De uitspraak van het Gímmers

 

Klank 1 – 20 Medeklinkers

  Medeklinkers Voorbeeldwoord Voorbeeldzin
1 b bèk Hawt oewen bèk ’s né kaër!
2 p pèt Skud ’t már in m’n pèt!
3 d deur Doe de deur ’s oope!
4 t taën Stot oewen taën nie!
5 v van De hénne zén van de lég.
6 f fist ’t Is nie aald físt!
7 g gon Waj gon no haojs.
8 ch káchel, aacht De káchel ánmaoke.
9 z zien We zien wél!
10 s sloape Ge zit te slaope!
11 k kléén ’n Kléén jeungske.
12 h haojs No haojs gon.
13 j jaor Ze is naw aacht jaor.
14 l leecht ’t Wort al leecht.
15 m maoger Wa is ie tòch maoger!
16 n neus Oew neus stoote.
17 ng zóng Ze zóng ’n liedje.
18 nk klink, klónk Dè klinkt goewd!
19 r rat Ratte vange.
20 w wor (:waar) Wor béénde?

 

 

 

 

 

 

 

Klank 21 – 23 Medeklinkercombinaties

Klank 24 – 37 Klinkers, Korte Klinkers

  Medeklinkers Voorbeeldwoord Voorbeeldzin
21 rs rsaëgene (:regenen) ’t Rsaëgent hárd.
22 rz va vírze (:van verre) Ik zaog ‘m va vírze.
23 sk skool Ik gou no skool.

 

  Klinkers Voorbeeldwoord Voorbeeldzin
24 a bas (basstem) Haj zeengt bas.
25 á bás (baas) Zaj is d’n bás in haojs.
26 ò kòp (hoofd) Ik stiejt m’ne kòp.
27 o gon Waj gon ewég.
28 ó póp (pop) Speule mí de póp.
29 oe boek ’n Boek laëze.
30 è bèk (bek) Slot ‘m óp z’nen bèk!
31 é zén (zijn) We zén ‘r al!
32 í Gímmert Ik ving Gímmert ’t bééste!
33 i hibbek (hik) Ze ha d’n hibbek.
34 ie kiek (kijk) Kiek daor ‘s!
35 ö mög (mag) Dè mög nie!
36 ù vùr (voor) Dè ’s vùr aw!
37 e tusse (tussen) Tusse naw èn dan.

38 – 39 u – uu                     40-49 Lange klinkers

50 – 52 Tweeklanken en toevallige combinaties

  Klinkers Voorbeeldwoord Voorbeeldzin
38 u put Haj viejl in de put.
39 uu vuurke (vuurtje) Vuurke stooke

 

  Lange klinkers Voorbeeldwoord Voorbeeldzin
40 aa aachter (achter) Haj blíf aachter.
41 ao haok Haj had ’m án d’n haok.
42 ooë brooëd (brood) Zjèm óp oew brooëd.
43 oo kooke Wie moet ‘r kooke?
44 twaë (twee) Twaë dùrskes.
45 èè bèèrg (bergen) De Hándelse bèèrg.
46 éé lééste (laatste) Gaj béént de lééste!
47 ee leecht Doe ’t leecht ’s án!
48 èù kèùt (varken) De kèùt in ’t vèèrkeshòk.
49 eu deur Doe de deur ’s deecht!

 

  Tweeklanken Voorbeeldwoord Voorbeeldzin
50 aj haj (hij) Haj is ‘r ok al.
51 oj hoj (hooi) Ze laogen in ’t hoj.

52 – 57 Tweeklanken en toevallige combinaties – Kort met j

  Tweeklanken Voorbeeldwoord Voorbeeldzin
52 oej koej (koeien) De koej ston óp stal.
53 ej tejd (tijd) Dè ge óp tejd béént!
54 íj twíje Ze waore mí z’n twíje.
55 iej biejr Ze bliejven án ’t biejr!
56 ie-j drie-je Ze waore mí z’n drie-je.
57 ui uigske (oogje) Ze ha ’n uigske óp ‘m.

57 – 60 ui – uui – aw ou

  Tweeklanken Voorbeeldwoord Voorbeeldzin
57 ui uigske (oogje) Ze ha ’n uigske óp ‘m.
58 uui pruujve Dí moete ’s pruujve!
59 aw hawt (hout) Vat ’n hawt (hier: stoel).
60 ou broud (boerenuitspr Luste gaj ok broud?

klank 64 – 73

  Kort met w
Voorbeeldwoord Voorbeeldzin
64 ùw slùws (stroef) Slùwse taand.
65 ew zínnew (zenuw) Hédde ’t óp oew zínnewe?

 

  Lang met -j Voorbeeldwoord Voorbeeldzin
66 aaj kraajge (kruiwagen) Staën óp ‘ne kraajge laoje
67 aoj haojs (huis) Haj duu óp haojs án.
68 ooj booj (bode) De booj dí oope.
69 èèj nèèje (naaien) Ze nèèjde d’r jepónne zèèlf.
70 éé’j gééjt (geit) Vùraojt mí de gééjt!
71 eej sneej (snee, schijf) Ik lus nòg wél ’n sneej!
72 èùj flèùjt (domme vrouw) Ik moet die flèùjt nie!
73 euj breuj (broden) Vat már driej breuj.

 

klank 73 euj

Klank 74 – 76 Lang met -w

  Lang met -w Voorbeeldwoord Voorbeeldzin
74 aaw aawd (oud) Haj is vort aawd.
75 aow blaow (blauw) Blaow van de kaaw.
76 eew eew (eeuw) ‘n Eew is 100 jaor.