GBr-10 b Index en regesten Bakel uit het Bossche Protocol

Gemertse bronnen deel 10 b
Heemkundekring De Kommanderij Gemert, 2010.
Gegevens Bakel en Milheeze uit de Bossche Protocollen tot 1501

Inleiding
De onderstaande gegevens betreffen voornamelijk de uitgetypte fiches van de Bossche Protocollen uit het stadsarchief van Den Bosch. Van 1405 tot 1412-1413 is gebruik gemaakt van de aantekeningen van Driek Smits (vet afgedrukt), die op een aantal plaatsen verbeterd zijn. Vanaf 1423-1424 is voornamelijk gebruik gemaakt van de aantekeningen van A.M.H.Megens-Linders, die verder aangevuld zijn. In dit bestand is informatie toegevoegd uit de publicaties van Stan Ketelaars, die een aantal protocollen heeft uitgeschreven en vertaald. Daarnaast is een aantal vertalingen door Stan Ketelaars en Geertrui van Synghel opgenomen, die via Fred van Gemert beschikbaar kwamen. Daarnaast is op meerdere plaatsen de tekst aangevuld met de inhoud van de protocollen, deels uit publicaties of archiefinventarissen met regestenlijsten en deels door de protocollen zelf te bekijken en samen te vatten.
De fiches van Bakel bleken in sommige gevallen geen betrekking te hebben op Bakel, maar op Gemert. De formulering was vaak “in de parochie Bakel binnen de jurisdictie van Gemert”. Die Gemertse vermeldingen zijn daarom in dit overzicht weggelaten.
Verzameld en gedigitaliseerd door Jan Timmers, februari 2010. Er zijn regelmatig aanvullingen toegevoegd. De meest recente aanvulling is van februari 2024.

BP R1175 dd 18-1-1368 f6v regest  Ketelaars
Jonkvrouw Sophija van Amstel weduwe van Henricus van der Scaut machtigde Johannes K..man haar cijnzen die onder den Bosch gebeurd worden te manen.

BP R1175 dd 9-2-1368 f92 regest Ketelaars
Johannes nat zn w heer Gerardus van Amstel kanunnik, verkocht aan Johannes van Strijpt een huis zonder ondergrond dat stond in Bakel per plaatse Heuvel dat was van wijlen Henricus van der Scaut. Voornoemde Johannes verkoper en Gerardus zn w voornoemde Henricus van der Scaut beloofden lasten af te doen.
Johannes nat zn w hr Gerardus de Amstel kanunnik verkocht aan Adam van Mierde tbv Bartholomeus van Beke een schuur zonder ondergrond die stond in Bakel ter plaatse Heuvel en die was van wijlen Henricus van der Scaut. Voornoemde Johannes verkoper en Gerardus zn w voornoemde Henricus van der Scaut beloofden lasten af te doen.
Johannes nat zn w hr Gerardus de Amstel kanunnik gaf uit aan Arnoldus genaamd Nollen zn w Johannes genaamd Kake (opm JT, volgens Smulders: Kokc) de Bakel een huis en tuin in Bakel tussen Johannes van der Scaut enerzijds en Willelmus genaamd Trudenzoen anderzijds voor een erfcijns van 4 pond 5 schelling met lichtmis te betalen. Voornoemde Johannes verkoper en Gerardus zn w voornoemde Henricus van der Scaut beloofden lasten af te doen.

BP 1175 f 109r 05 vr 22-05-1394. De broers Johannes en Petrus, kvw Nicholaus van Coenen, verkochten aan hun broer Nijcholaus zvw voornoemde Nijcholaus van Coenen alle erfgoederen die aan hen gekomen waren na overlijden van hun voornoemde vader Nijcholaus, resp. die aan hen zullen komen na overlijden van hun moeder Jutta, gelegen onder Bakel, belast met grondcijnzen.

BP R1175 dd 24-5-1368 f118 regest Ketelaars
Johannes zn w Paulus genaamd van Autheusden beloofde aan jonkvrouw Sophija van Amstel weduwe van Henricus van der Scaut en hun zoon Gerardus tbv hen en van andere kinderen van wijlen voornoemde Henricus  en jonkvrouw Sophija dat zij erfelijk zullen bezitten de woning die was van Henricus zn w Engbertus genaamd Ludinc van den Dijk in ’s-Hertogenbosch waarin voornoemde wijlen Engbertus woonde.
Voornoemde jonkvrouw en haar zoon Gerardus beloofden aan voornoemde Johannes de onraad te dragen die Johannes van Kuijc en Johannes genaamd Pape Jan hen zullen opdragen te dragen mbt de onkosten en de onraad die voornoemde Johannes Paulus droeg van goederen die voornoemde Johannes verwierf van Johannes van Os zn w Willemus van Panheel, welke goederen waren van Henricus van den Dijk zn w Engbertus genaamd Ludinc.

R1175 f 206r 01 ma 29-10-1369. Vertaling Stan Ketelaars
Johannes gnd Vriese zv Egidius zvw Johannes Vriese van Vechel verkocht aan Arnoldus Becker zvw Lambertus Becker een erfpacht van .. mud rogge, Bossche maat, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, voor het eerst over 1 jaar, gaande uit de hoeve gnd te Grotel, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, reeds belast met de grondcijns

Bossche Prothocollen inv.nr. 1798, 1371 – 1380 folio 26verso. d.d. 06-01-1371. Bakel
REIJNER die LEEUWE als gemechticht soo hij seechde is gericht totte helft van een stuck lants genoempt “DIE BLEECKAKKER” geleghen inder Prochie van BAKEL inde plaets genoempt “MILHESE” tusschen erffenisse ARNTS METTEN swager, deen sijde, ende tusschen erffenisse genoempt “DAT WIJFFLANT”, dander sijde (noch tot eenen acker lants genoempt “DIE HUYSACKER” gelegen inde voors. plaets tusschen erffenisse ARNTS genoempt NOLLEN van EESCHELMEERE, deen sijde, ende tusschen erffenisse ELISABETHE genoempt “DE GEBUERMANNE” dandere sijde noch totte helft van een stuck lants genoempt “DIE SCHORFF” gelegen aldaar tusschen erffenisse JOSEPH HADEWIJCHS van den SCAUT, deen sijde, ende tusschen erffenisse LODEN ARNTS, dandere sijde. Overmidts gebreck van betalinge eene jaerlicx ende erffelijke pacht van veerthien ende een half lopes roggen, mate van HELMONT welcken pacht THOMAS genoempt BLOCKMAKER geloeft hadde als schuldenaer principael te geven ende te betalen samen genoempt wael alle jaar te Corsmisse. Gelijck inne Schepenbrieven zoe van den date des anderen dachs nae Darthienmisse int jaer XIIIC een en tseventig.
P.S. Hier legh ick het perkament aff op Donderdach toecomende wesende XVII Augusti inden ten huyse JANS van STRIJP.

BP 1176 f 085v 01 zo 19-06-1379.
……. ……. verkocht aan Johannes Wael een kamp met gebouwen in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen enerzijds en Arnoldus Metten soen anderzijds, belast met 2 oude groten en een b-erfcijns van 5 pond 10 schelling gemeen paijment. De brief overhandigen aan de verkoper.
BP 1176 f 085v 02 zo 19-06-1379. Willelmus Didden soen verwerkte zijn recht tot vernaderen.

BP 1176 p 141r 10 vr 10-08-1380. Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.253, 10-08-1380.
Willelmus zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Johannes zvw Wolterus gnd Scoenwouter van Helmont 3 bunder beemd in Bakel, ter plaatse Scheepstal, tussen zijn broer Henricus enerzijds en zijn broer Godefridus anderzijds, strekkend met een eind aan een eusel behorend aan voornoemde Henricus en met het andere eind aan de Aa, voor een n-erfcijns van 5 gulden, te betalen met Sint-Martinus, voor het eerst over 1 jaar.

BP 1176 f 166v 10 do 14-02-1381. Godefridus nzvw Godefridus van Sceepstal gaf uit aan Johannes gnd Perman van Milheze (1) een huis, hofstad en kamp in Bakel, ter plaatse gnd Aan Geen Beirken, tussen wijlen Ludovicus van Milheze enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land in Bakel, naast de plaats gnd Aan Genen Wolfsput, tussen Philippus van Milheze enerzijds en Arnoldus van den Hoevel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 2 oude groot, met Sint-Remigius aan hem te betalen, (b) 18 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in voornoemd huis te leveren. Beide brieven aan een van hen overhandigen die het eerst komt.

BP 1176 f 168r 11 za 23-02-1381. (Stan Ketelaars)
Theodericus zvw Wellinus Ysebouts soen van Asten vernaderde 3 bunder beemd in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, tussen Henricus zvw Willelmus van Beest enerzijds en Godefridus zvw voornoemde Willelmus van Beest anderzijds, aan Johannes zvw Walterus Scoenwouter van Helmont in cijns uitgegeven door Willelmus zvw Willelmus van Beest. Johannes week en hij droeg weer over.

BP 1176 f 171r 16 zo 10-03-1381. Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f.253, 10-03-1381. Willelmus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Nijcholaus Spijerinc Meus een b-erfcijns34 van 5 gulden, die Johannes zvw Walterus gnd Scoenwouter van Helmont beloofd had aan eerstgenoemde Willelmus, met Sint-Martinus te betalen, gaande uit 3 bunder beemd in Bakel ter plaatse Scheepstal, tussen Henricus bv eerstgenoemde Willelmus enerzijds en Godefridus bv voornoemde Willelmus anderzijds, strekkend met een eind aan een eusel behorend aan voornoemde Henricus en met het andere eind aan de Aa. Verkoper en met hem zijn broers Henricus en Godefridus beloofden het onderpand van waarde te houden.

BP 1176 f 172-a-bis-r 17 za 16-03-1381. Godefridus zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Arnoldus Carper zvw Godefridus Carper 3 bunder beemd in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, tussen Gerardus van Aa enerzijds en Johannes zvw Walterus gnd Scoenwouter van Helmont anderzijds, met een eind strekkend op die Aa; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 4 gulden pieter. Uitgever en zijn broers Henricus en Willelmus beloofden lasten af te handelen.

BP 1176 f 172-a-bis-r 21 ma 18-03-1381. Godefridus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Johannes gnd Sticker een b-erfcijns van 4 gulden pieter, die Arnoldus gnd Carper zvw Godefridus gnd Carper beloofd had aan voornoemde Godefridus, met Lichtmis te betalen, gaande uit 3 bunder beemd in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, tussen Gerardus van Aa enerzijds en Johannes zvw Walterus gnd Scounwouter van Helmont anderzijds, met een eind strekkend aan die Aa. Verkoper en zijn broers Henricus en Willelmus beloofden het onderpand van waarde te houden. Waarschijnlijk de brief afgeven aan Henricus van Diegeden.

BP 1176 f 174v 01 wo 27-03-1381. Theodericus gnd van der Vesten szv hr Nijcholaus investiet van Bakel verkocht aan Thomas gnd die Hoghe van Helmont een erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in het woonhuis van verkoper in Bakel te leveren, gaande uit (1) een akker die was van Liza Didden, in Bakel, tussen Johannes gnd Duijsschen soen enerzijds en Ghevardus van Laervenne anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, reeds belast met een b-erfcijns van 4 schelling, geld van Bakel, (2) een akker gnd die Steinakker, in Bakel, tussen wijlen Gerardus Ghiben soen enerzijds en een gemene weg anderzijds.

BP 1176 f 174v 02 do 28-03-1381. Henricus zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Theodericus van der Vesten szv hr Nijcholaus investiet van Bakel een stuk land en een stuk eusel in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, tussen Arnoldus Carper en Johannes zvw Walterus gnd Scoenwouter enerzijds en een dijk gnd die Grotelse Dijk anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan erfgoed gnd die Bakhuisakker, behorend aan voornoemde Henricus; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 12 gulden pieter of de waarde met Lichtmis te betalen. Uitgever en met hem zijn broers Willelmus en Godefridus beloofden andere lasten af te handelen.

BP 1176 f 178r 04 za 06-04-1381. Henricus Bruijn verkocht aan Henricus van Goederheijle verwer (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, (2) een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit goederen die waren van wijlen Johannes gnd Meijen soen, in Bakel, welke pachten aan Theodericus van Rutte, tbv voornoemde Henricus Bruijn, waren verkocht door Arnoldus Stamelart van Bruheze zvw Arnoldus Stamelart van Bruheze.

BP 1176 f 178v 11 do 11-04-1381. Willelmus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Theodericus Scout schoenmaker, tbv hem en zijn vrouw Yda van Os, een erfcijns van 2 gulden pieter, met Kerstmis te betalen, gaande uit de windmolen van Bakel, reeds belast met de hertogencijns. Verkoper en met hem Henricus zv Boudekinus gnd Kijst van Eijndoven beloofden het onderpand van waarde te houden.

BP 1176 f 188r 10 ±do 06-06-1381. Henricus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Theodericus Schout schoenmaker een n-erfcijns van 4 gulden pieter of ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit een b-erfcijns van 12 gulden pieter of ander paijment van dezelfde waarde, welke cijns van 12 gulden peter Theodericus gnd van der Vest szv hr Nijcholaus investiet van Bakel beloofd had aan voornoemde Henricus, gaande uit een stuk land en een stuk eusel, in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, tussen Arnoldus gnd Carper en Johannes zvw Walterus gnd Scoenwouter enerzijds en een dijk gnd die Grotelse Dijk anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan erfgoed van voornoemde Henricus, gnd die Bakhuis Akker, welke onderpanden voornoemde Theodericus voor voornoemde cijns verkregen had van voornoemde Henricus. Verkoper en met hem zijn broer Godefridus beloofden lasten af te handelen.

BP 1176 f 192r 04 di 02-07-1381. Hr Thomas van Bakel priester kanunnik van Den Bosch verkocht aan Zeghewigis dvw Roverus Boems soen bv voornoemde hr Thomas de helft in een stuk land, die Euwendonkse Horst, in Bakel, tussen Mathijas Doems enerzijds en Johannes gnd Custer anderzijds, en zijn deel in de andere helft. De koopsom, te weten 20 Brabantse dobbel, is voldaan. De brief overhandigen aan voornoemde hr Thomas.

BP 1176 f 215r 18 za 10-08-1381. Hr Henricus van Herzel priester investiet van Someren gaf uit aan Hermannus van Eijndhout 1/8 deel, dat aan hem gekomen was na erfdeling na overlijden van zijn tante Katherina wv Henricus Rover van Kigloe, in (1) goederen gnd te Espe, in Bakel, (2) een b-erfcijns van 40 schelling (dg: gemeen paijment), (3) een erfrente van 6 ganzen, op voornoemde goederen te leveren; {215v} de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op voornoemde goederen te leveren.

BP 1176 f 225r 13 do 24-10-1381. De broers Henricus en Godefridus, kvw Willelmus van Beest, verkochten aan Theodericus gnd van der Vesten szv hr Nijcholaus investiet van Bakel een kamp, deels akkerland, deels weide, deels beemd en deels heide, in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, tussen Arnoldus gnd Carper en Johannes zvw Wolterus gnd Scoenwouter enerzijds en de dijk gnd die Grotelse Dijk anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint en met het andere eind aan een erfgoed van voornoemde Henricus gnd die Bakhuisakker.

BP 1176 f 225r 14 do 24-10-1381. Voornoemde Henricus zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Theodericus van der Vesten szv hr Nijcholaus investiet van Bakel (1) 2 stukken land in Bakel, (1a) gnd die Halve Hegge Akker, tussen Hermannus Rovers Suagher enerzijds en Arnoldus van den Goer anderzijds, (1b) naast Johannes zvw Henricus van den Brugxken; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 gulden pieter of ander paijment van dezelfde waarde, met Lichtmis te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Theodericus tot onderpand (2) een tuin in Bakel, tussen erfgoed van voornoemde Henricus gnd die Bakhuisakker enerzijds en voornoemde Theodericus anderzijds.

BP 1176 f 225v 08 do 24-10-1381. Henricus zvw Willelmus van Beest gaf uit aan Theodericus gnd van der Vesten szv de investiet van Bakel (1) een tuin in Bakel, tussen erfgoed gnd die Bakhuisakker van voornoemde Henricus enerzijds en voornoemde Theodericus anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 gulden pieter of de waarde met Lichtmis te betalen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Theodericus tot onderpand (2) 2 stukken land in Bakel, (2a) gnd die Halve Hegge Akker, tussen Hermannus Rovers Suager enerzijds en Arnoldus van den Goer anderzijds, (2b) naast Johannes zvw Henricus van den Bruxken.

BP 1176 f 239v 16 vr 31-01-1382. Henricus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Elizabeth wv Everardus van den Water, tbv haar en haar kinderen verwekt door voornoemde wijlen Everardus, een n-erfcijns van 6 oude Franse schilden of de waarde, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit goederen gnd dat Nieuwe Goed, in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, tussen de gemeint enerzijds en goederen gnd dat Oude Goed van Scheepstal anderzijds. Verkoper en met hem zijn schoonvader Henricus gnd Bonfaes beloofden het onderpand van waarde te houden.
BP 1176 f 252v 07 vr 11-04-1382. Theodericus van der Vesten droeg over aan Gerardus van Aa een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Hildakker, in Bakel, tussen Hermannus van Eijndhouts enerzijds en Johannes Duijsch anderzijds, (2) een stuk land gnd die Kloot, aldaar, tussen Yda van den Goer enerzijds en Willelmus van der Rijt anderzijds, (3) een stuk land gnd Vorstakker, aldaar, tussen voornoemde Johannes Duijsche enerzijds en Johannes gnd Claes soen anderzijds, (4) een stuk land, aldaar, tussen Mathias gnd Boems enerzijds en voornoemde Gerardus van Aa anderzijds, (5) een stuk land, aldaar, naast erfgoed behorend aan het gasthuis van Helmond, (6) een stuk beemd, ter plaatse gnd Schotbeemden, tussen Amelius van den Broeke enerzijds en voornoemde Johannes Claes soen anderzijds, welk stuk beemd jaarlijks gedeeld wordt tegen erfgoed van Hermannus van Eijndehouts, (7) een beemd, met een eind strekkend aan die Aa en met het andere eind aan de gemeint, (8) 10 lopen rogge b-erfpacht, die kv Godefridus gnd Carper moeten leveren, (9) 4 pond b-erfcijns die Hubertus Keijmpe moet betalen, welke pacht aan hem was verkocht door Henricus Bonfaes zvw Gerardus van Eijke.

BP 1176 f 253r 10 vr 11-04-1382. Gerardus van Aa zvw hr Gerardus van Aa ridder gaf uit aan Theodericus van der Vesten zvw Theodericus van der Vesten (1) een hoeve, die behoord had aan Godefridus van Sceepstal, gnd tot Genen Einde, in Bakel, (2) met de helft van een beemd in Bakel, tussen Henricus van Beest enerzijds en de gemeint van Rixtel anderzijds, echter voor voornoemde Gerardus gereserveerd de andere helft van deze beemd, (3) met een beemd gnd Franken Beemd, (4) met cijnzen die op de hoeve worden betaald; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 20 schelling, gaande uit de hoeve, de grondcijns gaande uit de helft van de beemd, en thans voor een n-erfpacht van 7½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren.

BP 1176 f 278v 07 wo 22-10-1382. Katherina ndvw hr Johannes van Bakel priester droeg over aan haar zuster Elisabeth haar deel in een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd Lutteleinde, tussen Egidius van de Doorn enerzijds en Heilwigis dvw Lambertus Guldenman anderzijds.

BP 1176 f 291r 02 za 24-01-1383. De broers Eligius gnd Loij en Jacobus, kv Johannes Yden soen van Leende, gaven uit aan Johannes Blademan van Milheze (1) een stuk land gnd dat Groot Loo, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen jkvr Hadewigis van der Schaut enerzijds en Margareta gnd Boumans en haar kinderen anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 6 penning aan Gerardus van Aa en thans voor een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Milheze te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand 1 zesterzaad land gnd die Bergakker, in Bakel, beiderzijds tussen Henricus van den Beirken.

BP 1176 f 301r 14 zo 05-04-1383. Lambertus zvw Reijnerus van Nederwetten en zijn vrouw Belia dvw Nicholaus gnd den Brecxken verkochten aan Ghibo zvw Arnoldus Ghiben soen een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren, gaande uit een akker gnd die Vlaasse, in Bakel, tussen Aleidis van der Ynden enerzijds en Lodovicus Heilwigen soen van der Heervoert anderzijds.

BP 1176 f 309r 11 do 18-06-1383. Willelmus zvw Willelmus van Beest verkocht aan zijn broer Henricus 1/3 deel in alle cijnsgoederen, die zijn voornoemde vader Willelmus in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, had liggen.

BP 1176 f 309r 12 do 18-06-1383. Voornoemde Henricus beloofde aan zijn voornoemde broer Willelmus 24 gulden hellingen met Sint-Jacobus-Apostel over een jaar (ma 25-07-1384) te betalen.

BP 1176 f 311v 12 za 04-07-1383. Jutta dvw Henricus van der Schaut, haar zoon Johannes gnd Mommengijt en Hadewigis sv voornoemde Jutta verkochten aan Willelmus Posteel en Henricus zvw Godefridus Posteel een n-erfcijns van 3 oude Franse schilden of de waarde, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) de helft van een hoeve, in Aarle, naast de kerk aldaar, deze helft reeds belast met de grondcijns, een b-erfpacht van 1 mud rogge, en een lijfpacht van 3 mud rogge, (2) een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Aarle, die Henricus Meijelman met Lichtmis in Deurne moet leveren aan voornoemde Jutta en haar zoon, gaande uit de helft van een kamp in Deurne, tussen Amelius van den Bernen enerzijds en een gemene weg anderzijds, (3) een erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Helmond, die Gobelibus gnd Ketelbueter aan voornoemde Jutta met Lichtmis moet leveren, gaande uit de helft van 5 stukken land, in Deurne, (3a) die Venakker, (3b) die Hoge Akker, (3c) dat Perstuk, (3d) een Reek Stuk, (3e) ook gnd dat Perstuk, (4) een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Aarle, die Johannes gnd Boen met Lichtmis in Deurne aan hen moet leveren, gaande uit de helft van 2 stukken land, in Deurne, (4a) gnd die Streep, (4b) die Lijmpendonk, (5) 8 lopen rogge, maat van Aarle, die Henricus van Os met Lichtmis aan voornoemde Hadewigis moet leveren, (6) een b-erfpacht van 10 lopen rogge, maat van Aarle, die Arnoldus Cloet met Lichtmis aan hen moet leveren, gaande uit erfgoederen onder Bakel, ter plaatse gnd Milheze, (7) een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van Aarle, die Johannes zv Nicholaus gnd van der Eghelmere moet leveren aan voornoemde Hadewigis, uit erfgoederen in Bakel, ter plaatse gnd Milheze.

BP 1176 f 311v 13 za 04-07-1383. Voornoemde Jutta en haar zoon Johannes beloofden voornoemde Hadewigis schadeloos te houden.

BP 1176 f 329r 09 ma 07-12-1383. Johannes van Helmont wonend in Bakel zvw Johannes van Helmont verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns van 3 gulden pieter of de waarde, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385), gaande uit (1) 1 bunder beemd in Bakel, ter plaatse gnd in die Stokbeemd, tussen Mathijas Boems soen enerzijds en Elizabeth Rovers anderzijds, (2) ½ bunder beemd in Bakel, ter plaatse gnd op die Renne, tussen Theodericus molenaar enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds, (3) 3 lopen roggeland, die eertijds waren van kinderen gnd van den Goer, in Bakel, ter plaatse gnd die Meer, tussen voornoemde verkoper enerzijds en een gemene weg anderzijds. Verkoper en met hem Johannes en Nijcholaus Rover, nkv voornoemde verkoper, beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de grondcijns.

BP 1176 f 330v 03 do 10-12-1383. Jkvr Hadewigis dvw Henricus van der Schaut verkocht aan jkvr Mechtildis van den Werve, tbv de infirmerie van het Groot Begijnhof in Den Bosch, een n-erfcijns van 2 oude schilden, van Frankrijk of van de keizer of de waarde, in Den Bosch te betalen, een helft met Sint-Jacobus en de andere helft met Lichtmis, voor het eerst met Sint-Jacobus aanstaande (ma 25-07-1384), gaande uit een hoeve, gnd der Papen Rijt, in Bakel, reeds belast met de cijns aan de hertog en aan de heer van Asten.

regest 130 Onze Lieve Vrouwen Broederschap Den Bosch 27-3-1377 feria sexta post dominicam Palmarum anno Domini millesimo tricentesimo septuagesimo sexto
Jan Wilde en zijn echtgenote jonkvrouw Hadewig, dochter van Hendrik van der Scout, hebben verkocht voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch aan Boudewijn Gruyter: deel van erfpacht uit Dat Loe in Bakel en uit Die Steenakker, Die Pottuyn, Dat Heesken, Dat Heylaer en Dat Voersaet in Milheeze onder Bakel en uit Die Lange Akker

BP 1176 f 338r 03 do 21-01-1384. Theodericus van der Vesten verkocht aan Willelmus Posteel een n-erfcijns van 3 oude schilden of de waarde en 3 kapoenen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385), gaande uit (1) een stuk land, 4 lopen, maat van Helmond, groot, met huis en schuur, in Bakel, ter plaatse gnd ter Vesten, tussen Arnoldus van der Vesten enerzijds en Johannes Giben soen anderzijds, (2) een stuk land gnd Wittenkamp, 3 lopen rogge, maat van Helmond, groot, in Bakel, tussen Arnoldus zv Godefridus enerzijds en Willelmus gnd Cuppen anderzijds, (3) 1 lopen land gnd dat Klootke, in Bakel, tussen erfgoed van de commendator van Gemert enerzijds en een gemene waterlaat anderzijds, reeds belast met de hertogencijns.

BP 1176 f 339v 04 vr 22-01-1384. Johannes van den Goer verkocht aan Heijlwigis ev Willelmus Posteel, tbv voornoemde Willelmus, een n-erfcijns van 2 franken of de waarde en 2 kapoenen, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker, 4 lopen rogge groot, in Bakel, naast de plaats gnd bij den Goet, tussen voornoemde verkoper enerzijds en kinderen gnd van den Goer anderzijds, (2) een stuk land in Bakel, naast de plaats gnd bij den Goet, tussen een gemene weg enerzijds en Ghevardus Didden soen anderzijds, dit stuk land reeds belast met een b-erfcijns van 10 schelling, geld van Bakel.

BP 1176 f 339v 07 vr 22-01-1384. Johannes van Helmont zvw Johannes van Uden verkocht aan Heijlwigis ev Willelmus Posteels, tbv voornoemde Willelmus, (1) een n-erfcijns van 1 Brabantse dobbel mottoen of de waarde, met Lichtmis te betalen, voor het eerst over een jaar, (2) een n-erfcijns van 4 kapoenen, met Sint-Martinus in Den Bosch te leveren, gaande uit (a) een huis en tuin, gnd Reuverberg, in Bakel, tussen Johannes van der Vloet enerzijds en een gemene weg anderzijds, (b) een akker gnd die Meer, in Bakel, tussen Ermgardis gnd Scuermans enerzijds en voornoemde verkoper anderzijds. Verkoper en zijn zoon Nijcholaus gnd Rover beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd de hertogencijns.

BP 1176 f 344r 08 za 13-02-1384. Hadewigis dvw Johannes van der Schaut droeg over aan zijn broer Johannes een beemd in Bakel, achter de plaats gnd Af dat Censel van der Schaut, naast Yda Capers.

BP 1176 f 344r 09 za 13-02-1384. Voornoemde Johannes beloofde aan Gerardus van Amstel, tbv de kerkfabriek van de kerk van Bakel, een n-erfpacht van 1 zester rogge, maat van Bakel, met Lichtmis te leveren, gaande uit voornoemde beemd. De brief overhandigen aan voornoemde Hadewigis van der Schaut.

BP 1176 f 344r 03 za 13-02-1384. Rutgherus zvw Rodolphus Rover van den Beirgulen verkocht aan Johannes van den Goer een b-erfpacht van 9 lopen rogge, maat van Helmond, met Sint-Martinus in Bakel te leveren, gaande uit (1) de helft van een b-erfpacht van 15 lopen rogge, maat van Helmond, die Theodericus van der Vesten met Sint-Martinus moet leveren, gaande uit (1a) een huis en erf in Bakel, ter plaatse gnd die Heuvel, tussen een gemene weg enerzijds en Cristianus Noet van Helmont anderzijds, (?1b) een stuk land in Bakel, naast de plaats gnd Hagelkruis, naast de gemene weg, (2) ¼ deel van 14 lopen rogge, maat van Helmond, die Arnoldus Karper moet leveren, gaande uit een akker gnd Wijscat, in Bakel, naast Thomas van der Vesten.

BP 1176 f 347v 11 wo 02-03-1384. Woltherus zvw Woltherus van Zoemeren, Hermannus gnd Brants soen, Theodericus Willems soen en Henricus Jans soen droegen over aan Johannes zvw Sijmon van Boeningen, tbv kvw Arnoldus gnd Nollen van der Eghelmere, alle erfgoederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Truda van der Eghelmeer, gelegen onder Bakel.

BP 1176 f 347v 12 wo 02-03-1384. Voornoemde Woltherus zvw Woltherus van Zoemeren, Hermannus gnd Brants soen, Theodericus Willems soen en Henricus Jans soen droegen over aan Johannes Molman van Helmont 2 stukken land, in Bakel, (1) die Heuvel, achter het huis van Johannes van der Berf Vlaesschen, (2) die Hegakker, naast de plaats gnd die Pas.

BP 1176 f 356r 10 ma 02-05-1384. Henricus Rover zvw Lambertus gnd Wagenman verkocht aan Amelius van Milheze een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren, gaande uit (1) 1/6 deel van een stuk beemd, gnd die Brugbeemd, in Bakel, naast de brug, (2) 1 lopen land, in Bakel, ter plaatse gnd Hoekendaal, tussen Arnoldus Vonderman enerzijds en Henricus van den Zande anderzijds, reeds belast met de grondcijns.

BP 1177 f 008v 18 do 27-11-1382. Jkvr Hadewigis dvw Henricus van der Schaut wv Johannes gnd Wilde verkocht aan Henricus Vonderman een b-erfpacht van 7 lopen rogge, maat van Helmond, en ½ oude groot Tournoois, die Henricus gnd Udenmans soen beloofd had aan voornoemde Henricus Wilde en Hadewigis, met Lichtmis in Milheze te geven, gaande uit (1) de helft van een stuk land gnd die Moelstert, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, (2) de helft van een erfgoed gnd dat Eusel, achter de akkers aldaar gelegen, (3) de helft van 1 bunder beemd, op de plaats gnd die Hoge Schaut, (4) 1 lopen roggeland, ter plaatse gnd op die Braak.

BP 1177 f 008v 19 do 27-11-1382. Johannes Mommen verwerkte zijn recht tot vernaderen.

BP 1177 f 008v 20 do 27-11-1382. Voornoemde Jkvr Hadewigis dvw Henricus van der Schaut wv Johannes gnd Wilde verkocht aan Bodo zv Arnoldus gnd Stevens soen een b-erfpacht van 4 lopen rogge, maat van Helmond, die voornoemde Bodo zv Arnoldus gnd Stevens soen beloofd had aan voornoemde wijlen Johannes Wilde en diens vrouw jkvr Hadewigis, met Lichtmis in Milheze te leveren, gaande uit (1) 2 stukken land in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, (1a) dat Yden Stukske, (1b) die Santstelle, (2) 1 lopen roggeland, naast voornoemde 2 stukken gelegen.

BP 1177 f 008v 21 do 27-11-1382. Johannes van Mommengi verwerkte zijn recht tot vernaderen.

BP 1177 f 011v 09 vr 12-12-1382. Rutgherus zvw Rodolphus Rover van der Beirghelen droeg over aan Emondus zv Johannes van Ghemert een stuk land gnd die Wijstat, in Bakel, tussen Thomas zwager van Theodericus van der Vesten enerzijds en een gemene weg anderzijds, welk stuk land behoorde aan de goederen gnd de Loefven.

BP 1177 f 029v 11 za 28-02-1383. Engbertus van den Kerchove en zijn vrouw Bela dvw Arnoldus gnd Stamelart van Bruheze droegen over aan Godefridus zvw Godefridus van Bruheze een b-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, die Arnoldus Stamelart van Bruheze zvw voornoemde Arnoldus Stamelart van Bruheze geschonken had aan voornoemde Engbertus en zijn vrouw Bela, ter plaatse gnd Bruheze te leveren, gaande uit alle cijnsgoederen en allodiale goederen van voornoemde Arnoldus Stamelart zv eerstgenoemde Arnoldus Stamelart, in Bakel, ter plaatse gnd Bruheze.

BP 1177 f 031v 03 do 12-03-1383. Willelmus zvw Willelmus van Beest verhuurde te molenaars recht aan Henricus zv Johannes gnd Moelnere van Ghemert de windmolen in Bakel, voor een periode van 8 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1383), per jaar voor 40 mud rogge, maat van Helmond, in Bakel te leveren, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan.

BP 1177 f 068v 15 ±do 20-08-1383. Henricus gnd Bonifaes zvw Gerardus van Eijcke verkocht aan Albertus Wael,tbv het Geefhuis in Den Bosch, een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1 mudzaad roggeland gnd die Hildakker, in Bakel, in de villa van Bakel, tussen Willelmus van der Rijt enerzijds en Hermannus van Eijndhouts anderzijds, (2) een stuk beemd, gnd die Stokbeemd, in Bakel, achter de goederen gnd te Loefven, dat jaarlijks gedeeld wordt tegen een ander stuk beemd, ook gnd die Stokbeemd, behorend aan voornoemde Hermannus van Eijndhouts, aldaar gelegen, welke onderpanden aan verkoper en zijn vrouw Katherina dvw mr Johannes van Gravia geschonken waren, reeds belast met de grondcijns.

BP 1177 f 087v 05 za 07-11-1383. Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Scaut gaf uit aan Johannes gnd Nollens soen zvw Arnoldus gnd Nollen Knokel een hofstad, huis en aangelegen kamp, in Bakel, tussen Yda Cupers enerzijds en Johannes van der Scaut anderzijds, welke hofstad, huis en kamp waren van wijlen Aleijdis gnd Zeelscats; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de hofstad te leveren, voor het eerst over een jaar (do 02-02-1385). Walterus en Henricus, bv eerstgenoemde Gerardus, zullen afstand doen.

BP 1177 f 087v 11 za 07-11-1383. Arnoldus Stamelart zvw Arnoldus Stamelart van Bruheze verkocht aan Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Scaut een b-erfpacht van 8 mud rogge, maat van Helmond, die Godefridus zvw Godefridus van Bruheze beloofd had aan eerstgenoemde Arnoldus Stamelart, met Lichtmis op na te noemen hoeve te leveren, gaande uit (1) een hoeve, die was van wijlen Johannes gnd Mijen soens, in Bakel, ter plaatse gnd Bruheze, naast de feodale goederen van wijlen voornoemde Arnoldus Stamelart, (2) een stuk erfgoed gnd die Heithorst, in Deurne, naast de beemd gnd Heer Godevaarts Beemd, (3) een beemd gnd die Bosse Beemd, in Deurne, naast de beemd gnd die Grote Beemd enerzijds en de beemden, behorend tot voornoemde feodale goederen, anderzijds, (4) een beemd in Liedorp, naast een gemene weg gnd ……. ?die Bukhorst, tussen Katherina van Herzel enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds, (5) een beemd gnd die Luijsbeemt, {f.88r} aldaar, aan de andere kant van voornoemde weg gnd die Bukhorst enerzijds en het water gnd die Aa anderzijds.

BP 1177 f 103r 09 vr 12-02-1384. Hadewigis dvw Henricus van der Schaut gaf uit aan Ludovicus gnd Lode zv Lambertus gnd Stevens soen (1) de goederen, gnd ten Papenrijt, in Bakel, uitgezonderd voor voornoemde Hadewigis, (1a) een beemd gnd die Klootsbeemd, (1b) een beemd gnd die Vorkens Beemd, (1c) een beemd gnd dat Lange Hout, (1d) een beemd gelegen achter de plaats gnd des Schauts Eusel; de uitgifte geschiedde voor een b-erfcijns van 7 oude groten en thans voor een n-erfpacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Bakel, met Lichtmis op de onderpanden te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Ludovicus tot onderpand (2) een stuk land in Mierlo, op de plaats gnd op Ellender, tussen Johannes die Raven enerzijds en erfgoed behorend aan het altaar van Sint-Nijcholaus in de kerk van Mierlo anderzijds, welk stuk land voornoemde Lodovicus verworven had van Martinus van der Donc.

BP 1177 f 110r 02 ±do 10-03-1384. Johannes Moerken gaf uit aan Yseboldus van Asten (1) 1/3 deel, dat aan hem en zijn vrouw Elizabeth dvw Wellinus Ysebout gekomen was na overlijden van voornoemde Wellinus, in de gruit van Helmond, Bakel, Deurne, Asten, Someren, Liedorp, Tongeren, Nuenen, Gerwen, Wetten, Stiphout, Lieshout, Aarle, Beek bij Aarle en Rixtel; de uitgifte geschiedde voor de onraad, en thans voor een n-erfcijns van 11 oude schilden of de waarde, met Pasen te betalen, voor het eerst over een jaar (zo 02-04-1385). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Yseboldus tot onderpand (2) een beemd in Helmond, ter plaatse gnd in het Riet, welke beemd jaarlijks wordt gedeeld tegen erfgoed van kvw Andreas des Bevers, aldaar gelegen, (3) een akker in Helmond, naast kvw Reijnerus van der Wijnmolen. Voor voornoemde Johannes gereserveerd 1/3 deel in de gruit van hopbier en vreemd bier, in de villa van Helmond verkocht.

BP 1177 f 152r 12 ±do 22-09-1384. Theodericus molenaar van Lieshout gaf uit aan Henricus zvw Winricus van Herende alle erfgoederen, die voornoemde Theodericus onder Bakel heeft liggen; de uitgifte geschiedde voor de grondcijns, 30 schelling, 11 schelling, en 10 schelling, en thans voor een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Lieshout, op de goederen die waren van wijlen Arnoldus gnd van den Grienden, te leveren.

BP 1177 f 171r 14 vr 23-12-1384. Jkvr Hadewigis dvw Henricus van der Schaut verkocht aan Hepkinus zvw Johannes gnd Happen soen een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel, op de plaats gnd op die Papenrijt te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Helmond, gaande uit goederen gnd die Papenrijt, in Bakel.

BP 1177 f 179v 01 ma 20-02-1385. Jordanus van Espe zv Arnoldus verkocht aan Eustacius van Hedichuijsen een n-erfpacht van 1½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land gnd dat Haverland, in Bakel, naast Hermannus van Eijndehouts, reeds belast met de grondcijns.

BP 1177 f 185r 13 wo 05-04-1385. Johannes Meelman van Helmont en zijn vrouw Elisabeth wv Nicholaus Pelser verkochten aan Petrus zvw Johannes Pedelmans soen en Engbertus zv Henricus van den Gasthuijze 3 stukken land, in Bakel, (1) tussen Amelius van Milheze enerzijds en Elisabeth gnd Hannen anderzijds, (2) tussen Lambertus zv Stephanus enerzijds en kinderen gnd Nollens kijnder van den Bersselaerssche anderzijds, (3) tussen Ludovicus gnd Loede Heilwigen soen enerzijds en een gemene weg anderzijds, belast met de grondcijns en 9 penning aan de kerk van Bakel.

BP 1177 f 194r 14 do 08-06-1385. Engbertus zvw Henricus van den Gasthuus deed tbv Petrus zv Johannes Pedelmans soen afstand van (1) een stuk land, gnd bij den Stokke, in Bakel, tussen kv Nollenkinus van der Berblaesschen enerzijds en kv Lambertus Stevens soen anderzijds, (2) een stuk land, in Bakel, tussen Ludovicus van der Horenvoert enerzijds en een gemene weg anderzijds

BP 1177 f 202v 05 di 18-07-1385. Lambertus van den Broecxken gaf uit aan Henricus zv Johannes molenaar van Gemert 3 stukken land in Bakel, (1) beiderzijds tussen de gemeint, (2) tussen kv Aleidis van der Zorzel enerzijds en Ludovicus zv Heilwigis anderzijds, (3) tussen Ghibo van den Boer enerzijds en Lambertus van der Zoerzel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 5 oude groot aan de abt Eparnatensis, (b) 2 oude zwarte tournosen aan Arnoldus van den Vinckenvloege, en thans voor (c) een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren. Voornoemde Henricus zal tussen nu en Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) hierop een huis van 2 gebinten

BP 1177 f 194v 01 do 08-06-1385. Petrus zv Johannes gnd Pedelmans soen deed tbv Engbertus zv Henricus van den Gasthuze afstand van een akker gnd die Kievits Brake, in Bakel, tussen Amelius van Milheze enerzijds en Elizabeth Hannen anderzijds.

BP 1177 f 198v 06 vr 30-06-1385. Johannes gnd Sticker droeg over aan Albertus zv Ludovicus van Uden, tbv voornoemde Ambrosius gnd Broes van den Sceelberch, een b-erfcijns van 4 gulden pieter, met Lichtmis te betalen, gaande uit 3 bunder beemd, in Bakel, ter plaatse gnd Scheepstal, welke cijns aan hem was verkocht door Godefridus zvw Willelmus van Beest. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Sticker.

BP 1177 f 202v 05 di 18-07-1385. Lambertus van den Brecxken gaf uit aan Henricus zv Johannes molenaar van Gemert 3 stukken land in Bakel, (1) beiderzijds tussen de gemeint, (2) tussen kv Aleidis van der Zorzel enerzijds en Ludovicus zv Heilwigis anderzijds, (3) tussen Ghibo van den Boer enerzijds en Lambertus van der Zoerzel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor (a) 5 oude groot aan de abt Eparnatensis, (b) 2 oude zwarte tournosen aan Arnoldus van den Vinckenvloege, en thans voor (c) een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren. Voornoemde Henricus zal tussen nu en Kerstmis aanstaande (ma 25-12-1385) hierop een huis van 2 gebinten bouwen.

BP 1177 f 214r 10 ma 11-12-1385. Johannes van Houbraken zvw Henricus Tijmmerman droeg over aan Lucas van de Kelder (1) een hofstad in Helmond, tussen Johannes zv Nicholaus enerzijds en Johannes van Adorp anderzijds, (2) 3 delen van een hofstad in Asten, tussen hr Ywanus gnd Weijn priester enerzijds en Aleidis van der Eijken anderzijds, (3) de helft van en huis met ondergrond, in Bakel, (4) 1/7 deel van een beemdje in Bakel, tussen een beemd van Arnoldus Noijden enerzijds en een beemd van kinderen gnd Mostaerts Kijnderen anderzijds, (5) ½ lopen land, aldaar, tussen voornoemde kinderen gnd Mostaerts kijnderen enerzijds en Henricus Gueden anderzijds, (6) de helft van 60 schapen, in Helmond, in een hoeve die was van Arnoldus van der Kemenaden, belast met cijnzen en pachten.

BP 1177 f 232r 09 ma 16-04-1386. Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schaut verkocht aan Bartholomeus gnd Meus van Berghen snijder een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft in goederen gnd het Goed ter Krommeraa, in Bakel en Deurne, reeds belast met de grondcijns.

BP 1177 f 237v 05 do 10-05-1386. De gezusters Elizabeth, Heijlwigis, Ermgardis en Bela, dvw Rodolphus Rover van Berghelen, en Johannes Buc van Beirghelen gaven uit aan Gerardus nzvw Marcelius gnd die Bloemer een stuk land, in Bakel, ter plaatse gnd die Wijstat, tussen Thomas van der Vest enerzijds en Gerardus van Amstel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor 1 oude groot, en thans voor een n-erfpacht van 14 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis aan voornoemde gezusters, aan hun zuster Agnes en aan Johannes Buc op het onderpand te leveren. Voornoemde gezusters beloofden voor 5/6 deel lasten af te handelen. Voornoemde Johannes Buc beloofde voor 1/6 deel lasten af te handelen. Voornoemde gezusters beloofden dat voornoemde Agnes hiermee zal instemmen. De brief van allen overhandigen aan voornoemde Johannes Buc.

BP 1177 f 241v 03 vr 01-06-1386. Johannes gnd Willems soen van den Loect droeg over aan Leonius zvw Johannes van de Kelder een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis, hofstad en kamp, in Bakel, tussen Theodericus van der Veste enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een stukje eusel, in Bakel, tussen Marcelius van Milheze enerzijds en de gemeint anderzijds.

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 290. Op St petrus, 29-03-1386
Hartman en Dirck genaamd van Hoculem, broers, natuurlijke zonen van w. Heer Hartman van Rode, priester, hebben een stuk land in Bakel ter plaatse genaamd het goed Ten Brugsken enerzijds en het erf van Sweneld dochter van w Willem Kuppens anderzijds erfelijk verkocht aan Willem van der Horst, zoon van w Alard Meyser, belast met 1 kleine zwarte tournose

BP 1177 f 295v 04 vr 13-04-1386. Henricus Kelreman verkocht aan Godefridus Kremer zvw Henricus snijder van Wedert een n-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Bakel, met Lichtmis in Bakel te leveren, gaande uit de helft, aan hen behorend, van een hoeve gnd Espe, in Bakel, reeds belast met de grondcijns.

BP 1177 f 296r 02 vr 13-04-1386. Gerardus van Aa verkocht aan Franco van Ghestel en Godefridus Sceijvel, tbv de kerkfabriek van Sint-Jan in Den Bosch, een n-erfpacht van 12 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, uit de hoeve van verkoper in Bakel, ter plaatse gnd Milheze en uit alle cijnzen die voornoemde Gerardus ter plaatse gnd Milheze beurt.

BP.R 1177. (oud 4) 1382 – 1387, folio 329 B verso (niet alles leesbaar door beschadigde rechterkant en onderkant)
Henrick zn. van w. Melis van den Broec heeft verkocht aan Henrick van Goederheyle, verwer een erfpacht van 2 mud rogge Bossche maat te betalen uit een huis en hof in Bakel tussen Jan … enerzijds en Gerit van de Laer anderzijds, item uit een zekere akker genaamd Steynacker tussen Hilla en Hadewich dochters van wijlen Melis enerzijds en …. anderzijds, item uit een stuk land tussen de kinderen van wijlen Aart Ghiben soen aan beide zijden, item uit een stuk land genaamd die Hoghebraken tussen Jan Mickart enerzijds en Jan Ghiben soen anderzijds, item uit een stuk land tussen Aart Ghiben soen en Jan Ghiben anderzijds, item uit een stuk land tussen de commandeur van Ghemert enerzijds en Ydekens genaamd des …. , item uit een stuk land Aen tGhehoft tussen de commandeur van Ghemert enerzijds en Jordaen van Espe anderzijds …. genaamd Op Tusen Stuc tussen genoemde Jordaen van Espe enerzijds en Lodewijc vander Papenrijt anderzijds, item uit Aen Gheen Hoghe Ynden tussen Mathias Boems soen enerzijds en Willem Cuppen Sweneldensoen anderzijds, aan Henric behorend in land van een half mud rogge van genoemde wijlen Melis van den Broec soen in Milheze, item uit het zevende deel van genoemde Henric vanwege de dood van genoemde Melis zijn vader …. Te Espe van genoemde wijlen Melis vanden Broec ….. Item uit het zevende deel van genoemde Henric vanwege de dood van genoemde Amelis zijn vader en de dood van Hilla zijn moeder …… uit erven van wijlen Amelis in de jurisdictie van Ghemert, item uit het zevende deel   …. Verder niet leesbaar.

BP 1177 f 385v 08 wo 02-08-1385. Cristina wv Johannes van den Hogen Huse alias gnd Sceijdemaker droeg over aan haar zoon Johannes haar vruchtgebruik in erfgoederen van wijlen Johannes gnd Hillen soen, in Bakel, tussen Willelmus van Bruheze enerzijds en de gemeint anderzijds. De brief overhandigen aan Johannes Jutten Man.

BP 1177 f 385v 09 do 03-08-1385. Johannes zvw Johannes van den Hogen Huse alias gnd Sceijdemaker gaf voornoemde erfgoederen uit aan Johannes Jutten Man zvw ……. van Caudekercke; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een erfpacht van 6 zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren.

BP 1177 f 385v 10 do 03-08-1385. Voornoemde Johannes droeg voornoemde erfpacht over aan zijn moeder Cristina voor de duur van haar leven.

BP 1177 f 394v 01 ±di 03-10-1385. Jkvr Sophia wv Henricus van der Schaut droeg over aan haar kinderen Gerardus, Walterus, Henricus en Katherina (dg: Elizabeth) haar vruchtgebruik in alle goederen, waarin voornoemde Henricus was overleden.

BP 1177 f 394v 02 ±di 03-10-1385. Voornoemde Gerardus zvw Henricus van der Schaut beloofde aan zijn voornoemde moeder jkvr Sophia een lijfrente van {geen getal genoemd} gulden, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen.

BP 1177 f 394v 03 ±di 03-10-1385. Voornoemde Walterus zvw Henricus van der Schaut beloofde aan zijn voornoemde moeder jkvr Sophia een lijfrente121 van 6 gulden, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen.

BP 1177 f 394v 04 ±di 03-10-1385. Voornoemde Henricus zvw Henricus van der Schaut beloofde aan zijn voornoemde moeder jkvr Sophia een lijfrente van 6 gulden, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen.

BP 1177 f 394v 05 ±di 03-10-1385. Voornoemde Katherina dvw Henricus van der Schanut beloofde aan haar voornoemde moeder jkvr Sophia een lijfrente van 6 gulden, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit al zijn goederen.

BP 1177 f 394v 06 ±di 03-10-1385. Voornoemde Gerardus, Walterus, Henricus en Katherina, kvw Henricus van der Schaut, maakten een erfdeling van alle goederen, die nu aan hen behoren. Voornoemde Gerardus kreeg (1) de helft van de goederen, gnd ter Kromme Aa, deels gelegen in Bakel en deels in Deurne, (2) de helft van alle cijnzen en pachten, waarin wijlen voornoemde Henricus van der Schaut was overleden, en die voornoemde wijlen Henricus verworven had na overlijden van zijn eerste vrouw Hadewigis van der Schaut, gelegen of te beuren buiten Den Bosch, (3) een erfcijns van 36 pond, die wijlen hr Willelmus van Amstel ridder placht te betalen aan wijlen voornoemde Henricus van der Scaut, gaande uit erfgoederen in Oss.

BP 1177 f 394v 07 ±di 03-10-1385. Voornoemde Henricus zvw Henricus van der Schaut kreeg (1) de helft van de goederen gnd ter Kromme Aa, deels gelegen in Bakel en deels in Deurne, (2) de helft van alle cijnzen en pachten, waarin voornoemde Henricus was overleden, en die wijlen voornoemde Henricus verworven had na overlijden van zijn eerste vrouw Hadewigis, gelegen buiten Den Bosch, uitgezonderd (2a) een erfcijns van 36 pond, die hr Willelmus van Amstel placht te leveren aan wijlen voornoemde Henricus, gaande uit erfgoederen in Oss en (2b) cijnzen, die wijlen voornoemde Henricus in Den Bosch beurde. Voornoemde Gerardus beloofde dat zijn zuster Elizabeth nimmer hierin rechten zal doen gelden.

BP 1177 f 394v 08 ±di 03-10-1385. Walterus en Katherina, kvw Henricus van der Schaut, kregen (1) alle erfgoederen van wijlen voornoemde Henricus, onder de stad Den Bosch, voorzover die niet verkocht of vervreemd zijn, (2) het recht dat aan hen toekomt of na overlijden van hr Henricus van Mordrecht en zijn vrouw Katherina zal toekomen, in de huizinge van wijlen Engbertus Ludinc van de Dijk, (3) alle cijnzen die uit deze erfgoederen gaan, voorzover die niet verkocht of vervreemd zijn.

BP 1177 f 394v 09 ±di 03-10-1385. Gerardus, Walterus, Henricus en Katherina, kvw Henricus van der Schaut, deden tbv ……. … … Scaut schoenmaker afstand van een erfcijns van 3 pond 16 penning, die Henricus ?Dons die ……. beloofd had aan voornoemde Henricus van der Scaut, gaande uit een hofstad in Den Bosch, in een straatje dat loopt van het woonhuis van wijlen Engbertus Ludinc van de Dijk richting het woonhuis van de vrouwe van Lake, naast erfgoed van voornoemde wijlen Henricus van der Scaut, tegenover het huis van Bucstel.

BP 1178 f 113r 06 vr 16-07-1389. Godefridus Herbrechts soen vernaderde erfgoederen, in Bakel, aan Theodericus van der Vesten en Nicholaus Rover van Bakel verkocht door Theodericus gnd Jorijs van Doerne zvw Theodericus van der Eijken. De anderen weken en hij droeg weer over.

BP 1178 f 122v 01 ±vr 22-10-1389. Mr Johannes van Beke en zijn broer Lucas, kvw Bartolomeus gnd Meus van Beke, Gerardus nzvw hr Gerardus van B…… ev Elizabeth, en Johannes gnd Zoeteric ev Hadewigis, dvw voornoemde Bartholomeus, maakten een erfdeling van goederen die aan hen behoren. Voornoemde mr Johannes van Beke kreeg (1) goederen gnd ten Houbraken van voornoemde wijlen Bartholomeus in Someren, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Someren, die voornoemde wijlen Bartholomeus beurt uit erfgoederen gelegen onder Someren, (3) 4 bunder beemd in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd die Ladonk, welke 4 bunder voornoemde wijlen Bartholomeus verworven had van Johannes van den Bleke, (4) de helft van 2 bunder beemd, in Beek bij Aarle, achter de plaats gnd Leke, welke 2 bunder waren van wijlen Gheerlacus van Keeldonc, (5) ¼ deel van een b-erfcijns van 20 pond oude pecunia, gaande uit goederen gnd te Rode, in Wetten, (6) ¼ deel van een b-erfcijns van 48 pond, die voornoemde wijlen Bartholomeus in Bakel, in Wetten, in Nuenen, in Beke, in Veghel, in Aarle jaarlijks beurt, zoals voornoemde mr Johannes dit ¼ deel tot nu toe heeft gebeurd, (7) de helft van een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Helmond, welke pacht Theodericus die Duvel moet leveren, (8) de helft van een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, welke pacht mr Arnoldus Nennekens soen en zijn kinderen leveren, (9) de helft van alle cijnzen en cijnshoenderen, die voornoemde wijlen Bartholomeus onder Beek bij Aarle beurt, uitgezonderd voornoemde cijns van 48 pond, (10) de helft van 1 bunder beemd van voornoemde wijlen Bartholomeus, in Erp, ter plaatse gnd op Boerdonk, (11) alle cijnsgoederen en allodiale goederen van voornoemde wijlen Bartholomeus, (12) de helft van alle andere cijnsgoederen en feodale goederen van voornoemde wijlen Bartholomeus, uitgezonderd de goederen gnd te Heijtrake, in Deurne, ter plaatse gnd Meijel.

BP R1178, 1387 – 1390, folio 140verso. 1390
Jan van der Scaut verkocht 70 eiken op het goed genaamd Scaut aan Willem, zoon van Henrick Maessoen van Gemert.

BP 1178 f 152r 09 zo 15-05-1390. Jkvr Hadewigis dvw Henricus van der Schaut gaf uit aan Johannes zvw Theodericus van den Nuwenhuijs (1) 1 bunder beemd, in Bakel, ter plaatse gnd ter Schaut, tussen Johannes van der Schaut enerzijds en Gerardus van der Vloet anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 17 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (2) 1 lopen land, in Bakel, tussen Arnoldus Cloet enerzijds en een gemene weg anderzijds, met een eind strekkend aan het huis van voornoemde Arnoldus Cloet.

BP 1178 f 168v 02 do 24-11-1390. Arnoldus Stamelaert van Bruheze verkocht aan Godefridus van Bruheze ¼ deel van de tiende van Bruheze, belast met cijnzen aan de investiet van Bakel.

BP 1178 f 168v 03 do 24-11-1390. Voornoemde Arnoldus Stamelaert verkocht aan Godefridus van Bruheze een b-erfpacht van 10 lopen koren, voor de helft rogge en de helft gerst, maat van Helmond, met Lichtmis te leveren, gaande uit de watermolen in Deurne, ter plaatse gnd Beirgulen.

BP 1178 f 216r 02 do 25-02-1389. Gerardus van Amstel verkocht aan Thomas zv Mathijas gnd Boems soen, tbv voornoemde Mathijas, een b-erfcijns van 24 schelling, die voornoemde Mathijas Boems soen aan hem moet betalen, een helft met Sint-Remigius en de andere helft met Lichtmis, gaande uit een stuk land, gnd een miltencamp, in Bakel, tussen de gemeint enerzijds en erfgoed van het klooster van Bijnderen anderzijds. De brief overhandigen aan voornoemde Thomas.

BP 1178 f 225v 07 do 06-05-1389. Henricus gnd Margrieten soen van Doerne verkocht aan zijn broer Matheus al zijn goederen, gelegen onder Deurne en in Bakel.

BP R1178, 1387 – 1390, folio 342. dd. 20-1-1390
Jan vanden Goer, zoon wijlen Nodeken vanden Kerchove verkocht Willem Posteel een erfpacht van een mud rogge Bossche maat te betalen in Den Bosch uit huis en hof en 10 lopense land daaraan gelegen in Bakel ter plaatse Gheyninge (Geneneind?) tussen Art vanden Goer zijn broer enerzijds en Willem Janssoen anderzijds; item uit een omheind stuk roggeland tussen Henric vanden Goer zijn broer enerzijds en genoemde Henric anderzijds, strekkend met een eind tot de plaats genaamd Crabbe; item uit een beemd ter plaatse Aen Gheen Goer tussen genoemde Art vanden Goer enerzijds en Claes vanden Hilacker anderzijds, belast met de grondcijns en een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond.

BP 1179 p 001r 01 za 08-10-1390. Willelmus van Beest verpachtte aan Gerardus van Amstel en Theodericus van Overscoet de windmolen, in Bakel, voor een periode van 6 jaar, ingaande ……., per jaar voor de hertogencijns, 2 gulden pieter aan Theodericus Schout en voor een jaarpacht van 24 mud rogge, ……. ……., in Bakel te leveren, een helft met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis.

BP 1179 p 001r 02 za 08-10-1390. Voornoemde Willelmus beloofde aan voornoemde Gerardus en Theodericus 20 Gelderse gulden of de waarde, met Kerstmis over 6 jaar (ma 25-12-1396) te betalen.

BP 1179 p 024v 11 vr 23-12-1390. Albertus van Lijt ev Luijtgardis dvw Bartholomeus gnd Meus Spring int Goet verkocht aan Henricus gnd Colen ?nzvw Henricus Colen 5 pond 15 schelling b-erfcijns, met Lichtmis te betalen, gaande uit (1) 1/3 deel, dat aan Ywanus Mostart en diens vrouw Margareta dvw Gerardus van Heijst gekomen was na overlijden van voornoemde Gerardus van Heijst, van alle erfgoederen, die waren van voornoemde Gerardus van Heijst, gelegen in Milheze, onder Bakel en Beek, (2) ½ van 1/3 deel van voornoemde erfgoederen, dat aan Henricus zvw voornoemde Gerardus van Heijst gekomen was na overlijden {p.25r} van zijn voornoemde vader Gerardus, welke cijns Elizabeth wv voornoemde Bartholomeus gnd Meus Spiring int Goet gekocht had van Johannes van Tefelen ev Heilwigis dvw Ywanus Mostaert, en welke cijns nu aan voornoemde Albertus en zijn vrouw behoort.

BP 1179 p 059r 01 vr 02-06-1391. Jkvr Hadewigis van der Schaut droeg over aan Johannes zv Johannes van Audhuesden een stuk land, in Bakel, ter plaatse gnd op die Raemps…, richting de plaats gnd Roder Eigen.

BP 1179 p 061r 05 za 03-06-1391. Johannes van Erpe verhuurde te molenaars recht aan Willelmus molenaar van Bakel de windmolen in Bakel, die was van wijlen Godefridus van Sceepstal, nu aan Johannes behorend, voor een periode van 1 jaar, ingaande heden, voor 1/5 deel van al het koren en andere zaken, die voornoemde Willelmus in dat jaar zal winnen, van maand tot maand in voornoemde molen te leveren.

BP 1179 p 187r 08 ±do 15-07-1395. Henricus zvw Mathijas gnd Boem van Bakel droeg over aan Arnoldus Hoernken (1) een stuk beemd, in Bakel, ter plaatse gnd die Bakel, tussen Henricus gnd Rover Boems soen enerzijds en kvw Arnoldus Ghiben soen anderzijds, (2) een deel van een beemd, in Bakel, ter plaatse gnd die Bakel, tussen Arnoldus van der Vesten enerzijds en erfgoed van de commendator van Gemert anderzijds, (3) een stuk land en aangelegen stuk eusel, in Bakel, op de akkers, tussen voornoemde Arnoldus van der Vesten en Thomas van der Vesten enerzijds en kvw Ghibo van den Laer anderzijds, (4) een stuk land, in Bakel, tussen Arnoldus gnd Vonderman enerzijds en Truda van Ripersberch anderzijds, (5) een stuk land, in Bakel, tussen Willelmus gnd van der Horst enerzijds en kvw Ghijskinus van der Wijnmolen anderzijds, (6) een stuk land, in Bakel, tussen voornoemde kvw Ghibo van den Wijmolen enerzijds en Johannes Juttenman anderzijds, (7) een stuk land, in Bakel, tussen voornoemde Arnoldus van der Man enerzijds en kv Arnoldus gnd Ghiben soen anderzijds, (8) een stuk beemd, gnd die Leggenbeemd, in Bakel, tussen kvw Mathias gnd Boems enerzijds en de gemeint van Bakel anderzijds, aan hem verkocht door Henricus Rover zvw Lambertus gnd van der ……..

BP 1179 p 226v 11 vr 10-03-1391. Johannes gnd van Loefen zv Johannes Claes soen verkocht aan Gerardus van Amstel 1/6 deel in een hoeve, gnd ter Bruggen, in Bakel, naast de brug, welk 1/6 deel zijn voornoemde vader Johannes Claes soen geschonken had aan eerstgenoemde Johannes, reeds belast met cijnzen.

BP 1179 p 226v 13 vr 10-03-1391. Voornoemde Gerardus van Amstel beloofde aan voornoemde Johannes een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren, gaande uit voornoemd 1/6 deel.

BP 1179 p 227r 08 za 11-03-1391. Gerardus van Amstel gaf uit aan Johannes van Ripersberch de helft van een huis, erf en kamp, in Bakel, naast de brug van Bakel, tussen kvw Johannes Duijsch enerzijds en een gemene weg anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n-erfcijns van 1 oude groot Tournoois en een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren.

BP 1179 p 256v 10 do 22-06-1391. Willelmus zvw Petrus gnd Arts soen verkocht aan Godefridus van Lijemde bakker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te betalen, gaande uit (1) een kamp, in Bakel, tussen de gemeint enerzijds en Henricus Mathijs soen anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Aastukse Wijer, in Bakel, tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds en Cristianus Wellens soen anderzijds, (3) een huis en hofstad, aldaar, tussen Henricus zv Mathias gnd Tijs Boens soen enerzijds en Wautgherus gnd des Snijders Zwager anderzijds, (4) een akker, naast de plaats gnd die Hoge Ynde, tussen voornoemde Wautgherus enerzijds en Johannes gnd Duijsch anderzijds, (5) een stuk land, aldaar, beiderzijds tussen Petrus Philips soen, (6) een akker, aldaar, naast Johannes gnd Zelen soen, (7) een beemd, ter plaatse gnd die Doeze, naast Hermannus gnd Rovers soen enerzijds en kv Arnoldus Ghiben soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, aan voornoemde koper.

BP 1179 p 257r 03 vr 23-06-1391. Destijds had hr Theodericus Rover ridder verpacht aan Arnoldus gnd Zonman een hoeve, gnd ter Asdonk, in Bakel, voor een periode van 7 jaar, (dg: ingaande Pinksteren aanstaande) per jaar voor 13 mud rogge, 7 mud gerst, 1 zester raapzaad, een nieuwe zak, maat van Helmond, en een linnen lap van 12 el, met Lichtmis in Rijxstel te leveren. Voornoemde hr Theodericus droeg thans over aan Sijmon van Mijrabellum en Johannes van Doerne van Arscot voornoemde 13 mud rogge en 7 mud gerst, maat van Helmond, verschijnend Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1392).

BP 1179 p 287r 01 za 09-09-1391. Johannes Huben soen van Bakel verkocht aan Arnoldus Hornken een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 14 lopen aangelegen roggeland, in Bakel, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes van Loefven anderzijds, (2) 5 lopen land, in Deurne, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus van den Colke anderzijds, (3) een huis en kamp, 1 zesterzaad rogge groot, in Deurne, ter plaatse gnd Vreekwijk, beiderzijds tussen de gemeint, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Bakel aan voornoemde koper.

BP 1179 p 337r 10 di 21-02-1391. Johannes van Bruheze droeg over aan hr Theodericus Rover ridder het deel dat aan Arnoldus van Beke gekomen was na overlijden van zijn broer Johannes gnd van Beke, in een visvijver (weijer) in Bakel, ter plaatse gnd Leibruggen, aan voornoemde Johannes overgedragen door Arnoldus van Beke.

BP 1179 p 338v 15 do 23-02-1391. Destijds had Willelmus zvw Willelmus van Beest de windmolen in Bakel verhuurd aan Henricus zv Johannes gnd Moelner van Ghemert, voor een periode van 8 jaar, per jaar voor 40 mud rogge, maat van Helmond, in Bakel te leveren, een helft te leveren met Kerstmis en met Sint-Jan. Eerstgenoemde Willelmus droeg thans 40 mud rogge, maat van Helmond, die hem van het laatste jaar resteren over aan Rutgherus Cort.

BP 1179 p 348v 09 di 06-02-1392. Gheerlacus Watermael en zijn vrouw Hadewigis dvw Henricus van der Schaut verkochten aan Katherina wv Gerardus Keteleer van Riel een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Bakel, die voornoemde verkopers met Lichtmis op de onderpanden beuren, gaande uit goederen gnd ten Papenrijt, in Bakel, echter voor voornoemde Hadewigis gereserveerd een beemd gnd die Kloetsbeemd, een beemd gnd die Voertkensbeemd, een beemd gnd Lange Beemd en een beemd achter de plaats gnd des Schauts Eusel, welke hoeve, deze beemden uitgezonderd, voornoemde Hadewigis uitgegeven had aan aan Ludovicus gnd Lode zv Lambertus gnd Peters soen, voor 7 oude groot per jaar en voornoemde pacht van 9 mud 4 lopen rogge; deze pacht van 9 mud 4 lopen was reeds belast met een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, en een b-erfcijns van 2 oude schilden. Voornoemde verkopers en Johannes zv Johannes van Audehoesden beloofden de pacht van waarde te houden.

BP 1179 p 348v 12 di 06-02-1392. Voornoemde Gheerlacus Watermael en zijn vrouw Hadewigis dvw Henricus van der Schaut beloofden aan Johannes zv Johannes van Audehoesden een n-erfpacht van 4 mud {gaansoort niet vermeld}, maat van Bakel, met Lichtmis in Bakel te leveren, gaande uit voornoemde pacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Bakel, voor Katherina wv Gerardus Ketelaer gereserveerd een b-erfpacht van 2 mud, Bossche maat, die zij eerder verworven had van voornoemde Gheerlacus en Hadewigis.

BP 1179 p 367r 05 do 28-03-1392. Emondus en Zeghewigis, kv Theodericus van den Ouverscoet droegen over aan Agnes wv voornoemde Theodericus van den Ouverscoet het deel, dat aan hen en hun zuster Yda dvw voornoemde Theodericus behoort, in 4 stukken land, in Bakel, (1) gnd die Lange Akker, tussen wijlen voornoemde Theodericus van den Ouverscoet enerzijds en kvw Arnoldus Ghiben soen anderzijds, (2) gnd dat Vlas Lendenken, beiderzijds tussen voornoemde kvw Arnoldus Ghiben soen, (3) die Driesse Eghde, tussen Gerardus van Amstel en voornoemde kvw Arnoldus Ghiben soen enerzijds en elders in het rond de gemeint, (4) gnd die Hellink, ter plaatse gnd die Beke, tussen wijlen voornoemde Theodericus van den Ouverscoet enerzijds en Johannes gnd Ghiben soen anderzijds, aan wijlen voornoemde Theodericus van den Ouverscoet in pacht uitgegeven door Gerardus van Amstel zvw Henricus van den Scaut. Voornoemde Yda zal, zodra ze meerderjarig is, afstand doen.

BP 1179 p 380v 09 ±do 18-04-1392. Arnoldus van der Horenvoert zvw Petrus van den Horenvoert verkocht aan Johannes Kuijc een n-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) de helft, aan voornoemde verkoper behorend, van erfgoederen gnd dat Ouverscoet, van wijlen Petrus van der Horenvoert, in Bakel, beiderzijds tussen een gemene weg, met een eind strekkend aan erfgoed van de commendator van Gemert, (2) een stuk land, gnd die Venakker, in Bakel, tussen Johannes van der Schaut enerzijds en Jacobus van der Horenvoert anderzijds, reeds belast met de grondcijns.

BP 1179 p 451r 08 do 20-06-1392. Godefridus van Milheze zvw Godefridus nzvw Godefridus van Sceepstal verkocht aan Lambertus gnd van Lijesel een n-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Deurne te leveren, gaande uit (1) alle erfgoederen van wijlen voornoemde Godefridus nzvw Godefridus van Sceepstal, in Bakel, waarin wijlen voornoemde Godefridus nzvw Godefridus van Sceepstal was overleden, en die nu aan voornoemde verkoper behoren, (2) 1 bunder beemd, in Deurne, ter plaatse gnd in Geen Herren Broek, naast Johannes Coman Willems soen, welke bunder jaarlijks gedeeld wordt tegen eenzelfde erfgoed van voornoemde Johannes Coman, reeds belast met grondcijnzen.

BP 1179 p 506v 05 za 09-11-1392. Voornoemde Katherina wv Johannes van Herzel en haar kinderen Henricus en Johannes droegen over aan Gerardus zvw Gerardus van Eijke en zijn vrouw Katherina dvw voornoemde Johannes van Herzel (1) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Someren, die hr Johannes gnd van Eijndhouds priester beloofd had aan voornoemde Johannes van Herzel met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit alle goederen, die aan voornoemde Johannes van Herzel gekomen waren na overlijden van zijn tante Katherina wv Henricus Rover van Kigloe, gelegen onder Someren, (2) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Someren, die Hermannus van Eijndhouds beloofd had aan hr Henricus van Herzel investiet van Someren, met Lichtmis ter plaatse gnd te Espe te leveren, gaande uit 1/8 deel van voornoemde goederen gnd te Espe, in Bakel, en uit 1/8 deel van een b-erfcijns van 40 schelling en van een b-erfrente van 6 ganzen, op voornoemde goederen te leveren, aan voornoemde wijlen Johannes van Herzel overgedragen door voornoemde hr Henricus van Herzel priester, (3) een b-erfpacht van 2 mud gerst, maat van Nuenen, die Elizabeth dvw voornoemde Johannes van Herzel met Sint-Andreas beurde, gaande uit een stuk land in Nuenen, voor de hoeve gnd te Welle, tussen Godefridus van Dommellen enerzijds en wijlen Willelmus Moerken anderzijds, aan voornoemde wijlen Johannes van Herzel overgedragen door Rutgherus van der Aa ev voornoemde Elizabeth.

BP 1179 p 516v 03 do 28-11-1392. Johannes die Grave zvw Gerardus gnd Vleeschehouwer droeg over aan Willelmus van Hamvelt de helft in een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, welke pacht Johannes zvw Henricus die Laet beloofd had met Lichtmis in Den Bosch leveren aan Mechtildis wv voornoemde Gerardus Vleeschehouwer en na haar overlijden aan haar voornoemde zoon Johannes Grave en voornoemde Willelmus van Hamvelt, gaande uit (1) de helft van een kamp van wijlen Lambertus gnd Bakelman, in Bakel, tussen erfgoed van de commendator van Ghemert enerzijds en Hartmannus snijder anderzijds, (2) de helft van een streep land, in Bakel, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en Henricus Gheenkens Neve anderzijds, (3) de helft van een beemd, in Deurne, ter plaatse gnd die Strijpt, naast erfgoed van de heer van Helmond.

BP 1179 p 624v 08 di 25-11-1393. Woltherus zvw Rutgherus van den Stadeacker gaf uit aan Reijnerus nzvw hr Ghevardus van Doerne ridder (1) een hoeve van wijlen voornoemde Rutgherus, in Knechsel, ter plaatse gnd Wolfhoeven, welke hoeve was van wijlen hr Hermannus van Knechsel priester, die aan voornoemde Woltherus gekomen was na erfdeling na overlijden van zijn voornoemde vader Rutgherus; de uitgifte geschiedde voor de lasten die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Aarle, aan Luijtgardis dvw voornoemde Rutgherus, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1395), en een n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Oerle, met Lichtmis aan voornoemde Wolterus te leveren, voor het eerst over een jaar. Ter meerdere zekerheid, voor de levering van de pacht van 5 mud aan voornoemde Wolterus, stelde voornoemde Reijnerus tot onderpand (2) een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, die kvw Hubertus van den Kremtsbraken, met Lichtmis moeten leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Bakel, welke 3 mud voornoemde Reijnerus verworven had van Henricus Boijfaes. Voornoemde Reijnerus beloofde voornoemde pacht van 1 mud rogge, zó aan voornoemde Luijtgardis te leveren, dat voornoemde Wolterus daarvan geen schade ondervindt.

BP 1179 p 640v 10 ma 03-03-1393. Nicholaus gnd Spijrinc Meus soen droeg over aan Henricus van de Kloot, tbv abdis en klooster van Sint-Clara in Den Bosch, een b-erfcijns van 5 gulden, die Johannes zvw Walterus gnd Scoenwouter van Helmont beloofd had met Sint-Martinus te betalen aan Willelmus zvw Willelmus gnd van Beest, gaande uit 3 bunder beemd, in Bakel, ter plaatse gnd Sceepstal, tussen Henricus bv eerstgenoemde Willelmus enerzijds en Godefridus bv eerstgenoemde Willelmus anderzijds, met een eind strekkend aan een eusel behorend aan voornoemde Henricus en met het andere eind aan het water gnd die Aa, welke cijns voornoemde Nicholaus gekocht had van voornoemde Willelmus zvw Willelmus van Beest. Met achterstallige termijnen.

BP 1179 p 657r 01 do 27-03-1393. Willelmus zvw Willelmus van Beest verklaarde dat met zijn instemming Johannes van Erpe gedurende 3 jaar, ingaande 1 april aanstaande, de windmolen in Bakel verpacht. Hij zal de pachters van de molen niet aanspreken.

R1179 p 678v 07 vr 25-04-1393. Vertaling Stan Ketelaars
Gerardus zvw Gerardus van Eijcke deed tbv kvw Johannes van Ghemert, door voornoemde Johannes van Ghemert verwekt bij zijn vrouw Agata dvw Bertoldus zvw Arnoldus Ywani, afstand van alle goederen die voornoemde wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert bij zijn overlijden had nagelaten. Echter, eerstgenoemde Gerardus behoudt een hoeve gnd het Goed van Grotelt van voornoemde wijlen Gerardus van Eijcke, in Bakel. Eerstgenoemde Gerardus beloofde nimmer op voornoemde goederen, waarvan eerstgenoemde Gerardus afstand deed, recht te laten gelden op basis van schepenbrieven van Den Bosch, waarin voornoemde wijlen Johannes zvw voornoemde Johannes van Ghemert aan eerstgenoemde Gerardus een b‑erfpacht van 50 mud rogge, verkocht, echter uitgezonderd … ……. mbv andere brieven en beloften aan eerstgenoemde Gerardus door voornoemde wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert gegeven en gemaakt.

BP 1179 p 678v 08 vr 25-04-1393. Bartholdus, Henricus en Johannes, kvw Johannes de Ghemert en wijlen Aghata dvw Bartholdus zvw Arnoldi Yewani, deden tbv Gerardus zvw voornoemde Gerardus van Eijcke afstand van de hoeve gnd te Grotelt van wijlen Gerardus van Eijcke, in Bakel. Lasten worden door voornoemde Bertoldus, Henricus en Johannes afgedaan, mede namens Hessello, Ghiselbertus en Yda, kvw voornoemde Johannes van Ghemert. Voornoemde Hessello en Ghisbertus zijn minderjarig.

BP 1179 p 678v 09 vr 25-04-1393. Voornoemde broers Bertoldus, Henricus en Johannes beloofden aan Gerardus zvw Gerardus van Eijcke, zich nimmer te verzoenen met Marcelius van der Doeseldonc, noch met diens zoon Petrus, noch met andere kv voornoemde Marcelius mbt de dood van wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert, tenzij voornoemde Marcelius en zijn zoon Petrus en de andere kv voornoemde Marcelius eerst tbv voornoemde Gerardus zvw Gerardus van Eijcke afstand hebben gedaan van de hoeve gnd te Grotelt van wijlen Gerardus van Eijcke, in Bakel.

BP 1179 p 678v 10 ±vr 25-04-1393. Gerardus zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan voornoemde Bertoldus {ruimte opengelaten die niet is ingevuld}, zodra Marcelius van der Doeseldonc, zijn zoon Petrus en zijn andere kinderen van voornoemde hoeve, gnd te Grotelt, afstand hebben gedaan, om met? voornoemde hoeve in de kerk van Rixtel, ter ere van de H.Maria Maagd, voor het zieleheil van {ruimte opengelaten die niet is ingevuld} dat dan voornoemde Gerardus toestemming zal vragen van voornoemde vader en prelaten om te vestigen {niet afgewerkt contract}.

BP 1179 p 679r 02 za 26-04-1393. Gerardus zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan de notaris, tbv voornoemde broers Bertoldus, Henricus en Johannes, en tbv allen die het aangaat, dat, zodra Marcelius van der Doeseldonc, zijn zoon Petrus en andere kv voornoemde Marcelius, afstand hebben gedaan van de hoeve gnd Grotelt, van wijlen voornoemde Gerardus van Eijcke, in Bakel, en zodra alsdan eerstgenoemde Gerardus toestemming kan verkrijgen van de heren ?vader en prelaten voor het nieuw vestigen van een altaar ter ere van de H.Maria Maagd in de kerk van Rixtel, dat dan, als er afstand is gedaan en voornoemde toestemming is verkregen, eerstgenoemde Gerardus voornoemd altaar zal vestigen, namelijk voor het zieleheil van wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert, en dat eerstgenoemde Gerardus daartoe voornoemde hoeve gnd te Grotelt zal afstaan. Echter, alle kosten die het stichten van dit altaar en voornoemde toestemming zullen geven, zal eerstgenoemde Gerardus dekken met de oogsten van voornoemde hoeve. Zou voornoemde hoeve, voor de stichting van voornoemd altaar is afgerond, door overmacht van andere heren, onbebouwd blijven, dan zal eerstgenoemde Gerardus ontlast zijn van voornoemde belofte, tot aan de tijd dat de hoeve weer in vrede beteeld kan worden. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Arnoldus Stamelart van de Kelder, Arnoldus Stamelart van Spanct, Johannes Luce van Erpe, Johannes van Bruheze, Johannes Mallant en Johannes van Audehoesden, Lucas van Eijcke, Henricus zvw Egidius van Erpe.

BP 1179 p 726v 08 do 25-06-1394. Ludovicus van Loefvenne zvw Johannes van Loefvenne droeg over aan Arnoldus Hoernken, tbv Johannes gnd Last van Bakel 10 schellingen zwarte tournosen, 1 oude groot Tournoois geld van de koning van Frankrijk voor 16 penning of in paijment dat evenveel waard is gerekend, b-erfrente, die wijlen Henricus gnd der Kindercnape bezat, in een huis en tuin van wijlen Johannes van de Kelder, gelegen in de villa van Bakel, waarin Johannes die Cloet woonde, met Sint-Remigius te betalen, welke 10 schelling voornoemd geld b-erfcijns Nijcholaus zv Hilla grootvader van voornoemde Ludovicus gekocht had van Aijkinus zvw voornoemde Henricus van Kindercnape, en welke 10 schelling voornoemd geld b-erfcijns aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Johannes van Loefvenne.

BP 1180 p 035r 10 do 13-11-1393. Henricus zvw Mathijas gnd Boem van Bakel beloofde aan Arnoldus Hoernken 7 mud rogge, maat van Helmond, met Pinksteren aanstaande (zo 07-06-1394) in Bakel te leveren.

BP 1180 p 035r 11 do 13-11-1393. Henricus gnd Rover zvw Lambertus van der Heggen verkocht aan Henricus zvw Mathijas gnd Boem van Bakel (1) een stuk beemd in Bakel, ter plaatse gnd die Bakels Beemt, tussen Henricus gnd Rover Boems soen enerzijds en kvw Arnoldus Ghiben soen anderzijds, (2) een stukje beemd, in Bakel, ter plaatse gnd die Bakels Beemt, tussen Arnoldus van der Vesten enerzijds en erfgoed van de commendator van Ghemert anderzijds, (3) een stuk land en aangelegen stuk eusel, in Bakel, op de Akkers van Bakel, tussen Arnoldus van der Vesten en Thomas van der Vesten enerzijds kvw Ghibo van den Laer anderzijds, (4) een stuk land, in Bakel, tussen Arnoldus Vonderman enerzijds en Truda van Rapelsberge anderzijds, (5) een stuk land, in Bakel, tussen Willelmus van der Horst enerzijds en kvw Ghijskinus van der Wijnmolen anderzijds, (6) een stuk land, in Bakel, tussen wijlen Ghibo van den Laer enerzijds en Johannes zv Jutta gnd Jutteman anderzijds, (7) een stuk land, in Bakel, tussen Arnoldus Vonderman enerzijds en kvw Arnoldus gnd Ghiben soen anderzijds, (8) een stuk beemd gnd die Leggenbeemd, in Bakel, tussen kvw Mathijas Boems enerzijds en de gemeint van Bakel anderzijds, belast met cijnzen en een b-erfpacht aan Arnoldus Hoernken.

R1180 1393-1396, folio 78. dag na misericordia
Thomas die Hoege van Helmont heeft een erfpacht van een en een half mud rogge maat van Helmond in een huis van Dirck van der Vesten, schoonzoon van Heer Claes, investiet van Bakel gelegen in Bakel, item uit een akkerland dat vroeger was van Lize genaamd Diddendochter gelegen in Bakel tussen Jan Duyssche soen enerzijds en Ghevard van Laervenne anderzijds, strekkende van een eind aan de gemeint, en verder uit een akkerland genaamd de Steynacker in Bakel tussen wijlen Aart Ghibensoen enerzijds en de gemene weg anderzijds welke pacht genoemde Thomas voorheen van heer Dirk van der vest verwierf, erfelijk overgedragen aan Jan zoon van wijlen Jan van Oerle

BP 1180 p 085r 04 do 21-05-1394. Johannes van Erpe verpachtte aan Johannes van Gherwen van Aerle en zijn zoon Petrus de windmolen in Bakel zoals deze behoorde aan wijlen Godefridus van Scepstal voor een periode van 5 jaar, ingaande Sint-Jan aanstaande (wo 24-06-1394), te molenaarsrecht, per jaar voor 40 mud rogge, maat van Helmond, in Helmond te leveren, een helft met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, belast met ½ oude schild aan de hertog. Voornoemde Johannes van Erpe zal bij elke levering van de pacht 5 Gelderse gulden of de waarde aftrekken. Brief in tweevoud.

BP 1180 p 266v 10 za 09-01-1395. Ancelmus zvw Johannes gnd Wael verwer droeg over aan Nijcholaus Plaetmaker van der Kijnder een b-erfpacht van 16 lopen rogge, maat van Helmond, die Willelmus gnd Bouman beloofd had aan voornoemde Johannes Wael, met Kerstmis in Milheze te leveren, gaande uit (1) de helft van een akker, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen Philippus van Milheze enerzijds en Amelius van Milheze anderzijds, (2) de helft van een beemd, in Bakel, tussen erfgoed van jkvr Heijlwigis en het klooster van Bijnderen enerzijds en kvw Ghibo van Bruheze anderzijds. Met achterstallige termijn van afgelopen Kerstmis.

BP 1180 p 267r 02 do 07-01-1395. Ancelmus zvw Johannes Wael droeg over aan Nijcholaus Plaetmaker van der Kijnder (1) een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Helmond, die Henricus van den Beircken beloofd had aan voornoemde Johannes Wael, met Kerstmis ter plaatse gnd Milheze te leveren, gaande uit (1a) de helft van een stuk land gnd die Hage Akker, in Bakel ter plaatse gnd Milheze, naast Philippus van Milheze, (1b) de helft van een stuk beemd, in Bakel, ter plaatse gnd die Ose, tussen Gerardus Ghiben soen enerzijds en erfgoed van jkvr Hadewigis van der Schaut en van het klooster van Bijnderen anderzijds, (2) een b-erfpacht van 26 lopen rogge, maat van Helmond, die Cristianus gnd Wellens soen beloofd had aan voornoemde wijlen Johannes Wael, met Kerstmis ter plaatse gnd Milheze te leveren, gaande uit een kamp en hofstad in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen wijlen Godefridus van Sceepstal enerzijds en erfgoed van het klooster van Bijnderen anderzijds, (3) een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Helmond, die Johannes gnd van Berslaesschen beloofd had aan voornoemde Johannes Wael, met Kerstmis ter plaatse gnd Milheze te leveren, gaande uit (3a) een stuk land gnd dat Wijfland, 6 lopen rogge groot, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen een erfgoed behorend aan het klooster van Bijnderen, gnd een eusel, enerzijds en Johannes Beircman anderzijds, (3b) 3 lopen roggeland, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen Henricus van den Beirken enerzijds en Willelmus gnd Bauman anderzijds, welke 3 lopen voornoemde Johannes van Berslaesschen mede tot onderpand had gesteld, (4) een b-erfpacht van 14½ lopen rogge, maat van Helmond, die Thomas gnd Blocmaker beloofd had aan voornoemde wijlen Johannes Wael, met Kerstmis ter plaatse gnd Milheze te leveren, gaande uit (4a) de helft van een stuk land gnd die Bleekakker, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen Arnoldus Metten Swager enerzijds en erfgoed gnd dat Wijfland anderzijds, (4b) een akker gnd die Huisakker, ter plaatse gnd Milheze, tussen Arnoldus Nollen van Eghelmeer enerzijds en Elizabeth gnd die Ghebuerinne anderzijds, (4c) de helft van een stuk land gnd die Scorf, aldaar, tussen jkvr Hadewigis gnd van der Scaut enerzijds en Ludovicus gnd Loede Arts soen anderzijds, welke akker en helft van laatst genoemd stuk land Thomas Blocmaker mede tot onderpand had gesteld, (5) een b-erfpacht van 14½ lopen rogge, maat van Helmond, die Johannes Didden soen beloofd had met Kerstmis te leveren, gaande uit de helft van een stuk land gnd die Bleekakker, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen Arnoldus gnd Metten Suager enerzijds en erfgoed gnd dat Wijfland anderzijds, (6) een b-erfpacht van 12 lopen rogge, maat van Helmond, die Ludovicus Arts soen van Milheze beloofd had aan voornoemde Johannes Wael, met Kerstmis in Milheze te leveren, gaande uit (6a) 4 lopen roggeland, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen erfgoed gnd dat Bleekakker enerzijds en erfgoed gnd dat Wijfland anderzijds, (6b) 4 lopen land gnd die Handakker, aldaar, tussen erfgoed van het klooster van Bijnderen enerzijds en erfgoed van Ludovicus gnd Lode van Milheze anderzijds, (7) een b-erfpacht van 20 lopen rogge, maat van Helmond, die Arnoldus Metten Swager beloofd had met Kerstmis in Milheze te leveren, gaande uit een stuk land in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, tussen een kamp behorend aan Cristianus gnd Wellens soen enerzijds en een akker gnd die Bleekakker anderzijds, al deze pachten met achterstallige termijn van afgelopen Kerstmis.

BP 1180 p 269r 11 ma 18-01-1395. Denkinus van der Merendonc zvw Johannes van der Merendonc gaf uit aan Arnoldus Andries soen van Grotel een stuk land gnd een zil lands, in Helmond, ter plaatse gnd Nieuwland, tussen Henricus Bliecs enerzijds en voornoemde Arnoldus gnd Andries soen van Grotel anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijns aan de stad Helmond, en thans voor een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Helmond te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 02-02-1396). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Arnoldus Andries soen tot onderpand een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, uit een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, die voornoemde Arnoldus beurt, gaande uit goederen gnd ter Vorst, in Bakel.

BP 1180 p 309r 07 do 18-02-1395. Ancelmus zvw Johannes die Jonghe verkocht aan Johannes gnd Hartmans soen van Hekel een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren in Bakel of in Dinther, zoals de koper telkens kan kiezen, gaande uit (1) een stuk land, ongeveer 10 lopen rogge groot, in Uden, ter plaatse gnd Zeeland, in de Jan Walravens Hoeve, beiderzijds tussen Johannes zv Johannes Walravens, (2) een beemd in Velp, ter plaatse gnd in Zebrechts Kamp, tussen kvw Henricus van der Beverdijc en voornoemde Johannes zv Johannes Walravens enerzijds en Johannes Mildman anderzijds, belast met de grondcijnzen, en de beemd nog belast met een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Herpen.

BP 1180 p 398v 01 za 26-02-1396. Johannes van Gherwen en zijn zoon Petrus beloofden aan Johannes van Erpe dat zij tussen nu en Hemelvaart (do 11-05-1396), op hun kosten, een windmolen zullen bouwen en die zullen plaatsen op de ondergrond, waar de windmolen van wijlen Godefridus van Sceepstal in Bakel stond. Johannes van Erpe verpachtte de te bouwen molen aan voornoemde Johannes van Gherwen en zijn zoon Petrus, voor een periode van 6 jaar, ingaande Hemelvaart, voor de hertogencijnzen die eruit gaan en voor een jaarlijkse pacht van 36 mud rogge, maat van Bakel, in Bakel of Helmond te leveren, een helft met Lichtmis en de andere helft met Hemelvaart. Godefridus zvw Willelmus van Beest en Emondus zv Albertus Buc van Lijt beloofden deze verpachting van waarde te houden. Twee brieven maken.

BP 1180 p 546v 05 za 19-02-1396. Petrus nzvw Petrus van de Steenweg verklaarde ontvangen te hebben van Ludovicus van der Papenrijt 4 mud 4 lopen rogge, maat van Helmond, die aan Gheerlacus Watermael afgelopen Lichtmis vervallen zijn van een b-erfpacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Helmond, welke pacht van 9 mud 4 lopen Hadewigis van der Schaut eertijds ev voornoemde Gheerlacus beurde, gaande uit goederen gnd te Papenrijt in Bakel.

BP 1180 p 596v 06 za 07-10-1396. Johannes van Ovenken ev Elizabeth dvw Amelius Heijnmans soen van den Broec verkocht aan Gerardus zvw Wijnricus van Herende 1/6 deel, dat aan hem en zijn vrouw Elizabeth gekomen was na overlijden van voornoemde Amelius, resp. aan hen of aan kv voornoemde Elizabeth zal komen na overlijden van Hilla mv voornoemde Elizabeth, in goederen van voornoemde wijlen Amelius, in Bakel, ter plaatse gnd op Espe, zoals Godefridus Gerijts soen van Zoemeren deze goederen als hoevenaar bezit, belast met grondcijnzen.

BP 1180 p 628v 03 ma 20-11-1396. Jordanus van Hoculem en zijn vrouw Agnes wv Theodericus gnd van Esdonc alias gnd van Ouverscoet droegen over aan Emondus zvw voornoemde Theodericus en aan Petrus zvw Henricus van Ripelsberge het vruchtgebruik, deel en recht, aan voornoemde Agnes behorend, in alle erfgoederen van voornoemde wijlen Theodericus, gelegen onder Uden.

BP 1180 p 628v 04 ma 20-11-1396. Voornoemde Emondus en Petrus beloofden aan voornoemde Agnes een lijfpacht van 15 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren, gaande uit al hun goederen.

BP 1180 p 630v 09 do 23-11-1396. Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schaut verkocht aan Ghevardus van Doerne zvw Everardus van Doerne alle erfgoederen, zowel akkerland als niet akkerland, zowel beemden als broekland en heide, in Bakel, naast de plaats gnd die Doersdonk, tussen erfgoed van Henricus Kuijst behorend tot de plaats gnd die Kruisschot enerzijds en erfgoed gnd die Kruisschot behorend aan Henricus Kuijst anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene heide. De brief overhandigen aan Willelmus Scilder of aan hem.

BP 1180 p 654v 03 za 30-12-1396. Johannes zvw Gerardus Peteren ev Aleijdis dvw Theodericus Tielmans soen van Bakel droeg over aan Hubertus zvw voornoemde Theodericus Tielmans soen alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van Tielmannus zvw voornoemde Theodericus Tielmans soen bv voornoemde Aleijdis.

BP 1180 p 723r 02 vr 09-03-1397. Johannes zvw Godefridus van Erpe droeg over aan Gerardus zvw Gerardus van Eijcke een hoeve gnd het Goed te Grotel van wijlen voornoemde Gerardus van Eijcke, in Bakel, aan hem gerechtelijk verkocht door Johannes van der Hautart.

BP 1180 p 723r 03 vr 09-03-1397. Voornoemde Gerardus beloofde voornoemde Johannes schadeloos te houden mbt beloften door voornoemde Johannes voor schepenen in Den Bosch gedaan mbt voornoemde goederen.

BP 1181 p 178v 06 do 09-01-1399. Margareta wv Henricus Bruijn en Arnoldus en Johannes, kv voornoemde Margareta en wijlen Henricus, schonken aan Walterus van den Eijnde en diens vrouw Elizabeth, dv voornoemde Margareta en wijlen Henricus Bruijn, een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren en een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Someren te leveren, gaande uit goederen die waren van wijlen Johannes gnd Mijen soen, nu behorend aan Arnoldus Stamellart van Bruheze zvw Arnoldus Stamellart van Bruheze, in Bakel, welke pachten Theodericus gnd van Rutte, tbv voornoemde Henricus Bruijn, gekocht had van eerstgenoemde Arnoldus Stamellart; deze schenking in afkorting van de goederen, aan voornoemde Walterus beloofd bij zijn huwelijk met voornoemde Elizabeth.

BP 1181 p 179r 08 do 23-01-1399. Yda wv Willelmus van der Rijt en Johannes, Henricus en Mathijas, kv voornoemde Yda en wijlen Willelmus, verkochten aan Zegherus van Baerle een n-erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op de onderpanden te leveren, gaande uit (1) een hofstad en aangelegen stuk land, in Bakel, tussen Arnoldus van den Goer enerzijds en Nijcholaus van der Hildacker anderzijds, (2) een b-erfpacht van 20 lopen rogge, die kvw Philippus Pluchaes met Lichtmis leveren aan eerstgenoemde Johannes, gaande uit (2a) erfgoederen in Gemert, (2b) 2 vrachten hooiland, in Gemert, tussen Johannes Loijen Neve enerzijds en erfgoed van de heren van Gemert anderzijds, (2c) een hoeve van wijlen voornoemde Willelmus van der Rijt, in Bakel, ter plaatse gnd tot Genen Einde, (3) 3 stukken roggeland, in Asten, (3a) ter plaatse gnd op Brasel, (3b) ter plaatse gnd Pasakker, (3c) ter plaatse gnd Hagelkruis, (4) ½ bunder {p.180} beemd, in Asten, ter plaatse gnd Werdingen, (5) ½ bunder beemd, aldaar, ter plaatse gnd Huesdom?, (6) ½ bunder beemd, aldaar, ter plaatse gnd op Houbraken, zoals deze hoeve, 3 stukken land en 1½ bunder beemd behoord hadden aan wijlen voornoemde Willelmus van der Rijt, reeds belast met de grondcijns. Willelmus, Heijlwigis en Yda, kv voornoemde Yda en wijlen Willelmus, zullen met deze verkoop instemmen. De pacht van 20 lopen moet als laatste onderpand worden opgenomen.

BP 1181 p 190v 02 di 11-02-1399. Emondus van Ghemert zv Albertus Buc van Lijt beloofde aan Lucas van Erpe 20 mud rogge, maat van Bakel, met Hemelvaart aanstaande (do 08-05-1399) in Bakel te leveren.

BP 1181 p 259r 02 ma 13-01-1399. Arnoldus Carper zvw Godefridus Carper droeg over aan Johannes Sticker zijn vruchtgebruik in 3 bunder beemd, in Bakel, ter plaatse gnd Sceepstal, tussen Gerardus van Aa enerzijds en Johannes zvw Walterus gnd Scoen Wouters van Helmont anderzijds, met een eind strekkend aan het water gnd die Aa, belast met een b-erfcijns van 4 gulden pieter die nu aan voornoemde Johannes Sticker wordt betaald.

BP 1181 p 364v 08 za 19-04-1399. Emondus van Ghemert zv Albertus Buc van Lijt ev Elizabeth dvw Marcelius gnd van der Oo droeg over aan zijn voornoemde vader Albertus Buc (1) de helft van alle cijnzen, die wijlen Willelmus van Beest grootvader van voornoemde Elizabeth beurde, gaande uit erfgoederen in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, (2) de helft van alle erfgoederen van wijlen voornoemde Willelmus van Beest, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, deze helft belast met de hertogencijns.

BP 1181 p 399r 10 vr 30-05-1399. Yudocus gnd Yoest Bruijstens verkocht aan een zekere Noije zvw Henricus van den Goer een b-erfcijns van 2 oude schilden of ander paijment van dezelfde waarde en 2 kapoenen, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een huis, tuin, erfgoederen en aangelegen beemd, in Bakel, tussen Johannes van den Goer enerzijds en Katherina gnd Philips anderzijds, (2) een beemd, in Bakel, ter plaatse gnd int Horstken, tussen Ludovicus van Milheze enerzijds en Henricus gnd Jans soen anderzijds, welke beemd jaarlijks wordt gedeeld tegen een erfgoed van Henricus Jans soen en Willelmus gnd Jans soen aldaar, (3) een beemd, gnd die Pedelbeemd, in {p.400} Bakel, tussen Aleijdis van der Lijnden enerzijds en Hermannus gnd van Eijndhouts anderzijds, welke cijns voornoemde Yudocus gekocht had van voornoemde Henricus van der Goer.

BP 1181 p 408v 09 do 05-06-1399. Willelmus zvw Petrus gnd Arts soen verkocht aan Godefridus van Lijemde bakker een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande uit (1) een kamp, in Bakel, tussen de gemeint enerzijds en Henricus gnd Mathijs soen anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Astursche Wijer, in Bakel, tussen hr Theodericus Rover ridder enerzijds en Cristianus gnd Wellens soen anderzijds, (3) een huis en hofstad, aldaar, tussen Henricus zv Mathijas gnd Tijs Boens soen enerzijds en Wautgherus gnd des Snijders Swager anderzijds, (4) een akker, naast de plaats gnd die Hoge Eijnde, tussen voornoemde Wautgherus enerzijds en Johannes gnd Duijsch anderzijds, (5) een stuk land, aldaar, beiderzijds tussen Petrus gnd Philips soen, (6) een akker aldaar, naast Johannes gnd Zelen soen, (7) een beemd, ter plaatse gnd die Deeze, naast Hermannus gnd Rovers enerzijds en kv Arnoldus gnd Ghiben soen anderzijds, reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat.

BP 1181 p 410v 06 do 05-06-1399. Johannes Mostart van Bakel verkocht aan Johannes zvw Reijnerus van Espe 1 zesterzaad roggeland in Bakel, tussen Yda Gheldekens enerzijds en voornoemde Johannes Mostart anderzijds, belast met de grondcijns en een b-erfcijns van 30 schelling gemeen paijment.

BP 1181 p 425r 04 vr 20-06-1399. Katherina dvw Hubertus zvw Johannes Swenelden soen wv Egidius gnd Scoerwegge gaf uit aan Thomas gnd die Scriver zvw Thomas van Hazelbossche (1) alle ……. ……., zowel onder Bakel als in ……. ……. die wijoen voornoemde Hubertus van Ghemert geschonken had aan wijlen voornoemde Egidius en Katherina; de uitgifte geschiedde voor ……. ……. en thans voor een n-erfpacht van ……. ……. ……., Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren. Voornoemde Thomas die Scriver stelde waarschijnlijk mede tot onderpand (2) een huis en tuin, in ……., tussen ……. ……. enerzijds en Hadewigis dv Johannes molenaar anderzijds, met een eind strekkend aan ……. ……. ……. van kvw Johannes gnd Koecs. (3) 4 lopen land, ……. ……., ……. …..oede, tussen wijlen voornoemde Hubertus van Gemert enerzijds en voornoemde ……. anderzijds.

BP 1181 p 433r 08 za 28-06-1399. Johannes Nollens soen zvw Arnoldus gnd Nollen Knokel droeg over aan Henricus Mickart zvw Johannes die Laet van Bakel een hofstad, huis en aangelegen kamp, in Bakel, tussen Yda Cuijpers enerzijds en Johannes van der Schaut anderzijds, eertijds van wijlen Aleijdis gnd Zoelscats, aan hem in pacht uitgegeven door Gerardus van Amstel zvw Henricus van der Schaut, belast met de pacht in de brief vermeld.

BP 1181 p 453r 13 zo 13-07-1399. Johannes zvw Johannes van Audehuesden droeg over aan Walterus van Boesijckem een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Bakel, die Gerlacus Watermael en zijn vrouw Hadewigis dvw Henricus van der Schaut beloofd hadden aan voornoemde Johannes zv Johannes van Audehoesden, met Lichtmis in Bakel te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Bakel, die voornoemde Gerlacus en Hadewigis met Lichtmis op de navolgende onderpanden beurden, gaande uit de goederen gnd ten Papenrijt, in Bakel, met toebehoren, uitgezonderd (1) een beemd gnd des Cloet Beemt, (2) een beemd gnd die Voirkens Beemt, (3) een beemd gnd die Langbeemt, (4) een beemd gelegen achter de plaats gnd des Schauts Eeusel.

BP 1181 p 455r 06 di 15-07-1399. Johannes van der Schaut en zijn kinderen Jordanus en Jacobus verkochten aan Gerardus Bauderics 55 eiken, in Bakel, ter plaatse gnd ter Scaut, zoals deze bomen zijn gemerkt. Lasten zoals de houtschat worden afgehandeld. Gerardus zal de bomen binnen 2 jaar zagen. Henricus zv voornoemde Johannes zal nimmer rechten op deze bomen doen gelden.

BP 1181 p 458v 01 do 17-07-1399. Goeswinus Steenwech ev jkvr Bela dvw Theodericus van Ghemert deed tbv abt en klooster van Epternaken afstand van een tiende, in Bakel, in Ghemert, die behoort aan voornoemde abt en klooster van Epternaken en die jaarlijks wordt gedeeld tegen een tiende in Ghemert behorend aan de commendator van Ghemert. Hij zal alle brieven die hij van deze tiende zal kunnen vinden afstaan.

BP 1181 p 458v 02 do 17-07-1399. De broers Walterus gnd Spijerinc en Godefridus, kvw Theodericus van Ghemert, deden tbv voornoemde abt en klooster van Epternaken afstand van voornoemde tiende. Ze zullen alle brieven die ze kunnen vinden afstaan. Opgesteld in het raadhuis in Den Bosch, in aanwezigheid van Johannes van Ghemert, Arnoldus Stamelart van de Kelder, Johannes van Dordrecht, Willelmus van Laervenne en Godefridus zvw Luppertus zvw Godefridus Bierken van Zeelst.

BP 1181 p 535r 03 wo 29-10-1399. Theodericus van Gherwen zvw Johannes van Gherwen droeg over aan zijn kinderen Johannes en Henricus, en aan Reijnerus Haengreve van Stakenborch ev Katherina en Johannes Bolc ev Elsbena, dv voornoemde Theodericus, zijn vruchtgebruik in (1) een hoeve gnd het Goed te Bijesscot, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, (2) drie hoeven in Asten, ter plaatse gnd op Hoesden, waarin als hoevenaars thans wonen (2a) Theodericus Jutten soen, (2b) Arnoldus des Deckers Suager, (2c) Henricus zv voornoemde Theodericus, (3) een hoeve in Gemonde, zoals Johannes Ghiben deze als hoevenaar bezit.

BP 1181 p 535r 04 wo 29-10-1399. Voornoemde broers Johannes en Henricus en Reijnerus Haengreve van Stakenborch en Johannes Bolc beloofden aan voornoemde Theodericus van Gherwen een lijfrente van 8 Stramprooise gulden of de waarde met Lichtmis te betalen, gaande uit al hun goederen.

BP 1181 p 553r 12 ±di 18-11-1399. Emondus zv Albertus Buc de Lijt ev Elizabeth dvw Marcelius dvw Marcelius van der Oo ……. ……. ……. ……. cijnzen ……. ……. hij beurt, gaande uit erfgoederen in Bakel, ter plaatse gnd Milheze.

BP 1181 p 553r 13 di 18-11-1399. Voornoemde Emondus zv Albertus Buc de Lijt ev Elizabeth dvw Marcelius dvw Marcelius van der Oo verkocht aan Lucas van Erpe een n-erfpacht van 6 mud ……. ……. ……. ……., een helft te leveren met Lichtmis en de andere helft met Maria-Hemelvaart, gaande uit de helft in een windmolen in Bakel {p.554} en in de ondergrond, het recht en toebehoren van deze molen, geheel de molen reeds belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 1 mud aan de H.Geest van Bakel.

BP 1181 p 566v 08 vr 28-11-1399. Emondus zv Albertus Buc van Lijt droeg over aan Lucas van Erpe, voor een periode van 5 jaar, ingaande Maria-Hemelvaart aanstaande (zo 15-08-1400), (1) de helft in de windmolen in Bakel, (2) alle cijnzen en renten die voornoemde Emondus beurt, gaande uit erfgoederen in Bakel, ter plaatse gnd Milheze. Hij beloofde garantie, de cijnzen uitgezonderd die uit voornoemde helft gaan. De broers Johannes van Ghemert en Hubertus van Ghemert beloofden in deze periode van 5 jaar geen rechten op voornoemde goederen te doen gelden, noch voornoemde Lucas iets in de weg te leggen.

BP 1181 p 625r 06 vr 16-01-1400. Johannes Perman van Bakel ev Weijndelmoedis dvw Hartmannus van Groetelt verkocht aan Henricus zvw voornoemde Hartmannus van Groetelt 1/3 deel, dat aan hem en voornoemde Weijndelmoedis gekomen was na overlijden van Johannes Hartman bv voornoemde Weijndelmoedis, in een stuk land, gnd dat Hoevelstucke, in Dinther, tussen erfgoed behorend aan de kerk van Dinther enerzijds en Johannes Gheertruden soen anderzijds, welk stuk aan voornoemde Johannes Hartmants was verkocht door Henricus Bloijman van Dijnther.

BP 1181 p 625r 07 vr 16-01-1400. Voornoemde Johannes Perman van Bakel ev Weijndelmoedis dvw Hartmannus van Groetelt verkocht aan Henricus zvw voornoemde Hartmannus van Groetelt 1/3 deel, dat aan hem en zijn voornoemde vrouw Weijndelmoedis gekomen was na overlijden van haar broer Johannes zvw Hartmannus van Groetelt, in een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Veghel, met Lichtmis in Dinther te leveren, gaande uit (1) een stuk land, gnd dat Hoghe Eghewinckel, in Veghel, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes van Middengael anderzijds, (2) een stuk land, gnd die Leghe Eghewinckel, aldaar, over voornoemde weg enerzijds en Johannes Withoeft anderzijds, (3) een stuk beemd gnd die Cromhorst, in Dinther, tussen erfgoed gnd die Hamsvoert Beemt enerzijds en Ghibo van Hazenberch anderzijds, welke pacht aan voornoemde Johannes zvw Hartmannus van Groetelt was verkocht door Theodericus Jorijs van Vechel, zijn kinderen Henricus, Theodericus en Bessella, en Johannes Visscher zvw Henricus van Mierle ev Katherina dv eerstgenoemde Theodericus.

BP 1181 p 645r 04 wo 28-01-1400. Theodericus van Hoculem zvw Hartmannus van Bakel droeg over aan zijn dochter Heijlwigis zijn vruchtgebruik in de helft, die aan voornoemde Heijlwigis gekomen was na overlijden van haar moeder Cristina ev voornoemde Theodericus, resp. aan haar zal komen na overlijden van voornoemde Theodericus, in een kamer met ondergrond, in Den Bosch, aan het eind van de Hinthamerstraat, buiten de poort aldaar, tussen erfgoed van hr Rodolphus Rover van Erpe priester enerzijds en erfgoed van Conrardus Straetmaker anderzijds, strekkend vanaf de straat tot aan de plaats gnd Muntelken, welke kamer met ondergrond voornoemde Theodericus van Hoculem in cijns verkregen4 had van Thomas van Rode snijder en diens dochter Heijlwigis, door voornoemde Theodericus verwekt bij wijlen zijn vrouw Katherina ndv Arnoldus van Beke nzvw hr Arnoldus van Beke, voor een cijns van 50 schelling geld en een b-erfcijns van 4 pond.

BP 1181 p 651r 05 vr 30-01-1400. Voornoemde Willelmus zvw Willelmus Posteel droeg over aan hr Adam van Mierde {ruimte vrijgelaten} een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit een huis, tuin en aangelegen kamp van 10 lopen, in Bakel, ter plaatse gnd Gheijninge, tussen Arnoldus van den Goer enerzijds en Willelmus Jans soen anderzijds, (2) 1 zesterzaad roggeland, aldaar, tussen Henricus van den Goer enerzijds en Johannes van den Goer zvw Nodekinus van den Kerchove anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd op den Crabbe, (3) een beemd, in Bakel, ter plaatse gnd aen Gheen Goer enerzijds en Nijcholaus van den Hildacker anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Willelmus Posteel gekocht had van voornoemde Johannes van den Goer zvw Nodekinus van den Kerchove, en welke pacht nu aan hem behoort {niet afgewerkt contract}.

————————————————————–
1391 – 1400.
Bossche Prothocollen, inv.nr. 1802, folio 251. d.d. 08-01-1400. Bakel
THEODERICUS de ROVER, Ridder, bezit 8 boerderijen te BAKEL, AERLE en DOERNE (VLYRDEN).
O.a. ’t Goet TEN BRAECKEN, ’t Goet TEN CUYLEN, in de Parochie van RIXTEL.
’t Goet TEN COUDENBERGH, ’t Goet NUYENEINDE, ’t Goet TEN LAARE, in de parochie van AERLE, ’t Goet TEN ASDONK, in de parochie van BAKEL.
’t Goet TEN BERGELEN in de parochie van DOERNE, in de parochie van VLYRDEN.
’t Goet TEN BROECKEN in de parochie van ZOMEREN.
En nog een windmolen te ?
(De tekst is in het latijn opgetekent en voor mij niet helemaal duidelijk. <DRIEK SMITS>)
————————————————————–

BP 1182 p 025r 01 do 11-03-1400. Johannes Knuijt verkocht aan zijn broer Gerardus Knuijt een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, welke pacht van 1½ mud voornoemde Johannes Knuijt met Lichtmis op de onderpanden beurt, gaande uit (1) de helft, aan Arnoldus van der Horenvoert zvw Petrus van der Horenvoert behorend, in erfgoederen gnd dat Ouver Scoet, van wijlen voornoemde Petrus van der Horenvoert, in Bakel, beiderzijds tussen een gemene weg, met een eind strekkend aan erfgoed van de commendator van Ghemert, (2) een stuk land, gnd die Venacker, in Bakel, tussen Johannes van der Schaut enerzijds en Jacobus van der Horenvoert anderzijds, welke pacht van 1½ mud voornoemde Johannes Knuijt gekocht had van voornoemde Arnoldus van der Horenvoert.

BP 1182 p 028v 06 vr 12-03-1400. Johannes van der Donc zvw Rutgherus van der Donc, Ghisbertus van de Doorn ev Maria, en Johannes van Aforden ev Katherina, dvw voornoemde Rutgherus, deden tbv Goeswinus Moedel zvw voornoemde Rutgherus afstand van (1) een hoeve van wijlen voornoemde Rutgherus, in Deurne, met toebehoren gelegen onder Deurne, Bakel en Helmond, (2) een akker van wijlen voornoemde Rutgherus, in Veghel, die wijlen voornoemde Rutgerus gekocht had van Egidius gnd Doncker, (3) alle roerende goederen, beesten en varend goed op voornoemde goederen.

BP 1182 p 029r 12 wo 17-03-1400. Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder droeg over aan Albertus Buc van Lijt alle erfcijnzen die Willelmus gnd van Beest beurde, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, en alle cijnsgoederen van wijlen voornoemde Willelmus van Beest, ter plaatse gnd Milheze, en het toebehoren van die goederen, aan hem gerechtelijk verkocht door Arnoldus Groet Art.

BP 1182 p 040v 01 vr 26-03-1400. Destijds had Theodericus Rover zvw hr Emondus Rover ridder gerechtelijk gekocht van Arnoldus gnd Groetart alle erfcijnzen, die Willelmus van Beest in Bakel en ter plaatse gnd Milheze beurde, alle cijnsgoederen van wijlen voornoemde Willelmus ter plaatse gnd Milheze met toebehoren, en alle goederen die waren van wijlen Willelmus van Beest, waar ook gelegen. Voornoemde Theodericus Rover had vervolgens al deze goederen overgedragen aan Albertus Buc van Lijt. Voornoemde Albertus Buc machtigde nu Arnoldus Groet Art de jongere deze goederen te vragen, eisen, heffen, ontvangen, manen en verwerven en zo nodig voor het gerecht te bepleiten en verder alles te doen wat voornoemde Albertus zou kunnen doen, als hij zelf aanwezig was.

BP 1182 p 268v 04 do 09-12-1400. Henricus zv Johannes molenaar van Gemert droeg over aan hr Ghisbertus van Bakel priester 3 stukken land, in Bakel, (1) beiderzijds tussen de gemeint, (2) tussen kv Aleijdis van der Zorzel enerzijds en Ludovicus zv Heijlwigis anderzijds, (3) tussen Ghibo van den Laer enerzijds en Lambertus van der Zorzel anderzijds, aan eerstgenoemde Henricus in pacht uitgegeven door Lambertus gnd van den Broexken, belast met de pacht en de voorwaarden in de brief vermeld.

BP.R1182 1400-1401, folio 141. (dat is scan nummer 287) datum 5 dagen na St Thomas (8-7-1401)
Jan Maessoen van Ghemert, man van Yda, Gevard van Stribosch, man van Heilwich, Melis Maessoen, man van Aleid, Jan Rozelman van Helmond, man van Margriet, dochters van wijlen Melis van Milheze, 40 solidi geld, te betalen uit een stuk roggeland in Bakel ter plaatse genaamd in tGoir in een kamp die was van Henric Tymmermans naast het erf van de kinderen van Margriet zus van voorheen Aland genaamd Alart zoon van Henric Tymmermans van Bakel enerzijds en naast het erf van Aleydis genaamd Leytken zus van genoemde wijlen Alant Alants anderzijds strekkende aan beide einden aan het erf van de moeder van dezelfde wijlen Aland Alants en uit een stukje land naast de kinderen van Margriet genaamd Grietken zuster van genoemde Alant Alants enerzijds en aan de andere zijde naast Jan de broer van dezelfde wijlen Aland Alants, strekkende naast de weg naar de plaats genaamd Ten Goirwarts en uit alle erven van wijlen Aland Alants zoon van Henric Tymmerman van Bakel vanwege de dood van zijn moeder het deel van Aland Alants gelegen in Bakel waaruit genoemde wijlen Melis van Milheze 40 solidi geld jaarlijks beurt en 40 solidi uit een stuk beemd in Bakel ter plaatse genaamd Aen tGoir tussen Jan de broer van Aland Alants en de kinderen van Margriet de zuster van genoemde Aland strekkende met een eind aan de weg en met het andere eind aan de plaast genaamd tGoir en uit een zeker huis waarin genoemde Aland Alants woonde met zijn hofstad en hof waarin genoemd huis staat gelegen aan genoemde plaats tGoir genaamd tussen Jan de broer van gemoemde Aland enerzijds en Katherina zijn (..?) en haar kinderen anderzijds en welke 40 solidi en 40 solidi geld welke wijlen Melis van Milheze voorheen van Aland zoon van wijlen Henric Tymmermans verwierf en welke 40 solidi en 40 solidi geld vanwege de dood van genoemde wijlen Melis van Milheze aan zijn erfgenamen, erfelijk overgedragen aan Joost Bruystens

BP 1182 p 365r 10 do 31-03-1401. Goeswinus zvw Goeswinus gnd Alarts van Vauderic en zijn vrouw Cristina dvw Gerardus gnd Ketelleer van Tiel verkochten aan Johannes zv Walterus Walle, tbv voornoemde Walterus en kinderen door hem verwekt bij zijn vrouw Cristina dvw Johannes van Macharen, een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit een b-erfpacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Bakel, welke pacht {p.366} van 9 mud 4 lopen rogge Gheerlacus van Watermael en zijn vrouw Hadewigis dvw Henricus van der Schaut met Lichtmis op de onderpanden beurden, gaande uit goederen gnd ten Papenrijt, in Bakel, uitgezonderd een beemd gnd die Cloets Beemt, een beemd gnd die Beertkens Beemt, een beemd gnd die Langhe Beemt en een beemd, gelegen achter de plaats gnd des Schauts Eeusel, welke goederen gnd ten Papenrijt, voornoemde beemden uitgezonderd, eerstgenoemde Hadewigis had uitgegeven aan Ludovicus gnd Lode zv Lambertus Stevens soen, voor 7 oude groten en voor voornoemde pacht van 9 mud 4 lopen rogge, maat van Bakel, en welke pacht van 2 mud, Bossche maat, Katherina wv Gerardus Ketellaer van Tiel gekocht had van voornoemde Gheerlacus en Hadewigis, en welke pacht van 2 mud nu aan hen behoort en aan voornoemde Goeswinus ten deel gevallen was na erfdeling tussen hem en Henricus zvw voornoemde Gerardus van Tiel. Lasten van zijn kant en van de kant van erfg vw Gerardus Ketheleer en zijn vrouw Katherina worden afgehandeld.

BP 1182 p 377r 04 ma 11-04-1401. Hr Petrus van Milheze priester investiet van Langel verkocht aan Arnoldus Rover Boest, tbv Petrus, Gertrudis, Elizabeth en Aleijdis, nkv voornoemde hr Petrus van Milheze, door voornoemde Petrus verwekt bij Bela dv Henricus Yegers van Duer, en tbv hun voornoende moeder Bela, een n-erfpacht van 5 mud rogge, maat van Helmond, met Kerstmis in Bakel te leveren, gaande uit al zijn ogederen, gelegen onder Bakel en Beek bij Aarle. Zou een van de kinderen overlijden zonder wettig nageslacht, dan gaat zijn deel naar de andere kinderen of hun wettig nageslacht. Zouden alle kinderen overlijden zonder wettig nageslacht dan gaat, na overlijden van voornoemde Bela, de pacht naar de naaste erfg van verkoper. Nadat ze 20 jaar zijn geworden of een wettig huwelijk zijn aangegaan hebben voornoemde kinderen het recht met hun deel te doen wat ze willen. De brief overhandigen aan voornoemde Petrus.

BP 1182 p 378v 03 ma 11-04-1401. Willelmus van den Geloect deed tbv het gasthuis in Helmond afstand van een huis zonder ondergrond, dat stond op een erfgoed van Alardus gnd Tijmmerman, welk erfgoed ligt in Bakel, naast de gemene weg, en welk huis nu staat op een erfgoed behorend aan voornoemd gasthuis in Helmond, welk erfgoed gelegen is in Bakel.

BP 1182 p 556v 04 za 20-08-1401. Henricus zv Johannes van der Schaut droeg over aan Petrus van den Vehuze zv Elizabeth alle goederen van wijlen Willelmus Truden soen en zijn vrouw Yda dvw Johannes Cagel, gelegen onder Bakel, welke goederen vooornoemde wijlen Willelmus en Yda tezamen bezaten, welke goederen Johannes van der Schaut verworven had van voornoemde Willelmus en Yda, en welke goederen voornoemde Johannes van der Schaut aan zijn voornoemde zoon Henricus gegeven had als studietoelage. Voornoemde Henricus en met hem Jordanus en Jacobus, kv voornoemde Johannes van der Schaut, beloofden lasten van hun kant en van de kant van hun voornoemde vader Johannes af te handelen. De brief overhandigen aan Johannes Vrient.

BP 1182 p 584v 10 do 29-09-1401. Destijds had Lambertus van den Broexken 3 stukken land, in Bakel, (1) beiderzijds tussen de gemeint, (2) tussen kv Aleijdis gnd van der Zonzel enerzijds en Ludovicus zv Heijlwigis anderzijds, (3) tussen Ghibo van den Laer enerzijds en Lambertus van den Zorzel anderzijds, in pacht uitgegeven aan Henricus zv Johannes molenaar van Ghemert voor (a) 5 oude groten aan de abt van Epternacensis, (b) 2 kleine zwarte tournosen aan Arnoldus van den Vinkenvloeghe, (c) een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, aan voornoemde Lambertus te leveren. Vervolgens had Gerardus zvw Johannes gnd die Roede de 3 stukken land vernaderd van voornoemde Henricus zv Johannes molenaar van Ghemert. Daarna had voornoemde Gerardus het naderrecht dat hij hierin had verworven, overgedragen aan Willelmus zvw Lambertus van den Arennest. Jutta wv voornoemde Willelmus zvw Lambertus van den Arennest en Lambertus, zv voornoemde Jutta en wijlen Willelmus, droegen thans voornoemde 3 stukjes land over aan hr Ghisbertus van Bakel priester.

BP 1182 p 709r 01 ma 23-01-1402. Destijds had Henricus zv Johannes molenaar van Ghemert beloofd aan Lambertus van den Broexken een b-erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren, gaande uit 3 stukken land, in Bakel, (1) beiderzijds tussen de gemeint, (2) kv Aleijdis van der Zorzel enerzijds en Ludovicus zv Heijlwigis anderzijds, (3) tussen Ghibo van den Laer enerzijds en Lambertus van Zorzel anderzijds, welke 3 stukken land voornoemde Henricus in pacht verkregen had van voornoemde Lambertus van den Broexken voor (a) 5 oude groten aan de abt van Epternac, (b) 2 kleine zwarte tournosen aan Arnoldus van den Vincken Vloens?, en (c) voornoemde pacht van 3 mud rogge. Voornoemde Lambertus van den Breexken droeg thans over aan Mijchael Peters soen van Driel (A) een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, uit voornoemde pacht van 3 mud, waarvan het derde mud behoort aan Ghiselbertus zvw Arnoldus Ghiben soen, (B) 1 oude groot Tournoois erfcijns, aan voornoemde Lambertus behorend in voornoemde 5 oude groten aan de abt van Epternac.

BP 1182 p 730v 07 do 09-02-1402. Ludovicus van Loefvenne verkocht aan Godefridus Karper (1) een b-erfpacht van 1 mud rogge, die Nijcholaus zvw Hilla van Helmont grootvader van voornoemde Ludovicus met Lichtmis beurde, gaande uit goederen gnd te Zoersel, gelegen tussen de villa van Bakel en de plaats gnd Milheze, van welke erfpacht Hartmannus gnd Hartman zvw Henricus gnd Hazenkraghe en Aleijdis wv Gheenkinus bv voornoemde Hartmannus, voor zich en voor kvw voornoemde Gerardus en Aleijdis, afstand hadden gedaan tbv wijlen voornoemde Nijcholaus zv Hilla van Helmont, en welke pacht nu aan hem behoort, (2) een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Helmond, die voornoemde Ludovicus met Lichtmis in Bakel op het onderpand beurt, gaande uit een huis en schuur met ondergronden, en aangelegen erfgoederen, behorend aan Libertus gnd Tielen soen, in Bakel, naast Hermannus van Eijndhouts enerzijds en de gemeint anderzijds, (3) een b-erfpacht van 8 lopen rogge, maat van Helmond, die voornoemde Ludovicus met Lichtmis in Bakel beurt, gaande uit een huis, tuin en aangelegen erfgoederen van wijlen een zekere Naghel, nu behorend aan Henricus Lemmens, in Bakel, naast de plaats gnd den Bestart enerzijds en een gemene weg anderzijds. Is bediende van onze hertogin.

BP 1182 p 769r 03 di 07-03-1402. Eva dvw Theodericus gnd Tielen soen droeg over aan Johannes gnd Peteren zvw Gerardus Peteren alle goederen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar broer Hubertus zvw voornoemde Theodericus, gelegen in Bakel en in de dingbank van Gemert.

BP 1182 p 872v 02 za 10-06-1402. Destijds had Johannes van Erpe de windmolen van wijlen Godefridus van Sceepstal verhuurd aan Johannes van Gherwen en zijn zoon Petrus voor een periode van 6 jaar, aflopend Maria ten Hemelopneming aanstaande (di 15-08-1402), per jaar voor 40 mud rogge, maat van Helmond {niet afgewerkt contract}.

BP 1182 p 872v 03 za 10-06-1402. Albertus Buc van Lijt en zijn zoon Emondus verklaarden dat Petrus zvw Johannes van Gherwen 60 mud rogge, maat van Bakel, heeft geleverd, wegens de huur van de afgelopen 1½ jaar van de windmolen van Bakel van wijlen Godefridus van Sceepstal, welke molen wijlen Johannes van Erpe verhuurd had aan voornoemde Petrus en wijlen Johannes van Gherwen, voor een periode van 6 jaar, die zou eindigen Maria ten Hemelopneming aanstaande (di 15-08-1402), per jaar voor 40 mud rogge, maat van Bakel, een helft te leveren met Lichtmis en de andere helft met Hemelvaart. Voornoemde Albertus en Emondus ontlastten verder voornoemde Petrus, erfg vw voornoemde Johannes van Gherwen en hun goederen van de rogge van de eerste 4 jaar.

BP 1182 p 896v 02 do 29-06-1402. Johannes Peteren ev Aleijdis dvw Theodericus Tielen soen verkocht aan Petrus zvw Johannes gnd Tielen soen (1) de helft van een stuk beemd, gnd dat Bunt Beemdeken, in Bakel, tussen Hermannus van Eijndhouts enerzijds en erfg vw Amelius van Milheze anderzijds, (2) een stuk land, in Bakel, ter plaatse gnd der Beghinen Beemdeken, tussen kvw Theodericus Tijmmerman enerzijds en Libertus gnd Tielen soen anderzijds, (3) een stuk land, in Bakel, beiderzijds tussen kv Johannes gnd Tielen soen.

BP 1182 p 898v 02 vr 30-06-1402. Philippus van Grotelt zvw Hartmannus van Grotelt droeg over aan zijn broer Hartmannus zvw voornoemde Hartmannus van Grotelt 1/3 deel, dat aan voornoemde Philippus gekomen was na overlijden van zijn broer Johannes Hartmans soen van Bakel, in een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Bakel of in Dinther, waar voornoemde Johannes Hartmans soen dat zou kiezen, te leveren, gaande uit (1) een stuk land, ongeveer 10 lopen rogge groot, in Uden, ter plaatse gnd Zelant, in een hoeve gnd Jan Walravens Hoeve, beiderzijds tussen Johannes zv Johannes gnd Walravens, (2) een beemd, in Velpe, ter plaatse gnd Zebrechts Camp, tussen kvw Henricus van den Beverdijc en voornoemde Johannes zv Johannes Walravens enerzijds en Johannes gnd Mildman anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Johannes Hartmans soen van Bakel gekocht had van Anselmus zvw Johannes die Jonghe.

BP 1182 p 898v 03 vr 30-06-1402. Voornoemde Philippus van Grotelt zvw Hartmannus van Grotelt verkocht aan zijn broer Hartmannus 1/3 deel, dat aan hem gekomen was na overlijden van zijn broer Johannes Hartmans soen, in (1) een stuk land, in Bakel, tussen Theodericus van der Vest enerzijds en Johannes van Oerle anderzijds, (2) een hofstad, in Bakel, tussen Elizabeth gnd Laets en wijlen haar zuster Cristina enerzijds en Conegundis Hartmans en haar kinderen anderzijds, (3) een beemd, in Bakel, ter plaatse gnd aen Gheen Goer, tussen erfg vw Henricus Tijmmermans enerzijds en de gemeint van Bakel anderzijds.

BP 1183 f 143r 11 do 17-05-1403. Amelius Maes soen van Ghemert ev Aleijdis dvw Amelius van Milheze droeg over aan Henricus zvw Johannes gnd Knuijt een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Bakel te leveren, gaande uit (1) 1/6 deel, dat aan Henricus gnd Rover zvw Lambertus gnd Waghenman behoorde, van een beemd, gnd die Brugbeemt, in Bakel, naast de brug, (2) 1 lopen land van voornoemde Henricus Rover, in Bakel, ter plaatse gnd Huekendael, tussen Arnoldus Vonderman enerzijds en Henricus van den Zande anderzijds, welke pacht wijlen voornoemde Amelius van Milheze gekocht had van voornoemde Henricus Rover zvw Lambertus Waghenman, {f.143v} en die nu aan hem behoort. Met achterstallige termijnen van de afgelopen 3 jaar.

BP 1183 f 144v 06 za 19-05-1403. Theodericus Schout schoenmaker droeg over aan Albertus Buc van Lijt (1) de helft van een b-erfcijns van 2 gulden pieter of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit de windmolen van Bakel, welke cijns voornoemde Theodericus Schout, tbv hem en zijn vrouw Yda van Os gekocht had van Willelmus zvw Willelmus van Beest, (2) de andere helft van de cijns, van welke helft voornoemde Theodericus Schout zijn vruchtgebruik had overgedragen aan Johannes Buc van Beirgelen en Agnes dvw Gerardus Bouwelke, en welke helft voornoemde Theodericus Schout, samen met andere erfgoederen, gekocht had van voornoemde Johannes Buc en Agnes dvw Gerardus Bouwelken.

BP 1183 f 146r 09 di 22-05-1403. Arnoldus Buc van Lijt verkocht aan Theodericus Schout schoenmaker, tbv hem en zijn vrouw Sophia dvw Hubertus van den Wuwer, voor de duur van hun leven of van de langstlevende, (1) de helft van een b-erfcijns van 2 gulden pieter of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit de windmolen van Bakel, welke cijns voornoemde Theodericus Schout, tbv hem en eertijds zijn vrouw Yda van Os, gekocht had van Willelmus zvw Willelmus van Beest, (2) de andere helft van voornoemde cijns, welke helft voornoemde Theodericus Schout, samen met andere erfgoederen, gekocht had van Johannes Buc van Beirgulen en Agnes dvw Gerardus gnd Bouwelken, welke beide helften van de cijns voornoemde Albertus Buc verworven had van voornoemde Theodericus Schout. Na overlijden van beide verkrijgers gaat de cijns naar voornoemde Albertus als hij dan leeft, en anders naar erfgenamen van voornoemde Theodericus en zijn vrouw Sophija. Albertus Buc en zijn zoon Emondus ev Elizabeth dvw Marcelius van der Oo beloofden nimmer op basis van brieven, beloften en bezwaringen, die zij hebben of zullen verkrijgen, rechten te doen gelden, waardoor de betaling van de cijns voor voornoemde Theodericus Schout en zijn vrouw Sophia, tijdens hun leven, belemmerd wordt.

BP 1183 f 151v 03 di 22-05-1403. Destijds had Willelmus zvw Willelmus van Beest verkocht aan Theodericus Schout schoenmaker, tbv voornoemde Theodericus en zijn vrouw Yda gnd van Os, een b-erfcijns van 2 gulden pieter of ander paijment van dezelfde waarde, met Kerstmis te betalen, gaande uit de windmolen van Bakel met toebehoren. Vervolgens hadden eerstgenoemde Willelmus en met hem Henricus zv Boudewinus gnd Kijst van Eijndoven beloofd voornoemde windmolen met toebehoren van voldoende waarde te houden. Voornoemde Theodericus Schout had vervolgens de cijns overgedragen aan Albertus Buc van Lijt. Voornoemde Albertus Buc van Lijt en zijn zoon Emondus beloofden thans aan de secretaris Arnoldus Rover Boest, tbv voornoemde Henricus zv Boudewinus Kijst van Eijndoven, dat zij nimmer, mbv voornoemde brief mbt de cijns, voornoemde Henricus zv Boudewinus Kijst of zijn erfgoederen en goederen zullen aanspreken wegens voornoemde belofte, aan voornoemde Theodericus Schout in voornoemde brief gedaan.

BP 1183 f 157r 08 za 16-06-1403. Destijds hadden Arnoldus Stamelart van Bruheze, zijn vrouw jkvr Gertrudis, en de broers Johannes, Henricus en Mathijas, wettige kvw Willelmus Jans soen, verkocht aan Zegherus van Baerle de helft van de beesten gnd horenquic, de helft van de paarden en de helft van de schapen, die op de goederen gnd het Groet Goit van Bruhuijs staan, in Bakel, echter uitgezonderd 4 koeien en 1 paard, die voornoemde Arnoldus Stamelart voor eigen gebruik heeft behouden, onder voorwaarde dat voornoemde helften van de beesten, paarden en schapen, de 4 koeien en het paard uitgezonderd, zullen verblijven en gevoed zullen worden op de goederen gnd het Groet Goit te Bruheze, gedurende 9 jaar. Voornoemde Arnoldus van Bruheze beloofde thans aan voornoemde Zegherus dat voornoemde helften van de beesten, paarden en schapen, de 4 koeien en het paard uitgezonderd, zullen verblijven en gevoed zullen worden op voornoemde goederen, gnd het Groet Goet te Bruheze, gedurende 7 jaar, ingaande heden.

BP 1183 f 173v 06 do 19-07-1403. Willelmus zvw Willelmus Posteel droeg over aan Mechtildis Posteels wv Godescalcus Roesmont een b-erfcijns van 2 gouden franken of ander paijment van dezelfde waarde en 2 kapoenen, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit (1) een akker lands, 4 lopen rogge groot, van Johannes van den Goer, in Bakel, naast de plaats gnd Bij den Goer, tussen voornoemde Johannes van den Goer enerzijds en kinderen gnd van den Goer anderzijds, (2) een stukje {niets ingevuld}, in Bakel, naast de plaats gnd Bij den Goer, tussen een gemene weg enerzijds en Ghevardus Didden soen anderzijds, welke cijns wijlen Heijlwigis evw voornoemde Willelmus Posteel, tbv haar voornoemde man Willelmus, gekocht had van voornoemde Johannes van den Goer, en welke cijns nu aan hem behoort.

BP 1183 f 207r 03 di 23-10-1403. Henricus die Wit szvw Johannes Wilgheman droeg over aan Johannes Berthous soen van Audehoesden een b-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en schuur met ondergronden, tuin en aangelegen erfgoederen, in Bakel, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes Floman anderzijds, (2) een akker lands, gnd die Meer, aldaar, tussen Ermgardis Scuermans enerzijds en kv Aleijdis van der Ynden anderzijds, (3) een beemd die was van Heijlwigis van der Kijnder, in Bakel, naast het water gnd die Aa, tussen Amelius van den Broec enerzijds en Elizabeth Rovers anderzijds, (4) ½ bunder beemd, die was van ene gnd Jorijs, in Bakel, tussen Johannes Ghiben soen enerzijds en Johannes van Uden alias gnd van Helmont anderzijds, (5) 1 zesterzaad roggeland, in Bakel, tussen Willelmus van der Rijt enerzijds en Gertrudis Godekens anderzijds, welke pacht voornoemde Henricus die Wit gekocht had van voornoemde Johannes van Uden alias gnd van Helmont en zijn natuurlijke kinderen Johannes en Nijcholaus Rover.

BP 1183 f 208r 05 do 25-10-1403. Arnoldus Hoernken en zijn zoon Johannes Hoernken droegen over aan Thomas zv Arnoldus Maes soen van Ghemert een b-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en 14 lopen aangelegen roggeland, in Bakel, tussen een gemene weg enerzijds en Johannes van Loefen anderzijds, (2) 5 lopen land, in Deurne, tussen een gemene weg enerzijds en Henricus van den Kolke anderzijds, (3) een huis en aangelegen kamp, in Deurne, ter plaatse gnd Vreecwijc, beiderzijds tussen de gemeint aldaar, welke pacht voornoemde Arnoldus Hoernken gekocht had van Johannes Huben soen van Bakel. Met achterstallige termijnen van de afgelopen 3 jaar. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes Hoernken of aan hem.

BP 1183 f 249r 08 do 24-01-1404. Theodericus van Hoculem zvw Hartmannus van Bakel

BP 1183 f 333r 08 do 12-06-1404. Willelmus wettige zv Elizabeth wv Roverus zvw Henricus Wavernaijs van Leke (Beke?), bij voornoemde Elizabeth verwekt door wijlen voornoemde Roverus, droeg over aan Goeswinus Model zv Bertholdus 20 schellling geld b-erfcijns, met Lichtmis te betalen, die voornoemde wijlen Roverus en Aleijdis dvw Willelmus Ghevarts soen met Lichtmis beurden, gaande uit het deel dat aan hen behoort van een erfgoed gnd die Beijst Strepe, in de dingbank van Bakel, tussen Petrus van den Venne enerzijds en Philippus zv voornoemde Petrus anderzijds, welk deel Philippus van Milheze in cijns verkregen had van voornoemde Roverus ev voornoemde Elizabeth en Aleijdis, en welke 20 schelling eerstgenoemde Wilhelmus verworven had van zijn voornoemde moeder Elizabeth, Aleijdis dv Willelmus Ghevarts en zijn zusters Margareta en Elizabeth, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Roverus. Met achterstallige termijnen.

BP 1184 f 009v 02 ma 17-11-1404. Arnoldus van der Hoerenvoert verkocht aan Petrus zvw Arnoldus van den Vinckenvloeghe Metten zwagher van Bakel zijn deel in goederen, gelegen ter plaatse gnd aen Gheen Overschot aen die Hoerenvoert, van wijlen Petrus van den Hoerenvoert, in de dingbank van Bakel, en in een huis, tuin en schuur in voornoemde goederen, zoals die goederen met huis, schuur en tuin behoorden aan wijlen voornoemde Petrus, geheel de goederen belast met de grondcijns en een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, en voornoemd deel belast met een b-erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Helmond.

BP 1184 f 048v 07 do 22-01-1405. Johannes Loze zvw Bartholomeus Wedigen vernaderde in aanwezigheid van Johannes Bant van Helmont (1) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, (2) 1/3 bunder beemd, in Bakel, naast de brug van Bakel, tussen het water gnd die Aa enerzijds en erfgoed gnd Ripels Berch, behorend aan het klooster van Bijnderen, anderzijds, welke pacht en 1/3 bunder voornoemde Johannes Bant verworven had van Walterus zv hr Walterus van Belveren priester. Voornoemde Johannes Bant week.
BP 1184 f 087v 02 do 12-03-1405. Walterus van Ghestel en zijn vrouw Hadewigis dvw Henricus Watermael verkochten aan Johannes Cnoep zvw Johannes Ridder van Driel alle goederen, die aan hen gekomen waren na overlijden van voornoemde Henricus Watermael.

BP 1184 f 087v 03 do 12-03-1405. Voornoemde Johannes Cnoep en Johannes gnd Keelbreker beloofden aan voornoemde Walterus 25 nieuwe Gelderse gulden, 9 botdrager of 13 oude Vlaamsen voor 1 gulden gerekend, met Pasen aanstaande (zo 19-04-1405) te betalen.

BP 1184 f 087v 04 do 12-03-1405. Voornoemde Johannes Cnoep, zijn vrouw Henrica dvw Henricus Watermael, Baudewinus zvw Johannes Boijdens soen en zijn vrouw Margareta dvw voornoemde Henricus deden tbv voornoemde Walterus van Ghestel afstand van 13 lopen rogge b-erfpacht, maat van Helmond, die Arnoldus van den Beertken van Bakel moest leveren aan wijlen voornoemde Henricus Watermael, en van het recht dat aan hen en aan Albertus Baudens soen en zijn vrouw Elizabeth dvw voornoemde Henricus Watermael behoort. Johannes Cnoep beloofde dat voornoemde Albertus Baudens soen en Elizabeth nimmer rechten hierop zullen doen gelden.

BP 1184 f 110r 05 vr 10-04-1405. Emondus zv Albertus Buc van Lijt ev Elizabet dvw Marselius van den Oo gaf uit aan Johannes Zelen soen van Bakel een stuk erfgoed, deels akkerland, deels beemd en deels heide, van wijlen voornoemde Marselius, in Bakel, ter plaatse gnd Sceepstal, naast de plaats gnd Wolfsput, tussen de gemeint enerzijds en erfgoed gnd die Berchof, behorend aan Henricus van Beest, anderzijds, met een eind strekkend aan de weg gnd die Grotelsche Wech en met het andere eind aan de beemden gnd den Auden Beemt ende den Nuwen Beemt, hiervan uitgezonderd ongeveer 4 lopen land, die waren van wijlen voornoemde Marselius en nu behoren aan Willelmus van Beest; de uitgifte geschiedde voor (1) 12 penningen oude cijns aan de heer van Helmond, en thans voor (2a) een n-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Helmond, en (2b) een n-erfcijns van 6 pond 10 schelling geld, met Lichtmis op het onderpand te leveren en te betalen. Zou voornoemde Elizabeth zonder wettig nageslacht overlijden, dan gaan, als ook voornoemde Emondus is overleden, voornoemde cijns en pacht naar de broers Willelmus, Henricus en Gerardus, kvw Henricus van Beest.

BP 1184 f 111v 01 vr 10-04-1405. Emondus zv Albertus Buc ev Elizabeth dvw Marselius van den Oo verkocht aan Willelmus van Beest 4 lopen3 land, in Bakel, ter plaatse gnd Sceepstal, naast de plaats gnd Wolfsput, tussen voornoemde Willelmus van Beest en Henricus van Beest enerzijds en wijlen voornoemde Marselius, nu Johannes Zelen soen, anderzijds, met een eind strekkend aan de plaats gnd Lachorst en met het andere eind aan voornoemde Johannes, zoals omgraven.

BP 1184 f 111v 02 vr 10-04-1405. Voornoemde Emondus zv Albertus Buc beloofde de broers Willelmus, Henricus en Gerardus, kvw Henricus van Beest, en hun goederen schadeloos te houden van een b-erfcijns van 6 oude schilden, die wijlen voornoemde Henricus van Beest verkocht had aan Elizabeth wv Everardus van der Water en kvw voornoemde Everardus, gaande uit verschillende erfgoederen, in Bakel, ter plaatse gnd Sceepstal.

BP 1184 f 177r 08 di 18-08-1405. Heijlwigis, dvw Rodolphus van Zulikem en wv Godefridus zvw Rutgherus Arken soen van Woenssel, droeg over aan Jacobus Goes ev Waltera, dv voornoemde Heijlwigis en wijlen Godefridus, tbv hem en Rodolphus en Aleijdis, kv voornoemde Heijlwigis en wijlen Godefridus, haar vruchtgebruik in de helft van een b-erfcijns van 20 schelling geld, een helft te betalen met Sint-Jan en de andere helft met Kerstmis, gaande uit een hoeve, die Godefridus van Scepstal svv Gerardus van Aa zv Gerardus van Aa verworven had van Nollekinus van den Baest, in Bakel, welke cijns van 20 pond Aleijdis, wv voornoemde Rodolphus en mv voornoemde Heijlwigis, gekocht had van voornoemde Gerardus van Aa zvw Gerardus van Aa.

BP 1184 f 189r 08 wo 16-09-1405. Theodericus van der Vesten vernaderde een hoeve, gnd het Cleijn Goit, in Bakel, met toebehoren zowel onder Bakel als Deurne, zoals deze behoorde aan wijlen hr Walterus van Bruheze, in pacht uitgegeven aan Mathijas zvw Willelmus van der Rijt door Arnoldus Stamelart van Bruheze. De ander week. En hij droeg weer over. {Niet afgewerkt contract3}.

BP 1184 f 191r 05 do 24-09-1405. Noijdekinus zvw Noijdekinus van den Goer vernaderde8 in aanwezigheid van de broers Mathias en Henricus, kvw Willelmus van den Rijt van Bakel, een hoeve gnd dat Cleijn Goet, eertijds van Arnoldus Stamellart van Bruhuijs, gelegen ter plaatse gnd op Bruheze, met toebehoren zoals hr Walterus van Bruheze priester die hoeve bewoonde, met huizen, landerijen, beemden en weiden van die hoeve en met de tienden, zowel de grote als de smalle, van die hoeve en van een hoeve die was van Gerardus van Stiphout, welke eerstgenoemde hoeve voornoemde broers Mathias en Henricus in pacht verkregen hadden van voornoemde Arnoldus Stamellart van Bruheze. Voornoemde broers weken. Voornoemde Noijdekinus droeg over aan voornoemde broers. De brief aan een van de broers overhandigen.

BP 1184 f 251v 05 ma 04-01-1406. Willelmus van Beest zvw Henricus van Beest verkocht aan Johannes van den Hautart een n-erfpacht van 5 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Helmond te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1406), gaande uit (1) een akker lands, gnd die Bachuijs Acker, en een aangelegen stuk beemd, gnd die Mortel, van verkoper, in Bakel, ter plaatse gnd Sceepstal, (2) een huis, gnd dat Overste Huijs, met ondergrond, aldaar, (3) een akker, gnd die Ekelhof, met een aangelegen bosperceeltje, aldaar, (4) 2 bunder beemd, in Bakel, ter plaatse gnd op het Goer, naast Henricus bv voornoemde verkoper, (5) andere erfgoederen van voornoemde verkoper, gelegen onder Bakel.

BP 1184 f 251v 07 ma 04-01-1406. Voornoemde Willelmus van Beest zvw Henricus van Beest en zijn broer Gerardus verkochten aan voornoemde Johannes van den Hautart, tbv voornoemde hr Johannes ?van Berlaer heer van Helmont en Keerbergh ridder, een n-erfpacht van 4 mud etc als hierboven en tevens gaande uit de oliemolen aldaar {?Bakel of Waderle, Wedert en Aelst?} en een akker gnd Langacker.

BP 1184 f 254v 02 vr 08-01-1406. Reijnerus Schaden droeg over aan Judocus Bruijstens een huis, tuin en aangelegen erfgoederen en beemden, in Bakel, tussen Elizabeth sv Alardus zvw Henricus Tijmmerman van Bakel enerzijds en Aleijdis sv voornoemde Alardus anderzijds, met een eind strekkend aan de gemeint, aan voornoemde Reijnerus gerechtelijk verkocht door voornoemde Judocus.

BP 1184 f 274r 08 do 11-02-1406. Walterus van Ghestel droeg over aan Walterus Stockelman zvw Theodericus Stockelman 13 lopen rogge b-erfpacht, maat van Helmond, die Arnoldus van den Beertken van Bakel moest leveren aan Henricus Watermael.

—————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407 folio 22verso – 23.
BAKEL MILHEZE. ’t Goet te LYESSCOT.
REYNEER HAENGREVE van STAKENBORCH X KATELIJN dr. van w. DIRCK van GHERWEN en zoon DIRCK
JAN van GHERWEN zn. van w. DIRCK.
en zie ASTEN
———————–
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 54.
BAKEL.
SCEEPSTAL (DIE BACKHUYSACKER).
WILLEM van BEEST en GERIT zoons van w. HENRICK van BEEST.
HENRICK van HERZEL t.b.v. Heer JAN van BERLAER Heer van HELMOND en KEERBERCH Ridder.
(en uit “Dat OVERSTE HUYS” van WILLEM en die EKELHOF e.a. en de watermolen.
———————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 56 verso.
BAKEL.
Dat Nuwelant van SCEEPSTAL.
JAN van GHEMERT.
GEERLING van ERPE zn. van w. LUCAS
JAN ZELENsoen.
——————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 104 verso.
BAKEL. (en DEURNE).
JAN van der SCHAUT en zijn zoons HENRICK, JORDAEN en JACOB.
————————-

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 112. BAKEL. 5-9-1407
Joost Bruystens huis, hof en aangelag in Bakel tussen Elisabeth zuster van Alard zn w Henric Tymmerman van Bakel en Aleyd zuster van dezelfde Alard strekkende met een eind aan de gemeynt verkocht door Reynier Schaden aan Joost voornoemd welk huis en hof Joost voorheen verwierf van dezelfde Reynier.
Hij heeft het overgedragen aan joffrouw Elisabeth van Amstel dt w Henric vander Schaut (doorgestreept en later is daarvoor in de plaats geschreven: Henric van Amstel zn w Henric Stamer) en haar kinderen.
Dezelfde Joost draagt ook over aan joffrouw Elisabeth (doorgestreept en later is daarvoor in de plaats geschreven: Henric) een jaarlijkse cijns van twee oude schilden te betalen uit het genoemde goed verkocht aan Joost door Alard zn w Henric Tymmerman van Bakel.

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 114verso – 115. BAKEL.
Joost Bruystens een erfelijke cijns van 40 st te betalen uit een stuk rogland in Bakel ter plaatse Int Goor in de kamp van w Henric Tymmerman tussen de kinderen van w Margriet zuster van w Alard zn w Henric voornoemd en tussen Leytken zuster van dezelfde Alard anderzijds; verder uit een stuk land in Bakel tussen genoemde kinderen van de genoemde w Margriet enerzijds en Jan broer van genoemde Alard anderzijds, verder 40 st erfcijns te betalen uit een stuk land in Bakel ter plaatse Int Goor en uit het huis waarin genoemde Alard is gestorven. Welke cijns van 40 st Amelis van Milheeze voorheen verwierf van genoemde Alard
Hij draagt het over aan Henric van Amstel zn w Henric Stamer
Genoemde joffr Elisabeth voor Jan Rover van de Laer … 22 nieuwe guldens  … 23 oude vlams

————————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 119verso – 120.
BAKEL.
HENRICK van BEEST zn. van w. HENRICK
JAN van den HAUTERT t.b.v. Heer JAN van BERLAER Heer van HELMONT en KEERBERCH, ridder.
RUTGER van den BROEC zn w. JAN.
————————–

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 157.
WOUTER zn. van w. DIRCK STOCKELMAN
Al zijn roerende en onroerende goederen welke GOYART zn w ART van BRUHEZE alias vander Erpendonc had vanwege de dood van wijlen Hadewich dt w Henric vander Schaut en welke Wouter voorheen van genoemde Goyart verwierf, waar ook gelegen binnen Bakel en Deurne of daarbuiten en goederen welke Joffrouw KATELIJN van den KELRE weduwe van wijlen Dirk Stockelman …
Goyart wettig zn w Art zn w Goyart van Bruheze en welke goederen genoemde Wouter voorheen van Peter zijn broer zn w Dirck verwierf
Een erfpacht van 8 lopense rogge maat van helmond welke Aart vander Bercken van Bakel betaalt aan HENRICK WATERMAEL en welke pacht Wouter voorheen van WOUTER van GHESTEL verwierf
Erfelijk overgedragen aan JAN natuurlijke zoon van JAN van der SCHAUT.

ART van den BERCK (?) van BAKEL.
——————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 158.
BAKEL.
HENRICK van der LOCHT van GHEMERT.
FLORIS JANSZ. van der VIVE EYCKEN.
——————————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 173.
BAKEL.
Dat BROEC ter SCHAUT.
HENRICK en JORDAEN zoons van JAN van der SCHAUT.
GOYART natuurlijke zoon van w. ART van ERPE.
(Losbaar) 16 Juli 1407.
————————

R1185 f 260v 05 do 12-01-1408. Vertaling Stan Ketelaars
Mechtildis wv Anselmus Lambrechts soen van Grotel verhuurde voor de duur van haar leven aan Ghibo Arnts soen alle erfgoederen, die aan wijlen voornoemde Anselmus gekomen waren na overlijden van zijn ouders, waarin voornoemde Anselmus was overleden, gelegen onder Bakel, uitgezonderd (1) het huis en de tuin, waarin wijlen voornoemde Anselmus woonde, (2) een hofstad naast voornoemd huis gelegen, waarop een schop stond, (3) een b‑erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, die Henricus Maes soen van Ghemert leverde aan voornoemde Anselmus; verhuurd voor (a) de cijnzen en pachten, die voornoemde Anselmus eruit betaalde en leverde, (b) 1½ mud rogge, maat van Helmond, en 3 nieuwe gulden, 36 plakken voor 1 gulden gerekend, jaarlijs met Lichtmis in voornoemd huis aan voornoemde Mechtildis te leveren en te betalen, voor het eerst met Lichtmis over een jaar (za 02-02-1409).

BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 279 verso.
BAKEL.
HENRICK LAMBERTS van der ZEIRT.
KATELIJN dr. van LUDEKEN MAES.
———————–
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 300verso – 301.
BAKEL.
ALBERT BUC van LIJT de helft in de Windmolen van w. GOYART van SCEEPSTAL. HENRICK van LUET (?).
MARCELIS van der OO (cs)
————————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 319.
BAKEL.
HENRICK, JORDAEN en JACOB zoons van JAN van der SCHAUT.
Joffr. HADEWIG (+) (zuster van JAN van der SCHAUT)
Deling.
————–
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 325.
BAKEL.
JAN natuurlijke zoon van JAN van der SCHAUT.
HENRICK KNUYT zoon van w. JAN.
——————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 332verso.
BAKEL.
JAN van AMSTEL, LIESBETH en KATELIJN kinderen van w. GERIT van AMSTEL. WILLEM COLAY WILLEMSsoen X MECHTELT dochter van w. GERIT van AMSTEL.
—————–
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 358 verso.
BAKEL.
WILLEM COLAY zoon van w. WILLEM X MECHTELT dochter van w. GERIT van AMSTEL.
JAN van AMSTEL, en LIESBETH en KATELIJN (zijn zusters)
JAN van AUDEHOESDEN.
————–
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 363.
BAKEL.
WILLEM COLAY WILLEMSsoen X MECHTELT dochter van w. GERIT van AMSTEL.
JAN van AUDEHOESDEN.
JAN van AMSTEL, LIESBETH en KATELIJN kinderen van w. GERIT van AMSTEL.
———————
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 407verso.
BAKEL.
GERIT van BEEST zoon van w. HENRICK en zijn broer WILLEM.
——————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 428verso.
BAKEL. ’t Goet ter SCHAUT.
HENRICK zoon van w. LAMBERT RIJXKEN.
JAN van der ZOIRTSEL zoon van w. LAMBERT van den IJNDEN (te lantsrecht).
JAN van der SCHAUT.
————————-
BP.R1185 (oud 12) 1406 – 1407, folio 439 – 439verso.
BAKEL. Een cijns uit de Windmolen.
ALBERT BUC van LIJT.
HENRICK DICBIER GOYARTS.
DIRCK SCHAUT, schoenmaker X1 YDA van OS, X2 SOPHIE (?).
————————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409. folio 106verso.
BAKEL.
JORDAEN van den SCHAUT JANSsoen.
WILLEM van den KELRE zn. van w. LUCAS.
———————–
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 133.
BAKEL, MILHEZE.
JACOB JAN YDENSsoen van LEENDE.
—————
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 189verso.
BAKEL. De tienden.
HENDRICK van BEEST zn v. w. HENRICK.
Heer JAN van HULDENBERGE Schout in S’BOSCH.
(de tienden van de investiet van BAKEL en DEURNE).
—————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409 folio 216verso.
BAKEL.
CLAES JACOBS van der HOGHART X JUT dr. v. w. LAMBERT JAN MYCKART. HUBERT van RYPELBERCH.
—————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 273.
BAKEL. (De Windmolen).
GOYART van BEEST.
LIESBETH dr.v. w. MARCELIS van der OO (zijn nicht).
————–
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 276vers.
BAKEL, SCEEPSTAL. (o.a. die molenstat van de watermolen)
GERIT van BEEST zn. v. w. HENRICK en zijn broer HENRICK.
———————
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409. folio 330verso.
BAKEL (A)
BRUHEZE die cleynhove.
ART STAMELLART van BRUHEZE
Wijlen Heer WOUTER van BRUHEZE Priester (woonde op die hove)
(met de korentienden op erven van JAN WIJFLIT in BAKEL)
MATHIJS WILLEMS van der RIJT van BAKEL.
——————
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409. folio 330vero.
BAKEL. (B)
en lasten o.m. voor altaar Kapel BRUHEZE en lijfrente aan PETER van der STRATEN.
—————–
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 330verso.
BAKEL.
MATHIJS zn. v. w. WILLEM van der RIJT van BAKEL.
—————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 382.
BAKEL.
ROELOF z. v. w. ROELOF SCO-MAKER van GHEMERT en zijn broer GERIT.
——————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 446verso.
BAKEL.
PETER zn. v. w. JAN van GHERWEN, Peter is man van ENGEL dr. v. w. GOOSSEN CLEIRC van BAEKEL.
DIRCK van den GHOER zn. v. w. GOOSSEN v.n..
—————–
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 448verso.
BAKEL.
JAN LEUNIS van den KELRE.
DIRCK en MARSELIS zoons van DIRCK LU.
Juffr. HADEWIG dr. v. w. HENRICK van der SCHAUT.
——————
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 453.
BAKEL.
WILLEM van den KELRE zn. v. w. LUCAS.
JAN van den KELRE LEUNISsoen
pacht uit goed van JAN van der SCHAUT gekocht van zijn zoon JORDAEN.
——————-
BP.R1186 (oud 13), 1408 – 1409, folio 467 verso.
BAKEL (GHEMERT) in DEN MORTEL.
DIRCK van GHEMERT, bontwerker zn. v. w. JAN FYSSIENsoen, Dirck is man van ALEIJT natuurlijke dr. van ART KERPER
HENRICK broer van DIRCK.
—————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411. folio 65.
BAKEL.
GOYART van GHEMERT zoon van w. DIRCK.
DIRCK van GELDROP natuurlijke zoon van w. GOYART van GELDROP.
JAN van RYXTEL zn. van w. JAN KEMERLINC.
——————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 86.
BAKEL.
WILLEM HENRICK MAESsoen van GHEMERT.
GHEVAERT zoon van w. GHEVAERT van STRIBOSCH.
———————–
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 106 – 106verso.
BAKEL.
De kinderen van w.JAN STICKER X AGNES.
Zie KNECHSEL en ROSMALEN.
———————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 108.
BAKEL. De Windmolen.
DIRCK van BRUHEZE
een pacht daaruit t.b.v. zijn broer JAN JANSZ. van BRUHEZE en uit die hoeve die WOLFSPUT op SCEEPSTAL.
—————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 108verso.
BAKEL. Bij de BRUG.
JAN van AUDEHOESDEN
wijlen GERIT van AMSTEL.
WILLEM COLAY WILLEMSsoen X MECHTELT dr. van w. GERIT van AMSTEL. THOMAS van MAMEREN.
——————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411 folio 129verso.
BAKEL. GROETEL.
ART die VRIEZE.
zie VECHEL.
——————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 191.
BAKEL (A)
KATHLIJN dr. van w. HUBERT van GHEMERT zn. van w. JAN SWENELDENSSOEN, weduwe GIELIS SCOERWEGGE.
THOMAS die SCRIVER zn. van w. THOMAS van den HAZELBOSSCHE.
LODEWIJK broer van KATELIJN, X ERMGART nat. dt. van w. Heer CLAES van CRAENDONC.
——————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411. folio 191.
BAKEL (B)
GERTRUUD dochter van LODEWIJK X ERMGART voornoemd.
————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 225verso.
BAKEL. De tienden van BAKEL en DEURNE.
WILLEM zn w. HENRICK MAESsoen,
ROELOF van DYNTHER,
JACOB COPTITEN.
——————–
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 285.
BAKEL.
WOUTER van den EYNDE X LIESBETH dr. van w. HENRICK BRUYN.
ART STAMELART zoon van ART STAMELART van BRUHEZE.
HENRICK zoon van w. GOYART van BRUHEZE.
———————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 285verso – 286.
BAKEL. Bij de BRUG.
JAN van AUDEHOESDEN
cijns uit hoeve van w. GERIT van AMSTEL
WILLEM van COLAY zn. v. w.WILLEM.
THOMAS van MAMEREN.
—————–
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 351verso.
BAKEL. ‘T Goed TE WAUDE.
Heer DIRCK van GHELDROP, Priester nat. zoon van w. GOYART van GELDROP. JAN van GHEMERT zn. van w. JAN.
—————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 357.
BAKEL.
DIRCK JANSzoon van BRUHEZE X LIESBETH dr. van w. MARSELIS van der OO. w. WILLEM van BEEST en zoons HENRICK, GOYART en WILLEM.
JAN broer van DIRCK v.n..
———————

BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 363verso. BAKEL.
Henrick van Amstel zn w Henric Stamer een erfcijns van twee oude schilden te betalen uit een huis, hof en aangelag en aanliggende weide in Bakel verkocht aan Joost Bruystens door Alard zn w Henrick Tymmerman van Bakel en welke cijns Henrick van Amstel voorheen van Joost verwierf . Item het genoemde huis en hof etc in Bakel tussen Elisabeth zuster van Alard zn w Henric Tymmerman voornoemd en Aleyd zuster van dezelfde Alard en strekkende met een eind aan de gemeynt verkoopt Reynier Schaden aan voornoemde Joost en welk huis hof etc genoemde Joost voorheen van genoemde Reynier verwierf en welk huis, hof etc Henric van Amstel voorheen van genoemde Joost verwierf . Item een erfelijke geldcijns te betalen uit een stuk rogland in Bakel ter plaatse Int Goer in een zekere kamp van wijlen Henric Tymmerman voornoemd tussen de kinderen van genoemde wijlen Margriet enerzijds en Jan broer van Alard anderzijds verder 40 st (solidos) erfelijk te betalen uit een stuk weiland in Bakel ter plaatse Int Goir en uit het huis waarin Alard zal achterblijven. Verder uit de grond (fundum) van genoemd huis, hof etc op dezelfde plaats welke cijns genoemde Henric van Amstel voorheen verwierf van Joost Bruystens
Wordt overgedragen aan Willem zoon van Peter Coninc ten behoeve van Elisabeth de vrouw van Peter Coninc dochter van wijlen Henric Tymmerman voornoemd en ten behoeve van de kinderen van Elisabeth van haar en van genoemde Peter Coninc.

——————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 399verso.
BAKEL (A)
Ten PAPENRIJT.
GERIT WALLE zoon van w. WOUTER.
GEERLING WATERMAEL X HADEWIG.
JAN zoon van w. WOUTER WALLE.
—————–
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 399verso.
BAKEL. (B).
GOOSSEN zoon van w. GOOSSEN ALARTSsoen van VAUDERIC (VARIK) X CHRISTIEN dr. van w. GERIT KETELAER van TIEL.
KATELIJN vrouw van JAN van VUCHT Stadsdienaar S’BOSCH.
CLAES WALLE zoon van w. WOUTER.
———————–
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 418verso.
BAKEL. MILHEZE
DIRCK JANSsoen van BRUZE en zijn broer JAN.
Wijlen WILLEM van BEEST.
———————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411 folio 437.
BAKEL.
PETER van BRUESSEL X GERTRUUD dr. van w. JAN VRIZE.
——————-
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 440verso.
BAKEL. (De tienden).
Mr. WOUTER van den OPSTAL investiet van BAKEL en DEURNE in jaarpacht aan WILLEM REEUWE.
—————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411 folio 447verso.
BAKEL.
WOUTER van den EYNDE.
Wijlen JAN MIJENsoen.
ART STAMELART van BRUHEZE zoon van w. ART STAMELLART van BRUHEZE.
——————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411, folio 463.
BAKEL.
JAN van AMSTEL zoon van w.GERIT.
JAN STOCKELMAN.
WOUTER broer van JAN STOCKELMAN.
———————
BP.R1187 (oud 14) 1410 – 1411folio 499.
BAKEL.
WOUTER JAN WOUTER SCOEN WOUTERS van HELMONT.
JAN JANSz. van BRUHEZE.
——————-
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413. folio 23.
BAKEL. (De Windmolen)
HENRICK DICKBIER GOYARTSSOEN
GOYART van BEEST.
WILLEM zoon van FIER van BERCHUYSEN.
———————
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 27.
BAKEL.
JACOB van der SCHAUT JANSzoon.
(JORDAEN van der SCHAUT JANSz.)
en HENRICK zijn broer
GOYART nat. zn. van w. Heer GOYART PERSOENSSOEN van HELMONT Priester.
————————–
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 30.
WOUTER van den EYNDE X LIESBETH dr. van w. HENRICK BRUYN
HENRICK van BRUHEZE zn. van w. GOYART.
—————————
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 95 t-m 97
BAKEL. (en Deurne)
Heer KERIJS van RUT, VICARIS PERPETUUS
(A)
Deurne, ´t goed te Stakenborch op Velthovel
Joffr Beel weduwe Willem van de Wijngart en haar zoon Jan
Jan van Kessel x Gieliske
(B)
Herman van Zelwech alias van den Loo x Mechteld
Dochters van wijlen Willem x Beel v.n.
(C)
Jan van Wijngart zn w. Willem
Henrick van den Papendonc
Willem zn w Henrick Maessoen van Ghemert
(D)
Heer Kerijs van Rut, vicaris perpetuus van de kerken van Bakel en Deurne
Ghevaert Ghevaerts
(E)
Ghevaert van Doern zn w Willem
Jan zn w Henrick s Dekens van Helmont
Peter Goyart Ketelbueter
Henrick Scoerwegge
Jan van den Boghart
(F)
Gerit van Eeten
Lambert van Voerzeldonc
Jan die Snijder van Doerne
Daniel zn w Henrick Danelssoen

———————-
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 133v – 145v, 146.
(A) BAKEL. Ter CROMMEN AA.
JAN ROVER van den LAER X KATELIJN dr. van w. HENRICK van der SCHAUT
+ HEILWIG eerste vrouw van w. HENRICK van der SCHAUT.
———————–
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413. folio 133v – 145v – 146.
(B) BAKEL.
Wijlen Heer WILLEM van AMSTEL
ART van DYNTHER (zn van w. JAN SPIERINC van DINTHER).
————————–
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 133v – 145v – 146.
(C) BAKEL
ENGBERT en HENRICK van AMSTEL zoons van w. HENRICK STAMER.
————————-
BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, folio 145v, 146.
BAKEL. Ter CROMMEN AA.
Ook goederen te Oss
Erfgenamen van w. HENRICK van SCHAUT X w. HADEWIG (eerste huisvrouw)
(A)
Jan van Amstel en Liesbeth kinderen van w. Gerit van Amstel zn w Hendrik van der Schaut
Art van Dynther x Katelijn dt w Gerit van Amstel
Gerit die Yoede
(B)
Jan van Audehoesden
Wijlen heer Willem van Amstel, ridder, had ten cijns verkregen van wijlen Henrick van der Schaut
(C)
Engbert en Henrick zoons wijlen Henrick Stamer x Liesbeth dt w Henrick van der Schaut en wijlen Hadewig eerste vrouw van w. Henrick van der Schaut.

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413, f146
Bakel (A)
Art van Dynther
Engbert en Henrick zns w. Henrick Stamer
Lambert Schaterman van Bakel
(meer akten)
Bakel (B)
Jan van Ripersberch
Dirck van der Overscoet
Willem Colay

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f158
Bakel (A)
Teinden van Bakel en Deurne
Willem Reeuwe
Mr Wouter van der Opstal, investiet van de kerken van Bakel en Deurne
Bakel (B)
Jan Lu Adamssoen
Jan Leunis van den Kelre
Art Vos
Marselis Dirck Lu
(borgen voor Willem Reeuwe)

BP.R1188 1412 – 1413 f161 dd 27-4-1413
Jan van Oirle zn w Jan van Oirle verkocht Willem Zoemer een erfpacht van een mud rogge Bossche maat uit een akkerland in Bakel ter plaatse Int Nuwelant tussen Dirck vander Vesten enerzijds en Philip Hartman anderzijds strekkende aan een eind Henric Yda Brugmans

BP.R1188 1412 – 1413 f193v dd 17 juni 1413
Engelbert en Henric broers, kinderen van Henric Stamer een erfpacht van 9 mud rogge maat van Helmond en een erfcijns van 9 oude groten welke Jan van Ripersberch erfelijk betaalt aan Gerit van Amstel in Bakel uit goederen in Bakel aangekomen vanwege de dood van Gerit van Amstel. Zij dragen het over aan Noy zoon van wijlen Henric van de Goer
Genoemde Engelbert en Henric een erfpacht van 9 mud rogge maat van Helmond welke Dirk van den Ouverscoet erfelijk betaalde aan Henric van Amstel zoon van wijlen Henric vander Schaut uit vier stukken land gelegen in Bakel waarvan een Die Langacker, een ander Dat Vlaslendeken en het derde Die Driesschenghede en de vierde Die Hollint, aangekomen vanwege de dood van Henric van Amstel hun oom. Zij dragen het over aan Agnes de dochter van wijlen Willem Pyeck vander Masen.
Henric zoon wijlen  Henric Stamer de helft van een stuk land genaamd Die Gheeracker in Bakel tussen het erf genaamd Dat Nagelstuc behorend tot Ermgard Schuermans en Lambert haar zoon enerzijds en het erf van het altaar van de heilige Maria in de kerk van Bakel anderzijds strekkende van Thomas vander Vesten tot aan Lambert Aleytensoen welk stuk land Engelbert en de genoemde Henric kinderen van wijlen Henric Stamer, voorheen verwierven van Arnt van Dynther. Hij draagt het over aan Engelbert zijn broer.
Engelbert van Amstel een erfpacht van zes lopense rogge maat van Helmond te betalen uit huis, hofstad, en hof met toebehoren gelegen in Bakel ter plaatse Te Gheneneynde bi dat Ghoor tussen de erfgenamen van wijlen Hartman van Groetel enerzijds en Jan zoon van Henrick Janssoen anderzijds strekkende met een eind aan dezelfde Jan, welke 6 lopense rogge Jan Ghevartssoen voorheen verwierf van Aart zoon van wijlen Jan Saeften en welke 6 lopense rogge Engelbert voorheen verwierf van genoemde Jan Ghevartssoen. Hij draagt de erfpacht over aan Henric van Amstel zijn broer

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f 208v
Art Rutgherssoen van Milheeze

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f227v
Bakel (en Deurne) (A)
Heer Jan van den Opstal kanunnik van Antwerpen, secretaris van de hertog van Brabant en mr Wouter van den Opstal, investiet van de kerken van Bakel en Deurne
(B)
Willem Reeuwe
Albert Zuermont
Paul Jan Monijns, ketelbueter

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f241
Bakel (A)
Art Carper zn w Goyart
Wijlen Jan Sticker x Yda (weduwe)
Dirck van Bruheze Janssoen
(B)
Willem zn w Jan Sticker x Yda van den Sceelberch
Broes van den Sceelberch

R1188 f244 dd 29-8-1413
Jan van Autheusden en Johan Rover van de Laar, man van Katharina dt w Henric vander Schaut verdelen de mansio van Hendrik van der Schaut. Deze wordt beschreven: zaal, keuken, kelder met kamer boven de kelder, een kleine kamer, een stal een wandribbe (privaat) boven het water.
Het betreft echter een huis in Den Bosch.

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f278
Bakel
Broes van den Sceelberch
Herman Sticker zn w Dirck
Goyart Willems van Beest

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f 322 Bakel (maar het gaat over Boekel) dd 10-1-1413
Liesbeth weduwe Andries Hessels van Erpe, dochter van wijlen Philip van Stribosch heeft een erfpacht van 2 mud rogge maat van den Bosch uit een erfpacht van 9? mud en 12 lopense, die Nycolaus van der Meer betaalt aan Elisabeth en Gertrudis uit een erf van wijlen genoemde Andries in de parochie Uden ter plaatse Boekel welke erven Nycolaes van de Meer gekocht had voor schepenen van Uden van Elisabeth en Gertrudis, erfelijk overgedragen aan Rodolphus van Beukelaer ten behoeve van hemzelf en Johannes en Gertrudis kinderen van Rodolphus en van wijlen Heilwig zijn vrouw, wettige dochter van genoemde Elisabeth en wijlen Andries

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f330, 330v Bakel
(A)
Luytgart dt w. Art zn w. Art Smeeds van Mierlo
Willem zn w Art S Mans van Helmont
Wijlen Henrick zn w Art Smeeds
(B)
Art en Jacob kinderen van Luytgart van w. Wijnrick die Visscher

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f377v
(A)
In der Schautbroec
Jordaen van der Schaut Janssoen
Goyart nat zn w. heer Godescalck, priester, nat zn w heer Laureyns investiet van de kerk van Helmont.
(B)
Henrick en Jacob zoons van Jan van der Schaut
Idem f392 Bakel
Wouter van den Eynde x Liesbeth dt w Henrick die Bruyn
Henrick van Bruheze zn w Goyart

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f393v
De tienden van Bakel en Deurne
Willem Reeuwe
Mr Wouter van den Opstal investiet van de kerken aldaar

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f423v Bakel
Pacht uit de windmolen
Willem zn w Fier van Berchuysen t.b.v. Dirck Jans van Bruheze

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f 428v Bakel
Op Cruysschet
Wijlen Ghevaert van Duern Evertssoen
Zie Deurne

BP.R1188 (oud 15) 1412 – 1413 f415v, 416 Bakel
(A)
De windmolen
Goyart van Beest
Willem van Berchuysen zn w Fierken van Berchuysen
Dirck van Bruheze
En zie Lith
(B)
Henrick Dicbier, heer van Mierlo
Idem f483 Bakel
(Milheze)
Hadewig, weduwe van Jan Zueteric en zoon Meeus
Zie Oirschot

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f10v Bakel
Jan zn van Gerit Wouter Jan Belensoen, man van Aleit dt Art van Middelscot

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f124v Bakel
Sceepstal
Dirck van Bruheze Janssoen, man van Liesbeth dt  w Marselis van der Oo, weduwe van wijlen Emont Albert Buc van Lyt

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f127 Bakel
Milheeze
Henrick Polslauwer man van Katelijn dt Henrick Colen nat zn w Henrick Colensoen

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f127 Bakel
Milheeze
Albert van Lyt man van Luytgart dt w Meeus Spring in ’t Goet
Peter Vrieze, bakker

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f139v Bakel
Heer Wouter van den Opstal, priester, investiet van Bakel en Deurne
Heer Jan van den Opstal, kanunnik van St Gudele in Brussel, secretaris van de hertog
Jacob Coptiten
Zie Oisterwijk

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f162v Bakel
Jan zn Gerit Wouter Belen, man van Aleyt dt Art van Myddelschoet

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f174 Bakel
De tienden van Bakel en Deurne
Jacob Coptiten van Willem Reeuwe
Heer Wouter van den Opstal

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f175v Bakel
Henrick Philips van Milheze

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f193 Bakel
Henrick Terlinc c.s.
Wijlen Jan Hillensoen

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f193v Bakel
Hector Specier
Henrick Terlinc c.s.

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f291 Bakel
Goyart nat zn w Art van Erpe
Een cijns in geld van 1396 uit land van Henrick en Jordaen zoons van Jan van der Schaut in Bakel aan Gerit zn w Claes Haghen van Scijnle

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f315v Bakel
Jan zn w Gevaert Strijbosch x Heilwig
Melis van Milheze
Hubert van Ghemert zn w Emont nat zn van Dirck van Ghemert

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f351v Bakel
(A)
De Sinte Servaes cijns die wijlen Henrick van der Schaut beurde in de Meierij
Engelbert en Henrick zoons w Henrick Stamer x Liesbeth van Amstel dt w Henrick van der Schaut
(B)
Helmuth van Kammich

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f373v Bakel
Gijb zn w Art Gijbensoen van Bakel
Dirck Papensoen
Gielis Kuiper

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f399 Bakel
Wouter van den Eynde
Henrick van Bruheze zn w Goyart

BP.R1189 (oud 16) 1414 – 1415 f 431v Bakel
Dirck van Bruheze Janssoen x Liesbeth Marselis van der Oo
Henrick van Beest

BP R1190 1416-1417 Bakel f13
Een windmolen van w Marcelis van der Aa (Oo?)
Dirck Janszoon van Bruheze x Liesbeth dr w Marcelis van der Oo
Heilwig Spijkers dt w Dirck Sceyvel, weduwe van Jan van den Kelre

BP R1190 1416-1417 Bakel f30-30v
Jut dt w Henrick vander Schaut en haar zoon Jan Mommergie en haar zuster Hadewig
Zie St Oedenrode en Aarlebeke

BP R1190 1416-1417 Bakel f40v
Dat Cleyngoet te Sceepstal
Willem van Beest en Henrick zns w Henrick van Beest
Luppart van Eyck

BP R1190 1416-1417 Bakel f58
Willem Zoemer
Noeyken van den Ghoerle
Jan van Oirle zn w Jan

BP R1190 1416-1417 Bakel f102v
Mylheze, die Porttuyn
Claes zn w Jan van Langhuys
(Corstiaen zn w Claes die Jonge) x Gertruud dr w Jan
Dirck zn w Dirck van Thunen en zijn zusters Aleyt en Heylwig

R1190 f158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert
Goyart van Ghemert verklaart geen recht te hebben op de grote en kleine tienden van Ghemert, Bakel, Deurne en belooft aan de gebroeders de heren Wouter en Jan van Opstal dat hij geen geding daarover zal voeren.

R1190 f158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert
Heer Jan van Opstal heeft opgedragen aan Jan Dachverlies 200 gouden hollandse guldens (heer Jan van Huldenberge, schout van Den Bosch, had dat bedrag opgedragen aan heer Jan van Opstal t.b.v. hem en van Claes van Ruysselmolen alias Anxt

R1190 f160v dd 26-4-1417
Goyart van Ghemert en zijn borgen Claes en Henrick zonen van wijlen Goossen Steenwech, Jan en Willem, zonen van wijlen Willem Barnyer en Henrick vander Hallen beloven aan Peter van Best en Jan Dachverlies gedurende 3 jaar vanaf pasen a.s. jaarlijks op pasen te betalen 105 overlanse rijnsche guldens en 32 gulden (van 9 boddregger per stuk).
Als heer Wouter van Opstal, investiet van Bakel, binnen die tijd sterft en als Goyart de helft van de tiend van Bakel, Doerne en Ghemert dan niet aanvaart dan hoeven de belovers niets te betalen en Peter en Jan zullen dan ontlast zijn van de bevrijding van die tiend

BP R1190 1416-1417 Bakel f168
Henrick van der Schaut verkocht t.b.v. het leprozenhuis ter Eyendonc een erfpacht van twee mud rogge Bossche maat uit een hoeve genaamd tGoed Ter Schaut in Bakel en Deurne en uit het hoge huis met hof en toebehoren genaamd ’t Huys ter Schaut behorend in zijn geheel tot genoemde Henrick

BP R1190 1416-1417 Bakel f259v
Sceepstal
Dirck van Bruheze Janszoon x Liesbeth dt w Marcelis van der Oo.
Jan Pijnappel t.b.v. het Klarenklooster ’s Bosch

BP R1190 1416-1417 Bakel f317v
Hilla Raesen
W joffr Mechtelt Posteels weduwe van Godschalck Roesmont
(Roelof Roesmont zn w Godschalck) x Katelijn

BP R1190 1416-1417 Bakel f366
Jan Dachverlies
Lippert van Eyck

BP R1190 1416-1417 Bakel f385v
Geerling Boudewijn Claes
Art Metten zwagher
Adam Audehaze van Vyerlincsbeke
W Geerling Watermael x Hadewig

BP R1190 1416-1417 Bakel f386v
Zeger nat zn w heer Willem van Baerle, ridder
Willem Henrick Maessoen van Ghemert
Goyart zn w Dirck van Ghemert
(Gerard Walschaert alias Steenbecker zn. w Gerard Walschaert van Helmont) x Mechtelt dt van Zeger

BP R1190 1416-1417 Bakel f417v
(Henrick zn w Henrick van Tuynen) x Marie dt w Henrick Mathijs van Bakel
Henrick Mathijs Pesserssoen van Helmont

BP R1190 1416-1417 Bakel f450
Michiel zn w Michiel Peterssoen van Driel
Willem Jan Ghibensoen van Bakel

BP R1190 1416-1417 Bakel f450
Heer Gijsbert van Bakel, priester
Willem zn w Jan Ghibensoen van Bakel

BP R1191 1418-1419 Bakel f45v
Willem zn w Willem Wagheman
Dirck zn w Dirck van Engelant

BP R1191 1418-1419 Bakel f58v
Gerit zn w Gerit Selensoen aan zijn dochter Hilla
Henrick die Grove van Doernen
Meer acten zie Helmont en Stiphout

BP R1191 1418-1419 Bakel f103v
Lucas van Erpe Geerlingsoen
Jan van Kessel
Een pacht uit een goed van w Jan Myensoen in Bakel
Geerling van Erpe zn w Lucas van Erpe van Bobnagel
Wouter van den Eynde

BP R1191 1418-1419 Bakel f117
Luytgart dt w Mathijs Boems van Bakel
Mathijs nat zn w Thomas zn w Mathijs Boemssoen
Jan van Bakel, timmerman

BP R1191 1418-1419 Bakel f184v
Dirck Tielman van Bakel (Tielken)
Een hoeve van w Jan Duysten bij de brug
Jan die Beircher
Jan van den Eynde

BP R1191 1418-1419 Bakel f290v
A
Mathijs en Margriet kinderen van w Henrick Mathijs Boemssoen
Art die Cuper x Heilwig dt w Henrick
Jan zn w Jan Loedner
Barnier van Erpe x Margreet
B
(Dirck zn w Henrick van Rijpelsberch) x Liesbeth
dochters w Jan Lodener
w Lambert Mathijs Boemssoen
Art zn w Henrick Mathijssoen
Blad 291v
Mathijs nat zn w Thomas Mathijs Boems
Willem van der Heyden

BP R1191 1418-1419 Bakel f305
Ghemert, ter Nedervonderen
Lodewijk en Claes zns w Hubert Jan Sweneldensn van Ghemert
w joffr Kathelijn Huben weduwe van Gielis Scoerwegghe

BP R1191 1418-1419 Bakel f332v
Achter Sceepstal
Goossen Moedel van der Donc
Peter Udemanszn van Bruheze

BP R1191 1418-1419 Bakel f502
Het goed Ter Schaut en de hoeve Diersdonc
Jordaen van der Schaut
Henrick van Amstel nat zn w Gerit van Amstel
Een pacht uit een derde in die hoeve en het goed ter Schaut en uit al zijn cijnsen in Someren, Lierop, Deurne en Bakel

BP R1192 1420-1422 Bakel f26 dd 24-12-1420
Everardus van Doern zn w Gevaert verkoopt t.b.v. Willem van Eyck zn w Bonifaes van Eyck een erfpacht van twee mud rogge maat van Helmond te betalen uit een hof en andere goederen in Bakel op Cruysschot tussen het goed Cruysschot van w Gevard voornoemd aan een zijde en twee einden en met de andere zijde naast Art zn w Herman van Eynhouts. Welke 8 bunder weiland voorheen genoemde Everard verwierf van de commandeur van Ghemert.

BP R1192 1420-1422 Bakel f117v dd 3 april 1421
Heerdgang Mylheze
Art zn w Jan Spierinc van Dinther
Lambert van der Willegen zn w Art Noyen

BP R1192 1420-1422 Bakel f191v dd 12 juli 1421
Jan Dachverlies en Art Monic zn w Gijsscaep
Goyart van Ghemert (anno 1421)
Willem zn w Henrick Maessoen
Wautger zn w Art Maessoen
Henrick van der Hallen
Claes Steenwech en zijn broer Henrick
Mr Reyneer van Arnhem kanunnik in Luik en rector van de kerken van Bakel en Deurne

R1192 f.206v 01 do 24-07-1421. Vertaling Stan Ketelaars
Hr Ywanus van Cortenbach provinciaal van de balije van Jontis {verderop staat: van der Biezen} heer van de Jerusalemse orde van H.Maria verkocht namens de orde aan de secretaris, tbv Deijnaldus van Vladeracken van Aerle, een n‑erfpacht van 10 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in Aarle te leveren, gaande uit (1) een b‑erfpacht van 18 mud rogge, maat van Helmond, welke pacht Gerardus Steenbecker beloofd had aan voornoemde hr Ywanus, met Lichtmis te leveren, gaande uit een hoeve in Aarle, bij de plaats gnd die Hoevel, welke hoeve voornoemde Gerardus in pacht verkregen had van voornoemde hr Ywanus, (2) een hoeve, behorend aan de heren van Gemert en aan voornoemde orde, in Bakel, ter plaatse gnd op Grotel, ter plaatse gnd Middelschoet, waarop Lodovicus die Molner thans woont, (3) alle andere hoeven, tienden, cijnzen, renten, pachten en rechten, aan voornoemde heren en orde behorend, gelegen onder de dingbank van Gemert en elders onder de villicatio van de stad Den Bosch. Hij beloofde garantie onder verband van alle goederen van de orde en balije van den Biessen en goederen behorend aan de commanderij van Gemert. Ywanus verklaarde voor voornoemde pacht ontvangen te hebben van hr Nijcholaus van Liemde vicarius in Aarle 200 Franse kronen. Hr Nijcholaus van Liemde verklaarde dat hr Ywanus aan voornoemde Deijnaldus mbt voornoemde pacht een brief heeft gegeven met het zegel van de balije van Joncis.

BP R1192 1420-1422 Bakel f313
Espdonc onder Gemert e.a.
Art zn w Willem van der Donck
Emont zn w Dirck van Espdonc
Niet afgewerkte acte

BP R1192 1420-1422 Bakel f374v, 375 dd 13 oct 1421
Jut dt w Lambert Mickaert
Peter zn w Jan Tielenssn

BP R1192 1420-1422 Bakel f462v 3-12-1421
In St Oedenrode die Wijstat
Heilwig van den Berghelen dt w Rover van den Beirgelen
Jan Spierinc nat zn w Dirck van Dinther
Gerit nat zn w Marcelis die Bloemer
Liesbeth, Heilwig, Ermgart en Beel dts w Roelof (Rover van den Bergelen)

BP R1192 1420-1422 Bakel f494 dd 3-7-1422
Droghemanscamp
Melis die Rademeker zn w Melis van der Hostat
Meeus van Meerlaer

BP R1192 1420-1422 Bakel f504 dd 28-5-1422
Dat Broecker Schaut
Gerit Claes Hagens van Scijnle
Dirck en Gerit zns w Art Vrancken
Henrick en Jordaen zns van Jan van der Schaut

BP R1192 1420-1422 Bakel f506v dd 30-5-1422
De hoeve die Papenrijt
Jan van den Kelre zn w Leunis
Een cijns uit die hoeve uit een pacht beloofd door joffr Hadewig dt w Henrick van der Schaut, bij koop verkregen, aan Herbert zn w Goyart Huben des Mersmans
Hubert zn w Michiel van Espdonc

BP R1193 1421-1422 Bakel f45 dd 31-1-1422
Floris Janszn van den Vijveeycken
Dirck van Geldrop
Henrick van der Locht van Ghemart

BP R1193 1421-1422 Bakel f64v dd 19-5-1422
Gerart van Aa, zn w Gerit en zijn nat broer Goyart nat zn van w Gerit
w Goyart van Sceepstal
w heer Gerit van Aa, ridder

BP R1193 1421-1422 Bakel f121v dd 11-7-1422
Willem Tuppen van Bakel x Katelijn dt Peter van den Venne
Liesbeth weduwe Goyart van Lyemde
Peter van den Venne zn w Jan

BP R1193 1421-1422 Bakel f83 dd 30-3-1422
Art zn w Willem van der Donck
Emond zn w Dirck van Espdonc

BP R1193 1421-1422 Bakel f241v dd 23-10-1422
Heer Makarijs vicaris perpetuus kerk van Bakel en Deurne
Zie Deurne

BP R1193 1421-1422 Bakel f259v dd 24-11-1422
Esp
Art Jordaenssn van Esp en zijn moeder w Jut dt w Melis van den Broeck
Marselis die Leeuwe van der Heiden

BP R1193 1421-1422 Bakel f266v dd 9-12-1422
Den Boemen
Jan Hoernken zn w Art
Mr Roef van Herende
Henrick Gestken en zijn kinderen
Heer Jan van Tuyl priester zoon w Gijsbert van Vlochoven

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 – 1845
136 Akte van overdracht, verleden voor schepenen Dirk de Lu en Gerard Scilder, schepenen van ‘s-Hertogenbosch, door Johannes Hoernken, aan broer Arnold Rudolfszn, ten behoeve van klooster Mariënhage bij Eindhoven, van cijnzen gevestigd op goederen in Bakel
Datering 9 december 1422

BP R1193 1421-1422 Bakel f283v dd 31-12-1422
De cijnzen in Milheze
Dirck van Bruheze zn w Jan
Lambert van den Borchart Henrickszn van Nederwetten
Zie Son en Deurne
Bertout die Lu belooft mede

BP R1193 1421-1422 Bakel f342v dd 8-4-1423
Willem zn w Jan Ghibenzn van Bakel
Art zn w Dirck Snoex van Herende

BP R1193 1421-1422 Bakel f347 dd 15-4-1423
Heer Dirck van Geldrop priester nat zn w Goyart van Geldrop
Jan van Ghemert zn w Jan
En de nat kinderen van heer Dirck
Floris van den Vijveycken x Mechtelt dt Marcelis van der Dozeldonc

BP R1193 1421-1422 Bakel f350 dd 19-4-1423
A
Hector Specier aan Melis Scevertsteen zijn broer
Jan Jutten man zn w Dirck
Jan zn w Jan van Koudenberche van der Hogenhuse alias Scheydemaker
w Jan Hillenzn
B
Henrick Teerlinc
Herman zn w Wouter Hermans
Henric Stoc van Helmont
Willem van den Gheyn ?

BP R1193 1421-1422 Bakel f512v dd 18-8-1423
Rutger van Rut nat zn w heer Macarijs eertijds vicarius perpetuus van de kerk van Bakel en Deurne t.b.v. Art van Meerlaer zijn zwager
Jan Coelen van Vlierden

BP R1194 1423-1424 Bakel f40 dd 8-10-1423
Jan van den Venne zn w Peter
Aert zn w Henrick Mathijssoen

BP R1194 1423-1424 Bakel f48v dd 17-12-1423
Gerecht van Gemert in die Deel
(Evert zoon van Dirck van Haendel) x Beel dt van Henrick Queden
Jan zn w Wellen Coenensoen

BP R1194 1423-1424 Bakel f76 dd 15-2-1424
Gerit zn w Willem van Hamvelt
Matheus van Buttel zn w Matheus, zwager van Gerit
Jan zn w Henrick die Laet
Mechtelt weduwe van Gerit Vleeschhouwer en haar zoon Jan Grove
B
Kamp van w Lambert Bakelman
En Deurne

BP R1194 1423-1424 Bakel f78v dd 15-3-1424
Jan en Liesbeth kinderen w Mathijs zn w Henrick Mathijssn
Lambert Neve zn w Jan, slager

BP R1194 1423-1424 Bakel f134 dd 18-3-1424
Jurisdictie Gemert
(Evert zn van Dirck van Haenle) x Beel dt van (Henrick Queden x w Beel dt w Jan Kaerlis van den Panthelaer)
Luytgard dt w Henrick Quedens
Jan die Molner

BP R1194 1423-1424 Bakel f141 dd 14-7-1424
In de gement aen den Mortel
Liesbeth en Geertruut en hun broer Jan kinderen w Henrick van Gemert zn w Jan Fissiensoen van den Mortel
Een hoeve van wijlen Jan Fyssiensoen ten pacht aan Aert Ywaen Goyartssoen

BP R1194 1423-1424 Bakel f 141(die hoeve die Crom A)
Jan Aert van Dynther X Katelijn dr. w. Gerit van Amstel
Jan Bruijninck zn. w. Jan (en zijn nat. zn. Jan, van Beel Henrick Mersmans)
(zie ook Heeswijk)13 juli 1424

BP R1194 1423-1424 Bakel f 142(A)
Art zn. w. Henrick Mathijszn.
Mathijs en Margriet kinderen w. Henrick Mathijszn. Boemszn.
Art die Cuper
Jan zn. w. Jan Lodener
Bernier van Erpe
17 nov, 1424
(B)
Dirck zn. w. Henrick van Rijpelsberch
w. Lambert Mathijs Boemszn.
Rutger van Eyck zn. w. Boyfaes van Eyck
27 nov.1424

BP R1194 1423-1424 Bakel f 150 (tgoet tot Esp)
Melis Jordaens van Esp
Hubert zn. w. Claes van Rode (=St. Oedenrode)
Jut+ vrouw van Jordaen
Art broer van Melis v.n.
10 aug.1424

BP R1194 1423-1424 Bakel f 162  (den Crommen Tuyn)
Henrick van Amstel nat. zn. w. Gerit van Amstel
aan zijn broer Dirck van Amstel (nat zn. w. Gerit)
25 sep.1424

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f18v
(aen den Bakelschendijc)
Lambert Neve
Meeus Spyrinc
hoeve van w. Henrick Mathijs Boemssoen
9 juli 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 28v
een hoeve van w. Henrick Mathijszn. bij Bakelse Brugge
Aert zn. w. Henrick zn. w. Mathijs Boemssoen
Willem zn. w. Jan van Rietvoirt
(niet gepasseert)

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 55  (tghenen eijnde)
Jut dr. w. Lambert Myckart
Jan zn. w. Peter Jan Jellensoen
Aert zn. w. Geerling van Zonne
25 sep.1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 72v  (die Brede vonderen)
Danel Noeij vanden Ghoer zn. w. Henrick
Willem zn. w. Jan vanden Ghoer
(belast met een chijns aen de kerkfabriek van Bakel)
29 dec. 1424

R1195 f.091r 04 do 22-03-1425. Vertaling Stan Ketelaars
Johannes van Amstel zvw Gerardus van Amstel gaf uit aan Johannes Gebackeman zvw Goeswinus Moleman (1) een huis, erf en tuin, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, tussen Johannes Nollen enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend vanaf Aleidis Lemmens tot aan Johannes Nollens, (2) een stuk erfgoed, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, tussen erfgoed van het huis of de commendator van Gemert enerzijds en Arnoldus die Vrieze anderzijds, strekkend vanaf een beemd van voornoemde Johannes tot aan een straat van kinderen wijlen sVriezen Kijnder; de uitgifte geschiedde voor (a) een b‑erfcijns van 1 penning gnd Vleems cleijken aan hr Theodericus die Rover, en thans voor (b) een b‑erfpacht van 13 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op voornoemde onderpanden te leveren.

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 122 (A.)  (Bruheze)
Henrick van Bruheze zn. w. Goyaert
Peter Udemanszn. van Bruheze
Aert Stamelart van Bruheze
Eijmbert vanden Kerchove (zijn zwager)
28 juni 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 122(8)  (Bruheze
Goyaert van Bruheze zn. w. Goyaert
Daniel van Bruheze
goed van w. Aert Stamelart van Bruheze  (2 acten)  28 juni 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 150v  (Sceepstal)
Willem van Beest zn. w. Henrick
Heer Jan van Berlaer, Hr. van Helmont ende Keerbergen, ridder 20 jan.1425
(zie Helmond)

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 157
Dirck vander Overschoet
Gerit van Amstel zn. w. Henrick vander Schaut
Aert van Dynther zn. w. Jan Spierinc van Dynter
+ Agnes dr. w. Willem Pieck. 5 oct.1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 157
Margriet dr. w. Willem Pyeck vander Masen (en Mosa)
Daniel Deenkenszn. X Aleijt dr. w. Willem
Peter Hermanssoen X Jut dr. w. Willem Pyeck

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 169v
(A)  (die hoeve Esp)
Michiel zn. w. Franck van Vlochoven X Kathelijn
Goyaert zn. w. Willem Hoppenbrouwer van Wedert X Mechtelt
Beiden drs w. Goyaert Cremer zoon van w. Henrick, Kleermaker van Wedert
(B)
de helft van die hoeve vroeger van Henrick Kelreman.
een pacht gecocht van Henrick Kelreman uit de helft van de hoeve Esp door Goyaert Cremer zn. w. Henrick Kleermaker van Wedert nu opgedragen aan Willem van Eyndhouts t.b.v. zijn zn. Henrick
(C)
Hr. Peter vander Straten. priester, moet de tocht in die pacht behouden.

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 193v
Claus Kerper zn. (w. Aert Karper X w. Marie nat. dr. w. Heer Wouter die Leeuwe, ridder)
aan zijn broer: Dirck Karper zn. (w. Aert X Liesbeth dr. w. Dirck Stockelman)
23 mei 1425

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 243
(A)
Jan Janszn. van Audehuesden
Dirck van Derentheren en Goyart van Bruheze, 8 feb.1425
(B)
Geerling Watermael X Hadewig dr. w. Hendrick vander Schaut

BP R1195 1424 – 1425 Bakel f 252
(A.)  (op die Wijstat)
Jan Spirinc nat. zn. w. Dirck van Dynther
Otto Kuvyt zn . w. Henrick
Gerit nat. zn. w. Marsel Bloemer. 26 mai 1425
(B)
Liesbeth, Heilwig, Ermgard en Beel drs. w. Roelof Rover
Heilwig vanden Beirgelen dr. w. Rover vanden Beirgelen
Liesbet, Ermgart en Mette drs. w. Roelof Rover van Ham
(C)
Heilwig dr. w. Jan Meijnarts  (2 acten)

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f 10v  (ter Strijtbraken)
Katrijn dr. w. Jan Selensoen aan Mr. Maarten (v. Zoemeren) t.b.v. haar natuurlijcke kinderen: Aert, Kathrijn en Yda
van Kathrijn en Andries vander Hage zn. w. Aert
(ieder een kijntsdeel). 13 nov.1426

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f22v  (Mylheze)
Jacob zn. w. Gevaert van Stribosch aan Mr. Maarten voor Jacob Gieliszn. Cuper
(goederen in Bakel, Mylheze, Gemert en elders.   30 dec. 1426

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f37v  (ten Papenrijt)
Jan van Authuesden zn. w. Jan
Mechtelt wed. Jan van Achel en haar dochter Weyndelmoet en haar dr. Aleit
Geerling Watermael X Hadewig dr. w. Henrick vander Schaut
(niet gepasseerde akte)

R1196 f.070r 03 do 15-05-1427. Vertaling Stan Ketelaars
Petrus zvw Petrus Jan Gherits soen, Heilwigis dv Gibo die Ridder en de broers Johannes en Willelmus, kvw Henricus Wagheman, droegen over aan Theodericus zvw Theodericus van Enghelant 2/3 deel dat aan hen behoort in 6 lopen rogge, maat van Helmond, b‑erfpacht, met Lichtmis te leveren, gaande uit een kamp erfgoed, in de dingbank van Bakel, tussen de gemeint van Bakel enerzijds en Johannes van den Goer anderzijds, welke 6 lopen Willelmus zvw Willelmus Wagheman verworven had van Johannes van den Ghoer, zoals in een brief van Bakel staat. Lasten van hun kant en van de kant van Willelmus zvw Willelmus Wagheman worden afgehandeld. Henricus die Grove zvw Henricus die Grove deed afstand.

R1196 f.070r 04 do 15-05-1427. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde Petrus, Heilwigis, Johannes en Willelmus droegen over aan Theodericus zvw Theodericus van Enghelant 2/3 deel dat aan hen behoort in 1 mud rogge, maat van Helmond, b‑erfpacht, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle erfgoederen die aan Johannes zvw Lambertus van Grotel zullen komen, waar ook gelegen, welke mud Willelmus zvw Willelmus Wagheman verworven had van Lambertus zvw Johannes Lambrechts soen van Grotel en zijn zwager Petrus, zoals in een brief van Bakel staat. Henricus die Grove deed afstand.

R1196 f.070r 05 do 15-05-1427. Vertaling Stan Ketelaars
Vervolgens verklaarden voornoemde Petrus, Heilwigis, Johannes en Willelmus het volgende tbv Theodericus zvw Theodericus van Engelant. Zou Willelmus zvw Willelmus Wagheman, die uitlandig is, naar het vaderland terugkeren, dan zullen zij aan eerstgenoemde Theodericus 31 Beijerse gulden of de waarde terugbetalen. Als die guldens terugbetaald zijn, zullen voornoemde overdrachten en beloften, aan voornoemde Theodericus gedaan, eindigen.

R1196 1426 – 1427 Bakel f70v, dd 19 mei 1427
Gerit Selen van Helmont 12 denarii nieuwgeld en 3 pond erfcijns te betalen in Bakel met St Remigius uit een erf tussen Jan Ydensoen van de Goer enerzijds en Henric Ydensoen vande Goer anderzijds strekkende van met een eind aan de openbare weg in Bakel welk erf Daniel genaamd Noy Ydensoen vande Goer aan Philip Geritssoen vander Vesten voor genoemde 12 denarii en 3 pond in pacht gaf en welke erfpacht Gerit heeft overgedragen aan Henrick Mertens, cremer.

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f78
Dirck Mostart en zijn kinderen Luytgart en Matheus
Jan van Vaerlaer zn. w. Jan
Jan Reijnerszn. 5 nov.1426

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f103v
(A)
Aert vander Spanct zn. w. Dirck
Jan van Gerwen zn. w. Dirck
Liesbeth vrouw van Dirck van Bruheze
(B)
Goyaert zn. w. Willem die Hoppenbrouwer
Henrick Tuppen (zwaardveger, forster). 29 Jan.1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f167-167v-168
(A)  (die Bakelschendljck)
Aert zn. w. Henrick Mathijszn.
Aert die cuper X Heilwig
Henrick van Tuynen X Marie
Beide drs. w. Henrick Mathijszn.
Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipssoen X Marie voorn.
(B) Claes vanden Put X Liesbeth dr. w. Mathijs zw. w. Henrick Mathijssoen
Lambert Neve X w. Margriet dr. w. Henrick Mathijszn.
Rutger van Eyck zn. w. Bonifaes van Eyck
Dirck Nagel alias van Ripelsberch
(C)
Heilwig dr. Lambert Neve X w. Margriet
Daniel Croeck
Jan Muckart
Peter Cuppens (Willemszn.)
Jan Hoernken
Otte Cnuijts Henricks   (meer acten) 16 juni 1427
(D)
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Aert zn. w. Henrick Mathijs
Claes vanden Put
Daniel Croes
Jan Mickarts
Peter Cuppens 16 juni 1427
(E)
Peter Willemszn. Cuppens
Aert die Cuper
Henrick vander Tuynen
Goeswijn nat. zn. Henrick Rovers
Lambert Neve en zijn dochter Heilwig 16 juni 1427
(F)
Mathijs nat. zn. Thomas Mathijssoen
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
en Goesen nat. zn. w. Henrick Rovers
Peter zn. Willem Cuppens
Aert vanden Egelmeer 16 juni 1427
(F)  (Holkendael)
Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijssoen
Aert zn. w. Henrick Mathijszn.
Claes vanden Put

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f173v  (aen den Mortel)
Aert zn. Ywaen Goyartsoen
Henrick zn. w. Aert vanden Hoernic
(met los cond. bij not. akte) 10 juli 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f173v (aen den Mortel)
Peter zn. w. Ludeken vanden Ham X Geertruud dr. w. Henrick van Gemert zn. w. Jan Fyssien vanden Mortel, (en haar suster Liesbeth)
Aert zn. Ywaen Goyartssoen. 10 juli 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f190v
Roelof zn. w. Goyaert Rolofs van Milheze
Goyaert nat. zn. w. Jan sDekens
(met bemerking; portatum per scabinos)

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f202v
Peter Willemszn. Cuppens
Aert die Cuper
Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipssoen. 24 juni 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f202v
Mathijs nat. zn. w. Thomas Matthijssoen
Aert die Cuper
Henrick van Tuynen
Peter Willemszz. Cuppens
(doorgeh. akte). 21 juni 1427

BP R1196 1426 – 1427 Bakel f239
Meeus van Bakel alias vanden Zande  (doorgestreept)

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f5
Jan Spierinc nat. zn. w. Dirck van Dynther (bezit een acker bij dat Hagelcruys)
Otto Henrix Cnuyt van Bakel

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 18v
Ghijsbert Vullinc (en zijn zn. Ghijsbert) en Rutger (onm.)
Henrick vanden Beirden
Jan Wael
Claes der Kijnder alias Plaetmeker
Alert Troyaes, weduwe van Wouter van Beerze

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 32
Aert Stippelman zn. w. Matheeus van Stiphout
Lambert Severman

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 38
Ansem Willem Jan Gibens
Herbert Janss van Wetten
Ghijsbrecht Lambrechs
Aert Jan Vondermans
Ghijsbert Lambertss van Zoersel
Gevart Geefkenss

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 51v
Aert van Dinther zn. w. Jan Spierincx van Dinther man van Jonckvr. Kathelijn dr. w. Gerit van Amstel.
(Bezit de hoeve “ter Crommer Aa” ter plaatse genaamd die Cromme Aa tussen de gemeijnt en de Hoeve “ter Schaut”)
(en een hoeve bij die Bakelsche brugge)
Willem Janss van Cruysschot man van Lijsbeth

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 80
Willem van Cruysschot man van Lijbseth dr. w. Marseliss Artss
Lambert Henricx van Cruysschot

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 107
Herman van Eyndhouts
– bezat 1/8 deel vant goet “tot Espe”*
Hr. Henrick van Heerzel investiet der kerk van Zomeren
Henrick van Helmont nat. zn. Hr. Jan van Berlaer, Hr. v. Helmont
man van Kathelijn dr. w. Jan van Heersel
Leunis en Rutger zns. w. Gerit van Eyck X Kathelijn voorn.

BP 1197 f.107r 06 za 25-05-1426. Vertaling Stan Ketelaars
Destijds had wijlen Gerardus van Eijck bepaald dat er wekelijks twee missen gevierd dienden te worden in de kerk van Rixtel, waarvoor hij zijn hoeve, gelegen in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, belast had, welke hoeve Johannes Nollekens thans bewoont, voor de last van een b‑erfpacht van 2½ mud rogge, jaarlijks te leveren voor de viering van die missen, gaande uit voornoemde hoeve. Daarna had voornoemde Gerardus gezegd dat voornoemde hoeve niet belast was, behalve dat voornoemde Gerardus voornoemde hoeve geschonken had aan voornoemde Johannes Nollekens en diens vrouw Katherina dvw voornoemde Gerardus. Voornoemde Johannes Nollekens beloofde thans aan de broers Leonius en Rutgherus, kvw Gerardus van Eijck, voornoemde pacht vanaf nu te leveren, zó dat de voornoemde broers Leonius en Rutgerus en hun goederen daarvan géén schade hebben.

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 114v
Jan van Ricstel nat. zn. Hr. Dirck Rover ridder,
X Lijsbeth Claes Henrix van Goederheyle
Amelis vanden Broex+ bezat tgoet “te Espe”, en zijn zn. Henrick
Jan die Loze zn. w. Jacop

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 130v
Henrick die Greve
Rover en Goossen zns. w. Henrick Roverss
Lambert vanden Mortel van Gemert zn. van Corstiaen

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 137
Gerit vander Beke nat. w. Gerit vander Beke
Jan die Lu
Aert zn. w. Henrick Mathijs Boemss

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 141v
Claes Peter Claess
Aert Duysch nat. zn. Hr. Adam Duysch, priester

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 149
Philips Haertman van Diepenbroec
Geerlinck Cnode nat. zn. Geerlinck Cnode

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 157v (Bakel?)
Arnd nat. zn. van Ywaen Goiaertssoen pacht in 1/4 van een hoeve

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 157 (Bakel?)
Jutta weduwe w. Dirck Pluchaze dr. w. Jan Fyssiensoen
Dirck van Heeswijc zn. w. Dirck X Liesbeth
Henrick die Clerck X Kathrijn
drs. van Jut X w. Dirck
tocht uit 1/4 in hoeve van wijlen Jan Fyssiensoen

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 163v
Aert Stamelart zn. w. Dirck vander Spanc
Jan van Gerwen zn. w. Dirck van Gerwen
wijlen Dirck vander Spanc
Covert Willemszn. van Wedert. 27 juni 1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 179v
Wouter Luken van Empel, belofte aan Jan van Oirschot van Bakel.

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 179v
Aert Rolofszn.
Aert van Ewijck
Henrick van Drongelen
(belofte aan Jan van Oirscot van Bakel)

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 209v
Henrick en Gerit zns. w. Gerard van Eyck uit diens 2e huwelijk
afstand van pacht uit de hoeve in Bakel, eertijts betaald aan wijlen Gerit van Eyck door wijlen Herman van Eyndhouts voor Jan Nollekens X Katalijn dr. w. Gerit v. Eyck
16 sep.1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 209v
Willem Coppen, pachter en bewoner van hoeve in Bakel 16 sep.1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 217/217V
de persoon van Bakel, samen met de erfgen. van w. Willem vanden Wingarde
de helft in 1/3 deel vande tienden van Doerne.  8 nov.1425

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 234
Jan van Overschot van Bakel
Jacob Goeswijnsoen (dienaer vande stad = doorgehaald)
Aert Roefssoen
Aert Ewijc
Henrick van Drongelen
Willem Lu. 11 apr.1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 278v
Mathijs nat. zn. w. Thomas zn. w. Mattys Boems
Gerit Moll van Dryel van Bakel
Luytgart dr. w. Luytgard Boems

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 280v
Gerit van Aa zn. w. Gerit, volmacht aan Gijs Aert Roesmont t.b.v. Jordaen vander Schaut wegens goederen in de Par. van Bakel ter pl. Mylheze.
4 mei 1426

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 374v (Scepstal)
(een hofstede daar een watermolen plach te staen)
Gerit van Beest zn. w. Henrick X Joffr. Kathrijn
en zijn broer Henrick
Dirck van Bruheze X Liesbeth dr. w. Marcel vander Oo
Willem, Henrick en Gerit zns. w. Henrick van Beest  27 dec.1427

BP R1197 1425 – 1428 Bakel f 386  (die Bakelsche bempts)
Gerit van Aa zn. w. Gerit, ten bate van Govert? zijn nat. broer, nat zn. w. Gerit van Aa
een chijns uit Vrancken bempts. 11 mrt.1428

BP 1427 – 1428 Bakel f1
Aert en Amelis zns. Jorden van Esp
Ansem Willem Jans van Bakel 1v

BP 1427 – 1428 Bakel f 11
Aert Peelman zn. w. Jan Peelman man van Lijsbeth Tielkens
Hubrecht Dirck Hubens

BP 1427 – 1428 Bakel f 18v-40v
Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1427 – 1428 Bakel f 28
Luppert van Eyck heeft opgedr. aan Willem van Eyck, zijn broer, 2/3 deel vande tiend vant goet “dat cleijn goet” te Sceepstal” en vant goet van Jan Zelensoen
(Luppert had 2/3 tiend verkregen van Willem en Aert, zns. w. Henrick van Beest)

BP 1427 – 1428 Bakel f 39v
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Aert Hanrick Mathijs
Aert die Cuper
Henrick van Tuynen
Philips, Henrick en Mechtelt kijnderen w. Jan Philipss

BP 1427 – 1428 Bakel f 39v
Claes vanden Rut
Lambert Neve
Peter Cuppens zn. Willem Cuppens

BP 1427 – 1428 Bakel f 50
Hr. Dirck van Eckerbroec, priester en zijn kinderen Jan en Yda (verweckt uit w. Aleyt dr. w. Henrick vanden Nuwendijck) (pacht uit hoeve “te Zoersel”)

BP 1427 – 1428 Bakel f 57
Jan Gebackeman zn. w. Goossen Moeleman
X Heilwich+ dr. Aert die Vrieze
Jan van Amstel zn. w. Gerit van Amstel
Aert die Vrieze man van Gertruyt

BP 1427 – 1428 Bakel f 77
Jan Willem Jan Tielens v. Bakel
Willem van Cruyschot
Henrick Marceliss van Hogenaerle
Aert Henrick Mathijs

BP 1427 – 1428 Bakel f 97
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Zegenwijch dr. w. Rover Boems
Bertout die Lu

BP 1427 – 1428 Bakel f 98v
Henrick Aertss vanden Hoernic X Hilleke dr. w. Amelis vanden Broeck
Peter vanden Overschot zn. w. Henrick van den Rypelsberch
(1/4 van een quart wijn aan het kerck van Bakel)
onderhoud van een gelijnt langs ’t kerkhof

BP 1427 – 1428 Bakel f 98v
Jan zn. w. Aert die Olyslegher

R1198 f 102r 04 za 04-09-1428. Vertaling Stan Ketelaars
Willelmus betaalde, minus 7 ossenhoet min 1 plak.
Voornoemde Johannes van Amstel droeg over aan voornoemde Henricus zvw Marselius Arts soen en Willelmus van den Cruijsscot (1) een huis en schuur met hun hofsteden en een tuin, met toebehoren, in Bakel, tussen Johannes Nollekens enerzijds en de gemeint anderzijds, met een eind strekkend aan Aleijdis Lemmens wijf van den Loect en haar kinderen, (2) een stuk erfgoed, tussen erfgoed van de heren van Gemert enerzijds en erfgoed van kinderen gnd sVrijesen Kijnder anderzijds, welke goederen voornoemde Johannes van Amstel verworven had van Henricus Marselis soen van den Hoghenaerle en Willelmus Jans soen van den Cruijs, zoals in een brief van Bakel staat, belast met een last die voornoemde Johannes eerder hieruit gevestigd had tbv Johannes Gebackeman. Johannes Baliaert deed afstand.

R1198 f 102r 06 za 04-09-1428. Vertaling Stan Ketelaars
Arnoldus die Vrieze zvw Johannes die Vrieze van Grotel beloofde aan voornoemde Henricus en Willelmus dat Johannes Gebackeman zvw Goeswinus Moeleman en de broers Arnoldus en Johannes, kv voornoemde Johannes Gebackeman bij hem verwekt bij wijlen Heilwigis dv voornoemde Arnoldus Vrieze, nimmer recht op voornoemde erfgoederen zullen doen gelden.

BP 1427 – 1428 Bakel f 126
Rutger van Rut nat. zn. w. Hr. Makaris, vicaris perpetuus van Bakel en Doerne.

BP 1427 – 1428 Bakel f 150v
Willem Claes Peter Claess
Andries vander Hagen
Ansem Jan Selen

BP 1427 – 1428 Bakel f 152
Henrick Aertss vanden Hoernick man van Hilleken dr. w. Amelis vanden Broeck
Henrick Meliss+
Aert en Amelis zns. Joorden van Esp
(pachten uit tgoet tot “Esp”)

BP 1427 – 1428 Bakel f 185
Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips X Marie dr. w. Henrick Mathijss
Henrick van Tuynen man van Marie dr. w. Henrick Mathijss
Aert zn. w. Henrick Mathijss

BP 1198 f 189r 06 ma 08-03-1428. Vertaling Stan Ketelaars
Johannes Haertman zv Henricus Haertman van Grotell verkocht aan Henricus Bloijman zvw Henricus Bloijman een n‑erfcijns van 2 pond geld, met Sint-Jacobus-Apostel te betalen, gaande uit een hofstad en aangelegen erfgoederen, in Bakel, ter plaatse gnd tGhenen Eijnde, tussen Gerardus van der Vesten enerzijds en Johannes van Leend anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemene weg.

BP 1427 – 1428 Bakel f 195
Aert van Esp en Amelis van Esp zns. Joorden van Esp
Ansem Willem Janss van Bakell

BP 1427 – 1428 Bakel f 208
Claes en Jan, zns. w. Claes (Cole) zn. w. Claes Wolf
Lambert vanden Laer
Henrick Cuper
Jan Yewaenss vanden Berge
Jan Bans

BP 1427 – 1428 Bakel f 222
Ansem Willem Gibens
Jan Gerit Wouter Belens
Lambert Corstiaenss vanden Mortel

BP 1427 – 1428 Bakel f 290
Aert Henrick Mathijss
Jan vander Hallen+
Gerit van Amstel zn. w. Henrick vander Schaut
Willem Janss van Cruysschot
Henrick Marcelliss van Hogen Aerle.

BP 1428-1429 Bakel f113
Jan Janss van Veerlaer
Dirck Dirx Wirhage
Jan en Willem nat. zns. w. Jan Tielens
Willem Jacopss vander Horevoert

BP 1428-1429 Bakel f 120v
Jan zn. w. Jan Wijffliet en zijn schoonbroer Jan die Lu man van Jonckvr. Hadewijch, verkopen Bertout zn. w. Jan van Wijffliet hun deel in windmolen van Bakel.

BP 1428-1429 Bakel f 155
Gerit vander Beke nat. zn. w. Luytgard Tielmans vanden Eijnde
Sijmon Vos zn. w. Henrick Vos vanden Hezewijck

BP 1428-1429 Bakel f 222
Henrick Keymp zn. w. Goossen Keympe en zijn schoonzoon Jorden Foet (222v) man van Geertruyt
Goossen Henrick Schuermans
(Pacht uit tgoet “ten Loeffenne” bij de brug)

BP 1428-1429 Bakel f 235
Heilwich dr. w. Sander vander Waderle X Lijsbet van Riel

BP 1428-1429 Bakel f 241
Claes vanden Put
Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipss
Lambert Neve

BP 1428-1429 Bakel f 241
Aert Henrick Mathijss
Rutger zn. w. Bonifaes van Eyck
Aert die Cuper
Hanrick van Thuynen
Aert Henrick Mathijss

BP 1428-1429 Bakel f 243v
Jan Yewaenss vanden Berge
Lambert vanden Laer
Claes Wolf (uit Gemert.)
Claes en Jan zns. w. Claes (Coel) zn . w. Claes Wolf
Bertout Yewaenss vanden Berge

BP 1428-1429 Bakel f 255v
Luppert, Rutger en Willem van Eyck zns. w. Bonifaes van Eyck
Willem van Eyck voorn. is weduwnaar Lijsbeth zijn eerste vrouwe

BP 1428-1429 Bakel f 257
Aert Henrick Mathijs
Henrick van Tuynen, man van Marie dr. w. Henrick Mathijss
Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipss
Dirck vander Vesten

BP 1428-1429 Bakel f 257
Rutger van Eyck zn. w. Bonifaes
Lambert van Doernen zn. w. Corstiaen

BP 1428-1429 Bakel f 264 (Milheze)
Goyart zn. w. Henrick zn. w. Goyart Cuper met Coelen dochter Truda wed. Dirck Andriess Claes (Coel) Claes Wolfss
Lambert vander Laer

BP 1428-1429 Bakel f 279
Aert Henrick Mathijss
Claes vanden Put man van Lijsbeth dr. w. Mathijs Henrick Mathijss
Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijss
Aert die Cuper
Henrick van Tuynen

BP 1428-1429 Bakel f 279
Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips
Claes vanden Put
Lambert Neve
Aert Gerit Sweertss

BP 1428-1429 Bakel f 279
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Rutger Bonifaes van Eyck

BP 1428-1429 Bakel f 281
Matheeus Pesser van Helmont en zijn zn. Henrick
Henrick Henricx van Tuynen
Dirck vander Stegen van Zevenem

BP 1428-1429 Bakel f 281v
Goossen zn. w. Ghijsbert Reijnerss vander Wijntmolen
Aleijt weduwe Jan Ghijsb. Reijnerss vander Wijntmolen (282)

BP 1428-1429 Bakel f 300v (Milheze)
Dirck Herinc man van Hilleken dr. w. Peter Vrieze (bakker) zn. w. Willem
Yewaen Mostart man van Margriet dr. w. Gerit van Heyst
Henrick zn. w. Gerit van Heyst
Henrick Rolslouwer

BP 1428-1429 Bakel f 300v
Willem en Henrick zns. w. Henrick Colen

BP 1428-1429 Bakel f 328v
Willem Henricx van Beest had aan Henrick Henrix van Beest in erfp. gegeven een huis, schuur, hof op Scheepstal, die backhuyse met een hofje, de beemt “die Mortel”, 1/3 beemd die Audebeempts, die Langhecker; een deel in de beemd “tGoer”, de akker “die Ekelhof” etc. een deel in “tVenne” van Sceepstal, om 18 mud rogge op Lichtmis

BP 1428-1429 Bakel f 329v
Dirck Aelbert Jan Hermans
Lambert van Doernen zn. Corstiaen vanden Mortel?

BP 1429-1430 Bakel f7
Dick Aelbert Jan Hermanss
Henrick van Beest had in erfp. gekr. van zijn broer Willem van Beest – een huys, schuur en hof op Sceepstal; die Backhuysacker met een hofje; Beempt die Mortel; 1/3 van die aude beempt; die Lange wei?; 2 bunder beemd en 1/3 deel van 2 bunder beemt int Goer; ackker “die Ekelhof” met tBusselen; een beemdje; in dat Venne van Sceepstal en in die Nuwehey van Sceepstal, om 18 mud rog

BP 1429-1430 Bakel f 7
Ghijsbert Keymp zn. w. Goyart Keymp
Goyart van Gemert

BP 1429-1430 Bakel f 17v
Gerit vander Aa, bezit een hoeve in Milheze

BP 1429-1430 Bakel f 33v
Tielman Liebrecht Tielemans
Corstiaen Liben
Willem van Hornic man van Margriet Jan Librechts

BP 1429-1430 Bakel f 64
Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut
Everart Dirx van Rypersberg
Lambert van Lyssel

BP 1429-1430 Bakel f 134
Jan Wouterss van Acht man van Kathelijn
Aert Roelof Truden man van Margriet
dochters w. Reyneer nat. zn. Hr. Gevart van Doerne, ridder

BP 1429-1430 Bakel f 134
Henrick Bonfaes zn. w. Gerit van Eycke
Lambert van Doerne zn. w. Corstiaen vanden Mortel

BP 1429-1430 Bakel f 162v
Peter van Bruessel zn. w: Henrick, man van Geertruyt dr. w. Jan die Vriese Dirck die Vriese zn. w. Jan die Vriese

BP 1429-1430 Bakel f 183
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers, man van Heylwich Alart Tyelen
Jan Willem Jan Tielen van Bakel
Ghevart van Laervenne+

BP 1429-1430 Bakel f 199
Willem van Eyck bezit de tiend vant Cleijnguet van Sceepstal en van de goederen van Jan Selen
Everart van Doernen

BP 1429-1430 Bakel f 257v
’t Claraklooster in Den Bosch, verhuurt voor tien jaar v.a. St. Marten l.l. aan Andries Jan Celenzoen een stuk beemd op Scheepstal aan die Aa om 13 pond en 10 schillingen op St. Marten (en andere lasten; grondc.)
24 juli 1430

BP 1430-1431 Bakel f2v
Reyneer Janss vander Aa
Henrick nat. zn. w. Hr. Ghijbert van Bakel, pr.

BP 1201 f 007r 01 vr 27-10-1430. Vertaling Stan Ketelaars
Johannes zv Henricus Haertman van Grotel [droeg over] aan de secretaris [tbv] Willelmus van den Goer zvw Johannes van den Goer een hofstad van een erfgoed, in Bakel, ter plaatse gnd aen Ghenen Eijnde, tussen Gerardus van den Vesten enerzijds en Johannes van Leende anderzijds, met beide einden strekkend aan de gemeint van Bakel, welke hofstad voornoemde Henricus Haertman geschonken had aan zijn voornoemde zoon Johannes, zoals staat in een brief van Dinther.

BP 1430-1431 Bakel f 40v
Jan Janss van •Audenhoesden maant een pacht
Geerlinck Watermael X man van Hadewijch dr. w. Henrick vander Schaut.

BP 1430-1431 Bakel f 42v
Ghijsbert Ghijsbert Vullinc en zijn zoon Ghijsbert (Vullinc) man van Yda Henrix vanden Parthelaer
Henrick vanden Beircken
Jan Wael
Claes der Kijnder die plaetmeker

BP 1430-1431 Bakel f 42v  (Milheze)
Jan van Berflaessen
Willem Boumans
Aert Metten swagher

BP 1430-1431 Bakel f 51v- 86v
Willem van Beest (zn. w. Henrick) bezat erven te Sceepstal

BP 1430-1431 Bakel f 67
Willem Jan Ghiben man van Aleit en zijn zoons Jan en Ghijsbert
Henrick Cranenbroeck

BP 1430-1431 Bakel f 78v
Jan nat. zn. Hr. Dirck vanden Haenacker, pr. (gewoenlijck geheten Jannis Oeden zn.)
Lodewijck (Lode) Lambrecht Scheverts
Hadewijch Henrix vander Schaut

BP 1430-1431 Bakel f 78v
Henrick Goyart Henric Smeetssoen soen van Bruggen
ende zijn susters: Ermgart, Kathelijn, Lijsbet, Marie en Engel
Jan van Audehoesden

BP 1430-1431 Bakel f 79v
Henrick Henrix van Goerle

BP 1430-1431 Bakel f 84v
Matheeus Matheeuss van Asten man van Lijsbet Jan Beerten
Goedelt dr. w. Gijsbert vanden Laer X Lijsbet
Aert zn. w. Gijsbert vanden Laer

BP 1430-1431 Bakel f 84v
Ghijsbert geheten Beertken, Jacop, Met en Marie, kinderen van Jan Beerten

BP 1430-1431 Bakel f 135v
Mr. Marten van Zoemeren heeft opgedr. aen en t.b.v. Aecht dr. van Jan van Gemert, vrouw van Willem van Eyck, de tiend van tcleijn goet op Sceepstal, en vant goet van Jan Selens en een pacht van 2 mud rog op Lichtm. uit 8 bunder beemd op Cruysschot bij tgoet Cruysscot, 16 aug.1431

BP 1430-1431 Bakel f 135v
Mr. Maarten v. Zoemeren had die tiend en die pacht verkr. van Willem van Eyck alias Mallant.
Die tiend en die pacht moet na de doot van Aecht komen aan haar kinderen.

BP 1430-1431 Bakel f 143v
Jan Willem Jan Tielen
Aert Mickart zn. w. Aert Mickart

BP 1430-1431 Bakel f 184
Willem Henrix van Beest en zijn broer Henrik
Dirck Aelbert Jan Hermans 184v
Everart vanden Water
Luppert van Eyck
Hector Specier

BP 1430-1431 Bakel f 184v
Henrick Henric van Beest bezit dat aude goet en tnuwe goet op Sceepstal.

BP 1430-1431 Bakel f 255v
Jan die Haze zn. w. Jan, man van Aleijt dr. w. Jan van Wetten zn. w. Hepken Jan Happensoen
Jonkvr. Hadewijch dr. w. Henrick vander Schaut
Hepken zn. w. Jan van Wetten zn. w. Hepken Jan Happen soen
(pacht uit tgoet “op die Papenrijt”)

BP 1430-1431 Bakel f 259v
Daniel van Bruheze, man van Kathelijn Henrick van Heerzel
Ghijsbert Goyart Keymp
Henrick van Heerzel
Goyart van Bruheze

BP 1431-1432 Bakel f16v
Laureijns Dirck Tielemanss van Bakel
broeder Marcelis (broer van Aleit Jans)
Jan Gerit Teerlinx, man van Aleit dr. w. Lambert Aleiten
Willem vanden Gheijn

BP 1431-1432 Bakel f 22v
Jan, Peter, Leunis, Jonckvr. Aleit ende Lijsbet kinderen w. Leunis v. Erpe Gerit vander Aa (bezat een hoeve in Milheze)
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1431-1432 Bakel f 91
Hubrecht Dirck Huben
Ghijsbert zn. w. Luytgart Tielens
Lijsbeth Tielens wed. Aert Pedelman

BP 1431-1432 Bakel f 111v
Goyart nat. zn. w. Jan Scuerman
Jan Henrick Henrix

BP 1431-1432 Bakel f 155
Henrick Vaeck van Tephelen, man van Lijsbet (weduwe Robbert van Neynsel) Robbertken dr. w. Robbert van Neynsel X Lijsbet

BP 1431-1432 Bakel f 160v, dd 5 okt.1431
Aert vander Hostat zn. w. Amelis heeft opgedr. aan Hubrecht zn. w. Emont nat. zn. w. Dirck van Gemert, zijn deel in de hoeve tgoet “te Tunen” in Milheze. en al zijn roerende en onroerende erff. en haeff. goederen in de Parochie van Bakel

BP 1431-1432 Bakel f 196v
Daniel van Bruheze man van Kathelijn Henrick van Heerzel
Ghijsbert Keymp zn. w. Goyart Keymp

BP 1431-1432 Bakel f 213v
Gerit vander Aa, bezit een hoeve in Milheze

BP 1431-1432 Bakel f 255
Willem nat. zn. w. Gerit van Beest en van Luytgart dr. w. Jan vanden Venne
De tafel der H.Geest in Bakel.

BP 1431-1432 Bakel f 280v
Alart Willem Wijnkens,
man van Lijsbeth vanden Laer nat. dr. w. Gerit vanden Laer
Henrick Henrick Syts van Bruggen
Aert Wellen Corstiaens
Aert Befken zn. w. Willem Befken

BP 1431-1432 Bakel f 284
Leunis en Belia, kinderen van w. Peter van Lancvelt en zijn schoonbroers:
Julianus gen. Jelijn vander Nedermoelen, man van Jonckvr. Lijsbet
en Jan vander Dozeldonck, man van Kathelijn
doen t.b.v. Zibrecht van Plees (schoonzoon van w. Peter van Lancvelt) afstand van de hoeve “de Erpendonc” in Bruheze. 30 juni 1432

BP 1431-1432 Bakel f 288v
Jan Andries Aerts die Coster van Lyerop,
man van Margriet dr. w. Willem Jan Ghijbensoens soen van Bakel X Aleijt
Ancem zn. w. Willem Jan Ghijben
Henrick Martenss van Zoemeren

BP 1431-1432 Bakel f 293v
wijlen Gerit vander Aa, bezat een hoeve in Milheze

BP 1431-1432 Bakel f 359v
Willem van Doerne zn. w. Daniel Noyen van Doerne
(bezit de tiend van Bakel, Doerne en Ghemert)

BP 1432-1433 Bakel f15v
Gerit vander Aa zn. w. Gerit, bezit een hoeve te Milheze
Jonckvr. Jut van Boemel dr. Aert van Boemel, goudsmid

BP 1432-1433 Bakel f 18v
Gerit vander Aa, bezat een hoeve in Mylheze
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa zn. w. Hr. Gerit vander Aa, ridder

BP 1432-1433 Bakel f 24
Wijnrick zn. w. Gerit vander Voert X Luijtgart dr. w. Amelis vanden Laer
Roelof Goyarts vander Hyndert

BP 1432-1433 Bakel f 52
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers van Bakel
Bertout die Lu

BP 1432-1433 Bakel f 58
Aert Janss vanden Venne
Margriet dr. w. Jan Spierinc zn. w. Jan van Hees (vrouw van Willem van Eirde)
Willem van Eirde zn. w. Willem

BP 1432-1433 Bakel f 153, dd 9 feb.1433
Aert die Bruyn man van Lijsbet dr. w. Gevart van Doerne heeft opgedr. aen een secr, t.b.v. Everart zn. w. Gevart van Doernen
1/6 deel geerfd van w. Gevart v. Doernen en te erven van diens weduwe Kathelijn, in de hoeve tgoet “te Cruysscot”, ter pl. gen. Cruysscot

BP 1432-1433 Bakel f 153
Jan Noeden zn. Henrick, man van Margriet dr. w. Gevart van Doerne heeft opgedr. Everart Gevarts van Doerne 1/6 deel in tgoet “te Cruysscot”
14 feb.1433

BP 1432-1433 Bakel f 173
Heylwich dr. w. Jan van Langhuys
Claes+ zn. w. Jan van Langhuys
Dirck, Aleijt en Heijlwich, kinderen w. Dirck van Thuynen
Geertruyt dr. w. Jan van Langhuys

BP 1432-1433 Bakel f 175v
Aert Leijdecker zn. w. Dirck van Hall
Ansem Willem Janss
Jan Andries Custerss
Margriet dr. w. Willem Jan Ghijben

BP 1432-1433 Bakel f 189
Aert zn. w. Tielman Heylensoen van Bakel
broer van Heylwich de oude, Lijsbet, Margriet en Heylwich de jonge
Jan van Bakel, tripmeker

BP 1432-1433 Bakel f 198
Kathelijn weduwe van Roelof Roesmont en haar schoonzoon Reyneer van Mechelen, man v. Luytgart
Mechtelt Posteels+, weduwe Godscalck Roesmont
Willem zn . w. Willem Posteel

BP 1432-1433 Bakel f 198
Thomas zn. w. Roelof die Bever, kremer

BP 1432-1433 Bakel f 209
Gerit Celen de jonge
Peter die Weder van Helmont
Henrick Mostart van Bakel
Jacop Dirck Janss man Margriet dr. Gerit Celen, voorn.

BP 1433-1434 Bakel f9v
Jan Janss vander Aa
Dirck vanden Doren, Kremer man van Lijsbet dr. w. Jan die Bever, smid

BP 1433-1434 Bakel f 22v
Lijsbet Jan Tielens
Jan Janss vander Aa

BP 1433-1434 Bakel f 32v
Bertout Yewaens vanden Berghe
Lambert vanden Laer
Claes Wolf
Jan Yewaens vanden Berghe
Peter Willems van Eyndhouts

BP 1433-1434 Bakel f 40 v
Goyart Roelofs vander Hyndert
Goyart vander Spanct

BP 1433-1434 Bakel f 41
Jan Hanen zn. w. Jan Willemss
Henrick Willemss vander Rijt
Willem Mathijss vander Rijt

BP 1433-1434 Bakel f 67v
Henrick die Greve zn. w. Henrick die Greve, weduwnaar van Jut Gerits vanden Kolc, en zijn zns. Dirck, Henrick en Jan, en zijn schoonzoon Willem van Kuyc man van Lijsbet
en Willem vander Ameijden weduwnaar van Met (en zijn kinderen Jan, Henrick,
Aert en Aleyt)

BP 1433-1434 Bakel f 67v
Corstiaen Lyben weduwnaar van Jut dr. Henrick Hennx die Greve X Jut Gerits vanden Kolc en zijn kinderen Pauwels(onm.) en Goedelt(onm.)
Henrick Janss die ridder
Henrick Henrix Scoerken

BP 1433-1434 Bakel f 86
Jan vander Aa zn. w. Jan vander Aa van Bakel
Marcelis zn. w. Gielis die Vrijese van Bakel

BP 1433-1434 Bakel f 111v
Gerit Corstiaen Jan Corstiaens man van Geertruyt dr. w. Jan van Langhuys
Dirck, Aleijt en Heilwich, kinderen van Dirck van Thunen
Claes+ zn. w. Jan van Langhuys

BP 1433-1434 Bakel f 111v (Milheze)
Heilwich dr. w. Jan van Langhuys
Dirck vanden Rypelsberch
Jan zn. w. Hanne Willemss

BP 1433-1434 Bakel f 116  (Bakel/Deurne)
Gerit die Wael zn. van Gijsbert weduwnaar van Lijsbet dr. w. Meeus van Borgen, snijder?
en zijn zn. Meeus,
en zijn dochter Lijsbet, weduwe Aert van Beerze vrouw van Marcelis de Lu
Gerit van Amstel zn. w. Henrick vander Schaut bezat de helft in tgoet “ter Cromme Aa”

BP 1433-1434 Bakel f 191v
Rover nat. zn. w. Henrick Rover Boemss van Bakel bezit een huys, hof en schuur bij de brug aen Mathijseijnde etc
Dirck vanden Doren, kremer, man van Lijsbet dr. w. Jan die Bever, die Smyt
Geertruyt dr. w. Rolslouwer

BP 1433-1434 Bakel f191v
Jan van Bakel zn. w. Willem

BP 1433-1434 Bakel f 231
Willem Henrix van Beest, bezat erven op Sceepstal.

BP 1434-1435 Bakel f11v
Jan van Cleve zn. Jan van Cleve, man van Mechtelt dr. w. Henrick Willems van Beest X Kathelijn bezit 1/4 deel in de hoeve “Sceepstal”

BP 1434-1435 Bakel f 26v
Daniel van Bruheze (bezit een hoeve “tgoet op Bruheze” te Bruheze (Brabants leen)
Jan Henrix van Heerzel

BP 1434-1435 Bakel f 36v
Gerit vander Aa bezat een hoeve in Milheeze

BP 1434-1435 Bakel f 83
Willem Willem Wagheman
Jan vanden Goer
Jan Huben

BP 1434-1435 Bakel f 96
Ancem Willem Ghijbens van Bakel
Henrick Block nat. zn. w. Goossen Block

BP 1434-1435 Bakel f 96v
Ancem Willem Jan Gijbens
Willem Henrick Tonghelaer man van Yda
Henrick Elyas Henrix Tonghelaer

BP 1434-1435 Bakel f 121v
Rutger en Gijsbert zns. w. Gijsbert Vullinc
Gerit vanden Grave

BP 1434-1435 Bakel f 125 (Scheepstal)
Gerit Henrix van Beest en zijn broer Henrick
(manning van een rente van 14 beyers gl.)

BP 1434-1435 Bakel f 128
Alart Willem Wijntkens man van Lijsbet vanden Laer nat. dr. w. Gerit vanden Laer
Henrick zn. w. Henrick Smyt van Bruggen
Aert Wellen Corstiaenss
Henrick Janss van Espdonc

BP 1434-1435 Bakel f 129
Daniel van Bruheze zn. w. Gielis van Morselaer, bezit de hoeve “tgoet te
Bruheze”

BP 1434-1435 Bakel f 142-142v
Jan Nollekens man van Kathelijn dr. w. Gerit van Eyck X Kathelijn Jan van Heerzel
Jan die Vrieze zn. w. Aert die Vrieze
Goyart Boest
Emont die Vrieze

BP 1434-1435 Bakel f 161
Marten Eyckmans zn. w. Aert man van Yda dr. w. Willem die Gheest
X Yda Lambert vande Laer
Goyart zn. w. Jan Moerkens van Helmont

BP 1434-1435 Bakel f 175
Jacop Dirck Janss man van Margriet dr. Gerit Celene van Helmont
Henrick Martens, Kremer
Laureijns Dirck Tielemans van Bakel

BP 1434-1435 Bakel f 192
Jan die Loze zn. w. Jacop
Jan van Rixtel nat. zn. Hr. Dirck Rover, ridder
Reyneer Loden
Lambert Corstiaens van Doerne

BP 1434-1435 Bakel f 197v
Reyneer zn. w. Jan vander Aa van Bakel
Dirck vanden Doren, Kremer man van Lijsbet Jan die Bever (198)

BP 1434-1435 Bakel f 224
Jan en Reyneer, zns. w. Jan vander Aa
Claes van Deyl, Kremer, en zijn zns. Gerit, Goyart en Mathijs

BP 1434-1435 Bakel f 229
Jacop vander Schaut nat. zn. w. Jan vander Schaut bezit de hoeve “dat cleijn Gueken” te Bruheze” onder par. Doerne en Bakel
Henrick van Amstel, baardscheerder nat. zn . w. Gerit van Amstel

BP 1434-1435 Bakel f 234
Willem Mathijs Willemss vander Rijt van Bakel heeft opgedr. aan Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut man van Yda Mathijs Willemss van der Rijt, de helft van de hoeve “die cleijne hove te Bruheze”, waerop w. Heer Wouter van Bruheze plach te wonen, te Bruheze naest de grote hoeve van Bruheze, met de tiend daervan en met de helft van de tiend op erven van Jan Wijflet; en de helft van 2 stukken onder de Par. van Doerne 26 sep. 1435
Mathijs Willemss vander Rijt had die hoeve vercregen van Aert Stamelaert van Bruheze.

BP 1435-1436 Bakel f30v
Lambert Aert Lemmanss van Mylheze
Wouter Willemss die Zegher man van Kathelijn dr. w. Gerit van Lommel en hun zn. Gerit

BP R1206 1435-1436 Bakel f 42 dd 1-2-1436
Jan die Vrieze zn. w. Jan, man van Lijsbet dt w Ansem van Scerpenberch, heeft een stuk land genaamd Eynskens Haexks in Bakel ter plaatse Grotel tussen de heren van Gemert enerzijds en de kinderen van wijlen Lambert Aleytensoen anderzijds strekkend van wijlen Gielis die Vrieze tot Aart vanden Vijfeycken, welk stuk land behoorde aan genoemde wijlen Ansem van Scherpenberch, verkocht aan Marcelis die Vrieze zn w Gielis die Vrieze

BP 1435-1436 Bakel f 48v
Henrick Janss die Ridder
Henrick Henrix die Greve
Jan van Bakel die plattijnmeker

BP 1435-1436 Bakel f 48v
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Henrick Janss die Ridder

BP 1435-1436 Bakel f 61v
Jan van Uden nat zn. w. Jan van Uden
Ghijsbert (Beertken) vanden Velde (62), nat zn. w. Hr. Godevart vanden Velde, deken van Woensel

BP 1435-1436 Bakel f 67
Jan Martenss vanden Eijnde
Hr. Aert Duysche, priester
Jan Henrick Myckart

BP 1435-1436 Bakel f 86v
Jonckvr. Jut van Boemel dr. Aert van Boemel (uit zijn 1e huw.)
Gerit vander Aa zn. w. Gerit (bezit een hoeve in Milheze) en cijnsen, pachten en renten in Milheze

BP 1435-1436 Bakel f 89v
Gerit vander Aa verpacht voor 6 jr. Jan Ghijsbert vanden Afterbroec en Corstiaen Aert Corstiaens een hoeve in Milheze (behalve een venne) om 3 vlemsche of brabantse burghounte scilde op Lichtm.
tVee half en half. 19 mei 1436
Yda weduwe Aert Corstiaens was de vorige pachtster van die hoeve
Jan en Aert zns. w. Aert Corstiaens

BP 1435-1436 Bakel f 117v (Bruheze)
Daniel van Bruheze
Aert Bremmen zn. w. Aert Bremmen

BP 1436-1437 Bakel f4v
Philip en Henrick zns. w. Jan Philips van Gemert X Marie Henrick Mathijss dr.
en hun schoonbroer Jorden die Raet man van Mechtelt.

BP 1436-1437 Bakel f 4v
Zegewijch+ dr. w. Mattijs Boems
Henrick Janss die Ridder

BP 1436-1437 Bakel f 12 (Milheeze)
Everart Jan Evertss
Dirck die Lu

BP 1436-1437 Bakel f 39
Jan zn. w. Gerit Wouter Jan Belens man van Aleijt Aert Aert Giben
Peter Jan Tielenss
Ghijsbert Arntss en zijn broer Aert
Jan Aertss Snoex man van Margriet Gijb Aert Gijben van Bakel
Peter Wauthenss zn. w. Wauter Peterss man van Kathelijn Gijb Aert Giben van Bakel
Hogart Bruystenss vander Heeze man van Lijsbet Gijb Aert Giben van Bakel

BP 1436-1437 Bakel f 39
Jan Gerit Wouter Jan Belen verkrijgt de helft van de hoeve “Overvluet”
(Aert Dirx sPapen is de pachter)                                                                    24-1-1437

BP 1436-1437 Bakel f 41v
Dirck zn. Dirck van Engelant X w. Lijsbeth Jan Willem Wageman
Jan vander Ghoer
Jacop Goyartss vanden Amet

BP 1436-1437 Bakel f 42
Henrick vanden Grave man van Deliaen dr. w. Willem Borman
X Heilwich Willem Jan Art Smans
Peter Claess van Bakel .
Luytgart Aert Aert Smeeds van Mierle, en haar wett. zns. Aert en Jan Goossen Tolinc

BP 1436-1437 Bakel f 42v
Jan en Reyneer zns. w. Jan vander Aa van Bakel
Jan van Uden zn. w. Engbert Ludinx van Uden man van Foyssa
Lysbeth dr. Otto van Deyl

BP 1436-1437 Bakel f 43
Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut
man van Yda dr. w. Mathijs Willems vander Rijt van Bakel
heeft opgedr. aan Henrick van Bruheze zn. w. Goyart die cleijn hoeve te Bruheze (waer vroeger w. Hr. Wouter , priester, woonde) tussen de groote hoeve van Bruheze en de Vlierdense gemeijnt, UL. huis, hof, erf, 20 lop. rogland, een wei eusel en een stuk hei aan elkaar, en Hr. Goyart beempt in de Par. van Doerne, en een tiend van die 20 lop. en de tiend van de erven van Jan van Wijfliet onder Bakel.  1 feb.1437 n.st.

BP 1436-1437 Bakel f 43 (Bruheze)
Mathijs Willems vander Rijt had die kleine hove van Bruheze etc. verkregen
van Art Stamelart van Bruheze.
Jacop behoudt de Heijnenbeempt in de Par. Doerne

BP 1436-1437 Bakel f 74
Peter Kuppens zn. w. Willem Kuppens
Heilwich dr. w. Jan van Vaerlaer

BP 1436-1437 Bakel f 75v
Jan vander Aa zn. w. Jan vander Aa van Bakel
Willem en Clara kinderen w. Everart Jan Oghen

BP 1436-1437 Bakel f 86v
Jan Willem Jan Gibenss
Willem Tongelaer zn. w. Henrick man van Yda Dirx van Kuyc
Yda dr. w. Jan van Geldrop, linnenwever

BP 1436-1437 Bakel f 87 (Milheze)
Goyart Henrick Goyarts Cuper
Lambert van Doernen zn. Corstiaen vanden Mortel
Peter Willemss van Eijndhouts

BP 1436-1437 Bakel f 105v  (Scheepstal.)
Hector Specyer
Henrick Henrix van Beest
Roelof die Bever

BP 1436-1437 Bakel f 146v  (milheeze)
Corstiaen Aert Korstkens en zijn broer Wellen
Jan Art Corstiaens en zijn broer Corstiaen
Peter Bosche en zijn zuster Hadewigh

BP 1436-1437 Bakel f 146v
Peter Roelart man van Katelijn

BP 1436-1437 Bakel f 172v
Jan Aert Kortskenss en zijn broer Corstiaen
Peter Bosch en zijn zuster Hadewijch
Peter Roelaert man van Kathelijn
Henrick vanden Scerpenberch

BP 1436-1437 Bakel f 185
Jan van Vairlair
Lambert vanden Mortel van Ghemert zn. Corstiaen
Aert Stippelmans zn. w. Matheus van Stiphout
Willem die Oem zn. w. Jacop

BP 1437-1438 Bakel f14v
Aert Aertss van Aerle man van Lijsbet dr. w. Aert Bouman
Jan Gerit Wouterss

BP 1437-1438 Bakel f 40
Jan nat. zn. Aert Hacken
Cazijn nat. zn. Jan
Lodewijch en Gerit, zns. w. Laureijns Lodewijch Artss van Mylheze

BP 1437-1438 Bakel f 40v
Gerit vander Aa (bezit een hoeve in Milheze)
Goyart zn. w. Gerit vander Aa (nat. broer Gerrit voorn.)

BP 1437-1438 Bakel f 46v
Daniel van Bruheze (bezit de hoeve “tgoet te Bruheze” op Bruheze)
Willem die Buyser zn. w. Gerit
Jan van Heerzel
Lambert Corstiaens van Doerne

BP 1437-1438 Bakel f 50
Henrick Henrix die Greve
Jan Claess vanden Steen man van Jut Jan Zibben vander Schueren en hun zn. Claes

BP 1437-1438 Bakel f 63v
Ansem Willem Janss (bezit een huis …. in dOverschot)
Jan Geritss vander Oetheren man van Kathelijn dr. w. Corstiaen Hoymont)
en zijn kinderen Henrick en Yda
Lambert Corstiaen van Doernen

BP R1208 1437-1438 Bakel f 108v
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Alont zn w Marcelis Alontssoen van Geneneynde
Bertout die Lu

BP 1437-1438 Bakel f 115v
Gevart van Doernen zn. w. Gevart geeft in erfpacht aan zijn broer Everart 1/6 deel in de hoeve “Cruysschot” om 4 mud rog Helmondse maet op Lichtm.
28 juni 1438

BP 1437-1438 Bakel f 125v
Jacop Janss van Leeck man van Yda dr. w. Aert vander Egelmeer
Jacop Jacopss vanden Hout man van Katelijn Wouter Genen, en hun zn. Wouter  (niet gepasseert)

BP 1437-1438 Bakel f 125
Aert Weylart zn. w. Aert

BP 1437-1438 Bakel f 137
Jorden vander Schaut
Henrick nat. zn. w. Gerit van Amstel

BP 1437-1438 Bakel f 146v
Andries Dirck Andries van Helmont
Jan Buc zn. w. Rutger van Beirghelen
Dirck Dirx van Thuynen
Andries Artss

BP 1437-1438 Bakel f 193v  (Bruheze)
Lijsbet weduwe Goyart van Bruheze, en haar zn. Hogard en Hr. Aert , priester
Aert Stamelart van Bruheze
Aert Stamelart zn. w. Henrick, kremer

BP 1437-1438 Bakel f 193v
Jan Aert Corstiaen van Bakel
Mathijs Hellync
Ghijb Aert Ghijben en zijn broer Henrick

BP 1437-1438 Bakel f 220 (Milheze)
Gielis nat. zn. w. Godevart vanden Velde, deken van Woensel
Dirck van Bruheze
Lambert vanden Borchart zn. Henrick vanden Borchart van Nederwetten
Margriet wed. Geerlinck die Rover zn. w. Hr. Emont die Rover, ridder

BP 1437-1438 Bakel f 232v (Deurne)
Jonckheer Jan, Hr. van Wesemael en Fallays heeft afgedragen een aan seker
t.b.v. Everart van Doerne, een vijver (vroeger van Hr. Dirck Rover, ridder)
5 apr.1438 n.st.

BP 1437-1438 Bakel f 270 (Milheze)
Gerit vander Aa zn. w. Gerit
Corstiaen Aert Corstiaens

BP 1437-1438 Bakel f 340v
Wijnrick Gerits vander.Vondervoort
Henrick nat. zn. w. Goossen Block

BP 1437-1438 Bakel f 362
Henrick van Beest (bezit een huis, erf, hof en aangelag “t goet tot
Sceepstall”) naast de hoeve tgoet “ten Kemenade”
Dirck Sceper zn. w. Gerit Sceper.

BP 1437-1438 Bakel f 389 (Deurne)
Philip en Henrick, zns. w. Jan Philips van Gemert
X Marie Henrick Mathijs dr. en hun schoonbroer; Jorden Raet man van Mechtelt.

BP 1437-1438 Bakel f 389
Henrick Janss die Ridder
Zegewijch dr. w. Mathijs Boems

BP 1438-1439 Bakel f58
Goossen Moedel vander Donc, man van Geertruyt en zijn nat zn.
Lucas de oude
Goyart vander Spanct

BP 1438-1439 Bakel f 63v
Lambert van Doerne zn. w. Corstiaen vanden Mortel
Thomas Thomas vander Zandvoirt
Goyart Goyartss van Buedell

BP 1438-1439 Bakel f 93
Willem Henrix van Beest

BP 1438-1439 Bakel f 337
Gerit Gerit Celen
Dirck Dirck Ywijnss

BP 1439-1440 Bakel f9v
Jan Aert Corstiaens
Goyart nat. z. w. Gerit vander Aa
Corstiaen Aert Corstiaens

BP 1439-1440 Bakel f 40
Gevart van Doernen zn. w. Gevart (had aan zijn broer Everart 1/6 deel in de
hoeve “Cruysschot” in erfpacht gegeven om 4 mud rogge Helmontse maat op Lichtm.)
Jan Dirx van Gerwen

BP 1439-1440 Bakel f 66 (Bruheze)
Margriet dr. Henrick van Bruheze X w. Jenneken
vindt goed dat Aleijt, nu vrouw van Henrick voors. na de dood van Henrick nog een jaar lang mag zitten in een huis, erf, hof etc. in Bruheze, maar Aleijt moet dat alles goed onderhouden. 25 apr.1440

BP 1439-1440 Bakel f 66
Henrick van Bruheze belooft aan zijn dochter Hargriet, dat hij zijn leengoederen niet zal verkopen etc., maar dat die komen zullen, na zijn doot, aan Margriet.

BP 1439-1440 Bakel f 95v
Daniel van Bruheze man van Kathelijn Henricx van Heerzel bezit de hoeve “Bruheze” (leengoed), in de Parochie Bakel
Aert Stamelart, kremer, zn. w. Henrick

BP R1210 1439-1440 Bakel f 116v dd 16-11-1439
Henrick nat. zn. Hr. Gerit van Dulken, priester, heeft opgedragen aan Antonis zn w Jan Vos, een huis met zijn hofstad en zijn aangelag te Genen Eynde, in de dingbank van Bakel tussen Willem van de Goir en Jan Gevartssoen enerzijds en Thomas Celensoen vander Eycken anderzijds welk huis etc genoemde Henrick voorheen van Willem zoon van Jan van de Goer in erfpacht gekregen had;

BP 1439-1440 Bakel f 130v
Jan Peters vanden Heiden
Dirck Tielken Lijben van Bakel
Gielis Jan Helvoirts

BP R1210 1439-1440 Bakel f 132
Jan zn w Gevartss vanden Strybosch een stuk akkerland genaamd Die Avencamp in Gemert ter plaatse Die Vondervoirt tussen Claes genaamd Coel van Strybosch enerzijds en Jan van Gemert anderzijds strekkend van Belia weduwe Ansem die Smyt
Hij heeft het erfelijk verkocht aan Willem zn w Jan vanden Ovenken
…. Hubrecht zn. w. Emont nat. zn. w. Dirck van Gemert

BP 1439-1440 Bakel f 183-183V-184
Claes Aertss vanden Put, man van Lijsbet dr. w. Mathijs Henrick Mathijss Henrick zn. w. Aert Henrick Mathijss
Corstiaen Aert Wellens, man van Lijsbet dr. w. Lijsbet Henrick Mathijs dr. Philip en Mechteld en Henrick kinderen van w. Maria Henrick Mathijs dr.

BP 1439-1440 Bakel f 183
Jan Neve zn. w. Lambert Neve, vleeshouwer
(Henrick Mathijss 182v-184 bezat een hoeve)

BP 1439-1440 Bakel f 183
Gossen nat. zn. w. Henrick Rovers
Lambert Neve weduwnaar van Margriet Henrick Mathijs dr.
en zijn dochter Heilwich
Henrick die Ridder zn. w. Jan die Ridder

BP 1439-1440 Bakel f 183v
Otto Knuyts zn. Henrick Knuyts (bezat land “tgehueft” in de gemene akkers)
(en land int gehoeft)
Aert Henrick Mathijsst
Aert die Cuper
Henrick van Tuynen

BP 1439-1440 Bakel f 183v
Jan Mickart zn. w. Aert Mickart
(pacht uit land bijt Hagelcruys)

BP R1210 1439-1440 Bakel f 184 dd 25-6-1440
Henric de Ridder zn w Jan de Ridder
Aland zn w Marcelis van Ghenen eynde
(niet ontcijferd)

BP 1439-1440 Bakel f 189
Aert Aert Nollen vander Eghelmeer
Henrick Mathijs Boem +
Henrick die Ridder zn. w. Jan
Jan en Lijsbet kinderen w. Mathijs Henrick Mathijss

BP 1439-1440 Bakel f 195v
Gerit Henrix van Beest
Henrick Henrix van Beest
(bezit 1/3 deel van de hofstadt, waar een watermolen te staan plach, in Sceepstal)

BP 1439-1440 Bakel f 223
Willem die Byser zn. w. Gerit
Daniel van Bruheze (bezit de hoeve “tgoet van Bruheze op Bruheze)

BP 1439-1440 Bakel f 345
Peter zn. w. Peter Dappers heeft opgedr. aan Jan Goyart Huben al zijn erven en erffelijke goederen in de Parochie Bakel en Aerle-Beke  14 juli 1440 Jan verhuurt dat alles voor 4 jaar aan Peter om de lasten.

BP 1440-1441 Bakel f10
Willem en Henrick Colen zns. w. Henrick Colen nat. zn. w. Henrick Colen Yewaen Mostart man van Margriet Gerit van Heyst
Henrick Geritss van Heyst
Aelbert van Lyt

BP 1440-1441 Bakel f 10
Henrick Truden zn. w. Henrick Truden
Jan Gheck

BP 1440-1441 Bakel f 24
Roelof die Bever
Hector Specier
Joost Marcelis Henricxs van Wetten
(pacht uit huis en schuur en hof op Scheepstal)

BP 1440-1441 Bakel f 80
Geertruyt weduwe Willem Aertss Vonderman geeft in erfp. aan Jan die Lu de hoeve “den Vlynckenvloeghe”- afkomstig van w. Willem voorn.
om 2 mud rog Helm, maat, Lichtm. en de oude lasten.
(zolang Geertruyt leeft te leveren)
Lambert Corstiaenss van Doernen ziet af van vernadering

BP 1440-1441 Bakel f 83  (Milheze)
Peter Gorter weduwnaar van Aleijt Troyaes (weduwe van Wouter van Beerze)
Henrick vander Beircken
Jan die Wael+
Ghijsbert Ghijsbertss Vullinc

BP 1440-1441 Bakel f 90
Jan Gerit Wouter Jan Belen
Ansem Willem Giben
Jan Aert Snoecx man van Margriet Gijb Arnts

BP 1440-1441 Bakel f 217  (Milheze)
Ghijsbert Lambertss van Rysinghen
Aleijt Troyaes+ weduwe van Wouter van Beerze (hertouwt met Peter die Gorter)
Ghijsbert Vullync zn. Ghijsbert Vullync
Dirck Dircx die Bever

BP 1440-1441 Bakel f 217
Peter Lambertss van Rysinghen

BP 1440-1441 Bakel f 225v (226v)
Willem van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1440-1441 Bakel f 276  (Milheze)
De kerckmrs. van St. Janskerk in den Bosch
Gerit vander Aa+ bezat een hoeve in Mylheze (nu van zijn zoon Gerit vander
Aa)

BP R1211 1440-1441 Bakel f 291v
Goossen Moedel vander Donc drie bunder in Bakel ter plaatse Sceepstal tussen Jorden vander Scaut enerzijds en strekkende met een eind aan Everard van Doerne en met het andere eind aan het water dat daar stroomt erfelijk verkocht ten behoeve van Jan van Gerwen, Aart zn w Marcelis van Gheneneynde en Arnoldus genaamd Noyken nat. zn. w. Willem vanden Ghoer

BP 1440-1441 Bakel f 291v
Jan vanden Eyndhouts

R1212 (1441-1442) f49
Everard van Doernen heeft erfelijk verkocht t.b.v. Aleid dochter van Jan Olyviers een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit een huis genaamd Cruyschot en uit 8 bunder weiland behorend tot dat huis gelegen in Bakel tussen de gemeint van Bakel enerzijds en het erf van Henrick wijlen Goossen Moedel vanden Donc anderzijds, strekkende van het erf van Jorden vander Schaut en zijn kinderen tot aan de gemeint van Helmond.
Lambert van Doerne zoon van Christiaan in afwezigheid van Peter Keelbreker t.b.v. genoemde Aleyd overgedragen in plaats van genoemde Everardus t.b.v. Willem van Engelen zn w Goossen een erfpacht van twee en een halve mud rogge van genoemde maat

BP 1441-1442 Bakel f 51
Luytgart dr. w. Jan vanden Venne en haar nat. zn. Willem
Aert Willemss van Doernen, visser

BP 1441-1442 Bakel f 65
Lucas de oude, nat zn. w. Goossen Moedel vander Donc
Jan Dircx van Gerwen
Jan Bubnagel, snijder

BP 1441-1442 Bakel f 70v
Jan Willem Geritss vanden Rode
Jan van Rypersberch, Hubrechtss
Gerit van Amstel
Noy zn. w. Henrick vanden Ghoer

BP 1441-1442 Bakel f 162v
Lambert zn. Willems die Gheest X Yda Lambert vander Laer
Goyart Jan Moerkens van Helmont

BP 1441-1442 Bakel f 182v
Jan Nolleken zn. w. Reyneer Nolleken
Elooy gen. Loy zn. w. Elooy die molneer
Goyart Boest

BP 1441-1442 Bakel f 252
Henrick van Baex man van Lijsbeth dr. w. Marcelis ….
Bertout van Wijffliet moet een lijpacht bet. van 18 mud rog uit een windmolen in Asten, leveren aan Lijsbet voorn.

BP 1441-1442 Bakel f 293v
Peter zn. Jan die Berker
Henrick Engberts
Willem Laureijns Lodewichss

BP 1442-1443 Bakel f6v
Roelof Goyartss vander Hijndert
Peter Willem Cuppenss en zijn zusters Zwenelt en Beatrijs
Dirck nat. zn. Hr. Jan van Berlair, Hr. v. Helmont

BP 1442-1443 Bakel f 103
Willem zn. w. Goyart Karper en zijn schoonbroer Jan van Amstel man v. Mechtelt, krijgt bij een erfscheijding de hoeve “tguet ten Horenvoirt” aent Overschoot (pachter Mathijs Maess). 6 juni 1443

BP 1442-1443 Bakel f 103
Jan zn. w. Goyart Karper
Corstiaen Liben+
Henrick Henrick Lemmens
Mercelis Eijnskens

BP 1442-1443 Bakel f 103-103v
Henrick zn. w. Goyart Karper en zijn schoonbroer Mercelis Kyevit man v. Jut
Lambert van Zoersel
Dirck Nagel
Henrick gen. Lang Heyn

BP 1442-1443 Bakel f 105
Mercelis die Vryeze zn. w. Gielis die Vryeze van Groetel, man van Aleijt dr. w. Goossen Henricx sLeeuwen.
Willem Hannen zn. w. Jan Hannen Willemss, man van Heijlwich Gielis die Vryeze

BP 1442-1443 Bakel f 120v
Floris Janss van Vijffeijcken
Thomas die Scriver+ zn. w. Thomas vanden Hazenbossche, en zijn zn. Thomass
Kathelijn dr. w. Hubrecht van Gemert zn. w. Jan Zwenelden, weduwe Gielis Scoerwegge

BP 1442-1443 Bakel f 159v (Sceepstal)
Claes Loenman
Jan nat. zn. Goossen Moedel vander Donc
Jan Dirx van Gerwen
Lucas nat. zn. w. Goessen Moedel vander Donc

BP 1442-1443 Bakel f 232v
Hr. Claes vander Dussen commendator vant huys van Gemert
Peter Geritss die Gruyter

BP 1442-1443 Bakel f 232v
Aert zn. w. Yngram Pangelart zn. w. Willem Pangelaert van Megen
Jan van Berflaesschen
Jan Wael, verwer (te den Bosch.)
Jan Diddensoen

BP 1442-1443 Bakel f 232v
Thomas Blocmaker
Lodewijck Artss van Milheze
Aert Metten swagher
Henrick Beirken
Willem Bacman

BP 1442-1443 Bakel f 232v
Jan zn. w. Yngram Pangelart zn. w. Willem Pangelart van Megen

BP 1442-1443 Bakel f 244
Pauwels Hasp Pauwelss man van Lijsbet Aert die Cuper
Rutger Faess van Wijk
Dirck van Thuynen

BP 1442-1443 Bakel f 244
Aert Henrick Mathijss
Claes vander Put
Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philipss
Henrick van Thuynen

BP 1442-1443 Bakel f 244
Lambert Neve.

BP 1442-1443 Bakel f 255
Willem Peter Arntss
Eva wed. Mathijs Cleijnmael zn. w. Goyart van Liemde, bakker

BP 1442-1443 Bakel f 255v
Lijsbet van Hall dr. w. Marcelis van Hogenaerle
Jacop Cuper zn. w. Gielis
Willem en Gerit zns. w. Henrick vander Hallen

BP 1442-1443 Bakel f 256v
Andries en Willem zns. w. Aert Ghijben
Lijsbet+ nat. dr. w. Aert Ghijben voorn. en van Lijsbet Mickarts
Ghijsbert zn. Andries Aert Ghijben voorn.

BP 1443-1444 Bakel f86 (Deurne)
Aert van Dynther man van Kathelijn dr. w. Gerits van Amstel
Henrick van Amstel nat. zn. w. Gerit van Amstel

BP 1443-1444 Bakel f 88v
Gerit Jan Selen van Bakel
Jan, Peter en Yda kinderen w. Peter Dapper
Jan Vloeijmans

R1214 1443-1444 Bakel f124 bij de scans is het f134) dd 7-11-1443
Jan Vloman van Bakel zn. w. Jan Vloman verkocht Willem zn. w. Jan Zonman een erfpacht van een mud rogge maat van Helmond te betalen in Bakel van en uit een stuk land genaamd Duysschencamp 10 lopense of daaromtrent gelegen in Bakel ter plaatse tGheneneynde tussen Goyart van Buedel enerzijds en Goyart Peters anderzijds strekkende van de gemene weg tot Jan zn w Peter Hennekens zoals zij zeiden

Jan zn w Peter Hennekens man van Heilwich dt w Jan van Oerle verkocht aan genoemde Willem zn w Jan Zonman een erfpacht van een mud rogge maat van Helmond van en uit een stuk land genaamd Dat Nuwelant 5 lopense of daaromtrent gelegen in Bakel ter plaatse tGheneneynde tussen de gemene weg enerzijds en Henric Touwers anderzijds strekkende van Heer Jan van Oerle priester en … tot aan de gemene weg; verder uit een stuk land van een sesterse of daaromtrent tussen Jan Vloman enerzijds en Henric Scaets anderzijds strekkende van de weg tot aan genoemde Heer Jan van Oerle zoals zij zeiden.

BP R1214 1443-1444 Bakel f130 (bij de scans is het f140)
Willem van Eijck (vader van Willem) bezit de tiend van dat cleijngoet te
Sceepstal, en vant goet van Jan Zelen zoen
(Willem had 2/3 daarvan verkregen van Luppert van Eijck) 4 dec.1443

BP 1443-1444 Bakel f 140
Alart Hartmanss vander Horst
Dirck Dircx van Thuynen
Willem Laureyns Lodenss

BP 1443-1444 Bakel f 150
Everart van Doernen (bezat een erf, behoerend tot het goed “Cruysschot)
Jacop Cuper zn. w. Gielis
Lambert Corstiaens van Doerne

BP 1443-1444 Bakel f 153v
Lambert Corstiaens van Doernen
Jan Nollekens
Emond die Vrieze zn. w. Aert

BP 1443-1444 Bakel f 183
Henrick Servaes van Meyel

BP 1443-1444 Bakel f 193 (Bruheze)
Mechtelt weduwe Aert Bremmen
Daniel van Bruheze

BP 1443-1444 Bakel f 194v
Weijndelmoet van Jan van Authoesden en haar zn. Jan
(bezitten die hoeve te Papenrijt)
Jan Wellenss van Beke

BP 1443-1444 Bakel f 227
Jan zn. w. Peter Dapper
Jan Lambert Nuwelaets
Lambert Aert Nuwelaets
Goyart nat. zn. w. Aert Goyartss

BP 1443-1444 Bakel f 227v
Jan van Amstel weduwnaar Jonckvrouwe Lijsbet dr. w. Geerlinck van Nuwelant bezit een woonhuys en een hoeve daarvoor gelegen op Espe en een vijver “dat Wijerken” bij die Bredevonder.

BP 1444-1445 Bakel f32v
Willem de oude en Willem de jonge zns. w. Jan van Bakel, tripmaker
en hun schoonbroer Aert Janss van Laerhoven man van Marie
Lambert Willem Jan Tyelen

R1215 (1444-1445) f52, 2-3-1445
Adriaan Breeckschilt, man van Aleid dochter van wijlen Jan Olyviers, hebben een jaarlijkse erfpacht van 3 mud rogge Bossche maat, van een erfpacht van 9½ mud rogge, te voldoen uit een hoeve in Helvoirt deels in Vught en in Haren welke erfpacht Aleyd voorheen verwierf van Willem van Engelen zoon van Goossen van Engelen overgedragen aan genoemde Willem van Engelen

R1215 (1444-1445) f52v, 2-3-1445
Genoemde Adriaan (Breeckschilt), met zijn vrouw zoals boven een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit
1. een stuk weiland in de Sint Petrusparochie van Vught op de plaats genaamd Noertbroeck tussen het erf van Marcelis die Lu, Gerard Scilder en de H. Geest van Den Bosch enerzijds en tussen het erf van Marcelis de Lu en de kinderen van wijlen Goyart Berwout anderzijds
2. uit een stuk weiland in dezelfde parochie op de plaats Keinsbeempt,
welke pacht Aleid, dochter van wijlen Jan Oliviers, voorheen van Willem van Engelen, zoon van wijlen Goossen van Engelen verworven had, overgedragen aan Willem van Engelen

Genoemde Adriaan, met zijn vrouw zoals boven, een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit een zekere hoeve van Evert van Doernen genaamd Cruysschot met aanhorigheden gelegen in de parochie Bakel tussen de gemeint van Bakel enerzijds en het erf van wijlen Goossen Moedel van den Donck anderzijds welke pacht Lambertus van Doerne zoon van Christianus ten behoeve van genoemde Aleid voorheen van genoemde Everardus verworven had, overgedragen aan Willem van Engelen.

BP 1444-1445 Bakel f 65v
Lijsbet nat. dr. w. Jan Mickart
Aert nat. zn. w. Pauwels Cupers
Godele Hartmans
Udeman Hartman Corstiaen Snijders
Alart Hartman

BP 1444-1445 Bakel f 65v
Henrick Janss die Berker
Gerit Udemanss die Wolff (66)

BP 1444-1445 Bakel f 69v
Corstiaen Aert Corstiaens
Gerit Geritss vander Aa
Dirck Dirx van Thuynen

BP 1444-1445 Bakel f 81v
Willem Zuermont zn. w. Aelbert Zuermont
Gerit Geritss van Groetel

BP 1444-1445 Bakel f 86v
Henrick nat. zn. w. Stans zn. w. Jan Stansart van Kautenbergen

BP 1444-1445 Bakel f 135 (Milheze)
Jonckvr. Anna weduwe Gerit vander Aa verhuurt voor acht jaar v.a. Pinksteren ll. aan Aert Aert Juttensoenssoen; een hoeve in Mylheze, om 32 bourgondische scilde en 3 steen vlas tot hekelen toe, op Lichtm. (en de oude lasten)
21 okt.1444
Huurder moet 4 vimmen stro dekken op de gebouwe elk jaar, moet de arbeijders de kost geven, verhuurster sal ’t loen betalen en hout en ijseren gereetschap leveren.
Huurder mag geen mest afvoeren int laatste jaar, en moet elk jaar aan verhuurster 6 mud rog leveren die zij in Bakel blait, en moet de hoeve verlaten met de helft der opbrangst, mag geen turf steken of hout hakken tenzij voor de afrastering, hij kan op eijgen kosten strepen lant maken Oude Lasten;  17 mud en 6 vaten rog, 10 schillingen en grondc.
Verhuurster houdt aan sich; dat erf “dat Venne” en een stuk hei op dat Laer

BP 1444-1445 Bakel f 148v
Adam Aert Rutgersoenssoen
Geertruyt Jan Heilwigen+
Jan van Zoersel Lambrechss
Goyart Claess Scilder

BP 1444-1445 Bakel f 159v
Jan Peter Hennekens
Alart die Schoenmaker zn. w. Alart
Hr. Jan die Rode

BP 1444-1445 Bakel f 169v
Henrick Servaess van Meyel
Lijsbet en Marie drs. w. Wouter vanden Eijnde en hun
schoonbroer Lambert van Taerdwijck man van Aleijt Wouters vanden Eijnde
Jan Aert Emonds
Kathelijn Aert van Broechoven

BP 1444-1445 Bakel f 171(A)
Aert zn. w. Andries vander Haghe en zijn schoonbroers
Peter Jan Snijders man van Kathelijn
en Goyart Dirck Deckers man van Yda
geven in erfp. aan Philips Philips vanden Hout een hofstadt in de parochie Aerle, Sceepstal in die Wolfsput; een huys en bouwland en hei, Bakel, Scheepstal;
bouwland en hei aldaer, 6 lop. land, Bakel;
twee stukken aant eijnd Laarven
stuk beemd Bakel, Sceepstal, stuk beemd “dat Eusel” aldaar
om 3 mud rog, Helmondse maat, Lichtm. en de oude lasten; 26 feb.1445 n.st.
(die erven waren vroeger van w. Jan Selen)

BP 1444-1445 Bakel f 171
Jan Willemss van Beke
Kathelijn weduwe Roelof Serijs en haar kinderen Adam, Peter en Gerit

BP 1444-1445 Bakel f 171
Jan zn. w. Jan van Authuesden. bezit de hoeve “die hoeve te Papenrijt”

BP 1215 f 173v 11 do 04-03-1445. Vertaling Stan Ketelaars
Heilwigis wv Libertus van Grotel droeg over aan haar dochter Hadewigis haar vruchtgebruik in (1) een stuk land, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, tussen kvw Ghibo Arts soen enerzijds en Johannes van Grotel anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen Johannes die Vrieze enerzijds en voornoemde kvw Gibo Arnts anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, tussen erfgoed van het huis van Gemert enerzijds en kvw Hadewigis van der Eijcken anderzijds, (4) een stuk land, gnd die Aude Hostat, aldaar, tussen Johannes van Grotel enerzijds en kvw Gibo Arnts anderzijds, (5) een stuk beemd, aldaar, beiderzijds tussen Johannes van Grotel.

BP 1215 f 173v 12 do 04-03-1445. Vertaling Stan Ketelaars
Vervolgens droeg voornoemde Hadewigis, dv voornoemde Heilwigis en wijlen Libertus, voornoemde erfgoederen over aan Willelmus zvw Johannes Hannen. De erfgoederen waren belast met de grondcijns en een b‑erfpacht van 9½ lopen koren, maat van Helmond, voor de helft rogge en voor de andere helft gerst.

BP 1215 f 173v 13 do 04-03-1445. Vertaling Stan Ketelaars
Laurencius zv Theodericus Tielmans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen.

BP 1444-1445 Bakel f 175
Willem zn. w. Jan Wijflet heeft opgedr. Jan Dirx van Gerwen en zijn schoonbroer 1/6 in de windmolen te Bakel; 5 mrt 1445 n.st.

BP 1444-1445 Bakel f 182v
Ansem zn. w. Willem Jan Ghibens
de nat. kinderen Reyneer Janss vander Aa en van Geertruyt Willem Jan Giben
Ghijsbert Willem Jan Ghiben

BP 1444-1445 Bakel f 188v
Jan Willemss vanden Rode
Willem Jans zn. w. Jan Steven man van Kathelijn Aert Roelofs

BP 1444-1445 Bakel f 192v
Claes Claess van Colen man van Mechtelt (wed. van Aert Bremmen)
Kathelijn wed. van Daniel van Bruheze

BP 1444-1445 Bakel f 201
Jan vanden Ghoer zn. w. Henrick zn. w. Arnt vanden Goer

BP 1444-1445 Bakel f 216
Jan van Gestel zn. w. Jacop van Gestel, kremer (bezit de helft in de hoeve “ten Hogen Schaut”)
Rycout die Borchgreve

BP 1444-1445 Bakel f 230
Pachten uit tgoet “Sceepstal”
Henrick Henrix van Beec
Hr. Jan van Corstenbach, Hr. v. Helmont (230-230v)

BP 1444-1445 Bakel f 234
Jan van Eijndhouts
Henrick Aert Stansen soens soen vander Locht
Ghijsbert Peterss vanden Hoevel
Leunis van Gemonden zn. w. Jan

BP 1444-1445 Bakel f 284
Willem Jan Dicbier (hertogelijk rentmr. int kwartier van Peelant) verklaart ontv. te hebben van de geburen van Mylheze 100 rijders, die zij hadden belooft aande seneschalk van Brabant.

BP 1445-1446 Bakel f15v
Gevart van Doernen zn. w. Gevart
Everart van Doernen zn. w. Gevart
bezit 1/6 deel in de hoeve “Cruysschot” (Everart had 1/6 deel verkr. van zijn broer Gevard)

BP R1216 1445-1446 Bakel f 24
Goyart Goyartss van Buedel (bezit de helft in een hoeve, TGheneneijnde)
Frederick Michelinck

BP 1445-1446 Bakel f 31v
Corstiaen Aert Corstiaens
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1445-1446 Bakel f 47
Willem Jan Willems vander Rijt
Ghijsbert en Jan zns. w. Willem vanden Loect

BP 1445-1446 Bakel f 58 dd 12-3-1446
Henrick Ameliss vander Hostat en zijn schoonzoon Jan Dirck Wellenss, man van Aelijt
Wouter Ansem Goeswijns man van Yda dr. w. Amelis vander Hostat
Goosen Ansem Goeswijns man van Jut dr. w. Thomas Ameliss vander Hostat
Ansem zn. Ansem vander Hostat
Jan Ameliss Geritss man van Aleijt dr. w. Ameliss vander Hostat
Rover Henrick Roverssoen man van Lijsbeth Aert Amelis vander Hostat verkopen aan Mathijs en Aert zns. w. Jan die Beirker 7/8 deel van de helft van de hoeve “tguet te Thuynen” van w. Amelis van Mylheze) in Mylheze met toebehoren in Helmont, Doerne, Aerle en Mierle
Ghijsbert vanden Laer Janss ziet af van vernadering
Corstiaen en Jenneken onm. kinderen w. Peter Bathen

BP 1445-1446 Bakel f 83
Jenneken dr. Roelof Arnts X w. Margriet Aert Nollens
Robbert Robbertss van Bakel man van Yda dr. Roelf Arndt X w. Margriet voorn.

BP 1445-1446 Bakel f 83
Gerit Gerit Snijderss van Uden
Hector Specier

BP 1445-1446 Bakel f 93v
Aleijt wed. Dirck Gerits Sceper
en haar broer Goossen zn. w. Henrick Lijnders

BP 1445-1446 Bakel f 93v
Henrick van Beest bezat een huys, erf, hof en aangelag “tgoet Sceepstal”, tussen de hoeve “tgoet ten Kemenaden” en de gemeijnt

BP 1445-1446 Bakel f 96
Ansem Jan Maess
Amelis Henrick Stoven
Lucas Thomas Jan Maess
Jan vanden Hoernic man van Kathelijn Thomas Jan Maes dr.

BP 1445-1446 Bakel f 96 dd 1-7-1446
Jan en Aert zns. w. Aert Myckart en Jan Hubrechss vanden Rypelsberch krijgen in erffpacht de helft vande hoeve “tgoet te Thuynen” (van w. Amelis van Milheeze) in Milheeze (behalve de houtwas op die Berch en in die Beircken) om 6 mud rogge Helmondse maat op Lichtm. 2/3 aan Ansem en 1/3 aan Amelis.

BP 1445-1446 Bakel f 96
Marcelis Marceliss vander Eycken ziet af van vernadering

BP 1445-1446 Bakel f 96v
Hr. Goossen Keymp zn. w. Henrick Keympe van Eyndoven, kanunnik in den Bosch
Goossen Henrick Schuermans
Jan Henrick Schuermans
Jan die Sweert, linnenwever
pacht uit goet “Loefvenne”

BP 1445-1446 Bakel f 111v
Leunis Janss van Gemonden
Jan van Eyndoven
Laureijns vanden Broec nat. zn. Wouter vanden Broec

BP 1445-1446 Bakel f 167
Aert Aert Jutten soen van Bakel
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1445-1446 Bakel f 193v
Jan Jacopss van Gestel, bezat de helft vande hoeve “ter Schaut”

BP 1445-1446 Bakel f 200v
Lambert nat. zn. w. Lambert nat. zn. w. Lambert van Liessel
Jan Jen Lemmenss van Milheeze
Jacop Jacop Loyenss van Bergelen

BP 1445-1446 Bakel f 224v
Jan Aert Corstiaens
Aert van Egelmeer zn. Kathelijn V.E.
Jan Tymmermans
Jan Janss die Bruyn

BP 1445-1446 Bakel f 244v
Jan van Huesden
Gerit Gerit Snijderss

BP 1445-1446 Bakel f 285
Jan zn. w. Jan Willemss van Bakell

BP 1445-1446 Bakel f 328
Lambert van Loen de jonge zn. w. Lambert vander Haghe belooft Jan Dirx van Gerwen 15½ peters en 16 mud rogge Helmontse maat op aanmaning van Jan te leveren op Cruysschot in de Par. v. Bakel. 19 nov.1445

BP 1445-1446 Bakel f 339 (Milheeze)
Mathijs en Aert zns. w. Jan die Beircker
Jan Dirck Wellens
Everart Peter Bathens
Wouter Ansem Goeswijnss
Goossen Ansem Goeswijnss

BP 1445-1446 Bakel f 339
Thomas Amelis Ameliss vander Hostat
Ansem Ansems vander Hostat
Jan Amelis Gerits
Aleijt Aerts vander Hostat

BP 1446-1447 Bakel f105
Jan die Swert, linnenwever
Hr. Goossen Keymp, kanunnik in Den Bosch
Jan Aertss van Uden
Henrick Bloyman
pacht uit goed “Loeffenne”

BP 1446-1447 Bakel f 238v
Goyart van Ghemert
Jan van Bruheze
Goossen Heym
Henrick van Bruheze

BP 1446-1447 Bakel f 248v
Jan Otto Willemss man van Kathelijn Dirck Tielen
Mathijs Janss die Beircker

BP 1446-1447 Bakel f 277v (Milheze)
Jacop Jacop Loyens van Beirgulen man van Lambertken dr. w. Lambert nat. zn. w. Lambert van Liessel
Jan Jan Lemmenssoens soen van Milheze
Hr. Wouter van Beke nat. zoon van Jan van Beke, priester

BP 1446-1447 Bakel f 280v
Otto Kuvyts
Mathijs Janss die Beircker
Jan Otto Willemss

BP 1446-1447 Bakel f 285
Aert Aert Knijts  (Kuvijts?)
Matheeus Janss die Beircker
Herman Otto Willemss

BP 1446-1447 Bakel f 296
Jan, Willem en Aert zns. w. Jan Ghorijss
en hun schoonbroer Jan Buck man van Bertha Jan Ghorijs dr.
Hadewijch wedue Wouter Ghorijss

BP 1446-1447 Bakel f 296
Baudewijn, Goossen, Margriet en Hilleke kinderen w. Jacop Judaes
en hun schoonbroer Matheeus Janss van Uden man van Alijt Jacop Judaes

BP 1446-1447 Bakel f 296
Aelbert Goossenss van Vlymen
Reymbout Dirck Reymboutss
Jan van Amstel
Lijsbeth en Kathelijn, dochters w. Gerit van Amstel
Willem Willemss Colay man van Mechtelt Gerit van Amstel

BP 1446-1447 Bakel f 296
Gerit van Amstel bezat die hoeve van Loefvenne bij de brug.

BP 1446-1447 Bakel f 296
Thomaes van Mameren+ man van Beatrijs+
Jan van Audenhoven
Marcelis van Hoculem

BP
R1217 1446-1447 Bakel f 316v
Heilwich van Steewijc alias van Camijc man van Lijsbeth dr. w. Gerit v. Amstel, zn. wijlen Henrick vander Schaut, bezit een erfpacht van 5 mud rogge maat van Helmond uit een erfpacht van 3 ½ mud te betalen uit een kamp land genaamd Den Groten Camp in Bakel bij de brug Die Bakelse Brugge tussen een weg enerzijds en een weiland van wijlen Jan Claessoen anderzijds, verder uit de helft van behorend tot genoemde Gerit in een weiland aldaar tussen de genoemde Camp enerzijds en het erf genaamd Der Bestenbeempt anderzijds welk bezit Gerit van Amstel van Henric Knuyt voorheen verwierf.
Het bezit wordt overgedragen aan Alart zn w Merselis vander Eycken.

BP 1446-1447 Bakel f 332v
Laureyns Dirck Tielmans van Bakel en zijn nat. zn. Tielman
Henrick Jan Myckarts
Jan Vloemans

BP 1446-1447 Bakel f 245v
Hr. Roelof Rover van Eijnshouts, priester (bezit de helft van een hoeve op Esp)
en zijn nat. kijnderen; Jan, Henrick en Luytgart.

BP R1217 1446-1447 Bakel f 361 dd 28-9-1447
Mabelia dr. w. Henrick Myckarts met haar voogd een erfpacht van een mud rogge maat van Helmond welke erfpacht Marselis Ansem Selen soens soen betaalt aan Mabelia uit een stuk land tussen Willem Cuppens en Jan vander Braken en uit een stuk land in de akker van Bakel tussen Goyart Kerpers en Jan vander Braken voornoemd en uit een stuk land in dezelfde akker langs de gemeyne keirckweg en uit een stuk land ter plaatse aan die Tommelstraet
erfelijk overgedragen

BP 1446-1447 Bakel f 428v
Gerit Hals
Weyndelmoet wedue Jan van Authuesden (bezit tgoet “ten Papenrijt”

BP 1446-1447 Bakel f 428v
Gerit Wal zn. w. wiler Wal
Kathelijn wedue Jan Vucht

BP 1447-1448 Bakel f97v
Thomas zn. w. Jan Thomas vanden Hazelberch  (en Jan op fol.98)
hoeve tgoet “ter Rijt” (van Goyart Carper)

BP 1447-1448 Bakel f 98
Jan vander Megen en zijn dochter Luytgart
Simon Jan Brouwers

BP 1447-1448 Bakel f 122
Merselis van Hoculem heeft opgedr. Jacop nat. zn. Jan van Beke zn. w. Wellen de hoeve “die Hove van Loefvenne” (van wijlen Gerit van Amstel) bij de brug.
20 mrt.1448 n.st.

BP 1447-1448 Bakel f 122
Jacop Zibrechts van Hoculem ziet af van vernadering van die Hoeve
Hr. Wouter van Beke (nat. broer van Jacop zn. w. Jan van Beke), priester

BP 1447-1448 Bakel f 122
Marselis van Hoculom had de hoeve van Loefghenne verkregen van Aert Jan Ghorijss

BP 1447-1448 Bakel f 125
Henrick van Amstel nat. zn. w. Gerit van Amstel
Jorden vander Schaut bezit 1/3 deel in de hoeve “tgoet ter Schaut” en “Diersdonc”

BP 1447-1448 Bakel f 125
Gerit Jans Stricker

BP 1447-1448 Bakel f 137v
Henrick van Beest (bezit een visserij, heivelden en andere goederen in de Par. van Bakel)
die vicarij gaat van Bakel tot Rijxtel
Goyart van Kuyck

BP 1447-1448 Bakel f 152
Jan en Peter zns. w. Peter Dapper
en Jan Goyart Hubens man van Margriet Peter Dapper, hebben opgedr. Jan Janss die Bruyn 2/3 deel in 1/4 deel van een bruexken in Mijlheze achter die schuer (als boven)

BP 1447-1448 Bakel f 152
Claes (Coel) vander Merendonck heeft opgedr. aan Jan Janss die Bruyn 1/3 deel in 1/4 deel van een bruexken in Mylheze achter de schuur van Kathelijn vander Egelmeer. 24 mei 1448

R1218, 1447-1448 Bakel f213, dd 13-11-1447
Ansem zn w Jan Maessoen een erpacht van twee mud rogge maat van Helmond van een erfpacht van 6 mud rogge welke pacht van 6 mud rogge Jan en Aert broers en zoons van wijlen Aert Mickart en Jan zn w Hubert van Rypelsberch betalen aan genoemde Ansem voor twee derde delen en Melis zn w Henric Stovensoen voor een derde deel voor de helft van de hoeve genaamd tguet te Thuynen voorheen van Melis van Milheze in Bakel ter plaatse Milheze en uit de helft van het toebehoren van genoemde hoeve en genoemde Ansem, Melis en Lucas zns w Thomas zn w Jan Maessoen en Jan van den Hoernic … behalve twee houtwassen hen toebehorende samen met medeerfgenamen waarvan een ter plaatse Die Berchvlaes en de andere ter plaatse Die Beircken gelegen, welke helft van de hoeve met toebehoen Jan en Aert broers, zoons van w Aert Mickaert en Jan zn w Hubert van Rypelberch voorheen van Ansem, Melis en Lucas en Jan vanden Hoernic in pacht verwierven, overgedragen aan Jan van Loen alias die Guliker nat. zn. w. Jan van Loen

BP 1447-1448 Bakel f 240
Jan Aertss van Uden
Jan Swart, linnenwever
Hr. Wouter van Beke nat. zn. Jan Willems van Beke
Henrick zn. w. Jan van Uden
pacht uit tgoet “Loefvenne”

BP 1447-1448 Bakel f 252
Willem van Withom;
Peter en Hilleke nat. kinderen w. Marselis van Kriekenbeke
Aleijt Gerit Bloemers
Willem Zuermont zn. w. Willem

BP 1447-1448 Bakel f 252
Willem van Withem
Marselis vanden Beerne
Ywaen (gen. Weyn) zn. Aert Vestarts

BP 1447-1448 Bakel f 257v
Jan, Willem en Aert zns. w. Jan Gorijss
Jan Buc
Hadewijch wed. Wouter Gorijs

BP 1447-1448 Bakel f 257v
Boudewijn, Goossen. Margriet en Hilleke, kinderen w. Jacop Judaes
Matheeus Janss van Uden
Aelbert Goossenss van Vlymen
Reymbout Dirck Reymboutss
die hoeve van Loefvenne van w. Gerit van Amstel bij de Brug

BP 1447-1448 Bakel f 257v
Marselis van Hoculem
Hr. Wouter van Beke, priester, nat. zn. Jan van Beke zn. w. Wellen

BP 1447-1448 Bakel f 280v
Peter Henrick Duysschen
Luytgart Willem Duysschen

BP 1448-1449 Bakel f4 Milheze
Mathijs Janss die Beircker
Goyart nat. zn. w. Aert Goyaerts en van Jut Aert Jutten
Lambert van Doernen
Willem die Louwer
(land dMylleken)

BP 1448-1449 Bakel f 11v
Goossen Toelinc weduwnaar van Aleyt dr. w. Willem Borman X Heilwich Willem Aert Smans van Helmont
Peter Claes van Bekel
Frederick Mychelinc zn. w. Jacop

BP 1448-1449 Bakel f 11v
Luytgart dr. w. Aert Aert Smeeds van Mierle en haar kinderen Aert en Jan
(verweckt door w. Wijnrick die Vischer)

BP 1448-1449 Bakel f 28
Gerit Janss van Amstel
Jorden vander Schaut (bezit 1/3 deel inde hoeve tgoet “ter Schaut”)
Henrick van Amstel nat. zn . w. Gerit van Amstel
(pacht o.a. uit de hoeve Diesdonc)

BP 1448-1449 Bakel f 42  (Milheze)
Adam Aert Rutgheri vanden Ghoer
Mathijs die Beircker zn . w. Jan
Bruysten Gerrits vanden Winckel

BP 1448-1449 Bakel f 42
Henrick van Bruheze weduwer van Jenneke Jan Henrick Roefs en zijn dochters:
Jonckvrouw Margriet weduwe Berthout die Lu

BP 1448-1449 Bakel f 42 (Milheze)
Willem van Ponsendael zn. w. Lucas
Jan van Berkel
Henrick van Milheze hertrouwt met Jonckvr. Aleyt dr. w. Lucas v. Ponsendael

BP 1448-1449 Bakel f 61
Mechtelt wed. Amelis Jordenss van Esp
en haar kinderen Henrick en Marie en haar schoonzoon (?)
Mathijs Everartss vanden Stockvenne (man van Jut?)

BP 1448-1449 Bakel f 65
Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1448-1449 Bakel f 73
Everart van Doernen (bezit de hoeve “tguet te Cruysschot”)
de kinderen w. Gevart Corstiaens vanden Mortel

BP 1448-1449 Bakel f 89
Henrick van Beest geeft ten erfchijns Henrick Gerit Selen van Helmont 10 buender hei in Milheeze om 10 oude groten op zondag na alderheiligen
Henrick Kuyst zn. w. Henrick ziet af van vernadering; 22 aug 1449

BP 1448-1449 Bakel f 95
Everart van Doernen (bezit de hoeve “Cruysschot”)
Jacop Goloy

BP 1448-1449 Bakel f 121
Gerit die Stricker zn. w. Jan
Hr. Jan van Oeffel, priester
Jorden vander Schaut (bezit de hoeven “ter Schaut” en “Diersdonc”)

BP 1448-1449 Bakel f 230
Kathelijn Gerits van Amstel wed. van Aert van Dynther en haar dochters Geritken en Marie

BP 1448-1449 Bakel f 230
Thomas (leefde vroeger) schoonzoon van Dirck vander Vesten
Henrick, Jan en Kathelijn kinderen w. Peter van Overscoyt

BP 1448-1449 Bakel f 301
Gerit en Jan zns. Jorden vander Schaut van Bakel
Rutger van Arkel

BP 1449-1450 Bakel f15
Jan, Lijsbeth en Kathelijn, kinderen w. Gerit van Amstel
en hun schoonbroer Willem Colay zn. Willem Colay man van Mechtelt
Die hoeve van Loefvenne was vroeger van w. Gerit van Amstel

BP 1449-1450 Bakel f 15
Jan van Audehoesden
Thomas van Mameren+
Hadewijch weduwe Willem Janss, bontwerker, en zoon Jan
Aleit Ghijsbert Gansvoet moeder van Hadewijch voornoemd.
Hr. Wouter van Beke, priester
Jan uuten Weerde

BP 1449-1450 Bakel f 15
Sijmon die Hoesch
Herbert Brant zn. w. Henrick Brant

BP 1449-1450 Bakel f 30v
Willem van Ghent (bezit tgoet de hoeve “tgoet ter Asdonc”)
Mr Aert van Weilhusen

BP 1449-1450 Bakel f 69v
Jan nat. zn. Hr. Jan van Vijfeycken, priester
man van Margriet dr. w. Hr. Aert van Goer, pr., vicaris perpetuus van Hees en van Gisella dr. w. Zeger van Wordray(?)

BP 1449-1450 Bakel f 69v
Mechtelt wed. Willem vanden Goer en haar zns. Henrick en Gielis
Ghijsbert Willem Janss

BP 1449-1450 Bakel f 145
cijns uit een hoeve

BP 1449-1450 Bakel f 158v
Aert Jan Gerit Wouterss
Aert Janss die Sluyter
Jan Gerit Wouterss

BP 1449-1450 Bakel f 168v
Jan, Willem en Aert zns. w. Jan Gorijss
Jan Buc
Hadewijch wed. Wouter Gorijs

BP 1449-1450 Bakel f 168v
Boudewijn, Goossen, Margriet en Hilleke, kinderen w. Jozef Judeas
Mathees van Uden zn. w. Jan
Aelbert Goossenss van Vlijmen
Reymbout Dirk Reymbouts
die hoeve Loeffvenne (van w. Gerit van Amstel) bij de Brug

BP 1449-1450 Bakel f 168v
Marselis van Hoculem
Hr. Wouter van Beke nat. zn. Jan van Beke zn. w. Wellen

BP 1449-1450 Bakel f 172
Willem de aude en Willem de jonge zns. w. Jan van Bakel, tripmaker
en hun schoonbroer Aert Jans van Laerhoven man van Mari
Matheeus Willem Jan Tielenss

BP 1449-1450 Bakel f 186v
Everart van Doernen (bezit de hoeve “tgoet te Cruysschot”)
Dirck Henrix die Visscher
Jacop Cuper zn. w. Gielis

BP 1449-1450 Bakel f 186v
Gerit zn. w. Gerit die Weert en zijn zn. Jan
Jacop Goerij

BP 1449-1450 Bakel f 193v-198
Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal.

BP 1449-1450 Bakel f 212v
Jan Myckaert zn. w. Aert Myckaert
Roelof Goyartss vander Hyndert

BP 1450-1451 Bakel f44
Hr. Wouter van Beke, pr.
Jan Aertss van Uden
(pacht uit tgoet “Loeffenne”)

BP 1450-1451 Bakel f 100
Weyndelmoet wed. Jan van Autheusden geeft aan haar zn. Jan haar tocht in die
hoeve te Papenrijt.
Jan verkoopt daaruit aan Willem Willem Stercken van Helmont een pacht van 1 mud rog Helmondse maat op Lichtm.; 2 juni 1451

BP 1450-1451 Bakel f 224v
Everart van Doernen (bezit de hoeve “Cruysschot”
Jan Moeden zn. Henrick

BP 1450-1451 Bakel f 244 dd 9-1-1451
Jan Hubrechtss van Rypelsberch heeft opgedr. aan Jan en Aert zns. w. Aert
Myckaert, 1/3 deel in de helft van de hoeve tguet “te Thuynen” in Milheze (van w. Amelis van Milheze)

BP 1450-1451 Bakel f 244
Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stovens, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic behouden hun recht op twee houtwassen n.l. op die Berchvlaes en in die Beircken.

BP 1450-1451 Bakel f 244
Jan en Aert zns. w. Aert Myckaert en Jan Hubrechtss van Rypelsberch hadden de helft in die hoeve in erfpacht gekregen van Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stovens, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic.

BP R1221 (1450-1451) Bakel f 251, 28-2-1451
Everart van Doerne, zn w Gevart van Doernen heeft verkocht ten behoeve van meester Marten van Zoemeren kanunnik in Den Bosch een erfcijns van 20 goudguldens (overlense Rijnsguldens genoemd) met een waarde van vier kronen genaamd koervorsten, te betalen uit zekere hoeve Cruysschot, voorheen van Gevart van Doerne tussen genoemde Everard zijn zoon gelegen in Bakel met alle toebehoen op welke plaats dan ook, verder uit huis en schuur en andere gebouwen, hof, 6 mud bouwland, 19½ buunder wei en 12 buunder beemd, alles aan elkaar gelegen, gelegen naast de gemeint van Bakel enerzijds, het water genaamd de Aa, naast een beemd genaamd Moedelsbeempt, vroger van Jan van Gerwen, nu van zijn kinderen, en naast de Commandeursbeempt anderzijds strekkende van de gemeint van Helmond tot aan het erf van Joorden vander Schaut; verder uit de genoemde beemd des Commandeursbeempt genaamd van 8 buunder gelegen ook in Bakel tussen genoemde Moedelsbeempt enerzijds en de overige genoemde erven van genoemde Everardus. Verder uit een zekere hoeve van Everardus in Deurne ter plaatse tHaghe eynde te weten huis, schuur, en andere gebouwen, hofdaaraan gelegen van 2 bunder land gelegen naast de gracht behorend tot het leengoed van Everardus enerzijds en het erf van Jan Hacken anderzijds en een eind, strekkende met het andere eind aan de openbare weg. Verder uit erven die behoren bij genoemd huis, in de akkers van Doerne in meerdere percelen ter grote van drie mud land; verder uit beemden en weiland van 5 bunder of daaromtrent gelegen aan het eind van de akker van Doerne tussen het water genaamd de Aa enerzijds en de erven van Jan van de Water, Jan Hacken en Rutger Maes en anderen anderzijds strekkende met een eind aan het erf van heer Marcelis vanden Boghart, priester. Verder uit een huis met hof en kamp land daaraan gelegen van twee mud gelegen in Doerne ter plaatse tHaghen eynde tussen het erf van Jan Hack en Henric de Bruyn enerzijds en een steeg van de kinderen van Andries vander Haghe anderzijds strekkende van genoemde steeg tot aan de gemene weg; Verder uit drie bunder weiland genaams Eussel in Doerne tussen het erf van genoemde kinderen van Andries vander Haghe enerzijds en het erf van Jan Hacke, Jan van Rut, en Jan vanden Water anderzijds strekkende van het erf van Rutger Maes tot het water genaamd die Aa; Verder uit alle andere erven en goederen, zowel cijnsgoed als allodiale in cijns uitgegeven goederen van Everardus, een erfpacht van 5 ½ mud rogge Bossche maat van Willem van Engelen, een erfpacht van 4 mud rogge Helmondse maat van Dirk de Visscher en een erfpacht van 3 mud en 2 lopense rogge Helmondse maat aan Everard te betalen in het huis van Gevaert uit genoemde des Commenduersbeempt en een erfpacht van 8 lopense rogge Helmondse maat van Jan van Rut en een erfpacht van 7 lopense rogge Helmondse maat van Jan vanden Water uit genoemd huis, hof en kamp.

BP R1221 (1450-1451) Bakel f 271v en 272
Wijlen Willem Goossenss van Engelen en zijn vrouw Weyndelmoedis
Adriaan Breescilt man van Aleyt Jan Oliviers
Goederen in Den Bosch, Vught,
Hoeve Cruysschot van Everart van Doernen en 8 buunder beempt
Huis en hof in Boekel naast de kapel van St Agatha
Etc.

BP 1450-1451 Bakel f 279v
Roelof Goyartss vander Hijndert
Wijnrick Geritss vander Vondervoert
Jan Aert Kuvijts (Knuyts)

BP 1451-1452 Bakel f17
Hr. Claes vander Dussen, commandator van Gemert verhuurt voor 12 jaar vanaf St. Jan a.s. aan Gerit Janss van Vorendaal de tiend (vant huis van Gemert) in Milheze om 25 mud rog Ghemertse maat op Lichtm. te leveren in Ghemert.
31 dec. 1451

BP 1451-1452 Bakel f 20v
Jan Gerit Wouter Jan Belen soens soen man van Aleyt Aert Aert Giben heeft opgedragen aan zijn schoonzoon: Gerit Jan Keymp man van Hadewijch een hoeve op Overschot met de helft der beesten. 12-1-1452 n.st.

BP 1451-1452 Bakel f 20v
Lijsbeth wed. Eris Dirck Spapen en haar kinderen zitten als pachters op die
hoeve

BP 1451-1452 Bakel f 20v
Jan Gerit Wouter Jan Belen had de helft van die hoeve verkregen van Peter Wouthem, Jan Aert Snoec en Hogart Bruystenss vander Heze

BP 1451-1452 Bakel f 26
Frederic Michelinc man van Jonkvr. Marie dr. Jan van Amstel X w. Lijsbeth dr. w. Geerlink v. Nuwelant bezit de hoeve tguet “tot Espe” op Espe

BP R1222 1451-1452 Bakel f 69v dd 24-6-1452
Ansem en Jan zns. w. Willem vanden Overschot een stuk land in Bakel in de Stockbeemde tussen ..lierie zn w Goyart Peterssoen en Jacob zn w Willem die Oem enerzijds en Gerit Kaerle en Rodolph vander Hyndert anderzijds strekkend van Alard vander Horst en Hendrik zn Gerit Selen tot aan Rutger van Eycke en een zekere genaamd Langheyn erfelijk verkocht aan Aland zn. w. Marselis van Gheneneynde

Aland zn w Merselis van Gheneneynde twee derde delen van de beesten in de hoeve van Moersel behorend tot het huis van Postel in de parochie Liedrop en twee derde delen van de landbouwwerktuigen overgedragen aan Goyart zn w Goyart vander Hoeven

BP 1451-1452 Bakel f 77v
Aert Snoecx zn. w. Dirck Snoecx vander Zandvoort, man van Ermgart Andries Goyart Andriess
Pauwels van Vladeracken+ man van Lijsbeth en hun zn. Jan

BP 1451-1452 Bakel f 77v
tgoed “Loeffen” (vroeger van Jan van Loeffen)
Hr . Wouter van Beke, priester , nat. zn. Jan van Beke
Dirck Aertss van Gheel

BP 1451-1452 Bakel f 85v
Jan Eustaess van Brakel man Jonkvr. Geritken dr. w. Aert van Dynther

BP 1451-1452 Bakel f 94v
Godscalck Roesmont
Ghijsbert Roesmont
Lijsbeth dr. van Godscalck Roesmont
de zusters van Orthen in den Bonte

R1222 f 094v 06 di 05-09-1452. Vertaling Stan Ketelaars
Godescalcus Roesmont droeg over aan de secretaris, tbv de zusters van Orthen van het huis van Sint-Andreas, in Den Bosch, tegenover het klooster van Sint-Clara, naast de Hinthamerstraat, zijn vruchtgebruik in een lijfrente van 10 Overlens Rijse gulden of de waarde ervan in ander goed goud, welke lijfrente hr Johannes Bruinicx commendator van het huis van Beckevoirt beloofd had aan Ghisbertus Roesmont, tbv Elisabeth wettige dv Godescalcus Roesmont, een helft te betalen op 1 mei en de andere helft op 1 oktober, gaande uit (1) 4 hoeven die behoren aan de {Duitse orde} orde van de heren van H.Maria Jheresolomitanus, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, en toebehoren, (2) alle andere hoeven, cultuurlanden, visrechten, dingbanken, molens, cijnzen, pachten en renten met toebehoren, aan voornoemde orde behorend, gelegen of te betalen onder de dingbank van Gemert, in de parochie van Vught, of elders onder de villicationes van de stad Den Bosch.

BP 1451-1452 Bakel f 125
Weyndelmoet weduwe van Jan van Autheusen en haar zoon Jan
(bezit de hoeve “die Papenrijt”)
Gielis Beerthout van Brugge

BP 1451-1452 Bakel f 168v
Jan Janss van Gerwen bezit een hoeve in die Liesselt
Jan Bremen nat. zn. w. Marselis Bremen

BP 1451-1452 Bakel f 191
Jan van Brakel man van Geritken Aerts van Dynther
Gerit van Amstel
Walraven Janss van Loeffen
(bezit tgoet te Loeffen bij de Brug)

BP 1451-1452 Bakel f 191
Kathelijn Gerit van Aemstel weduwe Aert van Dynther

BP 1451-1452 Bakel f 202v Milheze
Henrick Gerit Selen van Helmont heeft afgedragen aan schep. t.b.v. de geburen van Milheze, 18 bunder hei in Milheze
(Henrick had die 10 bunder ten erfcijns gekregen van Henrick van Beest om 10 oude groten); 26 juni 1452
Henrick Henrick Hubrechtss vernadert die 10 bunder hei op 11 aug.1452

BP 1451-1452 Bakel f 202v Milheze
Jan Stockelman man Heylwich dr. w. Henrick van Beest heeft opgedr. aan een sekr t.b.v. de gefauren van Milheze 1/6 deel in een heiveld (vroeger van H.v. Beest.) in Milheze.  26 juni 1452.

BP 1451-1452 Bakel f 269v (Bruheze)
Henrick zn. w. Goyart van Bruheze belooft aan Goyart van Betmer 29 rijnsgl. op Lichtmis over twee jaar, en zoo rijders oft aanmaning van Goyart op verbinding van al tvee en alle goederen die bij de dood van Henrick zijn op de hoeve van Bruheze.

BP 1451-1452 Bakel f 288v
Jonkvr. Anna wed. Gerit vander Aa verhuurt voor 6 jaar vanaf Pinxteren a.s. aan Aert Aertss Myckart en Henrick Everart Wouter Leytens een hoeve in Milheze om 29 Philippus scilde en 4 steen vlas, tot hekelen bereid, op Lichtm. (en de aude lasten 6 vim stro dekken elk jaar)
int laatste jaar te laatsrecht (cum meuis fructibus); 30 mrt.1452 n.st.

BP 1452-1453 Bakel f3
Geertruyt en Jut drs. w. Jan van Leende X Lijsbeth Jordens van Espe
geven in erfpacht aan Symon Janss de Brouwer een hostad op Espe en ander erven
10 okt.1452

BP 1452-1453 Bakel f 3
Libert Goyartss
Jut dr. w. Aert Jordenss van Espe

BP 1452-1453 Bakel f 83
Aert Myckaert zn. w. Aert Myckaert
Willem Dirx die Louwer

BP 1452-1453 Bakel f 89
Jacop Andries Godert Andriessoensoen
Jan Jan Voertmans soens soen

BP 1452-1453 Bakel f 105
Claes Lambertss Pelser man van Lijsbeth Aert Gerit Sweerts
Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijs
Aert Henrick Mathijs
Claes vanden Put

BP 1452-1453 Bakel f 105
Henrick Peterss vanden Overschot

BP 1452-1453 Bakel f 121
Hr. Henrick van Herssel, vicaris der kerken van Bakel en Doerne

BP 1452-1453 Bakel f 154v
Corstiaen en Heylinck kinderen w. Goyart Hellinx

BP 1452-1453 Bakel f 236v
Weyndelmoet weduwe Jan van Autheusden en haar zn. Jan
bezitten de hoeve “Papenrijt”

BP 1452-1453 Bakel f 236v
Gielis Beerhout zn. w. Gielis Beerhout

BP 1452-1453 Bakel f 270
Willem van Beest bezat erven op Scepstal
(belast met 5 mud rog aan w. Hr. Jan van Berlaer, Hr. van Helmont)

BP 1452-1453 Bakel f 292v-293
Hr. Wouter van Beke nat. zn. Jan van Beke
Peter Aert Michielss 292v

BP 1453-1454 Bakel f24v
Jan Bierman zn. w. Willem Corstiaens
Everart van Doerne

BP 1453-1454 Bakel f 33v
Hr. Wouter van Beke, pr. nat. zn. Jan van Beke
Aert Snoex zn. w. Dirck Snoex vander Zantvoert
Jan Aertss van Uden
pachten uit tgoet “Loeffen”

BP 1453-1454 Bakel f 68
Willem van Dynther weduwnaar van Joffr. Elsbeen dr. Jan Wijflet en zijn zoon Jan en zijn schoonbroer Joost van Hollen man van Jonckvr. Margriet
1/6 deel van windmolen

BP 1453-1454 Bakel f 68
Henrick en Jan nat. zns. Bertout van Wijflet en van w. Margriet nat. dr. w. Hr. Henrick vander Heyden

BP 1453-1454 Bakel f 90
Lambert Corstiaens van Doernen
Herman Eyndhouts
Hr. Henrick van Herssel, pr., investiet der kerk van Zoemeren
Jan van Herzel

BP 1453-1454 Bakel f 90
Jan Nolleken man van Kathelijn dr. w. Gerit van Eyck X Kathelijn Jan van Herssel
Aert Janss vander Papendonc

BP 1453-1454 Bakel f 101v
Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut
Willem zn. w. Jacop vander Hoerenvoert alias Boem en zijn broer Jacop
Henrick en Matheeus vander Rijt broers

BP 1453-1454 Bakel f 148
Aert Sijmonss van Langhel
Kathelijn vander Vesten dr. w. Goyart vanden Broeck
(die hoeve ter Vesten)

BP 1453-1454 Bakel f 184v
Weyndelmoet weduwe Jan van Autheusden en haar zn. Jan
Jan nat. zn. w. Hr. Dirck vanden Haenacker, pr. geheten Jan Oeden soen

BP 1453-1454 Bakel f 189v
Peter Wouter sLuwen

BP 1453-1454 Bakel f 198
Aert Willemss vander Rijt
Jacop nat. zn. w. Jan vander Schaut
Peter vanden Bruel

BP 1453-1454 Bakel f 201v
Gerit Henrix vander Hallen
Jan Janss van Outheusden

BP 1453-1454 Bakel f 207
Jut dr. w. Jan van Leende X Lijsbet Jorden van Espe
Symon Janss die Brouwer
Geertruyt dr. w. Jan van Leende X Lijsbet Jorden van Espe

BP 1453-1454 Bakel f 207
Libert Goyarts
Symon Janss die Brouwer
Frederick Mychelinc

BP 1453-1454 Bakel f 208
Jan Janss van Authoesden
Peter, Yda en Lijsbeth kinderen w. Peter vanden Bruel
Jenneke en Yda drs. w. Mathijs vanden Rijt

BP 1453-1454 Bakel f 208
Henrick+ en Mathijs+ vanden Rijt (broers)
Gerit Henricx vander Hallen
Jacop vander Schaut nat. Zn. W. Jan vander Schaut

BP 1453-1454 Bakel f 210
Symon Janss die Brouwer
Libert Goyarts
Geertruyt en Jut drs. w. Jan van Leende
Frederick Michelinc

BP 1453-1454 Bakel f 227
Aert Jan Wouterss
Aert Henrix van Weert man van Kathelijn Jan Wouters
Sophie Jan vander Oostelbraken

BP 1453-1454 Bakel f 227
Lijsbet wed. Jan Wouterss en haar kinderen Aert, Beel en Kathelijn
Aert zn. w. Jan van Oestelbraken

BP 1453-1454 Bakel f 249
Jan Bertout Scalen
Aert vander Donschot
Margriet Henrick Loeffen

BP 1453-1454 Bakel f 276
Aert zn. w. Jan die Sluyter nat. zn. w. Jan vander Schaut

BP 1453-1454 Bakel f 276
Jan, Henrick en Mechtelt kinderen Jorden vander Schaut
Henrick Henrick van Beest
Jacop vander Schaut

BP 1454-1455 Bakel f22v
Frederick Michelinc
Henrick Robbertss vanden Vossenberch

BP 1454-1455 Bakel f 55v Milheze
Hr. Wouter van Beke, priester, nat. zn. Jan van Beke
Jacop Jacop Loyens van Beirgelen
Alart Alart Alaertss

BP 1454-1455 Bakel f 150v
Henrick Elyas Henrix van Tongelaer
Willem Henrix van Tongelaer man van Yda
Ansem Willem Jan Ghiben

BP 1454-1455 Bakel f 150v
Henrick Henrick Artss die Soelmeker
Jan Andriess Struyff

BP 1454-1455 Bakel f 151
Goossen vanden Mortel
Jan Struyff alias van Beerze zoon van Andries Struyff

BP 1454-1455 Bakel f 283
Frederick Mychelinck
Henrick Robbertss vander Vossenberch

BP 1455-1456 Bakel f28
Frederick Michelinc zn. w. Jacop (Bezit een hoeve op Esp, groot 4 mudzaad Peellandse maat)
Claes Spierinc

BP 1455-1456 Bakel f 56v
Lambert Corstiaenss van Doernen
Jan Wouterss van Acht
Aert Rolff Truden soens soen
Vrouwe Hillegont van Dynther, abdis van Bynderen

BP 1455-1456 Bakel f 72
Gerit die Vrieze zn. w. Jan van Tuyftheze man van Jenneke Peter van Bruessel
Aert die Vrieze zn. w. Jan die Vrieze (van Groetel)
Denijs Claess die Wever 72v.

BP 1455-1456 Bakel f 91
Marselis Thomas vander Eycken man van Heilwich dr. w. Aert zn. w. Goyart nat. zn. w. Goyart van Sceepstal
Jan vander Schaut
Jan Willem van Espe

BP 1455-1456 Bakel f 130 Sceepstal
Goyart Dirck sDeckers man van Yda Andries vander Hage
Philip Philips vanden Haut

BP 1455-1456 Bakel f 130v
Aert Andriessen vander Haghe
Peter Jan Snijder
Goyart Dirck sDeckers

BP 1455-1456 Bakel f 150 Milheze
Mathijs Janss die Beircker
Willem Dirx die Louwer

BP 1455-1456 Bakel f 150v Milheze
Jan van Doernen man van Jonkvr. Agnes dr. w. Jan die Bruyn X Jonckvr. Mechtelt

BP 1455-1456 Bakel f 158v
Jan van Brakel zn. w. Eustaes van Brakel de oude
Wouter nat. zn. Jan van Beke, priester
Pacht uit ’t goed “Loeffen” (vroeger Jan van Loeffen.) bij de Brug

BP 1455-1456 Bakel f 210v
Hr . Wouter nat. zn . van Jan van Beke, priester
Aert Dirck Snoex vander Zandvoert
Jan van Brakel zn . w. Eustaes van Brakel de oude
Pacht uit ’t goed “Loeffen (ook Loeffenne) bij de Brug (vroeger van Jan van Loeffen.)

BP 1455-1456 Bakel f 210v
Jan Aertss van Uden

BP 1455-1456 Bakel f 245-245v-246
Jonckvr. Heilwich weduwe Henrick van Beest en haar kinderen Henrick, Rutger, Beatrijs, Heilwich en Kathelijn
(Deling 20 dec. 1455) goederen op Scepstal (o.a. Hooghuys)
13 oude groten aan de abt van Eptenaken (grondc.) uit de goederen op Scepstal

BP 1455-1456 Bakel f 246v
Beatrijs, Heilwich en Kathelijn krijgen ’t Hooghuis, Hogeacker, Ekelhof etc. ,Molenwyel met visserij etc. etc.
Henrick en Rutger krijgen dat nederhuys etc. etc. 247

BP 1455-1456 Bakel f 278
Jan Aert Myckart
Aert Henrick Mathijss
Aert die Cuper
Henrick van Tuynen

BP 1455-1456 Bakel f 278
Philip, Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips
Claes vanden Putt
Laureyn Neve

BP 1455-1456 Bakel f 278
Jan Hubrechts vanden Rypelsberge

BP 1455-1456 Bakel f 375
Henrick Staet zn . w. Goyart van Bynckem

BP 1455-1456 Bakel f 375v
Heylwich, Aecht en Lijsbeth, drs. w. Aert vander Vesten
Lijsbet+ nat. dr. Aert Ghiben vanden Broeck en van Lijsbeth Jan Laets

BP 1455-1456 Bakel f 375v
Andries en Willem zns. w. Aert Ghijben soens soen
Jan nat. zn. Jan van Amstel

BP 1455-1456 Bakel f 532
Aert Wellen Korstiaens
Jan Byermans zn. Wellen zn. w. Wellen Korstiaens

BP 1455-1456 Bakel f 537v
Heilwich weduwe Henrick van Beest en haar kinderen: Henrick, Rutger, Beatrijs, Heilwich en Kathelijn

BP 1455-1456 Bakel f 546v Milheze
Mathijs Janss die Beircker
Goyart nat. zn. w. Aert Goyartss en van Jut Aert Jutten
Thomas Jan Templeer

BP 1455-1456 Bakel f 546v
Luytgart weduwe Aert Myckart
Willem Dirx die Louwer schoonbroer van Goyart nat. zn. w. Aert Goyarts.

BP 1456-1457 Bakel f1v
Weyndelmoet weduwe Jan van Authoesden en haar zn. Jan
(bezitten de hoeve “Papenrijt” tussen een hoeve van w. Jan van Ampstel en de hoeve “Helacker” van de tafel der H.Geest, zie Helmond)

BP 1456-1457 Bakel f 1v
Jan Aertss van Erpe
Anthonis Jan Monix

BP 1456-1457 Bakel f 33v
Beatrijs en Heylwich drs. w. Henrick van Beest
geven in erfpacht en een erfchijns aan Ghijsbert Kuyst zn. w. Jan Aert Udemans (34) hun schoonbroer (man van Kathelijn die 1/3 bezit) 2/3 deel in een hooghuys, in de Hageacker, inden Ekelhoff en Busschelken, in die Gansweyer en int Cleijn beemdeken op Scepstal; 11 dec.1456
In den Molenwyel en de visserij, strekkende tot de beemd “Elshorst” in een stuk vanden Langacker aldaar, strekkende van Robbenbeempt tot dat Cleijn beemdeken
(n.l. ’t stuk strekkende van Rottenbeempt tot een beemd in die akker)
in de helft van een heiveld “tVenne” aldaar
(n.l. de helft strekkende van Robbenbeemd tot Hagheacker)
in de helft van ’t heiveld “die nuwe Heyde” aldaar
(n.l. de helft strekkende van Gheltkenshoff)
in de helft van de beemd “den Houwe”
(n.l. de helft langs Robbenbeemd)
in de beempt “tGoer”
in een buunder beemd naast tGoer
in de helft van de beemd “den Mortel”
bij de Brug vant Hooghuis
(n.l. in de helft bij die brug)
in de helft van den Audenbeempt
(n.l. de helft lang ’t .erf van tClaraklooster vanden Bosch)
om 21 gl. (van 10 Guillelmus tuyn) en 9 peters op Lichtmis.  11 dec.1456
Oude lasten;
2/3 van de helft van 8 mud rog aan Joost Marcelis, en van 7 mud rog aan de Heerl. Helmond, en van 3 mud rog aan Dirck die Sceper, en van 2 Arnoldusgulden en van 13 oude gulden aan de Abt van Epternaken en van 1 penn. uit de visserij.

BP 1456-1457 Bakel f 60v
Hr. Jan Udemanss van Gennep
Jan vanden Overschot van Bakel

BP 1456-1457 Bakel f 83
Hr. Gijsbert, priester, Dirck en Aert zns. w. Jan Snoex X Margriet Gijb Aert Gijben
Lambert Reynerzn. van Nederwetten

BP 1456-1457 Bakel f 83
Dirck, Jan, Aleit en Lijsbet kinderen w, Hubrecht vander Rijpelsberge
Jan Gerit Wouters

BP 1456-1457 Bakel f 109v
Jan Bertout Stalen
Andries Jacop Robbijn van Asten

BP 1456-1457 Bakel f 111v
Weyndelmoet weduwe Jan van Authoesden geeft aan haar zn. Jan haar tocht in de hoeve “die Papenrijt”. 30 apr.1457

BP 1456-1457 Bakel f 111v
Jan van Autheusden draagt de hoeve “die Papenrijt” op aan Jan en Wouter zns. w. Willem van Tuyl. 15 juni 1457

BP 1456-1457 Bakel f 111v
Jacop Gielis Cuper

BP 1456-1457 Bakel f 139v
Rutger van Eyck zn. w. Henrick Boyfaes van Eyck heeft opgedr. aan zijn zoon Henrick een hoeve (om zijn recht daarop te vervolgen)  9 juli 1457

BP 1456-1457 Bakel f 246  (of 146)
De nat. kinderen w. Hr. Aert vanden Goor, perpetuus vicarius van Hees en van Ghijsella nat. dr. w. Zeger van Wordragen (o.a. Margriet getrouwd met Jan nat. zn. Hr. Jan van Vijveijcken, priester)

BP 1456-1457 Bakel f 246
Willem vanden Goer+ man van Mechtelt en hun zns. Henrick en Gielis en hun schoonzoon Ghijsbert Willem Janss man van Jenneke

BP 1456-1457 Bakel f 246
Hr. Aert+, priester, wett. zn. w. Willem vanden Goor

BP 1456-1457 Bakel f 286
Hr. Jan van Oirle alias vander Veste, priester, rector vant Maria altaar in de kerk van Bakel
Geertruyt Otto Knuyts+
Tielman Artss

BP 1456-1457 Bakel f 301
Lijsbeth dr. w. Jan Boenen X Lijsbeth
Dirck Dirck Boenen
Willem nat zn. Hr. Jacop Nouwen, priester en van Lijsbeth Jan Boenen voorn.

BP 1456-1457 Bakel f 311
Jan die Lu verkoopt Henrick Cnoep eijckenhout op tgoet “Vynkenvluege”
(Jan Bierman had eerst daarop geboden). 16 okt.1456

BP 1456-1457 Bakel f 312v
Jan van Brakel de oude zn. w. Eustaes van Brakel
Jorden Jordenss vanden Oetheren
Hr. Wouter, priester, nat. zn. Jan van Beke
pacht uit tgoet “Loeffenne”

BP 1456-1457 Bakel f 324
Gerit en Willem zns. w. Henrick vander Hallen X Yda
Matheeus+ en Henrick zns. w. Willem vander Rijt X Lijsbeth Marselis vanden Hogen Aerle

BP 1456-1457 Bakel f 345v
Gerit Hals weduwnaar van Kathelijn (weduwe van Jan Vucht, staddienaar den Bosch)
Geerlinck Watermael man van Hadewijch

BP 1456-1457 Bakel f 345v
Gerit Wouter Walle
Claes Aertss van Uden
(pacht uit tgoet “ten Papenrijt”)

BP 1456-1457 Bakel f 354v
Jan zn. w. Aert van Yeckendonc X Margriet Aert Andries van Helmont
Jan Goyartss van Bijstervelt man Yda dr. w. Aert zn. w. Aert Andries van Helmond

BP 1456-1457 Bakel f 354v
Corstiaen Wellens
Jan, Henrick en Corstiaen zns. w. Jan vander Vorst
Henrick …. man van Nenne Jan vander Vorst (met zn. Henrick)

BP 1456-1457 Bakel f 354v
Aleyt en Lijsbeth drs. Jan vander Vorst
Ghijsbert van Vlochoven
Aert Andriess van Helmont

BP 1456-1457 Bakel f 354v
Jan Andriess Aert Andriess van Helmont

BP 1456-1457 Bakel f 362v Scepstal
Goyart Dirck sDeckers man van Yda Andries vander Hage
Philip Philipss vanden Hout
Aert Andriess vander Haghe
Peter Jan Snijders man van Kathelijn Andries vander Hage

BP 1456-1457 Bakel f 373
Gerit en Dirck zns. w. Helmich van Kamyck X Jonkvr. Lijsbeth Gerits van Amstel
Alart van Moersel

BP 1456-1457 Bakel f 384
Hr. Wouter van Beeck, priester, nat. zn. Jan van Beeck
heeft opgedr. aan een secr, t.b.v. zijn vader Jan van Beeck de hoeve die Crom Aa. 11 mrt.1457
(Hr. Wauter had die hoeve in erfpacht gekregen van Jan van Brakel, behalve een sesterzaad land, dat Jan van Brakel verkocht aan Jan van Erpe)
Die hoeve de Crom Aa had rechten in de gemeynt van Bakel en in de gemeynt van Doerne

BP 1456-1457 Bakel f 415
Jan van Doernen man van Jonkvr. Agnes Jan Jan die Bruyn
Aert Goyartss van Huesselingen
Aert Henrix Hoernken

BP 1456-1457 Bakel f 422v
Dirck en Aert en Hr. Ghijsbert, priester, zns. w. Jan Snoex X Margriet Ghijsbert Arntss
Peter Jan Tielenss
Aert (broer van Ghijsbert Arntss)

BP 1456-1457 Bakel f 436
Everart zn. w. Everartss vanden Water X Lijsbeth
Henrick Willemss van Beest
Jan Leureynss vander Bruggen
Cijns uit tgoet “dat nuwe goet” op Sceepstal naast “dat oude goet”

BP 1456-1457 Bakel f 437
Willem en Henrick zns. w. Robbert Willemss vanden Vosberch
Jan van Leende zn. w. Henrick Janss
Matheeus Jan Matheeuss

BP 1456-1457 Bakel f 452
Weyndelmoet weduwe Jan van Autheusden en haar zn. Jan
(bezitten de hoeve “Papenrijt”)
Henrick Geritss vander Merendonc

BP 1456-1457 Bakel f 467v
Willem Willem Duysschen
Luytgart Willem Duysschen+
Peter Henrick Duysschen
Gerijs Lambertss vanden Cruysschot

BP 1456-1457 Bakel f 490
Tienden van den investiet van Bakel, Doerne en Gemert
(verhuurt door de commanderij van Ghemert). 10 mei 1457

BP 1457-1458 Bakel f126v
Jan van Brakel man van Jonkvr. Gerarda dr. w. Aert van Dynther
Gheenken Reysnaelden soen
Corstiaen van Bakel, snijder

BP 1457-1458 Bakel f 126v
Roelof Rover zn. w. Rutger Neve
Henrick vander Scaut
Ansem Jan Korstiaens 127
Jonkvr. Marie dr. w. Aert van Dynther

BP 1457-1458 Bakel f 150
Jonkvr. Marie dr. w. Aert van Dynther
Geenken Reysnaelden soen
Corstiaen van Bakel
Roelof Rover zn. w. Rutger Nesen soen.

BP 1457-1458 Bakel f 150
Ancem Jan van Brakel man van jonkvr. Geritken Aert van Dynther

BP 1457-1458 Bakel f 155
Philips vanden Hout
Goossen vanden Hoevel

BP 1457-1458 Bakel f 171
Ghijsbert Janss vanden Laer
Henrick vanden Laer
Dirck Janss vanden Laer

BP 1457-1458 Bakel f 249v
Henrick zn. Gerit Selen van Helmont draagt op aan Jan Willemss van Erpe de helft van 10 buunder hei in Milheze
(Henrick had die 10 buunder verkregen van Henrick van Beest om 10 aude groet erfcijns. ). 19 okt. 1457

BP 1457-1458 Bakel f 270v
Henrick vanden Laer
Jan die Vrieze Dircs Vriesen soen
Ghijsbert Janss vanden Laer

BP 1457-1458 Bakel f 287v
Dirck en Aert zns. w. Jan Aert Snoex
Jan Gerit Wouter Jan Belen
Mathijs die Bercker zn. w. Jan

BP 1458-1459 Bakel f102
Henrick Goyartss vander Bijstervelt
Jan Vloeman
Hr. Marselis vanden Bogard, priester

BP 1458-1459 Bakel f 123
Joost Marselis Henricxs van Wetten weduwnaar van Roelof Ghibens en zijn kinderen Roelof, Marselis, Jan en Mechtelt, en zijn schoonzoon Herman Lambert Pyngen man van Jut

BP 1458-1459 Bakel f 123
Ghijsbert Kuyst zn . w. Jan Aert Udemans

BP 1458-1459 Bakel f 133v
Aelbert, Aleit en Hilleke, kinderen w. Henrick Vinckelman
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Claes vanden Putt

BP 1458-1459 Bakel f 133v
Aert Henrick Mathijss
Philip Jan Philipss, smid

BP 1458-1459 Bakel f 146
Ghijsbert Vullinck, bakker, zn.w. Ghijsbert Ghijsbert Vullinck
Jan Wael
Willem Bouman

BP 1458-1459 Bakel f 146
Jan Diddenss
Jan Wal
Thomas Blocmaker

BP 1458-1459 Bakel f 146
Jan Berflaesschen
Claes der kijnder alias Plaetmeker
Aert van Luenen, wijntapper
Henrick Hadewigen

BP 1458-1459 Bakel f 210
Laureijns vanden Broeck nat. zn. w. Wouter vanden Broeck
Hr. Jan Brunijnc vande Duitse orde

BP 1458-1459 Bakel f 234v
Jan die Lu (bezit de hoeve “Vynckenvloege”)
Jan Willemss vanden Berge man van Jonkvr. Hadewijch dr. Jan die Lu voorn.

BP 1458-1459 Bakel f 242v
Joost Marselis Henricxs van Wetten en zijn zn. Marselis
Roelof die Berver
Ghijsbert Jan Aert Udemans

BP 1458-1459 Bakel f 270
Lijsbeth dr. w. Aert Ykens X Lijsbet Henrick Mathijs
weduwe van Corstiaen Wellens, en haar zn. Andries
Rover nat. zn. w. Henrick Rovers
Aert Henrick Mathijss
Aert die Cuper

BP 1458-1459 Bakel f 270
Henrick van Tuynen
Philip en Henrick en Mechtelt kinderen w. Jan Philips
Claes vanden Putt
Lambert Neve
Andries zn. w. Jacop Jan Robbijnss van Asten

BP 1458-1459 Bakel f 270
Mathijs nat. zn. w. Thomas Mathijss
Rutger van Eyck zn. w. Bonifaes van Eyck

BP 1458-1459 Bakel f 271
Jan Aertss van Bladell verhuurt voor 6 jaar v.a. Kerstmis ll. aan Jan Willemss van Erpe 5 buunder beemd met een heiveld bij Loeybruggen, en den Venacker met een stuk land daarbij in Bakel.
Ende de helft van de wei die “Hoge Schaut” in Doerne om 12 rijnsgl. en 3 mud en 3 sester rog op Kerstmis. 3 apr.1459

BP 1458-1459 Bakel f 281v  Milheze
Ghijsbert Ghijsbert Ghijsbert Vullinc
Aert Metten Swager
Jan Wael+

BP 1458-1459 Bakel f 281v
Claes Plaetmaker alias der Kijnder
Jan die Lu

BP 1458-1459 Bakel f 281v
Lodewijk Arntss van Milheze
Jan Wael+

BP 1458-1459 Bakel f 287v
Goyart nat. zn. w. Aert Goyartss van Scepstal heeft opgedr. aan Everard van Doerne al zijn erven in Bakel. 5 juli 1459.
Everart geeft die erven weer aan Goyart op 6 juli 1459.

BP 1459-1460 Bakel f43  Milheze
Gerit Jan Evertss van Mylheze
Gerit Janss vanden Laer man van Mechtelt Jan Everits van Mylheze

BP 1459-1460 Bakel f 43  Milheze
Dirck Dirx van Tuynen
Thomas Evertss van Mylheze
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa

BP 1459-1460 Bakel f 70 Scheepstal
Ghijsbert Kuyst zn. w. Jan Aert Udenmans man van Kathelijn Henrick van Beest
Beatrijs en Heylwich drs. w. Henrick van Beest
Henrick Gerit Selen van Helmont 70v (verkoopt goederen)
’t Hooghuys en den Hageacker en de Ekelhoff en Busselken en Gansweyen en tcleijn Beemdeken op Scepstal. Moelenwyel, den Langacker, strekkende van Robbenbeemt op dat cleijn Beemdeken; akker bij Robbenbeempt; ½ half heivelt “tVenne” (strekkende van Robbenbeempt tot Hageacker.)
Heivelt die Nuweheide (strekkende van Geltkenshof tot tVenne van Sceepstal)
beemd “den Houwe” (strekkende van Robbenbeempt tot Molenhorst)
Beemd tGoer
1 buunder beemd naast tGoer
Beemd “den Nortel” bij de brug van tHooghuis (tot dien auden beempt)
Den auden beemt naest den Mortel.

BP 1459-1460 Bakel f 70v
Henrick Henrick Kuyst
Henrick Henrix van Beest

BP 1459-1460 Bakel f 71 Sceepstal
Een visserij v.a. Molenhorst tot de Bakelse brug
dat nederhuys, backhuysacker, Byescamp, Beershof, een oliemolen, een beemd “die Stocken”, een beemd “die Wyen”, beemd “die ronde buenre”, beemd “die twee buenre.

BP 1459-1460 Bakel f 166 Milheze
Jan Luesken man van Lijsbeth dr. w. Henrick Janss vander Borchflaesschen
Jan Boechtman

BP 1459-1460 Bakel f 228
Willem Robbert Willemss vander Vossenberch
Jan Aert Myckarts
Goyart Henrix vanden Nuwenhuys

BP 1459-1460 Bakel f 242v
Aleit weduwe Aert Bruysten Henrick Kersmekers, en haar zn. Franck

BP 1459-1460 Bakel f 242v
Willem Aert Vondermans
Aleit zn. w. Aert Wondermans X Yda

BP 1459-1460 Bakel f 281v
Goyart en Jan en Lijsbeth en Henrixken nat. kinderen w. Roelof vander Hyndert en hun schoonbroer Peter Henrick sWevers man van Kathelijn

BP 1459-1460 Bakel f 281v
Jan nat. zn. Lambert van Beke

BP 1459-1460 Bakel f 290v  Milheze
Dirck Janss van Bruheze (bezat chijnsen in Mylheze)

BP 1459-1460 Bakel f 305 v
Ghijsbert Kuyst zn. w. Jan zn. w. Aert Udenmans
Roelof, Marselis, Jan en Mechtelt kinderen w. Joost Marselis Henricx

BP 1459-1460 Bakel f 305 v
Herman Lambert Pyngen
Henrick van Beest
Jan van Cleve man van Mechteit dr. w. Henrick van Beest

BP 1459-1460 Bakel f 305v
Jan Gerits vanden Boghart
Henrick Selen van Helmont

BP 1459-1460 Bakel f 306
Jan Ghijsbertss vanden Berken
Jan Arnt Kortkens
Peter Janss die Berker

BP 1459-1460 Bakel f 312v
Ansem Ansemss vander Eycken
Henrick nat. zn. Daniel

BP 1460-1461 Bakel f20
Aert Aert Struelens bezit de helft in de hoeve “ter Hoger Schaut1
(vroeger van Robbert van Neijnsel)

BP 1460-1461 Bakel f 20
Henrick Janss vander Stappen

BP 1460-1461 Bakel f 53
Goyart vander Rullen man van Hilleke Matheeus die Peyster
Rutger vanden Bomen (bezit een hoeve op Mathijs eijnde)

BP R1231 1460-1461 Bakel f 60
Jan vanden Goer zn. w. Nodeken vanden Kerchove
Willem Posteel
Henrick Willemss vanden Goer
Anthonis gasthuis in den Bosch

BP 1460-1461 Bakel f 74
Mathijs die Bercker
Aert vander Egelmeer
Lambert Alitten zn. w. Lambert Alitten zn zijn zn. Marselis
land in Milheeze genaamd dat groet “Mylleken” in die dingbank van Bakel

BP 1460-1461 Bakel f 88v
Aert Goyarts van Huesselingen
Aert Henrick Hoernken
Rutger vanden Zande

BP 1460-1461 Bakel f 135v
Henrick Janss vander Stappen
Jan van Bladel, vleeshouwer

BP 1460-1461 Bakel f 136v
Aert Aert Struelens bezitter van de helft van de hoeve “tgoet ter Hoger Schaut” (van w. Robbert van Neynsel)

BP 1460-1461 Bakel f 170v
Claes zn. Jan Claess vanden Steen X Jut
Henrick Henricx die Greve
Jan Claess vanden Steen man van Jut Jan Zibben vander Schueren

BP 1460-1461 Bakel f 170v
Jan Henrix die Greve

BP 1460-1461 Bakel f 171v
Jan Henrick meester Henrics weduwnaar van Yda Goyart van Buedel, en zijn zn. Bruysten

R1231 f 211v 08 vr 10-07-1461. Vertaling Stan Ketelaars
De broeders Johannes Noijdens prior, Jacobus van den Hoevel subprior, Gerardus Kepken zv Henricus en Everardus Roesmont zvw Godescalcus, kloosterlingen van Porta Celi bij Den Bosch, droegen over aan Johannes Roesmont zvw Godescalcus Roesmont een lijfrente van 10 Overlens Rijnse gulden of de waarde ervan in ander goed goud, welke rente hr Johannes Brunincx commendator van het huis van Beckevoirt beloofd had aan Ghiselbertus Roesmont, tbv Everardus wettige zv Godescalcus Roesmont, een helft te betalen op 1 mei en de andere helft op 1 oktober, gaande uit (1) 4 hoeven die behoren aan de {Duitse} orde van H.Maria Jherosolomitanus, belivia van Jonctis, gelegen in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, (2) alle andere hoeven, cultuurlanden, visrechten, jurisdicties, molens, cijnzen, pachten en renten, aan voornoemde orde behorend, gelegen onder de dingbank van Gemert, in de parochie van Vught en elders onder de villicationes van de stad Den Bosch, belast met voorwaarden in de brief vermeld.

BP 1460-1461 Bakel f 225
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa
Dirck Dircx van Tuynen
Thomas Everartss van Mylheze
Everart Jan Evertss van Mylheze

BP 1460-1461 Bakel f 225  Mylheze
Gerit Janss vanden Laer
Jonkvr. Anna weduwe van Gerit vander Aa en haar broer Goyart

BP 1460-1461 Bakel f 254  Milheze
Heilwich weduwe Jacop Aert Jueten
Jan die Wael
Henrick Marselis die Molner
Peter Janss die Bercker

BP 1460-1461 Bakel f 273
Aert, Jan, Jacop en Heylwich kinderen w. Aert Struelens (goederen ter Scaut)
Robbert van Neynsel 274
Jan Aertss van Bladel

BP 1461-1463 Bakel f6
Hr. Claes vander Dussen landtcommandeur van de Biezen geeft in erfp. aan Jan Myckart (die al op die hoeve zit) een hoeve (van thuis van Deurne) op gheen Hilacker aan die Beke om 4 mud rog Helmontse maat op Lichtm. en een grondc. 27 oct. 1461
(opmerking: KADOG regest 328)

BP 1461-1463 Bakel f 8v
Aleit weduwe van Dirck Gerit Sceper en haar zns. Gerit, Henrick en Denijs

BP 1461-1463 Bakel f 8v
Henrick van Beest bezitter van een huis, erf, hof, aangelag geheten tgoet tot Sceepstal, naast de hoeve tgoet ter Kemenaden.

BP 1461-1463 Bakel f 8v
Jan Aertss Bossus
Goossen Henrick Lynen
Hr. Jan Buys, priester

BP 1461-1463 Bakel f 134v
Joost van Holten man van Jonkvr. Margriet dr. w. Willem van Dynther X Jonkvr. Elsbeen Jan Wijflet
verkoopt aan Jan Bertout Janss van Wijflet
1/6 deel in een windmolen. 4 dec.1461

BP 1461-1463 Bakel f 161
Jan Aertss van Bladel
Peter Zibrechtss van Plees
Aert Aertss van Bladel
Corstiaen Campaerts zn. w. Jan van den Camp

BP 1461-1463 Bakel f 170
Jan Willemss Bierman man weduwnaar van Christijn Henrick Philips
Dirck Henrick Philipss

BP 1461-1463 Bakel f 172v
Gerit en Henrick zns. Engbrecht van Amstel X Hadewijch Gerit Philips
Henrick Koc, wolwever weduwnaar Lijsbeth dr. w. Engbrecht v. Amstel X Hadewijch

BP 1461-1463 Bakel f 220
Gerit vander Scaut nat. zn. w. Jorden vander Scaut, weduwnaar van Heylwich Goessens van Elekom, en zijn zoon Jan

BP 1461-1463 Bakel f 348v
Jan van Bladel, vleeshouwer
Dirk, Jan, Aleit en Lijsbeth kinderen w. Hubrecht (Hoebbe) vanden Rijpelsberge

BP 1461-1463 Bakel f 363
Dirck Matheeus Kytsart
Henrick en Jorden zns. w. Jan vander Schaut

BP 1461-1463 Bakel f 363
Dirck en Gerit zns. w. Aert Vrancken
Gerit Claes Hagens van Scijnle
Jan Aertss van Bladel

R1232 f 385v 12 do 21-04-1463. Vertaling Stan Ketelaars
Hr Nijcolaus van Dussen provinciaal van de balivia van Jonctis orde van H.Maria Jheresolonittanus, beloofde, voor zich en geheel voornoemde orde, aan Arnoldus Heer zv Ghisbertus, tbv hem en zijn vrouw Theoderica resp. de langstlevende, een lijfrente van 20 Overlens Rijns gulden geld van de keurvorsten of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, voor het eerst met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1463), gaande uit (1) een hoeve, in Gemert, ter plaatse gnd Haendel, die thans Nijcolaus van der Beersdonc als hoevenaar bezit, (2) een hoeve, gnd het Guet ten Nuwenhuijs, in Gemert, ter plaatse gnd Mildschot, die thans Petrus die Smijt als hoevenaar bezit, (3) een hoeve, gnd Mildschot, aldaar, die thans Johannes van den Zande als hoevenaar bezit, (4) een hoeve, deels gelegen in Bakel en deels in Gemert, ter plaatse gnd op Grotel, (5) alle andere hoeven, goederen, tienden, molens, cijnzen, renten en pachten die aan voornoemde hr Nijcolaus en orde behoren, gelegen of te betalen in Gemert en elders onder de villicatio van de stad Den Bosch. Hij beloofde garantie op verband van alle goederen van zowel de orde als de balivia van Jonctis en met name van de commendarij van Gemert. Voornoemde Arnoldus Heer verklaarde een brief te hebben ontvangen met de zegels van voornoemde hr Nijcolaus, commendatoren en andere mannen van voornoemde orde, waarin de lijfrente staat, waarmee hij deze lijfrente kan manen, en verder niets.

BP 1232 f 385v 13 do 21-04-1463. Vertaling Stan Ketelaars
En hij kan altijd terugkopen, elke gulden met 10 dezelfde guldens, de rente van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen.

BP 1461-1463 Bakel f 388v
Gerit zn. w. Udeman die Wolf
Henrick Janss die Bercker
Henrick die Hanscoemeker zn. van Peter Janss

BP 1461-1463 Bakel f 462
Henrick Henrix van Beest
Henrick Gerrit Selen
Jonkvr. Heilwich dr. w. Henrick van Beest

BP 1463-1464 Bakel f36
Ghijsbert Janss vanden Maey
Henrick, Gerit en Aert zns. w. Henrick Thijss
Jan Gerit Kaerls

BP 1463-1464 Bakel f 36
Cornells, Margriet en Margriet de jonge kinderen, Mathijs Henrick Thijss

BP 1463-1464 Bakel f 60
Jan van Bladel, vleeshouwer
Jan Byerman zn. w. Wellen Korstiaens
Jan Willemss

BP 1463-1464 Bakel f 74v
Frederick Michelinc zn. w. Jacop
Peter Claess van Bakel
Goessen Toelinc

BP 1463-1464 Bakel f 222
Gerit Knuyt
Ghijsbert Janss vanden Waey
Jan Gerit Kaerls

BP 1463-1464 Bakel f 74v
Joost, Kathelijn en Ermgart kinderen w. Jan vander Overschot

BP 1463-1464 Bakel f 82v
Jacop nat. zn. Jan Wellenss van Beke heeft opgedr. aan een sekr. t.b.v. Mr. Gerit Hornken, priester, die hoeve van “Loeffenne” (van w. Gerit van Ampstel) te Bakel bij de brug. 23 juii 1464
Marcelis van Hoculem had die hoeve van Loeffenns opgedr. aan Jacop nat. zn. Jan Wellens van Beke.

BP 1463-1464 Bakel f 135v
Jan Byerman zn. w. Willem Korstiaens heeft opgedr. aan Jan Willemss van Erpe 4 buunder beemd “die Vloet”
een wei eeussel “die Loybrugge”
en een stuk hei “den Berchart”. 13 sep.1464
(Jan Byerman had die verkr. van Jan van Bladel, vleeshouwer)

BP 1463-1464 Bakel f 164v
Willem Henrix van Beest bezat erven op Sceepstal

BP 1463-1464 Bakel f 177v
Gerit Thomass vander Eycken
Jan en Aert, zns. w. Aert Mickart en Jan Hubrechtss van Rypelsberch hadden de helft van de hoeve “tguet te Tuynen” in erfpacht gekregen van Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stoven, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic.

BP 1463-1464 Bakel f 177v
Jan zn. w. Jan van Loen alias die Guylicker

BP 1463-1464 Bakel f 207v
Ansem van Bladel zn. w. Jan Giben verkoopt Ghijsbert Ansems vander Eycken een huis op Overschot en landerijen. 6 sep.1464

BP 1463-1464 Bakel f 222
Henrick, Gerit en Aert zns. w. Mathijs Henrick Thijss
Lijsbeth weduwe Peter Brugmans

BP 1463-1464 Bakel f 224v Bruheze
Mechtelt weduwe Claes van Colen
Aert Bremmen
Daniel van Bruheze

BP 1463-1464 Bakel f 232v
Jan van Overschot van Bakel

BP 1464-1465 Bakel f27
Peter Willem Tuppens
Aert die Cuper
Henrick van Thuynen

BP 1464-1465 Bakel f 27
Philip Jan Philipss
Henrick Gerit Celen
Rutger van Eyck+

BP 1464-1465 Bakel f 39
Broeder Goossen van Herentals prior der Predikheren inden Bosch
Aert Metten Sweger
Jan die Wylde

BP 1464-1465 Bakel f 39
Jonkvr. Hadewijch vander Schaut vrouw van Geerlinck Watermale

BP 1464-1465 Bakel f 66v-67
Lijsbeth Roelofs vander Hyndert
Peter vander Schaut (nat. zn. Jacop.67) man van Henrixken Roelof (Goyarts)
vander Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 66v
Jan Aert Cortsmitss+
Henrick Vlemync
Peter Henrick Sweverss man van Kathelijn Roelof Goyarts vander Hyndert 67

BP 1464-1465 Bakel f 67
Goyart en Lysbeth kinderen w. Roelof Goyartss vander Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 168
Peter de oude zn. w. Jan Brouwers
Dirck Jan Rietvoerts
Peter en Jan zns. w. Jans Brouwers

BP 1464-1465 Bakel f 172
Goyart en Lijsbet en Jan en Claes nat. kinderen w. Roelof Goyartss vander Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 172
Peter Henrick sWevers man van Kathelijn nat. dr. w. Roelof Goyartss vander Hyndert
Peter nat. zn. w. Jacop vander Schaut man van Henrixken nat. dr. w. Roelof van Hyndert

BP 1464-1465 Bakel f 172
Jan Aert Myckaert
Jan nat. zn. Lambert van Beke
Jan Bierman zn. w. Wellen Corstiaens

BP 1464-1465 Bakel f 172
Willem en Jan zns. van Jan Willem Janss
Willem, Jut en Aleyt kinderen Henrick sCrammen

BP 1464-1465 Bakel f 174v
Willem Yewaen Goyartss man van Aleyt Henrix vander Heyden
Mathijs Janss die Beircker

BP 1464-1465 Bakel f 184
Lambert Aert Heyntkens
Goyart Willem Copijs
Heilwich Thomas vander Vesten

BP 1464-1465 Bakel f 234
Jan nat. zn. Jan Wellenss van Beke heeft opgedr. aan broeder Matheeus Gerit Celen, regulier rector der zusters van Helmond, de hoeve “Loeffenne”, bij de brug (van w. Gerit van Amstel). 11 jan.1465 n.st.
Jacop nat. zn. Jan Wellenss van Beke had de hoeve “te Loeffenne” verkregen van Marcelis van Hoculem.

BP 1464-1465 Bakel f 266v
Dirck, Claes, Willem, Aert, Aleyt en Agnes kinderen w Willem van Bergelen
Henrick Wijnrix van Herende
Dirck de molenaar van Lyeshout
Aert vanden Griende+

BP 1464-1465 Bakel f 267v
Willem Willemss van Bergelen
Henrick Aertss van Herende
Dirck de molenaar van Lieshout
Jan en Peter, Gerit, Andries en Margriet, kinderen w. Jan vander Vloet zn. w. Jan vanden Hoernic

BP 1465-1466 Bakel f65
Peter Henrick sWevers
Mathijs de Beircker
Reyneer Henrick sWevers

BP 1465-1466 Bakel f 121v
Aert Marcelis Sijlmans vernadert de hoeve “Loefvenne” (die broeder Matheeus Gerit Selen, priester, verkregen had van Jacop van Beke, nat zn. Jan van Beke)
5 okt.1465

BP 1465-1466 Bakel f 129v
Jan en Henrick, Mechtelt, Gerit, zns. Jorden Janss vander Schaut en hun schoonbroer Henrick van Beest (tgoet “ter Schaut”)

BP 1465-1466 Bakel f 162v
Jan nat. zn. w. Hr. Jan van Vijfeijcken, priester man van Margriet nat. dr w. Ghijssela nat. dr. w. Zeger van Wordragen en van w. Hr. Aert vanden Ghoer, perpetuus vicarius van Hees.

BP 1465-1466 Bakel f 162v
Willem vanden Ghoer man van Mechtelt en hun zns. Henrick en Gielis en hun schoonzoon Ghijsbert Willem Janss man van Jenneke.

BP 1465-1466 Bakel f 162v
Mechtelt en Kathelijn nat. drs. w. Hr. Aert vanden Ghoer, perpetuus vicarius van Hees, en van w. Ghijssela

BP 1465-1466 Bakel f 162v
Aert Haertscheen man van Jenneke nat. dr. w. Hr. Aert vanden Ghoer en van w. Ghijssela
Peter Haeck man van Yda nat. dr. w. Hr. Aert vanden Ghoer en w. Ghijsela.

BP 1465-1466 Bakel f 162v
Henrick Willemss vanden Ghoer

BP 1465-1466 Bakel f 209v
Goyart van Ayen

BP 1465-1466 Bakel f 210
Goyart vanden Rullen man van Hilleke Matheeus die Pesser
Rutger vanden Bomen (Bezit een hoeve op Mathijs eijnde.)

BP 1466-1467 Bakel f168
Een mis in de week – op St. Jans Baptist- en St. Anthonis altaar in de kerk van Bakel, gesticht door Jan van Bladel, vleeshouwer, met 16 vaten rog, Helmondse maat op Lichtm. uit een Hogenbeempt aen die Hogestraet in Doerne
Als die mis met wordt gelezen, moet de rector van dat altaar telkens een stuiver betalen aan de kerkmrs. voor de bouw der kerk.

BP 1466-1467 Bakel f 197v
tClaraklooster in den Bosch
Rutger Boest
Jorden Jordenss vander Oetheren
Aert Rover Boest zn. w. Aert Rover Boest

BP 1466-1467 Bakel f 206v
Jorden Jordenss vander Oetheren
Jan Roelofss van Maren

BP 1466-1467 Bakel f 267v (of 207v)  Milheze
Jan Janss van Gerwen (bezit een hoeve)
Aert Beerwout

BP 1467-1468 Bakel f7
Kathelijn weduwe Aert nat. zn . w. Pauwels Cupers, en haar kinderen Hector en Geertruyt.
Henrick Janss die Berker
Lijsbeth nat. dr. Jan Mickart

BP 1467-1468 Bakel f 11v
Jonkvr. Jenneke weduwe Jan die Luw, geeft aan haar kinderen Goyart, Jan, Adam, Wouter, Willem, Marselis, Heylwich, Margriet, Hadewijch, Alveraet, Oda en Margriet de jonge en Dierxke, haar tocht in een hoeve “op Vlinckenvloeghe”. 2-1-1468 n. st .

BP 1467-1468 Bakel f 18
Henrick Janss die Bercker
Lijsbeth nat. dr. w. Jan Myckart
Aert nat. zn. Pauwels Cupers
Gerit Janss van Amstel

R1237 1467-1468 Bakel f22v dd 2-3-1468
Jan Peter Hennekens man van Heilwich Jan van Oerle, geeft. in erfpacht aan Wouter nat. zn. w. Peter die Lu, 1/4 deel in huys, erf, hof, land en wei eusel tot Genen eijnd, om 2 mud rog Helmondse maat op Lichtm.  2 mrt.1468 n.s

R1237 1467-1468 Bakel f23 dd 3-3-1468
Jan Peter Hennekens, geeft die pacht van 2 mud rogge aan Jan Hubrechts vanden Rypelsberch. 3 mrt.1468 n.st.

BP 1467-1468 Bakel f 39v-40
Goyart nat. zn. w. Gerit vander Aa
Jan Aert Corstiaens
De tafel vande H.Geest in Bakel

BP 1467-1468 Bakel f 51v
Jan Rutgerss van Erpe (bezit de hoeve in Espe)
Henrick nat. zn. Hr. Dirck Hanrick Martens van Zoemeren, investiet van Zoemeren.

R1237 f 070r 01 ma 26-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert gemachtigd krachtens zekere brieven beloofde aan de secretaris, tbv Petra dvw Nijcolaus Spierinc en haar broer Anthonius zvw voornoemde Nijcolaus, voor de duur van het leven van voornoemde Petra en na haar overlijden voor de duur van het leven van voornoemde Nijcolaus als hij Petra overleeft, een lijfrente van 10 Overlens Rijnse gulden, 20 stuvers of de waarde ervan in ander goud voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, voor het eerst met Pasen aanstaande (zo 02-04-1469), gaande uit (1) 4 hoeven die behoren aan de orde van de H.Maria Jherosolomitanus van de balivia van Jonctis, gelegen in Gemert en Bakel, ter plaatse gnd Grotel, (2) alle andere hoeven, cultuurlanden, visrechten, jurisdicties, molens, cijnzen, pachten en renten die aan voornoemde orde behoren, gelegen onder de dingbank van Gemert, de parochie van Vught en elders onder de villicatio van de stad Den Bosch, (3) alle andere goederen die behoren aan voornoemde orde en balivia van Jonctis. Voorwaarde is dat Johannes Spierinc en zijn vrouw jkvr Elisabeth dvw Marselius die Lu resp. de langstlevende van hen beiden de rente zullen beuren, zolang voornoemde Petra resp. Anthonius leven. Voornoemde hr Arnoldus commendator verklaarde van Johannes Spierinc ontvangen te hebben 111 dezelfde guldens als koopsom van de rente.

R1237 f 070r 02 ma 26-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus beloofde aan de secretaris, tbv Theodericus die Lu zv Adam die Lu en zijn broer Godefridus die Lu zvw voornoemde Adam, een lijfrente van 10 dezelfde guldens op het leven van voornoemde Theodericus en na zijn overlijden op het leven van voornoemde Godefridus als die voornoemde Theodericus overleeft. Onder dezelfde voorwaarden als hierboven.

R1237 f 070r 03 ma 26-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus beloofde aan de secretaris, tbv broeder Marselius die Lu zvw Bertoldus die Lu kloosterling van Porta Celi, tbv hem en zijn natuurlijke zoon Henricus, Aan voornoemde broerder Marselius voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan zijn voornoemde natuurlijke zoon Henricus, een lijfrente van 10 dezelfde guldens. Verder hetzelfde als hierboven, echter uitgezonderd dat Johannes Spierinc en zijn vrouw zullen beuren; die clausule wordt weggelaten.

R1237 f 070r 06 di 27-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert beloofde aan de secretaris, tbv Willelmus zvw Johannes Willems soen en hr Rodolphus die Bever priester, aan voornoemde Willelmus voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan voornoemde hr Rodolphus voor de duur van zijn leven als hij Willelmus overleeft, een lijfrente te betalen van 8 dezelfde guldens, 19 stuvers of de waarde voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, voor het eerst met Pasen aanstaande (zo 02-04-1469), verder geheel zoals hierboven. Voornoemde hr Arnoldus verklaarde als koopsom van de rente 80 dezelfde guldens te hebben ontvangen.

R1237 f 070r 07 di 27-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Op dezelfde manier beloofde voornoemde hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert aan de secretaris, tbv voornoemde Willelmus zvw Johannes Willems soen en hr Johannes die Bever priester, aan voornoemde Willelmus voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan voornoemde hr Johannes voor de duur van zijn leven als hij Willelmus overleeft, een lijfrente te betalen van 9 dezelfde guldens, geheel zoals hierboven. Voornoemde hr Arnoldus verklaarde als koopsom van de rente 90 dezelfde guldens te hebben ontvangen.

R1237 f 070r 08 di 27-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert beloofde aan de secretaris, tbv voornoemde Willelmus zvw Johannes Willems soen en jkvr Hadewigis sBevers, aan voornoemde Willelmus voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan voornoemde jkvr Hadewigis voor de duur van haar leven als zij Willelmus overleeft, een lijfrente te betalen van 8 dezelfde guldens, geheel zoals hierboven. Voornoemde hr Arnoldus verklaarde als koopsom van de rente 80 dezelfde guldens te hebben ontvangen. Deze 3 brieven overhandigen aan hr Johannes.

BP 1467-1468 Bakel f 80
Jan Jan Vloeimans (met Jan Peter Hennekens en Gerit van Amstel) heeft gehuurd voor drie jaar v.w. Kerstm. ll. van de Hertogelijke rentmr. Goessen Heym de Vorsterij van Bakel, om 6 riders (van 26 stuivers) half op St. Jan en half op Kerstmis. 29 dec.1467

BP 1468-1469 Bakel f5
Jan Rutgers van Erp bezit de hoeve “Esp” (vroeger van Frederick Mychelinck)

BP 1468-1469 Bakel f 81  Bruheze
Aert Stamelart van Uden . . om van Marselis van Uden
Aert Stamelart zn. w. Henrick Kremer
Hogart en Hr. Aert zns. w. Goyart van Bruheze
pacht uit tgoet te “Bruheze”
Corstien vanden Meeracker
Jonkvr. Johanna weduwe Peter van Best

BP 1468-1469 Bakel f 98
Beatrijs weduwe Dirck Helmich van Kamyck (broer van Gerit)
Alart van Moersel
Gerit Janss van Ampstell

BP 1468-1469 Bakel f 195
Hoeve “Cruysschot” (maning van een pacht.)

BP 1468-1469 Bakel f 266
Broeder Matheeus Gerit Celen regulier kannunik, bestuurder van het regularissen klooster te Helmond, bezit de hoeve te “Loeffenne” (van w. Gerit van Amstel) bij de brug. (Willem had die hoeve verkregen van Jacop nat. zn. Jan Willems van Beke)

BP 1468-1469 Bakel f 310v
Jan, Adam, Willem en Margriet kinderen w. Jan die Luw, hebben opgedr. aan hun broers en suster Goyart, Wouter, Marselis en Alveraet, vier achste delen in een hoeve in Bakel en een beemd op Meelschot in Ghemert. 11 mrt.1469 n.st.

BP 1468-1469 Bakel f 310v
Hubrecht Dirx, pachter op een hoeve van w. Jan die Luw

BP 1468-1469 Bakel f 332v
Jan Joesten van Weert verkoopt aan Jan Bierman, een stuk land “die Langmil” in Milheze. 27 apr.1469

BP 1468-1469 Bakel f 352v
Lucas Marcelis vander Eycken man van Jonkvr. Marie Jan van Amstel weduwe van Frederick Michelinck
Jan Rutgers van Erpe man van Jonkvr. Ermgard dr. w. Frederick Michelinck X Jonkvr. Marie
Gerit Jan van Amstel

BP 1468-1469 Bakel f 362v
Marcelis Thomass vander Eycken man van Heylwich Aert Goyarts
Lambert Lambert Alijtens
Jan Robberts vanden Vossenberch

BP 1468-1469 Bakel f 26v
Jan Steenwech, rentmr. van Echternach, verhuurt aan Willem Byerkens van 16 jaar v.a. St. Jan ll. de kleine tiend (van Echternach) inde Par. Bakel. Kosteloos zolang Willem leeft.
Sterft Jan, dan houdt de huring op, ook als Willem sterft houdt de huur op.
16 dec.1469

BP 1468-1469 Bakel f 148v
Peter Jan Huyben
Jonker Willem van Gent

BP 1468-1469 Bakel f 186
Aleyt weduwe Jan van Asperen, bontwerker
Thomas van Mameren
Jan van Authoesden
Cornelis Aert Vrient
die hoeve van Loefvenne van w. Gerit van Amstel
Marten Jan vander Bogart

BP 1468-1469 Bakel f 186v
Engbert van Uden zn. w. Jan Luedinx
Goyart Mostart man van Deliaan Jan Luedinx
Aert Zweders
Jan vanden Bosch nat. zn. w. Jan Herbert Brants, bontwerker
Mathijs Janss die Berker

BP 1468-1469 Bakel f 352v
Jan Henrick Coensoen man van Hilleken Willem Jan Sterken van Helmont
Jan zn. w. Jan van Authoesden
tklooster Marienhage bij Eijndoven.
die hoeve te Papenrijt van w. Jan van Authoesden

BP 1468-1469 Bakel f 437
Henrick Robbertss vanden Vossenberch
Frederick Michelinc  437v
Jacop Willem Soems

BP 1468-1469 Bakel f 494
Andries en Jan zns. w. Henrick vander Merendonck

BP 1468-1469 Bakel f 499v
Jan nat. zn. w. Hr. Gerit van Eyck, priester
een huis op Esp (vroeger van Frederick Michelinc; later van Jan Rutgers v. Erp)
Henrick Henrick Wouterss

BP 1469-1470 Bakel f26v 16-12-1469
Jan Steenwech, rentmeester van Echternach, verhuurt aan Willem Byerkens voor 16 jaar vanaf st jan ll. De kleine tiend (van Echternach) in de parochie Bakel
Kosteloos zolang Willem leeft, sterft Jan, dan houdt de huring op. Ook als Willem sterft houdt de huur op.

BP 1469-1470 Bakel f148v
Petr Jan Huyben
Jonker Willem van Gent

BP 1469-1470 Bakel f186
Aleyt wed van Jan van Asperen, bontwerker
Thomas van Mameren
Jan van Autheusden
Cornelis Aert Vrient

BP 1469-1470 Bakel f186
Die hoeve van Loephenne van wijlen Gerit van Amstel
Marten Jans van den Bogart

BP 1469-1470 Bakel f186v
Engbert van Uden zn w Jan Ludinx
Goyart Mostart, man van Deliaan Jan Ludinx
Aert Zweders

BP 1469-1470 Bakel f186v
Jan van den Bosch nat zn w Jan
Herbert Brants, bontwerker

BP 1469-1470 Bakel f186v
Mathijs Jans die Berker

BP 1469-1470 Bakel f352v
Jan henrick Coensoen, man van Hilleken Willem Jan Sterken van Helmont
Jan zn w Jan van Authoesden
Klooster Marienhaghe bij Eijndhoven

BP 1469-1470 Bakel f352v
Die hoeve Te Papenrijt van w Jan van Authoesden

BP 1469-1470 Bakel f437, 437v
Henrick Robbertis van den Vossenberch
Frederic Michelinc
Jacop Willem Soems

BP 1469-1470 Bakel f494
Andries en jan zoons van w Henrick van der Merendonck

BP 1469-1470 Bakel f499v
Jan nat zn w heer Gerit van Eyck priester
Een huis op Esp vroeger van Frederick Michelinc, later van Jan Rutgers van Erpe

BP 1469-1470 Bakel f499v
Henrick Henrick Wouterssn

BP 1470-1471 Bakel f 12
Broeder Matheeus Gerit Celen, regulier kanunnik en bestuurder van tregularissenklooster te Helmont, heeft opgedr. namens tklooster aan Cornelis Aert Vrient, die hoeve te “Loefvenne” (van w. Gerit van Amstel) bij de brug.
20 okt.1470
Broeder Matheeus had die hoeve verkregen van Jacop nat. zn. Jan Wellens van Beke.

BP 1470-1471 Bakel 30v
Jonker Willem van Ghent, bezit de hoeve te Asdonck

BP 1470-1471 Bakel 62v
Marcelis Moerkens
De kinderen w. Peter Henrick Clerx
Dirck Willemss die Weer

BP R1240 1470-1471 Bakel 93v
Gerit Henrix vander Hallen, bezit die hoeve “Dieprijt” tot Ghenen Eijnde.

BP R1240 1470-1471 Bakel 166v
Hr. Ghijsbert, priester, Ricart en Henrick zns. w. Ghijsbert Mullinck en hun schoonbroers Engbert Henrick Kempe, man van Aleijt en Jan Aert Jacops man van Jut
Willem Bouman
Jan Wael
Claes der Kijnder alias Plaetmeker
Joost Willem Peters
Jan Didden
Thomas Blockmaker  167
Jan Wael

BP 1470-1471 Bakel 167
Henrick vanden Beirken
Jan van Berflaesschen
Fueyssa dr. w. Ghijsbert Vullinck

BP 1470-1471 Bakel 223
Gerit Alartss van Middelrode man van Kathelijn Jacop Gielis Cuper
Jan Janss van Authoesden  223v
Claes van Lymborch
hoeve Papenrijt

BP 1470-1471 Bakel 230
Jacop Gerit Jan Vrancken
Dirck en Gerit, zns. w. Aert Vrancken
Gerit Claes Hagens van Scijnle
Yda weduwe Jan van Bladel, vleeshouwer
Henrick en Jorden zns. w. Jan vander Schaut
19 buunder land in dat Broecker Schaut bij Rijpelberchsacker

BP 1470-1471 Bakel 242
Aert Henrick Vrederix (bezit een huis in Milheze in die Vennen)
Hr. Henrick Dirck Ansems, priester

BP 1470-1471 Bakel 258v
Lijsbeth weduwe Henrick Geritss vander Merendonc
Claes van Lymborch
Jacop Henrick Geritss vander Merendonc
de hoeve Papenrijt was van Jan Janss van Authoesden (in 1471 blijkbaar van Claes van Lymborch)

BP 1470-1471 Bakel 277v
Hr. Jan Sluyter van Bakel, priester

BP 1470-1471 Bakel 279
Jan en Margriet en Goyart kinderen van w. Jan Goyart Huben des Mersmans, en hun schoonbroers; Andries Lodewijxkss vander Strijpt man van Aleit, Aert Michiels vander Weteringen man van Lisbeth en Lodewijck Lodewijck vander Strijpt man van Jut
Wautger Geritss vanden Yevelaer weduwnaar van Aleyt Jan Goyart Huben des Mersmans

BP 1470-1471 Bakel 279
Jan zn. w. Claes van Kessel X Jut Goyart Huyben des Marsmans
Peter Pauwels Theeuss man van Jut en nun zn. Goyart

BP 1470-1471 Bakel 279
Henrick Gielis Willemss
Jonkvr. Heilwich Henrix vander Schaut (beurde vroeger een pacht uit de hoeve “die Papenrijt”)

BP 1470-1471 Bakel 279
Hubrecht Goyart Huben des Mersmans
Jan Leunis vanden Kelre
Yda weduwe Jan Aertss van Bladel, vleeshouwer

BP 1470-1471 Bakel 279v
hoeve “die Hoge Schaut” (van Ida weduwe van Jan Aertss van Bladel.)
(vroeger van Robbert Robbertss van Neynsel)

Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795
1516  Akte van overdracht, verleden voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, van erfpacht van 1 mud rogge uit huis, hof, land en weide in Bakel, Op Rucvoirt, door Arnoldus Ade, priester, aan Hendrik Bredebaart
Datering 1470

BP 1471-1472 Bakel f40
Jan en Aert zns. w. Aert Mickaert en Jan Hubrechts van Rijpelsberch, hadden de helft vande hoeve “tguet te Tuynen” (van w. Amelis van Milheze) in Milheze in erfpacht gekregen van Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stoven, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic.
Amelis Henrick Stovens
Frederick Jan Claess 40v

BP 1471-1472 Bakel f 40v
Houtwassen op Berchvlaes en in die Beircken

BP 1471-1472 Bakel f 41v
Jan Bierman heeft opgedr. Jan Claess vanden Hoeve, een stuk lans die “Langmil” in Milheze 4-1-1472 n.st.
(Jan Bierman had ’t verkregen van Jan Joosten van Weert)

BP 1471-1472 Bakel f 41v
Jan Bierman heeft opgedr. Jan Claess vanden Hoeve, een stukje land “dat cleyn Milleken” in Milheze 4-1-1472 n.s.

BP 1471-1472 Bakel f 109v
Jonker Willem van Ghent, Hr. van Rijxstel, Aerle, Beek en Stiphout bezit de hoeve ter “Asdonck”

BP 1471-1472 Bakel f 199
Hoeve “Papenrijt”, vroeger van Jan van Authoesden, nu van Claes Claess Sufflet

BP 1471-1472 Bakel f 239
Jan Goyart Bossus
Gerit, Henrick en Denijs zns. w. Dirck Geritss Sceper
Goessen Henrick Selen van Helmont
tgoet tot Sceepstal. naest tgoet ter Kemenaden

BP 1471-1472 Bakel f 314
Willem Peter Keelbreker en Jan Marten Pauweter, manen pachten uit de hoeve “Cruysschot”

BP 1471-1472 Bakel f 365
Aert Hepken Janss van Wetten
Jan Janss die Haze man van Leyt Jan Hepken Jan van Wetten

BP 1471-1472 Bakel f 365
Claes van Limborch, pleiter
Goyart Henrick Cupers, bontwerker
pacht uit het goed “Papenrijt”

R1242, 1472-1473 Bakel f47
Jan Templer zn w Thomas, man van Yda dr. w. Jan Janss van Loen alias die Guylicker een erfpacht van 5 lopense rogge vroeger aan Gerard zn w Thomas vander Eycken behorend, tweederde parten van een erfpacht van zes mud rogge maat van Helmond welke pacht Jan en Aert broers, kinderen van wijlen Aert Myckart en Jan zn w Hubert van Rypelberch betalen aan Ansem zn w Jan Maes soen voor twee derde parten en Melis zn w Henric Stoven soen voor het andere derde part erfpacht te betalen uit de helft van de hoeve genaamd tguet Ter Thuynen voorheen van Melys van Milheze gelegen in Bakel ter plaatse Milheze en uit het toebehoren van genoemde hoeve aan genoemde Ansem en Melis en Lucas zn w Thomas zn w Jan Maessoen en Jan van den Hoernic en hun medeefgenamen behalve twee houtwassen, waarvan een ter plaatse Die Berchvlaes en de andere ter plaatse Die Beircke gelegen en welke pacht van vijf lopense rogge voornoemd genoemde Jan zn w Jan van Loen voorheen van genoemde Gerard zn w Thomas vander Eycken verwierf, overgedragen aan Aert zn w Aert Gebackemans

BP 1472-1473 Bakel f 85
Henrick en Jan nat. zns. w. Berthout van Wijfflet X Margriet nat. dr. Hr. Henrick vander Heyden
Jan wett. zn. w. Berthout Wijfflet

BP 1472-1473 Bakel f 85
Jan Willemss van Dynther en Joost van Holten, bezitten 1/6 deel in een windmolen

BP 1472-1473 Bakel f 93
Willem Jan Dicbier man van Jenneke Jorden vander Schaut (weduwe van Jan v. Haerlem)
Dirck en Joest, zns. w. Jan van Haerlem X Jenneke Jorden vander Schaut

BP 1472-1473 Bakel f 93 (zie ook 257)
Goyart vander Heyden Aertss (93v) man van Agnes dr. w. Jan van Haerlem X Jenneke Jorden v.der Schaut
Amijs Peter Didden 93v

BP 1472-1473 Bakel f 93v
Jorden vander Schaut+ man van Jonkvr. Reyse+
Aert Sluyter

BP 1472-1473 Bakel f 153v
Henrick Henrick Wouterss
Frederick Michelinck
Jan nat. zn. w. Hr. Gerit van Eyck, priester
Mathijs Janss die Beircker

BP 1472-1473 Bakel f 163
Hr. Gijsbert, Ricard en Henrick, priester zns. w.. Gijsbert Vullinc en hun schoonbroers Engbert Henrick Keympe en Jan Aert Jacopss

BP 1472-1473 Bakel f 163
Jut weduwe Ansem Janss vanden Berflaesschen en haar kinderen Dirck en Mechtelt

BP 1472-1473 Bakel f 163
Herinxke dr. w. Henrick Martens X Mechtelt Ansem Jan vanden Berflaesschen

R1242 1472-1473 Bakel f 163  i.m.
Henrick Jacopss vanden Loeken
Jan Henricxs van Oerle
Gevart Jan Peterss

BP 1472-1473 Bakel f 163
Joost Willem Peterss
Jan van Berflaesschen
Jan Wael

BP 1472-1473 Bakel f 192
Hr. Henrick vander Aa, ridder, Hr. van Buckhoven zn. w. Gerit zn. w. Gerit zn. w. Hr. Gerit vander Aa, ridder
St. Geertruidsklooster in den Bosch

BP 1472-1473 Bakel f 192
Dirck Dirx vander Vesten had een erfp. gekregen (vroeger, van Gerit zn. w. Hr. Gerit vander Aa, ridder
De hoeve “tot gheenen Eijnde (vroeger van Goyart van Sceepstal)

BP 1472-1473 Bakel f 192v
Mr. Jan Marcelijs van  Bakel

BP 1472-1473 Bakel f 204
Jan Rutger Willemss van Erpe, bezit een hoeve op Espe

BP 1472-1473 Bakel f 214
Gijfken (=Genofa) weduwe van Dirck Dirx die Bever
Gijsbert Lambertss van Rijsingen
Joost Wiilem Peters, bakker

BP 1472-1473 Bakel f 215
Zuster Sophie Doncs, int St. Geertruidsklooster in den Bosch dr. w. Willem Donck X Barbara
Eva, begijn in den Bosch weduwe van Mathijs Cleijnael
Hoeve (van Henrick Gert Colen)
Hr. Mathijs, priester, zn. w. Willem Donk X Barbara
Mr. Aert vanden Cluyten man van Hillegont dr. w. Willem Donck X Barbara

BP 1472-1473 Bakel f 250
Alveraet dr. w. Jan die Lu (bezit 1/4 deel in de hoeve te “vlinkevloege”, vroeger van haer vader)
Jan van Hedel.

BP 1472-1473 Bakel f 282
Peter Henrix vanden Hovel weduwnaar van Hadewijch Wouters vanden Staeck
Henrick vanden Goer
Jan Dirck Pauwelss

BP 1473-1474 Bakel f80v
Hoeve tguet “der Asdonck” (van Willem van Ghent)

BP 1473-1474 Bakel f 131
Willem Peter Artss
Goyart van Lyemde
Hr. Mathijs, priester, Hillegont en Sophie (zuster in St. Geertrudisklooster in Den Bosch), kinderen van Willem Donck.

BP 1473-1474 Bakel f 131v
Mr. Aert vander Cluyten man van Hillegont Willem Donk

BP 1473-1474 Bakel f 271
Henrick die Hantscoemeker Janss
Gerit Udemanss die Wolff
Aert Reyners van Kemenaden man van Heylwich Henrick Jan die Hantscoemeker

BP 1473-1474 Bakel f 276v
Hoeve “Cruysschot” aan die Aa, van Everart Gevartss van Doernen, met 6 mudzaad bouwland, 19½ bunder beemd en nog 8 bunder beemd.

BP 1474-1475 Bakel f11v
Jonkvr. Heylwich Henrick van Beest
Beatrijs Henrick van Beest
Margriet dr. w. Ghijsbert Kuyst X Katherijn Henrik van Beest

BP 1474-1475 Bakel f 52
Gerit Henrick Celen (krijgt de helft van die Beestsche heyde in Milheze)
Rutger Henrix van Beest

BP 1474-1475 Bakel f 165v
Aert Lambert Arntss
Henrick Jacopss vander Loeken
Peter en Henrick, zns. w. Jan Peterss vanden Loeken

BP 1474-1475 Bakel f 165v
Thomas Goyart Maess

BP 1474-1475 Bakel f 166
Jacop Willemss die Oem

BP 1474-1475 Bakel f 166-166v
Jan zn. w. Aert van Vranckenvoert X Hillegont en zijn schoonzoon Henrick Gerit Gieliss man van Marie

BP 1474-1475 Bakel f 170
Jan en Rutger zns. w. Dirck Ancemss
Jan Byerman zn. w. Wellen Wellenss de oude

BP 1474-1475 Bakel f 170
Hr. Henrick Dirck Ancems, pr.
Aert Henrick Vrederix .
Gielis Dirx vander Poorten

BP 1474-1475 Bakel f 174
Dirck Aert Arntss van Aerle
Henrick Myckarts
Peter en Henrick zns. w. Jan Peterss

BP 1474-1475 Bakel f 181v
Jorden Jorden Jordenss vander Oetheren
Jan van Brakel zn. w. Eustaes van Brakel de oude
Cornelis Aert Vrients
pacht uit het goed “Loefvenne”

BP 1474-1475 Bakel f 186v (257)
Lucas Celen Ansemss man van Jonkvr. Marie Jan van Amstel weduwe van Frederick Michelinc
krijgt van Jan Rutgerss van Erpe man van Jonkvr. Ermgart Frederick Michelinc een hoeve op Espe in Bakel met beemden onder Erpe en Beke 23-3-1475 n.s.

186v
Hr. Willem van Erpe, ridder vernadert de hoeve op Espe op 5-3-1476 n.s.
en geeft die weer aan Lucas Celen Ansemss op 31-5-1476

BP 1474-1475 Bakel f 187
Jan Janss van Authoesden (bezit. de hoeve Papenrijt)
Jan Aertss van Erpe

BP 1474-1475 Bakel f 188v
Dirck Willemss die Weder, kerkmr. van Helmond.
Goyart vanden Rullen
Michiel Goyarts van Aeyen

BP 1474-1475 Bakel f 188v
Rutger vanden Bomen (bezat vroeger een hoeve op Mathijs eijnde)

BP 1474-1475 Bakel f 196v
Lucas Marcelis Ansemss man van Jonkvr. Marie (wedue van Frederick Michelinck)
bezit een hoeve op Esp (vroeger van Frederick Michelinck)
Henrick Myckart

BP 1474-1475 Bakel f 197v
Jacop Jacopss vander Schaut en zijn zoon Jan
Ida weduwe van Jan van Bladel (198.) bezit de Hoeve “die Hoge Schaut”

BP 1474-1475 Bakel f 285v
Claes van Lymborch, advocaat heeft opgedr. Jan Aertss van Espe, de hoeve “die Papenrijt”, vroeger van Jan van Authoesden, met alle beesten daarop. (pachter Thomas die Raet). 24-1-1495 n.s.

BP 1475-1476 Bakel f94
Lucas Celen man van Jonkvr. Marie, weduwe van Frederick Michelinck
Jan Rutgerss van Erpe .

BP 1475-1476 Bakel f 94
Hr. Willem Rutgerss van Erpe, ridder, heeft vernaderd een hoeve ( van w. Frederick Michelinck) op Espe. 5-3-1476 n.s.

BP 1475-1476 Bakel f 101v
Hr. Jan van Attendoren, pastoor in Gemert, Bakel en Doerne, van de Duitse orde

BP 1475-1476 Bakel f 110v
Margriet wedue Jan Noeden, bezit 1/6 deel in de hoeve “Cruysschot”

BP 1475-1476 Bakel f 131 (134v) (136)
Gerit van Berkel beurde vroeger chijnzen in Bakel
(Behorende bij de chijnsen van Asten)

Heerlijkheid Asten, 1337 – 1955
177  Akte van verklaring, verleden voor schepenen ‘s-Hertogenbosch, door Bertold Back dat hij zich houdt aan akte, waarbij hij van Peter van Bousiez, heer van Heeswijk, Dinther, Asten en Gestel bij Oisterwijk, heerlijkheid, hoge en lage justitie, kasteel en andere rechten en goederen in Asten had verkregen, als ook aan akten, waarbij grondcijnzen van Asten en Bakel door Peter Bousiez aan Herman Coenen, en door Herman Coenen aan hem Bertold waren overgedragen
Datering 1476

BP 1475-1476 Bakel f 203
Gerit zn. w. Roelof Serijs X Katherijn
en zijn broers Adam en Peter
Jan Wellenss van Beke
Jan Aertss van Erpe
die hoeve “te Papenrijt (van wijlen Jan van Authoesden)

BP 1475-1476 Bakel f 224v
Mathijs Jan Aertss die Beircker
Frederick Michelinck 225
Henrick Henrick Wouterss
Jan Hubrechss vanden Rijpelsberghe

BP 1475-1476 Bakel f 224v
Aleyt en Lijsbeth drs. w. Hubrecht van den Rijpelsberghe
Joost Arntss vanden Berge, smid van Gemert

BP 1475-1476 Bakel f 327v
Jan zn. w. Jan nat. zn. Jan Tyelenss
Jan Aert Engbertss

BP 1476-1477 Bakel f87
Willem Peterss Keelbreker, maant een pacht van 2 mud en 6 sesteren rog, uit de hoeve “Cruysschot” en uit 8 bunder beemt daaraan.

BP 1476-1477 Bakel f 149
Jan Aert Engbrechss
Jan zn. w. Jan nat. zn. w. Jan Tyelen
Henrick Robbertss vanden Vossenberch

BP 1476-1477 Bakel f 172
Jacop Jacopss vander Schaut weduwnaar van Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe
en zijn zoon Jan
Jan Aerts van Erpe  172v

BP 1476-1477 Bakel f 202
Henrick Matheeus Willemss
Jan Aert Engbrechts man van Lijsbeth Lambert Willems
Jenneke en Katherijn drs. w. Marten Goessen Ansemss

R1246 f297v dd 16-1-1477
Amelis zn w Henrick Stovensoen weduwnaar van Lysbeth dt w Engbert vanden Hoeve het vruchtgebruik in een erfpacht van een mud rogge van een erfpacht van twee mud rogge dat hem toebehoort in een erfpacht van zes mud rogge maat van Helmond, welke erfpacht Jan en Aert, broers, kinderen van wijlen Aert Mickart en Jan zn w Hubert van Rijpelberch betalen aan Ansem zn w Jan Maessoen voor twee derde delen en genoemde Amelis voor het andere derde deel erfpacht in Mylheze te leveren van en uit de helft van de hoeve genaamd tGuet ter Thuynen van wijlen Melis van Mylheze gelegen in de parochie Bakel ter plaatse Milheze en verder uit het toebehoren van die hoeve waar ook gelegen, aan genoemde Ansem, Melis en Lucas zns w Thomas zn w Jan Maessoen en Jan van den Hoernic en hun medeerfgenamen behalve twee houtwassen met toebehoren waarvan een ter plaatse Die Berchvlaes en de andere ter plaatse Die Beirxcken welke Jan Aert en Jan voornoemd voorheen van Ansem, Melis, Lucas en Jan vanden Hoernic voornoemd voor de genoemde pacht van zes mud rogge in pacht kregen, overgedragen aan Henrick zijn zoon ten behoeve van hem en van Melis, Jan, Heylwich en Engel zussen, kinderen van Melis en wijlen Liesbeth.
Genoemde Henrick heeft genoemde erfpacht overgedragen aan Gerard zn w Wouter vanden Bosch mede namens Melis, Jan, Heylwich en Engel

R1246, f297v dd 17-1-1477
Genoemde Gerard heeft genoemde pachten overgedragen aan Rodolph zn w Peter Haeck ten behoeve van hemzelf en Anthonis, Geertruy en Joriske zijn natuurlijke kinderen van hem en van Heylwich dt w Jan Wolfs en ten behoeve van zijn andere erfgenamen …. …. Genoemde pacht genoemde Gerard huis en hof en een stuk akkerland daaraan van drie lopense land of daaromtrent gelegen in Gemert tussen de kinderen van wijlen Jan van Schuyl enerzijds en de erfgenamen van wijlen Joost? … anderzijds strekkend van de weg tot aan genoemde Gerard zoals zij zeiden, aan genoemde Rodolph cum suis in pacht gegeven

BP 1476-1477 Bakel f 304v
Jonkvr. Heylwich van Beest maant chijns uit de hoeve op Scheepstall

BP 1477-1478 Bakel f35v
Jan Sijmon Jan sBrouwerss
Dirck Janss Rietvoert
Peter Sijmon Jan sBrouwerss
Willem Robbrechts vanden Vossenberch 36

BP 1477-1478 Bakel f 80
Jacop Jacopss vander Schaut weduwn. Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe
en zijn zn. Jan

BP 1477-1478 Bakel f 80
Ida weduwe van Jan van Bladel en haar zn. Henrick
(bezitters vande hoeve “die Hoge Schaut”)

BP 1477-1478 Bakel f 132
Roelof Peter Haecx
Jan Knuyts

BP 1477-1478 Bakel f 132-132v
Anthoniske, Geertruyt en Joriske. nat. drs. Roelof Peter Haecx en van Heylwich Jan Wolfs (zijn dienstbode)

BP 1477-1478 Bakel f 132v
Amelis Henricx Stoven weduwn. van Lijsbeth Eremberts dr. vanden Hove en zijn kinderen : Henrick, Amelis, Jan, Engel en Heylwich

BP 1477-1478 Bakel f 132v
Jan en Aert, zns. w. Aert Mickart en Jan Hubrechts van Rijpelsberch hadden de helft vande hoeve “tguet te Thuynen” in erfpacht
(de hoeve was vroeger van Amelis van Mylheze.)

BP 1477-1478 Bakel f 132v
Ansem Jan Maess
Lucas Thomas Jan Maess
Jan vanden Hoernic

BP 1477-1478 Bakel f 132v
Gerit Wouterss vanden Bosch

BP 1477-1478 Bakel f 171
Hoeve Sceepstall
(huizen, schuuren, hoven, landen, beemden, weiden(euselingen) en heide)

BP 1477-1478 Bakel f 211
Zusters in O.L.Vrouwe Wijngaert te Weert
Willem Jan Sterken van Helmont
Jan Janss van Authoesden
Aert en Herman, zns. w. Jan Sterken
Die hoeve te Papenrijt (van w. Jan van Authoesden)

BP 1477-1478 Bakel f 237
Oda Dirx Henrix die Vischer (van Os) weduwe van Jan die Weert
en haar zn. Dirck
de hoeve “tgoet te Cruysscot (van Everart van Doernen)
Cornelis Aert Vrients

BP 1477-1478 Bakel f 306
Aert Henncxx sKijvits (bezit een huys in Mylheze)

BP 1477-1478 Bakel f 341
Peter Aert Gieliss
Goyart Goyart Copijs

BP 1477-1478 Bakel f 384
Lijsbeth weduwe Ghijb Ansems van Bakel, procedeert tegen Lucas Celen, vorster tot Bakel over ’t afhalen van haar schapen.

BP 1477-1478 Bakel f 423
Cornelis Aertss Vrient (bezit die hoeve “te Loefvenne”)
Jan nat. zn. Hr. Wauter van Beke, pr., nat. zn. w. Jan van Beke
(die hoeve Loefvenne was vroeger van Gerit van Amstel

BP 1478-1479 Bakel f83
Amelis Henrick Stoven
Lucas Thomas Jan Maess
Jan vanden Hoeric

BP 1478-1479 Bakel f 83
Frederick Jan Claess
Jan en Aert zns. w. Aert Mickaert
Jan Hubrechts van Rijpelsberch
Ancem Jan Maess

BP 1478-1479 Bakel f 83
Amelis van Milheze (bezat vroeger de hoeve “tguet te Tnuynen” in Milheze)

BP 1478-1479 Bakel f 83
Anthonia, Geertruyt en Joriske, nat. drs. Roelof Peter Haecx en van Heylwich Jan Wolfss

BP 1478-1479 Bakel f 196v
de tafel vande H.Geest

BP 1478-1479 Bakel f 244
Jan die Olysleger zn. w. Claes Molleneer man van Reynswijch Jorden vander Schaut (bezit een huis op die Donk bij die Schaut)
Jan Aertss Horrickman

BP 1479-1480 Bakel f6v
Jacop Jacopss vander Schaut wedn. Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe
en zijn zn. Jan

BP 1479-1480 Bakel f 6v
Jacop Peterss van Brede man van Gerwijch dr. Jacop Jacops vander Schaut X w. ttargnet Rutgers van Erpe

BP 1479-1480 Bakel f 88
Dirck vander Aa

BP 1479-1480 Bakel f 93v
Goessen Henrick Celen (bezitter van 3/6 delen vande hoeve “Seheepstal)

BP 1479-1480 Bakel f 103
Art die Sluyter en Gherit van Bakel, gedeputeerden van Bakel
(over de kaart der gemeynt den Pedel)

BP 1479-1480 Bakel f 108v
Gerit Henrick Celen (bezitter vande hoeve “het Mastbroeck” in Milheze)
Jonkvr. Heilwich Henrick van Beest

BP 1479-1480 Bakel f 166
Jacop Peterss van Brede man van Geerwich Jacop Jacop vander Schaut
(bezit de helft vande hoeve “die Leeghe Schaut”)
Willem Claes Kepken

BP 1479-1480 Bakel f 166
Jan Jacopss vander Schaut
(bezit die helft vande hoeve “die Leeghe Schaut”)
Jacop Peterss van Brede
(bezit die helft in de hoeve “die Moelenhof”)

BP 1479-1480 Bakel f 166v
Jonkvr. Heilwich van Beest
Goessen Henrick Celen (bezitter van tgoet “te Scheepstall”)

BP 1479-1480 Bakel f 224v
Henrick Rutgerss van Beest
Henrick Everarts van Doernen

BP 1479-1480 Bakel f 381
Jan Dirck Scolasters man van Guedelt dr. w. Jan die Wert X Oda Dirck Henrick Visschers
Claes Willem Schentkens
Cornells Aert Vrient

BP 1479-1480 Bakel f 381v
Dirck Henrick van Rijpelsberch
Henrick die Visscher

BP 1480-1481 Bakel f….
Henrick en Jan zns. Ansemss van Bakel

BP 1480-1481 Bakel f 252v
Willem Janss van Gerwen heeft opgedr. Jan Bertouts Wijffelet 1/3 deel in de windmolen van Bakel en ’t maalrecht  21 feb.1481 n.s.

BP 1480-1481 Bakel f 252v
Adam, Cornelis en Aleyt nat. kinderen Jan Bertouts Wijfelet en van
Deliaen Jan van Rijcxtel

BP 1480-1481 Bakel f 365v
Lucas Ancem Celen man van jonkvr. Marie wed. Frederick Michelinck
(bezit een hoeve- afkomstig van Fred. Michelinck, ter pl. geh. Espe)

BP 1480-1481 Bakel f 435
Jan, Dirck en Lijsbeth kinderen w. Henrick Jan Henricx X Kathelijn dr. w. Jan van Loefen en zn.van Jan Claes

BP 1480-1481 Bakel f 435
Gerit van Amstel (bezat 1/6 deel vande hoeve “ter Bruggen)
Cornelis Vrient

BP 1480-1481 Bakel f 435
Gerit van Amstel (bezat tgoet “Loeffen” bij de Brug)
Peter Janss van Loeffen

BP 1480-1481 Bakel f 435
Aert Jan Aertss van Uden
Ghijsbert Danels

BP 1480-1481 Bakel f 454
Jacop van Brede man van Jonkvr. Geerwich dr. Jacop vander Schaut X w. Jonkvr. Margriet Rutger v.Erp

BP 1480-1481 Bakel f 454
Die hoeve ten “nederschaut” met 3 mudzaad bouwland, 3½ bunder wei en eo
Van Jacop vander Schaut wedn. van Jonkvr. Margriet Rutger v. Erpe
(en zijn kinderen Jan en Jonkvr. Geerborch)

BP 1480-1481 Bakel f 463v
die hoeve te Papenrijt (vroeger van Jan van Authoesden.)

BP 1480-1481 Bakel f 463v
Jan Henrick Coenss
Jan Aertss van Erpe
Jan Keymp

BP 1480-1481 Bakel f 511v
Willem Claes Kepken
Katherijn wed. van Willem Claes

BP 1480-1481 Bakel f 511v
Jacop Peterss van Brede bezat de helft inde hoeve “die Leeghe Schaut”
(de andere helft was van Jacop Jacopss vander Schaut.)
(deze hoeve was vroeger van Jacop vander Schaut)

BP 1480-1481 Bakel f 511v
Jacop Peterss van Brede, faezat de helft van de hoeve “die Moelenhoff)

BP 1481-1482 Bakel f170
Peter en Jan zns. Sijmon Jan sBrouwerszn. X Hilleke Lippers Metten dr.
Jan Ancem Korstiaens man van Hilleke Jan die Wit
Mr. Jan Weers
Reyneer Goossen Ansems en Jan Jan sWittens voogden over de onm. kinderen Peter Jan Jansen de Witten

BP 1481-1482 Bakel f 176  (evt.170)
Jan vander Maesen
Jan die Huysman
Jan die Wit
Aleit Willem Strammen

BP 1481-1482 Bakel f 181
Ghijsbert Gerit Denkens man van Heilwich dr. w. Jan van Uden X Kathelijn Jan van Loeffen

BP 1481-1482 Bakel f 181
Gerit van Amstel (bezat vroeger 1/6 deel inde hove “ter Bruggen”)
Jan van Loeffen zn. van. Jan Claess
Corneliss Aert Vrient

BP 1481-1482 Bakel f 323v
Frederick Michelinc (bezat een hoeve in Espe)
Lucas Marcelis Ansems man van Jonkvr. Marie weduwe w. Frederick Michelinck

BP 1481-1482 Bakel f 323v
Henrick Jans Myckart weduwnaar van Zuzanna Goyarts van Buedel
en zijn kinderen Luytgart en Geertruyt, Goyart, Jan, Aert en Peter, Heylwich en Mechtelt
Jan Myckart Janss
Jan Goyart Snabben

BP 1481-1482 Bakel f 416
Michiel zn. w. Goossen vanden Berge X Heilwich Jan die Lu
Aert Metten zwagher
Jan Wael

Jan die Lu
Gijsbert Gijsbert Gijsbert Vullinc
Mathijs Janss die Bercker
Lodewijck Aerts van Milheze

BP 1481-1482 Bakel f 439
Jan Janss Kanapart (bezit een hoeve vroeger van Henrick Celen)

BP 1481-1482 Bakel f 490
Jan Byerman zn. w. Wellen Corstkens de oude
Lambert Lambertss vander Cruysschot

BP 1481-1482 Bakel f 561v
Hr. Mathijs, priester, zn. w. Willem Donck X Barbara Mathijs Cleijnael
Mr. Aert vanden Cluyten man van Hillegont dr. w. Willem Donk X Barbara voorn.

BP 1481-1482 Bakel f 562
Goyart van Lyemde, bakker
Willem Peter Artss
St. Geertruidsklooster inden Bosch.

BP 1482-1483 Bakel f64v
De susters van Maria Wijngaard te Weert
Zuster Jut Willem Mostels
Willem Sterkens
Hubrecht Dirck Huben
Jan Peter Janss van Bakel
Hr. Henrik Dreycort, priester

BP 1482-1483 Bakel f 113v
Jan zn. Jacop Jacopss vander Schaut X w. Jonkvr. Margriet Rutgers van Erpe verkoopt Hr. Robbert van Erpe, priester, kannunik van St. Lambrecht in Luik en persoen van Vechel, die hoeve ter Schaut in Bakel. 21-2-1483 n.s.

BP 1482-1483 Bakel f 113v
Jacop Jacopss vander Schaut weduwnaar van Jonkvr. Margriet Rutgers van Erp en zijn zoon Jan

BP 1482-1483 Bakel f 151v
Willem zn. w. Jan die Luw krijgt van zijn broer Jan en zijn schoonbroers 1/4 deel in de hoeve “die Vinkenvloege” bij de kerk

BP 1482-1483 Bakel f 178v
Dirck Lucass van Oetmaershem van van Lijsbet
(wed. van Gijsbert Ansems vander Eycken)

BP 1482-1483 Bakel f 179
Mathijs die Bercker Janss
Ansem onm. zn. Gijsbert Ansems (vander Eycken)

BP 1482-1483 Bakel f 179
Bernt Geritss van Eerde man van Barbara Henrick Henrick Arnts des Spelmekers
Henrick Elyas Henrix Tongelaer
Mathijs Janss die Bercker

BP 1482-1483 Bakel f 195v
Willem Zuermont en zijn zn. Jan

BP 1482-1483 Bakel f 199v
Henrick en Rutger zns. w. Henrick van Beest
Gijsbert Kuyst zn. w. Jan Aert Udemanss
(bezitter van een hooghuys op Sceepstal)
Beatrijs en Heilwich drs. w. Henrick van Beest voorn.

BP 1482-1483 Bakel f 227
Henrick Marcelis Ansemss (van Bakel)
Willem Zuermont

BP 1482-1483 Bakel f 233v
Goyart Henrix vanden Nuwenhuys
Willem Robbert Willemss vanden Vossenberch
Mathijs Janss die Bercker

BP 1482-1483 Bakel f 284v
Claes Janss vander Papendonck
Dirck die Bercker
Juffr. Heilwich van Padbroeck
en Juffr. Cnode, vande abdij Bijnderen

BP 1482-1483 Bakel f 285
Jan van Erpe, wonend in- Doernen
Cornelis Aert Vrients
Aert Janss vander Papendonck

BP 1482-1483 Bakel f 316
Frederick Michelinck Jacopsn. (bezitter van een hoeve op Esp, groot 4 mudzaad land)

BP 1482-1483 Bakel f 316
Meeus Claess Spierinck
De zusters achter de Tolbrug in Den Bosch

BP 1482-1483 Bakel f 522
Jan vander Aa had 1/3 deel van die chijns van Myllees bij Bakel, verkregen van zijn broer w. Hr. Henrick vander Aa, Hr. van Auchoven

BP 1482-1483 Bakel f 545v
Willem Willemss van Kigler
Jan Jacopss vander Schaut
Gerit van Berkel

BP 1483-1484 Bakel f….
Peter Janss die Bercker
Jan Arnt Korstkenss
Jan Gijsbertss vander Berken
Henrick Brebart

BP 1483-1484 Bakel f 114
Peter Aert Deliss
Wouter Willem Wouterss

BP 1483-1484 Bakel f 175
Katherijn vander Dozeldonck wed. van Goossen Henrick Selen van Helmont
en haar drs. Lijsbeth en Hadewijch
tgoet tot Sceepstal bij tgoet ter Kemenaden.

BP 1483-1484 Bakel f 175v
Jan Aertss Bossus
Gerit Gerit Doelmans man van Hadewich Goossen Henrick Selen van Helmont

BP 1483-1484 Bakel f 175v
Rutger Henrick van Beest
Jan zn. w. Jan Beck

BP 1483-1484 Bakel f 177v
Gerit Gieliss Qualey man van Lijsbeth dr. w. Gijsbert van Peelt Sloetmeker X Aleyt Matheeus Ketsart

BP 1483-1484 Bakel f 177v
Henrick en Jorden zns. w. Jan vander Schaut
(bezitters van 2/3 deel van 19 buunder lans in dat Broeckschaut bij die Rijpelsberchsacker)

BP 1483-1484 Bakel f 177v
Jan Aertss van Bladel+ voor 1483 man van Ida
Dirck Matheeus Kitsart

BP 1483-1484 Bakel f 382v
Dirck Mostart en zijn dochter Luytgart en zijn zoon Matheeus
Jan Janss van Vaerlaer

BP 1484-1485 Bakel f79
Jan Jan Kanapart
Gerit Doelman man van Heylwich dr. w. Goessen Jan Celen X Geertruyt

BP 1484-1485 Bakel f 79
Jan Robben had die hoeve “die Cram Aa” gepacht

BP 1484-1485 Bakel f 117
Jonkvr. Marie Jan van Amstel weduwe Frederick Mychelinck, later weduwe van Lucas vander Eycken, verkoopt aan Hr. Marteliaen van Eynatten, commandator in Gemart, een hoeve (van w. Jan van Amstel) op Esp etc.etc.

BP 1484-1485 Bakel f 237v
Mr. Claes Clauwart, doctor in de medicijnen heeft opgedr. – na gerechtelijke verkoop- aan Marcelis Lamberts Aleyten soen “die hoeve te Vennehoff” aen den Spoelhoevel
(vroeger van Beatrijs vander Velde). 5-3-1585 n.s.

BP 1484-1485 Bakel f 379
Everart Gevartss van Doernen
Lambert Corstiaens van Doernen
Mr. Marten van Zoemeren, kanunnik in Den Bosch

BP 1484-1485 Bakel f 469v
Hr. Aert Peter Michielss, priester
Cornelis Aert Vrients (bezitter van “t goet Loeffen” aan die Brugge)

BP 1484-1485 Bakel f 469v
Jan Janss Keymp

BP 1485-1486 Bakel f123
Jan Peters van Rode man van Luytgart Denijs Claes die Wever
Aert Janss die Vrieze
Peter van Bruessel

BP 1485-1486 Bakel f 123v
Gerit die Vrieze zn. w. Jan van Tuyftheze
Henrick Aertss vanden Vijffeycken

BP 1485-1486 Bakel f 171v
Dirck Janss van Bruheze man van Lijsbet Marselis van Os
Lyppert van Eyck
Jan Janss Beck

BP 1485-1486 Bakel f 171v
de Meester van thuys van Postel
Jan Zelen zoen van Bakel
Emont Aelberts Buc van Lyt

BP 1485-1486 Bakel f 190-190V
Corstiaen en Aert zns. w. Jan Corstiaens X Mechtelt

BP 1485-1486 Bakel f 218v
Hugo Claes van Berkel man van Jonkvr. Ida Willem Zuermont
Aert Jan Knuyts
Henrick Marselis Eijnskens

BP 1485-1486 Bakel f 276
Peter, Gielis en Corstiaen zns. w. Aert Gielis sVriezenzn
Aert en Marselis zns. w. Aert Aert Gieliss sVriezen

BP 1485-1486 Bakel f 276
Peter Sijmonss die Brouwer man van Heilwich Aert Gielis sVriezen
Gerit Willemss vander Heiden man van Jut Aert Gieliss sVriezen

BP 1485-1486 Bakel f 276
Jan Gerits vander Hoeven man van Laureynsken Marcelis Gielis sVriezen
Wouter Claess vanden Panthelaer man van Katherijn Marcelis Gielis sVriezen

BP 1485-1486 Bakel f 276
Goosen Everart Laureynss weduwnaar van Lijsbeth Marcelis Gieliss sVriezen
en zijn dochter Aleit

BP 1485-1486 Bakel f 276
Willem Jan Hannenzn
Hadewijch Liberts dr. van Groetel
Henrick Aertss vander Vijffeycken
Willem Aerts vander Vijffeycken

BP 1485-1486 Bakel f 388v
Peter Henrick Janss die Ridder
Jan Geritss Coenen man van Hillegont dr. (w. Henrick die Ghenser X Belia Henrick Jan die Ridder)

BP 1485-1486 Bakel f 388v
Henrick Henricx die Greve
Gerit Henrix die Ghenser

BP 1486-1487 Bakel f144
Ancem Willemss vanden Wijbossche man van Ida Jan Corstiaens dr.
Peter Janss Quap
Peter vanden Wijbosche Willemss
Aert Jan Corstiaens

BP 1486-1487 Bakel f 248v
Hr. Martheliaen van Eynatten, commandator van Gemert
Vrouwe Marie Jan van Amstel weduwe van Frederick Mychelinck
Ansem Maercelis vander Eycken
19-3-1487

BP 1486-1487 Bakel f 264v
Willem Jan Zonman
Jan Vloman van Bakel Janss
Heilwich nat. dr. w. Hr. Jan van Rode, priester

BP 1486-1487 Bakel f 264v
Lambert zn. w. Henrick Dirck Cuypers
en zijn zusters Guedelt, Marie en Heilwich

BP 1486-1487 Bakel f 264v
Katherijn en Margriet drs. w. Henrick Dirck Cuypers
en hun oom Dirck Dirck Cuypers

BP 1486-1487 Bakel f 264v
Henrick van Tricht man van Hillegont nat. dr. w. Hr. Jan die Rode, priester

BP 1486-1487 Bakel f 264v
Jan zn. w. Jan Beck

BP 1486-1487 Bakel f 267
Jenneke Marten Goossen Ansems
Lijsbet weduwe Jan Aert Engbrechss

BP 1486-1487 Bakel f 267
Aert Willemss vander Hautart man van Katherijn Marten Goossen Ansems
Henrick Mattheeus Willemss
Jan Aert Engbrechss

BP 1486-1487 Bakel f 269
Marcelis Lambert Aleytens geeft in erfp., aan Henrick Piram Moers Henricx
die hoeve “Vennehof” aenden Spoelhoevel.

BP 1486-1487 Bakel f 269
Beatrijs vanden Velde
Mr. Claes Clauwart, doctor in de geneeskunde

BP 1486-1487 Bakel f 322v
Henrick en Jan zns. w. Willem Henrixs van Audenhoven
Aert Aert Stevenss

BP 1486-1487 Bakel f 322v
Rutger Willem Rutgerss van Audenhoven
Luytgart en Matheeus, kinderen van Dirck Mostart
Goyart Reynerss

BP 1486-1487 Bakel f 550v
Hr. Henrick Dreycort, priester
de biechtvader van den zusterss-regularissen in Weert
Maria altaar inde kerk van Helmont

BP 1486-1487 Bakel f 551
Jan zn. w. Aert nat. zn. w. Hr. Jan van Rode, priester
Willem Jan Zonman
Jan Peter Hennekens
Hr. Henrick Dreycorts, priester

BP 1487-1488 Bakel f184v
Jan Henric Heertman
St. Gregorius in Den bosch

BP 1487-1488 Bakel f 184v
Hr. Wouter, priester, en Jan, zns. w. Henrick Henrick Henrix Bloymans
en hun zuster Aleyt

BP 1487-1488 Bakel f 334
Jan Dirck Wouterss man van Mechtelt Dirck Meeus dr.
Henrick die Sluyter

BP 1487-1488 Bakel f 445v
Henrick Matheeus Willemss
Jan Aert Engbrechss
Jenneke en Katherijn drs. w. Marten Goessen Ansems

BP 1487-1488 Bakel f 445v
Peter Aertss die Wyt man van Lijsbeth (weduwe van Jan Arnt Engbrechts)

BP 1487-1488 Bakel f 445v
Jan Claes Coelen

BP 1488-1489 Bakel f161v
De Meester der armen int groot ziekengasthuys, Den Bosch draagt op aan Jan Janss Beck, de helft van de hoeve “Papenrijt”

BP 1488-1489 Bakel f 161v
De hoeve “Papenrijt” was vroeger van Jan van Authoesden, daarna van Claes van Lymborch, advokaat, later van Jan Aert van Erpe
(die de helft vermaakte aent groot ziekengasthuys in Den Bosch.)

BP 1488-1489 Bakel f 162
Jan Jacopss vander Schaut, Groot ziekengasthuys (Hr. Dirck vander Elst)

BP 1488-1489 Bakel f 162
Mr. Aert Spyerinck, rector van een altaar Beneficie gecocht door Jan van Erpe in St. Jacopskapel in Den Bosch, draagt op aan Jan Janss Beck, de andere helft vande hoeve “Papenrijt”

BP 1488-1489 Bakel f 171
Hr. Jan Willemss vanden Berge, priester
Peter zn. w. Willem vanden Berge X Jenneke
en zijn broer Coenraet en zijn zuster Katherijn

BP 1488-1489 Bakel f 171
Iewaen Goyaerts van Dommelen
hoeve “die Kyvitsbrake” (vroeger van Willem van Eyndhoven dan van Willem
vanden Berge)

BP 1488-1489 Bakel f 207v  (Milheze)
Joost die Becker zn. w. Willem Peterss
Thomas Aertss vander Eycken

BP 1488-1489 Bakel f 334 (sceepstal)
Hr. Everart van Ameronge, priester
Ghijsbert Kuyst
Beatrijs Henrix van Beest
Heylwich Henrix van Beest  334v

BP 1488-1489 Bakel f 352
Aert Jan Knuyts
Henrick Marcelis Eijnskens
Hugo van Berkel

BP 1489-1490 Bakel f34v-35
Jan Marcelis Ansemss
Dirck Banss en Lambert Banss (broers)
Ansem Willemss vanden Wijbossche
Henrick Marten Ansemss

BP 1489-1490 Bakel f 91
Peter Vloymans, wonend in Bakel
de erfgenamen van Aert Roefs (in Milheze)
Lambert vanden Cruysschot (in Milheze)

BP 1489-1490 Bakel f 91  (Milheze)
Jan Wellenss Byerman geeft goederen ten erfcijns aan Jan Zibrechtss vander Heerstraten

BP 1489-1490 Bakel f 181
Gerit nat. zn. Lucass vanden Dozeldonck
Jan van Tongeren, wever
Peter van Neervenns in Milheze
Dirck die Greve

BP 1489-1490 Bakel f 181
Henrick Geritss van Heyst
Willem en Henrick Colen zns. w. Henrick Colen nat. zn. w. Henrick Colenss

BP 1489-1490 Bakel f 181
Aert Aert Appels man van Heilwich Henrick Henrick Truden van Helmont
Yewaen Mostart man van Margriet Gerit van Heyst

BP 1489-1490 Bakel f 181
Hr. Aert Peter Michielss van Helmont, kanunnik in Eyndhoven

BP 1489-1490 Bakel f 215
Aert Willem Losens
Frederick Jan Slaets
Dirck Aert Noydenss

BP 1490-1491 Bakel f94v
Thomas Janss die Wert
Aleijt die Berker

BP 1490-1491 Bakel f 134  (Milheze)
Aert Aert Juttens van Mylheze
Henrick Marselis die Molneer
Jan die Wael

BP 1490-1491 Bakel f 134
Jacop Mickarts zn. van Henrick Mickarts alias van Loeken

BP 1490-1491 Bakel f 134
Jan Willemss vanden Hertsberge
Aert Juttens van Milheze
Mercelis, Aleit en Lijsbeth kinderen van Willem vanden Hertsberge

BP 1490-1491 Bakel f 134
Andries Goedenss
Wouter en Jan zns. Gerit Terlinx
Jan Henrix Mostels
Henrick Scox
Henrick Wouter Terlinx

BP 1490-1491 Bakel f 162
Hoeve “die Lege Schaut” in die Schau
(vroeger van Jacop Peters vander Schaut, daarna van Jacop Peters van Brede, man van Geerlink Jacop Peeters vander Schaut en van Jan Jacop Peterss vanden Schaut)

BP 1490-1491 Bakel f 162
Hoeve “die Moelenhof”
Peter Jan Vuibss

BP 1490-1491 Bakel f 162-162v
Cornelis Peter Lambrechtss man van Lijsbeth Claes Kepken

BP 1490-1491 Bakel f 162-162v
Peter Goossenss die Rinckenmeker van Ruermunde, sloetmeker, man van Mechtelt (weduwe van Willem Claes Kepken.)

BP 1490-1491 Bakel f 178
Jan Sijmonss die Brouwer man van Ermgart (weduwe van Jan vander Vloet.)

BP 1490-1491 Bakel f 178
Jan en Gerit zns. van Gerit van Steyn
Peter en Andries zns. Jan vander Vloet
Jan Lambert Goessens Augustijnss, den spelmeker

BP 1491-1492 Bakel f127
Marcelis Lambert Aleyten
Gerit Janss van Bakel
Gerit Rutgerss van Eyck

BP 1491-1492 Bakel f 183v
Gerit Aertss van Helmont
Mr. Jan van Doernen, kanunnik in Den Bosch

BP 1491-1492 Bakel f 239v
Lambert Lambert (Lemmen) Aleyten vanden Zoersel
Mathijs die Berker (240)
Thomas Mathijss die Bercker

BP 1491-1492 Bakel f 240
Marcelis vander Ycken
Marcelis Lambert Aleyten
Mathijs Jan Bercker

BP 1491-1492 Bakel f 255
Lambert, Jan, Heilwich, Margriet, Jut, Katherijn en Henricxke kinderen van Rutger Jan Danelss X w. Heilwich

BP 1491-1492 Bakel f 255
Jan Gerit Bernyers
Henrick Jacopss vanden Loeken

BP 1491-1492 Bakel f 255
Gerit Nyerkens
Henrick Mickart nat. zn. w. Jacop vander Loeken

BP 1491-1492 Bakel f 255
Jan, Peter, Margriet en Jut kinderen w. Henrick Jan Danelss

BP 1491-1492 Bakel f 256v
Een altaar in St. Jacopskapel in Den Bosch
Die hoeve “Papenrijt vroeger van Jan van Autheusden, daarna van Claes van Lymborch, advokaat, dan van Jan Arntss van Erpe, dan van voorn. altaar, dan van Jan Janss Beck.

BP 1491-1492 Bakel f 268v
Joost Aertss vanden Berge
Frederick Mychelinck
Jan Hubrechtss van Rijpelsberg en zijn zusters Aleit en Lijsbet
Mathijs Janss die Bercker

BP 1491-1492 Bakel f 288v
Jonkvr. Margriet weduwe van Everart van Doernen geeft aan haar zoon Mr. Jan van Doernen, kanunnik in Den Bosch de hoeve “Cruysschot” in Bakel  4-7-1492

BP 1491-1492 Bakel f 413v
Henrick Marcelis Ansems
Hugo van Berkel

BP 1491-1492 Bakel f 495v
Adam Janss die Lu
Wouter en Berthe nat. kinderen w. Wouter Jan die Lu
Willem Pieckevet man van Dirxke Jan die Lu
Hoeve “Vlinkevloege”  (vroeger van w. Jan die Lu)

BP 1492-1493 Bakel f97
Henrick, Rutger en Gerit zns. w. Rutger Henrix van Eyck
Hr. Symon Henrix van Eyck, priester

BP 1492-1493 Bakel f 97
Luppert, Rutger en Willem zns. van Henrick Bonifaes van Eyck
Gerit Geritss vander Aa
Dirck Bartouts die Lu
Hr. Lucas en Hr. Jan zns. w. Jan vander Venne X Katherijn Rutger Henrix van Eyck

BP 1492-1493 Bakel f 142v
Hr. Jan en Hr. Wouter van Bruheze, priesters  (leven in 1386)
Jacop van Padtbroeck, wapendrager man van Heilwich van Bruheze
(hebben 2x patronaatsrecht van Katarine altaar inde kapel van Bruheze)

BP 1492-1493 Bakel f 142v
Wijnrick Jan Mauwartss van Doernen (leeft in 1386)
Katharina altaar inde kapel van Bruheze

BP 1492-1493 Bakel f 143 (Bruheze)
Mr. Jacop van Padbroeck alias die Jeger, rector van Katarine altaar inde kapel van Bruheze  (tienden van Bruheze)

Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795
433  1493 maart 14 (1) (decima quarta die mensis Marcii, feria quinta post Dominicam qua cantatur Oculi, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio)
Jacob Vogel van Amsterdam, draagt voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, rente van 10 mud en 18 vaten rogge, gevestigd op alle goederen in Bruheze van wijlen Godfried van Bruheze, schildknaap, alsmede op grote en kleine tienden van Bruheze, over aan Jacob de Padbroek alias de Jeger, rector altaar Heilige Catherina in kapel van Bruheze, welke rente deze Jacob eerder bij akte van schepenen van ‘s-Hertogenbosch had overgedragen aan Jacob Vogel voornoemd.
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch: Petrus de Vladeracken en Anthonius Spierink
Origineel (inventarisnr 1085)
Hier is door schepenen van ‘s-Hertogenbosch geen Paasstijl gebruikt
Datering 1493-03-14
Commanderij Duitse Orde in Gemert, 1249 – 1795
434  1493 maart 14 (1) (decima quarta die mensis Marcii, feria quinta post Dominicam qua cantatur Oculi, anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo tercio)
Jacob de Padbrouk alias de Jeger, rector altaar Heilig Katharina in kapel van Bruheze in Bakel, verklaart voor schepenen van ‘s-Hertogenbosch, dat Jacob Vogel van Amsterdam, bij akte van schepenen van ‘s-Hertogenbosch (vergelijk regestnr 433) aan hem, Jacob voornoemd, alle grote en kleine tienden in Bruheze in Bakel heeft overgedragen voor rectoraat van deze kapel
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch: Petrus de Vladeracken en Anthonius Spierink
Hier is door schepenen van ‘s-Hertogenbosch geen Paasstijl gebruikt
Datering 1493-03-14

BP 1492-1493 Bakel f 143
Arnt Arntss Stamelaert van Bruheze (leeft in 1392)
Goyart van Bruheze, wapendrager + voor 1392
Aleyt

BP 1492-1493 Bakel f 149v
Henrick Claes Philipss
Jan Janss die Rijne

BP 1492-1493 Bakel f 181
Aert Willem Lodens heeft opgedr. aan Dirck Aert Moyens een huis aent Noyeneinde, dat Aert vernaderd had (Dirck Aert Noydens had het opgedragen aan Frederick Jan Slaets)

BP 1492-1493 Bakel f 322v
Michiel Goyartss van Aeyen
Rutger vanden Bomen
Goyart vanden Rullen

BP 1492-1493 Bakel f 322v
Dirck Willemss die Weder
Jan Jan Moyen

BP 1492-1493 Bakel f 333v  (Milheze)
Jan Gerit Stanssen (bezitter van “Kaerlshoeve” man van Aertken Mathijs Beerker
Aleyt Mathijs die Beercker

BP 1492-1493 Bakel f 361
Goyart Goyart Goebels
Katherijn Thomas Celen dochter

BP 1492-1493 Bakel f 362v
Katherijn Marcelis Ansems vander Eycken
Gerit zn. Gerits van Ampstel X Belia Marcelis Ansems vander Eycken

BP 1492-1493 Bakel f 362v
Marcelis Marcelis Ansems vander Eycken
Ansem Ansemss vander Eycken
Sophie nat. dr. w. Jan van Luyten

BP 1492-1493 Bakel f 363
Jan Marselis Marceliss vander Eycken
Frederick Slaets zn. w. Jan Claess man van Aleit Dirck Smeets

BP 1492-1493 Bakel f 363
Heilwich, Jut en Mechtelt drs. Frederick Slaets X Heilwich (1ste vrouw)

BP 1492-1493 Bakel f 402
Jan Andriess vander Schueren man van Lijsbet dr. w. Jan nat. zn. w. Jan Brunincx
Thomas Matthijs die Bercker
Aert van Dynther geheten die Crom (bezat een hoeve in Bakel)

BP 1493-1494 Bakel f4
Aert Reynerss van Keymenaden man van Heilinc
Henrick die Hantscoenmeker zn. van Peter Janss
Cornelis Aerts Vrient

BP 1493-1494 Bakel f 101
Henrick Henrix van Beest
Jan Mathijss die Bercker

BP 1493-1494 Bakel f 101
Jan Henrix van Meyel man van Katherijn Mathijs die Bercker
Jan Gerit Stanssen man van Aertken Mathijs die Bercker
Thomas Mathijss die Bercker

BP 1493-1494 Bakel f 116
Zoete Jans dochter van Bladel krijgt bij een deling een hoeve.

BP 1493-1494 Bakel f 182
Hr. Wouter van Beeck, priester
Mathijs den Berker
Willem Dirck Louwerss
Katherijn Willem Dirc Lauwers wedue van Jan Kyevit alias Bollens en haar dochter Katherijn (vrouw van Peter Andries Marceliss)

BP 1493-1494 Bakel f 182v
Jan Mathijss die Berker

BP 1493-1494 Bakel f 196v
Goeyaert Henricx S… man van Ida Willem Dirk Louwers
Jan Mathijs die Berker

BP 1493-1494 Bakel f 196v
Hr. Wouter van Beeck, priester
Mathijs die Bercker
Willem Dirck Louwerss

BP 1493-1494 Bakel f 307
Willem Peterss vander Merevoert man van Heylwich Jan Corstiaens
Aert Jan Corstiaenss
Corstiaen Jan Corstiaens
Aert Jan Corstiaenss
Corstiaen Jan Corstiaenss

BP 1493-1494 Bakel f 307v
Goyart Henrix vanden Goer

BP 1494-1495 Bakel f18v
Hr. Dirck van Zoemeren, kapitteldeken in Eyndhoven
Martiliaen van Eynathen, commandator van thuys van Gemert

BP 1494-1495 Bakel f 188
Hr. Aert Peter Michiels, priester
de rector van kapel ten Broeck in Myerle

BP 1494-1495 Bakel f 188
Mechtelt weduwe van Jan Janss Keymp en haar kinderen Jan en Mr. Aert en Margriet (vrouw van Mr. Jan Claes vander Stegen)

BP 1494-1495 Bakel f 232
Henrick van Uden, kerkmr. van St. Jan in Den Bosch, heeft opgedragen Willem Pieckevet de hoeve “tgoet ter Asdonck”  8 mei 1495
Willem geeft die hoeve terug aen Henrick  22 mei 1495

BP 1494-1495 Bakel f 237
Marcelis Lambert Aleyten
Gerit Janss van Bakel
Corstiaen Henrix Stercken

BP 1494-1495 Bakel f 237
Henrick Claes Henricx’s
Gerrit Aertss van Helmond
Jan Jan Hannen
Gerit Rutgerss van Eyck

BP 1494-1495 Bakel f 237v
Mr. Willem vanden Bossche en Jan Henrix Bloyman, uitvoerders van het testament van Henrick van Aerle.

BP 1494-1495 Bakel f 264
Thomas zn. w. Mathijs die Bercker X Geertruyt
Jan Henricx van Meydel man van Katherijn Mathijs die Bercker

BP 1495-1497 Bakel f65
Thomas en Jan, zns. w. Mathijs die Bercker
Henrick Jan Mickartss
Echternachse tiend.

BP 1495-1497 Bakel f 221
Coenrart Ghijsbert Goyarts Keymp
Daniels van Bruheze
Mr. Jan zn. van voorn. Coenrart Keymps (krijgt van zijn vader 2 pachten tot ondersteuning van zijn studie)

BP 1495-1497 Bakel f 266
Henrick Celen
Jan Kanapart

BP 1495-1497 Bakel f 267v
Willem vanden Bossche en Jan Vloyman uitvoerder van het testament van Henrick v. Aerle
Maercelis Lambert Aleiten
Gerit Janss van Bakel

BP 1495-1497 Bakel f 267v
Corstiaen Henrix Stercken
Henrick Claes Henricxs
Gerit Aertss van Helmont
Jan Jan Hannen zoon.

BP 1495-1497 Bakel f 468v
Peter Peterss Velkener
Jan Claess die Wolff
Katherijn weduwe van Wouter Claess vanden Broeck

BP 1495-1497 Bakel f 500v
Lambert Aert sDeckers
Corstiaen Goyart Hellinx
Jenneke Goyart Hellinx
Marselis Reyner Schoens

BP 1497-1498 Bakel f317v
Jan Jan Willems van Erpe
Henrick Gerit Celen van Helmont
tafel vande H.Geest Helmond

BP 1497-1498 Bakel f 317v
Lambert Jan Willemss van Erpe

BP 1497-1498 Bakel f 394
Jan Aert Eyckmans, bontwerker
Adam Goyartss van Budel
Jenneke Goyart van Budel
Henrick Jan Myckarts

BP 1497-1498 Bakel f 394v
Margriet Henrick Peters

BP 1498-1499 Bakel f….
Jan Gerit Stansen man van Eerken Mathijs die Bercker
Mr. Goyart vanden Velde, kanunnik in Den Bosch

BP 1498-1499 Bakel f 67v-68
Willem nat. zn. w. Hr. en Mr. Henrick van Herzel, (vicarius perpetuus der kerk van Bakel) en van w. Lijsbeth Gerits van Bergelen

BP 1498-1499 Bakel f 68
Jenneke nat. dr. w. Hr. en Mr. Henrick van Herzel, vicarius perpetuus der kerk van Bakel) en van w. Lijsbeth Gerits van Bergelen

BP 1498-1499 Bakel f 161v
Wouter Claess
Jan Geritss vander Hoeven
Aert Willemss vanden Vijffeycken 161v-162

BP 1498-1499 Bakel f 161v-162
Goossen Everart Laureijns weduwnaar van Lijsbet Marcelis Moels en zijn dochter Aleyt

BP 1498-1499 Bakel f 162
Marselis Moels alias die Vrieze
Jan Janss die Vrieze man van Lijsbet Ansem van Scerpenberch

BP 1498-1499 Bakel f 344v
Henrick Belyen geheten Myckart (van Bakel)
Hr. Henrick van Essche, priester
Hr. Willem Arntz. kapitteldeken in Oirschot

BP 1498-1499 Bakel f 345
Willem Alarts geheten Ghijssels

BP 1499-1500 Bakel f55v
Jonker Yewaen van Cortenbach, Hr. van Keerbergen (bezit een hoeve in Milheze)

BP 1499-1500 Bakel f 294
Peter Geritss vander Hallen

BP 1500-1501 Bakel f238
Frans Peter Jans Vuchs en zijn zuster Lijsbet
Jacop Peterss van Brede, man van Geerwijch Jacop Peters vander Schaut

BP 1500-1501 Bakel f 238-238v
Cornelis Peter Lambrechs man van Lijsbet Willem Kepken
Peter Goossens die Rinckmeker, sloetmeker van Ruermunt, man van Mechtelt (weduwe van Willem Claes Kepken)

BP 1500-1501 Bakel f 267
Lambert, Jan en Oda kinderen w. Mathijs Kepkens alias Hoefkens zn. w. Pauwels Kepkens X Guedelt dr. w. Jan Kepken; X Lijsbet

BP 1500-1501 Bakel f 267
Peter Knoeden man van Hiilegont Mathijs Pauwels Kepkens
Lambert vander Moelen man van Willemke Mathijs Pauwels Kepkens

BP 1500-1501 Bakel f 267
Jan zn. w. Matheeus Pijnappel X Mechtelt dr. (w. Jan Kepken X Lijsbet Yngram Willem Pangelaert)

BP 1500-1501 Bakel f 267
Jan van Berflaesschen
Jan Wael, verwer

BP 1500-1501 Bakel f 267
Jan Diddensoen
Thomas Blocmeker

BP 1500-1501 Bakel f 267
Willem Bouman
Jan Willemss van Herenthem  267v

BP 1500-1501 Bakel f 267
Lodewijch Arntss van Milheze
Aert Metten Zwager
Henrick Beertken