GBr-10 b Index Bakel op het Bossche Protocol

Gemertse bronnen deel 10 b
Heemkundekring De Kommanderij Gemert, 2010.

Gegevens Bakel en Milheeze uit de Bossche Protocollen tot 1501

Inleiding
De onderstaande gegevens betreffen voornamelijk de uitgetypte fiches van de Bossche Protocollen uit het stadsarchief van Den Bosch. Tot 1412-1413 is gebruik gemaakt van de aantekeningen van Driek Smits (vet afgedrukt), die op een aantal plaatsen verbeterd zijn. Vanaf 1423-1424 is voornamelijk gebruik gemaakt van de aantekeningen van A.M.H.Megens-Linders, die verder aangevuld zijn. In dit bestand is uitgebreidere informatie toegevoegd uit de publicaties van Stan Ketelaars, die een aantal protocollen heeft uitgeschreven en vertaald. Daarnaast is een aantal vertalingen door Stan Ketelaars en Geertrui van Synghel opgenomen, die via Fred van Gemert beschikbaar kwamen. Daarnaast is op meerdere plaatsen de tekst aangevuld met de inhoud van de protocollen, voor zover die in andere publicaties of archiefinventarissen met regestenlijsten zijn aangetroffen.
Verzameld en gedigitaliseerd door Jan Timmers, februari 2010. Meest recente aanvulling is van Januari 2023.

BP R1175 dd 18-1-1368 f6v regest  Ketelaars
Jonkvrouw Sophija van Amstel weduwe van Henricus van der Scaut machtigde Johannes K..man haar cijnzen die onder den Bosch gebeurd worden te manen.

BP R1175 dd 9-2-1368 f92 regest  Ketelaars

Johannes nat zn w heer Gerardus van Amstel kanunnik, verkocht aan Johannes van Strijpt een huis zonder ondergrond dat stond in Bakel per plaatse Heuvel dat was van wijlen Henricus van der Scaut. Voornoemde Johannes verkoper en Gerardus zn w voornoemde Henricus van der Scaut beloofden lasten af te doen.

Johannes nat zn w hr Gerardus de Amstel kanunnik verkocht aan Adam van Mierde tbv Bartholomeus van Beke een schuur zonder ondergrond die stond in Bakel ter plaatse Heuvel en die was van wijlen Henricus van der Scaut. Voornoemde Johannes verkoper en Gerardus zn w voornoemde Henricus van der Scaut beloofden lasten af te doen.

Johannes nat zn w hr Gerardus de Amstel kanunnik gaf uit aan Arnoldus genaamd Nollen zn w Johannes genaamd Kake (opm JT, volgens Smulders: Kokc) de Bakel een huis en tuin in Bakel tussen Johannes van der Scaut enerzijds en Willelmus genaamd Trudenzoen anderzijds voor een erfcijns van 4 pond 5 schelling met lichtmis te betalen. Voornoemde Johannes verkoper en Gerardus zn w voornoemde Henricus van der Scaut beloofden lasten af te doen.

BP R1175 dd 24-5-1368 f118 regest  Ketelaars

Johannes zn w Paulus genaamd van Autheusden beloofde aan jonkvrouw Sophija van Amstel weduwe van Henricus van der Scaut en hun zoon Gerardus tbv hen en van andere kinderen van wijlen voornoemde Henricus  en jonkvrouw Sophija dat zij erfelijk zullen bezitten de woning die was van Henricus zn w Engbertus genaamd Ludinc van den Dijk in ’s-Hertogenbosch waarin voornoemde wijlen Engbertus woonde.

Voornoemde jonkvrouw en haar zoon Gerardus beloofden aan voornoemde Johannes de onraad te dragen die Johannes van Kuijc en Johannes genaamd Pape Jan hen zullen opdragen te dragen mbt de onkosten en de onraad die voornoemde Johannes Paulus droeg van goederen die voornoemde Johannes verwierf van Johannes van Os zn w Willemus van Panheel, welke goederen waren van Henricus van den Dijk zn w Engbertus genaamd Ludinc.

—————

BP R1175 (oud 2) 1368 -1369 folio 109 BAKEL.

De zoons van w. CLAES COENEN, gehuwd met JUT.

—————

R1175 f 206r 01 ma 29-10-1369. Vertaling Stan Ketelaars
Johannes gnd Vriese zv Egidius zvw Johannes Vriese van Vechel verkocht aan Arnoldus Becker zvw Lambertus Becker een erfpacht van .. mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, voor het eerst over 1 jaar, gaande uit de hoeve gnd te Grotel, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, reeds belast met de grondcijns

 

Bossche Protocollen inv.nr. 1798, 1371 – 1380 folio 26verso. d.d. 06-01-1371. Bakel

REIJNER die LEEUWE als gemechticht soo hij seechde is gericht totte helft van een stuck lants genoempt “DIE BLEECKAKKER” geleghen inder Prochie van BAKEL inde plaets genoempt “MILHESE” tusschen erffenisse ARNTS METTEN swager, deen sijde, ende tusschen erffenisse genoempt “DAT WIJFFLANT”, dander sijde (noch tot eenen acker lants genoempt “DIE HUYSACKER” gelegen inde voors. plaets tusschen erffenisse ARNTS genoempt NOLLEN van EESCHELMEERE, deen sijde, ende tusschen erffenisse ELISABETHE genoempt “DE GEBUERMANNE” dandere sijde noch totte helft van een stuck lants genoempt “DIE SCHORFF” gelegen aldaar tusschen erffenisse JOSEPH HADEWIJCHS van den SCAUT, deen sijde, ende tusschen erffenisse LODEN ARNTS, dandere sijde. Overmidts gebreck van betalinge eene jaerlicx ende erffelijke pacht van veerthien ende een half lopes roggen, mate van HELMONT welcken pacht THOMAS genoempt BLOCKMAKER geloeft hadde als schuldenaer principael te geven ende te betalen samen genoempt wael alle jaar te Corsmisse. Gelijck inne Schepenbrieven zoe van den date des anderen dachs nae Darthienmisse int jaer XIIIC een en tseventig.

P.S.

Hier legh ick het perkament aff op Donderdach toecomende wesende XVII Augusti inden ten huyse JANS van STRIJP.

 

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 141.

BAKEL.

WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 166verso – 167.

GOYART natuurlijke zoon van w. GOYART van SCEEPSTAL.

JAN PERMAN van MILHEZE.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383folio 168 BAKEL.

DIRCK WELLEN IJSEBOUTS van ASTEN.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383 folio 171 BAKEL, SCEEPSTAL.

WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383 folio 172 bis. BAKEL.

GOYART WILLEMS van BEEST.

ART CARPER zoon van w. GOYART.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383 folio 174 verso BAKEL.

DIRCK van der VESTEN.

THOMAS die HOGHE van HELMONT.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 174 verso BAKEL.

HENRICK WILLEMSZ van BEEST.

DIRCK van der VESTEN, schoonzoon van Heer CLAES, investiet van BAKEL.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 178 verso BAKEL.

De windmolen.

WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.

DIRCK SCOUT, schoenmaker gehuwd met YDA van OS.

HENRICK BOUDEKEN KIJST van EIJNDOVEN.

JAN van den HAUTERT.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 192 BAKEL.

Heer THOMAS van BAKEL, priester, Kanunnik S’BOSCH en zijn broer w. JAN.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383folio 225 BAKEL.

HENRICK en GOYART, zoons van w. WILLEM van BEEST.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383. folio 239 verso BAKEL.

WILLEM (?) zoon van w. WILLEM van BEEST.

LIESBETH weduwe EVERT van den WATER.

GIELIS van GHELE.

HENRICK BONFAES.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 252 verso BAKEL.

DIRCK van den VESTEN.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383 folio 253 BAKEL.

GERIT van der AA, zoon van w. Heer GERIT van der AA, ridder.

De Hoeve van GOYART van SCEEPSTAL.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 291 BAKEL.

LOY en JACOB zoons van JAN YDEN van LEENDE.

JAN BLADEMAN van MILHEZE.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 309.

WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST en zijn broer HENRICK

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 311verso (310v).

JUT, dochter van w. HENRICK van der SCHAUT en haar zoon JAN MOMMENGGE, WILLEM POSTEEL en HENRICK zn. w. GOYART POSTEEL.

—————–

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 320.

JAN van GEMERT GERITSsoen,

DIRCK COX van GEMERT.

—————–

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 329.

JAN van HELMONT zn. van JAN wonend in BAKEL,

WILLEM POSTEEL.

—————–

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 330verso.

Joffr. HADEWIG dochter van w. HENRICK van der SCHAUT, t.b.v. en de infirmerie van het Groot Begijnhof te ‘S-BOSCH.

 

————————————————————–

Regest 130 Onze Lieve Vrouwen Broederschap Den Bosch 27-3-1377 feria sexta post dominicam Palmarum anno Domini millesimo tricentesimo septuagesimo sexto
Jan Wilde en zijn echtgenote jonkvrouw Hadewig, dochter van Hendrik van der Scout, hebben verkocht voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch aan Boudewijn Gruyter:
deel van erfpacht uit Dat Loe in Bakel en uit Die Steenakker, Die Pottuyn, Dat Heesken, Dat Heylaer en Dat Voersaet in Milheeze onder Bakel en uit Die Lange Akker

—————————————————-

 

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 338.

TER VESTEN.

DIRCK van der VESTEN,

WILLEM POSTEEL.

——————-

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 339vers.

JAN van den GOER,

WILLEM POSTEELS gehuwd met HEYLWIG.

—————–

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 339verso.

JAN van HELMONT zoon van w. JAN van UDEN.

WILLEM POSTEELS gehuwd met HEYLWIG.

—————–

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 344.

HADEWIG dr. van w. JAN (?) van der SCHAUT en haar broer JAN.

GERIT van AMSTEL t.b.v. de Kerk van BAKEL.

—————-

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 344.

o.a. ter plaatse HAGHEL CRUYS.

RUTGER zn. van w. ROELOF ROVER van den BEIRGULEN.

JAN van den GOER.

—————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 347verso.

WOUTER zn. van w. WOUTER van ZOEMEREN,

HERMAN BRANTSsoen,

HENRICK JANSsoen,

JAN SIJMONS van BOENINGEN.

——————

inv.nr. 1176 (oud 3) 1376 -1383, folio 356.

HENRICK ROVER, zoon van w. LAMBERT WAGENMAN.

MELIS van MILHEZE.

——————-

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 8verso.

Die Hoge Schaut e.a.

Joffr. HADEWIG dr. van w. HENRICK van der SCHAUT (weduwe van Jan Wilde) Henrick van den Grave (?)

Jan van MOMMENGI.

————–

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 11verso.

Rutgher zn w Roelof vander Beirghelen een stuk land genaamd die Weystat geegen in Bakel tussen Thomas schoonzoon van de zuster (?) van Dirk van der Vesten enerzijds en de gemene weg anderzijds; verder een stuk land behorend tot het goed genaamd De Loefven erfelijk overgedragen aan Emond zoon van Jan van Ghemert

——————

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 29verso.

ENGBERT van den KERCHOVE gehuwd met BEEL dr. van w. ART STAMELART van BRUHEZE.

GOYART zn. van w. GOYART van BRUHEZE.

——————-

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 31verso.

De Windmolen.

WILLEM zn. van w. WILLEM van BEEST.

HENRICK JAN Moelneer van GHEMERT.

—————-

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 68verso.

HENRICK BOYFAES, zn. van w. GERIT van EIJCKE.

AELBERT WAEL t.b.v. de Tafel H.Geest ‘S-BOSCH.

—————–

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 87verso.

GERIT van AMSTEL, zn. van w. HENRICK van der SCHAUT,

JAN NOLLENS.

——————-

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 87verso – 88.

ART STAMELART zn. van w. ART STAMELART van BRUHEZE.

——————-

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 103.

DEN PAPENRIJT.

Joffr. HADEWIG dr. van w. HENRICK van der SCHAUT.

LODE LAMBERT STEVENS.

JAN van der SCHAUT.

GERIT van AMSTEL.

——————

 

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387 folio 171.

Die Schaut; Jan van der Schaut

 

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387 folio 171.

PAPENRIJT.

Joffr. HADEWIG dr. van w. HENRICK van der SCHAUT.

Hepken zn. van w. JAN HAPPEN.

—————–

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 179verso.

Dat HAVERLANT.

HERMAN van EIJNDHOUTS.

JORDAEN van ROESMALEN.

———————

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 185.

JAN MOLIMAN van HELMONT gehuwd met LIESBETH dr. weduwe CLAES PELSER.

PETER zn. van w. JAN PEDELMANS (c.s.)

—————–

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387folio 194.

ENGBERT HENRICKX van den GASTHUUS.

—————-

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio  202verso.

LAMBERT van den BROEXKEN,

HENRICK JAN MULDERS van GEMERT.

——————

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 232.

TER CROMMER AA,

GERIT van AMSTEL zoon van w.  HENRICK van der SCHAUT.

MEEUS van BERGHEM, snijder.

—————–

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 237verso.

LIESBETH, HEILWIG en ERMGART en Beel, dochters van w. ROVER van den BERGHELEN.

JAN BUC van BEIRGHELEN.

GERIT natuurlijke zoon van w. MARCELIS die BLOEMER.

——————

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 241.

JAN WILLEMS van den LOECT.

——————-

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 290. Op St petrus

Hartman en Dirck genaamd van Hoculem, broers, natuurlijke zonen van w. Heer Hartman van Rode, priester. Een stuk land in Bakel ter plaatse genaamd het goed Ten Brugsken enerzijds en het erf van Sweneld dochter van w Willem Kuppens anderzijds erfelijk verkocht aan Willem van der Horst, zoon van w Alard Meyser.

——————–

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 295verso.

HENRICK KELREMAN.

GOYART KREMER, zn. van w. HENRICK van SNIJDERS van WEDERT.

———————

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 296.

MILHEZE.

GERIT van der AA.  

FRANCK van GHESTEL.

——————–

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 329 B verso (niet alles leesbaar door beschadigde rechterkant en onderkant)

Henrick zn. van w. Melis van den Broec heeft verkocht aan Henrick van Goederheyle, verwer een erfpacht van 2 mud rogge Bossche maat te betalen uit een huis en hof in Bakel tussen Jan … enerzijds en Gerit van de Laer anderzijds, item uit een zekere akker genaamd Steynacker tussen Hilla en Hadewich dochters van wijlen Melis enerzijds en …. anderzijds, item uit een stuk land tussen de kinderen van wijlen Aart Ghiben soen aan beide zijden, item uit een stuk land genaamd die Hoghebraken tussen Jan Mickart enerzijds en Jan Ghiben soen anderzijds, item uit een stuk land tussen Aart Ghiben soen en Jan Ghiben anderzijds, item uit een stuk land tussen de commandeur van Ghemert enerzijds en Ydekens genaamd des …. , item uit een stuk land Aen tGhehoft tussen de commandeur van Ghemert enerzijds en Jordaen van Espe anderzijds …. genaamd Op Tusen Stuc tussen genoemde Jordaen van Espe enerzijds en Lodewijc vander Papenrijt anderzijds, item uit Aen Gheen Hoghe Ynden tussen Mathias Boems soen enerzijds en Willem Cuppen Sweneldensoen anderzijds, aan Henric behorend in land van een half mud rogge van genoemde wijlen Melis van den Broec soen in Milheze, item uit het zevende deel van genoemde Henric vanwege de dood van genoemde Melis zijn vader …. Te Espe van genoemde wijlen Melis vanden Broec ….. Item uit het zevende deel van genoemde Henric vanwege de dood van genoemde Amelis zijn vader en de dood van Hilla zijn moeder …… uit erven van wijlen Amelis in de jurisdictie van Ghemert, item uit het zevende deel   …. Verder niet leesbaar.

———————-

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 385verso.

CHRISTIEN weduwe van JAN van den HOGENHUSE alias Sceydenmaker en haar zoon JAN.

—————-

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 394verso.

Joffr. SOPHIE weduwe HENRICK van der SCHAUT en kinderen GERIT, WOUTER, HENRICK en KATELIJN

+ Heer Willem van AMSTEL.

———————————–

BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390, folio 140verso. 1390

(70 eiken) (die Scaut).

JAN van der SCHAUT.

WILLEM MAESsoen van GEMERT.

——————-

BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390 152.

Joffr. HADEWIG dr. Van w. HENRICK van der SCHAUT.

JAN zn. van w. DIRCK van den NUWENHUYS.

———————-

BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390, folio 168verso.

(DEURNE) BRUHEZE.

ART STAMELAERT van BRUHEZE.

GOYART van BRUHEZE.

———————

BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390, folio 169.

ART STAMELAERT van BRUHEZE.

——————

BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390, folio 216.

GERIT van AMSTEL,

MATHIJS BOEMSsoen en diens zoon THOMAS.

——————-

BP.R1178 (oud 5) 1387 – 1390, folio 342.

….. van den GOER, zoon van NODEKEN van den KERCHOVE.

WILLEM POSTEEL.

———————

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 1.

De Windmolen.

WILLEM van BEEST,

GERIT van AMSTEL.

DIRCK van OVERSCOET.

———————

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 59.

Joffr. HADEWIG van der SCHAUT.

JAN JANSsoen van AUDHEUSDEN.

———————

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 61.

De Windmolen van w. GOYART van SCEEPSTAL.

JAN van ERPE.

WILLEM Mulder van BAKEL.

—————–

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 187.

HENRICK MATHIJSzoon BOEM van BAKEL.

ART HOERNKEN.

——————

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 226.

De Hoeve TER BRUGGEN.

JAN van LOEFEN zoon van JAN CLAESsoen.

GERIT van AMSTEL.

———————-

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 227.

GERIT van AMSTEL.

JAN van RINGELBERCH.

—————–

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 256.

WILLEM PETER ARTSsoen.

GOYART van LYEMDE, bakker.

—————

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 257.

BAKEL. De Hoeve Ter ASDONC.

Heer DIRCK ROVER, Ridder.

ART ZONMAN.

—————–

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 287.

BAKEL.

JAN HUBENsoen van BAKEL.

ART HOERNKEN.

—————

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394 folio 337.

BAKEL.

JAN van BRUHEZE.

ART van BEKE en zijn broer + Heer JAN van BEKE.

Heer DIRCK ROVER, Ridder.

————-

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 338.

BAKEL.

De Windmolen.

WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.

HENRICK JAN Moelneer van GHEMERT.

————–

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394. folio 348.

(A) BAKEL. Ten PAPENRIJT.

GHEERLING WATERMAEL, man van HADEWIG dr. van w. HENRICK van der SCHAUT.

LODEWIJK LAMBERT STEVENS.

KATELIJN wed. GERIT KETELEER van TIEL.

————-

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 348.

(B) BAKEL.

JAN van AUDEHOESDEN.

—————–

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 367.

BAKEL.

EMOND en ZEGHEWIG kinderen van Dirck van den OUVERSCOET.

AGNES weduwe DIRCK van den OUVERSCOET.

—————

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 380.

BAKEL.

ART van der HORENVOERT zoon van w. PETER.

JAN KNIJT (?).

—————

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 451.

GOYART van MILHEZE zoon van w. GOYART natuurlijke zoon van w. GOYART van SCEEPSTAL.

LAMBERT van LIJESEL.

————-

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 506.

KATELIJN, weduwe JAN van HERZEL. C.S.

Zie Vrijdom S-BOSCH.

——————

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 516.

BAKEL.

JAN die GROVE zoon van GERRIT VLEESCHEHOUWER.

WILLEM van HAMVELT.

—————

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 640.

CLAES SPYERINC MEUSsoen. Is een doorgehaalde akte.

—————-

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 657.

WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.

JAN van ERPE.


R1179 p 678v 07 vr 25-04-1393. Vertaling Stan Ketelaars
Gerardus zvw Gerardus van Eijcke deed tbv kvw Johannes van Ghemert, door voornoemde Johannes van Ghemert verwekt bij zijn vrouw Agata dvw Bertoldus zvw Arnoldus Ywani, afstand van alle goederen die voornoemde wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert bij zijn overlijden had nagelaten. Echter, eerstgenoemde Gerardus behoudt een hoeve gnd het Goed van Grotelt van voornoemde wijlen Gerardus van Eijcke, in Bakel. Eerstgenoemde Gerardus beloofde nimmer op voornoemde goederen, waarvan eerstgenoemde Gerardus afstand deed, recht te laten gelden op basis van schepenbrieven van Den Bosch, waarin voornoemde wijlen Johannes zvw voornoemde Johannes van Ghemert aan eerstgenoemde Gerardus een b‑erfpacht van 50 mud rogge, verkocht, echter uitgezonderd … ……. mbv andere brieven en beloften aan eerstgenoemde Gerardus door voornoemde wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert gegeven en gemaakt.

R1179 f678, 679 dd 1-4-1393

Meerdere akten, waaronder die hierboven, uitgebreide tekst betreffende de hoeve op Grotel in Bakel.

Gerit zn w Gerit van Eycke .. het goed van wijlen Jan zn w Jan van Gemert waar ook gelegen van wijlen Jan in zijn dood nagelaten en .. ten behoeve van de kinderen van wijlen Jan van Gemert en van wijlen Agatha zijn vrouw dt wijlen Bertout zn w Art Ywans, eerst weduwe van w Gerit van Eycke ?? uit zijn deel .. van een hoeve genaamd tgoet van Grotelt gelegen in Bakel. …..

….. Bertold, Henric en Jan kinderen van wijlen Jan van Ghemert en van Agatha zijn vrouw, dochter wijlen Bertout zn w Art Yewans ….

… uit het deel van Bertolt, Henric en Jan broers en uit het deel van Hessel, Ghiselbert, en Yda kinderen van genoemde wijlen Jan van Ghemert …

… Marcelis van der Doeseldonc en Peter zijn zoon en de andere kinderen van genoemde Marcelis

… voor de stichting van een nieuw altaar ter ere van de heilige maagd Maria in de kerk van Rixstel ….

.. getuigen: Art van den Kelre, Art van Spruc(?) Jan Lucas van Erpe, Jan van Bruheze, Jan Mallant, en Jan van Oudehoesden, Lucas van Eycke, Henric zn w Rutger van Erpe, in het jaar 1393 april 1

————–

BP.R1179, (oud 6) 1390 – 1394, folio 726.

BAKEL.

LODEWIJK van LOEFVENNE zoon van w. JAN.

————-

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396. folio 35.

BAKEL.

HENRICK ROVER zoon van w. LAMBERT van der HEGGEN.

HENRICK zoon van w. MATHIJS van BAKEL.

————-

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 35.

BAKEL.

HENRICK zoon van w. MATHIJS BOEM van BAKEL.

————–

R1180 1393-1396, folio 78. dag na misericordia

Thomas die Hoege van Helmont heeft een erfpacht van een en een half mud rogge maat van Helmond in een huis van Dirck van der Vesten, schoonzoon van Heer Claes, investiet van Bakel gelegen in Bakel, item uit een akkerland dat vroeger was van Lize genaamd Diddendochter gelegen in Bakel tussen Jan Duyssche soen enerzijds en Ghevard van Laervenne anderzijds, strekkende van een eind aan de gemeint, en verder uit een akkerland genaamd de Steynacker in Bakel tussen wijlen Aart Ghibensoen enerzijds en de gemene weg anderzijds welke pacht genoemde Thomas voorheen van heer Dirk van der vest verwierf, erfelijk overgedragen aan Jan zoon van wijlen Jan van Oerle

—————-

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 85.

BAKEL. De Windmolen.

JAN van ERPE.

JAN van GHERWEN en zijn zoon PETER, pachters,

  1. GOYART van SCEPSTAL (bezat die molen).

—————

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 266 – 267.

BAKEL.

ANSEM zoon van w. JAN WAEL.

————-

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 309.

BAKEL.

ANSEM zoon van w. JAN die JONGHE.

————–

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 398.

BAKEL. (?) De Windmolen. (van w. GOYART van SCEEPSTAL).

JAN van GHERWEN (en zoon PETER) 

JAN van ERPE.

GOYART WILLEMSzoon van BEEST (C.S.)

—————–

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 473.

BAKEL.

GOYART en HADEWIG, kinderen van w. ART van BRUHEZE

+ Joffr. JUT dochter van w. HENRICK van (van Mommengrijs) der SCHAUT.

HENRICK WATERMAEL.

—————-

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 546.

BAKEL. Te PAPENRIJT.

PETER natuurlijke zoon van w. PETER van den STEENWECH.

LODEWIJK van der PAPENRIJT.

GEERLING WATERMAEL man van + HADEWIG van der SCHAUT

(een pacht uit dat goed).

————-

BP.R1180 1393-1396, folio 596. BAKEL.

Jan van Ovenken, man van Liesbeth dochter van w. Amelis Heynmanssoen van den Broec vanwege de dood van wijlen genoemde Melis en vanwege de dood van Hilla de moeder van genoemde Elisabeth, goederen in Bakel ter plaatse Esp …. Goyart Geritssoen van Zoemeren ….. verkocht aan Gerard zn w Wynric van Herende

——————

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 630.

GERIT van AMSTEL zoon van w. HENRICK van der SCHAUT.

GHEVAERT van DOERNE zoon van w. EVERART.

HENRICK KUYST.

———————-

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396, folio 654.

JAN zoon van w. GERIT PETEREN; Jan is man van ALIJT dochter van DIRCK TIELMANsoon van BAKEL en haar broer + DIRCK.

HUBERT zoon van w. DIRCK TIELMANSsoen.

—————

BP.R1180 (oud 7) 1393-1396 folio 723.

BAKEL.

JAN zoon van w. GOYART van ERPE.

GERIT GERITSZ van EYCKE.

JAN van den HAUTART.

—————–

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399. folio 89verso.

BAKEL. BRUHEZE.

MARGRIET weduwe van HENRICK BRUYN en zoon JAN.

WOUTER van den EYNDE x LIESBETH dochter van w. HENRICK BRUYN.

ART STAMELART van BRUHEZE zoon van w. ART STAMELART.

—————

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399 folio 90.

BAKEL.

YDA weduwe WILLEM van der RIJT en kinderen JAN, HENRICK en MATHIJS.

————-

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 131.

BAKEL. SCEPSTAL

…. zoon van w. GOYART CARPER.

JAN STICKER.

—————

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 184verso.

BAKEL.

EMOND van GHEMERT, zoon van ALBERT BUC van LYT, gehuwd met LIESBETH dochter van w. MARCELIS van der OO en zijn vader ALBERT BUC.

—————–

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 206verso.

WILLEM zoon van w. PETER ARTS.

GOYART van LYEMDE bakker.

—————–

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 207verso.

BAKEL.

JAN MOSTART van BAKEL.

JAN REYNEERSZ van ESPE.

—————–

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 215.

BAKEL.

KATELIJN (SWENELDEN) weduwe GIELIS SCOERWEGGE.

(HUBERT van GHEMERT)

THOMAS die SCRIVER zoon van w. THOMAS.

——————

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 219.

BAKEL.

JAN NOLLENS zoon van w. ART NOLLEN KNOKEL.

HENRICK MICKART zoon van w. JAN die LAET van BAKEL.

—————-

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 229, 239verso.

BAKEL. Ten PAPENRIJT.

JAN zoon van w. JAN van AUDEHOESDEN.

GEERLING. WATERMALE x HADEWIG dochter van w. HENRICK van der SCHAUT.

WOUTER van BOESYCKEM.

——————-

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 230.

BAKEL. Ter SCAUT. (De bomen).

JAN van der SCHAUT en zoons JORDAEN en JACOB.

GERIT BANDERICS. (Bauderics ?)

——————

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 231verso.

BAKEL.

GOOSSEN STEENWECH X Joffr. BEEL dochter van w. DIRCK van GHEMERT. WOUTER SPYERINC en GOYART zoon van w. DIRCK van GHEMERT.

(een tiende van de Abt en Klooster van EPTERNAKEN.

—————–

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 236verso.

BAKEL.

JAN van den HOERINC kaarsmaker zoon van w. HENRICK van den HOERINC van GHEMERT.

PETER LAMBERT STEVENS.

——————

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 265.

BAKEL. (A) MILHEZE.

DIRCK van GHERWEN zoon van w. JAN en kinderen JAN en HENRICK en REYNEER HAENGREVE van STAKENBORCH X KATELIJN.

—————-

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 265.

BAKEL. (B)

JAN BOLC X ELSBIEN dochter van DIRCK van GHERWEN.

—————-

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 274.

BAKEL.

EMOND zoon van ALBERT BUC van LYT, X LIESBETH dochter van w. MARCELIS van de OO.

LUCAS? van ERPE.

—————-

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 280verso.

BAKEL. De Windmolen.

EMOND zoon van ALBERT BUC van LYT.

LUCAS van ERPE.

——————-

BP.R1181 (oud 8) 1397 – 1399, folio 323.

BAKEL.

WILLEM WILLEM POSTEEL.

JAN van den GOER zoon van w. NODEKEN van den KIRCKOVE.

Heer ADAM van MIERDE.

 

 

————————————————————–

1391 – 1400.

Bossche Prothocollen, inv.nr. 1802, folio 251. d.d. 08-01-1400. Bakel

THEODERICUS de ROVER, Ridder, bezit 8 boerderijen te BAKEL, AERLE en DOERNE (VLYRDEN).

O.a. ’t Goet TEN BRAECKEN, ’t Goet TEN CUYLEN, in de Parochie van RIXTEL.

’t Goet TEN COUDENBERGH, ’t Goet NUYENEINDE, ’t Goet TEN LAARE, in de parochie van AERLE, ’t Goet TEN ASDONK, in de parochie van BAKEL.

’t Goet TEN BERGELEN in de parochie van DOERNE, in de parochie van VLYRDEN.

’t Goet TEN BROECKEN in de parochie van ZOMEREN.

En nog een windmolen te ?

(De tekst is in het latijn opgetekent en voor mij niet helemaal duidelijk. <DRIEK SMITS>)

————————————————————–

 

 

————–

BP.R1182 (oud 9) 1400 – 1401, folio 11.

BAKEL.

JAN KNUYT en GERIT KNUYT broers.

ART van der HORENVOIRT zoon van w. PETER.

——————

BP.R1182 (oud 9)  f 12v Bakel

Wijlen Rutger van der Donc

Zie Son

BP.R1182 (oud 9)   f13 Bakel

Milheze

Dirck Rover zn w heer Emont Rover, ridder

(Willem van Beest)

Albert Buc van Lyt

BP.R1182 (oud 9)  f18v Bakel

Milheze

Dirck Rover zn w heer Emont Rover, ridder

(Willem van Beest)

Aelbert Buc van Lyt

Art Groetart, junior

BP R1182 f29

Milheze

Dirck Rover zn w heer Emont Rover, ridder

Willem van Beest

Art Groetart

BP.R1182 (oud 9) f36 Bakel

Jan van Ghemert zn w Jan Heynricssoen

Jan van Ghemert zn w Dirck

BP.R1182 (oud 9), folio 131 bis verso.

BAKEL.

HENRICK JAN MULDERS van GHEMERT.

Heer GIJSBERT van BAKEL Priester.

——————

BP.R1182 1400-1401, folio 141. (dat is scan nummer 287) datum 5 dagen na St Thomas (8-7-1401)

Jan Maessoen van Ghemert, man van Yda, Gevard van Stribosch, man van Heilwich, Melis Maessoen, man van Aleid, Jan Rozelman van Helmond, man van Margriet, dochters van wijlen Melis van Milheze, 40 solidi geld, te betalen uit een stuk roggeland in Bakel ter plaatse genaamd in tGoir in een kamp die was van Henric Tymmermans naast het erf van de kinderen van Margriet zus van voorheen Aland genaamd Alart zoon van Henric Tymmermans van Bakel enerzijds en naast het erf van Aleydis genaamd Leytken zus van genoemde wijlen Alant Alants anderzijds strekkende aan beide einden aan het erf van de moeder van dezelfde wijlen Aland Alants en uit een stukje land naast de kinderen van Margriet genaamd Grietken zuster van genoemde Alant Alants enerzijds en aan de andere zijde naast Jan de broer van dezelfde wijlen Aland Alants, strekkende naast de weg naar de plaats genaamd Ten Goirwarts en uit alle erven van wijlen Aland Alants zoon van Henric Tymmerman van Bakel vanwege de dood van zijn moeder het deel van Aland Alants gelegen in Bakel waaruit genoemde wijlen Melis van Milheze 40 solidi geld jaarlijks beurt en 40 solidi uit een stuk beemd in Bakel ter plaatse genaamd Aen tGoir tussen Jan de broer van Aland Alants en de kinderen van Margriet de zuster van genoemde Aland strekkende met een eind aan de weg en met het andere eind aan de plaast genaamd tGoir en uit een zeker huis waarin genoemde Aland Alants woonde met zijn hofstad en hof waarin genoemd huis staat gelegen aan genoemde plaats tGoir genaamd tussen Jan de broer van gemoemde Aland enerzijds en Katherina zijn (..?) en haar kinderen anderzijds en welke 40 solidi en 40 solidi geld welke wijlen Melis van Milheze voorheen van Aland zoon van wijlen Henric Tymmermans verwierf en welke 40 solidi en 40 solidi geld vanwege de dood van genoemde wijlen Melis van Milheze aan zijn erfgenamen, erfelijk overgedragen aan Joost Bruystens

——————-

BP.R1182 (oud 9)  folio 180

BAKEL. (B)

GOOSSEN GOOSSEN ALARTS van VAUDERIC (VARIK) X CHRISTIEN dochter van w. GERIT van LOEN van TIEL.

—————–

BP.R1182 (oud 9)  , folio 180 verso.

BAKEL (A) PAPENRIJT.

GEERLING van WATERMAEL X HADEWICH dochter van w. HENRICK van der SCHAUT.

GERIT KETELLAER van TIEL.

——————

BP.R1182 (oud 9)  , folio 186.

BAKEL. Heer PETER van MILHEZE Priester investiet van LANGEL (en zijn natuurlijke kinderen).

ART ROVER BOEST t.b.v. die kinderen: PETER, GERTRUUD, LIESBETH en ALEYT en hun moeder BEEL dochter HENRICK YEGERS.

———————–

BP.R1182 (oud 9)  , folio 186verso.

BAKEL.

WILLEM van den GELOECT t.b.v. het Gasthuis in HELMOND.

——————

BP.R1182 (oud 9)  folio 288verso.

BAKEL.

LAMBERT van den BROEXKEN.

HENRICK JAN Mulder van GHEMERT.

JUT weduwe WILLEM LAMBERTSZ van den ARENNEST en zoon LAMBERT.

——————-

BP.R1182 (oud 9)  , folio 351.

BAKEL.

HENRICK JAN Mulders van GHEMERT. LAMBERT van den BROEXKEN. MICHIEL PETER van DRIEL.

———————–

BP.R1182 (oud 9)  folio 361verso.

BAKEL.

LODEWIJK van LOEFVENNE.

GOYART KARPER.

———————

BP.R1182 (oud 9)  , folio 381.

BAKEL. (Onder GHEMERT).

….. dochter van DIRCK TIELENS en haar broer + HUBERT.

JAN PETEREN zoon van w. GERIT.

———————-

BP.R1182 (oud 9)  , folio 444verso.

BAKEL.

JAN PETEREN X ALEYT dochter van DIRCK TIELENS.

PETER zoon van w. JAN TIELENsoen.

HUBERT zoon van w. DIRCK TIELENsoen.

——————

BP.R1182 (oud 9)  , folio 445verso.

BAKEL.

PHILIP, JAN + en HARTMAN zoons van w. HARTMAN.

(Zie ZEELAND)

——————-

BP R1183 1402 – 1403. folio 143, dd. Vijfde dag na cantate

Melis Maes soen van Ghemert man van Aleid dochter wijlen Melis van Milheeze een erfpacht van een half mud rogge maat van Helmond te betalen in Bakel uit het zevende deel, dat toebehoort aan Henric genaamd Rover zoon van wijlen Lambert genaamd Waghenman, van een beemd gewoonlijk genaamd Die Brugbeemt in Bakel naast de brug en uit een lopense land van dezelfde Henric Rover gelegen ter plaatse genaamd Huekendael tussen Aart Vonderman enerzijds en Henric vanden Zande anderzijds; welke pacht wijlen Melis van Milheeze voorheen van Henric Rover zn w Lambert Wagheman verwierf, erfelijk overgedragen aan Henric zn w Jan genaamd Knuyt

———————-

BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 144verso.

BAKEL. (De Windmolen)

DIRCK SCHOUT, snijder.

WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.

ALBERT BUC van LYT.

———————–

BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 146.

BAKEL.

ALBERT BUC van LYT.

DIRCK SCHAUT X SOPHIE dochter van w. HUBERT van den WUWER.

——————-

BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 151verso.

BAKEL.

WILLEM zoon van w. WILLEM van BEEST.

DIRCK SCHOUT, schoenmaker X YDA van OS.

ALBERT BUC van LYT en zijn zoon EMONT.

HENRICK BOUDEWIJN KYST.

———————

BP.R1183 1402 – 1403, folio 157.

Aart Stamelaert van Bruheze, jonkvrouw Gertrudis zijn vrouw, Jan, Henric en Matthijs broers en kinderen van wijlen Willem Janssoen hebben verkocht aan Zeger van Baerle de helft van alle beesten, genaamd horenquic, de helft van de paarden en de helft van alle goederen behorend tot tGroet Goet te Bruhuys gelegen in Bakel (…) voornoemde beesten, paarden en vier koeien en een paard welke genoemde Aart Stamelaert etc. etc. Hij verpacht het Groot Goed van Bruheze voor negen jaar aan Zeger van Baerle.

———————-

BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 173verso.

BAKEL.

WILLEM WILLEM POSTEEL.

—————–

BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 207.

BAKEL.

HENNEN (HENRICK) die WIT schoonzoon van w. JAN WILGHEMAN.

JAN BERTOUTS van AUDEHOESDEN.

—————

BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 208.

BAKEL.

ART HOERNKEN en zoon JAN.

JAN HUBEN van BAKEL

THOMAS ART MAESZ. van GEMERT.

————–

BP.R1183 (oud 10) 1402 – 1403, folio 333.

(A) Bakel

Willem zoon van Liesbeth weduwe van Rover Henrick Wavernays van Beke

Aleyt, Margriet en Liesbeth dochters van w. Willem Ghevaertszoen

(B) BAKEL.

GOOSEN MOEDEL BERTOUTSZ.

————–

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405. folio 9 verso.

BAKEL.

ART van der HOERENVOERT.

PETER zn. van w. ART van den VINCKEN VLOEGHE Metten zwagher van BAKEL.

  1. PETER van den HOERENVOERT.

——————-

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 48 verso.

JAN LOZE zn. van w. MEEUS WEDIGEN

WOUTER zoon van Heer WOUTER van BELVEREN Priester.

——————–

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 87 verso.

(A) BAKEL.

WOUTER van GHESTEL x HADEWIG dr. van w. HENRICK WATERMAEL.

JAN CNOEP zn. van w. JAN RIDDER van DRIEL, x HENRICKSKE dr. van w. HENRICK

BOUDEWIJN JAN BOYDENSSOEN x MARGRIET dr. Van w. HENRICK.

——————-

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 87 verso.

(B) BAKEL.

ALBERT BOUDENSSOEN X LIESBETH dr. van w. HENRICK.

ART van den BEECTKEN van BAKEL.

  1. HENRICK WATERMAEL.

——————

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 110.

BAKEL. EMOND ? zoon van ALBERT BUC van LYT X LIESBETH dr. van w. MARCELIS van der OO.

JAN ZELENsoen van BAKEL.

JAN van GHEMERT en HUBERT zijn broer (c.s.)

—————-

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 111 verso.

(A) BAKEL.

EMOND ALBERT BUC X LIESBETH dr. van w. MARCELIS van der OO.

WILLEM van BEEST

HENRICK en GERIT zoons v. w. HENRICK van BEEST.

—————

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 111 verso.

(B) BAKEL.

LIESBETH, weduwe van EVERT van den WATER.

——————

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 177.

(A) BAKEL.

HEILWIG dr. van (w. ROELOF van ZULIKEM X ALEIJT), weduwe GOYART RUTGER ARKENsoen.

GOYART van SCEPSTAL schoonvader van GERIT van der AA GERITSsoen.

——————

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 177.

(B) BAKEL.

NOLLEKEN van der VAEST.

JACOB GOES X WOUTERKE dr. van GOYART RUTGER ARKEN X HEILWIG van ZULIKEM.

——————

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 189.

BAKEL.

DIRCK van der VESTEN.

——————

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 191.

Noydeken zn. w. Noydeken van den Goer in aanwezigheid van Mathijs en Henrick, broers, kinderen van w Willem vander Rijt van Bakel een hoeve genaamd Dat Cleyn Goet voorheen van Aart Stamellart van Bruhuys gelegen ter plaatse Bruheze met al haar toebehoren .. heer Walter van Bruheze, priester, bewoonde dit huis .. en de grote en kleine tiende van voornoemd huis, voorheen van Gerard van Stiphout welke hoeve met toebehoren en tienden Mathijs en Henric, broers, voorheen van genoemde Art Stamellart van Bruheze in pacht verkregen, in pacht gegeven aan genoemde Noydeke

———————

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 251 verso.

BAKEL.

WILLEM van BEEST zn. van w. HENRICK.

JAN van der HAUTART.

——————-

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 254 verso.

BAKEL.

REYNEER SCHADEN.

JOOST BRUYSTENS.

——————-

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 274.

BAKEL.

WOUTER van GHESTEL.

WOUTER STOCKELMAN zn. van w. DIRCK.

ART van den BEERTKEN.

HENRICK WATERMAEL.

——————-

BP.R1184. (oud) 1404 – 1405, folio 384.

BAKEL. JAN van den VIVEEYCKEN.

—————

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407 folio 22verso – 23.

BAKEL MILHEZE. ’t Goet te LYESSCOT.

REYNEER HAENGREVE van STAKENBORCH X KATELIJN dr. van w. DIRCK van GHERWEN en zoon DIRCK

JAN van GHERWEN zn. van w. DIRCK.

en zie ASTEN

———————–

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 54.

BAKEL.

SCEEPSTAL (DIE BACKHUYSACKER).

WILLEM van BEEST en GERIT zoons van w. HENRICK van BEEST.

HENRICK van HERZEL t.b.v. Heer JAN van BERLAER Heer van HELMOND en KEERBERCH Ridder.

(en uit “Dat OVERSTE HUYS” van WILLEM en die EKELHOF e.a. en de watermolen.

———————

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 56 verso.

BAKEL.

Dat Nuwelant van SCEEPSTAL.

JAN van GHEMERT.

GEERLING van ERPE zn. van w. LUCAS

JAN ZELENsoen.

——————-

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 104 verso.

BAKEL. (en DEURNE).

JAN van der SCHAUT en zijn zoons HENRICK, JORDAEN en JACOB.

————————-

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 112. BAKEL. 5-9-1407

Joost Bruystens huis, hof en aangelag in Bakel tussen Elisabeth zuster van Alard zn w Henric Tymmerman van Bakel en Aleyd zuster van dezelfde Alard strekkende met een eind aan de gemeynt verkocht door Reynier Schaden aan Joost voornoemd welk huis en hof Joost voorheen verwierf van dezelfde Reynier.

Hij heeft het overgedragen aan joffrouw Elisabeth van Amstel dt w Henric vander Schaut (doorgestreept en later is daarvoor in de plaats geschreven: Henric van Amstel zn w Henric Stamer) en haar kinderen.

Dezelfde Joost draagt ook over aan joffrouw Elisabeth (doorgestreept en later is daarvoor in de plaats geschreven: Henric) een jaarlijkse cijns van twee oude schilden te betalen uit het genoemde goed verkocht aan Joost door Alard zn w Henric Tymmerman van Bakel.

———————-

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 114verso – 115. BAKEL.

Joost Bruystens een erfelijke cijns van 40 st te betalen uit een stuk rogland in Bakel ter plaatse Int Goor in de kamp van w Henric Tymmerman tussen de kinderen van w Margriet zuster van w Alard zn w Henric voornoemd en tussen Leytken zuster van dezelfde Alard anderzijds; verder uit een stuk land in Bakel tussen genoemde kinderen van de genoemde w Margriet enerzijds en Jan broer van genoemde Alard anderzijds, verder 40 st erfcijns te betalen uit een stuk land in Bakel ter plaatse Int Goor en uit het huis waarin genoemde Alard is gestorven. Welke cijns van 40 st Amelis van Milheeze voorheen verwierf van genoemde Alard

Hij draagt het over aan Henric van Amstel zn w Henric Stamer

Genoemde joffr Elisabeth voor Jan Rover van de Laer … 22 nieuwe guldens  … 23 oude vlams

————————-

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 119verso – 120.

BAKEL.

HENRICK van BEEST zn. van w. HENRICK

JAN van den HAUTERT t.b.v. Heer JAN van BERLAER Heer van HELMONT en KEERBERCH, ridder.

RUTGER van den BROEC zn w. JAN.

————————–

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 157.

WOUTER zn. van w. DIRCK STOCKELMAN
Al zijn roerende en onroerende goederen welke GOYART zn w ART van BRUHEZE alias vander Erpendonc had vanwege de dood van wijlen Hadewich dt w Henric vander Schaut en welke Wouter voorheen van genoemde Goyart verwierf, waar ook gelegen binnen Bakel en Deurne of daarbuiten en goederen welke Joffrouw KATELIJN van den KELRE weduwe van wijlen Dirk Stockelman …
Goyart wettig zn w Art zn w Goyart van Bruheze en welke goederen genoemde Wouter voorheen van Peter zijn broer zn w Dirck verwierf

Een erfpacht van 8 lopense rogge maat van helmond welke Aart vander Bercken van Bakel betaalt aan HENRICK WATERMAEL en welke pacht Wouter voorheen van WOUTER van GHESTEL verwierf

Erfelijk overgedragen aan JAN natuurlijke zoon van JAN van der SCHAUT.

ART van den BERCK (?) van BAKEL.

——————-

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 158.

BAKEL.

HENRICK van der LOCHT van GHEMERT.

FLORIS JANSZ. van der VIVE EYCKEN.

——————————

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 173.

BAKEL.

Dat BROEC ter SCHAUT.

HENRICK en JORDAEN zoons van JAN van der SCHAUT.

GOYART natuurlijke zoon van w. ART van ERPE.

(Losbaar) 16 Juli 1407.

————————

R1185 f 260v 05 do 12-01-1408. Vertaling Stan Ketelaars
Mechtildis wv Anselmus Lambrechts soen van Grotel verhuurde voor de duur van haar leven aan Ghibo Arnts soen alle erfgoederen, die aan wijlen voornoemde Anselmus gekomen waren na overlijden van zijn ouders, waarin voornoemde Anselmus was overleden, gelegen onder Bakel, uitgezonderd (1) het huis en de tuin, waarin wijlen voornoemde Anselmus woonde, (2) een hofstad naast voornoemd huis gelegen, waarop een schop stond, (3) een b‑erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, die Henricus Maes soen van Ghemert leverde aan voornoemde Anselmus; verhuurd voor (a) de cijnzen en pachten, die voornoemde Anselmus eruit betaalde en leverde, (b) 1½ mud rogge, maat van Helmond, en 3 nieuwe gulden, 36 plakken voor 1 gulden gerekend, jaarlijs met Lichtmis in voornoemd huis aan voornoemde Mechtildis te leveren en te betalen, voor het eerst met Lichtmis over een jaar (za 02-02-1409).

 

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 279 verso.

BAKEL.

HENRICK LAMBERTS van der ZEIRT.

KATELIJN dr. van LUDEKEN MAES.

———————–

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 300verso – 301.

BAKEL.

ALBERT BUC van LIJT de helft in de Windmolen van w. GOYART van SCEEPSTAL. HENRICK van LUET (?).

MARCELIS van der OO (cs)

————————-

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 319.

BAKEL.

HENRICK, JORDAEN en JACOB zoons van JAN van der SCHAUT.

Joffr. HADEWIG (+) (zuster van JAN van der SCHAUT)

Deling.

————–

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 325.

BAKEL.

JAN natuurlijke zoon van JAN van der SCHAUT.

HENRICK KNUYT zoon van w. JAN.

——————

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 332verso.

BAKEL.

JAN van AMSTEL, LIESBETH en KATELIJN kinderen van w. GERIT van AMSTEL. WILLEM COLAY WILLEMSsoen X MECHTELT dochter van w. GERIT van AMSTEL.

—————–

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 358 verso.

BAKEL.

WILLEM COLAY zoon van w. WILLEM X MECHTELT dochter van w. GERIT van AMSTEL.

JAN van AMSTEL, en LIESBETH en KATELIJN (zijn zusters)

JAN van AUDEHOESDEN.

————–

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 363.

BAKEL.

WILLEM COLAY WILLEMSsoen X MECHTELT dochter van w. GERIT van AMSTEL.

JAN van AUDEHOESDEN.

JAN van AMSTEL, LIESBETH en KATELIJN kinderen van w. GERIT van AMSTEL.

———————

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 407verso.

BAKEL.

GERIT van BEEST zoon van w. HENRICK en zijn broer WILLEM.

——————-

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 428verso.

BAKEL. ’t Goet ter SCHAUT.

HENRICK zoon van w. LAMBERT RIJXKEN.

JAN van der ZOIRTSEL zoon van w. LAMBERT van den IJNDEN (te lantsrecht).

JAN van der SCHAUT.

————————-

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 439 – 439verso.

BAKEL. Een cijns uit de Windmolen.

ALBERT BUC van LIJT.

HENRICK DICBIER GOYARTS.

DIRCK SCHAUT, schoenmaker X1 YDA van OS, X2 SOPHIE (?).

————————-

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409. folio 106verso.

BAKEL.

JORDAEN van den SCHAUT JANSsoen.

WILLEM van den KELRE zn. van w. LUCAS.

———————–

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 133.

BAKEL, MILHEZE.

JACOB JAN YDENSsoen van LEENDE.

—————

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 189verso.

BAKEL. De tienden.

HENDRICK van BEEST zn v. w. HENRICK.

Heer JAN van HULDENBERGE Schout in S’BOSCH.

(de tienden van de investiet van BAKEL en DEURNE).

—————-

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409 folio 216verso.

BAKEL.

CLAES JACOBS van der HOGHART X JUT dr. v. w. LAMBERT JAN MYCKART. HUBERT van RYPELBERCH.

—————-

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 273.

BAKEL. (De Windmolen).

GOYART van BEEST.

LIESBETH dr.v. w. MARCELIS van der OO (zijn nicht).

————–

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 276vers.

BAKEL, SCEEPSTAL. (o.a. die molenstat van de watermolen)

GERIT van BEEST zn. v. w. HENRICK en zijn broer HENRICK.

———————

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409. folio 330verso.

BAKEL (A)

BRUHEZE die cleynhove.

ART STAMELLART van BRUHEZE

Wijlen Heer WOUTER van BRUHEZE Priester (woonde op die hove)

(met de korentienden op erven van JAN WIJFLIT in BAKEL)

MATHIJS WILLEMS van der RIJT van BAKEL.

——————

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409. folio 330vero.

BAKEL. (B)

en lasten o.m. voor altaar Kapel BRUHEZE en lijfrente aan PETER van der STRATEN.

—————–

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 330verso.

BAKEL.

MATHIJS zn. v. w. WILLEM van der RIJT van BAKEL.

—————-

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 382.

BAKEL.

ROELOF z. v. w. ROELOF SCO-MAKER van GHEMERT en zijn broer GERIT.

——————-

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 446verso.

BAKEL.

PETER zn. v. w. JAN van GHERWEN, Peter is man van ENGEL dr. v. w. GOOSSEN CLEIRC van BAEKEL.

DIRCK van den GHOER zn. v. w. GOOSSEN v.n..

—————–

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 448verso.

BAKEL.

JAN LEUNIS van den KELRE.

DIRCK en MARSELIS zoons van DIRCK LU.

Juffr. HADEWIG dr. v. w. HENRICK van der SCHAUT.

——————

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 453.

BAKEL.

WILLEM van den KELRE zn. v. w. LUCAS.

JAN van den KELRE LEUNISsoen

pacht uit goed van JAN van der SCHAUT gekocht van zijn zoon JORDAEN.

——————-

BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 467 verso.

BAKEL (GHEMERT) in DEN MORTEL.

DIRCK van GHEMERT, bontwerker zn. v. w. JAN FYSSIENsoen, Dirck is man van ALEIJT natuurlijke dr. van ART KERPER

HENRICK broer van DIRCK.

—————

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411. folio 65.

BAKEL.

GOYART van GHEMERT zoon van w. DIRCK.

DIRCK van GELDROP natuurlijke zoon van w. GOYART van GELDROP.

JAN van RYXTEL zn. van w. JAN KEMERLINC.

——————-

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 86.

BAKEL.

WILLEM HENRICK MAESsoen van GHEMERT.

GHEVAERT zoon van w. GHEVAERT van STRIBOSCH.

———————–

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 106 – 106verso.

BAKEL.

De kinderen van w.JAN STICKER X AGNES.

Zie KNECHSEL en ROSMALEN.

———————

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 108.

BAKEL. De Windmolen.

DIRCK van BRUHEZE

een pacht daaruit t.b.v. zijn broer JAN JANSZ. van BRUHEZE en uit die hoeve die WOLFSPUT op SCEEPSTAL.

—————-

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 108verso.

BAKEL. Bij de BRUG.

JAN van AUDEHOESDEN

wijlen GERIT van AMSTEL.

WILLEM COLAY WILLEMSsoen X MECHTELT dr. van w. GERIT van AMSTEL. THOMAS van MAMEREN.

——————-

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411 folio 129verso.

BAKEL. GROETEL.

ART die VRIEZE.

zie VECHEL.

——————

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 191.

BAKEL (A)

KATHLIJN dr. van w. HUBERT van GHEMERT zn. van w. JAN SWENELDENSSOEN, weduwe GIELIS SCOERWEGGE.

THOMAS die SCRIVER zn. van w. THOMAS van den HAZELBOSSCHE.

LODEWIJK broer van KATELIJN, X ERMGART nat. dt. van w. Heer CLAES van CRAENDONC.

——————-

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411. folio 191.

BAKEL (B)

GERTRUUD dochter van LODEWIJK X ERMGART voornoemd.

————-

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 225verso.

BAKEL. De tienden van BAKEL en DEURNE.

WILLEM zn w. HENRICK MAESsoen,

ROELOF van DYNTHER,

JACOB COPTITEN.

——————–

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 285.

BAKEL.

WOUTER van den EYNDE X LIESBETH dr. van w. HENRICK BRUYN.

ART STAMELART zoon van ART STAMELART van BRUHEZE.

HENRICK zoon van w. GOYART van BRUHEZE.

———————

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 285verso – 286.

BAKEL. Bij de BRUG.

JAN van AUDEHOESDEN

cijns uit hoeve van w. GERIT van AMSTEL

WILLEM van COLAY zn. v. w.WILLEM.

THOMAS van MAMEREN.

—————–

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 351verso.

BAKEL. ‘T Goed TE WAUDE.

Heer DIRCK van GHELDROP, Priester nat. zoon van w. GOYART van GELDROP. JAN van GHEMERT zn. van w. JAN.

—————-

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 357.

BAKEL.

DIRCK JANSzoon van BRUHEZE X LIESBETH dr. van w. MARSELIS van der OO. w. WILLEM van BEEST en zoons HENRICK, GOYART en WILLEM.

JAN broer van DIRCK v.n..

———————

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 363verso. BAKEL.

Henrick van Amstel zn w Henric Stamer een erfcijns van twee oude schilden te betalen uit een huis, hof en aangelag en aanliggende weide in Bakel verkocht aan Joost Bruystens door Alard zn w Henrick Tymmerman van Bakel en welke cijns Henrick van Amstel voorheen van Joost verwierf . Item het genoemde huis en hof etc in Bakel tussen Elisabeth zuster van Alard zn w Henric Tymmerman voornoemd en Aleyd zuster van dezelfde Alard en strekkende met een eind aan de gemeynt verkoopt Reynier Schaden aan voornoemde Joost en welk huis hof etc genoemde Joost voorheen van genoemde Reynier verwierf en welk huis, hof etc Henric van Amstel voorheen van genoemde Joost verwierf . Item een erfelijke geldcijns te betalen uit een stuk rogland in Bakel ter plaatse Int Goer in een zekere kamp van wijlen Henric Tymmerman voornoemd tussen de kinderen van genoemde wijlen Margriet enerzijds en Jan broer van Alard anderzijds verder 40 st (solidos) erfelijk te betalen uit een stuk weiland in Bakel ter plaatse Int Goir en uit het huis waarin Alard zal achterblijven. Verder uit de grond (fundum) van genoemd huis, hof etc op dezelfde plaats welke cijns genoemde Henric van Amstel voorheen verwierf van Joost Bruystens

Wordt overgedragen aan Willem zoon van Peter Coninc ten behoeve van Elisabeth de vrouw van Peter Coninc dochter van wijlen Henric Tymmerman voornoemd en ten behoeve van de kinderen van Elisabeth van haar en van genoemde Peter Coninc.

——————

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 399verso.

BAKEL (A)

Ten PAPENRIJT.

GERIT WALLE zoon van w. WOUTER.

GEERLING WATERMAEL X HADEWIG.

JAN zoon van w. WOUTER WALLE.

—————–

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 399verso.

BAKEL. (B).

GOOSSEN zoon van w. GOOSSEN ALARTSsoen van VAUDERIC (VARIK) X CHRISTIEN dr. van w. GERIT KETELAER van TIEL.

KATELIJN vrouw van JAN van VUCHT Stadsdienaar S’BOSCH.

CLAES WALLE zoon van w. WOUTER.

———————–

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 418verso.

BAKEL. MILHEZE

DIRCK JANSsoen van BRUZE en zijn broer JAN.

Wijlen WILLEM van BEEST.

———————

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411 folio 437.

BAKEL.

PETER van BRUESSEL X GERTRUUD dr. van w. JAN VRIZE.

——————-

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 440verso.

BAKEL. (De tienden).

Mr. WOUTER van den OPSTAL investiet van BAKEL en DEURNE in jaarpacht aan WILLEM REEUWE.

—————

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411 folio 447verso.

BAKEL.

WOUTER van den EYNDE.

Wijlen JAN MIJENsoen.

ART STAMELART van BRUHEZE zoon van w. ART STAMELLART van BRUHEZE.

——————

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 463.

BAKEL.

JAN van AMSTEL zoon van w.GERIT.

JAN STOCKELMAN.

WOUTER broer van JAN STOCKELMAN.

———————

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411folio 499.

BAKEL.

WOUTER JAN WOUTER SCOEN WOUTERS van HELMONT.

JAN JANSz. van BRUHEZE.

——————-

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413. folio 23.

BAKEL. (De Windmolen)

HENRICK DICKBIER GOYARTSSOEN

GOYART van BEEST.

WILLEM zoon van FIER van BERCHUYSEN.

———————

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 27.

BAKEL.

JACOB van der SCHAUT JANSzoon.

(JORDAEN van der SCHAUT JANSz.)

en HENRICK zijn broer

GOYART nat. zn. van w. Heer GOYART PERSOENSSOEN van HELMONT Priester.

————————–

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 30.

WOUTER van den EYNDE X LIESBETH dr. van w. HENRICK BRUYN

HENRICK van BRUHEZE zn. van w. GOYART.

—————————

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 95 t-m 97

BAKEL. (en Deurne)

Heer KERIJS van RUT, VICARIS PERPETUUS

(A)

Deurne, ´t goed te Stakenborch op Velthovel

Joffr Beel weduwe Willem van de Wijngart en haar zoon Jan

Jan van Kessel x Gieliske

(B)

Herman van Zelwech alias van den Loo x Mechteld

Dochters van wijlen Willem x Beel v.n.

(C)

Jan van Wijngart zn w. Willem

Henrick van den Papendonc

Willem zn w Henrick Maessoen van Ghemert

(D)

Heer Kerijs van Rut, vicaris perpetuus van de kerken van Bakel en Deurne

Ghevaert Ghevaerts

(E)

Ghevaert van Doern zn w Willem

Jan zn w Henrick s Dekens van Helmont

Peter Goyart Ketelbueter

Henrick Scoerwegge

Jan van den Boghart

(F)

Gerit van Eeten

Lambert van Voerzeldonc

Jan die Snijder van Doerne

Daniel zn w Henrick Danelssoen

———————-

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 133v – 145v, 146.

(A) BAKEL. Ter CROMMEN AA.

JAN ROVER van den LAER X KATELIJN dr. van w. HENRICK van der SCHAUT

+ HEILWIG eerste vrouw van w. HENRICK van der SCHAUT.

———————–

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413. folio 133v – 145v – 146.

(B) BAKEL.

Wijlen Heer WILLEM van AMSTEL

ART van DYNTHER (zn van w. JAN SPIERINC van DINTHER).

————————–

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 133v – 145v – 146.

(C) BAKEL

ENGBERT en HENRICK van AMSTEL zoons van w. HENRICK STAMER.

————————-

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 145v, 146.

BAKEL. Ter CROMMEN AA. Ook goederen te Oss

Erfgenamen van w. HENRICK van SCHAUT X w. HADEWIG (eerste huisvrouw)

(A)

Jan van Amstel en Liesbeth kinderen van w. Gerit van Amstel zn w Hendrik van der Schaut

Art van Dynther x Katelijn dt w Gerit van Amstel

Gerit die Yoede

(B)

Jan van Audehoesden

Wijlen heer Willem van Amstel, ridder, had ten cijns verkregen van wijlen Henrick van der Schaut

(C)

Engbert en Henrick zoons wijlen Henrick Stamer x Liesbeth dt w Henrick van der Schaut en wijlen Hadewig eerste vrouw van w. Henrick van der Schaut.

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, f146

Bakel (A)

Art van Dynther

Engbert en Henrick zns w. Henrick Stamer

Lambert Schaterman van Bakel

(meer akten)

Bakel (B)

Jan van Ripersberch

Dirck van der Overscoet

Willem Colay

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f158

Bakel (A)

Teinden van Bakel en Deurne

Willem Reeuwe

Mr Wouter van der Opstal, investiet van de kerken van Bakel en Deurne

Bakel (B)

Jan Lu Adamssoen

Jan Leunis van den Kelre

Art Vos

Marselis Dirck Lu

(borgen voor Willem Reeuwe)

BP.R1188 1412 – 1413 f161 dd 27-4-1413

Jan van Oirle zn w Jan van Oirle verkocht Willem Zoemer een erfpacht van een mud rogge Bossche maat uit een akkerland in Bakel ter plaatse Int Nuwelant tussen Dirck vander Vesten enerzijds en Philip Hartman anderzijds strekkende aan een eind Henric Yda Brugmans

BP.R1188 1412 – 1413 f193v dd 17 juni 1413

Engelbert en Henric broers, kinderen van Henric Stamer een erfpacht van 9 mud rogge maat van Helmond en een erfcijns van 9 oude groten welke Jan van Ripersberch erfelijk betaalt aan Gerit van Amstel in Bakel uit goederen in Bakel aangekomen vanwege de dood van Gerit van Amstel. Zij dragen het over aan Noy zoon van wijlen Henric van de Goer

Genoemde Engelbert en Henric een erfpacht van 9 mud rogge maat van Helmond welke Dirk van den Ouverscoet erfelijk betaalde aan Henric van Amstel zoon van wijlen Henric vander Schaut uit vier stukken land gelegen in Bakel waarvan een Die Langacker, een ander Dat Vlaslendeken en het derde Die Driesschenghede en de vierde Die Hollint, aangekomen vanwege de dood van Henric van Amstel hun oom. Zij dragen het over aan Agnes de dochter van wijlen Willem Pyeck vander Masen.

Henric zoon wijlen  Henric Stamer de helft van een stuk land genaamd Die Gheeracker in Bakel tussen het erf genaamd Dat Nagelstuc behorend tot Ermgard Schuermans en Lambert haar zoon enerzijds en het erf van het altaar van de heilige Maria in de kerk van Bakel anderzijds strekkende van Thomas vander Vesten tot aan Lambert Aleytensoen welk stuk land Engelbert en de genoemde Henric kinderen van wijlen Henric Stamer, voorheen verwierven van Arnt van Dynther. Hij draagt het over aan Engelbert zijn broer.

Engelbert van Amstel een erfpacht van zes lopense rogge maat van Helmond te betalen uit huis, hofstad, en hof met toebehoren gelegen in Bakel ter plaatse Te Gheneneynde bi dat Ghoor tussen de erfgenamen van wijlen Hartman van Groetel enerzijds en Jan zoon van Henrick Janssoen anderzijds strekkende met een eind aan dezelfde Jan, welke 6 lopense rogge Jan Ghevartssoen voorheen verwierf van Aart zoon van wijlen Jan Saeften en welke 6 lopense rogge Engelbert voorheen verwierf van genoemde Jan Ghevartssoen. Hij draagt de erfpacht over aan Henric van Amstel zijn broer

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f 208v

Art Rutgherssoen van Milheeze

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f227v

Bakel (en Deurne) (A)

Heer Jan van den Opstal kanunnik van Antwerpen, secretaris van de hertog van Brabant en mr Wouter van den Opstal, investiet van de kerken van Bakel en Deurne

(B)

Willem Reeuwe

Albert Zuermont

Paul Jan Monijns, ketelbueter

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f241

Bakel (A)

Art Carper zn w Goyart

Wijlen Jan Sticker x Yda (weduwe)

Dirck van Bruheze Janssoen

(B)

Willem zn w Jan Sticker x Yda van den Sceelberch

Broes van den Sceelberch

R1188 f244 dd 29-8-1413

Jan van Autheusden en Johan Rover van de Laar, man van Katharina dt w Henric vander Schaut verdelen de mansio van Hendrik van der Schaut. Deze wordt beschreven: zaal, keuken, kelder met kamer boven de kelder, een kleine kamer, een stal een wandribbe (privaat) boven het water.

Het betreft echter een huis in Den Bosch.

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f278

Bakel

Broes van den Sceelberch

Herman Sticker zn w Dirck

Goyart Willems van Beest

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f 322 Bakel (maar het gaat over Boekel) dd 10-1-1413

Liesbeth weduwe Andries Hessels van Erpe, dochter van wijlen Philip van Stribosch heeft een erfpacht van 2 mud rogge maat van den Bosch uit een erfpacht van 9? mud en 12 lopense, die Nycolaus van der Meer betaalt aan Elisabeth en Gertrudis uit een erf van wijlen genoemde Andries in de parochie Uden ter plaatse Boekel welke erven Nycolaes van de Meer gekocht had voor schepenen van Uden van Elisabeth en Gertrudis, erfelijk overgedragen aan Rodolphus van Beukelaer ten behoeve van hemzelf en Johannes en Gertrudis kinderen van Rodolphus en van wijlen Heilwig zijn vrouw, wettige dochter van genoemde Elisabeth en wijlen Andries

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f330, 330v Bakel

(A)

Luytgart dt w. Art zn w. Art Smeeds van Mierlo

Willem zn w Art S Mans van Helmont

Wijlen Henrick zn w Art Smeeds

(B)

Art en Jacob kinderen van Luytgart van w. Wijnrick die Visscher

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f377v

(A)

In der Schautbroec

Jordaen van der Schaut Janssoen

Goyart nat zn w. heer Godescalck, priester, nat zn w heer Laureyns investiet van de kerk van Helmont.

(B)

Henrick en Jacob zoons van Jan van der Schaut

Idem f392 Bakel

Wouter van den Eynde x Liesbeth dt w Henrick die Bruyn

Henrick van Bruheze zn w Goyart

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f393v

De tienden van Bakel en Deurne

Willem Reeuwe

Mr Wouter van den Opstal investiet van de kerken aldaar

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f423v Bakel

Pacht uit de windmolen

Willem zn w Fier van Berchuysen t.b.v. Dirck Jans van Bruheze

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f 428v Bakel

Op Cruysschet

Wijlen Ghevaert van Duern Evertssoen

Zie Deurne

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f415v, 416 Bakel

(A)

De windmolen

Goyart van Beest

Willem van Berchuysen zn w Fierken van Berchuysen

Dirck van Bruheze

En zie Lith

(B)

Henrick Dicbier, heer van Mierlo

Idem f483 Bakel

(Milheze)

Hadewig, weduwe van Jan Zueteric en zoon Meeus

Zie Oirschot

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f10v Bakel

Jan zn van Gerit Wouter Jan Belensoen, man van Aleit dt Art van Middelscot

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f124v Bakel

Sceepstal

Dirck van Bruheze Janssoen, man van Liesbeth dt  w Marselis van der Oo, weduwe van wijlen Emont Albert Buc van Lyt

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f127 Bakel

Milheeze

Henrick Polslauwer man van Katelijn dt Henrick Colen nat zn w Henrick Colensoen

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f127 Bakel

Milheeze

Albert van Lyt man van Luytgart dt w Meeus Spring in ’t Goet

Peter Vrieze, bakker

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f139v Bakel

Heer Wouter van den Opstal, priester, investiet van Bakel en Deurne

Heer Jan van den Opstal, kanunnik van St Gudele in Brussel, secretaris van de hertog

Jacob Coptiten

Zie Oisterwijk

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f162v Bakel

Jan zn Gerit Wouter Belen, man van Aleyt dt Art van Myddelschoet

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f174 Bakel

De tienden van Bakel en Deurne

Jacob Coptiten van Willem Reeuwe

Heer Wouter van den Opstal

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f175v Bakel

Henrick Philips van Milheze

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f193 Bakel

Henrick Terlinc c.s.

Wijlen Jan Hillensoen

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f193v Bakel

Hector Specier

Henrick Terlinc c.s.

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f291 Bakel

Goyart nat zn w Art van Erpe

Een cijns in geld van 1396 uit land van Henrick en Jordaen zoons van Jan van der Schaut in Bakel aan Gerit zn w Claes Haghen van Scijnle

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f315v Bakel

Jan zn w Gevaert Strijbosch x Heilwig

Melis van Milheze

Hubert van Ghemert zn w Emont nat zn van Dirck van Ghemert

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f351v Bakel

(A)

De Sinte Servaes cijns die wijlen Henrick van der Schaut beurde in de Meierij

Engelbert en Henrick zoons w Henrick Stamer x Liesbeth van Amstel dt w Henrick van der Schaut

(B)

Helmuth van Kammich

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f373v Bakel

Gijb zn w Art Gijbensoen van Bakel

Dirck Papensoen

Gielis Kuiper

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f399 Bakel

Wouter van den Eynde

Henrick van Bruheze zn w Goyart

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f 431v Bakel

Dirck van Bruheze Janssoen x Liesbeth Marselis van der Oo

Henrick van Beest

BP R1190 1416-1417 Bakel f13

Een windmolen van w Marcelis van der Aa (Oo?)

Dirck Janszoon van Bruheze x Liesbeth dr w Marcelis van der Oo

Heilwig Spijkers dt w Dirck Sceyvel, weduwe van Jan van den Kelre

BP R1190 1416-1417 Bakel f30-30v

Jut dt w Henrick vander Schaut en haar zoon Jan Mommergie en haar zuster Hadewig

Zie St Oedenrode en Aarlebeke

BP R1190 1416-1417 Bakel f40v

Dat Cleyngoet te Sceepstal

Willem van Beest en Henrick zns w Henrick van Beest

Luppart van Eyck

BP R1190 1416-1417 Bakel f58

Willem Zoemer

Noeyken van den Ghoerle

Jan van Oirle zn w Jan

BP R1190 1416-1417 Bakel f102v

Mylheze, die Porttuyn

Claes zn w Jan van Langhuys

(Corstiaen zn w Claes die Jonge) x Gertruud dr w Jan

Dirck zn w Dirck van Thunen en zijn zusters Aleyt en Heylwig

R1190 f158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert
Goyart van Ghemert verklaart geen recht te hebben op de grote en kleine tienden van Ghemert, Bakel, Deurne en belooft aan de gebroeders de heren Wouter en Jan van Opstal dat hij geen geding daarover zal voeren.

R1190 f158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert
Heer Jan van Opstal heeft opgedragen aan Jan Dachverlies 200 gouden hollandse guldens (heer Jan van Huldenberge, schout van Den Bosch, had dat bedrag opgedragen aan heer Jan van Opstal t.b.v. hem en van Claes van Ruysselmolen alias Anxt

R1190 f160v dd 26-4-1417
Goyart van Ghemert en zijn borgen Claes en Henrick zonen van wijlen Goossen Steenwech, Jan en Willem, zonen van wijlen Willem Barnyer en Henrick vander Hallen beloven aan Peter van Best en Jan Dachverlies gedurende 3 jaar vanaf pasen a.s. jaarlijks op pasen te betalen 105 overlanse rijnsche guldens en 32 gulden (van 9 boddregger per stuk).
Als heer Wouter van Opstal, investiet van Bakel, binnen die tijd sterft en als Goyart de helft van de tiend van Bakel, Doerne en Ghemert dan niet aanvaart dan hoeven de belovers niets te betalen en Peter en Jan zullen dan ontlast zijn van de bevrijding van die tiend

BP R1190 1416-1417 Bakel f168

Henrick van der Schaut verkocht t.b.v. het leprozenhuis ter Eyendonc een erfpacht van twee mud rogge Bossche maat uit een hoeve genaamd tGoed Ter Schaut in Bakel en Deurne en uit het hoge huis met hof en toebehoren genaamd ’t Huys ter Schaut behorend in zijn geheel tot genoemde Henrick

BP R1190 1416-1417 Bakel f259v

Sceepstal

Dirck van Bruheze Janszoon x Liesbeth dt w Marcelis van der Oo.

Jan Pijnappel t.b.v. het Klarenklooster ’s Bosch

BP R1190 1416-1417 Bakel f317v

Hilla Raesen

W joffr Mechtelt Posteels weduwe van Godschalck Roesmont

(Roelof Roesmont zn w Godschalck) x Katelijn

BP R1190 1416-1417 Bakel f366

Jan Dachverlies

Lippert van Eyck

BP R1190 1416-1417 Bakel f385v

Geerling Boudewijn Claes

Art Metten zwagher

Adam Audehaze van Vyerlincsbeke

W Geerling Watermael x Hadewig

BP R1190 1416-1417 Bakel f386v

Zeger nat zn w heer Willem van Baerle, ridder

Willem Henrick Maessoen van Ghemert

Goyart zn w Dirck van Ghemert

(Gerard Walschaert alias Steenbecker zn. w Gerard Walschaert van Helmont) x Mechtelt dt van Zeger

BP R1190 1416-1417 Bakel f417v

(Henrick zn w Henrick van Tuynen) x Marie dt w Henrick Mathijs van Bakel

Henrick Mathijs Pesserssoen van Helmont

BP R1190 1416-1417 Bakel f450

Michiel zn w Michiel Peterssoen van Driel

Willem Jan Ghibensoen van Bakel

BP R1190 1416-1417 Bakel f450

Heer Gijsbert van Bakel, priester

Willem zn w Jan Ghibensoen van Bakel

BP R1191 1418-1419 Bakel f45v

Willem zn w Willem Wagheman

Dirck zn w Dirck van Engelant

BP R1191 1418-1419 Bakel f58v

Gerit zn w Gerit Selensoen aan zijn dochter Hilla

Henrick die Grove van Doernen

Meer acten zie Helmont en Stiphout

BP R1191 1418-1419 Bakel f103v

Lucas van Erpe Geerlingsoen

Jan van Kessel

Een pacht uit een goed van w Jan Myensoen in Bakel

Geerling van Erpe zn w Lucas van Erpe van Bobnagel

Wouter van den Eynde

BP R1191 1418-1419 Bakel f117

Luytgart dt w Mathijs Boems van Bakel

Mathijs nat zn w Thomas zn w Mathijs Boemssoen

Jan van Bakel, timmerman

BP R1191 1418-1419 Bakel f184v

Dirck Tielman van Bakel (Tielken)

Een hoeve van w Jan Duysten bij de brug

Jan die Beircher

Jan van den Eynde

BP R1191 1418-1419 Bakel f290v

A

Mathijs en Margriet kinderen van w Henrick Mathijs Boemssoen

Art die Cuper x Heilwig dt w Henrick

Jan zn w Jan Loedner

Barnier van Erpe x Margreet

B

(Dirck zn w Henrick van Rijpelsberch) x Liesbeth

dochters w Jan Lodener

w Lambert Mathijs Boemssoen

Art zn w Henrick Mathijssoen

Blad 291v

Mathijs nat zn w Thomas Mathijs Boems

Willem van der Heyden

BP R1191 1418-1419 Bakel f305

Ghemert, ter Nedervonderen

Lodewijk en Claes zns w Hubert Jan Sweneldensn van Ghemert

w joffr Kathelijn Huben weduwe van Gielis Scoerwegghe

BP R1191 1418-1419 Bakel f332v

Achter Sceepstal

Goossen Moedel van der Donc

Peter Udemanszn van Bruheze

BP R1191 1418-1419 Bakel f502

Het goed Ter Schaut en de hoeve Diersdonc

Jordaen van der Schaut

Henrick van Amstel nat zn w Gerit van Amstel

Een pacht uit een derde in die hoeve en het goed ter Schaut en uit al zijn cijnsen in Someren, Lierop, Deurne en Bakel

BP R1192 1420-1422 Bakel f26 dd 24-12-1420

Everardus van Doern zn w Gevaert verkoopt t.b.v. Willem van Eyck zn w Bonifaes van Eyck een erfpacht van twee mud rogge maat van Helmond te betalen uit een hof en andere goederen in Bakel op Cruysschot tussen het goed Cruysschot van w Gevard voornoemd aan een zijde en twee einden en met de andere zijde naast Art zn w Herman van Eynhouts. Welke 8 bunder weiland voorheen genoemde Everard verwierf van de commandeur van Ghemert.

BP R1192 1420-1422 Bakel f117v dd 3 april 1421

Heerdgang Mylheze

Art zn w Jan Spierinc van Dinther

Lambert van der Willegen zn w Art Noyen

BP R1192 1420-1422 Bakel f191v dd 12 juli 1421

Jan Dachverlies en Art Monic zn w Gijsscaep

Goyart van Ghemert (anno 1421)

Willem zn w Henrick Maessoen

Wautger zn w Art Maessoen

Henrick van der Hallen

Claes Steenwech en zijn broer Henrick

Mr Reyneer van Arnhem kanunnik in Luik en rector van de kerken van Bakel en Deurne

R1192 f.206v 01 do 24-07-1421. Vertaling Stan Ketelaars
Hr Ywanus van Cortenbach provinciaal van de balije van Jontis {verderop staat: van der Biezen} heer van de Jerusalemse orde van H.Maria verkocht namens de orde aan de secretaris, tbv Deijnaldus van Vladeracken van Aerle, een n‑erfpacht van 10 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit (1) een b‑erfpacht van 18 mud rogge, maat van Helmond, welke pacht Gerardus Steenbecker beloofd had aan voornoemde hr Ywanus, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve in Aarle, bij de plaats gnd die Hoevel, welke hoeve voornoemde Gerardus in pacht verkregen had van voornoemde hr Ywanus, (2) een hoeve, behorend aan de heren van Gemert en aan voornoemde orde, in Bakel, ter plaatse gnd op Grotel, ter plaatse gnd Middelschoet, waarop Lodovicus die Molner thans woont, (3) alle andere hoeven, tienden, cijnzen, renten, pachten en rechten, aan voornoemde heren en orde behorend, gelegen onder de dingbank van Gemert en elders onder de villicatio van de stad Den Bosch. Hij beloofde garantie onder verband van alle goederen van de orde en balije van den Biessen en goederen behorend aan de commanderij van Gemert. Ywanus verklaarde voor voornoemde pacht ontvangen te hebben van hr Nijcholaus van Liemde vicarius in Aarle 200 Franse kronen. Hr Nijcholaus van Liemde verklaarde dat hr Ywanus aan voornoemde Deijnaldus mbt voornoemde pacht een brief heeft gegeven met het zegel van de balije van Joncis.

BP R1192 1420-1422 Bakel f313

Espdonc onder Gemert e.a.

Art zn w Willem van der Donck

Emont zn w Dirck van Espdonc

Niet afgewerkte acte

BP R1192 1420-1422 Bakel f374v, 375 dd 13 oct 1421

Jut dt w Lambert Mickaert

Peter zn w Jan Tielenssn

BP R1192 1420-1422 Bakel f462v 3-12-1421

In St Oedenrode die Wijstat

Heilwig van den Berghelen dt w Rover van den Beirgelen

Jan Spierinc nat zn w Dirck van Dinther

Gerit nat zn w Marcelis die Bloemer

Liesbeth, Heilwig, Ermgart en Beel dts w Roelof (Rover van den Bergelen)

BP R1192 1420-1422 Bakel f494 dd 3-7-1422

Droghemanscamp

Melis die Rademeker zn w Melis van der Hostat

Meeus van Meerlaer

BP R1192 1420-1422 Bakel f504 dd 28-5-1422

Dat Broecker Schaut

Gerit Claes Hagens van Scijnle

Dirck en Gerit zns w Art Vrancken

Henrick en Jordaen zns van Jan van der Schaut

BP R1192 1420-1422 Bakel f506v dd 30-5-1422

De hoeve die Papenrijt

Jan van den Kelre zn w Leunis

Een cijns uit die hoeve uit een pacht beloofd door joffr Hadewig dt w Henrick van der Schaut, bij koop verkregen, aan Herbert zn w Goyart Huben des Mersmans

Hubert zn w Michiel van Espdonc

BP R1193 1421-1422 Bakel f45 dd 31-1-1422

Floris Janszn van den Vijveeycken

Dirck van Geldrop

Henrick van der Locht van Ghemart

BP R1193 1421-1422 Bakel f64v dd 19-5-1422

Gerart van Aa, zn w Gerit en zijn nat broer Goyart nat zn van w Gerit

w Goyart van Sceepstal

w heer Gerit van Aa, ridder

BP R1193 1421-1422 Bakel f121v dd 11-7-1422

Willem Tuppen van Bakel x Katelijn dt Peter van den Venne

Liesbeth weduwe Goyart van Lyemde

Peter van den Venne zn w Jan

BP R1193 1421-1422 Bakel f83 dd 30-3-1422

Art zn w Willem van der Donck

Emond zn w Dirck van Espdonc

BP R1193 1421-1422 Bakel f241v dd 23-10-1422

Heer Makarijs vicaris perpetuus kerk van Bakel en Deurne

Zie Deurne

BP R1193 1421-1422 Bakel f259v dd 24-11-1422

Esp

Art Jordaenssn van Esp en zijn moeder w Jut dt w Melis van den Broeck

Marselis die Leeuwe van der Heiden

BP R1193 1421-1422 Bakel f266v dd 9-12-1422

Den Boemen

Jan Hoernken zn w Art

Mr Roef van Herende

Henrick Gestken en zijn kinderen

Heer Jan van Tuyl priester zoon w Gijsbert van Vlochoven

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 – 1845
136 Akte van overdracht, verleden voor schepenen Dirk de Lu en Gerard Scilder, schepenen van ‘s-Hertogenbosch, door Johannes Hoernken, aan broer Arnold Rudolfszn, ten behoeve van klooster Mariënhage bij Eindhoven, van cijnzen gevestigd op goederen in Bakel
Datering 9 december 1422

BP R1193 1421-1422 Bakel f283v dd 31-12-1422

De cijnzen in Milheze

Dirck van Bruheze zn w Jan

Lambert van den Borchart Henrickszn van Nederwetten

Zie Son en Deurne

Bertout die Lu belooft mede

BP R1193 1421-1422 Bakel f342v dd 8-4-1423

Willem zn w Jan Ghibenzn van Bakel

Art zn w Dirck Snoex van Herende

BP R1193 1421-1422 Bakel f347 dd 15-4-1423

Heer Dirck van Geldrop priester nat zn w Goyart van Geldrop

Jan van Ghemert zn w Jan

En de nat kinderen van heer Dirck

Floris van den Vijveycken x Mechtelt dt Marcelis van der Dozeldonc

BP R1193 1421-1422 Bakel f350 dd 19-4-1423

A

Hector Specier aan Melis Scevertsteen zijn broer

Jan Jutten man zn w Dirck

Jan zn w Jan van Koudenberche van der Hogenhuse alias Scheydemaker

w Jan Hillenzn

B

Henrick Teerlinc

Herman zn w Wouter Hermans

Henric Stoc van Helmont

Willem van den Gheyn ?

BP R1193 1421-1422 Bakel f512v dd 18-8-1423

Rutger van Rut nat zn w heer Macarijs eertijds vicarius perpetuus van de kerk van Bakel en Deurne t.b.v. Art van Meerlaer zijn zwager

Jan Coelen van Vlierden

BP R1194 1423-1424 Bakel f40 dd 8-10-1423

Jan van den Venne zn w Peter

Aert zn w Henrick Mathijssoen

BP R1194 1423-1424 Bakel f48v dd 17-12-1423

Gerecht van Gemert in die Deel

(Evert zoon van Dirck van Haendel) x Beel dt van Henrick Queden

Jan zn w Wellen Coenensoen

BP R1194 1423-1424 Bakel f76 dd 15-2-1424

Gerit zn w Willem van Hamvelt

Matheus van Buttel zn w Matheus, zwager van Gerit

Jan zn w Henrick die Laet

Mechtelt weduwe van Gerit Vleeschhouwer en haar zoon Jan Grove

B

Kamp van w Lambert Bakelman

En Deurne

BP R1194 1423-1424 Bakel f78v dd 15-3-1424

Jan en Liesbeth kinderen w Mathijs zn w Henrick Mathijssn

Lambert Neve zn w Jan, slager

BP R1194 1423-1424 Bakel f134 dd 18-3-1424

Jurisdictie Gemert

(Evert zn van Dirck van Haenle) x Beel dt van (Henrick Queden x w Beel dt w Jan Kaerlis van den Panthelaer)

Luytgard dt w Henrick Quedens

Jan die Molner

BP R1194 1423-1424 Bakel f141 dd 14-7-1424

In de gement aen den Mortel

Liesbeth en Geertruut en hun broer Jan kinderen w Henrick van Gemert zn w Jan Fissiensoen van den Mortel

Een hoeve van wijlen Jan Fyssiensoen ten pacht aan Aert Ywaen Goyartssoen

BP R1194 1423-1424 Bakel f 141(die hoeve die Crom A)
Jan Aert van Dynther X Katelijn dr. w. Gerit van Amstel

Jan Bruijninck zn. w. Jan (en zijn nat. zn. Jan, van Beel Henrick Mersmans)
(zie ook Heeswijk)13 juli 1424

BP R1194 1423-1424 Bakel f 142(A)

Art zn. w. Henrick Mathijszn.

Mathijs en Margriet kinderen w. Henrick Mathijszn. Boemszn.

Art die Cuper

Jan zn. w. Jan Lodener

Bernier van Erpe

17 nov, 1424

(B)

Dirck zn. w. Henrick van Rijpelsberch

  1. Lambert Mathijs Boemszn.

Rutger van Eyck zn. w. Boyfaes van Eyck

27 nov.1424

BP R1194 1423-1424 Bakel f 150 (tgoet tot Esp)

Melis Jordaens van Esp

Hubert zn. w. Claes van Rode (=St. Oedenrode)

Jut+ vrouw van Jordaen

Art broer van Melis v.n.

10 aug.1424

BP R1194 1423-1424 Bakel f 162  (den Crommen Tuyn)

Henrick van Amstel nat. zn. w. Gerit van Amstel

aan zijn broer Dirck van Amstel (nat zn. w. Gerit)

25 sep.1424

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f18v

(aen den Bakelschendijc)

Lambert Neve

Meeus Spyrinc

hoeve van w. Henrick Mathijs Boemssoen

9 juli 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 28v

een hoeve van w. Henrick Mathijszn. bij Bakelse Brugge

Aert zn. w. Henrick zn. w. Mathijs Boemssoen

Willem zn. w. Jan van Rietvoirt

(niet gepasseert)

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 55  (tghenen eijnde)

Jut dr. w. Lambert Myckart

Jan zn. w. Peter Jan Jellensoen

Aert zn. w. Geerling van Zonne

25 sep.1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 72v  (die Brede vonderen)

Danel Noeij vanden Ghoer zn. w. Henrick

Willem zn. w. Jan vanden Ghoer

(belast met een chijns aen de kerkfabriek van Bakel)

29 dec. 1424

R1195 f.091r 04 do 22-03-1425. Vertaling Stan Ketelaars
Johannes van Amstel zvw Gerardus van Amstel gaf uit aan Johannes Gebackeman zvw Goeswinus Moleman (1) een huis, erf en tuin, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, tussen Johannes Nollen enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend vanaf Aleidis Lemmens tot aan Johannes Nollens, (2) een stuk erfgoed, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, tussen erfgoed van het huis of de commendator van Gemert enerzijds en Arnoldus die Vrieze anderzijds, strekkend vanaf een beemd van voornoemde Johannes tot aan een straat van kinderen wijlen sVriezen Kijnder; de uitgifte geschiedde voor (a) een b‑erfcijns van 1 penning gnd Vleems cleijken aan hr Theodericus die Rover, en thans voor (b) een b‑erfpacht van 13 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op voornoemde onderpanden te leveren.

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 122 (A.)  (Bruheze)

Henrick van Bruheze zn. w. Goyaert

Peter Udemanszn. van Bruheze

Aert Stamelart van Bruheze

Eijmbert vanden Kerchove (zijn zwager)

28 juni 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 122(8)  (Bruheze

Goyaert van Bruheze zn. w. Goyaert

Daniel van Bruheze

goed van w. Aert Stamelart van Bruheze  (2 acten)  28 juni 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 150v  (Sceepstal)

Willem van Beest zn. w. Henrick

Heer Jan van Berlaer, Hr. van Helmont ende Keerbergen, ridder 20 jan.1425

(zie Helmond)

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 157

Dirck vander Overschoet

Gerit van Amstel zn. w. Henrick vander Schaut

Aert van Dynther zn. w. Jan Spierinc van Dynter

+ Agnes dr. w. Willem Pieck. 5 oct.1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 157

Margriet dr. w. Willem Pyeck vander Masen (en Mosa)

Daniel Deenkenszn. X Aleijt dr. w. Willem

Peter Hermanssoen X Jut dr. w. Willem Pyeck

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 169v

(A)  (die hoeve Esp)

Michiel zn. w. Franck van Vlochoven X Kathelijn

Goyaert zn. w. Willem Hoppenbrouwer van Wedert X Mechtelt

Beiden drs w. Goyaert Cremer zoon van w. Henrick, Kleermaker van Wedert

(B)

de helft van die hoeve vroeger van Henrick Kelreman.

een pacht gecocht van Henrick Kelreman uit de helft van de hoeve Esp door Goyaert Cremer zn. w. Henrick Kleermaker van Wedert nu opgedragen aan Willem van Eyndhouts t.b.v. zijn zn. Henrick

(C)

Hr. Peter vander Straten. priester, moet de tocht in die pacht behouden.

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 193v

Claus Kerper zn. (w. Aert Karper X w. Marie nat. dr. w. Heer Wouter die Leeuwe, ridder)

aan zijn broer: Dirck Karper zn. (w. Aert X Liesbeth dr. w. Dirck Stockelman)

23 mei 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 243

(A)

Jan Janszn. van Audehuesden

Dirck van Derentheren en Goyart van Bruheze, 8 feb.1425

(B)

Geerling Watermael X Hadewig dr. w. Hendrick vander Schaut

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 252

(A.)  (op die Wijstat)

Jan Spirinc nat. zn. w. Dirck van Dynther

Otto Kuvyt zn . w. Henrick

Gerit nat. zn. w. Marsel Bloemer. 26 mai 1425

(B)

Liesbeth, Heilwig, Ermgard en Beel drs. w. Roelof Rover

Heilwig vanden Beirgelen dr. w. Rover vanden Beirgelen

Liesbet, Ermgart en Mette drs. w. Roelof Rover van Ham

(C)

Heilwig dr. w. Jan Meijnarts  (2 acten)

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f 10v  (ter Strijtbraken)

Katrijn dr. w. Jan Selensoen aan Mr. Maarten (v. Zoemeren) t.b.v. haar natuurlijcke kinderen: Aert, Kathrijn en Yda

van Kathrijn en Andries vander Hage zn. w. Aert

(ieder een kijntsdeel). 13 nov.1426

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f22v  (Mylheze)

Jacob zn. w. Gevaert van Stribosch aan Mr. Maarten voor Jacob Gieliszn. Cuper

(goederen in Bakel, Mylheze, Gemert en elders.   30 dec. 1426

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f37v  (ten Papenrijt)

Jan van Authuesden zn. w. Jan

Mechtelt wed. Jan van Achel en haar dochter Weyndelmoet en haar dr. Aleit

Geerling Watermael X Hadewig dr. w. Henrick vander Schaut

(niet gepasseerde akte)

R1196 f.070r 03 do 15-05-1427. Vertaling Stan Ketelaars
Petrus zvw Petrus Jan Gherits soen, Heilwigis dv Gibo die Ridder en de broers Johannes en Willelmus, kvw Henricus Wagheman, droegen over aan Theodericus zvw Theodericus van Enghelant 2/3 deel dat aan hen behoort in 6 lopen rogge, maat van Helmond, b‑erfpacht, met Lichtmis te leveren, gaande uit een kamp erfgoed, in de dingbank van Bakel, tussen de gemeint van Bakel enerzijds en Johannes van den Goer anderzijds, welke 6 lopen Willelmus zvw Willelmus Wagheman verworven had van Johannes van den Ghoer, zoals in een brief van Bakel staat. Lasten van hun kant en van de kant van Willelmus zvw Willelmus Wagheman worden afgehandeld. Henricus die Grove zvw Henricus die Grove deed afstand.

R1196 f.070r 04 do 15-05-1427. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde Petrus, Heilwigis, Johannes en Willelmus droegen over aan Theodericus zvw Theodericus van Enghelant 2/3 deel dat aan hen behoort in 1 mud rogge, maat van Helmond, b‑erfpacht, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle erfgoederen die aan Johannes zvw Lambertus van Grotel zullen komen, waar ook gelegen, welke mud Willelmus zvw Willelmus Wagheman verworven had van Lambertus zvw Johannes Lambrechts soen van Grotel en zijn zwager Petrus, zoals in een brief van Bakel staat. Henricus die Grove deed afstand.

R1196 f.070r 05 do 15-05-1427. Vertaling Stan Ketelaars
Vervolgens verklaarden voornoemde Petrus, Heilwigis, Johannes en Willelmus het volgende tbv Theodericus zvw Theodericus van Engelant. Zou Willelmus zvw Willelmus Wagheman, die uitlandig is, naar het vaderland terugkeren, dan zullen zij aan eerstgenoemde Theodericus 31 Beijerse gulden of de waarde terugbetalen. Als die guldens terugbetaald zijn, zullen voornoemde overdrachten en beloften, aan voornoemde Theodericus gedaan, eindigen.

R1196 1426 – 1427 Bakel f70v, dd 19 mei 1427

Gerit Selen van Helmont 12 denarii nieuwgeld en 3 pond erfcijns te betalen in Bakel met St Remigius uit een erf tussen Jan Ydensoen van de Goer enerzijds en Henric Ydensoen vande Goer anderzijds strekkende van met een eind aan de openbare weg in Bakel welk erf Daniel genaamd Noy Ydensoen vande Goer aan Philip Geritssoen vander Vesten voor genoemde 12 denarii en 3 pond in pacht gaf en welke erfpacht Gerit heeft overgedragen aan Henrick Mertens, cremer.

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f78

Dirck Mostart en zijn kinderen Luytgart en Matheus

Jan van Vaerlaer zn. w. Jan

Jan Reijnerszn. 5 nov.1426

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f103v

(A)

Aert vander Spanct zn. w. Dirck

Jan van Gerwen zn. w. Dirck

Liesbeth vrouw van Dirck van Bruheze

(B)

Goyaert zn. w. Willem die Hoppenbrouwer

Henrick Tuppen (zwaardveger, forster). 29 Jan.1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f167-167v-168

(A)  (die Bakelschendljck)

Aert zn. w. Henrick Mathijszn.

Aert die cuper X Heilwig

Henrick van Tuynen X Marie

Beide drs. w. Henrick Mathijszn.

Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipssoen X Marie voorn.

(B) Claes vanden Put X Liesbeth dr. w. Mathijs zw. w. Henrick Mathijssoen

Lambert Neve X w. Margriet dr. w. Henrick Mathijszn.

Rutger van Eyck zn. w. Bonifaes van Eyck

Dirck Nagel alias van Ripelsberch

(C)

Heilwig dr. Lambert Neve X w. Margriet

Daniel Croeck

Jan Muckart

Peter Cuppens (Willemszn.)

Jan Hoernken

Otte Cnuijts Henricks   (meer acten) 16 juni 1427

(D)

Rover nat. zn. w. Henrick Rovers

Aert zn. w. Henrick Mathijs

Claes vanden Put

Daniel Croes

Jan Mickarts

Peter Cuppens 16 juni 1427

(E)

Peter Willemszn. Cuppens

Aert die Cuper

Henrick vander Tuynen

Goeswijn nat. zn. Henrick Rovers

Lambert Neve en zijn dochter Heilwig 16 juni 1427

(F)

Mathijs nat. zn. Thomas Mathijssoen

Rover nat. zn. w. Henrick Rovers

en Goesen nat. zn. w. Henrick Rovers

Peter zn. Willem Cuppens

Aert vanden Egelmeer 16 juni 1427

(F)  (Holkendael)

Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijssoen

Aert zn. w. Henrick Mathijszn.

Claes vanden Put

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f173v  (aen den Mortel)

Aert zn. Ywaen Goyartsoen

Henrick zn. w. Aert vanden Hoernic

(met los cond. bij not. akte) 10 juli 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f173v (aen den Mortel)

Peter zn. w. Ludeken vanden Ham X Geertruud dr. w. Henrick van Gemert zn. w. Jan Fyssien vanden Mortel, (en haar suster Liesbeth)

Aert zn. Ywaen Goyartssoen. 10 juli 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f190v

Roelof zn. w. Goyaert Rolofs van Milheze

Goyaert nat. zn. w. Jan sDekens

(met bemerking; portatum per scabinos)

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f202v

Peter Willemszn. Cuppens

Aert die Cuper

Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipssoen. 24 juni 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f202v

Mathijs nat. zn. w. Thomas Matthijssoen

Aert die Cuper

Henrick van Tuynen

Peter Willemszz. Cuppens

(doorgeh. akte). 21 juni 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f239

Meeus van Bakel alias vanden Zande  (doorgestreept)

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f5

Jan Spierinc nat. zn. w. Dirck van Dynther (bezit een acker bij dat Hagelcruys)

Otto Henrix Cnuyt van Bakel

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 18v

Ghijsbert Vullinc (en zijn zn. Ghijsbert) en Rutger (onm.)

Henrick vanden Beirden

Jan Wael

Claes der Kijnder alias Plaetmeker

Alert Troyaes, weduwe van Wouter van Beerze

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 32

Aert Stippelman zn. w. Matheeus van Stiphout

Lambert Severman

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 38

Ansem Willem Jan Gibens

Herbert Janss van Wetten

Ghijsbrecht Lambrechs

Aert Jan Vondermans

Ghijsbert Lambertss van Zoersel

Gevart Geefkenss

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 51v

Aert van Dinther zn. w. Jan Spierincx van Dinther man van Jonckvr. Kathelijn dr. w. Gerit van Amstel.

(Bezit de hoeve “ter Crommer Aa” ter plaatse genaamd die Cromme Aa tussen de gemeijnt en de Hoeve “ter Schaut”)

(en een hoeve bij die Bakelsche brugge)

Willem Janss van Cruysschot man van Lijsbeth

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 80

Willem van Cruysschot man van Lijbseth dr. w. Marseliss Artss

Lambert Henricx van Cruysschot

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 107

Herman van Eyndhouts

– bezat 1/8 deel vant goet “tot Espe”*

Hr. Henrick van Heerzel investiet der kerk van Zomeren

Henrick van Helmont nat. zn. Hr. Jan van Berlaer, Hr. v. Helmont

man van Kathelijn dr. w. Jan van Heersel

Leunis en Rutger zns. w. Gerit van Eyck X Kathelijn voorn.

BP 1197 f.107r 06 za 25-05-1426. Vertaling Stan Ketelaars
Destijds had wijlen Gerardus van Eijck bepaald dat er wekelijks twee missen gevierd dienden te worden in de kerk van Rixtel, waarvoor hij zijn hoeve, gelegen in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, belast had, welke hoeve Johannes Nollekens thans bewoont, voor de last van een b‑erfpacht van 2½ mud rogge, jaarlijks te leveren voor de viering van die missen, gaande uit voornoemde hoeve. Daarna had voornoemde Gerardus gezegd dat voornoemde hoeve niet belast was, behalve dat voornoemde Gerardus voornoemde hoeve geschonken had aan voornoemde Johannes Nollekens en diens vrouw Katherina dvw voornoemde Gerardus. Voornoemde Johannes Nollekens beloofde thans aan de broers Leonius en Rutgherus, kvw Gerardus van Eijck, voornoemde pacht vanaf nu te leveren, zó dat de voornoemde broers Leonius en Rutgerus en hun goederen daarvan géén schade hebben.

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 114v

Jan van Ricstel nat. zn. Hr. Dirck Rover ridder,

X Lijsbeth Claes Henrix van Goederheyle

Amelis vanden Broex+ bezat tgoet “te Espe”, en zijn zn. Henrick

Jan die Loze zn. w. Jacop

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 130v

Henrick die Greve

Rover en Goossen zns. w. Henrick Roverss

Lambert vanden Mortel van Gemert zn. van Corstiaen

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 137

Gerit vander Beke nat. w. Gerit vander Beke

Jan die Lu

Aert zn. w. Henrick Mathijs Boemss

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 141v

Claes Peter Claess

Aert Duysch nat. zn. Hr. Adam Duysch, priester

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 149

Philips Haertman van Diepenbroec

Geerlinck Cnode nat. zn. Geerlinck Cnode

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 157v (Bakel?)

Arnd nat. zn. van Ywaen Goiaertssoen pacht in 1/4 van een hoeve

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 157 (Bakel?)

Jutta weduwe w. Dirck Pluchaze dr. w. Jan Fyssiensoen

Dirck van Heeswijc zn. w. Dirck X Liesbeth

Henrick die Clerck X Kathrijn

drs. van Jut X w. Dirck

tocht uit 1/4 in hoeve van wijlen Jan Fyssiensoen

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 163v

Aert Stamelart zn. w. Dirck vander Spanc

Jan van Gerwen zn. w. Dirck van Gerwen

wijlen Dirck vander Spanc

Covert Willemszn. van Wedert. 27 juni 1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 179v

Wouter Luken van Empel, belofte aan Jan van Oirschot van Bakel.

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 179v

Aert Rolofszn.

Aert van Ewijck

Henrick van Drongelen

(belofte aan Jan van Oirscot van Bakel)

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 209v

Henrick en Gerit zns. w. Gerard van Eyck uit diens 2e huwelijk

afstand van pacht uit de hoeve in Bakel, eertijts betaald aan wijlen Gerit van Eyck door wijlen Herman van Eyndhouts voor Jan Nollekens X Katalijn dr. w. Gerit v. Eyck

16 sep.1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 209v

Willem Coppen, pachter en bewoner van hoeve in Bakel 16 sep.1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 217/217V

de persoon van Bakel, samen met de erfgen. van w. Willem vanden Wingarde

de helft in 1/3 deel vande tienden van Doerne.  8 nov.1425

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 234

Jan van Overschot van Bakel

Jacob Goeswijnsoen (dienaer vande stad = doorgehaald)

Aert Roefssoen

Aert Ewijc

Henrick van Drongelen

Willem Lu. 11 apr.1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 278v

Mathijs nat. zn. w. Thomas zn. w. Mattys Boems

Gerit Moll van Dryel van Bakel

Luytgart dr. w. Luytgard Boems

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 280v

Gerit van Aa zn. w. Gerit, volmacht aan Gijs Aert Roesmont t.b.v. Jordaen vander Schaut wegens goederen in de Par. van Bakel ter pl. Mylheze.

4 mei 1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 374v (Scepstal)

(een hofstede daar een watermolen plach te staen)

Gerit van Beest zn. w. Henrick X Joffr. Kathrijn

en zijn broer Henrick

Dirck van Bruheze X Liesbeth dr. w. Marcel vander Oo

Willem, Henrick en Gerit zns. w. Henrick van Beest  27 dec.1427

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 386  (die Bakelsche bempts)

Gerit van Aa zn. w. Gerit, ten bate van Govert? zijn nat. broer, nat zn. w. Gerit van Aa

een chijns uit Vrancken bempts. 11 mrt.1428

BP 1427 – 1428 Bakel f1

Aert en Amelis zns. Jorden van Esp

Ansem Willem Jans van Bakel 1v

BP 1427 – 1428 Bakel f 11

Aert Peelman zn. w. Jan Peelman man van Lijsbeth Tielkens

Hubrecht Dirck Hubens

BP 1427 – 1428 Bakel f 18v-40v

Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1427 – 1428 Bakel f 28

Luppert van Eyck heeft opgedr. aan Willem van Eyck, zijn broer, 2/3 deel vande tiend vant goet “dat cleijn goet” te Sceepstal” en vant goet van Jan Zelensoen

(Luppert had 2/3 tiend verkregen van Willem en Aert, zns. w. Henrick van Beest)

BP 1427 – 1428 Bakel f 39v

Rover nat. zn. w. Henrick Rovers

Aert Hanrick Mathijs

Aert die Cuper

Henrick van Tuynen

Philips, Henrick en Mechtelt kijnderen w. Jan Philipss

BP 1427 – 1428 Bakel f 39v

Claes vanden Rut

Lambert Neve

Peter Cuppens zn. Willem Cuppens

BP 1427 – 1428 Bakel f 50

Hr. Dirck van Eckerbroec, priester en zijn kinderen Jan en Yda (verweckt uit w. Aleyt dr. w. Henrick vanden Nuwendijck) (pacht uit hoeve “te Zoersel”)

BP 1427 – 1428 Bakel f 57

Jan Gebackeman zn. w. Goossen Moeleman

  X Heilwich+ dr. Aert die Vrieze

Jan van Amstel zn. w. Gerit van Amstel

Aert die Vrieze man van Gertruyt

BP 1427 – 1428 Bakel f 77

Jan Willem Jan Tielens v. Bakel

Willem van Cruyschot

Henrick Marceliss van Hogenaerle

Aert Henrick Mathijs

BP 1427 – 1428 Bakel f 97

Rover nat. zn. w. Henrick Rovers

Zegenwijch dr. w. Rover Boems

Bertout die Lu

BP 1427 – 1428 Bakel f 98v

Henrick Aertss vanden Hoernic X Hilleke dr. w. Amelis vanden Broeck

Peter vanden Overschot zn. w. Henrick van den Rypelsberch

(1/4 van een quart wijn aan het kerck van Bakel)

onderhoud van een gelijnt langs ’t kerkhof

BP 1427 – 1428 Bakel f 98v

Jan zn. w. Aert die Olyslegher

R1198 f 102r 04 za 04-09-1428. Vertaling Stan Ketelaars
Willelmus betaalde, minus 7 ossenhoet min 1 plak.
Voornoemde Johannes van Amstel droeg over aan voornoemde Henricus zvw Marselius Arts soen en Willelmus van den Cruijsscot (1) een huis en schuur met hun hofsteden en een tuin, met toebehoren, in Bakel, tussen Johannes Nollekens enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan Aleijdis Lemmens wijf van den Loect en haar kinderen, (2) een stuk erfgoed, tussen erfgoed van de heren van Gemert enerzijds en erfgoed van kinderen gnd sVrijesen Kijnder anderzijds, welke goederen voornoemde Johannes van Amstel verworven had van Henricus Marselis soen van den Hoghenaerle en Willelmus Jans soen van den Cruijs, zoals in een brief van Bakel staat, belast met een last die voornoemde Johannes eerder hieruit gevestigd had tbv Johannes Gebackeman. Johannes Baliaert deed afstand.

R1198 f 102r 06 za 04-09-1428. Vertaling Stan Ketelaars
Arnoldus die Vrieze zvw Johannes die Vrieze van Grotel beloofde aan voornoemde Henricus en Willelmus dat Johannes Gebackeman zvw Goeswinus Moeleman en de broers Arnoldus en Johannes, kv voornoemde Johannes Gebackeman bij hem verwekt bij wijlen Heilwigis dv voornoemde Arnoldus Vrieze, nimmer recht op voornoemde erfgoederen zullen doen gelden.

BP 1427 – 1428 Bakel f 126

Rutger van Rut nat. zn. w. Hr. Makaris, vicaris perpetuus van Bakel en Doerne.

BP 1427 – 1428 Bakel f 150v

Willem Claes Peter Claess

Andries vander Hagen

Ansem Jan Selen

BP 1427 – 1428 Bakel f 152

Henrick Aertss vanden Hoernick man van Hilleken dr. w. Amelis vanden Broeck

Henrick Meliss+

Aert en Amelis zns. Joorden van Esp

(pachten uit tgoet tot “Esp”)

BP 1427 – 1428 Bakel f 185

Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips X Marie dr. w. Henrick Mathijss

Henrick van Tuynen man van Marie dr. w. Henrick Mathijss

Aert zn. w. Henrick Mathijss

BP 1198 f 189r 06 ma 08-03-1428. Vertaling Stan Ketelaars
Johannes Haertman zv Henricus Haertman van Grotell verkocht aan Henricus Bloijman zvw Henricus Bloijman een n‑erfcijns van 2 pond geld, met Sint-Jacobus-Apostel te betalen, gaande uit een hofstad en aangelegen erfgoederen, in Bakel, ter plaatse gnd tGhenen Eijnde, tussen Gerardus van der Vesten enerzijds en Johannes van Leend anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemene weg.

BP 1427 – 1428 Bakel f 195

Aert van Esp en Amelis van Esp zns. Joorden van Esp

Ansem Willem Janss van Bakell

BP 1427 – 1428 Bakel f 208

Claes en Jan, zns. w. Claes (Cole) zn. w. Claes Wolf

Lambert vanden Laer

Henrick Cuper

Jan Yewaenss vanden Berge

Jan Bans

BP 1427 – 1428 Bakel f 222

Ansem Willem Gibens

Jan Gerit Wouter Belens

Lambert Corstiaenss vanden Mortel

BP 1427 – 1428 Bakel f 290

Aert Henrick Mathijss

Jan vander Hallen+

Gerit van Amstel zn. w. Henrick vander Schaut

Willem Janss van Cruysschot

Henrick Marcelliss van Hogen Aerle.

BP 1428-1429 Bakel f113

Jan Janss van Veerlaer

Dirck Dirx Wirhage

Jan en Willem nat. zns. w. Jan Tielens

Willem Jacopss vander Horevoert

BP 1428-1429 Bakel f 120v

Jan zn. w. Jan Wijffliet en zijn schoonbroer Jan die Lu man van Jonckvr. Hadewijch, verkopen Bertout zn. w. Jan van Wijffliet hun deel in windmolen van Bakel.

BP 1428-1429 Bakel f 155

Gerit vander Beke nat. zn. w. Luytgard Tielmans vanden Eijnde

Sijmon Vos zn. w. Henrick Vos vanden Hezewijck

BP 1428-1429 Bakel f 222

Henrick Keymp zn. w. Goossen Keympe en zijn schoonzoon Jorden Foet (222v) man van Geertruyt

Goossen Henrick Schuermans

(Pacht uit tgoet “ten Loeffenne” bij de brug)

BP 1428-1429 Bakel f 235

Heilwich dr. w. Sander vander Waderle X Lijsbet van Riel

BP 1428-1429 Bakel f 241

Claes vanden Put

Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipss

Lambert Neve

BP 1428-1429 Bakel f 241

Aert Henrick Mathijss

Rutger zn. w. Bonifaes van Eyck

Aert die Cuper

Hanrick van Thuynen

Aert Henrick Mathijss

BP 1428-1429 Bakel f 243v

Jan Yewaenss vanden Berge

Lambert vanden Laer

Claes Wolf (uit Gemert.)

Claes en Jan zns. w. Claes (Coel) zn . w. Claes Wolf

Bertout Yewaenss vanden Berge

BP 1428-1429 Bakel f 255v

Luppert, Rutger en Willem van Eyck zns. w. Bonifaes van Eyck

Willem van Eyck voorn. is weduwnaar Lijsbeth zijn eerste vrouwe

BP 1428-1429 Bakel f 257

Aert Henrick Mathijs

Henrick van Tuynen, man van Marie dr. w. Henrick Mathijss

Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipss

Dirck vander Vesten

BP 1428-1429 Bakel f 257

Rutger van Eyck zn. w. Bonifaes

Lambert van Doernen zn. w. Corstiaen

BP 1428-1429 Bakel f 264 (Milheze)

Goyart zn. w. Henrick zn. w. Goyart Cuper met Coelen dochter Truda wed. Dirck Andriess Claes (Coel) Claes Wolfss

Lambert vander Laer

BP 1428-1429 Bakel f 279

Aert Henrick Mathijss

Claes vanden Put man van Lijsbeth dr. w. Mathijs Henrick Mathijss

Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijss

Aert die Cuper

Henrick van Tuynen

BP 1428-1429 Bakel f 279

Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips

Claes vanden Put

Lambert Neve

Aert Gerit Sweertss

BP 1428-1429 Bakel f 279

Rover nat. zn. w. Henrick Rovers

Rutger Bonifaes van Eyck

BP 1428-1429 Bakel f 281

Matheeus Pesser van Helmont en zijn zn. Henrick

Henrick Henricx van Tuynen

Dirck vander Stegen van Zevenem

BP 1428-1429 Bakel f 281v

Goossen zn. w. Ghijsbert Reijnerss vander Wijntmolen

Aleijt weduwe Jan Ghijsb. Reijnerss vander Wijntmolen (282)

BP 1428-1429 Bakel f 300v (Milheze)

Dirck Herinc man van Hilleken dr. w. Peter Vrieze (bakker) zn. w. Willem

Yewaen Mostart man van Margriet dr. w. Gerit van Heyst

Henrick zn. w. Gerit van Heyst

Henrick Rolslouwer

BP 1428-1429 Bakel f 300v

Willem en Henrick zns. w. Henrick Colen

BP 1428-1429 Bakel f 328v

Willem Henricx van Beest had aan Henrick Henrix van Beest in erfp. gegeven een huis, schuur, hof op Scheepstal, die backhuyse met een hofje, de beemt “die Mortel”, 1/3 beemd die Audebeempts, die Langhecker; een deel in de beemd “tGoer”, de akker “die Ekelhof” etc. een deel in “tVenne” van Sceepstal, om 18 mud rogge op Lichtmis

BP 1428-1429 Bakel f 329v

Dirck Aelbert Jan Hermans

Lambert van Doernen zn. Corstiaen vanden Mortel?

BP 1429-1430 Bakel f7

Dick Aelbert Jan Hermanss

Henrick van Beest had in erfp. gekr. van zijn broer Willem van Beest – een huys, schuur en hof op Sceepstal; die Backhuysacker met een hofje; Beempt die Mortel; 1/3 van die aude beempt; die Lange wei?; 2 bunder beemd en 1/3 deel van 2 bunder beemt int Goer; ackker “die Ekelhof” met tBusselen; een beemdje; in dat Venne van Sceepstal en in die Nuwehey van Sceepstal, om 18 mud rog

BP 1429-1430 Bakel f 7

Ghijsbert Keymp zn. w. Goyart Keymp

Goyart van Gemert

BP 1429-1430 Bakel f 17v

Gerit vander Aa, bezit een hoeve in Milheze

BP 1429-1430 Bakel f 33v

Tielman Liebrecht Tielemans

Corstiaen Liben

Willem van Hornic man van Margriet Jan Librechts

BP 1429-1430 Bakel f 64

Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut

Everart Dirx van Rypersberg

Lambert van Lyssel

BP 1429-1430 Bakel f 134

Jan Wouterss van Acht man van Kathelijn

Aert Roelof Truden man van Margriet

dochters w. Reyneer nat. zn. Hr. Gevart van Doerne, ridder

BP 1429-1430 Bakel f 134

Henrick Bonfaes zn. w. Gerit van Eycke

Lambert van Doerne zn. w. Corstiaen vanden Mortel

BP 1429-1430 Bakel f 162v

Peter van Bruessel zn. w: Henrick, man van Geertruyt dr. w. Jan die Vriese Dirck die Vriese zn. w. Jan die Vriese

BP 1429-1430 Bakel f 183

Rover nat. zn. w. Henrick Rovers, man van Heylwich Alart Tyelen

Jan Willem Jan Tielen van Bakel

Ghevart van Laervenne+

BP 1429-1430 Bakel f 199

Willem van Eyck bezit de tiend vant Cleijnguet van Sceepstal en van de goederen van Jan Selen

Everart van Doernen

BP 1429-1430 Bakel f 257v

’t Claraklooster in Den Bosch, verhuurt voor tien jaar v.a. St. Marten l.l. aan Andries Jan Celenzoen een stuk beemd op Scheepstal aan die Aa om 13 pond en 10 schillingen op St. Marten (en andere lasten; grondc.)

24 juli 1430

BP 1430-1431 Bakel f2v

Reyneer Janss vander Aa

Henrick nat. zn. w. Hr. Ghijbert van Bakel, pr.

BP 1201 f 007r 01 vr 27-10-1430. Vertaling Stan Ketelaars
Johannes zv Henricus Haertman van Grotel [droeg over] aan de secretaris [tbv] Willelmus van den Goer zvw Johannes van den Goer een hofstad van een erfgoed, in Bakel, ter plaatse gnd aen Ghenen Eijnde, tussen Gerardus van den Vesten enerzijds en Johannes van Leende anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint van Bakel, welke hofstad voornoemde Henricus Haertman geschonken had aan zijn voornoemde zoon Johannes, zoals staat in een brief van Dinther.

BP 1430-1431 Bakel f 40v

Jan Janss van •Audenhoesden maant een pacht

Geerlinck Watermael X man van Hadewijch dr. w. Henrick vander Schaut.

BP 1430-1431 Bakel f 42v

Ghijsbert Ghijsbert Vullinc en zijn zoon Ghijsbert (Vullinc) man van Yda Henrix vanden Parthelaer

Henrick vanden Beircken

Jan Wael

Claes der Kijnder die plaetmeker

BP 1430-1431 Bakel f 42v  (Milheze)

Jan van Berflaessen

Willem Boumans

Aert Metten swagher

BP 1430-1431 Bakel f 51v- 86v

Willem van Beest (zn. w. Henrick) bezat erven te Sceepstal

BP 1430-1431 Bakel f 67

Willem Jan Ghiben man van Aleit en zijn zoons Jan en Ghijsbert

Henrick Cranenbroeck

BP 1430-1431 Bakel f 78v

Jan nat. zn. Hr. Dirck vanden Haenacker, pr. (gewoenlijck geheten Jannis Oeden zn.)

Lodewijck (Lode) Lambrecht Scheverts

Hadewijch Henrix vander Schaut

BP 1430-1431 Bakel f 78v

Henrick Goyart Henric Smeetssoen soen van Bruggen

ende zijn susters: Ermgart, Kathelijn, Lijsbet, Marie en Engel

Jan van Audehoesden

BP 1430-1431 Bakel f 79v

Henrick Henrix van Goerle

BP 1430-1431 Bakel f 84v

Matheeus Matheeuss van Asten man van Lijsbet Jan Beerten

Goedelt dr. w. Gijsbert vanden Laer X Lijsbet

Aert zn. w. Gijsbert vanden Laer

BP 1430-1431 Bakel f 84v

Ghijsbert geheten Beertken, Jacop, Met en Marie, kinderen van Jan Beerten

BP 1430-1431 Bakel f 135v

Mr. Marten van Zoemeren heeft opgedr. aen en t.b.v. Aecht dr. van Jan van Gemert, vrouw van Willem van Eyck, de tiend van tcleijn goet op Sceepstal, en vant goet van Jan Selens en een pacht van 2 mud rog op Lichtm. uit 8 bunder beemd op Cruysschot bij tgoet Cruysscot, 16 aug.1431

BP 1430-1431 Bakel f 135v

Mr. Maarten v. Zoemeren had die tiend en die pacht verkr. van Willem van Eyck alias Mallant.

Die tiend en die pacht moet na de doot van Aecht komen aan haar kinderen.

BP 1430-1431 Bakel f 143v

Jan Willem Jan Tielen

Aert Mickart zn. w. Aert Mickart

BP 1430-1431 Bakel f 184

Willem Henrix van Beest en zijn broer Henrik

Dirck Aelbert Jan Hermans 184v

Everart vanden Water

Luppert van Eyck

Hector Specier

BP 1430-1431 Bakel f 184v

Henrick Henric van Beest bezit dat aude goet en tnuwe goet op Sceepstal.

BP 1430-1431 Bakel f 255v

Jan die Haze zn. w. Jan,

man van Aleijt dr. w. Jan van Wetten zn. w. Hepken Jan Happensoen

Jonkvr. Hadewijch dr. w. Henrick vander Schaut

Hepken zn. w. Jan van Wetten zn. w. Hepken Jan Happen soen

(pacht uit tgoet “op die Papenrijt”)

BP 1430-1431 Bakel f 259v

Daniel van Bruheze, man van Kathelijn Henrick van Heerzel

Ghijsbert Goyart Keymp

Henrick van Heerzel

Goyart van Bruheze

BP 1431-1432 Bakel f16v

Laureijns Dirck Tielemanss van Bakel

broeder Marcelis (broer van Aleit Jans)

Jan Gerit Teerlinx, man van Aleit dr. w. Lambert Aleiten

Willem vanden Gheijn

BP 1431-1432 Bakel f 22v

Jan, Peter, Leunis, Jonckvr. Aleit ende Lijsbet kinderen w. Leunis v. Erpe Gerit vander Aa (bezat een hoeve in Milheze)

Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1431-1432 Bakel f 91

Hubrecht Dirck Huben

Ghijsbert zn. w. Luytgart Tielens

Lijsbeth Tielens wed. Aert Pedelman

BP 1431-1432 Bakel f 111v

Goyart nat. zn. w. Jan Scuerman

Jan Henrick Henrix

BP 1431-1432 Bakel f 155

Henrick Vaeck van Tephelen, man van Lijsbet (weduwe Robbert van Neynsel) Robbertken dr. w. Robbert van Neynsel X Lijsbet

BP 1431-1432 Bakel f 160v

Aert vander Hostat zn. w. Amelis heeft opgedr. aan Hubrecht zn. w. Emont nat. zn. w. Dirck van Gemert, zijn deel in de hoeve tgoet “te Tunen” in Milheze. en al zijn roerende en onroerende erff. en haeff. goederen in de Parochie van Bakel

5 okt.1431

BP 1431-1432 Bakel f 196v

Daniel van Bruheze man van Kathelijn Henrick van Heerzel

Ghijsbert Keymp zn. w. Goyart Keymp

BP 1431-1432 Bakel f 213v

Gerit vander Aa, bezit een hoeve in Milheze

BP 1431-1432 Bakel f 255

Willem nat. zn. w. Gerit van Beest en van Luytgart dr. w. Jan vanden Venne

De tafel der H.Geest in Bakel.

BP 1431-1432 Bakel f 280v

Alart Willem Wijnkens,

man van Lijsbeth vanden Laer nat. dr. w. Gerit vanden Laer

Henrick Henrick Syts van Bruggen

Aert Wellen Corstiaens

Aert Befken zn. w. Willem Befken

BP 1431-1432 Bakel f 284

Leunis en Belia, kinderen van w. Peter van Lancvelt en zijn schoonbroers:

Julianus gen. Jelijn vander Nedermoelen, man van Jonckvr. Lijsbet

en Jan vander Dozeldonck, man van Kathelijn

doen t.b.v. Zibrecht van Plees (schoonzoon van w. Peter van Lancvelt) afstand van de hoeve “de Erpendonc” in Bruheze. 30 juni 1432

BP 1431-1432 Bakel f 288v

Jan Andries Aerts die Coster van Lyerop,

man van Margriet dr. w. Willem Jan Ghijbensoens soen van Bakel X Aleijt

Ancem zn. w. Willem Jan Ghijben

Henrick Martenss van Zoemeren

BP 1431-1432 Bakel f 293v

Gerit vander Aa +, bezat een hoeve in Milheze

BP 1431-1432 Bakel f 359v

Willem van Doerne zn. w. Daniel Noyen van Doerne

(bezit de tiend van Bakel, Doerne en Ghemert)

BP 1432-1433 Bakel f15v

Gerit vander Aa zn. w. Gerit, bezit een hoeve te Milheze

Jonckvr. Jut van Boemel dr. Aert van Boemel, goudsmid

BP 1432-1433 Bakel f 18v

Gerit vander Aa, bezat een hoeve in Mylheze

Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa zn. w. Hr. Gerit vander Aa, ridder

BP 1432-1433 Bakel f 24

Wijnrick zn. w. Gerit vander Voert X Luijtgart dr. w. Amelis vanden Laer

Roelof Goyarts vander Hyndert

BP 1432-1433 Bakel f 52

Rover nat. zn. w. Henrick Rovers van Bakel

Bertout die Lu

BP 1432-1433 Bakel f 58

Aert Janss vanden Venne

Margriet dr. w. Jan Spierinc zn. w. Jan van Hees

(vrouw van Willem van Eirde)

Willem van Eirde zn. w. Willem

BP 1432-1433 Bakel f 153

Aert die Bruyn man van Lijsbet dr. w. Gevart van Doerne heeft opgedr. aen een secr, t.b.v. Everart zn. w. Gevart van Doernen

 1/6 deel geerfd van w. Gevart v. Doernen en te erven van diens weduwe Kathelijn, in de hoeve tgoet “te Cruysscot”, ter pl. gen. Cruysscot

9 feb.1433

BP 1432-1433 Bakel f 153

Jan Noeden zn. Henrick, man van Margriet dr. w. Gevart van Doerne heeft opgedr. Everart Gevarts van Doerne 1/6 deel in tgoet “te Cruysscot”

14 feb.1433

BP 1432-1433 Bakel f 173

Heylwich dr. w. Jan van Langhuys

Claes+ zn. w. Jan van Langhuys

Dirck, Aleijt en Heijlwich, kinderen w. Dirck van Thuynen

Geertruyt dr. w. Jan van Langhuys

BP 1432-1433 Bakel f 175v

Aert Leijdecker zn. w. Dirck van Hall

Ansem Willem Janss

Jan Andries Custerss

Margriet dr. w. Willem Jan Ghijben

BP 1432-1433 Bakel f 189

Aert zn. w. Tielman Heylensoen van Bakel

broer van Heylwich de oude, Lijsbet, Margriet en Heylwich de jonge

Jan van Bakel, tripmeker

BP 1432-1433 Bakel f 198

Kathelijn weduwe van Roelof Roesmont en haar schoonzoon Reyneer van Mechelen, man v. Luytgart

Mechtelt Posteels+, weduwe Godscalck Roesmont

Willem zn . w. Willem Posteel

BP 1432-1433 Bakel f 198

Thomas zn. w. Roelof die Bever, kremer

BP 1432-1433 Bakel f 209

Gerit Celen de jonge

Peter die Weder van Helmont

Henrick Mostart van Bakel

Jacop Dirck Janss man Margriet dr. Gerit Celen, voorn.

BP 1433-1434 Bakel f9v

Jan Janss vander Aa

Dirck vanden Doren, Kremer man van Lijsbet dr. w. Jan die Bever, smid

BP 1433-1434 Bakel f 22v

Lijsbet Jan Tielens

Jan Janss vander Aa

BP 1433-1434 Bakel f 32v

Bertout Yewaens vanden Berghe

Lambert vanden Laer

Claes Wolf

Jan Yewaens vanden Berghe

Peter Willems van Eyndhouts

BP 1433-1434 Bakel f 40 v

Goyart Roelofs vander Hyndert

Goyart vander Spanct

BP 1433-1434 Bakel f 41

Jan Hanen zn. w. Jan Willemss

Henrick Willemss vander Rijt

Willem Mathijss vander Rijt

BP 1433-1434 Bakel f 67v

Henrick die Greve zn. w. Henrick die Greve, weduwnaar van Jut Gerits vanden Kolc, en zijn zns. Dirck, Henrick en Jan, en zijn schoonzoon Willem van Kuyc man van Lijsbet

en Willem vander Ameijden weduwnaar van Met (en zijn kinderen Jan, Henrick,

Aert en Aleyt)

BP 1433-1434 Bakel f 67v

Corstiaen Lyben weduwnaar van Jut dr. Henrick Hennx die Greve X Jut Gerits vanden Kolc en zijn kinderen Pauwels(onm.) en Goedelt(onm.)

Henrick Janss die ridder

Henrick Henrix Scoerken

BP 1433-1434 Bakel f 86

Jan vander Aa zn. w. Jan vander Aa van Bakel

Marcelis zn. w. Gielis die Vrijese van Bakel

BP 1433-1434 Bakel f 111v

Gerit Corstiaen Jan Corstiaens man van Geertruyt dr. w. Jan van Langhuys

Dirck, Aleijt en Heilwich, kinderen van Dirck van Thunen

Claes+ zn. w. Jan van Langhuys

BP 1433-1434 Bakel f 111v (Milheze)

Heilwich dr. w. Jan van Langhuys

Dirck vanden Rypelsberch

Jan zn. w. Hanne Willemss

BP 1433-1434 Bakel f 116  (Bakel/Deurne)

Gerit die Wael zn. van Gijsbert weduwnaar van Lijsbet dr. w. Meeus van Borgen, snijder?

en zijn zn. Meeus,

en zijn dochter Lijsbet (weduwe Aert van Beerze vrouw van Marcelis de Lu

) Gerit van Amstel zn. w. Henrick vander Schaut bezat de helft in tgoet “ter Cromme Aa”

BP 1433-1434 Bakel f 191v

Rover nat. zn. w. Henrick Rover Boemss van Bakel

(bezit een huys, hof en schuur bij de brug aen Mathijseijnde etc)

Dirck vanden Doren, kremer, man van Lijsbet dr. w. Jan die Bever, die Smyt

Geertruyt dr. w. Rolslouwer

BP 1433-1434 Bakel f191v

Jan van Bakel zn. w. Willem

BP 1433-1434 Bakel f 231

Willem Henrix van Beest, bezat erven op Sceepstal.

BP 1434-1435 Bakel f11v

Jan van Cleve zn. Jan van Cleve, man van Mechtelt dr. w. Henrick Willems van Beest X Kathelijn bezit 1/4 deel in de hoeve “Sceepstal”

BP 1434-1435 Bakel f 26v

Daniel van Bruheze (bezit een hoeve “tgoet op Bruheze” te Bruheze (Brabants leen)

Jan Henrix van Heerzel

BP 1434-1435 Bakel f 36v

Gerit vander Aa bezat een hoeve in Milheeze

BP 1434-1435 Bakel f 83

Willem Willem Wagheman

Jan vanden Goer

Jan Huben

BP 1434-1435 Bakel f 96

Ancem Willem Ghijbens van Bakel

Henrick Block nat. zn. w. Goossen Block

BP 1434-1435 Bakel f 96v

Ancem Willem Jan Gijbens

Willem Henrick Tonghelaer man van Yda

Henrick Elyas Henrix Tonghelaer

BP 1434-1435 Bakel f 121v

Rutger en Gijsbert zns. w. Gijsbert Vullinc

Gerit vanden Grave

BP 1434-1435 Bakel f 125 (Scheepstal)

Gerit Henrix van Beest en zijn broer Henrick

(manning van een rente van 14 beyers gl.)

BP 1434-1435 Bakel f 128

Alart Willem Wijntkens man van Lijsbet vanden Laer nat. dr. w. Gerit vanden Laer

Henrick zn. w. Henrick Smyt van Bruggen

Aert Wellen Corstiaenss

Henrick Janss van Espdonc

BP 1434-1435 Bakel f 129

Daniel van Bruheze zn. w. Gielis van Morselaer, bezit de hoeve “tgoet te

Bruheze”

BP 1434-1435 Bakel f 142-142v

Jan Nollekens man van Kathelijn dr. w. Gerit van Eyck X Kathelijn Jan van Heerzel

Jan die Vrieze zn. w. Aert die Vrieze

Goyart Boest

Emont die Vrieze

BP 1434-1435 Bakel f 161

Marten Eyckmans zn. w. Aert man van Yda dr. w. Willem die Gheest

X Yda Lambert vande Laer

Goyart zn. w. Jan Moerkens van Helmont

BP 1434-1435 Bakel f 175

Jacop Dirck Janss man van Margriet dr. Gerit Celene van Helmont

Henrick Martens, Kremer

Laureijns Dirck Tielemans van Bakel

BP 1434-1435 Bakel f 192

Jan die Loze zn. w. Jacop

Jan van Rixtel nat. zn. Hr. Dirck Rover, ridder

Reyneer Loden

Lambert Corstiaens van Doerne

BP 1434-1435 Bakel f 197v

Reyneer zn. w. Jan vander Aa van Bakel

Dirck vanden Doren, Kremer man van Lijsbet Jan die Bever (198)

BP 1434-1435 Bakel f 224

Jan en Reyneer, zns. w. Jan vander Aa

Claes van Deyl, Kremer, en zijn zns. Gerit, Goyart en Mathijs

BP 1434-1435 Bakel f 229

Jacop vander Schaut nat. zn. w. Jan vander Schaut

(bezit de hoeve “dat cleijn Gueken” te Bruheze” onder par. Doerne en Bakel)

Henrick van Amstel, baardscheerder nat. zn . w. Gerit van Amstel

BP 1434-1435 Bakel f 234

Willem Mathijs Willemss vander Rijt van Bakel heeft opgedr. aan Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut man van Yda Mathijs Willemss van der Rijt

de helft van de hoeve “die cleijne hove te Bruheze”, waerop w. Heer Wouter van Bruheze plach te wonen, te Bruheze naest de grote hoeve van Bruheze, met de tiend daervan en met de helft van de tiend op erven van Jan Wijflet; en de helft van 2 stukken onder de Par. van Doerne 26 sep. 1435

Mathijs Willemss vander Rijt had die hoeve vercr. van Aert Stamelaert van Bruheze.

BP 1435-1436 Bakel f30v

Labert Aert Lemmanss van Mylheze

Wouter Willemss die Zegher man van Kathelijn dr. w. Gerit van Lommel en hun zn. Gerit

BP 1435-1436 Bakel f 42

Jan die Vrieze zn. w. Jan man van Lijsbet Ancem van Scerpenberch

Marcelis die Vriese zn. w. Gielis die Vrieze

BP 1435-1436 Bakel f 48v

Henrick Janss die Ridder

Henrick Henrix die Greve

Jan van Bakel die plattijnmeker

BP 1435-1436 Bakel f 48v

Rover nat. zn. w. Henrick Rovers

Henrick Janss die Ridder

BP 1435-1436 Bakel f 61v

Jan van Uden nat zn. w. Jan van Uden

Ghijsbert (Beertken) vanden Velde (62), nat zn. w. Hr. Godevart vanden Velde, deken van Woensel

BP 1435-1436 Bakel f 67

Jan Martenss vanden Eijnde

Hr. Aert Duysche, priester

Jan Henrick Myckart

BP 1435-1436 Bakel f 86v

Jonckvr. Jut van Boemel dr. Aert van Boemel (uit zijn le huw.)

Gerit vander Aa zn. w. Gerit (bezit een hoeve in Milheze) en cijnsen, pachten en renten in Milheze

BP 1435-1436 Bakel f 89v

Gerit vander Aa verpacht voor 6 jr. Jan Ghijsbert vanden Afterbroec en Corstiaen Aert Corstiaens een hoeve in Milheze (behalve een venne) om 3 vlemsche of brabantse burghounte scilde op Lichtm.

tVee half en half. 19 mei 1436

Yda weduwe Aert Corstiaens was de vorige pachtster van die hoeve

Jan en Aert zns. w. Aert Corstiaens

BP 1435-1436 Bakel f 117v (Bruheze)

Daniel van Bruheze

Aert Bremmen zn. w. Aert Bremmen

BP 1436-1437 Bakel f4v

Philip en Henrick zns. w. Jan Philips van Gemert X Marie Henrick Mathijss dr.

en hun schoonbroer Jorden die Raet man van Mechtelt.

BP 1436-1437 Bakel f 4v

Zegewijch+ dr. w. Mattijs Boems

Henrick Janss die Ridder

BP 1436-1437 Bakel f 12 (Milheeze)

Everart Jan Evertss

Dirck die Lu

BP 1436-1437 Bakel f 39

Jan zn. w. Gerit Wouter Jan Belens man van Aleijt Aert Aert Giben

Peter Jan Tielenss

Ghijsbert Arntss en zijn broer Aert

Jan Aertss Snoex man van Margriet Gijb Aert Gijben van Bakel

Peter Wauthenss zn. w. Wauter Peterss man van Kathelijn Gijb Aert Giben van Bakel

Hogart Bruystenss vander Heeze man van Lijsbet Gijb Aert Giben van Bakel

BP 1436-1437 Bakel f 39

Jan Gerit Wouter Jan Belen verkrijgt de helft van de hoeve “Overvluet”

(Aert Dirx sPapen is de pachter)                                                                    24-1-1437

BP 1436-1437 Bakel f 41v

Dirck zn. Dirck van Engelant X w. Lijsbeth Jan Willem Wageman

Jan vander Ghoer

Jacop Goyartss vanden Amet

BP 1436-1437 Bakel f 42

Henrick vanden Grave man van Deliaen dr. w. Willem Borman

            X Heilwich Willem Jan Art Smans

Peter Claess van Bakel .

Luytgart Aert Aert Smeeds van Mierle, en haar wett. zns. Aert en Jan Goossen Tolinc

BP 1436-1437 Bakel f 42v

Jan en Reyneer zns. w. Jan vander Aa van Bakel

Jan van Uden zn. w. Engbert Ludinx van Uden man van Foyssa

Lysbeth dr. Otto van Deyl

BP 1436-1437 Bakel f 43

Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut

         man van Yda dr. w. Mathijs Willems vander Rijt van Bakel

heeft opgedr. aan Henrick van Bruheze zn. w. Goyart die cleijn hoeve te Bruheze (waer vroeger w. Hr. Wouter , priester, woonde) tussen de groote hoeve van Bruheze en de Vlierdense gemeijnt, UL. huis, hof, erf, 20 lop. rogland, een wei eusel en een stuk hei aan elkaar, en Hr. Goyart beempt in de Par. van Doerne, en een tiend van die 20 lop. en de tiend van de erven van Jan van Wijfliet onder Bakel.  1 feb.1437 n.st.

BP 1436-1437 Bakel f 43 (Bruheze)

Mathijs Willems vander Rijt had die kleine hove van Bruheze etc. verkregen

van Art Stamelart van Bruheze.

Jacop behoudt de Heijnenbeempt in de Par. Doerne

BP 1436-1437 Bakel f 74

Peter Kuppens zn. w. Willem Kuppens

Heilwich dr. w. Jan van Vaerlaer

BP 1436-1437 Bakel f 75v

Jan vander Aa zn. w. Jan vander Aa van Bakel

Willem en Clara kinderen w. Everart Jan Oghen

BP 1436-1437 Bakel f 86v

Jan Willem Jan Gibenss

Willem Tongelaer zn. w. Henrick man van Yda Dirx van Kuyc

Yda dr. w. Jan van Geldrop, linnenwever

BP 1436-1437 Bakel f 87 (Milheze)

Goyart Henrick Goyarts Cuper

Lambert van Doernen zn. Corstiaen vanden Mortel

Peter Willemss van Eijndhouts

BP 1436-1437 Bakel f 105v  (Scheepstal.)

Hector Specyer

Henrick Henrix van Beest

Roelof die Bever

BP 1436-1437 Bakel f 146v  (milheeze)

Corstiaen Aert Korstkens en zijn broer Wellen

Jan Art Corstiaens en zijn broer Corstiaen

Peter Bosche en zijn zuster Hadewigh

BP 1436-1437 Bakel f 146v

Peter Roelart man van Katelijn

BP 1436-1437 Bakel f 172v

Jan Aert Kortskenss en zijn broer Corstiaen

Peter Bosch en zijn zuster Hadewijch

Peter Roelaert man van Kathelijn

Henrick vanden Scerpenberch

BP 1436-1437 Bakel f 185

Jan van Vairlair

Lambert vanden Mortel van Ghemert zn. Corstiaen

Aert Stippelmans zn. w. Matheus van Stiphout

Willem die Oem zn. w. Jacop

BP 1437-1438 Bakel f14v

Aert Aertss van Aerle man van Lijsbet dr. w. Aert Bouman

Jan Gerit Wouterss

BP 1437-1438 Bakel f 40

Jan nat. zn. Aert Hacken

Cazijn nat. zn. Jan

Lodewijch en Gerit, zns. w. Laureijns Lodewijch Artss van Mylheze

BP 1437-1438 Bakel f 40v

Gerit vander Aa (bezit een hoeve in Milheze)

Goyart zn. w. Gerit vander Aa (nat. broer Gerrit voorn.)

BP 1437-1438 Bakel f 46v

Daniel van Bruheze (bezit de hoeve “tgoet te Bruheze” op Bruheze)

Willem die Buyser zn. w. Gerit

Jan van Heerzel

Lambert Corstiaens van Doerne

BP 1437-1438 Bakel f 50

Henrick Henrix die Greve

Jan Claess vanden Steen man van Jut Jan Zibben vander Schueren en hun zn. Claes

BP 1437-1438 Bakel f 63v

Ansem Willem Janss (bezit een huis …. in dOverschot)

Jan Geritss vander Oetheren man van Kathelijn dr. w. Corstiaen Hoymont)

en zijn kinderen Henrick en Yda

Lambert Corstiaen van Doernen

BP R1208 1437-1438 Bakel f 108v

Rover nat. zn. w. Henrick Rovers

Alont zn w Marcelis Alontssoen van Geneneynde

Bertout die Lu

BP 1437-1438 Bakel f 115v

Gevart van Doernen zn. w. Gevart geeft in erfpacht aan zijn broer Everart 1/6 deel in de hoeve “Cruysschot” om 4 mud rog Helmondse maet op Lichtm.

28 juni 1438

BP 1437-1438 Bakel f 125v

Jacop Janss van Leeck man van Yda dr. w. Aert vander Egelmeer

Jacop Jacopss vanden Hout man van Katelijn Wouter Genen, en hun zn. Wouter  (niet gepasseert)

BP 1437-1438 Bakel f 125

Aert Weylart zn. w. Aert

BP 1437-1438 Bakel f 137

Jorden vander Schaut

Henrick nat. zn. w. Gerit van Amstel

BP 1437-1438 Bakel f 146v

Andries Dirck Andries van Helmont

Jan Buc zn. w. Rutger van Beirghelen

Dirck Dirx van Thuynen

Andries Artss

BP 1437-1438 Bakel f 193v  (Bruheze)

Lijsbet weduwe Goyart van Bruheze, en haar zn. Hogard en Hr. Aert , priester

Aert Stamelart van Bruheze

Aert Stamelart zn. w. Henrick, kremer

BP 1437-1438 Bakel f 193v

Jan Aert Corstiaen van Bakel

Mathijs Hellync

Ghijb Aert Ghijben en zijn broer Henrick

BP 1437-1438 Bakel f 220 (Milheze)

Gielis nat. zn. w. Godevart vanden Velde, deken van Woensel

Dirck van Bruheze

Lambert vanden Borchart zn. Henrick vanden Borchart van Nederwetten

Margriet wed. Geerlinck die Rover zn. w. Hr. Emont die Rover, ridder

BP 1437-1438 Bakel f 232v (Deurne)

Jonckheer Jan, Hr. van Wesemael en Fallays heeft afgedragen een aan seker

t.b.v. Everart van Doerne, een vijver (vroeger van Hr. Dirck Rover, ridder)

5 apr.1438 n.st.

BP 1437-1438 Bakel f 270 (Milheze)

Gerit vander Aa zn. w. Gerit

Corstiaen Aert Corstiaens

BP 1437-1438 Bakel f 340v

Wijnrick Gerits vander.Vondervoort

Henrick nat. zn. w. Goossen Block

BP 1437-1438 Bakel f 362

Henrick van Beest (bezit een huis, erf, hof en aangelag “t goet tot

Sceepstall”) naast de hoeve tgoet “ten Kemenade”

Dirck Sceper zn. w. Gerit Sceper.

BP 1437-1438 Bakel f 389 (Deurne)

Philip en Henrick, zns. w. Jan Philips van Gemert

X Marie Henrick Mathijs dr. en hun schoonbroer; Jorden Raet man van Mechtelt.

BP 1437-1438 Bakel f 389

Henrick Janss die Ridder

Zegewijch dr. w. Mathijs Boems

BP 1438-1439 Bakel f58

Goossen Moedel vander Donc, man van Geertruyt en zijn nat zn.

Lucas de oude

Goyart vander Spanct

BP 1438-1439 Bakel f 63v

Lambert van Doerne zn. w. Corstiaen vanden Mortel

Thomas Thomas vander Zandvoirt

Goyart Goyartss van Buedell

BP 1438-1439 Bakel f 93

Willem Henrix van Beest

BP 1438-1439 Bakel f 337

Gerit Gerit Celen

Dirck Dirck Ywijnss

BP 1439-1440 Bakel f9v

Jan Aert Corstiaens

Goyart nat. z. w. Gerit vander Aa

Corstiaen Aert Corstiaens

BP 1439-1440 Bakel f 40

Gevart van Doernen zn. w. Gevart (had aan zijn broer Everart 1/6 deel in de

hoeve “Cruysschot” in erfpacht gegeven om 4 mud rogge Helmontse maat op Lichtm.)

Jan Dirx van Gerwen

BP 1439-1440 Bakel f 66 (Bruheze)

Margriet dr. Henrick van Bruheze X w. Jenneken

vindt goed dat Aleijt, nu vrouw van Henrick voors. na de dood van Henrick nog een jaar lang mag zitten in een huis, erf, hof etc. in Bruheze, maar Aleijt moet dat alles goed onderhouden. 25 apr.1440

BP 1439-1440 Bakel f 66

Henrick van Bruheze belooft aan zijn dochter Hargriet, dat hij zijn leengoederen niet zal verkopen etc., maar dat die komen zullen, na zijn doot, aan Margriet.

BP 1439-1440 Bakel f 95v

Daniel van Bruheze man van Kathelijn Henricx van Heerzel bezit de hoeve “Bruheze” (leengoed), in de Parochie Bakel

Aert Stamelart, kremer, zn. w. Henrick

BP R1210 1439-1440 Bakel f 116v dd 16-11-1439

Henrick nat. zn. Hr. Gerit van Dulken, priester, heeft opgedragen aan Antonis zn w Jan Vos, een huis met zijn hofstad en zijn aangelag te Genen Eynde, in de dingbank van Bakel tussen Willem van de Goir en Jan Gevartssoen enerzijds en Thomas Celensoen vander Eycken anderzijds welk huis etc genoemde Henrick voorheen van Willem zoon van Jan van de Goer in erfpacht gekregen had;

BP 1439-1440 Bakel f 130v

Jan Peters vanden Heiden

Dirck Tielken Lijben van Bakel

Gielis Jan Helvoirts

BP R1210 1439-1440 Bakel f 132

Jan zn w Gevartss vanden Strybosch een stuk akkerland genaamd Die Avencamp in Gemert ter plaatse Die Vondervoirt tussen Claes genaamd Coel van Strybosch enerzijds en Jan van Gemert anderzijds strekkend van Belia weduwe Ansem die Smyt

Hij heeft het erfelijk verkocht aan Willem zn w Jan vanden Ovenken

…. Hubrecht zn. w. Emont nat. zn. w. Dirck van Gemert

BP 1439-1440 Bakel f 183-183V-184

Claes Aertss vanden Put, man van Lijsbet dr. w. Mathijs Henrick Mathijss Henrick zn. w. Aert Henrick Mathijss

Corstiaen Aert Wellens, man van Lijsbet dr. w. Lijsbet Henrick Mathijs dr. Philip en Mechteld en Henrick kinderen van w. Maria Henrick Mathijs dr.

BP 1439-1440 Bakel f 183

Jan Neve zn. w. Lambert Neve, vleeshouwer

(Henrick Mathijss 182v-184 bezat een hoeve)

BP 1439-1440 Bakel f 183

Gossen nat. zn. w. Henrick Rovers

Lambert Neve weduwnaar van Margriet Henrick Mathijs dr.

en zijn dochter Heilwich

Henrick die Ridder zn. w. Jan die Ridder

BP 1439-1440 Bakel f 183v

Otto Knuyts zn. Henrick Knuyts (bezat land “tgehueft” in de gemene akkers)

(en land int gehoeft)

Aert Henrick Mathijsst

Aert die Cuper

Henrick van Tuynen

BP 1439-1440 Bakel f 183v

Jan Mickart zn. w. Aert Mickart

(pacht uit land bijt Hagelcruys)

BP R1210 1439-1440 Bakel f 184 dd 25-6-1440

Henric de Ridder zn w Jan de Ridder

Aland zn w Marcelis van Ghenen eynde

(niet ontcijferd)

BP 1439-1440 Bakel f 189

Aert Aert Nollen vander Eghelmeer

Henrick Mathijs Boem +

Henrick die Ridder zn. w. Jan

Jan en Lijsbet kinderen w. Mathijs Henrick Mathijss

BP 1439-1440 Bakel f 195v

Gerit Henrix van Beest

Henrick Henrix van Beest

(bezit 1/3 deel van de hofstadt, waar een watermolen te staan plach, in Sceepstal)

BP 1439-1440 Bakel f 223

Willem die Byser zn. w. Gerit

Daniel van Bruheze (bezit de hoeve “tgoet van Bruheze op Bruheze)

BP 1439-1440 Bakel f 345

Peter zn. w. Peter Dappers heeft opgedr. aan Jan Goyart Huben al zijn erven en erffelijke goederen in de Parochie Bakel en Aerle-Beke  14 juli 1440 Jan verhuurt dat alles voor 4 jaar aan Peter om de lasten.

BP 1440-1441 Bakel f10

Willem en Henrick Colen zns. w. Henrick Colen nat. zn. w. Henrick Colen Yewaen Mostart man van Margriet Gerit van Heyst

Henrick Geritss van Heyst

Aelbert van Lyt

BP 1440-1441 Bakel f 10

Henrick Truden zn. w. Henrick Truden

Jan Gheck

BP 1440-1441 Bakel f 24

Roelof die Bever

Hector Specier

Joost Marcelis Henricxs van Wetten

(pacht uit huis en schuur en hof op Scheepstal)

BP 1440-1441 Bakel f 80

Geertruyt weduwe Willem Aertss Vonderman geeft in erfp. aan Jan die Lu de hoeve “den Vlynckenvloeghe”- afkomstig van w. Willem voorn.

om 2 mud rog Helm, maat, Lichtm. en de oude lasten.

(zolang Geertruyt leeft te leveren)

Lambert Corstiaenss van Doernen ziet af van vernadering

BP 1440-1441 Bakel f 83  (Milheze)

Peter Gorter weduwnaar van Aleijt Troyaes (weduwe van Wouter van Beerze)

Henrick vander Beircken

Jan die Wael+

Ghijsbert Ghijsbertss Vullinc

BP 1440-1441 Bakel f 90

Jan Gerit Wouter Jan Belen

Ansem Willem Giben

Jan Aert Snoecx man van Margriet Gijb Arnts

BP 1440-1441 Bakel f 217  (Milheze)

Ghijsbert Lambertss van Rysinghen

Aleijt Troyaes+ weduwe van Wouter van Beerze (hertouwt met Peter die Gorter)

Ghijsbert Vullync zn. Ghijsbert Vullync

Dirck Dircx die Bever

BP 1440-1441 Bakel f 217

Peter Lambertss van Rysinghen

BP 1440-1441 Bakel f 225v (226v)

Willem van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1440-1441 Bakel f 276  (Milheze)

De kerckmrs. van St. Janskerk in den Bosch

Gerit vander Aa+ bezat een hoeve in Mylheze (nu van zijn zoon Gerit vander

Aa)

BP R1211 1440-1441 Bakel f 291v

Goossen Moedel vander Donc drie bunder in Bakel ter plaatse Sceepstal tussen Jorden vander Scaut enerzijds en strekkende met een eind aan Everard van Doerne en met het andere eind aan het water dat daar stroomt erfelijk verkocht ten behoeve van Jan van Gerwen, Aart zn w Marcelis van Gheneneynde en Arnoldus genaamd Noyken nat. zn. w. Willem vanden Ghoer

BP 1440-1441 Bakel f 291v

Jan vanden Eyndhouts

R1212 (1441-1442) f49

Everard van Doernen heeft erfelijk verkocht t.b.v. Aleid dochter van Jan Olyviers een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit een huis genaamd Cruyschot en uit 8 bunder weiland behorend tot dat huis gelegen in Bakel tussen de gemeint van Bakel enerzijds en het erf van Henrick wijlen Goossen Moedel vanden Donc anderzijds, strekkende van het erf van Jorden vander Schaut en zijn kinderen tot aan de gemeint van Helmond.

Lambert van Doerne zoon van Christiaan in afwezigheid van Peter Keelbreker t.b.v. genoemde Aleyd overgedragen in plaats van genoemde Everardus t.b.v. Willem van Engelen zn w Goossen een erfpacht van twee en een halve mud rogge van genoemde maat

BP 1441-1442 Bakel f 51

Luytgart dr. w. Jan vanden Venne en haar nat. zn. Willem

Aert Willemss van Doernen, visser

BP 1441-1442 Bakel f 65

Lucas de oude, nat zn. w. Goossen Moedel vander Donc

Jan Dircx van Gerwen

Jan Bubnagel, snijder

BP 1441-1442 Bakel f 70v

Jan Willem Geritss vanden Rode

Jan van Rypersberch, Hubrechtss

Gerit van Amstel

Noy zn. w. Henrick vanden Ghoer

BP 1441-1442 Bakel f 162v

Lambert zn. Willems die Gheest X Yda Lambert vander Laer

Goyart Jan Moerkens van Helmont

BP 1441-1442 Bakel f 182v

Jan Nolleken zn. w. Reyneer Nolleken

Elooy gen. Loy zn. w. Elooy die molneer

Goyart Boest

BP 1441-1442 Bakel f 252

Henrick van Baex man van Lijsbeth dr. w. Marcelis ….

Bertout van Wijffliet moet een lijpacht bet. van 18 mud rog uit een windmolen in Asten, leveren aan Lijsbet voorn.

BP 1441-1442 Bakel f 293v

Peter zn. Jan die Berker

Henrick Engberts

Willem Laureijns Lodewichss

BP 1442-1443 Bakel f6v

Roelof Goyartss vander Hijndert

Peter Willem Cuppenss en zijn zusters Zwenelt en Beatrijs

Dirck nat. zn. Hr. Jan van Berlair, Hr. v. Helmont

BP 1442-1443 Bakel f 103

Willem zn. w. Goyart Karper en zijn schoonbroer Jan van Amstel man v. Mechtelt, krijgt bij een erfscheijding de hoeve “tguet ten Horenvoirt” aent Overschoot (pachter Mathijs Maess). 6 juni 1443

BP 1442-1443 Bakel f 103

Jan zn. w. Goyart Karper

Corstiaen Liben+

Henrick Henrick Lemmens

Mercelis Eijnskens

BP 1442-1443 Bakel f 103-103v

Henrick zn. w. Goyart Karper en zijn schoonbroer Mercelis Kyevit man v. Jut

Lambert van Zoersel

Dirck Nagel

Henrick gen. Lang Heyn

BP 1442-1443 Bakel f 105

Mercelis die Vryeze zn. w. Gielis die Vryeze van Groetel, man van Aleijt dr. w. Goossen Henricx sLeeuwen.

Willem Hannen zn. w. Jan Hannen Willemss, man van Heijlwich Gielis die Vryeze

BP 1442-1443 Bakel f 120v

Floris Janss van Vijffeijcken

Thomas die Scriver+ zn. w. Thomas vanden Hazenbossche, en zijn zn. Thomass

Kathelijn dr. w. Hubrecht van Gemert zn. w. Jan Zwenelden, weduwe Gielis Scoerwegge

BP 1442-1443 Bakel f 159v (Sceepstal)

Claes Loenman

Jan nat. zn. Goossen Moedel vander Donc

Jan Dirx van Gerwen

Lucas nat. zn. w. Goessen Moedel vander Donc

BP 1442-1443 Bakel f 232v

Hr. Claes vander Dussen commendator vant huys van Gemert

Peter Geritss die Gruyter

BP 1442-1443 Bakel f 232v

Aert zn. w. Yngram Pangelart zn. w. Willem Pangelaert van Megen

Jan van Berflaesschen

Jan Wael, verwer (te den Bosch.)

Jan Diddensoen

BP 1442-1443 Bakel f 232v

Thomas Blocmaker

Lodewijck Artss van Milheze

Aert Metten swagher

Henrick Beirken

Willem Bacman

BP 1442-1443 Bakel f 232v

Jan zn. w. Yngram Pangelart zn. w. Willem Pangelart van Megen

BP 1442-1443 Bakel f 244

Pauwels Hasp Pauwelss man van Lijsbet Aert die Cuper

Rutger Faess van Wijk

Dirck van Thuynen

BP 1442-1443 Bakel f 244

Aert Henrick Mathijss

Claes vander Put

Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipss

Henrick van Thuynen

BP 1442-1443 Bakel f 244

Lambert Neve.

BP 1442-1443 Bakel f 255

Willem Peter Arntss

Eva wed. Mathijs Cleijnmael zn. w. Goyart van Liemde, bakker

BP 1442-1443 Bakel f 255v

Lijsbet van Hall dr. w. Marcelis van Hogenaerle

Jacop Cuper zn. w. Gielis

Willem en Gerit zns. w. Henrick vander Hallen

BP 1442-1443 Bakel f 256v

Andries en Willem zns. w. Aert Ghijben

Lijsbet+ nat. dr. w. Aert Ghijben voorn. en van Lijsbet Mickarts

Ghijsbert zn. Andries Aert Ghijben voorn.

BP 1443-1444 Bakel f86 (Deurne)

Aert van Dynther man van Kathelijn dr. w. Gerits van Amstel

Henrick van Amstel nat. zn. w. Gerit van Amstel

BP 1443-1444 Bakel f 88v

Gerit Jan Selen van Bakel

Jan, Peter en Yda kinderen w. Peter Dapper

Jan Vloeijmans

R1214 1443-1444 Bakel f124 bij de scans is het f134) dd 7-11-1443

Jan Vloman van Bakel zn. w. Jan Vloman verkocht Willem zn. w. Jan Zonman een erfpacht van een mud rogge maat van Helmond te betalen in Bakel van en uit een stuk land genaamd Duysschencamp 10 lopense of daaromtrent gelegen in Bakel ter plaatse tGheneneynde tussen Goyart van Buedel enerzijds en Goyart Peters anderzijds strekkende van de gemene weg tot Jan zn w Peter Hennekens zoals zij zeiden

Jan zn w Peter Hennekens man van Heilwich dt w Jan van Oerle verkocht aan genoemde Willem zn w Jan Zonman een erfpacht van een mud rogge maat van Helmond van en uit een stuk land genaamd Dat Nuwelant 5 lopense of daaromtrent gelegen in Bakel ter plaatse tGheneneynde tussen de gemene weg enerzijds en Henric Touwers anderzijds strekkende van Heer Jan van Oerle priester en … tot aan de gemene weg; verder uit een stuk land van een sesterse of daaromtrent tussen Jan Vloman enerzijds en Henric Scaets anderzijds strekkende van de weg tot aan genoemde Heer Jan van Oerle zoals zij zeiden.

BP R1214 1443-1444 Bakel f130 (bij de scans is het f140)

Willem van Eijck (vader van Willem) bezit de tiend van dat cleijngoet te

Sceepstal, en vant goet van Jan Zelen zoen

(Willem had 2/3 daarvan verkregen van Luppert van Eijck) 4 dec.1443

BP 1443-1444 Bakel f 140

Alart Hartmanss vander Horst

Dirck Dircx van Thuynen

Willem Laureyns Lodenss

BP 1443-1444 Bakel f 150

Everart van Doernen (bezat een erf, behoerend tot het goed “Cruysschot)

Jacop Cuper zn. w. Gielis

Lambert Corstiaens van Doerne

BP 1443-1444 Bakel f 153v

Lambert Corstiaens van Doernen

Jan Nollekens

Emond die Vrieze zn. w. Aert

BP 1443-1444 Bakel f 183

Henrick Servaes van Meyel

BP 1443-1444 Bakel f 193 (Bruheze)

Mechtelt weduwe Aert Bremmen

Daniel van Bruheze

BP 1443-1444 Bakel f 194v

Weijndelmoet van Jan van Authoesden en haar zn. Jan

(bezitten die hoeve te Papenrijt)

Jan Wellenss van Beke

BP 1443-1444 Bakel f 227

Jan zn. w. Peter Dapper

Jan Lambert Nuwelaets

Lambert Aert Nuwelaets

Goyart nat. zn. w. Aert Goyartss

BP 1443-1444 Bakel f 227v

Jan van Amstel weduwnaar Jonckvrouwe Lijsbet dr. w. Geerlinck van Nuwelant bezit een woonhuys en een hoeve daarvoor gelegen op Espe en een vijver “dat Wijerken” bij die Bredevonder.

BP 1444-1445 Bakel f32v

Willem de oude en Willem de jonge zns. w. Jan van Bakel, tripmaker

en hun schoonbroer Aert Janss van Laerhoven man van Marie

Lambert Willem Jan Tyelen

R1215 (1444-1445) f52, 2-3-1445

Adriaan Breeckschilt, man van Aleid dochter van wijlen Jan Olyviers, hebben een jaarlijkse erfpacht van 3 mud rogge Bossche maat, van een erfpacht van 9½ mud rogge, te voldoen uit een hoeve in Helvoirt deels in Vught en in Haren welke erfpacht Aleyd voorheen verwierf van Willem van Engelen zoon van Goossen van Engelen overgedragen aan genoemde Willem van Engelen

R1215 (1444-1445) f52v, 2-3-1445

Genoemde Adriaan (Breeckschilt), met zijn vrouw zoals boven een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit

  1. een stuk weiland in de Sint Petrusparochie van Vught op de plaats genaamd Noertbroeck tussen het erf van Marcelis die Lu, Gerard Scilder en de H. Geest van Den Bosch enerzijds en tussen het erf van Marcelis de Lu en de kinderen van wijlen Goyart Berwout anderzijds
  2. uit een stuk weiland in dezelfde parochie op de plaats Keinsbeempt,

welke pacht Aleid, dochter van wijlen Jan Oliviers, voorheen van Willem van Engelen, zoon van wijlen Goossen van Engelen verworven had, overgedragen aan Willem van Engelen

Genoemde Adriaan, met zijn vrouw zoals boven, een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit een zekere hoeve van Evert van Doernen genaamd Cruysschot met aanhorigheden gelegen in de parochie Bakel tussen de gemeint van Bakel enerzijds en het erf van wijlen Goossen Moedel van den Donck anderzijds welke pacht Lambertus van Doerne zoon van Christianus ten behoeve van genoemde Aleid voorheen van genoemde Everardus verworven had, overgedragen aan Willem van Engelen.

BP 1444-1445 Bakel f 65v

Lijsbet nat. dr. w. Jan Mickart

Aert nat. zn. w. Pauwels Cupers

Godele Hartmans

Udeman Hartman Corstiaen Snijders

Alart Hartman

BP 1444-1445 Bakel f 65v

Henrick Janss die Berker

Gerit Udemanss die Wolff (66)

BP 1444-1445 Bakel f 69v

Corstiaen Aert Corstiaens

Gerit Geritss vander Aa

Dirck Dirx van Thuynen

BP 1444-1445 Bakel f 81v

Willem Zuermont zn. w. Aelbert Zuermont

Gerit Geritss van Groetel

BP 1444-1445 Bakel f 86v

Henrick nat. zn. w. Stans zn. w. Jan Stansart van Kautenbergen

BP 1444-1445 Bakel f 135 (Milheze)

Jonckvr. Anna weduwe Gerit vander Aa verhuurt voor acht jaar v.a. Pinksteren ll. aan Aert Aert Juttensoenssoen; een hoeve in Mylheze, om 32 bourgondische scilde en 3 steen vlas tot hekelen toe, op Lichtm. (en de oude lasten)

21 okt.1444

Huurder moet 4 vimmen stro dekken op de gebouwe elk jaar, moet de arbeijders de kost geven, verhuurster sal ’t loen betalen en hout en ijseren gereetschap leveren.

Huurder mag geen mest afvoeren int laatste jaar, en moet elk jaar aan verhuurster 6 mud rog leveren die zij in Bakel blait, en moet de hoeve verlaten met de helft der opbrangst, mag geen turf steken of hout hakken tenzij voor de afrastering, hij kan op eijgen kosten strepen lant maken Oude Lasten;  17 mud en 6 vaten rog, 10 schillingen en grondc.

Verhuurster houdt aan sich; dat erf “dat Venne” en een stuk hei op dat Laer

BP 1444-1445 Bakel f 148v

Adam Aert Rutgersoenssoen

Geertruyt Jan Heilwigen+

Jan van Zoersel Lambrechss

Goyart Claess Scilder

BP 1444-1445 Bakel f 159v

Jan Peter Hennekens

Alart die Schoenmaker zn. w. Alart

Hr. Jan die Rode

BP 1444-1445 Bakel f 169v

Henrick Servaess van Meyel

Lijsbet en Marie drs. w. Wouter vanden Eijnde en hun

schoonbroer Lambert van Taerdwijck man van Aleijt Wouters vanden Eijnde

Jan Aert Emonds

Kathelijn Aert van Broechoven

BP 1444-1445 Bakel f 171(A)

Aert zn. w. Andries vander Haghe en zijn schoonbroers

Peter Jan Snijders man van Kathelijn

en Goyart Dirck Deckers man van Yda

geven in erfp. aan Philips Philips vanden Hout een hofstadt in de parochie Aerle, Sceepstal in die Wolfsput; een huys en bouwland en hei, Bakel, Scheepstal;

bouwland en hei aldaer, 6 lop. land, Bakel;

twee stukken aant eijnd Laarven

stuk beemd Bakel, Sceepstal, stuk beemd “dat Eusel” aldaar

om 3 mud rog, Helmondse maat, Lichtm. en de oude lasten; 26 feb.1445 n.st.

(die erven waren vroeger van w. Jan Selen)

BP 1444-1445 Bakel f 171

Jan Willemss van Beke

Kathelijn weduwe Roelof Serijs en haar kinderen Adam, Peter en Gerit

BP 1444-1445 Bakel f 171

Jan zn. w. Jan van Authuesden. bezit de hoeve “die hoeve te Papenrijt”

BP 1215 f 173v 11 do 04-03-1445. Vertaling Stan Ketelaars
Heilwigis wv Libertus van Grotel droeg over aan haar dochter Hadewigis haar vruchtgebruik in (1) een stuk land, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, tussen kvw Ghibo Arts soen enerzijds en Johannes van Grotel anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen Johannes die Vrieze enerzijds en voornoemde kvw Gibo Arnts anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, tussen erfgoed van het huis van Gemert enerzijds en kvw Hadewigis van der Eijcken anderzijds, (4) een stuk land, gnd die Aude Hostat, aldaar, tussen Johannes van Grotel enerzijds en kvw Gibo Arnts anderzijds, (5) een stuk beemd, aldaar, beiderzijds tussen Johannes van Grotel.

BP 1215 f 173v 12 do 04-03-1445. Vertaling Stan Ketelaars
Vervolgens droeg voornoemde Hadewigis, dv voornoemde Heilwigis en wijlen Libertus, voornoemde erfgoederen over aan Willelmus zvw Johannes Hannen. De erfgoederen waren belast met de grondcijns en een b‑erfpacht van 9½ lopen koren, maat van Helmond, voor de helft rogge en voor de andere helft gerst.

BP 1215 f 173v 13 do 04-03-1445. Vertaling Stan Ketelaars
Laurencius zv Theodericus Tielmans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen.

BP 1444-1445 Bakel f 175

Willem zn. w. Jan Wijflet heeft opgedr. Jan Dirx van Gerwen en zijn schoonbroer 1/6 in de windmolen te Bakel; 5 mrt 1445 n.st.

BP 1444-1445 Bakel f 182v

Ansem zn. w. Willem Jan Ghibens

de nat. kinderen Reyneer Janss vander Aa en van Geertruyt Willem Jan Giben

Ghijsbert Willem Jan Ghiben

BP 1444-1445 Bakel f 188v

Jan Willemss vanden Rode

Willem Jans zn. w. Jan Steven man van Kathelijn Aert Roelofs

BP 1444-1445 Bakel f 192v

Claes Claess van Colen man van Mechtelt (wed. van Aert Bremmen)

Kathelijn wed. van Daniel van Bruheze

BP 1444-1445 Bakel f 201

Jan vanden Ghoer zn. w. Henrick zn. w. Arnt vanden Goer

BP 1444-1445 Bakel f 216

Jan van Gestel zn. w. Jacop van Gestel, kremer (bezit de helft in de hoeve “ten Hogen Schaut”)

Rycout die Borchgreve

BP 1444-1445 Bakel f 230

Pachten uit tgoet “Sceepstal”

Henrick Henrix van Beec

Hr. Jan van Corstenbach, Hr. v. Helmont (230-230v)

BP 1444-1445 Bakel f 234

Jan van Eijndhouts

Henrick Aert Stansen soens soen vander Locht

Ghijsbert Peterss vanden Hoevel

Leunis van Gemonden zn. w. Jan

BP 1444-1445 Bakel f 284

Willem Jan Dicbier (hertogelijk rentmr. int kwartier van Peelant) verklaart ontv. te hebben van de geburen van Mylheze 100 rijders, die zij hadden belooft aande seneschalk van Brabant.

BP 1445-1446 Bakel f15v

Gevart van Doernen zn. w. Gevart

Everart van Doernen zn. w. Gevart

bezit 1/6 deel in de hoeve “Cruysschot” (Everart had 1/6 deel verkr. van zijn broer Gevard)

BP R1216 1445-1446 Bakel f 24

Goyart Goyartss van Buedel (bezit de helft in een hoeve, TGheneneijnde)

Frederick Michelinck

BP 1445-1446 Bakel f 31v

Corstiaen Aert Corstiaens

Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1445-1446 Bakel f 47

Willem Jan Willems vander Rijt

Ghijsbert en Jan zns. w. Willem vanden Loect

BP 1445-1446 Bakel f 58 dd 12-3-1446

Henrick Ameliss vander Hostat en zijn schoonzoon Jan Dirck Wellenss, man van Aelijt

Wouter Ansem Goeswijns man van Yda dr. w. Amelis vander Hostat

Goosen Ansem Goeswijns man van Jut dr. w. Thomas Ameliss vander Hostat

Ansem zn. Ansem vander Hostat

Jan Ameliss Geritss man van Aleijt dr. w. Ameliss vander Hostat

Rover Henrick Roverssoen man van Lijsbeth Aert Amelis vander Hostat verkopen aan Mathijs en Aert zns. w. Jan die Beirker 7/8 deel van de helft van de hoeve “tguet te Thuynen” van w. Amelis van Mylheze) in Mylheze met toebehoren in Helmont, Doerne, Aerle en Mierle

Ghijsbert vanden Laer Janss ziet af van vernadering

Corstiaen en Jenneken onm. kinderen w. Peter Bathen

BP 1445-1446 Bakel f 83

Jenneken dr. Roelof Arnts X w. Margriet Aert Nollens

Robbert Robbertss van Bakel man van Yda dr. Roelf Arndt X w. Margriet voorn.

BP 1445-1446 Bakel f 83

Gerit Gerit Snijderss van Uden

Hector Specier

BP 1445-1446 Bakel f 93v

Aleijt wed. Dirck Gerits Sceper

en haar broer Goossen zn. w. Henrick Lijnders

BP 1445-1446 Bakel f 93v

Henrick van Beest bezat een huys, erf, hof en aangelag “tgoet Sceepstal”, tussen de hoeve “tgoet ten Kemenaden” en de gemeijnt

BP 1445-1446 Bakel f 96

Ansem Jan Maess

Amelis Henrick Stoven

Lucas Thomas Jan Maess

Jan vanden Hoernic man van Kathelijn Thomas Jan Maes dr.

BP 1445-1446 Bakel f 96 dd 1-7-1446

Jan en Aert zns. w. Aert Myckart en Jan Hubrechss vanden Rypelsberch krijgen in erffpacht de helft vande hoeve “tgoet te Thuynen” (van w. Amelis van Milheeze) in Milheeze (behalve de houtwas op die Berch en in die Beircken) om 6 mud rogge Helmondse maat op Lichtm. 2/3 aan Ansem en 1/3 aan Amelis.

BP 1445-1446 Bakel f 96

Marcelis Marceliss vander Eycken ziet af van vernadering

BP 1445-1446 Bakel f 96v

Hr. Goossen Keymp zn. w. Henrick Keympe van Eyndoven, kanunnik in den Bosch

Goossen Henrick Schuermans

Jan Henrick Schuermans

Jan die Sweert, linnenwever

pacht uit goet “Loefvenne”

BP 1445-1446 Bakel f 111v

Leunis Janss van Gemonden

Jan van Eyndoven

Laureijns vanden Broec nat. zn. Wouter vanden Broec

BP 1445-1446 Bakel f 167

Aert Aert Jutten soen van Bakel

Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1445-1446 Bakel f 193v

Jan Jacopss van Gestel, bezat de helft vande hoeve “ter Schaut”

BP 1445-1446 Bakel f 200v

Lambert nat. zn. w. Lambert nat. zn. w. Lambert van Liessel

Jan Jen Lemmenss van Milheeze

Jacop Jacop Loyenss van Bergelen

BP 1445-1446 Bakel f 224v

Jan Aert Corstiaens

Aert van Egelmeer zn. Kathelijn V.E.

Jan Tymmermans

Jan Janss die Bruyn

BP 1445-1446 Bakel f 244v

Jan van Huesden

Gerit Gerit Snijderss

BP 1445-1446 Bakel f 285

Jan zn. w. Jan Willemss van Bakell

BP 1445-1446 Bakel f 328

Lambert van Loen de jonge zn. w. Lambert vander Haghe belooft Jan Dirx van Gerwen 15½ peters en 16 mud rogge Helmontse maat op aanmaning van Jan te leveren op Cruysschot in de Par. v. Bakel. 19 nov.1445

BP 1445-1446 Bakel f 339 (Milheeze)

Mathijs en Aert zns. w. Jan die Beircker

Jan Dirck Wellens

Everart Peter Bathens

Wouter Ansem Goeswijnss

Goossen Ansem Goeswijnss

BP 1445-1446 Bakel f 339

Thomas Amelis Ameliss vander Hostat

Ansem Ansems vander Hostat

Jan Amelis Gerits

Aleijt Aerts vander Hostat

BP 1446-1447 Bakel f105

Jan die Swert, linnenwever

Hr. Goossen Keymp, kanunnik in Den Bosch

Jan Aertss van Uden

Henrick Bloyman

pacht uit goed “Loeffenne”

BP 1446-1447 Bakel f 238v

Goyart van Ghemert

Jan van Bruheze

Goossen Heym

Henrick van Bruheze

BP 1446-1447 Bakel f 248v

Jan Otto Willemss man van Kathelijn Dirck Tielen

Mathijs Janss die Beircker

BP 1446-1447 Bakel f 277v (Milheze)

Jacop Jacop Loyens van Beirgulen man van Lambertken dr. w. Lambert nat. zn. w. Lambert van Liessel

Jan Jan Lemmenssoens soen van Milheze

Hr. Wouter van Beke nat. zoon van Jan van Beke, priester

BP 1446-1447 Bakel f 280v

Otto Kuvyts

Mathijs Janss die Beircker

Jan Otto Willemss

BP 1446-1447 Bakel f 285

Aert Aert Knijts  (Kuvijts?)

Matheeus Janss die Beircker

Herman Otto Willemss

BP 1446-1447 Bakel f 296

Jan, Willem en Aert zns. w. Jan Ghorijss

en hun schoonbroer Jan Buck man van Bertha Jan Ghorijs dr.

Hadewijch wedue Wouter Ghorijss

BP 1446-1447 Bakel f 296

Baudewijn, Goossen, Margriet en Hilleke kinderen w. Jacop Judaes

en hun schoonbroer Matheeus Janss van Uden man van Alijt Jacop Judaes

BP 1446-1447 Bakel f 296

Aelbert Goossenss van Vlymen

Reymbout Dirck Reymboutss

Jan van Amstel

Lijsbeth en Kathelijn, dochters w. Gerit van Amstel

Willem Willemss Colay man van Mechtelt Gerit van Amstel

BP 1446-1447 Bakel f 296

Gerit van Amstel bezat die hoeve van Loefvenne bij de brug.

BP 1446-1447 Bakel f 296

Thomaes van Mameren+ man van Beatrijs+

Jan van Audenhoven

Marcelis van Hoculem

 

BP R1217 1446-1447 Bakel f 316v

Heilwich van Steewijc alias van Camijc man van Lijsbeth dr. w. Gerit v. Amstel, zn. wijlen Henrick vander Schaut, bezit een erfpacht van 5 mud rogge maat van Helmond uit een erfpacht van 3 ½ mud te betalen uit een kamp land genaamd Den Groten Camp in Bakel bij de brug Die Bakelse Brugge tussen een weg enerzijds en een weiland van wijlen Jan Claessoen anderzijds, verder uit de helft van behorend tot genoemde Gerit in een weiland aldaar tussen de genoemde Camp enerzijds en het erf genaamd Der Bestenbeempt anderzijds welk bezit Gerit van Amstel van Henric Knuyt voorheen verwierf.

Het bezit wordt overgedragen aan Alart zn w Merselis vander Eycken.

BP 1446-1447 Bakel f 332v

Laureyns Dirck Tielmans van Bakel en zijn nat. zn. Tielman

Henrick Jan Myckarts

Jan Vloemans

BP 1446-1447 Bakel f 245v

Hr. Roelof Rover van Eijnshouts, priester (bezit de helft van een hoeve op Esp)

en zijn nat. kijnderen; Jan, Henrick en Luytgart.

BP R1217 1446-1447 Bakel f 361 dd 28-9-1447

Mabelia dr. w. Henrick Myckarts met haar voogd een erfpacht van een mud rogge maat van Helmond welke erfpacht Marselis Ansem Selen soens soen betaalt aan Mabelia uit een stuk land tussen Willem Cuppens en Jan vander Braken en uit een stuk land in de akker van Bakel tussen Goyart Kerpers en Jan vander Braken voornoemd en uit een stuk land in dezelfde akker langs de gemeyne keirckweg en uit een stuk land ter plaatse aan die Tommelstraet

erfelijk overgedragen

BP 1446-1447 Bakel f 428v

Gerit Hals

Weyndelmoet wedue Jan van Authuesden (bezit tgoet “ten Papenrijt”

BP 1446-1447 Bakel f 428v

Gerit Wal zn. w. wiler Wal

Kathelijn wedue Jan Vucht

BP 1447-1448 Bakel f97v

Thomas zn. w. Jan Thomas vanden Hazelberch  (en Jan op fol.98)

hoeve tgoet “ter Rijt” (van Goyart Carper)

BP 1447-1448 Bakel f 98

Jan vander Megen en zijn dochter Luytgart

Simon Jan Brouwers

BP 1447-1448 Bakel f 122

Merselis van Hoculem heeft opgedr. Jacop nat. zn. Jan van Beke zn. w. Wellen de hoeve “die Hove van Loefvenne” (van wijlen Gerit van Amstel) bij de brug.

20 mrt.1448 n.st.

BP 1447-1448 Bakel f 122

Jacop Zibrechts van Hoculem ziet af van vernadering van die Hoeve

Hr. Wouter van Beke (nat. broer van Jacop zn. w. Jan van Beke), priester

BP 1447-1448 Bakel f 122

Marselis van Hoculom had de hoeve van Loefghenne verkregen van Aert Jan Ghorijss

BP 1447-1448 Bakel f 125

Henrick van Amstel nat. zn. w. Gerit van Amstel

Jorden vander Schaut bezit 1/3 deel in de hoeve “tgoet ter Schaut” en “Diersdonc”

BP 1447-1448 Bakel f 125

Gerit Jans Stricker

BP 1447-1448 Bakel f 137v

Henrick van Beest (bezit een visserij, heivelden en andere goederen in de Par. van Bakel)

die vicarij gaat van Bakel tot Rijxtel

Goyart van Kuyck

BP 1447-1448 Bakel f 152

Jan en Peter zns. w. Peter Dapper

en Jan Goyart Hubens man van Margriet Peter Dapper, hebben opgedr. Jan Janss die Bruyn 2/3 deel in 1/4 deel van een bruexken in Mijlheze achter die schuer (als boven)

BP 1447-1448 Bakel f 152

Claes (Coel) vander Merendonck heeft opgedr. aan Jan Janss die Bruyn 1/3 deel in 1/4 deel van een bruexken in Mylheze achter de schuur van Kathelijn vander Egelmeer. 24 mei 1448

R1218, 1447-1448 Bakel f213, dd 13-11-1447

Ansem zn w Jan Maessoen een erpacht van twee mud rogge maat van Helmond van een erfpacht van 6 mud rogge welke pacht van 6 mud rogge Jan en Aert broers en zoons van wijlen Aert Mickart en Jan zn w Hubert van Rypelsberch betalen aan genoemde Ansem voor twee derde delen en Melis zn w Henric Stovensoen voor een derde deel voor de helft van de hoeve genaamd tguet te Thuynen voorheen van Melis van Milheze in Bakel ter plaatse Milheze en uit de helft van het toebehoren van genoemde hoeve en genoemde Ansem, Melis en Lucas zns w Thomas zn w Jan Maessoen en Jan van den Hoernic … behalve twee houtwassen hen toebehorende samen met medeerfgenamen waarvan een ter plaatse Die Berchvlaes en de andere ter plaatse Die Beircken gelegen, welke helft van de hoeve met toebehoen Jan en Aert broers, zoons van w Aert Mickaert en Jan zn w Hubert van Rypelberch voorheen van Ansem, Melis en Lucas en Jan vanden Hoernic in pacht verwierven, overgedragen aan Jan van Loen alias die Guliker nat. zn. w. Jan van Loen

BP 1447-1448 Bakel f 240

Jan Aertss van Uden

Jan Swart, linnenwever

Hr. Wouter van Beke nat. zn. Jan Willems van Beke

Henrick zn. w. Jan van Uden

pacht uit tgoet “Loefvenne”

BP 1447-1448 Bakel f 252

Willem van Withom;

Peter en Hilleke nat. kinderen w. Marselis van Kriekenbeke

Aleijt Gerit Bloemers

Willem Zuermont zn. w. Willem

BP 1447-1448 Bakel f 252

Willem van Withem

Marselis vanden Beerne

Ywaen (gen. Weyn) zn. Aert Vestarts

BP 1447-1448 Bakel f 257v

Jan, Willem en Aert zns. w. Jan Gorijss

Jan Buc

Hadewijch wed. Wouter Gorijs

BP 1447-1448 Bakel f 257v

Boudewijn, Goossen. Margriet en Hilleke, kinderen w. Jacop Judaes

Matheeus Janss van Uden

Aelbert Goossenss van Vlymen

Reymbout Dirck Reymboutss

die hoeve van Loefvenne van w. Gerit van Amstel bij de Brug

BP 1447-1448 Bakel f 257v

Marselis van Hoculem

Hr. Wouter van Beke, priester, nat. zn. Jan van Beke zn. w. Wellen

BP 1447-1448 Bakel f 280v

Peter Henrick Duysschen

Luytgart Willem Duysschen

BP 1448-1449 Bakel f4 Milheze

Mathijs Janss die Beircker

Goyart nat. zn. w. Aert Goyaerts en van Jut Aert Jutten

Lambert van Doernen

Willem die Louwer

(land dMylleken)

BP 1448-1449 Bakel f 11v

Goossen Toelinc weduwnaar van Aleyt dr. w. Willem Borman X Heilwich Willem Aert Smans van Helmont

Peter Claes van Bekel

Frederick Mychelinc zn. w. Jacop

BP 1448-1449 Bakel f 11v

Luytgart dr. w. Aert Aert Smeeds van Mierle en haar kinderen Aert en Jan

(verweckt door w. Wijnrick die Vischer)

BP 1448-1449 Bakel f 28

Gerit Janss van Amstel

Jorden vander Schaut (bezit 1/3 deel inde hoeve tgoet “ter Schaut”)

Henrick van Amstel nat. zn . w. Gerit van Amstel

(pacht o.a. uit de hoeve Diesdonc)

BP 1448-1449 Bakel f 42  (Milheze)

Adam Aert Rutgheri vanden Ghoer

Mathijs die Beircker zn . w. Jan

Bruysten Gerrits vanden Winckel

BP 1448-1449 Bakel f 42

Henrick van Bruheze weduwer van Jenneke Jan Henrick Roefs en zijn dochters:

Jonckvrouw Margriet weduwe Berthout die Lu

BP 1448-1449 Bakel f 42 (Milheze)

Willem van Ponsendael zn. w. Lucas

Jan van Berkel

Henrick van Milheze hertrouwt met Jonckvr. Aleyt dr. w. Lucas v. Ponsendael

BP 1448-1449 Bakel f 61

Mechtelt wed. Amelis Jordenss van Esp

en haar kinderen Henrick en Marie en haar schoonzoon (?)

Mathijs Everartss vanden Stockvenne (man van Jut?)

BP 1448-1449 Bakel f 65

Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1448-1449 Bakel f 73

Everart van Doernen (bezit de hoeve “tguet te Cruysschot”)

de kinderen w. Gevart Corstiaens vanden Mortel

BP 1448-1449 Bakel f 89

Henrick van Beest geeft ten erfchijns Henrick Gerit Selen van Helmont 10 buender hei in Milheeze om 10 oude groten op zondag na alderheiligen

Henrick Kuyst zn. w. Henrick ziet af van vernadering; 22 aug 1449

BP 1448-1449 Bakel f 95

Everart van Doernen (bezit de hoeve “Cruysschot”)

Jacop Goloy

BP 1448-1449 Bakel f 121

Gerit die Stricker zn. w. Jan

Hr. Jan van Oeffel, priester

Jorden vander Schaut (bezit de hoeven “ter Schaut” en “Diersdonc”)

BP 1448-1449 Bakel f 230

Kathelijn Gerits van Amstel wed. van Aert van Dynther en haar dochters Geritken en Marie

BP 1448-1449 Bakel f 230

Thomas (leefde vroeger) schoonzoon van Dirck vander Vesten

Henrick, Jan en Kathelijn kinderen w. Peter van Overscoyt

BP 1448-1449 Bakel f 301

Gerit en Jan zns. Jorden vander Schaut van Bakel

Rutger van Arkel

BP 1449-1450 Bakel f15

Jan, Lijsbeth en Kathelijn, kinderen w. Gerit van Amstel

en hun schoonbroer Willem Colay zn. Willem Colay man van Mechtelt

Die hoeve van Loefvenne was vroeger van w. Gerit van Amstel

BP 1449-1450 Bakel f 15

Jan van Audehoesden

Thomas van Mameren+

Hadewijch weduwe Willem Janss, bontwerker, en zoon Jan

Aleit Ghijsbert Gansvoet moeder van Hadewijch voornoemd.

Hr. Wouter van Beke, priester

Jan uuten Weerde

BP 1449-1450 Bakel f 15

Sijmon die Hoesch

Herbert Brant zn. w. Henrick Brant

BP 1449-1450 Bakel f 30v

Willem van Ghent (bezit tgoet de hoeve “tgoet ter Asdonc”)

Mr Aert van Weilhusen

BP 1449-1450 Bakel f 69v

Jan nat. zn. Hr. Jan van Vijfeycken, priester

man van Margriet dr. w. Hr. Aert van Goer, pr., vicaris perpetuus van Hees en van Gisella dr. w. Zeger van Wordray(?)

BP 1449-1450 Bakel f 69v

Mechtelt wed. Willem vanden Goer en haar zns. Henrick en Gielis

Ghijsbert Willem Janss

BP 1449-1450 Bakel f 145

cijns uit een hoeve

BP 1449-1450 Bakel f 158v

Aert Jan Gerit Wouterss

Aert Janss die Sluyter

Jan Gerit Wouterss

BP 1449-1450 Bakel f 168v

Jan, Willem en Aert zns. w. Jan Gorijss

Jan Buc

Hadewijch wed. Wouter Gorijs

BP 1449-1450 Bakel f 168v

Boudewijn, Goossen, Margriet en Hilleke, kinderen w. Jozef Judeas

Mathees van Uden zn. w. Jan

Aelbert Goossenss van Vlijmen

Reymbout Dirk Reymbouts

die hoeve Loeffvenne (van w. Gerit van Amstel) bij de Brug

BP 1449-1450 Bakel f 168v

Marselis van Hoculem

Hr. Wouter van Beke nat. zn. Jan van Beke zn. w. Wellen

BP 1449-1450 Bakel f 172

Willem de aude en Willem de jonge zns. w. Jan van Bakel, tripmaker

en hun schoonbroer Aert Jans van Laerhoven man van Mari

Matheeus Willem Jan Tielenss

BP 1449-1450 Bakel f 186v

Everart van Doernen (bezit de hoeve “tgoet te Cruysschot”)

Dirck Henrix die Visscher

Jacop Cuper zn. w. Gielis

BP 1449-1450 Bakel f 186v

Gerit zn. w. Gerit die Weert en zijn zn. Jan

Jacop Goerij

BP 1449-1450 Bakel f 193v-198

Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal.

BP 1449-1450 Bakel f 212v

Jan Myckaert zn. w. Aert Myckaert

Roelof Goyartss vander Hyndert

BP 1450-1451 Bakel f44

Hr. Wouter van Beke, pr.

Jan Aertss van Uden

(pacht uit tgoet “Loeffenne”)

BP 1450-1451 Bakel f 100

Weyndelmoet wed. Jan van Autheusden geeft aan haar zn. Jan haar tocht in die

hoeve te Papenrijt.

Jan verkoopt daaruit aan Willem Willem Stercken van Helmont een pacht van 1 mud rog Helmondse maat op Lichtm.; 2 juni 1451

BP 1450-1451 Bakel f 224v

Everart van Doernen (bezit de hoeve “Cruysschot”

Jan Moeden zn. Henrick

BP 1450-1451 Bakel f 244 dd 9-1-1451

Jan Hubrechtss van Rypelsberch heeft opgedr. aan Jan en Aert zns. w. Aert

Myckaert, 1/3 deel in de helft van de hoeve tguet “te Thuynen” in Milheze (van w. Amelis van Milheze)

BP 1450-1451 Bakel f 244

Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stovens, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic behouden hun recht op twee houtwassen n.l. op die Berchvlaes en in die Beircken.

BP 1450-1451 Bakel f 244

Jan en Aert zns. w. Aert Myckaert en Jan Hubrechtss van Rypelsberch hadden de helft in die hoeve in erfpacht gekregen van Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stovens, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic.

BP R1221 (1450-1451) Bakel f 251, 28-2-1451

Everart van Doerne, zn w Gevart van Doernen heeft verkocht ten behoeve van meester Marten van Zoemeren kanunnik in Den Bosch een erfcijns van 20 goudguldens (overlense Rijnsguldens genoemd) met een waarde van vier kronen genaamd koervorsten, te betalen uit zekere hoeve Cruysschot, voorheen van Gevart van Doerne tussen genoemde Everard zijn zoon gelegen in Bakel met alle toebehoen op welke plaats dan ook, verder uit huis en schuur en andere gebouwen, hof, 6 mud bouwland, 19½ buunder wei en 12 buunder beemd, alles aan elkaar gelegen, gelegen naast de gemeint van Bakel enerzijds, het water genaamd de Aa, naast een beemd genaamd Moedelsbeempt, vroger van Jan van Gerwen, nu van zijn kinderen, en naast de Commandeursbeempt anderzijds strekkende van de gemeint van Helmond tot aan het erf van Joorden vander Schaut; verder uit de genoemde beemd des Commandeursbeempt genaamd van 8 buunder gelegen ook in Bakel tussen genoemde Moedelsbeempt enerzijds en de overige genoemde erven van genoemde Everardus. Verder uit een zekere hoeve van Everardus in Deurne ter plaatse tHaghe eynde te weten huis, schuur, en andere gebouwen, hofdaaraan gelegen van 2 bunder land gelegen naast de gracht behorend tot het leengoed van Everardus enerzijds en het erf van Jan Hacken anderzijds en een eind, strekkende met het andere eind aan de openbare weg. Verder uit erven die behoren bij genoemd huis, in de akkers van Doerne in meerdere percelen ter grote van drie mud land; verder uit beemden en weiland van 5 bunder of daaromtrent gelegen aan het eind van de akker van Doerne tussen het water genaamd de Aa enerzijds en de erven van Jan van de Water, Jan Hacken en Rutger Maes en anderen anderzijds strekkende met een eind aan het erf van heer Marcelis vanden Boghart, priester. Verder uit een huis met hof en kamp land daaraan gelegen van twee mud gelegen in Doerne ter plaatse tHaghen eynde tussen het erf van Jan Hack en Henric de Bruyn enerzijds en een steeg van de kinderen van Andries vander Haghe anderzijds strekkende van genoemde steeg tot aan de gemene weg; Verder uit drie bunder weiland genaams Eussel in Doerne tussen het erf van genoemde kinderen van Andries vander Haghe enerzijds en het erf van Jan Hacke, Jan van Rut, en Jan vanden Water anderzijds strekkende van het erf van Rutger Maes tot het water genaamd die Aa; Verder uit alle andere erven en goederen, zowel cijnsgoed als allodiale in cijns uitgegeven goederen van Everardus, een erfpacht van 5 ½ mud rogge Bossche maat van Willem van Engelen, een erfpacht van 4 mud rogge Helmondse maat van Dirk de Visscher en een erfpacht van 3 mud en 2 lopense rogge Helmondse maat aan Everard te betalen in het huis van Gevaert uit genoemde des Commenduersbeempt en een erfpacht van 8 lopense rogge Helmondse maat van Jan van Rut en een erfpacht van 7 lopense rogge Helmondse maat van Jan vanden Water uit genoemd huis, hof en kamp.

BP R1221 (1450-1451) Bakel f 271v en 272

Wijlen Willem Goossenss van Engelen en zijn vrouw Weyndelmoedis

Adriaan Breescilt man van Aleyt Jan Oliviers

Goederen in Den Bosch, Vught,

Hoeve Cruysschot van Everart van Doernen en 8 buunder beempt

Huis en hof in Boekel naast de kapel van St Agatha

Etc.

BP 1450-1451 Bakel f 279v

Roelof Goyartss vander Hijndert

Wijnrick Geritss vander Vondervoert

Jan Aert Kuvijts (Knuyts)

BP 1451-1452 Bakel f17

Hr. Claes vander Dussen, commandator van Gemert verhuurt voor 12 jaar vanaf St. Jan a.s. aan Gerit Janss van Vorendaal de tiend (vant huis van Gemert) in Milheze om 25 mud rog Ghemertse maat op Lichtm. te leveren in Ghemert.

31 dec. 1451

BP 1451-1452 Bakel f 20v

Jan Gerit Wouter Jan Belen soens soen man van Aleyt Aert Aert Giben heeft opgedragen aan zijn schoonzoon: Gerit Jan Keymp man van Hadewijch een hoeve op Overschot met de helft der beesten. 12-1-1452 n.st.

BP 1451-1452 Bakel f 20v

Lijsbeth wed. Eris Dirck Spapen en haar kinderen zitten als pachters op die

hoeve

BP 1451-1452 Bakel f 20v

Jan Gerit Wouter Jan Belen had de helft van die hoeve verkregen van Peter Wouthem, Jan Aert Snoec en Hogart Bruystenss vander Heze

BP 1451-1452 Bakel f 26

Frederic Michelinc man van Jonkvr. Marie dr. Jan van Amstel X w. Lijsbeth dr. w. Geerlink v. Nuwelant bezit de hoeve tguet “tot Espe” op Espe

BP R1222 1451-1452 Bakel f 69v dd 24-6-1452

Ansem en Jan zns. w. Willem vanden Overschot een stuk land in Bakel in de Stockbeemde tussen ..lierie zn w Goyart Peterssoen en Jacob zn w Willem die Oem enerzijds en Gerit Kaerle en Rodolph vander Hyndert anderzijds strekkend van Alard vander Horst en Hendrik zn Gerit Selen tot aan Rutger van Eycke en een zekere genaamd Langheyn erfelijk verkocht aan Aland zn. w. Marselis van Gheneneynde

Aland zn w Merselis van Gheneneynde twee derde delen van de beesten in de hoeve van Moersel behorend tot het huis van Postel in de parochie Liedrop en twee derde delen van de landbouwwerktuigen overgedragen aan Goyart zn w Goyart vander Hoeven

BP 1451-1452 Bakel f 77v

Aert Snoecx zn. w. Dirck Snoecx vander Zandvoort, man van Ermgart Andries Goyart Andriess

Pauwels van Vladeracken+ man van Lijsbeth en hun zn. Jan

BP 1451-1452 Bakel f 77v

tgoed “Loeffen” (vroeger van Jan van Loeffen)

Hr . Wouter van Beke, priester , nat. zn. Jan van Beke

Dirck Aertss van Gheel

BP 1451-1452 Bakel f 85v

Jan Eustaess van Brakel man Jonkvr. Geritken dr. w. Aert van Dynther

BP 1451-1452 Bakel f 94v

Godscalck Roesmont

Ghijsbert Roesmont

Lijsbeth dr. van Godscalck Roesmont

de zusters van Orthen in den Bonte

R1222 f 094v 06 di 05-09-1452. Vertaling Stan Ketelaars
Godescalcus Roesmont droeg over aan de secretaris, tbv de zusters van Orthen van het huis van Sint-Andreas, in Den Bosch, tegenover het klooster van Sint-Clara, naast de Hinthamerstraat, zijn vruchtgebruik in een lijfrente van 10 Overlens Rijse gulden of de waarde ervan in ander goed goud, welke lijfrente hr Johannes Bruinicx commendator van het huis van Beckevoirt beloofd had aan Ghisbertus Roesmont, tbv Elisabeth wettige dv Godescalcus Roesmont, een helft te betalen op 1 mei en de andere helft op 1 oktober, gaande uit (1) 4 hoeven die behoren aan de {Duitse orde} orde van de heren van H.Maria Jheresolomitanus, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, en toebehoren, (2) alle andere hoeven, cultuurlanden, visrechten, dingbanken, molens, cijnzen, pachten en renten met toebehoren, aan voornoemde orde behorend, gelegen of te betalen onder de dingbank van Gemert, in de parochie van Vught, of elders onder de villicationes van de stad Den Bosch.

BP 1451-1452 Bakel f 125

Weyndelmoet weduwe van Jan van Autheusen en haar zoon Jan

(bezit de hoeve “die Papenrijt”)

Gielis Beerthout van Brugge

BP 1451-1452 Bakel f 168v

Jan Janss van Gerwen bezit een hoeve in die Liesselt

Jan Bremen nat. zn. w. Marselis Bremen

BP 1451-1452 Bakel f 191

Jan van Brakel man van Geritken Aerts van Dynther

Gerit van Amstel

Walraven Janss van Loeffen

(bezit tgoet te Loeffen bij de Brug)

BP 1451-1452 Bakel f 191

Kathelijn Gerit van Aemstel weduwe Aert van Dynther

BP 1451-1452 Bakel f 202v Milheze

Henrick Gerit Selen van Helmont heeft afgedragen aan schep. t.b.v. de geburen van Milheze, 18 bunder hei in Milheze

(Henrick had die 10 bunder ten erfcijns gekregen van Henrick van Beest om 10 oude groten); 26 juni 1452

Henrick Henrick Hubrechtss vernadert die 10 bunder hei op 11 aug.1452

BP 1451-1452 Bakel f 202v Milheze

Jan Stockelman man Heylwich dr. w. Henrick van Beest heeft opgedr. aan een sekr t.b.v. de gefauren van Milheze 1/6 deel in een heiveld (vroeger van H.v. Beest.) in Milheze.  26 juni 1452.

BP 1451-1452 Bakel f 269v (Bruheze)

Henrick zn. w. Goyart van Bruheze belooft aan Goyart van Betmer 29 rijnsgl. op Lichtmis over twee jaar, en zoo rijders oft aanmaning van Goyart op verbinding van al tvee en alle goederen die bij de dood van Henrick zijn op de hoeve van Bruheze.

BP 1451-1452 Bakel f 288v

Jonkvr. Anna wed. Gerit vander Aa verhuurt voor 6 jaar vanaf Pinxteren a.s. aan Aert Aertss Myckart en Henrick Everart Wouter Leytens een hoeve in Milheze om 29 Philippus scilde en 4 steen vlas, tot hekelen bereid, op Lichtm. (en de aude lasten 6 vim stro dekken elk jaar)

int laatste jaar te laatsrecht (cum meuis fructibus); 30 mrt.1452 n.st.

BP 1452-1453 Bakel f3

Geertruyt en Jut drs. w. Jan van Leende X Lijsbeth Jordens van Espe

geven in erfpacht aan Symon Janss de Brouwer een hostad op Espe en ander erven

10 okt.1452

BP 1452-1453 Bakel f 3

Libert Goyartss

Jut dr. w. Aert Jordenss van Espe

BP 1452-1453 Bakel f 83

Aert Myckaert zn. w. Aert Myckaert

Willem Dirx die Louwer

BP 1452-1453 Bakel f 89

Jacop Andries Godert Andriessoensoen

Jan Jan Voertmans soens soen

BP 1452-1453 Bakel f 105

Claes Lambertss Pelser man van Lijsbeth Aert Gerit Sweerts

Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijs

Aert Henrick Mathijs

Claes vanden Put

BP 1452-1453 Bakel f 105

Henrick Peterss vanden Overschot

BP 1452-1453 Bakel f 121

Hr. Henrick van Herssel, vicaris der kerken van Bakel en Doerne

BP 1452-1453 Bakel f 154v

Corstiaen en Heylinck kinderen w. Goyart Hellinx

BP 1452-1453 Bakel f 236v

Weyndelmoet weduwe Jan van Autheusden en haar zn. Jan

bezitten de hoeve “Papenrijt”

BP 1452-1453 Bakel f 236v

Gielis Beerhout zn. w. Gielis Beerhout

BP 1452-1453 Bakel f 270

Willem van Beest bezat erven op Scepstal

(belast met 5 mud rog aan w. Hr. Jan van Berlaer, Hr. van Helmont)

BP 1452-1453 Bakel f 292v-293

Hr. Wouter van Beke nat. zn. Jan van Beke

Peter Aert Michielss 292v

BP 1453-1454 Bakel f24v

Jan Bierman zn. w. Willem Corstiaens

Everart van Doerne

BP 1453-1454 Bakel f 33v

Hr. Wouter van Beke, pr. nat. zn. Jan van Beke

Aert Snoex zn. w. Dirck Snoex vander Zantvoert

Jan Aertss van Uden

pachten uit tgoet “Loeffen”

BP 1453-1454 Bakel f 68

Willem van Dynther weduwnaar van Joffr. Elsbeen dr. Jan Wijflet en zijn zoon Jan en zijn schoonbroer Joost van Hollen man van Jonckvr. Margriet

1/6 deel van windmolen

BP 1453-1454 Bakel f 68

Henrick en Jan nat. zns. Bertout van Wijflet en van w. Margriet nat. dr. w. Hr. Henrick vander Heyden

BP 1453-1454 Bakel f 90

Lambert Corstiaens van Doernen

Herman Eyndhouts

Hr. Henrick van Herssel, pr., investiet der kerk van Zoemeren

Jan van Herzel

BP 1453-1454 Bakel f 90

Jan Nolleken man van Kathelijn dr. w. Gerit van Eyck X Kathelijn Jan van Herssel

Aert Janss vander Papendonc

BP 1453-1454 Bakel f 101v

Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut

Willem zn. w. Jacop vander Hoerenvoert alias Boem en zijn broer Jacop

Henrick en Matheeus vander Rijt broers

BP 1453-1454 Bakel f 148

Aert Sijmonss van Langhel

Kathelijn vander Vesten dr. w. Goyart vanden Broeck

(die hoeve ter Vesten)

BP 1453-1454 Bakel f 184v

Weyndelmoet weduwe Jan van Autheusden en haar zn. Jan

Jan nat. zn. w. Hr. Dirck vanden Haenacker, pr. geheten Jan Oeden soen

BP 1453-1454 Bakel f 189v

Peter Wouter sLuwen

BP 1453-1454 Bakel f 198

Aert Willemss vander Rijt

Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut

Peter vanden Bruel

BP 1453-1454 Bakel f 201v

Gerit Henrix vander Hallen

Jan Janss van Outheusden

BP 1453-1454 Bakel f 207

Jut dr. w. Jan van Leende X Lijsbet Jorden van Espe

Symon Janss die Brouwer

Geertruyt dr. w. Jan van Leende X Lijsbet Jorden van Espe

BP 1453-1454 Bakel f 207

Libert Goyarts

Symon Janss die Brouwer

Frederick Mychelinc

BP 1453-1454 Bakel f 208

Jan Janss van Authoesden

Peter, Yda en Lijsbeth kinderen w. Peter vanden Bruel

Jenneke en Yda drs. w. Mathijs vanden Rijt

BP 1453-1454 Bakel f 208

Henrick+ en Mathijs+ vanden Rijt (broers)

Gerit Henricx vander Hallen

Jacop vander Schaut nat. Zn. W. Jan vander Schaut

BP 1453-1454 Bakel f 210

Symon Janss die Brouwer

Libert Goyarts

Geertruyt en Jut drs. w. Jan van Leende

Frederick Michelinc

BP 1453-1454 Bakel f 227

Aert Jan Wouterss

Aert Henrix van Weert man van Kathelijn Jan Wouters

Sophie Jan vander Oostelbraken

BP 1453-1454 Bakel f 227

Lijsbet wed. Jan Wouterss en haar kinderen Aert, Beel en Kathelijn

Aert zn. w. Jan van Oestelbraken

BP 1453-1454 Bakel f 249

Jan Bertout Scalen

Aert vander Donschot

Margriet Henrick Loeffen

BP 1453-1454 Bakel f 276

Aert zn. w. Jan die Sluyter nat. zn. w. Jan vander Schaut

BP 1453-1454 Bakel f 276

Jan, Henrick en Mechtelt kinderen Jorden vander Schaut

Henrick Henrick van Beest

Jacop vander Schaut

BP 1454-1455 Bakel f22v

Frederick Michelinc

Henrick Robbertss vanden Vossenberch

BP 1454-1455 Bakel f 55v Milheze

Hr. Wouter van Beke, priester, nat. zn. Jan van Beke

Jacop Jacop Loyens van Beirgelen

Alart Alart Alaertss

BP 1454-1455 Bakel f 150v

Henrick Elyas Henrix van Tongelaer

Willem Henrix van Tongelaer man van Yda

Ansem Willem Jan Ghiben

BP 1454-1455 Bakel f 150v

Henrick Henrick Artss die Soelmeker

Jan Andriess Struyff

BP 1454-1455 Bakel f 151

Goossen vanden Mortel

Jan Struyff alias van Beerze zoon van Andries Struyff

BP 1454-1455 Bakel f 283

Frederick Mychelinck

Henrick Robbertss vander Vossenberch

BP 1455-1456 Bakel f28

Frederick Michelinc zn. w. Jacop (Bezit een hoeve op Esp, groot 4 mudzaad Peellandse maat)

Claes Spierinc

BP 1455-1456 Bakel f 56v

Lambert Corstiaenss van Doernen

Jan Wouterss van Acht

Aert Rolff Truden soens soen

Vrouwe Hillegont van Dynther, abdis van Bynderen

BP 1455-1456 Bakel f 72

Gerit die Vrieze zn. w. Jan van Tuyftheze man van Jenneke Peter van Bruessel

Aert die Vrieze zn. w. Jan die Vrieze (van Groetel)

Denijs Claess die Wever 72v.

BP 1455-1456 Bakel f 91

Marselis Thomas vander Eycken man van Heilwich dr. w. Aert zn. w. Goyart nat. zn. w. Goyart van Sceepstal

Jan vander Schaut

Jan Willem van Espe

BP 1455-1456 Bakel f 130 Sceepstal

Goyart Dirck sDeckers man van Yda Andries vander Hage

Philip Philips vanden Haut

BP 1455-1456 Bakel f 130v

Aert Andriessen vander Haghe

Peter Jan Snijder

Goyart Dirck sDeckers

BP 1455-1456 Bakel f 150 Milheze

Mathijs Janss die Beircker

Willem Dirx die Louwer

BP 1455-1456 Bakel f 150v Milheze

Jan van Doernen man van Jonkvr. Agnes dr. w. Jan die Bruyn X Jonckvr. Mechtelt

BP 1455-1456 Bakel f 158v

Jan van Brakel zn. w. Eustaes van Brakel de oude

Wouter nat. zn. Jan van Beke, priester

Pacht uit ’t goed “Loeffen” (vroeger Jan van Loeffen.) bij de Brug

BP 1455-1456 Bakel f 210v

Hr . Wouter nat. zn . van Jan van Beke, priester

Aert Dirck Snoex vander Zandvoert

Jan van Brakel zn . w. Eustaes van Brakel de oude

Pacht uit ’t goed “Loeffen (ook Loeffenne) bij de Brug (vroeger van Jan van Loeffen.)

BP 1455-1456 Bakel f 210v

Jan Aertss van Uden

BP 1455-1456 Bakel f 245-245v-246

Jonckvr. Heilwich weduwe Henrick van Beest en haar kinderen Henrick, Rutger, Beatrijs, Heilwich en Kathelijn

(Deling 20 dec. 1455) goederen op Scepstal (o.a. Hooghuys)

13 oude groten aan de abt van Eptenaken (grondc.) uit de goederen op Scepstal

BP 1455-1456 Bakel f 246v

Beatrijs, Heilwich en Kathelijn krijgen ’t Hooghuis, Hogeacker, Ekelhof etc. ,Molenwyel met visserij etc. etc.

Henrick en Rutger krijgen dat nederhuys etc. etc. 247

BP 1455-1456 Bakel f 278

Jan Aert Myckart

Aert Henrick Mathijss

Aert die Cuper

Henrick van Tuynen

BP 1455-1456 Bakel f 278

Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips

Claes vanden Putt

Laureyn Neve

BP 1455-1456 Bakel f 278

Jan Hubrechts vanden Rypelsberge

BP 1455-1456 Bakel f 375

Henrick Staet zn . w. Goyart van Bynckem

BP 1455-1456 Bakel f 375v

Heylwich, Aecht en Lijsbeth, drs. w. Aert vander Vesten

Lijsbet+ nat. dr. Aert Ghiben vanden Broeck en van Lijsbeth Jan Laets

BP 1455-1456 Bakel f 375v

Andries en Willem zns. w. Aert Ghijben soens soen

Jan nat. zn. Jan van Amstel

BP 1455-1456 Bakel f 532

Aert Wellen Korstiaens

Jan Byermans zn. Wellen zn. w. Wellen Korstiaens

BP 1455-1456 Bakel f 537v

Heilwich weduwe Henrick van Beest en haar kinderen: Henrick, Rutger, Beatrijs, Heilwich en Kathelijn

BP 1455-1456 Bakel f 546v Milheze

Mathijs Janss die Beircker

Goyart nat. zn. w. Aert Goyartss en van Jut Aert Jutten

Thomas Jan Templeer

BP 1455-1456 Bakel f 546v

Luytgart weduwe Aert Myckart

Willem Dirx die Louwer schoonbroer van Goyart nat. zn. w. Aert Goyarts.

BP 1456-1457 Bakel f1v

Weyndelmoet weduwe Jan van Authoesden en haar zn. Jan

(bezitten de hoeve “Papenrijt” tussen een hoeve van w. Jan van Ampstel en de hoeve “Helacker” van de tafel der H.Geest, zie Helmond)

BP 1456-1457 Bakel f 1v

Jan Aertss van Erpe

Anthonis Jan Monix

BP 1456-1457 Bakel f 33v

Beatrijs en Heylwich drs. w. Henrick van Beest

geven in erfpacht en een erfchijns aan Ghijsbert Kuyst zn. w. Jan Aert Udemans (34) hun schoonbroer (man van Kathelijn die 1/3 bezit) 2/3 deel in een hooghuys, in de Hageacker, inden Ekelhoff en Busschelken, in die Gansweyer en int Cleijn beemdeken op Scepstal; 11 dec.1456

In den Molenwyel en de visserij, strekkende tot de beemd “Elshorst” in een stuk vanden Langacker aldaar, strekkende van Robbenbeempt tot dat Cleijn beemdeken

(n.l. ’t stuk strekkende van Rottenbeempt tot een beemd in die akker)

in de helft van een heiveld “tVenne” aldaar

(n.l. de helft strekkende van Robbenbeemd tot Hagheacker)

in de helft van ’t heiveld “die nuwe Heyde” aldaar

(n.l. de helft strekkende van Gheltkenshoff)

in de helft van de beemd “den Houwe”

(n.l. de helft langs Robbenbeemd)

in de beempt “tGoer”

in een buunder beemd naast tGoer

in de helft van de beemd “den Mortel”

bij de Brug vant Hooghuis

(n.l. in de helft bij die brug)

in de helft van den Audenbeempt

(n.l. de helft lang ’t .erf van tClaraklooster vanden Bosch)

om 21 gl. (van 10 Guillelmus tuyn) en 9 peters op Lichtmis.  11 dec.1456

Oude lasten;

2/3 van de helft van 8 mud rog aan Joost Marcelis, en van 7 mud rog aan de Heerl. Helmond, en van 3 mud rog aan Dirck die Sceper, en van 2 Arnoldusgulden en van 13 oude gulden aan de Abt van Epternaken en van 1 penn. uit de visserij.

BP 1456-1457 Bakel f 60v

Hr. Jan Udemanss van Gennep

Jan vanden Overschot van Bakel

BP 1456-1457 Bakel f 83

Hr. Gijsbert, priester, Dirck en Aert zns. w. Jan Snoex X Margriet Gijb Aert Gijben

Lambert Reynerzn. van Nederwetten

BP 1456-1457 Bakel f 83

Dirck, Jan, Aleit en Lijsbet kinderen w, Hubrecht vander Rijpelsberge

Jan Gerit Wouters

BP 1456-1457 Bakel f 109v

Jan Bertout Stalen

Andries Jacop Robbijn van Asten

BP 1456-1457 Bakel f 111v

Weyndelmoet weduwe Jan van Authoesden geeft aan haar zn. Jan haar tocht in de hoeve “die Papenrijt”. 30 apr.1457

BP 1456-1457 Bakel f 111v

Jan van Autheusden draagt de hoeve “die Papenrijt” op aan Jan en Wouter zns. w. Willem van Tuyl. 15 juni 1457

BP 1456-1457 Bakel f 111v

Jacop Gielis Cuper

BP 1456-1457 Bakel f 139v

Rutger van Eyck zn. w. Henrick Boyfaes van Eyck heeft opgedr. aan zijn zoon Henrick een hoeve (om zijn recht daarop te vervolgen)  9 juli 1457

BP 1456-1457 Bakel f 246  (of 146)

De nat. kinderen w. Hr. Aert vanden Goor, perpetuus vicarius van Hees en van Ghijsella nat. dr. w. Zeger van Wordragen (o.a. Margriet getrouwd met Jan nat. zn. Hr. Jan van Vijveijcken, priester)

BP 1456-1457 Bakel f 246

Willem vanden Goer+ man van Mechtelt en hun zns. Henrick en Gielis en hun schoonzoon Ghijsbert Willem Janss man van Jenneke

BP 1456-1457 Bakel f 246

Hr. Aert+, priester, wett. zn. w. Willem vanden Goor

BP 1456-1457 Bakel f 286

Hr. Jan van Oirle alias vander Veste, priester, rector vant Maria altaar in de kerk van Bakel

Geertruyt Otto Knuyts+

Tielman Artss

BP 1456-1457 Bakel f 301

Lijsbeth dr. w. Jan Boenen X Lijsbeth

Dirck Dirck Boenen

Willem nat zn. Hr. Jacop Nouwen, priester en van Lijsbeth Jan Boenen voorn.

BP 1456-1457 Bakel f 311

Jan die Lu verkoopt Henrick Cnoep eijckenhout op tgoet “Vynkenvluege”

(Jan Bierman had eerst daarop geboden). 16 okt.1456

BP 1456-1457 Bakel f 312v

Jan van Brakel de oude zn. w. Eustaes van Brakel

Jorden Jordenss vanden Oetheren

Hr. Wouter, priester, nat. zn. Jan van Beke

pacht uit tgoet “Loeffenne”

BP 1456-1457 Bakel f 324

Gerit en Willem zns. w. Henrick vander Hallen X Yda

Matheeus+ en Henrick zns. w. Willem vander Rijt X Lijsbeth Marselis vanden Hogen Aerle

BP 1456-1457 Bakel f 345v

Gerit Hals weduwnaar van Kathelijn (weduwe van Jan Vucht, staddienaar den Bosch)

Geerlinck Watermael man van Hadewijch

BP 1456-1457 Bakel f 345v

Gerit Wouter Walle

Claes Aertss van Uden

(pacht uit tgoet “ten Papenrijt”)

BP 1456-1457 Bakel f 354v

Jan zn. w. Aert van Yeckendonc X Margriet Aert Andries van Helmont

Jan Goyartss van Bijstervelt man Yda dr. w. Aert zn. w. Aert Andries van Helmond

BP 1456-1457 Bakel f 354v

Corstiaen Wellens

Jan, Henrick en Corstiaen zns. w. Jan vander Vorst

Henrick …. man van Nenne Jan vander Vorst (met zn. Henrick)

BP 1456-1457 Bakel f 354v

Aleyt en Lijsbeth drs. Jan vander Vorst

Ghijsbert van Vlochoven

Aert Andriess van Helmont

BP 1456-1457 Bakel f 354v

Jan Andriess Aert Andriess van Helmont

BP 1456-1457 Bakel f 362v Scepstal

Goyart Dirck sDeckers man van Yda Andries vander Hage

Philip Philipss vanden Hout

Aert Andriess vander Haghe

Peter Jan Snijders man van Kathelijn Andries vander Hage

BP 1456-1457 Bakel f 373

Gerit en Dirck zns. w. Helmich van Kamyck X Jonkvr. Lijsbeth Gerits van Amstel

Alart van Moersel

BP 1456-1457 Bakel f 384

Hr. Wouter van Beeck, priester, nat. zn. Jan van Beeck

heeft opgedr. aan een secr, t.b.v. zijn vader Jan van Beeck de hoeve die Crom Aa. 11 mrt.1457

(Hr. Wauter had die hoeve in erfpacht gekregen van Jan van Brakel, behalve een sesterzaad land, dat Jan van Brakel verkocht aan Jan van Erpe)

Die hoeve de Crom Aa had rechten in de gemeynt van Bakel en in de gemeynt van Doerne

BP 1456-1457 Bakel f 415

Jan van Doernen man van Jonkvr. Agnes Jan Jan die Bruyn

Aert Goyartss van Huesselingen

Aert Henrix Hoernken

BP 1456-1457 Bakel f 422v

Dirck en Aert en Hr. Ghijsbert, priester, zns. w. Jan Snoex X Margriet Ghijsbert Arntss

Peter Jan Tielenss

Aert (broer van Ghijsbert Arntss)

BP 1456-1457 Bakel f 436

Everart zn. w. Everartss vanden Water X Lijsbeth

Henrick Willemss van Beest

Jan Leureynss vander Bruggen

Cijns uit tgoet “dat nuwe goet” op Sceepstal naast “dat oude goet”

BP 1456-1457 Bakel f 437

Willem en Henrick zns. w. Robbert Willemss vanden Vosberch

Jan van Leende zn. w. Henrick Janss

Matheeus Jan Matheeuss

BP 1456-1457 Bakel f 452

Weyndelmoet weduwe Jan van Autheusden en haar zn. Jan

(bezitten de hoeve “Papenrijt”)

Henrick Geritss vander Merendonc

BP 1456-1457 Bakel f 467v

Willem Willem Duysschen

Luytgart Willem Duysschen+

Peter Henrick Duysschen

Gerijs Lambertss vanden Cruysschot

BP 1456-1457 Bakel f 490

Tienden van den investiet van Bakel, Doerne en Gemert

(verhuurt door de commanderij van Ghemert). 10 mei 1457

BP 1457-1458 Bakel f126v

Jan van Brakel man van Jonkvr. Gerarda dr. w. Aert van Dynther

Gheenken Reysnaelden soen

Corstiaen van Bakel, snijder

BP 1457-1458 Bakel f 126v

Roelof Rover zn. w. Rutger Neve

Henrick vander Scaut

Ansem Jan Korstiaens 127

Jonkvr. Marie dr. w. Aert van Dynther

BP 1457-1458 Bakel f 150

Jonkvr. Marie dr. w. Aert van Dynther

Geenken Reysnaelden soen

Corstiaen van Bakel

Roelof Rover zn. w. Rutger Nesen soen.

BP 1457-1458 Bakel f 150

Ancem Jan van Brakel man van jonkvr. Geritken Aert van Dynther

BP 1457-1458 Bakel f 155

Philips vanden Hout

Goossen vanden Hoevel

BP 1457-1458 Bakel f 171

Ghijsbert Janss vanden Laer

Henrick vanden Laer

Dirck Janss vanden Laer

BP 1457-1458 Bakel f 249v

Henrick zn. Gerit Selen van Helmont draagt op aan Jan Willemss van Erpe de helft van 10 buunder hei in Milheze

(Henrick had die 10 buunder verkregen van Henrick van Beest om 10 aude groet erfcijns. ). 19 okt. 1457

BP 1457-1458 Bakel f 270v

Henrick vanden Laer

Jan die Vrieze Dircs Vriesen soen

Ghijsbert Janss vanden Laer

BP 1457-1458 Bakel f 287v

Dirck en Aert zns. w. Jan Aert Snoex

Jan Gerit Wouter Jan Belen

Mathijs die Bercker zn. w. Jan

BP 1458-1459 Bakel f102

Henrick Goyartss vander Bijstervelt

Jan Vloeman

Hr. Marselis vanden Bogard, priester

BP 1458-1459 Bakel f 123

Joost Marselis Henricxs van Wetten weduwnaar van Roelof Ghibens en zijn kinderen Roelof, Marselis, Jan en Mechtelt, en zijn schoonzoon Herman Lambert Pyngen man van Jut

BP 1458-1459 Bakel f 123

Ghijsbert Kuyst zn . w. Jan Aert Udemans

BP 1458-1459 Bakel f 133v

Aelbert, Aleit en Hilleke, kinderen w. Henrick Vinckelman

Rover nat. zn. w. Henrick Rovers

Claes vanden Putt

BP 1458-1459 Bakel f 133v

Aert Henrick Mathijss

Philip Jan Philipss, smid

BP 1458-1459 Bakel f 146

Ghijsbert Vullinck, bakker, zn.w. Ghijsbert Ghijsbert Vullinck

Jan Wael

Willem Bouman

BP 1458-1459 Bakel f 146

Jan Diddenss

Jan Wal

Thomas Blocmaker

BP 1458-1459 Bakel f 146

Jan Berflaesschen

Claes der kijnder alias Plaetmeker

Aert van Luenen, wijntapper

Henrick Hadewigen

BP 1458-1459 Bakel f 210

Laureijns vanden Broeck nat. zn. w. Wouter vanden Broeck

Hr. Jan Brunijnc vande Duitse orde

BP 1458-1459 Bakel f 234v

Jan die Lu (bezit de hoeve “Vynckenvloege”)

Jan Willemss vanden Berge man van Jonkvr. Hadewijch dr. Jan die Lu voorn.

BP 1458-1459 Bakel f 242v

Joost Marselis Henricxs van Wetten en zijn zn. Marselis

Roelof die Berver

Ghijsbert Jan Aert Udemans

BP 1458-1459 Bakel f 270

Lijsbeth dr. w. Aert Ykens X Lijsbet Henrick Mathijs

weduwe van Corstiaen Wellens, en haar zn. Andries

Rover nat. zn. w. Henrick Rovers

Aert Henrick Mathijss

Aert die Cuper

BP 1458-1459 Bakel f 270

Henrick van Tuynen

Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips

Claes vanden Putt

Lambert Neve

Andries zn. w. Jacop Jan Robbijnss van Asten

BP 1458-1459 Bakel f 270

Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijss

Rutger van Eyck zn. w. Bonifaes van Eyck

BP 1458-1459 Bakel f 271

Jan Aertss van Bladell verhuurt voor 6 jaar v.a. Kerstmis ll. aan Jan Willemss van Erpe 5 buunder beemd met een heiveld bij Loeybruggen, en den Venacker met een stuk land daarbij in Bakel.

Ende de helft van de wei die “Hoge Schaut” in Doerne om 12 rijnsgl. en 3 mud en 3 sester rog op Kerstmis. 3 apr.1459

BP 1458-1459 Bakel f 281v  Milheze

Ghijsbert Ghijsbert Ghijsbert Vullinc

Aert Metten Swager

Jan Wael+

BP 1458-1459 Bakel f 281v

Claes Plaetmaker alias der Kijnder

Jan die Lu

BP 1458-1459 Bakel f 281v

Lodewijk Arntss van Milheze

Jan Wael+

BP 1458-1459 Bakel f 287v

Goyart nat. zn. w. Aert Goyartss van Scepstal heeft opgedr. aan Everard van Doerne al zijn erven in Bakel. 5 juli 1459.

Everart geeft die erven weer aan Goyart op 6 juli 1459.

BP 1459-1460 Bakel f43  Milheze

Gerit Jan Evertss van Mylheze

Gerit Janss vanden Laer man van Mechtelt Jan Everits van Mylheze

BP 1459-1460 Bakel f 43  Milheze

Dirck Dirx van Tuynen

Thomas Evertss van Mylheze

Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1459-1460 Bakel f 70 Scheepstal

Ghijsbert Kuyst zn. w. Jan Aert Udenmans man van Kathelijn Henrick van Beest

Beatrijs en Heylwich drs. w. Henrick van Beest

Henrick Gerit Selen van Helmont 70v (verkoopt goederen)

’t Hooghuys en den Hageacker en de Ekelhoff en Busselken en Gansweyen en tcleijn Beemdeken op Scepstal. Moelenwyel, den Langacker, strekkende van Robbenbeemt op dat cleijn Beemdeken; akker bij Robbenbeempt; ½ half heivelt “tVenne” (strekkende van Robbenbeempt tot Hageacker.)

Heivelt die Nuweheide (strekkende van Geltkenshof tot tVenne van Sceepstal)

beemd “den Houwe” (strekkende van Robbenbeempt tot Molenhorst)

Beemd tGoer

1 buunder beemd naast tGoer

Beemd “den Nortel” bij de brug van tHooghuis (tot dien auden beempt)

Den auden beemt naest den Mortel.

BP 1459-1460 Bakel f 70v

Henrick Henrick Kuyst

Henrick Henrix van Beest

BP 1459-1460 Bakel f 71 Sceepstal

Een visserij v.a. Molenhorst tot de Bakelse brug

dat nederhuys, backhuysacker, Byescamp, Beershof, een oliemolen, een beemd “die Stocken”, een beemd “die Wyen”, beemd “die ronde buenre”, beemd “die twee buenre.

BP 1459-1460 Bakel f 166 Milheze

Jan Luesken man van Lijsbeth dr. w. Henrick Janss vander Borchflaesschen

Jan Boechtman

BP 1459-1460 Bakel f 228

Willem Robbert Willemss vander Vossenberch

Jan Aert Myckarts

Goyart Henrix vanden Nuwenhuys

BP 1459-1460 Bakel f 242v

Aleit weduwe Aert Bruysten Henrick Kersmekers, en haar zn. Franck

BP 1459-1460 Bakel f 242v

Willem Aert Vondermans

Aleit zn. w. Aert Wondermans X Yda

BP 1459-1460 Bakel f 281v

Goyart en Jan en Lijsbeth en Henrixken nat. kinderen w. Roelof vander Hyndert en hun schoonbroer Peter Henrick sWevers man van Kathelijn

BP 1459-1460 Bakel f 281v

Jan nat. zn. Lambert van Beke

BP 1459-1460 Bakel f 290v  Milheze

Dirck Janss van Bruheze (bezat chijnsen in Mylheze)

BP 1459-1460 Bakel f 305 v

Ghijsbert Kuyst zn. w. Jan zn. w. Aert Udenmans

Roelof, Marselis, Jan en Mechtelt kinderen w. Joost Marselis Henricx

BP 1459-1460 Bakel f 305 v

Herman Lambert Pyngen

Henrick van Beest

Jan van Cleve man van Mechteit dr. w. Henrick van Beest

BP 1459-1460 Bakel f 305v

Jan Gerits vanden Boghart

Henrick Selen van Helmont

BP 1459-1460 Bakel f 306

Jan Ghijsbertss vanden Berken

Jan Arnt Kortkens

Peter Janss die Berker

BP 1459-1460 Bakel f 312v

Ansem Ansemss vander Eycken

Henrick nat. zn. Daniel

BP 1460-1461 Bakel f20

Aert Aert Struelens bezit de helft in de hoeve “ter Hoger Schaut1

(vroeger van Robbert van Neijnsel)

BP 1460-1461 Bakel f 20

Henrick Janss vander Stappen

BP 1460-1461 Bakel f 53

Goyart vander Rullen man van Hilleke Matheeus die Peyster

Rutger vanden Bomen (bezit een hoeve op Mathijs eijnde)

BP R1231 1460-1461 Bakel f 60

Jan vanden Goer zn. w. Nodeken vanden Kerchove

Willem Posteel

Henrick Willemss vanden Goer

Anthonis gasthuis in den Bosch

BP 1460-1461 Bakel f 74

Mathijs die Bercker

Aert vander Egelmeer

Lambert Alitten zn. w. Lambert Alitten zn zijn zn. Marselis

land in Milheeze genaamd dat groet “Mylleken” in die dingbank van Bakel

BP 1460-1461 Bakel f 88v

Aert Goyarts van Huesselingen

Aert Henrick Hoernken

Rutger vanden Zande

BP 1460-1461 Bakel f 135v

Henrick Janss vander Stappen

Jan van Bladel, vleeshouwer

BP 1460-1461 Bakel f 136v

Aert Aert Struelens bezitter van de helft van de hoeve “tgoet ter Hoger Schaut” (van w. Robbert van Neynsel)

BP 1460-1461 Bakel f 170v

Claes zn. Jan Claess vanden Steen X Jut

Henrick Henricx die Greve

Jan Claess vanden Steen man van Jut Jan Zibben vander Schueren

BP 1460-1461 Bakel f 170v

Jan Henrix die Greve

BP 1460-1461 Bakel f 171v

Jan Henrick meester Henrics weduwnaar van Yda Goyart van Buedel, en zijn zn. Bruysten

R1231 f 211v 08 vr 10-07-1461. Vertaling Stan Ketelaars
De broeders Johannes Noijdens prior, Jacobus van den Hoevel subprior, Gerardus Kepken zv Henricus en Everardus Roesmont zvw Godescalcus, kloosterlingen van Porta Celi bij Den Bosch, droegen over aan Johannes Roesmont zvw Godescalcus Roesmont een lijfrente van 10 Overlens Rijnse gulden of de waarde ervan in ander goed goud, welke rente hr Johannes Brunincx commendator van het huis van Beckevoirt beloofd had aan Ghiselbertus Roesmont, tbv Everardus wettige zv Godescalcus Roesmont, een helft te betalen op 1 mei en de andere helft op 1 oktober, gaande uit (1) 4 hoeven die behoren aan de {Duitse} orde van H.Maria Jherosolomitanus, belivia van Jonctis, gelegen in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, (2) alle andere hoeven, cultuurlanden, visrechten, jurisdicties, molens, cijnzen, pachten en renten, aan voornoemde orde behorend, gelegen onder de dingbank van Gemert, in de parochie van Vught en elders onder de villicationes van de stad Den Bosch, belast met voorwaarden in de brief vermeld.

BP 1460-1461 Bakel f 225

Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

Dirck Dircx van Tuynen

Thomas Everartss van Mylheze

Everart Jan Evertss van Mylheze

BP 1460-1461 Bakel f 225  Mylheze

Gerit Janss vanden Laer

Jonkvr. Anna weduwe van Gerit vander Aa en haar broer Goyart

BP 1460-1461 Bakel f 254  Milheze

Heilwich weduwe Jacop Aert Jueten

Jan die Wael

Henrick Marselis die Molner

Peter Janss die Bercker

BP 1460-1461 Bakel f 273

Aert, Jan, Jacop en Heylwich kinderen w. Aert Struelens (goederen ter Scaut)

Robbert van Neynsel 274

Jan Aertss van Bladel

BP 1461-1463 Bakel f6

Hr. Claes vander Dussen landtcommandeur van de Biezen geeft in erfp. aan Jan Myckart (die al op die hoeve zit) een hoeve (van thuis van Deurne) op gheen Hilacker aan die Beke om 4 mud rog Helmontse maat op Lichtm. en een grondc. 27 oct. 1461

(opmerking: KADOG regest 328)

BP 1461-1463 Bakel f 8v

Aleit weduwe van Dirck Gerit Sceper en haar zns. Gerit, Henrick en Denijs

BP 1461-1463 Bakel f 8v

Henrick van Beest bezitter van een huis, erf, hof, aangelag geheten tgoet tot Sceepstal, naast de hoeve tgoet ter Kemenaden.

BP 1461-1463 Bakel f 8v

Jan Aertss Bossus

Goossen Henrick Lynen

Hr. Jan Buys, priester

BP 1461-1463 Bakel f 134v

Joost van Holten man van Jonkvr. Margriet dr. w. Willem van Dynther X Jonkvr. Elsbeen Jan Wijflet
verkoopt aan Jan Bertout Janss van Wijflet
1/6 deel in een windmolen. 4 dec.1461

BP 1461-1463 Bakel f 161

Jan Aertss van Bladel

Peter Zibrechtss van Plees

Aert Aertss van Bladel

Corstiaen Campaerts zn. w. Jan van den Camp

BP 1461-1463 Bakel f 170

Jan Willemss Bierman man weduwnaar van Christijn Henrick Philips

Dirck Henrick Philipss

BP 1461-1463 Bakel f 172v

Gerit en Henrick zns. Engbrecht van Amstel X Hadewijch Gerit Philips

Henrick Koc, wolwever weduwnaar Lijsbeth dr. w. Engbrecht v. Amstel X Hadewijch

BP 1461-1463 Bakel f 220

Gerit vander Scaut nat. zn. w. Jorden vander Scaut, weduwnaar van Heylwich Goessens van Elekom, en zijn zoon Jan

BP 1461-1463 Bakel f 348v

Jan van Bladel, vleeshouwer

Dirk, Jan, Aleit en Lijsbeth kinderen w. Hubrecht (Hoebbe) vanden Rijpelsberge

BP 1461-1463 Bakel f 363

Dirck Matheeus Kytsart

Henrick en Jorden zns. w. Jan vander Schaut

BP 1461-1463 Bakel f 363

Dirck en Gerit zns. w. Aert Vrancken

Gerit Claes Hagens van Scijnle

Jan Aertss van Bladel

R1232 f 385v 12 do 21-04-1463. Vertaling Stan Ketelaars
Hr Nijcolaus van Dussen provinciaal van de balivia van Jonctis orde van H.Maria Jheresolonittanus, beloofde, voor zich en geheel voornoemde orde, aan Arnoldus Heer zv Ghisbertus, tbv hem en zijn vrouw Theoderica resp. de langstlevende, een lijfrente van 20 Overlens Rijns gulden geld van de keurvorsten of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, voor het eerst met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1463), gaande uit (1) een hoeve, in Gemert, ter plaatse gnd Haendel, die thans Nijcolaus van der Beersdonc als hoevenaar bezit, (2) een hoeve, gnd het Guet ten Nuwenhuijs, in Gemert, ter plaatse gnd Mildschot, die thans Petrus die Smijt als hoevenaar bezit, (3) een hoeve, gnd Mildschot, aldaar, die thans Johannes van den Zande als hoevenaar bezit, (4) een hoeve, deels gelegen in Bakel en deels in Gemert, ter plaatse gnd op Grotel, (5) alle andere hoeven, goederen, tienden, molens, cijnzen, renten en pachten die aan voornoemde hr Nijcolaus en orde behoren, gelegen of te betalen in Gemert en elders onder de villicatio van de stad Den Bosch. Hij beloofde garantie op verband van alle goederen van zowel de orde als de balivia van Jonctis en met name van de commendarij van Gemert. Voornoemde Arnoldus Heer verklaarde een brief te hebben ontvangen met de zegels van voornoemde hr Nijcolaus, commendatoren en andere mannen van voornoemde orde, waarin de lijfrente staat, waarmee hij deze lijfrente kan manen, en verder niets.

BP 1232 f 385v 13 do 21-04-1463. Vertaling Stan Ketelaars
En hij kan altijd terugkopen, elke gulden met 10 dezelfde guldens, de rente van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen.

BP 1461-1463 Bakel f 388v

Gerit zn. w. Udeman die Wolf

Henrick Janss die Bercker

Henrick die Hanscoemeker zn. van Peter Janss

BP 1461-1463 Bakel f 462

Henrick Henrix van Beest

Henrick Gerrit Selen

Jonkvr. Heilwich dr. w. Henrick van Beest

BP 1463-1464 Bakel f36

Ghijsbert Janss vanden Maey

Henrick, Gerit en Aert zns. w. Henrick Thijss

Jan Gerit Kaerls

BP 1463-1464 Bakel f 36

Cornells, Margriet en Margriet de jonge kinderen, Mathijs Henrick Thijss

BP 1463-1464 Bakel f 60

Jan van Bladel, vleeshouwer

Jan Byerman zn. w. Wellen Korstiaens

Jan Willemss

BP 1463-1464 Bakel f 74v

Frederick Michelinc zn. w. Jacop

Peter Claess van Bakel

Goessen Toelinc

BP 1463-1464 Bakel f 222

Gerit Knuyt

Ghijsbert Janss vanden Waey

Jan Gerit Kaerls

BP 1463-1464 Bakel f 74v

Joost, Kathelijn en Ermgart kinderen w. Jan vander Overschot

BP 1463-1464 Bakel f 82v

Jacop nat. zn. Jan Wellenss van Beke heeft opgedr. aan een sekr. t.b.v. Mr. Gerit Hornken, priester, die hoeve van “Loeffenne” (van w. Gerit van Ampstel) te Bakel bij de brug. 23 juii 1464

Marcelis van Hoculem had die hoeve van Loeffenns opgedr. aan Jacop nat. zn. Jan Wellens van Beke.

BP 1463-1464 Bakel f 135v

Jan Byerman zn. w. Willem Korstiaens heeft opgedr. aan Jan Willemss van Erpe 4 buunder beemd “die Vloet”

een wei eeussel “die Loybrugge”

en een stuk hei “den Berchart”. 13 sep.1464

(Jan Byerman had die verkr. van Jan van Bladel, vleeshouwer)

BP 1463-1464 Bakel f 164v

Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1463-1464 Bakel f 177v

Gerit Thomass vander Eycken

Jan en Aert, zns. w. Aert Mickart en Jan Hubrechtss van Rypelsberch hadden de helft van de hoeve “tguet te Tuynen” in erfpacht gekregen van Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stoven, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic.

BP 1463-1464 Bakel f 177v

Jan zn. w. Jan van Loen alias die Guylicker

BP 1463-1464 Bakel f 207v

Ansem van Bladel zn. w. Jan Giben verkoopt Ghijsbert Ansems vander Eycken een huis op Overschot en landerijen. 6 sep.1464

BP 1463-1464 Bakel f 222

Henrick, Gerit en Aert zns. w. Mathijs Henrick Thijss

Lijsbeth weduwe Peter Brugmans

BP 1463-1464 Bakel f 224v Bruheze

Mechtelt weduwe Claes van Colen

Aert Bremmen

Daniel van Bruheze

BP 1463-1464 Bakel f 232v

Jan van Overschot van Bakel

BP 1464-1465 Bakel f27

Peter Willem Tuppens

Aert die Cuper

Henrick van Thuynen

BP 1464-1465 Bakel f 27

Philip Jan Philipss

Henrick Gerit Celen

Rutger van Eyck+

BP 1464-1465 Bakel f 39

Broeder Goossen van Herentals prior der Predikheren inden Bosch

Aert Metten Sweger

Jan die Wylde

BP 1464-1465 Bakel f 39

Jonkvr. Hadewijch vander Schaut vrouw van Geerlinck Watermale

BP 1464-1465 Bakel f 66v-67

Lijsbeth Roelofs vander Hyndert

Peter vander Schaut (nat. zn. Jacop.67) man van Henrixken Roelof (Goyarts)

vander Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 66v

Jan Aert Cortsmitss+

Henrick Vlemync

Peter Henrick Sweverss man van Kathelijn Roelof Goyarts vander Hyndert 67

BP 1464-1465 Bakel f 67

Goyart en Lysbeth kinderen w. Roelof Goyartss vander Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 168

Peter de oude zn. w. Jan Brouwers

Dirck Jan Rietvoerts

Peter en Jan zns. w. Jans Brouwers

BP 1464-1465 Bakel f 172

Goyart en Lijsbet en Jan en Claes nat. kinderen w. Roelof Goyartss vander Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 172

Peter Henrick sWevers man van Kathelijn nat. dr. w. Roelof Goyartss vander Hyndert

Peter nat. zn. w. Jacop vander Schaut man van Henrixken nat. dr. w. Roelof van Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 172

Jan Aert Myckaert

Jan nat. zn. Lambert van Beke

Jan Bierman zn. w. Wellen Corstiaens

BP 1464-1465 Bakel f 172

Willem en Jan zns. van Jan Willem Janss

Willem, Jut en Aleyt kinderen Henrick sCrammen

BP 1464-1465 Bakel f 174v

Willem Yewaen Goyartss man van Aleyt Henrix vander Heyden

Mathijs Janss die Beircker

BP 1464-1465 Bakel f 184

Lambert Aert Heyntkens

Goyart Willem Copijs

Heilwich Thomas vander Vesten

BP 1464-1465 Bakel f 234

Jan nat. zn. Jan Wellenss van Beke heeft opgedr. aan broeder Matheeus Gerit Celen, regulier rector der zusters van Helmond, de hoeve “Loeffenne”, bij de brug (van w. Gerit van Amstel). 11 jan.1465 n.st.

Jacop nat. zn. Jan Wellenss van Beke had de hoeve “te Loeffenne” verkregen van Marcelis van Hoculem.

BP 1464-1465 Bakel f 266v

Dirck, Claes, Willem, Aert, Aleyt en Agnes kinderen w Willem van Bergelen

Henrick Wijnrix van Herende

Dirck de molenaar van Lyeshout

Aert vanden Griende+

BP 1464-1465 Bakel f 267v

Willem Willemss van Bergelen

Henrick Aertss van Herende

Dirck de molenaar van Lieshout

Jan en Peter, Gerit, Andries en Margriet, kinderen w. Jan vander Vloet zn. w. Jan vanden Hoernic

BP 1465-1466 Bakel f65

Peter Henrick sWevers

Mathijs de Beircker

Reyneer Henrick sWevers

BP 1465-1466 Bakel f 121v

Aert Marcelis Sijlmans vernadert de hoeve “Loefvenne” (die broeder Matheeus Gerit Selen, priester, verkregen had van Jacop van Beke, nat zn. Jan van Beke)

5 okt.1465

BP 1465-1466 Bakel f 129v

Jan en Henrick, Mechtelt, Gerit, zns. Jorden Janss vander Schaut en hun schoonbroer Henrick van Beest (tgoet “ter Schaut”)

BP 1465-1466 Bakel f 162v

Jan nat. zn. w. Hr. Jan van Vijfeijcken, priester man van Margriet nat. dr w. Ghijssela nat. dr. w. Zeger van Wordragen en van w. Hr. Aert vanden Ghoer, perpetuus vicarius van Hees.

BP 1465-1466 Bakel f 162v

Willem vanden Ghoer man van Mechtelt en hun zns. Henrick en Gielis en hun schoonzoon Ghijsbert Willem Janss man van Jenneke.

BP 1465-1466 Bakel f 162v

Mechtelt en Kathelijn nat. drs. w. Hr. Aert vanden Ghoer, perpetuus vicarius van Hees, en van w. Ghijssela

BP 1465-1466 Bakel f 162v

Aert Haertscheen man van Jenneke nat. dr. w. Hr. Aert vanden Ghoer en van w. Ghijssela

Peter Haeck man van Yda nat. dr. w. Hr. Aert vanden Ghoer en w. Ghijsela.

BP 1465-1466 Bakel f 162v

Henrick Willemss vanden Ghoer

BP 1465-1466 Bakel f 209v

Goyart van Ayen

BP 1465-1466 Bakel f 210

Goyart vanden Rullen man van Hilleke Matheeus die Pesser

Rutger vanden Bomen (Bezit een hoeve op Mathijs eijnde.)

BP 1466-1467 Bakel f168

Een mis in de week – op St. Jans Baptist- en St. Anthonis altaar in de kerk van Bakel, gesticht door Jan van Bladel, vleeshouwer, met 16 vaten rog, Helmondse maat op Lichtm. uit een Hogenbeempt aen die Hogestraet in Doerne

Als die mis met wordt gelezen, moet de rector van dat altaar telkens een stuiver betalen aan de kerkmrs. voor de bouw der kerk.

BP 1466-1467 Bakel f 197v

tClaraklooster in den Bosch

Rutger Boest

Jorden Jordenss vander Oetheren

Aert Rover Boest zn. w. Aert Rover Boest

BP 1466-1467 Bakel f 206v

Jorden Jordenss vander Oetheren

Jan Roelofss van Maren

BP 1466-1467 Bakel f 267v (of 207v)  Milheze

Jan Janss van Gerwen (bezit een hoeve)

Aert Beerwout

BP 1467-1468 Bakel f7

Kathelijn weduwe Aert nat. zn . w. Pauwels Cupers, en haar kinderen Hector en Geertruyt.

Henrick Janss die Berker

Lijsbeth nat. dr. Jan Mickart

BP 1467-1468 Bakel f 11v

Jonkvr. Jenneke weduwe Jan die Luw, geeft aan haar kinderen Goyart, Jan, Adam, Wouter, Willem, Marselis, Heylwich, Margriet, Hadewijch, Alveraet, Oda en Margriet de jonge en Dierxke, haar tocht in een hoeve “op Vlinckenvloeghe”. 2-1-1468 n. st .

BP 1467-1468 Bakel f 18

Henrick Janss die Bercker

Lijsbeth nat. dr. w. Jan Myckart

Aert nat. zn. Pauwels Cupers

Gerit Janss van Amstel

R1237 1467-1468 Bakel f22v dd 2-3-1468

Jan Peter Hennekens man van Heilwich Jan van Oerle, geeft. in erfpacht aan Wouter nat. zn. w. Peter die Lu, 1/4 deel in huys, erf, hof, land en wei eusel tot Genen eijnd, om 2 mud rog Helmondse maat op Lichtm.  2 mrt.1468 n.s

R1237 1467-1468 Bakel f23 dd 3-3-1468

Jan Peter Hennekens, geeft die pacht van 2 mud rogge aan Jan Hubrechts vanden Rypelsberch. 3 mrt.1468 n.st.

BP 1467-1468 Bakel f 39v-40

Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

Jan Aert Corstiaens

De tafel vande H.Geest in Bakel

BP 1467-1468 Bakel f 51v

Jan Rutgerss van Erpe (bezit de hoeve in Espe)

Henrick nat. zn. Hr. Dirck Hanrick Martens van Zoemeren, investiet van Zoemeren.

R1237 f 070r 01 ma 26-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert gemachtigd krachtens zekere brieven beloofde aan de secretaris, tbv Petra dvw Nijcolaus Spierinc en haar broer Anthonius zvw voornoemde Nijcolaus, voor de duur van het leven van voornoemde Petra en na haar overlijden voor de duur van het leven van voornoemde Nijcolaus als hij Petra overleeft, een lijfrente van 10 Overlens Rijnse gulden, 20 stuvers of de waarde ervan in ander goud voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, voor het eerst met Pasen aanstaande (zo 02-04-1469), gaande uit (1) 4 hoeven die behoren aan de orde van de H.Maria Jherosolomitanus van de balivia van Jonctis, gelegen in Gemert en Bakel, ter plaatse gnd Grotel, (2) alle andere hoeven, cultuurlanden, visrechten, jurisdicties, molens, cijnzen, pachten en renten die aan voornoemde orde behoren, gelegen onder de dingbank van Gemert, de parochie van Vught en elders onder de villicatio van de stad Den Bosch, (3) alle andere goederen die behoren aan voornoemde orde en balivia van Jonctis. Voorwaarde is dat Johannes Spierinc en zijn vrouw jkvr Elisabeth dvw Marselius die Lu resp. de langstlevende van hen beiden de rente zullen beuren, zolang voornoemde Petra resp. Anthonius leven. Voornoemde hr Arnoldus commendator verklaarde van Johannes Spierinc ontvangen te hebben 111 dezelfde guldens als koopsom van de rente.

R1237 f 070r 02 ma 26-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus beloofde aan de secretaris, tbv Theodericus die Lu zv Adam die Lu en zijn broer Godefridus die Lu zvw voornoemde Adam, een lijfrente van 10 dezelfde guldens op het leven van voornoemde Theodericus en na zijn overlijden op het leven van voornoemde Godefridus als die voornoemde Theodericus overleeft. Onder dezelfde voorwaarden als hierboven.

R1237 f 070r 03 ma 26-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus beloofde aan de secretaris, tbv broeder Marselius die Lu zvw Bertoldus die Lu kloosterling van Porta Celi, tbv hem en zijn natuurlijke zoon Henricus, Aan voornoemde broerder Marselius voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan zijn voornoemde natuurlijke zoon Henricus, een lijfrente van 10 dezelfde guldens. Verder hetzelfde als hierboven, echter uitgezonderd dat Johannes Spierinc en zijn vrouw zullen beuren; die clausule wordt weggelaten.

R1237 f 070r 06 di 27-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert beloofde aan de secretaris, tbv Willelmus zvw Johannes Willems soen en hr Rodolphus die Bever priester, aan voornoemde Willelmus voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan voornoemde hr Rodolphus voor de duur van zijn leven als hij Willelmus overleeft, een lijfrente te betalen van 8 dezelfde guldens, 19 stuvers of de waarde voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, voor het eerst met Pasen aanstaande (zo 02-04-1469), verder geheel zoals hierboven. Voornoemde hr Arnoldus verklaarde als koopsom van de rente 80 dezelfde guldens te hebben ontvangen.

R1237 f 070r 07 di 27-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Op dezelfde manier beloofde voornoemde hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert aan de secretaris, tbv voornoemde Willelmus zvw Johannes Willems soen en hr Johannes die Bever priester, aan voornoemde Willelmus voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan voornoemde hr Johannes voor de duur van zijn leven als hij Willelmus overleeft, een lijfrente te betalen van 9 dezelfde guldens, geheel zoals hierboven. Voornoemde hr Arnoldus verklaarde als koopsom van de rente 90 dezelfde guldens te hebben ontvangen.

R1237 f 070r 08 di 27-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert beloofde aan de secretaris, tbv voornoemde Willelmus zvw Johannes Willems soen en jkvr Hadewigis sBevers, aan voornoemde Willelmus voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan voornoemde jkvr Hadewigis voor de duur van haar leven als zij Willelmus overleeft, een lijfrente te betalen van 8 dezelfde guldens, geheel zoals hierboven. Voornoemde hr Arnoldus verklaarde als koopsom van de rente 80 dezelfde guldens te hebben ontvangen. Deze 3 brieven overhandigen aan hr Johannes.

BP 1467-1468 Bakel f 80

Jan Jan Vloeimans (met Jan Peter Hennekens en Gerit van Amstel) heeft gehuurd voor drie jaar v.w. Kerstm. ll. van de Hertogelijke rentmr. Goessen Heym de Vorsterij van Bakel, om 6 riders (van 26 stuivers) half op St. Jan en half op Kerstmis. 29 dec.1467

BP 1468-1469 Bakel f5

Jan Rutgers van Erp bezit de hoeve “Esp” (vroeger van Frederick Mychelinck)

BP 1468-1469 Bakel f 81  Bruheze

Aert Stamelart van Uden . . om van Marselis van Uden

Aert Stamelart zn. w. Henrick Kremer

Hogart en Hr. Aert zns. w. Goyart van Bruheze

pacht uit tgoet te “Bruheze”

Corstien vanden Meeracker

Jonkvr. Johanna weduwe Peter van Best

BP 1468-1469 Bakel f 98

Beatrijs weduwe Dirck Helmich van Kamyck (broer van Gerit)

Alart van Moersel

Gerit Janss van Ampstell

BP 1468-1469 Bakel f 195

Hoeve “Cruysschot” (maning van een pacht.)

BP 1468-1469 Bakel f 266

Broeder Matheeus Gerit Celen regulier kannunik, bestuurder van het regularissen klooster te Helmond, bezit de hoeve te “Loeffenne” (van w. Gerit van Amstel) bij de brug. (Willem had die hoeve verkregen van Jacop nat. zn. Jan Willems van Beke)

BP 1468-1469 Bakel f 310v

Jan, Adam, Willem en Margriet kinderen w. Jan die Luw, hebben opgedr. aan hun broers en suster Goyart, Wouter, Marselis en Alveraet, vier achste delen in een hoeve in Bakel en een beemd op Meelschot in Ghemert. 11 mrt.1469 n.st.

BP 1468-1469 Bakel f 310v

Hubrecht Dirx, pachter op een hoeve van w. Jan die Luw

BP 1468-1469 Bakel f 332v

Jan Joesten van Weert verkoopt aan Jan Bierman, een stuk land “die Langmil” in Milheze. 27 apr.1469

BP 1468-1469 Bakel f 352v

Lucas Marcelis vander Eycken man van Jonkvr. Marie Jan van Amstel weduwe van Frederick Michelinck

Jan Rutgers van Erpe man van Jonkvr. Ermgard dr. w. Frederick Michelinck X Jonkvr. Marie

Gerit Jan van Amstel

BP 1468-1469 Bakel f 362v

Marcelis Thomass vander Eycken man van Heylwich Aert Goyarts

Lambert Lambert Alijtens

Jan Robberts vanden Vossenberch

BP 1468-1469 Bakel f 26v

Jan Steenwech, rentmr. van Echternach, verhuurt aan Willem Byerkens van 16 jaar v.a. St. Jan ll. de kleine tiend (van Echternach) inde Par. Bakel. Kosteloos zolang Willem leeft.

Sterft Jan, dan houdt de huring op, ook als Willem sterft houdt de huur op.

16 dec.1469

BP 1468-1469 Bakel f 148v

Peter Jan Huyben

Jonker Willem van Gent

BP 1468-1469 Bakel f 186

Aleyt weduwe Jan van Asperen, bontwerker

Thomas van Mameren

Jan van Authoesden

Cornelis Aert Vrient

die hoeve van Loefvenne van w. Gerit van Amstel

Marten Jan vander Bogart

BP 1468-1469 Bakel f 186v

Engbert van Uden zn. w. Jan Luedinx

Goyart Mostart man van Deliaan Jan Luedinx

Aert Zweders

Jan vanden Bosch nat. zn. w. Jan Herbert Brants, bontwerker

Mathijs Janss die Berker

BP 1468-1469 Bakel f 352v

Jan Henrick Coensoen man van Hilleken Willem Jan Sterken van Helmont

Jan zn. w. Jan van Authoesden

tklooster Marienhage bij Eijndoven.

die hoeve te Papenrijt van w. Jan van Authoesden

BP 1468-1469 Bakel f 437

Henrick Robbertss vanden Vossenberch

Frederick Michelinc  437v

Jacop Willem Soems

BP 1468-1469 Bakel f 494

Andries en Jan zns. w. Henrick vander Merendonck

BP 1468-1469 Bakel f 499v

Jan nat. zn. w. Hr. Gerit van Eyck, priester

een huis op Esp (vroeger van Frederick Michelinc; later van Jan Rutgers v. Erp)

Henrick Henrick Wouterss

BP 1469-1470 Bakel f26v 16-12-1469

Jan Steenwech, rentmeester van Echternach, verhuurt aan Willem Byerkens voor 16 jaar vanaf st jan ll. De kleine tiend (van Echternach) in de parochie Bakel

Kosteloos zolang Willem leeft, sterft Jan, dan houdt de huring op. Ook als Willem sterft houdt de huur op.

BP 1469-1470 Bakel f148v

Petr Jan Huyben

Jonker Willem van Gent

BP 1469-1470 Bakel f186

Aleyt wed van Jan van Asperen, bontwerker

Thomas van Mameren

Jan van Autheusden

Cornelis Aert Vrient

BP 1469-1470 Bakel f186

Die hoeve van Loephenne van wijlen Gerit van Amstel

Marten Jans van den Bogart

BP 1469-1470 Bakel f186v

Engbert van Uden zn w Jan Ludinx

Goyart Mostart, man van Deliaan Jan Ludinx

Aert Zweders

BP 1469-1470 Bakel f186v

Jan van den Bosch nat zn w Jan

Herbert Brants, bontwerker

BP 1469-1470 Bakel f186v

Mathijs Jans die Berker

BP 1469-1470 Bakel f352v

Jan henrick Coensoen, man van Hilleken Willem Jan Sterken van Helmont

Jan zn w Jan van Authoesden

Klooster Marienhaghe bij Eijndhoven

BP 1469-1470 Bakel f352v

Die hoeve Te Papenrijt van w Jan van Authoesden

BP 1469-1470 Bakel f437, 437v

Henrick Robbertis van den Vossenberch

Frederic Michelinc

Jacop Willem Soems

BP 1469-1470 Bakel f494

Andries en jan zoons van w Henrick van der Merendonck

BP 1469-1470 Bakel f499v

Jan nat zn w heer Gerit van Eyck priester

Een huis op Esp vroeger van Frederick Michelinc, later van Jan Rutgers van Erpe

BP 1469-1470 Bakel f499v

Henrick Henrick Wouterssn

BP 1470-1471 Bakel f 12

Broeder Matheeus Gerit Celen, regulier kanunnik en bestuurder van tregularissenklooster te Helmont, heeft opgedr. namens tklooster aan Cornelis Aert Vrient, die hoeve te “Loefvenne” (van w. Gerit van Amstel) bij de brug.

20 okt.1470

Broeder Matheeus had die hoeve verkregen van Jacop nat. zn. Jan Wellens van Beke.

BP 1470-1471 Bakel 30v

Jonker Willem van Ghent, bezit de hoeve te Asdonck

BP 1470-1471 Bakel 62v

Marcelis Moerkens

De kinderen w. Peter Henrick Clerx

Dirck Willemss die Weer

BP R1240 1470-1471 Bakel 93v

Gerit Henrix vander Hallen, bezit die hoeve “Dieprijt” tot Ghenen Eijnde.

BP R1240 1470-1471 Bakel 166v

Hr. Ghijsbert, priester, Ricart en Henrick zns. w. Ghijsbert Mullinck en hun schoonbroers Engbert Henrick Kempe, man van Aleijt en Jan Aert Jacops man van Jut

Willem Bouman

Jan Wael

Claes der Kijnder alias Plaetmeker

Joost Willem Peters

Jan Didden

Thomas Blockmaker  167

Jan Wael

BP 1470-1471 Bakel 167

Henrick vanden Beirken

Jan van Berflaesschen

Fueyssa dr. w. Ghijsbert Vullinck

BP 1470-1471 Bakel 223

Gerit Alartss van Middelrode man van Kathelijn Jacop Gielis Cuper

Jan Janss van Authoesden  223v

Claes van Lymborch

hoeve Papenrijt

BP 1470-1471 Bakel 230

Jacop Gerit Jan Vrancken

Dirck en Gerit, zns. w. Aert Vrancken

Gerit Claes Hagens van Scijnle

Yda weduwe Jan van Bladel, vleeshouwer

Henrick en Jorden zns. w. Jan vander Schaut

19 buunder land in dat Broecker Schaut bij Rijpelberchsacker

BP 1470-1471 Bakel 242

Aert Henrick Vrederix (bezit een huis in Milheze in die Vennen)

Hr. Henrick Dirck Ansems, priester

BP 1470-1471 Bakel 258v

Lijsbeth weduwe Henrick Geritss vander Merendonc

Claes van Lymborch

Jacop Henrick Geritss vander Merendonc

de hoeve Papenrijt was van Jan Janss van Authoesden (in 1471 blijkbaar van Claes van Lymborch)

BP 1470-1471 Bakel 277v

Hr. Jan Sluyter van Bakel, priester

BP 1470-1471 Bakel 279

Jan en Margriet en Goyart kinderen van w. Jan Goyart Huben des Mersmans, en hun schoonbroers; Andries Lodewijxkss vander Strijpt man van Aleit, Aert Michiels vander Weteringen man van Lisbeth en Lodewijck Lodewijck vander Strijpt man van Jut

Wautger Geritss vanden Yevelaer weduwnaar van Aleyt Jan Goyart Huben des Mersmans

BP 1470-1471 Bakel 279

Jan zn. w. Claes van Kessel X Jut Goyart Huyben des Marsmans

Peter Pauwels Theeuss man van Jut en nun zn. Goyart

BP 1470-1471 Bakel 279

Henrick Gielis Willemss

Jonkvr. Heilwich Henrix vander Schaut (beurde vroeger een pacht uit de hoeve “die Papenrijt”)

BP 1470-1471 Bakel 279

Hubrecht Goyart Huben des Mersmans

Jan Leunis vanden Kelre

Yda weduwe Jan Aertss van Bladel, vleeshouwer

BP 1470-1471 Bakel 279v

hoeve “die Hoge Schaut” (van Ida weduwe van Jan Aertss van Bladel.)

(vroeger van Robbert Robbertss van Neynsel)

Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795
1516  Akte van overdracht, verleden voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, van erfpacht van 1 mud rogge uit huis, hof, land en weide in Bakel, Op Rucvoirt, door Arnoldus Ade, priester, aan Hendrik Bredebaart
Datering 1470

BP 1471-1472 Bakel f40

Jan en Aert zns. w. Aert Mickaert en Jan Hubrechts van Rijpelsberch, hadden de helft vande hoeve “tguet te Tuynen” (van w. Amelis van Milheze) in Milheze in erfpacht gekregen van Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stoven, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic.

Amelis Henrick Stovens

Frederick Jan Claess 40v

BP 1471-1472 Bakel f 40v

Houtwassen op Berchvlaes en in die Beircken

BP 1471-1472 Bakel f 41v

Jan Bierman heeft opgedr. Jan Claess vanden Hoeve, een stuk lans die “Langmil” in Milheze 4-1-1472 n.st.

(Jan Bierman had ’t verkregen van Jan Joosten van Weert)

BP 1471-1472 Bakel f 41v

Jan Bierman heeft opgedr. Jan Claess vanden Hoeve, een stukje land “dat cleyn Milleken” in Milheze 4-1-1472 n.s.

BP 1471-1472 Bakel f 109v

Jonker Willem van Ghent, Hr. van Rijxstel, Aerle, Beek en Stiphout bezit de hoeve ter “Asdonck”

BP 1471-1472 Bakel f 199

Hoeve “Papenrijt”, vroeger van Jan van Authoesden, nu van Claes Claess Sufflet

BP 1471-1472 Bakel f 239

Jan Goyart Bossus

Gerit, Henrick en Denijs zns. w. Dirck Geritss Sceper

Goessen Henrick Selen van Helmont

tgoet tot Sceepstal. naest tgoet ter Kemenaden

BP 1471-1472 Bakel f 314

Willem Peter Keelbreker en Jan Marten Pauweter, manen pachten uit de hoeve “Cruysschot”

BP 1471-1472 Bakel f 365

Aert Hepken Janss van Wetten

Jan Janss die Haze man van Leyt Jan Hepken Jan van Wetten

BP 1471-1472 Bakel f 365

Claes van Limborch, pleiter

Goyart Henrick Cupers, bontwerker

pacht uit het goed “Papenrijt”

R1242, 1472-1473 Bakel f47

Jan Templer zn w Thomas, man van Yda dr. w. Jan Janss van Loen alias die Guylicker een erfpacht van 5 lopense rogge vroeger aan Gerard zn w Thomas vander Eycken behorend, tweederde parten van een erfpacht van zes mud rogge maat van Helmond welke pacht Jan en Aert broers, kinderen van wijlen Aert Myckart en Jan zn w Hubert van Rypelberch betalen aan Ansem zn w Jan Maes soen voor twee derde parten en Melis zn w Henric Stoven soen voor het andere derde part erfpacht te betalen uit de helft van de hoeve genaamd tguet Ter Thuynen voorheen van Melys van Milheze gelegen in Bakel ter plaatse Milheze en uit het toebehoren van genoemde hoeve aan genoemde Ansem en Melis en Lucas zn w Thomas zn w Jan Maessoen en Jan van den Hoernic en hun medeefgenamen behalve twee houtwassen, waarvan een ter plaatse Die Berchvlaes en de andere ter plaatse Die Beircke gelegen en welke pacht van vijf lopense rogge voornoemd genoemde Jan zn w Jan van Loen voorheen van genoemde Gerard zn w Thomas vander Eycken verwierf, overgedragen aan Aert zn w Aert Gebackemans

BP 1472-1473 Bakel f 85

Henrick en Jan nat. zns. w. Berthout van Wijfflet X Margriet nat. dr. Hr. Henrick vander Heyden

Jan wett. zn. w. Berthout Wijfflet

BP 1472-1473 Bakel f 85

Jan Willemss van Dynther en Joost van Holten, bezitten 1/6 deel in een windmolen

BP 1472-1473 Bakel f 93

Willem Jan Dicbier man van Jenneke Jorden vander Schaut (weduwe van Jan v. Haerlem)

Dirck en Joest, zns. w. Jan van Haerlem X Jenneke Jorden vander Schaut

BP 1472-1473 Bakel f 93 (zie ook 257)

Goyart vander Heyden Aertss (93v) man van Agnes dr. w. Jan van Haerlem X Jenneke Jorden v.der Schaut

Amijs Peter Didden 93v

BP 1472-1473 Bakel f 93v

Jorden vander Schaut+ man van Jonkvr. Reyse+

Aert Sluyter

BP 1472-1473 Bakel f 153v

Henrick Henrick Wouterss

Frederick Michelinck

Jan nat. zn. w. Hr. Gerit van Eyck, priester

Mathijs Janss die Beircker

BP 1472-1473 Bakel f 163

Hr. Gijsbert, Ricard en Henrick, priester zns. w.. Gijsbert Vullinc en hun schoonbroers Engbert Henrick Keympe en Jan Aert Jacopss

BP 1472-1473 Bakel f 163

Jut weduwe Ansem Janss vanden Berflaesschen en haar kinderen Dirck en Mechtelt

BP 1472-1473 Bakel f 163

Herinxke dr. w. Henrick Martens X Mechtelt Ansem Jan vanden Berflaesschen

R1242 1472-1473 Bakel f 163  i.m.

Henrick Jacopss vanden Loeken

Jan Henricxs van Oerle

Gevart Jan Peterss

BP 1472-1473 Bakel f 163

Joost Willem Peterss

Jan van Berflaesschen

Jan Wael

BP 1472-1473 Bakel f 192

Hr. Henrick vander Aa, ridder, Hr. van Buckhoven zn. w. Gerit zn. w. Gerit zn. w. Hr. Gerit vander Aa, ridder

St. Geertruidsklooster in den Bosch

BP 1472-1473 Bakel f 192

Dirck Dirx vander Vesten had een erfp. gekregen (vroeger, van Gerit zn. w. Hr. Gerit vander Aa, ridder

De hoeve “tot gheenen Eijnde (vroeger van Goyart van Sceepstal)

BP 1472-1473 Bakel f 192v

Mr. Jan Marcelijs van  Bakel

BP 1472-1473 Bakel f 204

Jan Rutger Willemss van Erpe, bezit een hoeve op Espe

BP 1472-1473 Bakel f 214

Gijfken (=Genofa) weduwe van Dirck Dirx die Bever

Gijsbert Lambertss van Rijsingen

Joost Wiilem Peters, bakker

BP 1472-1473 Bakel f 215

Zuster Sophie Doncs, int St. Geertruidsklooster in den Bosch dr. w. Willem Donck X Barbara

Eva, begijn in den Bosch weduwe van Mathijs Cleijnael

Hoeve (van Henrick Gert Colen)

Hr. Mathijs, priester, zn. w. Willem Donk X Barbara

Mr. Aert vanden Cluyten man van Hillegont dr. w. Willem Donck X Barbara

BP 1472-1473 Bakel f 250

Alveraet dr. w. Jan die Lu (bezit 1/4 deel in de hoeve te “vlinkevloege”, vroeger van haer vader)

Jan van Hedel.

BP 1472-1473 Bakel f 282

Peter Henrix vanden Hovel weduwnaar van Hadewijch Wouters vanden Staeck

Henrick vanden Goer

Jan Dirck Pauwelss

BP 1473-1474 Bakel f80v

Hoeve tguet “der Asdonck” (van Willem van Ghent)

BP 1473-1474 Bakel f 131

Willem Peter Artss

Goyart van Lyemde

Hr. Mathijs, priester, Hillegont en Sophie (zuster in St. Geertrudisklooster in Den Bosch), kinderen van Willem Donck.

BP 1473-1474 Bakel f 131v

Mr. Aert vander Cluyten man van Hillegont Willem Donk

BP 1473-1474 Bakel f 271

Henrick die Hantscoemeker Janss

Gerit Udemanss die Wolff

Aert Reyners van Kemenaden man van Heylwich Henrick Jan die Hantscoemeker

BP 1473-1474 Bakel f 276v

Hoeve “Cruysschot” aan die Aa, van Everart Gevartss van Doernen, met 6 mudzaad bouwland, 19½ bunder beemd en nog 8 bunder beemd.

BP 1474-1475 Bakel f11v

Jonkvr. Heylwich Henrick van Beest

Beatrijs Henrick van Beest

Margriet dr. w. Ghijsbert Kuyst X Katherijn Henrik van Beest

BP 1474-1475 Bakel f 52

Gerit Henrick Celen (krijgt de helft van die Beestsche heyde in Milheze)

Rutger Henrix van Beest

BP 1474-1475 Bakel f 165v

Aert Lambert Arntss

Henrick Jacopss vander Loeken

Peter en Henrick, zns. w. Jan Peterss vanden Loeken

BP 1474-1475 Bakel f 165v

Thomas Goyart Maess

BP 1474-1475 Bakel f 166

Jacop Willemss die Oem

BP 1474-1475 Bakel f 166-166v

Jan zn. w. Aert van Vranckenvoert X Hillegont en zijn schoonzoon Henrick Gerit Gieliss man van Marie

BP 1474-1475 Bakel f 170

Jan en Rutger zns. w. Dirck Ancemss

Jan Byerman zn. w. Wellen Wellenss de oude

BP 1474-1475 Bakel f 170

Hr. Henrick Dirck Ancems, pr.

Aert Henrick Vrederix .

Gielis Dirx vander Poorten

BP 1474-1475 Bakel f 174

Dirck Aert Arntss van Aerle

Henrick Myckarts

Peter en Henrick zns. w. Jan Peterss

BP 1474-1475 Bakel f 181v

Jorden Jorden Jordenss vander Oetheren

Jan van Brakel zn. w. Eustaes van Brakel de oude

Cornelis Aert Vrients

pacht uit het goed “Loefvenne”

BP 1474-1475 Bakel f 186v (257)

Lucas Celen Ansemss man van Jonkvr. Marie Jan van Amstel weduwe van Frederick Michelinc

krijgt van Jan Rutgerss van Erpe man van Jonkvr. Ermgart Frederick Michelinc een hoeve op Espe in Bakel met beemden onder Erpe en Beke 23-3-1475 n.s.

186v

Hr. Willem van Erpe, ridder vernadert de hoeve op Espe op 5-3-1476 n.s.

en geeft die weer aan Lucas Celen Ansemss op 31-5-1476

BP 1474-1475 Bakel f 187

Jan Janss van Authoesden (bezit. de hoeve Papenrijt)

Jan Aertss van Erpe

BP 1474-1475 Bakel f 188v

Dirck Willemss die Weder, kerkmr. van Helmond.

Goyart vanden Rullen

Michiel Goyarts van Aeyen

BP 1474-1475 Bakel f 188v

Rutger vanden Bomen (bezat vroeger een hoeve op Mathijs eijnde)

BP 1474-1475 Bakel f 196v

Lucas Marcelis Ansemss man van Jonkvr. Marie (wedue van Frederick Michelinck)

bezit een hoeve op Esp (vroeger van Frederick Michelinck)

Henrick Myckart

BP 1474-1475 Bakel f 197v

Jacop Jacopss vander Schaut en zijn zoon Jan

Ida weduwe van Jan van Bladel (198.) bezit de Hoeve “die Hoge Schaut”

BP 1474-1475 Bakel f 285v

Claes van Lymborch, advocaat heeft opgedr. Jan Aertss van Espe, de hoeve “die Papenrijt”, vroeger van Jan van Authoesden, met alle beesten daarop. (pachter Thomas die Raet). 24-1-1495 n.s.

BP 1475-1476 Bakel f94

Lucas Celen man van Jonkvr. Marie, weduwe van Frederick Michelinck

Jan Rutgerss van Erpe .

BP 1475-1476 Bakel f 94

Hr. Willem Rutgerss van Erpe, ridder, heeft vernaderd een hoeve ( van w. Frederick Michelinck) op Espe. 5-3-1476 n.s.

BP 1475-1476 Bakel f 101v

Hr. Jan van Attendoren, pastoor in Gemert, Bakel en Doerne, van de Duitse orde

BP 1475-1476 Bakel f 110v

Margriet wedue Jan Noeden, bezit 1/6 deel in de hoeve “Cruysschot”

BP 1475-1476 Bakel f 131 (134v) (136)

Gerit van Berkel beurde vroeger chijnzen in Bakel

(Behorende bij de chijnsen van Asten)

Heerlijkheid Asten, 1337 – 1955
177  Akte van verklaring, verleden voor schepenen ‘s-Hertogenbosch, door Bertold Back dat hij zich houdt aan akte, waarbij hij van Peter van Bousiez, heer van Heeswijk, Dinther, Asten en Gestel bij Oisterwijk, heerlijkheid, hoge en lage justitie, kasteel en andere rechten en goederen in Asten had verkregen, als ook aan akten, waarbij grondcijnzen van Asten en Bakel door Peter Bousiez aan Herman Coenen, en door Herman Coenen aan hem Bertold waren overgedragen
Datering 1476

BP 1475-1476 Bakel f 203

Gerit zn. w. Roelof Serijs X Katherijn

en zijn broers Adam en Peter

Jan Wellenss van Beke

Jan Aertss van Erpe

die hoeve “te Papenrijt (van wijlen Jan van Authoesden)

BP 1475-1476 Bakel f 224v

Mathijs Jan Aertss die Beircker

Frederick Michelinck 225

Henrick Henrick Wouterss

Jan Hubrechss vanden Rijpelsberghe

BP 1475-1476 Bakel f 224v

Aleyt en Lijsbeth drs. w. Hubrecht van den Rijpelsberghe

Joost Arntss vanden Berge, smid van Gemert

BP 1475-1476 Bakel f 327v

Jan zn. w. Jan nat. zn. Jan Tyelenss

Jan Aert Engbertss

BP 1476-1477 Bakel f87

Willem Peterss Keelbreker, maant een pacht van 2 mud en 6 sesteren rog, uit de hoeve “Cruysschot” en uit 8 bunder beemt daaraan.

BP 1476-1477 Bakel f 149

Jan Aert Engbrechss

Jan zn. w. Jan nat. zn. w. Jan Tyelen

Henrick Robbertss vanden Vossenberch

BP 1476-1477 Bakel f 172

Jacop Jacopss vander Schaut weduwnaar van Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe

en zijn zoon Jan

Jan Aerts van Erpe  172v

BP 1476-1477 Bakel f 202

Henrick Matheeus Willemss

Jan Aert Engbrechts man van Lijsbeth Lambert Willems

Jenneke en Katherijn drs. w. Marten Goessen Ansemss

R1246 f297v dd 16-1-1477

Amelis zn w Henrick Stovensoen weduwnaar van Lysbeth dt w Engbert vanden Hoeve het vruchtgebruik in een erfpacht van een mud rogge van een erfpacht van twee mud rogge dat hem toebehoort in een erfpacht van zes mud rogge maat van Helmond, welke erfpacht Jan en Aert, broers, kinderen van wijlen Aert Mickart en Jan zn w Hubert van Rijpelberch betalen aan Ansem zn w Jan Maessoen voor twee derde delen en genoemde Amelis voor het andere derde deel erfpacht in Mylheze te leveren van en uit de helft van de hoeve genaamd tGuet ter Thuynen van wijlen Melis van Mylheze gelegen in de parochie Bakel ter plaatse Milheze en verder uit het toebehoren van die hoeve waar ook gelegen, aan genoemde Ansem, Melis en Lucas zns w Thomas zn w Jan Maessoen en Jan van den Hoernic en hun medeerfgenamen behalve twee houtwassen met toebehoren waarvan een ter plaatse Die Berchvlaes en de andere ter plaatse Die Beirxcken welke Jan Aert en Jan voornoemd voorheen van Ansem, Melis, Lucas en Jan vanden Hoernic voornoemd voor de genoemde pacht van zes mud rogge in pacht kregen, overgedragen aan Henrick zijn zoon ten behoeve van hem en van Melis, Jan, Heylwich en Engel zussen, kinderen van Melis en wijlen Liesbeth.
Genoemde Henrick heeft genoemde erfpacht overgedragen aan Gerard zn w Wouter vanden Bosch mede namens Melis, Jan, Heylwich en Engel

R1246, f297v dd 17-1-1477
Genoemde Gerard heeft genoemde pachten overgedragen aan Rodolph zn w Peter Haeck ten behoeve van hemzelf en Anthonis, Geertruy en Joriske zijn natuurlijke kinderen van hem en van Heylwich dt w Jan Wolfs en ten behoeve van zijn andere erfgenamen …. …. Genoemde pacht genoemde Gerard huis en hof en een stuk akkerland daaraan van drie lopense land of daaromtrent gelegen in Gemert tussen de kinderen van wijlen Jan van Schuyl enerzijds en de erfgenamen van wijlen Joost? … anderzijds strekkend van de weg tot aan genoemde Gerard zoals zij zeiden, aan genoemde Rodolph cum suis in pacht gegeven

BP 1476-1477 Bakel f 304v

Jonkvr. Heylwich van Beest maant chijns uit de hoeve op Scheepstall

BP 1477-1478 Bakel f35v

Jan Sijmon Jan sBrouwerss

Dirck Janss Rietvoert

Peter Sijmon Jan sBrouwerss

Willem Robbrechts vanden Vossenberch 36

BP 1477-1478 Bakel f 80

Jacop Jacopss vander Schaut weduwn. Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe

en zijn zn. Jan

BP 1477-1478 Bakel f 80

Ida weduwe van Jan van Bladel en haar zn. Henrick

(bezitters vande hoeve “die Hoge Schaut”)

BP 1477-1478 Bakel f 132

Roelof Peter Haecx

Jan Knuyts

BP 1477-1478 Bakel f 132-132v

Anthoniske, Geertruyt en Joriske. nat. drs. Roelof Peter Haecx en van Heylwich Jan Wolfs (zijn dienstbode)

BP 1477-1478 Bakel f 132v

Amelis Henricx Stoven weduwn. van Lijsbeth Eremberts dr. vanden Hove en zijn kinderen : Henrick, Amelis, Jan, Engel en Heylwich

BP 1477-1478 Bakel f 132v

Jan en Aert, zns. w. Aert Mickart en Jan Hubrechts van Rijpelsberch hadden de helft vande hoeve “tguet te Thuynen” in erfpacht

(de hoeve was vroeger van Amelis van Mylheze.)

BP 1477-1478 Bakel f 132v

Ansem Jan Maess

Lucas Thomas Jan Maess

Jan vanden Hoernic

BP 1477-1478 Bakel f 132v

Gerit Wouterss vanden Bosch

BP 1477-1478 Bakel f 171

Hoeve Sceepstall

(huizen, schuuren, hoven, landen, beemden, weiden(euselingen) en heide)

BP 1477-1478 Bakel f 211

Zusters in O.L.Vrouwe Wijngaert te Weert

Willem Jan Sterken van Helmont

Jan Janss van Authoesden

Aert en Herman, zns. w. Jan Sterken

Die hoeve te Papenrijt (van w. Jan van Authoesden)

BP 1477-1478 Bakel f 237

Oda Dirx Henrix die Vischer (van Os) weduwe van Jan die Weert

en haar zn. Dirck

de hoeve “tgoet te Cruysscot (van Everart van Doernen)

Cornelis Aert Vrients

BP 1477-1478 Bakel f 306

Aert Henncxx sKijvits (bezit een huys in Mylheze)

BP 1477-1478 Bakel f 341

Peter Aert Gieliss

Goyart Goyart Copijs

BP 1477-1478 Bakel f 384

Lijsbeth weduwe Ghijb Ansems van Bakel, procedeert tegen Lucas Celen, vorster tot Bakel over ’t afhalen van haar schapen.

BP 1477-1478 Bakel f 423

Cornelis Aertss Vrient (bezit die hoeve “te Loefvenne”)

Jan nat. zn. Hr. Wauter van Beke, pr., nat. zn. w. Jan van Beke

(die hoeve Loefvenne was vroeger van Gerit van Amstel

BP 1478-1479 Bakel f83

Amelis Henrick Stoven

Lucas Thomas Jan Maess

Jan vanden Hoeric

BP 1478-1479 Bakel f 83

Frederick Jan Claess

Jan en Aert zns. w. Aert Mickaert

Jan Hubrechts van Rijpelsberch

Ancem Jan Maess

BP 1478-1479 Bakel f 83

Amelis van Milheze (bezat vroeger de hoeve “tguet te Tnuynen” in Milheze)

BP 1478-1479 Bakel f 83

Anthonia, Geertruyt en Joriske, nat. drs. Roelof Peter Haecx en van Heylwich Jan Wolfss

BP 1478-1479 Bakel f 196v

de tafel vande H.Geest

BP 1478-1479 Bakel f 244

Jan die Olysleger zn. w. Claes Molleneer man van Reynswijch Jorden vander Schaut (bezit een huis op die Donk bij die Schaut)

Jan Aertss Horrickman

BP 1479-1480 Bakel f6v

Jacop Jacopss vander Schaut wedn. Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe

en zijn zn. Jan

BP 1479-1480 Bakel f 6v

Jacop Peterss van Brede man van Gerwijch dr. Jacop Jacops vander Schaut X w. ttargnet Rutgers van Erpe

BP 1479-1480 Bakel f 88

Dirck vander Aa

BP 1479-1480 Bakel f 93v

Goessen Henrick Celen (bezitter van 3/6 delen vande hoeve “Seheepstal)

BP 1479-1480 Bakel f 103

Art die Sluyter en Gherit van Bakel, gedeputeerden van Bakel

(over de kaart der gemeynt den Pedel)

BP 1479-1480 Bakel f 108v

Gerit Henrick Celen (bezitter vande hoeve “het Mastbroeck” in Milheze)

Jonkvr. Heilwich Henrick van Beest

BP 1479-1480 Bakel f 166

Jacop Peterss van Brede man van Geerwich Jacop Jacop vander Schaut

(bezit de helft vande hoeve “die Leeghe Schaut”)

Willem Claes Kepken

BP 1479-1480 Bakel f 166

Jan Jacopss vander Schaut

(bezit die helft vande hoeve “die Leeghe Schaut”)

Jacop Peterss van Brede

(bezit die helft in de hoeve “die Moelenhof”)

BP 1479-1480 Bakel f 166v

Jonkvr. Heilwich van Beest

Goessen Henrick Celen (bezitter van tgoet “te Scheepstall”)

BP 1479-1480 Bakel f 224v

Henrick Rutgerss van Beest

Henrick Everarts van Doernen

BP 1479-1480 Bakel f 381

Jan Dirck Scolasters man van Guedelt dr. w. Jan die Wert X Oda Dirck Henrick Visschers

Claes Willem Schentkens

Cornells Aert Vrient

BP 1479-1480 Bakel f 381v

Dirck Henrick van Rijpelsberch

Henrick die Visscher

BP 1480-1481 Bakel f….

Henrick en Jan zns. Ansemss van Bakel

BP 1480-1481 Bakel f 252v

Willem Janss van Gerwen heeft opgedr. Jan Bertouts Wijffelet 1/3 deel in de windmolen van Bakel en ’t maalrecht  21 feb.1481 n.s.

BP 1480-1481 Bakel f 252v

Adam, Cornelis en Aleyt nat. kinderen Jan Bertouts Wijfelet en van

Deliaen Jan van Rijcxtel

BP 1480-1481 Bakel f 365v

Lucas Ancem Celen man van jonkvr. Marie wed. Frederick Michelinck

(bezit een hoeve- afkomstig van Fred. Michelinck, ter pl. geh. Espe)

BP 1480-1481 Bakel f 435

Jan, Dirck en Lijsbeth kinderen w. Henrick Jan Henricx X Kathelijn dr. w. Jan van Loefen en zn.van Jan Claes

BP 1480-1481 Bakel f 435

Gerit van Amstel (bezat 1/6 deel vande hoeve “ter Bruggen)

Cornelis Vrient

BP 1480-1481 Bakel f 435

Gerit van Amstel (bezat tgoet “Loeffen” bij de Brug)

Peter Janss van Loeffen

BP 1480-1481 Bakel f 435

Aert Jan Aertss van Uden

Ghijsbert Danels

BP 1480-1481 Bakel f 454

Jacop van Brede man van Jonkvr. Geerwich dr. Jacop vander Schaut X w. Jonkvr. Margriet Rutger v.Erp

BP 1480-1481 Bakel f 454

Die hoeve ten “nederschaut” met 3 mudzaad bouwland, 3½ bunder wei en eo

Van Jacop vander Schaut wedn. van Jonkvr. Margriet Rutger v. Erpe

(en zijn kinderen Jan en Jonkvr. Geerborch)

BP 1480-1481 Bakel f 463v

die hoeve te Papenrijt (vroeger van Jan van Authoesden.)

BP 1480-1481 Bakel f 463v

Jan Henrick Coenss

Jan Aertss van Erpe

Jan Keymp

BP 1480-1481 Bakel f 511v

Willem Claes Kepken

Katherijn wed. van Willem Claes

BP 1480-1481 Bakel f 511v

Jacop Peterss van Brede bezat de helft inde hoeve “die Leeghe Schaut”

(de andere helft was van Jacop Jacopss vander Schaut.)

(deze hoeve was vroeger van Jacop vander Schaut)

BP 1480-1481 Bakel f 511v

Jacop Peterss van Brede, faezat de helft van de hoeve “die Moelenhoff)

BP 1481-1482 Bakel f170

Peter en Jan zns. Sijmon Jan sBrouwerszn. X Hilleke Lippers Metten dr.

Jan Ancem Korstiaens man van Hilleke Jan die Wit

Mr. Jan Weers

Reyneer Goossen Ansems en Jan Jan sWittens voogden over de onm. kinderen Peter Jan Jansen de Witten

BP 1481-1482 Bakel f 176  (evt.170)

Jan vander Maesen

Jan die Huysman

Jan die Wit

Aleit Willem Strammen

BP 1481-1482 Bakel f 181

Ghijsbert Gerit Denkens man van Heilwich dr. w. Jan van Uden X Kathelijn Jan van Loeffen

BP 1481-1482 Bakel f 181

Gerit van Amstel (bezat vroeger 1/6 deel inde hove “ter Bruggen”)

Jan van Loeffen zn. van. Jan Claess

Corneliss Aert Vrient

BP 1481-1482 Bakel f 323v

Frederick Michelinc (bezat een hoeve in Espe)

Lucas Marcelis Ansems man van Jonkvr. Marie weduwe w. Frederick Michelinck

BP 1481-1482 Bakel f 323v

Henrick Jans Myckart weduwnaar van Zuzanna Goyarts van Buedel

en zijn kinderen Luytgart en Geertruyt, Goyart, Jan, Aert en Peter, Heylwich en Mechtelt

Jan Myckart Janss

Jan Goyart Snabben

BP 1481-1482 Bakel f 416

Michiel zn. w. Goossen vanden Berge X Heilwich Jan die Lu

Aert Metten zwagher

Jan Wael

Jan die Lu

Gijsbert Gijsbert Gijsbert Vullinc

Mathijs Janss die Bercker

Lodewijck Aerts van Milheze

BP 1481-1482 Bakel f 439

Jan Janss Kanapart (bezit een hoeve vroeger van Henrick Celen)

BP 1481-1482 Bakel f 490

Jan Byerman zn. w. Wellen Corstkens de oude

Lambert Lambertss vander Cruysschot

BP 1481-1482 Bakel f 561v

Hr. Mathijs, priester, zn. w. Willem Donck X Barbara Mathijs Cleijnael

Mr. Aert vanden Cluyten man van Hillegont dr. w. Willem Donk X Barbara voorn.

BP 1481-1482 Bakel f 562

Goyart van Lyemde, bakker

Willem Peter Artss

St. Geertruidsklooster inden Bosch.

BP 1482-1483 Bakel f64v

De susters van Maria Wijngaard te Weert

Zuster Jut Willem Mostels

Willem Sterkens

Hubrecht Dirck Huben

Jan Peter Janss van Bakel

Hr. Henrik Dreycort, priester

BP 1482-1483 Bakel f 113v

Jan zn. Jacop Jacopss vander Schaut X w. Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe verkoopt Hr. Robbert van Erpe, priester, kannunik van St. Lambrecht in Luik en persoen van Vechel, die hoeve ter Schaut in Bakel. 21-2-1483 n.s.

BP 1482-1483 Bakel f 113v

Jacop Jacopss vander Schaut weduwnaar van Jonkvr. Margriet Rutgers van Erp en zijn zoon Jan

BP 1482-1483 Bakel f 151v

Willem zn. w. Jan die Luw krijgt van zijn broer Jan en zijn schoonbroers 1/4 deel in de hoeve “die Vinkenvloege” bij de kerk

BP 1482-1483 Bakel f 178v

Dirck Lucass van Oetmaershem van van Lijsbet

(wed. van Gijsbert Ansems vander Eycken)

BP 1482-1483 Bakel f 179

Mathijs die Bercker Janss

Ansem onm. zn. Gijsbert Ansems (vander Eycken)

BP 1482-1483 Bakel f 179

Bernt Geritss van Eerde man van Barbara Henrick Henrick Arnts des Spelmekers

Henrick Elyas Henrix Tongelaer

Mathijs Janss die Bercker

BP 1482-1483 Bakel f 195v

Willem Zuermont en zijn zn. Jan

BP 1482-1483 Bakel f 199v

Henrick en Rutger zns. w. Henrick van Beest

Gijsbert Kuyst zn. w. Jan Aert Udemanss

(bezitter van een hooghuys op Sceepstal)

Beatrijs en Heilwich drs. w. Henrick van Beest voorn.

BP 1482-1483 Bakel f 227

Henrick Marcelis Ansemss (van Bakel)

Willem Zuermont

BP 1482-1483 Bakel f 233v

Goyart Henrix vanden Nuwenhuys

Willem Robbert Willemss vanden Vossenberch

Mathijs Janss die Bercker

BP 1482-1483 Bakel f 284v

Claes Janss vander Papendonck

Dirck die Bercker

Juffr. Heilwich van Padbroeck

en Juffr. Cnode, vande abdij Bijnderen

BP 1482-1483 Bakel f 285

Jan van Erpe, wonend in- Doernen

Cornelis Aert Vrients

Aert Janss vander Papendonck

BP 1482-1483 Bakel f 316

Frederick Michelinck Jacopsn. (bezitter van een hoeve op Esp, groot 4 mudzaad land)

BP 1482-1483 Bakel f 316

Meeus Claess Spierinck

De zusters achter de Tolbrug in Den Bosch

BP 1482-1483 Bakel f 522

Jan vander Aa had 1/3 deel van die chijns van Myllees bij Bakel, verkregen van zijn broer w. Hr. Henrick vander Aa, Hr. van Auchoven

BP 1482-1483 Bakel f 545v

Willem Willemss van Kigler

Jan Jacopss vander Schaut

Gerit van Berkel

BP 1483-1484 Bakel f….

Peter Janss die Bercker

Jan Arnt Korstkenss

Jan Gijsbertss vander Berken

Henrick Brebart

BP 1483-1484 Bakel f 114

Peter Aert Deliss

Wouter Willem Wouterss

BP 1483-1484 Bakel f 175

Katherijn vander Dozeldonck wed. van Goossen Henrick Selen van Helmont

en haar drs. Lijsbeth en Hadewijch

tgoet tot Sceepstal bij tgoet ter Kemenaden.

BP 1483-1484 Bakel f 175v

Jan Aertss Bossus

Gerit Gerit Doelmans man van Hadewich Goossen Henrick Selen van Helmont

BP 1483-1484 Bakel f 175v

Rutger Henrick van Beest

Jan zn. w. Jan Beck

BP 1483-1484 Bakel f 177v

Gerit Gieliss Qualey man van Lijsbeth dr. w. Gijsbert van Peelt Sloetmeker X Aleyt Matheeus Ketsart

BP 1483-1484 Bakel f 177v

Henrick en Jorden zns. w. Jan vander Schaut

(bezitters van 2/3 deel van 19 buunder lans in dat Broeckschaut bij die Rijpelsberchsacker)

BP 1483-1484 Bakel f 177v

Jan Aertss van Bladel+ voor 1483 man van Ida

Dirck Matheeus Kitsart

BP 1483-1484 Bakel f 382v

Dirck Mostart en zijn dochter Luytgart en zijn zoon Matheeus

Jan Janss van Vaerlaer

BP 1484-1485 Bakel f79

Jan Jan Kanapart

Gerit Doelman man van Heylwich dr. w. Goessen Jan Celen X Geertruyt

BP 1484-1485 Bakel f 79

Jan Robben had die hoeve “die Cram Aa” gepacht

BP 1484-1485 Bakel f 117

Jonkvr. Marie Jan van Amstel weduwe Frederick Mychelinck, later weduwe van Lucas vander Eycken, verkoopt aan Hr. Marteliaen van Eynatten, commandator in Gemart, een hoeve (van w. Jan van Amstel) op Esp etc.etc.

BP 1484-1485 Bakel f 237v

Mr. Claes Clauwart, doctor in de medicijnen heeft opgedr. – na gerechtelijke verkoop- aan Marcelis Lamberts Aleyten soen “die hoeve te Vennehoff” aen den Spoelhoevel

(vroeger van Beatrijs vander Velde). 5-3-1585 n.s.

BP 1484-1485 Bakel f 379

Everart Gevartss van Doernen

Lambert Corstiaens van Doernen

Mr. Marten van Zoemeren, kanunnik in Den Bosch

BP 1484-1485 Bakel f 469v

Hr. Aert Peter Michielss, priester

Cornelis Aert Vrients (bezitter van “t goet Loeffen” aan die Brugge)

BP 1484-1485 Bakel f 469v

Jan Janss Keymp

BP 1485-1486 Bakel f123

Jan Peters van Rode man van Luytgart Denijs Claes die Wever

Aert Janss die Vrieze

Peter van Bruessel

BP 1485-1486 Bakel f 123v

Gerit die Vrieze zn. w. Jan van Tuyftheze

Henrick Aertss vanden Vijffeycken

BP 1485-1486 Bakel f 171v

Dirck Janss van Bruheze man van Lijsbet Marselis van Os

Lyppert van Eyck

Jan Janss Beck

BP 1485-1486 Bakel f 171v

de Meester van thuys van Postel

Jan Zelen zoen van Bakel

Emont Aelberts Buc van Lyt

BP 1485-1486 Bakel f 190-190V

Corstiaen en Aert zns. w. Jan Corstiaens X Mechtelt

BP 1485-1486 Bakel f 218v

Hugo Claes van Berkel man van Jonkvr. Ida Willem Zuermont

Aert Jan Knuyts

Henrick Marselis Eijnskens

BP 1485-1486 Bakel f 276

Peter, Gielis en Corstiaen zns. w. Aert Gielis sVriezenzn

Aert en Marselis zns. w. Aert Aert Gieliss sVriezen

BP 1485-1486 Bakel f 276

Peter Sijmonss die Brouwer man van Heilwich Aert Gielis sVriezen

Gerit Willemss vander Heiden man van Jut Aert Gieliss sVriezen

BP 1485-1486 Bakel f 276

Jan Gerits vander Hoeven man van Laureynsken Marcelis Gielis sVriezen

Wouter Claess vanden Panthelaer man van Katherijn Marcelis Gielis sVriezen

BP 1485-1486 Bakel f 276

Goosen Everart Laureynss weduwnaar van Lijsbeth Marcelis Gieliss sVriezen

en zijn dochter Aleit

BP 1485-1486 Bakel f 276

Willem Jan Hannenzn

Hadewijch Liberts dr. van Groetel

Henrick Aertss vander Vijffeycken

Willem Aerts vander Vijffeycken

BP 1485-1486 Bakel f 388v

Peter Henrick Janss die Ridder

Jan Geritss Coenen man van Hillegont dr. (w. Henrick die Ghenser X Belia Henrick Jan die Ridder)

BP 1485-1486 Bakel f 388v

Henrick Henricx die Greve

Gerit Henrix die Ghenser

BP 1486-1487 Bakel f144

Ancem Willemss vanden Wijbossche man van Ida Jan Corstiaens dr.

Peter Janss Quap

Peter vanden Wijbosche Willemss

Aert Jan Corstiaens

BP 1486-1487 Bakel f 248v

Hr. Martheliaen van Eynatten, commandator van Gemert

Vrouwe Marie Jan van Amstel weduwe van Frederick Mychelinck

Ansem Maercelis vander Eycken

19-3-1487

BP 1486-1487 Bakel f 264v

Willem Jan Zonman

Jan Vloman van Bakel Janss

Heilwich nat. dr. w. Hr. Jan van Rode, priester

BP 1486-1487 Bakel f 264v

Lambert zn. w. Henrick Dirck Cuypers

en zijn zusters Guedelt, Marie en Heilwich

BP 1486-1487 Bakel f 264v

Katherijn en Margriet drs. w. Henrick Dirck Cuypers

en hun oom Dirck Dirck Cuypers

BP 1486-1487 Bakel f 264v

Henrick van Tricht man van Hillegont nat. dr. w. Hr. Jan die Rode, priester

BP 1486-1487 Bakel f 264v

Jan zn. w. Jan Beck

BP 1486-1487 Bakel f 267

Jenneke Marten Goossen Ansems

Lijsbet weduwe Jan Aert Engbrechss

BP 1486-1487 Bakel f 267

Aert Willemss vander Hautart man van Katherijn Marten Goossen Ansems

Henrick Mattheeus Willemss

Jan Aert Engbrechss

BP 1486-1487 Bakel f 269

Marcelis Lambert Aleytens geeft in erfp., aan Henrick Piram Moers Henricx

die hoeve “Vennehof” aenden Spoelhoevel.

BP 1486-1487 Bakel f 269

Beatrijs vanden Velde

Mr. Claes Clauwart, doctor in de geneeskunde

BP 1486-1487 Bakel f 322v

Henrick en Jan zns. w. Willem Henrixs van Audenhoven

Aert Aert Stevenss

BP 1486-1487 Bakel f 322v

Rutger Willem Rutgerss van Audenhoven

Luytgart en Matheeus, kinderen van Dirck Mostart

Goyart Reynerss

BP 1486-1487 Bakel f 550v

Hr. Henrick Dreycort, priester

de biechtvader van den zusterss-regularissen in Weert

Maria altaar inde kerk van Helmont

BP 1486-1487 Bakel f 551

Jan zn. w. Aert nat. zn. w. Hr. Jan van Rode, priester

Willem Jan Zonman

Jan Peter Hennekens

Hr. Henrick Dreycorts, priester

BP 1487-1488 Bakel f184v

Jan Henric Heertman

St. Gregorius in Den bosch

BP 1487-1488 Bakel f 184v

Hr. Wouter, priester, en Jan, zns. w. Henrick Henrick Henrix Bloymans

en hun zuster Aleyt

BP 1487-1488 Bakel f 334

Jan Dirck Wouterss man van Mechtelt Dirck Meeus dr.

Henrick die Sluyter

BP 1487-1488 Bakel f 445v

Henrick Matheeus Willemss

Jan Aert Engbrechss

Jenneke en Katherijn drs. w. Marten Goessen Ansems

BP 1487-1488 Bakel f 445v

Peter Aertss die Wyt man van Lijsbeth (weduwe van Jan Arnt Engbrechts)

BP 1487-1488 Bakel f 445v

Jan Claes Coelen

BP 1488-1489 Bakel f161v

De Meester der armen int groot ziekengasthuys, Den Bosch draagt op aan Jan Janss Beck, de helft van de hoeve “Papenrijt”

BP 1488-1489 Bakel f 161v

De hoeve “Papenrijt” was vroeger van Jan van Authoesden, daarna van Claes van Lymborch, advokaat, later van Jan Aert van Erpe

(die de helft vermaakte aent groot ziekengasthuys in Den Bosch.)

BP 1488-1489 Bakel f 162

Jan Jacopss vander Schaut, Groot ziekengasthuys (Hr. Dirck vander Elst)

BP 1488-1489 Bakel f 162

Mr. Aert Spyerinck, rector van een altaar Beneficie gecocht door Jan van Erpe in St. Jacopskapel in Den Bosch, draagt op aan Jan Janss Beck, de andere helft vande hoeve “Papenrijt”

BP 1488-1489 Bakel f 171

Hr. Jan Willemss vanden Berge, priester

Peter zn. w. Willem vanden Berge X Jenneke

en zijn broer Coenraet en zijn zuster Katherijn

BP 1488-1489 Bakel f 171

Iewaen Goyaerts van Dommelen

hoeve “die Kyvitsbrake” (vroeger van Willem van Eyndhoven dan van Willem

vanden Berge)

BP 1488-1489 Bakel f 207v  (Milheze)

Joost die Becker zn. w. Willem Peterss

Thomas Aertss vander Eycken

BP 1488-1489 Bakel f 334 (sceepstal)

Hr. Everart van Ameronge, priester

Ghijsbert Kuyst

Beatrijs Henrix van Beest

Heylwich Henrix van Beest  334v

BP 1488-1489 Bakel f 352

Aert Jan Knuyts

Henrick Marcelis Eijnskens

Hugo van Berkel

BP 1489-1490 Bakel f34v-35

Jan Marcelis Ansemss

Dirck Banss en Lambert Banss (broers)

Ansem Willemss vanden Wijbossche

Henrick Marten Ansemss

BP 1489-1490 Bakel f 91

Peter Vloymans, wonend in Bakel

de erfgenamen van Aert Roefs (in Milheze)

Lambert vanden Cruysschot (in Milheze)

BP 1489-1490 Bakel f 91  (Milheze)

Jan Wellenss Byerman geeft goederen ten erfcijns aan Jan Zibrechtss vander Heerstraten

BP 1489-1490 Bakel f 181

Gerit nat. zn. Lucass vanden Dozeldonck

Jan van Tongeren, wever

Peter van Neervenns in Milheze

Dirck die Greve

BP 1489-1490 Bakel f 181

Henrick Geritss van Heyst

Willem en Henrick Colen zns. w. Henrick Colen nat. zn. w. Henrick Colenss

BP 1489-1490 Bakel f 181

Aert Aert Appels man van Heilwich Henrick Henrick Truden van Helmont

Yewaen Mostart man van Margriet Gerit van Heyst

BP 1489-1490 Bakel f 181

Hr. Aert Peter Michielss van Helmont, kanunnik in Eyndhoven

BP 1489-1490 Bakel f 215

Aert Willem Losens

Frederick Jan Slaets

Dirck Aert Noydenss

BP 1490-1491 Bakel f94v

Thomas Janss die Wert

Aleijt die Berker

BP 1490-1491 Bakel f 134  (Milheze)

Aert Aert Juttens van Mylheze

Henrick Marselis die Molneer

Jan die Wael

BP 1490-1491 Bakel f 134

Jacop Mickarts zn. van Henrick Mickarts alias van Loeken

BP 1490-1491 Bakel f 134

Jan Willemss vanden Hertsberge

Aert Juttens van Milheze

Mercelis, Aleit en Lijsbeth kinderen van Willem vanden Hertsberge

BP 1490-1491 Bakel f 134

Andries Goedenss

Wouter en Jan zns. Gerit Terlinx

Jan Henrix Mostels

Henrick Scox

Henrick Wouter Terlinx

BP 1490-1491 Bakel f 162

Hoeve “die Lege Schaut” in die Schau

(vroeger van Jacop Peters vander Schaut, daarna van Jacop Peters van Brede, man van Geerlink Jacop Peeters vander Schaut en van Jan Jacop Peterss vanden Schaut)

BP 1490-1491 Bakel f 162

Hoeve “die Moelenhof”

Peter Jan Vuibss

BP 1490-1491 Bakel f 162-162v

Cornelis Peter Lambrechtss man van Lijsbeth Claes Kepken

BP 1490-1491 Bakel f 162-162v

Peter Goossenss die Rinckenmeker van Ruermunde, sloetmeker, man van Mechtelt (weduwe van Willem Claes Kepken.)

BP 1490-1491 Bakel f 178

Jan Sijmonss die Brouwer man van Ermgart (weduwe van Jan vander Vloet.)

BP 1490-1491 Bakel f 178

Jan en Gerit zns. van Gerit van Steyn

Peter en Andries zns. Jan vander Vloet

Jan Lambert Goessens Augustijnss, den spelmeker

BP 1491-1492 Bakel f127

Marcelis Lambert Aleyten

Gerit Janss van Bakel

Gerit Rutgerss van Eyck

BP 1491-1492 Bakel f 183v

Gerit Aertss van Helmont

Mr. Jan van Doernen, kanunnik in Den Bosch

BP 1491-1492 Bakel f 239v

Lambert Lambert (Lemmen) Aleyten vanden Zoersel

Mathijs die Berker (240)

Thomas Mathijss die Bercker

BP 1491-1492 Bakel f 240

Marcelis vander Ycken

Marcelis Lambert Aleyten

Mathijs Jan Bercker

BP 1491-1492 Bakel f 255

Lambert, Jan, Heilwich, Margriet, Jut, Katherijn en Henricxke kinderen van Rutger Jan Danelss X w. Heilwich

BP 1491-1492 Bakel f 255

Jan Gerit Bernyers

Henrick Jacopss vanden Loeken

BP 1491-1492 Bakel f 255

Gerit Nyerkens

Henrick Mickart nat. zn. w. Jacop vander Loeken

BP 1491-1492 Bakel f 255

Jan, Peter, Margriet en Jut kinderen w. Henrick Jan Danelss

BP 1491-1492 Bakel f 256v

Een altaar in St. Jacopskapel in Den Bosch

Die hoeve “Papenrijt vroeger van Jan van Autheusden, daarna van Claes van Lymborch, advokaat, dan van Jan Arntss van Erpe, dan van voorn. altaar, dan van Jan Janss Beck.

BP 1491-1492 Bakel f 268v

Joost Aertss vanden Berge

Frederick Mychelinck

Jan Hubrechtss van Rijpelsberg en zijn zusters Aleit en Lijsbet

Mathijs Janss die Bercker

BP 1491-1492 Bakel f 288v

Jonkvr. Margriet weduwe van Everart van Doernen geeft aan haar zoon Mr. Jan van Doernen, kanunnik in Den Bosch de hoeve “Cruysschot” in Bakel  4-7-1492

BP 1491-1492 Bakel f 413v

Henrick Marcelis Ansems

Hugo van Berkel

BP 1491-1492 Bakel f 495v

Adam Janss die Lu

Wouter en Berthe nat. kinderen w. Wouter Jan die Lu

Willem Pieckevet man van Dirxke Jan die Lu

Hoeve “Vlinkevloege”  (vroeger van w. Jan die Lu)

BP 1492-1493 Bakel f97

Henrick, Rutger en Gerit zns. w. Rutger Henrix van Eyck

Hr. Symon Henrix van Eyck, priester

BP 1492-1493 Bakel f 97

Luppert, Rutger en Willem zns. van Henrick Bonifaes van Eyck

Gerit Geritss vander Aa

Dirck Bartouts die Lu

Hr. Lucas en Hr. Jan zns. w. Jan vander Venne X Katherijn Rutger Henrix van Eyck

BP 1492-1493 Bakel f 142v

Hr. Jan en Hr. Wouter van Bruheze, priesters  (leven in 1386)

Jacop van Padtbroeck, wapendrager man van Heilwich van Bruheze

(hebben 2x patronaatsrecht van Katarine altaar inde kapel van Bruheze)

BP 1492-1493 Bakel f 142v

Wijnrick Jan Mauwartss van Doernen (leeft in 1386)

Katharina altaar inde kapel van Bruheze

BP 1492-1493 Bakel f 143 (Bruheze)

Mr. Jacop van Padbroeck alias die Jeger, rector van Katarine altaar inde kapel van Bruheze  (tienden van Bruheze)

Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795
433  1493 maart 14 (1) (decima quarta die mensis Marcii, feria quinta post Dominicam qua cantatur Oculi, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio)
Jacob Vogel van Amsterdam, draagt voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, rente van 10 mud en 18 vaten rogge, gevestigd op alle goederen in Bruheze van wijlen Godfried van Bruheze, schildknaap, alsmede op grote en kleine tienden van Bruheze, over aan Jacob de Padbroek alias de Jeger, rector altaar Heilige Catherina in kapel van Bruheze, welke rente deze Jacob eerder bij akte van schepenen van ‘s-Hertogenbosch had overgedragen aan Jacob Vogel voornoemd.
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch: Petrus de Vladeracken en Anthonius Spierink
Origineel (inventarisnr 1085)
Hier is door schepenen van ‘s-Hertogenbosch geen Paasstijl gebruikt
Datering 1493-03-14

Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795
434  1493 maart 14 (1) (decima quarta die mensis Marcii, feria quinta post Dominicam qua cantatur Oculi, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio)
Jacob de Padbrouk alias de Jeger, rector altaar Heilig Katharina in kapel van Bruheze in Bakel, verklaart voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, dat Jacob Vogel van Amsterdam, bij akte van schepenen van ‘s-Hertogenbosch (vergelijk regestnr 433) aan hem, Jacob voornoemd, alle grote en kleine tienden in Bruheze in Bakel heeft overgedragen voor rectoraat van deze kapel
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch: Petrus de Vladeracken en Anthonius Spierink
Hier is door schepenen van ‘s-Hertogenbosch geen Paasstijl gebruikt
Datering 1493-03-14

BP 1492-1493 Bakel f 143

Arnt Arntss Stamelaert van Bruheze (leeft in 1392)

Goyart van Bruheze, wapendrager + voor 1392

Aleyt

BP 1492-1493 Bakel f 149v

Henrick Claes Philipss

Jan Janss die Rijne

BP 1492-1493 Bakel f 181

Aert Willem Lodens heeft opgedr. aan Dirck Aert Moyens een huis aent Noyeneinde, dat Aert vernaderd had (Dirck Aert Noydens had het opgedragen aan Frederick Jan Slaets)

BP 1492-1493 Bakel f 322v

Michiel Goyartss van Aeyen

Rutger vanden Bomen

Goyart vanden Rullen

BP 1492-1493 Bakel f 322v

Dirck Willemss die Weder

Jan Jan Moyen

BP 1492-1493 Bakel f 333v  (Milheze)

Jan Gerit Stanssen (bezitter van “Kaerlshoeve” man van Aertken Mathijs Beerker

Aleyt Mathijs die Beercker

BP 1492-1493 Bakel f 361

Goyart Goyart Goebels

Katherijn Thomas Celen dochter

BP 1492-1493 Bakel f 362v

Katherijn Marcelis Ansems vander Eycken

Gerit zn. Gerits van Ampstel X Belia Marcelis Ansems vander Eycken

BP 1492-1493 Bakel f 362v

Marcelis Marcelis Ansems vander Eycken

Ansem Ansemss vander Eycken

Sophie nat. dr. w. Jan van Luyten

BP 1492-1493 Bakel f 363

Jan Marselis Marceliss vander Eycken

Frederick Slaets zn. w. Jan Claess man van Aleit Dirck Smeets

BP 1492-1493 Bakel f 363

Heilwich, Jut en Mechtelt drs. Frederick Slaets X Heilwich (1ste vrouw)

BP 1492-1493 Bakel f 402

Jan Andriess vander Schueren man van Lijsbet dr. w. Jan nat. zn. w. Jan Brunincx

Thomas Matthijs die Bercker

Aert van Dynther geheten die Crom (bezat een hoeve in Bakel)

BP 1493-1494 Bakel f4

Aert Reynerss van Keymenaden man van Heilinc

Henrick die Hantscoenmeker zn. van Peter Janss

Cornelis Aerts Vrient

BP 1493-1494 Bakel f 101

Henrick Henrix van Beest

Jan Mathijss die Bercker

BP 1493-1494 Bakel f 101

Jan Henrix van Meyel man van Katherijn Mathijs die Bercker

Jan Gerit Stanssen man van Aertken Mathijs die Bercker

Thomas Mathijss die Bercker

BP 1493-1494 Bakel f 116

Zoete Jans dochter van Bladel krijgt bij een deling een hoeve.

BP 1493-1494 Bakel f 182

Hr. Wouter van Beeck, priester

Mathijs den Berker

Willem Dirck Louwerss

Katherijn Willem Dirc Lauwers wedue van Jan Kyevit alias Bollens en haar dochter Katherijn (vrouw van Peter Andries Marceliss)

BP 1493-1494 Bakel f 182v

Jan Mathijss die Berker

BP 1493-1494 Bakel f 196v

Goeyaert Henricx S… man van Ida Willem Dirk Louwers

Jan Mathijs die Berker

BP 1493-1494 Bakel f 196v

Hr. Wouter van Beeck, priester

Mathijs die Bercker

Willem Dirck Louwerss

BP 1493-1494 Bakel f 307

Willem Peterss vander Merevoert man van Heylwich Jan Corstiaens

Aert Jan Corstiaenss

Corstiaen Jan Corstiaens

Aert Jan Corstiaenss

Corstiaen Jan Corstiaenss

BP 1493-1494 Bakel f 307v

Goyart Henrix vanden Goer

BP 1494-1495 Bakel f18v

Hr. Dirck van Zoemeren, kapitteldeken in Eyndhoven

Martiliaen van Eynathen, commandator van thuys van Gemert

BP 1494-1495 Bakel f 188

Hr. Aert Peter Michiels, priester

de rector van kapel ten Broeck in Myerle

BP 1494-1495 Bakel f 188

Mechtelt weduwe van Jan Janss Keymp en haar kinderen Jan en Mr. Aert en Margriet (vrouw van Mr. Jan Claes vander Stegen)

BP 1494-1495 Bakel f 232

Henrick van Uden, kerkmr. van St. Jan in Den Bosch, heeft opgedragen Willem Pieckevet de hoeve “tgoet ter Asdonck”  8 mei 1495

Willem geeft die hoeve terug aen Henrick  22 mei 1495

BP 1494-1495 Bakel f 237

Marcelis Lambert Aleyten

Gerit Janss van Bakel

Corstiaen Henrix Stercken

BP 1494-1495 Bakel f 237

Henrick Claes Henricx’s

Gerrit Aertss van Helmond

Jan Jan Hannen

Gerit Rutgerss van Eyck

BP 1494-1495 Bakel f 237v

Mr. Willem vanden Bossche en Jan Henrix Bloyman, uitvoerders van het testament van Henrick van Aerle.

BP 1494-1495 Bakel f 264

Thomas zn. w. Mathijs die Bercker X Geertruyt

Jan Henricx van Meydel man van Katherijn Mathijs die Bercker

BP 1495-1497 Bakel f65

Thomas en Jan, zns. w. Mathijs die Bercker

Henrick Jan Mickartss

Echternachse tiend.

BP 1495-1497 Bakel f 221

Coenrart Ghijsbert Goyarts Keymp

Daniels van Bruheze

Mr. Jan zn. van voorn. Coenrart Keymps (krijgt van zijn vader 2 pachten tot ondersteuning van zijn studie)

BP 1495-1497 Bakel f 266

Henrick Celen

Jan Kanapart

BP 1495-1497 Bakel f 267v

Willem vanden Bossche en Jan Vloyman uitvoerder van het testament van Henrick v. Aerle

Maercelis Lambert Aleiten

Gerit Janss van Bakel

BP 1495-1497 Bakel f 267v

Corstiaen Henrix Stercken

Henrick Claes Henricxs

Gerit Aertss van Helmont

Jan Jan Hannen zoon.

BP 1495-1497 Bakel f 468v

Peter Peterss Velkener

Jan Claess die Wolff

Katherijn weduwe van Wouter Claess vanden Broeck

BP 1495-1497 Bakel f 500v

Lambert Aert sDeckers

Corstiaen Goyart Hellinx

Jenneke Goyart Hellinx

Marselis Reyner Schoens

BP 1497-1498 Bakel f317v

Jan Jan Willems van Erpe

Henrick Gerit Celen van Helmont

tafel vande H.Geest Helmond

BP 1497-1498 Bakel f 317v

Lambert Jan Willemss van Erpe

BP 1497-1498 Bakel f 394

Jan Aert Eyckmans, bontwerker

Adam Goyartss van Budel

Jenneke Goyart van Budel

Henrick Jan Myckarts

BP 1497-1498 Bakel f 394v

Margriet Henrick Peters

BP 1498-1499 Bakel f….

Jan Gerit Stansen man van Eerken Mathijs die Bercker

Mr. Goyart vanden Velde, kanunnik in Den Bosch

BP 1498-1499 Bakel f 67v-68

Willem nat. zn. w. Hr. en Mr. Henrick van Herzel, (vicarius perpetuus der kerk van Bakel) en van w. Lijsbeth Gerits van Bergelen

BP 1498-1499 Bakel f 68

Jenneke nat. dr. w. Hr. en Mr. Henrick van Herzel, vicarius perpetuus der kerk van Bakel) en van w. Lijsbeth Gerits van Bergelen

BP 1498-1499 Bakel f 161v

Wouter Claess

Jan Geritss vander Hoeven

Aert Willemss vanden Vijffeycken 161v-162

BP 1498-1499 Bakel f 161v-162

Goossen Everart Laureijns weduwnaar van Lijsbet Marcelis Moels en zijn dochter Aleyt

BP 1498-1499 Bakel f 162

Marselis Moels alias die Vrieze

Jan Janss die Vrieze man van Lijsbet Ansem van Scerpenberch

BP 1498-1499 Bakel f 344v

Henrick Belyen geheten Myckart (van Bakel)

Hr. Henrick van Essche, priester

Hr. Willem Arntz. kapitteldeken in Oirschot

BP 1498-1499 Bakel f 345

Willem Alarts geheten Ghijssels

BP 1499-1500 Bakel f55v

Jonker Yewaen van Cortenbach, Hr. van Keerbergen (bezit een hoeve in Milheze)

BP 1499-1500 Bakel f 294

Peter Geritss vander Hallen

BP 1500-1501 Bakel f238

Frans Peter Jans Vuchs en zijn zuster Lijsbet

Jacop Peterss van Brede, man van Geerwijch Jacop Peters vander Schaut

BP 1500-1501 Bakel f 238-238v

Cornelis Peter Lambrechs man van Lijsbet Willem Kepken

Peter Goossens die Rinckmeker, sloetmeker van Ruermunt, man van Mechtelt (weduwe van Willem Claes Kepken)

BP 1500-1501 Bakel f 267

Lambert, Jan en Oda kinderen w. Mathijs Kepkens alias Hoefkens zn. w. Pauwels Kepkens X Guedelt dr. w. Jan Kepken; X Lijsbet

BP 1500-1501 Bakel f 267

Peter Knoeden man van Hiilegont Mathijs Pauwels Kepkens

Lambert vander Moelen man van Willemke Mathijs Pauwels Kepkens

BP 1500-1501 Bakel f 267

Jan zn. w. Matheeus Pijnappel X Mechtelt dr. (w. Jan Kepken X Lijsbet Yngram Willem Pangelaert)

BP 1500-1501 Bakel f 267

Jan van Berflaesschen

Jan Wael, verwer

BP 1500-1501 Bakel f 267

Jan Diddensoen

Thomas Blocmeker

BP 1500-1501 Bakel f 267

Willem Bouman

Jan Willemss van Herenthem  267v

BP 1500-1501 Bakel f 267

Lodewijch Arntss van Milheze

Aert Metten Zwager

Henrick Beertken

BP 1500-1501 Bakel f 358v

Henrick Jan Dircx man van Aleyt Peter van Ghemert

Cornelis Everart Peterss

BP 1500-1501 Bakel f 358v

Everart Aerts die Cluysener

Everart Jan Everartss van Haenle (van Gemert)