van Eupen d.d. 28.10.1820 te St-Oedenrode geregistreerd, heeft gezegd dit schuldig te zijn maar niet te kunnen betalen. Omdat de schuld al lang bestaat en het niet voldoende is te zeggen dat je niet kunt betalen. Hij moet de schuld betalen en de kosten van het ge­recht.

58  25.10.1820  Eedsprestatie successie.

Hendrik Adriaans, landbouwer te Bakel is erfgenaam van wijlen Willibrordus Adriaans, overleden te Bakel op 12.04.1820.

59  20.11.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Theodorus (10) en Hubertus (4), beiden wonende te Beugen en minderjarige kinderen van Henricus van de Weyenberg en wijlen Anna Maria Aldenhuisen, overleden te Gemert in septem­ber 1816. Familieraad: Jacobus van de Weyenberg, oom, wever te Gemert; Antony van de Weyenberg, oom, wever te Gemert; Hendrik van Hoof, aangehuwde oom, wever te Gemert; Johannes Aldenhui­sen, oom, landbouwer te Boekel; Jan van de Nieuwenhoff, aange­huwde oom, landbouwer te Geldrop; Henricus Vermeulen, neef, landbouwer te Gemert. Henricus Vermeulen wordt toeziend voogd.

60  21.11.1820  Eedsprestatie successie.

Catharina Johannes Adriaans, landbouwster te Boekel is erfge­name van wijlen haar man Willem de Wit, overleden te Boekel op 08.05.1820.

61  24.11.1820  Benoeming voogd.

Over: Gerrit (13), Peter 12) en Martinus (10), allen wonende te Beek en Donk en minderjarige zonen van wijlen Jacobus Verbruggen, overleden te Beek en Donk en wijlen Catharina Peters, overleden te Beek en Donk. Benoeming voogd in plaats van Hendrik Verbruggen, grootvader der minderjarigen, overle­den te Beek en Donk op 19.11.1820. Familieraad: Antony Ver­bruggen, oud-oom, landbouwer te Beek en Donk; Dirk Verbruggen, oud-oom, landbouwer te Lieshout; Dirk van Osch, neef, landbou­wer te Bakel; Jan Peters, oom, landbouwer te Beek en Donk; Lambert Peters, oom, landbouwer te Beek en Donk; Joseph van den Heuvel, aangehuwde oom, landbouwer te Beek en Donk. Antony Verbruggen wordt voogd.

62  24.11.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Johanna (4) en Huiberdina (2), beiden wonende te Erp en minderjarige dochters van Gerrit Verbakel, landbouwer te Erp en van wijlen Wilhelmina van der Velden, overleden te Erp op 08.11.1820. Familieraad: Dirk Verbakel, grootvader, landbouwer te Erp; Johannes Verbakel, oom, landbouwer te Erp; Cornelis Verbakel, oom, landbouwer te Erp; Jan van der Velden, oom, landbouwer te Erp; Johannes van der Velden, oud-oom, landbou­wer te Erp; Antony Vermeulen, aangehuwd oom, landbouwer te Erp. Jan van der Velden wordt toeziend voogd.

63  05.12.1820  Benoeming toeziend voogd.

Over: Antonetta wonende te Gemert, Hubertus (18) wonende te Bakel en Theodora (16) wonende te Aerle, minderjarige kinderen van wijlen Francis van Neerven, overleden te Bakel in november 1807 en van Catharina van de Wyer, particulierse te Bakel. Familieraad: Johannes van Neerven, half-broer, strodekker te Bakel; Johannes van Neerven, oom, landbouwer te Bakel; Jan Swinkels, aangehuwde oom, landbouwer te Bakel; Johannes van de Wyer, oom, landbouwer te Bakel; Matijs Kox, aangehuwde oom, landbouwer te Bakel; Nicolaas Janssen, aangehuwde oom, land­bouwer te Bakel. Johannes van Neerven, half-broer wordt toe­ziend voogd.

1821

64  09.01.1821  Eedsprestatie successie.

Mr.Petrus Cornelius van Berckel als vrederechter.

Comparanten: Jan Willem Goorts, Joanna Maria Goorts, Wilhelmina Goorts, Gijsbert van der Aa, als man  en voogd over zijn huisvrouw Geertruij Goorts, en Dirk van den Acker, als vader en voogd over Willem en Ardina, in eghte verwekt bij Elisabeth Goorts, allen bouwlieden te Erp, en Anna Maria Goorts, landbouwster te Gemert, allen erfgenamen van Margaretha Jan Goorts, overleden te Erp 30.08.1820

65  12.01.1821  Vonnis.

Inzake Jan Johannes Jan Dirks, bouwman te Boekel, eiser. Op ende tegens: Cornelia Tony Jaspers, eerst weduwe van   Gerardus Johannes Jan Dirks, en Nicolaas van den Bogaard, hare egtgenoot bouwlieden te Boekel, gedaagden.(zie ook archief Not. Aelders 30.03.1816)

66  25.01.1821  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Wouter Olberg, plaatsvervangend vrederechter.

Over de minderjarige kinderen van Johannes van Haandel, landbouwer te Erp en wijlen Maria van Santvoort, overleden te Erp in april 1820, te weten: Anna Maria 3 jaar, Johanna 2 jaar, (woont in Boekel) en Jenne Maria 9 maanden. Familieraad: Arnoldus van Haandel grootvader landbouwer te Boekel, Willem van Hout aangehuwd oom landbouwer te Boekel, Gerard van den Eijnde aangehuwd neef winkelier te Gemert, Johannes van Lieshout aangehuwd oom landbouwer te Erp, Jan van den Oever achterneef landbouwer te Beek en Donk, Hendrik Tielemans achterneef landbouwer te Erp. Jan van den Oever wordt als toeziend voogd aangewezen.

67  05.02.1821  Beediging.

Jan van den Oever, in vorige akte genoemd, wijst Dirk Scheepers landbouwer te Boerdonk aan als taxateur in de nalatenschap van Hendrik van Santvoort, overleden te Erp 18.01.1820

68  06.02.1821  Akte van bekendheid.

Maria Anna Gerson Goudsmits, meerderjarige dochter, particuliere wonend te Erp, is voornemens te gaan huwen, maar zij kan geen geboorteakte overleggen.Getuigen: Gerson Goudsmits vader oude kleren koper te Erp, Ephraim Goudsmits oom slagter te Erp, Antoon Kock particulier te Gemert, Laurens Kock bakkersknecht te Gemert, Anselmus van den Eijnden koopman te Gemert, Peter Smets particulier te Gemert, Derk Hoevenaars slagter te Gemert. Zij allen verklaren, Maria Anna is de meerderjarige dochter van Gerson Goudsmits en Rachel Abrahams, tabakspinner geboren te Bakel in 1788

69  09.02.1821  Benoeming toeziende voogd.

Over de minderjarige kinderen van Joachim Swinkels overleden te Bakel 22.11.1820 en van Maria Biemans landbouwster te Bakel, te weten: Henricus 13 jaar en Joost 11 jaar.Familieraad: Tomas Swinkels oom, Jacobus Swinkels oom, Francis van de Laar aangehuwd oom, Willem Biemans oom, Jan Joost Biemans halve oom, Piet Janssen aangehuwd oom, allen landbouwers te Bakel. Tomas Swinkels wordt als toeziend voogd aangewezen.

70  13.02.1821  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Antony Oppers rentenier, Henricus Oppers fabrikant, ook als voogd over Petrus, minderjarige zoon van Johannes van den Broek bij wijlen Lamberdina Oppers, Henricus van den Broek en Johannes van den Broek wevers, allen te Gemert, zijn erfgenamen van Jacobus Oppers, overleden te Gemert 24.08.1820

71  13.02.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen van Peter Verhoeven, overleden te Bakel 28.11.1820 en van Catharina Kuunders landbouwster te Bakel, te weten: Henricus 6 jaar en Elisabeth 4 jaar. Familieraad: Willem Verhoeven oom, Johannes Verhoeven oom, Peter Johannes Tijssen aangehuwd oom, Johannes Kuunders oom, Jan Kuunders oom en Matijs Kuunders oom allen landbouwers te Bakel. Willem Verhoeven wordt tot toeziend voogd benoemd.

72  16.02.1821  Eedsprestatie successie.

Comparanten:Johannes Peters en Jan Peters, bouwlieden te Bakel zijn erfgenamen van Petronella Peters, overleden te Bakel 20.06.1820

73  26.02.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen van Theodorus van Hout landbouwer te Gemert en van Maria Buckinx, overleden te Gemert 01.07.1818 te weten: Ardina 10 jaar, Wilhelmina 9 jaar, Maria 8 jaar en Hendrina 5 jaar. Familieraad: Henricus van Hout oom, Matijs van Schaijk achterneef, Antony van Melis achterneef, Henricus Buckinx oom, Jacobus Buckinx oom en Theodorus Jagers neef tapper, allen te Gemert. Henricus Buckinx wordt tot toeziend voogd benoemd.

74  02.03.1821  Vonnis.

Antonius van de Ven, grutter te Gemert en Theodorus de Groot, metselaar te Boekel, eisers jegens Jan Willem Verhofstad, wever te Gemert, gedaagde.

75  09.03.1821  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Cornelia van den Berg landbouwster te Boekel, Gerrit van den Berg landbouwer te Boekel voogd over Maria en Johanna, minderjarige dochters van wijlen Gerard Dirks verwekt bij Cornelia van den Berg, zijn erfgenamen van Johannes Gerard Dirks, overleden te Boekel 17.08.1820

76  16.03.1821 Vonnis.

Door: de Heer Bastiaan van der Werk, particulier te Erp. Voor: Jan Adriaan van de Kerkhof en Peter Jans van den Hurk bouwlieden te Erp.

77  Niet aangetroffen.

78  23.03.1821  Eedsprestatie successie.

Francis Gijsberts particulier te Boekel, is erfgenaam van Peter Gijsberts, overleden te Antwerpen 06.09.1819

79  27.03.1821  Eedsprestatie successie.

Door: Johannes van Boort bouwman te Beek en Donk in hoedanigheid van executeur testamentair in de nalatenschap van Anna Maria van den Boogaard, overleden te Beek en Donk 11.08.1820. Zij was de weduwe van Leonard van Boort.

 

80  06.04.1821  Benoeming voogd.

In de plaats van Martinus Werts, overleden te Bakel 24.02.1821 bij leven voogd over de minderjarige kinderen van Willem Werts en Johanna van den Elsen, beiden overleden te weten Maria 5 jaar en Johanna 7 jaar. Familieraad: Hendrik Werts grootvader, Willem  Werts neef, Johannes Martens aangehuwd halve oom, landbouwers te Bakel, en Jan Willem van den Elsen oom bouwmansknegt, Hendrik Jonkers aangehuwd oom bouwman en Johannes Kuijpers aangehuwd oom wever, allen te Gemert. Willem Werts wordt tot nieuwe voogd benoemd.

81  18.04.1821  Benoeming voogd.

Over de minderjarige kinderen van Jacobus Dekkers overleden te Beek en Donk in 1816 en van Wilhelmina de Jong overleden te Lieshout 15.01.1820 te weten: Anna Maria 12 jaar, Henricus 10 jaar, Maria Anna 8 jaar en Cornelis 6 jaar allen te Beek en Donk. Familieraad: Francis Franssen aangehuwd oom bouwman Beek en Donk, Willem van Bree aangehuwd achterneef bouwman Lieshout, Johannes van Bragt aangehuwd bloedverwant in de laatste graad bouwman Beek en Donk, Aard van Veghel oudoom bouwman Beek en Donk, Willem van de Craanmeer vriend bouwman Beek en Donk en Henricus Cornelis Hendriks vriend bouwman Beek en donk. Aard van Veghel wordt benoemd tot voogd.

82  04.05.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over het minderjarig kind van Matijs Hendriks overleden te Bakel 18.04.1821 en van Hendrina Wagemans landbouwster te Bakel, te weten Jenne Maria 1 jaar wonend te Milheeze. Familieraad: Peter Claassen aangehuwd oom, Johannes Nooyen aangehuwd oom, Jan Mastbroek oudoom, Johannes Wagemans oom, Jan Hendriks achterneef en Jan Franssen achterneef allen bouwlieden te Bakel. Peter Claassen wordt benoemd tot toeziend voogd.

83  05.05.1821 Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen van Johannes Werts, overleden te ’s Hertogenbosch 30.09.1820 en van Antonet Peter Cobussen zonder beroep te Boekel, te weten: Godefridus 5 jaar, Alegonda 3 jaar en Cornelis 2 jaar. Familieraad: Joachim Werts oom Deurne. Jan Werts oom bouwman Beek en Donk, Christiaan van de Ven aangehuwd achterneef bouwman Gemert, Peter Cobussen grootvader bouwman Boekel, Johannes Cobussen oudoom Boekel en Arnoldus Snijders aangehuwd oudoom Boekel. Jan Werts wordt benoemd tot toeziend voogd.

84  09.05 1821  Verzegeling.

Door Christiaan Janssen, kleermaker te Gemert, diens huisvrouw Geertruy Janssen en hun dienstmeid Anna Catharina Janssen, van de nalatenschap van Antonetta Vonken, overleden te Gemert 09.05.1821

85  11.05.1821  Benoeming toeziende voogd.

Over het minderjarig kind van Walterus van Melis, medicinae doctor overleden te Gemert 27.01.1821 en van Antonia van Grinsven particuliere wonend te Gemert. Te weten Anna Theodora 1 jaar en 9 maanden. Familieraad: Christiaan van Dooren halfoom landbouwer, Johannes van Dooren halfoom landbouwer, Andreas Melis achterneef fabrikant, allen te Gemert, Johannes van Grinsven oom landbouwer Aerle, de Heer Theodorus Nicolaas van Grinsven schout van Bakel, Franciscus Arnoldus van Grinsven brouwer te Liessel. Andreas Melis wordt tot voogd aangesteld.

86  15.05.1821  Akte van niet vereniging.

Eisers: Theodorus van Hout en Hendrik van Hout, bouwlieden te Gemert, zonen van Willem van Hout. Gedaagde: Maria van der Lucht, landbouwster te Gemert, weduwe van Henricus van Hout.

87  18.05.1821  Eedsprestatie successie.

Door: Zeger van Lieshout timmerman te Boekel, erfgenaam van Maria Arnoldus Geurts, overleden te Boekel 18.04.1818

88  19.05.1821  Akte van deliberatie.

Willem van Veghel, bouwman te Beek en Donk, voogd over Johannes Vereijken 18 jaar en Martinus Vereijken 16 jaar, zonen van Jan Vereijken, bouwman overleden te Beek en Donk 15.11.1819 en van Maria van Eerd, wonend te Helmond en Jan Willem Vereijken bouwman te Beek en Donk toeziende voogd. Bij akte van familieraad 15.05.1821 voor het vredegerecht Helmond bijeen geroepen wegens tweede huwelijk van Maria van Eerd, is haar de voogdij ontnomen  en Willem van Veghel aangewezen. Obligatie f.150.= door    Francis van Leuken aan Jan Vereijken, Obligatie f.200.= door Philip Eineman aan Maria van Eerd weduwe van Jan Vereijken, Obligatie f.500.= door Hendrik Willem van Veghel aan Maria van Eerd, weduwe van Jan Vereijken. Een onderhandse schuldbekentenis ten laste van Willem Knaapen, Peter Klomp, Hendrik Verbruggen, Francis Verhallen, Cornelis Verstappen, Peter Klomp, Willem Johannes van Dooren, Aerd Vlemmings, Hendrik Verbruggen, Hubertus Barthel Smits en Willem Peter Peters. Een pretentie ten laste van Johannes Kanters, Peter Janssen, Willem Dirks, Leonardus Kanters, Cornelis Verstappen, Leonardus Verbakel, Leonardus van der Aa, Hendrik van der Velden, weduwe Johannes van der Ven, Dirk Jan Dirks, Johannes Vermulst de jonge en Willem Jacobus van de Laar. Familieraad: Laurens Vereijken, neef wever Gemert, Gerard van den Eijnde, winkelier agterneef Gemert, Johannes van Lieshout, agterneef kuiper Gemert, Jan van Eerd, bouwman  oom Bakel, Willem van Dooren, bouwman aangehuwd oom Gemert en Jan van Eerd, bouwman neef Beek en Donk.

89  23.05.1821  Ontzegeling.

De nalatenschap van Antonetta Vonken, namens de erfgenamen: door Jan van Hassem, winkelier te Gemert als geconstitueerde van Petrus Vonken, wever te Antwerpen en Catharina Vonken, huisvrouw van Johannes Baptist Onger, kuiper te Antwerpen.

90  25.05.1821  Eedsprestatie successie.

Door: Thomas Aard Hendriks, bouwman te Boekel, als erfgenaam van Hendrina Albertus Hendriks, overleden te Boekel 17.10.1820.

91  07.06.1821  Akte van bekendheid.

Adam Rijkers, wever wonende te Kevelaar, is voornemens te gaan huwen, maar hij kan geen overlijdensakte van zijn vader, Christiaan Rijkers, overleggen. Getuigen: Martinus van Berkel kleermaker, Johannes de Groot fabrikant, Renier van der Aa particulier en Jan van Berlo wever, allen te Gemert. Christiaan Rijkers slagter van stiel(beroep) is volgens de getuigen zeker meer dan 50 jaar uit Gemert afwezig, en zij hebben sedert zijn vertrek nooit meer iets van hem vernomen.

92  19.06.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over het minderjarig kind van Wilhelmus Maas bouwman te Lieshout en van Maria van Lieshout overleden te Lieshout 06.05.1821, te weten Andries oud 1 maand. Familieraad: Andries Maas oom, Hendricus Maas de oudste oom, Henricus Maas de jonge oom, Christiaan van Lieshout oom, Leonardus van Lieshout oom, bouwlieden te Beek en Donk, en Jan van Lieshout oom bouwman te Lieshout. Jan van Lieshout wordt tot toeziend voogd benoemd.

93  26.06.1821  Benoeming toziend voogd.

Over de minderjarige kinderen van Renier Kuijpers dagloner te Gemert, en van Cornelia van den Elsen overleden te Gemert 18.09.1820, te weten: Helena Maria 7 jaar en Jan Willem 2 jaar. Familieraad: Johannes van Lierop, neef dagloner, Theodorus van der Willigen, vriend koopman, Theodorus Jagers, vriend tapper, Gijsbertus van den Elsen, oom dagloner, Johannes van den Elsen, oom bouwman, en Andries van Hout, achterneef bouwman, allen te Gemert. Johannes van den Elsen wordt benoemd tot toeziend voogd.

94  20.06.1821  Vonnis.

Inzake Reinier Royackers, timmerman te Gemert, eiser, op Geert Hendrik Geerts, bouwman te Boekel, gedaagde.

95  09.07.1821  Verzegeling.

Van de nalatenschap van Elisabeth de Veth, overleden te Gemert  08.07.1821, laatst weduwe van Antony Corstens. Anna Maria van de Wijnboom en Johanna van Melis, dienstmeiden van de overledene, Anthony Jan Corstens fabrikant te Gemert en Henricus zijn zoon.

96  09.07.1821  Eedsprestatie successie.

Door den Heer Eligius Ruys, Medicinae Doctor te Gemert, erfgenaam van Theodorus Wilhelmus Ignatius Ruys, overleden te Megen 19.12.1820

97  11.07.1821  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Henricus van der Putten, winkelier, Caspar van der Putten, bakkersknecht, Johanna van der Putten, particuliere, allen te Gemert. Erfgenamen van Ida van der Putten, overleden te Gemert 15.12.1820

98  20.07.1821  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Antony van de Laar, Peter Slits, Gerard Slits en Anna Maria Slits, bouwlieden te Gemert. Erfgenamen van Jan van Gerwen, overleden te Gemert 13.01.1821

99  23.07.1821  Benoeming voogd.

Over de minderjarige kinderen Joseph 18 jaar en Maria 13 jaar, van Laurens van Dooren, overleden, en van Anna Maria Janssen, overleden te Gemert 02.07.1821. Familieraad: Nicolaas van Dooren broer bouwman te Gemert, Johannes van Dooren broer timmerman te Gemert, Henricus van Dooren broer wever te Gemert, Johannes Verstraten zwager koopman te Volkel, Goord Smits zwager metselaar te Gemert en Petrus Janssen particulier oom te Boekel. Theodorus van der Heijden aangehuwd neef van moederszijde landbouwer te Gemert wordt als voogd benoemd.

100  24.07.1821  Eedsprestatie successie.

Comparante Petronella Maas, zonder beroep te Beek en Donk, is erfgename van Johannes Verbakel, overleden te Beek en Donk 28.09.1820

101  24.07.1821  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Willem van Lieshout en Petronella van Lieshout, Antony Coolen als vader en voogd over Helena, Johannes, Anna en Jan zijn minderjarige kinderen, allen bouwlieden te Erp, zijn erfgenamen van Allegonda van Lieshout, overleden te Erp 25.11.1820

102  30.07.1821  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Willem Scheepers metselaar, Antonius Mentzer wever,beide wonend te Gemert, en Gerard Roijackers bouwman te Lieshout. Allen erfgenamen van Johannes Scheepers, overleden te Gemert 10.01.1821

103  02.08.1821  Ontzegeling.

Van de nalatenschap van Elisabeth de Veth, door Anthony Corstens en Johannes van den Eijnden, kooplieden te Gemert als executeuren.

104  Niet aangetroffen.

105  11.09.1821  Vonnis.

Leendert Koppens dienstknecht te Veghel eiser, tegen Johannes Dirk Verbakel, landbouwer te Erp, gedaagde

106  18.09.1821  Vonnis.

Geertruy de Groot, weduwe van Andries van der Aa landbouwster te Beek en Donk eiseres, tegen Johannes Janssen bouwman te Beek en Donk, gedaagde.

107 20.09.1821  Vonnis. (zie boven 106)

108  25.09.1821  Eedsprestatie successie.

Comparant: Johannes van Bragt landbouwer te Erp is erfgenaam van Alegonda van Lieshout, overleden te Erp 13.03.1821

109  01.10.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over het minderjarig kind Martinus 2 jaar, van Leonardus Smits landbouwer te Beek en Donk, en van Antonetta van Rixtel, overleden te Beek en Donk 05.04.1821. Familieraad: Johannes Smits oom, landbouwer te Beek en Donk, Ancelmus Smits oom, landbouwer te Erp, Willem Smits oom, Landbouwer te Erp, Antonius van Rixtel oudoom, landbouwer te Beek en Donk, Johannes van Rixtel oudoom, landbouwer te Beek en Donk en Tomas van Rixtel oom, landbouwer te Beek en Donk. Antonius van Rixtel wordt tot toeziend voogd benoemd.

110  01.10.1821  Eedsprestatie successie.

Comparant Johannes Manders, landbouwer te Bakel, is erfgenaam van Sebastiaan Manders, overleden te Bakel 05.04.1821

111  02.10.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen van Antonius Donkers, overleden te Gemert 24.07.1821 en van Maria Janssen landbouwster te Gemert. Te weten: Jan Willem en Johanna Maria 19 jaar, tweeling, Peter 16 jaar, Tomas 12 jaar. Familieraad: Antonius Donkers broer, bouwmansknecht, Andries Donkers neef, bouwman, Antony van de Weijenberg neef, schoenmaker, Arnoldus Donkers broer, landbouwer, Jan Donkers broer, bouwmansknecht, allen te Gemert, en Andries Donkers broer, bouwmansknecht te Boekel. Jan Donkers wordt benoemd tot toeziend voogd.

112  02.10.1821  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Jan van Dooren als voogd over zijn minderjarige zoon Antony, Johanna van Dooren, Cornelis van Dooren, Peter van Dooren, Anna Maria van Dooren, Jacoba van Dooren, Jan Hanenberg, Peter Hanenberg, Anna Maria Hanenberg, Elisabeth Hanenberg en Johanna Hanenberg, allen bouwlieden te Boekel, zijn erfgenamen van Cornelia van Dooren, overleden te Boekel 27.02.1821

113  08.10.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen Leonardus 5 jaar, Christina 3 jaar en Michael 2 jaar, van Petrus Verhoeven landbouwer te Lieshout en van Alegonda Daniels, overleden te Lieshout in mei 1821. Familieraad: Dirk Verhoeven oom, bouwman te Beek en Donk, Johannes Verhoeven oom, bouwman te Stiphout, Joseph van der Heiden aangehuwd oom, bouwman te Lieshout, Joseph Daniels oom, bouwman te Lieshout, Francis Scheepers oudoom, bouwman te Helmond en Christiaan Scheepers neef, bouwman te Helmond. Joseph Daniels wordt tot toeziend voogd benoemd.

114  26.10.1821  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over de minderjarige zoon Johannes 18 jaar, van Judocus van den Elsen overleden te Gemert 19.04.1821 en van Josina Goossens overleden te Gemert 09.05.1821. Familieraad: Peter van den Elsen oom bouwman, Johannes van den Elsen neef bouwman, Hendrik van Lieshout aangehuwd oom, Henricus Goossens oom bouwman, Dirk Verbakel aangehuwd oom bouwman, Theodorus Goossens achterneef bouwman, allen te Gemert. Antony Penninx aangehuwd achterneef van moederszijde  bouwman te Gemert wordt benoemd tot voogd, en Gerrit Loyens aangehuwd neef vaderszijde bouwman te Gemert wordt benoemd tot toeziend voogd.

115  26.10.1821  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Maria Nooyen particuliere, en Johannes Nooyen bouwman, als vader en voogd over zijn minderjarige dochter Johanna, zijn erfgenamen van Willem Raymakers, overleden te Gemert 13.05.1821

116  26.10.1821  Eedsprestatie successie.

Cornelis van Gerwen, winkelier te Boekel, is erfgenaam van Hendrina Jonkers, overleden te Boekel 28.04.1821

117  30.10.1821  Vonnis.

Inzake tussen Renier van Schaijk bouwman te Gemert, eiser, en Arnoldus van den Bogaart bouwman te Gemert, gedaagde.

118  30.10.1821  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Jacobus Klaassen, bouwman, Peter Klaassen, bouwman, Wilhelmina Klaassen, dienstmeid, Anthony van den Hout, landbouwer, Joost van Neerven, bouwmansknecht, Antony van Wetten, landbouwer, Theodora Klaassen, particuliere, allen wonend te Bakel, Hendrik Klaassen, landbouwer wonend te Helmond, Piet van Neerven, landbouwersknecht en Maria Klaassen, landbouwster, beide wonend te Deurne, zijn allen erfgenamen van Petronella Kemps, overleden te Bakel 16.03.1821

119  06.11.1821  Vonnis.

Johanna Fransen, weduwe van Johannes Rijkers, spinster wonend  te Boekel eiseres ingevolge dagvaarding 25.10.1821 tegen Johanna Schuts, weduwe van Joseph Elemans wonend te Boekel, gedaagde.

120  07.11.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen van wijlen Emond van den Hoogen, overleden te Boekel 22.07.1821, en van Jenne Maria Manders, landbouwster te Boekel, te weten: Cornelis 13 jaar, Anna Maria 8 jaar, Jacobus 5 jaar, Antonius 3 jaar en Emond 7 weken. Familieraad: Gerrit Jan Emonds, achterneef bouwman, Willem Jan van Oyen, aangehuwd achterneef bouwman, Theodorus Kandelaars, achterneef bouwman, allen te Boekel, Cornelis Manders, oom bouwman te Boekel, Wouter Manders, oom bouwman te Uden, en Willem Adriaan van Hout, aangehuwd oom bouwman te Boekel. Gerrit Jan Emonds wordt benoemd tot toeziend voogd.

121  13.11.1821  Vonnis.

Lucas Compier wonend te Gemert, beheerder van de armenkas, eiser, tegen Andries van Veghel, gedaagde.

122  16.11.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen Antonius 17 jaar en Willem 15 jaar van  wijlen Huibert Antony Huibers, overleden te Beek en Donk 05.04.1809 en van Geertruy Willem Maas, landbouwster te Beek en Donk. Familieraad: Piet de Wit, aangehuwd oom bouwman te Bakel, Antony Huibers, halve broeder bouwman te Beek en Donk, Antony de Wit, neef bouwman te Bakel, Willem Kanters, aangehuwd oom bouwman te Beek en Donk, Nicolaas van den Bogaart, aangehuwd oom bouwman te Beek en Donk, en Henricus Kuipers, aangehuwd oom bouwman te Helmond. Antony Huibers wordt benoemd tot toeziend voogd.

123  20.11.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen, Anna Maria 20 jaar, Antony 19 jaar, Theodorus 14 jaar, Johanna 12 jaar, Henricus 7 jaar en Marianna 6 jaar, van wijlen Henricus van Hout, overleden te Gemert 23.09.1819 en van Maria van der Lugt, landbouwster te Gemert. Familieraad: Arnoldus van Hout, bouwman oom, Andries van Hout, bouwman oom, Johannes van Hout, particulier oom, Theodorus van Hout, bouwman neef, Mathijs van Schaijk, bouwman neef, en Renier Kuypers, dagloner aangehuwd neef, allen te Gemert. Andries van Hout wordt benoemd tot toeziend voogd.

124  20.11.1821  Eedsprestatie successie.

Jan van Hassem, winkelier te Gemert, executeur, is erfgenaam van Antonetta Vonken, overleden te Gemert 09.05.1821

125  11.12.1821  Eedsprestatie successie.

Let op !! In de akte staat 11 november !!

Gerard Wassenberg, wever te Gemert, is erfgenaam van Maria van Dijk, weduwe van Arnold Wassenberg, overleden te Gemert 14.06.1821

126  11.12.1821  Proces verbaal.

Hubertus Manders, wever te Gemert geeft te kennen dat hij zich heeft verbonden gehad om voor Hubertus, zoon van Antoon Verhoeven, logementhouder in Heusden, als plaatsvervanger in Dienst te treden, en dat hij aan die verplichting heeft voldaan.

127  21.12.1821  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen Petronella 18 jaar, wonend te Veghel, en Nicolaas 14 jaar, wonend te Boekel, van wijlen Cornelis van Sleuwen, overleden te Boekel in november 1812, en van wijlen Johanna Maria van Lieshout, overleden te Boekel 28.12.1809. Familieraad: Willem van Sleuwen, halve broeder,smid,te Boekel, Jan van Sleuwen, halve broeder, smid te Boekel, Jan van Sleuwen, oom, landbouwer te Boekel, Jacobus van Lieshout, oom, landbouwer te Erp, Gerrit van Lieshout, volle neef, landbouwer te Veghel, Martinus van Lieshout, volle neef, landbouwer te Veghel. Jacobus van Lieshout, oom wordt benoemd tot voogd, en Jan van Sleuwen, oom wordt benoemd tot toeziend voogd.

128  28.12.1821  Akte van niet vereniging.

Jacob Hendrik van Ommeren, particulier wonend te Venray is eiser. Alegonda van Ravenstein, weduwe van Nicolaas van Ommeren, particuliere wonend te Bakel, gedaagde. Wegens de nalatenschap van wijlen Heer Willem Hendrik van Ommeren, te Paramaribo, op de  kolonie Suriname, overleden, door de Heer Elard Albert Rovers als zaakgelastigde.

129  28.12.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen Johannes 20 jaar, wonend te St.Michielsgestel, en Lambertus 19 jaar wonend te Erp,van Willem van den Tillaart, landbouwer te Erp, en van wijlen Johanna der Kinderen, overleden te Erp 19.11.1821. Familieraad: Willem van den Tillaart, broer, Adriaan van den Tillaart, broer, Lambertus van den Tillaart, broer, Henricus van Boxmeer, zwager, Mattheus van de Rijdt, oom, en Peter Crooymans, oom, allen landbouwers te Erp. Willem van den Tillaart, broer wordt toeziend voogd.

130  28.12.1821  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen, Henricus 15 jaar, Henricus 13 jaar, en Johannes 7 jaar, van Peter Crooymans landbouwer te Erp, en van wijlen Hendrina der Kinderen, overleden te Erp 14.11.1821. Familieraad: Willem Crooymans, broer, Adriaan Crooymans, broer, Johannes van Stiphout, achterneef, Mattheus van den Biggelaar, neef, Willem van den Tillaart, oom, Antonie Coolen, oom, allen  landbouwers te Erp. Willem Crooymans, broer, wordt tot toeziend voogd benoemd.

1822

131  03.01.1822  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Joachim Hendriks, Bakel, overleden 28.12.1821 en Josina Royackers, Bakel, overleden in 1819, nalatende Anna Maria 20 j., te Vlierden, Mechtildis 18 j., Clasina 13j., Hendrina 8 j., Margareta 7j. en Willem 4 j. allen te Bakel. Familieraad: Goord Hendriks, Overloon, oom; Thomas Hendriks, Bakel, oom, voogd; Jan Hendriks, Venray, oom; Antoon Rooyackers, Helmond, oom; Derk Royackers, Deurne, oom, toeziend voogd; Piet van Kraay, Helmond, aangehuwd oom; allen bouwlieden.

132  03.01.1822  Benoeming Expert.

Benoeming van Gerrit Hendrik Maas, landbouwer te Beek en Donk, tot expert om de kavels te formeren van de nalatenschap van wijlen Willem Maas, overleden te Beek en Donk. Erfgenamen: Willem Kanters, landbouwer, Beek en Donk, gehuwd met Christina Maas. Hendrik Frunt, landbouwer, Someren, gehuwd met Anna Maria Maas. Helena van Moorsel, wed. van Antony Maas, bouwvrouw, Lieshout, als voogdesse over haar kinderen Wilhelmina, Hendrina, Josina en Anna Maria waarvan Willem Kanters toeziend voogd is. Geertruy Maas, wed. van Antony Huibers, landbouwer, Beek en Donk. Nicolaas van der Bogaard, landbouwer, Beek en Donk, gehuwd met Hendrina Maas. Hendrik Kuypers, landbouwer, Helmond, gehuwd met Ida Maas.

133  04.01.1822  Benoeming toeziend voogd.

Johanna van der Aa, landbouwster te Beek en Donk, weduwe van Adam van Empel, overleden 05.08.1820 te Beek en Donk, nalatende Antonius 8j. Familieraad: Johannes van Empel, landbouwer, Beek en Donk, oom, toeziend voogd; Frederik van Empel, landbouwer, Helmond, neef; Johannes Aelders, neef; Frederik van der Aa, neef; Thomas van Rixtel, achterneef; Jan van der Aa, achterneef, allen landbouwers te Beek en Donk.

134  08.01.1822  Benoeming toeziend voogd.

Antonetta Kuypers, landbouwster te Gemert, weduwe van Henricus Habraken, overleden 30.12.1821 te Gemert, nalatende Gerardus 15 j. Familieraad: Antonius Habraken, volle broer, toeziend voogd; Hermanus Habraken, volle broer; Jan de Groot, zwager; Arnoldus Kuypers, oom; Martinus Kuypers, oom; Jan Kuypers, oom, allen bouwlieden te Gemert.

135  12.01.1822  Toestemming huwelijk.

Nicolaas van den Oever, bouwman, Beek en Donk, wil gaan huwen met Maria van Boort, meerderjarige dochter. Hij is zelf nog geen 21 j. en heeft geen vader, moeder, grootvader en grootmoeder meer. Familieraad: Martinus van den Oever, volle broer; Jan van den Oever, oom; Martinus van den Oever, neef; Henricus van Vegchel, zwager; Johannes Peters, neef; Hendrik van den Bergh, neef allen landbouwers te Beek en Donk.

136  14.01.1822  Eedsprestatie.

Benoeming tot executeurs testamentair van Anthony Corstens en Johannes van den Eynden, kooplieden te Gemert in verband met de nalatenschap van Anthony Corstens, overleden 12.07.1815 te Gemert en van Elisabeth de Veth, overleden 08.07.1820 te Gemert.

137  15.01.1822  Benoeming Expert.

Benoeming van Laurens Swinkels, bierbrouwer, Lieshout, als expert om te formeren de kavels van de nalatenschap van Jan van den Broek, overleden in 1814 te Lieshout. Erfgenamen: Gerrit van den Broek, bouwman, Lieshout; Dielis van den Broek, bouwman, Lieshout; Johannes van den Broek, bouwman, Lieshout; Peter van der Sanden, bouwman, Lieshout, weduwnaar van Johanna van den Broek, overleden 01.05.1820 te Lieshout, en als voogd over zijn kinderen Maria, Theodora, Johanna en Peternella.

138  en  139  Niet aangetroffen.

140  22.01.1822  Veroordeling.

Jan Tony Adriaans, bouwman, Boekel, moet betalen aan Jan, Johannes Lamers, bouwman, Boekel, nu in de hoedanigheid van Armmeester der gemeente Boekel, een bedrag van 31 gld en 50 cents, wegens achterstallige interest, blijkens een obligatie gepasseerd d.d. 02.02.1800 voor het gerecht van Boekel. Jan Tony Adriaans wordt tevens veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten uit deze zaak voortgevloeid, zijnde een bedrag van 14 gld en 90 cents.

141  31.01.1822  Akte van bekendheid.

Elisabeth van der Sanden, meerderjarig, dienstmeid te Erp, wil gaan huwen met Willem Verbakel, landbouwer te Erp, maar kan geen akte overleggen dat haar vader Antony van der Sanden is overleden in 1800 te Gemert. Getuigen: Johannes van der Sanden, landbouwer, Gemert, volle broer; Andrie Strijbos, wever, Gemert, aangehuwd neef; Gerard Bekkers, timmerman, Gemert, aangehuwd neef; Jan Kuypers, particulier/landbouwer, Gemert.

142  04.02.1822  Eedsprestatie successie.

Johannes Verbaarschot, overleden 07.08.1821 te Bakel. Erfgenamen: Willem Verbaarschot, landbouwer, Bakel en Henricus Verbaarschot, voor zichzelf en tevens als voogd over zijn minderjarige zusters, Petronella en Jennemaria, beide broers van de overledene.

143  11.02.1822  Akte van bekendheid.

Simon van den Berg, wever te Gemert, wil gaan huwen met Godefrida van Hout particulierse te Gemert, maar kan geen akte van overlijden van zijn moeder tonen. Getuigen: Adriaan van Schipstal, bouwman; Antony van Schipstal, dagloner; Jan van Doornink, bouwmansknecht; Jacobus Clazen, wever; allen wonende te Gemert. Zij verklaren dat zijn, moeder Maria van Berlo is overleden omtrent 1800 te Beek en Donk.

144  14.02.1822  Akte van bekendheid.

Ardina Aerts, particulierse te Reek, wil gaan huwen, maar kan geen akte van overlijden van haar vader overleggen. Getuigen: Peter van Oirschot; Johannes Wilbers; Gerrit van Gerwen; Jan Jansse; allen dagloners wonende te Boekel. Verklaren dat haar vader Jonis Aerts is overleden omtrent 1777 te Boekel. (zie akte 146).

145  22.02.1822  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Peter Manders overleden 15.01.1822 te Bakel en Elisabeth Cluytmans overleden in 1817 te Bakel, nalatende Jennemaria 8 j. Familieraad: Theodorus Janssen, Bakel, aangehuwd oom, voogd; Johannes Crooymans, Deurne, achterneef; Peter van Berlo, Bakel, achterneef; Joost Janssen, Bakel, oudoom, toeziend voogd; Nicolaas Janssen, Bakel, oudoom; Cornelis de Wit, Bakel, achterneef: allen bouwlieden.

146  22.02.1822  Akte van bekendheid.

Ardina Aerts, particulierse te Reek, wil gaan huwen, kan geen akte van overlijden van haar moeder tonen. Getuigen: Peter van Oirschot; Johannes Wilbers; Gerrit van Gerwen; Jan Jansse; allen dagloners wonende te Boekel. Verklaren dat haar moeder Anna Maria Janssen is overleden omtrent 1779 te Boekel. (zie akte 144).

147  23.02.1822  Verzegeling.

Henricus Bernardus van der Aa, rector der Latijnse school te Gemert, overleden 22.02.1822 te Gemert. Aanwezig in het sterfhuis zijn: Elisabeth Daams en Maria Janssen, beiden dienstmeiden en Michael van der Aa, molenaar, Beek en Donk. Daarna volgt een uitgebreide opsmming van alle aanwezege huisraad. Elisabeth Daams wordt aangesteld tot bewaarster der zegels.

148  02.03.1822  Ontzegeling.

Op verzoek van Michael van der Aa, molenaar, Beek en Donk, broer van de overledene. Er worden geen verdere erfgenamen genoemd met naam, wel wordt gezegd dat alle erfgenamen bij de ontzegeling aanwezig zijn. (zie akte 147)

149  05.03.1822  Eedsprestatie.

Johanna Maria Royackers is erfgename van haar man Johannes van der Putten, welke is overleden 04.09.1821 te Gemert.

150  05.03.1822  Benoeming toeziend voogd.

Willem Manders, glazenmaker te Gemert, weduwnaar van Petronella van de Laar, overleden 05.03.1811 te Gemert, nalatende Petrus 12 j. Familieraad: Johannes de Hezelaar, glazenmaker, neef; Egidius van den Broek, landbouwer, achterneef; Dirk Hoevenaars, slagter, achterneef; Antony van de Laar, landbouwer, oom, toeziend voogd; Johannes van de Laar, landbouwer, oom; Willem van de Laar, landbouwer, oom, allen wonende te Gemert.

151  Akte niet aangetroffen.

152  19.03.1822  Veroordeling.

Philippus Dekkers, bouwman te Erp, moet 33 gld betalen voor gepacht hooigras, aan Peter van der Rijdt, bouwman te Erp. Er was onenigheid over de kwaliteit van het hooigras dat te lang op het veld zou hebben gestaan, en daardoor overrijp geworden en derhalve niet meer voor alle soorten vee gebruikt kon worden. Philippus Dekkers moet ook de kosten van het gerecht betalen, 15 gld en 70 cents.

153  20.03.1822  Benoeming toeziend voogd.

Joachim Crooymans, landbouwer te Bakel, weduwnaar van Theodora Berkers, overleden 30.09.1815 te Bakel, nalatende Michaël 18 j., Johanna 17 j., Anna Maria 15 j., Petrus 12 j. en Ida 9 j. Familieraad: Arnoldus Verschuuren, landbouwer, Gemert, achterneef; Andries Maas. landbouwer, Aarle, achterneef; Thomas Hendriks, landbouwer, Bakel, achterneef; Willem van Hoek, bakker, Helmond, aangehuwd broer; Huibert van Oirschot, landbouwer, Helmond, neef; Mathijs Welten, landbouwer, Helmond, neef, toeziend voogd.

154  22.03.1822  Veroordeling.

Johannes Antony van den Berg, bouwman te Beek en Donk, moet voor gepacht hooigras alsnog 18 gld betalen aan de eiser Johannes van Dijnen, herbergier te Aarle-Rixtel.

155  29.03.1822  Benoeming toeziend voogd.

Johannes van Lieshout, bouwman te Erp, weduwnaar van Francina van Santvoort, overleden 25.02.1822 te Erp, nalatende Gerardus 5 j., en Johanna Maria 4 j. Familieraad: Jan Derks, bouwman, Boekel, aangehuwd oom; Peter Janssen, bouwman, Boekel, aangehuwd oom; Fredrik van Dalen, bouwman, Bakel, aangehuwd oom; Willem Schepers, landbouwer, Erp, achterneef, toeziend voogd; Hendrik Tielemans, landbouwer, Erp, achterneef; Hendrik Maas, landbouwer, Erp, aangehuwd achterneef.

156  11.04.1822  Benoeming toeziend voogd.

Johannes Glaudemans overleden 02.11.1814 te Gemert en Elisabeth Bastiaans, overleden 07.07.1821 te Gemert, nalatende Petronella 20 j., Henricus 17 j., Jan 14 j., Andries 12 j., Helena Maria 10 j. en Johannes 8 j. Familieraad: Jan Glaudemans, bouwman, Zeeland, oom, toeziend voogd; Nicolaas van der Ploesterdonck, wever, Gemert, aangehuwd achterneef; Marcelis van der Rijdt, wever, Gemert, vriend; Peter van de Westerloo, wever, Mierlo, neef; Matthijs van der Vorst, kousenmaker, Someren, neef; Theodorus Bennenbroek, bouwman, Someren, neef.

157  09.05.1822  Toestemming huwelijk.

Huberta van den Eynden, particulierse te Gemert, weduwe van Antonius Swinkels, overleden in 1813 te Gemert, wil een 2° huwelijk met Jan van de Wildenberg, koster der parochiekerk te Gemert. Zij is voogdesse over haar minderjarige kinderen Joanna en Helena Maria. Familieraad: Jan Swinkels, timmerman, oom; Antony Corstens, fabrikant, achterneef; Henricus Corstens, bakker, achterneef; Simon van den Eynden, fabrikant, oom; Sebastiaan van der Eynden, bierbrouwer, oom; Jan van den Eynden, fabrikant, oom; allen wonende te Gemert. Jan van de Wildenberg wordt nieuwe toeziend voogd.

158  11.05.1822  Eedsprestatie successie.

Cornelia Janssens, echtgenote van Petrus Ottens, metselaar te Erp, is erfgename van Johannes Biemans, overleden 14.11.1821 te Boekel.

159  20.05.1822  Verzegeling.

In verband met het overlijden van Cornelis van der Aa, 19.05.1822 te Gemert, op verzoek van Renier van der Aa, particulier en Theodorus Hoevenaars, slagter, beiden wonende te Gemert. Aanwezig in het sterfhuis: Wilhelmina van der Aa, dienstmeid, bewaarster der zegels.

160  21.05.1822  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Peter van der Laar, overleden 03.05.1822 te Bakel en Johanna Nooyen, overleden 16.10.1818 te Bakel, nalatende Gertrudis 3j. Familieraad: Johannes van de Laar, dagloner, Bakel, oom, voogd; Jacobus van de Laar, bouwman, Bakel, neef; Jan van de Laar, bouwman, Bakel, neef; Johannes Nooyen, landbouwer, Deurne, oom, toeziend voogd; Peter Tijssen, landbouwer, Bakel, aangehuwd oom; Antoon Wilbers, dagloner, Bakel, oudoom.

161  21.05.1822  Veroordeling.

Johannes Tonys van den Bergh (niet komen opdagen) moet 40 gld terug betalen (was geleend geld) aan Jan de Jong van Beek en Donck, rentenier te Beek en Donk. Hij wordt ook veroordeeld tot betaling der gerechtskosten 15 gld 40 cents.

162  28.05.1822  Ontzegeling.

Zie akte 159.

163  31.05.1822  Veroordeling.

Hendrik Marijne, slagter te Gemert moet 22  gld betalen aan Jan van Oort, bouwman te Boekel, in verband met de aankoop van een koe in 1819. Hendrik Marijne verklaarde aanvankelijk slechts 5 gld 60½ cents te willen betalen omdat Jan van Oort reeds veel vlees van hem had genoten. Ook veroordeeld tot bijkomende gerechtskosten van 14 gld en 10 cents.

164  14.06.1822  Akte van bekendheid.

Johanna van Stiphout, meerderjarige dochter, te Veghel, wil gaan huwen met Peter van Heeswijk, landbouwer, te Schijndel, maar zij kan geen akte van overlijden overleggen van haar grootmoeder van moeders zijde. Getuigen: Johannes Heesackers, 72 j.; Antony van der Aa, 75 j.; Francis Manders, 66 j.; Thomas van Dijnen, 62 j.; allen landbouwers te Beek en Donk. Zij verklaren dat de grootmoeder Driesje Habraken, gehuwd met Jan van Dinter, in 1778 is overleden te Beek en Donk.

165  21.06.1822  Akte van bekendheid.

Geertruy van den Elsen, meerderjarige dochter, geboren te Boekel, dienstmeid te Dinther, wil gaan huwen met Jacobus van der Heyden, smid, te Dinther, maar kan geen geboorteakte overleggen. Getuigen: Mathijs de Vlam, landbouwer, Gemert, aangehuwd oom; Martinus Mastenbroek, landbouwer, Gemert, aangehuwde oom; Jan van Melis, landbouwer, Gemert, aangehuwde oom; Johannes van Lieshout, kuiper, Gemert; Johannes van de Burgt, bouwman, Boekel; Johannes van de Crommenacker, dagloner, Gemert; Theodorus Jagers, tapper, Gemert. Zij verklaren dat ze geboren is in 1788 als dochter van Gerrit Huybers van de Elsen en Anna Maria van Grotel.

166  21.06.1822  Eedsprestatie successie.

Hermanus Pouwen is overleden 18.12.1822 te Gemert. Erfgenamen: Joanna van Dijk, weduwe van Antony Pouwen, Gemert; Joannes van Lieshout, wever, Gemert; Joannes Penninx, wever, Gemert.

167  25.06.1822  Eedsprestatie successie.

Jan Hanenberg is overleden 10.01.1822 te Boekel. Erfgenamen: Anna Maria Hanenberg; Peter Hanenberg; Elisabeth Hanenberg; Joanna Hanenberg; allen landbouwers te Boekel.

168  25.06.1822  Benoeming toeziend voogd.

Agnes van Duinhoven, particulier te Gemert, weduwe van Antony van de Vossenberg, overleden in 1815 te Gemert, nalatende Lucia 19 j. en Johannes 16 j. Familieraad: Antony van de Vossenberg, dagloner, broer; Peter van de Vossenberg, dagloner, broer, toeziend voogd; Nicolaas van de Vossenberg, dagloner, Gemert, broer; Dirk van Duinhoven, landbouwer, oom; Derk Hoevenaars, slagter, neef; Johannes Royackers, schoenmaker, achterneef; allen wonende te Gemert.

169  02.07.1822  Eedsprestatie successie.

Johanna van der Putten is overleden 19.12.1821 te Gemert. Erfgenamen: Henricus van der Putten, winkelier; Caspar van der Putten, particulier.

170  11.07.1822  Eedsprestatie successie.

Peternel Koolen is overleden 06.01.1822 te Lieshout. Erfgename Maria Koolen, dagloonster, Lieshout.

171  10.08.1822  Benoeming schatter.

In de persoon van Mathijs Verhofstadt, landbouwer te Boekel, op verzoek van Henricus Manders, landbouwer, in zijn hoedanigheid als toeziend voogd over Elisabeth en Gertrudis, kinderen van Lucas Manders (overleden te Boekel) en Helena Bevers, landbouwster te Boekel.

172  13.08.1822  Benoeming voogd.

Dirk Kuypers, overleden in 1819 te Beek en Donk en echtgenote Hendrina Melchiors, overleden 04.08.1822 te Beek en Donk, nalatende Jan 7 j. en Hendrina 6 j. Familieraad: Francis Kuypers, bouwman, Erp, oom; Dirck Royackers, bouwman, Beek en Donk, achterneef; Antony Mentzer, wever, Gemert, vriend; Jan Melchiors, hoedenmaker, Eindhoven, oom; Jacobus Leyten, timmerman, Nuenen, aangehuwd oom, voogd; Johannes van Vlerken, smid, Beek en Donk, achterneef.

173  21.08.1822  Beëdiging.

Beëdiging van Cornelis Gerritsen tot veldwachter te Gemert.

174  02.09.1822  Eedsprestatie successie.

Henricus Bernardus van der Aa, overleden 22.02.1822 te Gemert. Erfgenamen: Johannes Michaël van der Aa, molenaar te Beek en Donk.

175  16.09.1822  Benoeming expert.

Benoeming van Laurens Swinkels, bierbrouwer en bouwman te Lieshout, tot expert om enige vaste goederen te scheiden en te delen, gelegen te Lieshout welke toebehoren aan de te noemen minderjarigen. Henricus van Osch, bouwman te Lieshout als voogd over Johannes minderjarige, zoon van Joost van Duynhoven en Johanna van Osch beide overleden; Francis van Duynhoven, meerderjarig, timmermansknecht te Schijndel.

176  28.09.1822  Eedsprestatie successie.

Johannes Biemans, overleden 26.04.1822 te Erp. Erfgenamen: Jan Willem Goorts, landbouwer, Erp, als man en voogd over zijn vrouw Emerentia Biemans; Arnoldus Beckers, landbouwer, Erp.

177  29.10.1822  Veroordeling.

Voor plaatsvervangend rechter Wouter Olberg verschijnen: Eiseresse, Maria van Dooren, weduwe van Jan Hoevenaars, particulierse met haar zoon Andries Hoevenaars, slagter te Gemert. Gedaagde, Mechtildis Jan Geerts, weduwe van Joannes Hoevenaars en nu gehuwd met Jan Mastenbroek, landbouwer te Gemert. De gedaagde moet teruggeven de kleren van de eiseresse en een kist, kast en verdere spullen die haar eigendom zijn; of de waarde geschat op 47 gld 50 cents in geld te betalen.Gedaagde heeft nog wegens enige jaren kostgeld tegoed in verband met inwoning, maar dit was vooraf echter niet afgesproken. Ook heeft de eiseresse tijdens de inwoning nog landerijen gebruikt zonder ervoor betaald te hebben. Daar er geen afspraken vooraf waren gemaakt wordt de gedaagde veroordeeeld, en teven tot betaling der gerechtskosten 14 gld en 45 cents.

178  29.10.1822  Veroordeling.

Peter Sloots, bouwman te Bakel, heeft schapen verkocht aan Theodorus Janssen te Bakel en moet nog 3 gld en 30 cents betalen maar weigert, omdat één schaap een klein gebrek heeft. Willem Oldberg, plaatsvervangend rechter, verooldeelt Peter Sloots omdat het een zichtbaar gebrek is wat de koper had kunnen zien. Bijkomende gerechtskosten 15 gld en 35 cents, ook te betalen door Peter Sloots.

179  29.10.1822  Eedsprestatie successie.

Antonetta van der Aa, overleden 24.04.1822 te Gemert. Erfgenaam: haar man Andries van Handel, landbouwer te Gemert.

180  08.11.1822  Eedsprestatie successie.

Elisabeth de Hezelaar, overleden 06.05.1822 te Megen. Ergenamen: Joannes de Hezelaar, wever en glazenmaker; Petrus van de Loo, bakker, voogd over Alegonda en Elisabeth, minderjarige dochters van wijlen Adriaan de Hezelaar; Albertus de Hezelaar, bakker, meerderjarige zoon van wijlen Adriaan de Hezelaar; allen woonachtig te Gemert.

181  12.11.1822  Eedsprestatie successie.

Petrus van Bom, overleden 10.05.1822 te Gemert. Erfgename is, zijn vrouw Josina van Rooy, particulierse te Gemert.

182  12.11.1822  Eedsprestatie successie.

Godefridus Coolen, overleden 12.04.1822 te Erp. Erfgenamen: Peter Coolen; Cornelis Coolen; Johannes Coolen; Leendert Coolen; Anna Maria Coolen; allen landbouwers te Erp, broers en zus van de overledene.

183  22.11.1822  Benoeming voogd.

Antony Deckers, overleden 21.11.1816 te Erp en Jennemaria Biemans, overleden 09.08.1822 te Erp, nalatende Anna Maria 20 j., Johannes 12 j. en Jan 9 j. Familieraad: Cornelis Deckers, landbouwer, Erp, volle broer; Johannes Verbakel, landbouwer, Erp, neef; Peter Meulenmeesters, schoenmaker, Erp, neef; Peter Biemans, landbouwer, Erp, oom, voogd; Johannes Biemans, landbouwer, Uden, oom; Peter van Erp, landbouwer, Erp, aangehuwd oom.

184  26.11.1822  Eedsprestatie successie.

Anna Joost van de Vossenberg, overleden 21.12.1819 te Gemert. Ergenamen: Renier van der Aa, particulier; Johanna Penninx, particulierse, als moeder en voogdesse over Anna Maria, Elisabeth, Antonius, Catharina en Renier, uit haar huwelijk met wijlen Willem de Groot; Johannes de Groot, fabrikant; Maria Royackers, particulierse; Anthonet van de Vossenberg, landbouwster; Joost van de Vossenberg, dagloner; Antony van de Vossenberg, dagloner; Peter van de Vossenberg, bouwmansknecht; Henricus van de Vossenberg, Nicolaas van de Vossenberg, wever; bouwmansknecht; Jennemaria van de Vossenberg, dagloonster; Willem van de Vossenberg, bouwmansknecht; Agnes van Duinhoven, particulierse, als moeder en voogdesse over Lucia en Johannes uit haar huwelijk met wijlen Anthony van de Vossenberg; Petronella van de Vossenberg, dienstmeid; Johannes Royackers, bouwman; Hendrina van der Aa, particulierse; Anna van der Aa, particulierse; Anthony van Duynhoven, bouwman; Godefridus van Duynhoven, bouwman; Hendrina van Duynhoven, dienstmeid; Maria van der Aa, landbouwster; Jan van der Aa, bouwman; Agnes van Duynhoven, particulierse; Jennemaria van der Aa, landbouwster, als moeder en voogdesse over Elisabeth, Antonius, Gerardus, Maria, Annamaria en Wilhelmus uit haar huwelijk met wijlen Nicolaas van der Aa; allen wonende te Gemert. Theodorus van der Aa en Johannes van der Aa bouwlieden te Boekel.

185  26.11.1822  Eedsprestatie successie.

Cornelis Klaassen van der Aa, overleden 19.05.1822 te Gemert. Ergenamen: Renier van der Aa, particulier; Hendrina van der Aa, particulierse; Anna van der Aa, particulierse; Jennemaria van der Aa, landbouwster, als moeder en voogdesse over  Elisabeth, Antonius, Gerardus, Maria, Annamaria en Wilhelmus uit haar huwelijk met wijlen Nicolaas van der Aa; Jan van der Aa, landbouwer; Maria van der Aa, landbouwster; Antony van Duynhoven, landbouwer; Godefridus van Duynhoven, landbouwer; Hendrina van Duynhoven, dienstmeid; Agnes van Duynhoven, particulierse; allen te Gemert. Theodorus van der Aa, landbouwer; Johannes van der Aa, landbouwer; beiden wonende te Boekel.

186  27.11.1822  Eedsprestatie successie.

Johanna Maria van Dooren, overleden 23.05.1822 te Gemert. Erfgenaam is haar man Petrus van den Elsen, landbouwer te Gemert.

187  29.11.1822  Eedsprestatie successie.

Anthony Royackers, overleden 30.08.1822 te Beek en Donk. Erfgenamen: Huibert Royackers; Adriaan Royackers; Gerrit Royackers; Joseph Kanters; Johannes Kanters; allen bouwlieden te Beek en Donk.

188  10.12.1822  Akte van niet vereniging.

Andries Hoevenaars, slagter te Gemert, gevolmachtigde van zijn moeder Maria van Dooren, weduwe van Jan Hoevenaars te Gemert, verklaart bij exploot van de deurwaarder van Eupen d.d. 06.12.1822 te St-Oedenrode geregistreerd, te laten dagvaarden Mechelina Gerits, particulierse te Gemert, weduwe van Joannes Hoevenaars en Jan Mastenbroek, bouwman te Gemert als huidige echtgenoot van Mechelina Gerits om alsnog te betalen een bedrag van 702 gld en 50 cents omdat wijlen Joannes Hoevenaars had gekocht roerende goederen en gekapt schaafhout. Wordt doorverwezen naar de rechter.

 1. 10.12.1822 Akte van niet-vereniging.

Bastiaan Adriaan Holster, procureur en solliciteur te ’s Hertogenbosch, eist van Peter Johan van Mourik, bouwman te Erp betaling van 21 gld en 62½ cents als salaris en voorschot in verband met solliciteur voor de gedaagde over het jaar 1817. De kosten bedroegen toen (in 1817) 45 gld 50 cents. De gedaagde verklaart toen dit bedrag betaald te hebben, rechtstreeks aan de ontvanger der Directe Belastingen te Erp. Eiser verklaart van de Ontvanger hierover geen bericht te hebben ontvangen en had derhalve een boete gestuurd. Eiser verklaart nu echter dit geld wel te hebben ontvangen, maar dat de gedaagde het heeft laten terughalen zodat de eis blijft. Gedaagde verklaarde dit geld niet te hebben teruggehaald. Besloten wordt om de rechtzaak uit te stellen tot 14.01.1823 waarop de eiser dan getuigen moet meebrengen die kunnen bewijzen dat de 45 gld 50 cents teruggegeven zijn.

190  17.12.1822  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Renier Kanters, overleden in 1810 te Erp en echtgenote Maria Jeuriens, overleden 25.07.1822 te Erp, nalatende Joost 20 j. en Willem 17 j. Familieraad: Leonard Kanters, bouwman, Lieshout, oom; Johannes Kanters, bouwman, Aerle, oom; Jan Kuunders, bouwman, Bakel, zwager, voogd; Huibert Jeuriens, particulier, Erp, oom; Jan Jeuriens, bouwman, Erp, oom; Hendrik Jeuriens, bouwman, Erp, oom, toeziend voogd.

191  21.12.1822  Eedsprestatie successie.

Wilhelmus Brouwers, overleden 04.05.1822 te Lieshout. Erfgenamen: Wilhelmina Brouwers, landbouwster; Maria Anna Brouwers, landbouwster; Gijsberdina van Duynhoven, particulierse; Maria van Heertum, dienstmeid; Elisabeth Sterken, landbouwster; Dorothea van Moorsel, landbouwster, allen wonende te Beek en Donk. Maria van der Zanden, landbouwster; Johanna van der Zanden, landbouwster; Peter van der Zanden, landbouwer, voor zich zelf en als voogd over Leendert, Francina, Johanna en Anna Maria, kinderen van wijlen Joost van Heertum en wijlen Theodora van der Zanden; Laurens van der Zanden, landbouwer; Arnoldus Swinkels, landbouwer; Laurens Swinkels, landbouwer; Johannes van Duynhoven, landbouwer; Francis Sterken, landbouwer, als voogd over Johanna dochter van wijlen Martinus Swinkels en wijlen Margareta Sterken; Petronella Royackers, landbouwster, als moeder en voogdesse over Martinus, Gijsbert en Johanna uit haar huwelijk met wijlen Martinus Swinkels; Henricus Swinkels, landbouwer; Gerrit Swinkels, landbouwer; Derk Swinkels, landbouwer; Anna Sterken, landbouwster; Geertruy van Hout, particulierse; Joost van Hout, landbouwer; Maria Anna van Hout, particulierse; Godefridus Beniers, landbouwer; Martinus Beniers, soldaat; Johannes van den Bogaard, kleermaker; Martinus van Osch, landbouwer; Dorothea van Osch, particulierse; Anna van Osch, particulierse; Francis van Moorsel, bouwmansknecht; Goordina van Moorsel, landbouwster; Dirk van Moorsel, landbouwer; Johannes van Moorsel, landbouwer; Francina van Moorsel, particulierse; Antonetta van Moorsel, particulierse; Goordina van de Laar, landbouwster; Andries Maas, landbouwer; Maria Maas, landbouwster; Maria Raymakers, landbouwster, als moeder en voogdesse over Huibert, Maria, Johannes, Theodorus en Dirk uit haar huwelijk met wijlen Francis van der Zanden; Henricus van Heertum, bouwmansknecht; Anna van Moorsel, particulierse; Theodorus Sterken, landbouwer; Anna Maria Sterken, landbouwster; Theodora van Osch, landbouwster; allen wonende te Lieshout. Martinus van den Bogaard, kleermaker te Gemert.

192  31.12.1822  Benoeming toeziend voogd.

Martinus van Lankveld, landbouwer te Erp, weduwnaar van Maria van Handel, overleden 12.09.1822 te Erp, nalatende Petrus 16 j., Gerard 14 j., Geertruy 12 j., Johannes 9 j., Anthonie 7 j., Johanna 3 j. en Helena 11 maanden. Familieraad: Hendrik van Lankveld, oom; Peter van den Berg, halfoom; Laurens van den Tillaart, aangehuwd oom; Henricus van Handel, oom, toeziend voogd; Willem van Lankveld, neef; Johannes van den Elsen, neef: allen landbouwers te Erp.

193  31.12.1822  Akte van bekendheid.

Egbertus van den Hurk, timmermansknecht te Boekel verklaart dat: Henricus Smits, geboren te Boekel, geweermaker, wonende te Doesburg, wil gaan huwen maar geen akten kan overleggen van het overlijden van zijn moeder en van grootvader van vaderszijde. Getuigen: Gerrit van Gerwen; Adriaan van der Heijden; Jan van der Sanden; Jan van Sleuwen; allen landbouwers te Boekel, verklaren, te hebben gekend, Antonetta Donkers als moeder van Henricus Smits, en ook de grootvader Joannes Smits. Moeder is overleden omtrent 1794 te Boekel en grootvader omtrent 1753, ook te Boekel.

1823

194  03.01.1823  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over: Antonius (17), Helena (15), beiden wonende te Beek en Donk en minderjarige kinderen van Johannes Verbakel, overleden op 24.12.1822 te Beek en Donk en van Helena Deckers, overleden te Beek en Donk op 28.04.1820. Familieraad: Dirk Verbakel, broer, bouwman te Beek en Donk; Peter Verbakel, broer, bouwman te Beek en Donk; Aeldert van Dommelen, aangehuwde oom, bouwman te Beek en Donk; Gerrit Deckers, oom, bouwman te Beek en Donk; Martinus Deckers, oom, klompenmaker te Aarle; Hendrik Swin­kels, aangehuwde oom, slachter te Lieshout. Peter Jan Peters, achterneef van vaderszijde, landbouwer te Beek en Donk wordt voogd en Gerrit Deckers wordt toeziend voogd.

Petrus Cornelis van Berckel, vrederechter Gemert; J. Corstens griffier.

1  08.01.1823  Benoeming voogd.

Over: Johanna Maria (7) en Johannes (5), beiden wonende te Bakel en minderjarige kinderen van Jan Verbaarschot, overleden op 31.12.1819 en van Johanna Werts, overleden op 31.12.1822. Familieraad: Willem Werts, aangehuwde oom; Piet Crooymans, oud-oom; Dielis Adriaans, achterneef; Adriaan Janssen, aange­huwde oom; Piet Manders, oud-oom, allen bouwlieden te Bakel en Christiaan van de Ven, aangehuwde achterneef, landbouwer te Gemert. Piet Manders wordt voogd.

2  16.01.1823  Eedsprestatie successie.

Johannes Peeters, Johannes Francis Peeters, Petronella Pee­ters, Anna Maria Peeters, Josina Peeters, Thomas Peeters, allen landbouwers te Bakel, erfgenamen van Johanna Peeters, overleden op 09.05.1822 te Bakel, weduwe van Marcelis Manders, verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

3  21.01.1823  Akte van bekendheid.

Adrianus van Hees, bouwmansknecht te Schijndel wil gaan trou­wen en kan niet overleggen een akte van overlijden van groot­vader van moederszijde. Familieraad: Jan van Empel, bouwman; Huibert Royackers, bouwman; Antony Royackers, bouwman; Jan Lammers, timmerman, allen wonende te Beek en Donk. Zij verkla­ren dat Hendrik Klaassen de grootvader van moederszijde was en is overleden omtrent 1788.

4  24.01.1823  Eedsprestatie successie.

Henrica van den Acker, Henricus van den Acker en Maria van den Acker, zonder beroep te Gemert, erfgenamen van Antonius van den Acker, overleden te Gemert op 18.08.1822. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

5  28.01.1823  Akte van vereniging.

Hendrik Corstens, bakker te Gemert voor zichzelf en als gevol­machtigde van zijn zusters Petronella Corstens, winkelier­ster, weduwe van Rotterdam, Augustus Brons, Maria Agnes Cor­stens, meerderjarig, ongehuwd en zonder beroep te Rotterdam, Dorothea Corstens, meerderjarig, ongehuwd en zonder beroep te Rotter­dam; Johanna Corstens, echtgenote van Andries de Groen, winke­lier te Kuijk; Jan Corstens griffier bij het Vredege­recht van Gemert; Antony Corstens, kuiper te Gemert; zij allen dagvaar­den Johannes van Veghel, landbouwer te Beek en Donk. Deze moet aan hen terugbetalen f. 399,- met alle “achter zijnde interes­sen” à 5 % per jaar geleend op 29.12.1810. J. van Veghel belooft te betalen f. 200,- op 2 februari 1823 en het restant aan kapitaal en kosten op 28.02.1823. Cornelis Henricus van der Looy en J. Hozemans, openbare Notarissen te Rotterdam.

6  31.01.1823  Eedsprestatie successie.

Anna Maria Geerts, landbouwster te Boekel, erfgename van Johannes Geerts, overleden te Boekel op 18.08.1822 verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

7  06.02.1823  Akte van verzegeling.

Leonardus van der Aa, overleden te Erp, eerst weduwnaar van Maria Donkers, laatst van Maria Smulders, nalatende de minder­jarige erfgenamen zonder voogden. Wilhelmina van der Aa, meerderjarige dochter van de overledene wordt bewaarster van de zegels, beschrijving meubels, huisraad en vee.

8  10.02.1823  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over: Martinus (18), Lamberdina (15), Theodora (7), allen wonende te Erp en minderjarige kinderen van Wilhelmus           Kuijpe­rs, overleden te Erp op 16.06.1822 en Geertruij van der Aa, overleden te Erp op 18.09.1819. Familieraad: Henricus Kuijpers, broer, kleermaker te Erp; Antoon Kuijpers, oom, kleermaker te Erp; Theodorus Kuijpers, oom, kleermaker te Erp; Johannes van der Aa, oom, bouwman te Erp; Johannes Donkers, achterneef, bouwman te Erp; Johannes Donkers, achterneef, schoenmaker te Erp. Antoon Kuijpers wordt voogd en Henricus Kuijpers wordt toeziend voogd.

9  12.02.1823  Akte van bekendheid.

Peter van Oorschot, dagloner; Gerrit van Gerwen, landbouwer; Wilhelmus van de Burgt, dagloner; Johannes Wilbers, landbou­wer; Johannes Smits, ijzersmid; Jan van Sleuwen, landbouwer; Jan Frijters, dagloner, allen wonende te Boekel, deze getuigen hebben verklaard dat de naam van Johannes Jan Smits, voorko­mende in het extract uit het doopregister van Boekel van 22.11.1822 verstaan moet worden als Johannes, zoon van Jan Smits. Dat Johannes is geweest de vader en Jan de grootvader van Henricus Smits, geweermaker wonende te Doesburg. Antonet­ta, dochter van Joannes Donkers was de moeder van Henricus Smits. Jenneke, dochter van Jan Rulofs, overleden op 20.03­.1785 is de grootmoeder van moederszijde van Henricus Smits. Nicolaa van Sleeuwen, overleden op 14.03.1807 te Boekel was de grootmoeder van vaderszijde.

10  12.02.1823  Eedsprestatie successie.

Petronella de Groot, particuliere te Gemert, erfgename van Joost van de Kerkhof, overleden te Gemert op 10.08.1822, verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

11  17.02.1823  Akte van ontzegeling. Sterfhuis van Leonardus van der Aa.

Antoon Kuijpers, kleermaker te Erp, voogd over Martinus, Lamberdina en Theodora, minderjarige kinderen van Wilhelmus Kuijpers, overleden en van Geertrij van der Aa, overleden.

Johannes van der Aa, landbouwer; Wilhelmina van der Aa, land­bouwer; Maria van der Aa, landbouwster; Antoon Kuijpers, kleermaker;, voogd over de minderjarige kinderen, allen wonen­de te Erp, erfgenamen van Leonardus van der Aa, Wilhelmina van der Aa, bewaarster, de Heer van de Werk, notaris te Erp, taxateur.

12  25.02.1823  Akte van vereniging.

Geertruij Verschuuren, dienstmeid te Erp eist van Peter van Veldhoven f. 15,50 als betaling voor haar werk als dienstmeid; zij is voor het jaar om was vertrokken. Volgens de overeen­komst moet Peter betalen 10 cent per gewerkte dag + de kosten = f. 14,90.

13  27.02.1823  Eedsprestatie successie.

Johannes van Schijndel, landbouwer; Henricus van Schijndel, landbouwer; Henricus van de Ven, bakker als man en voogd over zijn huisvrouw Maria van Schijndel; Willem van Lankvelt, landbouwer als vader en voogd over Jasper en Barbara in echte verwekt bij Antonetta van Schijndel, overleden, allen wonende te Erp, als erfgenamen van Dielis van Schijndel, overleden te Erp op 25.09.1822, verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

14  07.03.1823  Akte van bekendheid.

Adriaan van Haandel, landbouwer te Boekel; Johannes van Lies­hout, landbouwer te Boekel; Henricus van de Burgt, landbouwer te Boekel en Peter Hendriks, landbouwer te Boekel, verklaren dat de voornaam van de moeder van Adrianus van Hees, bouwmans­knecht te Schijndel moet zijn Josina in plaats van Clasina; de grootmoeder, overleden te Beek en Donk op 14.01.1823 onder de naam Klaas Jans moet zijn Klaassen; de naam van de vader van Adrianus van Hees staande in het overlijdensregister van Boekel als Antony Johannes Huibers moet zijn Antonius van Hees.

15  14.03.1823  Akte van bekendheid.

Johannes Perdoel, loyersknecht te Helmond; Henricus Perdoel, bouwmansknecht te Helmond; Peternel Perdoel, dienstmeid te Erp; Maria Perdoel, particuliere te Beek en Donk, willen trouwen maar kunnen niet overleggen de akte van overlijden van Johannes Perdoel, hun vader. Hendrik van Eerd, Antoon van der Kruijssen, Johannes Perdoel, Jan van Stiphout, allen landbou­wers te Beek en Donk verklaren dat vader Johannes Perdoel is overleden in Beek en Donk in 1795.

16  19.03.1823  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen: Wilhelmus (6), Andries (5), Arnoldus (3) allen wonende te Gemert, kinderen van Peter van Schipstal, landbouwer te Gemert in echte verwekt bij Anna Maria Janse Goorts, overleden te Gemert op 03.11.1822. Fami­lieraad: Adriaan van Schipstal, grootvader, landbouwer te Gemert; Antony van Schipstal, oud-oom, dagloner te Gemert; Peter Mastenbroek, aangehuwde oom, landbouwer te Gemert; Theodorus van den Acker, aangehuwde oom, landbouwer te Erp; Cornelis van den Biggelaer, aangehuwde oom, landbouwer te Erp; Jan van der Velden, aangehuwde oom, landbouwer te Erp.

Cornelis van den Biggelaer wordt toeziend voogd.

17  23.03.1823  Eedsprestatie successie.

Geertruij de Groot, particuliere te Gemert, erfgename van Laurens Janse van Dooren, overleden te Gemert op 07.09.1822, verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

18  01.04.1823  Eedsprestatie successie.

Francis van Neerven, landbouwer te Bakel en Jasper van Neer­ven, landbouwer te Bakel, erfgenamen van Henricus Gluks, overleden te Bakel op 24.12.1822, verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

19  01.04.1823  Eedsprestatie successie.

Arnoldus van der Velden, landbouwer als man en voogd over zijn huisvrouw Johanna Maria Bankers te Boekel; Willem van Sleeu­wen, smid als man en voogd over zijn huisvrouw Antonetta Ban­kers te Boekel zijn erfgenamen van Theodorus van Gerwen, overleden te Boekel op 26.09.1822. De erfgenamen verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

20  09.04.1823  Akte van bekendheid.

Jacobus van den Hout, strodekker te Helvoort wil trouwen en kan geen overlijdensakte overleggen van zijn grootvader en grootmoeder van vaderszijde. Getuigen: Godefridus van den Hout, kleermaker; Johannes van den Hout, kleermaker; Johannes Kuijpers, particulier; Henricus Spoormakers, schoenmaker, allen wonende te Bakel, verklaren te hebben gekend Godefridus van Hout, overleden in ca. 1740 te Bakel en Catharina van Deursen, overleden te Bakel in 1758.

21  15.04.1823  Akte van vereniging.

Johannes Jansen, bouwman te Beek en Donk, eiser, en Geertruij de Groot, boerin, weduwe van Andries van der Aa te Beek en Donk, gedaagde. Zij zou op een Wall rondom den Everbest hebben gewerkt of gepoot. Gedaagde ontkent dit, zij heeft op een gedeelte van de Lare genaamd de Hoeve gewerkt en gepoot, dit is daar wel in de buurt. Zelfs de eiser erkent dit en men komt tot de conclusie dat het dagement verkeerd is ingericht. Johan­nes Janssen moet de kosten betalen f. 5,95.

22  15.04.1823  Akte van niet-vereniging.

Mathijs de Veth en zijn huisvrouw Huberdina Manders, bouwlie­den te Bakel, eisers; Antony van Grotel, bouwman te Bakel moet aan hen betalen f. 407,- + interessen.

23  15.04.1823  Beëdiging.

Antony Lamers en Johannes Lamers, schatters; Matijs van den Boomen en Mathijs van der Burgt, bijschatters, over de gemeen­te Boekel, landbouwers wonende te Boekel.

24  16.04.1823  Akte van bekendheid.

Leonardus Brouwers, bouwmansknecht te Lieshout wil trouwen maar kan de overlijdensakte van zijn vader niet overleggen. Getuigen: Gijsbertus Swinkels, wolspinner; Jan Brouwers, landbouwer; Derk Brouwers, landbouwer; Laurens van der Sanden, landbouwer, allen wonende te Lieshout verklaren te hebben gekend Francis Brouwers, overleden te Erp op 08.10.1815, zijnde de vader van Leonardus.

25  29.04.1823  Akte van bekendheid.

Henricus van Schijndel, landbouwer te Beek en Donk kan geen akte overleggen van het overlijden van zijn moeder. Getuigen: Jan Willem Verhofstad, wever en zijn huisvrouw Johanna de Groot; Johannes Verhofstad, wever; Arnoldus Verhofstad, wever, allen wonende te Gemert verklaren dat zij hebben gekend Johan­na Maria Biemans, overleden te Gemert, datum onbekend, echtge­note van Cornelis van Schijndel.

26  30.04.1823  Akte van bekendheid.

Johanna van Extel, meerderjarige ongehuwde particuliere uit Osch wil gaan trouwen met Josephus Potjens, dagloner te Gef­fen. Zij kan niet overleggen de akte van overlijden van haar grootouders. Getuigen: Gijsbertus Melis, 83 jaar, koopman; Jan Willem van Weert, 73 jaar, particulier; Jan van Berlo, 73 jaar, particulier; Jan Willem van der Hagen, 67 jaar, particu­lier, allen wonende te Gemert, verklaren te hebben gekend Willem van Extel, grootvader van vaderszijde en Anna Maria van Deursen, grootmoeder van vaderszijde en Johannes van der Hagen, grootvader van moederszijde en Antonet van der Heiden, grootmoeder van moederszijde, allen overleden te Gemert, datum onbekend.

27  02.05.1823  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Elisabeth Tielemans, eerst weduwe van Peter van Berlo, overle­den te Boekel op 22.02.1820, thans gehuwd met Willem van den Elsen, landbouwer te Boekel had voordat zij dit huwelijk aanging de familieraad moeten vragen of zij voogdes kon blij­ven over haar kinderen uit het 1ste huwelijk: Cornelis (15), Peter (13), Gerardus (6), Marianna (3), allen wonende te Boekel. Familieraad:  Laurens van Berlo, oom, dienstknecht; Joost van de Vossenberg, aangehuwde oom, dagloner; Jan de Groot, oud-oom, landbouwer; Dirk Martens, aangehuwde oom, herbergier; Arnoldus van der Wijst, aangehuwde oom, timmerman; Dirk van den Meulenhof, achterneef, landbouwer, allen wonende te Gemert. “Schoonvader” Willem van de Elsen wordt voogd en Dirk Martens wordt toeziend voogd.

28  03.05.1832  Akte van bekendheid.

Jan Willem van Lanen, landbouwer; Antony van Dalen, dagloner; Peter Hendriks, dagloner; Christiaan van Gemert, dagloner, allen wonende te Boekel verklaren dat de naam van Adriaan Vrijters in het doodsregister van Boekel moet worden verstaan als Adriaan Francissen en de naam van Petronella Adriaan Cisse moet worden verstaan als Petronella Arts. Ardina is hun doch­ter.

29  06.05.1823  Eedsprestatie successie.

Adriana Timmers, landbouwer te Boekel, erfgename van Mathijs Timmers, overleden te Boekel op 24.01.1823 verklaard de nala­tenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

30  09.05.1823  Beëdiging.

Johannes Franciscus Ribbius te Lieshout, ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Aarle-Rixtel en Lieshout.

31  13.05.1823  Beëdiging.

Antony IJzermans, horlogemaker en Willem van Lent, koopman, schatters, Lucas Compier, loyer en Theodorus Mathijs Janssen, bijschatters, allen wonende te Gemert, voor de personele belasting in de gemeente Gemert.

32  15.05.1823  Beëdiging.

Joannes Casparus Rietman te Erp, ontvanger der directe belas­tingen en accijnzen te Boekel.

33  16.05.1823  Eedsprestatie successie.

Arnoldus van Vegchel, particulier te Beek en Donk, erfgenaam van Johanna Verhoeven, overleden te Beek en Donk op 27.02.      18­23, verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opge­geven.

34  16.05.1823  Eedsprestatie successie.

Henricus van Lieshout, winkelier te Boekel; Petrus van den Hout, meester-kuijper; Francis van Lieshout, kuijper; Maria van Lieshout, particuliere; Jan Penninx, winkelier als man en voogd over zijn huisvrouw Johanna van Lieshout, allen wonende te Gemert zijn erfgenamen van Anna Francisca Klomps, overleden te Gemert op 13.02.1823. Zij verklaren de nalaten­schap naar waarheid te hebben opgegeven.

35  20.05.1823  Beëdiging.

Wouter Olberg, ontvanger der directe belastingen en accijnzen te Bakel.

36  24.05.1823  Eedsprestatie successie.

De erfgenamen: Peter van Dooren, landbouwer te Gemert en Johanna van der Eijnden, landbouwster, weduwe van Hendrik Goossens, overleden te Gemert op 06.12.1822 verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven. Johanna van den Eijnden is de moeder van Theodora Maria.

37  30.05.1823  Eedsprestatie successie.

Anna Maria Simon Janssen, landbouwer te Lieshout erfgename van Johannes Bernards, overleden te Lieshout op 07.01.1823 ver­klaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

38  02.06.1823  Beëdiging.

Henricus van den Heuvel, landbouwer te Lieshout, schatter, Henricus Swinkels, molenaar te Lieshout en Joost van Tiel, timmerman te Lieshout, bijschatters.

39  06.06.1823  Akte van bekendheid.

Petrus van Dijnen, landbouwer te Beek en Donk wil gaan trouwen maar kan niet overleggen de overlijdensakte van zijn moeder. Getuigen: Henricus van Vegchel, Nicolaas Kilsdonk, Francis Maas, Jan van Eerd, allen landbouwers te Beek en Donk verkla­ren te hebben gekend Petronella van Leuken, overleden te Beek en Donk in ca. 1795.

40  16.06.1823  Akte van bekendheid.

Gerrit Peters van Gerwen, 70 jaar, dagloner; Wilhelmus van de Burgt, 68 jaar, particulier; Gerrit Tonys van Gerwen, 78 jaar, particulier; Jacobus Bevers, 76 jaar, landbouwer, allen wonen­de te Boekel verklaren dat de naam Anna Maria Francisse voor­komend in het overlijdensregister van Boekel op 13.10.1820 moet worden gelezen als Anna Maria van Gemert, dat de naam Christiaan Francisse voorkomend in het overlijdensregister op 20.01.1790 moet worden gelezen als Christiaan van Gemert, dat de naam Petronella Francisse voorkomend in het overlijdensre­gister op 30.08.1772 moet worden gelezen als Mechtildis van den Elsen. Anna Maria van Gemert, overleden te Boekel is de moeder geweest van Michaël Klokgieters, landbouwknecht te Oss en Christiaan van Gemert, overleden te Boekel en Mechtildis van den Elsen, overleden te Boekel waren zijn grootouders van moederszijde.

41  17.06.1823  Akte van bekendheid.

Gerrit Tonys van Gerwen, 78 jaar, particulier; Arnoldus Meule­meesters, 66 jaar, landbouwer; Leonardus van der Dennen, 62 jaar, particulier; Henricus Meulemeesters, 33 jaar, landbou­wer, allen wonende te Boekel, verklaren dat de naam van de vader van Andreas Claassen, landbouwer te Boekel onder de bijnaam Andreas Hermens voorkomt op het doodsregister van Boekel op 12.06.1799, dit moet worden gelezen als Andreas Claassen.

42  17.06.1823  Akte van bekendheid.

Gerrit Tonys van Gerwen, 78 jaar,particulier; Arnoldus Meule­meesters, 66 jaar, landbouwer; Leonardus van der Dennen, 62 jaar, particulier; Henricus Meulemeesters, 33 jaar, landbou­wer, allen wonende te Boekel, verklaren dat de naam van de moeder van Catharina Dokusse, meerderjarige ongehuwde particu­liere te Boekel voorkomt in het overlijdensregister als Ardina Meulemeesters, dit moet zijn Ardina Thonys vrouw van Laurens Dokusse, overleden op 31.03.1813 te Boekel.

43  17.06.1823  Eedsprestatie successie.

Willem van den Berk, als vader en voogd over Johanna, Dorothe­a, Antonetta, Alegonda, Maria en Henricus, in echte verwekt bij Anna Maria van den Bogaard, overleden. Jacobus van den Bogaard, Albertus van den Crommenacker, Henricus Teunisse, Jan Teunisse, Alegonda van den Broek, Maria van den Broek, Johan­nes Teunisse, Alegonda Teunisse, Elisabeth Teunisse, Anna Maria Teunisse, Arnoldus Teunisse, Henricus van den Bogaard, allen bouwlieden te Boe­kel, Michiel van den Crommenacker, bouwman te Boekel; Jan van Sleeuwen, bouwman te Boekel; Lam­bert van den Crommenacker, landbouwer te Erp, zijn de erfgena­men van Walraven van den Bogaard, overleden te Boekel op 01.12.1822. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

44  20.06.1823  Eedsprestatie successie.

Johanna Dirk Adriaans, landbouwer te Boekel, erfgename van Johannes Lamert Laurentis, overleden te Boekel op 25.12.1822, verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

45  20.06.1823  Eedsprestatie successie.

Antony Bevers, Henricus Bevers, Willem Bevers, Petronella Bevers, Anna Maria Bevers zijn de erfgenamen van Lambertus Bevers, overleden te Boekel op 06.02.1823.

46  24.06.1823  Akte van niet-vereniging.

Johannes van der Rijdt, winkelier te Beek en Donk, eiser, Michiel van der Aa, molenaar te Beek en Donk, gedaagde, moet betalen f. 108,- wegens door eiser geleverde goederen.

47  03.07.1823  Benoeming voogd.

Over: Johannes (5), wonende te Gemert, minderjarige zoon van Johannes Beekmans, overleden te Gemert op 28.04.1823 en van Maria van de Vondervoort, overleden te Gemert in 1818. Fami­lieraad: Antonius Beekmans, oom, landbouwer te Gemert; Michiel Beekmans, oom, landbouwer te Gemert; Johannes Beekmans, ach­terneef, landbouwer; Dirk van de Vondervoort, oom, landbouwer; Theodorus van der Aa, achterneef, dagloner; Theodorus van Melis, vriend, landbouwer. Antonius Beekmans wordt voogd.

48  08.07.1823  Akte van bekendheid.

Peter van Oorschot, 76 jaar, dagloner; Lambert van den Broek, 71 jaar, landbouwer; Henricus Vossenberg, 60 jaar, dagloner; Johannes Lucius, 54 jaar, dagloner, allen wonende te Boekel, verklaren dat de naam van Anneke Jan Lucius, overleden op 22.01.1785 moet worden gelezen als Anna Aarts. Deze was de moeder van Andries Lucius, dagloner te Boekel en getrouwd met Jan Lucius, vader van Andries.

49  18.07.1823  Akte van niet-vereniging.

Thomas Laurens Dirks, bouwman te Milheeze, gemeente Bakel, eiser. Hij beschuldigt Jan van Oirschot, bouwman te Milheeze ervan met zijn beesten te wegen door het vlas en de aardappe­len en over zijn erf. Jan van Oirschot beweert dat eiser de publieke weg heeft omgewerkt en met aardappelen heeft bepoot. Voor het invoeren van de Franse Wet zouden hij en zijn voorou­ders al over de weg hebben gevaren. De vrederechter besluit de situatie ter plaatse te gaan bekijken.

50  21.07.1823  Vonnis (zie 49).

Op verzoek van Thomas Laurens Dirks, bouwman te Milheeze is P.C. van Berckel, vrederechter met de griffier in de Hoeven te Milheeze bij de weg in kwestie om de situatie te beschrijven. De rechter besluit dat gedaagde een stukje afsnijdt door over het erf van eiser te gaan. Dit wordt hem verboden. Hij moet     f. 24,225 boete betalen.

51  25.07.1823  Eedsprestatie successie.

Antony Verbruggen, landbouwer te Beek en Donk, Petronella Vermeulen, dienstmeid te Bakel, erfgenamen van Anna Vermeulen, overleden te Beek en Donk op 13.02.1823, verklaren de nalaten­schap naar waarheid te hebben opgegeven.

52  25.07.1823  Benoeming voogd.

Over: Petronella (15), Henricus (14), Judocus (12), Bas (10), Ma­thijs (8), allen wonende te Bakel en over Peter (6), wonende te Venray, minderjarige kinderen van Peter van Berlo, overle­den te Bakel op 04.03.1823 en Josina van de Weijer, overleden te Bakel in september 1819. Familieraad: Joost Janssen, aange­huwde oom, landbouwer; Gerrit van Berlo, achterneef, landbou­wer; Peter de Veth, achterneef, landbouwer; Johannes van de Weijer, aangehuwde oom, landbouwer; Cornelis Cornelissen, aangehuwde oom, landbouwer; Johannes van Neerven, aangehuwde oom, strodekker, allen wonende te Bakel. Peter de Veth wordt voogd.

53  30.07.1823  Akte van bekendheid.

Catharina Goudsmits, meerderjarige particuliere te Vegchel wil gaan trouwen maar kan geen geboorteakte overleggen. Getuigen: Gerson Goudsmits, oud-kleerkoper te Vegchel (Vader); Antoon Kok, particulier te Gemert; Renier van der Aa, particulier te Gemert; Arnoldus van Eupen, deurwaarder te Gemert; Hendrik Jacobs, kleermaker te Gemert; Theodorus Hoevenaars, slager te Gemert; Theodorus Jagers, tapper te Gemert, verklaren te kennen Catharina Goudsmits; zij is een wettige dochter van Gerson Goudsmits en van Rachel Abrahams en dat zij is geboren te Bakel in ca. 1793.

54  16.08.1823  Beëdiging.

Godefridus Antonie Neomagus te Erp,ontvanger van de directe belastingen en accijnzen te Erp.

55  19.08.1823  Benoeming toeziend voogd.

Over: Johannes (19), wonende te Lieshout, zoon van Thomas van Osch, overleden te Lieshout in 1805, in echte verwekt bij Maria Verbruggen, particuliere te Beek en Donk. Familieraad: Dirk van Osch, broer, bouwman te Gemert; Jacobus van Osch, broer, bouwmansknecht te Lieshout; Francis van Osch, broer, bouwmansknecht te Gemert; Antony Verbruggen, oom, bouwman te Beek en Donk; Dirk Verbruggen, oom, bouwman te Lieshout; Martinus van Osch, neef, bouwman te Lieshout. Dirk van Osch wordt toeziend voogd.

56  26.08.1823  Vonnis.

Willem van Hout, bouwman te Boekel, eiser. Peter van den Rijt, bouwman te Boerdonk onder Erp, gedaagde. Willem van Hout eist betaling van f. 7,- en het leveren van den toebaat, bestaande uit kledingstukken en een jaar voer voor een schaap, tezamen voor f. 17,425 beloofd aan zijn zoon Huibert. Huibert was als schaapherder voor een jaar in dienst bij Peter van den Rijt, maar zou zonder reden weggejaagd zijn. Volgens Peter van den Rijt heeft Huibert de schapen op ongezonde en verboden plaat­sen laten grazen en is hij slapend aangetroffen. Vonnis: gedaagde moet betalen wat geeist wordt + de kosten.

57  02.09.1823  Eedsprestatie successie.

Peter Loyen, Gerardus Loyen, Maria Loyen, Peternel Loyen, allen bouwlieden te Gemert, erfgenamen van Henricus Loyen, overleden te Gemert op 15.01.1823 verklaren de nalatenschap naar waar­heid te hebben opgegeven.

58  29.08.1823  Eedsprestatie successie.

Pieter Johan van Mourik, bouwman te Erp, erfgenaam van Johanna Cornelia van Mourik, overleden te Eethen op 28.12.1822 ver­klaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

59  04.09.1823  Akte van bekendheid.

Daniel Janssen, landbouwer; Jan van Sleeuwen, landbouwer; Theodorus de Groot, metselaar; Peter van Dooren, particulier, allen wonende te Boekel verklaren dat de naam van Johannes Vrijters in het overlijdensregister van Boekel op 19.11.1810 moet worden verstaan als Jan Cisse en de naam van Catharina uxor Johannes Vrijters in hetzelfde register en dezelfde datum moet worden gelezen als Catharina Cornelis Ceele, overleden te Boekel. Zij waren de ouders van Franciscus Jan Cisse, bouw­mansknecht, geboren en wonende te Boekel.

60  09.09.1823  Eedsprestatie successie.

(Jacobus van Eupen, plaatsvervanger van de vrederechter). Arnoldus van Dooren, landbouwer te Gemert, erfgenaam van Johannes van Dooren, overleden te Gemert op 22.03.1823 ver­klaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

61  12.09.1823  Eedsprestatie successie.

Maria Theresia Beatrix Schenaerts, rentenierster te Lieshout, weduwe van Jan Jacob Ribbius, erfgename van Rochus Theodorus Schenaerts, overleden te Gheel op 02.03.1823 verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

62  16.09.1823  Akte van bekendheid.

Johannes Jan Dirks, 52 jaar; Johannes Lucius, 53 jaar; Jan van Zelandt, 48 jaar; Cornelis van Dooren, 49 jaar, allen bouwman te Boekel verklaren dat de naam van Cornelis Jaspert van den Berg in het overlijdensregister van Boekel op 30.07.1822 moet worden gelezen als Cornelis Jasperts en de naam van Joanna Maria van Lieshout in hetzelfde register en dezelfde datum moet worden gelezen als Joanna Maria Thonis, landbouwster, wonende te Boekel.

63  19.09.1823  Procesverbaal.

Op verzoek van Henricus Kivits, bakker en olieslager te Ge­mert. Verklaring afgelegd door Antonie Donkers en Jan Donkers over een vechtpartij en de gevolgen daarvan. Antonie Donkers, landbouwer te Gemert; Dirk Martens, herbergier te Gemert; Michiel Janse van den Berg, bouwman te Gemert; Leonard Leen­ders, bouwman te Gemert; Willem van Hout, slager te Gemert; Johannes Gijsberts van der Aa, herbergier en landbouwer te Gemert; Johannes Ver­schuuren, dagloner te Gemert; Jan Ver­schuuren; Anna van den Berg getrouwd met Johannes Janse van den Elsen, bouwman te Gemert.

64  22.09.1823  Eedsprestatie successie.

Jan de Groot, wever te Gemert als man en voogd over Barbara Krayeveld, erfgenaam van Johanna Krayeveld, overleden te Liempde op 26.02.1823 verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

65  Niet aangetroffen.

66  11.10.1823  Benoeming toeziend voogd.

Over: Maria (4), Johanna (3), wonende te Beek en Donk, minder­jarige dochters van Petrus van der Putten, landbouwer te Beek en Donk en van Antonetta van de Laar, overleden te Beek en Donk op 28.06.1823. Familieraad: Goord van der Putten, oom ,landbouwer te Beek en Donk; Adam Verbakel, aangehuwde oom, landbouwer te Beek en Donk; Johannes Kusters, achterneef, landbouwer te Gemert; Antonius van Gerwen, aangehuwde oom, landbouwer te Gemert; Cornelis van Hout, oud-oom, landbouwer te Gemert; Willem Dorelyers, achterneef, wever te Gemert. Antonius van Gerwen wordt toeziend voogd.

67  16.10.1823  Akte van bekendheid.

Joannes van den Berg, kuiper, bejaard jongman te Ravenstein wil gaan trouwen maar kan niet overleggen de overlijdensakte van zijn moeder Maria van den Eijnden. Getuigen: Petrus de Goey, particulier; Jan van Lanen, particulier; Henricus van den Acker, particulier; Denis Willems, kleermaker, allen wonende te Gemert.

68  24.10.1823  Eedsprestatie successie.

Plaatsvervangend Vrederechter Jacobus van Eupen.

Maria Corstens, weduwe en erfgename van Joannes Hezelaar, overleden te Gemert op 17.05.1823 verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

69  04.11.1823  Eedsprestatie successie.

Helena van den Elsen, landbouwster te Boekel, erfgename van haar man Gerardus Willem Brodden, overleden te Boekel op 19.04.1823 verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

70  13.11.1823  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over: Petrus (13) te Gemert, zoon van Willem Manders, overle­den te Gemert op 19.05.1823 en van Petronella van de Laar, overleden te Gemert in 1811. Familieraad: Albertus de Heze­laar, achterneef, bakker te Gemert; Theodorus Hoevenaars, achterneef, slager te Gemert; Gerrit Manders, vriend, land­bouwer te Bakel; Cornelis van de Laar, oom, particulier te Gemert; Johannes van de Laar, oom, landbouwer te Gemert; Willem van de Laar, oom, landbouwer te Gemert. Johannes van de Laar wordt voogd en Albertus de Hezelaar wordt toeziend voogd.

71  21.11.1823  Eedsprestatie successie.

Dirk Ambrosius Swinkels, landbouwer te Lieshout erfgenaam van Henricus Swinkels, overleden te Lieshout op 26.05.1823 ver­klaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

72  25.11.1823  Eedsprestatie successie.

Francis van den Elsen, wever te Gemert; Johannes van de Laar, landbouwer te Gemert; Peter Steegs, timmerman te Gemert, erfgenamen van Helena Maria van den Elsen, overleden te Gemert op 14.03.1823 verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

73  01.12.1823  Benoeming toeziend voogd.

Over: Maria (3), wonende te Gemert, minderjarige dochter van Johannes Beekmans, overleden te Gemert op 28.04.1823 en van Wilhelmina van Kessel. Familieraad:  Antony Beekmans, oom; Michiel Beekmans, oom; Michiel van de Ploesterdonck, achter­neef; Simon Penninx, aangehuwde oom; Johannes van Duijnhoven, oud-oom; Johannes van Dooren, achterneef, allen landbouwers wonende te Gemert. Toeziend voogd wordt Johannes Henricus Beekmans, landbouwer, broer.

74  05.12.1823  Benoeming toeziend voogd.

Willem van den Eijnde, bierbrouwer te Gemert, voogd over Petrus (7) wonende te Wees, Andries (6), Jan (4), Johanna (1) allen wonende te Gemert, minderjarige kinderen van Andries van den Eijnde, overleden te Gemert op 12.09.1823 en van Maria van Hout, overleden te Gemert op 25.12.1822. Familieraad: Godefri­dus Verhofstadt, aangehuwde oom, landbouwer te Gemert; Petrus van Lieshout, neef, kuiper te Gemert; Gerardus Royackers, neef, wever te Gemert; Andries van Hout, grootvader, landbou­wer te Gemert; Johannes van Hout, oud-oom, particulier te Gemert; Antonie van de Wijngaard, aangehuwde oom, olieslager te Boekel. Andries van Hout wordt toeziend voogd.

75  09.12.1823  Eedsprestatie successie.

Jan van den Biggelaar, Johannes Hoogaars, Aart Hoogaars, allen bouwman te Erp, erfgenamen van Maria Hoogaars, overleden te Erp op 01.03.1823 verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

76  20.12.1823  Beëdiging.

Herman Goossens, schout over de gemeente Lieshout en Aarle-Rixtel, wonende te Aarle, schatter over de gemeente van Gemert en bijschatter voor de personele belasting over de gemeente van Bakel.

77  18.12.1823  Beëdiging.

Hendrik Rietman, schout der gemeente van Gemert te Gemert; Antonius Ysermans, particulier te Gemert, schatters voor de personele belasting in de gemeente Bakel.

78  24.12.1823  Benoeming toeziend voogd.

Over: Anna Maria (16), Maria (14), Theodorus (11), Henricus (8), allen wonende te Lieshout, minderjarige kinderen van Adriaan Coppens, landbouwer te Lieshout en van Maria van Heertum, overleden te Lieshout in februari 1821. Familieraad: Johannes Coppens Hendrikszoon, neef, landbouwer; Martinus Vereijken, neef, landbouwer; Johannes van Osch, neef, landbou­wer; Johannes Coppens Adriaanszoon, broer, landbouwer; Marti­nus Coppens, broer, landbouwer; Christiaan Coppens, broer, landbouwer, allen wonende te Lieshout. Johannes Coppens Adri­aanszoon wordt toeziend voogd.

79  31.12.1823  Beëdiging.

Antonie van Kessel, landbouwer te Gemert, als vader en voogd over Wilhelmina, in echte verwekt bij wijlen Maria van der Aa. Willem van der Aa is toeziend voogd. Zij benoe­men Andries Mathijs van Handel, landbouwer te Gemert tot schatter van de inventaris nagelaten door de overledene.

1824

1  15.01.1824  Beëdiging.

Comparanten: Hendrik Rietman, schout te Gemert en Antonius IJsermans, particulier, worden benoemd tot respectievelijk schatter in de gemeente Beek en bijschatter in de gemeente Lies­hout.

2  13.01.1824  Eedsprestatie.

Comparant: Maria van Londen, echtgenote van Joseph Nooyen te Bakel ten wiens behoeve door Helena van Stratum eerder weduwe van Willem van de Kamp, overleden te Dinther, thans huisvrouw van Henricus Koenen wonend te Dinther bij het leven van Helena van Stratum het vruchtgebruik der goederen door voorschreven van de Kamp nagelaten met ‘den blooten eigendom’ wordt ver­enigd ten gevolge acte van afstand, gepasseerd voor Adriaan Boll, notaris te Dinther op 21.11.1823.

3  27.01.1824  Beëdiging.

Comparant Johannes van Vegchel, eerste assessor te Beek en Donk, schatter te Lieshout.

4  20.01.1824  Akte van niet-vereniging.

Comparant Johannes van Boort, bouwman te Beek en Donk, dag­vaardt Johannes van Vegchel, bouwman te Beek en Donk betref­fende f. 95,-. Niet verenigd.

5  20.01.1824  Benoeming toeziend voogd.

Over: Lambertus (20), Jan (18), Antonie (14) allen wonende te Erp, zonen van Johannes van Lieshout, landbouwer te Erp en van Adriana van de Tillaart, overleden te Erp op 14.01.1823. Familieraad: Antonie van Lieshout, oom, landbouwer; Johannes van den Tillaar, aangehuwde oom, landbouwer; Marten van de Wal. neef, metselaar; Laurens van den Tillaar, oom, landbou­wer; Marten v.d. Tillaar, neef, landbouwer; Willem Bekkers, neef, landbouwer, allen wonende te Erp. Lau­rens van den T­illaar wordt toeziend voogd.

6  23.01.1824  Akte van vereniging.

Comparanten: Willem en Johannes van der Zanden, bouwlieden te Gemert, eisers; Antonie Francis van den Berg, bouwman te Gemert moet f. 35,- betalen. Vereniging.

7  23.01.1824  Akte van bekendheid.

Comparant: Theodorus van Melis, bouwman te Gemert wil huwen maar heeft geen overlijdensakte van zijn moeder. Getuigen: Peter van der Aa, landbouwer; Johannes van der Aa, landbouwer; Antonie Slaets, landbouwer; Jan van Hassem, winkelier, allen wonende te Gemert hebben zijn moeder gekend: Peternel van de Kerkhof, overleden te Gemert in 1790.

8  23.01.1824  Akte van vereniging.

Comparanten: Cornelis van de Laar; Gerrit Slits, echtgenoot van Joanna van de Laar; Catharina Slits, weduwe van Antony van de Laar; Johannes van Rijssel, echtgenoot van Johanna Maria van de Laar; Johannes van de Laar voor zichzelf en als voogd over Petrus, minderjarige zoon van wijlen Willem Manders en wijlen Petronellla van de Laar; Willem van de Laar, allen bouwlie­den te Gemert mitsgaders Jan van de Laar, bouwman te Beek en Donk en Theodorus van de Laar, bouwman te Uden contra Laurens van Lanen, bouwman; Theodorus de Groot, metselaar; Johannes van Lanen, bouwman, allen te Boekel, de eerste als koper, de andere twee als borgen. Betreffende f. 27,52. Ver­eniging.

10  29.01.1824  Akte van bekendheid.

Comparanten: Arnoldus Gerits, pariculier te Boekel; Antonie Hendriks, klompenmaker te Boekel; Johannes Hendriks, bouwman te Boekel en Peter Willem Driesse, timmerman te Gestel, welke verklaren dat de naam van Wilm Driessen van Uden, voorkomend in het overlijdensregister van Boekel op 02.03.1811 moet worden verstaan en gelezen Wilm Driessen en dat de naam van Elisabeth Snijders, weduwe van Willem van Uden voorkomend in het overlijdensregister van Uden op 21.01.1823 moet zijn Elisabeth Gerits, weduwe van Willem Driessen; wel bekend als ouders van Wilhelmina Driessen, dienstmeid te Uden.

11  29.01.1824  Eedsprestatie.

Comparanten: Renier Royackers, timmerman; Francis Royackers en Jan Royackers, landbouwers in hoedanigheid van erfgenamen van wijlen Elisabeth Royackers, overleden te Gemert op 14.07.1823.

12  09.02.1824  Eedsprestatie.

Comparant: Johannes Biemans, landbouwer in hoedanigheid van man en voogd van Catharina van de Laar en Anna Maria van de Laar, landbouwers te Bakel, erfgenamen van Antony van de Laar, overleden te Gemert op 15.07.1823.

13  10.02.1824  Eedsprestatie.

Comparant: Henricus Verbaarschot, Petronella Verbaarschot en Johanna Maria Verbaarschot, allen landbouwers te Bakel, erfge­namen van Willem Verbaarschot, overleden te Bakel op 06.10.     1­823.

14  17.02.1824  Eedsprestatie.

Comparant: Catharina van de Laar, echtgenote van Johannes Biemans, landbouwer te Bakel, erfgenaam van Antony van de Laar, overleden te Gemert op 15.07.1823.

15  20.02.1824  Akte van bekendheid.

Comparant: Peter van Oirschot, particulier; Gerrit van Gerwen, particulier; Johannes Peters, landbouwer en Egbertus van den Hurk, timmerman, allen uit Boekel hebben verklaard dat Lucia Goord Kandelaars, weduwe van Peter de Goeij voorkomend in het overlijdensregister te Boekel moet worden gelezen als Lucia Cornelissen, weduwe van Petrus Cornelissen en dat zij zeker weten dat deze te Boekel is overleden in 1815 en is geweest de moeder van Johanna Maria in echte verwekt bij mede wijlen Petrus Cornelissen, overleden te Boekel in 1797. Johanna Maria Cornelissen is spinster te Boekel en behoeftig.

16  23.02.1824  Beëdiging.

Comparant: Antonius Keunen, bierbrouwer te Mierlo is benoemd tot schatter te Gemert.

17  09.03.1824  Dagvaarding.

Johannes van Heertum te Lieshout, gedaagde; gecompareerd: Martinus Vereyken, landbouwer, zwager; Leonardus van Heertum, landbouwer, neef; Adriaan Coppens, landbouwer, zwager; Johan­nes Christiaan van Osch senior, landbouwer, neef; Christiaan Brouwers, klompenmaker, neef; Theodorus Kuypers, landbouwer, aangehuwde oom, allen wonende te Lieshout, dagers. De familie­raad beweert dat gedaagde niet over meer verstandelijke vermo­gens beschikt dan van een kind; zwerft rond.

18  11.03.1824  Beëdiging.

Antonie Keunen, wonend te Mierlo wordt bijschatter te Lies­hout.

19  11.03.1824  Eedsprestatie.

Comparant Johanna Maria van Grotel, landbouwster te Bakel, erfgenaam van Joost van Grotel, overleden te Bakel op 29.12.    1­823.

20  19.03.1824  Eedsprestatie.

Jan Koenen, wever; Cornelis Koenen, wever; Dora Koenen, parti­culiere; Johannes Smits, wever; Hendrien Smits, particuliere; Antonet Smits, particuliere en Maria Smits, particuliere, allen wonende te Gemert, ergenamen van Peter Corstiaens, overleden te Gemert op 14.03.1823.

21  27.03.1824  Beëdiging.

Adam van der Meer, bouwman te Erp wordt schatter te Boekel.

22  30.04.1824  Akte van niet-vereniging.

Comparant: Willem van Moorsel, landbouwer te Lieshout dag­vaardt Hendrik Willem Royackers, landbouwer te Lieshout. Betreffende 1. f. 100,- en 2. f. 52,-. Niet verenigd.

23  01.05.1824  Verzegeling.

De schout van Erp verklaart dat op de 28.04.1824 te Erp was overleden Pieter Johan van Mourik in leven landbouwer te Erp; hij werd op 01.05 ter aarde besteld nalatende afwezige erfge­namen. Hij laat weduwe na: Maria Anna Berkenbosch (bewaarster van de zegels). Hele huisraad genoemd.

24  04.05.1824  Eedsprestatie.

Franciscus van Moorsel, medicine doctor te Gemert, erfgenaam van Dorothea Huberta van Moorsel, overleden te Helmond op 30.09.1823.

25  12.05.1824  Akte van bekendheid.

Comparanten: Mathijs Valkenburg, dagloner; Henricus van den Elsen, landbouwer; Cornelis van den Elsen, landbouwer; Adriaan van Haandel, landbouwer, allen te Boekel, verklaren dat: de naam van Gerardus Hendrik Strijbosch genoemd in het overlij­densregister van Boekel, overleden op 04.02.1818 moet worden gelezen als Gerardus Hendrikx en ook de naam van Anna Maria uxor Gerardus Strijbosch in het overlijdensboek van Boekel, overleden op 26.09.1805 moet worden gelezen als Anna van den Elsen, aangezien het woord ‘Strijbosch’ een bijnaam is van haar man. Het zijn de ouders van Gerardus Hendrikx, geboren te Boekel, thans wonende in ‘s-Hertogenbosch, terwijl Jennemie Mathias van der Leest in het overlijdensboek te Boekel, over-l­eden op 04.02.1818 is geweest de 2e vrouw van Gerardus Hen­drikx te Boekel overleden.

26  14.05.1824  Eedsprestatie.

Comparante Ester van Lijssel, particuliere te Gemert, erfgena­me van Cornelis van Dooren, overleden te Gemert op 06.11.1823.

27  20.05.1824  Akte van bekendheid.

Comparant: Henricus van Zelandt, landbouwer; Jan Hendriks, metselaar; Jan van Nelis, landbouwer; Martinus Mastenbroek, landbouwer, allen wonende te Gemert verklaren dat de naam Francis Peter Thijssen voorkomend in het overlijdensregister van Bakel op 09.11.1807 moet zijn Francis Peeters; dat de naam van Joanetta van Asten, weduwe van Francis Peter Thijssen voorkomend in het overlijdensregister van Bakel op 24.04.1811 moet zijn Joanetta van Asten, weduwe van Francis Peeters; dat de naam Piet Peter Thijssen voorkomend in het overlijdensre­gister van Bakel op 29.03.1784 moet zijn Piet Peeters en dat de naam van Anna Jacobs, weduwe van Peter Thijssen in het overlijdensregister van Bakel moet zijn Anna Jacobs, weduwwe van Piet Peeters op 27.11.1794 en dat de naam Thijssen slechts een bijnaam is.

28  12.06.1824  Eedsprestatie.

Comparant Andries van de Vondervoort, bouwman; Willem van de Vondervoort, bouwman; Henricus van de Vondervoort, bouwman; Antonie van Zelandt, bouwman; Willem van Zelandt, bouwman; Johannes Smits, bouwman; Cornelis van Lijssel, bouwman; Leo­nard Vogels, timmerman; Francis van de Elsen, wever; Johannes van Doren, timmerman; Willemijn van Doren, particuliere; Catharina van Doren, particuliere; Geertruy van Doren, parti­culiere; Francijn van Engelandt, allen te Gemert, erfgenamen van Anna Maria van de Vondervoort, overleden te Gemert op 17.11.1823.

29  14.06.1824  Eedsprestatie successie.

Comparant: Andries van Handel, bouwman; Adriaan van Handel, bouwmansknecht; Peter van Lijssel, bouwman; Andries van Lijs­sel, bouwman; Huberdina van Grotel, particuliere in hoedanig­heid van moeder en voogdes over Johannes in echte verwekt bij wijlen Adraan van Handel; Johanna van Handel, landbouwster; Catharina van Handel, dienstmeid, allen te Gemert en Francijn van Handel, dienstmeid te Boekel, ergenamen van Judocus Man­ders, overleden te Gemert op 31.12.1823.

30  15.06.1824  Eedsprestatie.

Comparant Henrica van Doren, particuliere; Johanna Maria van Doren, dienstmeid wonende te Gemert; Jan van Zelandt, land­bouwer; Maria van Doren, landbouwster, beiden te Boekel, erfgenamen van Anna Maria van de Vondervoort, overleden te Gemert op 17.11.1823.

31  21.06.1824  Eedsprestatie.

Comparant Hendrina Geenen, winkelierster wonende te Gemer­t, weduwe van Gijsbertus Melis, overleden te Gemert op 05.12.­1823.

32  28.06.1824  Eedsprestatie.

Comparant: Johanna van de Laar, landbouwster te Lieshout, ergename van Wilbert van de Laar, overleden te Lieshout op 31.01.1824.

33  02.07.1824  Eedsprestatie.

Comparant: Jan Coppens, Johannes Coppens, Catharina Coppens, Petronella Coppens en Johanna Coppens, allen landbouwers te Lieshout, erfgenamen van Dorothea Coppens, overleden te Lies­hout op 05.04.1824.

34  02.07.1824  Benoeming voogd.

Over: Anna Maria (18); Antonius (16); Petronella (11) , allen wonende te Erp, minderjarige kinderen van Willem van der Aa, overleden te Erp op 14.06.1824 in echte verwekt bij Anna Maria van den Nieuwenhof, overleden te Erp in 1819. Familieraad: Willem Timmers, zwager, landbouwer te Erp; Gerardus Loymans, zwager, landbouwer te St-Oedenrode; Hubertus van Stiphout, zwager, landbouwer te Erp; Arnoldus Hoogers, achterneef, landbouwer te Erp; Gerardus van Dooren, achterneef, landbouwer te Erp; Antonius van Rosmalen, achterneef, landbouwer te Erp. Antonius van Rosmalen wordt voogd.

35  06.07.1824  Akte van bekendheid.

Comparant: Gerardus Strijbosch, dagloner, geboren te Boekel, wonend te Den Bosch wil gaan huwen maar heeft geen doopakte. Hij is geboren in 1794 te Boekel en is de zoon van Gerardus Strijbosch en Anna van den Elsen. Getuigen: Johannes Rommen, koster; Mathijs van der Burgt, bode; Henricus van der Wijst, particulier; Antonius Hendriks, klompenmaker; Arnoldus van der Burgt, kramer; Jacobus Saas, zadelmaker; Joannes Verhof­stadt, schoenmaker, allen wonende te Boekel.

36  06.07.1824  Akte van bekendheid.

Comparant Gerardus Strijbosch (zie akte 35) kan geen akte van het overlijden van zijn moeder overleggen. Getuigen: Mathijs van der Burgt; Henricus van der Wijst; Antonius Hendriks, Jacobus Saas, allen wonende te Boekel (zie akte 35) verklaren moeder Anna van den Elsen te hebben gekend, te Boekel overle­den en van welk overlijden ‘den tijd om de menigvuldige jaren’ buiten hun geheugen is geraakt.

37  06.07.1824  Akte van bekendheid.

Comparant Gerardus van der Sanden, dagloner, geboren te Boe­kel, wonende te Den Bosch wil huwen en heeft geen geboorteak­te. Alle getuigen als genoemd in akte 35: hij is de zoon van wijlen Joachim van der Sanden en van Johanna van Oirschot, geboren te Boekel in 1787.

38  09.07.1824  Eedsprestatie,

Comparant Henricus van Handel en Johanna van Handel, landbou­wers te Erp, erfgenamen van Antonius van Handel, overleden te Erp op 23.12.1823.

39  13.07.1824  Akte van vereniging.

Comparant: Willem van de Laar, bouwman te Gemert dagvaardt Catharina Slits, weduwe van Antony van de Laar, landbouwster te Gemert f. 79,52 betreffende.

40  16.07.1824  Eedsprestatie.

Comparant: Theodora van der Willigen, particuliere te Gemert, erfgename van Elisabeth van der Willigen, overleden te Gemert op 22.11.1823.

41  24.07.1824  Benoeming toeziend voogd.

Over: Pieter Johann (13); Jan (10); Cornelis Johann (8); Wilhelmina Maria (6); Antonie (5); Johanna Barbara (3); Corne­lia (10 maanden), allen te Erp, kinderen van wijlen Pieter Johann van Mourik, overleden te Erp op 28.04.1824 en van Anna Maria Berkenbosch, landbouwster te Erp. Familieraad:  Johannes van Someren, bouwman te Veen, gemachtigd door Aart Janse Vos, tapper te Veen, kanton Heusden, neef; Johannes Koolhaas Ver­schoor, particulier te Heusden, achterneef; Antonie Peterse Verschoor, bouwman te Dussen, neef; Hubertus Berkenbosch, bouwman te Erp, oom; Adriaan Tielemans, bouwman te Erp,neef; Francis van Berckel, schoenmaker te Erp, achterneef. Zij benoemen Johannes Andreas Lungen, rentenier te Aarle-Rixtel tot toeziend voogd; is geen boedverwant.

42  03.08.1824  Eedsprestatie.

Comparant: Willem Scheepers, metselaar te Gemert, erfgenaam van Geertruy Melis, overleden te Gemert op 27.12.1823.

43  13.08.1824  Eedsprestatie.

Comparanten: Petronella en Johanna Maria Verbaarschot, land­bouwsters te Bakel, erfgenamen van Henricus Verbaarschot, overleden te Bakel op 25.02.1824

44  17.08.1824  Akte van niet-vereniging.

Eiser: Antonius van de Biggelaar, landbouwer te Erp. Verweer­der: Arnoldus Beckers, landbouwer te Erp. Omtrent erfdeel van eisers huisvrouw Geertruy Beckers, dochter van Arnoldus Bec­kers en Helena Scheepers, haar aangekomen van grootvader Cornelis Scheepers.

45  20.08.1824  Eedsprestatie.

Comparanten: Caspar van Houtert, wever; Andries van Houtert, wever; Arnoldus Grassens, wever; Mathijs Saris, wever; Arnol­dus Saris, wever; Maria Saris, particuliere; Maria van Hou­tert, particuliere; Lucas Saris, particulier als vader/voogd over Christianus, Maria, Elisabeth en Johanna in echte verwekt bij Aldegonda van den Eynde, allen wonende te Gemert, erfgena­men van Justina van den Eynde, overleden te Gemert op 26.01.­1824.

46  31.08.1824  Verzegeling.

Johannes Koolhaas Verschoor, klerk secretarie van de stad Heusden (zie akte 41) dat bij Pieter Johann van Mourik, over­leden te Erp als zegelbewaarster optreedt Anna Maria Berken­bosch.

47  06.09.1824  Eedsprestatie.

Comparant: Hendrina van de Sande, erfgename van Catharina van de Sande, overleden te Boxtel op 11.04.1824.

48  11.09.1824  Benoeming voogd.

Over: Antonius (17) wonend te Boekel, zoon van wijlen Francis Jan Hendriks, overleden te Boekel op 01.05.1823 en van wijlen Johanna Maria van Haandel, overleden te Boekel op 04.05.1819. Familieraad: Gerardus Hendriks, broer, bouwmansknecht te Boekel; Arnoldus Geerts, aangehuwde oom, particulier te Boe­kel; Jacobus Peters Cobussen, neef, landbouwer te Boekel; Jacobus Huibert van Haandel, oom, bouwman te Boekel; Hendrik Tonys, aangehuwde oom, bouwman te Boekel; Willem van Ooyen, neef, bouwman te Boekel. Gerardus Hendriks wordt benoemd tot voogd.

49  11.09.1824  Eedsprestatie.

Johannes Hendriks, Huiberdina Hendriks en Catharina Hendriks, bouwlieden te Boekel en Gerardus Hendriks, bouwmansknecht, ook als voogd over Antonius Hendriks (zie akte 48). erfgenamen van Marianna Hendriks, overleden te Boekel op 02.03.1824.

50  07.10.1824 Akte van bekendheid.

Comparant: Joannes van den Elsen, wever te Berlicum, weduw­naar van Joanna Konings, overleden te Berlicum, wil huwen maar heeft geen akte van het overlijden van zijn moeder. Getuigen: Jan van Lanen, particulier; Jan van Hassem, winkelier; Corne­lis van Lijssel, landbouwer; Theodorus Jagers, tapper, allen wonende te Gemert verklaren te hebben gekend Elisabeth van de Mortel (moeder), overleden te Gemert in 1778.

51  16.11.1824  Akte van bekendheid.

Comparant: Willem van Bragt, ketellapper te Beek en Donk, weduwnaar van Maria van der Putten, overleden te Beek en Donk wil huwen maar heeft geen overlijdensakte van zijn moeder. Getuigen: Godefridus Verbakel, landbouwer; Thomas van Dijnen, landbouwer; Antonius Kluytmans, touwslager; Mathijs Nooyen, landbouwer, allen wonende te Beek en Donk verklaren te hebben gekend Margaretha van Thiel (moeder), overleden te Beek en Donk in 1795.

52  19.11.1824  Eedsprestatie.

Comparant: Petronella van de Ven, landbouwster te Gemert, erfgename van Willem Penninx, overleden te Gemert op 13.04.     1­824.

(ongenummerd)  30.11.1824  Akte van niet-vereniging.

Comparant: Mr. Petrus Alexander d’Artillaet Büll, advokaat te Eindhoven, gevolmachtigde voor Arnoldus van Osch, dagloner te Zaltbommel, gedagvaard door deurwaarder Arnoldus van Eupen. Dhr. Eligius Antonius Josephus Ruis, medicinae docter te Gemert (verweerder) omtrent f. 600,-.

53  03.12.1824  Benoeming speciale voogd.                      (voor verdeling van goederen). Over: Henricus, minderjarige zoon van Henricus van de Kerkhoff, landbouwer te Boekel en van wijlen Mechtilda van den Bogaard. Familieraad: Jan van Alphen, achterneef, landbouwer te Uden; Gerardus van Dijck, achter­neef, landbouwer te Uden; Willem van Doornink, achterneef, dagloner te Gemert; Cornelis van den Bogaard, oom, landbouwer te Boekel; Gerardus van den Bogaard, oom, landbouwer te Boe­kel; Lambertus van den Bogaard, oom, landbouwer te Boekel. Gerardus van den Bogaard wordt voogd.

54  17.12.1824  Eedsprestatie.

Comparanten: Francis Fransen, bouwman; Johannes Fransen, bouwman; Peter Fransen, bouwman; Martinus Jansen, wever, allen wonende te Lieshout, erfgenamen van wijlen Hendrina Dekkers, weduwe van Wilhelmus Fransen, overleden te Lieshout op 03.06.   ­1824.

55  Niet aangetroffen.

56  ……….  Eedsprestatie.

Comparant: Caspardina Habraken, particuliere te Gemert, erfge­name van van haar overleden man Jan de Groot, overleden te Gemert op 06.06.1824.

1825

57  03.01.1825  Akte van bekendheid.

Comparante Anna Maria Smits, geboren te Boekel, meerderjarig, dienstmeid, wonende te Nistelrode. Reden: voorgenomen huwe­lijk, betreffende het overlijden van haar vader en moeder Gerardus Smits, overleden in 1821 en Elisabeth Albers, overle­den in 1814 te Boekel.

Getuigen: Jan van Oort, Antonius de Wit, Adriaan Adriaans, Willem Elemans, allen landbouwers te Boekel.

58  04.01.1825  Benoeming toeziend voogd.

Over Andreas, 16 j., en Theodorus, 12 j., beide wonende te Lieshout, minderjarige zonen van wijlen Adrianus Meulendijks, overleden te Lieshout 19.06.1821 en Maria Spoordonk, wolspin­ster, Lieshout.

Familieraad: Antonius Meulendijks, oom, landbouwer, Beek en Donk, Jan Meulendijks, achterneef, dagloner, Lieshout, Antoni­us Kluijtmans, achterneef, touwslager, Beek en Donk. Henricus Daniels, oud oom, wever, Lieshout: Theodorus Brou­wers, achter­neef, stroo-dekker, Lieshout: Petrus Spoordonk, achterneef, dagloner, Lieshout.

Toeziend voogd Antonius Meulendijks en Gijsbertus van de Rijdt, geen bloedverwant, timmerman, Lieshout.

59  04.01.1825  Beëdiging.

Comparanten Hendrik Rietman, schout der gemeente Gemert, en Antonius IJsermans, particulier, beiden wonende te Gemert, eerstgenoemde in de hoedanigheid van schatter personele belas­ting over de gemeenten Beek en Donk, Lieshout, Bakel, Aarle-Rixtel, Nuenen en Lierop, de tweede in voorschreven hoeda­nigheid over de gemeenten Beek en Donk, Bakel, Aarle-Rixtel en als bijschatter over Lieshout en Nuenen.

60  04.01.1825  Beëdiging.

Comparant Joannes van Vegchel, 1e accessor bij de Heere Schout te Beek en Donk, wonende te Beek en Donk in de hoedanigheid van schatter der personele belasting in de gemeente Lieshout.

61  07.01.1825  Eedsprestatie successie.

Comparante Megchelina Cox, landbouwster te Bakel, erfgename van wijlen Willem Cox, overleden te Bakel 01.10.1824.

62  15.01.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Jacomina Verheggen, particuliere, Mill, wil gaan trouwen met Gerardus Stevens, landbouwer te Mill, betreft het overlijden van haar grootouders van moederszijde Jacobus van den Berk en Megchelina de Groot, beiden overleden te Gemert. Getuigen: Petrus van Dooren, particulier, 77 j.; Antonius van der Sanden, particulier, 75 j.; Petrus van Deursen, landbou­wer, 73 j.; Jan van Hassem, winkelier, 70 j.; allen wonende te Gemert.

63  18.01.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Cornelius Manders, landbouwer te Boekel. Wil gaan trouwen, maar kan geen overlijdensakte overleggen van zijn vader Joannes Man­ders, overleden te Boe­kel. Getuigen: Daniel Jans­sen; Johannes de Man; Johannes Janssen; Nicolaas Smits; allen bouwlieden te Boekel.

64  21.01.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Maria Anna Cornelissen, dienstmeid te Erp, wil gaan trouwen, maar kan geen overlijdensakte overleggen van haar vader Arnoldus Johannes Peter Cornelissen, overleden te Boekel 1812. Getuigen: Henricus van Kol, landbouwer te Erp; Francis Peter Hendriks, dagloner, Erp; Johannes van den Crom­menacker, landbouwer te Boekel; Johannes Arnoldus Johanissen, landbouwer te Boekel.

??   21.01.1825  Proces-verbaal.

Comparant Cornelis Renteniers, olieslager te Gemert, klagende dat Francis Verschuuren, bouwmanszoon te Gemert, in den avond van den 19de dezes in de herberg van Christiaan Jansen te Gemert, onder andere twistredenen hem comparant heeft toege­voegd: gij zijt een schelm, hetwelk is gehoord door Johannes van Dooren en Willem van der Zanden, beide landbouwers te Gemert. De comparant, over dit honend gezegde beledigd, ver­zocht ons daarvan proces-verbaal op te maken. (akte bevat van beide getuigen ook een beëdigde verklaring van bovengenoemd feit).

65  22.01.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Wilhelmus Haubraecken, arbeider, Veghel, wil gaan trouwen maar kan geen overlijdensakte overleggen van zijn vader en moe­der, Lambertus Haubraecken en Henrica Manders, beide overleden te Gemert. Getuigen: Peter van Dooren, parti­culier; Jan van de Rijdt, metselaar; Petrus van Deursen, landbouwer; Jan van Hassem, winkelier; allen wonende te Ge­mert.

66  24.01.1825  Beëdiging.

Hendrik Rietman, schout der gemeente Gemert en Antonius IJser­mans, particulier, beiden wonende te Gemert, in hoedanig­heid van schatters personele belasting van de gemeente Mierlo, de eerste ook als bijschatter der gemeente Heeze.

67  25.01.1825  Eedsprestatie successie.

Comparante Catharina de Wit, landbouwster te Boekel, weduwe van Peter van der Dennen, overleden 02.07.1800 te Boekel. Erfge­name van wijlen haar man.

68  26.01.1825  Beëdiging.

Comparant Joseph Daniels, landbouwer te Lieshout, toeziend voogd over Leonardus en Christina, minderjarige kinderen van Petrus Verhaessen, landbouwer te Lieshout en wijlen Alegonda Daniels, overleden te Lieshout. Laurens Swinkels, bierbrouwer, Lieshout is de schatter.

69  08.02.1825  Vonnis.

Zaak tussen Cornelis Verstappen en Joannes Daniels, bouwlieden te Lieshout, in hun hoedanigheid van voogd over Roelof, Petro­nella en Martinus, minderjarige kinderen van wijlen Christiaan Roelofs Daniels en wijlen Joanna Verstappen als eisers, en Nicolaas Reloe, landbouwer te Lieshout, betreffende het hakken van hout op land in huur bij Nicolaas Reloe, verhuurd door eisers. De verschuldigde huur is ¦ 16,74.

70  11.02.1825  Beëdiging.

Comparant Antonius IJsermans, particulier, te Gemert, in hoedanigheid van schatter der personele belasting over het jaar 1825 voor de gemeente Budel.

71  17.02.1825  Benoeming toeziend voogd.

Over Franciscus, 7 j., Lieshout, minderjarige zoon van wijlen Joost van Heertum, overleden te Lieshout 03.04.1819 en Anna Maria van de Kerkhof, landbouwster te Lieshout. Familieraad: Martinus Vereyken, aangehuwd oom, landbouwer, Lieshout; Jan van Osch, achterneef, landbouwer, Lies­hout; Joannes Royackers, achterneef, landbouwer, Lieshout; Joannes van de Kerkhof, oom, landbouwer, Aerle; Peter van de Kerkhof, oom, dagloner, Aerle; Renier van Dommelen, achterneef, kleermaker, Lieshout. Toe­ziende voogden zijn Martines Vereyken en Joannes Royackers.

72  18.02.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Wilhelmus van Lierop, arbeider, Nistelrode, wil gaan trouwen, maar kan geen overlijdensakten overleggen van zijn moeder en grootmoeder van moederszijde, Arnolda Jonkers en Maria van der Heijden, beiden overleden te Erp. Getuigen: Gerar­dus Schepers; Henricus van Dommelen; Theodorus Verstegen; Henricus van den Berg; allen landbouwers te Erp.

73  28.02.1825  Beëdiging.

Antonius IJsermans, particulier te Gemert in hoedanigheid van schatter der personele belasting over het 1825 voor de ge­meente Maarheeze.

74  22.02.1825  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Cornelia, 16 j.; Joanna, 14 j.; Laurentius, 12 j. en Petronella, 10 j.; allen wonende te Bakel, minderjarige kinde­ren van wijlen Joannes Manders, overleden te Bakel, juli 1824 en wijlen Joanna Dirks, overleden te Bakel 31.01.1825. Fami­lieraad: Joannes Manders, broer minderjarigen, bouwman; Joan­nes Manders, oom, particulier; Joannes van den Hout, aangehuwd oom, bouwman; Thomas Dirks, oom, bouwman, Franciscus Dirks, oom, bouwman; Petrus Nooyen, aange­huwd oom, bouwman; allen wonende te Bakel. Joannes Manders, broer wordt toeziend voogd. Thomas Dirks wordt voogd.

75  25.02.1825  Eedsprestatie successie.

Comparant Theodorus van Vijfeijken, bouwman; Joannes van Vijfeijken, bouwmansknecht; Francina Swinkels, dienstmeid; Joannes Swinkels, bouwman; Joanna Maria van Vijfeijken, land­bouwster en Gerardus van den Broek, bouwman; allen wonende te Lieshout als erfgenamen van wijlen Dorothe Swinkels, overleden te Lieshout 28.06.1824.

76  18.03.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Cornelis van Gemert, dagloner, Boekel, wil gaan trouwen, maar kan de geboorteakte niet overleggen, waarin staat dat hij de wettige zoon is van Arnoldus van Gemert en Hendriena Smits en geboren te Boekel in de jare 1789. Getui­gen: Wilhelmus van de Burgt, particulier, Gemert; Wilhelmus Lucius, dagloner, Boekel; Mathijs van de Burgt, dagloner, Boekel; Jacobus van Gemert, dagloner, Boekel; Joannes van Dalen, wever, Boekel; Joannes Lucius, dagloner, Boekel; Chris­tianus van Gemert, dagloner, Boekel.

77  26.03.1825  Beëdiging.

Comparant Martinus Kuypers, landbouwer, Gemert, beëdiging als deskundige voor de waardering der Domeinen onder het resort van het kantoor te St. Oedenrode.

78  29.03.1825  Akte van niet-vereniging.

Comparant Jacobus van Eupen, secretaris gemeente Gemert, krachtens onderhandse akte van substituten dd 24­.02.1825 te St. Oedenrode, ontvanger voor regt en verhogin­gen 1gld 1ct aan en verleend door Peter de Vels, koopman en Gode­fridus van Hombergh, bouwman, beiden wonende te Deurne en heeft op heden gedagvaard bij exploit van deurwaarder Arnol­dus van Eupen., Jan Cornelis de Groot en Jan Jansse van Schip­stal, beiden bouwlieden te Gemert. De 1e als schuldenaar principaal, de 2e als borg en medeschuldenaar, zich te vereni­gen over de eis, welke de requirant voornemens is te formule­ren voor de Recht­bank van eersten aanleg te Eindhoven. Te betalen 507 francen en 50 centimes of 250 nederlandsche gul­dens, mitsgaders de daarop sedert 28.10.1817 veragterden interesten ad 5 guldens procent jaarlijks onder korting van hetgeen zijn bewijzen te hebben betaald. Schuldig erkend aan en ten behoeve van wijlen Antony Corstens in leven rentenier en overleden te Gemert, bij autentique akte, gepasseerd voor notaris Jan Francis Aelders te Gemert den 28.10.1812. De par­tijen hebben zich niet kunnen verenigen.

79  05.04.1825  Eedsprestatie successie.

Comparanten Godefridus van Bragt, bouwman te Beek en Donk; Wilhelmina van Bragt, spinster te Lieshout; als erfgenamen van wijlen Thomas van Bragt, overleden te Beek en Donk op 28.10.­1824.

80  08.04.1825  Eedsprestatie successie.

Comparanten Wilhelmus Evers, landbouwer; Johannes Evers, land­bouwer en Petronella Verbruggen, weduwe van wijlen Jan Evers als moeder en voogdes over Anna Maria, Wilhelmina, Elisabeth en Catharina haar minderjarige kinderen, als erfgenamen van wijlen Henricus Evers, overleden te Bakel op 4.12.1824.

81  19.04.1825  Eedsprestatie successie.

Comparanten Jan Willem van den Elsen; Andries van den Elsen; Johannes van de Vossenberg en Hendrik de Klejn, landbouwers en Henricus van den Berg, winkelier, allen wonende te Gemert en Jan Beckers, landbouwer te Erp. Erfgenamen van wijlen Johannes van den Elsen, overleden te Gemert op 27.9.1824.

82  03.05.1825  Akte van bekendheid.

Comparante Maria Brouwers, dienstmeid te Beek en Donk wil gaan trouwen, maar kan geen overlijdensakte overleggen van haar vader. Franciscus Brouwers is overleden te Erp in 1815. Getui­gen: Theodorus Brouwers; Joannes Brouwers; Theodorus van Moorsel, alle drie landbouwers te Lieshout, Peter Jan Peters, landbouwer te Beek en Donk.

83  03.05.1825  Eedsprestatie successie.

Leendert van Heertum, dienstknecht en Maria van Heertum, beiden wonende te Beek en Donk, Francijna van Heertum, dienst­meid te Lieshout; Peter van der Zanden, landbouwer te Lieshout in hoedanigheid van voogd over Johanna en Annemaria, minderja­rige kinderen van wijlen Joost van Heertum en wijlen Theodora van der Zanden; Anna Maria van de Kerkhof, weduwe van wijlen Joost van Heertum, spinster te Lieshout in hoedanigheid van moeder en voogdes over Francis, in echte verwekt bij Joost van Heertum. Francijna van Heertum, landbouwster te Lieshout; Johannes Koppens, landbouwer te Veghel; Martinus Koppens, landbouwer en Christiaan Koppens, bouwmansknegt, beiden wonen­de te Lieshout; Hendrina Koppens, dienstmeid te Aarle; Helena Koppens, dienstmeid te Lieshout; Adriaan Koppens, landbouwer te Lieshout in hoedanigheid van vader en voogd over Maria, Theodorus, Henricus en Anna Maria in echte verwekt bij wijlen Maria van Heertum. Allen zijn erfgenamen van wijlen Johannes van Heertum, overleden te Lieshout op 1.10.1824.

84  03.05.1825  Eedsprestatie successie.

Comparant Leendert van Heertum, dienstknecht, Maria van Heer­tum, dienstmeid, beiden wonende te Beek en Donk; Francijna van Heertum, dienstmeid te Lieshout; Peter van der Zanden, bouwman te Lieshout, in hoedanigheid van voogd over Johanna en Anna Maria, minderjarige kinderen van wijlen Joost van Heertum en wijlen Theodora van der Zanden en Anna Maria van de Kerkhof, spinster te Lieshout, weduwe van wijlen Joost van Heertum als moeder en voogdes over Francis in echte verwekt met wijlen haren man. In hoedanigheid van erfgenamen van Henricus van Heertum overleden te Lieshout op 14.10.1824.

85  03.05.1825  Eedsprestatie successie.

Maria Spoordonk, spinster te Lieshout, weduwe van wijlen Adriaan Meulendijk in hoedanigheid van moeder en voogdes over Andries en Theodorus, in echte verwekt bij haren man. Als erfge­namen van wijlen Leonardus Meulendijk, overleden te Lieshout op 8.10.1824.

86  06.05.1825  Akte van bekendheid.

Comparante Helena Opsteen, spinster te Uden wil gaan trouwen. Betreft overlijden van grootmoeder van moederszijde, Dorothea van Lieshout, overleden waarschijnlijk te Gemert, nademaal zij Peter van Berlo met wie zij in de echt verbonden is geweest, in zijn tweede huwelijk te Gemert woonachtig. Getuigen: Anto­nie Koenen, particulier, 77 jr.; Jan van Berlo, particulier, 76 jr.; Jan van Houtert, wever, 76 jr.; Jan Willem Verhagen, particulier, 69 jr; allen wonende te Gemert.

87  14.05.1825  Benoeming voogd.

Theodora Aelders, winkelierster te Gemert, weduwe van wijlen Willem van Lend, in leven koopman te Gemert, wettige voogdes over Elisabeth, Maria, Marianne, Joanna, Henricus, Catharina, Wilhelmina en Cornelia in echte verwekt met wijlen haar man. Dat zij voornemens is een tweede huwelijk aan te gaan met Jacobus Joannes Wittebol, particulier te Gemert en dat zij ter voldoening aan de Wet door de familieraad wordt verzogt of zij de voogdij over haar minderjarige kinderen zal behouden en dat aanstaande echtgenoot als mede-voogd wordt toegevoegd. Fami­lieraad: Jan Alewijn de Beijer, oom, particulier; Petrus van de Loo, bakker, vriend; Henricus van der Putten, winkelier, vriend; Jan Francis Aelders, grootvader, notaris; Joannes Hendriks Corstens, aangehuwde oom, wever; Anselmus van den Eijnden, aangehuwde oom, winkelier; allen te Gemert woonach­tig. Deze hebben verklaard, dat Theodora Aelders, weduwe van wijlen Willem van Lent in de voogdij over hare minderjarige kinderen wordt gecontinueerd en dat door haar huwelijk Jaco­bus Joannes Wittebol als medevoogd wordt toegevoegd.

88  14.05.1825  Benoeming toeziend voogd.

Over Elisabeth, 12 jr.; Maria 10 jr.; Marianna 9 jr.; Joanna 8 jr.; Henricus 4 jr.; Catharina 6 jr.; Wilhelmus 2 jr. en Cornelia 11 mnd., allen wonende te Gemert, minderjarige kinde­ren van Theodora Aelders, winkelierster te Gemert, in echte verwekt bij wijlen Willem van Lent, overleden te Gemert op 08.06.1824. Familieraad: Jan Alewijn de Beyer, oom, particu­lier; Petrus van de Loo, bakker, vriend; Hendricus van der Putten, winkelier, vriend; Jan Francis Aelders, grootvader, notaris; Joannes Hen­driks Cor­stens, aangehuwd oom, wever; Anselmus van der Eynden, aange­huwd oom, winkelier; allen wonende te Gemert. Jan Alewijn de Beyer wordt toeziend voogd.

89  27.05.1825  Benoeming toeziend voogd.

Tot benoeming van toeziend voogd Elisabeth 11 j. en Arnoldus 8 j.; beiden wonende te Lieshout, minderjarige kinderen van wijlen Johannes van den Broek, overleden te Lieshout op 07.04.1819 in echte verwekt bij Clasina Terbeek, landbouwster te Lieshout. Familieraad: Judocus Wagemans, aangehuwd oom, dagloner, Lies­hout; Martinus Maas, aangehuwd oom, landbouwer, Lieshout; Johannes van den Broek, achterneef, bouwmans­knecht, Lieshout; Laurentius Terbeek, oom, landbouwer, Lies­hout; Henricus Berkers, aangehuwd oom, wever, Aerle; Wijnand van Vaale, aangehuwd oom, Mierlo. Johannes van den Broek wordt toeziend voogd.

90  07.06.1825  Akte van vereniging.

Comparant Jacobus van Eupen, koopman te Gemert en gedagvaard bij exploit van den Deurwaarder Laurens Klumpers,

dd 03­.06.1825 te St Oedenrode geregistreerd, heden gedag­vaard te hebben Jan Rut van den Heuvel en Jan Willem van Lanen, bouw­lieden te Boekel schuldenaars principaal, om zich te verenigen ter zake ene akte welke de requirant voornemens is te formuleren voor de regtbank voor eersten aanleg te Eindho­ven. Om te betalen 105 gld nederlands ter zake over acceptatie dd 03.02.­1824 geregistreerd te St Oedenrode. De partijen ver­enigen zich.

91  09.06.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Antonius van Extel, wever, meerderjarige te Gemert, wil gaan trouwen. Betreft het overlijden van grootouders Willem van Extel als grootvader, Anna Maria van Deursen als grootmoeder van vaderszijde en Johannes van der Hagen als grootvader en Antonet van der Heiden als grootmoeder van moederszijde, allen overleden te Gemert. Getuigen: Antonius Oppers, 82 j., particulier; Johannes van der Horst, 77 j., landbouwer; Peter Melis, 76 j., slagter; Jan Willem van Weert, 74 j., particulier.

92  01.07.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Daniel van der Steen, meerderjarige jongman, daglo­ner, Boekel wil gaan trouwen. Betreft dat hij is de wettige zoon van Jacobus van der Steen en Helena Hendriks en geboren te Boekel in 1790. Getuigen: Wilhelmus Lucius, dagloner; Henricus Cramers, landbouwer; Henricus Janssen, dagloner; Petrus van Daalen, dagloner; Joannes Tielemans, dagloner; Leonardus Vissers, dagloner; Mathijs Valkenburg, dagloner,

allen wonende te Boekel.

93  01.07.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Daniel van der Steen, meerderjarige jongman, daglo­ner, Boekel. Wil gaan trouwen. Betreft: het overlijden van zijn ouders Jacobus van der Steen en Helena Hendriks en dat Jacobus van der Steen is overleden te ’s Hertogenbosch en Helena Hendriks te Boekel. Getuigen: Wilhelmus Lucius, daglo­ner; Henricus Cramers, landbouwer; Henricus Janssen, dagloner; Petrus van Daalen, dagloner, allen wonende te Boekel.

94  5.7.1825  Eedsprestatie successie.

Comparant Peter van den Berg, bouwman, Boekel; Willem van den Berg, landbouwer, Erp; Walraven van den Berg, landbouwer te Gemert. Als erfgenamen van wijlen Willem van den Berg, overle­den te Boekel op 25.12.1824.

95  2.8.1825  Beëdiging.

Comparant Antonius Bos, veldwachter in de gemeente Beek en Donk en aldaar wonende en als zodanig aangesteld bij besluit van het gemeentebestuur van Beek en Donk op 13.7.1825.

96  2.8.1825  Eedsprestatie successie.

Comparante Wilhelmina Kivits, molenaresse te Gemert als erfge­naam van wijlen haren broeder Adrianus Kivits, overleden te Gemert op 25.2.1825.

97  3.8.1825  Eedsprestatie successie.

Comparant Johanna Maria van den Akker, particuliere, Gemert. Erfgename van wijlen Petrus van den Akker, overleden te Gemert op 12.1.1825.

98  3.8.1825  Eedsprestatie successie.

Comparanten Johannes Tomasse, bouwman, Lieshout; Jan de Groot, particulier en Geertruy de Groot, weduwe van Andreas van der Aa, landbouwster, beiden wonende te Beek en Donk. Erfgenamen van wijlen Arnoldus Thomasse, overleden te Son op 19.2.1823.

99  5.8.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Laurentius van Hees. meerderjarig, geboren te Boe­kel, wonende te Uden, dagloner, is voornemens een huwelijk aan te gaan. Betreft overlijden van zijn grootouders van moeders­zijde Henricus Claassen en Catharina van Stiphout, beiden overleden te Beek en Donk. Getuigen: Willem van Bragt, ketel­lapper; Thomas van Dijnen, bouwman; Antoon Meulendijks, bouw­man; Francis Manders, particulier; allen wonende te Beek en Donk.

100  5.8.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Laurentius van Hees, meerderjarige, geboren te Boe­kel, wonende te Uden, dagloner. Reden: zijn voorgenomen huwe­lijk, is de wettige zoon van Antonius van Hees en Catharina Claassen en hij is geboren omtrent den jare zeventienhonderd zeven en tachtig. Getuigen: Joost Cuypers, dagloner te Ba­kel; Willem Cuypers, particulier te Gemert; Petrus Cuy­pers, bouwman te Gemert; Leonardes van Hees, dagloner te Boekel; Johannes Frijters, dagloner te Boekel; Willem van Bragt, ketellapper te Beek en Donk; Johannes Royackers, landbouwer te Gemert.

101  5.8.1825  Akte van bekendheid.

Comparant Laurentius van Hees, meerderjarige, geboren te Boekel, wonende te Uden, dagloner. Reden: voorgenomen huwe­lijk. Geen akte van het overlijden van zijn ouders. Dat Anto­nius van Hees en Josina Claassen beiden zijn overleden te Boekel, doch de tijd buiten hun (getuigen) geheugen is ge­raakt. Getuigen: Leonardus van Hees, dagloner te Boekel; Johan­nes Frijters, dagloner te Boekel; Willem van Bragt, ketellapper te Beek en Donk; Johannes Royackers, landbouwer te Gemert.

103  9.8.1825  Eedsprestatie successie.

Comparant Anna Maria Slits, landbouwster te Gemert, weduwe van Andries van Handel, overleden te Gemert op 15.1.1825 als erfgename van wijlen haar man.

104  2.9.1825  Eedsprestatie successie.

Comparant Gerardus Klaassen, landbouwer, Willem Klaassen, landbouwer te Erp; Antonia Klaassen, landbouwster te Erp; Hendrik Tielen, landbouwer te Erp in hoedanigheid van vader en voogd over Martinus, Wilhelmus en Geertruy in echte verwekt bij wijlen Elisabeth Klaassen en Anna Maria Klaassen, land­bouwster te Boekel, allen als erfgenamen van wijlen Johannes Klaassen, overleden te Erp op 9.2.1825.

105  6.9.1825  Eedsprestatie successie.

Comparant Helena Jorissen, wonende te Erp in hoedanigheid van en voogdes over  Gerardus, Lambertus, Petrus, Maria een ….in echte verwekt met wijlen Martinus Klaassen, erfgename van wijlen Johannes Klaassen, overleden op 9.2.1825 te ….

106  6.9.1825  Akte van niet-vereniging.

Comparant Peter van Dinter, dagloner te Helmond, dewelke heeft gezegd bij exploit van den deurwaarder van Eupen, in dato 2.9.1825, behoorlijk te St.Oedenrode geregistreerd, gedag­vaard te hebben Dirk Slits, bouwman te Bakel om op heden voor ons te compareren ware het mogelijk zich met den eischer te verenigen over en ter zake eener akte, welke de eischer voornemens is te inste …. voor de rechtbank van Eersten aanleg te Eindhoven ten einde de gedaagde zich mag zien, hooren, condamneren om aan den eischer te leveren de helft van de klaren gewassen op het veld de Bokhorst gelegen onder Bakel welke den eischer en gedaagde samen hebben ingezaaid onder belofte en akkoord om samen te delen en de gedaagde niet tegenstaande alle minnelij­ke pogingen weigert te doen, de partijen niet hebbende kunnen verenigen, hebben wij vrederechter dezelven verzonden naar den competenten regter.

1826

123  04.01 1826  Akte van bekendheid.

Gerardus van der Heyde, meerderjarig metselaar te Nistelrode wil gaan trouwen maar kan van grootvader en grootmoeder van moederszijde geen overlijdensakte overleggen. Getuigen: Jan van Berlo, particulier; Jan van der Rijdt, metselaar; Jan van Houtert, wever; Jan Hazenveld, wever; allen wonende te Gemert, getuigen, dat zij zeker weten dat Henricus Beekmans en Anna Veere grootvader en grootmoeder zijn van moederszijde en beide overleden zijn te Gemert. Het jaar weet men niet.

124  15.01.1826  Akte van bekendheid.

Wilhelmina Brouwers, meerderjarige dienstmeid te Beek en Donk, wil gaan trouwen, maar kan van haar vader geen overlijdensakte overleggen. Getuigen: Jan Brouwers, landbouwer te Lieshout; Theodorus Brouwers, landbou­wer te Lieshout; Theodorus van Moorsel, landbouwer te Lies­hout; Willem van Craanmeer, land­bouwer te Beek en Donk. Zij verklaren te hebben gekend, Fran­cis Brouwers, de vader van de requirante, en dat hij is over­leden te Erp op 19.10.1815.

125  18.01.1826  Beëdiging.

Hendrik Rietman, burgemeester van Gemert en Antonius IJser­mans, horlogemaker, beiden wonende te Gemert, de eerst genoem­de als schatter voor de regeling der belasting op het perso­neel over de gemeentes Bakel en Lierop en als bijschatter over de gemeente Vlierden, de tweede als schatter over de gemeente Bakel.

126  20.01.1826  Akte van bekendheid.

Johannes van Hees, meerderjarige jongeman, bouwman te Lierop, wil gaan trouwen, maar kan geen overlijdensakte overleggen van zijn vader. Getuigen: Johannes Elemans, Henricus van Krey, Lamert Donkers en Cornelius van Lieshout, allen bouwlieden te Boekel, getuigen verklaren gekend te hebben Antony van Hees, vader van de requirant, overleden te Boekel in 1818.

127  21.01.1826  Benoeming voogd.

Willemijn, 19 jaar, wonende te Boekel, minderjarig kind van Antonius Kandelaars te Boekel, en van mede wijlen Maria Sche­pers mede te Boekel overleden. Familieraad: Peter Kandelaars, oom, arbeider te Uden; Johannes van Sinten, aangehuwd oom, bouwman te Erp; Matijs van der Burgt, oom, bode te Boekel; Gijsbertus Sche­pers, oom, bouwman te Gemert. Johannes Goos­sens, oom, wonende te Gemert; Johannes Schepers, neef, bouwman te Erp; Johannes Goossens wordt beëdigd als voogd.

128  24.01.1826  Akte van vereniging.

Egidius van Loon, bouwman te Oss, Arnoldus van Eupen, deur­waarder, eisers; Martinus van Poel, koopman te Bakel, gedag­vaardig­de, moet Fl 94,50 betalen wegens een op de markt van Aarle Rixtel in 1825 gekocht en geleverd paard. Zij komen tot ver­eniging.

129  24.01.1826  Akte van bekendheid.

Ida van Hees, jonge dochter, zonder beroep, geboren te Boekel wonende te Uden, wil gaan trouwen, maar kan geen geboorte akte overleg­gen. Getuigen: Piet van Houtem, bouwman te Uden; Anton Bol­werk, dagloner te Uden; Leonard Leenders, dagloner te Uden; Johannes Bernardus Grooteveens, timmerman te Uden; Antony Gosewens, dagloner te Boekel; Johannes van Erp, dagloner te Boekel; Martinus Goossens, schoenmaker te Boekel, verklaren dat Ida van Hees een dochter is van Antony van Hees en van Josina Hendrik Klaas Janse, geboren te Boekel in november 1779.

130  24.01.1826  Akte van bekendheid.

Ida van Heesch, jonge dochter, wil gaan trouwen en kan geen overlijdensakten van de grootouders van moederszijde overleg­gen. Getuigen: Willem van Bragt, ketelaar; Leonardus van de Vondervoort, bouwman; Goort Verbakel, bouwman; allen wonende te Beek en Donk, en Antony van Eenbergen, bouwman, wonende te Boekel, verklaren gekend te hebben Hendrik Klaas Jansen en Catharina van Stiphout, grootouders van moederszijde van de requirante. Beide zijn overleden ongeveer 36 jaar geleden te Beek en Donk.

131  27.01.1826  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Lucia, 15j., Johannes 13 j., Maria 11j., wonende te Beek en Donk, minderjarige kinderen van wijlen Francis Verbakel en van mede wijle Lucia Huybers, overleden te Beek en Donk. Familie­raad: Andries Verbakel, volle neef, bouwmansknegt, St Oedenro­de; Jan Verbakel, volle neef, bouwmansknegt, Beek en Donk; Jan Willem Vereijken, aangehuwd volle neef, bouwman, Beek en Donk; Hendrik Huybers, eigen oom, bouwman, Beek en Donk; Jan Huy­bers, eigen oom, bouwman Beek en Donk; Arnoldus Rooyackers, aangehuwd oom, bouwman, Lieshout; Jan Willem Vereijken wordt beëdigd als voogd en Hendrik Huybers wordt beëdigd als toe­ziend voogd.

132  07.02.1826  Eedsprestatie successie.

Maria Daniels, spinster; Antonie Daniels, wever; Josina van Neerven, spinster; allen wonende te Lieshout, laatst genoemde in hoedanigheid van moeder en voogdes over hare zinneloze meerderjarige dochter Johanna en haar minderjarige kinderen Renier en Johanna Maria in egte verwekt bij  wijlen Nicolaas Daniels, erfgenamen van wijlen Henricus Daniels, overleden te Lieshout op 17.10.1825.

133  10.02.1826  Benoeming toeziend voogd.

Hendrina 5j., Martinus 4j., Johanna 2j., allen wonende te Beek en Donk en Theodorus 11 mnd, wonende te Erp, minderjarige kinderen van Adriaan Brouwers, landbouwer, wonende te Beek en Donk en van wijlen Lucia Huibers, overleden te Beek en Donk in oktober 1825. Familieraad: Henricus Daniels, aangehuwd oom, wever, Lieshout; Christiaan Brouwers, volle neef, landbouwer, Lieshout; Martinus Brouwers, volle neef, landbouwer, Lieshout; Jan Huybers, oom, landbouwer, Beek en Donk; Arnoldus Royak­kers, aangehuwd oom, landbouwer, Lieshout; Adam van Schijndel, aangehuwd oom, landbouwer, Erp; Jan Huybers wordt beëdigd als toeziend voogd.

134  14.02.1826  Akte van bekendheid.

Antonius van der Aa, meerderjarig, arbeider te Schayk, wil gaan trouwen, maar kan geen geboorteakte overleggen. Getuigen: Laurens van der Aa, vader, bouwman, Schayk; Antonius van Schipstal, aangehuwd oom, dagloner, Gemert; Johannes van den Boom, oom, bouwman, Gemert; Antonie Slaats, aangehuwd oom, bouwman, Gemert; Martinus Kuypers, bouwman, Gemert; Theodorus Janssen, bouwman, Gemert; Jan Penninx, bouwman, Gemert, ver­klaren Antonius van der Aa te kennen en dat hij een wettige zoon is van Laurens van der Aa en van wijlen Anna Maria van den Boom en dat hij is geboren te Boekel in de maand oktober 1794.

135  24.02.1826  Beëdiging.

Jan Huybers, landbouwer te Beek en Donk, als toeziend voogd over Hen­drina, Martinus, Johanna en Theodorus, minderjarige kinderen van Adriaan Brouwers, landbouwer te Beek en Donk en van wijlen Lucia Huybers, heeft benoemd Gerrit Maas, landbou­wer te Beek en Donk tot expert om te waarderen alle zodanige goederen als door voorschreven Adriaan Brouwers staan te worden geinventariseerd.

136  28.02.1826  Benoeming toeziend voogd.

Jan, minderjarige zoon van wijlen Jan van de Vondervoort en van wijlen Antonetta Geenen, beiden te Gemert overleden, krijgt een nieuwe toeziend voogd in plaats van Jan de Groot, bouwman te Gemert. Deze Jan de Groot heeft belang bij en is mede-delaar in de deling van de vaste goederen. Zus wil met genoem­de Jan huwen. Familieraad: Cornelis van de Vondervoort, volle broer, bouwmansknegt; Dionisius Willems, aangehuwd agterneef, kleermaker; Huibert van Zeeland, agterneef, stro­dekker; Willem Geenen, agterneef, bouwman; Marinus Kuypers, agterneef, bouw­man; Antony Habraken, agterneef, bouwman; allen wonende te Gemert. Antony Habraken wordt toeziend voogd.

137  01.03.1826  Beëdiging.

Jan Francis Aelders, notaris te Gemert, geeft te kennen dat tussen Jan Cornelis de Groot en de meerderjarige en minderja­rige kinderen van Jan van de Vondervoort en van Antonetta Geenen eene deling van vaste goederen staat te worden gehou­den. Martinus Kuypers, landbouwer te Gemert, wordt benoemd als expert om de kavels te formeren. Tevens is hij beëdigd.

138  09.03.1826  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Elisabeth, 7j., en Antonius 2j., beiden wonende te Gemert en kinderen van wijlen Cornelis van de Laar, overleden te Gemert 07.03.1826 en van mede wijlen Maria Habraken, overleden te Gemert 17.02.1825. Familieraad: Johannes van de Laar, oom, landbouwer, Gemert; Wilhelmus van de Laar, oom, landbouwer, Gemert; Theodorus van de Laar, oom, landbouwer, Gemert; Wil­helmus Habraken, oom, landbouwer, Gemert; Johannes Habraken, oom landbouwer, Boekel; Mathijs van S­chayk, aangehuwd oom, landbouwer Gemert; Johannes van de Laar wordt beëdigd als voogd en Johan­nes Habra­ken wordt beëdigd als toeziend voogd.

139  10.03.1826  Benoeming toeziend voogd.

Theodorus 18j., Geertruy 16j., Wouter 15j., Gerrit 10j., allen wonende te Beek en Donk en minderjarige kinderen van Adriaan Royackers, landbouwer te Beek en Donk en van wijlen Johanna Leenders, overleden te Beek en Donk op 20.12.1819. Familie­raad: Huybert Royackers, oom, landbouwer, Beek en Donk; Gerrit Royackers, oom, landbouwer, Beek en Donk; Gerrit Maas, neef, l­andbouwer, Beek en Donk; Leonardus Leenders, agterneef, landbouwer, Beek en Donk; Francis Dekkers, agter­neef, landbou­wer, Beek en Donk; Johannes van Vlerken, agter­neef, landbou­wer, Beek en Donk; Leonardus Leenders wordt beëdigd als toe­ziend voogd.

140  13.03.1826  Akte van deliberatie.

Adriaan Royakkers, landbouwer te Beek en Donk, als vader en voogd over Theodorus, Geertruy, Wouter en Gerrit, minderjarige kinderen in egte verwekt bij wijlen Johanna Leenders. Leo­nardus Leenders als toeziend voogd vraagt toestemming van de familieraad om goederen te bezwaren om andere schulden te betalen. Op voornoemde kinderen zijn gesuccedeerd:

– een huis, hof, aangelag en 4 perceeltjes landerijen no 1, 2, 3, 4, 5, voortgekomen van hunne moeder. – verder 3 perceeltjes landerijen onder no 6, 7, 8, voortko­mende van hunne vader. – de wederhelft in 2 perceeltjes landerijen staand huwelijk ouders gekocht no 9, 10. Al deze goederen staande en gelegen te Beek en Donk. Deze goederen zijn belast met 1000 guldens ten behoeve van Adriaan Brouwers, landbouwer te Beek en Donk, Henricus Royakkers landbouwer te Beek en Donk, weduwe Leendert Leenders, land­bouwster te Beek en Donk. no 1 huis, hof, aange­lag; no 2 perceel bouwland op de Hees. no 3 perceel hooiland in de Rakten. no 4 perceel bouwland aan de Bemmerstraat. no 5 perceel bouwland aan de Bemmerstraat. no 6 perceel bouwland op de Hees. no 7 perceel bouwland op de Hees. no 8 perceel wei­land in de Ragten. no 9 perceel bouwland in de Richtcamp. no 10 perceel weiland bij de Bemmerstraat. Aan de familieraad wordt gevraagd om 1000 nederlands guldens te negocieren en daarmede voorschreven goederen te bezwaren en de voor­schre­ven schulden daardoor af te lossen. Familie­raad zie akte 139. In plaats van Leonardus Leenders komt nu Francis van Rooy, agter­neef, klompenmaker te Gemert.

141  14.03.1826  Eedsprestatie successie.

(Jacobus van Eupen, plaatsvervangend vrederegter). -Adriaan Brouwers, landbouwer te Beek en Donk als vader en voogd over Hendrina, Martinus, Johanna en Theodorus, minderjari­ge kinde­ren in egte verwekt bij wijlen Lucia Huibers; -Jan Willems Verey­ken, landbouwer te Beek en Donk als adminis­trerende voogd over Lucia, Jan en Maria, minderjarige kinderen van wijlen Francis Verbakel en wijlen Lucia Huibers. -Peternel Verbakel, particuliere te Beek en Donk. Erfgenamen van wijlen Francis Verbakel, overleden te Beek en Donk op 15 augustus 1825.

142  16.03.1826  Eedsprestatie successie.

Plaatsvervangend vrederegter, Jacobus van Eupen. Comparanten Henricus van den Acker, zonder beroep; Wilhelmus Maassen, wever; Arnoldus Maassen, wever; Maria Maassen, egtgenote van Michael Luyben, koper en blekslager; Johanna Maassen, egtgeno­te van Johannes Drossens, kleermaker, allen wonende te Gemert. Erfgenamen van wijlen Michael van den Acker, overleden te Makkum in Vriesland, 07.10.1825.

143  16.03.1826  Eedsprestatie successie.

Jacobus van Eupen, plaatsvervangend vrederegter; Johannes Spoormakers, koopman te Bakel als erfgenaam van wijlen Johanna Maria Spoormakers, overleden te Bakel 23.10.1825.

144  20.03.1826  Vonnis.

Hendrik van den Meulenhof, bouwman te Bakel, eischer op ende jegens Johannes Manders, bouwman te Bakel, gedaagde. De ge­daagde is in gebreke gebleven het huis, dat door de eischer wordt gehuurd, behoorlijk te onderhouden. Deze noemt het in zo slegte staat dat het genoegzaam onbewoonbaar is. De eischer wil de nodige reparaties doen en de kosten korten op de huur­prijs. De gedaagde zegt dat de eiser al 4 jaar huurt, maar de huur­prijs van het eerste jaar nog niet heeft voldaan.

Omdat de huur niet is betaald vervalt het huurcontract, ver­huurder hoeft dus ook niet te repareren. Ontzegging van de eisch van de eischer. Deze moet de kosten van Fl 6,- betalen.

145  01.04.1826  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Petrus 20 jaar; Geertruy 18 jaar; Arnoldus 16 jaar, minderja­rige kinderen van wijlen Jacobus van Hooft, overleden te Erp op 14.03.1826, in egte verwekt bij mede wijlen Henrica Kemps, overleden te Erp op 27.02.1814. Familieraad: Johannes van de Rijt, oud-oom, land­bouwer te Erp; Petrus van de Rijt, neef, landbouwer te Erp; Antoon van de Rijdt, neef, landbouwer te Erp; Arnoldus Kemps, oom, landbouwer te Uden; Petrus Kemps, oom, landbouwer te Uden; Theodorus Kemps, oom, landbouwer te Uden. Johannes van de Rijt wordt beëdigd als voogd en Theodo­rus Kemps wordt beëdigd als toeziend voogd.

146  01.04.1826  Benoeming toeziend voogd.

Henricus, 11 j.; Anna Maria, 7 j.; Peternel, 4 j.; Henri­cus, 1 j., allen wonende te Erp, minderjarige kinderen van wijlen Jacobus van Hooft en Elisabeth van Lieshout, land­bouwster te Erp. Familieraad: Johannes van de Rijdt, oud-oom, landbouwer te Erp; Petrus van de Rijdt, neef, landbouwer te Erp; Antoon van de Rijdt, neef, landbouwer te Erp; Leonardus van Lieshout, agterneef, landbouwer te Beek en Donk; Jan van Rixtel, agter­neef, landbouwer te Beek en Donk; Gerrit van den Berg, agter­neef, landbouwer te Erp. Willem van Lieshout agterneef van vaderszijde, landbouwer te Erp wordt beëdigd als toeziend voogd.

147  03.04.1826  Benoeming voogd.

Anna Maria Berkenbosch eerst weduwe van wijlen de Heer Pieter Johan van Maurik, overleden te Erp 28.04.1824, thans in huwe­lijk hebbende Johannes Kremers, meester ijzersmid te Erp heeft een tweede huwelijk aangegaan met genoemde echtge­noot zonder de familieraad te informeren wat betreft hare voogdij over haar minderjarige kinderen, Peter Johan, Jan, Cornelis, Wil­helmina, Antonius, Johanna Barbara en Corne­lia uit het eerste huwelijk. Daarom is de voogdij van haar over deze kinderen ver­vallen en verzoekt zij tot benoeming eener voogd. Daar er geen bloedverwanten of aangehuwden waren binnen de afstand van 4 uur (2 myriameters, 1 myriameter = 10 kilometer) zijn daar­om gecompareerd: Raad: 1. Francis van Berckel, schoenmaker; 2. Johannes Boer­donk, molenaar; 3. Jan van de Wijngaard, timmer­man; 4. Henri­cus van Dijk, schoolonder­wijzer; 5. Adriaan Tielemans, land­bouwer; 6. Thomas Dreesen, kleermaker, allen wonende te Erp. (zie akte 41 en 46 1824). Tot voogd wordt benoemd Johannes Kremers, hun stiefvader, meester ijzersmid te Erp, bij deze beëdigd.

148  07.04.1826  Akte van bekendheid.

Alegonda van Sleuwen, meerderjarige dienstmeid te Veghel, wil gaan trouwen maar kan geen overlijdensakte van haar moeder, haar grootmoeder van vaderszijde en van haar grootmoe­der van moederszijde overleggen. Getuigen: Jan van Sleuwen, ijzersmid; Antony Jan Hendriks, dagloner; Jan Smits, ijzersmid; Cornelis van der Burgt, daglo­ner, allen wonende te Bakel, verklaren gekend te hebben Maria van Lieshout, moeder van de requirante alsook haar grootmoe­der van vaderszijde, Clara Hendrik Leen­ders en hare grootmoe­der van moederszijde, Alegonda Vissers. Zij weten zeker dat Maria van Lieshout is overleden te Boekel in 1808; Clara Hen­drik Leenders is overleden te Boekel in 1807 en Alegonda Vissers is overleden te Erp 1773.

149  07.04.1826  Akte van bekendheid.

Johanna van Hogenhuysen, meerderjarige, particuliere, wonende te Veghel, wil gaan trouwen, maar kan geen aktes van het over­lij­den van de grootouders van vaderszijde overleggen. Getui­gen: Johannes van Velthoven, landbouwer; Petrus van Velthoven, landbouwer; Johannes van Hogenhuysen, landbouwer; Johannes van Berckel, schoenmaker, allen wonende te Erp, verklaren dat Jan Antonie van Hogenhuysen en Anna Emons beide zijn overleden te Erp, eerstgenoemde, grootvader van vaderszijde, in 1758 en Anna Emons, grootmoeder van vaderszijde, in 1763.

150  10.04.1826  Benoeming toeziend voogd.

Johanna, 16 j., Helena Maria, 14 j., beiden wonende te Gemert, minderjarige kinderen van wijlen Antonius Swinkels, overleden te Gemert op 19.08.1813, en van Huberta van den Eynde, thans in huwelijk met Jan van den Wildenberg, koster der parochie Gemert. Familieraad: Jan Swinkels, oom, schrijnmaker, Gemert; Antonie Janse Corstens, agterneef, koopman, Gemert; Antonie Corstens, agterneef, kuyper, Gemert; Simon van den Eynde, oom, fabrikeur in linnen, Gemert; Sebastiaan van den Eynde, oom, fabrikeur in linnen, Gemert; Jan van den Eynde, oom, fabri­keur in linnen, Gemert. Antonie Janse Corstens wordt benoemd tot toeziend voogd ipv Arnoldus Swinkels die is overleden te Gemert op 11.06.1825.

151  11.04.1826  Akte van vereniging.

Cornelis van Hout, klompenmaker; Anna Maria van Hout en Elisa­beth van Hout, beiden dienstmeiden te Reek; Marianna van den Dennen, weduwe van Johannes van der Sanden, landbouwster te Schayk; Leendert van der Dennen, bouwman te Deurne; Dirk van de Vondervoort in huwelijk met Elisabeth van de Ven; Theodo­rus, Johannes en Petronella van de Ven, allen bouwlieden te Gemert. Erfgenamen van wijlen Jan Joachim van Hout en Cathari­na van der Dennen, in leven egtelieden, gewoond hebbende en overleden te Boekel, verklaren te hebben gedagvaard Jan Johan­nes Jan Dirks, bouwman te Boekel, inzake geleend geld van het overleden echtpaar van Hout-van der Dennen fl 500,-, te beta­len aan 3 eerste eisers fl 250,- en aan 6 laatste eisers

fl 250,-. Gedaagde belooft te zullen betalen anders mogen de eisers met behulp van een notaris zijn goederen verkopen tot benodigd bedrag.

152  18.04.1826  Akte van niet vereniging.

Jan Ruth van den Heuvel, landbouwer te Boekel, eischer van Cornelis Jasper Peters, landbouwer te Boekel, inzake koop en verkoop van een stuk land en groes, groot circa een bunder, genaamd den holteren morgen, gelegen te Boekel, te betalen 435 gulden.

153  22.04.1826  Beëdiging.

Cornelis Gerritsen te Gemert, als extra ordinaire opziener der Jagt in de Noorderlijke Provincien.

154  27.04.1826  Beëdiging.

Nicolaas Althuysen te Bakel, als extra ordinaire opziener der Jagt in de Noorderlijke Provincien.

155  28.04.1826  Beëdiging.

Jan Hendrik van den Burgt te Boekel, in de hoedanigheid van extra ordinaire opziener van de Jagt in de Noordelijke Provin­cien.

156  08.05.1826  Eedsprestatie successie.

Jacobus van Eupen, plaatsvervangend vrederegter. Jan Peters, landbouwer te Beek en Donk, als erfgenaam van Gijsberdina van den Heuvel zijn egtgenote, overleden te Beek en Donk op

09.10­.1825.

157  08.05.1826  Eedsprestatie successie.

Jacobus van Eupen bij indispositie van de vrederegter, Johanna van der Aa, landbouwster te Beek en Donk, weduwe van wijlen Adam van Empel, overleden te Beek en Donk, als moeder en voogdes over Antonius in egte verwekt met Adam van Empel, als erfgenaam van wijlen Jan van Empel, overleden te Beek en Donk op 13.11.1825.

158  10.05.1826  Beëdiging.

Antony Verkooyen te Lieshout, als extra ordinaire opziener der Jagt in de Noorderlijke Provincien.

159  11.05.1826  Akte van bekendheid.

Simon van den Berg, wever te Gemert, weduwnaar van wijlen Godefrieda van Hout, overleden te Gemert, wil gaan huwen maar kan geen akte van overlijden van zijn overleden moeder over­leggen. Getuigen: Jan van den Eynden, wever; Johannes van Stiphout, wever; Godefridus de Groot, wever; Lambertus van den Boom, wever, allen wonende te Gemert, verklaren te hebben gekend Maria van Berlo, moeder van de requirant. Zij is over­leden te Beek en Donk omtrent het jaar 1800.

160  12.05.1826  Eedsprestatie successie.

Maria van den Acker, landbouwster; Judocus van Hout, landbou­wer; Marianna van Hout, particuliere; Geertruy van Hout, particuliere, allen wonende te Lieshout, als erfgenamen van wijlen Johannes Dekkers, overleden te Lieshout op 27.10.1825.

161  16.05.1826  Eedsprestatie successie.

Laurens Corstiaans, timmerman te Bakel, als erfgenaam van wijlen Johanna Maria Beekmans zijn egtgenote, overleden te Bakel op 18.11.1825.

162  20.05.1826  Akte van bekendheid.

Gerardus Hendriks, bouwmansknegt, Boekel, wil gaan huwen maar kan geen overlijdensakte van de grootouders van vaderszijde overleggen. Getuigen: Piet Manders, Johannes Evers, Johannes Manders, Johannes Peter Manders, allen landbouwer, wonende te Bakel, verklaren dat Jan Hendriks, overleden te Bakel om­trent 1776 en Catharina Sissen, overleden te Bakel omtrent 1796, grootva­der en grootmoeder zijn van vaderszijde.

163  20.05.1826  Akte van bekendheid.

Johanna Peters, meerderjarig, zonder beroep, wonende te Boe­kel, wil gaan huwen maar kan geen overlijdensaktes van haar ouders overleggen. Getuigen: Adriaan van der Velde, Arnoldus van Handel, Arnoldus Geerts, Johannes Hendriks, allen landbou­wers wonende te Boekel, verklaren dat Josephus Peters en Maria van Doren beiden overleden te Boekel, datum van over­lij­den is buiten hun geheugen geraakt, ouders zijn van de requi­rant.

164  29.05.1826  Beëdiging.

Johannes Batenburg, wonende te Erp, als sluiswachter aan sluis no: 5 te Erp.

165  29.05.1826  Beëdiging.

Hendrik van den Nieuwen Giessen, wonende te Beek en Donk, als sluiswagter aan sluis no: 6 bij Beek.

166  07.06.1826  Akte van bekendheid.

Gerardus van den Burgt, geboren te Boekel, wonende te Uden, beroep: arbeider, weduwnaar van wijlen Agnes van Ham, overle­den te Uden op 04.03.1826, wil hertrouwen, maar kan geen geboorteakte overleggen. Hij is geboren te Boekel in het jaar 1770. Getuigen: Gerrit van Gerwen, dagloner; Leendert Bekkers, bouwman; Johannes van der Heiden, bouwman; Willem van Doren, bouwman; Lambert van Berlo, bouwman; Huibert Geerts, bouwman; Jan Janssen, dagloner, allen wonende te Boekel, getuigen dat Gerardus van de Burgt de wettige zoon is van Wilhelmus van den Burgt en Johanna Linders.

167  09.06.1826  Eedsprestatie successie.

Lambertus van der Putten, bouwman te Erp, als erfgenaam van wijlen zijn echtgenote Geertrui Biemans, overleden te Erp op 27.10.1825.

168  12.06.1826  Akte van bekendheid.

Antonius Martens, landbouwer te Bakel, wil gaan huwen, maar kan geen overlijdensakte van zijn moeder overleggen. Getuigen: Joost Martens, Johannes Martens, Willem Martens, Joost Moor­s, allen landbouwer te Bakel, verklaren dat Johanna Wil­lems, overleden te Bakel in 1819, de moeder is van Antonius Martens.

169  03.07.1826  Vonnis.

Eischer: Hendrik Snoek, dagloner, Son en Breugel, tegen Anto­nius Verstappen, landbouwer te Lieshout. Eischer zegt dat de gedaagde hem fl 40,20 schuldig is wegens arbeidsloon. Gedaagde zegt dat door de eischer geen huur of dagloon is gevraagd, noch door hem is toegezegd. De gedaagde heeft dit onder ede verklaard en hoeft dus niets te betalen.

170  08.07.1826  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Francisca 16 j., wonende te Gemert, dochter van wijlen Francis Duppers, overleden te Eindhoven in 1809 en van wijlen Antonet­ta Jacobs, overleden te Gemert in 1814. Familieraad: Adrianus Dirkx, aangehuwd oom, smid, Eindhoven; Johannes de Groot, vriend, wever, Gemert; Antoon van Hout, vriend, slagter, Gemert; Dionisius Jacobs, oom, kleermaker, Gemert; Henricus Jacobs, oom, kleermaker, Gemert; Laurens Zohland, aangehuwd oom, bakker, Aarle. Adrianus Dirkx wordt voogd en Antoon van Hout wordt toeziend voogd.

171  08.07.1826  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Johanna IJsermans, eerst weduwe van wijlen Josephus Jacobs, overleden te Gemert op 29.04.1823, thans echtgenote van Johan­nes van Dooren, schoenmaker te Gemert, is hertrouwd zonder de familieraad hiervan in kennis te hebben gesteld. Familieraad: Dionisius Jacobs, oom, kleermaker, Gemert; Henricus Jacobs, oom, kleermaker, Gemert; Laurens Zohland, aangehuwd oom, bakker, Aarle; Adrianus Dirkx, vriend, smid, Eindhoven; Anto­nius IJsermans, oom, horlogemaker, Gemert; Johannes de Groot, vriend, wever, Gemert; Johannes van Dooren, de stiefvader, schoenmaker, Gemert, wordt toeziend voogd over de minderjarige kinderen Petrus 6j., Antonia 4j., Elisa­beth 3j., kinderen van Josephus Jacobs en Johanna IJsermans.

Antonius IJsermans wordt voogd.

172  16.08.1826  Eedsprestatie successie.

Petrus Hanenberg, landbouwer, Boekel; Anna Maria Hanenberg, landbouwster, Boekel; Johanna Hanenberg, landbouwster, Boekel, als erfgenamen van wijlen Elisabeth Hanenberg, overleden te Boekel op 01.03.1826.

173  22.08.1826  Benoeming toeziend voogd.

Over Josina 20j., Johannes 18j., Martinus 15j., Wilhelmina 13j., Johanna 11j., Maria 7j., allen wonende te Bakel, minder­jarige kinderen van wijlen Johannes van den Bogaard, overleden te Bakel in 1818 en van Johanna Maria Scheepers, landbouwer te Ba­kel. Familieraad: Jan Peter Martens, aangehuwd oom, landbou­wer te Bakel; Henricus van den Berg, aangehuwd oom, landbouwer te Deurne; Petrus van Geenen, neef, bouwmans­knegt te Helmond; Hendrik Scheepers, oom landbouwer te Bakel; Gerardus Schee­pers, oom, landbouwer te Erp; Petrus Manders, aangehuwd oom, landbouwer te Bakel. Petrus van Geenen wordt toeziend voogd.

174  30.08.1826  Benoeming toeziend voogd.

Over Andreas 4j., Antonius 2j., Lambertus 1j., allen wonende te Gemert, minderjarige kinderen van wijlen Johannes van Kessel, overleden te Gemert 07.10.1825 en Johanna Antonie Lamers, landbouwster te Gemert. Familieraad: Antonius van Kessel, oom, landbouwer te Gemert. Theodorus van de Laar, aangehuwd oom, landbouwer te Gemert; Walterus Verhofstadt, oud oom, landbou­wer te Gemert; Johannes Antonie Lamers, oom, particulier te Gemert; Gerardus Antonie Lamers, oom, landbou­wer te Gemert; Johannes van der Aa, aangehuwd oom, landbouwer te Boekel. Johannes Mastenbroek, aangehuwd oom, landbouwer te Gemert, wordt toeziend voogd.

175  04.09.1826  Benoeming toeziend voogd.

Over Antonius 9j., Cornelius 8j., Godefridus 7j., Augustinus 5j., Johannes 4j., Henrica 1j., allen wonende te Gemert, minderja­rige kinderen van Johannes Melis, bakker te Gemert en van wijlen Maria Elisabeth Penninx, overleden te Gemert op 26.04.1826. Familieraad: Augustinus Melis, oom, landbouwer te Gemert; Henricus Strijbos, agterneef, landbouwer te Gemert; Arnoldus Melis, agterneef, winkelier te Gemert; Cornelis Penninx,  grootvader, particulier te Gemert, Johannes Penninx, oom, bakker te Gemert; Johannes van der Sanden, oud oom, wever, te Gemert. Johannes Penninx wordt toeziend voogd.

176  15.09.1826  Eedsprestatie successie.

Henricus Peters van Zeeland, bouwman te Gemert, erfgenaam van Johanna de Groot, overleden te Gemert op 03.03.1826.

177  15.09.1826  Eedsprestatie successie.

Petrus Schonens, bouwman te Gemert, erfgenaam van Sofia van Wanroy, overleden te Gemert op 19.03.1826.

178  22.09.1826  Eedsprestatie successie.

Antonie Verbakel, bouwmansknegt te Lieshout; Dirk Verbakel; Peter Verbakel; Maria Verbakel; Mathijs Heesakkers als voogd over Jan en Leonardus, minderjarige zonen in echte verwekt bij wijlen Antoni Verbakel en Maria Clement; Wouter van der Heyden als vader en voogd over Ida en Hendrina, in egte verwekt bij Anna Verbakel. Allen zijn landbouwers, woonachtig te Beek en Donk. Als erfgenamen van wijlen Helena Verbakel, overleden te Beek en Donk op 09.02.1826.

179  25.09.1826  Beëdiging.

Jan Penninx, bakker te Gemert, als toeziend voogd over Antoni­us, Cornelius, Godefridus, Augustinus, Johannes, Henrica, minderjarige kinderen van Jan Melis, bakker te Gemert en wijlen Maria Elisabeth Penninx, overleden te Gemert, is voor­nemens te benoemen: Johannes van den Vrande, koperslager te Gemert, tot expert om te waarderen alle zodanige goederen als door Jan Melis staande worden geinventariseerd.

180  28.09.1826  Akte van verzegeling.

De burgemeester van Beek en Donk laat weten dat op 28.09.1826 Maria van den Biggelaar, gewezen huisvrouw van Antoni van Rixtel, landbouwer te Beek en Donk, thans gedetineerde te Eindhoven, gaan naar het huis van Antonie van Rixtel tot verzekering van de nalatenschap aanwezig ten huize van Antoni van Rixtel. Peter Verhoeven, knecht, bewaarder der zegels. Johanna Perdoel, meid. Beschrijving der goederen.

181  29.09.1826  Eedsprestatie successie.

Petronella Jagers, landbouwster te Boekel, eerder weduwe van wijlen Gerrit van der Burgt, overleden te Boekel en laatst weduwe van wijlen Johannes Thomassen ook wel Hermens genaamd, overleden te Boekel op 05.03.1826 als erfgenaam van Johannes Thomassen en als moeder en voogd over Dorothea, Theodorus, Johanna, Maria en Ida allen uit het eerste huwelijk.

182  02.10.1826  Benoeming toeziend voogd.

Over Arnoldus, 15 jaar, wonende te Gemert zoon van Willem Verhof­stad, wever te Gemert en van Helena Strijbos, overleden te Gemert in 1814. Familieraad: Johannes van Melis, agterneef, wever te Gemert; Willem van Melis, agterneef, wever te Gemert; Nicolaas van Melis, agterneef, wever te Gemert; Josephus Strijbos, oom, landbouwer te Deurne; Petrus van Rijt, aange­trouwde oom, landbouwer te Deurne en Francis Strijbos, agter­neef, landbouwer te Deurne. Toeziend voogd is Peter Vriens, aangetrouwde agterneef, bouwman te Deurne.

183  03.10.1826  Eedsprestatie successie.

Jenne Marie van den Boogaard, arbeidster te Lieshout, weduwe van Wilhelmus Kusters erfgenaam van Elisabeth van den Boogaard overleden te Lieshout op 18.01.1826.

184  05.10.1826  Ontzegeling.

Jan van Rixtel, bouwman te Beek en Donk en Jan van Duinhoven, bouwman te Erp, melden dat Antonie van Rixtel, gedetineerde te Eindhoven, zie akte 180, is overleden op 03.10.1826 te Eindho­ven. Ontzegeling is geschied op 06.10.1826.

185  25.10.1826  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Martinus, 7 jaar, wonende te Beek en Donk, minderjarige zoon van wijlen Leonard Smits, overleden te Beek en Donk op 10.03­.1­826 en van mede wijlen Antonetta van Rixtel, overleden te Beek en Donk op 15.04.1821. Familieraad: Johannes Smits, oom, landbouwer te Beek en Donk; Anselmus Smits, oom, landbou­wer te Beek en Donk; Wilhelmus Smits, oom, landbouwer te Beek en Donk; Jan van Rixtel, oom, landbouwer te Beek en Donk; Thomas van Rixtel, oom, landbouwer te Beek en Donk; Antonie Wassenberg, aangetrouwde oom, landbou­wer te Gemert. Johannes Smits wordt voogd en Antonie Wassenberg wordt toeziend voogd.

186  28.10.1826  Eedsprestatie successie.

Huibert van den Ancker, landbouwer, Boekel; Allegonda van der Burgt, particuliere, Boekel. Erfgenamen van Cornelis van Geffen, overleden te Zeeland op 08.05.1826.

187  03.11.1826  Vonnis.

Daniel Janssen, bouwman Gemert, eischer; Lambert van Berlo, bouwman, Boekel, gedaagde. Gedaagde is 30 gulden schuldig aan huur voor huis en landerijen. Hij erkent dit ook. De gedaagde wordt gecommandeerd tot het betalen van de 30 gulden en tot de kosten van 15 gulden en 60 centen van de Justitie.

188  11.11 1826  Eedsprestatie successie.

Ida Wassenberg, huisvrouw van Huibert Egelmeers, landbouwer te Boekel, als erfgename van wijlen Johannes Wassenberg, overle­den te Hunsel op 24.05.1826.

189  15.11.1826  Eedsprestatie successie.

Hendrik en Hendrina van der Steen, landbouwers te Erp, als erfgenamen van Antonie van der Steen, overleden te Erp op 23.04.1826.

190  16.11.1826  Eedsprestatie successie.

Adam Peter van de Rijt, bakker te Beek en Donk; Henricus Gijsbert Swinkels, herbergier te Beek en Donk, als executeuren van het testament van wijlen den Eerwaarde Heer Henricus Sebastianus Loomans, in leven Rooms Pastor te Beek en Donk, aldaar overleden op 10.03.1826, geregistreerd op 10.03.1826 te St Oedenrode.

191  02.12.1826  Beëdiging.

Wouter Olberg, particulier te Bakel, als schatter tot regeling der personele belastingen over de gemeente Gemert.

192  15.12.1826  Beëdiging.

Hendrik Rietman, burgemeester te Gemert; Antony IJsermans, particulier te Gemert, eerstgenoemde als schatter voor de regeling der belasting op het personeel voor de gemeente Nuenen, Gemert, Erp, Boekel, Aarle Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Lierop en als bijschatter voor de Zesgehugten, Mier­lo, Helmond, Stiphout en Someren. Antoni IJsermans als schatter over Beek en Donk. Aarle-Rixtel, Boekel en Lierop en als bijschatter voor de Zesgehugten, Stiphout, Nuenen, Gerwen, Geldrop en Erp.

193  05.12.1826  Eedsprestatie successie.

Hendrick van den Broek, landbouwer, Beek en Donk; Anna Maria van den Broek, landbouwster te Beek en Donk, als erfgenamen van wijlen Jan van den Broek, overleden te Beek en Donk op 26.05.1826.

194  05.12.1826  Eedsprestatie successie.

Johannes, Gijsbert en Johanna Maria Leenders, bouwlieden te Erp, als erfgenamen van wijlen Johanna Deckers, overleden te Erp op 24.05.1826.

195  07.12.1826  Eedsprestatie successie.

Petrus van Berckel, schoolonderwijzer, wonende te Gemert, als erfgenaam van Anna Maria van de Bogaard, overleden te Bakel op 09.05.1826.

196  09.12.1826  Eedsprestatie successie.

Hendrina Grassens, particuliere te Gemert, erfgename van Catha­rina Grassens, overleden te Gemert op 24.05.1826.

197  09.12.1826  Eedsprestatie successie.

Peter, Arnoldus, Gijsberdina en Petronella van den Heuvel, landbouwers te Beek en Donk als erfgenamen van wijlen Johannes van den Heuvel, overleden te Beek en Donk op 26.06.1826.

198  09.12.1826  Eedsprestatie successie.

Jan van der Sanden, wever; Johanna van Kessel, huisvrouw van Cornelis Penninx, particuliere; Cornelis Penninx, voorschre­ven; Leonard van der Sanden, wever; Cornelis van der Sanden, wever; Theodorus van den Acker, wever; Arnoldus van den Acker, wever; Catharina van den Acker, huisvrouw van Antonie van den Linden, wever; Marie van den Acker, huisvrouw van Hendrik Vermeulen, landbouwer en Johanna Maria van den Acker, huis­vrouw van Willem van der Horst, dagloner. Allen wonende te Gemert, als erfgenamen van Petronella van Kessel overleden te Gemert op 16.05.1826.

199  22.12.1826  Eedsprestatie successie.

Christina Verhofstadt, broodbakster te Gemert, weduwe van Petrus van de Loo, overleden te Gemert op 29.05.1826 als erfgename van voorschreven hare man.

200  29.12.1826  Vonnis.

Eischer: de weledelgestrenge heer Joseph Franciscus de Kuy­per, lid der gedeputeerde staten van Noord Brabant, wonende te Veghel. Gedaagde: Henricus van Sleeuwen, landbouwer te Erp. Ten huize van Jacobus van Eupen, secretaris der gemeente Gemert, de eischer, gecompareerd door Jan van Rooy, secretaris der gemeente St Oedenrode, wonend aldaar. Gedaagde heeft huurschuld van 16 gulden voor hooiland. Gedaagde moet huur betalen + fl 13,12 kosten.

201  29.12.1826  Eedsprestatie successie.

Peter, Arnoldus, Gijsberdina, en Petronella van den Heuvel, landbouwers te Beek en Donk, erfgenamen van Johannes van de Heuvel, overleden te Beek en Donk op 26.06.1826.

202  29.12.1826  Eedsprestatie successie.

Ida van de Kruijs, particuliere, Bakel, weduwe van Johannes van den Bogaard, erfgename van haar dochter Anna Maria, in egte verwekt met Johannes van den Bogaard. Anna Maria is overleden te Bakel op 09.05.1826.

203  30.12.1826  Akte van deliberatie.

Jan de Groot, landbouwer te Gemert, als vader en voogd over Anna Maria, Cornelis en Cornelia, minderjarige kinderen in egte verwekt met wijlen Hendrina van de Vondervoort. Jan de Groot verklaarde dat aan opgemelde minderjarigen bij akte van afstand van togtrecht door hem gepasseerd voor notaris Aelders en getuigen te Gemert op 14.12.1826 behoorlijk te St. Oedenro­de  geregistreerd in vollen eigendom zijn aangekomen, een bouwmans woning met stal, schuur enz. enz. Roerende goederen geschat op 150 gulden. De vaste goederen zijn belast met: 1. Obligatie

Fl 250 t.b.v. Roomsche kerk. 2. Obligatie Fl 250 t.b.v. nu wijlen Antonie Corsten. 3. Obligatie Fl 100 t.b.v. nu wijlen de heer Paulus Royackers. 4. Obligatie Fl 400 t.b.v. de alge­mee­ne armen, Fl 100 t.b.v. de heer Petrus Olberg, ontvanger belas­ting. De obligatie onder no. 2 is reeds gerechtelijk terug­gevorderd. De obligatie kan niet worden afgelost, zodoen­de is het nodig goederen te verkopen (publieke verkoop).

Toponiemen bij de beschrijving van de goederen: De Ren, te Gemert; Meeuwsen Dries, bouwland heet zo; Het Akkerke, bouw­land heet zo; Op de Hoge Kranenbraken; Het Eeuw­sel, bouwland heet zo; De Rulse Eiken; Euwsel Steeg; Het Heiveld, bouwland heet zo aan de Rulse Eiken; Groeskuilen; Gijsbers veld, bouw­land heet zo; Nieuwveld; De Oversteeg; Roode Hoef; Den Stap.

Familieraad: Petrus de Groot, oom, daglooner te Gemert; Corne­lis de Groot, oom, particulier te Gemert; Theodorus de Groot, bouwmansknegt te Gemert; Cornelis van de Vondervoort, neef, bouw­mans­knegt te Gemert; Jan van de Vondervoort, neef, parti­culier te Gemert; Dionisius Willems, aangehuwde neef, kleerma­ker te Gemert. De raad geeft toestemming tot openbare verkoop van vaste goederen.

1827

1  02.01.1827  Benoeming toeziend voogd.

Over Hendrina 18j., Wautera 16j., Henricus 13j., te Erp, minderja­rige kinderen van Hendrik van der Sanden bouwman te Erp en van wijlen Catharina Willems, overleden te Erp op 14.09.1826. Familie­raad: Gerrit van der Sanden, oom, bouwman te St Oedenrode; Jo­hannes van der Sanden, neef, bouwmansknecht te Vegchel; Nico­laas van der Sanden, neef, bouwmansknecht, te Vegchel; Lambert Willems, oom, dagloner te Vegchel; Jan Vo­gels, ach­terneef, bouwman te Erp; Johannes Beekmans, achter­neef, bouw­man te Erp. Lambert Willems wordt toeziend voogd.

2  02.01.1827  Akte van niet-vereniging.

Johannes van Eert, landbouwer, gehuwd met Petronella Lourens van de Vondervoort; Johannes van de Vondervoort, landbouwer; Henricus van de Vondervoort, landbouwer; Johannes van Stralen, koopman, gemachtigde, allen wonende te Uden. Hendrik Sterken landbouwer, Gemert, gedaagde.

3  09.01.1827  Akte van bekendheid.

Hendrina Peters meerderjarig zonder beroep te Boekel wil gaan trouwen maar kan de overlijdensakte van haar moeder niet over­leggen. Getuigen: Lambert Vrijnsen, Johannes Jansse, Adriaan van Haandel, Peter Verwe­gen, allen landbou­wers te Boekel.       Zij verklaren Johanna Simons, overleden te Boekel, te hebben gekend.

4  16.01.1827  Akte van bekendheid.

Andreas van Lanen meerderjarig, arbeider te Boekel wil gaan trouwen en kan zijn geboorteakte niet overleggen. Getuigen: Adriaan van der Velde, landbouwer; Gerrit van der Sanden, land­bouwer; Jan van der Burgt, veldwachter; Gerardus Tielemans landbouwer; Gerardus Hendriks, landbouwer; Jan van der Burgt, landbouwer; Johannes Lucius, landbouwer; allen wonende te Boekel. Zij verklaren te kennen Andreas van Lanen. Hij is de zoon van Jan van Lanen en Maria Verstegen, beiden te Boekel overleden, geboren te Boekel ca. 1781.

5  16.01.1827  Akte van bekendheid.

Petronella van der Burgt, meerderjarig, zonder beroep te Boekel, wil gaan trouwen en kan haar geboor­teakte niet over­leggen. Getuigen: Adriaan van der Velde, land­bouwer;  Gerrit van der Sanden, landbouwer; Jan van der Burgt, veldwachter; Gerardus Tielemans, landbouwer; Gerardus Hendriks, landbou­wer; Jan van der Burgt, landbouwer; Johannes Lucius, landbou­wer;  allen wonende te Boekel. Zij verklaren te kennen Petronella van der Burgt geboren ca. 1789 te Boekel. Zij is een dochter van Nicolaas van der Burgt en van Antonetta van der Steen, beiden overleden te Boekel.

6  17.01.1827  Akte van bekendheid.

Mathijs Cornelisse, meerderjarig landbouwer te Zeeland, kanton Grave, wil gaan trouwen en kan de overlijdensakte van zijn moeder niet overleggen. Deze is al sinds 36 jaar vertrokken uit de gemeente Bakel en Mathijs heeft sedertdien niets meer van haar gehoord. Getuigen: Petrus van de Poel, koopman; Jan van Lijenburg, bouwman; Johannes van den Hout, kleermaker; Gode­fridus van den Hout, kleermaker; allen wonende te Bakel. Zij verklaren gekend te hebben Antonia Cornelisse, moeder van Mathijs en dat zij is overleden, maar men weet niet waar en wan­neer.

7  18.01.1827  Akte van bekendheid.

Maria van den Broek, bejaard, landbouwster te Beek en Donk, wil gaan trouwen maar kan de overlijdensakte van haar vader niet overleggen. Getuigen: Francis Maas, landbouwer; Peter van  Dijnen, landbouwer; Willem Kanters, landbouwer; Hendrik van den Broek, landbouwer; allen wonende te Beek en Donk. Zij verklaren gekend te hebben Petrus van den Broek, overleden te Beek en Donk, in ca 1790, vader van Maria.

8  18.01.1827  Beëdiging.

Hendrik Rietman, burgemeester van Gemert, Antonius IJsermans, horlogemaker te Gemert, schatters voor de personele belasting over den jare 1827, de eerst genoemde als schatter over de gemeente Bakel en bijschatter over Deurne en Vlierden, de tweede als schatter over de gemeente Bakel, Soerendonk, Maar­heeze en Budel en als bijschatter over Deurne en Vlierden.

9  12.02.1827  Eedsprestatie successie.

Voor Jacobus van Eupen, plaatsvervangend vrederechter. Elisa­beth van de Crommenacker, landbouwster, Gemert; Johanna van Melis, huisvrouw van Jan van Acker, wever, Gemert; Antonetta van Dooren, gehuwd met Johannes Slits, landbouwer, Gemert; Michiel van de Crommenacker, landbouwer, Boekel; Albert van  de Crommenacker, landbouwer, Boekel; Lambert van de Cromme­nacker, landbouwer te Erp; Allen erfgenamen van Lam­bert van de Crommenacker, overleden te Gemert op 11.08.1826. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

10  13.02.1827  Eedsprestatie successie.

Gerrit Brouwers, landbouwer, Lieshout, erfgenaam van Theodorus Brouwers, overleden te Lieshout op 01.10.1826, verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

11  20.02.1827  Akte van emancipatie.

Anna Maria van der Aa, particuliere, Erp, wil gaan trouwen met Johannes van den Nieuwenhuijzen, maar is minderjarig. Zij heeft geen ouders en geen grootouders. Familieraad: Martinus van der Aa, volle broer; Martinus Timmers, neef; Antoni van Rosmalen, achterneef; Johannes van Lankveld, zwager; Willem Timmers, zwager; Arnoldus Hoogaars, achterneef; allen landbou­wers te Erp.

12  20.02.1827  Benoeming toeziend voogd.

Over Maria 3j., Petronella 2j., Gemert, minderjarige dochters van Wilhelmus Teunissen, overleden te Gemert op 03.09.1825, vader, en Johanna Bloks, winkelierster, Gemert. Familieraad: Antoon Teunissen, koopman, Oeffelt; Theodorus Theunis­sen, oom, olie­slager, Cuijk; Bernardus van Hooy, neef, radma­ker, St Agatha en omdat er geen familie van moederszijde bestaat: Martinus Kuijpers, vriend, landbouwer; Johannes van Dooren, vriend, schoenmaker; Jan Melis, vriend, wever. Theodorus Teu­nissen wordt toeziend voogd.

13  20.02.1827  Benoeming voogd.

Johanna Bloks, winkelierster, weduwe van Willem Teunissen, overleden te Gemert, als moeder en voogdes over Maria en Petronella, wil een tweede huwelijk aangaan met Johannes Antonius Giebe, bakker te Gemert. Zij verzoekt om behoud van voogdij over haar kinderen. Familieraad, zie akte 12. Zij besluiten dat Johanna Bloks de voogdij zal behouden en dat Johannes Antonius Giebe nadat hij getrouwd is met haar, mede­voogd wordt.

14  06.03.1827  Beëdiging.

Theodorus Teunissen, landbouwer, Cuijk, als toeziend voogd over Maria en Petronella, minderjarige dochters van Willem Teunissen, overleden, en Johanna Bloks, winkelierster te Gemert. Benoemd wordt Jan Melis, bakker, Gemert tot taxateur van de goederen van Willem Teunissen en Johanna Bloks.

15  08.03.1827  Eedsprestatie successie.

Johannes Spoormakers, zakkendrager, Bakel, erfgenaam van Johanna Maria Spoormakers, overleden te Bakel op 20.10.1825, verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

16  09.03.1827  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Johanna 15 j., te Lieshout, minderjarige dochter van Fran­ciscus Brouwers, overleden te Erp in 1815, vader, en Henrica van Dommelen, overleden te Beek en Donk in 1820, moeder. Familieraad: Leonardus Brouwers, volle broeder, land­bouwer, Lieshout; Theodorus Brouwers, oom, landbouwer, Lies­hout; Wilhelmus van de Craanmeer, neef, landbouwer, Beek en Donk; Johannes van Dommelen, oom, landbouwer, Erp; Martinus van Dommelen, oom, landbouwer, Erp; Henricus van Dommelen, oom, landbouwer, Erp. Theodorus Brouwers wordt voogd en Johan­nes van Dommelen wordt toeziend voogd.

17  23.03.1827   Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Johannes 20j., Josina 16j., Everdina 13j., minderjarige kin­deren van Theodorus Sterken, overleden te Lieshout in 1819 en van Marianna Swinkels, overleden te Gemert in 1815. Fami­lie­raad: Marinus Aelders, aangehuwd oom, bouwman, Lieshout; Gerrit Royackers, aangehuwd oom, bouwman, Beek en Donk; Henri­cus van de Mosselaar, achterneef, bouwman, Lieshout; Theodorus van Moorsel, aangehuwd oom, bouwman, Lieshout; Martinus van Osch, landbouwer, neef, Lieshout; Judocus van Hout, achter­neef, landbouwer, Lieshout. Theodorus van Moorsel wordt voogd en Gerrit Royackers wordt toeziend voogd.

18  04.04.1827  Eedsprestatie successie.

Jan van Rixtel, landbouwer, Beek en Donk; Thomas van Rixtel, landbouwer, Beek en Donk; Anna Maria van Rixtel, landbouwster, Gemert; Johannes Smits, bakker, Beek en Donk als voogd, over Martinus, minderjarige zoon van Leendert Smits, overleden te Beek en Donk, in echte verwekt bij Antonetta van Rixtel, overleden te Beek en Donk, erfgenamen van Antonie van Rixtel, overleden te Eindhoven op 03.10.1826. Zij verklaren de nala­tenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

19  14.04.1827  Eedsprestatie successie.

Lucas van den Biggelaar, landbouwer, voormaals gewoond hebben­de in Aarle Rixtel, thans in Bakel; Geertrui van den Bigge­laar, huisvrouw van Jan van Duijnhoven, Erp; erfgenamen van Maria van den Biggelaar, overleden te Beek en Donk op 27.09.­1826. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

20  27.04.1827  Beëdiging.

Benoeming van Mathias Boszler, gepensioneerd militair, Gemert, als veldwachter der gemeente Gemert.

21  08.05.1827  Eedsprestatie successie.

Dirk Willem Brouwers, bouwman, Lieshout, voor zichzelf en als voogd over: Johanna, minderjarige dochter van Francis Brou­wers, overleden te Erp, en van Hendrina van Dommelen, overle­den te Beek en Donk; Anna Maria Brouwers, landbouwster, Lies­hout; Willem van de Craanmeer, bouwman, Beek en Donk; Jenne Maria Brouwers, dienstmeid, Lieshout; Leonardus Brouwers, bouwman, Lieshout; Cornelis Brouwers, bouwmansknecht, Lies­hout; Maria Brouwers, huisvrouw van Gerrit Verbakel, bouwman, Erp; Wille­mijn Brouwers, huisvrouw van Peter van Stiphout, bouwman, Beek en Donk; Antonetta Brouwers, dienstmeid, Beek en Donk; Dirk van Moorsel; Willem van Moorsel; Johannes van Moorsel; Fran­cij­na van Moorsel; Antonetta van Moorsel; Fran­cis van Moor­sel; Goordina van Moorsel, huisvrouw van Jo­seph Da­niels; allen landbouwers te Lieshout; Theodora van Moorsel, huisvrouw van Christiaan van Lieshout, bouwman, Beek en Donk; Erfgenamen van Jan Willem Brouwers, overleden te Lieshout op 23.10.1826. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

22  18.05.1827  Akte van niet-vereniging.

Hendrik Daandels, Johannes Daandels, Petronella Daandels, allen landbouwer te Boekel, eisers. Henricus van Dijk, schoolon­derwijzer, Erp, gedaagde en verweerder.

23  21.05.1827  Eedsprestatie successie.

Johanna Raymakers, dienstmeid; Helena Raymakers, dienstmeid; Paulus Kanters, bouwman als voogd over Peter, minderjarige zoon van Gerard Raymakers, overleden en van Dorothea Kanters, overleden; allen wonende te Beek en Donk; Erfgenamen van Petrus Rayma­kers, overleden te Helmond op 02.10.1826. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

24  21.05.1827  Benoeming voogd.

Over Henrica 19j., Beek en Donk, Johannes 17j., Lieshout, Paulus 14j., Beek en Donk, minderjarige kinderen van Gerrit van den Heuvel, overleden te Beek en Donk in 1813 en van Johanna Kanters, overleden te Beek en Donk op 29.04.1827. Familieraad: Francis van den Heuvel, neef, bouwman, Aerle Rixtel; Henricus van Vegchel, vriend, bouwman, Beek en Donk; Francis Maas, vriend, bouwman, Beek en Donk; Johannes Kanters, oom, bouwman, Beek en Donk; Andries Verbakel, neef, bouwmans­knecht, Beek en Donk; Jan Willem Vereijken, neef, landbouwer te Beek en Donk. Hendrik van den Heuvel, oom van vaderszijde, timmerman te Aarle Rixtel, voor­maals toeziend voogd, wordt nu voogd. An­dries Verbakel wordt toeziend voogd.

25  22.05.1827  Akte van emancipatie.

Hendrina van der Heiden, landbouwster, Lieshout, wil gaan trouwen met Peter van den Eijnde, bouwmansknecht, Beek en Donk, maar is nog niet meerderjarig. Zij heeft geen ouders of grootouders meer. Familieraad: Wouter van der Heiden, oom landbouwer; Adam van der Heiden, oom, landbouwer; Adam van de Rijdt, neef, bakker; allen wonende te Beek en Donk; Johannes Verhoeven, oom, landbouwer, Stiphout; Dirk Verhoeven, oom, landbouwer, Beek en Donk; Peter Verhoeven, oom, landbouwer, Lieshout.

26  08.06.1827  Eedsprestatie successie.

Johannes Tielemans, landbouwer, Boekel; Godefridus Tielemans, particulier, Gemert; Hendrina Tielemans, landbouw­ster, Gemert; Erfgenamen van Cornelis Tielemans, overleden te Gemert op 27.03.1827. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

27  12.06.1827  Benoeming voogd.

Over Petronella 20j., Gemert, minderjarige dochter van Nico­laas van Gerwen, overleden te Gemert in 1819 en van Maria van Dooren, overleden te Gemert op 21.05.1827. Familieraad: Gerar­dus van Gerwen, neef, bouwmanszoon; Andries Janssen, neef, bouwmans­zoon; Johannes Janssen, neef, bouwmanszoon; Johannes van Berckel, neef, bouwmanszoon; Petrus van Berckel, neef, school­onderwij­zer; Jan van den Broek, neef, bouwmanszoon; allen wonende te Gemert. Petrus van Berckel wordt administre­rend voogd.

28  22.06.1827  Akte van bekendheid.

Johanna Maria Jansen, meerderjarige, particuliere, Erp, wil gaan trouwen met Adam van Schijndel, landbouwer, Beek en Donk. Zij kan geen akte van overlijden van haar vader overleggen. Getuigen: Anthonie van Schijndel, landbouwer, Erp; Jan Janse van Dommelen, landbouwer, Erp; Peter Koolen, landbouwer, Erp; Johannes Ansems, landbouwer, Erp. Zij verklaren Peter Jansen, overleden in 1814 te Erp, vader van Johanna Maria, gekend te hebben.

29  20.07.1827  Eedsprestatie successie.

Peter van Deursen, landbouwer; Johanna Maria Penninx, particu­liere; Maria Goossens, landbouwster, weduwe van Antonie Pen­ninx, als moeder en voogdes over Theodorus, Petrus, Johannes en Johanna, hun kinderen; Theodorus Kuijpers, smid; Johannes Kuijpers, wever; Martinus Kuijpers, wever; Antonet Kuijpers, particuliere; Anna Maria Kuijpers, particuliere; Catharina Goossens, particuliere, als moeder en voogdes over Petronella, Johanna, Gordina, Cornelia, Theodora en Theodorus, in echte verwekt bij Johannes Penninx, allen wonende te Gemert; als erfge­namen van Huijberdina Penninx, overleden te Gemert op

25.12.­1826. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

30  23.07.1827  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Johanna 15j., Johanna Maria 14j., Wilhelmus 5j., allen wonende te Boekel, als minderjarige kinderen van Henricus Wassen­berg, overle­den te Boekel op 18.07.1827, in echte ver­wekt bij Catharina van Dijk, overleden te Boekel in 1822. Familieraad: Peter Wassenberg, oom; Peter de Groot, aangehuwd oom; Arnoldus van den Bogaard, aangehuwd oom, allen landbou­wers te Uden; Johannes Goorts, oom; Wilhelmus Delissen, oom; Cornelis van den Bigge­laar, achterneef; allen landbouwers te Erp. Arnoldus van den Bogaard wordt administrerende voogd en Wilhelmus Delissen wordt toeziend voogd.

31  06.08.1827  Benoeming toeziend voogd.

Anna Maria 11j., Boekel, dochter van Adriaan van den Elsen, timmerman te Boekel en van Elisabeth Hendriks, overleden op 19.11.1823 te Boekel. Familieraad: Johannes van den Elsen, neef; Gerrit van der Sanden, neef; Christiaan van der Sanden, neef; allen landbouwers te Boekel; Peter Hendriks, oom; Corne­lis van der Burgt, neef; Cornelis van Lieshout, agterneef; allen bouwlieden te Boekel. Cornelis van der Burgt wordt toeziend voogd.

32  10.08.1827  Eedsprestatie successie.

Johanna Sterken, huisvrouw van Marten Aalders, bouwman, Lies­hout; Elisabeth Sterken, huisvrouw van Gerrit Royackers, bouwman, Beek en Donk; Catharina Sterken, dienstmeid, Gemert; Anna Sterken, dienstmeid, Lieshout; Dirk van Moorsel, bouwman, Lieshout, als voogd over Josina en Gijsberdina Sterken; Anna Maria Sterken, huisvrouw van Henricus van de Mosselaar, bouw­man, Lieshout; Joost van Hout, landbouwer, Lieshout; Geertruij van Hout, huisvrouw van Johannes de Groof, wever, Lieshout; Johannes van den Bogaard, kleermaker, Lieshout; Martinus van den Bogaard, kleermaker, Gemert; Gode­fridus Beniers en Marti­nus Beniers, landbouwers te Lieshout; Erfgenamen van Theodorus Sterken, overleden te Lieshout op 13.03.1827. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

33  24.08.1827  Eedsprestatie successie.

Hendrik van Duijnhoven, bouwman, Gemert; Peter van der Sanden, bouwman; Gerrit van der Sanden, bouwman; Jacobus van den Bogaard, bouwman; Christiaan Bijvelds, bouwman; Anna Maria van Hout, huisvrouw van Jan van den Berg, bouwman; Anna Marguareta van der Sanden, huisvrouw van Theodorus van den Elsen, bouw­man; Maria Anna Bijvelds, huisvrouw van Albert van den Crom­menacker, bouwman; Clasina van der Sanden, weduwe van Cornelis Donkers, landbouwster; Adriaan van den Elsen, timmer­man, als vader en voogd over Anna Maria, in egte ver­wekt bij Elisabeth Hendriks; Peter Hendriks, particulier; Willem van Hout, bouw­man; allen wonende te Boekel. Erfgenamen van Antonet Tijssen van Handel, overleden te Gemert op 17.01.1827. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgege­ven.

34  28.08.1827  Vonnis.

Eiser: de Heer Gerardus Sterk, ‘s-Hertogenbosch, als President van het Gereformeerde weeshuis te ‘s-Hertogenbosch op ende jegens Maria Coppens, landbouwster, Erp, weduwe van Lourens van Stiphout, gedaagde. Zij is schuldig fl 15,- wegens rente van hypotheek aan het voornoemde wees­huis. Maria Coppens erkent schuldig te zijn, maar zegt niet te kunnen betalen. Zij wordt veroordeeld de achterstallige rente te voldoen en de kosten van het proces.

35  04.09.1827  Eedsprestatie successie.

Michiel van der Meulen, landbouwer, Gemert, als administreren­de voogd over Anna Catharina, Joannes Henricus en Franciscus Joannes, minderjarige kinderen van Joannes van der Meulen en Maria Elisabeth van Houten, beiden overleden te Schelle. Michiel van der Meulen verklaart de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven van Anna Maria van Houten, over­leden te Niel op 23.02.1827.

36  11.09.1827  Eedsprestatie successie.

Michiel van Rijbroek, Anna Maria van Rijbroek, Maria Anna van Rijbroek, bouwlieden te Boekel, erfgenamen van Henricus van Rij­broek, overleden te Boekel op 04.03.1827. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

37  12.09.1827  Eedsprestatie successie.

Hendrina van de Weijer, landbouwster; Jan Cox, metselaar; Mathijs van Wetten, metselaar; allen wonende te Bakel. Erfge­namen van Mathijs Cox, overleden te Bakel op 02.03.1827. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

38  09.10.1827  Akte van bekendheid.

Lambertus Peters, arbeider, Boekel, wil gaan trouwen maar kan de overlijdensakte van zijn ouders niet overleggen, Getuigen: Leonardus Bekkers, bouwman; Peter van Oirschot, dagloner; Johannes van der Heiden, bouwman; Henricus van Handel, daglo­ner; allen wonende te Boekel. Zij verklaren te hebben gekend Joannes Peters, vader, overleden te Boekel en Johanna Adriaan Hendriks, moeder, overleden te Boekel.

39  09.10.1827  Eedsprestatie successie.

Jan, Johanna, Peternel en Catharina Koppens, bouwlieden wonen­de te Lieshout, erfgenamen van Johannes Koppens, overleden te Lieshout op 17.04.1827. Zij verklaren de nalatenschap naar waarheid te hebben opgegeven.

40  13.10.1827  Benoeming toeziend voogd.

Andries 12j., Anna 9j., Thomas 6j., Wilhelmus 4j., Petrus 0,5j., kinderen van Wilhelmus van Bree, overleden te Lieshout op 27.09.1827 en van Francijna Vereijken, landbouwster, Lies­hout. Familieraad: Henricus van Bree, grootvader; Petrus van Bree, oom; Petrus Adriaans, aangehuwd oom; allen landbouwers te Mierlo; Johannes Vereijken, oom; Martinus Vereijken, neef; Andries Vereijken, neef, landbouwers te Lieshout.

Petrus Adriaans wordt toeziend voogd.

41  19.10.1827  Eedsprestatie successie.

Antonetta van den Boogaard, landbouwster, Boekel, erfgename van haar man Peter Johannes van Doren, ook genaamd Peter Johannes Alberts, overleden te Boekel op 24.03.1827.

42  08.11.1827  Eedsprestatie successie.

Margareta Kuijpers, winkelierster, Gemert, weduwe van Johannes Wilhelmus van den Rijdt, overleden te Gemert op 02.04.1827, erfgename van haar man.

43  08.11.1827  Benoeming toeziend voogd.

Franciscus Wilhelmus Josephus 9j., Jacobus 6j., Petrus 5j., allen wonende te Boekel, zonen van Petrus Penninx, particu­lier, Boekel, in echte verwekt bij Jacoba Mak, overleden te Boekel op 11.07.1826. Familieraad: Thomas Snoekx, neef, dienstknecht; Jan Snoekx, neef, wever; Wilhelmus Aelders, neef, goud- en zilversmid; allen wonende te Gemert, Egidius Mak, oom, bakker, Eindhoven; Peter Turken, achterneef, bees­tensnij­der, Leende; Petrus Veron, aangehuwd oom, Eindhoven.

Egidius Mak wordt toeziend voogd.

44  10.11.1827  Benoeming toeziend voogd.

Theodorus 12j., Petrus 9j., Johanna 6j., Johannes 4j., allen wonende te Gemert, kinderen van Antonius Penninx, overleden te Gemert op 02.09.1823, in echte verwekt bij Maria Goossens, landbouwer te Gemert. Familieraad: Johannes van Duijnhoven, aangehuwd oom, wever; Jan van de Laar, aangehuwd oom, bouwman; Johannes van den Boom, neef, bouwman; Theodorus Goossens, oom, bouwman; Arnoldus Goossens, neef, bouwman; Jacobus van de Ploesterdonk, achterneef, bouwman; allen wonende te Gemert. Johannes van den Boom wordt toeziend voogd.

45  13.11.1827  Eedsprestatie successie.

Andries van Gemert, smid, Erp, erfgenaam van Antony van den Hurk, overleden te Erp op 22.05.1827.

46  21.11 1827  Benoeming voogd.

Antonius 17j., Erp, zoon van Johannes van Lieshout, overleden te Erp op 11.04.1827 en Adriana van den Tillaar, overleden te Erp in 1822. Familieraad: Lambertus van Lieshout, volle broe­der, landbouwer; Antonius van Lieshout, oom, landbouwer; Martinus van Dooren, neef, landbouwer; Martinus van den Til­laar, neef, landbouwer; Antonius van den Tillaar, neef, land­bouwer; Wilhelmus Ketelaars, aangehuwd neef, landbouwer; allen wonende te Erp. Lambertus van Lieshout wordt voogd.

47  21.11.1827  Beëdiging.

Hendrik Rietman, burgemeester van Gemert, wonende te Gemert, Antonius IJsermans, particulier, wonende te Gemert, als schat­ter en bijschatter van de personele belasting over het jaar 1828 van diverse omliggende gemeenten.

48  04.12.1827  Benoeming toeziend voogd.

Johanna 20 j., Maria 18 j., en Gerardus 16 j., allen wonen­de te Lieshout, kinderen van Leonardus Verbakel, overleden te Lieshout in 1825 en van Alegonda de Grooff, overleden te Lies­hout in 1823. Familieraad: Henricus Verkuijlen, zwager, bouw­man te Lieshout; Francis van der Zanden, aangehuwde oom, bouwman te Lieshout; Josephus Kanters, aange­huwde neef, bouw­man te Beek en Donk; Jan de Grooff, particulier, oom, Beek en Donk; Johannes Teunissen, aangehuwd oom, bouwman, Breugel; Antonius van der Aa, neef, bouwman te Beek en Donk.

Johannes Teunissen wordt toeziend voogd.

49  10.12.1827  Akte van bekendheid.

Johanna van der Sande, dienstmeid te Erp, wil gaan trouwen maar kan de overlijdensakte van haar moeder niet overleggen. Getui­gen: Jan Vogels, bouwman; Adriaan van Wanroy, dagloner; Willem Timmers, timmerman en Jan van der Velde, bouwman, allen wonen­de te Erp. Zij verklaren Catherina Willems, overleden te Erp, moeder van Johanna van der Sande, gekend te hebben.

50  11.12.1827  Eedsprestatie successie.

Jan van Eijck, landbouwer te Gemert, erfgenaam van Hendrik van Duijnhoven, overleden te Gemert op 23.02.1827.

51  11.12.1827  Eedsprestatie successie.

Anna Maria van den Bogaard, landbouwster te Boekel, erfgename van Gerrit van den Bogaard, overleden te Boekel op 22.05.1827.

52  19.12.1827  Eedsprestatie successie.

Willem Horsten, timmerman; Maria Melis, slagteres; Maria Horsten, huisvrouw van Martinus van den Bogaard, kleermaker; Johanna Horsten, huisvrouw van Gerardus van Lieshout, timmer­man; allen wonende te Gemert. Erfgenamen van Peter Melis overleden te Gemert op 18.01.1826.

1828

1  07.01.1828  Benoeming toeziend voogd.

Over Martinus 17 jr.; Lucia 15 jr.; Elbertus Johannes 13 jr. en Maria 12 jr., wonende te Bakel, kinderen van Adam Slits, schoolonderwijzer te Bakel en van Josina van de Poel, overle­den te Bakel in 1824. Familieraad: Henricus Slits, oom;  Petrus Slits, oom; beiden landbouwers te Beek en Donk; Marti­nus Slits, achterneef, landbouwer te Gemert; Martinus van de Poel, oom, koopman; Petrus de Veth, achterneef, koopman; Joost Jansen, achterneef, landbouwer; alle drie wonende te Bakel. Petrus de Veth wordt toeziend voogd.

2  08.01.1828  Eedsprestatie successie.

Josina Tielemans, weduwe van Peter Thonijs; Henricus Thonijs; Anthony Thonijs en Petronella Thonijs, allen landbouwers te Boekel en erfgenamen van Laurens Thonijs, overleden te Boekel op 7.7.1827.

3  15.01.1828  Akte van vereniging.

Pieter Frederik van Woelderen, notaris te Veghel, eiser en Jan Smidts, smit te Boekel, gedaagde. Jan Smidts was borg voor Arnold van den Bogaard, bouwmeester te Gemert terzake van roerende goederen op de publieke verkoping te Veghel op

4.1.1­826. Betreft ¦ 21,34 die Arnold van de Bogaard nog niet be­taald heeft. Gedaagde moet ook de kosten ad ¦ 15,30 betalen.

4  15.01.1828  Akte van vereniging.

Pieter Frederik van Woelderen, notaris te Veghel, eiser en Hendrik van Sleuwen, bouwman te Erp, gedaagde als borg voor Jan Rut van den Heuvel, terzake gekochte roerende goederen publieke verkoop te Veghel op 22.2.1826. Betreft ¦ 15,34 1/2 cent had 1.10.1826 moeten zijn betaald. Gedaagde moet ook de kosten ad ¦ 15,30 betalen.

5  21.01.1828  Eedsprestatie successie.

Cornelis van Lijssel, bouwman te Gemert als toeziend voogd over Johanna en Henrica, minderjarige dochters van wijlen Henricus de Groot, overleden te Gemert en van Johanna van de Kerkhof te Gemert, heeft Martinus Kuypers, bouwman te Gemert benoemd tot expert om te waarderen alle roerende goederen. + eedaflegging.

6  23.01.1828  Benoeming voogd (zie ook 5).

Johanna van de Kerkhoff, particuliere te Gemert als moeder en voogd over Johanna en Henrica uit haar huwelijk met Henricus de Groot, overleden te Gemert, wil gaan hertrouwen met Gode­fridus Jonkers, bouwmansknecht te Gemert. Familieraad: Francis van de Wijenberg, oom, schoenmaker; Theodorus de Groot, neef, wever; Antonie van Lijssel, achterneef, bouwman; Antonie Beekmans, neef, bouwman; Michiel Beekmans, neef, bouwman; Arnoldus Verhofstadt, vriend, wever; allen woonachtig te Gemert. Godefridus Jonkers wordt medevoogd.

7  29.01.1828  Eedsprestatie successie.

Adriaan Brouwers, particulier te Beek en Donk als vader en voogd over Hendrina, Martinus, Johannes en Theodorus, kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Lucia Huibers, overleden te Beek en Donk; Jan Willem Vereijken, landbouwer te Beek en Donk, als administrerend voogd over Jan en Maria, kinderen van wijlen Francis Verbakel, overleden te Beek en Donk en van wijlen Lucia Hui­bers; Petronella Verbakel, particuliere te Beek en Donk; erfgenamen van Lucia Verbakel, overleden te Beek en Donk op 29.6.1827.

8  01.02.1828  Akte van niet vereniging.

Abraham Mulders, sluiswagter te Aarle-Rixtel heeft doen dag­vaarden Peter Swinkels, dagloner te Beek en Donk. Niet ver­enigd.

9  05.02.1828  Eedsprestatie successie.

Antonie van Deursen, particulier; Henricus van Deursen, wever; Geertrui van Deursen, particuliere; Maria van Deursen, huis­vrouw van Thomas van der Aa, wever; allen woonachtig te Ge­mert, erfgenamen van Hendrina van Deursen, overleden te Gemert op 5.7.1827.

10  12.02.1828  Beëdiging.

Antonius IJsermans, particulier te Gemert, benoemd tot schat­ter personele belasting, gemeente Soerendonk.

11 14.02.1828  Benoeming toeziend voogd.

Over Henricus 6 jr.; Petrus 5 jr.; Paulina 3 jr. en Johanna 1 jr., allen woonachtig te Beek en Donk, kinderen van Joseph van Leuken, bouwman te Beek en Donk en van Johanna Maria van der Aa, overleden te Beek en Donk op 2.11.1827. Familieraad: Thomas van Leuken, oom, particulier te Aarle-Rixtel; Martinus van Leuken, oom, winkelier te Gestel; Antonius van der Steen neef, dienstknegt te Gemert; Johannes van der Aa, oom, parti­culier; Jan van den Berg, oom, bouwman; Martinus Perdoel, oom, bouwman; alle drie wonende te Beek en Donk. Er is verdeeldheid van stemmen. Jan van den Berg, aangehuwd oom moederszijde wordt toeziend voogd.

12  17.03.1828  Benoeming van toeziend voogd en voogd.

Over Theodorus 16 jr.; Antonetta 15 jr.; Lambertus 11 jr.; Johannes 8 jr. en Hubertus 1 jr., allen wonende te Boekel, kinderen van Hubertus Timmers, overleden te Boekel in 1825 en van Catharina van den Crommenacker, overleden te Boekel op 9.3.1828. Familieraad: Willem Timmers, neef landbouwer; Jan van der Burgt, aangehuwde neef, bouwman; Henricus Tonijs, neef, bouwman; Johannes van den Crommenacker, oom, bouwman; Leonardus Donkers, oom, landbouwer; allen wonende te Boekel; Lambertus Donkers, neef, dagloner te Gemert. Voogd met eenpa­righeid van stemmen wordt Johannes van den Crommenacker. Toeziend voogd met eenparigheid van stemmen wordt Henricus Tonijs.

13  19.03.1828  Eedsprestatie successie.

Petronella van Eerdt, spinster te Erp, weduwe van Johannes van de Ven, overleden te Erp op 11.3.1827 en erfgename.

14  26.03.1828  Akte van emancipatie.

Geertruij van Hoof, particuliere te Erp, wil gaan trouwen met Andries Slits, bouwmans zoon te Gemert, maar is nog niet meerderjarig. Heeft geen ouders, noch grootouders. Familie­raad: Petrus van Hoof, broer; Johannes van der Rijdt, oudoom; Willem van Lieshout, neef; allen landbouwers te Erp; Theodorus Kemps, oom, landbouwer te Uden; Adrianus van Berckel, achter­neef, looyer en schoenmaker te Gemert; Arnoldus van den Acker, neef, wever te Gemert.

15  28.03.1828  Akte van deliberatie  (zie ook 11).

Verkoop i.v.m. schuld. Joseph van Leuken, landbouwer te Beek en Donk als vader en voogd over Henricus, Petrus, Paulina en Johanna, verwekt bij wijlen Johanna Maria van der Aa, overle­den te Beek en Donk; Jan van den Berg, bouwman te Beek en Donk als toeziend voogd. De kinderen hebben bij overlijden van hun moeder bekomen: een huis, stal, schuur en aangelag en zes perceeltjes grond te Beek en Donk, verkregen bij wettige deling notaris Jan Francis Aelders op 24.2.1826. De goederen zijn belast en er is reeds terug gevorderd. Familieraad: Martinus van Leuken, oom, winkelier te Gestel; Antonius van der Steen, neef, dienstknecht te Gemert; Antonie van der Kruis, achterneef,bouwman te Beek en Donk; Francis van Rooy, aangehuwde oom, klompenmaker te Gemert; Martinus Perdoel, aange­huwde oom, bouwman te Beek en Donk; Peter van der Putten, neef, bouwman te Gemert.

16  01.04.1828  Eedsprestatie successie.

Wouter van Abeelen , wonende te Beek en Donk, erfgenaam van Joanna van Veghel, overleden te Leuven op 12.10.1827.

17  11.04.1828  Eedsprestatie successie.

Johanna Maria Royackers, weduwe van Johannes van Mierlo en Johanna Maria Royackers, weduwe van Johannes van der Putten, beiden particulieren te Gemert, erfgenamen van: Maria Anna Royackers, overleden te Eindhoven op 20.08.1827.

18  07.05.1828  Akte van bekendheid.

Antonius Wilberts, bouwmansknegt te Erp, wil gaan trouwen maar heeft geen overlijdensakte van vader en moeder. Familieraad: Peter van Oirschot, dagloner; Geert van Gerwen, dagloner; Peter Janssens, particulier en Gerrit Peters van Gerwen, dagloner; allen wonende te Boekel, welke hebben verklaard te hebben gekend: Johannes Wilberts en Johanna Smits, vader en moeder van Antonius en dat beiden zijn overleden te Boekel.

19  09.05.1828  Eedsprestatie successie.

Catharina van de Elze, landbouwster, weduwe van Francis van der Horst; Cornelis Peters, landbouwer; Maria Peters, land­bouwster; Willem van de Elze, particulier; Arnoldus Peters, dagloner; Johannes Peters, landbouwer; Peter Arnoldus Peters, dagloner; Helena van der Burgt, bouwmansmeid; Cornelis van Dooren, landbouwer; Anna Maria van Dooren, spinster en Anna van der Aa, spinster als moeder en voogd over Henricus en Ardina uit haar huwelijk met wijlen Peter van Dooren; Theodo­rus Kandelaars, bouwman; Jenne Marie Dokussen, landbouwster, weduwe van Emond van den Hoogen voor haar kinderen Cornelis, Anne-Marie, Jacobus en Antonie; allen wonende te Boekel. Gijsbert van de Elze, dagloner; Christina van de Elze, dienst­meid; Johannes van de Elze, bouwman; wonende te Gemert en Renier Kuypers, dagloner te Gemert als vader en voogd over Helena, weduwe van Cornelia van de Elze; Johanna van Bakel, bouwmansmeid te Beek en Donk. Erfgenamen van: Joseph Jan van de Elze, overleden te Boekel op 14.11.1827.

20  13.05.1828  Akte van bekendheid.

Anna Maria van der Sanden, spinster te Erp kan de overlijdens­akte van haar moeder niet overleggen. Familieraad: Thomas Brugmans, bouwman; Jan van der Burgt, dagloner; Theodorus Beekmans, dagloner; Theodorus Beekmans, strodekker; allen wonende te Erp, verklaren dat Catharina Willems de moeder is van Anna Maria van der Sanden en is overleden te Erp op

8.5.1­824.

21  14.05.1828  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Adrianus 20 jr.; Christina 18 jr. en Sophia 16 jr., wonende te Erp, kinderen van Martinus Timmers, overleden te Erp op 12.1.1828 en van Johanna Maria van Berlo, overleden te Erp op 22.11.1823. Familieraad: Willem Timmers, broer; Peter Biemans, oom; Marten Goord Wellen, neef; Jan van Berlo, oom; Antonie van den Berg, oom; Hendrik van Lankveld, oom; allen bouwlieden te Erp. Peter Biemans wordt toeziend voogd en Jan van Berlo wordt administrerend voogd.

22  17.05.1828  Eedsprestatie successie.

Peter Biemans, landbouwer te Erp voor zichzelf en als adminis­trerend voogd voor Johannes en Jan, kinderen van Anthonie Dekkers en Johanna Maria Biemans, beiden overleden te Erp; Maria Biemans, huisvrouw van Peter van Erp, landbouwer te Erp; Petronella Biemans, huisvrouw van Cornelis Royackers, landbou­wer te Erp; Cornelis Dekkers, landbouwersknecht te Beek en Donk; Anna Maria Dekkers, dienstmeid te Erp; erfgenamen van Geertruij Biemans, overleden te Erp in oktober 1825.

23  21.05.1828  Benoeming voogd.

Over Maria 7 jr., wonende te Gemert, dochter van Johannes Beekmans, overleden te Gemert op 28.3.1823 en van Wilhelmina van Kessel, overleden te Gemert op 7.5.1828. Familieraad: Antonius Beekmans, oom, landbouwer; Michiel Beekmans, oom, landbouwer; Michiel van de Ploesterdonk, neef, landbouwer; allen wonende te Gemert; Henricus van de Burgt, oom, landbou­wer te Boekel; Simon Penninx, oom, landbouwer te Gemert; Anthonius Habraken, oom, landbouwer te Gemert. Johannes van Kessel, achterneef, landbouwer te Gemert wordt voogd.

24  21.05.1828  Benoeming toeziend voogd.

Over Johanna 3 jr., wonende te Gemert, zoon ,(staat zo in de akte) van Johannes van Deursen wonende te Gemert en van wijlen Wilhelmina van Kessel, overleden te Gemert op 7.5.1828. Fami­lieraad: Wilhelmus van Deursen, grootvader, landbouwer te Gemert; Cornelis Koenen, oom, wever  te Gemert; Jan Masten­broek, achterneef, landbouwer te Gemert; Henricus van de Burgt, oom, landbouwer te Boekel; Simon Penninx, oom, landbou­wer te Gemert; Anthonius Habraken, oom, landbouwer te Gemert. Johannes van Dooren, achterneef, landbouwer te Gemert wordt toeziend voogd.

25  13.06.1828  Akte van niet-vereniging.

Laurens Swinkels, bierbrouwer te Lieshout, eiser en Matheus Vervoort, klompemaker te Lieshout, gedaagde. Eis is: betalen van ¦ 26,- als schadeloosstelling omdat hij in het huis van tapperij van Peter Roefs te Lieshout in aanwezigheid van meerdere personen de eiser hevige verwijtingen heeft toege­bracht en voor schelm heeft uitgemaakt, waardoor eiser aan de verachtingen en haat van anderen is blootgesteld geweest. Matheus Vervoort verklaart dat hij geheel onbewust is van de zaak waarvan hij beschuldigd wordt en verzoekt ontslagen te worden van de eis. De zaak is niet voor het vredegerecht bestemd en wordt doorverwezen naar den competenten rechter te St.Oedenrode.

26  17.06.1828  Eedsprestatie successie.

Hendrik van de Laar, bouwman te Gemert, voogd over Martinus en Leendert, zonen van wijlen Henricus Egelmeers en van wijlen Anna Maria Leenders, beiden overleden te Gemert, erfgenamen van: Petronella Egelmeers, overleden te Gemert op 3.12.1825.

27  20.06.1828  Benoeming toeziend voogd.

In verband met overlijden van Leonardus van Oirschot te Run, prov. Gelderland op 14.6.1828, toeziend voogd over Johannes, 16 jr., wonende te Lieshout, zoon van Laurens van der Sanden, wonende te Lieshout, landbouwer en van wijlen Johanna Maria van Oirschot, overleden te Lieshout in het jaar 1814. Familie­raad: Peter van der Sanden, oom; Peter Dekkers, aangehuwde oom; Theodorus Kuypers, aangehuwde oom; allen landbouwers te Lies­hout; Willem van Oirschot, oom, landbouwer te Best; Marti­nus Simons, neef, bouwmansknegt; Antonie Ketelaars, aangehuwde neef, landbouwer; beiden wonende te St.Oedenrode. Willem van Oirschot wordt toeziend voogd.

28  24.06.1828  Eedsprestatie successie.

Petrus Nooyen, landbouwer te Bakel, erfgenaam van Hubertus Nooyen, overleden te Bakel op 18.1.1828.

29  01.07.1828  Eedsprestatie successie.

Cornelis van Lijssel, bouwman; Jan Willem van Lijssel, bouw­man; Petrus van Lijssel, bouwman; Antonius van Lijssel, bouw­man; Johanna Maria van Lijssel, huisvrouw van Dirk van Duinho­ven, bouwman; Johanna van Lijssel, huisvrouw van Joost Peters, dagloner; Johanna van Lijssel, huisvrouw van Jacobus Panhui­zen, wever; allen wonende te Gemert als erfgenamen van Hester van Lijssel, overleden te Gemert op 29.11.1827.

30  03.07.1828  Eedsprestatie successie.

Anna Margaretha van de Laar, bouwmansmeid te Lieshout, erfge­name van Johanna van de Laar, overleden te Lieshout op

8.2.1­828.

31  08.07.1828  Eedsprestatie successie.

Henricus Daandels, zonder beroep en Anna Maria van Gerwen, spinster, beiden wonende te Gemert; Peter van Gerwen, landbou­wer en Johanna van Gerwen, spinster, beiden wonende te Boekel, als erfgenamen van Antonie Daandels, overleden te Boekel op 6.1.1828.

32    .07.1828  Akte van bekendheid.

Johannes van Dooren, dagloner, wonende te Vught wil trouwen, maar kan geen overlijdensakte van vader overleggen. Familie­raad: Johannes van Velthoven, landbouwer; Antonius van Lies­hout, landbouwer; Adriaan Hurkmans, landbouwer; Gerrit Doedé, dagloner; allen wonende te Erp, verklaren dat de vader Johan­nes van Dooren is, welke 34 jaar geleden uit zijn laatst bekende woonplaats Erp is vertrokken en nooit teruggekeerd is en volgens het algemeen gevoelen op zee is geraakt en men zedert zijn vertrek uit Erp nooit met zekerheid heeft gehoord waar hij is beland.

33  15.07.1828  Akte van bekendheid.

Johannes van Eert, dagloner te Uden welke hem in regten beno­digd is de geboorteakte van Henrica van de Vondervoort, zijne behuwd moeye. Familieraad: Jan van de Rijt, 79 jr., metselaar; Martinus van Berkel, 78 jr., kleermaker; Henricus van Hoof, 77 jr., wever; Cornelis Penninx, 76 jr., wever; Leonardus van den Heuvel, 74 jr., wever; Jan van Kasteren, 73 jr., winkelier; Leonardus Penninx, 70 jr., wever; allen wonende te Gemert, verklaren dat Henrica van de Vondervoort de wettige dochter is van Peter Lamers van de Vondervoort en van Petronella van den Elsen. Plaats en datum van geboorte weten ze niet meer.

34  28.07.1828  Benoeming toeziend voogd.

Over Annamaria, 4 jr. en Theodorus, 2 jr., wonende te Lieshout en kinderen van: Jacobus Gomans, landbouwer te Lieshout en van wijlen Francyna van Duinhoven, overleden te Lieshout op

28.10­.1827. Familieraad: Laurens Swinkels, achterneef, bier­brouwer te Lieshout; Ambrosius Swinkels, achterneef, landbou­wer te Lies­hout; Henricus Frunt, vriend, haammaker te Gemert; Andries Maas, oudoom, kuiper te Lieshout; Johannes Royackers, oudoom, land­bouwer te Lieshout; Gerrit Brouwers, oudoom, landbouwer te Lieshout. Toeziend voogd wordt Andries Maas, oudoom moeders­zijde.

35  07.08.1828  Benoeming voogd.

Johannes van Dooren, schoenmaker te Gemert, voogd over Helena en Henrikus, kinderen van wijlen Johannes van Dooren en van wijlen Johanna Maria Vogels, beiden overleden te Veghel. Johannes Vogels, landbouwer te Erp, toeziend voogd over de­zelfde kinderen willen de vaste goederen te Erp die de kinde­ren bezitten, delen of verkopen en vragen om een speciale voogd en toeziend voogd in dezen familieraad. Familieraad: Petrus van Dooren, volle broer, dorpsbode te Veghel; Antonius IJsermans, vriend, horlogiemaker te Gemert; Henricus Verbakel, vriend, haammaker te Gemert; Peter Vogels, oom, landbouwer te Uden; Johannes Vogels, neef, wever te Gemert; Antoon Gieben, vriend, bakker te Gemert. Antonius IJsermans wordt speciale voogd en Johannes Vogels wordt toeziend voogd.

36  13.08.1828  Eedsprestatie successie.

Roelof Donkers, Antonie Donkers, Lambert Donkers, allen bouw­lieden te Boekel, erfgenamen van Gijsberdina Donkers, overle­den te Boekel op 19.2.1828.

37  16.08.1828  Akte van vereniging.

Antonius Franciscus Randshuysen, student, wonende te Gemert, eiser en Andries Melis, wever te Gemert als gedaagde. Eiser heeft ¦ 10,- geleend aan gedaagde in de maand oktober 1827 totdat hij de brandschade van zijn huis zou hebben ontvangen en eist deze nu terug. Gedaagde wordt veroordeeld tot betalen van ¦ 10,- + de kosten der justitie ¦ 15,42.

38  27.08.1828  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Helena, 18 jr., wonende te Lieshout, dochter van Josephus van der Heijden, overleden te Lieshout in 1822 en van wijlen Petronella Verhoeven, overleden te Lieshout in 1826. Familie­raad: Wouter van der Heijden, oom, landbouwer te Beek en Donk; Adam van de Rijt, neef, bakker te Beek en Donk; Francis van Rooy, neef klompemaker te Gemert; Peter van den Eijnden, zwager, bouwman te Lieshout; Theodorus Verhoeven, oom, bouwman te Beek en Donk; Petrus Verhoeven, oom, bouwman te Lieshout. Wouter van der Heijden wordt voogd en Petrus Verhoeven toe­ziend voogd.

39  27.08.1828  Eedsprestatie successie.

Wouter van der Heijden als voogd over Helena, dochter van Josephus van der Heijden en Petronella Verhoeven, beiden overleden te Lieshout ( zie akte 38) en Hendrina van der Heijden, huisvrouw van Peter van den Eijnden, landbouwer te Lieshout, als erfgenamen van Adam van der Heijden, overleden te Beek en Donk op 13.3.1828.

40  26.09.1828  Eedsprestatie successie.

Josina Derk Michels, particuliere te Bakel, weduwe en erfgena­me van Henricus Claessens, overleden te Bakel op 15.3.1828.

41  06.10.1828  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Fernandus, 18 jr. en Henricus, 12 jr., wonende te Bakel zonen van wijlen Petrus van de Poel, overleden te Bakel op 13.9.1827 en Petronella den Dubbelden, overleden te Bakel op 13.9.1828 Familieraad: Martinus van de Poel, broer, koopman; Petrus Spoormakers, achterneef, schoenmaker; Theodorus Slits, vriend, schoolonderwijzer; Willem Verhoeven, achterneef, landbouwer; Godefridus Nooijen, achterneef, landbouwer; Johan­nes Verhoeven, achterneef, landbouwer; allen wonende te Bakel. Godefridus Nooijen wordt voogd en Martinus van de Poel toe­ziend voogd.

42 10.10.1828  Eedsprestatie successie.

Pieter Ignatius Evrard, gepensioneerd militair, benoemd tot veldwachter te Lieshout.

43  14.10.1828  Eedsprestatie successie.

Arina Maria van den Broek, huisvrouw van Hendrik van Cuijk, bouwman te Beek en Donk als erfgename van Henricus van den Broek, overleden te Beek en Donk op 20.4.1828.

44  17.10.1828  Eedsprestatie successie.

Nicolaas Relou, landbouwer te Lieshout, erfgenaam van Johannes Franciscus Relou, overleden te Lieshout op 30.6.1828.

45  22.10.1828  Benoeming toeziend voogd.

Over Theodora, 6 jr. en Maria 4 jr., wonende te Gemert, doch­ters van Petrus van der Sanden, koopman te Gemert en van wijlen Elisabeth van Gemert, overleden op 25.1.1828 te Ge­mert. Familieraad: Antonius van Lieshout, oom, wever; Theo­dorus van den Meulenhof, oom, landbouwer; Theodorus Clemens, achterneef, wever; alle drie wonende te Gemert; Johannes van Melis, oom, koopman te Erp; Ansem Smits, neef, landbouwer te Boekel; Arnol­dus Maassen, wever te Gemert. Arnoldus Maassen wordt toeziend voogd.

46  24.10.1828  Eedsprestatie successie.

Wilhelmina Bevers, weduwe van Cornelis van den Elsen, Gerar­dus van den Elsen, Antonius van den Elsen, Willem van den Elsen, en Cornelis van den Elsen, allen bouw­lieden te Boekel, als erfgenamen van Johannes van den Elsen, overleden te Boekel op 18.4.1828.

47  28.10.1828  Eedsprestatie successie.

Willem van der Velden, bouwman te Erp; Marten Vermeulen, bouwman te Erp; Antony van den Biggelaar, bouwman te Boekel, als erfgenamen van Maria van de Laar, overleden te Erp op 24.4.1828.

48  29.10.1828  Eedsprestatie successie.

Johannes Hendrik Beekmans, landbouwer te Gemert, erfgenaam van Johanna van Gerwen, overleden te Gemert op 22.4.1828.

49  15.11.1828  Beëdiging.

Arnoldus Maassen, wever, wonende te Gemert als hoedanigheid van toeziend voogd over Theodora en Maria, dochters van Petrus van der Sanden, koopman te Gemert en van Elisabeth van Gemert, overleden te Gemert op 25.1.1828, heeft benoemd tot expert Martinus Kuijpers, landbouwer te Gemert voor het waarderen der roerende goederen.

50  07.11.1828  Benoeming toeziend voogd.

Over Anna Maria, 14 jr.; Marie Anna, 13 jr.; Christiaan, 10 jr. en Johanna, 5 jr., allen wonende te Lieshout, kinderen van Chris­tiaan Brouwers, overleden te Lieshout in het jaar 1826 en van Johanna van Osch, landbouwster te Lieshout. Familieraad: Henricus Brou­wers, oom, bouwman te Helmond; Henricus Daniels, oudoom, wever; Antonie van Osch, oudoom, strodekker; Jan van Osch, oom, landbouwer; Johannes van Osch, oom, landbouwer; Martinus Coppens, neef, landbouwer; allen wonende te Lieshout. Henricus Brouwers wordt toeziend voogd.

51  21.11.1828  Beëdiging.

Hendrik Rietman, burgemeester te Gemert en Antony IJsermans, particulier te Gemert, benoemd tot schatters personele belas­ting in diverse omliggende dorpen.

52  25.11.1828  Eedsprestatie successie.

Antonetta van den Eijnden, boerin te Gemert als erfgename van Antony van Melis, overleden te Gemert op 25.1.1828.

53  26.11.1828  Eedsprestatie successie.

Laurens van Dooren en Peter van Dooren, landbouwers te Boekel, erfgenamen van Lutgarda van Dooren, overleden te Boekel op 16.5.1828.

54  02.12.1828  Beëdiging.

Hendrik van de Laar, landbouwer te Gemert, voogd over Leonar­dus en Martinus, zonen van Henricus Egelmeers, overleden te Gemert en van Maria van de Vondervoort, overleden te Gemert, legt de eed af.

55  02.12.1828  Eedsprestatie successie.

Helena van de Vondervoort, huisvrouw van Johannes Beekmans, bouwman te Gemert; Hendrik van de Laar, bouwman te Gemert, als voogd over Leonardus Egelmeers en Martinus Egelmeers (zie akte 54); Antonius Beekmans, bouwman te Gemert als vader en voogd over Johanna, verwekt bij wijlen Johanna van de Vondervoort, over­leden te Gemert, zijnde erfgenamen van Catharina van de Von­dervoort, overleden te Gemert op 12.1.1828.

56  05.12.1828  Eedsprestatie successie.

Hendrina van den Elsen, weduwe van Peter de Groot, overleden op 24.3.1827 te Gemert; Jan Cornelis de Groot; Petronella de Groot; Elisabeth de Groot; Theodorus de Groot; allen bouwlie­den te Gemert en erfgenamen van bovengenoemde overledene.

57  05.12.1828  Beëdiging.

Antony IJsermans, particulier te Gemert, benoemd tot schatter personele belasting te Nuenen.

58  29.12.1828  Benoeming toeziend voogd.

Over Jan Willem, 17 jr. en Francis, 14 jr., wonende te Gemert en zonen van Andries van de Vondervoort, bouwman te Gemert en van wijlen Johanna Vermeulen, overleden in Gemert in het jaar 1815. Familieraad: Martinus van de Vondervoort, broer; Henri­cus van de Vondervoort, oom; Willem Wassenberg, achterneef; Henricus Vermeulen, oom; Johannes van de Vondervoort, broer; allen bouwlieden te Gemert; Jacobus van den Bogaard, oom, bouwman te Boekel. Johannes van de Vondervoort wordt toeziend voogd.

1829

59  02.01.1829  Benoeming administrerend voogd en toeziend voogd.

Over Elisabeth, 17 jaar; Dorothea, 13 jaar; Johannes, 11 jaar; Petro­nella, 9 jaar en Isabella, 8 jaar; allen wonend te Gemert, minderjari­ge kinderen van Petrus van Makelenburg, overleden te Gemert 22.07.18­26 en Johanna van Stiphout, overleden te Gemert 02.03.1821. Familieraad: Willem Schepers, achterneef, metselaar, Gemert; Gerrit Roijackers, achterneef, bouwman, Lieshout; Antonius Mentzer, achterneef, wever, Gemert; Hendrik van Stiphout, oom, koopman, Gemert; Lucas Compier, vriend, looier, Gemert, administrerend voogd; Hendrik Jacobs, vriend, kleermaker, Gemert. Als toeziend voogd wordt Benedictus van der Willigen, ,koopman te Gemert gekozen.

.  30.01.1829  Benoeming toeziend voogd.

Over Johannes, 1 jaar, te Gemert, zoon van Henricus van den Dungen, wever en wijlen Maria van Houtert overleden te Gemert 8.10.1827.

Familieraad: Eijmert van den Dungen, oom, bouwman; Peter Dijks, oom, dagloner; Eijmert Francis van den Dungen, oudoom, bouwman; allen uit Schijndel, Caspar van Houtert, oom; Andries Hendriks van Houtert, oom en toeziend voogd; Andries Driesse van Houtert, neef; allen wever te Gemert.

4  24.02.1829  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Hendrik Sterken, landbouwer; Peter van der Zanden, koopman; Hermanus van der Zanden, landbouwersknecht; Geertruij en Catharina van den Elsen, dagloonsters; allen te Gemert en erfgenamen van Helena van der Sanden, overleden te Gemert 19.11.1827.

5  06.03.1829  Akte van bekendheid.

Comparant: Efrahim Goudsmit, koopman in oude kleren, wonend te Erp wil huwen, maar kan van zijn vader geen overlijdensakte overleggen. Getuigen: Arnoldus van Eupen, deurwaarder; Hendrik Jacobs, kleermaker; Hendrik Marijne, slachter; Jan Rijndonk, slachter; allen te Gemert, verklaren te hebben gekend Levi Goudsmit (vader) en dat hij is overle­den te Bakel.

6  12.03.1829  Eedsprestatie successie.

Comparant: Rochus Josephus Jonckbloed, particulier te Gemert, erfge­naam van Anna Maria Notten, overleden te Gemert 24.08.1828.

7  13.03.1829  Akte van bekendheid.

Comparant: Efrahim Goudsmit, koopman in oude kleren, wonend te Erp wil huwen, maar kan geen geboorteakte overleggen. Getuigen: Arnoldus van Eupen, deurwaarder; Antonius Jansse Corstens, koopman; Theodorus Peters van der Willigen, winkelier, Adrianus van Berckel, looier en schoenmaker; Johannes Frunt, particulier; Henricus Frunt, haammaker; Michiel Luijben, koper- en blikslager; allen uit Gemert. Zij verklaren dat Efrahim de zoon is van Levi Goudsmit en Judith Samuels, plaats en tijd van geboorte zijn niet bekend.

8  03.04.1829  Eedsprestatie successie.

Comparant: Willem Sterken, bouwman te Gemert, erfgenaam van Helena van der Sanden, overleden te Gemert 19.11.1827.

9  03.04.1829  Benoeming toeziend voogd.

Over Gerrit, 16 jaar; Petronella, 10 jaar; Francina, 8 jaar; Johannes 6 jaar; allen te Lieshout, kinderen van Jan Gerrit Swinkels, bouwman te Lieshout en wijlen Josina Verstappen, overleden te Lieshout 01.03.­1829. Familieraad: Joost van Hout, oom, bouwman; Gerrit van den Broek, aangehuwd oom, bouwman; Johannes de Grooff, aangehuwd oom, wever; Gerrit Verstappen, oom, bouwman; Gerrit Dekkers, aangehuwd oom, bouwman; Jacobus Gommans, aangehuwd neef, bouwman, toeziend voogd; allen te Lieshout.

10  17.04.1829  Eedsprestatie successie.

Comparant: Antony Heesackers, dagloner te Erp, erfgenaam van Anna Smulders, overleden te Erp 10.01.1828.

11  24.04.1829  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Henrica, 10 jaar; Martinus, 8 jaar; Johanna, 6 jaar; Theodorus, 4 jaar; allen te Beek en Donk, minderjarige kinderen van Adriaan Brou­wers overleden te Beek en Donk 18.04.1829 en Lucia Huibers, overleden te Beek en Donk 1825. Familieraad: Hendrik Daniels, oom, wever te Lieshout; Dirk Brouwers, oom, strodekker, toeziend voogd, Lieshout; Martinus Brouwers, neef, landbouwer te Lieshout; Hendrik Huibers, oom, landbouwer te Beek en Donk; Arnoldus Roijakkers, oom, landbouwer te Lieshout en Peter Smulders, achterneef, landbouwer te Gemert. Jan Huibers, oom van moederszijde, landbouwer te Beek en Donk, wordt voogd.

12  11.05.1829  Eedsprestatie successie.

Comparant: Johannes Manders, landbouwer te Bakel, erfgenaam van Catharina Manders, overleden te Bakel 07.02.1829.

13  21.05.1829  Akte van bekendheid.

Comparant: Adrianus van Hout, meerderjarige bouwmansknecht te Boekel wil huwen. Hij kan echter geen overlijdensakte van zijn moeder Elisa­beth Judocus Kobussen, zeker overleden te Boekel, overleggen.

Getuigen: Johannes van Ooijen, landbouwer te Volkel; Anthonie Johannes van Kessel, landbouwer; Henricus v.d. Burgt, landbouwer; Johannes Pittens, landbouwer; allen te Boekel.

14  25.05.1829  Eedsprestatie successie.

Comparant: Antonius van der Sanden, zonder beroep te Boekel, erfgenaam van Hester van Gerwen, overleden te Gemert 23.11.1828.

15  27.05.1829  Benoeming administrerende voogd.

Over Johanna, 12 jaar; Henrica, 11 jaar; beiden wonend te Gemert, dochters van Henricus de Groot, overleden te Gemert 1817 en Anna Maria v.d. Kerkhof, overleden te Gemert 18.05.1829. Familieraad: Francis v.d. Wijenberg, aangehuwd oom, schoenmaker; Theodorus de Groot, neef, wever; Arnoldus Verhofstadt, neef, wever; Antonius Henricus Beekmans, neef, landbouwer; Johannes Beekmans, neef, landbouwer; Antonius Janse Beekmans, neef, landbouwer en administrerend voogd; allen te Gemert.

16  19.06.1829  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Johannes Beekmans, Willem Bekkers, Gerrit Bekkers, Lambert Bekkers en Johannes Bekkers, allen landbouwers te Erp, erfge­namen van Johannes Bekkers, overleden te Erp, 14.12.1828.

17  19.06.1829  Akte van niet-vereniging.

Comparant: Antonie van den Berg, winkelier te Erp, in huwelijk hebben­de Johanna van Haandel, weduwe van Andries van den Boogaard, dagvaardt Anna Maria van der Heiden, weduwe van Lambert Kuijpers, boerin te Erp, betreffende 61 gulden en 95½ cent voor winkelwaren. De deurwaarder is Van Eupen. Partijen worden doorverwezen.

18  24.06.1829  Eedsprestatie successie.

Jan Koppens, Peternel Koppens en Catharina Koppens, bouwlieden te Lieshout, erfgenamen van Johanna Koppens, overleden te Lieshout, 24.01.1829.

19  07.07.1829  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Johannes Scheepers en Anna Scheepers, bouwlieden te Erp; Geertruij Scheepers, weduwe Kerkhoff, winkeliersters te Erp; Helena Scheepers, huisvrouw van Willem Timmers, bouwman te Boekel; erfgena­men van Johanna Scheepers, overleden te Erp 10.01.1829.

20  13.07.1829  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Willem Bevers, Peter Bevers, Helena Bevers, Anna Maria Bevers en Anna Maria, allen bouwlieden te Boekel, erfgenamen van Adriaan Bevers, overleden te Boekel 16.03.1829.

21  20.07.1829  Eedsprestatie successie.

Jan Peter Swinkels, timmerman te Gemert, erfgenaam van Maria Habraken, overleden te Gemert 05.04.1829.

22  03.08.1829  Eedsprestatie successie.

Johannes Hubertus Robijns, wonend te Gemert, erfgenaam van Andries Wilhelmus Nobelen, overleden te Vugt 12.02.1829.

23  18.08.1829  Eedsprestatie successie.

Gerardus Hendriks, Antony Hendriks, Huiberdina Hendriks; bouwlieden te Boekel; Hendrik van Kreijl, bouwman te Boekel als vader en voogd over Johanna Maria, minderjarige dochter verwekt bij Hendrina Hendriks, overleden te Boekel, erfgenamen van Johannes Hendriks, overleden te Boekel 15.02.1829.

24  18.08.1829  Eedsprestatie successie.

Gerardus Hendriks, Antony Hendriks, Huiberdina Hendriks; bouwlieden te Boekel; Hendrik van Kreijl, bouwman te Boekel als vader en voogd over Johanna Maria, minderjarige dochter verwekt bij Hendrina Hendriks, overleden te Boekel, erfgenamen van Catharina Hendriks, overleden te Boekel 26.04.1829.

25  25.08.1829  Benoeming nieuwe administrerende voogd.

Comparant: Petrus Manders, landbouwer te Bakel, als administrerend voogd over Johanna Maria en Johannes; minderjarige kinderen van Jan Verbaarschot en Johanna Werts, beiden te Bakel overleden. Administre­rend voogd doet afstand wegens 76 jarige leeftijd. Familieraad: Adriaan Dielis Adriaans, oudoom; Petrus Crooymans, oudoom; Hendrik Biemans, aangehuwd achterneef; Willem Werts, oom en Adriaan Janssen, aangehuwd oom; allen bouwlieden te Bakel en Johannes Raaijmakers, aangehuwd oom, bouwman te Deurne. Hendrik Biemans wordt voogd en Adriaan Janssen toeziend voogd.

26  04.09.1829  Eedsprestatie successie.

Peter Maas, landbouwer, Maria Maas, zonder beroep; Martinus v.d. Donk en Johannes v.d. Donk, landbouwers; allen wonend te Lieshout, laatst genoemde als vader en voogd over Andries, Dorothea en Maria, zijn minderjarige kinderen, verwekt bij Petronella van Osch, overleden te Lieshout. Allen erfgenamen van Johannes Maas, overleden te Lieshout 06.03.1829.

27  10.09.1829  Eedsprestatie successie.

Helena Eenhouts, particuliere te Bakel, erfgename van haar zus Anna Maria Eenhouts, huisvrouw van Jan Manders. Zij overleed te Bakel 14.01.1829.

28  15.09.1829  Akte van verzegeling.

Christiaan van Will, omtrent middernacht van de 12e september 1829 ten huize van Wilhelmina Kivits, molenaresse te Gemert, overleden, nala­tende afwezige erfgenamen. Wilhelmina Kivits, bewaarster der zegels.

29  17.09.1829  Eedsprestatie successie.

Johanna Vriens, weduwe van Piet de Wit; Maria de Wit; Jan van den Eijnde; Piet van den Eijnde; Willem van den Eijnde; Catherina Peter Joosten en Maria Peter Joosten; allen bouwlieden te Bakel, erfgenamen van Antonie de Wit, overleden te Bakel 01-04-1829.

30  23.09.1829  Eedsprestatie successie.

Willem Bevers, Helena Bevers, Peter Bevers en Anna Maria Bevers; Anna Maria Dirks, dochter van wijlen Goort Dirks, in echt verwekt bij wijlen Ursula Bevers; allen wonend te Boekel, erfgenamen van Adriaan Bevers, overleden te Boekel 16.03.1829.

31  25.09.1829  Eedsprestatie successie.

Ida Wollewevers, weduwe van Martinus v.d. Ven, overleden te Lieshout op 24.02.1829, wonend te Lieshout, erfgename van haar overleden man voorschreven.

32  22.10.1829  Benoeming toeziend voogd.

Over Johanna, 15 jaar, wonend te Lieshout, minderjarige dochter van Hendricus de Groot, overleden te Mierlo 1816 en Hendrina Swinkels, overleden te Lieshout 1825. Familieraad: Hendrik van Woensel, aange­huwd oom, landbouwer te Mierlo; Wilhelmus Verhuijzen, aangehuwd oom, dagloner te Mierlo; Joost van Thiel, vriend, timmerman, toeziend voogd; Antonie v.d. Kerkhof, oom, bouwman; Gerrit Swinkels, volle neef, bouwman; Dirk Swinkels, achterneef, bouwman; allen te Lieshout.

33  06.11.1829  Akte van emancipatie

Petronella Isabella van der Zanden, zonder beroep, wonende te Gemert wil huwen met Cornelis Leenders, dagloner te Gemert. Zij is minderja­rig en heeft ouders noch grootouders meer: Familieraad: Jan van der Zanden, oom, zonder beroep; Leonardus van der Zanden, oom, wever; Cornelis van der Zanden, oom, wever; Theodorus van den Acker, neef, wever; Antonius v.d. Linden, neef, wever; Michaël Luijben, neef, koper- en blikslager; allen te Gemert.

34  07.11.1829  Akte van ontzegeling. (zie akte 28)

Comparant: Franciscus Egidius Schrijvers, wonend te Schijndel, als executeur-testamentair in nalatenschap Christiaan van Will.

35  10.11.1829  Akte van vereniging.

Eiseres: Elisabeth Helena Hassleij, zonder beroep, wonend te Opwetten onder Nuenen, weduwe van Jacob Hendrik Rovers, voor zichzelf en als voogdesse voor haar 10 minderjarige kinderen. Gedaagde: Peter Severi­nus van der Putten, smid te Beek en Donk. Zij wordt geassisteerd door Jacobus van Eupen, secretaris te Gemert.

36  11.11.1829  Eedsprestatie successie.

Johannes Pennings, smid te Boekel; Peter Pennings, smidsknecht te Gemert; erfgenamen van Johanna Sleegers, overleden te Aarle Rixtel 18.04.1829.

37  17.11.1829  Akte van niet-vereniging.

Comparanten: Antonij Schakenraad; Johannes Schakenraad; Mathijs Schakenraad; Hendricus Schakenraad; Maria Schakenraad, huisvrouw van Johannes van Overbeek; Francijna Schakenraad; Henrica Schakenraad, huisvrouw van Bartel Pijnappels; allen bouwlieden op Den Dungen en Johanna Schakenraad, huisvrouw van Francis van Osch, landbouwer te Berlicum, door de heer Jacobus van Eupen, secretaris te Gemert ten deze gemachtigd bij overhandse akte van substitutie aan en verleend door dhr. Bastiaan Adriaan Holster, procureur en solliciteur, wonend te ‘s-Hertogenbosch hebben gedagvaard Matijs Lucas Ingenhaaff, bakker te Gemert.

38  01.12.1829  Eedsprestatie successie.

Leendert Vogels, zonder beroep, wonend te Gemert; Johanna Maria Vogels, landbouwster te Beek en Donk; Johannes Jan Derks, landbouwer te Beek en Donk; Antonie van de Vondervoort, landbouwer te Gemert; erfgenamen van Petronella Vogels, overleden te Gemert 30.04.1829.

39  07.12.1829  Benoeming administrerende voogd.

Over Ida, 19 jaar, wonend te Boekel, minderjarige dochter van Gerrit Johannes van der Burgt, overleden te Boekel in 1814, in echt verwekt bij wijlen Petronella Jagers, overleden te Boekel 21.01.1829. Familie­raad: Theodorus v.d. Burgt, volle broer, bouwman; Henricus v.d. Burgt, oom, bakker; Theodorus Koenen, zwager, bouwman; Francis van der Heijden, oom, landbouwer, Gerrit van den Broek, aangehuwd neef, wever, administrerende voogd; allen te Boekel en Petrus Hanegraaff, zwager, klompenmaker te Erp.

40  09.12.1829  Beëdiging. (schatter, bijschatter)

Hendrik Rietman, burgemeester, schatter personele belasting, en Antonij Ijsermans, particulier, bijschatter; beiden voor de diverse omliggende plaatsen.

41  14.12.1829  Eedsprestatie successie.

Petrus Slaats, landbouwer te Bakel, erfgenaam van Willem Slaats, overleden te Deurne, 30.03.1829.

42  29.12.1829  Eedsprestatie successie.

Johanna Maria van Vijfeijcken, weduwe van Hendrikus Konings, zonder beroep, wonende te Lieshout, erfgename van Theodorus van Vijfeijcken, overleden te Lieshout 21.06.1829.

43  29.12.1829  Benoeming toeziend voogd.

Over Petrus, 5 jaar en Egidia, 2 jaar, minderjarige kinderen van Jan van den Bergh, bouwman te Beek en Donk, in echt verwekt bij Petronel­la van der Aa, overleden te Beek en Donk 12.06.1829. Familieraad: Petrus van den Bergh, oom, bouwman; Petrus van der Sanden, aangehuwd oom, bouwman; Hendricus van den Oever, aangehuwd oom, bouwman; Josef van Leuken, aangehuwd oom, bouwman; Martinus Pardoel, aangehuwd oom, bouwman, toeziend voogd; allen te Beek en Donk en Francis van Rooij, aangehuwd oom, klompenmaker te Gemert.

1830

1  15.01.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen: Dorothea 7 jaar, en Martinus 5 jaar van wijlen Hendrikus Swinkels, overleden te Lieshout in 1823, en van Peternella van Lieshout, landbouwster te Lieshout. Familieraad: Gerrit Swinkels, oom bouwman te Lieshout, Theodorus Swinkels, oom bouwman te Lieshout, Mattijs van Moorsel, aangehuwd neef , kleermaker te Lieshout, Jan van Rixtel, aangehuwd oom bouwman te Beek en Donk, Christiaan van Lieshout, neef bouwman te Beek en Donk, en Jan van Lieshout, neef bouwman te Lieshout. Gerrit Swinkels wordt benoemd tot toeziend voogd.

2  20.01.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over de minderjarige kinderen: Maximilianus 17 jaar, Nicolaus 12 jaar, Johannes 10 jaar, Johannes 7 jaar, Maria 5 jaar, en Christianus 2 jaar, van Antonie van Duijnhoven, landbouwer te Gemert, en van wijlen Johanna Strijbos, overleden te Gemert 13.02.1829. Familieraad: Jan Penninx, oom, Johannes van de Vondervoort, aangehuwd oom, Judocus van Dooren, neef, Renier Strijbos, oom, Petrus Beekmans, aangehuwd oom, en Jan van de Wijnboom, neef, allen landbouwer en wonend te Gemert. Petrus Beekmans wordt benoemd tot toeziend voogd.

3  20.01.1830  Benoeming administrerend en toeziend voogd.

Over de minderjarige zoon Antonius 12 jaar van Hubertus Kweels, overleden te Erp in 1828, en van Catharina Kuijpers overleden te Erp 25.12.1829. Familieraad: Adrianus Kweels, broeder  bouwmansknecht te Beek en Donk, Cornelis Coolen, zwager bouwman te Erp, Goord van Rixtel, aangehuwd neef bouwman te Erp, Peter Roijakkers, aangehuwd oom bouwman te Aalst, Peter Beekmans, aangehuwd neef bouwman te Erp, Willem van Boekel, vriend bouwman te Erp. Peter Roijakkers wordt benoemd tot voogd, en Goord van Rixtel wordt benoemd tot toeziend voogd.

4  23.01.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Elisabeth 4 jaar en Wilhelmina 3 jaar, minderjarige kinderen van Hendrikus Kuijpers, bouwman te Milheeze, en van wijlen Elisabeth Willems, overleden te Milheeze 15.08.1829. Familieraad: Francis Kuijpers, grootvader bouwman te Bakel, Johannes Kuijpers, oom bouwmanszoon te Bakel, Judocus Kuijpers, oom bouwmanszoon te Bakel, Judocus Verhoeven, aangehuwd oom bouwman te Mierlo, Willem de Vries, aangehuwd oom bouwman te Helmond, Johannes Relau, aangehuwd oom bouwman te Helmond. Judocus Verhoeven wordt benoemd tot toeziend voogd.

5  09.02.1830  Verzegeling.

Cornelis Leenders, winkelier te Gemert, in de Haageyk, geeft te kennen dat in zijn woonhuis is overleden Jan Arnolds van der Sanden, weduwnaar van Petronella van Kessel, nalatende afwezende erfgenamen.

6  10.02.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Johannes 9 maanden minderjarige zoon van Antonius Wilbers, bouwman te Erp, en van wijlen Johanna Leenders, overleden te Erp 20.05.1829. Familieraad: Lambertus Wilbers, oom bouwman te Boekel, Nicolaas Smits, oudoom bouwman te Boekel, Antony Smits, oudoom bouwman te Boekel, Johannes Leenders, oom bouwman te Erp, Gijsbertus Leenders, oom bouwman te Erp, Willem Leenders, oudoom bouwman te Erp.Johannes Leenders wordt benoemd tot toeziend voogd.

7  10.02.1830  Beediging.

Gijsbertus Leenders, bouwman te Erp, wordt door Johannes Leenders bouwman te Erp benoemd tot schatter.

8  12.02.1830  Eedsprestatie successie.

Door Nicolaas van Hout en Johannes van Hout, bouwlieden te Handel, broers en erfgenamen van Johannes van Hout, overleden te Gemert 09.07.1829.

9  13.02.1830  Beediging.

Matthijs van Eupen te Gemert, als 2de deurwaarder van het vredegerecht.

10  15.02.1830  Benoeming administrerend en toeziend voogd.

Over Hendrikus 20 jaar, zoon van wijlen Leonardus van der Sanden, overleden te Gemert 21.12.1829, en van Hendrica Aelders, overleden te Gemert in 1819. Familieraad: Petrus van der Sanden, broeder wever te Gemert, Cornelis van der Sanden, oom wever te Gemert, Johannes van der Sanden, neef wever te Gemert, Hubertus de Louw, oom bouwman te Erp, Jan van de Wijngaard, neef winkelier te Erp, Jan de Louw, neef bakker te Erp. Jan van de Wijngaard wordt benoemd tot administrerend voogd, en Johannes van der Sanden wordt benoemd tot toeziend voogd.

11  15.02.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Arnoldus, 7 jaar, minderjarige zoon van Leonardus van der Sanden, overleden te Gemert 21.12.1829, en van Antonetta Baggermans, particuliere te Gemert. Familieraad: Cornelis van der Sanden, oom wever te Gemert, Peter van der Sanden, halve broeder wever te Gemert, Johannes van der Sanden, neef wever te Gemert, Thomas Baggermans, oom bouwman te Beek en Donk, Hendrikus Baggermans, neef wever te Gemert, Arnoldus van den Akker, vriend wever te Gemert. Johannes van der Sanden wordt benoemd tot toeziend voogd.

12  19.02.1830  Eedsprestatie successie.

Door Johannes van Neerven en Catharina van Neerven, landbouwers te Bakel, erfgenamen van Johannes van Neerven, overleden te Deurne 25.06.1829.

13  25.02.1830  Benoeming administrerend en toeziend voogd.

Over Bartholomeus 20 jaar, Helena 16 jaar, Anna 14 jaar en Antonius 9 jaar, allen te Lieshout, minderjarige kinderen van wijlen Johannes van Dijk, overleden te Lieshout, 16.07.1825, en van wijlen Ardina Kluytmans, overleden te Lieshout 16.01.1830. Familieraad: Johannes van Dijk, broeder wever te Lieshout, Johannes van Dijk, neef bouwman te Beek en Donk, Hendrikus van Dijk, neef koopman te Lieshout, Petrus van Woensel, aangehuwd oom dagloner te Aarle, Hendrikus Kluytmans, neef bouwman te Helmond, Johannes van Eerdt, achterneef landbouwer te Beek en Donk. Tot administrerend voogd wordt benoemd Johannes van Dijk, neef, en tot toeziend voogd wordt benoemd Hendrikus van Dijk.

14  14.03.1830  Akte van ontzegeling.

Jan Francis Aelders, notaris te Gemert, als gemachtigde van Johanna van Kessel, echtgenote van Cornelis Pennings, wever en van Cornelis Pennings, handelende eigener name; van Cornelis van der Sanden, wever; van Peter Leenderds van der Sanden, meerderjarig, ongehuwd, wever; van Dirk van den Akker, wever; van Arnoldus van den Akker, meerderjarig, ongehuwd, wever; van Catharina van den Akker, echtgenote van Antonij van der Linden, wever; van Maria van den Akker, echtgenote van Hendrik Vermeulen, landbouwer; van Johanna Maria van den Akker, echtgenote van Willem van der Horst, landbouwer; van Antonet Baggermans, weduwe van Leendert van der Sanden, particuliere, als moeder en voogdes van Arnoldus, haar minderjarige zoon; allen wonende te Gemert; van Jan v.d. Wijngaard, tapper te Erp, als administrerend voogd van Hendrik, minderjarige zoon van wijlen Leendert van der Sanden, in echte verwekt bij mede wijlen Hendrica Aelders; van Maria van der Sande, echtgenote van Bernardus Molemans, tuinman, wonende te ‘s-Hertogenbosch; als erfgenamen per testament van Jan Arnoldus van der Sanden, overle­den te Gemert 18.02.1830. Testament van Notaris Jan Francis Aelders te Gemert, 17.10.1821. Ontzegeling ten huize van Cornelis Leenders, winkelier te Gemert, alwaar Jan van der Sanden is overleden. Cornelis Leenders was zegelbe­waarder.

15  12.03.1830  Eedsprestatie successie.

Willem Verhagen, bakker te Gemert, erfgenaam van wijlen Maria van Gestel, overleden te Schijndel 01.02.1830.

16  23.03.1830  Eedsprestatie successie.

Laurens van Valkenburg, winkelier te Gemert, erfgenaam van wijlen Arnoldus van Valkenburg, overleden te Oss 24.08.1829.

17  27.03.1830  Benoeming voogd.

Mathijs Heesakkers, bouwman te Beek en Donk, geeft te kennen dat hij met Jan en Leonardus, minderjarige zonen van wijlen Antonie Verbakel en wijlen Maria Clement, beide overleden te Beek en Donk, voornemens is de nagelaten onroerende goederen gerechtelijk te verdelen. Mathijs Heesakkers is administrerende voogd van de genoemde minderjarigen en kan daarom de belangen van de minderjarigen bij genoemde deling niet waarnemen via de familieraad. Er moet een speciale voogd worden toegevoegd. Familieraad: Albert van Dommelen, oom, landbouwer; Gode­fridus Verbakel, neef, landbouwer; Gerrit Roijakkers, achterneef, dagloner, Peter Vogels, landbouwer; Hendrik Huibers, neef, landbouwer; Jan Huibers, neef, landbouwer; allen te Beek en Donk. Godefridus Verbakel wordt tot speciale voogd benoemd.

18  02.04.1830  Eedsprestatie successie.

Gerrit Verbruggen, landbouwerknecht te Erp, als erfgenaam van wijlen Petrus Verbruggen, overleden te Beek en Donk 30.09.1829.

19  10.05.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Johannes, 5 jaar; Peternel, 3 jaar en Martinus Johannes, 1 jaar; kinderen van Dirk Roijakkers, bouwman te Beek en Donk en Peternel Linssen, overleden te Beek en Donk 1828. Familieraad: Antonie Roijak­kers, achterneef, bouwman; Jan Roijak­kers, achterneef, bouwman; Peter Roijak­kers, achterneef, bouwman; Johannes Linssen, oom, bouwman; Peter Slits, aangehuwd oom, bouwman; Francis Dekkers, oudoom, particulier, toeziend voogd; allen te Beek en Donk.

20  14.05.1830  Akte van verzegeling.

Ten huize van de kinderen Dolvoets, ter plaatse genaamd ‘den Kieboom’, onder Gemert, is overleden Albertus van Gemert, nalatende: zoon Theodorus van Gemert, soldaat in dienst van zijne majesteit de koning; dochter Maria van Gemert, ziekenoppaster te Antwerpen. Aanwezig waren Pouwliena Dolvoets, zegelbewaarster; Jacoba Dolvoets; Johannes van Melis en zijn huisvrouw; Everdina van Gemert. (zie akte 26) Korte beschrijving van de goederen; niet na te gaan bij welk onderdeel of afdeling de zoon in dienst was.

21  21.05.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Theodorus, 20 jaar en Petrus, 18 jaar, wonende te Lieshout, minderjarige kinderen van Renier van Dommelen, kleermaker te Lieshout en wijlen Catharina Werts, overleden te Lieshout 10.06.1828. Familie­raad: Jan van den Raak, aangehuwd oom, metselaar, Lieshout; Johannes van der Linden, neef, wever, Gemert; Hendrikus v.d. Moosdijk, achter­neef, bouwman, Lieshout; Christiaan van der Ven, aangehuwd oom, bouwman, Gemert; Laurens Swinkels, oudoom, bierbrouwer, Lieshout; Jan Werts, neef, dagloner, toeziend voogd, Beek en Donk.

Aangehecht: Renier van Dommelen wil hertrouwen, hebbende een minder­jarig kind Petrus, geboren te Lieshout 30.11.1812, met Henrica Sche­pers, 15.05.1830.

22  22.05.1830  Akte van bekendheid.

Petrus van der Sanden, meerderjarige wever te Gemert is voornemens te huwen. Hij kan geen akte van overlijden van zijn grootouders van moederszijde overleggen. Getuigen: Arnoldus Hoogaars, Huibert de Lauw, Petrus Crooymans, Petrus van den Bergh, allen bouwlieden te Erp, ver­klaren dat zij hebben gekend Adriaan Aelders en Hendrina Luijtelaa­rs, respectievelijk grootvader en grootmoeder van moederszijde, beiden overleden te Erp.

23  01.06.1830  Eedsprestatie successie.

Anna Maria van den Biesen, huisvrouw van Hendricus Martens, wever te Bakel, als erfgenaam van wijlen Henrica van den Biesen, overleden te Bakel 30.12.1829.

24  16.06.1830  Akte van bekendheid.

Gerardus Doensen, bouwman te Bakel, wil huwen, echter hij kan geen geboorteakte overleggen. Getuigen: Renier Joost Rijnders, bouwman te Bakel; Simon van de Laar, bouwman te Bakel; Johannes van de Laar, bouwman te Deurne; Henricus van den Elsen, bouwman; Andries Donkers, bouwman; Jan de Rijk, bouwman; Gerrit Jonkers, wever; de laatsten allen uit Gemert, verklaren dat Gerardus Doensen een wettige zoon is van Hendrik Gerrit Doensen en Maria Peters, geboren in het jaar 1802. (zie akte 25 en 27)

25  16.06.1830  Akte van bekendheid.

Gerardus Doensen, bouwman te Bakel wil gaan huwen, echter hij kan geen overlijdensakte van zijn grootmoeder van vaderszijde en de grootouders van moederszijde overleggen. Getuigen: Renier Joost Rijnders, landbou­wer te Bakel; Henrikus van den Elsen, landbouwer; Andries Donkers, landbouwer; Gerrit Jonkers, wever; de laatsten allen uit Gemert, verklaren te hebben gekend Johanna van der Heijden, grootmoeder van vaderzijde en Matheus Peeters, grootvader en Anna Maria v.d. Weijer, grootmoeder van moederszijde. Zij weten dat deze personen zijn overle­den te Bakel. (zie akte 24 en 27)

26  11.06.1830  Akte van ontzegeling.

Everdina van Gemert, huisvrouw van Johannes van Melis, koopman te Erp, geeft te kennen dat haar vader, Albertus van Gemert, ten huize van de kinderen Dolvoets te Gemert, 20.05.1830, is overleden. Er vond verze­geling plaats omdat broer Theodorus van Gemert en zus Anna Maria van Gemert afwezig waren. Zij zijn nu aanwezig.

Aanwezig: Theodorus van Gemert; Anna Maria van Gemert; Everdina van Gemert; Petrus van der Sanden, koopman uit Gemert, als vader en voogd over Dorothea en Maria, zijn minderjarige kinderen, in echt verwekt bij Elisabeth van Gemert, overleden te Gemert. Paulina Dolvoets wordt uit de bewaring der zegelen ontheven. (zie akte 20)

27  16.6.1830  Akte van bekendheid.

Gerardus Doensen, bouwman te Bakel wil gaan huwen, echter hij kan geen overlijdensakte van zijn ouders overleggen. Getuigen: Renier Joost Rijnders, bouwman te Bakel; Henricus van den Elsen, bouwman; Andries Donkers, bouwman; Jan de Rijk, bouwman; de laatsten allen uit Gemert, verklaren te hebben gekend Hendrik Gerrit Doensen en Maria Peeters, ouders van de comparant. Zij weten dat de vader is overleden te Venray en de moeder te Deursen. (zie akte 24 en 25)

28  12.07.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Hendrina, 17 jaar, wonende te Gemert, minderjarige dochter van wijlen Maria van der Rijdt, overleden te Gemert 1823, en van Theodorus Hazenveld, wever te Gemert. Familieraad: Theodorus van der Rijdt, volle neef, wever; Johannes van der Rijdt, achterneef, wever; Marce­lis van der Rijdt, achterneef, wever; Albertus Hazenvelt, volle broeder, wever; Jacobus Weijers, neef; Petrus Weijers, neef, wever; allen te Gemert.

29  13.07.1830  Vonnis

Eisers: Judocus van der Heijden, particulier; Wilhelmus van der Heijden, blauwverver; Maria Catharina van der Heijden, weduwe van wijlen Peter Kuijpers, particulier; allen wonende te Eindhoven; Peter van der Heijden, winkelier te Strijp; als erfgenamen van wijlen den heer Gerardus van der Heijden, overleden te Bakel, op en de jegens gedaagde Antonij Vermeulen, schoolonderwijzer in het gehucht De Mortel. Wilhelmus Wils, deurwaarder te Eindhoven. De gedaagde moet 16 gulden betalen wegens aankoop van roerende goederen uit de nalaten­schap van Gerardus van der Heijden uit openbare verkoop door Notaris Wils op 12.03.1827 te Bakel. De gedaagde is niet verschenen, ook niet nadat 1 uur op hem is gewacht. Hij wordt veroordeeld tot betaling van 16 gulden en de legale intrest en onkosten van 12 gulden en 60 cents.

30  26.07.1830  Eedsprestatie successie.

Mej. Aloisia Joseph Borret, rentmeesteres te Gemert, als erfgenaam van wijlen haar zuster, Henrica Antonia Cornelia Borret, overleden te Gemert 29.12.1829.

31  27.07.1830  Vonnis.

Eisers: Judocus van der Heijden, particulier; Wilhelmus van der Heijden, blauwverver; Maria Catharina van der Heijden, weduwe van Peter Kuijpers, particulier; allen wonende te Eindhoven; Peter van der Heijden, winkelier te Strijp; als erfgenamen van wijlen den heer Gerardus van der Heijden, gewoond hebbende en overleden te Bakel, op en de jegens gedaagde Ermgardus Manders, slachter te Gemert. De eisers, gecompareerd door Wilhelmus Wils, deurwaarder te Eindhoven. Gedaagde moet betalen 5 gulden 94 cent onder korting van hetgeen door hem hierop is betaald, wegens aangekochte goederen uit de nalatenschap van Gerardus van der Heijden bij de openbare verkoop. (zie akte 29) De gedaagde Ermgardus Manders erkent zijn schuld en wil deze ook betalen, echter niet de kosten. Hij wordt veroordeeld tot het verschuldigde bedrag en de kosten der justitie zijnde 13 gulden en 75 cent.

32  05.08.1830  Eedsprestatie successie.

Peter Vullings, particulier te Bakel, als erfgenaam van wijlen Antoon Vullings, overleden te Venray 22.01.1830.

33  06.08.1830  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Allegonda, 5 jaar en Elisabeth, 4 jaar; kinderen van Paulus Penninx, overleden te Gemert 09.09.1828 en van Catharina van Bon, thans huisvrouw van Huibert Smits, wever te Gemert. De voogdij van de moeder is vervallen omdat zij hertrouwd is, zonder de familieraad te hebben gevraagd. Familieraad: Jan Penninx, oom, winke­lier; Jan Melis, aangehuwd oom, bakker; Hendricus van den Acker, aangehuwd oom, wever; Hermanus van Bon, grootvader, wever; Petrus van Bon, oom, wever; Antonius Beekmans, oudoom, bouwman, toeziend voogd; Willem Otten, strodekker; allen te Gemert. Hendricus van den Acker wordt de adminis­tre­rend voogd. Laatstgenoemde 2 personen werden voorgesteld als adminis­trerend voogd.

34  10.08.1830  Eedsprestatie successie.

Jan Fransen, landbouwer te Bakel, erfgenaam van wijlen Ida Fransen, overleden te Bakel 14.02.1830.

35  16.08.1830  Eedsprestatie successie.

Maria Biesen, spinster te Bakel, erfgenaam van wijlen Henrica Biesen, overleden te Bakel 29.12.1829.

36  18.08.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Maria, 20 jaar, minderjarige dochter van wijlen Johannes Kusters, overleden te Gemert 03.10.1829 en Anna Catharina Strijbos, landbouw­ster te Gemert. Familieraad: Jan Kusters, volle broeder, dagloner en toeziend voogd; Godefridus Kivits, zwager, particulier; Hendricus Frunt, vriend, haammaker; Thomas Strijbos, neef, wever; Jan van Genegten, aangehuwd neef, koperslager, Dingeman Buijs, aangehuwd neef, horlogemaker; allen te Gemert.

37  31.08.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Petrus, 8 jaar; Hendricus, 5 jaar; Martinus, 3 jaar; minderjarige zonen van wijlen Antonie van Thiel, overleden te Beek en Donk 28.01.­1827 en Josina van Schijndel, land­bouwster te Beek en Donk. Familie­raad: Johannes van Thiel, oom, landbouwer; Willem van Thiel, oom, timmerman; Petrus van Vlerken, aangehuwd oom, smid, toeziend voogd; Willem Jan Peters, aangehuwd oom, landbouwer; Antonie Ansems, aange­huwd oom, landbouwer; allen te Beek en Donk en Adam van Schijndel, oom, landbouwer te Erp.

38  21.08.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Maria, 9 jaar, minderjarige dochter van wijlen Maria van Schijn­del, overleden te Beek en Donk 29.03.1829, en van Antonie Ansems, landbouwer, te Beek en Donk. Familieraad: Johannes Ansems, oom, landbouwer te Erp; Martinus Ansems, oom, landbouwer, te Erp; Jan Smits, aangehuwd oom, landbouwer, te Beek en Donk; Adam van Schijn­del, oom, landbouwer, te Erp; Willem Jan Peters, aangehuwd oom, landbouwer, te Beek en Donk; Paulus van Hoof, aangehuwd oom, landbou­wer, toeziend voogd, te Beek en Donk.

39  23.08.1830  Eedsprestatie successie.

Comparant: Willem Roeffen, wonend te Boekel, erfgenaam van Adriaan Roelofs, overleden te Uden 06.02.1830.

40  24.08.1830  Akte van vereniging.

Eiser: Hendrik Verberne, zonder beroep te Someren, kiezende domicilium van Mathijs van Eupen, deurwaarder te Gemert, jegens Jan van Hoof, timmerman te Brouwhuis onder Bakel, betreffende een geldbedrag.

41  26.08.1830  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Mechelina van Lieshout, dienstmeid; Leendert van Lies­hout, dienstknecht; Elisabeth van Lieshout, dienstmeid; Antonij van Lieshout, landbouwer en Hendricus van Lieshout, landbouwer, als vader en voogd over Petronella van Lieshout, allen wonend te Lieshout als erfgenamen van Nicolaas van Lieshout, overleden te Lieshout 15.04.­1830.

42  27.08.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Hubertus, 18 jaar; Christiaan, 16 jaar; wonend te Beek en Donk, zonen van Gerrit Roijackers, bouwman te Beek en Donk en Elisabeth Sterken, overleden te Beek en Donk 26.09.1829. Familieraad: Gerrit Egelmeers, aangehuwd oom, bouwman te Beek en Donk; Jan Meulendijks, aangehuwd omm, dagloner; Wouter Janssen, neef, wolspinner; Martinus Aelders, aangehuwd oom, bouwman; Hendricus v.d. Mosselaer, neef, bouwman, toeziend voogd; Johannes van den Bogaard, neef, kleermaker; allen te Lieshout.

43  31.08.1830  Akte van bekendheid.

Comparant: Antonius Kluijtmans, dagloner te Beek en Donk, wil huwen. Hij kan echter geen overlijdensakte van zijn moeder overleggen.

Getuigen: Thomas van Dijnen, wever; Johannes Heesackers, bouwman; Jan Roijackers, bouwman; Peter van de Vondervoort; allen te Beek en Donk, verklaren te hebben gekend Antonia Jansse, de moeder, overleden te Beek en Donk omstreeks 1812.

44  31.08.1830  Akte van bekendheid.

Comparant: Maria Josephs, spinster te Beek en Donk, wil huwen maar kan geen geboorteakte overleggen. Getuigen: Thomas van Dijnen, wever; Johannes Heesackers, bouwman; Jan Roijackers, bouwman; Peter van de Vondervoort; Johannes Heesackers, bouwman; Martinus van der Heijden, bouwman; Jan Peters, bouwman; allen te Beek en Donk, verklaren dat Maria Josephs de dochter is van wijlen Leonardus Josephs en wijlen Petronella Verhallen en dat ze is geboren te Beek en Donk omstreeks 1793.

45  17.09.1830  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Cornelis van der Zanden, wever; Maria van den Acker, echtgenote van Hendrik Vermeulen, bouwman; Arnoldus van den Acker, wever; Catharina van den Acker, echtgenote van Antonij van der Linden, wever; Theodorus van den Acker, wever; Johanna Maria van den Acker, echtgenote van Willem van der Horst, bouwman; Petronella van der Zanden, echtgenote van Cornelis Leenders, winkelier; Peter van der Zanden, wever; allen wonend te Gemert, erfgenamen van Jan van der Zan­den, overleden te Gemert op 08.02.1830.

46  01.10.1830  Eedsprestatie successie.

Comparant: Nicolaas van Hout, landbouwer te Beek en Donk, erfgenaam van Theodora van Hout, overleden te Deurne 05.04.1830.

47  08.10.1830  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Margaretha Raijmakers, echtgenote van Hendricus Verste­gen, landbouwer; Hendrina Raijmakers, echtgenote van Hendrik van Bragt, landbouwer; allen wonend te Erp, erfgenamen van Maria Schepers, overleden te Beek en Donk, 15.05.1830.

48  15.10.1830  Benoeming voogd.

Over Maria, 9 jaar, wonend te Beek en Donk, dochter van Antonie Ansems, overleden te Beek en Donk, 02.10.1830, en Maria van Schijndel, overleden te Beek en Donk 1829. Familieraad: Johannes Ansems, oom, landbouwer, Erp; Martinus Ansems, oom, landbouwer, Erp; Jan Smits, achterneef, landbouwer, Beek en Donk; Godefridus van Bragt, aange­huwd oom, landbouwer, Beek en Donk; Johannes van den Oever, neef, landbou­wer, Beek en Donk; Francis van Rooij, achterneef, klompenma­ker, Gemert. Benoemd wordt haar huidige toeziend voogd Paulus van Hoof, aangehuwd oom, landbouwer, te Beek en Donk, tot voogd. Martinus Ansems wordt de toeziend voogd.

49  22.10.1830  Eedsprestatie successie.

Comparant: Piet Peters, kleermaker te Bakel, erfgenaam van Anna Maria Smits, overleden te Asten 14.04.1830.

50  29.10.1830  Eedsprestatie successie.

Comparant: Maria van Melis, particuliere te Gemert, erfgename van Johanna Maria van Melis, overleden te Gemert 27.01.1830.

51  02.11.1830  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Johanna van Kessel, particuliere; Jan Penninx, bakker winkelier; Sophia Penninx, particuliere; Jan Melis, bakker, winkelier, als vader en voogd over Antonij, Cornelis, Godefridus, Augusti­nus, Jan en Henrica, in echt verwekt bij wijlen Elisa­beth Penninx, overleden te Gemert; en Catherina van Bon, als moeder van Aldegonda en Elisa­beth, in echt verwekt bij wijlen Paulus Penninx, overle­den te Gemert; erfgena­men van Jan van der Zanden, overleden te Gemert, 08.02.1830.

52  04.11.1830  Beëdiging veldwachter.

Willem Kamphuis te Nuenen, als veldwachter te Lieshout.

53  05.11.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Anne, 19 jaar; Theodorus, 16 jaar; Jan, 14 jaar; Hendrina, 13 jaar; Petronella, 10 jaar; Johannes, 7 jaar; allen te Lieshout, kinde­ren van Gerrit Roelof Roijakkers, overleden te Lieshout 15.09.1830 en Petronella van der Kruissen, landbouwster. Familieraad: Theodorus van Vijfeijcken, aangehuwd oom, landbouwer, Beek en Donk; Johannes Vere­ijcken, aangehuwd oom, landbouwer, Lieshout; Johannes Roijak­kers, neef, landbouwer en de toeziende voogd, Lieshout; Hendricus van den Heuvel, oudoom, landbouwer, Lieshout; Francis Sterken, aangehuwd oom, landbouwer, Lieshout; Antonius Schutjes, achterneef, landbou­wer, Lies­hout.

54  23.11.1830  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Theodora v.d. Burgt, echtgenote van Piet Hanegraaf, klompenmaker te Erp; Gerrit van den Broek, wever te Boekel, als voogd over Ida v.d. Burgt en Johanna v.d. Burgt, echtgenote van Dirk Koenen, bouwman te Boekel, erfgenamen van Theodorus v.d. Burgt, overleden te Boekel 13.05.1830.

55  26.11.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Henricus, 20 jaar; Antonius, 18 jaar; Wilhelmus, 15 jaar; wonend te Gemert, kinderen van Anselmus van den Acker, overleden te Gemert 1817 en Johanna Maria van Duinhoven, thans echtgenote van Jan van Eijk, bouwman te Gemert. Familieraad: Albert Mikkers, neef, bouwman; Johannes van den Boom, neef, bouwman; Johannes Geerts, neef, bouwman, toeziend voogd; Antonius Pus­kens, aangehuwd oom, wever; Hendrik van Duinho­ven, neef, wever; allen te Gemert en Laurens van Duinho­ven, oom, bouwman te Beek en Donk.

56  01.12.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Anna, 11 jaar; Johanna, 10 jaar; Antonius, 7 jaar; kinderen van Hendricus Willems van Vegchel, land­bouwer te Beek en Donk en Hendrina van den Oever, overleden te Beek en Donk 15.04.1825. Familieraad: Egidius van den Broek, aangehuwd oom, landbouwer, Lieshout; Leonar­dus van Heertum, aangehuwd oom, timmer­man, Gemert; Hendrikus Kanters, neef, klompenmaker Beek en Donk; Martinus van den Oever, oom, landbou­wer, Veghel; Nicolaas van den Oever, oom, landbouwer, Beek en Donk; Joseph van Leuken, achter­neef, landbouwer, toeziend voogd, Beek en Donk.

57  13.12.1830  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Francis, 20 jaar; Anna Maria, 18 jaar; Willem, 15 jaar; wonend te Gemert, kinderen van Theodorus Michels, overleden te Gemert 1827, en Johanna Verbakel, overleden te Gemert 22.08.1830. Familieraad: Jan Michels, broer, bouwman, Gemert; Andries Michels, broer, bouwman, Gemert; Peter Michels, neef, bouwman, Gemert; Peter Heesackers, zwager, bouwman, Beek en Donk; Willem van Dinter, achterneef, bouwman, Gemert; Gerrit Slits, achterneef, bouwman, Gemert. Administrerend voogd wordt Peter Michels, toeziend voogd wordt Gerrit Slits.

 

58  20.12.1830  Benoeming toeziend voogd.

Over Dorothea, 11 jaar; Wilhelmina, 8 jaar; Jacobus, 6 jaar; te Lieshout, kinderen van Petrus van Uittert, linnenwever te Lieshout en Catharina Jacobs, overleden te Lieshout 1827. Familieraad: Hendrik van Uittert, grootvader, bouwman; Egidius van Uittert oom, dagloner; Johannes Dekkers, aangehuwd oom, stoelmaker; Johannes Jacobs, oom, bouwman; Renier Ver­kuijlen, neef, bouwman, toeziend voogd; allen te Lieshout; Petrus Kuijpers, achter­neef, bouwman te Beek en Donk.

59  28.12.1830  Beëdiging.

Rietman, burgemeester van Gemert en Antoon Ijsermans, particulier te Gemert, in hoedanigheid van schatters personele belasting 1831; de eerste als schatter over Erp, Boekel, Aarle Rixtel, Lierop, Bakel, Nuenen en als bijschatter over over Leende Lieshout, Vlierden, Asten, Deurne, Stiphout, Helmond, Mierlo, Zesgehuchten, Geldrop en Someren; de tweede als schatter over Nuenen, Aarle Rixtel, Lierop, Budel, Boe­kel, Bakel en als bijschatter over Someren, Beek en Donk, Vlierden, Asten, Deurne, Stiphout, Helmond, Mierlo, Geldrop, Erp en Zesgehuch­ten.

60  30.12.1830  Beëdiging.

Jan Abraham de Munck, burgemeester van Beek en Donk en Cornelis van Kemenade, notaris te Beek en Donk over het jaar 1831; de eerste als schatter over Beek en Donk, Erp en Son en Breugel; de tweede als schatter over St. Oedenrode en Lieshout en bijschatter over Veghel en Schijndel.

61  niet aangetroffen

62  30.12.1830  Beëdiging.

Henricus van den Heuvel, landbouwer te Lieshout, als schatter persone­le belasting over de gemeente Beek en Donk.

1831

1  04.01.1831  Vonnis

Eiser: Johannes van Vegchel, bouwman te Gemert, gehuwd met Catharina van Haandel, heeft tegoed ¦16,- wegens dienstmeidshuur over 1825, ¦1,- voor een meipenning en ¦16,- over het jaar 1826, dus tezamen ¦33,-, en verder linnengoed, schoenen enz. ter waarde van ¦13,40, door de vrouw van de eiser bij de gedaagde als dienstmeid verdiend. De gedaag­de is Johannes van den Berg, bouwman te Gemert. Gedaagde verklaart buiten staat te zijn het gevorderde te betalen en verzoekt uitstel. Gedaagde wordt veroordeeld het verschuldigde te betalen en de onkosten van het proces.

2  13.01.1831  Eedsprestatie successie.

Antonius van de Ven, zonder beroep, te Gemert en echtgenoot Anna Barbara Smits, erfgenamen van Arnoldus Smits, overleden te Grave 03.07.1830.

3  14.01.1831  Eedsprestatie successie.

Peter van der Schouw, landbouwer, te Gemert, erfgenaam van Helena van der Schouw, overleden te Helmond 20.07.1830.

4  20.01.1831  Akte van deliberatie.

Comparanten: Jan van den Bergh, landbouwer, te Beek en Donk, als vader van Peter en Egidia, in echt verwekt bij Petronella van der Aa, overleden te Beek en Donk, 22.06.1829; Martinus Pardoel, landbouwer, te Beek en Donk, als toeziend voogd; zij verkla­ren dat bij het over­lijden van hun moeder aan de kinderen is gesucce­deerd: een huis, stal en schuur onder een dak met aangelag enz., belend de eene zijde den Armen van ‘s-Hertogenbosch, de andere zijde Nicolaas van den Oever. Verder bouw- en weiland genaamd de Spurgt, den Broekschen Kamp, hooiland in de Rieten, bouwland op het Ouwers, bouwland op het Winkel, het Nieuw­veld, het Eeuwsel; alles te Beek en Donk. De goederen zijn belast met diverse obligaties, er is geen geld deze af te lossen. Familieraad: Martinus van den Oever, aangehuwd oom, landbouwer; Johannes Kanters, aangehuwd oom, landbouwer; Hendricus van den Oever, aangehuwd oom, landbouwer; Adam van der Rijdt, oudoom, winkelier, Antonij van der Aa, neef, landbouwer; allen te Beek en Donk en Francis van Rooij, aan­gehuwd oudoom, klompenmaker te Gemert. Zij besluiten tot verkoop van deze onroerende goederen, zover als nodig is om de obliga­ties af te lossen en de verschuldigde rente te kunnen betalen.

5  21.01.1831  Eedsprestatie successie.

Henricus van de Ven, particulier te Beek en Donk, erfgenaam van Wilhelmina van den Heuvel, overleden te Beek en Donk, 14.09.1830.

6  21.01.1831  Eedsprestatie successie.

Johanna Maria Roijackers, particuliere te Gemert, weduwe van Johannes van Mierlo; Johanna Roijackers; particuliere te Gemert, weduwe van Johannes van der Putten; erfgenamen van Antonius van Baar, overleden te Eindhoven, 04.06.1830.

7  01.02.1831  Vonnis

Eiseres: Johanna van Bragt, spinster te Lieshout, weduwe van Johannes van Hout, verzoekt dat de gedaagde, Adam Roijackers, landbouwer te Lieshout, zal worden gecondamneerd aan haar te betalen ¦12,50 wegens achterstallige landhuur en in gebruik genomen groesland. Gedaagde wordt veroordeeld het geëiste bedrag te betalen en de kosten, zijnde ¦18,11.

8  03.02.1831 Benoeming toeziend voogd.

Over Geertruij, 12 jaar; Johanna Maria, 10 jaar; Egidius, 7 jaar; Johanna, 6 jaar; wonende te Beek en Donk, minderjarige kinderen van Hendricus van den Bergh, overleden te Beek en Donk, 05.09.1830, en Barbara van den Oever, landbouwster te Beek en Donk. Familieraad: Peter van den Bergh, oom, landbouwer; Jan van den Bergh, oom, landbou­wer; Hendricus van den Oever, oom, landbouwer; Johannes Peters, aangehuwd oom, landbouwer; Nicolaas van den Oever, neef, landbouwer; allen te Beek en Donk en Joost van Thiel, aangehuwd oom, timmerman en toeziend voogd, te Lieshout.

9  07.02.1831  Eedsprestatie successie.

Peter van de Vondervoort, landbouwer te Beek en Donk, echtgenoot van Francina van de Wijngaart, erfgenaam van Cornelia van de Wijngaart, overleden te Beek en Donk, 03.08.1830.

10  15.02.1831  Akte van vereniging.

Eiser: Leonardus Fleskes, koperslager te Helmond, gehuwd met Hendrina van Geldrop, eist van gedaagde: schuldenaar Antonij Heesakkers, arbei­der te Erp en borg Peter Joost Hanegraaff, klompenmaker te Erp, de ¦300,- met rente à 5% jaarlijks, die op 28.01.1831 terugbetaald hadden moeten zijn. De hypotheekakte was gepasseerd op 02.01.1819 bij Notari­s Bastiaan van de Werk te Erp. Eiser is erfgenaam van Johannes Baptist van Geldrop, overleden te Helmond die hypotheekgever was. Gedaagde moet het verschuldigde betalen en de kosten. Als hij in gebreke blijft zal zo veel van zijn vaste goederen verkocht worden als nodig is om de schuld te voldoen.

11  18.02.1831  Beëdiging.

Hendrik Rietman, burgemeester van Gemert en Antonij Ijserman, particu­lier te Gemert, als bijschatters voor de personele belasting over het jaar 1831.

12  14.03.1831  Benoeming voogd.

Over Pieter Johan, 19 jaar; Johannes Cornelis, 16 jaar; Cornelis Johan, 14 jaar; Wilhelmina Maria, 13 jaar; Antonie, 11 jaar; Barbara Johanna, 9 jaar; Cornelia, 6 jaar; minderjarige kinderen van Pieter Johan van Maurik, overleden te Erp, 28.04.1824 en Anna Maria Berken­bosch, overleden te Erp in 1830. Johannes Hermanus van de Werk, burgemeester te Erp; Francis Tijssen, bakker; Cornelis van Haandel, metselaar, administrerend voogd; Adriaan Tielemans, bouwman; Francis van Berckel, schoenmaker; Peter van Hoof, bouwman; allen wonend te Erp. (zie akte 13)

13  14.03.1831  Benoeming toeziend voogd.

Over Wilhelmus, 3 jaar, te Erp, minderjarige zoon van Johannes Kre­mers, smid te Erp en Anna Maria Berkenbosch, overleden te Erp in 1830. Johannes Hermanus van de Werk, burgemeester te Erp, toeziend voogd; Francis Tijssen, bakker; Cornelis van Haandel, metselaar; Adriaan Tielemans, bouwman; Francis van Berckel, schoenmaker; Peter van Hoof, bouwman; allen wonend te Erp. (zie akte 12)

14  21.03.1831  Eedsprestatie successie.

Antonij Dekkers, bouwman te Boekel; Gerrit Roijakkers, landbouwer, te Beek en Donk; Anna Maria Dekkers, dienstmeid te Lieshout; erfgenamen van Johannes Dekkers, overleden te Lieshout, 07.09.1830.

15  21.03.1831  Eedsprestatie successie.

Peter van Stiphout, landbouwer, te Beek en Donk, erfgenaam van Elisa­beth van Stiphout, overleden te Lieshout, 01.10.1830.

16  22.03.1831  Eedsprestatie successie.

Thomas van der Steen, bouwman te Lieshout, erfgenaam van Maria Brou­wers, overleden te Lieshout, 13.09.1830.

17  23.03.1831  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Antonius, 8 jaar, te Gemert, minderjarige zoon van Hendri­cus van Breugel, overleden te Gemert in 1823 en Ida Kuijpers, overle­den te Gemert 20.03.1831. Familieraad: Arnoldus van Dooren, aangehuwd neef, wever te Gemert, toeziend voogd; Lucas Compier, vriend, looier te Gemert, voogd; Hendricus Corstens, vriend, bakker te Gemert; Mathijs Kuijpers, oom, wever te Deurne; Andries Kuijpe­rs, oom, wever te Gemert; Leonardus Vlerks, aangehuwd oom, kleermaker te Deurne.

18  24.03.1831  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Elisabeth, 17 jaar; Arnoldus, 14 jaar; te Lieshout, minderjarige kinderen van Johannes van den Broek, overleden te Lies­hout in 1818 en Clasina Terbeek, overleden te Lies­hout, 17.01.1831. Familieraad: Gerardus Maas, neef, bouwman, te Lieshout; Joseph Daniels, achterneef, bouwman te Lieshout; Hendri­cus van de Werff, achterneef, schoenmaker te Gemert; Laurens Terbeek, oom, bouwman te Lieshout; Wijnand van Vaal, aangehuwd oom, dagloner te Mierlo; Hendrik Berkers, aangehuwd oom, wever te Aarle Rixtel, toe­ziend voogd. Johannes van den Broek, achterneef, bouwman te Lieshout, wordt voogd.

19  29.03.1831  Eedsprestatie successie.

Jan Franssen, landbouwer te Bakel, erfgenaam van zijn zuster Joanna Maria Franssen, overleden te Bakel 02.10.1830.

20  01.04.1831  Eedsprestatie successie.

Willem Timmers, bouwman; Wilhelmina Timmers, huisvrouw van Johannes Beekmans, bouwman; Johannes Timmers, landbouwer; Jan van Berlo, bouwman, administrerend voogd over Christina en Sophia, minderjarige kinderen van Martinus Timmers, overleden te Erp en Johanna Maria van Berlo, overleden te Erp; erfgenamen van Adriaan Timmers, overleden te Erp, 23.09.1830.

21  25.04.1831  Akte van verzegeling.

Mr. Petrus Cornelius van Berckel, in leven vrederechter, overleden 24.04.1831 te Gemert, nalatende afwezende erfgenamen.

Plaatsvervangend vrederechter J. van Eupen, gaat met de griffier, J. Corstens, naar het sterfhuis. Johanna Coppen, dienstmeid van de overledene, ontvangt hen. Het lichaam van de overledene is liggende op een bed op een kelderkamer. Dan volgt een beschrijving van de verzege­ling in alle vertrekken en beschrijving van de inboedel.

22  26.04.1831  Akte van vereniging.

Rechtzitting ten huize van Christiaan Janssen, tapper te Gemert.

Anna Maria van de Vondervoort, boerin te Gemert, weduwe van Goort van Duijnhoven, overleden, heeft gedagvaard Renier Strijbos, schuldenaar principaal en Hendrik de Klijn, borg en medeschuldenaar principaal, bouwlieden te Gemert; om te betalen ¦52,- en de kosten die zij aan haar schuldig zijn. E.P. van Tijlingen Tielen, ontvanger; J. Spoor, ontvanger.

23  09.05.1831  Akte van bekendheid.

Nicolaas van der Heijden, wever te Gemert, weduwnaar van Hendrina de Groot, overleden te Gemert, wil tweede huwelijk aangaan en kan geen geboorteakte overleggen. Getuigen: Willem Egelmeers, landbouwer; Hendricus van Lieshout, wever; Peter van den Heuvel, wever; Arnoldus Jonkers, wever; Hendricus Baggermans, wever; Hubertus van den Elsen, wever; Catharina Egelmeers, huisvrouw van Jacobus van der Linden, particulier; allen te Gemert. Zij verklaren dat Nicolaas van der Heijden een onwettige zoon is van Hendrina Hofmeesters en geboren is in ‘s-Gravenhage in 1780.

24  10.05.1831  Akte van ontzegeling.

Godefridus Jacobus van de Ven, koopman te ‘s-Hertogenbosch, gemachtig­de van de erfgenamen van de Heer en Meester Petrus Cornelius van Berckel, in leven vrederechter te Gemert, overleden 24.04.1831 te Gemert. Universele erfgenamen zijn: Theodorus Dominicus van Berckel, rentenier, zonder beroep te ‘s-Hertogenbosch; Mejuffrouw Theodora van Berckel, rentenierster, zonder beroep te Brussel; Mejuffrouw Catharina Barbara van Berckel, rentenierster te Brussel; broer en zusters van de overledene; Johannes de Bergh, notaris te ‘s-Hertogenbosch; Daniël Sacasuin, notaris te Brussel; Johanna Coppen, dienstmeid, zegelbewaar­ster.

25  13.05.1831  Eedsprestatie successie.

Zitting ten huize van Lucas Compier, tapper te Gemert. Hendricus van den Oever, landbouwer, Beek en Donk; Johannes Peters, landbouwer, Beek en Donk; Paulus van der Putten, landbouwer, Erp; executeurs der nalatenschap van Jan van den Oever, overleden, Beek en Donk 12.10.­1830.

26  28.05.1831  Benoeming voogd.

Wilhelmina van den Bergh, landbouweres te Beek en Donk, weduwe van Peter van der Zanden, overleden te Beek en Donk, 09.06.1830, moeder van Hendrina, 7 jaar; Johannes, 5 jaar; Egidius, 3 jaar; Judocus, 1 jaar; allen te Beek en Donk, is voornemens een tweede huwelijk aan te gaan en verzoekt in haar voogdijschap te worden gecontinueerd. Fami­lieraad: Laurens van der Zanden, oom, landbouwer; Johannes van der Zanden, oom, landbouwer; Johannes van Thiel, neef, landbouwer; Peter van den Bergh, oom, landbouwer; Jan van den Bergh, neef, landbouwer; Marti­nus van den Oever, neef, landbouwer; allen te Beek en Donk. De familieraad besluit Wilhelmina van den Bergh in haar voogdijschap te continueren. Als zij met Martinus van den Biggelaar, landbouwer te Beek en Donk, in het huwelijk treedt, zal hij haar als medevoogd worden gegeven.

27  28.05.1831  Benoeming toeziend voogd.

Over Hendrina, 7 jaar; Johannes, 5 jaar; Egidius, 3 jaar; Judocus, 1 jaar; minderjarige kinderen van Wilhel­mina van den Bergh, landbouw­ster te Beek en Donk en Peter van der Zanden, overleden te Beek en Donk 09.06.1830. Familieraad: Laurens van der Zanden, oom, landbouwer; Johannes van der Zanden, oom, landbouwer; Johannes van Thiel, neef, landbouwer; Peter van den Bergh, oom, landbouwer; Jan van den Bergh, neef, landbouwer; Marti­nus van den Oever, neef, landbouwer; allen te Beek en Donk. De familieraad benoemt Jan Strijbos, landbouwer te Beek en Donk.

28  06.06.1831  Eedsprestatie successie.

Jan van de Wijngaard, tapper te Erp, als administrerend voogd over Peter en Hendrikus, wettige zonen van Leonardus van der Zanden en van Hendrina Aelders, beiden te Gemert overleden (zonder datum), erfgena­men­ van Jan van der Zanden, overleden te Gemert 08.02.1830.

29  07.06.1831  Akte van niet-vereniging.

Eiser: Peter van Schipstal, bouwman te Gemert, heeft recht op gedeelte van de nalatenschap van zijn grootvader, Willem van Hout en van Jan van Hout en Nicolaas van Hout, beiden ooms van moederszijde, gewoond hebbende en overleden te Gemert. Gedaagde: Johannes van Hout, landbou­wer, te Gemert, heeft deze nalatenschap zonder enige wettige titel in bezit genomen. Gedaagde moet aan eiser een inventaris leveren van alle goederen van de overledenen, mitsgaders rekening van alle administra­tie die hij daarvan heeft gehouden. Gedaagde weigert. (zie akte 33)

30  07.06.1831  Akte van vereniging.

Eisers: Cornelis Gruiters, bouwman, gehuwd met Maria Heesakkers; Mathijs Heesakkers, bouwman; Jan Heesakkers, bouwman; Ardina Heesak­kers, dienstmeid; Hendrina Heesakkers, dienstmeid; allen te Helmond en Jan de Looijer, bouwman te Helmond, gehuwd met Johanna Heesakkers. Gedaagde: Gerard Heesakkers, bouwman te Beek en Donk. Allen zijn kinderen en erfgenamen van Johannes Heesakkers, overleden 17.01.1831 en Johanna Maria van Stippent, overleden, gewoond hebbende te Beek en Donk. Eisers zijn voor een gedeelte eigenaren van een stuk bouwland en groes van ca. 1 bunder, gelegen te Beek en Donk, op de Schoondonken, genaamd de Veldjes, belend: Weduwe Leendert Leenders, Huibert Roijak­kers, weduwe Adam van Empel, weduwe Willem van Bragt. Besloten wordt de goederen te verkopen. Notaris Cornelis van Kemenade te Beek en Donk.

31  10.06.1831  Vonnis

Eiser: Johannes Pennings, hoef- en grofsmid te Boekel; verweerder: Antonij van den Elsen. Geschil om de betaling van door eiser geleverde repen om de karraderen van verweerder. Verweerder moet betalen.

32  17.06.1831  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Jan Willem Daniel de Jongh, vrederechter kanton Gemert, ten huize van Arnoldus van Eupen, deurwaarder te Gemert.

Over Maria, 19 jaar, dochter van Johannes Verhoeven, in leven bouwman, overleden te Beek en Donk en Petronella Egelmeers, overleden te Beek en Donk. Familieraad: Johannes Heesakkers, voogd; Leendert Heesakkers; Gerardus Heesakkers; allen bouwlieden; Peter Verhoeven, dagloner, broeder; Antonij Gerard van der Kruis, bouwman, oom uit hoofde van zijn huwelijk met Catharina Egelmeers, toeziend voogd; Arnoldus van Eupen, deurwaarder, vriend; allen te Beek en Donk.

33  01.07.1831  Akte van niet-vereniging.

Zitting gehouden ten huize van Jan Georg Geiser, logementhouder. Johannes Schreurs, particulier te Boxmeer, eiser. Johannes Willems van Hout, landbouwer te Gemert, gedaagde. Johannes van Hout en Nicolaas Willems van Hout, overleden te Gemert, ooms van de eiser. Geschil over erfenis (zie akte 29)

34  29.07.1831  Eedsprestatie successie.

Geertrui Hendriks, Boekel, erfgename van Elisabeth Hendriks, overleden te Boekel 10.01.1831.

 1. 29.07.1831 Eedsprestatie successie.

Geert Starke, schutter bij het tweede Marsch Bataillon Vriesche Schutterij, thans in kantonnement te Erp, erfgenaam van Alger Minsma Staalstha, overleden te Amsterdam, 28.01.1831.

36  15.08.1831  Eedsprestatie successie.

Gerit Looijen, Maria Looijen en Petronella Looijen, particulieren te Gemert, erfgenamen van Peter Looijen, overleden te Gemert, 08.02.1831.

37  12.08.1831  Eedsprestatie successie.

Nicolaas van der Horst, wever te Gemert, erfgenaam van Maria van Melis, overleden te Gemert 10.02.1831.

38  26.08.1831  Eedsprestatie successie.

Sjoerd Pieters Sjoerdsma, schutter bij het tweede Marsh Bataillon, tweede Brigade, eerste Compagnie Vriesche Schutterij, thans in kanton­nement te Erp, erfgenaam van Ate Pieters Sjoerdsma, overleden te Dokkum, 04.10.1830.

39  02.09.1831  Eedsprestatie successie.

Johanna Maria van de Cruijs te Bakel, ergename van Petronella Mast­broek, overleden te Bakel, 14.04.1831.

40  09.09.1831  Eedsprestatie successie.

Catharina Moors, landbouwster te Bakel, erfgename van Johanna Moors, overleden te Bakel, 11.04.1831.

41  09.09.1831  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Marianna, 19 jaar; Cornelis, 17 jaar; minderjari­ge kinderen van Jacobus Dekkers, overleden te Erp en Wilhelmina de Jongh, overleden te Lieshout. Familieraad: Gerardus Roijackers, bouwman te Beek en Donk, gehuwd met Maria Dekkers, voogd; Francis Franssen, bouwman te Nuenen en Gerwen, gehuwd met Johanna Maria Dekkers; Andries van Veldhoven, bouwman te Lieshout, neef; Derk Verbakel; Jan Vermulst; Godefri­dus Verba­kel, toeziend voogd; laatste drie bouwlieden te Beek en Donk en vrienden van moederszijde. Van moederszijde bestaan geen bloedverwan­ten.

42  21.10.1831  Eedsprestatie successie.

Petronella Hendriks te Erp en Francis van de Weijenberg te Gemert, als vader en voogd over Alegonda, zijn minderjarige dochter in echt verwekt bij Adriana Hendriks, erfgenamen van Johanna Hendriks, overle­den te Erp, 05.11.1830.

43  28.10.1831  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Hendricus, 20 jaar, te Erp, zoon van Gerrit van Dooren, overleden te Erp en Johanna Dekkers, overleden te Erp. Familieraad: Antonie van Dooren, particulier, oom, voogd; Lambertus van den Boogaard, bouwman, oom, gehuwd met Wilhelmina van Dooren; Willem Timmers, bouwman, vriend; Hubertus de Louw, aangehuwd neef, gehuwd met Petronella Donkers; Antonie Kerkhof, bouwmansknecht, neef, toeziend voogd; Johannes Beekmans, bouwman, neef; allen te Erp. (zie akte 44)

44  28.10.1831  Akte van emancipatie

Antonie van Dooren, particulier, als voogd en Antonie Kerkhof, bouw­mansknecht, als toeziend voogd over Hendricus van Dooren, nagelaten zoon van Gerrit van Dooren en Johanna Dekkers. Hendricus van Dooren wil gaan trouwen met Ardina van den Berg, dochter van Peter van den Berg en Johanna Maria van de Rijt; allen te Erp. Er zijn geen ouders, noch grootouders van de minderjarige. Familieraad: Lambertus van den Boogaard, bouwman, gehuwd met Wilhelmina van Dooren; Willem Timmers en Hendrik van der Steen, vrienden van de overleden ouders, bouwlieden; Hubertus de Louw, bouwman, neef, gehuwd met Petro­nella Donkers; Johannes Beekmans, bouwman, neef; Zij besluiten hun goedkeuring te geven aan het voorgenomen huwelijk. (zie akte 43)

45  05.11.1831  Eedsprestatie successie.

Johanna Maria Verbakel, landbouwster, Beek en Donk; Johannes Smits, landbouwer, Beek en Donk, voor zichzelf en als voogd over de minderja­rige Martinus Smits; Ansem Smits, landbouwer te Boekel; Willem Smits, landbouwer, Erp; erfgenamen van Huibert Smits, overleden te Beek en Donk, 24.04.1831.

46  11.11.1831  Eedsprestatie successie.

Thomas Bakermans, arbeider te Beek en Donk, erfgenaam van Hendriena Bakermans, overleden te Beek en Donk, 27.07.1831.

47  14.11.1831  Eedsprestatie successie.

Antonij Verbakel, bouwmansknecht te Beek en Donk, erfgenaam van Peter Verbakel, overleden te Beek en Donk, 11.05.1831.

48  18.11.1831  Eedsprestatie successie.

Jan van Boort, bouwman, wonende op het gehucht Donkers-Voort, onder Beek en Donk, echtgenoot van Margo Smits, als erfgenaam van Huibert Smits, overleden te Beek en Donk, 24.04.1831.

49  23.11.1831  Procesverbaal.

Waarnemend vrederechter Jacobus van Eupen en Johannes Corstens, griffier, gaan zich op de hoogte stellen van de toestand en gesteld­heid van Ida van der Kruijs. Haar doen en gesprekken geven blijk van kinderlijke onnozelheid, maar zij hebben geen spoor van kwaadaardig­heid ontdekt. (zie akte 51 en 53)

50  09.12.1831  Eedsprestatie successie.

Dirk Verbakel; Albert van Dommelen, gehuwd met Maria Verbakel; Ida van der Heijden; Hendriena van der Heijden; Mathijs Heesakkers, als voogd over Johannes en Leonardus, minderjarige zonen van Antonij Verbakel, overleden en Maria Klement, overleden; allen land­bouwers en landbouw­sters te Beek en Donk; erfgenamen van Peter Verba­kel, overleden te Beek en Donk, 11.05.1831.

51  10.12.1831  Akte van verzegeling.

Johannes van Grootel, erfgenaam, landbouwer te Bakel, verklaart dat Ida van der Kruijs is overleden te Bakel, 05.12.1831. Jacobus van Eupen, plaatsvervangend vrederechter en Johannes Corstens, griffier, begeven zich naar Bakel om de inboedel van het sterfhuis te verzege­len. Johanna van Leijenburg, dienstmeid, wordt bewaarster van de zegels. Beschrijving van de inboedel. (zie akte 49 en 53)

52  13.12.1831  Akte van emancipatie.

Jan van Berlo, landbouwer te Erp, als administrerend voogd over Sophia, minderjarige dochter van Marten Timmers, overleden te Erp, in echt verwekt bij Johanna Maria van Berlo, overleden te Erp. Peter Biemans, bouwman te Erp, toeziend voogd. Sophia Timmers wil gaan trouwen met Johannes Verbakel, bouwman te Erp. Er zijn noch ouders, noch grootouders van haar in leven. Familieraad: Johannes Biemans, neef, landbouwer; Martinus Welte, neef, landbouwer; Arnoldus Welte, neef, landbouwer; Gerardus van Berlo, oom, landbouwer; Hendricus van Berlo, oom, landbouwer; Antonij van den Bergh, oom, landbouwer; allen te Erp. Zij geven toestemming voor dit huwelijk.

53  19.12.1831  Akte van ontzegeling.

Johannes van Grootel, bouwman te Bakel, vraagt ontzegeling. Jacobus van Eupen, plaats­vervangend vrederechter en Johannes Corstens, grif­fier, begeven zich naar Bakel om de zegels te verwijderen ten sterf­huize van Ida van der Kruijs. Johanna van Leijenburg wordt uit de bewaring van de zegels ontslagen. (zie akte 49 en 51)

54  20.12.1831  Akte van niet-vereniging.

Eiser: Hendrik van der Wijst, tapper te Volkel, in huwelijk met Johanna Maria Lambert van den Broek. Mathijs van Eupen, deurwaarder. Gedaagde: Anna Maria van Hout, boerin te Boekel, weduwe van Lambert van den Broek, en Thodorus de Groot, metselaar, Boekel. Eiser heeft aan gedaagde ¦100,- geleend à 5%. Zij betaalt niet terug.

55  20.12.1831  Akte van bekendheid.

Johannes Stokwielder, geboren te Gemert, looiersknecht te Waalwijk, wil gaan trouwen met Maria Pennings, naaister in Waalwijk. Zijn vader is afwezig. Getuigen: Hendrikus Grassens, Francis van den Elsen, Antonie van Lieshout, Johannes Kuenen; allen wevers te Gemert. Zij verklaren dat de vader is Hendrikus Stokwielder, deze heeft met zijn huisvrouw in Gemert gewoond, maar is meer dan een jaar geleden ver­trokken. Zij weten niet waar hij nu verblijft.

56  30.12.1831  Eedsprestatie successie.

Willem van Melis en Nicolaas van Melis, wevers te Gemert; Marcus van Melis, particulier te Gemert, erfgenamen van Johannes van Melis, overleden te Gemert, 03.05.1831.

1832

1  17.01.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Herman Wassing, soldaat bij de 14e afd. 2e Bat., 4e Cie, Inf. gekantoneerd te Gemert, in de hoedanigheid van erfgenaam van wijlen Hendrik Wassing, overleden op het fregat Rupel, 03.05.1830.

2  20.01.1832  Akte van vereniging.

Comparant: Peter van Veghel, in huwelijk hebbende Helena Verbakel, landbouwer te Beek en Donk, dat hij bij exploit van de deurwaarder Mathijs van Eupen, d.d. 16.01.1832 te St. Oedenrode behoorlijk gere­gistreerd, heeft doen dagvaarden Maria Scheepers, weduwe van wijlen Leonard Kanters, landbouwster te Beek en Donk, en op heden ter plaats, dag en uur voorschreven voor ons te compareren om zich moge­lijk met de eiser te verenigen over en ter zake een akte welke de eiser voornemens is in te brengen voor de comparanten rechter, strek­kende dat de gedaagde mag worden gecondamneerd om aan de eiser te betalen vijfhon­derd gulden waarvan hij wettig eigenaar is, naardien deze som door Jan Kanters aan des requirants huisvrouw in eigendom is gegeven, en hij derhalve van deze pretentie wettige eigenaar is en Maria Scheepers, weduwe Leendert Kanters, verweerderesse, gecompareerd in persoon. Partijen hebben zich verenigd.

3  20.01.1832  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Gerardus Antonij Lamers; Anna Maria Antonij Lamers en hare echtgenoot Jan van der Aa; Johanna Antonij Lamers, weduwe van Johannes van Kessel; Anna Maria Antonij Lamers, bouwlieden te Boekel, als erfgenamen van wijlen Joannes Antonij Lamers, overleden te Boekel op 27.06.1831.

4  20.01.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Jacobus Wittebol, koopman, Gemert, zo voor zich zelf als in hoedanigheid van voogd over Elisabeth, Maria, Maria Anna, Joanna, Catharina, Henricus en Wilhelmina, minderjarige kinderen van wijlen Willem van Lent, in echt verwekt bij zijn echtgeno­te, wijlen Theodora Petronel­la Elisa­beth Aelders, overleden 12.06.1­831 te Gemert, als erfgenaam van laatst genoemde overledene.

5  24.01.1832  Beëdiging.

Comparanten: de heren Hendrik Rietman, burgemeester van Gemert en Antonij Ijsermans, particulier, beide te Gemert, in hoedanigheid van schatter en bijschatter voor de regeling der personele belasting, over het jaar 1832.

6  27.01.1832  Benoeming toeziend voogd.

Comparant Peter van Bragt, bouwman te Erp, die verklaarde dat zijn echtgenote, Wilhelmina van der Kruijs te Erp op 11.12.1831 is overle­den, nalatende met en benevens hem comparant, twee minderjarige kinderen in voorschreven huwelijk verwekt, Wilhelmina, 8 jaar, Hendri­kus, 7 jaar. Dat door dit overlijden de hare ziende voogdij over eerstgenoemde minderjarige is opengevallen. Familieraad: Johannes Antonie Aelders, bouwman te Beek en Donk, grootvader; Hendrik van Bragt, bouwman te Erp, oom; Peter Antonie van der Aa, bouwman te Beek en Donk, neef; Antonie Hendrik van der Kruijs, bouwman, oom; Antonie Gerart van der Kruijs, bouwman, neef, toeziend voogd; Johannes Jan Peters, bouwman, neef, allen wonende te Beek en Donk.

7  03.02.1832  Beëdiging.

Comparant: Cornelis van Kemenade, notaris te Beek en Donk, als schat­ter voor de regeling der personele belasting in diverse omliggende dorpen.

8  03.02.1832  Benoeming toeziend voogd.

Comparant: Johannes Rooijackers, timmerman te Gemert, verklaart dat zijn echtgenote ,Johanna van der Aa is overleden te Gemert in 1831, nalatende 3 minderjarige kinderen, in voorschreven huwelijk verwekt: Wilhelmina, 8 jaar; Johanna, 7 jaar; Theodora, 1 jaar. Dat door dit overlijden de toeziende voogdij is opengevallen. Familieraad: Hendrik van Mierlo, particulier te Gemert, neef; Egidius Kessels, particulier te Gemert; Jan Willem van den Elsen, bouwman te Gemert, beide vrien­den; Peter van der Aa, bouwman te Gemert, oom, toeziend voogd; Jan van der Aa, bouwman te Boekel, oom; Cornelis van der Aa, bouwman te Gemert, oom.

9  03.02.1832  Akte van bekendheid.

Comparant: Antonie van der Aa, bouwmansknecht, St. Oedenrode, te kennen gevende dat hij op 06.01.1808 te Erp is geboren, waar zijn ouders Willem van der Aa en Anna Maria van den Nieuwenhof gewoond hebben. Getuigen: Huijbert van Stiphout, 57 jaar; Antonie van Rosma­len, 51 jaar; Theodorus van den Acker, 50 jaar; Gijsbert van der Aa, 45 jaar; Johannes van der Velden en Willem Siemons, beide 36 jaar.

10  03.02.1832  Benoeming toeziend voogd.

Comparant Gijsbertus van der Aa, bouwman, wonende op Boerdonk onder Erp, verklaart dat zijn echtgenote Geertruijda Goorts is overleden te Erp, 1825, nalatende drie minderjarige kinderen in voorschreven echt verwekt: Wilhelmus, 16 jaar; Johannes, 15 jaar; Elisabeth, 11 jaar. Dat door dit overlijden de toeziende voogdij is opengevallen. Familie­raad: Jan van der Aa, bouwman te Boekel, oom; Cornelis van der Aa, bouwman te Gemert, oom; Peter van der Aa, bouwman te Gemert, oom; Paulus van der Putten, bouwman te Erp, oom uit hoofde van zijn huwe­lijk met Margo Goorts, toeziend voogd; Theodorus van den Acker, bouwman te Erp, oom uit hoofde van zijn huwelijk met Elisabeth Goorts; Peter van Schip­stal, bouwman te Gemert, oom uit hoofde van zijn huwelijk met Johanna Maria Goorts.

11  14.02.1832  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Hendrikus Dekkers, fuselier bij de twaalfde afdeling, thans met verlof te Beek en Donk; Anna Maria Dekkers, particuliere te Beek en Donk; Gerrit Roijackers, bouwman te Beek en Donk, als voogd over Maria Anna en Cornelis, minderja­rige kinderen van Jacobus Dek­kers, overleden te Erp en Willemina de Jong, overleden te Lieshout; erfgenamen van Arnoldus van Vegchel, overleden te Gerwen, 21.08.1831.

12  17.02.1832  Benoeming toeziend voogd.

Over Petrus, 12 jaar; Cornelius, 10 jaar; Johannes, 8 jaar; minderja­rige kinderen van Henricus van Lieshout, overleden te Boekel, 09.03.­1826 en Cornelia Tonis, particuliere te Boekel. Familieraad: Petrus van Lieshout, kuiper te Gemert, oom; Franciscus van Lieshout, kuiper te Gemert, oom, toeziend voogd; Godefridus van Lieshout, kuiper te Boekel, broeder; Antonis Tonis, bouwman te Uden, oom; Jan van den Broek, bouwman te Uden, aangehuwd oom; Simon Hoevenaars, bouwman te Uden, aangehuwd oom.

13  17.02.1832  Eedsprestatie successie.

Hendrik Bekker, fabrikant te Gemert, erfgenaam van zijn huisvrouw Anna Christina Rautsenberg, overleden te Gemert, 06.06.1831.

14  17.02.1832  Eedsprestatie successie.

Hubertus Theodorus Aelders, goudsmid te Gemert, mede-erfgenaam van Johanna Christian Aelders, overleden te Gemert 20.07.1831.

15  20.02.1832  Eedsprestatie successie.

Geert Scheepers en Johannes Scheepers, bouwlieden te Erp, erfgenamen van Jacobus Scheepers, overleden te Rosmalen 07.09.1831.

16  21.02.1832  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Geert Scheepers, Peter Scheepers, Catharina Scheepers en Petronella Scheepers, weduwe van Peter Swinkels, allen bouwlieden te Lieshout; Johannes Kandelaars, kleermaker te Boekel; Wilhelmina Kandelaars, dienstmeid; Helena Scheepers, huisvrouw van Johannes Goort Goossens en Gijsbertus Scheepers; bouwlieden te Gemert, erfgenamen van Jacobus Scheepers, overleden te Rosmalen, 07.09.1831.

17  02.03.1832  Benoeming toeziend voogd.

Over Antonette, 20 jaar; Theodorus, 19 jaar; Wilhel­mus, 16 jaar; Theodora, 13 jaar; minderjarige kinderen van Hendrik Koonings, overle­den te Lieshout, 1818 en Johanna Maria van Vijf-Eiken, landbouwster te Lieshout. Familieraad: Andries van Osch, dagloner, oom, toeziend voogd, gehuwd met Maria Anna Ko­nings; Martinus Maas, bouwman, neef; Gerardus Maas, bouwman, neef; Dirk Verbruggen, bouwman, oom, gehuwd met Theodora Swinkels; Peter Dekkers, bouwman, neef; Jan Swinkels, bouwman, neef; allen te Lies­hout.

18  02.03.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Hendriena Tielemans, particuliere te Gemert, als erfgename van haar man, Nicolaas van Hout, overleden te Gemert, 29.08.1831.

19  09.03.1832  Eedsprestatie successie.

Antonie, Lamberdina, Hendrina, Ardina en Jennemaria van Roosmalen, bouwlieden te Erp, erfgenamen van Huiberdina van Roosmalen, overleden te Erp, 12.09.1831.

20  14.03.1832  Beëdiging.

Hendricus van den Braak, assesor van de gemeente Berlicum, wonende aldaar, en Gerardus Otto van Boxtel, grondeigenaar en bouwman, wonende te Osch als schatters van de onroerende goederen, nagelaten door Adriana Anna van Orten, overleden te Maren, 15.11.1831.

21  17.03.1832  Akte van bekendheid.

Ten huize van de weduwe Gijsbert Swinkels, Johanna Maas, particuliere, Beek en Donk, tapster, dochter van Francis Maas en Hendrina van Dijnen, wonende te Beek en Donk. Johanna verklaart dat zij geboren is te ‘s-Hertogenbosch op 03.03.1790. Haar moeder staat daar in het doopregister als Maria van Duijnhoven. Comparante wil gaan trouwen. Getuigen: Johannes van de Rijdt, bakker, 60 jaar; Nicolaas Kilsdonk, bouwman, 52 jaar; Peter Severinus van der Putten, hoefsmid, 46 jaar; Hendrik Wouters, schoenmaker, 41 jaar; Johannes Maas, bouwman, 35 jaar; Jan Raijmakers, mandenmaker, 34 jaar; Willem van Vegchel, bouwman, 29 jaar; allen te Beek en Donk. Zij verklaren dat Henrica van Dijnen dezelfde is als Henrica van Duijnhoven. Zij is gehuwd met Francis Ambrosius Maas.

22  23.03.1832  Benoeming voogd.

Jan Francis Aelders, notaris te Gemert, 70 jaar; zijn dochter Theodora Petronella Elisabeth Aelders, weduwe van Willem van Lent, is overleden te Gemert, 1831, nalatende 6 minderjarige kinderen: Elisabeth, 20 jaar; Maria Anna, 15 jaar; Johanna, 14 jaar; Catharina, 13 jaar; Hendrik, 11 jaar; Willemina, 9 jaar. Familieraad: Marcus van Lent, schoenmaker, neef; Willem van den Eijnde, bierbrouwer; Hendrik van der Putten, rietmaker, vrienden van de overledene; Willem Sche­pers, metselaar, oudoom; Anselmus van den Eijnde, wever, oom, gehuwd met Ida Aelders; Wilhelmus Aelders, goudsmid, oudoom. Jan Alewijn de Beijer, particulier, wonend te Neerlangel is toeziend voogd. Hubertus Theodo­rus Aelders, neef van moederszijde weigert de voogdij te aan­vaarden maar wordt toch benoemd. Wilhelmus Aelders is het er niet mee eens. (zie ook akte 44)

23  06.04.1832  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Johannes, 17 jaar; Michiel, 15 jaar; Francis, 13 jaar; Antonia, 12 jaar; minderjarige kinderen van Antonius Theodorus van den Mortel, koopman, overleden te Horst, 1830 en Louisa Arnolda van Grinsven, overleden te Horst, 1823. Familieraad: Peter Gregorius van de Mortel, koopman, neef; Johannes van Eijk, broodbakker, neef; Andries Smulders, brood­bakker, aangehuwd neef, gehuwd met Johanna Maria van Eijk; allen te Deurne; Petrus Antonius van Grinsven, koopman te Milheeze, oom; Johannes Antonius van Grinsven, koopman te Helmond, neef, toeziend voogd; Jan Franciscus van Grinsven, bouwman te Aarle Rixtel, neef. Johannes van de Mortel, broodbakker te Deurne wordt voogd. (zie akte 24)

24  13.04.1832  Beëdiging.

Johannes van de Mortel, broodbakker te Deurne.

25  13.04.1832  Eedsprestatie successie.

Jennemaria van Bree, Francina van Bree, particulieren te Lieshout; Francina Vereijken, weduwe van Willem van Bree, landbouwer te Lies­hout, als moeder en voogdes over Andries van Bree, Anna van Bree, Thomas van Bree, Wilhelmina van Bree en Petrus van Bree; allen erfge­na­men van Antonius van Bree, overleden te Lieshout, 11.10.1831.

26  13.04.1832  Eedsprestatie successie.

Johanna van de Laar, spinster te Lieshout, erfgename van Johanna Schoonens, overleden te Lieshout, 20.09.1831.

27  27.04.1832  Eedsprestatie successie.

Petrus van Vegchel, landbouwer te Beek en Donk, in huwelijk met Helena Verbakel, erfgenaam van Hendriena Kanters, overleden te Beek en Donk, 02.09.1831.

28  27.04.1832  Eedsprestatie successie.

Petrus van Vegchel, bouwman te Beek en Donk, in huwelijk met Helena Verbakel, erfgenaam van Jan Kanters, overle­den te Beek en Donk, 21.10.1831.

29  04.05.1832  Eedsprestatie successie.

Pieter Volkers, schutter bij het 1ste Battaillon, 3de afdeling mobiele Noord Hollandsche Schutterij, erfgenaam van Reijer Volkers, overleden te Oudkarspel, 27.03.1797.

30  04.05.1832  Eedsprestatie successie.

Willem, Johannes, Josina, Antonette en Anna Maria van Gemert; bouwlie­den te Gemert; Willem, Antonie, Hermanus, Gerardus, Josina en Antonet­ta Habraken, bouwlieden; Maria Habraken, particu­liere; allen te Gemert; Jan Habraken bouwman te Boekel; erfge­namen van Casperdina Habraken, overleden te Gemert, 09.10.1831. (zie akte 34)

31  09.05.1832  Akte van bekendheid.

Jacobus van den Boomen, wever te Heumen, kanton Wijchen, Gelderland, wil gaan trouwen. Hij kan echter geen overlijdensakte van zijn vader en moeder overleggen. Getuigen: Willem van den Eijnde, bierbrouwer; Arnoldus Verhofstad, wever; Peter van Stiphout, zonder beroep; Hendrik van Stiphout, koopman; allen te Gemert; zij verklaren gekend te hebben Antonius van den Boomen en Ida de Baar, ouders van Jacobus van den Boomen, beiden zijn in Gemert overleden.

32  11.05.1832  Eedsprestatie successie.

Antonij, Hendrikus, Willem en Anna Maria Bevers; bouw­lieden te Boekel, erfgenamen van Petronella Bevers, overleden te Boekel, 22.10.1831.

33  11.05.1832  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Benedictus van Santvoort, landbouwer te Erp, 70 jaar, geeft te kennen dat Lucas van Berlo, weduwnaar van zijn dochter Anna Maria van Sant­voort is overleden te Erp 05.05.1832, nalatende 6 minderjarige kinde­ren: Christina, 17 jaar; Johannes, 15 jaar; Johanna Maria, 13 jaar; Jan, 10 jaar; Anna Maria, 7 jaar en Johanna van Berlo, 5 jaar. Fami­lieraad: Peter van Berlo, oom, bouwman, toeziend voogd; Gerardus van Berlo, oom; Hendri­kus van Berlo, oom; Marti­nus van Sant­voort, oom, bouwman, voogd; Antonie van der Velden, neef; Jan van der Velden, achterneef; allen te Erp.

34  11.05.1832  Eedsprestatie successie.

Johanna Maria van Gerwen, landbouwster te Bakel, erfgename van Casper­dina Habraken, overleden te Gemert, 09.10.1831. (zie akte 30)

35  16.05.1832  Akte van bekendheid.

Willem van der Kruijs, strodekker te Beek en Donk, wil gaan trouwen met Wilhelmina Verbakel, dienstmeid te Beek en Donk. Willem van der Kruijs kan echter geen geboorteakte overleggen. Getuigen: Antonij van de Kruijs, bouwman; Francis Dekkers, particulier; Antonij Hendrik van de Kruijs, bouwman; Johannes Aelders, bouwman; Goord van Bragt, bouwman; Jan Lammers, timmerman; Adam Verbakel, bouwman; allen te Beek en Donk. Zij verklaren dat Willem van der Kruijs de wettige zoon is van Gerardus van de Kruijs en van Henrica Verhallen, geboren te Beek en Donk, 1801.

36  18.05.1832  Eedsprestatie successie.

Klaas Jans Broekert, Flankeur bij de 1ste Compagnie, 1ste afdeling Vriesche Schutterij, gekantonneerd te Boekel, erfgenaam van Albert Merijen (?), overleden te Oldemarkt 15.02.1832.

37  29.05.1832  Akte van bekendheid.

Josina en Maria van Dommelen, particulieren te Erp, dochters van Johannes van Dommelen, landbouwer, en Wilhelmina van Haandel, te Erp. Josina en Maria van Dommelen zijn geboren te Erp 26.08.1­799. In het doopregister staat de naam van hun moeder als Wilhelmina van den Bichelaer. Getuigen: Johannes van Dommelen, 65 jaar, landbouwer, te Erp; Hendrik Rietman, 60 jaar, burgemeester der gemeente Gemert; Arnoldus van Eupen, 71 jaar, deur­waarder bij het vredegerecht van Gemert; Johannes van den Hurk, 55 jaar, dagloner; Hendrikus Frunt, 41 jaar, zadelmaker; Peter van den Elsen, 52 jaar, wever; Adrianus van Berkel, 35 jaar, schoenmaker en looier; allen te Gemert.

38  29.05.1832  Beëdiging.

Simon Janse van den Eijnden en Anselmus van den Eijnden, beiden te Gemert, als executeurs testamentair in de nalatenschap van Johannes de Groot, overleden te Gemert 24.11.1831.

39  05.06.1832  Eedsprestatie successie.

Peter van Stiphout, landbouwer, te Lieshout, erfgenaam van Theodorus Janssen, overleden te Lieshout 18.11.1831.

40  22.06.1832  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Regina, 14 jaar; Johannes, 13 jaar; Theodorus, 11 jaar en Anto­nie, 9 jaar; minderjarige kinderen van Ansem Penninx, in leven bouw­man, overleden te Uden en Jacomijn van der Aa, in dezen jaren te Boekel overleden. Familieraad: Christianus Penninx, bouwman, oom; Simon Penninx, bouwman, oom; Gerardus de Groot, wever, neef, voogd; Gerardus Bekkers, bouwman, oom; allen te Gemert; Wilhel­mus van der Aa, bouwman, oom, Uden, toeziend voogd; Gerardus Goossens, bouwman, oom, Uden, gehuwd met Theodora van der Aa.

41  06.07.1832  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Josina van Neerven, Weduwe van Nicolaas Daniels, spinster te Lieshout, moeder en voogdes over haar kinderen Antonius, Reinier, Johannes en Jennemarie Daniels en Dorothea Daniels, dienst­meid te Lieshout, allen erfgenamen van Maria Daniels, overleden te Lieshout 29.07.1831.

42  06.07.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Elisabeth Ouwers, winkelierster te Erp, erfgename van Goort Ketelaars, overleden te Erp, 04.12.1831.

43  06.07.1832  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Johannes van Grootel en Jennemaria van der Cruijs, weduwe van Hendricus Nooijen, bouwlieden te Bakel, erfgenamen van: Ida van der Cruijs, overleden te Bakel, 05.12.1831.

44  20.07.1832  Benoeming voogd.

Comparanten: Hubertus Theodorus Aelders, goud- en zilversmid te Gemert, betreffende de minderjarige kinderen van Willem van Lent en Theodora Peternella Elisabeth Aelders, beiden te Gemert overleden, met name: Elisabeth, Maria Anna, Johanna, Catharina, Hendrik en Wilhelmi­na van Lent. Benoemd tot voogd: Hubertus Theodorus Aelders. (zie akte 22)

45  20.07.1832  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Jan Strijbos, particulier; Jan Hendriks, landbouwer; Johannes Hendriks, landbouwer; Ida Hendriks, zonder beroep; Johanna van Dommelen, weduwe Dirk Hendriks, landbouwster, in hoedanigheid van moeder en voogd over Elisabeth, Jan en Johannes Hendriks; allen wonend te Beek en Donk, als erfgenamen van Johanna Maria Hendriks, overleden te Beek en Donk, 27.01.1832.

46  27.07.1832 Eedsprestatie successie.

Comparant: Petrus v.d. Laar, bouwman te Lieshout, als erfgenaam van Gordina van der Aa, overleden te Erp, 08.01.1832.

47  03.08.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Michiel van den Berg, landbouwer, te Gemert, erfgenaam van Hendrikus van den Berg, overleden te Gemert 10.02.1832.

48  03.08.1832  Akte van confinement

Bekrachtiging van verklaring van geestelijk onvermogen betreffende Gerardus Teurlings, verblijvend in de Kluis der Broeders van Padua te Boekel.

49  09.08.1832  Beëdiging.

Tot veldwachter: Egbertus van den Hurk, timmerman te Gemert.

50  14.08.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Johanna van den Tillaer, landbouwster te Erp, weduwe en erfgename van Cornelis v.d. Ven, overleden te Erp, 12.02.1832.

51  31.08.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Johannes Brugmans, landbouwer te Erp, erfgenaam van Peter Maas, overleden te Erp, 14.02.1832.

52  31.08.1832  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Peter Brouwers, dagloner; Petronella Brouwers, huisvrouw van Govert Beniers, bouwman; beiden te Lieshout; Peternella van der Putten, huisvrouw van Jan Hendriks, metselaar te Gemert; Antonetta van der Putten, huisvrouw van Johannes Jansen van den Bergh, bouwman; Huiberdina van der Putten en Paulina van der Putten; beiden spinster en allen wonend te Erp; erfgenamen van Henrica van der Putten, overle­den te Veghel, 24.04.1832.

53  31.08.1832  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Andries, 8 jaar, wonend te Gemert, minderjarige zoon van Lucas v.d. Vondervoort, particulier, overleden te Gemert, 26.08.1832 en Johanna van den Crommenacker, overleden te Gemert in 1830. Familie­raad: Dirk v.d. Vondervoort, bouwman, oom, toeziend voogd; Willem van den Berg, bouwman, neef; Peter van Melis, bouwman, neef; Johannes van den Crommenacker, dagloner, oom; Godefridus van den Cromme­nacker, bouwmansknecht, oom; Antonie van der Linden, wever, echtgenoot van Hendrina van den Crommenacker, oom, voogd; allen wonend te Gemert.

54  14.09.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Johanna Maria Scheepers, landbouwster te Bakel, erfgename van Hendrik Schepers, overleden te Bakel 27.03.1832.

55  17.09.1832  Eedsprestatie successie.

Johanna Maria en Anna Maria van Hout, Johannes van Oijen, Willem van Oijen, Laurens van Oijen, Arnoldus van Oijen, Adriaan van Oijen, Johanna Maria van Oijen, Ursula van Oijen en Hendrikus van Oijen, allen bouwlieden, wonend te Boekel, erfgenamen van Johanna van Hout, overleden te Boekel, 03.06.1832.

56  17.09.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Maria Thijs, dienstmeid te Bakel, erfgename van Cornelis Vermeulen, overleden te Mierlo, 19.03.1832

57  17.09.1832  Benoeming voogd.

Comparant: Antonie Slaats, bouwman te Gemert als toeziend voogd over Jacobus, 17 jaar, minderjarige zoon van Hendrik van den Berk, in leven bouwman, overleden te Gemert 1831, en Johanna Maria Slaats, overleden te Gemert 1815. Familieraad: Antonie Vermeulen, dagloner te Veghel, oom, gehuwd met Magdalena van den Berk, voogd; Petrus Verhegggen, bouwman, neef te Zeeland; Jan Otten, zadelmaker te Veghel, neef, gehuwd met Johanna Vermeulen; Antonie van den Berg, bouwmansknecht, neef te Gemert; Francis Verhallen, bouwman, oom te Gemert, gehuwd met Helena Slaats; Johannes van der Aa, bouwman, oom te Gemert, gehuwd met Catharina Slaats.

58  28.09.1832  Benoeming voogd en toeziend voogd.

Over Johanna, 5 jaar en Hendrik, 3 jaar, minderjarige kinderen van Leendert van Dommelen, in leven bouwman, overleden te Erp, 18.09.1­832 en Catharina Vermeulen, overleden 20.04.­1831. Fami­lieraad: Peter van Dommelen, bouwmansknecht te Erp, oom; Marten van Dommelen, bouwman te Gemert, oom; Leendert van Dommelen, bouwman te Erp, neef, toeziend voogd; Lambert Vermeulen, bouwman te Beek en Donk, oom; Adriaan Vermeulen, bouwman te Beek en Donk, voogd; Cornelis Verstappen, bouwman te Aarle Rixtel, oom, echtgenoot van Elisabeth Vermeulen.

59  28.09.1832  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Johannes Lammers, timmerman te Beek en Donk, als vader en voogd over de minderjarige kinderen Lamberdina, Johanna, Ardina, Everdina en Ida Lammers; hun moeder was Jennemie Brouwers, overleden te Beek en Donk 13.04.1832.; erfgena­men van Henrica van der Putten, weduwe van Aart van Hoof, overleden te Veghel, 29.04.1832.

60  28.09.1832  Benoeming toeziend voogd.

Comparant: Jacomina Poppelemonde, weduwe van Dirk Johannes Dirk Swinkels, landbouw­ster te Lieshout, zegt dat haar man in 1832 te Lieshout is overleden, haar nalatend met 4 minderjarige kinderen: Anna Catharina, 8 jaar; Theodora, 6 jaar; Johannes, 3 jaar; Hendrik, 1 jaar. Familie­raad: Gerrit Swinkels, bouwman te Lieshout, oom, toeziend voogd; Peter Peters, bouwman te Lieshout, neef; Johannes Vereij­ken, bouwman te Lieshout, neef, echtgenoot van Johanna Roijac­kers; Gerrit Beks, bouwman te Breugel, oom, echtgenoot van Joanna Maria Pop­pelemonde; Jan van den Donck, bouwman te Breugel, oom, echtge­noot van Hendrina Poppelemonde; Hendrik Rooijackers, bouwman te Lieshout, oom, echtge­noot van Petronella Poppelemonde.

 

61  12.10.1832  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Geertruij Schepers, winkelierster, Anna Schepers, land­bouw­ster, beiden te Erp en Helena Schepers, landbouwster te Boekel, erfgenamen van Johannes Schepers, overleden te Erp,, 02.07.1832.

62  12.10.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Willem van Dinther, bouwman te Gemert, als vader en voogd over Johanna, in echt verwekt bij Johanna Jan Hendriks, erfgenaam van Christiaan Lambert Willems, overleden te Boekel, 12.04.­1832.

63  12.10.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant : Willem van Dinther, landbouwer te Gemert, als vader en voogd over Johanna van Dinther, algemeen ergename van Maria Jan Hendriks, overleden te Ledeacker 28.06.1832.

64  12.10.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Theodorus Hendrikus van der Asdonk, wever te Gemert, erfgenaam van Joannes Janse van den Broek, overleden te Gemert 01.06.­1832.

65  12.10.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Hendrik van den Berg, landbouwer, erfgenaam van Anna Maria van den Elsen, overleden te Gemert, 03.11.1831.

66  16.10.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Margo van Wetten, landbouwster te Milheeze, erfgename van Antonius van Wetten, overleden te Bakel, 10.05.1832.

67  26.10.1832  Akte van bekendheid.

Comparant: Martinus van Lieshout, bouwmansknecht te Gemert, wil huwen. Van zijn vader, Antonie van Lieshout, is onbekend of hij nog in leven is of dood. Zodoende kan de comparant geen toestemming tot huwelijk overleggen. Getuigen: Petronella Jacobs, zijn moeder; Wilhelmus Strijbos, 59 jaar; Hendrik van Hoof, 46 jaar; Peter van Stiphout, 45 jaar; Johannes Jacobs, 44 jaar; allen bouwlieden te Lieshout, verkla­ren dat bijna 13 jaar geleden Antonie van Lieshout zich naar Holland begaf om aldaar gras te gaan maaien. Sindsdien is niets meer van hem vernomen.

68  26.10.1832  Benoeming toeziend voogd.

Comparant: Anna Maria Opheij, zonder beroep, wonend te Erp, verklaart dat haar man Hendrik van Lieshout, in leven dagloner, is overleden te Erp in 1830, haar nalatend met Johanna, 5 jaar; Johanna Maria, 4 jaar; Ardina, 3 jaar. Familieraad: Hendrik van Schijndel, bouwman, oom; Antonie van den Tillaer, bouwman, neef; Jan van Lieshout, neef, toeziend voogd; Martinus Opheij, daglo­ner, oom; Jan Heijkants, bouw­man, vriend; Francis Timmers, timmerman, vriend; allen te Erp.

69  26.10.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Beerend Jacobus de Vries, thans in dienst als schutter bij het tweede bataillon, tweede afdeling Friesch Schutterij, gekanton­neerd te Boekel, erfgenaam van Jacobus de Vries, overleden te Terhor­ne, 06.02.1832.

70  02.11.1832  Benoeming voogd.

Comparant: Cornelia Tonijs, weduwe van Hendrik van Lieshout, wonend te Boekel, geeft te kennen dat zij als voogdes over Peter van Lieshout, 13 jaar; Cornelis van Lieshout, 11 jaar; Johannes van Lieshout, 9 jaar; is opgetreden, terwijl er ook een toeziend voogd is. Comparante kan vanwege haar lichaamsongesteldheid als verdere ongeschiktheid niet langer deze belangen behartigen. Familieraad: Peter van Lieshout, kuiper, Gemert, oom; Jan Penninx, bakker te Gemert, oom, echtgenoot van Johanna van Lieshout; Godefridus van Lieshout, kuiper te Boekel, broer; Jan van den Broek, bouwman te Uden, oom, echtgenoot van Geer­truida Tonijs; Antony Tonys, bouwman, Uden, oom; Simon Hoevenaars, bouwman, Uden, oom, gehuwd met Antonetta Tonys; Francis van Lieshout, kuiper, oom, was toeziend voogd en wordt nu voogd. Cornelis Tielemans, bouwman, neef, echtgenoot van Cornelia Hoevenaars, wordt toeziend voogd.

71  05.11.1832  Eedsprestatie successie.

Catharina Biemans, particuliere te Bakel, weduwe Petrus Janse, overle­den te Bakel, 19.04.1832. Zij is erfgename van hem.

72  08.11.1832  Beëdiging.

Cornelis Tielemans, bouwman te Uden, legt de eed af als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Hendrik van Lieshout en Cornelia Tonijs. (zie akte 70)

73  23.11.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Franciscus Antonius Bodd, korporaal bij het eerste batail­lon, eerste afdeling Geldersche Schutterij, in kantonnement te Beek en Donk, als erfgenaam van de weleerwaarde Heer Joannes Wilhelmus Bodd, gewoond hebbende te Ruurlo en ‘s-Hertogenbosch, overleden op 01.08.­1832.

74  07.12.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant: Weledelgestrenge heer Dominicus Milliven, kapitein bij het tweede bataillon, eerste afdeling Zuid Hollandse Schutterij in kanton­nement te Erp, erfgenaam van Peter Milliven, overleden te Utrecht, 25.08.1832.

75  21.12.1832  Eedsprestatie successie.

Comparanten: Maria en Hendrina Maas, particulieren, wonend te Beek en Donk, als erfgenaam van Johannes Krooijmans, overleden te Mierlo, 11.05.1832.

76  28.12.1832  Akte van emancipatie.

Comparant: Theodorus Jansen, bouwman te Bakel, als voogd over Johanna Maria Manders, minderjarige dochter van wijlen Peter Manders en Elisabeth Kluitmans. De minderjarige wil gaan trouwen met Peter Albert Swinkels, landbouwer te Helmond, zoon van Jan Adam Swinkels en Anna Maria Verstappen. Familieraad: Adam Slits, schoolonderwijzer, neef, echtgenoot van Francijna van der Poel; Peter de Veth, koopman, neef; Jan van den Eijnden, bouwman, neef; Joost Joosten, bouwman, neef, echtgenoot van Johanna Maria Wilbers; Johannes Jansen, bouw­man, neef; allen te Bakel; Johannes Reloe, bouwman neef, echtgenoot van Elisabeth Wilbers, Helmond. Zij geven de goedkeuring aan het huwelijk.

77  31.12.1832  Eedsprestatie successie.

Comparant, Nicolaas, Antoni, Anna Maria en Cornelis Smits, bouwlieden te Boekel, erfgenamen van Peter Wouter Peeters, overleden te Zeeland, 29.12.1831.

1833

1  04.01.1833  Eedsprestatie successie.

Johannes van Hoof; Roelof van Hoof, Jacoba van Hoof, Johanna van Hoof, Hendricus van Hoof, Martinus van Hoof, Petronella van Hoof, Catharina van Hoof, Antonetta van Hoof, Peter van Hoof, Jennemie van Bree en Johanna van Bree, Antony Hendriks als vader en voogd over Petronella en Maria Hendriks allen wonende te Lieshout; Catharina Koppens, Paulus van Hoof beide wonende te Beek en Donk; Nicolaas van Vijfeycken en Dorothea van Vijfeycken wonende te Lieshout. Erfgenamen van Johannes Croymans, overleden te Mierlo 22.07.1805 wegens vervallen vruchtgebruik.

2  18.01.1833  Eedsprestatie successie.

Anna Maria Slaats, boerin Boekel; Hendrina Slaats, boerin Boekel; Antony, Helena en Catharina Slaets en Mechelina van den Berk, Bouwlieden te Gemert. Erfgenamen van Andries Slaats in leven bouwman te Gemert overleden te Gemert