GBr-11 Bijzondere uitgaven Commanderij Gemert 1740-1780

Bijzondere uitgaven Kommanderij Gemert 1736-1780

Archief van de Commanderij Gemert van de Duitse Orde, inv nr 1060
Gemertse Bronnen deel 11
Uitgave Heemkundekring De Kommanderij Gemert, april 2009.
Transcriptie Jan Timmers
Inleiding
Inventarisnummer 1060 bevat een overzicht van betaalde bedragen uit de “overschot” van de gemeentekas. Elk jaar zijn er de volgende vaste kosten vermeld:
Cassa geld
Domain geld
Borgemeesterscommissie
De overzichten op de eerste folios van inv. nr 1060 bevatten alleen deze vaste posten.
Deze vaste kostenposten zijn bij de transcriptie niet meegenomen. Vanaf 1736 komen ook andere posten voor. Dat is de reden om deze uitgaven vanaf 1736 op te nemen.
Het soort uitgaven dat voor komt lijkt veel op de uitgaven van de borgemeesters (zie daarvoor de Borgemeestersrekeningen in Gemertse Bronnen deel 5. De uitgaven die in dit register zijn opgenomen sluiten daar op aan.
Transcriptie inv nr 1060
1736
Aan een brandspuijt 359,16,-
1737
Aan een landmeeter voor een caerte figurativ van den Pedel 12,10,-
Aan Wilm Ansems van Hout President en Ignt van Dijk scheepen voor vacatie voor deeze gemeente gehad 61,15,12
Aan Wilm van den Broek subst. secretaris schrijfloon 10,10,-
Voor vacatie G. van Amelsfoort landmeeter 6,-,-
Aan tagtig brandemmers 128,-,-
1738
Voor een tweede brandspuijt 312,6,-
1739
Aan den landschrijver van Boxmeer voor copieeren van een grooten parcamenten brief van den Pedel 3,10,-
Aan Wilm Ansems van Hout president, drossard en scheepenen haare vacatie en verteering met ’te afhaelen van 9000 gulden capitaal van Mathijs van Hooft s’Bosch 34,5,2
Aan een geregte derde part volgen translatie anno 1707 tusschen den heere commandeur qq. en gemeente over crimineele kosten alhier gemaakt aan de heer drossard Van der Geest over het onthalsen van Jan de Wilm van Gerwen gehad 835,-,-
Aan den scherpregter 75,-,-
1740
Aan inkoop der gereformeerden capelle en huijsinge daaraan gehoorende met octroij van haare hoogw. excellentie den tijdelijke heer landcommandeur, van de paters predikheeren van Mechelen. 4000,-,-
Eodem voor vernieuwingen van den Pedel taust 1200,-,-
Aan Benedictus van den Berg gen aanneemings penningen van weijserborden en leijwerk van horlogie gemeentens klok op de kerk 230,-,-
Aan Dorus Simons voor ‘t opneemen van dit werk 6,-,-
1742
Voor teekeningen van gemeentens schoole tooren op de gereformeerde capelle 31,9,-
Aan den heer drossard Van der Geest voor leverantie van 762 pond loodt 73,1,-
Aan Willem Ansems van Hout presid. voor twee aangenomen bruggen te maaken 61,1,-
1743
Aan Ben van den Berg schepen eene specificatie tot laste der gemeente 30,10,12
Aan Henricus van den Elsen voor ’t maken van een schuijfraam bij den predikant 22,9,4
Aan Jan van den Berg timmerman in mindering der bekostinge aan den gemeentens huijsinge ontrent het Clooster 200,-,-
1744
Aan Gerard Vonken tot een present aan zijn excellentie den heer baron van Sickingen voor een fijn stuck doek 122,10,-
1745
27 julij Aan huldinge penningen van zijne excellentie den heere baron van Sickingen, eodem gehad met de summa 1475,-,-
Aan Jan Roefs voor een fijn stuk doek tot present aan haere excellentie voorsz. 106,5,-
Aan Hendrik van Zeeland voor verteeringen der paerden en knegten der heeren op de inhuldinge geinfiteert 28,5,-
Aan verschotten, vragten, veergeld, schipsvragten als andersints aan Ansem Wilms van Hout president en Benedictus van den Berg naar ’s Hage gevaceert hebbende op dat de Gemertse geestelijke in de meijerij zoude mogen werden aengenomen 72,6,-
Aan d’heere advocaat de Roij tot ’s Hage in zaeke voorsz. 50,-,-
Item aan d’heere procureur Nederburg in ’s Hage in voorsz zaak 45,17,8
Op alle te welke de Gemertse geestelijke heere voor altijd zijn uijtgesloote, memorie aan den heer raad Schmitz voor afleezinge van den eed 73,10,-
1746
Aan den heer drossard Van der Geest goed gedaen de verschotten van de leijen tot het boterhuijs, vragt deses en arbiedsloon der leijendekkers met eene summa van 124,19,14
De specificatie van Peregrinus Verhofstadt van leverantie als andersints aan deeze gemeente gehad 61,8,-
1747
Voor vacatien, verteeringen en karrevragten bij heere drossard en schepenen tijde der inquartieringe van militairen 233,6,-
1748
Aan Benedictus van den Berg, schepen, voor leverantie van hout tot het boterhuijs 260,17,6
Aan Lammert van der Reijt voor het metzelen van ’t boterhuijs volgens bestek en conditiën 493,15,-
1749
Pelgrinus Verhofstad voor een fijn wit stuk doek tot een present aan zijne excellentie den heere baron van Steijnen 129,17,-
Aan Jan Robert voor ’t verwen van ’t clooster 4,17,8
Alzo Jacob Emmerick met voorsz stuk doek door drossard en scheepenen na Aldenbiesen was gezonden en onderweegen het stuk verlooren had, een tweede stuk doek gekogt ten einde als voorsz 127,-,-
Aan Wilm van Excel timmerman voor ’t maken van ’t boterhuijs volgens bestek 255,4,-
1750
Aan huldingspenningen van haeren excellentie den heren baron van Steijnen den 30 augustus 1475,-,-
Aan het musiq 60,-,-
Aan de voerluijde die de keuke provisie van s’bosch naar aldenbiesen gevaaren hebben 78,-,-
Aan de gemeente van Erp betaalt voor besteedinge der bruggen over de Aa volgens accoord en octroij 350,-,-
Aan d’heere raad Schmetz voor afleesen van hulding en eed 73,10,-
1751
Aan Benedictus van den Berg president voor ’t maken van den theatre tot de huldinge anno 1745 67,9,8
Aan Benedictus van den Berg en Gerard Vonken schepenen voor verteeringe, reiskosten naar ’s Bosch, Maestricht en Aldenbiesen 31,3,-
Voor vragt van keukeprovisie van ’s Bosch naar Aldenbiesen 70,9,-
1752
Voor vernieuwinge van den Peedel taust 1200,-,-
Aan de wed. De Cocq voor logis en onderhoud voor den heere prince Van Baden Durlach ten haren huijsen 30,-,-
Betaalt aan d’heere Penninxs, pastor te Neuland een jaar intresse van 1000 guldens staande tot lasten dezes gemeente 25,- ,-
Voldaen de specificatie van d’heere Prof. Loef in ’s Hage ten dienste van zijn excellentie den heere landcommandeur teegen die van Aerle, Beek en Rixtel in ’s Hage gehad 25,10,-
Vragt van keukeprovisie uijt ’s Bosch naar Aldenbiesen 77,-,-
1753
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naar Aldenbiesen in desen jaare gehad 125,1,-
Betaalt aan Benedictus van den Berg, president, Mr Timmerman voor arbiedsloon aan de gereformeerde kerk en huijsinge, ter voor paalen die geordineert waeren hier en daar in ’t inkomen op deeses gemeentens grond te stellen met de Hoog Duijtsche waapen daar op, en het schilderen deses 37,1,8
1754
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 76,-,-
1755
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 71,50,-
Item vragt van karren van hier naer Grave voor het regiment van den general Leeuwen, door haar niet betaalt 12,10,-
1756
Voor het hergieten dezer gemeentens klijne klok volgens conditiën 54,16,8
Deses jaars afgelost en geredumeert aan de wed. Ansem van den Heuvel, Gijsbert van Maanen en de wed. Connix 2800,-,-
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 70,6,-
1757
Voor inkoop van 1050 stuks dubbelde daklijen en vragt van keuken provisie naar Aldenbiesen 88,16,-
Voor inkoop van keijen en vragten deser om op de bruggen te leggen 6,15,-
1758
Aan de kinderen van den Dijk en Hendrik van den Elsen deses jaars afgeloste en geredumeert 2150,-,-
Van reparatie aan deze gemeents huijsen 4,8,12
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 70,14,-
1759
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 68,8,-
1760
Aan Hendrik van den Elsen desen jaren geredumeert 1000,-,-
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 66,10,-
Aan den heere drossard zijne jaarlijkse specificatiën van civile zo binnen als buijten diensten in dit jaar aan deeze gemeente volgens oud gebruijk en gewoonte 75,10,-
1761
Voor inkoop van 13 ¾ pond dennesaat voor de gemeente 19,3,2
Voor inkoop van eenen boom tot een nieuwe kaek en arbeidsloon 54,15,-
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 72,4,-
Voldaen aan Wilm van den Berg voor door hem 126 rasions hooy aan de peerde van het regiment konigsen en broodwaegens anno 1747 geleeverd 25,2,8
Aan den heer drossard zijne jaarl. specificatie groot 205,16,-
Door drossard en scheepenen van Wouter van Munsel gekogt een stuksje van zijn land tot een gemeentens weg op Handel 14,8,-
1762
Voor maste zaad 6,-,-
Voor een nieuwe waageschotten kiste tot een archive 25,-,-
Voor een derde der criminele kosten in saaken van ’t officie contra Jan de Wilm Penninx nae inhoud der transactie met den heere commandeur Loe en regenten van Gemert anno 1707 ingegaan aan den drossard 505,1,8
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 75,3,-
Aan den drossard zijn jaars specificatie 66,-,-

1763
Aan de wed. Van der Eijken en Gijsbert van Maanen, wederom geschooten en geredumeert 1700,-,-
Voldaan een geregte derde part aan den heer drossard in de kosten der crimineele proceduren contra Dirk Janse Laarmans uijt Gemert door sententie voor twaalf jaeren gebannen 682,10,10
Aan vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 68,8,-
Den jaars specificatie van den heere drossard 61,5,-
1764
Aan vernieuwinge van Pedel taust 1200,-,-
Betaalt voor verteeringe, gevange zetten, verhooringe en inquisitie der alhier op de general gauwdievenjagt gehad 101,19,-
Voor inkoop van 8 pond denne zaad en vragt 11,10,-
Voor een derde deel in de criminele kosten der proceduren gehad tegen Thijs den Hasemont vagebont alhier op den 22 november met de koorde gestraft 234,-,-
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 80,-,-
Voor levereij van een gemeentens dienaar op ordre en aprobatie van haar hoogwaardigste excellentie den heere landcommandeur aangestelt 24,-,-
Voor incoop van een carebijn, bajonet en hertsvanger voor den dienaar 7,10,-
Des jaars specificatie van den drossard 132,4,8
Aan twee quart tractement van den dienaar 35,-,-
1765
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 72,4,-
De jaars specificatie van den drossard 82,1,8
1766
Van d’heer rentmeester Van der Geest ingekogt een fijn stukjen doek tot een present voor haare hoogwaerdigste excellentie den heere landcommandeur 180,-,-
Aan livereij voor gemeentens dienaar 25,2,8
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 65,11,-
d’jaars specificatie van den drossard 116,3,8
Aan Gerrit Lammers van der Reijt de aannemingspenningen van de nieuwe brug in de straat 60,-,-
1767
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 27,11,-
Aan dHeer advocat Ploeg op reekening betaalt voor verdienste in gemeents zaken over het schutten der Gemertse beesten door die van Beek en Donk 76,12,-
Betaalt aan dHeer Van den Berg bediend hebbende de fundatie van Verkamp 67,-,-
De jaars specificatie van den drossard 162,18,-

1768
10 october is de inhulding geschied van haere hoogwaardigste excellentie den heere landcommandeur Baron van Belderbusch en betaelt als van ouds 1475,-,-
Voor het musicq 63,-,-
Aan den heer raad Smitz voor afleesen van den eed 75,-,-
Geredumeert aan momboirs der kinderen Jan van den Ackker 500,-,-
Voor eijserwerk aan de gemeents schoole 21,1,-
Aan dHeer doctor Alders en den president voor vocatien en verteeringen voor de gemeente naar ’s Bos geweest zijnde 35,7,-
Voor livereij van den gemeentens dienaar 26,5,-
De jaars specificatie van den drossard 150,4,8
1769
Voor vragt van keuken provisie van ’s Bosch naer Aldenbiesen 19,-,-
Aan mast zaad voor de gemeente te betaalen 34,6,-
Alzo er in den brand alhier zijnde goedgevonden was het schuurke van Wilm Croll om te trekken, op dat den brand niet verder zoude gaan, aan den zelve volgens keurboek vergoeijt 11,18,8
Aan onkosten aan de brandspuijten 15,14,-
De specificatie van den drossard 88,1,8
1770
Aan de ervgenamen Huijbert Beijnen geredumeerd 3000,-,-
Voor livereij van gemeentsdienaar 28,7,-
de jaars specificatie van den drossard 102,12,8
Aan eenen reep tot de klok 6,-,-
Aan dHeer van Beek en Donk voor 300 eijke eesters à 4 st het stuk 60,-,-
1771
Tot een jas voor den nagtroeper 5,4,-
Voor 300 Hollandsche pannen tot de predikants huijsinge 60,-,-
Aan vragten der selven betaalt 27,-,-
Aan dHeer secretaris voor prottocholleren der obligatien tot hier toe uijt de nieuwe erven ten behoeven dezer gemeente 20,6,-
Aan inkoop van eekelen voor de gemeente ontrent Esdonk tot Oploo gekogt 12,-,-
1772
Voor inkoop van ijke eesters om op de gemeente te plaatsen 23,12,-
Betaalt een specificatie aan den advocaat Tuijn ten behoeve deser gemeente 34,16,-
Betaalt aan dheere Ploeg namens sijn zoon den advocat een restant specificatiën de gemeente gediend hebbende over de fundatie van Van Mier de froijering costen van den suffragaan van Luijk door den heer pastoor alhier aan de gemeente veroorsaekt 96,-,-
Voldaen eene specificatie van dheer advocaat Van Boxtel van den jaeren 1768 en 1772 15,2,-
Voor livereij van gemeents dienaar 33,1,-
Aan Ermgardus van Hoof geredumeert 500,-,-
Voor tien pont mastzaad om in het veld op Esdonk te zaijen 12,10,-
Uijtgegeven aan 50 pont mastzaad ad f1,4,0 om boven de Mortel te zaijen 60,-,-

1773
Van de 9000 gulden capitaal aan Jordaen van Hoof tot ’s Bosch. Wederom geschoote aan dheer Godefridus Jan Coolen tot Eijndhoven en andere opgenoomen 8000 gulden en gevolglijk geredumeert 1000,-,-
Voldaen een declaratie aan dheer advocat Van Boxtel 9,-,-
Voldaen aan Jordaen van Hoof zijnen verschotten tot het opseggen van de capitaalen van 9000 gulden gehad tot lasten dezer gemeente 16,12,-
Aan dheer Cnoebart voldaan eenen specificatie door dheer advocat Schonens uijt ’s Bosch gepromeriteert in gemeente zaeken 59,14,-
1774
Voor vernieuwingen en reparatie der gemeentens horlogie volgens accoord met mons. Smets meester horlogemaker tot Hamond, voldaan 150,7,8
Betaalt aan dheer rentmeester Borret de defroyering kosten van dheer suffragaan van Luijk, alhier anno 1765 gevormt hebbende op ordre van haaren hoogweerdigste excellentie den heere landcommandeur 129,18,8
Voor inkoop van een mond careden ten behoeve van de gemeente 76,-,-
Voor livereij van gemeentsdienaar 12,6,-
Betaalt aan vragt van de horlogie van hier na Hamont en van daar weedrom 10,-,-
Aan ijke plantsoen en vragt deses van Oploo hierna toe, en geplant boven de Mortel 7,-,-
1776
29 januari voor vernieuwing van Pedel taust 1200,-,-
Voor ’t overbrengen van ’t voorz geld naar Aldenbiesen 8,-,-
Voor livereij van gemeentsdienaar 33,13,-
Voldaen eene specificatie aan den heer advocat Van Reijsingen woonende binnen de stad Eindhooven in den jaren 1772 in gemeentens zaaken gepromeriteert 20,-,-
1777
Geredumeert aan Benedictus van den Berg 1000,-,-
Aan Gerard van den Rijt betaalt voor ’t stellen van een pomp in de gemeentens huijsinge 8,10,-
Voor een nieuwe pomp of het loot betaalt 39,13,-
Aan vragt van voorsz lood 4,5,12
Aan Jan Lievens voor soudeeren der pomp 4,19,-
Aan Mr Hendrik van Gemert voor leverantie van hout en arbiedsloon aan deses gemeentes bruggen 59,12,2
Aan ijseren banden voor twee nieuwe brandwater kuijpen 15,18,8
Aan Johan van Mierloo voor ’t maken van twee nieuwe kuijpen 7,-,-
Aan Mr Johan van Gemert voor leverantie van ’t nodige hout tot voorsz twee nieuwe waterkuijpen 8,9,-
Aan eenen reep tot de groote klok in het klokhuijs 6,-,-

1778
Aan dheer Roovers secretaris tot Beek voor schrijfloon in gemeentszaken 9,16,-
Aan Arnoldus Sluijers tot Helmond voor reparatie vernieuwinge der schroeven en zuijgers aan de brandspuijten 89,5,-
Aan Adriaan Hezalaar voor glaaze maaken en verwen aan de predicants huijsinge en andere van dese gemeente 65,-,-
Aan dheer advocat De Wit zijn specificatie voor deze gemeente gehad 28,18,-
Aan Arnold van ’t Hullener voor nieuwe leere brandemmers en reparatie van de oude 90,2,-
Aan Arnold Sluijers voor naarder werk aan de brandspuijten 9,-,-
1779
Voldaan de specificatie van dheer secretaris Roovers voor deeze gemeente hebbende geschreven 7,1,-
Aan de specificatie van dheer advocat Van Reijsingen woonende tot Eindhoven in gemeents zaken hebbende gediend contra Johan Vonken en den thresoren 163,13,-
Aan dheere W. Corn. Akkersdijk tot s Bosch gepreadviseert hebbende heere drossard en scheepenen op hooge ordres van haare hoogwaerdigste excellentie, in zaken van Leendert van Dinter en dheer drossard der heerlijkheid Beek en Donk 18,-,-
Aan inkoop van ijkeboomen ten behoeve deeser gemeente 12,11,-
Aan Antonius van der Velden voor leverantie van steen, calk, hout tot de brugge alhier ontrent de laadweer goed gedaan 37,4,-
Voldaen een specificatie van den heer secretaris Roovers van Beek en Donk verdiend met schrijven 56,16,-
1780
Aan Mr Anthoon van den Dungen gereboureert het geen hij van tijd tot tijd ten behoeve van deesen gemeente heeft verschooten zo aan livereij voor den gemeentens dienaar, de anno 1778 als andere volgens specificatie 177,6,10
Alzo uijt het klooster en huijsinge door deezer gemeente anno 1740 ingekogt jaarlijks betaalt werd op het chijnsboek deeser commanderie eenen capuijn ad 10 stuijvers vervolgens uijtgegeven over voorsz 40 jaaren 20,-,-
Item aen de kerk alhier jaarlijks 25 stuijvers maakt voorsz zaken (?) 50,-,-
Item aan den H Geest armen alhier jaarlijks 2 gulden 10 st betaalt 100,-,-
Item den recognitie chijns uijt Pedel ad 4 gulden 11 st 3 penn. komt voorsz 183,-,-
Door drossard en scheepenen op den 26 febr …. publicq en voor alleman volgens conditie en bestek aan den minstaannemende aanbesteedt het maken van eenen nieuwen tooren alhier op de gereformeerden kerk, afgemeint door Huijbert Hoeben voor de summa van 235,-,-
Item een restant van aannemings kosten en zagloon .. door drossard en schepenen der vreije rijxneutrale grond heerlijkheid op den 23 maart met op conditiën en bestek aan den minstaannemende eenige reparatie en vernieuwinge aan dezer gemeents huisinge gestaan ende geleegen alhier agter het clooster door Jan van den Berg aannemer ’t zelve ter summa van 44,-,-
Daarna volgen nog bedragen per jaar met o.a. opbrengst van verkochte heidegrond en dergelijke (tot 1776).

Download