GBr-10 a Index en regesten m.b.t. Gemert op het Bossche Protocol

Gemertse bronnen deel 10 a
Index en regesten betreffende Gemert en Van Gemert uit de Bossche Protocollen

Inleiding
De Bossche schepenprotocollen worden bewaard in het Stadsarchief van Den Bosch. Op deze Bossche Protocollen is een index gemaakt door Ferdinand Smulders en Mechelien Spierings. Deze index staat op fiches in kaartenbakken, eveneens bewaard in het stadsarchief van Den Bosch. De vermeldingen op de fiches in de kaartenbak Gemert zijn uitgetypt. Dat is de basis van dit bestand.
Daarnaast zijn vermeldingen opgenomen van leden van de familie Van Gemert uit andere kaartenbakken. In dit bestand is uitgebreidere informatie toegevoegd van Stan Ketelaars, die een aantal protocollen heeft uitgeschreven en vertaald. Ze zijn te vinden op de website van het Stadsarchief in Den Bosch: NL-HtSA Archiefnummer 1100 Collectie transcripties en bewerkingen van met name Bossche Protocollen gemaakt door dhr. S. Ketelaars.Daarnaast is een aantal vertalingen door Stan Ketelaars en Geertrui van Synghel opgenomen, die via Fred van Gemert beschikbaar kwamen.
Martien van Sleeuwen vertaalde een aantal akten betreffende Boekel. De akten die ook Gemert betreffen zijn in dit bestand opgenomen.
Tenslotte zijn veel akten opgezocht op de scans van de protocollen die op de website van het stadsarchief van Den Bosch staan. De tekst ervan is hier opgenomen voor zover ze door mij leesbaar waren en vertaald konden worden. Hier en daar is een verwijzing opgenomen naar andere bronnen of publicaties.
Een eerste versie is geplaatst in november 2008
Uitbreidingen in april 2009 en juli 2016, in mei 2019 is een flink aantal toevoegingen geplaatst aan de hand van de protocollen zelf. In juni 2020 is een volgende update geplaatst, gevolgd door updates in januari 2021, januari 2022 en januari 2023.
Jan Timmers

Afkortingen

dt, dochter

dts, dochters

ev, echtgeno(o)t(e) van

gnd, genaamd

jkvr, jonkvrouw

nat, natuurlijke

w, wijlen

zn, zoon

zns, zoons

zv, zoon van

zvw, zoon van wijlen

R1175

 

R1175 f56 25/10/1367
Heijman zvw Johannes de Hedechusen en Jacobus Scade beloofden aan Emondus, zvw Johannes van Ghemert 22 mottoon met Vastenavond as te betalen.

R1175, f5, 31v anno 1368
Heer Emont van Ghemert, investiet van Den Bosch

R1175, f57v, 3-11-1367; regest Ketelaars
Henricus genaamd Oedenzoon en zijn zoon Henricus beloofden aan Petrus van Berze, Johannes Weelken en Arnoldus Hoernken … 5 pond te betalen als zij worden aangesproken wegens goederen die waren van Johannes zoon van Zanderus Frunitor (=looier)
Theodericus de Ghemert en diens broer Marcelius kvw Ancelmus Sartor de Ghemert (sartor = snijder) beloofden in hetzelfde geval aan voornoemde Petrus, Johannes en Arnoldus eveneens 5 pond.
Henricus Oedenzoon en zijn zoon Henricus beloofden aan Rutger genaamd Weijndelmoeden zoon van Rode 32 pond 10 schelling 1 mottoon voor 28 groot gerekend te betalen met pinksteren over 1 jaar.
Marcelius en Theodericus broers genaamd van Ghemert kinderen van wijlen Ancelmus sartor de Ghemert beloofden aan Rutger genaamd Weijndelmoedenzoon van Rode 30 pond 10 schelling 1 mottoon voor 28 groot gerekend met pinksteren over een jaar te betalen.
Dezelfde Marcelius en Theodericus beloven aan Henricus Oeden t.b.v. van hem en zijn kinderen door voornoemde Henricus en zijn vrouw Elisabeth verwekt, een erfpacht van een mud rogge Bossche maat met lichtmis in ´s Hertogenbosch te leveren gaande uit de helft van een hoeve die was van wijlen Johannes zoon van Zanderus Frumentor in St Oedenrode ter plaatse Lake, reeds belast met de hertogencijns en met een erfpacht van 1 mud rogge maat van St Oedenrode.

R1175, f2 31-12-1367 Ketelaars, Bosch Protocol 1367, blz 144
Marcelis van Gemert zn w Ancem die Snyder van Ghemert verklaart ontvangen te hebben van Arnt Hoerntken 2 pond groten, die Jan Zanderi en diens vrouw Truda vermaakt hadden aan Willem, broer van Marcelis voornoemd, en diens dochter Jut
Peter van Berze verklaart ontvangen te hebben van Arnt Hoerntken 18 pond die Jan en Truda voornoemd hadden vermaakt.
Peter van Berze verklaart ontvangen te hebben van Marcelis van Ghemert 8 pond, die Jan en Truda voornoemd vermaakt hadden aan Peter.
Zie ook het testament van Jan Sanders (leerlooier) en Geertrui zijn vrouw in het Archief Tafel vd H Geest Den Bosch, regest nr 616 (1367, 3 september)

R1175 f73 dd 13-4-1368
Henricus gnd Oeden zoen handschoenmaker en Theodericus gnd van Ghemert riemmaker verpachten aan Rutgherus gnd Wendelmoden zoen van Rode een hoeve eertijds van wijlen Johannes Zandert leerbewerker in St Oedenrode voor een periode van 9 jaar ingaande pinksteren aanstaande. Verpachters en met hen Henricus, Oda, en Connegundis kinderen van voornoemde Henricus Oeden zoen en Ancelmus zoon van Marcelius sartor van Ghemert beloofden garantie. De oogst zal voor de helft van de verpachters en voor de helft van de pachter zijn uitgezonderd de opbrengst van een nieuwe tuin welke voor voornoemde Ruthgerus is. De beesten zullen gemeenschappelijk zijn.

R1175 f34v dd 14-7-1368 Ketelaars
Theodericus gnd van Ghemert droeg over aan Ghevardus Scummeken een erfcijns van 8 pond, 1 tournoois groot oud geld van de koning van Frankrijk voor 16 groot gerekend, welke cijns Nicholaus gnd van Heze beloofde aan Theodericus van Ghemert vader van voornoemde Theodericus, met lichtmis te betalen gaande uit goederen gelegen nabij Hees in een lang gnd Deigen welke waren van Johannes van Ghemert belast met 50 schelling aan Petrus Steenwech en 3 pond aan voornoemde Gevardus.

R1175, f60v 27-12-1368; Ketelaars, Bosch Protocol 1367, blz 135
Jan van Dorhout geeft aan Dirck van Ghemert, zoon wijlen Ancem die Snyder alle erfelijke en haaflijke goederen, geërft van wijlen Ghijsbrecht Gijsbrechtss. vander Coeveringen

R1175 f87, dd. 6-7-1385 regest Ketelaars
Johannes zvw Rutgherus van Ghemert verkocht aan Henricus van Bruessel een n-erfpacht van ½ mud rogge, in Veghel? te leveren, gaande uit (1) een stuk land gnd die Venakker, in Dinther, naast Mathijas van Hazelberch, (2) een stuk land aldaar, naast Ermgardis van Kilsdonc.

BP 1175 f 098v 08 ma 28-02-1368. Ketelaars
Voornoemde Gerardus zvw Henricus Crabbaert verkocht aan Johannes zv Boudewinus gnd Appelman een b-erfcijns van 8 pond geld, met Lichtmis in Den Bosch te betalen, gaande uit de goederen van Emondus van Ghemert zvw Johannes Elije kanunnik van Aken, te weten uit (1) een kamp dat behoort tot de goederen van voornoemde Emondus, gnd ter Aa, gelegen in Dinther, welk kamp daar gelegen is over de Aa richting Schijndel, 13 bunder groot, (2) 3 hofsteden in Dinther, (2a) die Kemmenaedse? Hofstad, (2b) des Molenaars Hofstad, (2c) de derde hofstad ligt naast laatstgenoemde, richting de goederen gnd ter Borch, welke cijns voornoemde wijlen Henricus van voornoemde Emundus gekocht had, en welke cijns aan voornoemde Gerardus bij deling gekomen was. Vervolgens deed Theodericus Stout ev Mechtildis dvw voornoemde Henricus afstand.

BP 1175 f 127r 07 do 25-11-1395. Ketelaars
Hubertus van Gemert ev jkvr Margareta dvw Arnoldus Heijme gaf uit aan Cristianus Bloijman een stuk land in Dinther, tussen voornoemde Cristianus Bloijmans enerzijds en ?Arnoldus Pauwels soen? anderzijds, strekkend met een eind aan de gemene weg en met het andere eind aan de sloot gnd die Hegge; de uitgifte geschiedde voor een n-erfpacht van 10 lopen rogge, Bossche maat, en 1 oude groot, met Lichtmis in Den Bosch te leveren en te betalen, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1397).

BP 1175 f 127v 04 ma 29-11-1395. Ketelaars
……. ……. maande 3 achterstallige jaren van een b-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Sint-Andreas in Den Bosch te leveren, gaande uit goederen gnd ten Kemenaden, in Gemert en uit andere goederen van Emondus zvw Johannes Emondi van Ghemert en van Arnoldus gnd van den Venne.
(betreft Emont van Gemert van Vroonhoven; Art van de Venne was zijn schoonbroer, man van Johanna)

BP 1175 f 131r 07 vr 13-12-1387. Ketelaars
Johannes van Ghemert de jongere droeg over aan zijn broer Hubertus alle tegoeden die aan hem verschuldigd zijn, in afkorting van de schulden die voornoemde Johannes aan voornoemde Hubertus verschuldigd is. De brief overhandigen aan voornoemde Johannes.

BP 1175 f 142v 02 di 04-01-1396.
Willelmus Houbraken droeg over aan Theodericus Rover 200 goede gulden geld van Gelre of ander paijment van dezelfde waarde, aan hem beloofd door Nijcholaus zv Hubertus van Ghemert Swenelden soen.
(Zie BP 1179 p 712v 12 do 10-07-1393, belofte op 24-06-1394 200 goede Gelderse gulden of de waarde te betalen.)

BP 1175 f 164r 07 di 06-06-1368. Ketelaars
Emondus zvw Johannes van Ghemert ev Elizabeth dvw Johannes gnd Lathouwer verkocht aan Cristianus gnd van Zon de oudere (1) de helft in een huis en erf in Den Bosch, in de Kolperstraat, op de hoek van de Peperstraat, tussen de Peperstraat enerzijds en erfgoed van Ghisbertus gnd Godens anderzijds, (2) ¼ deel in een huis en erf achter voornoemd huis en erf gelegen, tussen voornoemd huis en erf enerzijds en erfgoed van Hadewigis van Helvort anderzijds, welke helft en ¼ deel aan voornoemde Emondus en zijn vrouw gekomen waren na overlijden van Petrus gnd Cleijsken.

R1175 f179 dd 11-3-1369  Ketelaars Bosch Protocol 1369 blz 101
Jan van Gemert zoon van Weyndelmoedis verwerft 8 mottoen en een halve last paling van Bruijstinus zoon van wijlen Jacobus genaamd Hacken soen van Gravia.

R1175, f 180v dd 20-3-1369 Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 115
Heer Gerlach van Ghemert, kanunnik in Aken, verpacht de hoeve Ten Bleckers in Erpe aan Fredericus zoon van Willelmus Hoernken voor 3 jaar.

R1175, f182v dd 5-4-1369 Ketelaars, Bosch Protocol 1369 blz 131
Jan van Ghemert zn w Jan vander Heze verkoopt erfpachten uit goederen te Heeswijk aan Theodericus de Yper priester t.b.v Marcelius van der …. (wolwever). De onderpanden aangekomen aan …gardis, dochter van Godefridus genaamd Lizen soen.

R1175, f185, dd 13-4-1369
Heer Emond van Ghemert, investiet van ‘s-Hertogenbosch.

R1175, f189v, dd 30-5-1369  Ketelaars, Bosch Protocol, 1369, blz 187
Theodericus van Ghemert verkoopt aan Volcquinus zoon van wijlen Amisius….. Amersfort een aantal cijnsen.
Elders (JT): Volcwijn Mijssen van Amersfort

R1175, f197 1-8-1369 Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 246
Arnt Claes van Rillaer(?) en Yda dt w Henrick van Ghemert hebben opgedragen aan Sophia nat dt w Lijsbeth Henrix van Ghemert (zuster van Yda voornoemd) en van Willem van Nuwelant, alle goederen geërft van voornoemde Liesbeth in Roesmalen en Nuwelant

R1175 f198 25-8-1369 Den Bosch;  Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 253
Emont van Ghemert, zn w Thomas die Snyder van Sonne, weduwnaar van Jut Peter van Housscot, verkoopt aan Rutger Pynne van Derenborch de helft van huis en erf tussen een straat die loopt van de Hinthamerstraat in Den Bosch naar Porta Coeli enerzijds en Jan de Loet anderzijds. Wijlen Jut voornoemd had die helft geërft van haar moeder Berta van Housscot.
Henrick Henricks van Batenborch doet ook afstand van die helft t.b.v. Rutger.
Thomas nat zn w Belia van Ewijc van Zonne droeg over aan Rutger Pijn van Derenborch 150 gouden mottoen, aan hem beloofd door Emont van Gemert snijder zn van Thomas van Zonne snijder.

R1175 F203v dd 15-10-1369 Ketelaars Bosch Protocol 1369 blz 294
Jan van Gemert x Mechteld dt w Gerit Vos ontving 2 huizen in Den Bosch van Gisbertus de Spina, man van Agnes Gerrit Vos.

R1175 f208v anno 1369
heer Emont, investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch, broer van heer Gerlach

R1175 f208v en 209 dd 6-12-1369,  Ketelaars, Bosch Protocol 1369 blz 332
Jonkvrouw Katharina van Dinther dt w Wolter Spierinc van Dinther, non in het klooster Binderen te Helmond, krijgt lijfrenten van verschillende personen, o.a. van haar broers Johannes, Roelof, Dirk, schoonbroer Dirck van Ghemert x Sophia dt w Wouter Spirinc van Dynther.
Tevens erfdeling van de goederen van wijlen Arnoldus van Dinther. Dirk van Gemert krijgt o.a. de helft van drie molens in Bergeijk en een hoeve in Dinther. Uitgebreid omschreven, zie Ketelaars.
(zie verder ook N. van Dinther, Genealogie Van Dinther, blz 83; Daar ook op blz 86/87: Jan van Ghemert heeft later de helft van de molens in Bergeijk)

BP 1175 f 214v 05 do 24-01-1370. Ketelaars
Lodekinus zvw Johannes van Ghemert van Zon verkocht aan Willelmus zvw Lambertus van den Arennest een stuk roggeland van 1 zesterzaad, in Son, beiderzijds tussen Arnoldus van den Velde, belast met een erfpacht van ½ mud rogge maat van Son.

R1175 f229v dd 28-6-1370  Ketelaars
…. zvw Henricus Rover van Ghemert droeg over aan Gerardus gnd Snellart zvw Gerardus van Hees, 3 pond 6 schelling erfcijns een helft te betalen met kerstmis en de andere helft met St Jan gaande uit een erf gnd de Wasselaer in Eirde in …. welke 3 pond en 6 schelling voornoemde wijlen Henricus Rover verwierf van Enghelberna de Pomerio …, en welke 3 pond 6 schelling transportant kreeg na overlijden van zijn vader voornoemde Henricus toen hij weduwnaar was.

R1175 f 239 23-9-1370  Ketelaars, 1370, blz 246
Joseph Baardsceerder (of barbier), man van Aleyt Henrick Leyte Godevart, verkoopt aan Emont van Ghemert, zn w Thomas die Snyder van Zonne, een huis en erf in Zonne en een stukje land aan de Dummecaetstraat aldaar en een hof aldaar.
Jan van Dyest, kremer, ziet af van vernadering

R1175 f245v 20-11-1370, Ketelaars, Bosch Protocol 1370
Theodericus zn w Theodericus van Gemert droeg over aan Henricus de Penu (van den Kelre) en Johannes zn w Leonius van Erpe alle goederen die hij verkreeg na overlijden van Johannes van Ghemert, oom van voornoemde wijlen Theodericus van Ghemert, en van diens vrouw Margareta, en alle goederen die voornoemde Theodericus verwierf van zijn tante jonkvrouw Aleijdis van Ghemert weduwe van Willelmus van Ghoerle (?), uitgezonderd echter de goederen van voornoemde wijlen Johannes die voornoemde Theodericus thans bezit.
(opm JT: met Willelmus van Ghoerle wordt Willem van Goor, man van Aleijd van Gemert bedoeld)

R1175 f256v, dd 14-2-1371, Ketelaars 1370, blz 49.
Theodericus, zoon van heer Gheerlacus Rover ridder en zijn broers Johannes en Arnoldus Rover beloofden aan Godefridus van Geldrop, zoon van wijlen Phillippus van Eyck 100 dobbel brabants mottoen.

R1175 f257v dd 1-3-1371  Ketelaars
Wellinus Ysebout de Asten, zijn zoon Theodericus en Theodericus de Ghemert zvw Ancelmus sartor (snijder) beloofden aan Johannes Bathenborch 400 plakmeeuwen met pinksteren as te betalen.

R1175 f262v dd 8-4-1371  Ketelaars
Johannes van Tricht zvw Henricus van Tricht droeg over aan Johannes van Ghemert zv Gertrudis de helft in een erfcijns van 10 groot die voornoemde wijlen Henricus beurde uit een hoeve van 12 morgen in Herpen ter plaatse Belien Ven tussen Petrus van Drueten enerzijds en Willelmus Eelkini anderzijds.

BP 1175 f 267r 11 ma 14-04-1371. Wolphardus van Ghiessen droeg over aan Johannes van Ghemert zv Gertrudis 71 pond die Mathias molenaar van Bucstel en zijn zoon Johannes beloofd hadden aan Laurencius zvw Arnoldus gnd Bolleken, aan hem overgedragen door voornoemde Laurencius, met adjusticatie.

R1175 f277v dd 9-7-1371  Ketelaars
Goeswinus Cnode zvw Femija en Johannes de Beke carnifex (vleeshouwer) beloofden aan Johannes van Erpe tbv hr Emondus investitus van ’s-Hertogenbosch en Geerlacus de Ghemert kanunnik van Aken, 29 dobbel mottoon een helft met lichtmis en de andere helft met Pasen te betalen.

R1175 f289 dd 13-2-1372  Ketelaars
Hr Emond Rover ridder, hr Johannes de Tula en zijn broer Ghiselbert, kvw Ghisbertus …, en …. en Willelmus Coptiten, schoonzoons van voornoemde wijlen Ghisbertus, droegen over aan de klerk Adam tbv ….. ? een deel in 100 oude schilden, die ….. …mert zvw Johannes Elie, Henricus de Ghemert en Walterus, broers, …. …. beloofd hadden aan …. dekaan van Hilvarenbeek.

R1175 f295 dd 24-4-1372 Ketelaars
Mercelius zv Mercelius gnd Maech de Ghemert verkocht ….. in St Oedenrode aan zijn zoon voornoemde Ancelmus als huwelijksgeschenk gegeven, belast met een erfpacht.

BP 1175 f 084r 10 do 30-01-1393. Ketelaars
Johannes van Ghemert zvw Ghibo Wellens ev Elizabeth ndvw Arnoldus zv Henricus gnd ……. droeg waarschijnlijk over 6 lopen rogge, maat van Vught, die voornoemde Johannes en Elizabeth met Kerstmis beuren, gaande uit een huis ……., in Vught Sint-Lambertus, tussen Petrus gnd Eijfelarts enerzijds en een gemene weg anderzijds.

R1175 f113 ca 1394
Claes zn w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Swenelden soen krijgt een pacht in Wedart.

R1175 f143 ca 1396
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vught St Peter en zijn broer Jan

R1175 f155 18-5-1396
Lodewijck zn w Hubrecht zn w Jan Sweneldenzoon van Ghemert heeft opgedragen aan zijn zuster Katherijn het geld dat hem toekomt uit het deel van Willem Broechusen uit de bede die het land Brabant toegestaan had aan de hertogin

BP 1175 f 157v 18 ma 02-10-1396. Ketelaars
Voornoemde Godefridus van Leest en Emondus van Ghemert zv Albertus Buc van Lijt beloofden aan voornoemde Goeswinus Moedel 52 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (ma 01-10-1397) te betalen.

R1176 (1376 – 1383)

 

R1176 f3v dd 24-10-1376  in Ketelaars
…. de Gemert deed iets met een n erfpacht van 2 mud rogge bossche maat, die Cnode …. …. Van den Venne hem beloofden met St Andries te leveren.

R1176 f5 dd 6-11-1376  in Ketelaars
…. zvw Johannes zv Emondus de Gemert en zijn zwager …do van den Venne verkochten huis zonder ondergrond aan ? Bartholomeus van Best.
Reconstructie:
Emont zvw Johannes zv Emondus de Gemert en zijn zwager Arnoldus van den Venne verkochten huis…etc. (het betreft leden van de familie Van Gemert van Vroonhoven)

R1176 f10 dd 5-12-1377  in Ketelaars, Bosch Protocol 1376, blz 45
Overdracht van goederen aan …. van den Hanen …. die transportante kreeg na het overlijden van haar ouders en van Elisabeth in de dingbank van Gemert gelegen.

R1176 f34 anno 1377 Den Bosch
Gooswinus Moedel van de Steenweg droeg over aan Hubrecht van Ghemert, kaaskoper een deel van een huis en erf in Den Bosch.

R1176 f34v dd 17-9-1377 in Ketelaars, Bosch Protocol 1377, blz 140
Goeswinus Cnode man van Elizabeth dt w Willelmus de Goer(nere?) verkocht aan Gerardus van Uden het deel dat jkvr Aleijdis van Gemert w v voornoemde Willemus bezit in de gemeint van Gemert echter uitgezonderd 2 bunder land aldaar die behoren aan Johannes Maessoen en verder t.b.v. voornoemde Gooswinus uitgezonderd 3 bunder land aldaar strekkende met een eind aan een … geweer in de Aa en met het andere eind aan de weg genaamd Espendonkse Pad, en verder uitgezonderd de erven die voor vandaag in cijns of pacht werden uitgegeven.
De goederen van verkoper genaamd op genen …. , en de goederen van de verkoper genaamd die hofstad Ten Hove in die dingbank van Gemert, resp. de pachters daarop mogen heide en turf steken en hun beesten en varend goed laten grazen op de beemden van Gemert. Dat recht behoort ook bij de goederen van de heren van Gemert, resp bij hun pachters.

R1176 f34v dd 17-9-1377  in Ketelaars, Bosch Protocol 1377, blz 141
Theodericus van Ghemert gaf uit aan Theodericus Kijevit zijn goederen genaamd het goed Op Dongen in Beek bij Aarle tussen erf genaamd die Langele… enerzijds en de gemeint anderzijds voor de cijnzen en thans voor een erfcijns van 10 oude schild geld van de koning van Frankrijk, een helft te betalen met kerstmis en de andere helft met St Jan voor het eerst met kerstmis over 1 jaar.

BP 1176 f 087r 16 do 07-07-1379. Ketelaars
De broers Nijcholaus en Theodericus, kv Theodericus van Ghemert riemmaker, voor zich en voor hun kinderen en kleinkinderen, verklaarden verzoend te zijn met Gerardus zvw Gerardus gnd Fissijen soen en diens kinderen mbt de dood van wijlen Goeswinus van Belver snijder, veroorzaakt door voornoemde Gerardus. De brief overhandigen aan Theodericus Berwout.

BP 1176 f 158r 19 do 22-11-1380. Ketelaarts
Andreas zv Lambertus Zannen soen ev Elizabeth dvw Rutgherus van Ghemert verkocht aan Johannes zvw voornoemde Rutgherus van Ghemert het deel, dat aan hem en zijn vrouw gekomen was na overlijden van Marcelius van den Haselberch en diens vrouw Elizabeth, grootouders van eerstgenoemde Elizabeth, in (1) goederen gnd Hazelberg, in Dinther, en in (2) een beemd van voornoemde wijlen Marcelius, in Veghel, ter plaatse gnd die Nieuwe Hoeve, belast met lasten.

R1176 f93v anno 1379
Emont zoon van Jan Roverszoon draagt al zijn goederen, die hem zijn aangekomen na de dood van Agnes zijn moeder en die hem nog zullen aankomen na de dood van Johannis zijn vader, over aan Adam van Mierd ten behoeve van Johannis, Theodericus, Henricus en Margareta, kinderen van de genoemde Jan Roverszoon.
Opmerking: de originele oorkonde is te vinden in het Deutsch Ordens Zentral Archiv in Wenen, oorkonde 2399 dd. 25 november 1379. Transcriptie in Gemertse Bronnen deel 12c.

BP 1176 f 099v 08 wo 01-02-1380. Ketelaars
Hubertus van Ghemert gaf uit aan Arnoldus zv Mijchael gnd van der Heelderdonc de helft van een stuk land in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd Jans Sweemmelden soen Hoeve, tussen Jacobus gnd des Visschers soen enerzijds en Emondus nzvw Theodericus van Ghemert anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen, en thans voor een n-erfpacht14 van ½ mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Den Bosch te leveren.

BP 1176 f 107v 16 do 29-03-1380. Ketelaars
Elizabeth dvw Hermannus van Espedonc droeg over aan Godescalcus van Bladel al haar goederen gelegen of te betalen onder de dingbank van Gemert; met achterstallige termijnen.

BP 1176 f 118v 01 vr 01-04-1379. Ketelaars
Johannes gnd van Bijnderen zvw Johannes molenaar van Helmont verkocht aan Goeswinus zvw Gheerlacus Cnode een n-erfcijns van 4 oude schilden, geld van de keizer of de waarde, met Kerstmis in Gemert te betalen, gaande uit een hoeve gnd ter Bijdonk, in Mierlo, ter plaatse op het Hout, reeds belast met de grondcijns, een erfcijns van 40 schelling geld, en een erfpacht van 18 lopen rogge, maat van Mierlo.
(Vergelijk: SAsH Rijke Claren, cartularium inv.nr. 43, f. 190v, 01-04-1379.)

R 1176 f130 anno 1379
Heer Gheerlach van Ghemert deken van St Odakerk in Rode

R 1176 f131v Gemert 15-6-1379 (volgens Ketelaars is de datum 14-6-1380)
Henrick zn w Henricks vander Heze verhuurt voor 3 jaar vanaf Pinksteren aan Goyart Smit vanden Grave de hoeve Ten Boer in het gericht van Gemert

BP 1176 f 141v 03 ma 13-08-1380. Ketelaars
Elizabeth dvw Henricus nzv hr Thomas van Bakel priester gaf uit aan aan Ancelmus zvw Marcelius gnd Arts soen van Gemert erfgoederen, gelegen onder de dingbank van Gemert, (1) een huis, tuin en kamp aldaar, tussen Arnoldus Wever enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 1 lopen roggeland, aldaar, aan de overkant, tussen kvw Fija Voghels enerzijds en Johannes zvw Henricus van Ghemert anderzijds, (3) een stuk land ter plaatse gnd die Paasse Hoeve, tussen erfgoed van de commendatores van Gemert enerzijds en voornoemde kvw Fija Vogels anderzijds, (4) een kamp gnd die Nieuwe Heidekamp, tussen Arnoldus Berch enerzijds en Johannes Wautghers soen anderzijds, (5) een beemd ter plaatse gnd op die Deeldonk, tussen Nijcholaus snijder enerzijds en Johannes Valkart en kv Petrus gnd Berchs anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de cijnzen en pachten die hieruit gaan en thans voor een erfpacht van 2 mud 3 lopen rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, voor het eerst over een jaar (zo 02-02-1382).

BP 1176 f 152v 03 za 13-10-1380. Ketelaars
Theodericus van Ghemert schonk aan Goeswinus Steenwech zv Henricus zv Goeswinus Steenwech en diens vrouw Bela dv voornoemde Theodericus (1) een b-erfcijns van 25 oude schilden, met Lichtmis te betalen, gaande uit goederen gnd te Esdonk, in de dingbank van Gemert, (2) een b-erfcijns van 21 oude schilden, een helft te betalen met Lichtmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit goederen gnd te As, in Woensel, (3) een b-erfcijns van 10 pond 10 schelling geld, met Lichtmis te betalen, gaande uit een beemd gnd die Hazeldonk en uit een akker gnd die Riede Akker, in Beek bij Aarle.
(Huwelijksgift)

BP 1176 f 152v 04 za 13-10-1380. Ketelaars
Goeswinus Steenwech schonk aan Goeswinus zv Henricus zv eerstgenoemde Goeswinus Steenwech en diens vrouw Bela dv Theodericus van Ghemert zijn goederen gnd ten Elsbroek, in Boxtel, tezamen met de beesten van voornoemde Goeswinus op voornoemde goederen, belast met cijnzen.
(Huwelijksgift)

R 1176 f153 oktober 1380
Dirck van Ghemert draagt op aan Symon van Myrabello t.b.v. Andries van Uden een cijns van 37 aude groten, 6 hoenderen, één kapoen, 1½ pond was, ¼ pond was, 1/8 pond was op zondag na St Lambert uit woningen (mansiones) van de commendator van Ghemert in Ghemert met hun toebehoren. Dirck had die cijns geërft van Jan van Ghemert en diens vrouw Margriet van Beke, oom van Dircks vader.

BP 1176 f 163r 13 do 17-01-1381. Ketelaars
Henricus zvw Henricus van der Heze droeg over aan Godefridus van den Grave hoefslager (1) een b-erfpacht van 5½ mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert, op de goederen gnd ten Boer, te leveren, gaande uit de goederen gnd ter Buer, in de dingbank van Gemert, (2) alle erfgoederen van voornoemde Henricus, gelegen onder de dingbank van Gemert, deze erfgoederen belast met cijnzen.

BP 1176 f 168r 14 do 28-02-1381. Ketelaars
Tielmannus zvw Theodericus molenaar van Vught droeg over aan Johannes zvw Johannes gnd Ymmen soen een akker, 7 lopen rogge groot, in Gemert, ter plaatse gnd die Aalhorst, bij de plaats gnd die Vondervoort, aan hem overgedragen door zijn broer Gerardus zvw voornoemde Theodericus molenaar.
(zie KADO regest 68, dd 27-9-1380)

BP 1176 f 176v 09 za 30-03-1381. Ketelaars
Elizabeth dvw Ghevardus van der Heijden verkocht aan Egidius van de Doorn, tbv de armen in het Groot Gasthuis in Den Bosch, naast de Gevangenpoort, een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel in een huis, erf en tuin, die waren van voornoemde wijlen Ghevardus, in de dingbank van Gemert, tussen Mijchael van der Heelderdonc enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) 4 lopen roggeland aldaar, tussen voornoemde Mijchael enerzijds en Henricus zv voornoemde Ghevardus anderzijds, (3) 2 lopen roggeland, aldaar, beiderzijds tussen voornoemde Henricus, (4) 2 bunder beemd aldaar, tussen voornoemde Mijchael enerzijds en voornoemde Henricus anderzijds, reeds belast met de grondcijns. Verkoopster en met haar Hermannus zvw Theodericus molenaar van Vucht beloofden de onderpanden van waarde te houden. Voornoemde Elizabeth verklaarde de koopsom te hebben ontvangen.

BP 1176 f 192r 11 do 04-07-1381. Ketelaars
Ancelmus† snijder van Ghemert.
1. Marcelius. a. Ancelmus.
2. Theodericus.
3. Willelmus†. a. Ancelmus. b. Gertrudis. c. Jutta (*) Theodericus Mont. d. Johannes (onmondig).
4. Truda†.
Marcelius en Theodericus, kvw Ancelmus snijder van Ghemert, Ancelmus en Gertrudis, kvw Willelmus zvw voornoemde Ancelmus snijder, Theodericus Mont ev Jutta dvw voornoemde Willelmus en Ancelmus zv eerstgenoemde Marcelius verkochten aan Emondus gnd van Espdonc van Ghemert een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) 1/3 deel van 1 mudzaad roggeland, in Gemert, tussen Emondus van der Espdonc enerzijds en jkvr Bela van Ghemert anderzijds, (2) 1 bunder bosland aldaar, tussen voornoemde jkvr Bela enerzijds en de gemeint anderzijds, welke pacht Truda dvw Ancelmus snijder van Ghemert gekocht had van Gerardus van der Espdonc zv Yda gnd Waghenmans van Ghemert, welke pacht aan hen gekomen was na overlijden van voornoemde Truda. Voornoemde Ancelmus zvw Willelmus beloofde dat zijn onmondige broer Johannes, zodra hij meerderjarig is, afstand zal doen.

BP 1176 f 201r 05 do 26-09-1381. (Stan Ketelaars)
Marcelius zvw Petrus gnd Vos gaf uit aan (dg: Johannes gnd Rovers soen van Ghemert, en zijn kinderen Margareta, Theodericus en Henricus) een stuk land gnd Lampelaar, in Erp, tussen Marcelius van Os enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een beemd gnd Abroek, in Erp, tussen hr Emondus Rover ridder enerzijds en Johannes gnd van Hackenem anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n‑erfpacht van 11 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1383).
BP 1176 f 201r 06 do 26-09-1381.
Henricus van Blakenbroec vernaderde en de anderen weken niet.

R 1176 f226 anno 1381
Jan van Ghemert man van Mechteld Gerit Vos, over pacht en cijns in Nysterle

BP 1176 f 241r 15 do 06-02-1382. Ketelaars
Hubertus van Ghemert droeg over aan Arnoldus zv Mijchael gnd van der Heelderdonc een erfpacht van ½ mud rogge, maat van Gemert, die voornoemde Arnoldus beloofd had met Lichtmis aan hem in Den Bosch te leveren, gaande uit de helft van een stuk land, in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd Jans Swenelden Soens Hoeve, tussen Jacobus gnd des Visschers soen enerzijds en Emondus nzvw Theodericus van Ghemert anderzijds.
(Zie BP 1176 f 099v 08 wo 01-02-1380, belofte van de pacht.)

BP 1176 f 249r 06 do 20-03-1382. Ketelaars
Wijnricus van Venloen snijder en zijn vrouw Katherina dvw Johannes gnd Wolf verkocht aan Hermannus gnd Kathelinen soen 1/3 deel in een stuk land in de dingbank van Gemert, beiderzijds tussen voornoemde Hermannus, met een eind strekkend aan Rodolphus gnd die Haen en met het andere eind aan een gemene weg, dit 1/3 deel belast met 3 penning oude cijns en ½ cijnshoen. De brief overhandigen aan voornoemde Wijnricus.

R 1176 f.261. Regest Ketelaars, Zaterdag 14-06-1382.
Henricus Vos soen de Berze verkocht aan Johannes Koc zvw Godefridus de Gemert een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een akker gnd die Boekt, in Oirschot, welke akker was van Theodericus Rover

BP 1176 f 273r 04 ±di 16-09-1382. Hermannus die Diet droeg over aan Johannes Rijcouds soen van der Voert van Scijnle een b-erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Gemert, ter plaatse gnd Espendonk, te leveren, gaande uit 3 stukken land, in Sint-Oedenrode, (1) die Heuvel, (2) die Heesterakker, (3) die Sceijsschen Berg, welke pacht aan hem was verkocht door Theodericus, Johannes, Gertrudis en Margareta, kvw Heijmericus van Boevenrode {niet afgewerkt contract}.

(Voor afgewerkt contract, zie BP 1176 f 274v 08 vr 26-09-1382. )

BP 1176 f 273r 05 ±di 16-09-1382. Voornoemde Johannes Ricouds soen droeg over aan Willelmus van Overacker een hofstad gnd die Oude Hostat ten Broek, met een aangelegen akker, in Schijndel, tussen Willelmus van Ertbruggen enerzijds en voornoemde Johannes en Agnes van der Mortel en haar kinderen anderzijds, belast met 1 oude groot aan voornoemde Johannes Ricouds soen.

BP 1176 f 274v 08 vr 26-09-1382. Hermannus die Diet droeg over aan Johannes Rijcarts soen van der Voert een erfpacht130 van 1 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Gemert, ter plaatse gnd Espendonk, te betalen, aan hem verkocht door Theodericus, Johannes, Gertrudis en Margareta, kvw Heijmericus van Boevenrode.

BP 1176 f 274v 09 vr 26-09-1382. Voornoemde Johannes Rijcarts soen verkocht aan Hermannus die Diet van Scijnle een stuk land in Schijndel, ter plaatse gnd in die Broekse Braak, tussen Willelmus gnd Ertbruggen enerzijds en Agnes van den Mortel en haar kinderen anderzijds, belast met 1 oude groot met Sint-Remigius aan de verkoper te betalen.

BP 1176 f 293r 13 vr 13-02-1383. Ketelaars
Hr Ancelmus van Ghemert priester, en zijn broers Johannes, Henricus en Gerardus verkochten aan Willelmus Posteel een n-erfpacht van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen malder land, in de dingbank van Gemert, rondom tussen de gemeint, (2) 1 bunder beemd aldaar, ter plaatse gnd die Deeldonk, tussen kvw {f.293v} Petrus gnd Berch en Johannes Valckaert enerzijds en Nicolaus snijder anderzijds, (3) een b-erfpacht van 21 lopen rogge, maat van Gemert, met Lichtmis te leveren, gaande uit een erfgoed gnd Scoen Heijnen Erve, in Gemert, ter plaatse gnd die Mortel, reeds belast met de grondcijns.

BP 1176 f 306v 03 do 14-05-1383. Ketelaars
Elizabeth dvw Henricus van den Hoernic wv Arnoldus gnd Zegheleer en haar kinderen Arnoldus, Jutta en Elizabeth gaven uit aan Theodericus van den Hoernic bv voornoemde Elizabeth (1) ¼ deel in ½ van een huis, tuin en boomgaard, in de dingbank van Gemert, tussen een gemene weg enerzijds en Gerardus Arts soen anderzijds, te weten in de helft richting voornoemde weg, (2) 1/8 deel in de andere helft van voornoemde huis, tuin en boomgaard, (3) 3 stukje land in de dingbank van Gemert, (3a) tussen Johannes die Kersmaker enerzijds en Truda dvw eerstgenoemde Henricus anderzijds, (3b) gnd die Perakker, tussen erfgoed van de commendator van Gemert enerzijds en Thomas van Milheze anderzijds, (3c) ter plaatse gnd die Aalhorst, tussen Gerardus Arts soen enerzijds en voornoemde Theodericus van den Hoernic anderzijds, (4) het deel dat aan hen behoort in een stuk beemd, aldaar, tussen Gerardus Arts soen enerzijds en Johannes zv Batha snijder anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de onraad en thans voor een n-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis te leveren.

BP 1176 f 312v 07 do 09-07-1383. Ketelaars
Theodericus van Ghemert droeg over aan zijn schoonzoon Goeswinus zv Henricus zv Goeswinus Steenwech (1) een b-erfcijns van ongeveer 40 schelling, en 1 cijnshoen, die Tielkinus van Ghemert met Lichtmis aan hem moet betalen, gaande uit een huis, tuin en erfgoederen van voornoemde Tielkinus, waarin voornoemde Tielkinus thans woont, in Gemert, met achterstallige termijnen, (2) zijn deel in de gruit van Gemert, (3) geheel de gemeint die hij onder Gemert heeft liggen.

BP 1176 f 351v 05 vr 15-04-1384. KJetelaars
Henricus van Ghemert verkocht aan Hilla Jonckers een n-erfcijns van 5 pond geld, met Kerstmis in Den Bosch te betalen, gaande uit een hoeve, gnd het Goed ten Hoeve, in Gemert.
(Opmerking Jan T: Het is Dirck van Gemert en niet een Henric, die de erfcijns verkoopt. Dirck is dan de eigenaar van het Hofgoed)
Goessuinus Steenwech de jongere ev Bela dv Theodericus van Ghemert verwerkte zijn recht tot vernaderen.

BP R1176 f352v
Dirck van Ghemert bezit de hoeve ’t goet ten Hoeve’ in Ghemert.

BP 1176 f 354r 06 do 28-04-1384. Ketelaars
Tielmannus zvw Theodericus molenaar van Vucht verkocht aan Eustacius van Hedichusen een n-erfpacht van ½ mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een akker gnd die Roijsakker, in Gemert, tussen Willelmus Jeger? enerzijds en een zekere ?Quedens soen anderzijds, (2) een huis en tuin in Gemert, tussen Theodericus van Ghemert enerzijds en Yda van der Ynden anderzijds, reeds belast met de grondcijns.

BP 1176 f 364v 09 za 21-05-1384. Ketelaars
Johannes van der Voert verkocht aan broeder Henricus Berwout prior van Porta Celi een lijfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande uit (1) een huis en tuin in Aarle, tussen erfgoed van de commendator van Gemert enerzijds en een gemene dijk anderzijds, (2) een beemd aldaar, tussen voornoemde commendator enerzijds en water gnd die Aa anderzijds, (3) een akker aldaar, tussen wijlen hr Henricus Nennekens soen priester enerzijds en Willelmus van Kriekenbeke anderzijds. Verkoper en zijn zoon Henricus beloofden de onderpanden van waarde te houden.

R1177 (1382 – 1387)

 

R1177 (1382 – 1387) f9 dd 27-11-1382
Hubrecht van Lyeshout geeft als huwelijksgift aan zijn schoonzoon Michiel vander Espdonc, man van Met, een cijns van 5 pond op St Remys te betalen door Arnt vander Voert uit een huis, hof en erven aan gheen vorst Borgken in Beke bij Arle aan die Aa.

R1177 (1382 – 1387) f 22 en 64v
Heer Gheerlach van Gemert kapitteldeken in St Oedenrode

R1177 f24v Gemert 14 februari 1383
Jan Mulder zn w Henrick van Pontfyn en zijn zoon Henrick en Peter Boudeken Hoeft van Bynderen hebben verkocht aan Claes Spyerinc Meussoen een erfcijns van 4 oude schilden uit een kamp land van wijlen Henric Pontfijn te Gemert tussen het erf van Belya Snellarts aan de ene kant en het erf van Belya genaamd Groet Belya aan de andere kant, strekkende van de gemene weg tot aan het erf van de Commandeur van Ghemert en uit de gebouwen daarop staande. Verder uit een stuk land in Gemert tussen het erf van Arnt van Vucht en het erf van de Commandeur aan de ene kant en de gemeint aan de andere kant, en uit een erfpacht van 4 ½ mud rogge maat van Ghemert, die Peter Henricks betaalt uit een kamp land met zijn gebouwen in Gemert naast de plaats genaamd Die Heyde en het erf van Jan Horters aan de ene kant en het erf van de Commandeur aan de andere kant. En uit een stuk land en weide tussen de Commandeur aen die Ghemunde en tussen het erf van Jan Wolfs en tussen het erf van Peter Sweneldensoen aan de andere kant.
Dirck Ansems soen van Ghemert vernaderde; Jan en Hendrik zijn zoon beloofden Peter schadelood te houden.
Opmerking: In het hertogelijk leenboek voor Veghel van ca 1374 wordt vermeld: Boudewijn Willem Hoefszoon van Bynderen van Veghel.

R1177 f43v dd 16 april 1382 (Martien van Sleeuwen, Stan Ketelaars)
Johannes van Weert, zoon van wijlen Laurentius (= Vrijns) Vriesen, man en wettige voogd zoals hij zei van Katharina, zijn vrouw, dochter van Hermanus genaamd Diet heeft in erfpacht gegeven aan Henricus Scoeman: een stuk grond gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, op een plaats genoemd de Donk (= de Donk bij Esdonk) tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes Stinensoen aan de ene zijde en erfgoed van Henricus de Wever aan de andere zijde, en een stuk beemd aldaar gelegen, ter plaatse geheten de Bunt, tussen erfgoed van Egidius (= ook Dielis) de Louw aan beide zijden; de uitgifte geschiede voor de grondcijns die daaruit betaald moest worden en thans voor 8 lopen rogge, Gemertse maat met Lichtmis op[ het stuk land te leveren.

R1177 f49 dd 28-05-1383  (geen plaatsaanduiding in de akte)
Ghibo Jan Ghibenzoon man van Mette dt van Henric van den Boer hebben al hun goederen die zij hebben vanwege de dood van Elisabeth, moeder van genoemde Mette, waar ook gelegen, overgedragen aan Leunis zoon van genoemde Henric van den Boer
Henric van den Boer voor Leunis zijn zoon 40 oude scilden

R1177 f50v dd 4-6-1383
Gerit zn van Jan van Ghemert heeft opgedragen aan zijn broers Jan, Emont, Geerlach, Hubrecht en zijn zuster Beel alle roerende en onroerende goederen erfelijk en haaflijke die hij zal erven van zijn ouders en andere personen

R1177 (1382 – 1387) f67v 13-8-1383
Jan die Visscher van Ghemert zn w Gheenman vanden Hoeve draagt erfelijk over een erfpacht van 4½ mud rogge maat van Ghemert te betalen uit erven, huis en hof en aangelag in van Ghemert tussen de gemeint aan de ene kant en het erf van Jan die Horter aan de andere kant en uit huis en hof van Mychael zoon van Belya Snellarts, voorheen door Peter zoon van Boudeken Hoet van Bynderen voor genoemde pacht in pacht verworven, en welke pacht Jan, voorheen van Peter verwierf. Hij draagt die erfpacht over aan Herman natuurlijke zoon van wijlen Peter van Waderle

R1177 (1382 – 1387) f 79 dd 7-1-1384
Jan van Ghemert, man van Mechteld dt w Gerit Vos, heeft opgedragen aan zijn kinderen Jan en Emont een hoeve in Nysterle, behalve enige erven. Jan had die hoeve als huwelijksgift verkregen van zijn schoonvader. Bij een latere deling zal Jan Jans van Ghemert de helft der hoeve inbrengen. Emont zal de andere helft dan krijgen.

R1177 f80 Begin  october 1383 (Martien van Sleuwen)
Theodericus Aleytenzoon heeft erfelijk verkocht aan Johannes Aleytenzoon, zijn broer een erfpacht van 10 lopen Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis uit goederen genaamd Ter Runnen gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en alles wat er bij hoort, welke goederen genoemde verkoper van Theodericus, zoon van ene de Haen verworven had. Verkoper heeft beloofd vrijwaring te bieden en alle verplichting af te doen, uitgezonderd de grondcijns en een pacht van 3 mud rogge van genoemde maat (Gemertse), die daaruit voldaan moeten worden aan Michaël van Espdonc Datum: woensdag na het feest van Remigius.

R1177 (1382 – 1387) f92v 24-12-1383
Peter zoon van Boudeken genaamd Hoet van Bynderen draagt op aan Jan Molneer ten behoeve van Hadewich dochter van Jan en ten behoeve van de natuurlijke kinderen van Peter en van Hadewich. Een erfpacht van twee mud rogge maat van Ghemert uit een erfpacht van 4½ mud rogge Bossche maat die Peter heeft uit huis en hof en erven in Gemert tussen het erf van Jan de Horter aan de ene kant en tussen de gemeint aan de andere kant

BP 1177 f 096v 10 do 24-03-1384. Ketelaars
Johannes zv Johannes van Ghemert beloofde aan Johannes zv Truda 20 gulden pieter met Pinksteren aanstaande (zo 29-05-1384) te betalen.

R 1177 mf5 D 04 f.146, donderdag 04-08-1384. Regest Ketelaars
Petrus Heddens soen beloofde aan Johannes die Koc zvw Godefridus de Ghemert 20 mud rogge, maat van Oirschot, met pinksteren aanstaande in Oirschot te leveren.

R1177 (1382 – 1387) f148 dd 1-9-1384 Gemert
Lijsbeth van Ghemert, begijn, verkoopt twee stukken land in Ghemert het ene tussen het erf van Jan Broecman aan de ene kant en tussen het erf van Willem van Meyelsfoert aan de andere kant en het andere stuk tussen Jan Cnoeps aan de ene kant en tussen het erf van de kinderen van den Stribossche aan de andere kant. Verkoop aan Thomas zoon van wijlen Roelof van Blakenbroec.

R1177 (1382 – 1387) f103v
Emont zn van Jan van Ghemert; Gobelinus van Stamel; goederen in Den Bosch

BP 1177 f 153r 04 do 22-09-1384. Ketelaars
Johannes van Gemert zv Gertrudis ev Bertha dvw Johannes die Gode van Langel verwerkte zijn recht tot vernaderen. De brieven overhandigen aan voornoemde Arnoldus van Beke.
(Het gaat om de verkoop van goederen van Art zn w Art van Beke)

BP 1177 f 157v 04 za 08-10-1384. Ketelaars
Emondus zv Johannes van Gemert en Albertus Boc van Lit beloofden aan hr Gerardus Huge van Huesden priester 4 nobel of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (zo 01-10-1385) te betalen, 3 nobel of de waarde met Sint-Remigius over een jaar (ma 01-10-1386), en 3 nobel of de waarde met Sint-Remigius over 2 jaar (di 01-10-1387). De brief overhandigen aan Johannes van Derentheren.

R1177 (1382 – 1387) f164v anno 1384 Gemert
Liesbeth van Ghemert, begijn, verkoopt twee stukken land in Ghemert in gheen Goerswinckel; het ene tussen het erf van Dirk van Stribussche aan de ene kant en tussen het erf van de kinderen van der Espdonc aan de andere kant, het andere tussen het erf van genoemde Dirk van Stribossche,
Verkocht aan Trude dochter van wijlen Gerit genaamd Graets.

R1177 (1382 – 1387) f209v 15-10-1385
Joffr Sophie weduwe Dirck van Gemert machtigt haar zoon Dirck cijnsen, pachten en schulden te manen en haar goederen te beheren.

R1177 (1382 – 1387) f214 dd 19-11-1385 Gemert
Jonkvrouw Sophie, weduwe Dirc Dircss van Ghemert, emancipeert haar zoon Dirck van Ghemert en geeft hem alle goederen, roerende en onroerende, die jonkvrouw Aleyt van Ghemert, weduwe van Willem van Goer, en jonkvrouw Beel, weduwe van Dirck van Ghemert, geërfd hadden van Jan van Ghemert, oom van Aleyt. Wijlen Dirck zn w Dirck van Ghemert voornoemd had de goederen verkregen van Aleyt en Beel. Dirck van Ghemert belooft aan zijn moeder Sophie dat hij met voornoemde goederen niets zal doen noch verkopen of anderszins tenzij met goedvinden van Gooswijn Steenwech en zijn moeder Sophie; en dat hij die goederen op verzoek van Gooswijn Steenwech en Sophie zal teruggeven aan Sophie.
In het bijzijn van Henric en Dirck, broers (zonen) van Jan genaamd Fyssiensoen.

R1177 (1382 – 1387) f217v dd 5-1-1386
Henrick zn w Jan Fyssienzoon en Gerit Henrix Aleidenzoon verklaren dat Dirck zn w Dirck van Ghemert 6 weken en 3 dagen geweest is buiten huis en kost van zijn moeder Jonkvrouw Sophie na zijn emancipatie.

R1177 (1382 – 1387) f237
Jan Buc van Berghelen verkocht een erfpacht van twee mud en 6 lopense .. maat van Rode, welke Jan voorheen van zijn broer Roelof Rover verwierf, aan Jan die Koc zn w Godevart van Ghemert

R1177 (1382 – 1387) f245v
Jan van Gemert junior

R1177 (1382 – 1387) f250 4-8-1386
Bela dt van wijlen Boydeken Belen soen heeft vanwege de dood van haar grootmoeder Agnes vanden Beke alle erfgoederen in Gemert overgedragen aan Jan zoon van Willem van Rietfoert
Datum sabato post petri ad vincula

R 1177 f.261. Donderdag 14-12-1385, regest Ketelaars.
De broers Arnoldus, Rutgherus en Ghisbertus, kvw Arnoldus van der Braken, en Johannes Berijs, ev Katherina dvw voornoemde Arnoldus van der Braken, verkochten aan Johannes die Koc zvw Godefridus de Ghemert een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, die Willelmus de Audehoven aan verkopers levert, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen Jutta wv Henricus Arts enerzijds en Johannes van der Hostat anderzijds, (2) een stuk gnd dat Weeijn….., in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen voornoemde Johannes van der Hostat enerzijds en Arnoldus zv Petrus ……. anderzijds.

R1177 (1382 – 1387) f277 dd 9-10-1382
Lijsbeth dt van Herman die Dyet geeft in erfpacht aan Gielis Leeuwe alle erven geërft van haar moeder Lijsbeth op Espdonc in de parochie Uden in het Land van Herpen om ½ mud rog Bossche maat op lichtmis.

R1177 (1382 – 1387) f294v dd 14-2-1383
Heer Gheerlach van Ghemert, kapitteldeken in Rode, verhuurt voor tien jaar vanaf St Jan aan Jan vanden Cloot en Adam van Mierd het schrijfambacht van de stad Den Bosch om 30 aude schilden jaarlijks te betalen half op Kerstmis, half op St Jan.

R1177 (1382 – 1387) f…. dd 9-7-1383
Dirck van Ghemert heeft opgedragen aan Gooswijn Henrick Gooswijn Steenwech een cijns van 40 schellingen en een cijnshoen welke Tielken van Ghemert hem betalen moet uit huis en hof etc waarin Tielken woont in Ghemert; en zijn deel in de gruit van Ghemert en zijn gemeint in Ghemert

R1177 (1382 – 1387) f320 dd 24-8-1383
Jan van Ghemert Gertrudenzoon geeft in erfpacht aan Dirck zn w Dirck Cox van Ghemert een huis, hof en aangelag in Ghemert ter plaatse genaamd Vondervoort en strekkende van een straat tot die Dorengrave om een mud rog Bosche maat op lichtmis (en de lasten: grondcijnsen)
Dirck belooft aan Jan 20 Brabantse dobbel te betalen Pasen a.s.

R1177 (1382 – 1387), f329v ca 1383 (niet alles leesbaar door beschadigde rechterkant en onderkant)
Henrick zn. van w. Melis van den Broec heeft verkocht aan Henrick van Goederheyle, verwer een erfpacht van 2 mud rogge Bossche maat te betalen uit een huis en hof in Bakel tussen Jan … enerzijds en Gerit van de Laer anderzijds, item uit een zekere akker genaamd Steynacker tussen Hilla en Hadewich dochters van wijlen Melis enerzijds en …. anderzijds, item uit een stuk land tussen de kinderen van wijlen Aart Ghiben soen aan beide zijden, item uit een stuk land genaamd die Hoghebraken tussen Jan Mickart enerzijds en Jan Ghiben soen anderzijds, item uit een stuk land tussen Aart Ghiben soen en Jan Ghiben anderzijds, item uit een stuk land tussen de commandeur van Ghemert enerzijds en Ydekens genaamd des …. , item uit een stuk land aen tGhehoft tussen de commandeur van Ghemert enerzijds en Jordaen van Espe anderzijds …. genaamd Op Tusen Stuc tussen genoemde Jordaen van Espe enerzijds en Lodewijc vander Papenrijt anderzijds, item uit Aen Gheen Hoghe Ynden tussen Mathias Boems soen enerzijds en Willem Cuppen Sweneldensoen anderzijds, …. aan Henric behorend in land van een half mud rogge van genoemde wijlen Melis van den Broec soen in Milheze, item uit het zevende deel van genoemde Henric vanwege de dood van genoemde Melis zijn vader …. Te Espe van genoemde wijlen Melis vanden Broec ….. Item uit het zevende deel van genoemde Henric vanwege de dood van genoemde Amelis zijn vader en de dood van Hilla zijn moeder …… uit erven van wijlen Amelis in de jurisdictie van Ghemert, item uit het zevende deel   …. Verder niet leesbaar.

R1177 (1382 – 1387) f334v dd 8-1-1384
Claes van Kessel en anderen verklaren dat Jan en Emont, zonen van Jan van Ghemert, 6 weken en 3 dagen geweest zijn buiten huis en kost van hun vader na hun emancipatie
Jan en Emont huren zich in bij hun vader voor het a.s. jaar om bij hem in huis en in de kost te zijn. De huur hadden zij al betaald zoals hun vader verklaart

R1177 (1382 – 1387) f338v, dd 7-2-1387 Gemert
Peter zoon van Boudeken Hoet verkoopt aan Leunis vanden Kelre een erfpacht van een mud rogge maat van Den Bosch met lichtmis te betalen uit een huis (mansus) van genoemde Boudeken in Ghemert tussen het erf van Jan de Horter aan de ene kant en de gemeint aan de andere kant

R1177 (1382 – 1387) f349 dd 10-3-1384
Herman vander Espendonc verkoopt aan zijn dochter Lijsbeth 1/6 deel van een camp op Espdonc in Bokel in de parochie Uden

R1177 (1382 – 1387) f367v, dd. 20-6-1387
Dirck van Gemert die riemslegher zn w Ansem Maech verkoopt Willem Posteel een erfcijns van een aude scilt uit huis in Den Bosch naast het minderbroedersklooster genaamd Granelgas tussen Jan Laets enerzijds en wijlen Gielis Zeelmaker anderzijds

R1177 (1382 – 1387) f377 anno 1387
Heer Emont van Ghemert(+) investiet van de kerken van Den Bosch.

R1178 1387-1390

 

R1178 f39v Gemert
Claes zn van Henrick Margardensoen verkocht een pacht van een halve mud rogge maat van Gemert welke Claes zn van Gerit die Wolf aan Claes betaalt uit een stuk land in Gemert tussen Willem van de Waude enerzijds en genoemde Gerit Wolf anderzijds en uit een stuk land in Gemert tussen Peter Boudekenssoen enerzijds en de commandeur van Gemert anderzijds en verder uit een stuk land in Boekel tussen Jan vanden Oevenken enerzijds en Metken genaamd Juttendochter anderzijds; verkocht aan Daniel Roesmont

R1178 f50v
Hubert van Ghemert Janssoen

R1178 f52v Gemert dd. 15-10-1388
Heer Arnt van Ghemert, priester, zn w Henrick die Snider heeft huis en hof en aangelag in Gemert tussen Jan Maessoen enerzijds en Jan Cnoep, Leyte vander Heren en Bela Cupers anderzijds strekkende van de gemene weg achterwaarts tot Art Nolleken Pauwelssoen in erfpacht gegeven aan Jordaen zn w Art Jordenssoen van Bruheze voor een Vlaamse groot en 2 peningen en een erfpacht van twee mud rogge
Extra onderpand een stuk land van Jordaen gelegen in Gemert achter het erf van Hadewich Willekens tussen de commandeur van Gemert enerzijds en het erf van Hadewich dochter van wijlen Amelis vanden Broec anderzijds

BP 1178 f 058v 15 do 19-11-1388. Ketelaars
Walterus van Wijnghe, Hubertus van Ghemert Swenelden soen en Johannes van Malsen beloofden aan broeder Petrus van Woesic 200 oude Franse schilden, 8 Gelre gulden voor 5 oude schilden gerekend, op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 28-03-1389) te betalen.

BP 1178 f 068v 14 do 07-01-1389. Ketelaars
Johannes Metten soen van Beke bij Aarle gaf uit: 1 bunder beemd, in Gemert, ter plaatse gnd in Geen Voert, tussen Goeswinus Cnode enerzijds en kvw Walterus Emonts soen anderzijds {niet afgewerkt contract}.

R1178 f103 anno 1389 Gemert
Heer Arnt van Ghemert, priester, zn w Henrick die Snider een erfcijns van een Vlaamse groot en twee oude denarien en een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert welke Jorden zn w Art Jordenssoen van Bruheze betaalt aan genoemde Arnt uit huis, hof en aangelag in Gemert tussen Jan Maessoen enerzijds en Jan Cnoep, Leyte vander Heren en Bela Cupers anderzijds strekkende van de gemene weg tot Arnt Nollekens Pauwelssoen en uit een stuk land in Gemert achter Hadewich Willekens tussen de commandeur van Gemert enerzijds en Hadewich dt w Amelis vanden Broec anderzijds
33 hollandse guldens , xxx placken .

R1178 (1387-1390) f106v  (Breugel)
Henrick, Dirck, Margriet kinderen wijlen Jan Rovers van Ghemert beloven aan Jan van Malsen ten behoeve van heer Adam van Berchen een geldbedrag ….
Jan van Breda zoon van wijlen Jan van den Dyke huis en hof in de parochie Breugel ter plaatse genaamd aen die Leec tussen erf naast Jan Hout… aan een kant en het erf van wijlen Cunegonde genaamd Coen van Breugel aan de andere kant.
Heilwig dochter Jan Roetart
Arnolda dochter van Johannes genaamd Han die Kelre

R1178 f117 anno 1389
Heer Gherlach van Ghemert, kapitteldeken in Rode

R1178 f145
Jan van Ghemert junior

R1178 f152v
Lodewijck zn van Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldenzoon
Een geldbedrag
Dirk Rover, ridder, heer Willem van der Aa, ridder, Goossen van der Aa, ridder, Arnt vanden Kelre, Jan van Erpe, Gerit van Berkel, Jan vanden Dijk, Willem zn Arnt Nelkens, Jacob Coptiten, Willem Coptiten,
Overgedragen aan Jan zn w Daniel van Vladeracken cum suis

R1178 f167v
Jan van Ghemert junior

R1178 f171 Gemert
Herbert Happe, zn van Henrick Happe, met zijn wettige vrouw Kathelijn dt van wijlen Ansem vander Heelredonc vanwege de dood van genoemde Ansem alle goederen in Gemert erfelijk verkocht aan Arnt zoon van genoemde Ansem

BP 1178 f 206r 12 vr 22-11-1391. Ketelaars
Wellinus Rover en zijn kinderen Arnoldus Rover, Gheerlacus, Arnoldus van Hackenen en Theodericus verkochten aan Johannes zv Hubertus van Ghemert zvw Johannes Swenelden soen een n-erfpacht van 2½ mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, voor het eerst over een jaar (wo 25-12-1392), gaande uit een hoeve gnd het Goed ten Hoeve, in Son, ter plaatse gnd tot Aerscot, reeds belast met cijnzen en pachten.

R1178 (1387-1390) f228v Gemert de vierde dag na Pasen 22-4-1389
Henrick zn w Art Snider van Ghemert draagt al zijn goederen in Gemert over aan Goossen zijn broer. Gooswijn zn w Art die Snider van Ghemert verkoopt aan zijn broer een lijfrente van 2 mud rogge maat van Gemert en 2 hollandse gulden en 8 ellen wollen stof in Gemert te betalen uit al zijn goederen.

BP 1178 f 229v 08 do 22-04-1389. Ketelaars
Johannes van Ghemert zv jkvr Elizabeth dvw Gerardus van Eijke verkocht aan Gerardus van Eijcke zvw voornoemde Gerardus van Eijcke een n-erfpacht van 40 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, gaande uit alle goederen van voornoemde verkoper, onder de villicacie van Den Bosch en in de dingbank van Gemert. De koopsom is voldaan.

R1178 f263 dd 27-6-1390 Gemert
Henrick die Wever en Peter Emontss. verklaren dat Jan en Wouter Spierinc, zonen van w Dirck van Ghemert, 6 weken en 3 dagen geweest zijn buiten huis en kost van hun moeder Jonkvrouw Sophie na hun emancipatie. Jonkvrouw Sophie, dt van Wouter Spierinc van Dinther, weduwe van Dirck van Ghemert, geeft aan haar zoons Jan en Wouter Spierinc als emancipatiegift: zekere erven van wijlen Jan van Ghemert de Aude in het gericht Ghemert, waarvan Jonkvrouw Margriet van Meer, weduwe van voornoemde Jan, het vruchtgebruik heeft

BP 1178 f 285v 05 vr 12-08-1390.
Ludovicus zv Hubertus zv Johannes Swenelden soen van Ghemert en zijn voornoemde vader Hubertus beloofden aan Gerardus Broc zvw Petrus Broc 223 Gelderse gulden of de waarde met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1391) te betalen.

BP 1178 f 303r 10 vr 30-09-1390.
Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert beloofde aan Henricus van den Hoevel 146 gulden, 31 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Martinus aanstaande (vr 11-11-1390) te betalen.

R1178 f306 3-8-1389
Jan zn Hubert van Ghemert Sweneldensoen

R1178 f308v 7-8-1389
Hubert van Gemert Sweneldensoen en zijn zoon Lodewijk

BP 1178 f 321v 05 do 14-10-1389. Ketelaars
Goeswinus Cnode zvw Gheerlacus Cnode droeg, bij wijze van erfwisseling, over aan Rodolphus die Scoenmaker de helft in een stuk beemd, in Gemert, beiderzijds tussen Theodericus van Ghemert, welke helft jaarlijks wordt gedeeld tegen de andere helft. Is de vader van de knecht van Goeswinus Steenwech.

R1178 f336 Schijndel
Heer Art van Ghemert, priester en zijn natuurlijke kinderen van Liesbeth Yvendochter

BP 1178 f 336v 06 do 30-12-1389. Ketelaars
Ludovicus zv Hubertus van Ghemert Swenelden soen en Johannes van Ghemert de jongere beloofden aan Johannes van Best 188 Gelderse gulden of de waarde met Vastenavond aanstaande (di 15-02-1390) te betalen.

R1178 f366, dd. 17-3-1390 Gemert
Jan zn van Willem van Rietfoert en zijn zoon Willem een stuk land genaamd Die Boentuyn in Gemert met de gemene straat aan een kant en Jan van de Vive Eyken junior anderzijds strekkende tot Goossen Cnode. Ze geven in erfpacht aan Jan Stippelman voor negen lopens rogge maat van Gemert

BP 1178 f 348r 01 vr 04-02-1390. Ketelaars
De broers hr Goeswinus van Aa en hr Willelmus van Aa ridders beloofden aan Nijcholaus zv Hubertus van Ghemert Swenelden soen 320 Gelderse gulden of de waarde op zondag Letare-Jerusalem aanstaande (zo 13-03-1390) te betalen.

R1178 f381 dd 6-5-1390
Andries Arnt Lemkens heeft opgedragen aan Michiel vander Espdonc 2/3 deel van een hoeve van wijlen Henrick die Rode van Erpe, op Buekel in de parochie Uden. Andries had 1/3 gekregen van Willem Henrix die Rode en 1/3 van Gooswijn Henrix die Rode

R1178 f381 dd 6-5-1390
Jan Henrix die Rode heeft opgedragen aan Mychiel vander Espdonc 1/3 deel geërft van zijn ouders in voornoemde hoeve op Buekel
Mychiel belooft aan Andries Arnt Lemkens een pacht van 3 mud rog Bossche maat op lichtmis uit voornoemde hoeve alsmede uit een mudzaad rogland in Buekel en uit 1/8 deel geërfd van ouders in het goet Espdonc in het gericht van Ghemert.
Mychiel belooft aan Jan Henrix die Rode een pacht van 2 mud rog Bossche maat op lichtmis uit voornoemde onderpanden.
Mychiel belooft aan Andries Arnt Lemkens 77 Gelrese gulden te betalen half op kerstmis a.s. en half op aswoensdag a.s.
Mychiel belooft aan Jan Henrix die Rode 25 Gelrese gulden te betalen als voer.

R1179 1390-1394

 

R1179 f10 anno 1390
Heer Gerlach van Ghemert, kapitteldeken van van Rode

R1179 f106, dd. 20-10-1391 Gemert
Corstiaen zn w Art Ghibensoen verkoopt Lambert van Liessel een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert te betalen in Gemert met Lichtmis uit zijn helft van een hoeve gelegen in Gemert ter plaatse Die Mortel, welk huis behoorde aan wijlen Art Ghiben soen

R1179 f112, dd. 2-11-1391
Jan Maessoen van Ghemert verkoopt Willem van Laervenne een erfpacht van drie mud rogge maat van Gemert te betalen met Lichtmis in Gemert uit huis, schuur, hof en aangelag in Gemert tussen de gemene weg enerzijds en het erf van de kinderen genaamd Melis kynderen vanden Broec anderzijds, item uit een akker genaamd Dorenacker in Gemert tussen het erf van de Commandeur van Gemert enerzijds en de gemene weg anderzijds

R1179 f155, dd 9-5-1392 Gemert
Emont nat zn w Dirck van Ghemert (onleesbaar)… Jan Zweneldensoen een erfpacht van 10 mud rogge maat van Den Bosch te betalen met Lichtmis uit huis en hof in Gemert ter plaatse Die Pantelaer tussen Gerard die Haen enerzijds en wijlen Jan Lijsbettensoen anderzijds en uit overige goederen in Gemert

R1179 f207 anno 1391
Hubrecht van Ghemert en zijn zuster Beel hadden een erf in Den Bosch, Hinthamerstraat gelegateerd verkregen van heer Gerlach van Ghemert, kapitteldeken van Rode

R1179 f207 Den Bosch
Beel dt Jan van Ghemert

R1179 f242 dd. 6-4-1391 Gemert
Jan Stippelman een stuk land genaamd die Boentuyn in Gemert tussen de gemene weg enerzijds en het erf van Jan vande Vive eycken de jonge anderzijds, strekkende van het erf van Goesen Cnode, hem aangekomen van Willem zn w Willem van Rietfoert, overgedragen aan Dirck van Haenle zoon van Everart van Haenle van Gemert.

BP 1179 p 245r 06 wo 12-04-1391.
Henricus Houbraken droeg over aan Nijcholaus zv Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Waderle, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land, gnd die Nieuwe Scoerbrake, in Waderle, tussen Gerardus van Bakel enerzijds en Petrus gnd Oems Kijnderen anderzijds.

R1179 f256 anno 1391
Heer Arnt van Ghemert heeft nat kinderen bij Liesbeth Yevendochter. Krijgt land in Scijnle.

R1179 f296 dd. 23-9-1391 Gemert
Jan die Groene vernadert goederen in Gemert tussen erf van de kinderen van Amelis vanden Broec enerzijds en de gemeint anderzijds, aan Peter Boudeken Hoet van Bynderen verkocht door Henric Knoepe. Hij droeg weer over.

R1179 f308 dd. 5-11-1391
Claes zn w Everard van Haenle van Ghemert heeft verkocht aan Delyana dt w Art van Hoesden t.b.v haar en van Everart en Mette, kinderen van haar en van Jan zn w genoemde Everart van Haenle een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert te betalen uit een kamp gelegen in de parochie Bakel tussen de gemeynt van Gemert en de gemeynt van Uden met gebouwen op die kamp

R1179 f366 dd 27-3-1392
Mr Gerlach zn w Jan van Gemert heeft opgedragen aan zijn broers Jan en Hubrecht ten behoeve van hen en van jonkvrouw Mabelia, weduwe van Leunis van Langvelt, alle goederen die hij geërfd had van zijn ouders.
Mr Gerlach machtigt zijn broers Jan en Hubrecht en Mabelia voornoemd om te manen etc.

BP 1179 p 388v 07 do 25-04-1392. Ketelaars
Vrouwe Elizabeth van Aa abdis van het klooster van Bijnderen machtigde Nijcholaus zv Hubertus Swenelden soen van Ghemert alle cijnzen, renten, pachten en tegoeden van voornoemd klooster te manen.

BP R1179 f426v-03, di 26-11-1392 (vertaling Stan Ketelaars)
De broers Petrus en Johannes, kvw Goeswinus zvw Arnoldus zv Goessuinus gnd van Babbellonien Broec, verkochten aan Mijchael zvw Mijchael Peters soen van Eijndoven een huis en erf, eertijds van wijlen Matheus Ghegel, in Den Bosch, in de Orthenstraat, welk huis en erf voornoemde wijlen Goeswinus zvw Arnoldus zv Goessuinus van Babbellonien Broec gekocht had van Gerardus zvw Nijcholaus. Lasten van hun kant en van eerstgenoemde wijlen Goeswinus, verkopers, en Ghisbertus zvw Ghibo van der Rennendonc szvw eerstgenoemde Goeswinus en andere erfg vw eerstgenoemde Goeswinus worden afgehandeld. Eerstgenoemde Johannes behoudt uit voornoemde goederen een n‑erfcijns van 15 Hollandse gulden of de waarde.

R1179 f431 Gemert, dd. 20-12-1392
Dirck zn w Ansem die maech van Ghemert een erfpacht van 1 mud rogge maat van Gemert, uit een erfpacht van anderhalf mud rog, welke erfpacht Jan vanden Broec van Merchsel betaalt aan genoemde Dirk uit huis en hof in Gemert ter plaatse de Pantelaer tussen wijlen Rodolph de Haen enerzijds en wijlen Thomas Mariensoen anderzijds, strekkend van een eind tot de gemeint en het laatste eind aan Willem wijlen van Scerpenberch, overgedragen aan Arnt Hoernken en zijn kinderen.

R1179 f464 Gemert, dd. 5-7-1392
Dirck zn w Ansem die maech van Ghemert een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert, uit een erfpacht van anderhalf mud rogge, welke erfpacht Jan vanden Broec van Merchsel betaalt aan genoemde Dirk uit huis en hof in Gemert ter plaatse de Pantelaer tussen wijlen Rodolph die Haen enerzijds en wijlen Thomas Mariensoen anderzijds strekkende aan een eind tot de gemeint en het resterende eind aan Willem wijlen van Scerpenborch, overgedragen aan Jan vanden Broec.

R1179 f513 dd November 1392 (Martien van Sleeuwen)
Johannes, zoon van Arnoldus Maeszoon van Gemert, heeft wettig verkocht aan Arnoldus van Stiphout ten behoeve van Henricus, zoon van dezelfde Arnoldus van Stiphout: een erfpacht van 2 mud rogge, Erpse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Erp te leveren uit een hoeve genaamd Stroelkenshoeve, gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, en alles wat er bij die hoeve hoort. Ook uit 2 stukken beemd, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse in het Udense Goor. Verkoper heeft beloofd vrijwaring te bieden en verplichtingen af te doen, uitgezonderd de grondcijns en een erfpacht van 1 sester rogge voor de kapel van Sint Agatha in Boekel, daaruit te betalen.

R1179 f569, dd. 16-6-1393 Gemert
Jan Loyve van Ghemert verkoopt Henrick Scoenmaker van Ghemert een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert te leveren in Gemert met Lichtmis uit een kamp van wijlen Heyle van Vucht in Gemert tussen Henric Quaede? enerzijds en de gemeint van Gemert anderzijds met gebouwen daarop; item uit twee stukken land in de parochie Uden waarvan een tussen de gemeint van Uden enerzijds en het erf van Katharina Hubendochter en Jan genaamd Kyeboem anderzijds met zijn gebouwen en het andere stuk van de twee genoemde stukken land tussen genoemde Jan Kyeboem enerzijds en water genaamd een water ut valle (waterval) anderzijds

R1179 f629 dd 3-12-1392
Willem Zoetart, man van Beel dt w Jan van Ghemert verkoopt de helft van een woning in Den Bosch, Hinthamerstraat aan zijn schoonbroer Hubrecht zn w Jan van Ghemert. Heer Gerlach van Ghemert deken van Rode had die woning in zijn testament vermaakt aan zijn nicht Beel voornoemd.

BP 1179 p 649r 04 za 08-03-1393. Ketelaars
Willelmus Houbraken verklaarde ontvangen te hebben 250 oude Gelderse gulden in afkorting van het geld, dat Nicholaus zv Hubertus van Gemert Swenelden soen en Egidius Scoerwegge aan hem beloofd hadden.

BP 1179 p 678v 07 vr 25-04-1393. Vertaling Stan Ketelaars
Gerardus zvw Gerardus van Eijcke deed tbv kvw Johannes van Ghemert, door voornoemde Johannes van Ghemert verwekt bij zijn vrouw Agata dvw Bertoldus zvw Arnoldus Ywani, afstand van alle goederen die voornoemde wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert bij zijn overlijden had nagelaten. Echter, eerstgenoemde Gerardus behoudt een hoeve gnd het Goed van Grotelt van voornoemde wijlen Gerardus van Eijcke, in Bakel. Eerstgenoemde Gerardus beloofde nimmer op voornoemde goederen, waarvan eerstgenoemde Gerardus afstand deed, recht te laten gelden op basis van schepenbrieven van Den Bosch, waarin voornoemde wijlen Johannes zvw voornoemde Johannes van Ghemert aan eerstgenoemde Gerardus een b‑erfpacht van 50 mud rogge, verkocht, echter uitgezonderd … ……. mbv andere brieven en beloften aan eerstgenoemde Gerardus door voornoemde wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert gegeven en gemaakt.

BP 1179 p 678v 08 vr 25-04-1393. Ketelaars
Bartholdus, Henricus en Johannes, kvw Johannes de Ghemert en wijlen Aghata dvw Bartholdus zvw Arnoldi Yewani, deden tbv Gerardus zvw voornoemde Gerardus van Eijcke afstand van de hoeve gnd te Grotelt van wijlen Gerardus van Eijcke, in Bakel. Lasten worden door voornoemde Bertoldus, Henricus en Johannes afgedaan, mede namens Hessello, Ghiselbertus en Yda, kvw voornoemde Johannes van Ghemert. Voornoemde Hessello en Ghisbertus zijn minderjarig.

BP 1179 p 678v 09 vr 25-04-1393. Ketelaars
Voornoemde broers Bertoldus, Henricus en Johannes beloofden aan Gerardus zvw Gerardus van Eijcke, zich nimmer te verzoenen met Marcelius van der Doeseldonc, noch met diens zoon Petrus, noch met andere kv voornoemde Marcelius mbt de dood van wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert, tenzij voornoemde Marcelius en zijn zoon Petrus en de andere kv voornoemde Marcelius eerst tbv voornoemde Gerardus zvw Gerardus van Eijcke afstand hebben gedaan van de hoeve gnd te Grotelt van wijlen Gerardus van Eijcke, in Bakel.

BP 1179 p 678v 10 ±vr 25-04-1393. Ketelaars
Gerardus zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan voornoemde Bertoldus {ruimte opengelaten die niet is ingevuld}, zodra Marcelius van der Doeseldonc, zijn zoon Petrus en zijn andere kinderen van voornoemde hoeve, gnd te Grotelt, afstand hebben gedaan, om met? voornoemde hoeve in de kerk van Rixtel, ter ere van de H.Maria Maagd, voor het zieleheil van {ruimte opengelaten die niet is ingevuld} dat dan voornoemde Gerardus toestemming zal vragen van voornoemde vader en prelaten om te vestigen {niet afgewerkt contract}.

BP 1179 p 679r 02 za 26-04-1393. Ketelaars
Gerardus zvw Gerardus van Eijcke beloofde aan de notaris, tbv voornoemde broers Bertoldus, Henricus en Johannes, en tbv allen die het aangaat, dat, zodra Marcelius van der Doeseldonc, zijn zoon Petrus en andere kv voornoemde Marcelius, afstand hebben gedaan van de hoeve gnd Grotelt, van wijlen voornoemde Gerardus van Eijcke, in Bakel, en zodra alsdan eerstgenoemde Gerardus toestemming kan verkrijgen van de heren ?vader en prelaten voor het nieuw vestigen van een altaar ter ere van de H.Maria Maagd in de kerk van Rixtel, dat dan, als er afstand is gedaan en voornoemde toestemming is verkregen, eerstgenoemde Gerardus voornoemd altaar zal vestigen, namelijk voor het zieleheil van wijlen Johannes zvw Johannes van Ghemert, en dat eerstgenoemde Gerardus daartoe voornoemde hoeve gnd te Grotelt zal afstaan. Echter, alle kosten die het stichten van dit altaar en voornoemde toestemming zullen geven, zal eerstgenoemde Gerardus dekken met de oogsten van voornoemde hoeve. Zou voornoemde hoeve, voor de stichting van voornoemd altaar is afgerond, door overmacht van andere heren, onbebouwd blijven, dan zal eerstgenoemde Gerardus ontlast zijn van voornoemde belofte, tot aan de tijd dat de hoeve weer in vrede beteeld kan worden. Opgesteld in de kamer in aanwezigheid van Arnoldus Stamelart van de Kelder, Arnoldus Stamelart van Spanct, Johannes Luce van Erpe, Johannes van Bruheze, Johannes Mallant en Johannes van Audehoesden, Lucas van Eijcke, Henricus zvw Egidius van Erpe.

R1179 f744
Gertruud wed Hubert van Gemert en haar zoon Lodewijck

BP 1179 p 753r 09 ±di 28-07-1394. Ketelaars
Hubertus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert zvw Johannes zv Elijas droeg over aan Godefridus van Berze ……. ……. en Heijlwigis dvw Godefridus van Wesel een b-erfcijns ……. ……., een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan-Baptist, gaande uit een huis en erf, op de hoek van de straat die loopt van de Vughterstraat naar de Vismarkt, in welk huis en erf ……. ……. ……., welke cijns wijlen voornoemde Johannes zv Elijas gekocht had? van Ghibo gnd Moijtinc ……. ……., en welke cijns nu aan hem behoort. Met achterstallige termijnen.

BP 1179 p 754v 03 wo 29-07-1394. Ketelaars
Ludovicus zvw Hubertus zvw Johannes Swenelden soen van Ghemert, zijn zuster Katherina en Arnoldus Stamelart van de Kelder beloofden aan Henricus van der Bruggen van Helvort verwer 112 Gentse nobel met Pasen aanstaande (zo 11-04-1395) te betalen.

R1179 f756
Ysbout van Asten, Rodolph zn van Lucas van den Kelre (de Penu), Claes zn van Lodewijk zn w Hubrecht zn w Jan Zweneldenzoen van Ghemert, 27 oude scilden

R 1179 f766 dd 13-8-1394
Emont zn w Jan Rover van Ghemert geeft in erfpacht aan Bernier en Jan kinderen w Willem Berniers alle erven die hij Emont geërfd heeft van zijn broers Jan en Henrick en van zijn zuster Margriet in het gericht Ghemert om 4 mud Erpse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen.

R1180 1393 – 1396

 

R1180 f1 Gemert dd 21-8-1393
Roelof van Dynther betaalt aan jonkvrouw Sophie zijn zuster, weduwe van wijlen Dirck van Ghemert een erfpacht van een mud rogge maat van Eersel uit erfgoed met toebehoren in de parochie Dynther tussen de gemene weg en de gemeint.

R1180 f6 Gemert dd. 30-8-1393
Tielman zn w Dierck Mulder van Vucht heeft verkocht Hessel zn w Gerit Mulder van Vucht een erfcijns van 10 pond uit huis en hof in Gemert tussen Dirk van Ghemert enerzijds en Yde vander Ynden anderzijds

R1180 1391-1396 f11 en 11v Gemert dd. 10-9-1393
Jan, zoon van Henrick genaamd Pelser van Ghemert, man van Liesbeth dt wijlen Henrick nat zn van voorheen Heer Thomas van Bakel, priester en genoemde Liesbeth, een erfpacht van twee mud en drie lopense rogge maat van Gemert welke Ansem zn w Marcelis Artssoen van Gemert levert aan genoemde Liesbeth in Gemert uit huis en hof en een kamp tussen erf Arnt Wever aan een kant en de gemene weg aan de andere kant en verder uit een lopense land daar tegenover tussen erf kinderen van wijle Fye genaamd Vogel aan een kant en het erf van Jan zn w Henric van Gemert aan de andere kant, verder uit een stuk land ter plaatse Die Paessche Hoeve tussen de commandeur van Gemert aan een kant en genoemde kinderen van w Fye Vogel aan de andere kant, verder uit een camp genaamd die Nuwe Heycamp tussen erf Arnt Berch aan een kant en tussen erf Jan Wautgherssoen aan de andere kant en uit een beemd op die Deeldonc tussen Claes Peters (Snijders?) aan een kant en Jan Volkart en de kinderen van Peter Berchs aan de andere kant. Erfelijk verkocht aan Henric zn w Rutgher van Erp

R1180 f71 dd. 27-3-1394
Claes zn w Hubert van Gemert Sweneldensoen

R1180 f78 1393/1394, dd. 7-5-1394, dag na misericordia
Johannes zoon van wijlen Hendrik de Rode van Erp heeft overgedragen een erfpacht van 2 mud rogge Bossche maat, die Michael van Espdonc had beloofd te voldoen met Lichtmis aan genoemde Johannes in Boekel gaande uit een hoeve aldaar, die van Hendrik de Rode was, en uit 1 mud land gelegen tussen Johannes van Dinther en de openbare weg, met aan het ene eind het erfgoed van Leunis van der Buxbrugghen en het andere eind het erfgoed van Goessen van der Meer. En uit het achtste deel in Gemert, dat genoemde Michael ten deel was gevallen van wijlen een van zijn ouders in goederen geheten de Espdonk, gelegen in het rechtsgebied van Gemert.

R1180 f146 dd 15 maart 1394
Art zn w Art Zeghelaer en Henrick van Eycke, timmerman, man van Liesbeth dt w Art Zeghelaer een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert te betalen uit het vierde deel behorend aan Liesbeth dt w Henric vanden Hoernic weduwe van Art Zeghelaer en Art en haar kinderen Liesbeth en Jutta van de helft van een huis, hof en boomgaard in Gemert tussen de gemene weg enerzijds en Gerit Artssoen anderzijds, de helft aan de zijde van de gemene weg; Verder uit het achtste deel toebehorend aan Elisabeth, Art, en Jutta en Elisabeth hun kinderen in de resterende helft van huis, hof en boomgaard; bovendien uit drie stukken land in Gemert tussen Jan Kersmaker enerzijds en Trude dt van genoemde wijlen Henric vanden Hoernic anderzijds, het andere genoemd de Peracker en ter plaatse genaamd In die Aelhorst; verder uit het vierde deel van genoemde Liesbeth en Art, Jutta en Liesbeth ook in Gemert tussen genoemde Gerit Artssoen enerzijds en Jan zn van Batha de Snijder anderzijds welke erven Elisabeth, en Art, Jutta en Liesbeth haar kinderen in erfpacht gaven aan Dirc vanden Hoernic voor de genoemde pacht van een half mud, verkocht aan Art zn w Henric die Wever van Ghemert

BP 1180 p 160v 04 do 26-03-1394. Ketelaars
Johannes zvw Hubertus van Lijeshout, Hermannus Claes soen ev Margareta, en Mijchael van Espendonc ev Mechtildis, dvw voornoemde Hubertus, verkochten aan Petrus zvw Johannes Peters soen (1) een stuk land in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Ziggelaar, tussen erfgoed gnd Moedels Heide enerzijds en Willelmus zvw voornoemde Hubertus anderzijds, minus een stukje erfgoed dat behoort aan erfg vw Lucas van Bubnagel, (2) een stuk broek gnd die Kuilen, in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Ziggelaar, tussen Nijcholaus die Koeke enerzijds en erfg vw Godefridus Aleijden soen anderzijds, in welk stuk broek erfg vw voornoemde Lucas van Bubnagel een stukje broek hebben liggen, (3) een stuk land in Beek bij Aarle, ter plaatse gnd Ertbrugse Voort, tussen voornoemde wijlen Lucas van Bubnagel enerzijds en erfgenamen gnd Bertouts Kijnderen anderzijds, belast met 2 oude groot grondcijns, wegen, en het recht van weg voor verkopers over eerstgenoemd stuk land.

R1180 f169
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht

R1180 f183, dd 27-8-1394
Jan vanden Hoernic, kaarsmaker, zn w Henrick vanden Hoernic Offerssoen, belooft ten behoeve van Katherina, Stofken en Jan kinderen van Peter zoon van wijlen Lambertus Stevenssoen en ten behoeve van de andere kinderen die genoemde w Peter en Elisabeth zijn vrouw dochter van wijlen Offer zoon van genoemde wijlen Henricus van den Hoernic hebben, belooft Jan voornoemd te betalen aan genoemde Katelijn, Stofken en Jan kinderen van genoemde Peter en Elisabeth en de andere kinderen van hen een erfelijke pacht van anderhalf mud rogge maat van Den Bosch uit een stuk beemd in Gemert ter plaatse genaamd in de Campen tussen erf van Dirk van Loeken en zijn kinderen aan beide zijden grenzend, nagelaten door genoemde Elisabeth aan genoemde Katherina, Stofken en Jan, kinderen van genoemde Peter en Elisabeth.
Opmerking: Offer is een roepnaam bij Christofoor, net als Stoof. Nakomelingen van Stoof Kersmakers komen regelmatig voor m.b.t. Gemert. Eerder is al sprake van Jan Stoffelman in Gemert.

R1180 f198, dd. 24-9-1394
Dirck, Gerit en Liesbeth nat kinderen van Herman zn w Dirck die Moelner van Vucht drie stukken beemd in Gemert in de Campen van wijlen Gevart vander Heyden tussen Dirk vanden Bleke enerzijds en wijlen Dirk van Ghemert en de gemeint anderzijds en tussen genoemde Dirk van den Bleke enerzijds en wijlen Wouter Emontssoen anderzijds en land tussen genoemde Dirk vanden Bleke enerzijds en de gemeint anderzijds; ze geven ze in erfpacht aan Jan Machielssoen voor een erfpacht van twee mud rogge maat van Ghemert aan hen te leveren en aan Herman nat zn genoemde Herman. Zodra Herman meerderjarig is zal hij instemmen.

R1180 f205
Gheerlach nat zn w heer Emont van Ghemert, investiet van Orthen en Den Bosch

R1180 1393-1396 f220v, dd. 5-11-1394
Jan van Ghemert in afwezigheid van Bernier en Jan, broers, zoons van wijlen Willem Bernierssoen van Erpe, vernadert alle erven in Gemert welke de broers Bernier en Jan voorheen van Emond zoon van wijlen Jan Roverssoen verwierven. Genoemde Jan van Ghemert heeft het overgedragen aan genoemde Jan van Ghemert. ??

R1180 f318 Gemert dd 4-3-1395
Dirck van Ghemert zn w Dirck van Ghemert heeft erfelijk verkocht aan Jan vanden Vive eycken een erfpacht van anderhalf half mud rogge maat van Helmond te betalen met lichtmis in Gemert uit anderhalf mud rogland in Gemert tussen de commandeur van Ghemert enerzijds en de erfgenamen van wijlen Dirk van Gemert anderzijds

R1180 f332v, dd. 15 maart 1395
Dirck van Ghemert heeft erfelijk verkocht aan Goossen zn w Gheerlacus Cnode een erfcijns van 10 aude scilden van de keizer of de koning van Frankrijk te betalen met lichtmis uit een stuk land in Gemert ter plaatse Die Vorst tussen de heren van Gemert enerzijds en het woonhuis (domus habitationis) van genoemde Dirk en zijn broers anderzijds en uit een stuk land genaamd Die Hoernicken in Gemert tussen de gemeint van Beke enerzijds en de gemeint van Ghemert anderzijds, met Wolther Spyrinc en Goyart zijn broers.

R1180 f351 anno 1395
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht st Peter, broer van Jan van Ghemert

R1180 f351 anno 1395
Gerit Vos was een grootvader van Jan van Ghemert en Mr Gherlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter, gebroeders

R1180 f352
Gerit Vos grootvader van Gherlach en Jan

BP 1180 p 359r 01 wo 15-09-1395.
Johannes Koc zvw Godefridus van Ghemert beloofde aan de secretaris, tbv zijn kinderen Johannes, Katherina en Elisabeth, 300 oude schilden na maning te betalen. Overhandigen aan eerstgenoemde Johannes.

BP 1180 p 359r 02 wo 15-09-1395.
Johannes van Erpe ontlastte Johannes Koc zvw Godefridus van Ghemert van alle geldbedragen die voornoemde Johannes Koc beloofd had aan voornoemde Johannes van Erpe.

R1180 f380 dd 26-11-1395 Gemert
Henrick van der Espdonck heeft opgedragen aan zijn broer Mychael al zijn erven in de dingbanc van Ghemert, belast met de grondcijns.

BP 1180 p 390v 02 do 30-12-1395. Ketelaars
Nijcholaus zvw Nijcholaus gnd Noet van Ghemert verkocht aan zijn broer Johannes alle erfgoederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn ouders, gelegen onder de dingbank van Gemert.

BP 1180 p 396v 04 do 13-01-1396. Ketelaars
Truda dvw Gerardus gnd Graets droeg over aan Theodericus zv Johannes nzvw hr Rodolphus Rover Broechoven investiet van de kerk van Erp twee stukken land in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd in geen Goer Winkel, (1) tussen Theodericus gnd van Stribossche enerzijds en kinderen gnd van der Espendonc anderzijds, (2) naast voornoemde Theodericus, aan voornoemde Truda verkocht door Elizabeth gnd van Ghemert begijn.

BP 1180 p 414v 06 do 09-03-1396. Ketelaars
Bertholdus zvw Johanns gnd van Ghemert beloofde aan Rutgherus gnd Nouden soen van Andel 300 Hollandse gulden of de waarde, vandaag over 2 jaar te betalen, ingeval Elizabet, ev voornoemde Bertholdus, dv voornoemde Nouden van Andel, binnen deze 2 jaar zou komen te overlijden zonder wettig nageslacht. Zou voornoemde Elizabet na voornoemde 2 jaar nog leven, dan zullen voornoemde Bertholdus en zijn goederen van deze belofte ontlast zijn.

BP 1180 p 414v 07 do 09-03-1396. Ketelaars
Voornoemde Bertholdus beloofde aan voornoemde Rutgherus, hem binnen een jaar de vesten in een b-erfpacht van 12 mud rogge, maat van Gemert, voor heer en hof, waarvan voornoemde 12 mud rogge in leen afhangen, zodanig dat ingeval voornoemde Bertholdus voor zijn voornoemde vrouw Elizabet overlijdt, dat dan voornoemde Elizabet haar vruchtgebruik in deze 12 mud rogge heeft.

R1180 f544, dd. 8 febr 1396 Gemert
Dirck zn van wijlen Dirck van Ghemert verkocht aan Willem die Yeger zoon van Willem die Yegher van Ghemert een erfpacht van anderhalf mud rogge maat van Ghemert uit anderhalf mud land in Gemert genaamd in de Vorst tussen de commandeur van Gemert enerzijds en de kinderen van wijlen Dirck van Ghemert anderzijds.
Dirck van Ghemert en Jan van Ghemert beloven aan Willem die Yeger zn van Willem die Yeger xxx nieuwe Gelrese guldens met Pasen.

R1180 f547 anno 1396
Heer Gerlach, Jan en Hubrecht zonen w Jan van Ghemert
Willem Zoetart x jonkvrouw Beel dt w Jan van Ghemert
Heer Gherlach van Ghemert(+)
Heer Emont van Ghemert(+)
Jonkvrouw Mabelia hun zuster (+)
Broers en zuster van voornoemde Jan van Ghemert.

R1180 f604
Claes, Jan en Katelijn kinderen van w Hubert van Ghemert Jan Sweneldensoen

R1180 f613, dd. 27-10-1396
Jan van Cranenborch natuurlijke zoon van wijlen heer Dirk van Heurne, heer van Perweys en Duffel aan de ene kant en Dirk van Gemert zn w Dirk van Ghemert aan de andere kant; huwelijk tussen Dirk van Ghemert en Elisabeth dt van genoemde Jan van Cranenborch een erfcijns van 50 gulden die heer Willem van Perweys en Duffel, ridder, beloofd had aan Jan van Cranenborch zijn natuurlijke broer als gift bij het huwelijk tussen genoemde Jan en Margaretha weduwe van Henrick Stakenborch uit de heerlijkheid van Herlaer en uit alle goederen van Willem gelegen in Ghestel bij Herlaer en in Gemonde

BP 1180 p 613r 04 vr 27-10-1396. Ketelaars
De broers Johannes, Walterus Spierinc en Godefridus, kvw Theodericus van Ghemert, en Goeswinus Steenwech ev jkvr Bela dvw voornoemde Theodericus van Ghemert beloofden aan Johannes van Cranenborch, tbv zijn dochter Elizabeth, dat (1) als Theodericus zvw voornoemde Theodericus van Ghemert zou overlijden, voor overlijden van zijn moeder jkvr Sophia, en als dan voornoemde Elizabeth leeft, zonder wettig nageslacht van voornoemde Theodericus zv Theodericus van Ghemert en Elizabeth, dat dan voornoemde Johannes, Walterus Spierinc, Godefridus en Goeswinus aan voornoemde Elizabeth een lijfrente zullen geven van 100 Hollandse gulden of de waarde, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande uit al hun goederen; maar in genoemd geval zullen voornoemde Johannes, Walterus Spijerinc, Godefridus en Goeswinus erfelijk verkrijgen alle goederen die voornoemde Theodericus zvw Theodericus van Ghemert op dit moment heeft en de goederen die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Theodericus van Ghemert, (2) zou voornoemde Theodericus zvw voornoemde Theodericus van Ghemert overlijden, voor overlijden van zijn voornoemde moeder jkvr Sophia, terwijl er wettig nageslacht is van voornoemde Theodericus en Elizabeth, dan zullen voornoemde Johannes, Walterus Spijerinc, Godefridus en Goeswinus en hun goederen vrij zijn van voornoemde belofte, (3) zou voornoemde jkvr Sophia overlijden, voor overlijden van haar voornoemde zoon Theodericus, dan zullen voornoemde Johannes, Walterus Spijerinc, Godefridus en Goeswinus en hun goederen van voornoemde verplichting vrij zijn; (4) nadat voornoemde Elizabeth overleden zal zijn, zullen voornoemde vier van alles vrij zijn.

R1180 f646v, dd. 19-12-1396  Gemert
Gerit nat zn van Herman Moelneer van Vucht het vierde deel dat hem toebehoort in een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert te betalen aan Elisabeth dochter van wijlen Ghevart vander Heijden, uit de helft van huis en hof gelegen in Gemert tussen Henrick zn van Jan genaamd Quedenssoen en tussen de gemene weg en uit een stuk land tussen die Rijt en tussen Henrick Smeeds strekkende aan een eind aan de gemene straat, welke goederen Elisabeth had uitgegev en aan Rugher genaamd Ketelbueter, man van Katharina dochter van Jacob die Visscher voor de pacht van een half mud rogge, een penning en een vat rogge. Overgedragen aan Dirck zijn broer zoon van Herman Moelner.

R1180 f672v, dd. 29-1-1397  Gemert
Gerit nat zn w Herman van Vucht een erfpacht van 1 mud rogge maat van Ghemert te betalen uit een zekere akker genaamd den Dijstelacker aan wijlen Liesbeth dt w Ghevaert van der Heijden in Gemert gelegen tussen Jan van Ploesterdonc enerzijds en Jan genaamd Han Knoeps anderzijds erfelijk verkocht aan Dirck nat zn w Herman van Vucht

R1180 f676v, dd. 27-1-1397 Gemert
Gerit nat zn w Herman Mulders van Vucht een erfpacht van 1 mud rogge maat van Ghemert voor Liesbeth dt w Ghevaert van der Heijden te betalen uit een zekere akker genaamd den Dijstelacker in Gemert gelegen ter plaatse Ghoorswinkel tussen Jan van Ploesterdonc enerzijds en Jan Knoeps anderzijds strekkende met een eind aan het erf genaamd eeusel van de heren van Gemert en met het andere eind tot het erf van Jan Ploesterdonc welke genoemde Elisabeth in pacht gaf aan Ghevart zn van Jan vander Grunendael en Hilla zijn vrouw dochter van Henrick Gloriensoen, overgedragen aan Dirck zijn broer nat zn genoemde Herman Multor van Vucht

BP 1180 p 679r 08 di 30-01-1397. Ketelaars
Gerardus nzv Hermannus molenaar van Vucht droeg over aan na te noemen Elizabeth zijn deel in alle goederen, die aan Heijlwigis dvw Johannes zadelmaker ev voornoemde Gerardus gekomen waren na overlijden van voornoemde Johannes zadelmaker, resp. die aan haar zouden komen na overlijden van voornoemde Elizabeth Sadeleers mvw voornoemde Heijlwigis. Voornoemde Gerardus deed afstand van alle aanspraken waarmee hij voornoemde Elizabeth, haar kinderen en erfgenamen en goederen kan aanspreken.

BP 1180 p 679r 10 di 30-01-1397. Ketelaars
Voornoemde Elizabeth, haar kinderen Godefridus en Johannes, en Rutgherus Berwout ev Aleijdis, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes Zadelleers, deed tbv Gerardus nzv Hermannus molenaar van Vucht afstand van alle goederen van wijlen Heijlwigis, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes Zadeleers, voorzover voornoemde Gerardus die goederen thans in bezit heeft. Yda, dv voornoemde Elizabeth en wijlen Johannes Zadelleers, zal nimmer hierop rechten doen gelden.

R1180 f679 (1393-1396), dd. 30-1-1397
Jan van Gemert zn van wijlen Dirck van Gemert met goedkeuring van joffrou Sophia zijn moeder, maant achterstallige betaling van een erfcijns van vijf pond aan genoemde wijlen Dirck van Gemert te betalen jaarlijks uit het goed tot Aanschot (Son) van wijlen heer Emont Rover, ridder

R1180 f747, dd. 24-3-1397
Jan van Cranenborch nat zn w heer Dirck van Hoerne, heer van Perweys en van Duffel verplicht zich aan Dirck zn w Drick van Ghemert en Elisabeth zijn vrouw dochter van genoemde Jan van Cranenborch, 2000 oude schilden (duo milia scuta vetera) Sabbato post reminiscato

R1180 f760 dd 18-2-1397
Jan Koc van Ghemert (zn w Goyart) emancipeert zijn kinderen Jan en Katrijn
De vrouw van Jan Koc was Heylwich (volgens f701)

R 1181 1397 – 1399

 

R1181 f12v anno 1397
Gheerlach nat zn w heer Emont van Ghemert, investiet der kerken van Orthen en Den Bosch

R1181 f22 namenindex
Mr Geerling, Jan en Hubert zoons van w Jan van Ghemert zoon wijlen Jan Eelkens (Elyen)

R1181 f120v anno 1398
Jan van Ghemert x jonkvrouw Mechteld dt w heer Henrick van Werthusen x vrouwe Ermgart

R1181 f151r 11 wo 14-08-1398. (Stan Ketelaars)
Reijnerus zvw Johannes van Berze zvw Willelmus zv Egidius gnd Ghilijs droeg over aan Johannes van Ghemert een huis en erf, dat was van wijlen Ghiselbertus gnd Bruijt, in Den Bosch, op de Oude Dieze, tussen erfgoed van Henricus gnd van Osse enerzijds en erfgoed van kv Katerina Ghevaerts anderzijds, welk huis en erf wijlen voornoemde Johannes van Beerze gekocht had van Goeswinus zvw Arnoldus zv Goessuinus gnd uten Broec, belast met een b erfcijns van 6 pond geld, die Ghibo Scap verworven had van voornoemde Reijnerus (dg: en uitgezonderd de voorwaarde over een muur).

R1181 f152v Gemert
Wouter nat zn van Jan Luwe en zijn nat kinderen van Luytgard Helenendochter
Goossen van Eelikem

R1181 f300 oud f153 anno 1399
Emont van Ghemert zn van Aelbrecht Buc van Lyt en Lijsbeth dt w Marcelis vander Oo zijn vrouw een zekere kamp van wijlen Willem van Beesd, vroeger van genoemde Lijsbeth, gelegen in Lith in het broek.

R1181 f313 oud f159
Peter zn w Jan genaamd Mannarts soen zijn vierde deel in twee bunder beemd in Gemert tussen Henric Scoenman en zijn kinderen enerzijds en tussen genoemde Henric en zijn kinderen en de kinderen van Dirck van Espdonc anderzijds en strekkende van het water de Aa aan een eind tot Henric Scoenman met zijn kinderen het andere eind. Verkocht aan Peter zoon van Rodolphus genaamd Roef Mannarts soen

R1181 f361 oud f183, dd. 17-4-1399
Dirck nat zn van Herman Moelneer van Vucht het vierde deel, dat toebehoort aan Gerit nat zn van genoemde Herman, in een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert welke pacht Elisabeth dt w Ghevardi vander Heyden ontvangt uit de helft van een huis in Gemert naast het huis van Henric zn van Jan Quedens soen en de weg en uit een stuk land tussen De Rijt en het erf van Henric Smeeds, strekkende met een eind aan de openbare weg welk vierde deel van genoemde pacht van een half mud rogge genoemde Dirck voorheen van Gerit zijn broer zoon van genoemde Herman Moelner verwierf en zijn vierde deel in de genoemde pacht van een half mud rogge overgedragen aan Herman zijn broer nat zn van Herman Moelner

R1181 f364v oud f184v, dd. 19-4-1399
Albert Buc van Lyt een erfpacht van twee mud rogge maat van Den Bosch welke Emond zn w Jan zn van Emond van Ghemert en Aert vanden Venne betalen aan heer Gheerling van Ghemert uit goederen van Emond en Aert in Gemert en uit andere goederen welke genoemde Albert Buc voorheen van Gheerlacus van Ghemert verwierf, overgedragen aan Hubert van Ghemert.
Emont van Ghemert zn van Albert Buc van Lyt man van Elisabeth dochter van wijlen Marcelis vander Oe
Wijlen Willem van Beesd
Goederen in Bakel ter plaatse Milheeze

R1181 f231v dd 17-7-1399 scan 458
Goossen Steenwech, man van joffr Beel dt w Dirck van Ghemert draagt over een zekere tiende in de parochie Bakel in de jurisdictie van Ghemert welke tiende toebehoort aan de abt van Epternaken en die jaarlijks wordt gedeeld tegen een tiende van Ghemert behorend aan de commandeur van Gemert; hij doet doet afstand t.b.v. de abt van Epternaken. Hij zal alle brieven afstaan.

R1181 f231v dd 17-7-1399 scan 458
Wouter Spyerink en Goyart zonen van w Dirck van Ghemert doen t.b.v. de abt en het klooster van Epternaken afstand van een tiend (toebehorend aan Epternaken) in Ghemert (rijdende tegen een tiend van de commendeur aldaar). Getuigen zijn Jan van Gemert, Art Stamelaert vanden Kelre, Jan van Dordrecht, Willem van Laervenne, Goyart zn w Luppert van Hapart zn w Goyart Bierken van Zeelst, gezegeld door Jan van Gemert en Art van den Kelre

R1181 f292
Hubrecht van Ghemert (zn w Jan van Ghemert en Mechteld) x Margriet dt w Arnt Heyme
Heer Gherlach van Ghemert (broer van Hubrecht voornoemd) zn w Jan van Ghemert x Mechteld Gerit Vosse

R1182 1400 – 1401

 

BP 1182 p 008v 04 do 26-02-1400. Ketelaars
Petrus zvw Johannes gnd Mannart verkocht aan Johannes zv Henricus gnd die Lange, tbv hem en zijn broer Lambertus zv voornoemde Henricus die Lange, de helft in 1 bunder beemd, in Gemert, tussen kvw Theodericus van Ghemert enerzijds en Henricus gnd van Espdonc anderzijds, welke bunder jaarlijks gedeeld wordt tegen een andere bunder van wijlen voornoemde Theodericus van Ghemert, naast eerstgenoemde bunder gelegen, belast met de grondcijns.

BP 1182 p 025r 01 do 11-03-1400. Ketelaars
Johannes Knuijt verkocht aan zijn broer Gerardus Knuijt een b-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Helmond, uit een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Helmond, welke pacht van 1½ mud voornoemde Johannes Knuijt met Lichtmis op de onderpanden beurt, gaande uit (1) de helft, aan Arnoldus van der Horenvoert zvw Petrus van der Horenvoert behorend, in erfgoederen gnd dat Ouver Scoet, van wijlen voornoemde Petrus van der Horenvoert, in Bakel, beiderzijds tussen een gemene weg, met een eind strekkend aan erfgoed van de commendator van Ghemert, (2) een stuk land, gnd die Venacker, in Bakel, tussen Johannes van der Schant enerzijds en Jacobus van der Horenvoert anderzijds, welke pacht van 1½ mud voornoemde Johannes Knuijt gekocht had van voornoemde Arnoldus van der Horenvoert.

R1182 f29 anno 1400
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter, en zijn broer Hubrecht zonen van w Jan van Ghemert zn w jonkvrouw Beel van Ghemert, weduwe van Jan Elyen.
Jan van Ghemert voornoemd was getrouwd met Mechteld Gerit Vosse.
Willem Zoetart x jonkvrouw Beel dt w Jan van Ghemert voornoemd beuren 20 pond payment uit het goed Ten Bleckers in Erpe.
Juffrouw Heylwich van Ghemert (tante van Mr Gherlach en Hubrecht) is kloosterlinge in St Gerlachsklooster in het land van Valkenborch.

R1182 (1399-1400) f29v
Hubrecht zn w Jan van Ghemert zn w Jan zn w Elyas.
Elyas was gewantsnijder en poorter van Den Bosch

R1182 (1399-1400) f30 dd 15-4-1400
Heer Jan van Berlaer, heer van Helmont en Keerberch, ridder, verkoopt aan Hubrecht van Ghemert tgoet Ter Borch in Dynther.
Jan Dirx van Ghemert ziet af van vernadering.

BP 1182 p 034v 10 di 23-03-1400. Ketelaers
Aleijdis dvw Henricus van den Zande wv Lambertus gnd Costkens soen droeg over aan haar dochter Sophia, bij haar verwekt door wijlen voornoemde Lambertus, haar vruchtgebruik in een hofstad, onder de vrijheid van Sint-Oedenrode, tussen Andreas gnd die Clercke enerzijds en Emondus zvw Johannes van Ghemert van Zonne en Henricus Barbier anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg achterwaarts tot aan het wiel gnd Scoelwiel.

BP 1182 p 034v 11 wo 24-03-1400. Ketelaars
Voornoemde Sophia dvw Lambertus Costkens soen verkocht voornoemde hofstad, die nu aan haar behoort, aan Emondus zvw Johannes van Ghemert van Zonne. Voornoemde Sophia en haar moeder Aleijdis, dvw Henricus van den Zande en wv voornoemde Lambertus, beloofden, onder verband van (a) alle goederen die aan voornoemde Sophia gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader Lambertus, (b) alle goederen van voornoemde Sophia en Aleijdis, hebbend en verkrijgend, lasten af te handelen, behalve (1) 1 oude groot aan Sint-Oda in Sint-Oedenrode, (2) een b-erfcijns van 10 schelling gemeen paijment aan de H.Geest in Sint-Oedenrode.

BP 1182 p 044v 01 di 30-03-1400. Ketelaars
Henricus Ghisel droeg over aan hr Gheerlacus van Ghemert investiet van de kerk van Sint-Petrus van Vught een b-erfcijns van 7 schelling, die Jutta wv Rodolphis gnd Roef Eijcsken en haar zoon Henricus met Sint-Martinus moesten betalen aan Sophia wv ?Emondus gnd Haerman, gaande uit huizen en hun hofsteden en tuinen en ander toebehoren van voornoemde Jutta en haar zoon Henricus, onder de vrijheid van Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd aen den Auden Hoevel, tussen Gerardus gnd Cornets enerzijds en de gemeint anderzijds, welke cijns nu aan hem behoort.

BP 1182 f53v, p 106v 05 do 10-06-1400. (regest Stan Ketelaars)
Elizabeth ndv Hermannus die Moelner van Vucht, door voornoemde Hermannus verwekt bij Elizabeth dvw Ghevardus van der Heijden, droeg over aan haar broer Hermannus, nzv eerstgenoemde Hermannus en wijlen Elizabeth dvw Ghevardus, ¼ deel in een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Gemert, welke pacht voornoemde Elizabeth dvw Ghevardus met Lichtmis beurde, gaande uit (1) een huis en tuin, in Gemert, tussen Henricus zv Johannes Quedens enerzijds en een gemene weg anderzijds, (2) een stuk land, in Gemert, tussen de waterlaat gnd die Rijt enerzijds en Henricus Smeeds anderzijds,met een eind strekkend aan de gemene weg.

R1182 f360v (nieuw f728) dd. 6 febr 1402
Goossen Cnode zn w Geerling Cnode, man van Liesbeth van Werrenberch dt w Willem van Werrenberch een erfpacht van 20 schellingen te betalen uit een stuk grond gelegen in Gemert ter plaatse Aen Die Beke tussen erf Jan Engellen soen enerzijds en tussen het erf van Jan Wauters soen vanden Beke anderzijds strekkende tot de openbare weg en ook uit de gebouwen die daar bijhoren, erfelijk overgedragen aan Willem van Ryetvoert zoon van Jan Engellenzoon

R1182 f854 oud f423v dd. 19-5-1402 Gemert
Claes zn w Claes Snijders van Ghemert alle goederen van Claes vanwege de dood van de genoemde wijlen Claes waar dan ook gelegen in Gemert overgedragen aan Hilla dt w Jan van Loefvenne

R1182 f896 oud f444v dd. 29-6-1402 Gemert
Jan Peterssn, man van Aleyt dt w Dirck Tielensoen een erfpacht van 13 en een half lopense rogge maat van Gemert welke Hubert zn w Dirck Tielensoen beurt uit erven van genoemde w Hubert in Gemert ter plaatse Aen den Mortel een stuk land naast de straet en naast een steeg enerzijds en Henric van Welle en de kinderen van Dirck van Loecken anderzijds en uit een stuk land genaamd dat Cleyn Stucke gelegen in den Arle ter plaatse de Last Campen van Henrick van Welle, verder uit een stuk land genaamd Dat Bocht gelegen in den Arle tussen Wautgher vanden Eynswinckel enerzijds en Peter die Kersmaker anderzijds, verder uit een stuk land gelegen aan den Leyegrave in den Arle tussen Christiaen vanden Mortel enerzijds en de kinderen van Jan genaamd Fissiensoen anderzijds strekkende aan een eind aan de plaats genaamd Die Vlaesche van de heren van Gemert en aan het andere eind aan die Pedel, welke erfpachten genoemde Hubert in pacht gaf aan Jan zn w Henrick de Wever van Espendonck voor voornoemde pacht van 13½ lopen rogge, welke pacht Jan en genoemde Aleit zijn vrouw vanwege de dood van wijlen Hubert voorheen de broer van Aleydis.

R1183 1402 – 1403

 

R1183 f74v en 75
Hubert van Ghemert (verkoopt ?) een erfpacht van 2 mud rogge maat van Den Bosch aan Emond zn wijlen Jan zoon van w Emond van Gemert en Arnt van der Venne …..aan heer Gheerlacus van Ghemert
Albert Buc van Lyt
Hubertus nat zn wijlen Arnold van Ghemert
Alart Driessen

R1183 f76v
Hubert van Gemert zn van w. Jan van Gemert zn van w Jan zoon van Elyas Pannicida
Over huis op de dijk naar Hinthameren, dat van Nicolaas Sartoris (Snijder) was.

R1183 f76
Hubert van Gemert zn van w. Jan van Gemert (ab code) Jan van Gemert en wijlen Mechteld zijn vrouw dt w Gerit Vosse

R1183 f108 dd 23-10-1402
Jan van Ghemert emancipeert zijn zoon Gherlach

BP 1183 f 109v 11 di 20-03-1403. Ketelaars
Hermannus zvw Hermannus molenaar van Vught verkocht aan zijn broer Gerardus zvw voornoemde Hermannus molenaar van Vught (1) de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Gemert, die Theodericus, Gerardus, eerstgenoemde Hermannus en Elizabeth, kvw voornoemde Hermannus molenaar van Vught, met Lichtmis in Gemert beurden, gaande uit beemden, in Gemert, ter plaatse gnd ter Heelderdoncque, welke beemden voornoemde Theodericus, Gerardus, Hermannus en Elizabeth, kvw voornoemde Hermannus molenaar, voor voornoemde erfpacht hadden uitgegeven aan Johannes Machiels soen van Ghemert, welke helft van de pacht nu aan eerstgenoemde Hermannus behoort, (2) een b-erfpacht {f.110r} van ½ mud rogge, maat van Gemert, die eerstgenoemde Hermannus met Lichtmis beurt, gaande uit een huis, erf en tuin, gnd ten Felleneirde, in Gemert, tussen een gemene weg enerzijds en de waterlaat gnd die Roesp anderzijds. De brief van voornoemde Gerardus overhandigen aan Nijcholaus van Eijndoven of aan hem.

BP 1183 f 113v 04 vr 23-03-1403. Ketelaars
Hermannus nzvw Hermannus Moelner van Vucht droeg over aan zijn broer Gerardus (1) de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Gemert, welke pacht Theodericus, voornoemde Gerardus, eerstgenoemde Hermannus en hun zuster Elizabeth, nkvw voornoemde Hermannus Moelner, met Lichtmis in Gemert beurden, gaande uit beemden, in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd ter Heelderdonc, welke beemden voornoemde Theodericus, Gerardus en Elizabet, nkvw Hermannus Moelner, voor voornoemde b-erfpacht van 2 mud rogge hadden uitgegeven aan Johannes Machiels soen, en welke helft van de pacht nu aan eerstgenoemde Hermannus behoort, (2) een b-erfpacht van ½ mud rogge, maat van Gemert, welke pacht Elizabeth dvw Ghevardus van der Heijden, mv voornoemde kinderen, met Lichtmis beurde, gaande uit (2a) de helft van een huis en beemd, in de dingbank van Gemert, naast het huis van Henricus zv Johannes gnd Quedens soen en naast een gemene weg, (2b) de helft van een stuk land, in de dingbank van Gemert, tussen de plaats gnd die Rijt en erfgoed van Henricus gnd Smeeds, met een eind strekkend aan een gemene weg, van welke pacht van ½ mud rogge, eerstgenoemde Hermannus ¼ deel, dat aan voornoemde Gerardus nzvw voornoemde Hermannus behoorde, en ¼ deel, dat aan voornoemde Theodericus nzvw voornoemde Hermannus behoorde, verworven had van voornoemde Theodericus nzvw voornoemde Hermannus, en ¼ deel, dat aan zijn voornoemde zuster Elizabet ndvw voornoemde Hermannus behoorde, van zijn voornoemde zuster Elizabeth had verworven. De brief van eerstgenoemde Hermannus overhandigen aan hem of aan Nijcholaus zvw Johannes van Eijndoven.

BP 1183 f 113v 06 za 24-03-1403. Ketelaars
Johannes Voet zvw Johannes Voet van Hedichusen en zijn vrouw Elizabeth ndvw Hermannus Moelner van Vucht droegen over aan Gerardus nzvw voornoemde Hermannus Moelner de helft van een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Gemert, welke pacht Theodericus, Gerardus, voornoemde Hermannus en voornoemde Elizabeth, nkvw voornoemde Hermannus Moelner, met Lichtmis in Gemert beurden, gaande uit beemden in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd ter Heelderdonc, welke beemden voornoemde Theodericus, Gerardus en Elizabeth, nkvw Hermannus Moelner, voor voornoemde b-erfpacht van 2 mud hadden uitgegeven aan Johannes Machiels soen, en welke helft van de pacht nu aan hen behoort. De brief overhandigen aan voornoemde Gerardus of aan Nijcholaus van Eijndoven.

R1183 f114 anno 1403
Mr Gerlach van Ghemert (broer van Jan) investiet van Vucht St Peter

R1183 f148v dd 29-5-1404
Dirck van Ghemert zn w Dirck van Ghemert heeft erfelijk verkocht aan zijn broer Goyart van Ghemert een pacht van 4 mud rog Gemertse maat op lichtmis uit ¼ deel dat aan hem verkocht is van een hoeve van genoemde wijlen Dirck genaamd tHofgoet in de parochie Bakel in het domein van Ghemert en uit het toebehoren van hetzelfde vierde deel van genoemde hoeve waar ook gelegen.

R1183 1402-1403 f160v 10 sept 1403
Jan van Ghemert (heeft) alle erfgoederen, die Bernyer en Jan broers en kinderen van wijlen Willem Bernierszoon van Erpe verworven hadden van Emont zoon van wijlen Jan Roverszoon gelegen in de jurisdictie van Gemert en welke erfgoederen genoemde Jan van Ghemert bij wijze van aflossing had verworven en welke goederen waren overgedragen door Dirk zoon van genoemde wijlen Jan Rovers soen, heeft beloofd en aangeboden alle ….?

R1183 f166v stad Den Bosch
Emont zn van Dirck Rover zn w Heer Emont Rover ridder en van w joffr Connegont nat dt w heer Jan van Arkel, bisschop van Luik

Aantekening: Dirck Rover was de oudste zoon van heer Emont Rover (+<1384) en Aleijt van Vlokhoven (gehuwd ca 1350 en eerder weduwe (met zoon Arnt) van Jacob van Gheel). De andere kinderen waren: Emont, Arnt, Geerling, Aleijt x Jan mr Wolfert van Ghiessen, Hillegond, non in Hooydonk.
Dirck Rover (+<1413) huwde (1) voor 1380 joffr Elisabeth van Erpe-Keeldonc, alias van Rijsingen (weduwe zonder kinderen van Jan van der Straten), dt van Leunis van Erpe-Keeldonc en Agnes van Rijsingen. Huwde (2) ca 1385/1388 joffr Connegont nat dt heer Jan van Arkel; huwde (3) (huwelijks voorwaarden 1392) joffr Beatrijs van Tuijl (+>1415) dt van heer Gijsbrecht van Tuijl, ridder, en Beatrijs Engelbert Ludinc van Dijck.
Kinderen uit (2): Emont Rover, geb uiterlijk 1389, vermeld vanaf 1403 dus dan minimaal 14 jaar.
Kinderen uit (3): Dirk, Gijsbert, Adriana, Willem, Geerling, Lijsbet
Gegevens van Hans Vogels
Emont zn van Dirck Rover, zn w heer Emont, ridder, wordt later lid van de Duitse Orde.

R1183 f168v Gemert dd. 7-7-1403
Goossen zn w Geerling Cnode verkoopt aan Geerling nat zn Geerling Cnode een erfcijns van 6 nieuwe Gelderse gulden met Kerstmis van een erfcijns van 10 oude schilden met Lichtmis uit een stuk land in Gemert genaamd deVorst tussen het erf van de Heren van Gemert aan de ene kant en de woning van Dirk van Gemert en zijn broers aan de andere kant en uit een stuk land genaamd de Hoernicken in Gemert tussen de gemeynt van Beek aan de ene kant en tussen de gemene weide van Gemert aan de andere kant. Goosen had het gekocht van Dirck van Ghemert

R1183 f262 anno 1404
Hubrecht van Ghemert x Margriet dt w Arnt Heyme.

R1183 f368v dd. 21-8-1404 Gemert
Henrick van Ghemert zn w Jan van de Mortel droeg over alle goederen van Leunis vander Buxbruggen, man van Hilla dt w Lambert Zannen soen, Luytgard dt van Leunis en Hilla, Andries en Aleyt kinderen van w Lambert Zannensoen, welke goederen aan Henric waren verkocht door Peter, Henric en Jan vander Hautart, nu overgdragen aan Jan van der Hautert.

R1183 f377 dd 14 september 1404 (Martien van Sleeuwen)
Godefridus, zoon van Godefridus Striks heeft overgedragen aan Daniël Roesmont een erfpacht van 2 mud rogge Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis op het goed genaamd ter Wedehage in de parochie Uden te leveren uit huis en hof gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, tussen erfgoed genaamd de Espdoncse Beemden aan de ene zijde en (erfgoed van ) Elisabeth des Langen, aan de andere zijde, en met beide einden tegen de gemeint. Ook uit een stuk erfgoed ter plaatse geheten Scouveld tussen erfgoederen van Elisabeth Beerten (?) en haar kinderen aan de ene zijde en erfgoed van Hadewig en kinderen aan de andere zijde, met een eind tegen de gemeint en met het andere eind tegen erfgoed van de erfgenamen van Elisabeth Beerten en kinderen. Ook uit een stuk erfgoed gelegen op een plek Scouvelden geheten, tussen erfgoed van de erfgenamen Polselaner aan de ene zijde en erfgoed van de erfgenamen van Lanen Goeswijns van der Meer en kinderen aan de andere zijde, met een eind tegen de gemeint, en het andere eind tegen erfgoed een plek geheten Hagegrave. Ook uit een stuk beemd, gelegen op een plaats geheten de Espendoncse Beemden, tussen erfgoed van de kinderen Theoderici van Gemert. Getuigen Heym en Spierinc. Datum 6de dag na Maria Geboorte.( 14 september)

R 1184 1404 – 1405

 

BP 1184 f 008v 04 vr 14-11-1404. Ketelaars
Hr Goeswinus van Aa ridder beloofde aan Nijcholaus zvw Hubertus zvw Johannes Zwenelden soen van Ghemert een n-erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis te leveren, voor het eerst over een jaar (di 02-02-1406), gaande uit goederen gnd ter Aa van voornoemde hr Goeswinus van Aa, in Boxtel, naast het water gnd die Dommel. Na overlijden van voornoemde Nijcholaus gaat de pacht naar Elizabeth dv voornoemde Nijcholaus, door hem verwekt bij Katherina ndv voornoemde hr Goeswinus, als voornoemde Elizabeth dan leeft en anders naar de wettige kv voornoemde Elizabeth. Zou echter voornoemde Elizabeth overlijden zonder wettige kinderen door haar te verwekken, dan gaat de pacht naar voornoemde hr Goeswinus als hij leeft en anders naar zijn naaste erfgenamen

R1184 f34 dd 8-1-1405
Goyart Hermanssn van Os doet t.b.v. Goyart van Ghemert, man van Katherijn Hermanss van Os (zuster van Goyart voornoemd), afstand van alle erfelijke goederen en erven van wijlen zijn vader Hermen, maar hij houdt alleen aan zich de hoeve tgoet Te Herentham in Hauthem te St Oedenrode.
Goyart van Ghemert, man van Katherijn Herman van Os, doet t.b.v. Goyart Hermans van Os afstand van de hoeve tgoet Te Herentham voornoemd.

R1184 f102 dd. 26-3-1405 de vijfde dag na indica.
Gooswijn Cnode zoon van wijlen Geerling Cnode verkoopt een bunder beemd genaamd Haecsbuenre in Gemert tussen erf Die Hornicken van Dirck van Gemert enerzijds en water Die Ruysp anderzijds,strekkende aan een eind aan de Polbeemt, belast met een kapoen aan de verkoper, te leveren op zondag na Sint Lambert; verkocht aan Jan en Lambert broers, kinderen van wijlen Henric Lange ten behoeve van henzelf en van Hadewich hun zuster, dochter van genoemde wijlen Henrick

F141v
Katherijn dt van Jan Koc zn w Goyart van Ghemert. Goederen in Oirschot.

BP 1184 f 208r 01 do 15-10-1405. Ketelaars
Johannes Voet ev Elizabeth ndvw Hermannus zvw Theodericus Moelner van Vucht deed tbv Gerardus zvw voornoemde Hermannus zv Theodericus Moelner afstand van een b-erfpacht van 2 mud rogge, maat van Gemert, die Johannes Machiels soen beloofd had aan Theodericus, voornoemde Gerardus, Elizabeth en Hermannus, nkvw voornoemde Hermannus, met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit 3 stukken beemd, in de dingbank van Gemert, in een kamp van wijlen Ghevardus van der Heijden.

R1184 f237 12 december 1405
Gooswijn Steenwech heeft opgedragen aan zijn schoonzoon Jan Heijme zn w Art, man van jonkvrouw Sophie dt Gooswijn Steenwech, als huwelijksgift een jaarlijkse erfcijns van 25 oude schilden en een hoeve in Udenhout naast de molen met de beesten en wat er bijhoort en 24 buunder erf genaamd moer en heide in Loen.
Verder draagt hij over 23 oude scilden uit het goed te Esdonc in Ghemert met toebehoren; uit een cijns van 25 oude scilden en een erfcijns van 21 oude scilden en een erfcijns van 10 pond en 10 st door Dirk van Gemert was overgedragen aan Gooswijn Steenwech zn van Henric zn Gooswijn Steenwech met Bela dochter van genoemde Dirk als huwelijksgift. Verder een cijns van 2 oude schilden welke cijns Dirk, Wouter Spyrinc, en Goyart broers en kinderen van wijlen Dirk van Ghemert gaven aan Gooswijn Steenwech uit het goed genaamd tHofgoet van wijlen Dirk van Gemert gelegen te Ghemert voor de brug en verder nog andere goederen (Udenhout, Loon).
(Mechtelt Jacop Coptiten had die hoeve en hei en moer verkregen bij een deling)
Met nog meer gegevens.
Genoemd worden nog Delyana de moeder van Goossen en als kinderen van Goossen Steenwech, Goossen, Dirck, Henric, Claas,

BP 1184 f 255r 11 za 09-01-1406. Ketelaars
Johannes van den Vive Eijcken nzvw Johannes van den Vive Eijcken verkocht aan Theodericus nzvw Godefridus van Gheldorp een n-erfpacht van 1 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit (1) 1½ bunder beemd, in Gemert, tussen Goeswinus Cnode enerzijds en Aleijdis van der Beke anderzijds, met een eind strekkend aan de sloot gnd die Nuwe Grave, (2) een stuk land, in Gemert, ter plaatse gnd die Tom, tussen kvw Gevardus van Stribossch enerzijds en Henricus {f.255v} des Langen anderzijds, (3) anderhalf stuk, gnd zille, beemds, in Gemert, beiderzijds tussen Theodericus van Loect, (4) een huis, tuin en aangelegen kamp, in Gemert, tussen Willelmus zv Johannes Enghelen soen enerzijds en een waterlaat gnd die Beke anderzijds.

R1184 f255v anno 1406 Gemert
Goyart van Ghemert zn w Dirck verkoopt aan Dirk van Geldrop, natuurlijke zoon van wijlen Godefridus van Geldrop een erfpacht van 5 mud maat van Gemert te betalen op Lichtmis in Gemert uit een hoeve genaamd tgoet Ten Walde in Ghemert en uit alles wat daarbij hoort, welk hoeve genoemde Goyart had geërfd na de dood van zijn vader Dirck, voor een erfpacht van 6 mud rogge.

R1184 f351v dd 12-6-1406
Heer Dirck van Ghemert, priester, en juffr Geertruyt, zuster in het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch, kinderen van wijlen Jan van Ghemert, dienaar van Ghevart van Eyndove, geven een erfcijns aan Jan die Schye, lakenscheerder, een huis in Den Bosch om 3 pond payment.

R1185 1406-1407

 

R1185 f35v Gemert 1406/07 zaterdag na oculi
Goossen zn w Geerlinc Cnode de helft van een erfcijns van 400 oude scilden …. jaarlijks te betalen op lichtmis van en uit een stuk land in de jurisdictie van Ghemert ter plaatse genaamd de Vorst tussen het erf van de Heren van Ghemert aan de ene zijde en het huis en de erven van Dirk van Ghemert en zijn zoons anderzijds en uit een stuk beemd genaamd die Hoernicken gelegen aldaer tussen de gemeynt van Beke aan een kant en tussen de gemene beemden van Gemert aan de andere, welke cijnsen genoemde Goossen voorheen van Dirk van Gemert verwierf, overgedragen aan Geerling natuurlijke zoon van wijlen Geerling Cnode

R1185 f36
Katherijn dt w Jan Koc van Ghemert en jonker Willem van Mylberch heer van Zevenborne en van Craendonc

R1185 f36v dd 15-4-1407
Hubrecht van Ghemert heeft opgedragen aan heer Gerlach, priester, nat zn w heer Emont van Gemert, al zijn beesten en varende goede en al zijn roerende en haaflijke goederen.

R1185 f87v dd 3-1-1407
Goyart zn w Dirc van Ghemert verkoopt aan Dirck nat zn w Goyart van Geldrop: de hoeve “tgoet Ten Waude” in Ghemert ter plaatse genaamd die Vordyne tussen Wautgher van Eenswinckel aan de ene kant en tussen de gemeynt van Gemert aan de andere kant, strekkende van de Heren van Gemert tot aan de gemene weg genaamd de Vordyne
(pachter is Willem vander Waude), behalve 1½ bunder beemd in die gemeijn Beemde, ½ lopense land in Die Hage (welke stukken Goyart aan zich houdt). Lasten: een zeynde van 3 steen vlas tot hekelen bereid, 12 pond boter en 90 eieren aan Goyart op Pinksteren; 7 kapoenen op aschwoensdag aan Goyart; 6 jonge kapoenen opfokken, aan Goyart op Pasen af te leveren; grondcijns: 10 pond payment; 6 mud rog

R1185 f88
De koper heeft de koopsom voldaan

F122v anno 1407
Goyart van Ghemert x Katherijn dt w Herman zn w Godevart van Os, ridder, verkoopt landerijen in Os

F130v namenindex
Heer Geerling van Gemert, priester, nat zn van w heer Emond van Ghemert

F133
Jan zn w Michiel van Espendonc x Met dt w Hubrecht van Lyeshout

R1185 f146 1406-1407
Jan van Ghemert zn w Jan Henricssoen van Ghemert verkoopt al zijn beesten en zijn vee op zijn hoeve genaamd Ter Kemenaden in Helmond, welke hoeve behoort tot het convent van Bijnderen en waarin Jan zelf woont, verkocht aan Jan zn Henrick Dicbier, zn van Goyart.

R1185 f149v Gemert 1406/07
Willem zoon van w Jan vander Werden en van wijlen Christina, dt w Hilla Jonckers een cijns van 5 pond payment uit een hoeve van Dirck van Gemert genaamd tgoet Te Hoeve in Gemert en uit het toebehoren van die hoeve welke cijns genoemde wijlen Christina voorheen van Dirck van Ghemert verwierf, erfelijk overgedragen aan Staes van Hedichuzen en Jan vanden Kelre t.b.v. het gasthuis dat wijlen Jan Monijns en Aleydis van Keulen zijn vrouw hebben gesticht in Den Bosch ter plaatse genaamd Papenhuls

R1185 fol 162  30 juni 1407 (regest F. Smulders)
Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Willem, heer van Bucstel, maakt bezwaren tegen verkopingen, vervreemdingen en verbindingen, gedaan door Goyart Herman heer Godewarts van Os en diens schoonbroer Goyaert van Ghemert, met hun goederen.

f171
heer Dirck priester en joffr Geertruud non in het gasthuis kinderen van w Jan van Ghemert

 

f191
Henrick van Ghemert dienaar (famula) van Goossen Steenwech over een kamer in Den Bosch

R1185 f223v, 224 dd 25-10-1407 Gemert
Dirck van Ghemert verkoopt aan Jan van Ghemert een cijns van 100 Brabants dobbel mottoen op allerheiligen uit een huis genaamd tHoeghehuys met toebehoren in Ghemert en uit een hoeve gelegen voor voornoemd huis aldaar en uit een windmolen in Maren alsmede uit een rente van 50 Rijnsgulden, die Dirck beurt uit de heerlijkheid Herlaer en uit de goederen die tot die heerlijkheid behoren.

R1185 F259 anno 1408
Goyart zn w Dirck van Ghemert x Katgerijn dt w Herman van Os verkoopt een hofstad in Oss

BP 1185 f 260v 05 do 12-01-1408. Vertaling Stan Ketelaars
Mechtildis wv Anselmus Lambrechts soen van Grotel verhuurde voor de duur van haar leven aan Ghibo Arnts soen alle erfgoederen, die aan wijlen voornoemde Anselmus gekomen waren na overlijden van zijn ouders, waarin voornoemde Anselmus was overleden, gelegen onder Bakel, uitgezonderd (1) het huis en de tuin, waarin wijlen voornoemde Anselmus woonde, (2) een hofstad naast voornoemd huis gelegen, waarop een schop stond, (3) een b‑erfpacht van ½ mud rogge, maat van Helmond, die Henricus Maes soen van Ghemert leverde aan voornoemde Anselmus; verhuurd voor (a) de cijnzen en pachten, die voornoemde Anselmus eruit betaalde en leverde, (b) 1½ mud rogge, maat van Helmond, en 3 nieuwe gulden, 36 plakken voor 1 gulden gerekend, jaarlijs met Lichtmis in voornoemd huis aan voornoemde Mechtildis te leveren en te betalen, voor het eerst met Lichtmis over een jaar (za 02-02-1409).

R1185 F309v anno 1408
Heer Gerlach, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, heer Emont was investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch.

R1185 f425v
Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan van den Mortel
Al(art?) genaamd Wavernay

R1185 f430v dd 1-9-1408
Jan van Ghemert zn w Jan Henrickssn van Ghemert heeft opgedragen aan Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan vanden Mortel, de helft in alle beesten, paarden, schapen en varkens op de hoeve Ter Kemenaden van het klooster Bynderen in Helmont.
Jan zal dat vee houden te scettingen recht (ad jus stabilitionis) totdat Dirck daarvan 169 franse kronen ontvangen heeft. Daarna zal die helft toebehoren half aan Jan en half aan Dirck.

F439v
Albert Buc van Lyth
wijlen Willem van Beest
Milheeze
Emont van Ghemert, zn van Aelbrecht Buc van Lyt, man van Lijsbeth dt w Marcelis vander Oo

R1185 f441 Gemert
Wouter zn w Wouter Coolen van Oerle, momber over joffr Henrickske dt w Henrick Coc van Ghemert
Heer Jan van Brakel, ridder

R1186 1408 – 1409

 

R1186 f60 Gemert
Geerling nat zn w Geerling Cnode
Henrick vander Over
t.b.v. het Klaren klooster

R1186 f69 anno 1409
Heer Dirck van Ghemert, priester, zn w Jan van Ghemert Gertrudensoen en zijn zuster Jonkvrouw Geertruyt dt w Jan van Ghemert voornoemd, kloosterlinge van het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch
Zie St Oedenrode

R1186 f76 St Michielsgestel
Een cijns uit de heerlijkheid van Herlaer en uit alle goed van wijlen heer Willem, heer van Perweijs en Duffel in Gestel en Gemonde
Dirck zn w Dirck van Ghemert x Lijsbeth dt w Jan van Cranenborch nat zn w heer Dirck van Hoerne heer van Pereweys en Duffel.
Claes Steenwech

F82v
Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, priester.

F108 dd 15-3-1409
Jan zn w Michiel van Espdonc en zijn broer Hubrecht geven aan hun tante Aef van Espdonc hun deel in de goederen van Henrick van Espdonc (broer van hun vader Michiel)

F121v
Emond van Ghemert Emontssoen

R1186 f138 Gemert
Willem Goossen Cnodensoen verkoopt erfelijk aan Jan van Gemert zoon van wijlen Dirk cijns van ….. Brabantse dobbel  ….. uit het goed Te Kyeboem gelegen te Gemert en uit …. ……

R1186 f174, Pinksteren 1409
Ghevaert van Stribosch heeft al zijn goederen welke Ambrosius vanden Papendijc moet betalen …. tussen Ghevard voornoemd en Engel zijn vrouw, dochter van genoemde Ambrosius, overgedragen aan Jan van Stribosch zijn zoon.

F224 en 294 en 384v namenindex
Geerling van Ghemert Janssoen

R1186 f342 dd maart 1410
Hubrecht zn w Michiel van Espdonc geeft in erfpacht aan zijn broer Jan (die reeds ¼ deel bezit) een ¼ deel van “Des Roden Hoeve” in de parochie Uden ter plaatse geheten Boekel tussen de gemeint en het erf van Ansem Beirtens; en een ¼ deel van een buunder beemd aldaar om 5 lopen rog Bossche maat op lichtmis en de lasten.
Verder goederen in Den Dungen in de jurisdictie van Gestel.

R1186 f370, 370v dd quarta post misericordia
Art die Olyslegher van Ghemert en zijn zoon Jan leveren 20 kapoenen, 6 jaar lang, aan Claes zn w Goossen Steenwech

R1186 f370 dd quarta post misericordia
Goossen zn w Gerlach Cnode een erfcjns van vier oude schilden te betalen in Ghemert uit een hoeve genaamd Ter Bydonc in Mierlo ter plaatse Op tHout aan Jan van Bynderen zn w Jan Multor van Helmont overgedragen aan Henrc vanden Oever ten behoeve van het convent van de H Claren in Den Bosch

R1186 f406v dd 5-6-1410 Gemert
Jan (nat zn w Jan vanden Vive eycken van Aerle) x Aleyt dt Emond des Richters, heeft opgedragen aan Emond van Ghemert zn w Emond nat zn w Dirck van Ghemert.een kamp “dbesellaer” in de dingbanc van Ghemert naast een erf van wijlen Jan Carle aan de ene kant en … aan de andere kant, strekkende met een eind van het erf van Jan Lysbergensoen (?) en met het andere eind tot aan de gemene weg;
alsmede 1 ½ mud rog Ghemertse maat op lichtmis uit het erf “dbesellaer” in de dingbanc van Ghemert … binnen zijn palen en naast erf Heylwich van V…
Henrick Jan Quedens moest die pacht betalen aan Jan vanden Vive Eycken

R1186 f414
Philip zoon wijlen Hartman van Grotel heeft erfelijk verkocht aan Willem zoon van wijlen Jan genaamd Arntmanssoen van Helmond een erfelijke pacht van … maat van Mierlo  …hoeve Diepenbroec,

R1186 f414 Gemert
Hubert nat zn w Emond van Ghemert geeft aan Jan Bruyne 8 mud rog, maat van Den Bosch, nl de opbrengst van eerstvolgende vier jaar van een pacht van 2 mud rogge op St Andries uit het goed Ter Kemenade in Ghemert.
Emont van Ghemert had die pacht als huwelijksgift gegeven aan voornoemde Hubrecht en diens vrouw Margriet, de weduwe van Jan Spronc

R1186, 1408-1409, f467v

Ghemert in den Mortel
Dirck van Ghemert, bontwerker zn. v. w. Jan Fyssiensoen, Dirck is man van Aleijt natuurlijke dr. van Art Kerper
Henrick broer van Dirck

R1187 1410-1411

 

R1187 f7, dd zes dagen voor Lucas evangelist
Goossen zn w Goossen Steenwech man van Artke dt w Art Rover Boest erfcijnsen uit goederen in Rosmalen en uit een hoeve op Espdonc in Gemert vanwege de dood van wijlen Goossen

R1187 f 65 dd 5-2-1411
Goyart zn w Dirck van Ghemert draagt op aan Jan van Ryxtel zn w Jan Kemerlinc een levering van 3 steen vlas tot hekelen bereid, 12 pond boter, 90 eieren op Pinksteren, 7 kapoenen met de vasten, en het houden van Goyart van 6 jonge kapoenen.
Goyart Dircks van Ghemert had verkocht aan Dirck nat zn w Goyart van Geldrop de hoeve “tgoet Ten Waude” Ghemert bij die vordynen, behoudens voor Goyart 1½ buunder beemd in die gemeyn beemde en 1 ½ lopense land in die Haghe, de verkrijger of koper moet aan Goyart de bovengenoemde leveringen doen als seynde en 6 jonge kapoenen voor Goyart opfokken

R1187 f 146v, 147 Gemert
Deling tussen Hubrecht, Jan, Michiel en Jut kinderen van wijlen Michiel van Espdonc (nl een akker “Die Triest” in het gericht van Gestel bij Die Dungen wordt in vieren gedeeld; verder nog enige landerijen aldaar en in Leeck en een pacht en een cijns in Beke en in Lieshout.

R1187 f 191 dd 3-8-1411
Katherijn dt w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldensoen, weduwe van Gieles Scoerwegge, geeft aan haar broer Lodewijk t.b.v. diens dochter Geertruyt, die hij had verwekt uit zijn vrouw Ermgart, nat dt w heer Claes van Craendonc, een mud rogge uit een pacht van 3 mud rog Bossche maat welke pacht Thomas Scriver zn w Thomas van Haselbossche beloofd had aan Katherijn voornoemd op lichtmis te betalen uit alle erven, die voornoemde Hubrecht geërfd had van zijn ouders in Ghemert (Hubrecht had die erven als huwelijksgift gegeven aan Gielis en Katherijn voornoemd; en Katherijn had die erven in erfpacht gegeven aan Thomas Scriver om voornoemde 3 mud rog.

R1187 f255v anno 1411
Henrick die Molner van Gemert heeft erfelijk verkocht Henrick Hoernken zoon van wijlen Andries Hoernken, een erfcijns van twee cronen frans te betalen op St Jan de doper van en uit de Molenakker 10 lopense gelegen in de parochie Bakel in de jurisdictie van Gemert tussen het erf van de commandeur van Gemert aan de ene kant en het erf van wijlen Dirk van Gemert aan de andere kant, strekkende tot het erf van Goyart Kaerls. En uit een beemd bij het Ghemunde van Ghemert tussen de commandeur aan beide zijden.

R1187 f351v
Heer Dirck van Geldrop, priester, nat zn w Goyart van Geldrop, geeft in erfpacht aan Jan van Ghemert, zn w Jan de hoeve “tgoet Ten waude” Ghemert bij die Vordyne (straat), behalve 1 ½ buunder beemd in die gemeyn bemde en 1 ½ loopense land in die Haghe, welke nu behoren aan Goyart zn w Dirck van Ghemert, om 15 mud rog Ghemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen en 10 pond payment en 6 mud rog.
Jan van Ghemert zet als bijpand (tot meerdere zekerheid van voornoemde 10 mud rog) een huis, hof en wei-eusel in Ghemert.

R1187 f441v dd 28-6-1412
Henrick vander Espdonc verklaart dat alle beesten, kleinvee en schapen van Jan Scheffener op een hoeve van Henrick in de heerlijkheid Ghemert op Esdonc daer kunnen blijven gedurende 6 jaar vanaf Pinksteren ll.
Henrick belooft aan Jan Sceffener 59 gulden (van 9 vleemsche boddregger) te betalen op aanmaning van Jan te betalen.

R1187 f463 dd 24-7-1412
Jan van Amstel zn w Gerit van Amstel verkoopt aan Jan Stockelman de hofstad Diersdonc in de parochie Bakel met alle huizen daarop staande en met alle toebehoren (de hofstad was vroeger van Gerit voornoemd en hangt te leen van de Heren van Gemert), behalve een heiveld dat wijlen Gevart Everartsz van Doerne verkregen had van wijlen Gerit van Amstel.
Jan Stockelman en zijn borg, zijn broer Wouter, beloven aan Jan van Amstel te betalen 79 gulden (van 36 gemeijn placken of 9 nu boddregger) binnen een maand en 265 gulden op kerstmis over een jaar.

R1187 f477v, dd 19-8-1411
Willem Stoufkenssoen zijn derde deel in vier bunder land in Beke bij Arle ter plaatse Die Leke tussen Leunis vanden Kelre en Goessen Moedel zn w Berthout Dirkszoon, welke vier bunder land Jan en Thomas broers, kinderen van wijlen Thomas vander Hostat en de eerder genoemde Willem voorheen van Goossen Moedel in cijns verwierven, erfelijk overgedragen aan Jan en Gerit broers, kinderen van wijlen Gerit Claussoen van Boerdonc.
Thomas zn w Jan zn w Thomas vander Hofstad en Jan Fyssienneve man van Katharina dochter van wijlen Thomas zoon van genoemde wijlen Thomas vander Hostat twee derde delen van vier bunder land die behoorden aan genoemde wijlen Jan en wijlen Thomas zoons van wijlen Thomas vander Hostat, overgedragen aan Jan en Gerit broers, kinderen van wijlen Gerit Claessoen van Boerdonc

R1187 f496
Emont zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert, Peter Steenwech en Dirck vander Hautart
Elisabeth; Jan van Dordrecht
Er worden geldbedragen genoemd, verder net duidelijk.

R1188 1412-1413

 

R1188 f45 dd 12-12-1412
heer Gerlach van Ghemert, priester, cureit van Hellu, en zijn schoonbroer Aelbrecht Buc

R1188 f62v dd 9-1-1413
Jan van Gemert zoon wijlen Dirk van Gemert het derde deel van hem uit het geheel dat wijlen Dirk toebehoorde van een zekere tiende in Zeelst en het derde deel van een erfcijns van 8 pond van wijlen Dirk uit die tiende; hij draagt het over aan Jan van Kessel.
Opmerking: Martin de Bruijn maakt hiervan ook melding in: Meerhoven in de late middeleeuwen.
Een zware last vormden de tienden, dit wil zeggen het tiende deel van de opbrengsten van het boerenbedrijf. Deze tienden waren bestemd voor de kerk en werden voor een deel ook nog wel aan kerkelijke instellingen betaald, maar veel tienden waren in handen van leken, edelen en rijke burgers in de steden. Zo kende Zeelst de ‘tiend van Gemert’, die omstreeks 1400 in het bezit was van een Dirk van Gemert. Op 9 januari 1413 droeg zijn zoon Jan het derde deel in die tiend en het derde deel van een cijns van acht pond uit die tiend over aan Jan van Kessel. Die cijns zal betaald zijn door degene die de tiend uit de tiendplichtige percelen bij de boeren moest innen. Waarschijnlijk betrof het hierbij iemand die de inning van die tiend voor een bepaalde periode pachtte, een tijdpachter dus.

R1188 f66 Gemert dd 13-1-1413
Dirck van Ghemert draagt over t.b.v. Henrick van Ghemert Janssoen van de Mortel.

f71v en 73v
heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, priester.

F134 anno 1413
Heer Gerlach van Ghemert, cureit van Hellu, en zijn schoonbroer Aelbrecht Buc van Lyt

f153 dd 13-4-1413
Aelbrecht Buc van Lyt, man van Katherijn nat dt w heer Emont van Ghemert, priester, verkoopt land in Os aan Henrick Teye
Heer Gerlach, priester, cureit van Hellu, doet afstand van dat land.

f166v
Gerlach zn w Jan van Ghemert bezit de hoeve tgoet Te Loe in Nysterle.

R1188 f171v Gemert dd 18-5-1413
Dirck van Ghemert ten behoeve van Arnt Stamelaert van Uden geeft een erfcijns van 110 oude schilden uit goederen van Dirk in Gemert en Maren uit een jaarlijkse erfcijns van 50? gouden denarien 100 gulden helling van Dirk uit de heerlijkheid van Herlaer en uit andere goederen

R1188 f183v dd 5-6-1413
Jan zn w Michiel van Espdonc belooft aan Ghijbo Els 20 gulden en 12 plakken uit 30 plakken? te betalen op allerheiligen a.s.

R1188 f186v dd 8-6-1413
Jan zn w Jan van Ghemert geeft in erfpacht aan Ghevart zn w Ghevarts van Stribosch een huis, erf, hof en wei-eusel in het gericht van Ghemert tussen een gemene weg aan de ene kant en het erf van de kinderen van wijlen Amelis vanden Broek en zekere andere wegen aan de andere kant en strekkend van het erf van Jan die Vriese tot het erf van Gerit die Gheynser om 3 mud rog Ghemertse maat op lichtmis (afkomstig van Goyart van Ghemert zoon wijlen Dirk van Ghemert) aan heer Dirck van Geldrop priester nat zn w Goyart van Geldrop en na diens dood aan diens nat dt Margriet (en een grondcijns).
Sterft Margriet zonder wettig levend kroost, dan aan Heilwich, nat dt van heer Dirck van Geldrop of aan haar wettig kroost. Sterven Margriet en Heilwich beiden zonder wettig kroost, dan moet die pacht geleverd worden aan de ware erfgenamen van heer Dirck.
Goyart zn w Dirck van Ghemert is borg voor Jan Jan van Ghemert.
Ghevart zet als bijpanden (ter verzekering van voornoemde pacht), land des Vriezenhoefke in Ghemert, liggende naast de gemene weg aan de ene kant en naast het voornoemd huis, hof, land en een wei-euselken aan de andere kant en strekkende van dat huis tot aan het erf van Dirk Piper en verder een stuk wei genaamd Eusselken aldaar gelegen tussen voornoemde weg aan de ene kant en het erf van Amelis vanden Broek aan de andere kant strekkende van het huis en erf voornoemd tot het erf van de Heilige Geest in Ghemert. Verder uit een stuk land ter plaatse genaamd in het Ghoerswinckel tussen het erf der kinderen van genoemde wijlen Amelis aan de ene kant en het erf van Bernier zn w Willem Barnierssoen aan de andere kant en strekkende van het erf van de kinderen … tot het erf van Wynric Geritssoen.
Dirk en Margriet zijn natuurlijke dochter

R1188 f186v dd 9-9-1413
Ghevart belooft aan heer Dirck van Geldrop een pacht van ½ mud rog Gemertse maat te leveren zolang hij leeft en na zijn dood aan diens nat dt Margriet op lichtmis uit voornoemde erven.

R1188 f186v dd 8-6-1413
Goyart zn w Dirck van Ghemert belooft aan heer Dirk van Geldrop 150 gulden (van 36 plakken per stuk) te betalen op Pinksteren as.

R1188 f187 dd 8-6-1413
Ghevart zn w Ghevarts van Stribosch heeft opgedragen aan Goyart zn w Dirck van Ghemert een stuk land in Ghemert tussen Jan Nollensoen en Peter Claussoen en strekkende van die Audestraat tot de Heren van Gemert, voorheen gekocht van Willem Henrick Maessoen van Ghemert.

R1188 f189 dd 13-6-1413
Aert Aert Ydensoen van Espdonc en zijn vrouw Yda van Schijndel beloven aan Emont een mud rog te leveren op lichtmis Bossche maat.
Emont zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert had verkregen van Aert en Yda voornoemd land op Boekel int Rondeel; land aldaar; en land in de Boekelse beemden; en Emont had die landerijen daarna in erfpacht gegeven aan voornoemde Aert en Yda om een mud rog Bossche maat op lichtmis.

R1188 f189v dd 13 juni 1413 (Martien van Sleeuwen)
Emond van Gemert, zoon van Emond, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus (= Dirk) van Gemert, heeft 1½ lopenzaad land gelegen in het Rondeel te Boekel tussen erfgoed van Nicolaas Deenkens en Johannes Deenkens, met een eind tegen Lambertus Grietens, het andere eind de gemeente en verder 1 sesterzaad land aldaar tussen erfgoed van Denken Hubenszoon en Nicolaas zijn zoon aan beide zijden en de helft van een bunder land in de Boekelse Beemden tussen erfgoed van Deliana Goossens en Nicolaas Deenkens, voorheen verworven van Arnoldus, zoon van Arnoldus Ydensoen van Espdonck en Yda van Schijndel, echtgenote van eerstgenoemde Arnoldus. En eerstgenoemde Emond heeft deze erfgoederen voor een erfpacht van 1 mud rogge Bossche maat aan Arnoldus en Yda in pacht gegeven zoals Arnoldus zelf en Yda zijn vrouw zeiden, en beloofden aan Emond de pacht van 1 mud rogge Bossche maat te zullen voldoen in Den Bosch met Lichtmis uit genoemde erfgoederen. Getuigen Spierinc en Berwout. Datum 13 juni.

R1188 f195 dd 21-6-1413
Gerlach van Ghemert zn w Jan van Ghemert verhuurt twee watermolens in Wolfswinkel, St Oedenrode met daarbij sluysen, dijken, bruggen en alles wat erbij hoort en met het eiland genaamt Weert en het huis genaamd Dat Hogehuys met zijn toebehoren  en de visserij aldaar. (…) aan Lambert die Bont en Willem zn w Peter van Heretam
Er is ook sprake van de ‘arke’ van de molen. En van ruw ijzer en ruw hout voor reparaties. Ze zullen niet zo hoech scutten voor genoemde Gerlacus in zijn beemden. Er staat ook nog wat over de molenstenen.
ook genoemd: Henric de Clerc van Zonne, Jan die Bont senior, Jan die Bont junior, broers van Lambert en Jan zn w Peter van Heretam broer van genoemde Willem (waarschijnlijk borgen)

F197v Gemert
Willem zn w Willem Moelneer van Vucht

F198 Gemert
Corstiaen van den Mortel zn w Aert Ghibensoen

R1188 f200
jonkvrouw Mechteld weduwe van Jan van Ghemert en hun zoon Gerlach. Goederen in Kessel en Maren en Alem.

R1188 f213v Gemert in confessio Margareta 1413
Dirck van Ghemert verkoopt aan Jan van Hees zn w Thomas Hoghe een erfpacht van 3 mud rogge maat van Helmond in Helmond te leveren uit zijn hoeve genaamd tHofgoet in Ghemert en uit het toebehoren van die hoeve

F221 Gemert
Heer Jan Clot commandeur namens de heren van den Duytschen huys als die lantcommandeur (zie Schijndel)

F221v dd 24-7-1413
Heer Jan Clot, commandeur vanden Duytschen Huyse in Ghemert, met goedvinden van die landcommandeur geeft in erfpacht aan Henrick Engbrecht Peterssn van Scijnle, erven van het Duytsche Huys in Scijnle.

R1188 f249
Liesbeth dochter wijlen Philip van den Stribossche roerend en onroerende goederen
Aert zoon van Henrick Gloriensoen

R1188 f250v Gemert
Heer Dirck, priester, nat zn w Goyart van Geldrop, investiet van de kerk van Helmond, een erfpacht van een mud rogge maat van Ghemert uit goederen in Ghemert; verder uit een stuk land ter plaatse Die Tom en uit een en een half zille land en uit huis, hof en aangelag in Gemert, welke pacht Dirck voornoemd, natuurlijke zoon van Goyart van Geldrop eerder had verworven van Jan van den Vive Eycken natuurlijke zoon van Jan van de Vive Eycken, overgedragen aan Goyart natuurlijke zoon van wijlen heer Goyart

F272
Gerlach zn w Jan van Ghemert x jonkvrouw Mechteld van Werthuysen (is dus weduwe)

R1188 1412-1413 f280

Jan van Gemert verkoopt aan Dirck Rycoutssoen van Lyt een erfpacht van drie mud rogge maat van Erp uit een hoeve van wijlen Dirk van Ghemert zijn vader gewoonlijk genaamd die Hove te Wedelsvoert in Erp en uit het toebehoeren van die hoeve, verder uit een hoeve genaamd Verlizenhove van genoemde Dirck gelegen in Uden ter plaatse Tuyftheze en uit het toebehoren

R1188 f300 Gemert in prefesto conceptione Marie
Willem Nesen heeft alle goederen welke hij voorheen van heer Johan Clot commandeur van Ghemert in erfpacht had verworven, overgedragen aan Willem zoon van wijlen Henrick Maessoen.

F377
Jan nat zn w Jan van Ghemert is borg voor heer Gerlach, investiet van Hellu.

F378v dd 21-3-1414 Gemert
Claes zn van Hubert Jan Zweneldensoen van Ghemert geeft een kwijting aan de heer commandeur en de heren van het huis van Gemert en anderen van alle afspraken die hij heeft wegens het in bezit nemen van de onderpanden van een pacht van 10 mud rogge

F404v
Gerlach van Ghemert zn w Jan van Ghemert
Een van zijn borgen is zijn halfbroer Jan nat zn w Jan van Ghemert voornoemd.

F430 dd 2-6-1414
Gerlach van Ghemert belooft aan Bodo van Zanthen, chirurg, 39 franse kronen te betalen op kerstmis a.s.

f445v stad Den Bosch
Emont zn w Dirck Rover zn w heer Emont Rover ridder zal worden opgenomen in de Duitse Orde

R1189 1414-1415

 

f5v
Hubrecht van Ghemert, één der twee borgemeesters van Den Bosch

F14
Heer Gerlach van Ghemert, cureit in Hellu

F17v anno 1414
Katherijn dt w Jan die Koc zn w Goyart van Ghemert, pacht in St Oedenrode

R1189 f67 Gemert dd 7-2-1415
Bonifacius genaamd Faes Leytenssoen van Ghemert heeft al zijn goederen in Gemert erfelijk overgedragen aan Willem Yegher alias die Bruyn

R1189 f106 dd 1-4-1415
Hubert nat zn w Emond van Ghemert belloft aan Henric van Gherwen 8 gulden

R1189 f106 dd 1-4-1415
Elisabeth nat dt van heer Art van Ghemert, priester, goederen in Scijnle ter plaatse den Elschitschenonderstal tussen Paulus van Gherwen Martensoen enerzijds en Mychiel van der Hulp anderzijds strekkend van wijlen Gerit vanden Boghart tot aan genoemde Paulus erfelijk verkocht aan Bonifacius genaamd Faes zn w Lambert Aelbrechtssoen.

F146
Willem van Nuwelant zn w Henrick van Nuwelant, ridder.

R1189 f166v dd 5-7-1415
Gerlach van Ghemert x jonkvr Margriet dt Willem van Nuwelant x jonkvr Aleyt Peter Jan Lucas van Erpe.
Gerlach had van zijn schoonvader als huwelijksgift gekregen een cijns van 10 pond grote tornoysen uit erven in Herpen.
Gerlach heeft die cijns op 5-7-1415 over aan Henric vander Hoevelswijc.
Henrick belooft aan Gerlach 200 gulden (van 9 brabantse buddregger per stuk) te betalen op St Margriet a.s.

R 1189 f167 dd 5-7-1415
Claes Herman Claessn van Lyeshout verkoopt aan Hubrecht Michiels van Espdonc 2/7 deel in erf Dat Rodevenne (half bouwland, half hei) samen groot 2 mudzaad, Lyeshout bij windmolen; die Dongacker 3½ lopense aldaar, met rijswas aldaar.
Hubrecht Michiels vander Espdonc heeft erfelijk verkocht aan Nicolaas, zoon van wijlen Herman Claessen van Lieshout tegen betaling van  grondcijns en voldoening van een erfpacht van 5 mud rogge  uit genoemde hoeve: de helft van een hoeve in Boekel, geheten Des Roden Hoeve, waar Hendrik Schoeman, zoon van wijlen Hendrik Schoeman pachter is, en van welke hoeve de andere helft toebehoort aan Michaël, zoon van genoemde wijlen Michaël en Mechtildis, dochter van Hendrik Voels (Vogels??)

R1189 f170 Gemert
Henrick Peterssn van Middelrode man van Kathelijn dt w Herman die Dyet een stuk land in Gemert in (agria) tussen voorheen Goyart van Gemert nu van Willem zn w Henric Maessoen enerzijds en Dirck en Jan van Stribosch anderzijds strekkend v an de Heren van Gemert tot aan Dirck van Gemert, welk stuk land genoemde Katelijn in cijns verwierf vor schepenen van Gemert, verder een mud rogge erfpacht maat van Gemert welke genoemde Katelijn zelf had, overgedragen aan Dirck vander Oirde
Genoemde Dirck belooft aan Henric en Katelijn omschreven geldbedragen te betalen.
En nog vier lopense rogge vijf mud rogge welke genoemde Katelijn voorheen verwierf van Jan Gemert zn w Dirck van Gemert en bovendien vier lopense rogge, welke Jan van Gelre had van Jan van Gemert en welke 4 lopense rogge genoemde Katelijn voor de helft verwierf

F181 dd 1-8-1415
Geerlach van Ghemert hernieuwt de machtiging die hij vroeger gegeven had aan Jan nat zn w Jan van Ghemert om zijn renten en pachten te manen en zijn goederen te beheren.
Geerlach van Ghemert machtigt Hubrecht zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert om te manen en zijn goederen te beheren.

F181v
Hubrecht van Ghemert x Margriet dt w Aert Heyme

F200v en f322 namenindex
Jan nat zn van Jan van Ghemert

F217 dd 30-11-1415
Jonkvr Mechtelt, weduwe van Jan van Ghemert, geeft aan haar zoon Hubrecht van Ghemert haar tocht in de hoeve tgoet Te Laer in Nysterle.

F296 dd 20-2-1416
Jan nat zn w Jan van Ghemert geeft in erfpacht aan Reymbout Wellens van Beerze een hoeve in Berchen
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert ziet af van vernadering

F297v dd 20-2-1416
Jan Gielis van Meerlaer x Beel dt w Jan Rogghen x Katherijn nat zuster van Jan van Ghemert.
Jan Gielis van Meerlaer heeft 200 franse kronen ontvangen van Jan nat zn w Jan van Ghemert voornoemd, welke wijlen Jan van Ghemert had vermaakt aan voornoemde Beel

F310v Gemert
Floris van Ghemert zn van Jan Vijfeycken
Hubert van Ghemert zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert

F315v dd 14-3-1416 Gemert
Jan zn w Gevaert van Strybosch heeft opgedragen aan Hubert van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert al zijn pachten, renten, cijnzen etc in Ghemert, Helmond, Bakel etc.
Die pachten waren vroeger van Amelis van Milheeze en daarna van Ghevart van Strybosch (x Heilwich), vader van Jan voornoemd

F329v
Claes zn w Hubrecht Jan Zweneldensoen van Gemert koopt een pacht in Zonne.

F353 dd 14-5-1416 Gemert
Jan zn w Emont van Espdonc belooft aan Aert Willems vander Donc en diens vrouw Aef van Espdonc een pacht van 7 lopen rog Ghemertse maat op lichtmis uit land Wolfscamp (van Jan) in Ghemert naast een erf van Henrick Wolf

F353
Jan Emonts van Espdonc belooft aan Met Emontsdochter van Espdonc een pacht van een malder rog Gemertse maat op lichtmis uit de Wolfskamp in Ghemert en uit een stuk land van Jan in de parochie Uden, grenzend aan het gericht der heren van Ghemert

F394
Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn van heer Emont van Ghemert

R1190 1416-1417

 

f17v Gemert
die Mortel
Lambert zn w Lambert van Lyessel
Claes zn w Wouter Ghobensoen

F31v namenindex
Hubrecht nat zn w Emont van Ghemert x Margriet weduwe van Jan Sproncs

R1190 f48v anno 1416 op St Thomas
Jan van Ghemert zn w Jan van Ghemert betaalt aan Hessel van Drongelen een erfpacht van 20 mud rogge maat van Den Bosch uit de hoeve met toebehoren genaamd Die Hove Te Woude in Gemert ter plaatse die Brugberch; item uit een weiland genaamd Vervennenbeemt en uit een weiland genaamd Lyesbeemt en uit andere goederen waar ook gelegen

R1190 f75 dd 22-1-1417 Gemert
Jan van Ghemert zn w Jan heeft opgedragen aan een sekretaris t.b.v. Peter Steenwech zn w Jacob al zijn roerende en haaflijke goederen en al zijn beesten en varende goet (bona pecoralia) op de hoeve Te Waude in het gericht van Ghemert.

R1190 f158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert
Goyart van Ghemert verklaart geen recht te hebben op de grote en kleine tienden van Ghemert, Bakel, Deurne en belooft aan de gebroeders de heren Wouter en Jan van Opstal dat hij geen geding daarover zal voeren.

R1190 f158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert
Heer Jan van Opstal heeft opgedragen aan Jan Dachverlies 200 gouden hollandse guldens (heer Jan van Huldenberge, schout van Den Bosch, had dat bedrag opgedragen aan heer Jan van Opstal t.b.v. hem en van Claes van Ruysselmolen alias Anxt

R1190 f160v dd 26-4-1417 Gemert
Goyart van Ghemert en zijn borgen Claes en Henrick zonen van wijlen Goossen Steenwech, Jan en Willem, zonen van wijlen Willem Barnyer en Henrick vander Hallen beloven aan Peter van Best en Jan Dachverlies gedurende 3 jaar vanaf pasen a.s. jaarlijks op pasen te betalen 105 overlanse rijnsche guldens en 32 gulden (van 9 boddregger per stuk).
Als heer Wouter van Opstal, investiet van Bakel, binnen die tijd sterft en als Goyart de helft van de tiend van Bakel, Doerne en Ghemert dan niet aanvaart dan hoeven de belovers niets te betalen en Peter en Jan zullen dan ontlast zijn van de bevrijding van die tiend.

R1190 f160v Gemert
Gerit van den Bleeck draagt over aan Jan Dachverlies 24 cronen

R1190 f161v St Oedenrode 1417
Servaes Willem Bierkens X Cristijn dt w Claes van den Venne x Lijsbeth dt w Jan die Cocke zn w Goyart van Ghemert.
erfpacht 25 lopense … maat van Rode die Peter de Spreeuwelair moet betalen aan Jan die Kocke
Jan, Elisabeth en Katarijn kinderen van Jan de Kocke  etc

F186
Jonkvr Beel, weduwe van Willem Zoetart, zuster van Hubrecht van Ghemert, met dochter Mechtelt Zoetart

R1190 f195v dd 16-6-1417
Willem van Nuwelant, weduwnaar van Aleyt Peters van Erpe, geeft aan zijn schoonzoon Gheerlach van Ghemert zijn tocht in de helft van de hoeve De Oedeverstnest in Erpe en in Reymbouts beemdeken aldaar in Eerlikom.

R1190 f236v (1417-1418)

Geerling van Ghemert man van jonkvrouw Margriet dt van Willem van Nuwelant en jonkvrouw Aleyd zijn …(contoralis) een erfpacht van 5 mud rogge en 2 mud … (ordei) maat van Helmond te betalen uit de helft van een hoeve van w Roef van Herende gelegen in Aerle bij Beke naast de goederen van Henrick van der Schaut met toebehoren, welke pacht genoemde jonkvrouw Aleyd had na de dood van Peter haar vader en welke pacht Willem van Nuwelant aan genoemde Geerling en jonkvrouw Margriet had overgedragen, nu overgedragen aan Deynalt van Vladeracken van Arle.
Jan die Lu Dirckssoen belooft bij afwezigheid van Deynalt (9 augustus)

F245 dd 20-8-1417
Mechtelt, weduwe van Jan van Ghemert, geeft aan haar zoon Gerlach haar vruchtgebruik in alle goederen die Jan van Ghemert verkregen had van Willem van Leent, zoon van Henrick Mudeken.

F245 dd 21-8-1417
Gerlach draagt die goederen op aan Floris Pannecsei, zoon van wijlen Henrick Mudekens, Gerit vanden Pol en Jan van Lent zoon van w Henrick Mudekens.

R1190 f324 dd 13 januari 1417
Art van den Waude voorheen man van Liesbeth dt w Henrick Schoenman het vruchtgebruik in alle goederen die Liesbeth heeft nagelaten in de parochies van Uden en Gemert overgedragen aan Melis nat zn van genoemde wijlen Liesbeth en van w Henrick Emontssoen.

F360v
Hubrecht van Ghemert x jonkvr Margriet dt w Arnt Heyme had voor 1418 land in Dinther.

R1190 f386v dd 11-4-1417
Zeger, nat zn w heer Willem van Baerle, ridder, een erfpacht van 6 mud rogge maat van Gemert welke pacht Willem zn w Henric Maessoen van Gemert moet betalen aan Goyart zn w Dirck van Gemert uit meerdere erfgoederen in de jurisdictie van Gemert welke goederen behoorden tot een hoeve van genoemde wijlen Dirk genaamd tHofgoet: 1/3 van die Knapenacker tussen Gooswijn Cnode en tussen de gemene weg gelegen; Een stuk land genaamd die Kerckacker tussen Dirk zn w Dirck van Gemert en tussen de gemene weg; Een stuk land aen die Tomme; de helft van de beemd genaamd Die Deyldonc, gelegen voor het erf van Jacob Luytensoen en tussen de gemeynt van Gemert; de helft van de helft van een buunder beemd genaamd Blanckaerts buenre; de helft van een beemd genaamd Die Molenbeempt tussen de commandeur van Gemert aan beide zijden; de helft van de wei die Nederste Laren; welke erfgoederen genoemde Willem zoon van Henric voorheen van genoemde Goyart in pacht kreeg voor de genoemde pacht, en welke pacht genoemde Zeger daarna van Goyart zn w Dirck van Gemert verwierf, erfelijk opgedragen aan Gerit Walschaert alias Steenbecker zn w Gerit Walschaerts van Helmont met Mechteld zijn vrouw.

F390v
Geldrop
Willem zn w Willem van der Heze
Gerit(?) zn w Coenraet Writer

F446 anno 1418
Katherijn nat dt van Hubrecht van Ghemert, inwoonster van der meeghdengasthuys (zusters van Orthen in Den Bosch).

R1190 f466 dd 22-9-1418
Wouter Spyerinc van Ghemert heeft verkocht aan Henrick Ghysel een erfelijke cijns van 5 pond uit een hoeve met zijn toebehoren genaamd Hoghenart in Gemert welke hoeve met toebehoren van genoemde Wouter is

R1191 1418-1419-1420

 

R1191 f 18 dd 11 november 1418
Henricus, zoon van wijlen Petrus Lamberti Smeeds, wettige man van Katharina, weduwe van wijlen Johannes van Weert, zoon van wijlen Laurentius Vriezenzoon, kwam  het vruchtgebruik toe uit  een erfpacht van 8 lopen rogge Gemertse maat, die Henricus Scoenman beloofd had te voldoen aan genoemde Jan uit stuk land, gelegen te Boekel ter plaatse Die Donc, tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes genaamd Stinen soen aan de ene zijde en Johannes Wever de andere zijde. Ook uit een stuk weiland gelegen ter plaatse Op de Bunt tussen erfgoed van Egidius de Leeuw van beide zijden, erfelijk overgedragen aan Laurentius, zoon van genoemde Katharina en wijlen Johannes van Weert, en aan Gibo van den Broek Ghybensoen, man van Elisabeth, dochter van Katharina en wijlen Jan.

Genoemde Laurens en Ghibo man van Elisabeth hebben genoemde pacht van 8 lopen rogge erfelijk overgedragen Mathias zn w Henric Scoenman. Datum: 14 november

f37v Gemert
Fellenoirt
Willem die Decker zn w Willem Mulder van Ghemert
Willem Henrixsn van venle
Willem die Cremer zn w Willem Vollers van Ghemert

F60v
Jan zn van Jan Hubert Zwenelden van Ghemert en Yda weduwe van Jan Hubert Zwenelden

R1191 f69 dd 14-2-1420
Jan van Gemert zn w Jan, man van Margriet dt w Hogart vanden Bomen hun derde deel van een hofstad met hof genaamd Die Molenhof gelegen in de stad Helmond in de Viestraet tussen de heer van Helmond enerzijds en de waterlaat Die Aa anderzijds erfelijk verkocht aan Henric van Heerzel ten behoeve van heer Jan van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch.
Goyart van Ghemert in afwezigheid van de heer van Helmond en Henric van Heerzel t.b.v. heer Jan voornoemd.

F83 namenindex stad
Jan van Gemert nat zoon van w Jan van Gemert en gehuwd met Gertruud dt (w Henrick van Meerlaer Roelofszn en Oda)

R1191 f133 19 juni 1419 en 20 juni 1419
Marie weduwe Henrick van Gemert zn w Jan van de Mortel en haar kinderen Liesbeth en Geertruud en Jan nat zn van w Henrick van Ghemert de bontwerker
Vruchtgebruik van een huis en erf in Den Bosch en een cijns daaruit.

R1191 f138 Gemert
Geschil over bomen tussen Dirck die Lu en Jan van Dussen (en Goyart zn van genoemde Dirck) aan een kant en  Goyart van Ghemert en Claes Steenwech aan de andere kant bijgelegd met scheidsrechters:
Heer Willem van Ghent en Art Vos (voor Dirck en Jan)
Henric Dicbier Goyartssoen en Wouter Spierinc van Ghemert (voor Goyart en Claas)
heer Ywan van Cortenbach commandeur van Byessen

F324v Gemert
Jacob vanden Wiel x Aleit dt w Claes Spierinc Meeussn
Henrick Hobraken zn w Andries
Jan Mulders zn w Henrick Pontfyn

R1191 f360 Gemert dd 6-2-1420
Gerit Steynken zn w Jan Steyntken een stuk land in Gemert ter plaatse in ghene Dele tussen Emond van Gemert nat zn w Dirk van gemert enerzijds en Thomas Scrivers anderzijds strekkend van de gemene weg tot Mychael Michielssoen, welk stuk land Gerit Steynken voorheen van Claas Deenkenssoen van Boekel man van Heilwig dt Dirk Smeets verwierf volgens schepenbrieven van Gemert, erfelijk overgedragen aan Hubert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert

F380 en f433v namenindex stad
Claes van Gemert

F416v Gemert
Thomas die Scriver zn w Thomas vanden Hazelbosch
X Liesbeth dt w Peter Jan Zweneldensoen
Hubert zn w Emont nat zn Dirck van Ghemert

F426 Gemert
Hoeve Espdonc, deels onder Uden. Zie Uden

F428
Hubrecht zn w Michiel van Espdonc verkoopt aan Jan zn w Henrick die Wever van Espdonc 1/8 deel (geërfd van zijn ouders Michiel en Mechteld) in een hoeve in de parochies Uden en Gemert (behalve 2 stukjes land in Goerswinckel te Ghemert) last: 1/8 deel der grondcijnsen.

F428
Jan Michiels van Espdonc doet afstand van voornoemd 1/8 deel t.b.v. Jan Henrick die Wever.

F478v namenindex
Geerling van Gemert x joffr Margriet dt van Willem van Nuwelant

F494 Gemert
Lybbert van Erpe zn w Jan Zeryssoen

F504 anno 1420
Mr  Gerlach van Ghemert, kanunnik in St Oedenrode en investiet van Vucht St Peter.

F539v namenindex stad
Liesbeth en Gertruud dochters van Henrick van Gemert

R1192 1420-1422

 

R1192 f1v dd oktober 1420
Gerlach van Ghemert bezit o.a. molens, tienden, jurisdicties, renten en pachten in Geffen.

R1192 f19 dd 19-12-1420 Gemert
Joffr Heilwig weduwe Goyart van Erpe en haar zoon Goossen
Lucas van Erpe Geerlingszn

1 R1192 f112 dd 31-3-1421 Gemert
Goyart van Ghemert belooft aan een sekretaris t.b.v. Claes Steenwech een pacht van 50 mud rog Bossche maat op Philippus en Jacobus in Den Bosch te leveren uit al zijn goederen en pachten in Ghemert

R1192 f130, 130v dd 16-4-1421 Gemert
Joffr Heilwig weduwe Goyart van Erpe en Goossen haar zoon, ontvangen van Lana vrouw van Albert Jegher ….. voorheen behorend aan Goyart van Erp en aan Heilwig …….
Joffr Heilwig voornoemd het vruchtgebruik van haar goederen gelegen in Ghemert ter plaatse Int Gemund bij de plaats genaamd Gemerder Geweer tussen de gemeint van Gemert aan alle zijden welk land ….. , overgedragen aan Goossen haar zoon uit het deel van Goossen Cnode ..
… Goossen voornoemd een kamp land verkocht aan Goyart van Gemert, ….  onmondige broer Goyart
Geerling Cnode nat zn w Geerling Cnode dd 17 april
Verder geldbedragen van wijlen Goyart aan joffr Heilwig ??
genoemde joffr Heilwig het vruchtgebruik in een stuk land genaamd Die Diedewech gelegen in Erp ter plaatse Op Heze tussen Arnt Stiphout enerzijds en de kinderen van wijlen Heynman Lonijns anderzijds met de gracht tussen genoemd stuk land en het erf van Arnt Stiphout welk stuk land Goossen genaamd Cnode zn w Gerlacus voorheen van Leunis zn w Peter van Erpe in pacht verwierf overgedragen aan Goossen haar zoon
genoemd stuk land overgedragen aan Dirk zn w Jan Roverssoen soen
Geerling Cnode nat zn w Gerlacus Cnode

R1192 f137 dd 24-4-1421
Hubrecht van Ghemert zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert belooft aan zijn broer Emont en zijn zuster Swenelt 100 engelse nobel te betalen op aanmaning.

R1192 f140 dd 2-5-1421 Gemert
Pacht Die Eeldonc
Adam Audehaze x Margriet dt w Henrick die Leeuwe
Hubert van Gemert Emontssoen nat zn w Dirck van Ghemert en zijn broer Emont

R1192 f143 dd 5-5-1421 Gemert
Goyaert van Ghemert boven alles Jan Dachverlies en Heer Jan van Opstal alias van den Grave (in de marge: investiet Reynier van Aernhem kannunnik van Luik voor de kerk van Bakel en Deurne) overgedragen aan Claes Steenwech en zijn broer Henrick voor de schepenen van Den Bosch
Tienden van Gemert
Henrick van Hal (pachter van Goyart van Ghemert)
Willem Henrick Maessoen en Wautgher Art Maessoen, geburen van Gemert
tienden van Bakel en Deurne

R1192 f144v
Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert

R1192 f150 dd 10-5-1421 Gemert
Claes Steenwech een erfpacht van 25 mud rogge maat van Den Bosch welke pacht Goyart van Gemert gaf aan meester Marten van Zomeren ten behoeve van Claas Steenwech uit alle goederen van Goyart van Gemert, overgedragen aan Dirk nat zn Wouter Spierinc van Gemert

R1192 f188 anno 1421
Henrick nat zn van Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert en van Katherijn Henrix Kepken

R1192 f201 dd 17-7-1421
Aert nat zn w heer Aert van Ghemert, priester, geeft zijn goederen in Scijnle over aan Gerit vanden Ecker.

R1192 f206v, 207 dd 24-7-1421 Gemert
Heer Ywaen van Cortenbach provinciaal van de Balije vande Biezen verkoopt namens de Duitse Orde aan een secretaris t.b.v. Deynalt van Vladeracken van Aerle een pacht van 10 mud Helmontse maat op lichtmis uit een erfpacht van 18 mud rogge welk deel Gerard Steenbecker betaalt aan heer Ywan uit een hoeve met toebehoren in de parochie Aerle bij die Hoevel, die Gerard voorheen in pacht kreeg van heer Ywan; alsmede uit twee hoeven tot genoemde orde behorend in de parochie Bakel ter plaatse op Grotel en op Middelscoet, waarin Lodewijk die Molner woont en uit de andere hoeven, goederen, tienden, cijnsen, renten, pachten van de Duitse Orde in het gericht Gemert en elders.
Ywan verklaart ontvangen te hebben van heer Claes van Liemde, vicaris van Aerle, 200 franse kronen. Ywan kan die pacht lossen met 200 kronen.

Heer Ywan van Cortenbach voornoemd belooft aan Gerit Jacops van Holaer een lijfrente van 4 mud rog Bosche maat, zolang Gerit leeft half op lichtmis, half op St Jacobus uit de woning der Duitse Orde te Vucht en uit alle landerijen en erven daarbij behorende, en uit alle andere goederen etc der Orde in Vucht, Ghemert en elders.
Jan van Holaer zal die pacht., beuren zolang hij en Gerit leven. Heer Ywaen verklaart ontvangen te hebben voor die lijfpacht 60 franse kronen.
Heer Ywan kan die pacht binnen 5 jaar lossen met 60 kronen.

Heer Ywan voornoemd belooft aan Luytgard dt w Jan van Aernhem een lijfrente van drie mud rogge Bossche maat ….

R1192 f206v dd 27-7-1421
Heer Ywaen voornoemd belooft aan Bertout zn w Henric vanden Dael een lijfpacht van 3 mud rog Bossche maat op lichtmis als voor. Hij kan lossen met 45 franse kronen.

Heer Ywaen verkoopt aan een secretaris t.b.v. Jan Jans Templer van Aerle zn w Jan van Aerle een pacht van 2 mud rog Helmontse maat op lichtmis uit een hoeve behorend tot de genoemde orde in de parochie Bakel (hierboven is toegevoegd: in het gericht van Gemert) op Grotel die Ansem Goossens soen in tijdelijke pacht heeft en uit andere goederen in het gericht van Gemert en in de parochie Vucht en uit andere goederen in andere dorpen en in de stad Den Bosch. Losbaar met 40 franse kronen.

R1192 f207 dd 27-7-1421
Heer Ywaen belooft aan Margriet nat dt w heer Jan Ghijskens een lijfrente van 14 franse kronen, half op lichtmis, half op St Jacobus, zolang zij leeft uit woning in Vugt etc Losbaar met 140 kronen.

Heer Ywaen belooft aan Goyart nat zn heer Dirck van Geldrop nat zn w Goyart van Geldrop, priester, een lijfrente van 10 franse kronen op St Geertruyt zolang Goyart leeft, uit 4 hoeven in Grotel. Losbaar met 100 kronen.
Eveneens lijfrenten van 10 franse kronen aan Margriet, Heylwich en Katerijn, nat dochters van heer Dirck van Geldrop (elk).

Heer Ywaen van Cortenbach, provinciaal etc, belooft aan Jan Ghijsbrechts van Liemde een lijfrente van 4 franse kronen zolang Jan leeft, als voor op St Geertruyt. Heer Claes van Liemde zal die rente beuren.
Heer Ywaen belooft aan Deynalt, nat zn heer Claes van Liemde en van Margriet Aert Leyten van Rixtel, een lijfrente van 4 franse kronen als voor. Heer Claes heeft het vruchtgebruik hiervan.

R1192 f214
Gerit Vos, grootvader van Hubrecht van Gemert had vroeger een huis in de Orthenstraat in Den Bosch.

R1192 f220 anno 1421
Kathelijn nat dt van Hubrecht van Ghemert, zuster van Orthen in Den Bosch en bestuurster van het gasthuis, gesticht door heer Jan van Orthen.

R1192 f278v anno 1421
Mr Gherlach van Ghemert, kanunnik in St Oedenrode

R1192 f313 Gemert
Art zn w Willem vander Donck geeft in erfpacht aan Emont zn w Dirck van der Espdonc de helft van een schuur met de grond en een stukje hof in het gericht van Ghemert op Espdonck naast een erf van Jut en Met vander Espdonck en Henric vander Espdonc; en 1/3 deel van een stukje bouwland aldaar en 1/3 deel van den Bogartsacker aldaar; en ¼ deel in het broekland “dat hoefken” aldaar, om 10 lopen rog Gemertse maat op lichtmis. En de lasten: 1/5 deel der grondcijnsen aan de heren van Gemert.
Zie Bakel

R1192 f315v en 426 namenindex
Mr Geerling van Gemert

R1192 f346 Gemert dd 1-6-1421
Everard zn w Dirk van Haen (Haenle?) heeft verkocht aan Jan zn w Willem van Lanchuys een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert te betalen uit een akker genaamd den Rijtacker in Gemert tussen Mathijs Heynensoen enerzijds en Willem die Volre anderzijds strekkend van Henric Artssoen tot aan de gemene weg

R1192 f 380v
Florens van Ghemert zn w Jan nat zn w Jan vander Vyveycken een erfpacht van een mud rogge maat van Helmond jaarlijks te betalen in Aarle uit goederen van Jan zn Lambert wijlen Gherits vanden Viveycken vanwege de dood van van wijlen Arnt zijn broer? zoon wijlen Gherit voornoemd
Een pacht van genoemde Florens, daarvoor van Florens wettige zoon van wijlen Jan vanden Viveycken
Ten behoeve van Margriet, Heilwich en Katharina nat dts van Dirk van Geldrop priester nat zn w Goyart van Geldrop en van een zekere Karola genaamd Kaert ….

R1192 f380v anno 1421
Heer Dirk van Gheldrop priester zn w Goyart van Gheldrop een erfpacht van 12 mud rogge maat van Gemert van een erfpacht van 15 mud rogge …. (nog meer) …
Jan van Ghemert zn w Jan van Ghemert
Uit hoeve tgoet Ten Waude in het gericht van Ghemert tussen bij de plaats genaamd die Voirt yne tussen het erf van Rutger Wauters van Eenswinckel aan de ene kant en tussen de gemeynt van Gemert aan de andere kant strekkende met een eind aan het erf van de Heren van Gemert en met het andere eind aan de gemene weg genaamd De Voert Yne
En uit weiland gelegen in die gemeyn beemde en uit twee lopense land in die Haghe
Jan van Ghemert voorheen van Dirk voornoemd voor het deel dat hij had van Mechteldis dochter van Mercelis vander Dozeldonc zolang Mechtildis zal leven….

R1192 f381 dd 21-10-1421 Gemert
Goyart van Ghemert zn w Dirck verkoopt aan Willem van Merchsel Janszn een beemd in het gericht van Gemert in die Campen tussen het erf van Wouter Spierinc van Gemert aan de ene kant en tussen het erf van Gooswijn Cnode aan de andere kant strekkende met een eind aan overige goederen van Wouter Spierinc en Goyart voornoemd en met het andere eind aan erven van de kinderen van Gevard van Strybosch.
Hubert van Ghemert zn van Emont nat zn w Dirck voornoemd, ziet af van vernadering
Willem Janssn van Merchsel belooft aan Emont zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert een pacht van 10 mud rog Bossche maat op lichtmis uit al zijn goederen in Gemert.

R1192 f381 Gemert
Goyart van Erpe nat zn w Art van Erp en Jan die Visscher
Goyart van Gemert een geldbedrag

R1192 f381
Goyart van Gemert aan Jan die Visscher 111 mud rogge maat van Gemert … binnen de palen van Gemert aan de huizen van pachters van genoemde Goyart ter plaatse aan het Gemerder Geweer op de rivier de Aa ….

R1192 f381
Willem van Merchsel zn Jan van Merchsel ten behoeve van Emond van Gemert zn Emond van Gemert nat zn Dirk van Gemert moet betalen aan Emond voornoemd een erfpacht van 10 mud rogge maat van Den Bosch uit roerende en onroerende goederen en pachten van gemoemde Willem in Gemert

R1192 f386v, 387
Katherijn nat dt van Hubrecht van Ghemert bij de zusters van Orthen in den Bosch.

R1192 f390
Margriet weduwe van Hubrecht van Ghemert
Emont is een nat zn van voornoemde Hubrecht.

R1192 f404 anno 1421
Mr Gerlacus van Gemert, kanunnik te St Oedenrode en zijn zuster Beel, kinderen van wijlen Jan van Ghemert.
Het goed Ten Broeck van wijlen Jan van Gemert in Hees

R1192 f416v 22-1-1422
Jan en Gerit, broers, kinderen van wijlen Dirck van Boerdonc twee bunder beemd welke Goyart van Lanckvelt gelegen in de parochie Beke bij Aerle ter plaatse In Leke tussen wijlen Lucas van Erp van Bobnagel enerzijds en Goossen vanden Berghe anderzijds van welke twee bunder beemd genoemde Jan en Gerit een helft voorheen .. voorheen Jacob van Kigloe man van Katharina dochter van wijlen Goyart van Lanckvelt en .. voorheen Willem en Aleyt kinderen van wijlen Henric zn w Goyart van Lancvelt verworven hadden, erfelijk overgedragen aan Jan zoon van Aert Snoex soen van Boerdonc
Dirck Goyarts van Bel van Erpe

R1192 f438 dd 7-2-1422 Gemert
Gerit van Eyck priester, een stuk weiland genaamd een eeussel gelegen in Gemert achter de plaats genaamd Den Rulle tussen erf van de kinderen van wijlen Arnt Vonderman aan de ene kant en het erf van wijlen Jan Maessn en meerdere anderen aan de andere kant strekkende van erf van Barnier genaamd Nyerken tot het erf van wijlen Jan Maessn
Verder een stuk akkerland genaamd Die Scerpacker ter plaatse genaamd op die Cranenbraken met toebehoeren tussen de gemene weg aan beide zijden gelegen strekkende van een stuk akkerland genaamd die Rulacker tot aan de gemene weg. Welke stukken weiland en akkerland met toebehoren Jacob van Strijbosch zn w Gevart en Jan zn w Jan Lodeneve voorheen van Heer Dirck van Geldrop, priester in pacht hielden.

R1192 f449 dd maart 1422
Jonkvr Margriet, weduwe van Hubrecht van Gemert, geeft aan haar schoonzoon Aert Wolfaerts en diens dochter Johanna haar tocht in de goederen van Gerlach van Gemert (welke goederen Hubrecht gerechtelijk gekocht had van Aert Grootart)
Aart en Johanna geven die goederen over aan Jan Willem Kepken. Ze beloven Mechtelt dt van Margriet en Hubrecht afstand daarvan te laten doen, zodra zij mondig is.
Jan Willem Kepken belooft aan Mr gerlach van gemert 400 engelse nobelen te betalen op aanmaning van Mr Gerlach.
Hector Specier zn w Amelis Specier had de hoeve tguet te Broecwijc (van wijlen Jan van Ghemert, vader van mr Gerlach van Gemert) te Hees gekocht van mr Gerlach van Gemert.
Jan W Kepken belooft aan Hector Specier waarborg betreffende deze hoeve.

R1192 f451v dd 16-3-1422
Mr Gerlach van Gemert (die de hoeve tgoet Te Broecwijc van w Jan van Gemert te Heesch verkocht had aan Hector Melissn Specier) belooft aan voornoemde Hector te waarborgen etc.
Als Mechtelt Willem Zoetart afstand doet van die hoeve zal Mr Gerlach vrij zijn van die waarborg.

R1192 f451v dd 24-3-1422
Willem Brant Rover, Jacop van Gheel, Goyart Berwout en Tielman vanden Doren beloven aan jonkvr Margriet, weduwe van Hubrecht van Ghemert, 200 franse kronen, 100 blauwe kronen, en 100 a.. guldens te betalen op anmaning van Margriet.
Gerlach van Ghemert en zijn oom mr Gerlach van Ghemert beloven de voornoemde belovers schadeloos te houden.
Gerlach van Ghemert belooft aan Mr Gerlach van Ghemert 4000 engelse nobelen te betalen op aanmaning van mr Gerlach.
Gerlach belooft Margriet schadeloos te houden van alle geldsommen die Hubrecht voor zich en namens Gerlach beloofd had aan wie dan ook.

R1192 f452 dd 16-3-1422
Jonkvrouw Beel, weduwe van Willem Zoetart, verklaart dat zij en haar man sedert 20 jaar geen recht gehad hebben in het goed Broecwijc van wijlen Jan van Ghemert te Hees.

R1192 f452v dd 24-3-1422
Gerlach van Ghemert en zijn oom mr Gerlach van Ghemert en hun borgen Willem Brant Rover, Aert van Bladel, en Willem Weghen beloven aan jonkvrouw Margriet, weduwe van Hubrecht van Ghemert, 200 franse kronen en 200 arnemse gulden, half met pasen a.s. en half met pasen over een jaar.

R1192 f458v dd 22-4-1422 Gemert
drie kwart van de wei van Jan Serijs op Espdonc in Ghemert tussen erf Jan van Gemert alias van Mallant aan een kant en tussen het gemene water de Aa aan de andere kant strekkende van erf Henric van Espdonc tot het erf van Jan van Beke (Leke?)
Jan van Baex x Bertha dt w Jan Serys
Jan zn w Willem Barnierssn
De hoeve Ten Paecke (Raecke?) in Nysterle
Jan van den Yne
Jan van den Grave
Libbert zn w Jan Serys
Jan van Baex draagt een vierde deel over aan Gooswijn nat zn Lucas die Fray

R1192 f482 dd 4-4-1422
Gerlach van Ghemert verkoopt aan Jan Sampson een pacht van 16 mud rog op lichtmis Bossche maat uit een tiend van Nystelre, uit een tiend te Geffen, uit een windmolen in Geffen, en het maalrecht uit 6 morgen land in Roesmalen op Cleyn Nuwelant en uit al zijn andere hoeven, landen, beemden, weiden, cijnzen, rechten, pachten, en uit al zijn andere leen- cijns- of allodiale goederen.
Zijn oom mr Gerlach van Ghemert belooft ook die pacht te waarborgen. Gerlach zal Jan in die pacht vesten ten overstaan van de leenheer waarvan de leengoederen afhangen (Geffen is een Empels leen).

R1192 f494 dd 3-7-1422
Droghemanscamp
Melis die Rademeker zn w Melis van der Hostat
Meeus van Meerlaer

R1192 f527 dd 25-8-1427 Gemert
Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan (dat is Jan Fyssienzoon van de Mortel, JT), ziet af van vernadering van een pacht van 3 ½ mud rog uit goederen in Gemert. Rover zn w Dirck Rover van Rijsbergen had die pacht verkocht aan Goyart van Ghemert.
Jan van Gemert alias van Mallant zn w Jan van Ghemert (is een verwant van Rolof en w Emont zonen van w Dirck Rover van Rijsbergen).

R1192 f531 dd 13-7-1422 Gemert
Willem van Merchsel zoon van Jan van Mercschel in afwezigheid van Matheus zn van Henrick Quedens uit huis en hof en aangelag in Gemert tussen genoemde Willem enerzijds en Peter Hermans Katelijnensoen anderzijds strekkende van Wynric Mariensoen tot de geene weg, welk huis en hof en aangelag genoemde Matheus voorheen van Jan Willem Conincx soen verwierf

R1192 f531v dd 11-7-1422 Gemert
Wouter Spierinc van Ghemert draagt over aan Henrick Moedels investiet van Eesscheren …. drie mud rogge maat van Gemert

R1192 f543 dd 2-8-1422
Jan van Gemert zn w Jan van Gemert een erfpacht van een mud rogge maat van Someren welke pacht Henric zn w Willem genaamd Abensoen betaalt met lichtmis in Someren uit huis, hof en aangelag in Someren tussen de kinderen van wijlen Jan genaamd Han Claessoen aan beide zijden en strekkende van de openbare weg tot Bartholomeus Gevarts en zijn medeerfgenamen; item uit een stukje grond in Someren tussen broers en zusters van genoemde Bartholomeus enerzijds en de kinderen van genoemde Han Claessoen anderzijds strekkende van Dat Brucxken tot aan Bartel voornoemd; item uit een stuk rogland genaamd Dat Dijcstuc oftewel Die Dyckacker in Someren ter plaatse genaamd Hozy tussen Gerit zn w Art vander Hostat aan beide zijden strekkende van genoemde Gerit tot aan een erf behorend tot de hoeve genaamd tgoet Te Vorser; bovendien uit het deel van Bathe zus van wijlen Marcelis Claessoen vanwege de dood van de genoemde Marcelis in een akker met een klein stukje daaraan, gelegen in Someren tussen de kinderen van wijlen Han Claessoen enerzijds en Deynalt Sanderssoen anderzijds welk huis en hof en stuk land en de delen voornoemd genoemde Henrick zn w Willem voornoemd voorheen van Jan van Gemert in erfpacht voor de genoemde pacht verwierf, overgedragen ten behoeve van Dirck van den Ravenacker

R1192 f551 dd 7-9-1422 Gemert
Roelof Rover zn w Dirck Rover van Rijsbergen drie zevende deel van een erfpacht van drie mud rogge maat van Gemert van een erfpacht van vier mud rogge te betalen uit erfgoederen van Dirk Jan Roverssoen vanwege de dood van wijlen Emont zijn broer gelegen binnen de palen van Gemert van Jan Rovers soen, welke pacht van 4 mud rogge wijlen Dirk zn w Jan Roverssoen moet betalen aan Dirk den Rover zijn bloedverwant van Rijsbergen uit de erfpacht van 3 mud voornoemd en van genoemde drie zebende deel aan Peter en Dirk broers van de voornoemde Roelof, erfelijk overgedragen aan Goyart van Gemert
R1192 f551 dd 7-9-1422 Gemert
Jan van Ghemert alias van Mallant zn w Jan van Gemert draagt over aan voornoemde Goyart wat Peter die Rover zn w Dirck die Rover van Rijsbergen en de erfgenamen van wijlen genoemde Rover zoon van wijlen Dirk de Rover van Rijsbergen en de erfgenamen van wijlen Dirk de Rover zijn broer … twee zevende deel en een erfpacht van 3 mud…
Genoemde Roelof een erfpacht van een halve mud rogge maat van Gemert aan de tafel van de H Geest van Rijsbergen behorend, en een erfpacht van 4 mud rogge erfelijk overgedragen aan Goyart voornoemd.
Jan van Gemert draagt over aan Goyart voornoemd.. Tafel vd H Geest van Rijsbergen

R1193 1421-1422

 

f31 dd 20-12-1421 Gemert
wijlen Art Pauwelszoon vanden Venne (zie Dinther)

R1193 f44v Gemert
Aen den Mortel
Floris zn van Jan van Vijve Eycken
Heer Dirck van Geldrop investiet
Henrick vander Locht van Ghemert zn w Art Stansen
Goyart, Margriet, Heilwig en Kathelijn zijn nat kinderen

f46
Hubrecht nat zn w Emont zn w Jan van Ghemert x Margriet (weduwe Jan Sprengs) beloofden vóór 1422 een cijns aan Mathijs Bac vanden Molengrave uit huis, Den Bosch

f82 dd 30-3-1422
Aert Willems vander Donck geeft ten erfcijns aan Emont zn w Dirck van Espdonc de westhelft van een schuur met de grond in het gericht Ghemert ter plaatse geheten Espdonc en een stukje hof achter de schuur en ¼ deel van een wei-euselken aldaar; en een 1/3 deel van een stuk land ; 1/3 deel van de Boghartsacker om 5 zesteren rog Gemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen.

f94
Jonkvrouw Margriet (zuster van Henrick Heyme) weduwe van Hubrecht van Ghemert.

f98
Emont nat zn w Hubrecht van Ghemert, broeder van Leprozenhuis ter Eyendonc bij Den Bosch

F99v namenindex
Heer Geerling nat zn w heer Geerling van Ghemert priester

f120
Dirck nat zn van Wouter Spierinc van Ghemert zn w Dirck van Ghemert.

f170v dd 9-1-1423
Jacop van Dommelen heeft opgedragen aan Hubrecht van Ghemert, nat zn w Emont van Ghemert, 20 gulden (van 9 brabantse buddregher), welcke aan Jan die Smyt van Bucstel beloofd waren door heer Gerlach van Ghemert, priester, investiet van Hellu, en door Aelbrecht Buc van Lyt, diens schoonbroer.

f200v
Hubrecht zn w Emont zn w Dirck van Ghemert (huis te Geffen)

f346
Hoeve tgoet Te Waude bij die Voertdyne
Jan Janss van Ghemert had die hoeve in erfpacht gekregen van heer Dirck van Geldrop, priester, nat zn w Goyart van Geldrop. Lossing van 5 mud rog van de 15 mud rog. Vroeger was al 6 mud afgelost.

R1193 1421-1422 f411v  dd 3-8-1423 Gemert
Heer Ywaen van Cortenbach, commandeur
zie Arlebeke

R1193 f429 dd 4-9-1423
Dirck van Ghemert, bontwerker, heeft opgedragen aan zijn kinderen Jan en Liesbeth verwekt uit wijlen Aleit Aert Carper, zijn vruchtgebruik in alle goederen die hij geërfd had van zijn ouders in het gericht Ghemert
Jan en Liesbeth geven die goederen over aan Aert nat zn van Ywan Godevartssn.
Jan en Geertruyt, kinderen van w Henrick van Ghemert, snijder, zn w Jan Fyssien doen daarvan afstand t.b.v. Aert Ywan Godevartss.
Jan en Geertruyt, kinderen van w Henrick van Ghemert, en Jan nat zn w Henrick van Ghemert, hun nat broer, beloven aan Aert dat zij Lijsbeth, hun zuster zodra die weer in het land is, afstand daarvan zullen laten doen.

R1193 f430v Gemert
Dirck van Ghemert, bontwerker, tocht uit goed van zijn ouders en grootouders in Ghemert aan zijn kinderen: Jan en Liesbeth kinderen van Dirck voornoemd en w Aleit dt w Art Carper
wijlen Jan Fyssien
Art nat zn Ywaen Godevaertssoen

R1193 f430v dd 4-9-1423 Gemert
Jan en Gertruud kinderen w Henrick van Ghemert, snijder, zn w Jan Fyssien
en Jan nat zn van Henrick van Ghemert en Liesbeth zuster van Jan en Gertruud, die buitenlands is.

F448 namenindex
Jan van Gemert zn w Jan en gehuwd met joffr Margriet dt w Hogart van Bruheze

F471 en 501v namenindex
Jan van Gemert zn w Jan

F520v en f166 namenindex
Hubert nat zn w Emont van Gemert

R1194 1423 – 1424

 

R1194 f38v dd 31-1-1424 Gemert
Pantelaer
Willem van Mercsel
Willem Kaerle
Jan Bloemendael zn w Sophie Kepkens

R1194 f45 dd 22-11-1423 Gemert
Aert zn w Jan Loyvens een erfpacht van 9 lopense rogge welke Jan de Langhe en Hadewich zijn zuster aan Henrick hun neef (nepos) jaarlijks en erfelijk betalen en welke 9 lopense rogge genoemde Aert zn w Jan Loyvens voorheen van Henrick zn w Henrick sLangensoen verwierf volgens schepenbrieven van Gemert erfelijk overgedragen aan Everard zn w Aert vanden Vossenberch

R1194 f75 dd 8-4-1424
Jan zn w Michiel vander Espdonc x Margriet Boudewijn Claes vande Water draagt op aan mr Jan Bathensoen 1/8 van 1/3 deel en 1/8 van 1/3 deel in een hoeve te Vught afkomstig van Agnes Reyner Willems van Erkel.

R1194 f79
Geerlach van Ghemert, man van jonkvrouw Margriet Willem van Nuwelant, bezit het kasteel van Nuwelant, een tiend te Geffen en een windmolen in Geffen.

R1194 f95
Jan Janss van Bruheze x jonkvrouw Sophie dt van Goyart Dirx van Ghemert.

R1194, f109
Mr Gerlach van Ghemert, zn w Jan van Ghemert, is een bloedverwant van jonkvrouw Mabelia Jan Elyasdochter (warsch + vóór 1424), weduwe van Leunis van Lancvelt.

R1194, f123 dd 29-6-1424 Gemert
Willem Fyensoen (in origineel doorgestreept) zn w Willem Barnierssoen heeft opgedragen aan Michael die Cuper zn w Jan 7 lopense en 17 roeden akkerland met toebehoren in het gericht van Gemert tussen het erf van de heren van Gemert en Maes Scrivers enerzijds en een waterloop genaamd die Doergrave anderzijds strekkende van een gemene steeg (a communi vico) tot aan de Oudestraat (ad Antiqua Strata).
Willem had die akker in pacht gekregen van Dirk van Berchhuzen commandeur van Gemert, met goedvinden van heer Reynalt van Huzen, commendator van de Biesen.

R1194, f134v dd 18-3-1424
Everart zn w Dirck van Haenel man van Belia dt van Henrick Queden en van w Belia dt w Jan Kaerlis vanden Panttelaer, verkoopt aan Luytgart Henrick Quedensdochter ¼ deel in beemden afkomstig van Henrick Queden, in de parochie Bakel in het gericht van Ghemert in die gemeyn campen.
dd 28-3-1424: Everart aan Luytgardis 12 goudgulden t.b.v Jan die Molner

R1194 f141 dd 10-7-1424
Lijsbeth, Geertruyt, en Jan, kinderen van w Henrick van Ghemert zn w Jan Fyssiensoen vanden Mortel, geven in erfpacht aan Aert Ywan Goyartssoen ¼ deel in een hoeve afkomstig van Jan Fyssiensoen in de parochie Bakel in het gericht van Ghemert aenden Mortel, om 2 mud rog Gemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijns. Aert kan die pacht lossen met 24 franse kronen per mud.

R1194, f178 dd 10-2-1424 Gemert
Ansem zn w Henrick Maessn een huis, hof en aangelag in Gemert tussen een waterloop genaamd die Beke enerzijds en Jan Gelremans erve anderzijds strekkende van de gemene weg tot de weduwe van de genoemde Ansem, verkocht aan Daniel van Ricarsvoirt

R1194 f200v dd 6-7-1424
Emond die Roede zn. van wijlen Hendrick die Rode van Erpe verkoopt een huis, erf en tuin gelegen in de parochie van Erp bij een dijk genaamd Die Riedijck tussen het goed van de natuurlijke kinderen van Jan van Broechoven investiet van Erp aan beide zijden, aan Jan van den Kelre zn w Leunis van den Kelre inclusief een erfpacht van 2 mud rogge maat van Den Bosch, welke erfpacht Michiel van Espdonc beloofd had te betalen aan Jan zn. van wijlen Hendrick die Roede, te leveren uit een hoeve van wijlen Hendrick die Roede gelegen in de parochie van Uden ter plaatse op Boekel, alsmede uit een mudsaet land gelegen aldaar, welke erfpacht Emond voorheen van Hendrick die Roede zn. van wijlen Hendrick die Roede had verworven

R1194 f227 5-7-1424
Everart zn w Dirck van Hanelt draagt over aan Willem de Bever 23 gulden (florenos) 36 gemeyn placcen

R1194 f277v, 1424
Everart Dircks van Haendelt aan Henric zn w Jan vande Panthelaer een Arnemse gulden

R1194 f280v 17-2-1424
Jan van Verlaer zn Henric vander Heze man van Luytgard dt w Aert Wouterssoen van Nysterle
Het vierde deel hem toebehorende vanwege de dood van dezelfde Luytgard in een akker ter plaatse Vorstenbosch tussen (….) erfelijk verkocht aan Wolter zn w Jan Wouterssoen

R1194 f290 dd 27-4-1424
Peter zn w Emont nat zn van Dirck van Ghemert heeft opgedragen aan zijn broers Emont en Hubrecht alle goederen waar ook gelegen, die hij geërfd heeft van zijn vader Emont, zijn moeder Mechtelt, van zijn broer Jan en van zijn zuster Mechtelt.
Genoemde Peter Emont Dirx van Ghemert … … twee mud rogge welke wijlen Emont aan dezelfde Peter en zijn vrouw Hylla

R1194 f290
Jan Buscer en Jan van Hellu nat zn w Emont Rover van Hellu

R1195 1424 – 1425

 

R1195 (1424 – 1425) f28v Gemert
Willem zn w Jan van Rietvoirt
Aert zn w Henrick zn w Mathijs Boemssoen
(ook Bakel)

R1195 (1424 – 1425) f69v dd 9-12-1424 Gemert
Corstiaen zn w Henrick Scoenmans
Melis nat zn w Henrick van Espendonc
wijlen Liesbeth dt w Henrick Scoenmans

R1195 (1424 – 1425) f84 dd 27-2-1425 Gemert
Die Deel
Jan nat zn w Heer Ansem zn w Marcel Arts, priester, aan zijn broer
Ansem nat zn w heer Ansem

R1195 f90 dd 16-3-1425
Jan van Gemert bontwerker, zn w Dirck van Gemert, bontwerker

R1195 f90 en 90v dd 17-3-1425
Meester Geerling van Gemert zn w Jan

R1195 f.091r 04 do 22-03-1425. Vertaling Stan Ketelaars
Johannes van Amstel zvw Gerardus van Amstel gaf uit aan Johannes Gebackeman zvw Goeswinus Moleman (1) een huis, erf en tuin, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, tussen Johannes Nollen enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkend vanaf Aleidis Lemmens tot aan Johannes Nollens, (2) een stuk erfgoed, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, tussen erfgoed van het huis of de commendator van Gemert enerzijds en Arnoldus die Vrieze anderzijds, strekkend vanaf een beemd van voornoemde Johannes tot aan een straat van kinderen wijlen sVriezen Kijnder; de uitgifte geschiedde voor (a) een b‑erfcijns van 1 penning gnd Vleems cleijken aan hr Theodericus die Rover, en thans voor (b) een b‑erfpacht van 13 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis op voornoemde onderpanden te leveren.

R1195 (1424 – 1425) f106 26-1-1425
Willem van Engelen alias van Rietvort, zoon van wijlen Jan van Engelen heeft de penningen beloofd om een stuk akker- en moerland terug te kopen in de parochie Bakel in de jurisdictie van Gemert tussen het erf van Ansem van Scerpenberch enerzijds en tussen de openbare straat anderzijds strekkend van het erf van Ansem naar de gemeint van Gemert, welk stuk land Jan van den Zande zoon van wijlen Jan van de Zande voorheen van Ansem, zoon van wijlen Art Mychielssoen verworven had.
De ander is geweken en heeft opnieuw overgedragen

R1195 (1424 – 1425) f109
Hubrecht van Ghemert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert

R1195 (1424 – 1425) f123v dd 5-7-1425 Gemert
Heer Ywaen van Cortenbach, lantcommandeur vanden Biessen, verklaart onder ede dat de hoeve “tgoet Tot Espdonc” in Ghemert leenroerig is aan de Duitsche Orde; dat Goyart van Ghemert leenhulde heeft gedaan aan hem (heer Ywan) voor die hoeve en nu die hoeve in bezit heeft.
Jan Janss van Ghemert en Henrick van Vinckel leenmannen van heer Ywan of van de Duitse Orde verklaren onder ede hetzelfde.

R1195 f123v dd 5 juli 1425 ???
Aleydis weduwe van wijlen Matheus Jans Smolnerszoon, zoon van wijlen Hendrik van Espdonc heeft erfelijk overgedragen aan haar dochter Engel . . . .(en weer overgedragen aan . . . Keteleer?) het vruchtgebruik dat aan genoemde Matheus en haarzelf toekwam in de erfgoederen die genoemde wijlen Matheus bij de dood van wijlen Theodericus van Espdonc als erfenis ten deel waren gevallen en gelegen waren tussen de parochies van Uden en Gemert ter plaatse geheten Boekel en Espdonc en elders.

R1195 (1424 – 1425) f137v dd 13-8-1425 Gemert
Die Deel
Ansem nat zn w heer Ansem zn w Marcel Artssoen
Aert vanden Loe zn van Henrick van Reppel
Jan nat zn w heer Ansem
Henrick van Reppel

R1195 (1424 – 1425) f193 dd 21-5-1425
Geerlach van Ghemert man van jonkvrouw Margriet dt w Willem van Nuwelant heeft opgedragen aan Hubrecht zn w Emont van Gemert nat zn w Dirck van Gemert, land in Roesmalen op Heze en 2 stukken land in Nuwelant in Wilshuyzen (Willem van Nuwelant had die landerijen verkregen van 12 personen)
Geerlach van Ghemert doet t.b.v. Hubrecht voornoemd afstand van een hofstad en aangelag, Roesmalen op Heze.
Geerlach verkoopt aan Hubrecht 4 houtland Roesmalen op hoge Nuweland bij die Donc aan Hovedijc (afkomstig van Willem van Nuwelant)

R1195 (1424 – 1425) f175v
De Heymse of aude tienden te Vechel zijn leenroerig aan het leenhof te Geffen
Zij hangen te leen van Gerlach van Ghemert, man van de Vrouwe van Geffen.

R1195 (1424 – 1425) f195v dd 1-6-1425 Gemert
Willem zn w Peter Claessoen
Jacop Gielissn die Cuper

R1195 (1424 – 1425) f211v dd 20-3-1425
Mr Gerlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter,
Emont van Ghemert nat zn w Hubrecht van Ghemert maakt bezwaar tegen verkopingen van goederen van Gerlach van Ghemert, Mr Gerlach van Ghemert, Willem Brant Rover, Willem Wegen, en Aert van Bladel

R1196 1426- 1427

 

R1196 f19
Dirk van Gemert zoon van wijlen Dirk van Gemert
Jan Aelbrechs
Verpachting van een molen in Maren?
Uitgebreide tekst

f22v dd 30-12-1426
Jacob zn w Gevart van Stribosch ten behoeve van Jacob zn Egidius (Gielis) Cuper betaalt erfelijk 25 mud rogge maat van Den Bosch te leveren in Den Bosch uit goederen en pachten in de parochie Bakel ter plaatse Mylheze en Gemert of elders

R1196 f130 dd 14-6-1427
Jan en Hubrecht zns w Michiel van Espdonc, Thomas vander Vest en Wautgher, zns w Aert Maessoen; Jan zn w Goossen vander Meer, man van Hadewich Aert Maess dochter; Goyart Kaerle, man van Aef Aert Maess dochter; Wautger zn w Dirck vander Espdonc en Aert Bathensoen van Vechel, man van Aef Dirx vander Espdonc, verkopen aan Claes zn w Peter Claes t.b.v. diens zuster Margriet 2 buunder beemd genaamd Die Dootswech in de parochie Uden t.pl. geh. op Boekel tussen het water genaamd die Aa enerzijds en het genoemde Henrick anderzijds strekkende van erfgoed van voorheen Arnold de Ghuynser tot aan de beemd genaamd de Aabeemd. Verder 2 stukken bouwland genaamd Berthelmans Hove aldaar, waarvan het ene gelegen was tussen erfgoed van Elisabeth Hendriks van den Runnen en haar kinderen aan de ene zijde en erfgoed van de kinderen van wijlen Dirck van Espdonc de andere zijde, het ene eind de openbare weg en het andere eind het erfgoed van de kinderen van genoemde  wijlen Theodericus van Espdonc  en het andere tussen erfgoed van Luppert van Eijk aan de ene zijde en erfgoed van de kinderen van wijlen Petrus de Goede aan de andere zijde, het ene eind het erfgoed van reeds genoemde Elisabeth, het andere eind erfgoed van Elisabeth vanden Arendnest en haar kinderen.

Claes Peter Claes belooft aan de verkopers dat hij zal zorgen dat zijn zuster Margriet binnen 8 dagen afstand zal doen van alle erven en erfgoederen in Gemert, waarin Henrick vander Espdonc overleden is en waarin Margriet, die weduwe is van Henrick vander Espdonc, het vruchtgebruik gehad heeft, alsmede van alle beesten en haaflijke goederen in de hoeve (van Henrick) op Espdonc in Gemert.

R1196 f149 dd 4-7-1427

Wouter Spierinc van Gemert een erfpacht van 5 mud rogge maat van Bercheycke welke pacht Wouter heeft uit de helft van 3 molens in Bercheycke en uit de helft van het toebehoren van die drie molens, erfelijk overgedragen aan Sophia zijn natuurlijke dochter

R1196 1426 – 1427 f173v (aen den Mortel)
Peter zn. w. Ludeken vanden Ham X Geertruud dr. w. Henrick van Gemert zn. w. Jan Fyssien vanden Mortel, (en haar suster Liesbeth)
Aert zn. Ywaen Goyartssoen. 10 juli 1427

F203 namenindex
Jan van Strijbosch

f203v dd 4-7-1427 Gemert
Wouter Spierinc van Ghemert belooft aan zijn nat zn Dirck 200 franse kronen te betalen na de dood van Wouter en diens vrouw Ysentruyt.
Als Dirck die 200 kronen ontvangen heeft moet hij daar binnen een jaar erfgoederen in stad of meijerij van den Bosch voor kopen. Sterft Dirck zonder wettige kinderen achter te laten dan komen die goederen aan de erfgenamen van Wouter.
Goyart van Ghemert belooft aan Dirck voornoemd dat hij hem niet zal verhinderen in het in ontvangst nemen van die 200 kronen.

R1196 f238 dd 6-6-1427 Gemert
Goyart van Ghemert zn w Dirck een hoeve welke Jan van Beke zn w Goyart van Beke gelegen op Espdonc in Gemert met alle toebehoren overgedragen aan Goyart van Gemert door Jan van Beke voornoemd volgens brieven van Gemert erfelijk overgedragen aan Goossen Steenwech zn w Goossen
Genoemde Goossen Steenwech en Henric Steenwech zijn broer beloven (..) goudgulden van Reynald voorheen hertog van Gelre en 50 Beyers gulden
Opm: Obituarium St Jan blz 88: Jan van Beke Goyaertssoen en zijn vrouw Margriet

R1196 1426- 1427, f241v dd 3-7-1427 Gemert
Goyart Goyartss van Waremme (de Waremia) rentmeester van de commendator van Ghemert en zijn borgen Barnier Willemssn van Erpe en Ansem Goossens vanden Broeck beloven aan joffr Lijsbeth weduwe van Dirck van Ghemert, 300 overlense rijnsgulden te betalen op St Marten in de winter a.s. en zij beloofden nooit te zullen tegengaan of tegenspreken bij welke gelegenheid dan ook noch wereldlijke noch in geestelijke gerechte (met belofte van onderlinge indemniteit) met goede brief aan de eerstkomende.

R1197 1425 – 1428

 

R1197 f61 Gemert
Jan van Ghemert t.b.v. Goyart van Betemere een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert uit een beemd genaamd Vernennenbeempt in Gemert ter plaatse op Espdonc tussen Willem Fyen en Jan Fyen enerzijds en strekkend met een eind aan het dominium? van Uden
Henrick van Bruheze

R1197 f61 dd 1-1-1426
Gerlach van Ghemert heeft opgedragen aan een secretaris t.b.v. heer Ywan van Cortenbach provinciaal der Balye vanden Biessen, het recht om de tienden van Nystelre en Haren met het patronaatsrecht der kerk van Nysterle.
Gerlach had dat recht verkregen van Jan Sampson.

R1197 f67v dd 22-1-1426 Gemert
Jan Sampson heeft opgedragen aan heer Ywan van Cortenbach, provinciaal der Balije vanden Biessen de tienden van Nysterle en Haren met het patronaatsrecht der kerk van Nysterle. Aert van Waderle had die tienden met patronaatsrecht verkregen van Jan heer van Kuyc. Jan Sampson had verkregen van Gerlach van Ghemert.

Heer Ywan verkoopt aan Jan Sampson een pacht van 10 mud rog Bossche maat op lichtmis uit al de hoeven en goederen der voornoemde Balye en het gericht van Ghemert en uit de windmolen aldaar en uit een gelag (goed) in Vucht (ook van de Balije) en uit alle andere goederen der Balije, behalve de voornoemde tienden. Ywan kan die voornoemde pacht lossen met 250 franse kronen.

R1197 f101 dd 23-4-1426 Gemert
Corstiaen zn w Henrick Scoemans
Corstiaen zn w Gerit sDeckers man van Yda dt w Willem Henrick Scoemans
en Amelis nat zn w Henrick van Espdonc verkopen hun deel in de hoeve Espdonc onder Gemert en Boekel aan Goossen Goossen Steenwech

R1197 f114v Gemert
Jan zn w Amelis vanden Broec
Uitgebreide akte met meerder kinderen van Melis en goerderen in Bakel o.a. op Esp

R1197 f128v (zonder plaatsaanduiding)
Henric van den Boer is pachter van een hoeve van Aart van den Hove

R1197 1425 – 1428 f157v dd 29-5-1427
Jutta weduwe w. Dirck Pluchaze dr. w. Jan Fyssiensoen het vruchtgebruik in het vierde deel van een hoeve (mansus) van wijlen Jan Fyssienzoon gelegen in de parochie Bakel in de jurisdictie van Gemert ter plaatse Mortel met toebehoren, overgedragen aan Dirck van Heeswijc zn. w. Dirck, man van Liesbeth en Henrick die Clerck, man van Kathrijn dochters van Jutta en w. Dirck voornoemd.

R1197 1425 – 1428 f157v
Arnd nat. zn. van Ywaen Goiaertssoen pacht in 1/4 van een hoeve van w Jan fyssien. Uitgebreide acte

R1197 f184 dd 31-12-1425 (1426?)
Jan Sampson bekent ontvangen te hebben van heer Dirck van Geldrop, priester, namens heer Ywan van Cortenbach van de Balije vande Biessen, 2600 arnems gulden ter lossing van de tienden van Nysterle, welke tienden en patronaatsrecht Jan Sampson verkregen had van Gerlach van Ghemert.

R1197 f186 Paulusbekering 1426
Ghijsbrecht van Rode ziet af van vernadering van de tienden van Nysterle en Haren en van het patronaatsrecht van de kerk van Nysterle, welke Jan Sampson opgedragen had aan heer Ywan van Cortenbach, provinciaal der Balije vanden Biessen.

R1197 f194 dd 22-4-1426 Gemert
Goossen Steenwech,
Amelis nat zn Henrick van Espdonc
Christiaen zn w Henric Scoman
Christiaen zn w Gerit sDeckers

R1197 f194 dd 22-4-1426 Gemert
hoeve ter plaatse Espdonc deels onder Uden deels onder Gemert van wijlen Dirck van Gemert.

R1197 f197v dd 29-5-1426 Gemert
Jan zn w Gevard van Stribosch, belofte aan notaris voor Rycout zn w Dirck van Lit van 30 mud rogge maat van Den Bosch uit een stuk landgenaamd “Avencamp” in Gemert tussen erf Jan Voderaerts aan de ene kant en de gemene weg aan de andere kant en uit ander land en uit al zijn goed, beesten en andere inkomsten.

R1197 f198 dd 8-6-1426 Gemert
Rycout Dirckssn van Lyt draagt over de rogpacht uit de Avencamp (Auencamp?) en andere goederen te Gemert die Jan Gevarts van Stribosche betaalt
aan Gijsbert Roesmont voor Aert Nunweert zn w Henrick Gloriensn van Erpe.
Zie folio 197v

R1197 f198v
Jan zn w Gerard van Stribosch

BP 1197 f 260r 01 vr 02-11-1425. (vertaling Stan Ketelaars)
Willelmus van Rijetfoirt zvw Johannes gnd Willems zoen van Rijetfoirt gaf uit aan Johannes gnd Leeuen zoen zvw Wolterus van Eellekom (1) een stuk weide, gnd een ?seiken, in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd aent Gheroet, beiderzijds tussen Willelmus gnd Heijnen Maes soens soen, strekkend vanaf voornoemde Willelmus tot aan Johannes van den Vijveeijcken, (2) de helft van een stuk beemd, gnd dBorchsken, in Aarle, ter plaatse gnd in Leke, tussen Willelmus Reeuwe enerzijds en Roef Alarts soen van den Veehuijsen en de zijnen anderzijds, strekkend vanaf Theodericus die Smijt van der Donck tot aan het water gnd die Aa; de uitgifte geschiedde voor (a) de helft van een b‑erfcijns van 9 groten gemene cijns, en thans voor (b) enn n‑erfcijns van 1 Franse kroon en 8 Brabants botdrager geld van wijlen hertog Anthonius van Brabant of de waarde, met Lichtmis in Gemert te betalen, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (za 02-02-1426). Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes tot onderpand (3) een stuk land, in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd in die Paeshoeve, tussen Johannes van Hazelbosch enerzijds en kvw Henricus van Weert anderzijds. De brief van Johannes ?of zijn dochter Heijlwigis.

BP 1197 f 260r 02 vr 02-11-1425. (vertaling Stan Ketelaars)
Voornoemde Willelmus van Rijet! gaf uit aan Johannes zv Gerardus Wouters zoen (1) de andere helft van bovengenoemd stuk beemd zoals in het vorige contract: gnd dBorchsken, in Aarle, ter plaatse gnd in Leke, tussen Willelmus Reeuwe enerzijds en Roef Alarts soen van den Veehuijsen en de zijnen anderzijds, strekkend vanaf Theodericus die Smijt van der Donck tot aan het water gnd die Aa, (2) een stuk land, gnd die Boentuijn, in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd die Beeck, tussen Johannes van den Viveeijcken enerzijds en een gemene weg anderzijds, strekkend vanaf voornoemde weg tot aan kvw Godefridus van Erpe, (3) een stuk land, aldaar, ter plaatse gnd in den Auden Hof, tussen Yda Sniders enerzijds en Anselmus gnd Heijnen Maes soens soen anderzijds, met een eind strekkend aan Willelmus Zaelden; de uitgifte geschiedde voor (a) de helft van een b‑erfcijns van 9 groten gemene cijns, (b) het onderhoud van een deel van een hek, gnd een ijnde (portionem cuiusdam repageli dictam een Ynde), dat bij het voornoemde hoort, (c) de grondcijns, en thans voor (d) een n‑erfpacht van 22 lopen rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Johannes zv Gerardus Wouters zoen tot onderpand (3) een stuk land, in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd in het Ghoers Winckel, tussen Thomas van der Eijcken enerzijds en voornoemde Johannes en zekere naburen anderzijds.
Aert zn w Henrick Mathijssn, man van Heilwig van Varlair, aan Willem van Ryetfoirt voorgenoemd een cijns van (…)  etc etc

R1197 f283 dd 23-5-1426 Gemert
Willem zn w Jan van Ryetfoirt
Gijsbert Roesmont
Barnier zn w Willem Barnyerssn van Erpe
Dirck Janszn vanden Bleeck
Henrick Ghevert Nesenssoen soen

R1197 f284v dd 6-6-1426
Claes Willem Heynensoen van Rode verkoopt aan Jacop Peterssn die Goede 1/6 deel in 3 zillen beemd in de parochie Uden t.pl. geh. Boekel op Espdonc tussen Henrick vander Espdonc en de erfgenamen van Emont vander Espdonc, strekkende van die Aa tot de erfgenamen van Katherijn Huben. Last: 1/6 deel van 1/8 deel van 13 vleemse groeten en 1/6 deel van 1/8 deel van die 3 zillen beemd lossen met 24 gulden van 36 gemeyn placken per stuk en met “die scharen vanden jair”, d.i. de opbrengst van het lossingjaar.

R1197 f385v Gemert
Wouter de Bello Rivo
huis van Liesbeth van Hoculem, nu van de commandeur van Ghemert
Symon van Gheel.

R1198 1427-1428

 

R1198 1427-1428 f14v Gemert
Aert vanden Loe zn van Henrick Reppel
Ansem nat zn w heer Ansem Marcelis Arts priester
Jan nat zn w heer Ansem Marcelis Arts, priester

R1198 1427-1428 f39v Gemert
Liesbeth dt w Henrick van Ghemert zn w Jan Fyssien
Aert Yewaen Goyartss.
bezat ¼ deel van een hoeve van w Jan Fyssien van den Mortel aan de Mortel
Lijsbeth en Geertruyt en Jan kinderen van w Henrick van Ghemert

R1198 1427-1428 f39v Gemert
Emont van Ghemert zn w Emont van Ghemert, nat zn w Dirck van Ghemert

R1198 1427-1428 f57v Gemert
Aert zn w Dirck van Espdonc
Aert zn w Willem Boeven

R1198 1427-1428 f66v Gemert
Henrick van Aerle
heer Yewaen van Cortenbach commendator van de Biesen van de Duitse Orde
Kartha dt van Yewaen van Tricht en haar nat kinderen Goyart, Margriet, Heilwich, Kathelijn verwekt door w heer Dirck van Geldrop, priester
(zie AKDOG regest 357)

R1198 1427-1428  f77v dd 4-6-1428 Gemert
Amelis Jan Maes van Gemert bezit de hoeve tgoet Ter Eijcken met rechten en vrijheden en verkoopt 2-6-1428 die aan Gerrit Gerrits van Eijck. Gerrit geeft die hoeve weer aan Amelis op 4-6-1428

R1198 1427-1428 f94 dd 15-7-1428 Gemert
Aert Dirx vander Espdonc man van Mechtelt Wouter Emontss verkoopt aan een secretaris t.b.v. Goyart Berwout een buunder beemd genaamd Woutersbuenre in het gericht van Gemert op Espdonc.
Hubrecht Michielssn vander Espdonc ziet af van vernadering.

R1198 1427-1428 f116v Gemert
heer Ywaen van Cortenbach commendator der balije vanden Biesen en van Ghemert
Petrus van Best
Gerit de Beirck
Daniel Roesmont
Godescalcus Roesmont
Ard (?) Rover vander Poerten

R1198 1427-1428 f118v dd 16-2-1428 Gemert
Claes Steenwech ziet af van vernadering van een hoeve die Goossen Steenwech verkregen had van Goyart van Gemert

R1198 1427-1428 f130 dd 28-5-1428
Bernt nat zn w Rolof van Tefelen belooft aan Hubrecht Michielss vander Espdonc 9 zesterzaad te leveren op St Jacobus a.s.

R1198 1427-1428  f149v Gemert
Amelis Jordens van Espe
Vanwege de dood van Henrick zn w Melis vanden Broec
Verkoop aan Henrick Aerts vanden Hoernic
Aert Geritss van Vranckenvoert, man van Hilleke dt w Jorden van Espe
Aert zn w Jorden van Espe

R1198 1427-1428  f149v Gemert
Testament van Jorden van Espe

R1198 1427-1428 f149v Gemert
Aert, Lucas, Lijsbeth kinderen van w Constantinus genaamd Stans vander Locht x Hadewich nat dt w Lucas Meeus
Dirck van der Keirchoff(+) anders geheten Puyst
Claes die Hoesch

R1198 1427-1428 f152v Gemert
Jan Coelen zn w Claes (Cool) Koeyerman
Heylwich van Loeken wed Dirck van Loeken en haar kinderen Aert, Dirck, Marselis, Michiel en Heilwich
Henrick van Beke, zn w Claes Oemkens

R1198 1427-1428 f153v Gemert dd 2-12-1427
Goyart van Gemert en Jan van Bruheze zijn schoonzoon (gener) hun deel in 500 nobelen welke Jan van Bruheze …. aan Wouter Spierinc van Gemert volgens schepenen van Gemert en welke 500 nobelen Jan van Bruheze overdroeg aan Dirkske dochter van Goyart voornoemd en genoemde Goyart voorheen van genoemde Dirkske verwierf, wettelijk overgedragen aan Wouter Spierinc van Gemert

R1198 1427-1428 f153v Zesgehuchten
Lodewijck die Hantschomeker zn w Emont van Gemert, man van Yda dt w Willem Gertrudensoen

R1198 1427-1428 f159v Gemert
Jan van Ghemert zn w Jan van Ghemert
Henrick van Bruheze

R1198 1427-1428 f192 dd 19-3-1428 Gemert
Jan zn w Michiel vander Espdonc (1/14), Wautger zn w Dirck vander Espdonc (1/14), Aert zn w Willem Boevensoen, man van Aef Dirx vander Espdonc (2/14), en Jan, nat zn van Rolof Marien, man van Agnes Dirx vander Espdonc (1/14), verkochten aan de secretaris Mr Marten van Zomeren 5/14 gedeelten in huis, erf, schuur, tuin en aangelag in de parochie Bakel, in de dingbank van Gemert ter plaatse genaamd Espdonc, tussen Jan van Meercsel en een straat en strekkende van Jut dt w Emont vander Espdonc tot een straat; Verder akkerland genaamd Ver Lyzenecker tussen Jutta en Mechteld dochters van wijlen Emont van Espdonc enerzijds en wijlen Henric van Espdonc junior anderzijds; Verder een stuk akkerland genaamd Dat Mortstuxken tussen Emont zn w Dirck van Overschoet enerzijds en genoemde Jutta anderzijds; verder een stukje land in de parochie Uden op die Donc tussen Goossen Steenwech enerzijds en Aert Gelissoen anderzijds strekkende van een wei genaamd die Boekelse beemden tot aan Jan van Espdonc; Verder een beemd Die Dootswech in parochie Uden tussen Margriet weduwe wijlen Henrick van Espdonc enerzijds en een wei genaamd die Knoeckaert anderzijds; Verder een kamp land Pedelershoeve ook daar gelegentussen Jan zn w Henric sWevers enerzijds en de geeint anderzijds; Verder een stukje land Dat Rietweertken op die Donc tussen Mechteld dt w Emont van Espdonc enerzijds en de kinderen van Jan Hagevenne anderzijds; Verder een stuk land genaamd Het Busselken tussen Goossen Steenwech enerzijds en de gemene straat anderzijds;  alsmede alle andere roerende en onroerende goederen die zij en ook Aert die Molner zn w Dirck van Espdonc geërfd hadden van Henrick vander Espdonc en zullen erven van Margriet, weduwe van Henrick vander Espdonc. Lasten: grondcijns, 2 ½ mud rog aan pachten, 2 kronen lijfrente uit het geheel.

R1198 1427-1428 f192 dd 15-4-1428 Gemert
Hubrecht zn w Michiel van Espdonc vernadert dat 5/14 deel en behield; Mr Marten deed afstand
Jan zn w Goyart Hubensoen en Jan Keteler zn w Peter deden afstand daarvan t.b.v. genoemde Hubrecht Michielss vander Espdonc
Thomas vander Vesten zn w Aert Maess, Goyart Kaerle zn w Jan Kaerle, Jan van der Meer zn w Goossen vander Meer, Aert die Vrieze zn w Jan die Vrieze en Beel dt w Jan van Espdonc hebben opgedragen aan Hubrecht zn w Michiel vander Espdonc 5/14 deel in voornoemde goederen op Espdonc.Lasten van hun kant en van de kant van erfegenamen van wijlen Luytgard dt w Aert Maes en Heilwig dt w voornoemde Aert worden afgehandeld.

R1198 1427-1428 f194v dd 8-3-1428 Gemert
Voor twee schepenen van Den Bosch sijnde tot Ghemert stonden de schepen van Gemert en getuigden bij manisse des scoutet van Ghemert dat Jan van Bruhese inder gericht van Gemert dede roepen Wouter Spierinc van Ghemert Dirckss. over 500 nobelen en dat daarover alleen gemaakt zijn de twee brieven die Wouter heeft.

R1198 1427-1428 f211 mei 1428 (niet gepasseerd?)
Hubertus zoon van wijlen Michaël van Espdonc heeft 14 delen en 5 delen van 1/7de deel die hem toekwamen in hieronder vermelde  erfgoederen, erfelijk verkocht aan Godefridus Berwout (maar: verkoop ging niet door?) huis, erf, schuur en bijhorende erfgoederen gelegen in parochie van Bakel, rechtsgebied Gemert, ter plaatse genaamd Espdonc tussen erfgoed van Johannes van Meercsel aan de ene zijde en de openbare weg aan de andere zijde, het ene eind erfgoed van Jutta van Espdonc het andere eind de openbare weg. Ook in een akker land genaamd Verlijzenecker aldaar gelegen tussen erfgoed van genoemde Jutta aan de ene zijde en erfgoed van de gezusters Jutta en Mechtildis, dochters van wijlen Emond van Espdonc aan de ene zijde en tussen erfgoed van wijlen Henricus van Espdonc, junior, aan beide zijden. Ook in een stukje land genaamd het Mortstuksken aldaar gelegen tussen erfgoed van Emond, zoon van wijlen Theodericus van Overschot aan de ene zijde en erfgoed van genoemde Jutta aan de andere zijde. Ook in stukje land gelegen in parochie van Uden ter plaatse geheten Op de Donk, tussen erfgoed van Goossen Steenwech aan de ene zijde en erfgoed van Arnoldus Geliszoon aan de andere zijde, het ene eind de beemden genaamd de Boekelse Beemden, het andere eind de erfgoederen van Johannes van Espdonc. Ook in een beemd, genaamd de Doodsweg gelegen in de parochie van Uden tussen erfgoed van Martha, weduwe van wijlen Henricus van Espdonc aan de ene zijde en een beemd geheten de Knoeckaert aan de andere zijde. Ook in een kamp land genaamd Pedelers Hove, gelegen aldaar tussen gemeint aan beide zijden, het ene eind erfgoed van Johannes zoon van wijlen Henricus Wevers, het andere eind de gemeint. Ook in een stukje land geheten het Rietweertken gelegen aldaar in genoemd rechtsgebied, ter plaatse de Donk geheten, tussen erfgoed van Mechtildis dochter van wijlen Emond van Espdonc aan de ene zijde en erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes Hageveen aan de andere zijde. Ook in een stukje land het Busselken geheten, aldaar gelegen tussen erfgoed van Goeswinus Steenwech aan de ene zijde en verder van alle kanten de openbare weg. Verder: een zekere weg gelegen tussen erfgoederen van Emond Dirxszoon van Overschot aan de ene zijde en tussen een hof genaamd de Nuwehof aan de andere zijde, het ene eind de openbare weg, het andere eind een akker geheten Verlijzenacker. Ook een helft die hem toekwam in genoemde hof, Nuwenhof genaamd. Verder 5/7de delen die hem toebehoorden in een stukje land het Roodstuk geheten in hetzelfde rechtsgebied tussen erfgoed geheten de Donc aan de ene zijde en erfgoed van Jutta aan de andere zijde. Verder 5/7de delen die hem toekwamen , zoals hij zei, in een stuk grond geheten de Donc gelegen in de parochie Uden, het ene eind de beemden genaamd de Boekelse Beemden. Verder 5/7de delen die hem toekwamen, zoals hij zei, in een stukje land in de parochie Uden ter plaatse genaamd Boertemans Hove tussen erfgoed van Gertrudis van Druten aan de ene zijde en erfgoed van Gerits van der Meer aan de andere zijde. Ook 5/7de deel dat hem toekwam in een stuk land gelegen in genoemde parochie en genoemde plaats tussen erfgoed van Johannes Cleirx aan de ene zijde en erfgoed van Johannes van der Boven de andere zijde. Ook de helft die hem toekwam zoals hij zei in 2 bunders beemd gelegen ter plaatse de Honsdonc, tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Emond van Espdonc aan de ene zijde en een kamp genaamd Jan Serijs Camp aan de andere zijde, het ene eind Gerits van der Meer, het andere eind het water genaamd de Aa. Verder een stukje land, 1 sesterzaad groot of daaromtrent, het reeds genoemde Roodstuk, gelegen tussen erfgoed van Arnoldus de Vrieze aan de ene zijde en tussen eerder genoemd stuk land het Roodstuk geheten. Lasten: grondcijns, een erfpacht van 2½ mud rogge en een lijfrente van 2 gouden denariën, Caroli genaamd.

R1198 1427-1428 f214 Gemert
t Huis van Gemert
…. natuurlijke kinderen van heer Dirk van Geldrop, priester
Arnoldus van Heyst voogd van zijn vrouw Heilwich nat. dochter van wijlen Dirk.
Goederen in Aarle en Rixtel
etc

R1198 1427-1428 f226 Gemert, Petrus en Paulus apostelen, 23 juni 1428
Goyart zn w Jorden van Herende een zille weiland in Gemert ter plaatse Duvendonck tussen erf Ansem Goeswijns enerzijds en erf van de kinderen van w Merselis Arts anderzijds erfelijk verkocht aan Ansem Goeswijns soen

R1198 1427-1428 f229 dd 8-7-1428 Gemert
Aert zn w Jan die Vrieze, man van Geertruyt dt w Jan vander Espdonc en Claes Willem Heynensoen, man van Geertruyt Willem sMeesters van Berlikum verkopen aan Goyart Beerwout: 2/3 deel in het land Dat Rodestuck te Gemert op Espdonc naast het erf die Donc, 2/3 deel in een stuk grond genaamd het Rodestuk gelegen in het rechtsgebied van Gemert ter plaatse genaamd Op de Espdonc tussen erfgoed van Marte Gerritsen aan de ene zijde en erfgoed van Hubertus van Espdonc de andere zijde, het ene eind erfgoed geheten de Donc, het andere eind erfgoed van Johannes van Gemert. Ook 2 derde delen die hen toekwamen in een stuk grond genaamd de Donc aldaar gelegen tussen erfgoed van Johannes van de Haghevenne aan de ene zijde en erfgoed van voornoemde Hubertus aan de andere zijde, het ene eind erfgoed van Arnoldus Gieliszoon van der Stegen en het andere eind erfgoed van Arnoldus Dirkszoon van Espdonc. Ook 2 derde delen die hen toekwamen in een stuk land genaamd de Nuwenhof gelegen aldaar van alle kanten grenzend aan erfgoed van voornoemde Hubertus. Ook 2 derde delen die hen toekwamen in een stuk land genaamd ‘t Goerswinckel, gelegen in  Gemert tussen erfgoed van Arnoldus van Meyelsfoirt aan een zijde en een eind, en erfgoed van Hubertus van der Meer de andere zijde (en eind?).
Last: grondcijns. Hubrecht vander Espdonc ziet af van vernadering, Jan zn w Willem die Meester doet ook afstand t.b.v. Goyart Berwout.

Arnoldus, zoon van wijlen Egidius van der Stegen heeft erfelijk verkocht aan Godefridus Berwout een stuk land gelegen te Boekel, ter plaatse geheten Op de Donc tussen erfgoed van Hubertus van Espdonc en erfgoed van Johannes van Hagheven en erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes van Espdonc, tot aan het erfgoed van Johannes van der Meer en Heijlwich Goeswijns en Gerits Goeswijns.
Hubrecht vander Espdonc ziet af van vernadering

R1198 1427-1428 f229 dd 15-7-1428 Gemert
Beel dt w Jan vander Espdonc, weduwe van Jan Willems van Geffen geeft aan haar zoon Willem en haar dochters Geertruyt en Lijsbeth haat vruchtgebruik in 1/3 deel in voornoemde erven, die Aert die Vrieze verkocht had aan Goyart Beerwout. Willem verkoopt dat 1/3 deel aan Goyart Beerwout en belooft dat hij zijn zusters afstand zal laten doen.

R1199 1428 – 1429

 

R1199 1428-1429 f115v
Hubrecht zn w Emont van Ghemert, nat zn w Dirck van Ghemert
Henrick Steenwech
Jan zn w Dirck van Ghemert, bontwerker

R1199 f138 namenindex
Jan van Strybosch

R1199 f172v dd 9-12-1428
Geertruyt en Lijsbeth dts w Jan Willems van Geffen, doen t.b.v. Goyart Beerwout afstand van een hoeve van w Henrick van Espdonc op Espdonc
Goyart had die hoeve verkregen van Willem Jan Willems.

R1199 f183v dd 8-1-1429
Joffrouw Elisabeth weduwe w Peter van Lanckvelt haar vruchtgebruik in alle goederen van w Peter voornoemd draagt zij over aan Goyart en Leunis broers, kinderen van joffr Elisabeth en van w Peter ten behoeve van deze broers en van Elisabeth, Katharina en Belia zusters en dochters van joffr Elisabeth en van Peter voornoemd
Leunis zn w Peter van Lancvelt en Belia zijn zuster en Juliaan geheten Geleyn man van Elisabeth dt w Peter voornoemd en Jan van Doezeldonc man van Katharina dt w Peter
Goyart en Leunis broers, kinderen van Goyart van Lancvelt en Belia hun zuster en Juliaan geheten Geleyn man van Elisabeth en Jan van Dozeldonc man van Katharina dts w Peter voornoemd, hun goederen en erven zowel allodiaal als cijnsgoed in de parochies Erp en Veghel en ook leengoederen in die plaatsen
een hoeve van w Jacob van Kigloe met toebehoren in Mierlo ter plaatse geheten Kigloe met land, beemd en weide en heide zowel leen- als cijnsgoed behalve de cijnshelft van de Laeracker en 1/4 der leengoederen behorende bij de hoeve “Laervenne” en 1/4 van een stuk hei die Brembrake aan Leunis
Jan van Dozeldonck man van Kathelijn dr. w. Peter van Lancvelt X Jonkvr Lijsbeth en Bela dr. w. Peter Lancvelt X. jonkvr.Lijsbeth krijgen bij een deling de hoeve “tguet tot Laervenne” (behalve het 1/4 deel der leengoederen van die hoeve) en de helft van een stuk hei “die Brembrake”) opt Loe in de gemeijne hei van Mierle,
Julianus geheijten Geleyn man van Lijsbeth dr. w. Peter v. Lancvelt X Jonkvr. Lijsbeth krijgt bij een deling: een huis, schuur, gebouwen, hof, land bij de hoeve te Laervenne in Mierlo tussen de Heilige Claren in Den Bosch enerzijds en Andries Cornays anderzijds, strekkend van de weg tot aan de hoeve Ter Hoe..; verder erf ‘die Ruwenhof” tegenover dat huis langs de weg; die Nuwenbeemt ter plaatse Die Nuwenbeemde naast de Joerdensbeemt; een wei Int Hoel Loe naast het erf van w Peter van Hoerne; een lopense land op Rul; die Struycecker ter plaatse genaamd Ter Hove; de helft van die Laerecker gelegen achter de wei van Willem Henrix van Laervenne (n.l. die censuale helft) en 1/4 stuk hei “die Brembrake in Mierlo

R1199 f184
het vierde deel van een erfpacht en het vierde deel van een andere erfpacht en erfcijnsen, geldbedragen, etc …uit gemeijnt “tLoegoer” in Mierlo
Goyart t.b.v. Jacob van Kigloe en t.b.v Katharina vrouw van Jacob

R1199 f189
heer Art Duysche, priester
Roelof Houwer

R1199 f206v
Tielman Henrix man van Lijsbeth Dirx vanden Bleeck
Jenneke dt w Mathijs vander Rijt x Liesbeth voornoemd
Ansem Aerts vander Heelderdonc

R1199 f263v dd 2-12-1428
Wouter Dirx vander Espdonc verkoopt aan Goyart Beerwout 1/7 deel, geërfd van zijn ouders Dirck en Engel, in goederen in Boekel en Gemert op Espdonc.

R1199 f264v 265v dd 2-12-1428
Aert Willems Boeve, man van Aef Dirx van Espdonc, verkoopt aan een secretaris t.b.v. Goyart Beerwout 2/7 deel geërfd van Dirck van Espdonc in goederen in Gemert en Boekel op Espdonc.

R1199 f265, 266 dd 4-12-1428
Hubrecht Michiels van Espdonc heeft opgedragen aan Goyart Beerwout: 5/14 gedeelten afkomstig van Jan Michiels van Espdonc, Wouter Dirx van Espdonc, Aert Willems Boeve,man van Aef Dirx van Espdonc, Jan nat zn Rolof Marien, man van Agnes Dirx van Espdonc, in ondergeschreven erven: nl.huis, erf, schuur, hof en aangelag te Gemert op Espdonck tussen Jan van Mercsel en een straat; Ver Lysenacker en een beemd daarbij; land dat “Mortstuxken”; stukje land op die “Donc” par. Uden; beemd “die Doetswech” par. Uden naast den beemd “Knoeckart”; land “Pedelershove” aldaar; land “dat Rietweertken” op die “Donc”; land “dat Busselken” aldaar en andere goederen die de voorn. Jan, Wautgher, Aert en Jan Rolof Marien alsmede Aert die Molner zoon w Dirck van Espdonck geërfd hadden van Henrick van Espdonck en zouden erven van Margriet ,weduwe van Henrick van Espdonck
Mr.Marten van Zoemeren had die 5 delen en die andere goederen verkregen van de voornoemde Jan, Wautger, Aert en Jan; Hubrecht had dat allemaal vernaderd;
5 veertiende delen .afkomstig van Thomas vander Vesten zn w Aert Maess, Goyart Jan Kaerle, Jan Goossens vander Meer, Aert Janss die Vrieze en Beel Jans dochter van Espdonc in de voornoemde erven en de andere goederen die Thomas, Goyart, Jan, en Beel geërfd hadden van Henrick van Espdonc en zouden erven van Margriet,weduwe van Henrick van Espdonc. (Hubrecht had die 5 delen verkregen van Thomas, Goyart, Jan en Beel);
en alle goederen die Jan en Wautger, zonen van Aert Maessoen, geërfd hadden van hun oom Henrick van Espdonck en zouden erven van Margriet weduwe van Henrick van Espdonc.
(Ghijsbrecht Roesmont had die goederen verkregen van Jan en Wautger, Hubrecht had ze vernaderd)
en alle goederen op Esdonc ,die Aleit Dirx van Espdonc wed.van Matheeus Jan Smolnersoen geërfd had van Henrick van Espdonc, Wautger en Emont, broers van wijlen voorn Dirc van Espdonc; en van Aaf, zuster van voorn. Dirc van Espdonc, (Hubrecht had die goederen verkregen van Jan Keteler)
een veertiende deel,dat toebehoorde aan Hubrecht zelf;
1/7 deel, dat Aert zoon van wijlen Kerijs Artss. en van wijlen Engel Dirx van Espdonc geërfd had in de goederen van Dirck in Ghemert-Boekel,Espdonc.
(Hubrecht had dat 1/7 deel verkregen van Aert Kerys Artss.);
1/7 deel ,dat Jan Keteler en diens vrouw Jut Dirx van Espdonc en Peter Keteler,man van Heilwich Dirx van Espdonc geërfd hadden in alle goederen van Dirck van Espdonc in Gemert-Boekel,Espdonc;
(Hubrecht had dat 1/7 deel verkregen van Jan Keteler);
alle erfelijke goederen,die Matheeus Jan Smolnerss en Aleyt, weduwe van Matheeus, dt w Dirck van Espdonc geërfd hadden van Dirck van Espdonc in Gemert en Boekel, Espdonc. (Hubrecht had die verkregen van Jan Keteler);
1 buunder beemd in par. Uden op die Honsdonc; land “dat roedstuc” Gemert; 1/4 deel, afkomstig van Michiel van Espdonc in land “den Nuwenhof”, Gemert; 1/8 deel ,afkomstig van Michiel van Espdonc in de wei “Gherwijnshoefken” ,Gemert;
een weg gelegen aldaar bij den Nuwenhof en bij “Ver Lysenacker”;
land op Bathendonc in par.Uden
(afkomstig van Michiel van Espdonc ook de 3 laatstgenoemde erven
lasten: grondcijns ;2 ½ mud rog ; een lijfrente van 2 kronen.

R1199 f281v
Aert Willem Boeven
Aert Dirx van Espdonc en zijn zoon Aert

R1199 f299 dd 18-2-1429
Goyart van Erpe, zn w Goyart van Erpe, doet t.b.v. Goyart van Gemert afstand van 3 buunder beemd in het Gemunde bij het Gemerter geweer rondom in de Gemertse gemeint, maar Goyart behoudt het recht om daar zijn beesten te weiden, zoals de andere geburen van Gemert.

R1199 f304
Daniel van Kuyc zn w Daniel van Kuyc
Jan nat zn w heer Jan Daems

R1199 f334
Daniel Daniels van Kuyck man van Aleit dt van Jan vander Vijveijcken
Floris Jans vander Vijfeijcken
Dirck nat zn van heer Jan vander Vijfeijcken, priester
Jan van Kuyck zn w Jan Danels
Huis en hof in Gemert tussen erf Jan van Viveycken en de straat, strekkende van de straat tot het erf genaamd de Boontuyn

R1199 f380 namenindex
Jan van Strybosch en Wolter van Rode

R1199 f390
Lijsbeth wed van Amelis vander IJnden
Tocht van 2 mud en 4 lopen rogge maat van Gemert uit huis en hof die waren van Amelis van der Eynden tussen Arnt? Tielken en Arnt Heym (in Rosmalen?)

R1200 1429-1430

 

R1200 f3-2
Everart van Haenle, man van Belya dt van wijlen Henrick Quedens en Willem zn w Willem sMolnerssoen van Vucht verkopen goederen roerend en onroerend die zijn nagelaten door wijlen Henric Quedens en wijlen Belia zijn vrouw, waar dan ook gelegen in Gemert of daarbuiten ten behoeve van Matheus zoon van wijlen Henrick Quedens, een pacht van een halve mud rogge die Matheus aan Everard moet betalen

R1200 f16v
Floris zn w Jan van de VyveEycken, man van Mechteld dt w Marcelis vander Dozeldonc, heeft verkocht t.b.v. magister Arnold Buck cyrurgin, een erfpacht van een mud rogge maat van Den Bosch uit het derde deel van Floris genaamd Ter Dozeldonk in Helmond en verder uit de hoeve Ten Broeck in Gemert ter plaatse Bokot en de aanliggende grond

R1200 f41
Jan en Paul kinderen van Henrick Rover van Vladeracken
…. en Elisabeth zusters, kinderen van Henrick Rover en van wijlen Elizabeth

R1200 f42
Gerit zoon van wijlen Bernier Geritssoen soen man van Dirkske Cool dochter wijlen Henrick Colenzoen en Yda en Aleyt haar zusters .. een half mud rogge welke pacht Dirkske t.b.v. haar en haar zusters voorheen verwierf van Rodolphus zoon van wijlen Bernier Gerits

f42v ?
Henrick Mannart
Gerit van Espdonck

R1200 f52 dd 7-2-1430
Jan zn w Aert Spruyt belooft uit zijn goederen in Gemert die Matheus zn w Hendrick Quedens voorheen verwierf van Everart zn w Dirck van Haenle

R1200 f52v
Goossen Steenwech zn w Goossen Steenwech weduwnaar van Aertken dt w Aert Rover Boex (=Boest) en hun zoon Aert bezitten die hoeve tot Espdonck onder Gemert en Boekel. Henric Scoeman had die hoeve verkregen van w Dirck van Ghemert

R1200 f60vdd 16-2-1430
Ancem zoon van Aert vander Heelderdonck verkoopt aan Ansem, zoon van Jan van Beeck ten behoeve van hemzelf en Dirck, priester en Delyana zijn zus, kinderen van genoemde Jan van Beeck een erfpacht van 1½  mud rogge maat van Gemert van en uit huis en hof in Gemert tussen Goyart van Luchen enerzijds en de gemeynt anderzijds; verder uit een stuk land tussen Michiel van der Heelderdonc enerzijds en Goyart van Luchen anderzijds; item uit een stuk beemd tussen wijlen Lucas Moonszoen enerzijds en Goyart van Luchen anderzijds; item uit stuk land tussen wijlen Lucas Moonszoen enerzijds en Goyart van Luchen anderzijds

R1200 f74v dd 14-3-1430
Ansem Aerts van der Heelderdonck een stuk land in Gemert tussen Michiel van der Heiden enerzijds en een wal anderzijds, strekkende van erf Goyart van Luchen tot erf Michiel voorszegd; een stukje beemd boven een stuk beemd in Gemert tussen Gevart van Stribosch enerzijds en Goyart van Luchen anderzijds, strekkend van Goyart van Erp tot aan Art van Brede, Michiel vander Heiden en Aert vander Heelderdonc; (hier wordt nog meer over gezegd). Welke erven Aert vander Heelderdonc in genoemd stuk beemd gipsata et quondam opponet gestelt leec ut dicebat .. cum .. predictum aggerem et vidas ad se spectandis gelegen ter plaatse genaamd die Wolfsbosch; hij gaf het in erfpacht aan Mychiel vander Heiden zoon wijlen Jan Michiels voor een erfcijns van vier grossen van Vlaanderen (en nog meer) (…) een hoen cijns aan de heer, (..) een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert
Lambert van Doernen zn van Corstiaen vanden Mortel

R1200 f103v dd 22-5-1430
Willem zn w Jan Rythovens in afwezigheid van Ansem vander Heelderdonck een pacht in Gemert ter plaatse Die Heide tussen Art vander Heelderdonc enerzijds en Goyart van den Bleec anderzijds welke pacht Ansem voorheen van Michiel van der Heide verwierf

R1200 f108v dd 1-6-1430
Goyart van Ghemert heeft opgedragen t.b.v. de geburen van Gemert 3 bunder beemd in het Gemund bij Gemerder geweer rondom in de gemeint. Goyart had het gekocht van Goossen Goyarts van Erpe.

R1200 f110
Jan Jan Quedens
Matheeus Henrick Quedens
Jan Henrick Quedens

R1200 f121 dd 18-7-1430

Joffrouw Henrica van Dinther, weduwe van wijlen Dirk van Dynther het vruchtgebruik van een erfpacht van 12 mud rogge Eerselse maat wat haar toebehoort in een erfpacht van 28 mud rogge uit drie molens of watermolens in het dorp Eyckelberghe, welke molens Jan Vranckensoen, molenaar, voorheen van Dirck van Ghemert en Jan Spierinc voor de genoemde pacht van 28 mud rogge in pacht verwierf, erfelijk overgedragen aan Jan van Kessel met Jenneke zijn vrouw, dochter van genoemde joffrou Henrica en wijlen Dirk

R1200 f122 dd 21-7-1430
Peter Ketheleer zn w Peter Ketheleer, man van Heylwich dt w Jan van Esdonc alle erfgoederen, die vanwege de dood van genoemde wijlen Jan en wijlen Hadewich zijn vrouw gekomen waren aan genoemde Heilwich, gelegen binnen de parochies van Uden en Gemert erfelijk overgedragen aan Jan Ketheleer zijn broer en zoon wijlen genoemde Peter Ketheleer, man van Jutta dt w Jan en Hadewich

R1200 f144
Henrick van Gemert

R1200 f182 dd 19-1-1430 (scan 181)
Geertruit wed van Henrick Becker het vruchtgebruik en al haar recht in een erfpacht van 5 mud rogge maat van Helmond te betalen in Gemert uit een hofstad genaamd Aen de Mortel in Gemert met zijn gebouwen gelegen langs de gemene weg enerzijds en de heren van Gemert anderzijds strekkend aan een eind aan Aart Stansenzoen; item uit de Paeshoeve strekkend aan een eind aan de gemene weg en met het andere eind aan Goossen Arnt Snyderszoen en enerzijds aan de kinderen van wijlen Peter Berchs en anderzijds aan Gerit Arntssoen en aan de Haixacker; item uit een stuk land gelegen in Die Paeshoeve tussen de heren van Gemert aan een zijde en aan een eind; verder uit een stuk wei genaamd Gruesen gelegen in Die Elshorst tussen de heren van Gemert naast de plaats genaamd Den Nuwengrave enerzijds en Goossen Arnts Snyderszoen en de kinderen van Peter Berchs anderzijds; verder uit een stuk wei genaamd Gruesen gewoonlijk genaamd Dat Gheytsvoertken gelegen met een eind aan de waterloop genaamd Den Nuwengrave en met het andere eind aan Dirck van Gemert; verder uit een jaarlijkse erfpacht van 3 mud rogge maat van Helmond uit een hofstad genaamd Ter Vondervoert met zijn gebouwen en landerijen genaamd ackerland en beemd daaraan liggend, met eromheen een omheining  gewoonlijk genaamd Geloect aaneengesloten (infra circumseptionem communem dictum geloect contigue) naast Gerit vander Voert en Dirck vanden Hoernic enerzijds en naast het Gemeyn Broec van de heren van Gemert anderzijds strekkend met een eind aan de gemene weg genaamd Des Herenstraet en met het andere eind naast de kinderen genaamd Melys kynderen vanden Broeck; verder een jaarlijkse erfpacht van 2 mud rogge te betalen in Gemert uit een stuk land genaamd Die Hostat gelegen in Gemert tussen het erf dat was van Henrick Scheyne enerzijds en Art vanden Hoernic anderzijds strekkend met een eind aan de gemene weg genaamd tsHerenstraet en met het andere eind aan de kinderen genaamd Maes kynder vander Hofstat; welke erfpachten Jan zoon van Aert Stamelaert vanden Kelre voorheen van Bertout van Gemert zn w Jan van Gemert verwierf; erfelijk overgedragen aan Henric haar zoon en Elisabeth en Mechteld haar dochters door haarzelf en genoemde wijlen Henric (…) erfelijk overgedragen aan Aert Stamelaert van Uden.

R1200 f191 dd 4-2-1430
Goossen zn w Goossen Steenwech heeft opgedragen aan Amelis nat zn Henrix van Espdonck het recht dat toebehoorde aan Corstiaen Henrix Scoeman en Corstiaen Gerit sDeckers man van Yda dt w Willem Henrix Scoemans en Amelis nat zn w Henrick van Espdonc in de hoeve Espdonc.
Goossen had dat recht verkregen van Corstiaen, Corstiaen en Amelis.

1200 f 200r 04 za 18-02-1430. (vertaling Stan Ketelaars)
Broeder Johannes van Zonne prior van het klooster van de predikheren in Den Bosch, namens zichzelf, het klooster en de kloosterlingen, droeg over aan de secretaris Ghisbertus Roesmont, tbv Arnoldus Stamelart van Uden, een b‑erfpacht van 3 mud rogge, in (1) een b‑erfpacht van 5 mud rogge, maat van Helmond, die Bertoldus van Ghemert zvw Johannes van Ghemert met Lichtmis in de dingbank van Gemert beurde, te leveren op de onderpanden, gaande uit (1a) een hofstad, gnd aen den Mortel, in Gemert, met de gebouwen die erop staan, naast een gemene weg enerzijds en erfgoed van de heren van Gemert anderzijds, (1b) een erfgoed, gnd die Paeschoeve, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan erfgoed van Goeswinus gnd Aert Snijders soen, tussen erfgoed van de kinderen van Petrus Berchs enerzijds en erfgoed van Gerardus Arts soen en erfgoed gnd Haixacker anderzijds, (1c) een stuk land, ter plaatse gnd die Paeschoeve, tussen erfgoed van de heren van Gemert enerzijds en met een eind strekkend aan datzelfde erfgoed van de heren van Gemert, (1d) een stuk groesen, ter plaatse gnd die Elsthorst, tussen erfgoed van voornoemde heren van Gemert naast de plaats gnd den Nuwengrave enerzijds en erfgoed van Goeswinus gnd Aert Snijders soen en kv Petrus Berchs anderzijds, (1e) een stuk gruessen, gnd dat Gheijstvoertken, met een eind aan de sloot gnd den Nuwengrave en met het andere eind aan Theodericus van Ghemart, (2) een b‑erfpacht van 3 mud rogge, maat van Helmond, die voornoemde Bertoldus met Lichtmis binnen de palen van Gemert beurde, op de navolgende onderpanden, gaande uit (2a) een hofstad, gnd ter Vondervoert, met zijn gebouwen, akkerland en beemden daaraan gelegen, binnen het geloect, naast erfgoed van Gerardus van den Boert en Theodericus van den Hornic enerzijds en naast erfgoed gnd gemeijn broeck van de heren van Gemert anderzijds, met een eind strekkend aan de gemene weg gnd tHerenstraet en met het andere eind naast erfgoed van kinderen gnd Melis kijnder van den Broeck, (3) een b‑erfpacht van 2 mud rogge, maat van Helmond, die voornoemde Bartoldus met Lichtmis beurde, binnen de palen van Gemert, gaande uit een erfgoed, te weten een stuk land, gnd die Hostat, in Gemert, tussen een erfgoed dat was van Henricus Scheve enerzijds en erfgoed van Arnoldus van den Hoernic anderzijds, met een eind strekkend aan een gemene weg, gnd tsHerenstraete, en met het andere eind aan erfgoed {f.200v} van de kinderen gnd Maes kijnder van den Hostat, welke voornoemde pachten Johannes zv Arnoldus Stamelart van de Kelder gekocht had van voornoemde Bertoldus van Ghemert, en welke pacht van 3 mud rogge wijlen eerstgenoemde Johannes zvw Johannes van de Kelder in zijn testament vermaakt had aan voornoemd klooster van de predikheren in Den Bosch.

R1200 f210v dd 9-3-1430
Jan Roefs Veerdonc, man van Agnes Dirck van Espdonck bezit 1/7 in 1/8 in een hoeve op Espdonc. Hij geeft zijn recht in dat 1/7 deel aan Jacop Peters die Hoede, man van Aleyt dt van Agnes voornoemd
Jacop geeft 1/7 in 1/8 aan Goyart Berwout

R1200 f215
Henrick van Gemert

R1200 f230 (scan 229) dd 1-5-1430
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert gaf de helft van een kamp land in Gemert ter plaatse genaamd de Deel tussen de kinderen van wijlen Thomas die Scryver enerzijds en Aart Stoefken anderzijds strekkend van de weg tot Aart Stoefken, in erfpacht aan Peter van Mercsel zn van Jan van Mercsel voor de heren cijns en een erfpacht van 9 lopense rogge maat van Gemert.

R1200 f271v
Claes van Ghemert weduwnaar van Lijsbeth

R1201 1430-1431

 

R1201 f15v
Claes van Ghemert weduwnaar van Lijsbeth

R1201 f70v (Martien van Sleeuwen)
Wautgerus, zoon van wijlen Arnoldus Maeszoon van Gemert heeft erfelijk verkocht aan Johannes van de Hagevenne en Elisabeth zijn vrouw, dochter van genoemde Wautgerus, een beemd, gelegen in de parochie Uden bij Boekel ter plaatse De Esdonckse Beemden, tussen erfgoed van de kinderen van Gerit van der Meer aan beide zijden, strekkende vanaf erfgoed van Hadewig van de Locht en haar kinderen tot aan erfgoed van genoemde Wautgherus en Dirck de Horter.

R1201 f84v
Matheeus Matheeus van Aalen, man van Lijsbeth dt van Jan Beerten
Gijsbert geh Beertken, Jacop, Met en Marie kinderen van Jan Beertken

R1201 f120v, 121, 1430/31
Philip en Henrick zns w Jan Philips en hun schoonbroer Jorden die Raet man van Mechtelt
Kamp land genaamd De Grotencamp in Gemert tussen Barnier van Erp en erf Hadewich dt Philip van Meyelschot aan de andere kant en strekkende met beide einden op erf der heren van Gemert
Item tHaverlant tussen de Heren van Gemert en wijlen Aert Eyckmans strekkende tot de Heren van Gemert
Item Eenswinckel tussen erf Agnes Hendrix en Thomas vander Eycken strekkende van Barnier van Erp tot Dirc zn Willem Stoevekens
Item zesde part van die Eenswinckelsebeempt langs Jan Lodenneve
Item de Diepemortel tussen de heren van Gemert en erf Barnier voornoemd, strekkende van Aert Eyckmans tot het erf van Swenelden van Meyelschot
Item stuk land genaamd die Ghemeynenhoff tussen Barnier van Erp en erf Marten Eyckman aan de andere kant strekkende van erf van de heren van Gemert tot de gemene weg
Item stuk land genaamd ene Uutfanck tussen Thomas vander Poirten en het erf Marten Eyckman aan de andere kant strekkende van erf van de Heren voornoemd tot de gemene weg
Item nog een stuk land op Boekens Ecker tussen genoemde Bernier en het erf van Dirc zn Willem Stovekens aan de andere kant strekkende van de weg tot het erf van Dirc vander Poirten
Item andere goederen in Gemert …. Van Aert Eyckmans zn w Aert Eyckmans
Aert zn w Philip van Meyelschot
Oude last: onderhoud van een vac in de kerk van Gemert
quando onus tale ad predictos heredes spedaverit

R1201 f155v
Aert Peters vanden Hoevel
Jan van Leenen van Ghemert
Willem vander Donc zn w Jan vanden Donc Willemssoen

R1201 f168v, 31 dec 1430
Goyart zn w Jorden zn w Dirk Roefssoen als weduwnaar van w Katharina dt w Goeswijn vanden Broeck draagt zijn vruchtgebruik en al zijn recht op een lijfrente in al zijn erfgoederen waar dan ook gelegen in Arlebeke en in Gemert die hem te deel gevallen zijn door de dood van zijn vrouw Katharina, erfelijk over aan hun kinderen Willem en Hadewich en belooft alle pachten, cijnzen en inkomsten uit genoemde goederen en uit alle andere goederen die Goyart, Willem en Hadewich in Scynle hebben, te betalen met uitzondering van 3 penning (brabantse boddreger).

R1201 f172
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Willem Willems die Weder

R1201 f176v
Peter zoon van Henrich Stribosch

R1201 f193
Jan van Ghemert
Goyart van Bruhese

R1201 1430-1431 f193v dd 16-2-1431
Ansem Beertensoen … kwitantie?..  mbt huis hof en aangelag in Gemert naast de plaats genaamd Bijden Kijbomen tussen Aart van Middelschoet en zijn zoon enerzijs en Wouter Snyders anderzijds welk huis en hof Ansem Ansemssoen van der Oesterbraken voorheen van Henrick die Hornere en zijn zoon Jan verwierf, aan genoemde Ansem …

R1201 f224 dd 24-4-1431

Willem die Rydder zoon van Willem die Rydder man van Sophia natuurlijke dochter van wijlen Wouter Spyrinc van Ghemert een erfpacht van 5 mud rogge maat van Bercheycke uit de helft van drie molens in Bercheycke en uit de helft van het toebehoren, welke pacht genoemde Sophia voorheen van genoemde Wouter Spyrinc van Ghemert verwierf, overgedragen aan Dirck natuurlijke zoon van wijlen Wouter Spyrinc

f229v
Michiel van Espdonc

f243v
Claes Willems vanden Elsen en zijn oom Aert vanden Elsen(+)
Wouter Claes Guenschartsz
Peter zn w Gerit Rademeker

f274v
Wijnrick Gerritssn vander Vondervoort
Roelof Goyarts vander Hyndert

f321v
Goyart van Wermpt rentmeester van de commanderie van Gemert

R1201 f348v dd 27-3-1431
Jan zn w Dirc van Ghemert in afwezigheid van Michiel vander Heijden
Erfgoederen welke genoemde Michiel voorheen van Ansem zn w Aerts vander Heelderdonck verwierf, gelegen in Gemert ter plaatse In die Buenre

f350v
heer Yewaen van Cortenbach, commendator vanden Biesen
Henrick van Aerle
de nat kinderen w heer Dirk van Geldrop priester

f350v
Goyart nat zn Kartha Yewaens de Trajecto
Anthonis vande Velde (nat zn heer Godevart vanden Velde, deken van Woensel), man van Margriet
Aert Spierinc zn w Mathijs (vander Hoeven) man van Heilwich
Jan Willems vanden Rode, man van Kathelijn
nat dts w heer Dirck van Geldrop en van Kartha voornoemd.

F353 namenindex
Gevart zn w Gevart van den Stribosch

F320, 327v en 353v namenindex
Jan (van) Strijbosch

R1202 1431-1432

 

R1202 f3v (1431) (Martien van Sleeuwen)
Henricus Steenwech heeft erfelijk verkocht aan mij ten behoeve van Emondus, zoon van wijlen Emondus, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus van Gemert een huis, en daarbij gelegen erf, hof en beemd gelegen in Den Bosch achter de Hinthammerstraat en erfgoed van wijlen Hubertus van Gemert aan de ene zijde en erfgoed van Egidius van Geel en de zusters van Orthen aan de andere zijde. Verder een hoeve van wijlen Goeswinus Steenwech gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, en alle andere goederen van genoemde Henricus.

F10
Wautger Aert Maess man van Aleyt Peter Bouwens van Bynderen
Peter, Aelbert en Margriet nat kn van Peter Bouwens voorsz

R1202 1431-1432 f77v 26-3-1432
Willem die Volre zn w Willem die Volre verkocht erfelijk aan Willem zn w Ansems van der Oesterbraken een erfpacht van een halve? mud rogge maat van Gemert te betalen in Gemert uit huis en hof en aangelag in de parochie Bakel in het gebied Gemert ter plaatse In Gheen Broeck tussen erf van Jan Poertman aan de ene kant en de gemeynt van Gemert aan de andere kant, strekkende van het erf van Emont zn Jan van Merczel tot de gemeynt voornoemd. Verder uit huis en hof in dezelfde plaats ter plaatse aen gheen Praec? tussen de waterlaat de Rijt aan de ene kant en het erf van Aleyd die Weelde aan de andere kant strekkende tot aan de gemene straat.

R1202 1431-1432 f78. dd 10-4-1432
Leunis van Ghemonde man van Ysentruyt weduwe van Wouter Spyrinc van Ghemert heeft opgedragen aan Goyart van Ghemert de tocht van Ysentruyt in de hoeve tgoet Ten Hogenarle
Dirck nat zn w Wouter Spierinc van Ghemert
Jan van Bruheze
Veel meer moeilijk te ontcijferen tekst (hele folio)

F78v dd 27-3-1432
Willem van Doerne, zn Daniel Noy van Doerne, heeft opgedragen aan Goyart van Ghemert voor de huurtijd de grote en smalle tiende van Gemert om 80 mud rogge Helmondse maat op St Maarten
Willem had voor 6 jaar gehuurd van de investiet van Bakel de tiend van Gemert samen met de tiend van Bakel en Doerne vanaf St Jan

R1202 f108v dd 22-5-1432 (Martien van Sleeuwen)
Nadat Henricus Steenwech verkocht had aan magister Martinus van Zomeren ten behoeve van Emondus, wettige zoon van Emondus, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus van Gemert: huis, erf, hof en daaraan gelegen beemd, gelegen in de stad Den Bosch achter de Hinthammerstraat tussen erfgoed van wijlen Hubertus van Gemert aan de ene zijde en erfgoed van de erfgenamen van wijlen Egidius van Geel en de zusters van Orthen aan de andere zijde, en een hoeve van wijlen Goeswinus Steenwech gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en andere goederen van dezelfde Henricus, heeft genoemde Emondus, wettige zoon van genoemde wijlen Emondus, genoemd huis, erf, hof en aangelag en genoemde hoeve voor de eerstkomende 50 jaar verpacht aan genoemde Henricus Steenwech.

R1202 f109 24-5- 1432
Henrick Bloyman zn w Claes Bloyman van Dynther verkoopt wettelijk aan Claes Bloyman zijn zoon een erfpacht van drie lopens rogge maat van Gemert te betalen in Den Bosch uit een huis, hof en aangelegen land gelegen in de parochie Bakel in de jurisdictie van Gemert tussen een akkerland genaamd Varenecker en Dirk van den Fellenoert aan de ene kant en tussen het erf van de weduwe van Henric Bloyman aan de andere kant strekkende van erf van Dirk van Gemert tot aan de weg.
Peter Dircx Tymmerman, Jan Ansems die Weilde en Corstiaen Ghijsberts die Molneer dragen genoemde pacht over ten behoeve van …. ..

R1202 f127v dd 11-7-1432
Jacobus van Hoculem, een jaarlijkse cijns van …. en 4 ½ mud rogge en 55 … en 1 ½ mud en nog 2 mud rogge die Jacob schuldig is aan magister Gerlacus van Ghemert, Aart Wolfards, Jan Stribosch en Wolter van Rode zn w Jan Lemmen? en zijn broer Goyart van Hoculem etc

R1202 f152
Claes van Gemert

R1202 1431-1432 f170 dd 24-11-1431
Alart Willem Wijnkens van Ghemert verkoopt aan Willem Ansems van der Oesterbraken een erfpacht van een mud rog Gemertse maat uit huis, hof en land in Gemert tussen Elisabeth weduwe wijlen Jan van Milheze en Elisabeth dochter van Elisabeth en wijlen Jan voornoemd enerzijds en een waterlaet anderzijds strekkende van Goyart Karels tot aan de gemeyne weg en uit andere goederen waar ook gelegen.

R1202 f170v
Emont van Gemert nat zn w Hubrecht van Gemert

R1202 1431-1432 f177v
Willem zn w Herman Artssn een erfpacht van ½ mud rogge maat van Gemert welke genoemde Herman aan genoemde Willem … uit een stuk land in Gemert tussen Aert Spruyt enerzijds en Henric vander Hostat anderzijds  ….. Willem zn w Aert Rover Wavernay in Gemert; verder een kamp land welke genoemde Willem …. Willem zn w Aert Rover voornoemd en de andere kinderen van w Aert overgedragen ten behoeve van Willem, Margriet, Kathelijn en Lijsbeth kinderen van w Aert Rover voornoemd
Lambert Corstiaens van Doernen

R1202 f192 dd 6-12-1431
Rutgher zn w Jan van Espdonck roerende en onroerende goederen aan Rutger gekomen door de dood van zijn … goederen op diverse plaatsen gelegen in Gemert … een bepaald deel van huis, hof en aangelag in Gemert tussen Aert Bloemendaal enerzijds en Goossen Wolf anderzijds overgedragen aan zijn broer Henrick zn w genoemde Jan van Espdonck

R1202 f206 28-1-1432
Peter nat zn van Peter Bouwenssoen en Jan vande Rijt man van Margriet dt van Peter Bouwenssoen een erfpacht van een mud rogge maat van Den Bosch uit een kamp land genaamd Horters Camp in Gemert ter plaatse Aen die Heyde welke pacht Gijsbert Roesmont ten behoeve van Peter, Aelbert en Margriet nat kinderen van genoemde Peter Bouwenssoen aan Wautger zn w Aert Maessoen overgedragen aan genoemde Wautger

R1202 f246v dd april 1433
Goyart van Ghemert
Leunis van Ghemonden man van Ysentruud wed Wouter Spierinc van Dynther Ghemert
Een huis en hof van genoemde Wouter Spierinc in Gemert aan Leunis en Ysentruud; verder een stuk weiland naast de plaats genoemd … de Peel tussen Dirk van Gemert enerzijds en Henric wijlen Goossen Cnode anderzijds  etc etc
Wijlen Jan van Ghemert  .. zijn testament?
Een mud rogge maat van Gemert die Everart van Rijpelsberch jaarlijks betaalt
Twee derde delen van een oude … aan het klooster van Binderen en een cleycken ? aan het altaar in de kerk van Arlebeke; item 2 pond geld aan jonkvrouw Heylwich weduwe van Goossen Cnode

R1202 f270v 1432-1433 dd mei 1433
Kathelijn dt w Jan van Espdonc roerende en onroerende goederen aan Kathelijn gekomen door de dood van haar vader en moeder overgedragen aan Henrick zn w Jan van Espdonc haar broer
Genoemde Henric gaat betalen aan Kathelijn zijn zuster een erfpacht van 7 lopense rogge maat van Gemert uit huis en hof en aangelag in Gemert ter plaatse Die Hage tussen Jan die Langhe enerzijds en Goossen die Wolff en Willem Heynensoen anderzijds strekkende van de gemene weg tot genoemde Jan die Langhe

R1202 f273 dd 5-6-1433
Jan Goyarts van Bijstervelt betaalt aan Jan zn w Goyart Hubensoen een erfpacht van 8 mud rogge maat van Den Bosch uit roerende en onroerende goederen die Jan heeft in Gemert

R1202 f276 dd 13-6-1433
Philip zn w Jan Philipssoen drie lopense rogge maat van Gemert erfpacht van het derde deel dat hij heeft in een erfpacht van 2 mud rogge welke pacht van 2 mud Aert Eyckman zn w Aert Eyckman betaalt aan Philip en Henric zijn broer kinderen van w Jan Philipssoen en Jorden die Raet hun schoonbroer uit een kamp land genaamd die Grotencamp in Gemert tussen Barnier van Erpe enerzijds en Hadewich dt Philips van Meyelschot anderzijds; item uit het erf genaamd tHaverlant tussen de Heren van Gemert enerzijds; item uit een erf genaamd dEenswinckel; item uit het zevende deel van een wei genaamd Eenswinckelschenbeempt tussen de Heren van Gemert enerzijds; item uit het vierde deel van die Diepenmortel tussen de Heren van Gemert; verder uit een streep land genaamd Die Gemeynenhof tussen Berniers van Erpe enerzijds; item uit een stuk land genaamt enen Uutfanc; item uit een stuk land ter plaatse Vockensecker; verder uit andere erven van genoemde Philips en Henrick en Jordan hun schoonbroer welke erven voornoemd Aert Eyckman voorheen van Philips en Henric broers en Jorden hun schoonbroer in pacht verwierf, overgedragen aan ten behoeve van Aert Eyckman voornoemd

R1202 f282 dd 28-6-1433
Lodewijck zn w Hubrecht Sweneldenzoon van Gemert betaalt aan Jan zijn zoon een erfpacht van 40 mud rogge maat van Den Bosch uit al zijn goederen in Tongelre, Dinther en Gemert en uit al de andere goederen van Lodewijk

F359v
Willem van Doernen zn van Daniel Noyen van Doernen bezit de tiend van Bakel, Deurne en Gemert

R1203 1432-1433

 

R1203 f66v (scan f71v) dd 20-4-1433
Henrick zn w Jan Philipssoen en Jorden die Raet een erfpacht van zes lopen rogge maat van Gemert hen toebehorende in een erfpacht van twee mud rogge zelfde maat, welke pacht van twee mud rogge Aert Eyckman zn w Aert Eyckman betaalt aan Philip zn w Jan Philips en aan Henrick en Jorden voornoemd van en uit een kamp land genaamd Die Groetencamp in Gemert tussen Bernier van Erp enerzijds en Hadewich dt Philips van Meyelschot anderzijds, verder uit een erf genaamd Haverlant, verder uit het zevende deel dat toebehoord aan Philips, Henrick en Jorden voornoemd in een beemd genaamd Eenswinckelschen Beemd aldaer, verder uit het vierde deel van Philips, Henrick en Jorden in een beemd genaamd Die Diepenmortel, verder uit een streep land genaamd Die Gemeynen Hoff ook in Gemert, verder uit een stuk land genaamd Enen Uutfanck, verder uit een stuk land  ter plaatse genaamd Verkens Acker, verder uit allerlei andere goederen die Philip, Henrick en Jorden hebben voor de efpacht van twee mud rogge overgedragen aan Aert Eyckmans voornoemd.

R1203 f74v 01 za 02-05-1433 (Stan Ketelaars).
Ghisbertus zvw Goeswinus gnd die Smijt van Ghemert droeg over aan zijn broer Johannes zvw voornoemde Goeswinus die Smijt al zijn goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Goeswinus resp. aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Ermgardis.

R1203 f75 dd 15-5-1433

Goyart van Gemert een erfpacht van 5 mud rogge maat van Eycke welke pacht Peter Knijf en zijn mede erfgenamen aan genoemde Goyart betaalt (..) uit drie watermolens met toebehoren in Bercheycke en uit andere erven gelegen in Peelt erfelijk overgedragen aan Jan van Bruheze zoon van wijlen Jan van Bruheze.

R1203 f173v
Claes van Gemert

F198v
Jan Daniel Aert Ennensoen
Jan Jans die Grove

BP 1203 f 201r 04 do 04-06-1433. Scan 201 (vertaling Stan Ketelaars)
Arnoldus Stamelart van Uden droeg over aan Goeswinus van Berkel een b‑erfpacht van 5 mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis in de dingbank van Gemert, op de onderpanden, te leveren, gaande uit (1) een hofstad, gnd aen den Mortel, in Gemert, met de gebouwen die erop staan, naast een gemene weg enerzijds en erfgoed van de heren van Gemert anderzijds, (2) een erfgoed gnd die Paeschoeve, met een eind strekkend aan een gemene weg en met het andere eind aan erfgoed van Goeswinus Arnt Snijders soen, tussen erfgoed van kv Petrus Berchs enerzijds en erfgoed van Gerardus Arts soen en erfgoed gnd Haixacker anderzijds, (3) een stuk land, ter plaatse gnd die Paeschoeve, tussen erfgoed van de heren van Gemert enerzijds en met een eind strekkend aan datzelfde erfgoed van de heren van Gemert, (4) een stuk gruesen, ter plaatse gnd die Elsthorst, tussen erfgoed van voornoemde heren van Gemert naast de plaats gnd den Nuwengrave enerzijds en erfgoed van Goeswinus Art Snijders soen en kv Petrus Berchs anderzijds, (5) een stuk gruesen, gnd dat Gheijstvoertken, met een eind aan de sloot gnd den Nuwengrave en met het andere eind aan erfgoed van Theodericus van Ghemert, welke pacht Johannes zv Arnoldus Stamelart van de Kelder, tezamen met andere pachten, verworven had van Bertoldus van Ghemert zvw Johannes van Gemert.

R1203 f209v dd 18-6-1433
Rutger zn w Jan van Espdonc goederen aangekomen door de dood van Mechteld van Espdonc dt w Emond van Espdonc op diverse plaatsen gelegen overgedragen aan Henric van Espdonc zijn zoon

F209v
Willem zn w Lucas van Ponsendael x Jonkvrou Lysbeth

F256 namenindex
Jan van Strybosch

F265v
Goyart van Wermt rentmeester van Gemert

R1204 1433-1434

 

F8v 29-10-1433
Jan zn w Gevart van Strijbosch een stuk land genaamd den Audenhof in Gemert ter plaatse genaamd Die Vondervoert tussen de gemene weg aan de ene kant en het erf van Wynric Geritssn en anderen aan de andere kant strekkende van het erf van Jan Voderaert tot het erf van genoemde Wynric en anderen.
Hij verkoopt aan Claes genaamd Coel van Strijbosch zn w Lodewijck
Een cijns van 6 denarii

F29v
Ansem zn w Jan van Leenen in afwezigheid van Thomas Jan Maess
Wouter Henrix van Weert
Jan van Weert zn w Jan van Weert

R1204 1433-1434 f37v dd25-1-1434
Willem van der Oesterbraken …. een stuk beemd in Gemert overgedragen aan Jan van Wijnbomen door Aert zn w Willem van Oesterbraken

F79v
Marie wed van Jan Philipssoen van Ghemert zn w Jan Mathijssn hertrouwd met Henrick van Tuynen
haar kinderen Philip, Henrick en Met
Aert van Meelschot man van Hedewych

R1204 f92 dd 23-6-1434
Goyart van Ghemert heeft opgedragen alle goederen welke Elisabeth weduwe van Dirk van Gemert en Dirk zoon van genoemde Elisabeth en wijlen Dirk bezitten ten behoeve van genoemde Elisabeth gedurende haar leven en ten behoeve van genoemde Dirk.
Genoemde Goyart van Ghemert heeft opgedragen aan genoemde Dirck zijn deel in een visserij (piscaria) genaamd Gheweer in Gemert; het gaat om leengoed.

F134v
Jan Janss van Gemert verkoopt erfelijk aan Dirck van der Stegen van Zevenem een erfpacht van 29 lopense rogge maat van Gemert te leveren in Gemert uit huis genaamd het goet Ten Waude in Gemert en uit andere goederen
Henrick Goyarts van Bruheze

F159v
Leenken (Elena) dt van Aert zn w Aert geh. Quade Erys
Met wed. van Aert Quade Erys
Jan van den Wijnboem

R1204 f172v dd 19-2-1434
Goossen Steenwech zn w Goossen Steenwech en Aert zijn zoon en wijlen Aertken zijn vrouw dt w Aert Rover Boest hebben verkocht aan Goyart Boest ten behoeve van Willemke? en Margriet kinderen van Henric van Broechoven een erfpacht van 7 mud rogge maat van Den Bosch te betalen uit zekere hoeve die was van w Goossen Steenwech in Roesmalen ter plaatse genaamd Heze naast het erf van voorheen Aert Bruystens en Henric vanden Bosberch en uit het toebehoren van deze hoeve, verder uit de hove tot Espdonc in Gemert en in Boekel en wat daar bij hoort en uit een bunder wei in Gemert naast de plaats geheten Tyelkens beempt met een eind aan het water geheten de Aa; item uit een akker op Espdonc genaamd die Braeck, alles behorend tot Goossen en Aert
Henric van Baix man van Margriet 2 mud rogge erfpacht van de genoemde 7 mud rogge overgdragen aan genoemde Aert zn Goossen Steenwech ten behoeve van genoemde Goossen zo lang hij leeft en na zijn dood aan Aert

R1204 1433-1434 f217 26-6-1434
Katelijn dt w Aert Truden zn w Willem van der Oesterbraken een stuk land in Gemert ter plaatse op die Cranebraken tussen Jan Voderart enerzijds en Jan Fyensoen anderzijds strekkende van een akker genaamd den Broecsthenhuysacker tot aan de gemene weg erfelijk verkocht aan Jan Voederarnt zn w Jan belast met een cijns van een denarius en het zevende deel van een denarius oud
Jan geh. Groet Wautgerssoen

R1204 1433-1434 f217 26-6-1434
Jan zn w Jan van den Zande een stuk land in de parochie Doerne tussen het erf van wijlen Jan vander Hoeven enerzijds en de kinderen van wijlen Jan van de Velde anderzijds; item een stuk land genaamd die Cranenbrake in dezelfde parochie tussen Willem vande Wijngarde en Mette vande Rijt welke twee stukken land genoemde Jan zn w Jan vanden Zande voorheen van Henric vanden Schoer zn w Henric Scoerwegghe verwierf, overgedragen aan Henrick Dirck Moerzen

R1204 f218 dd juni 1434
Goyart van Ghemert een stuk land in Gemert ter plaatse int Eeldonc tussen Willem Heynensoen enerzijds en Jacob Mychyels anderzijds strekkende van Goyart van Erpe tot Willem Heynensoen verkocht aan Jan zn w Wellen Koene soen

R1204 f218 juni 1434
Jan zn w Gerrit Spaen en Herman Floris Waeynoy twee zevende deel van hun huis en hof in Gemert ter plaatse Pantelaer tussen Henric Queden enerzijds en Wynric Mariensoen anderzijds strekkende van een wei genaamd Maesbeempt tot de gemene weg verkocht aan Bertram zn w Jan Bertrams

R1204 f238v dd 15-9-1434
Philip zn w Jan Philipssoen en Jorden die Raet, man van Mechteld dt w genoemde Jan Philipssoen een erfpacht van 10 lopense rogge maat van Gemert van een erfpacht van 2 mud rogge genoemde maat welke pacht van 2 mud rogge Aart Eyckman zn w Aart Eyckman betaalt aan Philip en Henric broers, kinderen van w Jan Philipssoen en Jorden voornoemd uit een kamp land genaamd Den Grotenkamp in Gemert tussen Barnier van Erpe enerzijds en Hadewig dochter van Philip van Meyelschot anderzijds strekkend met beide einden aan de Heren van Gemert. Item uit tHaverlant ook in Gemert tussen de Heren van Gemert enerzijds en Aart Eyckmans anderzijds; item uit een stuk land genaamd Deenswynckel tussen Agnes Henrics enerzijds en Thomas vander Eycken anderzijds; item uit het zesde deel van Die Eenswynckelschen Beempt; item uit het vierde deel van Die Dyepenmortel; item uit een streep land genaamd Die Ghemeynen Hof; item uit een stuk land genaamd Enen Uytvanck; item uit een stuk land ter plaatse genaamd Varckensacker; item uit meerdere andere landerijen, welke genoemde Philip en Henric broers en Jorden in Gemert hebben, welke genoemde Aart Eyckman voorheen van genoemde broers en Jorden voor de genoemde pacht van 2 mud rogge in pacht verwierven; erfelijk overgedragen aan Jan van Gunterlaar zn w Jan van Gunterslaar
Henric van Tuynen man van Marie weduwe van Jan Philipssoen het gehele deel en al het recht hem en zijn vrouw toebehorende in genoemde 10 lopense erfpacht etc overgedragen aan Jan van Gunterslaar
Genoemde Philip en Jorden van hierboven beloven Henric van Tuynen ten behoeve van genoemde Marie zijn vrouw ….

R1205 1434-1435

 

R1205 f9v
Lambert van Doerne en Dirk, broers, zoons van w. Corstiaen van de Mortel verkopen vanwege de dood van hun ouders hun goederen in Gemert waar ze ook liggen aan hun broer Corstiaen
Corstiaen belooft een en half mud rogge erfpacht aan Dirck

R1205 f9v
Jan van Weert zn w Jan Heilwigensoen een stuk land in De Mortel tussen de kinderen Jan Maessoen enerzijds en het erf van Leen dt van Henrick van Weert strekkende van de straat tot het erf van de kinderen van Jan Maessoen; verder nog een vierde deel in een weiland genaamd Die Vlaesche tussen het erf van de kinderen van Jan Maessoen enerzijds en het erf van de weduwe van genoemde Jan van Weert anderzijds strekkende van een graaf genaamd die Leygrave tot aan de akker van Jan van Weert voornoemd; erfelijk verkocht aan Amelis zn w Thomas Melissoen tegen een gespecificeerde erfpacht.

R1205 f21
Henrick Stovensoen een akker in Ghemert strekkend met een eind aan de Audestraet en het andere eind aan Aen die Dribbelet met een zijde naast Lucas van Beke en met de andere zijde naast een graaf genaamd den Doergrave welke akker Henrick Stoven in pacht verwierf van Goossen Knode, overgedragen aan zijn zoon Jan ten behoeve van Jan van Gulyc.

F27v
Aert Denne van Zelant
Jan van Kryeckenbeeck
Kocht het erf Wijnboem van Jan van Wijnboem

BP R1205 f50v juni 1435
Lana dochter van Lana dochter wijlen Dirk Emontssoen met haar voogd, alle goederen van genoemde Lana dochter van wijlen Dirk Emonts en Elisabeth haar dochter, Jan, Egidius en Dirk zonen van genoemde Lana dochter wijlen Dirk Emonts vanwege de dood van Dirk Emonts waar dan ook gelegen in het dorp Vlyerden overgedragen …. eerstgenoemde Lana … Lana haar moeder en Elisabeth haar zuster Jan, Egidius en Dirk haar broers in de plaats Lieshout overgedragen aan Willem zoon wijlen Henrick van den Braken

R1205 f87v dd 15-7-1435
Henrick zn w  Jacop Mychyelssoen van Ghemert in afwezigheid van Ancem van Lenen (…..) ten behoeve van Ansem door Lambert van Roest

F110v
Margriet Heym weduwe van Hubrecht van Gemert en haar dochter Mechteld

R1205 f156 dd 10-5-1435
Goyart van Ghemert een stuk land deels akker deels heide van 5 bunder in Gemert naast de heide enerzijds en het erf van de weduwe van genoemde Goyart en Wautger Artssoen anderzijds strekkende van de gemeynt tot Gibo die Snyder in erfpacht gegeven aan Jan van Vaerlaer zoon van Henrick van der Heeze voor een erfpacht van 5 mud rogge maat van Gemert

R1205 f156v aarlebeke, uitgebreide akte

Jan en Thomas zoons w Thomas vander Hostat
Willem Stoufkens
Goossen Model zn w Bertout Dircx
Marcelis (Zeel) Alantssn

R1205 f157v dd 4-6-1435
Goyart van Ghemert een huis, hof en aangelag van Goyart in Gemert naast (…) tussen Jan vander Meer enerzijds en wijlen Ghibo Snyder anderzijds strekkend van Michael zn w Jan Michielssoen tot de gemene weg; verder een weg lopend van genoemd huis tot aan de plaats genaamd Strijbosch tot aan de gemeint wat aan genoemde Goyart behoort, in erfpacht gegeven aan Daniel zn w Daniel Hubensoen voor 5 mud rogge maat van Gemert.

R1205 f159v
Dirck van Gemert, bontwerker

R1205 f178
Laureyns zn w Jan van Omel, man van Kathelijn dt w Aerts vander Eijken een huis, schuur, hof en aangelegen land van 5 lopense gelegen in Lyedrop ter plaatse Aent Wynckel tussen de kinderen van wijlen Henric vander Eyken enerzijds en Amelis zn van Amelis van Heerzel en Geldolph genaamd Gelden die Snijer anderzijds strekkend aan beide einden aan de gemeint; verder twee stukken land 2 ½ lopense ook daar ter plaatse genaamd Die Goerne(?) tussen de kinderen wijlen Henric vander Eyken enerzijds en Henrick vander IJnden anderzijds strekkend van genoemde Henrick vander IJnden tot aan Henric Symons (…) Henrick, genaamd Lange Heyn, nat zn w hr Ansem van Hoghen Aerle priester, etc.
…heer van Postel, Jacob Cuijlman, Reinier Haengreve zn w Franck van Achel

R1205 f203v dd 22-6-1435
Aert Volken zn w Aert Volken verkocht aan Peter van Best een erfpacht van 2 mud rogge Bossche maat uit huis, hof, en land beemd genaamd Eussel daaraan gelegen in Gemert ter plaatse geheten Aenden Houvel tussen de weg(?) enerzijds en de gemene weide genaamd Goerswynkel anderzijds strekkend tot de gemene weg(?) aan een eind

R1205 f264 dd 24-7-1435
Ghijsbert die Haessche Steynskens, Peter zn w Henric vander Locht, Gerit zn w Gerit Lambrechtssoen en Andries van Tiel, zoon van Dirk beloven Goyart van Wermpt, rentmeester van Gemert, 103 hollandse guldens en 2 denarii oude braspenninxs of de waarde ervan, de helft met lichtmis en de helft in het midden van de maand maart

R1205 f294, 294v
Goyart van Wermpt, rentmeester van Gemert

R1206 1435-1436

 

R1206 f14v dd 21-11-1435
Ansem Aertssn van der Heelderdonc heeft erfelijk verkocht aan Jan Janssn van Beke, wonend te Boekel, ten behoeve van Jan zelf een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert uit een stuk land in Gemert ter plaatse Aen die Kemenade tussen de kinderen van wijlen Lucas Meeus soen enerzijds en tussen Willem Heynen soen anderzijds strekkende van de kinderen van Jan vande Vondervoert tot aan Jan Ghevarts en de gemene weg. Verder uit een stuk beemd in Gemert ter plaatse Den Wolfssbosch tussen Goyart van Erp zn w Goyart van Erp enerzijds en Jan vanden Bleke anderzijds strekkende van Gevard Gevarts soen tot Aert vander Heelderdonc.

R1206 f18v dd 2-12-1435
Jan vanden Kieboem zn w Jan van den Kieboom heeft erfelijk verkocht aan Dirck van den Doren, kremer,
(en Berthold Balyart?) een erfpacht van anderhalf mud rogge Bossche maat uit huis, hof en aangelag van 12 lopense of daaromtrent in Gemert ter plaatse In die Haghe tussen Henric vander Lynden enerzijds en Lambert van den Hoeghom anderzijds strekkende van de straat tot de wei genaamd Der Heren beempt.
… Dirck van den Dornen en Lijsbeth zijn vrouw, dochter van wijlen Jan die Bever….

R1206 f45v 9-2-1436
Goyart van Ghemert een erfpacht van 5 mud rogge maat van Bercheyck te betalen in Bercheyck uit de molen van Bercheyck met zijn toebehoren overgedragen aan Floris vander Vijfeycken voor hem en voor Mechtelt zijn vrouw, dt w Marcelis van der Doeseldonc. …. de erfpacht van 5 mud rogge Goyart van Ghemert, een akker van 8 lopense in Gemert naast het kruis genaamd tHagelcruys tussen de kinderen van wijlen Peter Grieten soen enerzijds en Aet van Best anderzijds strekkende van de straat tot aan het erf genaamd Die Dribbeleyn etc
Goyart is rentmeester?

R1206 f58 dd 6-3-1436
Ansem van der Heelderdonc zn w Aert een stuk land in Ghemert tussen Michiel vander Heyden enerzijds en een dijk anderzijds; item een stuk weiland tussen Gevard van Stribosch enerzijds en Goyart van Luchen anderzijds, met genoemde dijk ter plaatse genaamd Wolfsbosch in erfpacht gegeven aan Michiel van der Heyden zn w Jan Michielssoen voor een cijns van vier vlaamse grossen en een kapoen (pulli) en een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert met een last van een erfpacht van zeven lopens rooge maat van Gemert aan Michiel van Boert

R1206 1435-1436 f81v dd 2-5-1436
Jan nat zn w Dirck van Striebosch en van w Sophie dr w Peter Berchs draagt de goederen die hij had van Sophia zijn moeder, in Gemert over aan Jan zn w Ansem van der Oesterbraken

R1206 1435-1436 f90, 90v
Lijsbeth wed van Jan Wouterssn draagt over het vruchtgebruik in een huis en hof in Gemert ter plaatse genaamd in geen Laer tussen het erf van Bartolomeus Goeykens aan de ene kant en het erf van Henric Stoven aan de andere kant strekkend van het erf van Jan zoon van Wynric Stoven tot aan de gemene weg. Verder uit een stuk land genaamd Heilwigen Ecker gelegen ter plaatse genaamd de Audestraet tussen het erf van Goyart van Erp aan de ene kant en het erf van Goyart van Ghemert aan de andere kant, strekkende van het erf genaamd Drybbeley tot aan de gemene straat. Bovendien uit een stuk land genaamd die Hazeldonc tussen het erf van Hille des Geynsers aan de ene kant en het erf van Bernier Fyen aan de andere kant, strekkende van de straat tot aan het erf genaamd Berniers. Bovendien uit een stuk weiland genaamd Eeussel gelegen ter plaatse genaamd Die Voort tussen het erf van Goyart van Erp aan de ene kant en het erf van Jan Berchs aan de andere kant strekkende van het erf van Ansem Heynensoen. Item uit land gelegen ter plaatse genaamd Die Kemenade tussen erf Jan Gevarts aan de ene kant en het erf van Jan van Wynbomen aan de andere kant strekkende van het erf van Willem Heynensoen tot het erf van Wolter die Snyder.
Zij draagt het over aan Aert zoon van Lijsbeth en wijlen Jan Wouterssoen ten behoeve van Beel en Kathelijn zusters, dochters van Lijsbeth en w Jan Wouterssoen.
Aert, Beel en Katerijn voornoemd dragen over in erfpacht aan Sophie wed van Jan van der Oestelbraken voor vier oude groten .. een een kwart .. aan de kerk van Bakel … …. …. en een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert … Lijsbeth …  Aart, Beel en Katelijn ….
Goyart Daniel Fyen soen….

R1206 f92 dd 31 mei 1436
Gerit zn w Willem van der Stappen, man van Kathelijn dt w Jan van Espdonc een erfpacht van 8 lopense rogge maat van Gemert te betalen uit erven in Boekel ter plaatse Rondeel, verder uit een derde deel van Melis nat zn w Henric van Espdonc in twee stukken land in Boekel welke pacht van 8 lopense rog Katharina dt van w Jan van Espdonc voorheen verwief van genoemde Melis erfelijk overgedragen aan Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guylicker.
Genoemde Gerit droeg over het zevende deel in anderhalve bunder wei gelegen op de Aa, die van Jutta van Espdonc is, verder zijn vierde deel in een halve bunder wei naast het erf van Claes Denkens soen enerzijds, welke halve bunder wei van Mechteld van Espdonc is, verder het achtste deel in een stuk land in Gemert ter plaatse Die Donc tussen Jan vander Hostat enerzijds. Verder uit zijn deel in een stuk weiland genaamd Die Mortel. Verder zijn deel in een hof in genoemde plaats. Verder 8 lopense rogge erfpacht van een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert welke Daniel zn w Daniel Huben soen betaalt aan genoemde wijlen Mechtelt van Espdonc. Alles erfelijk overgedragen aan Henrick zn w Jan van Espdonc

f117v
Aert Vrient van Beke zn w Lucas Meeus van Beke.
Willem Gerit Fyen soen
Willem Peter Claessn

f120v
Jan zn w Dirck van Gemert bontwerker

F136
Christijn van der Schueren wed van Rycout van der Schueren en haar zoon Gerit
Henrick zn w Henrick Corstijnensn van Ghemert

F124
Aleyt wed van Ghijb van Well
Aert Stanssn van der Locht
Aert Rover Molner

F142v
Willem Henrick Maessn
Aert Vrient van Beke

F144 (Gemert/Boekel)
Aert Goyaertssn Beerwout heeft opgedragen aan Willem Henrick Maessn een hoeve in de parochie Boekel en Uden (vroeger van w Goyart voorn)
Dirck die Clerck is de pachter

F143 (Gemert/Boekel)
Hadewych dt w Jan Maes
Bernt Hugen, gewandsnijder

f146v
Aert van Volkel
Goyart Dircks van Ghemert
Jan van Wijnboem, zn w Alart Broeckmanssoen

R1206 f152
Jan van Gulic een zeker stuk land in Gemert met een eind aan de weg genaamd die Audestraet en met het andere eind aan die Dribbelet met een zijde op het erf van Lucas van Beke en met de andere zijde op de gracht genaamd Doergrave, welk stuk land Jan zoon van Henric genaamd Stovensoen ten behoeve van genoemde Jan, voorheen verwierf van Henric Stovensoen. .. ten behoeve van Goyart van Erp zn w Goyart van Erp

R1206 f179v
Ansem Aert Spruyt
Cornelis Geritssn van Welle
Jan Ghevertssn van Strybosch

R1206 f189 juni
Henrick zn w Jan Philips
Een erfpacht van 5 lopens rogge
Aert zn w Aert Eyckmans
Aan Philips en Henrick broers, kinderen van w Jan Philips en Jorden die Raet uit een camp land Den Grotencamp in Gemert. Item uit tHaverlant in Gemert. Item uit stuk land Deenswynckel, item een stuk land die Eenswynckelsebeempt, item uit een stuk land genaamd Die Diepenmortel, item uit stuk land genaamd die ghemeyne hof, item uit stuk land genaamd ene uytfanck, item uit een stuk land die Vorkensacker, bovendien uit andere landerijen van de genoemde broers en Jorden
Jan van Ghunterslaer nat zn w Jan van Guntherslaer

f193
Goyart van Ghemert en Henrick Steenwech hadden gepacht grove en smalle tienden van Ghemert om 80 mud rogge van Willem van Doerne zn w Danyel Noy van Doerne
Willem geeft kwijting

R1206 f195
Kathelijn nat dt w heer Gerit van Hanart voorheen commandeur van het huis van de heren Theutonen van de Biezen en haar nat kndn Willem en Beel (verwekt door w Lucas Meeus van Arlebeke)
Tien mud rogge maat van Den Bosch uit een huis en hof After den ouden Fellenoert tussen een gemene waterlaat aldaar stromend aan de ene kant en de gemene weg aan de andere kant

F235v namenindex
Peter en Jan zoons w Henrick Stribosch

BP R1206 1435-1436 F269
Willem Heynensn wonende in Ghemert

R1207 1436-1437

R1207 f18
Philip Jan Philips
Een stuk land in Gemert ter plaatse De Mortel
Bernier zn w Willem Bernierssn, erga Henrick en Jan, zoons van Henrick van Vinckel

R1207 f22
Jan van Wijnboem zn w Alant genaamd Alant Broeckmanssoen
Een weiland genaamd eeussel en twee stukken weiland in het Goerswynckel gelegen in het dominium Ghemert ter plaatse aen den Hoevel van Jan van Wijnbomen, voorheen van Aert van Volkel, overgedragen aan Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester

R1207 f29
Rutger Willems van Erpe
Henrick nat zn w hr Ansem vanden Hoghen Aerle

R1207 f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch verkoopt aan Claes genaamd Coel van Strijbosch stuk land met beemd aan de Vondervoirt in Gemert tussen de gemene weg aan de ene kant en het erf van Claes genaamd Coel van Strijbosch aan de andere kant strekkende van het erf van Aart vander Hostat tot aan de gemene weg.

R1207 f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch geeft in erfpacht aan Bertout Aerts van Handel huis, hof en aangelag in Bokot tussen het erf van Gerit Fyensoen aan de ene kant en het erf van Dirk die Smyt aan de andere kant, strekkende aan beide einden aan de gemene weg, om twee mud rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten.

R1207 f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
geeft in erfpacht aan Bertout Aerts van Handel een maldersaets bouwland in Gemert aan die Audestraat tussen de gemene weg aan de ene kant en het erf van Gerit van Wel aan de andere kant, strekkend van het erf van Mette Peters en haar kinderen tot het erf van Gevart Gevartssoen van Helmont, om 7 lopen rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten; Gerit van Wel heeft overweg hierover naar de straat.

R1207 f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
geeft in erfpacht aan Gerit zn w Gerit van Well een malderzaad bouwland in Gemert aan de Audestraet tussen het erf van Mette Peters en haar kinderen aan de ene kant en het erf van Jan Voderarts en Henric Artssoen aan de andere kant, strekkend van de weg genaamd Dribbeleyschestraet tot aan het erf van Bertout zn w Aert van Handel, met recht van overpad van genoemde Bertout naar de straat, om 7 vaten rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten.

R1207 f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch geeft in erfpacht aan Dirk Tac die Smyt van Ghemert een stuk beemd in Gemert in die Grozecuylen tussen het erf van Goyart van Erp zn w Goyart van Erp en Jan … Ghemert aan de ene kant en de gemeynt genaamd die Grozecuylen aan de andere kant, strekkende van het erf van Aert vander Heelderdonc tot het erf genaamd die Laren, om 1 ½ mud rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

R1207 f38v dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
geeft in erfpacht aan Wouter die Snyder zn w Jan een sesterzaad bouwland in Gemert achter de plaats genaamd Kemenade tussen het erf van Willem Heynensoen aan beide zijden strekkende van het erf van Wouter die Snyder zn w Jan die Snyder tot aan het erf van Arnt vander Heelderdonc, en ook een lopense land aan den Molenwech tussen de gemene weg aan de ene kant en het erf van Willem Heynensoen aan de andere kant en aan een eind en andere belendenden om 8 lopen rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

R1207 f39 24-1-1437
Dirck zn w Peter van den Borlaer geeft (?) aan zijn zoon Jan een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert te betalen aan genoemde Dirk en Gertrude zijn vrouw in Gemert en een huis, hof en aangelag aan elkaar gelegen in Gemert in die Dele tussen het erf van Jan zn van genoemde Dirck aan de ene kant en de gemene weg aan de andere kant strekkende van het erf van alan? Wouter Emontssoen tot het erf van de erfgenamen van wijlen Thomas Scrivers.

R1207 f52v 1437
Jan zn w Henrick van Gemert zn w Jan Fyssiensoen van den Mortel
Het derde deel van een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert die Aert Yewaen Goyartssn betaalt aan Elisabeth en Gertrudis zusters en Jan hun broer kinderen van w Henric van Gemert zn w Jan Fyssienssoen van den Mortel uit een vierde deel van een hoeve van wijlen Jan Fyssiensoen van de Mortel gelegen in Gemert ter plaatse aenden Mortel
Dat vierde deel had Aert Ywaen Goyartssoen van Elisabeth en Gertrudis zusters en Jan hun broer kinderen van w Henric van Gemert zn w Jan Fyssienssoen van den Mortel

R1207 f64v dd 11-3-1437
Deling tussen Goyart Goyarts van Erp en Willem Heynensoen van goederen in de Gemert in de Leemskuylen tussen het erf van Willem Zaeldeneve aan de ene kant en tussen de dijk (t water die Roysp?) aan de andere kant, item van een erf die Hoghelaren tussen Willem Zaelden aan de ene kant en het erf van Dirc die Smyt en meer anderen aan de andere kant en verder een erf in die Hoghe Breemhorst tussen erf Dirck van Ghemert aan de ene kant en het erf van Goyart Goyarts van Erp aan de andere kant
Verder een erf genaamd die Leghelaren tussen de Heren van Gemert tot aan Henric die Molner en Jan die Langhe aan de ene kant en de Heren van Gemert en Willem Heynensoen

R1207 f86v 1-5-1437
Goyart zn w Goyart van Erpe verkoopt erfelijk een weiland in Gemert tussen het erf van Willem Heynensoen aan de ene kant en het erf van de erfgenamen van wijlen Lucas Meeussoen aan de andere kant, strekkend van de gracht genaamd den Nuwen Grave tot het erf van genoemde Willem Heynensoen aan Aert Vrient zn w Lucas Meeussoen.

R1207 f88v 17-5-1437
Jan zn w Goossen van der Meer heeft erfelijk verkocht aan Jacop Goyartssn van den Amer een erfpacht van een half mud rogge maat van Den Bosch te betalen in Erp uit huis, hof en aangelag van 6 lopense gelegen in Gemert tussen het erf van Everart Claessoen aan de ene kant en het erf van Daniel Danielssoen aan de andere kant strekkende van het erf van genoemde Daniel tot de gemeynt. Verder uit een wei in de parochie Uden ter plaatse Espdonc tussen het erf van Emont van Espdonc aan de ene kant en het erf van de kinderen van wijlen Goyart vander Vloet aan de andere kant strekkende van het erf van de kinderen van wijlen Jan die Cleirc tot het erf van Willem Heynensoen.

R1207 f88v dd 17 mei 1437 (Martien van Sleeuwen)
Johannes van der Meer, zoon van wijlen Goeswinus van der Meer, heeft erfelijk verkocht aan Jacobus, zoon van wijlen Arnoldus van der Meer een erfpacht van een ½ mud rogge Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Erp te leveren uit huis, erf en hof en aangelegen stuk grond van 6 lopenzaad groot of daaromtrent, gelegen in het rechtsgebied van Gemert tussen erfgoed van Emondus Claeszoon aan de ene zijde en erfgoed van Daniël Daniëlszoon aan de andere zijde, met een eind erfgoed van genoemde Daniël, het andere eind de gemeint. Ook uit een beemd, gelegen in de parochie Uden ter plaatse Espdonc, tussen erfgoed van Emondus van Espdonc aan de ene zijde en erfgoed van de kinderen van wijlen Godefridus van der Vloet aan de andere zijde, met een eind de kinderen van wijlen Johannes de Clerck en het andere eind Wilhelmus Heijnenzoon.

R1207 f91v 29-5-1437
Lodewijk zn w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zwenelden soen
Een erfpacht van 3 mud rogge maat van Den Bosch die Thomas die Scriver zn w Thomas van Hazelbossche betaalt aan Kathelijn dt w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zweneldensoen (Kathelijn is weduwe van Gielis Scoerwegge), uit huis en hof en in Gemert tussen het erf van Emont van Gemert aan de ene kant en het erf van Hadewich dt Jan Mulder aan de andere kant en uit vier lopen rogge maat van Gemert in een kamp genaamd die Hove tussen het erf van genoemde w Hubert van Gemert aan de ene kant en het erf van genoemde Thomas aan de andere kant, welk huis en hof en vier lopen land van genoemde Thomas die Scriver als huwelijksgift(?) behoorde, overgegeven aan Floris van Vijfeycken zn w Jan van Vijfeycken
Een stuk land in de parochie Tongelre tussen het erf van Willem die Blake aan de ene kant en het erf van Jan van Beerze aan de andere kant strekkende van het water genaamd de Aa tot het erf van de weduwe genaamd cadania?
Hubrecht van Gemert zn w Emont van Gemert

R1207 f112v 7-8-1437
Jan van Vaerlair zn w Henrick zn w Henrick van der Heze
Een stuk land van twee lopense in Gemert ter plaatse aen de Mortel tussen Jan Berch aan beide zijden strekkende van het erf van de kinderen van wijlen Henric van Weert tot het erf van de kinderen van wijlen Ansem vander Oestbraken
Ten behoeve van Barnier Geritssn
Jan van Vaerlaer zn w Rover van Vaerlair (ziet af van vernadering?)

R1207 1436-1437 f184v
Dirck zn w Jan Roverssn moet betalen aan zijn neef Dirck Rover van Rijsbergen een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert uit erven van Dirk zoon w Jan Roverszoon ….. w. Emont zijn broer overgedragen
Jan zn v Henrick van Gemert
En een erfpacht van 2 mud rogge ……
Henrick zn w Dirck Rovers voornoemd een mud rogge en vier zesde delen van drie mud rogge  …. en twee van de twee mud rogge efpacht aan Arnold van Weilhusen ….

R1207 f209v (Martien van Sleeuwen)
Johannes van den Elsen, zoon van wijlen Theodericus van de Elsen heeft erfelijk verkocht aan kramer (koopman) Nicolaas van Deijl ten behoeve van Heijlwigis, dochter van wijlen Jacobus van Heerzel, vrouw van Nicolaas van Deijl en tevens aan Gerit en Nicolaas, zonen van Nicolaas van Deijl en van wijlen Heijlwigis zijn vrouw, dochter van wijlen Gerit Ketheler: een erfpacht van 1 mud rogge Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Den Bosch te leveren uit een stuk land van 6 lopenzaad of daaromtrent, genaamd de Haendonck, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, tussen erfgoed van Theodericus de Clerck en de landweer van Gemert aan de ene zijde en de hei, genaamd de Haenreheij aan de andere zijde. Ook uit een stukje land van 1 lopenzaad of daaromtrent geheten de Watervalle, gelegen tussen erfgoed van Theodericus de Clerck aan de ene zijde en erfgoed van Theodericus van Beek van de andere zijde. (Verder zijn er voorwaarden toegevoegd over hoe de vererving moet verlopen na dood van Heijlwigis)

R1207 f243v
Bertout zn w Aert van Handel
Jan van Strijbosch zn w Gevart
17 ½ gouden peters  …. lopens rogge maat van Gemert

R1207 f243v
Gerit Geritssn van Well  van genoemde Jan van Strijbosch zn w Gevart 27 ½ pond … 11 lopens rogge maat van Gemert

R1207 f243v
Dirck Tack die Smyt van Gemert  aan Jan voornoemd 5 peters  en 20 lopens rogge maat van Gemert

R1207 f243v
Wauter die Snyder zn w Jan die Snyder aan Jan voornoemd 15 peters en een half mud rogge

R1207 f243v dd 23-1-1437
Peter zn w Henrick Costkens aan Henric Bloyman zn w Henrick Bloyman 13 mud en 2 sesterse rogge

R1207 f279v (zonder plaatsaanduiding)
Willem zn van Wytman zn w Willem Grietenzoon en Aart zn Jan Langherbeens dragen over aan Gijsbert, Peter en Engelbert broers en Elisabeth hun zuster kinderen van w Jan van den Leempoel en aan Dirk Art Sporbosch en Jan Henric van den Boer, hun zwagers 23 gouden peters en 10 mud rogge Bossche maat

R1207 f296v dd 18-7-1437
Willem Heynen wonende in Gemert

R1208 1437-1438

R1208 f9 anno 1437
Goyart van Gemert verkoopt erfelijk aan Jan van Bruheze een erfpacht uit een stuk land van 8 lopense in Gemert tussen de gemeynt en de gemene weg en uit een bunder wei in de Campen bij de Wijnboem tussen een wei genaamd Gheynsersbeempt aan de ene kant en het erf van Gielis genaamd Stoefkens aan de andere kant strekkende tot de gracht genaamd den Beeckschen grave.

R1208 f24 3-12-1437
Wijnrick zn w Gerits van der Vondervoert
Een stuk land in Gemert tussen erf Jan Kaerle aan de ene kant en de gracht genaamd Dorengrave aan de andere kant strekkende van het erf genaamd Fyen… tot het erf van Coel van Strijbosch.
Verder een stukje land tussen het erf Jan Kaerle aan de ene kant en Jan van Rode aan de andere kant strekkende van het erf genaamd Then Laer tot het erf van Coel voornoemd
Verder een stuk land tussen het erf van Coel van Strijbosch aan de ene kant en het erf van Jan Lodeneefs en anderen aan de andere kant strekkende van de gemene weg tot het erf Jan Kaerle
Verkocht aan Willem zn w Jans van den Oeventken
Lambert van Doernen zn w Corstiaen

R1208 f36
Laureyns van der Spanct zn w Goossen Bloc, man van Lijsbeth dt w Claes van der Locht, verkoopt erfelijk aan Amelis Thomas Melissn van der Hostat een erfpacht van 3 lopense rogge maat van Gemert uit een stuk land in Gemert ter plaatse aende Mortel, ter plaatse die Hovelschebeemde tussen erf van de erfgenamen van Corstiaen vande Mortel aan de ene kant en … Stercx en haar kinderen aan de andere kant en strekkende van de gracht genaamd die Leygrave tot aan de gemeynt die Pedel
Daniel van Hezerschoer

R1208 f67v
Willem nat zn w Emont nat zn w Mr Geerlinck van Gemert

R1208 1437-1438 f69
Ansem zn w Ansem van der Oesterbraken in absentie van Thomas de jonge, zn van Jan Maessn en Henrick Willemssn van den Loect
Goederen van genoemde Thomas, voorheen van Kathelijn dt Aert Truden

R1208 f73
Laureyns Jan van Ommel
Henrick gend Langhe Heyn nat zn w hr Ancem van Hoghen Aerle, priester
Alart Marcelis van der Eijcken

R1208 f87v
Jan Jan Hubrecht Zwenelden van Gemert

R1208 f103v
Willem en Peter zoons van w Peter Claessn
Een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert uit een stuk land ter plaatse Espdonc met een zijde langs erf van de Heren van Gemert en met twee zijden langs de gemene weg en met de vierde zijde langs het erf van Jan van Merchselen
Welke mud rogge de broers Willem en Peter verwierven van Aert Ywaen nat zn van Yewaen van Vechel
Ze dragen het over aan hun broer Claes.

R1208 f117 dd 1-7-1438

Jan van Bruheze man van Sophia dochter van Goyart van Gemert een tiende genaamd De Tiende van Gemert gelegen in de parochie Zeelst met toebehoren welke tiende behoorde aan Dirck van Gemert de vader van Goyart van Gemert en zijn voorvaderen en die daarna aan Goyart van Gemert behoorde en nu aan genoemde Jan van Bruheze, in erfpacht gegeven aan Andries die Cleirc zoon van w Henrick die Cleirck voor een erfelijke pacht van 8 mud rogge maat van Zeelst. Op dezelfde dag heeft Andries die Cleirck het overgedragen ten behoeve van Jan, Luppert en Elisabeth, natuurlijke kinderen van heer Jan van der Horst priester.
Hogard van Bruheze gaat af van zijn tochtrecht in genoemde tiende.

R1208 f120
Aleyt dt w Jan die Smyt in afwezigheid van Willem Fyensn een stuk weiland in Gemert in die Campen welk stuk wei Willem Fyensoen verwierf van Heilwich Sweelden en haar nat zn Philip

R1208 1437-38, f123v 17-7-1438
Jan Rovers zn w Dirck Rover van Rijsbergen het zevende deel en drie delen van het zevende deel ?? van twee mud rogge en twee mud rogge erfpacht maat van Gemert welke Dirk zn w Jan Rover betaalt aan wijlen Dirk Rover van Rijsbergen uit erven die Dirk Jan Roverssoen vanwege de dood van wijlen Emond zijn broer verwierf binnen de palen van Gemert volgens Gemertse brieven, erfelijk overgedragen aan Henrick zijn broer

R1208 1437-38, f123v 18-7-1438
Genoemde Henrick heeft erfelijk overgedragen aan Goyart van Gemert zijn deel
Genoemde Henrick zijn zevende deel en drie delen van het zevende deel ?? van twee mud rogge en twee mud rogge erfpacht overgedragen aan Goyart van Gemert
Genoemde Henrick, Aart Goessen en Paul Ketellaer hebben overgedragen aan Goyart van Gemert de delen van Kathelijn dt w Dirck Rover (van dezelfde rare zevende delen van twe mud en twee mud…)
In de kantlijn staat ook nog iets over een bedrag van 25 gulden.

 

Aantekening: zie ook 1436-1437 f189v en 1438-1439 f160v en vermeldingen in periode 1422-1427:
Dirk Rover van Rijsbergen, overleden voor 1422 zoon van Jan Rover, kinderen
1. Jan Rover
2. Henrick Rover
3. Kathelijn
4. Roelof Rover
5. Emont (overleden voor 1427)
6. Peter de Rover
7. Dirk (overleden voor 1422)

Jan Rover, overleden voor 1436, kinderen
Dirk
Emont, overleden voor 1427

R1208 f166v 28-11-1437
Everart zn w Aert van Haenle drie malder rogge erfpacht uit de goederen van Willem van den Eenswijnckel
Hij draagt het over aan Jan zn w Aert Spruyt

R1208 f198v 7-2-1438
Dirck van den Doren, kremer een erfpacht van 1 ½ mud rogge maat van Den Bosch uit huis, hof en aangelag te Gemert  in die Haghe tussen erf Henrick vander Lynden aan de ene kant en het erf van Lambert vanden Hoeghen aan de andere kant strekkende van de gemene weg tot de Heren beempt, welke pacht Dirk vanden Doren verwierf van Jan zn w Jan van den Kieboom
Hij draagt de erfpacht over aan Aert zn w Goossen Steenwech.

R1208 f201v
Jan Goossens van der Meer, man van Hadewych dt w Aert Maes van der Hostat
Verkoopt erfelijk in Gemert ter plaatse aen gheen heye tussen erf Deenken Deenkenssoen aan de ene kant en Everard Claussoen aan de andere kant strekkende van erf van genoemde Deenken tot de gemeynt van Boekel. Item een stuk land in Boekel ter plaatse Pedeleers hoeve tussen erf Willem Henricssoen aan de ene kant en het erf van Jan die Goede aan de andere kant strekkende met beide zijden aan de gemeynt. Item een stuk land in de parochie Uden ter plaatse den auden beempt tussen erf Willem Henricssoen aan de ene kant en het erf genaamd Fyenbeempt aan de andere kant strekkende van het erf van wijlen Jan Cleircs tot het erf van Emond van Espdonc; Item een stuk land genaamd die Donck in Uden tussen erf Claes Art Hazartssoen aan de ene kant en het erf van wijlen Gerit vander Meer aan de andere kant strekkende van het erf van Emond van Espdonc
Item een stuk land in Gemert ter plaatse int Ghoerswinckel tussen erf Thomas genaamd Groet Maes aan de ene kant en het erf van Aart van Middelsfoirt aan de andere kant.
Aan Aert zn w Gielis van der Stegen

R1208 f201v dd 12-2-1438 (Martien van Sleeuwen)
Johannes van der Meer, zoon van wijlen  Goeswinus van der Meer, man van Hadewigis, dochter van wijlen Arnoldus van der Hostat heeft erfelijk overgedragen aan Arnoldus, zoon van wijlen Egidius van der Stegen: een erfpacht van een malder rogge, Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis, uit huis en hof gelegen te Boekel, welke erfgoederen Johannes Kieboom  had afgestaan uit een stuk land naast erfgoed van Michaël Trudenzoon en Johannes, en uit een stuk land dat Johannes Kieboem toebehoorde genaamd de Padeacker, welke voornoemde huis, hof en andere erfgoederen genoemde Johannes Kieboem van genoemde Arnoldus Maeszoon van der Hostat als erfpacht verkregen had voor genoemde malder rogge, zoals volgens hem in Udense brieven te vinden is. Johannes van der Meer belooft alle verplichtingen van zijn kant en van de kant van  genoemde wijlen Arnoldus Maeszoon en erfgenamen te zullen afdoen. Getuigen waren Dicbier Hendriks en Erpe. Datum 12 februari.

R1208 f201v
Jan Goessenssoen vander Meer een erfpacht van 8 vat rogge maat van Gemert uit een stuk land genaamd den Eyxskens acker ter plaatse Boekel naast het erf genaamd Roefs acker met een zijde en met de andere zijde langs erf van de kinderen van wijlen Jan van Espdonc welke erfpacht Aert Gielis vander Stegen verwierf van Jan Goessenssoen en Hadewich zijn vrouw

R1208 f211 dd 7-5-1438
Alart Willem Wijnrixsn heeft erfelijk verkocht aan Henrick zn w Jans van Espdonck een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert uit huis en hof en aangelag van twee sesterse of daaromtrent in Gemert tussen het erf van de Tafel vd H Geest in Gemert en het Gasthuis (hospitale) daar aan de ene kant en tussen de waterloop genaamd die Ruysp aan de andere kant, strekkende van het erf van de kinderen van wijlen Goyart Kaerle tot de gemene weg.

R1208 f348 21-8-1438
Dirk die Kaele zn w Aart die Kaele, Dirck en Albert broers, zoons van w Gerit Bruynken en Wijer? zn w Gherit sBruynen;
Ten behoeve van Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert
(geldlening?)

R1208 f348v
Ancelmus, zoon van wijlen Wolterus Ansemssoen, en Johannes die Leeuw, zoon van wijlen Johannes die Leeuwe, hebben 96 postulaatsgulden beloofd aan Petrus en Henricus, zonen van wijlen Henricus Moers, voor drie kwart deel en aan Willem, zoon van wijlen Henricus Moers, voor een kwart deel.

R1208 f412 dd juli 1438
Rutger de Bye Robbertssoen, Ghybo Schut Hermanssoen en Lambert die Pyleck Artssoen beloven heer Emont nat zn w Hubert van Gemert te betalen 6 gouden peters, 27 mud rogge, 25 mud haver Bossche maat en 4 gouden peters
Genoemde Emont belooft aan genoemde Rutger, Ghybo en Lambert goederen (deel van de tiende?) van Druenen. Etc

R1208 f412
Dirk de Rover zn w Dirk de Rover
Daniel Roemont
Heer Emont Rover van de Duitse Orde (Ordinis Theuthonicorum)
80 goudgulden

R1208 f415v
Ten behoeve van Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

R1209 1438-1439

R1209 1438-1439 f32
Philip zn w Jan Philips
Jorden de Raet man van Mechteld Jans Philips
Henrick van Tuynen man van Marie wed van Jan Philips voorn.
Jan van Colen zn w Jan van Colen

R1209 1438-1439 f63v
Lambert van Doerne zn w Christiaan vanden Mortel
Erfpacht uit huisingen op Ghenen eynde in Bakel naast Herman Rovers aan de ene kant en de gemene weg aan de andere kant welke 7 lopens rogge Thomas van de Zantvoirt ten behoeve van Lambertus zn w Christiaan vanden Mortel van Doerne …..

R1209 1438-1439 f63v
Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirk van Geldrop investiet van Fooz
Aert Spierinc man van Heilwich nat dt w heer Dirk van Geldrop voorn
Floris Janss van den Viveeycken
Jan van Rixstel nat zn w Jan Kamerlinc

R1209 1438-1439 f64
Lambert zn w Jan van der Roest een erfpacht van een malder rogge uit de helft van een stuk land in die Dele naast erf voorheen van Lucas Peters met een zijde, verder een malder rogge erfpacht aan Henrick die Leuwe verworven van Jan Gielissn van Vaerlaer
De andere erfpacht ter plaatse in die Hoeve heeft Lambert verworven van Roelof Gerit Steenbeckers
Lambert draagt de pacht over aan Mr Arnt van Weilhuysen ten behoeve van Lambert van der Roest voornoemd

R1209 1438-1439 f70
Goyart Goyarts van Erpe heeft erfelijk verkocht Aert Spierinc zn w Mathijs van der Hoeven een erfpacht van 7 mud rogge maat van Gemert uit de hoeve (mansus) Kiebomen in Gemert en uit de bijbehorende goederen van die hoeve
Jan van Erpe

R1209 1438-1439 f106
Hubrecht van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert
Een stuk bouwland in Gemert ter plaatse op die Leygrave tussen het erf van Amelis zn w Jan Karels aan de ene kant en de gracht genaamd den Leygrave aan de andere kant strekkende van erf Amelis die Yegher tot het erf van de erfgenamen wijlen Peter Stayc
Aan Alart zn w Jan van den Pantelaer voor een erfpacht van 8 lopense rogge maat van gemert

R1209 1438-1439 f124v
Jan, Willem en Ancem zoons van w Ancem van der Oestbraken en Heilwich
Vanwege de dood van hun vader en de dood van hun moeder Heilwich

R1209 1438-1439 f124v
Aert, Luytgard de aude en Luytgard de jonge en Willem (onmondig) kinderen van w Gerit Goossens van der Meer en hun schoonbroers: Jan die Smyt x Heilwich; Jacop Gerit Melissoen x Hadewich
Goossen, Claes, en Baet kinderen van wijlen Aert die Haze en w Heilwich dt w Goossen van der Meer
Een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert die Aert Gieliss van der Stegen overgaf aan Jan zn w Goossen vander Meer uit huis, hof en aangelag in Gemert ter plaatse aen Gheen Heyde tussen erf Deenken Deenkenssoen aan de ene kant en het erf van Everard Claessoen aan de andere kant. Item uit een stuk land in Boekel ter plaatse Pedeleershoeve. Item uit een weiland ter plaatse Audenbeempt. Item uit een stuk wei genaamd de Donc in Uden. Item uit een stuk land in Gemert int Goerswinckel welke goederen Arnt van der Stegen verwierf van Jan vander Meer. Verder uit een stuk wei genaamd Weertken in Boekel tussen erf Daniel Hubensoen en de kinderen van w Jan die Cleirck aan de ene kant en het erf van Willem Heynensoen en anderen
Ten behoeve van Henrick Janss van Espdonc
Jan Jan Daemss

R1209 1438-1439 f133
Hubrecht van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert ten behoeve van Henrick Steenwech
Handelt over goederen in Den Bosch.

R1209 1438-1439 f136 namenindex
Peter zoon van Henrick Stribosch

R1209 1438-1439 f160v dd 29-1-1439
Kathelijn dt w Dirck Rover van Rijsbergen een zevende deel en drie derde delen van het zevende deel dat haar toebehoorde in twee mud rogge en twee mud rogge erfpacht maat van Gemert, welke Dirk zn w Jan Rover betaalt aan genoemde Dirk Rover van Rijsbergen die Dirk Jan Roverssoen vanwege de dood van wijlen Emond zijn broer binnen de palen van Gemert, erfelijk overgedragen aan Goyart van Gemert

R1209 1438-1439 f178 dd 25-2-1439
Willem Janssn van Mercsel
Jan Peter Hermanssn van Ghemert
een stuk land in Gemert welk Jan zn Peter Hermanssoen voorheen van Jan van Mercsel voor schepenen van Gemert verwierf

R1209 1438-1439 f249
Beerta wed van Claes Befken en haar kinderen: Willem, Wijnrick, Jut, Margriet, Lijsbeth en Sophie en haar schoonzoons: Jan Gerits die Vrieze, man van Heilwich, Lambert Jan Corstiaenssn man van Ermgart, Jan Gielis die Doncker, man van Beerta
Een erfpacht betaald door Jan van Merchsel
Jut wed van Willem Befkens en haar zoons Claes, Aert en Thomas
Uit huis en kamp land in Gemert ter plaatse aende Panthelaer met een zijde naast erf Jan van Merchsel voornoemd en de andere zijde naast erf Jan Kaerrels. Item uit stuk land in geen campen met beide einden strekkend op erven van Goessen Knoede welke huis en land Jan van Merchsel verwierf van Jutta, Claes en Aert en Thomas
Ten behoeve van (de kinderen van Claes Befken)
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

R1209 1438-1439 f330v
Heer Claes van der Dussen, commendator van Gemert

R1209 1439-1439, f350 (zonder plaatsaanduiding)
Jan Dircx van den Boer

R1210 1439-1440

 

BP 1210 f.063v 03 ma 18-04-1440. (vertaling Stan Ketelaars)
Godefridus van Geldrop nzvw hr Theodericus van Geldrop investiet van Fooz en Arnoldus Spierinc ev Heilwigis ndvw voornoemde hr Theodericus droegen over aan Johannes van Ricstel nzvw Johannes Kemerlinc hun deel en recht in (1) 2 mud rogge b‑erfpacht, Bossche maat, met Lichtmis op het onderpand te leveren, gaande uit een stuk land, ongeveer 8 lopen groot, in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd aen den Mortel, in den Aerle, tussen wijlen Arnoldus Voegels enerzijds en Arnoldus Snijders soen anderzijds, (2) een b‑erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Gemert te leveren, gaande uit 5 lopen land, in Bakel, in de dingbank van Gemert, naast de plaats gnd die Mortel, tussen Petrus Kersmaker enerzijds en Wautgerus Snijder anderzijds, welke 2 mud en erfpacht van 1 mud wijlen voornoemde hr Philippus van Geldrop verworven had van Florencius zv Johannes van den Vive Eijcken. Met achterstallige termijnen. De voorwaarden in de brief en het testament van wijlen voornoemde hr Theodericus blijven van kracht.

R1210 f72v
Jan Henrick Janssn van der Hoeven heeft erfelijk verkocht een stuk land van een lopense in Gemert ter plaatse Vondervoert tussen erf Henric Arntssoen aan een kant en erf Jan vanden Pantelaer aan de andere kant strekkende van de gemene weg tot het erf genaamd dLaer, aan Marie dt w Willem van Uden alias Zaeldman

Maria dt w Willem van Uden alias den Zaeldman heeft erfelijk verkocht een stuk land in Gemert tussen erf Jan zn w Willem Bernierssoen aan een kant en erf Aert Karels aan de andere kant strekkende van de gemene weg tot erf Gerit zn w Willem Berniers aan Henric zn Jan zn w Willem Bernierssoen
Jan zn w Willem Bernierssoen (ziet af van vernadering)

R1210 f79
Michiel zn w Dirc van Borlaer een erfpacht van drie malder rogge maat van Gemert uit huis, hof en aangelag in Gemert ter plaatse die Delestraet naast erf Jan Dircssoen van Borlaer aan een kant met de andere kant naast de gemene weg met een zijde het erf Aert zn w Dirc van Espdonc en met het andere eind naast erf voorheen van Thomas Scrivers, welke erfpacht Michiel verwierf van Dirc van Borlaer
Hij draagt het over aan Goossen zn w Goossen Willemssn
Heer Claes Cuper

R1210 f85 dd 17-6-1440
Jan van Gemert de Pelser nat zn w Henrick, weduwnaar van Liesbeth dt w Aert Duysschen het vruchtgebruik in de helft van een huis en hof in Den Bosch in de wijk Hynthameren tussen Henric Bauden enerzijds en Antonis vander Oeteren anderzijds strekkend van de straat tot het water overgedragen aan genoemde Antonis

R1210 f100 dd 20-8-1440
Aert Steenwech zn w Goossen Steenwech belooft aan Claes Loenman dat hij hem in de hove op Espdonc, voorheen van Goosen Steenwech zijn vader, in de parochie Uden en in de parochie Gemert, zal vesten ten overstaan van de leenheer en het leenhof waarvan die hove te leen hangt

R1210 1439-1440 f132 dd 2-1-1440
Jan vanden Strijbosch zn w Gevartss vanden Strybosch verkocht een stuk akkerland deels akkerland en deels broekland genaamd Die Auencamp in Gemert ter plaatse Die Vondervoirt tussen Claes genaamd Coel van Strybosch enerzijds en Jan van Gemert anderzijds strekkend van Belia weduwe van Ansem van der Hofstad en haar kinderen tot aan de gemene weg en tot aan Ansem die Smyt.
Hij heeft het erfelijk verkocht aan Willem zn w Jan vanden Oventken.
Hubrecht zn. w. Emont nat. zn. w. Dirck van Gemert heeft het recht tot vernaderen.

R1210 f132v 4-1-1440
Jan vanden Strybosch zn w Gevarts van den Strijbosch, een stuk land van anderhalf lopense in Gemert ter plaatse Boekelt (=Boekent en niet Boekel) tussen erf Gevart vanden Strybosch aan een kant en het erf van Arnt vander Hosstat aan de andere kant strekkende van die Doerengrave tot het erf van genoemde Gevart. Hij verkocht het aan Willem zn w Peter Claessoen
Arnt vander Hofstad vernaderde.

R1210 f.133r 01 ma 04-01-1440. (Stan Ketelaars)
Voornoemde Johannes van den Strijbosch verkocht aan de secretaris, tbv Katherina wv Jacobus van den Strijbosch en Petrus, Gevardus, Heilwigis, Katherina, Elisabeth en Mechtildis, kv voornoemde Katherina en wijlen Jacobus, ¼ deel in (1) een stuk beemd, in Bakel, in de dingbank van Gemert, in de gemene beemden gnd die Campen, tussen Henricus Arnts soen enerzijds en eertijds Arnoldus Kathelijnen soen anderzijds, strekkend vanaf Godefridus van Erpe zvw Godefridus tot aan kvw Petrus Claes soen, (2) in een stuk beemd, in Bakel, in de dingbank van Gemert, in de gemene beemden gnd die Campen, tussen voornoemde Godefridus van Erpe enerzijds en eertijds kvw Willelmus van den Waude anderzijds, strekkend vanaf Johannes Broeckman tot aan erfgoed van de H.Geest in Gemert, belast met de ¼ gedeelten van de grondcijns.

R1210 f133r 02 ma 04-01-1440.
Arnoldus van den Hofstad, in afwezigheid van voornoemde Katherina en haar kinderen, verwerkte zijn recht tot vernaderen

R1210 f.133r 03 ma 04-01-1440. (Stan Ketelaars)
Willelmus zvw Petrus Claes soen en Petrus zvw Jacobus van den Strijbosch droegen over aan Johannes van den Strijbosch 1 malder rogge b‑erfpacht, maat van Gemert, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd in het Lair, tussen Elisabeth wv Johannes Stovensoen enerzijds en Godefridus van Gemert, Wijnricus Stoven soen en Heilwigis dv Johannes Loden Neefs anderzijds, welk stuk land Belia wv Johannes Knoeps voor voornoemde malder rogge en andere lasten verkregen had van Jacobus zvw Gevardus van Strijbosch, zoals naar hun zeggen in de brief van Gemert staat.

R1210 f163 dd 18-2-1440
Willem van den Elzen zn w Willem van den Elzen 50 solides te betalen uit een huis genaamd Gelaech tussen Herman Kathelijnensoen enerzijds en Jan Willemssoen anderzijds, welke Wouter Claes Menscharts voorheen van Art van den Elzen voor genoemde 50 solides volgens brieven van Gemert, overgedragen aan Daniel Roesmont

R1210 f185 16 maart 1440
Henrick zn w Henrick van der Heze, weduwnaar van Luytgart dt w Jan van Varlaer zijn vruchtgebruik in een erfpacht van 11 mud rogge maat van Gemert welke Goossen zn w Aert Sniedersoen betaalt en houdt aan genoemde Henrick uit het goet genaamd tguyt Ten Boer in Gemert met alle toebehoren welk goed genoemde Goossen voorheen van genoemde Henrick voor genoemde pacht in pacht verwierf zoals vermeld in brieven met het zegel van de commandeur van Byessen ivm leengoed, overdracht aan Henrick, Jan en Ancem, broers, kinderen van hemzelf en van genoemde wijlen Luytgard
(Zie ook oorkonden KADO uit 1440)

R1210 f185 dd 16-3-1440
Genoemde erfpacht van 11 mud rogge wordt erfelijk overgedragen aan Goyart van Werm zn w Goyart van Werm
Dirck zn w Jan van der Poirten, priester voor Goyart van Werm, priester, aan Henrick Henricks vander Heze zolang hij leeft de genoemde 11 mud rogge maat van Gemert uit de hoeve tgoet ten Broeck in Gemert en uit het toebehoren van die hoeve en uit al zijn andere goederen.
Jan zn w Gerit Woutertssoen van Nuenen
(Zie ook oorkonden KADO uit 1440)

R1210 f207v dd 28-4-1440 (Martien van Sleeuwen)
Daniël, zoon van wijlen Daniël Hubenzoon heeft wettig en erfelijk verkocht aan Arnoldus Bloemendaal, zoon van wijlen Johannes Bloemendaal een erfpacht van 1 mud rogge Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren uit huis, erf, hof en aangelag gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel in het Rondeel tussen erfgoed van Nicolaas, zoon van genoemde wijlen Daniël Hubenzoon van beide zijden, het ene eind de openbare weg,  het andere eind erfgoed van genoemde Nicolaas. Eveneens uit een akker land genaamd de Padeacker, groot een ½ mudzaad land of daaromtrent, aldaar gelegen tussen erfgoed van genoemde Nicolaas aan de ene zijde en Hendrik de Vrieze van Boekel aan de andere zijde, met beide einden op erfgoed van genoemde Nicolaas. Er zat nog een voorwaarde vast aan deze verkoop in geval van overlijden van genoemde Arnoldus en Belia zijn  vrouw, dochter van wijlen Johannes L… dan zou pacht weer terugkomen bij Daniël of zijn erfgenamen. Dat heeft Arnoldus beloofd aan Daniël. Getuigen Dicbier en Boest. Datum 28 april, donderdag na 4de zondag na Pasen. Toegevoegd: dat er een kopie van de transactie gemaakt moet worden  voor anderen.

R1210 f210, 7 mei 1440
Henrick Cuper van Uden een stuk land van vier lopense in Gemert ter plaatse genaamd Int goet vanden Boer tussen wijlen Ansem Goossenssoen aan de ene kant en het erf van Goyart van Scynle aan de andere kant, item een stuk land van vier lopense tussen het erf van Jan vanden Bleeck aan een kant en Dirk die Smyt aan de andere kant, item een derde deel van een weiland naast een erf behorend tot het goed genaamd tGoet Te Broeck, erfelijk verkocht aan Goyart van Wermpt
Hij belooft waarschap behalve voor een erfpacht van 22 lopense rogge maat van Gemert
Jan van Thuyftheze

R1210 f220
Lange akte (f219 t/m 220v, met nog meer akten ervoor en erna) over goederen in Erp, onder andere de watermolen van Erp, de Sluijsbeempt, .. en goederen in Deurne en Gemert
Aert zn w Henrick Andries Hoernken
Jan Emontsoen van Erp
Willem zn van Andries Hoernken
(…) een zekere kamp van Henrick Pontfyn in Gemert en met gebouwen daar op, en uit een beemd in Gemert en uit een erfpacht van 4 en een half mud rogge maat van Gemert welke Peter Boudewijn Hoeft (..) betaalt en uit een kamp met gebouwen erop in Gemert naast de plaats genaamd Aen die Hey; en uit een stuk beemd in Gemert ter plaatse Aen die Ghemunde welke cijns Hendrik Hoernken voorheen van Jacop van den Wyel verwierf;
verder goederen in Kessel en Helmond, Vechel, Berlicum, ….

f244
heer Ywaen van Cortenbach commendator van de Balije van de Biesen van de Duitse Orde (pacht uit de heerlijkheid)
Lippertus van Eyck
Willem van Eyck, man van Aecht dt van Jan van Gemert
Everart van Doernen

R1210 f279v
Willem van Merchsel zn van Jan van Merchsel aan Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert een erfpacht van 12 mud rogge Bossche maat uit huis, hof en aangelag in Gemert ter plaatse In die Pantelaerstraet tussen Aart zn w Peter Hermans enerzijds en Herman zn w genoemde Peter anderzijds en verder uit alle andere goederen

R1210 f284v dd 4-6-1440
Willem zn w Peter Claessoen belooft aan Jan van den Strijbosch zn w Gevart 32 gouden peters en een  ud rogge maat van Gemert

R1210 f374v
Goyart van Ghemert en Aert Steenwech zn w Goossen dragen over t.b.v. Heer Claes vander Dussen commendator van Gemert 30 mud rogge maat van Gemert

F387v
Her Claes van der Dussen commendator van Gemert

R1211 1440-1441

 

R1211 (1440-1441) f2v dd 17-10-1440
Emont zn w Dirc van Espdonc
Een huis, land en hof en land genaamd Den Bongartsacker en een stuk weiland Dat Hoefken gelegen in Gemert ter plaatse Espdonc tussen Aart Steenwech enerzijds en Willem zn w Henric Maessoen anderzijds strekkende van genoemde Willem tot aan de gemene weg; verder een stuk land genaamd Die Scyndeldonc tussen Aart Steenwech enerzijds en Dirck Poirtmans anderzijds strekkende van Aart Steenwech tot aan Jan van Gemert; verder de helft van goederen (weiland) in Boekel tussen genoemde Willem zn w Henric Maessoen enerzijds en Aart Gielissoen anderzijds strekkende van genoemde Willem tot de kinderen van wijlen Goyart vander Vloet; item een zille gelegen in Boekel; item een stukje wei in Boekel aan de Aa tussen Aart Gielissoen enerzijds en Hendrik wijlen Jan Goossens anderzijds strekkende van Willem zn w Henric Maessoen tot de kinderen van wijlen Goyart vander Vloet; verder andere erven van Emond behorend tot die hofstad.
Hij gaf de goederen in erfpacht aan genoemde Willem zn w Henrick Maessoen
Voor 7 lopense en het vierde deel van een lopense rogge
Een jaarlijkse erfpacht van 4 mud rogge maat van Gemert

R1211 f34
Amelis Amelis van heersel
Hubrecht Hubrechts vander Hoeven
Henrick gend Lang Heyn nat zn w hr Ansem priester

R1211 (1440-1441) f61v (niet in Gemert)
Claes van den Elzen zoon wijlen Willem een deel van 50 solidos etc uit het Gelaech etc
Welke Wouter Aert Menscharts voorheen verwierf van Aert van den Elzen
Overgedragen aan Daniel Roesmont

R1211 (1440-1441) f65 dd 21-4-1441
Aert Erijs zn w Aert Erijs een stuk land in Gemert tussen Henric Eynskens enerzijds en Willem Zaelden anderzijds strekkend  van de gemene weg tot genoemde Willem Zaelden; verder een klein stukje op dezelfde plaats tussen Willem Heynensoen enerzijds en Wouter Snyders en Yda zijn zuster anderzijds strekkende van Gerit Fyensoen tot een waterloop genaamd Waterlate
Erfelijk verkocht aan Aert Rover snijder nat zn w Aert die Rover
Belast met een hoen cijns en het derde deel van een hoen

R1211 (1440-1441) f66v dd 26-4-1441
Ansem zn w Jan die Smyt van Gemert heeft erfelijk verkocht aan Wouter Spierinc zn w Jan Hannensoen een erfpacht van 1½ mud rogge maat van Gemert te betalen uit huis, hof en aangelag in Gemert ter plaatse Vondervoert tussen Elisabeth Smolners en haar kinderen enerzijds en Jan Voderaerts anderzijds strekkende van DLaer tot aan de gemene weg; verder uit een stuk land en stuk wei genaamd Liesboemptken in Gemert tussen Die Speecdonc enerzijds en Jan Mallant en Willem van Oeyvenken anderzijds strekkende van Mette Melis en haar kinderen tot de gemene weg
met Jan zijn broer zn w genoemde Jan die Smyt

R1211 (1440-1441) f71 dd 28-5-1441
Gijsbert, Jacop en Marie kinderen van w Jan Beertensoen en hun schoonbroer Willem Peterssn van Ghizenrode man van Mette een stukje weiland in Gemert ter plaatse Den Langhenheester tussen de Heren van Gemert enerzijds en Henric wijlen Peter Scaedicx anderzijds strekkende van Willem Heynensoen tot Willem van Mercxsel zn w Jan van Merxsel
Verkocht aan genoemde Willem van Mercxsel

R1211 (1440-1441) f73v
Aert Erijs zn w Aert Erijs de helft van een stuk land in Gemert tussen Henric Eynskens enerzijds en Andries zoon van Willem Zaelden met Henric Eynskens en Elisabeth dt w Aert Erijs anderzijds strekkende van genoemde Andries tot een steeg, verkocht aan Elisabeth zijn zuster
genoemde Aert Erijs verkocht het andere deel van het stuk land naast genoemde Andries aan genoemde Andries.
Jan Nolleken

Genoemde Aert Erijs een stukje weiland in Gemert tussen Willem Heynensoen enerzijds en Wouter Snyders en Yda zijn zuster anderzijds strekkende van Gerit Fyen soen tot aan de Waterlate, erfelijk verkocht aan Aert Rover Snyder nat zn w Aert die Rover
Last van een en een derde hoen cijns

R1211 (1440-1441) f87v 20-7-1441
Jan Amelis Gerritssoen man van Aleyt dt w Ansems van der Hostat heeft erfelijk verkocht aan Dirck zn w Jan van der Poerten een erfpacht van een halve mud rogge maat van Gemert te betalen van en uit een stuk land genaamd Pelsersacker in Gemert tussen Gerit Fyensoen enerzijds en Aart zn w Peter Grietensoen anderzijds strekkende van de kinderen van w Jan Kersmeker tot aan Ansem zn w Ansem vander Hostat

R1211 (1440-1441) f88v dd 26-7-1441
Henrick van Espdonc zn w Jan van Espdonc een stuk land genaamd groeslants in Gemert ter plaatse Die Stege welk stuk land Henric van Espdonc voorheen van Willem zn w Henric Maessoen verwierf
Erfelijk verkocht aan Goossen Wolf zn w Henric Wolf en zijn zoon Gerit

R1211 (1440-1441) f89 dd 26-7-1441
Henric van Espdonc zn w Jan van Espdonc een kamp land van één malder in Gemert ter plaatse Die Haghe tussen het erf dat Goossen Wolf vandaag verwierf van Henric van Espdonc enerzijds en Jan die Langhe aan de andere kant en aan een eind en het andere eind strekkend tot de gemene weg en erf van Goossen Wolf in erfpacht gegeven aan Goossen Wolf zn w Henric Wolf voor twee mud rogge te leveren met lichtmis.

R1211 (1440-1441) f127 dd 23-12-1441
Hubrecht van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert een erfpacht van 8 lopense rogge maat van Gemert welke Alont (Alart is doorgestreept) van den Pantelaer zn w Jan vande Pantelaer betaalt uit een akker in Gemert ter plaatse op die Leygrave tussen Amelis zn w Jan Karels enerzijds en de graaf genaamd Leygrave anderzijds welke akker genoemde Alond voorheen van genoemde Hubrecht in pacht kreeg

R1211 f146
Heer Geerlinck nat zn w heer Emont van Ghemert

R1211 (1440-1441) f147 6-2-1441
Willem zn w Henrick Maessn van Ghemart met zijn zoon Hendric een stuk land in Gemert ter plaatse Int Deeldonck tussen Hendric zn w Jacobssoen Mychyelssoen enerzijds en (afgebroken); item twee stukken land op dezelfde plaats tussen Henric Jacobssoen enerzijds en de kinderen van w jan Kaerlis en anderen anderzijds erfelijk verkocht aan Jan zn w Wellen Koenensoen
Lambert Corstiaenssn van Doernen

R1211 (1440-1441) f155
Aert Vrient van Beke, man van Geerborch Jan Baliaert, een erfcijns uit goederen in Beke bij Aarle etc leengoed van de hertog van Brabant
Verder een weiland genaamd die Vondervoortse beemt groot 3 buunder in Gemert tussen de gemeynt enerzijds en Kersmekers erve anderzijds en verder een stuk land die Kemenade naast de gemeynt (beide leengoed van het huis van Gemert)

R1211 (1440-1441) f201v dd 17-5-1441
Aert Volken heeft opgedragen aan Jan zn van Dirck nat zn w Dirck van Strijbosch een huys, hof en aangelag in die Hage tussen de waterlaet die Ruyspe en een straet. Aert had dat huis verkregen van Gijsbert en Henrick, zoons van Gijsbert Karlis

R1211 f290v dd 9-12-1441 (zonder plaatsaanduiding)
Jan zn w Henrick van den Boer bellofd aan Jacob zn w Jacob Hubrechtssoen 40 gouden .. en een half mud rogge maat van Aarlebeek

R1211 f300 (niet aangetroffen)
Peter Henrix Strijbosch

R1211 f323v dd 17-5-1441
Jan zoon van Dirck nat zn van w Dirck van Stribosch (heeft betaald aan) Aert Volken 24 goudgulden

R1212 1441-1442

 

R1212 f31 dd 9-2-1442
Corstiaen zn w Ghijsbert Henrixsoen, man van Lijsbeth dt w Henrick Bloyman en Henrick Spronck zn van Jan, man van Aleyt dt w Claes Bloyman twee vijfde deel van huis, hof en aangelag in Gemert tussen Jan van Ghemert enerzijds en Willem Heynensoen anderzijds strekkende van de gemene weg tot de kinderen van wijlen Willem Wynckens; item een stuk land ter plaatse op die Laren tussen Willem Heynensoen enerzijds en Goyart van Erpe zn w Goyart en de kinderen van wijlen Willem Wynckens anderzijds strekkende vanaf die Roeyspe tot Jan die Langhe; item een stuk weiland ter plaatse op die Groeskuylen tussen Dirck van Ghemert aan beide zijden en strekkende vanaf een gemeynt genaamd die Groeskuylen tot aan de weg; erfelijk verkocht aan Goyart van Luschel zn w Henric van Luschel voor 14 lopense rogge maat van Gemert

R1212 (1441-1442) f34v dd 23-2-1442
Emont, Lijsbeth en Sophie kinderen van Jan van den Broec alias van Meircsel en w Lijsbeth dt w Emont nat zn w Dirck van Gemert en hun schoonbroer Laureyns Gerit Art Piecx man van Margriet
Vier zesde deel vanwege de dood van genoemde Lijsbeth en vanwege de dood van Jan zn van Jan vanden Broec en wijlen Lijsbeth in huis hof en aangelag in Gemert ter plaatse Inden Panthelaer tussen de kinderen van wijlen Jan vanden Panthelaer enerzijds en de kinderen van wijlen Jan Kaerle anderzijds strekkende van de gemene weg tot Gerit Rolofs en een stuk land in Gemert naast de brug tussen de kinderen van wijlen Willem Wynckens enerzijds en Dirk van Gemert anderzijds met een eind aan de gemene weg; item een stuk weiland in de gemene? weilanden van Gemert tussen Goyart van Erpe zn w Goyart aan beide zijden; verder een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert welke pacht Jan Quedens zn w Henric betaalt aan Jan vanden Broec uit goederen in Gemert; verder andere roerende en onroerende goederen die zij hebben vanwege de dood van wijlen Lijsbeth en wijlen Jan voornoemd en wat ze nog krijgen van de goederen vanwege de dood van genoemde Jan vanden Broec
Ze geven het in erfpacht aan Peter zn van Jan van den Broec en wijlen Lijsbeth
Voor 24 lopense rogge maat van Gemert te betalen aan genoemde Lijsbeth, Sophie en Laurens etc.
Hubrecht van Gemert zn w Emont

R1212 (1441-1442) f49
Everard van Doernen heeft erfelijk verkocht t.b.v. Aleid dochter van Jan Olyviers een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit een huis genaamd Cruyschot en uit 8 bunder weiland behorend tot dat huis gelegen in Bakel tussen de gemeint van Bakel enerzijds en het erf van Henrick wijlen Goossen Moedel vanden Donc anderzijds strekkende van het erf van Jorden vander Schaut en zijn kinderen tot aan de gemeint van Helmond

Lambert van Doerne zoon van Christiaan in afwezigheid van Peter Keelbreker t.b.v. genoemde Aleyd overgedragen in plaats van genoemde Everardus t.b.v. Willem van Engelen zn w Goossen een erfpacht van twee en een halve mud rogge van genoemde maat

R1212 f59v 11 juni 1442
Everart zoon w Jan zn w Everart van Haenle van Gemert
Een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert uit een zekere kamp lands in de parochie Bakel tussen de gemeynt van Gemert enerzijds en de gemeynt van Uden anderzijds en ook uit gebouwen in die kamp, welke erfpacht van twee mud rogge Deliaen dt w Aert van Hoesden ten behoeve van genoemde Deliaen en Everard en Met, haar kinderen, door dezelfde Deliana en Jan zn w Everard van Haenle volgens erfrecht voorheen van Claes zn van genoemde wijlen Everard van Haenle verwierf,
Hij draagt het over aan Everard zn w Aert Cluyssenneer
… ook uit zijn deel en uit het deel van wijlen Deliana en Mette voornoemd …

R1212 f62v
Claes van Ghemert

R1212 f73
Udula weduwe van Willem van Gemert, zoon van Roelof Molneer van Erp

R1212 (1441-1442) f68v dd 24-7-1442
Gerit van Well zn w Gerit zn w Wouter van der Vondervoert erfelijk verkocht aan Jan vander Zande zn w Jan vanden Sande een erfpacht van een mud rogge maat van Helmond te betalen in Gemert van en uit huis en hof en land in Gemert ter plaatse Aan de Dijc tussen Jan Kaerle enerzijds en Wilem Fyen soen anderzijds strekkende van de weg tot Wouter vander Hostat; verder van en uit een akker genaamd Den Grotenacker zes lopense land in Gemert ter plaatse die Audestraat tussen de kinderen wijlen Peter Grietensoen enerzijds en Jan Voderaert en Henric Arnts en anderen anderzijds strekkende van Bertout zn w Aert van Haenle tot de gemene weg; verder van en uit een stuk land ter plaatse Den Hoevel tussen Henric wijlen Alond Broecmans enerzijds en Henric Stevenssoen en anderen,

R1212 (1441-1442) f96
Jan van Rijcstel nat zn w Jan Kemerlinc een erfpacht van een mud rogge maat van Den Bosch te betalen in Gemart uit 5 lopense land in Gemert bij De Mortel tussen Peter de Kersmeker enerzijds en Wauter de Snyder anderzijds welke erfpacht Jan van Rijcstel verwierf van Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirck van Geldrop vroeger investiet van Fouz. En Aert Spierinc bezat in deze pacht en in 2 mud rogge voorheen van genoemde Goyart
Overgedragen ten behoeve van Margriet en Hilla zusters en dochters van Jan van Nyten?

R1212 (1441-1442) f108v
Jan van Varlaer zn van Henrick van der Heze verkoopt erfelijk aan Dirck zn w Gerit van der Hoeven een erfpacht van half mud rogge maat van Den Bosch uit huis, hof en aangelegen land van 4 bunder in Gemert ter plaatse in die Weyde tussen wijlen Ghybo die Snyder aan een kant en aan de andere kant strekkende van diezelfde tot aan Goyart van Gemert
Genoemde Jan en Everart zijn zoon beloven de pacht te waarborgen.

R1212 (1441-1442) f132
Aert Goossens van den Steenwech
Jan Jansn van den Kieboom
Dirck Janssn van der Poirten

R1212 (1441-1442) f156v
Goyart van Ghemart
Henrick Gerits van der Merendonck
(niet gepasseerd)

R1212 f162 dd 17-4-1442
Jan zoon van Emont Vybeeck
Huis, hof en aangelag in Gemert welk Jan zn w Jan Rolofssoen voorheen van Jan die Visscher voor schepenen van Gemert verwierf en welke Jan zn w Jan Rolofssoen …

R1212 (1441-1442) f178v dd 7-6-1442
Jan die Vryeze zn w Aert die Vryeze man van Lijsbeth dt w Ancem van Scerpenberch alle goederen van de dood van Lijsbeth van Scerpenberch zuster van w Ancem voorn. Ter plaatse genaamd Deeldonck erfelijk overgedragen aan Dirck en Lijsbeth kinderen van w Willem die Decker van Gemert

R1212 (1441-1442) f178v dd 21-6-1442
Jan zn w Amelis zn w Gerit Melissn van Ghemert een vierde deel van een stuk land in Gemert ter plaatse Die Stege tussen Goyart die Rentmeester en Aert vander Horst enerzijds en de Boerschenbeempt anderzijds strekkende van wijlen Henric vander Halle tot Goyart die Rentmeester erfelijk overgedragen aan Willem zn van Willem zn w Willem Barnyerssoen
Gerit zn w Amelis zn w Gerit Melis
(Goyart de Rentmeester is Goyart van Wermpt, die rentmeester was van de commanderij Gemert van de Duitse Orde)

R1212 f219r 09 di 03-10-1441 (Stan Ketelaars)
Bela wv Ancelmus Goeswijns soen droeg over aan Johannes zvw Johannes Jordens soen smid al haar roerende en gerede goederen, beesten {:koeien} en varend goed {:klein vee als bv schapen}, waar die zich ook bevinden.

R1212 f229 dd 15-12-1441 (zonder plaatsaanduiding)
Ansem zn Ansem zn w Bartolomeus Boschhoven en Jutta dt w Henrick van den Boer dragen over Jan vanden Bekerdijck zn w Art 40 gouden peters en 5 mud rogge maat van Beek

BP 1212 f 255r 03 di 05-06-1442. (vertaling Stan Ketelaars)
Theodericus zvw Arnoldus van der Heelderdonck gaf uit aan zijn broer Ancelmus zvw voornoemde Arnoldus van der Heelderdonck (1) een stuk land, ongeveer 3 lopen groot, in Gemert, ter plaatse gnd aen Gheen Heije, tussen Ancelmus van der Heelderdonck enerzijds en Wautgerius Arts soen anderzijds, (2) een stuk land, ongeveer 1 lopen groot, in Gemert, ter plaatse gnd aen die Tommen, tussen Mijchael van der Heelderdonck enerzijds en Johannes die Langhe anderzijds, (3) 1/3 deel dat aan hem behoort in een stuk beemd, ongeveer 1½ bunder groot, in Gemert, ter plaatse gnd in Ghenen Camp, tussen Ghevardus van Strijbosch enerzijds en Ancelmus Heijnen en zijn kinderen anderzijds, (4) 1/6 deel dat aan hem behoort in een stuk akkerland, ongeveer 1 lopen groot, in Gemert, ter plaatse gnd in die Paeschhoeve, tussen Johannes Berch enerzijds en kvw Ancelmus van der Heelderdonck anderzijds; de uitgifte geschiedde voor de grondcijnzen en thans voor een n‑erfpacht van 1 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, voor het eerst over 2 jaar (di 02-02-1445).

R1212 (1441-1442) f277 dd 27-2-1442
Henrick van Haendel zn w Aert van Haendel
Gerit van Aa, 15 gouden peters en 5 lopense rogge maat van Helmont te leveren in Milheeze

R1212 (1441-1442) f292
Henrick, Jan en Ansem broers, kinderen van Henrick zn w Henrick vander Heze aan Godert van Werme 32 …  … en 28 … ….

R1212 (1441-1442) f292
Jan zn Henrick zn w Henrick vander Heze
In genoemde cijns en 28 … draagt over aan Henrick en Ansem zijn broers

R1213 1442-1443

R1213 (1442-1443) f30 dd 5-1-1443
heer Jan van Beke zn w Lucas Meeuss van Beke geeft in erfpacht aan Aert Vrient zn w Lucas voornoemd de hoeve tgoed te Beverdijck (waarop als pachter Dirck Heynen); een buunder beempt in Beke bij Aerle aan die Aa; een buunder wei onder Gemert; een lopense land te Gemert, om 40 Beyers gulden, zolang heer Jan leeft, half op Kerstmis en half St Jan; en 16 mud rog Helmondse maat op Lichtmis na heer Jans dood.
Die pacht kan gelost worden telkens met minstens 4 mud, met 29 peters per mud.

R1213 f64 1442-1443
Jan zn. w. Jan zn w Roelof die Schoemeker van Ghemart en Jan zoon van Dirck van Strybosch man van Luytgard dr. w. Jan Roelofs voors. hun derde deel in in een stuk land in Mierlo ter plaatse Luchel tussen Wijnric van Eertborn enerzijds en Thomas de Groet anderzijds. Verder hun derde deel in een stuk land ook daar gelegen tussen genoemde Thomas en Jutta? van Eertbruggen enerzijds en Rover van Veltwick anderzijds erfelijk verkocht aan Jan die Olystoter zn. w. Wouter die Olystoter van Geldrop

R1213 (1442-1443) f107v
Laureyns vander Spanck weduwnaar van Lijsbeth dr w Claes van den Rode-ecker  het vruchtgebruik in een kamp land met huizen aen den Mortel welke kamp wijlen Claes van de Rode-ecker voorheen van Jan Scoen Wouterss van Helmont verwierf, overgedragen aan Aert Goyartss van Broechuysen, man van Ermgart dt van Laurens
Aert van Broechuysen, man van genoemde Ermgart heeft overgedragen de genoemde kamp land aan Ansem Jan Berchs
Jan van Gemert Coke

R1213 (1442-1443) f120v, 121 dd 16-7-1443
Floris zn w Jan van Vijfeyken twee mud rogge erfpacht van een erfpacht van drie mud rogge welke pacht Thomas die Scriver zn w Thomas van den Hazebosche betaalt aan Katelijn dt w Hubert van Gemert zn w Jan Zweneldensoen, wed. van Gielis Scorwegge …
Erfpacht van en uit huis, en hof bij Gemert tussen Emont van Gemert enerzijds en Hadewich dt Jan Molner(?)… anderzijds en uit 4 lopense in de kamp genaamd Die Hove tussen genoemde Hubert van Gemert enerzijds en de genoemde Thomas anderzijds welke pacht genoemde Floris voorheen van Lodewijk zn w Hubert van Gemert zn w Jan Zweneldensoen verwierf, overgedragen aan Thomas zn van genoemde wijlen Thomas Scriver

R1213 1442-1443 f156v
Jan en Wouter Spierinc broers, kinderen van w Jan zn w Henrick Maessoen van Gemert een huis en hof en aangelag in Gemert ter plaatse Boeckent tussen de gemene weg enerzijds en erf Hadewich weduwe wijlen Art vander Hostat en haar kinderen anderzijds strekkende van erf van genoemde Hadewich en haar kinderen tot de gemene weg, verkopen aan Jan zn Adam zn w Jan Joirdenssoen van Rietvoert voor twee oude zwarten en een erfpacht van een half mud rogge

R1213 1442-1443 f156v in november
Henrick die Langhe zn van wijlen Jan, bij afwezigheid (?) van Henrick zn w Ansem Goeswijnss.
Mechteld dt w Jan zn w Henrick Maess van Gemert en Jorden van der Bruggen, man van Jutta dochter van wijlen Jan Henrick Maess van Gemert draagt over ten behoeve van genoemde Jan (?)

R1213 f158 dd 26-11-1442 (onbekend welke plaats)
Gielis zn w Ansem Goeswijnssoen heeft al zijn roerende en onroerende, efelijke en gerede goederen hem erfrechterlijk aangekomen door de dood van Jan Rovers, zijn broer, zoon van genoemde wijlen Ansem Goeswijnssoen, waar dan ook gelegen, erfelijk overgedragen aan Lucas zn w Thomas nat zn w Rutger vande Donc.
R1213 f158 dd 21-2-1443
Nicolaas zn van Jan Ghenensoen heeft in afwezigheid van genoemde Lucas de goederen vernaderd.

R1213 f168v, dd 8-1-1443
Anthonis van den Velde nat zn w heer Godevart van den Velde (de Campo), priester, man van Margriet nat dt w heer Dirck van Geldrop, priester nat zn w Goyart van Geldrop heeft een lijfrente van 10 franse kronen van Heer Yewaen van Cortenbach, provinciaal van de balije Biezen van de Orde der Teutonen van de heilige Maria van Jherusalem aan meester Marten van Zoemeren ten behoeve van voornoemde Margriet tijdens haar leven uiterlijk op het feest van de heilige maagd Gertrudis van en uit hoeven behorend tot genoemde Orde gelegen in de parochie Bakel in de jurisdictie van Ghemert ter plaatse genaamd Grotel en uit andere hoeven van hen waar dan ook gelegen binnen genoemde parochie en jurisdictie en uit andere hoeven, land, visserijen en molens met toebehoren tot de Orde behorend waar ook gelegen in de jurisdictie van Gemert en de parochie Vucht en andere dorpen en de stad Den Bosch
erfelijk overgedragen aan Ghibo vanden Broec zn w Goyart

R1213 f191v, dd 13-3-1443
Goyart van Lancvelt, zn w Peter, man van Jenneke dt van Goyart van Gemert belooft Lodewijk van Helmont nat zn w heer Jan van Berlaer voorheen heer van Helmont en van Keerberghen, ridder, ten behoeve van hem zelf en van Jenneke nat dt van genoemde Lodewijk van hemzelf en door Hilla dochter wijlen Willem Metten verwekt, geeft aan genoemde Lodewijk tot de dood van genoemde Jenneke zijn nat dochter een erfpacht van zes mud rogge maat van Helmond te leveren in Helmond aan genoemde Lodewijk van en uit een zekere hoeve van genoemde Goyart van Lancvelt genaamd Hoghen Aerle gelegen in de parochies Gemert en Bakel met al zijn toebehoren en uit een huis, hof en aangelag te Gemert tussen Arnt Vrient van Beke enerzijds en Henric Arnts soen anderzijds strekkende tot de weg ter plaatse genaamd de Beverdijc

F217v
Jan Amelis Geritss, man van Aleyt dt w Ansem vander Hostat
Roelof Goyartss vander Hijndert

F227, 1443
Corstiaen Ghijsbert Corstiaenss man van Lijsbeth Henrick Bloyman
Henrick Jan Spronck man van Aleyt Claes Henrick Bloyman
Jan nat zn w Jan Tax

F232v
Heer Claes van der Dussen, commendator van het huis van Gemert

R1213 f244
Lambert zn w Willem die Gheest verkoopt erfelijk een kamp land in Gemert ter plaatse De Mortel tussen de erfgenamen van wijlen Corstiaan vanden Mortel aan een kant en en de gemeynt aan de andere kant strekkende van Aert Yewijns tot de gemeynt, aan Christoffer zn w Peter Kersmeker
Ansem Willem Janss.

F252
Jacop Marseliss die Lu
Eustaes van Hedichuysen
Tielman zn w Dirck Molneer van Vucht
Matheeus Henrick Quedens
Dirck die Lu

F255v
Lijsbeth van Hall dt w Marselis van Hogenarle
Jacop Cuper zn w Gielis
Willem en Gerit, zoons w Henrick vander Hallen

F275v namenindex
Peter van Strybosch van Blaerthem

F215 (zonder plaatsaanduiding)
Willem zoon van Wytman zoon van wijlen Willem Boer

R1214 1443-1444

R1214 (1443-1444) f10
Jan van Strybosch zn w Gevarts van Strybosch een erfpacht van 7 lopense rogge maat van Gemert welke pacht Bartaut zn w Aert van Handel betaalt aan genoemde Jan in Gemert van en uit een akker van een malder groot gelegen in Gemert ter plaatse Audestraet enerzijds en de gemene weg anderzijds en strekkende van Mette Peters en haar kinderen tot aan Gevart Gevartssoen van Helmont welke akker Bartaut voorheen van genoemde Jan voor de genoemde pacht in erfpacht verwierf erfelijk overgedragen aan Jan zn w Gerit Wouterssn

R1214 (1443-1444) f12v dd 20-11-1443
Floris Jan Vijfeyckens een erfpacht van 2 mud rogge maat van Den Bosch te betalen van en uit een stuk land van 8 lopense gelegen in Gemert ter plaatse Aen den Mortel inden Arlen met een zijde naast het erf vroeger van Aert Voegels en met de andere zijde naast Art Snyderssoen welke twee mud rogge genoemde Floris voorheen van Henrick van der Locht van Gemert zn w Aert Stanssen verwierf volgens schepenbrieven van Helmond erfelijk overgedragen ten behoeve van Jan van Craendonc zn van Lodewijk

R1214 f102 dd 25-6-1444
Goyart van Ghemart, weduwnaar van jonkvrouw Kathelijn dt w Herman van Os, heeft opgedragen aan zijn schoonzoon Goyart zn w Peter van Langvelt, man van Jenneke, de tocht in de hoeve tgoet Ten Hogen Arle met beesten en opbrengst gelegen in Gemert uit het deel van hem en van Heer Dirk van de Duitse Orde (Ordinis Theutonicorum) in deze tocht …
zijn deel van 18 mud rogge welke genoemde Goyart zn w Peter vandaag betaalt aan Goyart van Gemert
Genoemde Goyart zn w Peter geeft en betaalt Goyart van Gemert 18 mud rogge maat van Gemert zolang Goyart van Gemert leeft

R1214 f117v dd 3-8-1444
Goossen Heym bezit in Gemert goederen voorheen van Goyart van Gemert volgens schepenbrief van Gemert. Goossen Heym droeg die over aan Henric Steenwech volgens een schepenbrief van Den Bosch.

R1214 (1443-1444) f124v (f114bis)v 1444
Henrick van Espdonck een erfpacht van 50 mud rogge maat van Den Bosch welke Heer Claas van der Dussen commendator van Gemert gaf? aan Lambert van Doerne zn van Christiaan die hij geeft en betaalt aan Henric uit alle goederen van vroeger Agnes genaamd Henrix waar ook gelegen overgedragen aan Laureyns zn van Dirk Tielman van Bakel

R1214 f126v (f116 bis vo) dd 10-10-1443
Willem zn w Lambert Poytfijns zijn deel van een erfacht van een mud rogge maat van Gemert te betalen uit een stuk land in Gemert ter plaatse Aen Ghene Heide met een zijde naast Jacob Michiels en de andere zijde naast Hille vanden Eenswinckel welke mud rogge Henric en Willem zoons van w Lambert Poytfyns voorheen van Willem van den Eenswinckel verwierven erfelijk overgedragen aan Henric zijn broer

R1214 f126v (f116 bis vo) dd 10-10-1443
Thomas Tymmerman zn w Aelbert Tymmermans een stuk land in Gemert ter plaatse Int Moelenbroec tussen Goyart zn w Albert Tymmerman enerzijds en Henric van Heyst anderzijds strekkende van het erf genaamd Die Voert tot aan Dirc van Loeken; verder een stuk land ter plaatse In die Strepen tussen Ade vander Weyden enerzijds en genoemde Goyart zijn broer zn w Albert Tymmerman anderzijds strekkende van Henric Poytfyns zn w Lambert Poytfyns tot aan Henric zn w Jacob Michiels; verder een stuk land ter plaatse genaamd Die Hostat tussen Ade vander Weyden enerzijds en genoemde Goyart zijn broer zn w Albert anderzijds strekkende van Henric van Heyst tot aan de gemeynt, erfelijk verkocht aan genoemde Henric Poytfyns priester, voor een erfpacht van 1 mud rogge
Henrick Jans sLanghen

R1214 f128
Bevat transporten van Jan van Erpe aan Frederick Mychelynck

R1214 f128
Aert Leunissoen van Lancvelt, man van Gertruud dt w Jan van Gageldonc een erfpacht van 2 mud rogge maat van Eindhoven welke Marcelis Leytensoen betaalt uit goederen in Strathem bij Eindhoven

R1214 f131v (f121 bis vo) dd 25-10-1443
Jan van Erpe heeft erfelijk verkocht aan Frederick Mychelynck zn w Jacob Mychelynck een erfcijns van 13 gouden van .. gewoonlijk nobelen genoemd …  engelse ponden … 2 goudguldens gewoonlijk vroeger Rijnsche guldens genoemd .. te betalen aan Jan voornoemd van en uit een hoeve Bomen in Erp en verder uit een watermolen gelegen in Rode en verder uit alles wat tot die hoeve en molen behoort
Goyart zn w Goyart van Erpe en Jan van Erpe hebben verkocht aan genoemde Frederick een erfcijns van 12 gouden … nobelen genoemd uit een huis, hof en weiland daaraan gelegen van Goyart van Erpe in Veghel naast de kerk en op het water genaamd die Aa dat behoorde aan Leunis van Erpe; verder uit een hoeve van Goyart genaamd de Kiebomen in Gemert en uit een huis hof en weiland behorend bij die hoeve en verder uit een hoeve genaamd Bomen van Jan zelf en de watermolen van Jan voornoemd
Jan Bobnagel, snijder, draagt over aan genoemde Frederick
Frederick Mychelynck draagt de genoemde cijnsen over ten behoeve van Jonkvrouw Ermgard zijn moeder, weduwe wijlen Jacop Mychelynck

R1214 (1443-1444) f 138 (f128 bis) dd 26-11-1443
Aert Rover nat zn Jan die Leeuwe drie mud rogge en een mud .. (havene) en een mud … (orde..) erfpacht welke Jan die Leeuwe en Geertruyt zijn vrouw, dt w Willem van Middelscote in Gemert hebben welke Jan Gerit Wouterssoenssoen voorheen van genoemde Jan die Leeuwe ter pacht verwierf, verder alle goederen die behoren aan genoemde Aert Rover welke Jan zn w Gerit Wouters soensoen in pacht heeft, erfelijk overgedragen aan aan genoemde Jan zn w Gerit Wouters soensoen

F129v
Jan van Eynthouts
Henrick Aert Stansen soens soen van der Locht en zijn neef (nepos) Ghijsbert Peters van den Hoevel

F133v
Gerit van Varendael, man van Heilwich, wed van Aert Spierinc zn w Mathijs vander Hoeven
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen

R1214 f144 (f134bis) dd 20-12-1443
Heer Claes van der Dussen commendator van Gemert ten behoeve van Henrick van Espdonc een erfpacht van 5 mud rogge maat van Den Bosch te betalen uit goederen van voorheen Agnes Henrix waar ook gelegen

R1214 f180 (f170 bis)
Goyart zn w Goyarts van Erpe 2 mud rogge erfpacht maat van Gemert te betalen uit een kamp land in Gemert ter plaatse Aen Geen Hey genaamd Scoemansvelt met een zijde Dirc Wautgerssoen en de andere zijde en beide einden aan de gemene weg welke 2 mud Goyart van Gemert zn w Dirk van Ghemert aan zijn nat zn Henrick die Cuper verkocht, erfelijk overgedragen aan Jacop die Heyden.
Henrick van Espdonc

R1214 f181v dd 7-4-1444
Dirck Dirx van Hezewijc in afwezigheid van Wautger zn w Aert vander Heelderdonc goederen in Gemert welke Wautger voorheen van Kathelijn dt w Ansem van der Heelderdonc voor schepenen van Gemert verwierf
Ansem zn w Aert van der Heelderdonc

R1214 f187v dd 28-4-1444
Jacop zn w Goyarts van den Amer in afwezigheid van Wautger zn w Aert Kathelijnensoen
goederen in Gemert welke Wautger voorheen van Katelijn vander Heelderdonc verwierf

R1214 f191v dd 18-5-1444
Henrick van Helmont senior nat zn w heer Jan van Berlaer, ridder, voorheen heer van Helmond en Keerbergen, man van Katelijn, weduwe van Emont van Ghemert, zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert het vruchtgebruik van Katelijn in goederen die genoemde wijlen Emont van Gemert naliet overgedragen aan Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

R1214 f209 (f199 bis) dd 22-7-1444
Goossen Heym heeft opgedragen aan Henrick Steenwech een huis, erf, hof en aangelag van w Jan van Ghemert, later van w Wouter Spierinc van Gemert, daarna van Goyart van Ghemert, dat Goossen Heym voorheen van Goyart van Ghemert kreeg.

F237v
Heer Claes van der Dussen commendator van Gemert

F247v
Goyart van Ghemert wil opdragen aan Goyart van Lancvelt zn w Peter zijn tocht in de helft van een hoeve op Hogen Aerle. (zonder datum, niet gepasseerd), zie folio 102

R1215 1444-1445

 

f2
Goyart….

R1215 f18v dd 17-11-1444
Laureyns Dirck Tielmans van Bakel een erfpacht van 50 mud rogge maat van Den Bosch welke heer Claes vander Dussen commandeur van Gemert gaf? aan Lambert van Doerne zn van Christianus ten behoeve van Henric van Espdonck en betaalt aan Henric van en uit alle goederen vroeger van Agnes Henrix waar ook gelegen welke pacht genoemde Laurens voorheen van genoemde Henric van Espdonck verwierf, overgedragen ten behoeve van genoemde Henrick van Espdonck

R1215 f46
Peter Strijbosch

R1215 f46v
Aert van Duynhoven zn w Henrick van Duynhoven
Alart Marcelis vander Eijcken

R1215 (1444-1445) f52, 2-3-1445
Adriaan Breeckschilt, man van Aleid dochter van wijlen Jan Olyviers, hebben een jaarlijkse erfpacht van 3 mud rogge Bossche maat, van een erfpacht van 9½ mud rogge, te voldoen uit een hoeve in Helvoirt deels in Vught en in Haren welke erfpacht Aleyd voorheen verwierf van Willem van Engelen zoon van Goossen van Engelen overgedragen aan genoemde Willem van Engelen

R1215 (1444-1445) f52v, 2-3-1445
Genoemde Adriaan, met zijn vrouw zoals boven een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit
1. een stuk weiland in de Sint Petrusparochie van Vught op de plaats genaamd Noertbroeck tussen het erf van Marcelis die Lu, Gerard Scilder en de H. Geest van Den Bosch enerzijds en tussen het erf van Marcelis de Lu en de kinderen van wijlen Goyart Berwout anderzijds
2. uit een stuk weiland in dezelfde parochie op de plaats Keinsbeempt,
welke pacht Aleid, dochter van wijlen Jan Oliviers, voorheen van Willem van Engelen, zoon van wijlen Goossen van Engelen verworven had, overgedragen aan Willem van Engelen

Genoemde Adriaan, met zijn vrouw zoals boven, een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit een zekere hoeve van Evert van Doernen genaamd Cruysschot met aanhorigheden gelegen in de parochie Bakel tussen de gemeint van Bakel enerzijds en het erf van wijlen Goossen Moedel van den Donck anderzijds welke pacht Lambertus van Doerne zoon van Christianus ten behoeve van genoemde Aleid voorheen van genoemde Everardus verworven had, overgedragen aan Willem van Engelen.

R1215 (1444-1445) f60v
Amelis Henrix van den Hornick een deel dat Jan en Gevart zoons van w Gevart van den Stribosch verwierven van wijlen Dirck van den Strybosch van een stuk land in Gemert ter plaatse Goerswynckel tussen Peter Knoep aan een kant en Wouter die Smyt aan de andere kant
Verder een erfpacht van een malder rogge uit het goed genaamd die guede op Stribosch
Erfelijk overgedragen aan Corstiaen zn w Jacops die Cock

R1215 f62v dd 1-4-1445
Everart van Haendel zn w Aert van Haendel ten behoeve van Claes zn van genoemde w Aert van Haendel verkocht een erfpacht van 5 mud rogge maat van Den Bosch en te betalen in Den Bosch uit huis, hof en aangelag in Gemert tussen het erf van de Tafel vd Heilige Geest in Gemert aan een kant en een waterlaat aldaar aan de andere kant strekkende van het erf van Aert zn w Goyart Kaerle tot aan de gemene weg, en verder uit andere goederen van genoemde Everart

R1215 f125v, dd 20-8-1445
De predikheren van Den Bosch machtigen Henrick van Espdonc om renten etc in Gemert te manen

R1215 f126, 27 augustus 1445
Laureyns (geh Lens) van den Broeck pachter
Jan nat zn w heer Jan van Eyck investiet van Rycstel en Helmond, bezit cijns uit huis en heerlijkheid Gemert welke Laurens voorheen verwierf van genoemde Jan overgedragen aan Heer Jan Bruninck van de Duitse Orde

R1215 f126
Aert Rover van der Paarten (Poirten??)

R1215 f157v 1444-1445
Wouter zn w Ansem Goessenss een stuk land en wei in Gemert genaamd in die Middelschotsche beemden strekkende naast het erf Berniers enerzijds en anderzijds aan het erf van Berniers voornoemd en Jan vanden Zande en Art Philipssoen, met een eind aan den Ouden Beemd tot Jan Lodenneeff behorend en met het andere eind naast het erf van de heren Theutonen van Gemert en het erf van Berniers voornoemd. Het achtste deel van dat land en wei, welk deel Wouter zn w Ansem Goessens soen verwierf van Jan zn w Henric Korstinen soen en Henric zn van genoemde wijlen Henric, Henric Jacop Michielssoen soen, Everard Jan Everitssoens soen, Gerard Jans soen vanden Laer en Gerit zn Henric Arnt Michielssoens soen, erfelijk overgedragen ten behoeve van Gibo zn w Jan vanden Laer

F160v
Hubrecht, Emont en Zwenelt, kinderen w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Gemert
Peter van Romen (wijlen)
Corstiaen Scoermans

F160v
Aert Yedensn van Espedonc en zijn zoon Aert
Goessen Heym

R1215 f 173v 11 do 04-03-1445. Vertaling Stan Ketelaars
Heilwigis wv Libertus van Grotel droeg over aan haar dochter Hadewigis haar vruchtgebruik in (1) een stuk land, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, tussen kvw Ghibo Arts soen enerzijds en Johannes van Grotel anderzijds, (2) een stuk land, aldaar, tussen Johannes die Vrieze enerzijds en voornoemde kvw Gibo Arnts anderzijds, (3) een stuk land, aldaar, tussen erfgoed van het huis van Gemert enerzijds en kvw Hadewigis van der Eijcken anderzijds, (4) een stuk land, gnd die Aude Hostat, aldaar, tussen Johannes van Grotel enerzijds en kvw Gibo Arnts anderzijds, (5) een stuk beemd, aldaar, beiderzijds tussen Johannes van Grotel.

R1215 f 173v 12 do 04-03-1445. Vertaling Stan Ketelaars
Vervolgens droeg voornoemde Hadewigis, dv voornoemde Heilwigis en wijlen Libertus, voornoemde erfgoederen over aan Willelmus zvw Johannes Hannen. De erfgoederen waren belast met de grondcijns en een b‑erfpacht van 9½ lopen koren, maat van Helmond, voor de helft rogge en voor de andere helft gerst.

R1215 f 173v 13 do 04-03-1445. Vertaling Stan Ketelaars
Laurencius zv Theodericus Tielmans soen verwerkte zijn recht tot vernaderen.

F178v
Anthonis van den Velde nat zn w heer Godevaert van den Velde priester,
Man van Margriet nat dt w heer Dirck van Geldrop priester, nat zn w Goyart van Geldrop
Heer Yewaen van Cortenbach, provinciaal van de balije van de Biesen van de DO

F178v
Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirk van Geldrop priester, zn w Goyart van Geldrop
Gerit van Vorendael, man van Heilwich nat dt w heer Dirk van Geldrop voornoemd

F212
Roelof Goyarts van der Hijndert
Wijnrick Gerits van de Vondervoort
Jan Karles zn w Jan Karles

F212
Joost Henrix van Well
Jan Wautgerss
Gijb van Well (wijlen)
Corstiaen Berch

F212
Aert Stanss van der Locht

F217
Henrick van Baex, man van jonkvrouw Margriet dt w Henrick van Broechoven
Wouter zn w Henrick van Broechoven

F217v en 222v
De hoeve “die Hove tot Espdonc” van Goossen Goossens Steenwech En zijn zoon Aert

F222v
De zusters van Orthen

F224v
Henrick Janss van der Espdonc
Peter die Gruyter zn w Gerit

F233
Goossen Goossen Steenwech, weduwnaar van Aertken dt w Aert Rover Boest en zijn zoon Aert bezat een hoeve op Espdonc
Wouter en Margriet kinderen van w Henrick van Broechoven

F233
Henrick van Baest, man van Margriet Henrix van Broechoven
De zusters van Orthen in Den Bosch

F234
Jan van Eynthouts
Henrick Aert Stansen soens soen van der Locht
oem van Ghijsbert Peters van den Heuvel
Leunis van Gemonden zn w Jan

F234
Erf of vrijheid genaamd der heren eygendom van Ghemert

F234
Jan die Lu zn van Adam
Jan Bremmen

R1215 f244v
Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirk van Geldrop priester, een pensioen tijdens zijn leven van 10 … denarien kronen genoemd, welk pensioen genoemde Goyart van Gemert (!) voorheen van de heren Teutonen verwierf en in Gemert tijdens zijn leven betaald moet worden uit goederen genoemde heren toebehorend, overgedragen aan Jan van den Rode zoon van wijlen Willem van den Rode en Gerit vanden Vorendael zoon van Jan

Genoemde Goyart …. van Cartha dochter wijlen Ywaen van Tricht 13 mud rogge maat van Den Bosch en 13 arnoldusgulden … Jan en Gerit voornoemd ……

F283v en 284 namenindex
Peter Strybosch Henrixs

R1215 f304 dd 5-4-1445
Jan van Vaerlaer zn van Henrick van der Heeze een stuk akker van 5 bunder in Gemert naast de heide tussen de gemeynt enerzijds en Goyart van Gemert en Wautger Arts soen anderzijds strekkende van de gemeynt tot Ghibo die Snyder, welk stuk land Jan voorheen van genoemde Goyart van Gemert in erfpacht verwierf overgedragen aan Ansem zijn broer, zn van Henrick van der Heeze

R1216 1445-1446

R1216 f11v
Hubrecht van Ghemert kleinzoon van w Willem Vos

f18
Willem zn w Lambert Poytven
Aert Peter Arntss

R1216 f26v (zonder plaats) dd 17-1-1446
Willem Watermael, man van Elisabeth dt w Jan van de Leempoel een erfpacht van een half mud rogge uit een erfpacht van 9 mud rogge Bossche maat, die Willem Wytman zn w Willem Grietenzoon en Aart zn van Jan Langerbeensoen betalen aan Gijsbert, Peter en Engelbert broers en Elisabeth hun zuster, kinderen van wijlen Jan van de Leempoel, Dirk zn w Art Sporbosch en Jan zn w Henric van den Boer uit goederen die genoemde Willem Wytman en Aart Jan Langerbeenssn voorheen in pacht verwierven van Gijsbert, Peter, Engelbert en Elisabeth, Dirk en Jan voornoemd, overgedragen aan Oda dt w Jan van den Leempoel weduwe van w Dirk zoon van Art Sporbosch met haar kinderen

R1216 f48v
Hubrecht van Ghemert zn w Emonts van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert
Jan Dirx van Rietvoert

BP R1216 f54 (1445/46) dd 4-3-1446
Goyart van Erp zoon van wijlen Goyart belooft aan Jan natuurlijke zoon van wijlen Jan van Loon, anders genaamd De Guliker, een lijfrente in Overlandse Rijnsch gulden aan heer Jan Bruynincs van de Duitse Orde op St Jacob gaande uit een huis genaamd De Kieboom in Gemert met toebehoren
Jan van Erpe

R1216 f59 (Martien van Sleeuwen)
Arnoldus Steenwech, zoon van wijlen Goeswinus Steenwech heeft erfelijk overgedragen ten behoeve van de Zusters van Orthen een erfpacht van 2 mud rogge van een erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Den Bosch te leveren uit een hoeve die aan genoemde wijlen Goeswinus toebehoorde en gelegen was in de parochie Rosmalen, ter plaatse Heze, naast erfgoed dat vroeger van Arnoldus Bruystens was en Henricus van den Vosberch, en uit alle akkers, beemden, weilanden, heidevelden, en alles wat er verder bij die hoeve hoorde. Ook uit  een hoeve genaamd de Hove tot Espdonc deels gelegen binnen het rechtsbebied van Gemert, en deels in de parochie Uden en uit alle akkers, beemden, weilanden en al het andere dat bij genoemde hoeve hoorde. Ook uit een bunder beemd gelegen binnen het rechtsgebied van Gemert naast Tielkensbeemd, met een eind grenzend aan het water de Aa.  Ook uit een akker gelegen op de Espdonc, genaamd de Braeck. En uit alle recht dat aan genoemde Goeswinus en Arnoldus toekwam in bepaalde cijnzen die uit reeds genoemde hoeve voldaan moesten worden, welke 2 mud rogge genoemde Arnoldus, zoon van Goeswinus ten behoeve van zijn vader Goeswinus van Henricus van Baex verworven had, en die na overlijden van Goeswinus aan  genoemde Arnoldus zouden behoren. Arnoldus belooft alle verplichtingen van zijn kant en van de kant van wijlen zijn vader Goeswinus af te doen.
Claes Loenman

F72v
Claes zn w Peter Claess x Mechteld en zijn broers Peter en Willem

F86
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebome
Henrick Janss van den Kelre
Jan van Erpe

R1216 f89 dd 9-6-1446
Henrick van der Espdonc geeft over aan Floris van der Dussen de overige jaren van de 29 jarige huring van die nuwe tiende en die smaeltiende in Ghemert
Henrick had gehuurd van Aelbrecht Fortie van Thornauwe, stadhouder van de Balije van de Biezen en van Claes van der Dussen, commendator van de Duitse Orde

F97
Heer Jan Bruyninx, commendator van Gemert

R1216 f96  dd 5-7-1446
Ansem zn w Jan Maessoen, Amelis zn w Henric Stovensoen, Lucas zn w Thomas zn w Jan Maessoen en Jan vanden Hoernic man van Katherijn dt w Thomas voornoemd, de helft van een hoeve genaamd tGoet te Thuynen van wijlen Amelis van Milheze gelegen in de parochie Bakel ter plaatse Milheeze en de helft van het toebehoren aan genoemde hoeve van genoemde Ansem, Amelis, Lucas en Jan behalve twee houtwassen hen toebehorende waarvan een ter plaatse Die Berchvlaes en de andere ter plaatse Die Beircken gelegen, overgedragen aan Jan en Aart kinderen van wijlen Art Mickart en Jan zn w Hubert vanden Rypelberch tegen een erfpacht van 6 mud rogge maat van Helmond waarvan 2 mud rogge aan Ansem en Amelis zijn broer uit de helft van voornoemde hoeve, van de 6 mud rogge erfpacht te betalen aan Ansem voor twee derde delen en aan Amelis zn w Henric Stoven voor het andere derde deel.
Marcelis zoon van wijlen Ansem vander Eycken ziet af van vernadering.

BP R1216 1445-1446 f98 dd 7-7-1446
Henrick zn w Ansem zn w Henrick Maessoen en Everart Janss van Vaerlaer hebben verkocht aan Dirck zn w Gerits van der Hoeven een erfpacht van een half mud rogge maat van Den Bosch te betalen uit huis en hof en aangelegen grond met 3 lopense in Gemert tussen Willem Zaelden enerzijds en Yda vander Ynde anderzijds strekkende van de gemene weg tot aan een steeg genaamd die Ghoerswinckelssteeg; verder uit het derde deel in dezelfde plaats in huis, hof en aangelag op Strybosch tussen de gemeynt van Bokel enerzijds en Ansem van Vaerlaer anderzijds strekkende aan beide einde aan de gemeynt

R1216 1445-1446 f98
Pacht uit de heerlijkheid etc
Jan van Eycke nat zn w heer Jan van Eycke investiet van Helmond en Elisabeth van Rosele
En zijn broers Jan en Cornelis
Heer Ywaen van Cortenbach, commendator van de Biezen van de Duitse Orde

R1216 f101, dd 16-7-1446
Kartha dt van Yewaen van Tricht heeft opgedragen aan Gerit van Voerendael alle achterstellen van een pacht van 16 mud rog Bossche maat uit de heerlijkheid en het gericht van ghemert
Samen met vonnis en adjustitiatie

BP R1216 1445-1446 f103v dd 28-7-1446
Willem zn w Henrick Maessoen en zijn zoon Henrick hebben erfelijk verkocht aan Alart zn w Merselis van Gheneneynde een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert te betalen met Pinksteren in Gemert uit een hoeve genaamd tguet tEspdonc deels in Gemert, deels in de parochie Uden op Espdonc en uit het toebehoren van die hoeve.

R1216 f109v

Broers Coenrard en Jan, broeders van de orde der Teutonen van de balije Biesen en Claes hun broer, kinderen van Rodolph Coenen en Elisbeth dt w Jan Rovers
Meerdere akten op deze folio over goederen in Tilburg aan de Heuvel. Elisabeth wordt ook genoemd: dochter van Jan zoon van wijlen Paulus Rover cyrothecarius.

BP R1216 f109v dd 20-8-1446
Woutger zn w Aert Kathelijnensoen in afwezigheid van Gertrudis dt w Jan Rolofs beloofd een bepaald goed dat genoemde Gertrudis eerder van Ansem Kathelijnensoen verwierf voor schepenen van Gemert

BP R1216 1445-1446 f111v, dd 31-8-1446
Leunis van Gemonden zn w Jan een erfpacht van 8 mud rogge maat van Helmond uit een stuk land in Gemert ter plaatse genaamd Inden Aerle met een zijde naast Wautger Snyders met de andere zijde en met beide einden naast Peter die Kersmeker en uit een stuk land genaamd Den Eyckecker met een weiland geheel aaneengesloten gelegen in Gemert en uit huis, schuur met hofstad? en met een kamp van anderhalve bunder of daaromtrent daaraan gelegen in Gemert met een zijde naast het erf of de vrijheid genaamd Der Heren Eygendom van Gemert en anders rondom Constans genaamd Stans zoon van Henric Arnt Stanssens soen soen en uit een stuk land genaamd Smehof(?) in Gemert gelegen naast het genoemde erf of vrijheid (hereditas seu libertas) Der Heren Eygendom genoemd met een zijde en naast het erf van Constans voornoemd aan de andere kant en uit een stuk beemd gelegen ter plaatse Grotel in de dingbank van Bakel met een zijde naast het erf van het Gasthuis van Helmond enerzijds en naast het erf van genoemde Constans en uit een stuk beemd gelegen in de parochie Aerle ter plaatse genaamd In die Langbeemden, welke 8 mud rogge Leunis van Gemonden voorheen van Jan van Eyndhouts verwierf, erfelijk overgedragen ten behoeve van Laurens van den Broec nat zn van Wouter van den Broec.
Voor Heer Jan Bruynincs, commendator van Gemert

BP R1216 1445-1446 f130 dd 29-10-1445
Jan zn w Aert Vestars, man van Kathelijn dt w Claes zn w Wouter Ghebensoen een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert te leveren op purificatio in Gemert van en uit de helft toebehorend aan Corstiaen zn w Aert Ghibensoen van een hoeve gelegen in Gemert ter plaatse Die Mortel en uit het toebehoren van die hoeve, welke pacht Claes zn w Wouter Ghebensoen voorheen van Lambert zn w Lambert van Lyessel verwierf, erfelijk overgedragen aan Gerit zn w Barnier Willemssoen.

R1216 1445-1446 f209v dd 30-5-1446
Gerard wettig zn w Thomas van der Eijcken een huis, hof gelegen in het dominium van Gemert ter plaatse Goerswinckel met enerzijds naast Jan van Scoylen en anderzijds naast Everard van Strijbosch, strekkend met een eind Ansem zn w Jan Maessoen en het andere eind aan de weg, verder een stukje erf ter plaatse Goersswinckel met enerzijds en met beide einden naast Jan van Scoylen voornoemd welke genoemde erven genoemde Gerard voorheen van Thomas en Elisabeth, kinderen van een zekere Groot Maes, Robbert zoon van Robbert zoon van wijlen genoemde Groot Maes en Everart van Zon verwierf, zoals in schepenbrieven van Gemert staat, erfelijk overgedragen aan Melis zoon van wijlen Henric Stovensoen van Gemert
Henrick zoon van Jan die Langhe

R1216 f225 dd 27-6-1446
Willem zn w Henrick Maes verkoopt een stuk beemd in Gemert tussen een hoeve der heren van Ghemert enerzijds en de waterloop Ruyps anderzijds strekkend van Dirk van Gemert tot Goyart van Erpe, erfelijk aan genoemde Goyart van Erpe.

R1216 f 285v (Martien van Sleeuwen)
Henricus van Espdonc, zoon van wijlen Johannes, heeft erfelijk overgedragen aan Wilhelmus Weders, zoon van Wilhelmus Weders, een erfpacht van 2 mud rogge, Gemertse maat, welke pacht Daniël Deenkenszoon had beloofd erfelijk te zullen voldoen met Lichtmis  aan Mechteldis, dochter van wijlen Emondus van Espdonc en over onderstaand erfgoed te zullen leveren uit de helft die genoemde Mechteldis en haar zuster Anna, dochter van wijlen Emondus toekwam in huis, hof en aangelag, dat eens toebehoorde aan wijlen Emondus van Espdonc, gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, tussen de gemeint aan de ene zijde en erfgoed dat eens toebehoorde aan wijlen Johannes Kieboom en erfgoed van Nicolaas Deenkenszoon aan de andere zijde. Ook in een akker grond genaamd Roefsecker, gelegen in genoemde parochie en plaats tussen erfgoed van Arnoldus Dieliszoon aan de ene zijde en een gemeenschappelijke waterlossing genaamd een gemein waterlaet aan de andere zijde. Ook in een sesterzaad land gelegen in genoemde parochie en plaats tussen erfgoed van Elisabeth van den Arennest aan de ene zijde en erfgoed van Daniël Hubenzoon aan de andere zijde. Ook uit de helft die aan genoemde zusters placht te behoren in een stuk land gelegen tussen erfgoed van Hubertus Emenzoon aan beide zijden. Ook uit 1/4de deel dat aan genoemde zusters placht te behoren in een beemd gelegen tussen erfgoed van Mechteldis des Goedendochter en erfgoed van de kinderen van Petrus des Goedens aan de ene zijde en erfgoed van wijlen Katharina Huben aan de andere zijde. Ook uit de helft die aan genoemde zusters behoorde in een stuk beemd gelegen tussen erfgoed van Jacobus Dieliszoon aan de ene zijde en erfgoed van de erfgenamen van wijlen Katharina Hubensdochter aan de andere zijde. Ook uit 1/4de deel dat aan genoemde zusters placht te behoren in een stukje beemd geheten Trudebeemt tussen erfgoed van Lambertus Artszoon aan de ene zijde en erfgoed van Petrus Bathenzoon en Bathe Dielisdochter van de Locht aan de andere zijde. Ook uit de helft die aan genoemde zusters placht te behoren in een stukje beemd gelegen tussen het erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes van Dinther aan de ene zijde en tussen een gemeenschappelijke waterlossing, genaamd ‘t gemein waterlaet aan de andere zijde, in pacht gegeven aan genoemde Daniël Deenkenszoon door voornoemde Anna en Mechteldis zoals in brieven te vinden is. Getuigen:  Scilder en Toelinc.

R1216 f315 dd 27-5-1446
Heer Claes van der Dussen, commendator in Bernshem en Beckenvoirt geeft een kwijting aan Laureyns van Loect over 7 mud rog van het grootste deel der nog te leveren rest wegens een tiend in Ghemert voor het jaar 1444

R1216 f324v
Goyart Peters van Lancvelt bezit de hoeve tgoet Ten Hogen Aerle vroeger van Goyart van Ghemert
Willem Bernyerssn alias Fyen

BP R1216 1445-1446 f 339 dd 12-03-1446  (Milheeze)
Mathijs en Aert zns. w. Jan die Beircker, hebben onverdeeld beloofd aan Jan zn w Dirck Wellenssoen xxvii gouden peters
Genoemde broers aan genoemde Jan 9 lopens rogge maat van Helmond te leveren met Maria Lichtmis in Milheeze 6 jaar lang
Genoemde broers aan Everart zn w Peter Bathensoen xxxii gouden peters voor hun deel
Genoemde broers aan genoemde Everart 1 mud rogge Helmondse maat gedurende 10 jaar

BP 1216 f.339r 12 za 12-03-1446. (Stan Ketelaars)
Voornoemde broers Mathias en Arnoldus, kvw Johannes die Beircker, beloofden aan Wolterus zv Anselmus Goeswijns soen 16 gouden pieter of de waarde met Lichtmis over 10 jaar (wo 02-02-1457) te betalen.

BP 1216 f.339r 13 za 12-03-1446. (Stan Ketelaars)
Voornoemde broers Mathias en Arnoldus, kvw Johannes die Beircker, beloofden aan voornoemde Wolterus zv Anselmus Goeswijns soen gedurende 10 jaar, ingaande Lichtmis aanstaande (do 02-02-1447), elk jaar met Lichtmis in Milheze ½ mud rogge, maat van Helmond, te leveren, voor het eerst met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1448).

BP 1216 f.339r 14 za 12-03-1446. (Stan Ketelaars)
Voornoemde broers Mathias en Arnoldus, kvw Johannes die Beircker, beloofden aan Goeswinus zvw Anselmus Goeswijns soen 48 gouden pieter of de waarde en 9 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1447) te leveren en te betalen. De rogge in Milheze.

BP 1216 f.339r 15 za 12-03-1446. (Stan Ketelaars)
Voornoemde broers Mathias en Arnoldus, kvw Johannes die Beircker, beloofden aan Thomas zvw Amelius zvw Amelius van der Hostat 1½ mud rogge, maat van Helmond, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1447) en 1½ mud rogge, maat van Helmond, en 48 gouden pieter of de waarde met Lichtmis over 2 jaar (zo 02-02-1449) te betalen en te leveren, de rogge in Milheze.

BP 1216 f.339r 16 za 12-03-1446. (Stan Ketelaars)
Voornoemde broers Mathias en Arnoldus, kvw Johannes die Beircker, beloofden aan Anselmus zvw Anselmus van der Hostat en Johannes zv Amelius Gerits soen 24 gouden pieter of de waarde direct na overlijden van Belija wv voornoemde Anselmus te betalen.

BP 1216 f.339r 17 za 12-03-1446. (Stan Ketelaars)
Voornoemde broers Mathias en Arnoldus, kvw Johannes die Beircker, beloofden aan voornoemde Anselmus zvw Anselmus van der Hostat en Johannes zv Amelius Gerits soen een lijfpacht van 9 lopen rogge, maat van Helmond, op het leven van Belija wv voornoemde Anselmus, met Lichtmis in Milheze te leveren, voor het eerst over een jaar (vr 02-02-1448), gaande uit al hun goederen.

BP 1216 f.339r 18 za 12-03-1446. (Stan Ketelaars)
Voornoemde broers Mathias en Arnoldus, kvw Johannes die Beircker, beloofden aan Aleijdis dvw Arnoldus van der Hostat en Roverus zv Henricus Rovers soen 24 gouden pieter of de waarde en 9 lopen rogge, maat van Helmond, met Lichtmis aanstaande (do 02-02-1447) te betalen en te leveren.

BP 1216 f.339r 19 za 12-03-1446. (Stan Ketelaars)
Voornoemde broers Mathias en Arnoldus, kvw Johannes die Beircker, beloofden aan voornoemde Aleijdis dvw Arnoldus van der Hostat en Roverus zv Henricus Rovers soen 24 gouden pieter of de waarde direct na overlijden van Hadewigis wv voornoemde Arnoldus van der Hostat te betalen.

BP 1216 f.339r 20 za 12-03-1446. (Stan Ketelaars)
Voornoemde broers Mathias en Arnoldus, kvw Johannes die Beircker, beloofden aan voornoemde Aleijdis dvw Arnoldus van der Hostat en Roverus zv Henricus Rovers soen een lijfpacht van 9 lopen rogge, maat van Helmond, op het leven van Hadewigis wv voornoemde Arnoldus van der Hostat, met Lichtmis in Milheze te leveren, voor het eerst met Lichtmis over een jaar (vr 02-02-1448), gaande uit al hun goederen.

R1216 347v dd 4-7-1446
Jan en Art broers, kinderen van wijlen Art Mickaert en Jan zn w Hubert vanden Rypelberch beloven te betalen aan Lucas zn w Thomas zn w Jan Maes en Jan vanden Hoernic zijn zwager (zusters man) 60 .. 12½ gouden peters en een stuiver en 30 lopense rogge maat van Helmont in Milheeze te betalen.
Aan Amelis zn w Henrick Stovensoen 18½ peters en een peter stuiver en 7 lopense rogge maat van Helmont
Aan Ansem zn w Jan Maessoen 37 gouden peters en 2 stuivers en 14 lopense rogge genoemde maat

R1216 f347v dd 5-7-1446
Emont van Espdonc zn w Dirck betaalt aan Art zn w Peter Arntssoen

f351v en 352
Heer Jan Bruunix, commendator van Ghemert

R1217 1446-1447

 

R1217 f12 dd 22-10-1446
Floris zoon van Jan van den Vijfeycken een erf van een malder rogge maat van Gemert welke malder erf rogge Maes die Scriver zoon van Maes van Haselbosch verkocht aan Peter Copparts zoon van Jacob zn w Jan Swenelden van Gemert uit een cijns en een halve .. land of erf genaamd Die Donck gelegen midden in de hoeve van Maes voornoemd en welke malder erf rogge genoemde Floris voorheen van Jacob en Jan broers en kinderen van Peter Coppartssoen verwierf volgens Gemertse brieven; hij draagt het erfelijk over aan heer Jan van Vijfeycken priester, zijn broer.
Genoemde Floris een erfpacht van een mud rogge maat van Den Bosch uit een erfpacht van drie mud rogge welke erfpacht Thomas die Scriver zn w Thomas van Haselbosh moet betalen aan Katarijn dt w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zweneldensoen uit al het goed waarin Hubrecht stierf, gelegen in Gemert; verder uit huis en hof in Gemert tussen Hendrik Emonds van Gemert enerzijds en Hadewich dt van Jan Multor anderzijds en uit vier lopense land in Gemert in de kamp genaamd Die Hoeve tussen Hendric wijlen Hubrecht van Gemert enerzijds en Thomas anderzijds, welke pacht van drie mud rogge genoemde Floris voorheen van Lodewijk zn w Hubert van Gemert zn w Jan Zweneldensoen verwierf. Hij draagt het erfelijk over aan genoemde heer Jan van Vijfeycken priester, zijn broer met de brieven.

R1217 f72 dd 4-2-1447
Jan Broeckman zn w Daniel Nennenzn verkocht aan Lenard zn w Gobel zn w Peter Noels van Boechout een erfpacht van een mud rogge Bossche maat uit huis, land en hof van een lopense in Ghemert ter plaatse Boekout, tussen Dirck die Smyt enerzijds en de gemene weg anderzijds met een eind tot aan Bertolt die Scoemeker; item uit een akker genaamd Die Lancacker van 3 lopense aldaer tussen de Drybbeley enerzijds en genoemde Dirck die Smyt anderzijds strekkend van Amelis Ansemssoen(?), tot aan de Hubenacker; verder uit bouwland genaamd Hubenecker van een zesterzaad aldaer tussen Die Drybbeley voornoemd enerzijds en genoemde Dirck die Smyt anderzijds strekkend met een eind aan bouwland genaamd Die Lanckacker.

R1217 f150v dd 5-6-1447
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Gemert verkocht aan heer Jan van Vijfeycken, priester, een erfpacht van een mud rogge maat van Helmond te betalen in Gemert uit een huis, erf, hof en aangelag in Gemert op Pantelaer tussen Gerit Rolofssoen enerzijds en een erf vroeger van Emont zn van genoemde wijlen Emont anderzijds strekkend van de weg tot de kinderen van wijlen Wynric Marien soen

R1217 f256v dd 9-12-1446(?)
Jan van Strybosch zn w Gevart van Strybosch een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert welke pacht Bertout zn w Aert van Handel betaalt aan genoemde Jan van Strybosch uit een huis, erf en hof en bouwland daaraan gelegen in het rechtsgebied van Gemert ter plaatse genaamd Bokot (Boekent) tussen Gerit Fyensoen enerzijds en Dirck die Smyt anderzijds welk huis en hof, erf en bouwland genoemde Bertout voorheen van genoemde Jan van Strybosch in pacht verwierf erfelijk overgedragen aan genoemde Bertout zn w Aart van Handel voornoemd.
Willem van Mercsel

F268v namenindex
Peter zoon van Jan Gevartss van Strijbosch

R1217 f270 dd 13-1-1447
Jan van Craendonc zn van Lodewijk twee mud rogge erfpacht Bossche maat uit een stuk land van 8 lopense of daaromtrent in het rechtsgebied van Gemart ter plaatse genaams Aenden Mortel inden Arlen met een zijde naast het erf van vroeger Aart Voegels en met de andere zijde naast Aart Snyderssoen welke twee mud rogge Gijsbert Raesmater ten behoeve van Jan van Craendonc voornoemd voorheen van Floris zoon van Jan Vijfeyckens verwierf erfelijk overgedragen aan Floris van Vijfeycken zn w Jan

R1217 f275 27-1-1447
Jan Spruyt zn w Aart in afwezigheid van de kinderen Gerit Rolofs verkopen een erfpacht van 4 lopense rogge maat van Gemert welke die kinderen voorheen van Herman zn w Gerit zn w Herman Smolners verwierven, overgedragen aan Servaes zn w Jan van Hanelt

R1217 f294 dd 2-3-1447
Herman zn w Gerit nat zn w Herman Moelner van Vucht een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert, welke pacht Jan Machielssoen betaalt aan Dirck, Gerit, Elisabeth, en Hermana, natuurlijke kinderen van Herman zn w Dirck die Molner van Vught uit stukken land in Gemert in een zekere kamp van zekere Gevard vander Heyden tussen Dirck vanden Bleke enerzijds en wijlen Dirck van Gemert en anderen anderzijds. Een ander stuyk tussen genoemde Dirck vanden Bleke enerzijds en wijlen Wouter Emontssoen anderzijds, en het derde stuk tussen genoemde Dirck vanden Bleke enerzijds en de gemeynt anderzijds; verder een erfpacht van een halve mud rogge maat van Gemert Elisabeth dochter van wijlen Gevard vander Heyden, moeder van genoemde kinderen betaalt uit huis en hof in Gemert tussen die Rijt en Henric Smeeds, welke twee mud rogge genoemde wijlen Gerit nat zn w Herman Molner van Vught met een erfpacht van een half mud rogge voorheen van Herman nat zn w Herman Moelneer van Vught en de overige halve van genoemde twee mud voorheen Jan Voet zn w Jan Voet van Hedichuysen en Elisabeth zijn vrouw natuurlijke dochter van w Herman Moelner van Vught verwierf, overgedragen aan Jan genaamd van Loen alias die Gulicker nat zn w Jan van Loon

F299v
Een zoon van w Henrick van der Hallen
Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guyliker

F302v
Henrick Jan Spronc, man van Aleyt Claes Bloyman
Jan Claes Bloyman

F321v
Everart nat zn Jan Sonmans
Gerrit Thomass van der Eycken

F322
Willem Lucass van Ponsendael
Heilwich Maes
Bruysten Scheenart

F322v
Beel wed Willem Henric Maessn en haar zoons Willem en Jan
Herman Brant zn w Henrick

R1217 f324v dd 16-5-1447
Goyart van Ghemert het vruchtgebruik in een erfpacht van 5 mud rogge maat van Gemert uit een stuk land deels akker en deels heide van 5 bunder in Gemert naast de heide en de gemeynt enerzijds en Goyart van Gemert en Wautger Arnts soen anderzijds welk land genoemde Jan van Vaerlaer voorheen van Goyart van Gemert in erfpacht verwierf, verder een erfpacht van van 5 mud rogge maat van Gemert welke Daniel zn w Daniel Huben soen betaalt aan genoemde Goyart van Gemert uit huis en hof en aangelag in Gemert naast de heide tussen Jan vander Meer enerzijds en Ghibo Snyder anderzijds en verder naast een weg strekkende van genoemd huis tot de plaats genaamd Strijbosch tot aan de gemeynt, welk huis en hof genoemde Daniel voorheen van Goyart van Gemert in pacht verwierf, overgedragen aan Jan van Oploe

F406
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F426v
Aert van Valken
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F441v
Heer Jan Bruyninck, commendator in Ghemert

F442 namenindex
Jan Henrick Strijbosch

F455v
Heer Daniel en Godschalk en jonkvrouw Aleyt, kinderen van Godschalk Roesmont beuren een lijfrente van 20 franse kronen uit de heerlijkheid Ghemert

R1218 1447- 1448

 

F19v
Dirck Gevartss van Strijbosch, man van Engel dt w Goossen van Blakenbroeck

R1218 f125
Jan Gerit Wauterss
Willem van Rietfort zn w Jan Willem van Rietfort
Het predikherenklooster in Den Bosch

R1218, 1447-1448 Bakel f213, dd 13-11-1447
Ansem zn w Jan Maessoen een erfpacht van twee mud rogge maat van Helmond van een erfpacht van 6 mud rogge welke pacht van 6 mud rogge Jan en Aert broers en zoons van wijlen Aert Mickart en Jan zn w Hubert van Rypelsberch betalen aan genoemde Ansem voor twee derde delen en Melis zn w Henric Stovensoen voor een derde deel voor de helft van de hoeve genaamd tguet te Thuynen voorheen van Melis van Milheze in Bakel ter plaatse Milheze en uit de helft van het toebehoren van genoemde hoeve en genoemde Ansem, Melis en Lucas zns w Thomas zn w Jan Maessoen en Jan van den Hoernic … behalve twee houtwassen hen toebehorende samen met medeerfgenamen waarvan een ter plaatse Die Berchvlaes en de andere ter plaatse Die Beircken gelegen, welke helft van de hoeve met toebehoren Jan en Aert broers, zoons van w Aert Mickaert en Jan zn w Hubert van Rypelberch voorheen van Ansem, Melis en Lucas en Jan vanden Hoernic in pacht verwierven, overgedragen aan Jan van Loen alias die Guliker nat. zn. w. Jan van Loen

F257
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen
Peter Gerits die Gruyter
Jan van Erpe

F261
Aert Baelyrt (Balyart?) zoon van Thomas, man van Heilwich Amelis van der IJnden en hun (van Aert en Heilwich) zoon Amelis
Willem Wijnrick Mariensoenssoen
Lijsbeth Amelis van der IJnden
Dirk Aertss van der Heelderdonc

F261
Amelis van der IJnden (wijlen)
Bezat huis en hof tussen Tielkenshof en het water die Royspe

F262
Ansem Aertss van der Heelderdonc en zijn broer Dirk
Dirk Willem Wijntkens

F267
mr Geerling van Ghemert, kanunnik in St Oedenrode

R1218 f266v 28-4-1448
Goyart van Lancvelt zn w Peter heeft verkocht aan Alart zn w Merselis van Gheneneynde een erfpacht van 3 mud rogge maat van Gemert te betalen met Lichtmis op zijn huis van en uit een hoeve van wijlen Goyart van Gemert nu van genoemde Goyart van Lancvelt genaamd Hogenaerle deels in Bakel en deels in Gemert en uit alle toebehoren van de hoeve

R1218 f274v
De predikheren van Den Bosch
Jan Gerit Wouterss
Willem van Rietfoert, zn w Jan Willems van Rietfoert

R1218 f287
Dirck Ansems van Ghemert riemmaker

F316 namenindex
Dirck Gevartss van Strijbosch

F327v namenindex
Hubrecht van Gemert zn w Emond van Ghemert en man van Aleit nat dt w Willem van Nuwelant

F383
18-2-1444 (ander dienstjaar)
Heer Claes van der Dussen commendator van het huis van Ghemert belooft aan Peter die Gruyter 100 mud rog erfpacht Bossche maat te leveren op St Peters Stoel in Den Bosch uit het erf “Pedel” dat de commendator van de Balije van de Biesen verkregen had van de Hertog van Brabant.

F404 1444 namenindex
Jan Gevartss van Strijbosch

R1219 1448-1449

R1219 1448-1449 f22v
Goyart Goyarts van Erp bezit de hoeve Kiebomen
Joffr Eustasia dr w Claes van Brakell non van Bynderen

R1219 1448-1449 f44v dd 8-3-1449
Willem Willem Hendrik Maess verkoopt aan Hendrik Janss van Espdonk een stuk land met gebouwen erop gewonnen uit de hoeve ’t Hofgoed, vroeger van Goyart van Ghemert tegenover de kerk met vrijheden en rechten

R1219 1448-1449 f60
Henrick Poyfijns zn w Lambert Poytfyns een stuk land in Gemert ter plaatse Int Molenbroeck tussen Goyart zn w Albert Tymmermans enerzijds en Henric van Heyst anderzijds en een stuk land in Gemert ter plaatse in die Strepen tussen Adam vander Weyden enerzijds en Goyart Albert Tymmermans anderzijds en nog een stuk land genaamd die Hostat tussen Adam vander Weyden enerzijds en Goyart zn w Albert voornoemd anderzijds welke stukken land Henric Poytfijns verwierf van Thomas Tymmerman zn w Albert Tymmermans , erfelijk overgedragen aan Henric van Heyst zn w Jan van Heyst

R1219 1448-1449, f70
Jan die Langhe zn w Henrick die Langhe een stuk land genaamd die hostat in Gemert ter plaatse die Audestraat tussen de kinderen van wijlen Willem Fyensoen enerzijds en Wouter zn w Ansem Goeswijnssoen anderzijds strekkende van de kinderen van wijlen Jacop Gevarts tot aan Gerit van Well, verkocht aan genoemde Wouter zn w Ansem voornoemd

R1219 1448-1449 f70v
Gerit zn w Henrick Aertss. heeft opgedragen aan Goyart Dirc Snoec al zijn goederen in Ghemert
9-6-1449

R1219 f76 dd 28-6-1449
Sophie dochter van w Jan van den Broec alias van Meircsel en van w Lijsbeth dt w Emont nat zn w Dirck van Gemert haar derde deel van een erfpacht van 24 lopense rogge maat van Gemert welke erfpacht Peter zn w Jan vanden Broec en Elisabeth voornoemd betaalt aan Elisabeth en Sophie kinderen van Jan vanden Broec en w Elisabeth voornoemd en Laurens zn w Gerit Art Piecx soen man van Margriet dochter van Jan vanden Broec en Elisabeth voornoemd uit een erfpacht van het vier zesde deel aan Emond, Elisabeth, Sophie kinderen van Jan vanden Broec alias van Meircsel en Elisabeth voornoemd vanwege de dood van genoemde Elisabeth en vanwege de dood van Jan zn van Jan vanden Broec en wijlen Elisabeth en wat ze nog krijgen vanwege de dood van Jan vanden Broec in huis hof en aangelag in Gemert ter plaatse Inden Panthelaer tussen de kinderen van wijlen Jan vanden Panthelaer enerzijds en de kinderen van wijlen Jan Kaerle anderzijds en een stuk land in Gemert naast de brug tussen de kinderen van wijlen Willem Wynckens enerzijds en Dirk van Gemert anderzijds; item een stuk weiland in de gemene? weilanden van Gemert tussen Goyart van Erpe zn w Goyart aan beide zijden; verder een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert welke pacht Jan Quedens zn w Henric betaalt aan Jan vanden Broec uit goederen in Gemert; verder andere roerende en onroerende goederen die zij hebben vanwege de dood van wijlen Lijsbeth en wijlen Jan voornoemd en wat ze nog krijgen van de goederen vanwege de dood van genoemde Jan vanden Broec, voornoemde vier zesde deel welke Peter zn van Jan van den Broec en wijlen Lijsbeth voornoemd voorheen in pacht verwierf van Emond, Elisabeth en Sophie en Laurens voornoemd, erfelijk overgedragen aan Dirck zn w Roelof Henricx soen.
Goessen Heym (doet afstand?)

R1219 f81
Henricus van Espdonc, zoon van wijlen Johannes van Espdonc, heeft in erfpacht gegeven aan Theodericus de Cleirck, zoon van wijlen Johannes de Cleirck een stuk beemd, groot 5 zillen of daaromtrent, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, in een beemd, geheten Fyenbeempt, tussen erfgoed van Nicolaes van de Vloet Goedenzoon aan de ene zijde en tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Peter Arntszoon en Zegewigis, dochter van wijlen Theodericus van Espdonc aan de andere zijde, met een eind  tegen erfgoed van Jacobus van Haenle en Johannes van der Meer en zijn kinderen tegen de beemd geheten de Aabeemd. Ook een stuk beemd van 3 zillen of daaromtrent, gelegen in voornoemde parochie en plaats in voornoemde beemd, geheten de Aabeemd, tussen erfgoed van Daniël Roesmont aan de ene zijde en erfgoed van Zegewigis en Henricus, kinderen van wijlen Wilhelmus Heynenzoon, aan de andere zijde, een eind tegen het water geheten de Aa, het andere eind tegen de beemd geheten Kathelijne Beempt en Fyenbeempt. Er moest  grondcijns betaald worden en een erfpacht van 3 mud rogge Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en te leveren in Gemert.

R1219 f112 8-11-1449
Hendrik zn w Willem zn w Hendrick Maessoen verkoopt Frederick Mychelinck zn w Jacob een erfpacht van 1 mud rogge maat van Den Bosch uit een hoeve voorheen van genoemde wijlen Willem Henrics gelegen in Gemert en Uden ter plaatse Espdonc.

BP R1219 1448-1449 f188v
Henrick Meeus van Meerlaer man van Geertruyt Dirck Gerrits van der Hoeven

BP R1219 1448-1449 f188v
Dirk vander Hoeven zn w Gerit vander Hoeven een erfpacht van een half mud rogge maat van Den Bosch uit huis hof en aangelag van Henrick zn w Ansem zn w Henrick Maessoen in Gemert tussen Willem Zaelden enerzijds en Yda vander Ynde anderzijds; verder uit het derde deel in huis en hof ter plaatse Strijbosch van Everart zn w Jan van Vaerlaer, tussen de gemeynt van Bokel enerzijds en het erf van Ansem van Vaerlaer anderzijds; welke pacht genoemde Dirk voorheen van Henric? verwierf ?

BP R1219 1448-1449 f188v en 189
Dirk zn w Gerit vander Hoeven een erfpacht van een half mud rogge maat van Den Bosch uit huis hof en aangelag in Gemert ter plaatse In Die Weijde tussen wijlen Gisbert(?) die Snyder enerzijds en anderzijds welke erfpacht Dirk voorheen verwierf van Jan van Vaerlaer zoon van Henrick van Heze

F259
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Peter Janss van Mercsel
Dirck Dirck Ywijns

F259
Lambert van der Roest
Emont zn Emont van Ghemert

F267v, F349v en 351
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F346 namenindex
Matheeus van Haendel zn w Aert van Haendel

R1220 1449-1450

R1220 f28v dd 19-12-1449
Lijsbeth dr w Michiel zn w Henric vander Beke
8 vat rogge maat van Gemert van 10 vat rogge erfpacht uit een stuk land naast het erf genaamd Der Heren Eeussel tussen Henric zn w Gevart vander Heyden enerzijds en Michiel vander Heyden anderzijds welk stuk land Henric genaamd Heynen swager en de zusters van Henric (rood is toegevoegd boven het doorgestreepte) vanden Kyeboem voor de genoemde 10 vaten rogge voorheen van Michiel zn w Nesen vander Beeck hun zuster verwierf, …. 8 vat rogge van de genoemde 10 vat erfpacht welke 10 vat rog Henric met de zusters van Henric vanden Kyeboem moet betalen aan Henric zn w Gevard Gevarts uit een stuk land Int Goerswinckel met een zijde naast het erf dat was van w Michiel Nesensoens en met de andere zijde naast Amelis vanden Broeck en uit een stuk land Aen den Nederen Ecker met een zijde naast Jan van Rietvoirt en met de andere zijde naast Jan Maessoen welke stukken land genoemde Henric en de zusters van Henric vanden Kyeboem voor die tien vat rogge … welke voorheen Henric zn Gevart Gevarts ter pacht verwierf
En uit een stuk land Int Goerswinckel met een zijde naast Elisabeth der Beghine en met de andere zijde naast Jan Hannen Knoeps welk stuk land Henric Heynen swager en de zusters van Henric (rood is toegevoegd boven het doorgestreepte) vanden Kyeboem …. 10 vat rogge .. Henric zn w Gevart Gevarts in schepenbrieven van Gemert
Overgedragen aan Jan zn w Jan van Loen van Gemert
Was Henrick van den Kieboem een schoonbroer van Michiel Nesensn van der Beeck?

R1220 1449-1450 f35 en 35v
Dirck van Hezewijck zn w Dirck, man van Lijsbeth dr w Dirck Pluchaze zn w Jan Fyssiensoen het vruchtgebruik van een erfpacht van drie mud rogge maat van Gemert welke pacht Aart nat zn Ywain Goyartssoen betaalt aan Jutta de weduwe van w Dirck Pluchaze en Lijsbeth, Jutta, Katharina haar kinderen
Te betalen uit het vierde deel van goederen van w Jan Fyssiensoen in Gemert ter plaatse Mortel
.. Dirck van Heezewijck en Henric die Clerck …
Overgedragen aan Philip, Dirck, Jan, Mechteld, Jut en Bertha kinderen van Dirk en wijlen Lijsbeth
Dirck en Jan, voornoemde broers en Mechteld, en Jutta hun zusters dragen over aan Philip hun broer, zn w Dirc van Heezewijck en wijlen Elisabeth voornoemd
Dirck van Gemert zn w Dirck van Gemert … Aart van Erpe ..

F52v
Frederick Mychelinc zn w Jacop
Peter Gerits der Gruyter
Willem Henrick Maess(+), bezat een hoeve op Espdonc

R1220 f128v (Martien van Sleeuwen)
Johannes, zoon van wijlen Henricus, zoon van wijlen Arnoldus van Stiphout, heeft erfelijk overgedragen ten behoeve van Gertrudis, weduwe van wijlen Johannes, zoon van Arnoldus Maeszoon van Gemert: de helft van een jaarlijkse erfpacht van 2 mud rogge, Erpse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis uit een hoeve genaamd Stroelkenshoeve, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en alles wat daarbij hoort. Ook uit 2 stukken land gelegen in genoemde parochie van Uden ter plaatse genaamd in het Udensche Goer, welke pacht van 2 mud rogge genoemde wijlen Henricus, zoon van wijlen Arnoldus van Stiphout had verworven van Johannes, zoon van Arnoldus Maeszoon van Gemert. Johannes  beloofde alle verplichtingen en aanspraken van zijn kant en van de kant van genoemde wijlen Henricus, zoon van wijlen Arnoldus van Stiphout en alle erfgenamen en opvolgers van genoemde wijlen Henricus af te doen.

R1220 f180v 7-1-1450
Dirck van Ghemert verkoopt aan Gerit zn w Gerits van Vladeracken een erfpacht van 5 mud rogge maat van Gemert te betalen uit een zekere hoeve in Gemert met zijn toebehoren waar ook gelegen.

R1220 f181
Dirck van Gemert zn w Dirck van Ghemert t.b.v. Jan Monix geeft en betaalt aan Jan een cijns van 10 mud rogge maat van Gemert gedurende het leven van Foyssa vrouw van genoemde Dirck dt w Jan van Gemonden van en uit goederen van genoemde Dirck waar dan ook gelegen.

R1220 f199 23-2-1450
Goyart van Erpe zn w Goyart van Erpe en Jan van Erpe verkopen aan Frederick Mychelynck zn w Jacob Mychelynck een erfcijns van 12 gouden denarien genaamd nobelen (verder over de waarde ervan) te betalen aan genoemde Jan van en uit grond, hof en aanbehoren gelegen in Vechel naast de kerk bij het water genaamd de Aa en verder uit een zekere hoeve van genoemde Goyart genaamd Kiebomen in Gemert met toebehoren en van en uit een hoeve genaamd Bomen van Jan gelegen in Erp en uit een watermolen van Jan gelegen in Rode en uit de bijbehorende hoeve etc.

R1220 f209v 19-3-1450
Lijsbeth dt w Michiel Nesensn van der Beec 7 vaten rogge erfpacht maat van Gemert te betalen uit een stuk land tussen Jan die Snyder vander Beeck en de gemene weg welke stuk land Jan die Snyder vander Beec voorheen van genoemde Michiel in pacht kreeg; verder uit een stuk land dat voorheen toebehoorde aan Wouter vander Beec gelegen Int Goerswinckel met een zijde naast Jan Wouterssoen en met de andere zijde naast Amelis vande Laer welke stuk land genoemde Jan die Snyder vander Beec in bezit had in Gemert overgedragen aan Jan zn w Dirck Wellens

R1220 f217v 18-4-1450
Willem zn w Jan van Mercxsel het vruchtgebruik in het zesde deel van huis, hof en aangelag in Gemert ter plaatse Pantelaer tussen de kinderen van wijlen Jan Kaerles enerzijds en een gemene steeg anderzijds strekkende van Gerit Roelofs tot aan de gemene weg; verder in het zesde deel van in huis en hof en land genaamd Den Molenecker in Gemert tussen Dirck van Gemert enerzijds en wijlen Willem Wynkens en zijn kinderen anderzijds strekkende beide einden aan de gemene weg; Verder in het zesde deel van een zille weiland ter plaatse In Gheen Campen tussen de kinderen wijlen Ansem vander Heelderdonc enerzijds en Henric vander Hostat en anderen anderzijds strekkende tot Goyart van Erpe zn w Goyart; verder het zesde deel van een erfpacht van een mud rogge welke Henric Queden betaalt aan genoemde Jan van Mercxsel uit land in Gemert
Overgedragen aan Willem zijn zoon en aan wijlen Ermgard zijn vrouw dt van w Jorden van den Walschoet

R1220 f217v
Willem zn van Willem en wijlen Ermgardis voornoemd het zesde deel in een erfpacht van .. aan Peter zn w Jans van Mercxsel etc
Hubrecht zn w Emont van Gemert nat zn w Dirck van Gemert

R1220 f229
Lijsbeth dr w Jan van Houbraken en Jan Gielis Grietensoen, man van Kathelijn Jan van Houbraken
Erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert uit huis, hof en aangelag in Gemert ter plaatse In die Dele met een eind en een zijde langs het huis genaamd fGoet ter Beverdijc en met de andere zijde naast Henric Arntssoen en Willem des Yeghers en Heynman Kater welke twee mud Aart van Houbraken voorheen verwierf van Goyart Dircssoen vanden Felloert
Overgedragen aan Rutger natuurlijke zoon van Roelof Lonijs

R1220 f229v 11-6-1450
Jan van Stribosch zn w Gevart van Strijbosch
heeft een erfpacht van 8 lopense rogge maat van Gemert welke pacht Wouter die Snyder zn w Jan die Snyder moet betalen aan genoemde Jan van Strijbosch uit een akker van 6 .. in Gemert ter plaatse Die Kemenade tussen Willem Heynensoen aan beide zijden; bovendien uit een stukje land van 1 lopense bij een weg genaamd Molenwech tussen de gemene weg enerzijds en Willem Heynensoen en anderen, welke akker en stukje land genoemde Wouter die Snyder voorheen van genoemde Jan van Strybosch in pacht kreeg,
erfelijk overgedragen aan Willem zn w Hartman Saesten
Akte ook in DOZA aanwezig, nummer 3653

BP R1220 1449-1450 f235
Aert Thomas Baelyuwe, man van Heilwich Amelis van der IJnden
Aert Rover die Scoemeker(+)
Lijsbeth Amelis van der IJnden
Rover zn Henrick zn w Aert Rover die Scoemeker

BP R1220 1449-1450 f235
Lijsbeth Amelis van der IJnden wed. Henrick van Spul en haar kinderen Amelis, Jan, Henrick, Goyart, Yda, Lijsbeth, Heilwich, Hilleke, Kathelijn en Margriet

BP R1220 1449-1450, f287v
Henric zn w Ancelm Goezewijnssoen heeft beloofd te zullen geven en betalen aan Jan, zn w Jan Joirdenssoen, een erfpacht van tien mud rogge Bossche maat, te betalen uit alle erfgoederen van genoemde Henric die hij nu heeft en zal hebben op welke plaats dan ook in Gemert.

R1220 f300v namenindex
Matheeus van Haendel

F306
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

R1220 f318, 15-6-1450
Philip zn w Dirc van Hezewijc een erfpacht van 3 mud rogge maat van Gemert welke pacht Aert nat zn Ywan Godevartssoen moet betalen aan Jut wed. van Dirck Pluchaze zn w Jan Fyssienss en haar dochters Lijsbeth en Katelijn uit het vierde deel van een hoeve van Jan Fyssiensoen in Gemert ter plaatse Mortel met toebehoren van welke pacht vijf zesde delen voorheen van Dirk en Jan broers en Mechteld en Jutta zusters kinderen van genoemde Dirck verwierf
Overgedragen aan Willem zn w Willem Bernierssoen

R1220 f318v, 15-6-1450
Goyart zn w Goyarts van Erpe verkoopt een hofstad in Gemert tussen Henric Stewech enerzijds en Dirck van Gemert anderzijds strekkend van de gemene weg tot aan Dirck van Gemert met de vrijheid behorende tot deze hofstad
aan Jan Weders t.b.v. hem en zijn moeder Belya, weduwe van Willem Weders, en t.b.v. haar andere kinderen

F330v, 247v
Heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert
Henrick van Espdonck Janss.

R1220 f355
Gerit zn w Thomas van der Eycken twee gouden kronen door Aert Berwout te betalen met Lichtmis (…) welke twee kronen genoemde Gerit eerder van Hadewich dt w Jan Maessoen verwierf.

R1221 1450-1451

 

R1221 f6 dd 20-10-1450
Dirck die Lu ziet af van vernadering ten gunste van Jan Weders zn w Willem en Belya en de andere kinderen van wijlen Willem, aangaande een hofstad die vroeger van w. Goessen Knoden in Gemert was en die verkocht was aan genoemde Jan ten behoeve van hem en van Belya zijn moeder en de andere voornoemde kinderen, door Goyart van Erpe zn w Goyart.

BP R1221 1450-1451 f25v dd 17-12-1450
Henrick nat zn w Ansem Henrick Maessoen heeft erfelijk verkocht t.b.v. de vicarissen beneficianten in de St Jans kerk in Den Bosch een erfcijns van 10 solidos van en uit een lopense rogland in Ghemert ter plaatse Aen den Beverdijck tussen het erf van Aleyt dt w Aert Michielssoen enerzijds en het erf van Ansem zn van genoemde wijlen Aert anderzijds strekkende van de dijk voornoemd tot het erf van Hendrik wijlen Jacob Michielssoen.

R1221 f47v
Rutger nat zn Roelof Lonijs een erfpacht van 2 mud rogg maat van Gemert uit huis en hof in Gemert ter plaatse Die Delen welke cijns voorheen Elisabeth dt w Jan van Houbraken en Jan zn w Gielis Grietensoen verwierf … weduwe … Bathensoen en Gielis zn Grevenbr.. zn w Dirck Albertssoen en …. in Kessel …. Welke genoemde Albert voorheen van Gielis Colne zn van Dirck Colne verwierf (voorgaande en volgende moeilijk te ontcijferen)

R1221 f64 dd 4-3-1451
Aert Henric van Duynhoven geeft in erfpacht aan Marcelis Alart Marcelissoen van Genen Eijnde huis etc

R1221 f132v
Heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert

R1221 f222 dd 19-10-1450
Henricus van Espdonc, zoon van wijlen Johannes van Espdonc, heeft erfelijk overgedragen ten behoeve van de kapel van de maagd Maria in de parochie van Gemert, ter plaatse Haenle een erfpacht van 2 mud rogge, Gemertse maat, welke pacht Arnoldus van der Stegen, zoon van wijlen Egidius van der Stegen, had beloofd erfelijk te voldoen met Lichtmis aan Johannes van der Meer, zoon van wijlen Goeswinus van der Meer, en in Gemert te leveren uit huis, erf en hof, en aangelegen erfgoederen gelegen in het rechtsgebied van Gemert, ter plaatse aen gheen heyde, tussen erfgoed van Deenken Deenkenszoon aan de ene zijde en erfgoed van Everardus Claeszoon aan de andere zijde. Ook uit een stuk land gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, ter plaatse geheten Pedeleers Hoeve. Ook uit een stuk beemd in genoemde parochie en plaats, geheten de Audenbeempt. Ook uit een stuk beemd genaamd de Donc, gelegen in de parochie Uden. Ook uit een stuk land gelegen in de parochie Gemert ter plaatse Int Goerswinckel, welke voornoemde erfgoederen reeds genoemde Arnoldus van der Stegen van Johannes van der Meer in pacht had verkregen. Ook uit een stukje beemd, geheten het Weertken, gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, tussen erfgoed van Daniël Hubenzoon en de kinderen van wijlen Wilhelmus de Cleirck aan de ene zijde en verder het erfgoed van Wilhelmus Heynenzoon van alle kanten, welk reeds genoemd stukje bovengenoemde Arnoldus Verstegen tot grotere zekerheidsstelling van genoemde pacht aan genoemde Johannes van der Meer als onderpand had gesteld en welke pacht van 2 mud rogge Lambertus van Doernen, zoon van Christianus, ten behoeve van voornoemde Henricus van Espdonc, van Arnoldus en Luytgardis de oudere, en Luytgardis de jongere, kinderen van wijlen Gerit van der Meer, zoon van wijlen Goeswinus van der Meer, Johannes de Smit, Jacobus, zoon van wijlen Gerardus Meliszoon, Goeswinus, Nicolaas, broers en Batha hun zuster, kinderen van wijlen Arnoldus de Haze had verworven zoals te vinden in brieven. Getuigen: Water en Pijnappel. Datum 19 october.

R1221 f222 dd 29-10-1450
Henrick zn w Jan van Espdonc een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert uit een huis en hof en aangelag in Gemert tussen een erf van de Tafel vd H geest in Gemert en het gasthuis (hospitale) aldaer enerzijds en de waterloop die Ruysp anderzijds welke pacht Goyart Baest ten behoeve van Henric zn w Jan van Espdonc verwierf van Alard zn Willem Wijnrixsoen. Hij draagt het over aan de kapel van Haenle.
(zie ook oorkonden betreffende de kapel van Handel 15-6-1439)

R1221 f224 dd 29-10-1450
Goossen de aude zn w Goossen Lucassn. die Fraey verkoopt aan Goyart Peters van Lancvelt een huis, erf, hof en aangelag bij Fellenoert
Goossen de jonge zn w Goossen Lucass die Fraey vernadert dat huis etc (op dezelfde dag)

R1221 f227v
Gerit zn w Gerit van Plese, weduwnaar van jonkvrouw Dierxken dr w Goyart van Ghemert
Het vruchtgebruik van 12 mud rogge maat van Gemert welk wijlen Goyart van Gemert gaf aan zijn dochter Dierkske in huwelijksgift t.b.v. haar en Gerit zijn schoonzoon jaarlijks te leveren op Maria Lichtmis te Gemert uit al zijn goederen in Gemert erfelijk overgedragen aan Reynsa dochter van hem en van jonkvrouw Diercske

R1221 f233v dd 7-12-1450
Belia weduwe van wijlen Willem Sweders, dt w Jan Wellen Koenen, het vruchtgebruik in een stuk land in Gemert ter plaatse Int Eeldonc tussen Willem Heynensoen enerzijds en Jacob Michiels anderzijds welk stuk beemd Jan zn w Willem Koenensoen voorheen  van Goyart van Gemert verwierf erfelijk overgedragen aan Jan zoon van haar en van genoemde wijlen Willem Sweders

R1221 f244 dd. 9-1-1451
Jan zn w Hubert van Rypelberch zijn derde deel in de helft van een hoeve genaamd tgoet Te Thuynen voorheen van Melys van Milheze gelegen in Bakel ter plaatse Milheze en uit het toebehoren van genoemde hoeve van Ansem zn w Jan Maessoen en Melis zn w Henric Stovensoen, Lucas zn w Thomas zn w Jan Maessoen en Jan van den Hoernic behalve twee houtwassen, waarvan een ter plaatse Die Berchvlaes en de andere ter plaatse Die Beircke gelegen welke Jan en Aert broers, zoons van w Aert Mickaert en Jan zn w Hubert van Rypelberch voorheen van Ansem zn w Jan Maessoen, Melis zn w Henric Stovensoen, Lucas zn w Thomas zn w Jan Maessoen en Jan vanden Hoernic in pacht verwierven, overgedragen aan Jan en Aert broers, kinderen van w Aert Mickaert voornoemd.

R1221 f244v 12-1-1451
Amelis zn w Henrick Aerntsn van den Hoernic heeft een stuk weiland in Gemert ter plaatse Die Voert tussen erf Goyart van Erp zn w Goyart aan een kant en het erf van Dirk Eynskens en Jan van Ghemert aan de andere kant strekkende van erf Jan van Ghemert tot aan het erf van de kinderen van w Aert Kathelynensoen en het erf van Ansem van Lenen, erfelijk verkocht aan Dirck Gevartssn van den Strybosch
Henrick Amelissn van der Hostat in afwezigheid van Dirc

BP R1221 (1450-1451) f251, 28-2-1451
Everart van Doerne, zn w Gevart van Doernen heeft verkocht ten behoeve van meester Marten van Zoemeren kanunnik in Den Bosch een erfcijns van 20 goudguldens (overlense Rijnsguldens genoemd) met een waarde van vier kronen genaamd koervorsten, te betalen uit zekere hoeve Cruysschot, voorheen van Gevart van Doerne tussen genoemde Everard zijn zoon gelegen in Bakel met alle toebehoen op welke plaats dan ook, verder uit huis en schuur en andere gebouwen, hof, 6 mud bouwland, 19½ buunder wei en 12 buunder beemd, alles aan elkaar gelegen, gelegen naast de gemeint van Bakel enerzijds, het water genaamd de Aa, naast een beemd genaamd Moedelsbeempt, vroger van Jan van Gerwen, nu van zijn kinderen, en naast de Commandeursbeempt anderzijds strekkende van de gemeint van Helmond tot aan het erf van Joorden vander Schaut; verder uit de genoemde beemd des Commandeursbeempt genaamd van 8 buunder gelegen ook in Bakel tussen genoemde Moedelsbeempt enerzijds en de overige genoemde erven van genoemde Everardus. Verder uit een zekere hoeve van Everardus in Deurne ter plaatse tHaghe eynde te weten huis, schuur, en andere gebouwen, hofdaaraan gelegen van 2 bunder land gelegen naast de gracht behorend tot het leengoed van Everardus enerzijds en het erf van Jan Hacken anderzijds en een eind, strekkende met het andere eind aan de openbare weg. Verder uit erven die behoren bij genoemd huis, in de akkers van Doerne in meerdere percelen ter grote van drie mud land; verder uit beemden en weiland van 5 bunder of daaromtrent gelegen aan het eind van de akker van Doerne tussen het water genaamd de Aa enerzijds en de erven van Jan van de Water, Jan Hacken en Rutger Maes en anderen anderzijds strekkende met een eind aan het erf van heer Marcelis vanden Boghart, priester. Verder uit een huis met hof en kamp land daaraan gelegen van twee mud gelegen in Doerne ter plaatse tHaghen eynde tussen het erf van Jan Hack en Henric de Bruyn enerzijds en een steeg van de kinderen van Andries vander Haghe anderzijds strekkende van genoemde steeg tot aan de gemene weg; Verder uit drie bunder weiland genaams Eussel in Doerne tussen het erf van genoemde kinderen van Andries vander Haghe enerzijds en het erf van Jan Hacke, Jan van Rut, en Jan vanden Water anderzijds strekkende van het erf van Rutger Maes tot het water genaamd die Aa; Verder uit alle andere erven en goederen, zowel cijnsgoed als allodiale in cijns uitgegeven goederen van Everardus, een erfpacht van 5 ½ mud rogge Bossche maat van Willem van Engelen, een erfpacht van 4 mud rogge Helmondse maat van Dirk de Visscher en een erfpacht van 3 mud en 2 lopense rogge Helmondse maat aan Everard te betalen in het huis van Gevaert uit genoemde des Commenduersbeempt en een erfpacht van 8 lopense rogge Helmondse maat van Jan van Rut en een erfpacht van 7 lopense rogge Helmondse maat van Jan vanden Water uit genoemd huis, hof en kamp.

R1221 f259, 25-2-1451
Jan van Strybosch zn w Gevart van Strybosch een erfpacht van 1 ½ mud rogge Gemertse maat welke pacht Dirck Tac die Smyt van Gemert betaalt uit een stuk weiland in Gemert naast de Groezeculen tussen het erf Goyart van Erp zoon wijlen Goyart van Erpe en Jan van Gemert enerzijds en de gemeint genaamd Groezeculen anderzijds welk stuk weiland Dirk Tac de Smyt van Gemert voorheen van genoemde Jan van Strybosch in pacht verwierf, overgedragen aan genoemde Dirk Tac

R1221 f280 dd 22-5-1451 sabato post jubilate
Everardus, zoon van Johannes van Vaerlaer, heeft bij afwezigheid van Egidius, zoon van voornoemde wijlen Johannes, geboden tot terugkoop krachtens het naastingsrecht van: alle erfgoederen in de parochies Uden, ter plaatse Boekel, en Gemert, welke erfgoederen genoemde Egidius van zijn zus Luytgardis, dochter van genoemde wijlen Johannes van Vaerlaer, verworven had ten overstaan van   schepenen van Gemert, zoals hij zei en bevestigde.  Getuigen: Bathenzoon en Lu. Datum: 22 mei, zaterdag na 3de zondag na Pasen.

R1221 f291
Willem Wilems vander Eijcken (bezit 1/3 deel in de hoeve Berckven)
Alart Marcelis van Genen Eijnde

R1221 f335v
Jan Hubrecht Zweneldenzoon van Gemert

R1222 1451-1452

 

R1222 f8v dd 24-11-1451
Broeder Jan Huben van de Predikheren van Den Bosch, een stuk land in Gemert ter plaatse In Die Campen tussen Henrick Jacopssoen enerzijds en Willem zn w Gerit Fyensoen en Henrick vanden Loect en nog anderen anderzijds strekkende van het erf genaamd Ploesterdonc tot aan Aert vander Oesterbraken zn w Jan vander Oesterbraken, Jan vanden Eenswinckel en nog anderen. Hij heeft het verkocht aan de genoemde Aert vander Oesterbraken;

R1222 1451-1452, f17
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert; de tienden behorend tot het huis van Gemert gelegen in Bakel ter plaatse Milheeze
Gerit Jans van Vorendael
voor 12 jaar; 25 mud rogge maat van Gemert

R1222 1451-1452 f17
Gerit Jans van Vorendael heeft erfelijk verkocht aan Henrick van Espdonc zn w Jan een erfpacht van drie mud rogge maat van Gemert te betalen uit huis, hof en aangelag van 14 lopens gelegen in Ricstel tussen het convent van Bynderen en het erf van het altaar van St Jan Evangelist in het kasteel (castra) van Ricstel enerzijds en Hubert zn w Jan Hubensoen en zijn kinderen en Henrick zn van genoemde w Jan Hubensoen en Heilwigh Floren en haar kinderen anderzijds strekkende met beide einden aan de gemene weg; verder uit een stuk weiland van 2 ½ bunder gelegen in Aarle ter plaatse Die Nuwebeemden tussen het erf behorend tot de hoeve Vander Brake en Willem van Ghent enerzijds en Jan Moeyen en Henric van Luyten en zijn kinderen amderzijds strekkende met beide einden aan de gemeynt

R1222 1451-1452, f60 dd 11-5-1452
Jan zn w Henric Stovensoen al zijn roerende en onroerende goederen waar ook gelegen erfelijk overgedragen aan Amelis zijn broer

R1222 f69v dd 14-6-1452
Alont zn w Marcelis van Ghenen Eijnde aan Goyart Goyarts van de Hoeven
1/3 deel van de helft van alle beesten op de hoeve Moersel van het huys van Postel
2/3 deel van alle landbouwwerktuigen

R1222 f71 dd 19-6-1452
Bertout van Autheusden zn w Jan, man van Hille dt w Willem Fyensoen een mud rogge erfpacht maat van Gemert te betalen uit huis, hof en aangelag gelegen tussen Gooeswijn Cnoden en de kinderen van Jan Maessoen met beide einden aan de weg; item uit een stuk land gelegen achter Die Kemenade tussen wijlen Lucas van Beke en … vanden Bleke; item uit een erf op Die Berchlaeren tussen wijlen Lucas van Beke en Willem Heynensoen en Dirck Jan Roverssoen; item uit een stuk land ter plaatse By die Vedereyck met een zijde naast het erf van wijlen Lucas van Beke met de andere zijde en twee einden aan de weg genaamd Die Vaerweghe; item uit een eeuwsel genaamd Eeusel ter plaatse genaamd In gheen Voert tussen de kinderen van Jan Snyders en het erf genaamd Die Laren, welke mud rogge Willem Fyensoen alias Barniers soens soen van Erpe voorheen verwierf van Jan vander Vondervoert,
hij heeft het overgedragen aan (de secretaris?)
Genoemde Lambertus heeft het genoemde mud rogge overgedragen aan meester Arnoldus ten behoeve van genoemde Bertout op 20 juni.

R1222 f72 dd 23-6-1452
Jan zn w Wautgher Arntssoen een huis, hof en stuk land in Gemert ter plaatse In de Bieshof tussen Philip die Snyder enerzijds en Lambert vander Heyden en het overige erf van de genoemde Jan zn w Wautgher Arntssoen anderzijds strekkende van de openbare weg tot Aert Blomendael, erfelijk verkocht aan Boudewijn zijn broer zoon van genoemde wijlen Wautgher.
Genoemde Boudewijn zal aan genoemde Jan leveren .. mud rogge maat van Gemert zo lang genoemde Jan zal leven.

R1222 f86v 5-8-1451
Henrick zn w Willem zn w Henrick Maessoen heeft verkocht t.b.v. Claes zn w Aart van Haendel een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert uit een hoeve voorheen van Aart Beerwout, daarna genoemde wijlen Willem gelegen in Uden en Gemert ter plaatse Espdonc naast de hoeve van Aart Steenwech

R1222 f94 15 sept 1451
Dirck zn w Dirc van Ghemert heeft erfelijk verkocht aan de broeders van de heilige Maria in Den Bosch een erfcijns van vijf gouden oude denieren (oude scilden genoemd) uit een hoeve in Gemert van de verkoper, uit “Spierincsecker” 17 lopense land omvattend tussen Goyart van Erp zn w Goyart en de kinderen van w Willem Wyntkens strekkende van de gemene weg tot aan het erf van wijlen Henric Smolners; verder uit den Cnapenecker 9 lopense groot, tussen het erf van w Wouter Spierinc van Ghemert aan een kant en het erf van wijlen Willem zn w Henric Maessoen en Henric van Espdonc aan de andere kant strekkende van Jan van Scoylen tot aan de gemene weg; verder uit weiland genaamd die Hornicken van drie bunder gelegen in de beemden (prata) van Gemert aan een kant en de gemeynt van Aerle en Beke aan de andere kant; verder uit een stuk beemd van 5 zillen in de Gemertse beemden tussen de kinderen van w Willem Fyensoen en de kinderen w Jan Fyensoen aan de ene kant en de Gemertse beemden aan de andere kant strekkende van het erf genaamd Wybomen tot aan de gracht genaamd den Beeckschen grave; verder uit een stuk wei van 5 zillen op Ploesterdonc tussen Bertout van Huesden aan de ene kant en de gemeynt van Gemert aan de andere kant strekkende van het erf voorheen van Dirk van Strybosch tot aan de steeg genaamd die Ploesterdoncschestege; verder uit al zijn andere goederen.
Goossen Heym doet afstand

BP 1222 f 094v 06 di 05-09-1452. Vertaling Stan Ketelaars
Godescalcus Roesmont droeg over aan de secretaris, tbv de zusters van Orthen van het huis van Sint-Andreas, in Den Bosch, tegenover het klooster van Sint-Clara, naast de Hinthamerstraat, zijn vruchtgebruik in een lijfrente van 10 Overlens Rijse gulden of de waarde ervan in ander goed goud, welke lijfrente hr Johannes Bruinicx commendator van het huis van Beckevoirt beloofd had aan Ghisbertus Roesmont, tbv Elisabeth wettige dv Godescalcus Roesmont, een helft te betalen op 1 mei en de andere helft op 1 oktober, gaande uit (1) 4 hoeven die behoren aan de {Duitse orde} orde van de heren van H.Maria Jheresolomitanus, in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, en toebehoren, (2) alle andere hoeven, cultuurlanden, visrechten, dingbanken, molens, cijnzen, pachten en renten met toebehoren, aan voornoemde orde behorend, gelegen of te betalen onder de dingbank van Gemert, in de parochie van Vught, of elders onder de villicationes van de stad Den Bosch.

BP R1222 f95v; dd 13-9-1452
Godefridus de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe quoddam domistadium lopinatas terre vel circiter continens situs in parochia de Gemert inter communem plateam ex uno latere et fine uno et inter hereditates Arnoldi filii naturalis quondam Godefridi de Gemert ex alio latere et fine reliquo prout dictum domistadium ibidem cum suis communibus et libertatibus idem sitis est et ad quondam Goeswinus Cnode pertinere consuevat ut dicebat hereditarie vendidit Johannis die Guyliker filio naturalis quondam Johannis de Loen promittens super omnia hereditates warandiam et obligationem deponere
Testes Monic et Groetart datum supra (13 september 1452)
Johannes de Erpe filius Arnoldi prebuit et reportavit. Testes datum supra
Vertaling:
Goyart van Erp zoon van wijlen Goyart van Erp heeft erfelijk verkocht een hofstad lopense land of daaromtrent gelegen in de parochie Gemert tussen de gemene straat aan de ene kant en het ene eind en tussen het erf van Arnt, natuurlijke zoon van wijlen Goyart van Gemert aan de andere kant en aan het resterende eind zoals genoemde hofstad met al haar gemeynten en vrijheden waar dan ook gelegen, voorheen eigendom van Gooswijn Cnode zoals hij zei, aan Jan de Guliker, natuurlijke zoon van wijlen Jan van Loon, belovend op al zijn goed vrijwaring en verplichting af te doen.
Getuigen Monic en Groetart, datum als boven
Jan zn w Aart van Erp doet afstand van het naastingsrecht. Getuigen en datum als boven.

R1222 f98v dd 28-9-1452
Henrick van den Panthelaer zn w Jan vanden Panthelaer zekere goederen aan hem toegevallen vanwege de dood van wijlen Aert vanden Panthelaer zijn broer waar ook gelegen draagt over aan Jan Queden zn w Henric Queden en Jan zn w Claes vanden Panthelaer

R1222 f126 dd 11-10-1452
Henrick Steenwech ten behoeve van Jacob Jacobs Steenwech een erfcijns van 20 Rijnsche gulden van en uit een stuk weiland genaamd Eeussel in Gemert tussen Dirck van Gemert enerzijds en Goyart van Erp zn w Goyart anderzijds strekkend van de openbare weg tot aan de gemeynt.

R1222 1451-1452 f162
Amelis zoon wijlen Henric Arntssoen heeft erfelijk verkocht aan Jan zoon wijlen Jan van Loon alias die Guliker een erfelijke cijns van 8 mud rogge maat van Gemert uit bezit op de Heuvel tussen het erf van Henric zoon wijlen Henric van der Hallen aan de ene kant en tussen Gerit Plucen aan de andere kant en vanaf het erf der kinderen van wijlen Jan Maessoen tot aan Cornelis Wynkens.

R1222 f216v 5-8-1452
Everart zn w Aertss van Hanelt man van Mechteld wed van Lambert Janss van der Roest
Het vruchtgebruik van Mechteld in een plac beemts in (dominium van) Gemert ter plaatse Aende Polbeemt tussen de kinderen van Willem Karles enerzijds en naast Michiel vander Heelderdonc welk land Lambert Jans vande Roest voorheen van Dirck zn w Jan Voderaets genaamd die Horter verwierf
Overgedragen aan broeder Jan (predikheer in Den Bosch) zoon van Mechteld en w Lambert Janss van der Roest
Genoemde Jan draagt het stuk land over aan Dirck zn w Jan van der Poirten

R1222 f256v
Jan zn w Ysebolt zn w Jan Bullekenssoen man van Margriet dt w Michiel van der Heyden
Een huis, hof en aangelag in Gemert tussen Laureyns nat zn w Gerit van den Wolfsput enerzijds en de gemeynt? anderzijds strekkende tot aan Ansem zn w Art Kathelynen; verder uit land tussen Jan vanden Bleke enerzijds en Jan zn w …… anderzijds strekkende aan beide einden tot Jan van Gemert
Erfelijk verkocht aan genoemde Laureyns nat zn w Gerit van de Wolfsput met de lasten (o.a. 2 hoenderen aan de heren van Gemert)

R1222 f305
de commendator van ’t huis van Gemert

R1222 1451-1452 f321 dd 3-7-1452
Dirck zn w Dirck Ywijns negen vat (vasa) rogge erfpacht uit land te Gemert in die Deel tussen Elisabeth vrouw van Thomas Scrivers en haar kinderen enerzijds en Lambert van de Rost anderzijds, verder uit een erfpacht van 9 lopense rogge maat van Gemert uit camp in Gemert in die Deel tussen wijlen Thomas die Scryver enerzijds en Art Stoefkens anderzijds welke erfpachten genoemde Dirck voorheen verwierf van Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemert
overgedragen aan heer Ansem zn Henrick Ansems van Gemart, priester

R1223 1452-1453

R1223 f4 dd 12-10-1452, zwaar beschadigd, slechts gedeeltelijk leesbaar
Goyart zn w … van Erp….
heer Wautger …
te betalen van en uit de hoeve Kieboom….
hof en twee kampen land daaraanliggend drie ….
Arnt Vrient van Beke enerzijds en Dirck Ansems ….
en uit enkele landen, beemden en weilanden ….

R1223 f60v dd 26-5-1453
Laureijns zn w Gerit Art Piex weduwnaar van Margriet dt w Jan van den Broek alias van Meircxel en van w Liesbeth dt w Emont nat zn w Dirk van Gemert het vruchtgebruik in het derde deel van een erfpacht van 24 lopense rogge maat van Gemert welke pacht Peter Jans van den Broec en wijlen genoemde Elisabeth moesten betalen aan Elisabeth en Sophie kinderen van Jan vanden Broec en wijlen Elisabeth en Laureijns voornoemd in Gemert uit vier zesde deel en rechtens aan Emond, Elisabeth en Sophie kinderen van Jan vanden Broec en wijlen Elisabeth voornoemd en aan genoemde Laurens vanwege de dood van wijlen Elisabeth voornoemd en de dood van wijlen Jan zn w Jan vanden Broec en wijlen Elisabeth voornoemd en vanwege de dood van genoemde Jan vanden Broec, te betalen uit huis, hof en een kamp land daaraan gelegen in Gemert ter plaatse inden Panthelaer tussen de kinderen van wijlen Jan vanden Panthelaer enerzijds en de kinderen van wijlen Jan Kaerle anderzijds; item een stuk land naast pante..(de brug?) tussen de kinderen van wijlen Willem Wynckens enerzijds en Dirck van Gemert anderzijds; item een stuk weiland in de gemene weilanden van Gemert tussen Goyart van Erp zoon van Goyart aan beide zijden, verder een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert welke erfpacht Jan Quedens zn w Henric Quedens houdt van genoemde Jan vanden Broec uit een erf in Gemert en verder uit andere roerende en onroerende goederen en pachten vanwege de dood van Jan vanden Broec en Elisabeth voornoemd erfrechtelijk ….  welke vier zesde delen genoemde peter zn van Jan vanden Broec en en wijlen Elisabeth voornoemd voorheen in pacht verwierf van Emond, Elisabeth, Sohpia, en Laureijns voornoemd erfelijk overgedragen aan Peter, Hadewich en Dympna, kinderen van hem (Laureijns) en van wijlen Margriet
Peter, Hadewich en Dympna kinderen van Laureijns en wijlen Margriet voornoemd hebben overgedragen het derde deel van genoemde erfpacht van 24 lopen rogge aan Jan Quedens zn w Henrick Quedens
Aert Pas zoon wijlen Henrick doet afstand

R1223 f72 1452-1453
Heilwich nat dt w Dirck van Stribosch wed van Jan die Weyer
Het vruchtgebruik van 2/3 part in een weiland genaamd groesen in Gemert ter plaatse Eefhorst tussen Dirc van Gemert en Bertout zn w Jan van Huesden enerzijds en Aart Streparts zijn zoon en wijlen Jan van Wijnboem anderzijds, strekkende van Gerit Roelofssoen en zijn kinderen tot de gemeynt van Gemert; verder uit 2/3 deel van een stuk land in Gemert ter plaatse Int Goirswinckel tussen de kinderen van Wouter Snyders enerzijds en de kinderen van wijlen Henric Stovensoen anderzijds strekkende van Henric vander Hostat tot Bruysten van Stribosch en zijn kinderen; verder uit 2/3 deel van een erfpacht van 1½ mud rogge maat van Gemert te betalen van en uit een hoeve genaamd tGoet op Strybosch met al zijn toebehoren waar dan ook gelegen in Gemert, overgedragen aan Willemke de dochter van genoemde Jan die Weyer
Henrick Becker

R1223 f80 26-5-1453
Goyart Brievinc man van Heilwich nat dt w Dirk van Stribosch; Heilwich is weduwe van Jan die Weyer.
Vruchtgebruik van twee derde delen van een weiland genaamd groesen in Gemert ter plaatse Eefhorst tussen Dirck van Ghemert en Bertout zn w Jan van Huesden aan de ene kant en het erf voorheen van Aert Streparts zijn zoon en het erf van w Jan van Wijboem aan de andere kant strekkende van Gerit Roelofssoen en zijn kinderen tot aan de gemeynt van Gemert, verder van twee derde delen van een stuk land gelegen ter plaatse Int Gorswinckel tussen het erf van de kinderen van Wouter Snyders aan een kant en het erf van de kinderen van w Henrick Stovensoen aan de andere kant strekkende van Henric vander Hostat tot aan Bruysten van Strybosch en zijn kinderen, verder van twee derde parten van een erfpacht van 1 en een halve mud rogge maat van Gemert te betalen uit een hoeve (mansus) genaamd tguet op Strybosch in Gemert
Erfelijk overgedragen aan
Willemke dt w Jan die Weyer x Heilwich voorn.
Henrick Becker

f91 en f142v
Willem nat zn Willem sVolres van Gemert
Luytgard Gerrits van der Meer

f105v
Luytgard Wautgers van den Eenswinckel en haar broer Jan
Dirc van Ploesterdonc
Daniel Emont Spierincss.

R1223 f156v
Jan Dirx van Rietvoirt
Hubrecht van Ghemert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirk van Ghemert

f189, 198v, 211, 270v
heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert

R1223 f265 5-6-1453
Gielis Jans vander Locht heeft verkocht aan Hadewich dt w Gielis van der Spanck een erfcijns van 2 rijnsgulden uit goederen in Boekel tussen Hendrik Goossen de Wolff enerzijds en de gemeynt anderzijds, strekkende met een eind aan Henric Peters Bathensoen; verder uit een stuk land genaamd Deenkens Driesch in Boekel tussen genoemde Henric zn Goossen die Wolff enerzijds en Henric zn w Peter Bathensoen strekkende tot Aleid vander Locht; verder uit land in Boekel tussen genoemde Aleid enerzijds en Henrick zn w Goossen die Wolff anderzijds

R1223 1452-1453 f265
Gielis zn w Jan van Vaerlaer
Huis,hof en aangelag in Gemert tussen de gemeynt aan een kant en Henric zn w Peter Bathensoen anderzijds strekkende tot Ansem van Stribosch; Verder uit goederen in Boekel tussen Peter de Goede enerzijds en Daniel Hubensoen anderzijds, strekkende van Claes Deenkens tot Claes vander Meer
Erfelijk verkocht aan Everard zijn broer, zoon van Jan van Vaerlaer
Een erfpacht van 4 mud en 9 lopense rogge maat van Gemert

R1223 1452-1453 f265
De verkoper zal betalen aan Hadewich dt w Gielis vande Spanck een erfpacht van 1 mud rogge maat van Gemert uit genoemd huis, hof en aangelag

F338 namenindex
Peter Janss van Strijbosch

f340
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemert
’t leprozenhuis ter Eyckendonc bij Den Bosch

R1224 1453-1454

f11v
Henrick en Matheus zoons van wijlen Henrick Kuyst zoon wijlen Henrick Kuyst en hun schoonbroers Symon die Hoesch, man van Margriet en Jorden van der Oetheren, man van Aleyt

f11v
Henrick Rutgers van Erpe;
Jan, Willem, Gerit en Sophie, kinderen van wijlen Willem Willem Berniers;
Henrick die Gruyter zoon wijlen Hendrik

f25
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen nl huis, erf, hof en twee kampen lands groot drie mudsaet.

F25
Beel Jan Otten x Marten Beerwout zoon vn Aert nat zoon wijlen Marten Beerwout en hun dochters Agnes en Marie

F30
Dirk van Ghemert bezit een hoeve

R1224 1453-1454 f70v
Peter zoon wijlen Henrick die Clerck;
Daniel Henrick Danelss man van Aleyt dr wijlen Henrick die Cleirck

F70v
Aert nat zoon van Yewaen Godevarts bezat een hoeve in de Mortel vroeger van wijlen Jan Fissyën
Aert had een helft daarvan verkregen van Dirck Dirx van Hezewijc, man van Lijsbeth en Henrick die Cleirck, man van Kathelijn dochters van wijlen Dirck Pluchase en Jut Jan Fissien.

F80
Thomas Block zoon wijlen Aert Eeris
Jan Henrick Quedens
Water “die Roysp”

F81
Laureyns nat zoon wijlen Gerit Jan Selen;
Wouter Aert Kathelijnen

F159v
Michiel Dirx van Borlaer;
Heer Claes Cuper priester

F 179
Corstiaen Goyart Hellincs
Philip Philipss van den Hout man van Lijsbeth Goyart Hellincs
Reyneer Jacopss van den Egelmeer man van Yda Goyart Hellincs

R1224 f179 1453-1454
Jan Wijnrick Stovensoen

R1224 f227
Aart zn w Jan Wouterssoen en Aart zn w Henric van Weert, man van Katharina dochter van genoemde wijlen Jan Wouterssoen een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert, welke Sophia weduwe van wijlen Jan van Oesterbraken betaalt aan Elisabeth en Jan(?) wijlen Jan Wouters vanwege de dood van Aart Beke en Katharina zijn dochter in Gemert te leveren uit de helft van een huis en hof met aangelag in Gemert ter plaatse In Gheen Laer tussen Bartout Goykens enerzijds en Henric Stoven anderzijds; item uit de helft van een akker genaamd Heiligenen Ecker ter plaatse genaamd Die Audestraet tussen Goyart van Erpe enerzijds en Goyart van Gemert anderzijds; item uit de helft van een stuk land genaamd Die Hazeldonc tussen Hille des Geynsers enerzijds en Bernier Fyen anderzijds; item uit de helft van een weiland genaamd De Eeussel gelegen ter plaatse In die Voert tussen Goyart van Erpe enerzijds en Jan Berch anderzijds; item uit de helft van een stuk land ter plaatse Die Kemenade tussen Jan Gevartssoen enerzijds en Jan van Wijnboem anderzijds welke Sophia voorheen van Aart en Katharina kinderen van Elisabeth en wijlen Jan Wouterssoen voor genoemde pacht van twee mud rogge en …. in pacht heeft verworven volgens schepenbrieven, erfelijk overgedragen aan Aart zn w Jan van Oestelbraken.

f266v
heer Claes van der Dussen commendator van t huis van Gemert van de Duitse Orde

R1224 f336 dd 7-2-1454
Jan zn w Wynrick genaamd Stovensoen heeft beloofd met al zijn bezit te betalen aan (..) zn w Goyart Hellincs 23 gulden peters of de waarde ervan en 10 lopense rogge maat van Ghemert met lichtmis eerstkomend

R1225 1454-1455

R1225 f13 dd 28 november 1454
Michiel die Smyt zoon wijlen Aert van der Heelderdonc in afwezigheid van Jan die Koeck zoon wijlen Willem
Een erfpacht van een half mud rogge welke genoemde Jan die Koeck van Dirck zn w Aerts van der Heelderdonc in schepenbrief van Gemert verwierf

R1225 f21 dd 24-12-1454
Joris zoon wijlen Dirck Poytefijn het derde deel van … in Beke bij Aerle ter plaatse Int Borchsken tussen erf Jan die Lu(?) enerzijds en Jan van Schoteldonc anderzijds strekkende van de gemene weg tot aan het erf van Dirck Alaertssoen vanden Vehuys. Verder het derde deel van een akker in Beke tussen Henrick van Dommelen enerzijds en het erf van Gertrud sKosters anderzijds strekkende van de gemene weg tot het erf van Gooswijn van den Heuvel; Item het derde deel in een stuk beemd in dezelfde parochie genaamd Heynsbeemde tussen erf Art vanden Dijc enerzijds en het erf van de kinderen van Willem Wolphaerts anderzijds; verder het derde deel van een erfpacht van 15 lopense rogge van 2 mud rogge erfpacht die Willem Zaelden betaalt aan Katharina weduwe van wijlen Henrick Poytefijns, Hadewich, Mechteld en Hilla zijn dochters Henrick en Dirck zoons wijlen Henrick Poytfijns en Katharina voornoemd, die erfpacht is uit een erfgoed in Gemert die Willem Zaelden neve verwierf van Katharina, Hadewich, Mechteld en Hilla, Henrick en Dirck voornoemd; verder uit 1 mud rogge die genoemde Willem aan genoemde Kathaina en haar kinderen betaalt uit de 2 mud rogge
Overgedragen aan Henrick zn van Steven van Ruermunde

BP R1225 1454-1455, f32v dd 3 februari 1455
Ghibo zn w Jan van de Laer heeft een stuk land in Gemert In die Middelschotse beemde strekkend naast Henric Berniers enerzijds en ook de andere zijde naast Henric Berniers en Jan vanden Zande en Art Philipssoen; het achtste deel in dit stuk land en beemd, welk Lambert van Doerne zn van Christiaan ten behoeve van Gibo zn w Jan van den Laer van Wouter zn w Ansem Goessenssoen verworven,
overgedragen aan Wouter zn w Ansem Goessenssoen

R1225 1454-1455 f81
Lambert zoon van Aert van Loen zoon wijlen Lambert van der Haghe; de jongste Lambert gehuwd met Lijsbeth Goyarts van der Zantvoert, heeft erfelijk verkocht
de Zantvoertscamp in Gemert ter plaatse Boeckent tussen het erf van de kinderen van wijlen Jan Broeckmans aan de ene kant en het erf van Karle (Kane?) Verl.. quondam Henrici vander Zantvoert en van de straat tot de waterloop genaamd Waterlate en nog land op de Cranebraken tussen Goeswijn Ansems soen en het erf van Karle (of Kane) en vanaf de weg tot aan het erf van Jan Wynkenssoen
Verder nog land op de Groeskuylen tussen Elisabeth Rovers en vanaf … tot het erf van de kinderen van wijlen Henricus Steewechs
erfelijk verkocht aan Henricus zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Willem Barnierssoen
Genoemde Lambertus verkocht ook een wei in het Goerswinckel tussen Dirk die … en Wouter de Lange en Michiel de  .. en vanaf het erf van Elisabeth Rovers  tot het erf van de kinderen van wijlen Jan van den Wijnboem (verkocht) aan Willem soen van wijlen Willem zoon wijlen Willem Barnierssoen
Jacob Cuper zoon wijlen Gielis

R1225 f101 dd 8-8-1455
Meerdere acten
Goyart zn w Goyarts van Erpe een stukje beemd genaamd tsHanenbeempt in Gemert tussen een beemd genaamd Deeldonc voorheen van Goyart van Erp die Michiel die Smyt zn w Art van der Heelderdonc vandaag verwierf enerzijds en de gemeynt anderzijds strekkende van de Houbraecsbeempt voorheen van Goyart welke Dirck vander Poerten zn w Jan vander Poerten vandaag van Goyard verwierf tot aan een wei genaamd Den Bezelaer tot het erf van Karels behorend en tot … genoemd stuk wei genaamd tsHanenbeempt met … graven die tot dit perceel rechtens behoren, verkocht aan Arntz n w Peter Arntssoen
t.b.v. tsHanenbeempt een weg van 12 voeten breed, behorend tot de Deeldonc liggend naast genoemde wei Bezelaer

Goyart zn w Goyarts van Erpe een stukje beemd genaamd Deeldonc in Ghemert tussen een stuk beemd genaamd tsHanenbeempt welke Arnt zn w Peter Arntssoen en een stuk beemd genaamd Houbraecxbeempt welke Dirck vander Poerten zn w Jan vander Poerten vandaag van Goyart van Erp verwirven enerzijds en het erf van Michiel die Smyt zn w Art vander Heelderdonc en Willem die Jegher anderzijds, strekkende van de erfgenamen van w Willem die Kock tot aan de beemd genaamd De Riethof.
De graven behoren rechtens aan dit perceel.
Er is sprake van een weg van 12 voeten breed ten behoeve van de tsHanenbeempt behorend tot de Deeldonc naast de beemd Bezelaer
Verkocht aan Michiel die Smyt voornoemd

Goyart van Erp vornoemd een stuk beemd genaamd Houbraecsbeempt in Ghemert tussen de gemeynt enerzijds en de Deeldonc welke Michiel die Smyt zn w Art vander Heelderdonc vandaag van Goyart van Erp verwierf anderzijds, strekkend van Dirck vander Poerten zn w Jan vander Poerten tot aan tsHanenbeempt welke Michiel die Smyt zn w Art vander Heelderdonc vandaag verwierf van genoemde Goyart. De graven behoren tot Houbraecsbeempt.
Verkocht aan Dirck vander Poerten

Michiel die Smyt zn w Art vander Heelderdonc een stukje beemd van 1 zylle behorend tot de Deeldonc die Michiel vandaag van Goyart verwierf gelegen tussen Willem die Jegher zn w Willem die Yegher enerzijds en tussen de erfgenamen van genoemde Michiel alias Budicssoen
Erfelijk verkocht aan genoemde Willem die Yegher

Goyart van Erp zn w Goyart een hofstad voorheen van Goessen Knode in Ghemert tussen Henrick Steenwech enerzijds en Dirck van Ghemert anderzijds met de vrijheid tot genoemde hofstad behorend
Aan Jan Weders t.b.v. hem en van Belia zijn moeder weduwe van w Willem Weders en t.b.v. de andere kinderen van Belia en w Willem.
Erfcijns van 5 pond aan een altaar in Beke ??

R1255 f157 dd 29-10-1454
Aert zn w Henrick Artssoen heeft wettelijk verkocht aan Ghijsbert zn w Erembert Maessoen een erfpacht van 3 lopense rogge maat van Den Bosch te betalen in Den bosch uit een beemd genaamd Den Quadenbeemt in Gemert tussen Jan sQueden enerzijds en Henric die Gheynser anderzijds, strekkend van de kinderen van w Jan Pantelaer tot het water geheten Die Ruyst

R1225 f164v dd 14-11-1454
Jan Willems die Jeger zekere erven die Willem zijn zoon voorheen van de erfgenamen van Thomas die Scrijver voor schepenen van Gemert verwierf

R1225 f181v, 1454
wijlen Emont van Gemert zn w Jan Elyas

F 207v
Peter zn w Jan Hubensoen
Floris Janss van den Vijfeicken
Heer Dirck van Gheldrop priester

F207v
Jan Kemerlinc van Rycstel
Jorden van Maren

R1255 f255v dd de laatste dag van maart 1455
Daniel zoon wijlen Dirck Poytefijn een beemd in Beek bij Aarle genaamd Int Borchsken tussen Jan die Lu enerzijds en Jan van Scoeteldonck anderzijds; verder een akker aldaar tussen Goyart van Dommelen enerzijds en Gertrudis sKosters anderzijds; verder een beemd in die Heynsbeemden tussen Art vanden Dijck enerzijds en de kinderen van Willem Wolphaerts anderzijds; verder een erfcijns van .. lopense rogge en een erfpacht van 2 mud rogge en een erfpacht die Willem Zaelden betaald aan Katherina weduwe van w Henric Poytefijns, Hadewich, Mechteld, en Hille dochters en Henric en Dirck zoons van w Henric Poytefijns en Katherina voornoemd, erfpachten uit erven in Gemert welke pachten Henric zoon van Steven van Ruremunde voorheen van Joris zn w Dirck Poytefijn verwierf zoals in brieven vermeld

R1225 f257v
Uitgebreide akte waarin is opgenomen dat Goyart zn w Goyart van Erpe de hoeve Kyeboem in Gemert bezit, zonder verdere aanduiding.

R1225 f268v dd 15-5-1455
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Ghemert een beemdje gelegen in Gemert ter plaatse genaamd In die Hoeve tussen Willem zn van Willem die Yegher en Michael zn w Art vander Heelderdonck aan beide zijden en aan een eind strekkend met het laatste eind tot aan Goyart van Erpe zn w Goyart erfelijk verkocht aan Willem en Michael voornoemd

R1225 f317v dd 17-8-1455
Floris zn w Jan vander Wijfeycken heeft erfelijk verkocht aan Henrick Vos zn w Jacob een erfcijns van 6 pond te betalen op Sint Jan de doper uit huis, hof en toebehoren gelegen in Gemert ter plaatse Aen den Mortel tussen Art zn w Constans genaamd Stans vander Locht aan beide zijden strekkend van Stoeff die Kersmekers tot de gemeint; verder uit een stuk akkerland genaamd Den Eyckerhof 8 lopense land of daaromtrent gelegen op voornoemde plaats tussen genoemde Art aan beide zijden strekkende van Stoeff die Kersmeker tot … en tot de verkopers; bovendien uit een stuk akkerland genaamd den Camp van 5 lopense tussen Stoeff voornoemd enerzijds en Wautger die Snijder anderzijds strekkend van de kinderen Vander Locht tot aan Jan die Kersmeker, zoals zij zeiden.

BP R1225 f329v 1454-1455,
heer Claes van der Dussen commendator van Gemert, heeft aan Henric van Espdonk de volmacht gegeven om te manen
opmerking: Henric van Espdonc is rentmeester van de commandeur

F352v namenindex
Peter Janss van den Stribos

F422
heer Claes van der Dussen

R1226 1455-1456

R1226 f4 10-10-1455
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Ghemert
Huis hof en aangelag en bijbehorende gronden in Gemert aan de weg genaamd Panthelaerstraet tussen Rodolfus zn w Gerit Rolofssoen en Wouter die Langhe en zijn zoon aan een kant en de erfgenamen van wijlen Emond zn w genoemde Emond nat zn w Dirk van Gemert aan de andere kant strekkende van de weg tot aan Mechteld dt w Wynric Mariensoen en Bela Willems en haar kinderen
Aert zn w Peter Hermanssoen
Een erfpacht van drie lopense rogge aan de heren van Gemert en een erfpacht van vijf mud rogge aan Jan van Vijfeycken priester en een erfpacht van vijf mud rogge maat van Den Bosch aan de heren van de Eyendonc … nog een erfpacht van 9 lopense rogge maat van Gemert
Peter zn w Goyart Kaerels

R1226 f38
Dirck Ansems van Gemert, riemmaker

R1226 f84
Goyart zn w Goyarts van Erpe verkoopt aan Leunis Leuniss van Erpe een erfcijns uit de hoeve Kiebomen in Gemert met daarbij land, wei en beemden daartoe behorende.

BP R1226 f96 23-4-1456
Amelis zn w Henric van den Hoernic verkoopt aan Jan van Loen alias die Guyliker nat zn wijlen Jan van Loen een erfpacht van half mud rogge maat van Gemert uit een kamp land genaamd Hovelschen Camp 6 lopense gelegen in Gemert ter plaatse Aenden Hoevel tussen de kinderen van wijlen Henric vander Hallen aan een kant en de gemene weg aan de andere kant strekkende van Henrick Eynskens tot aan Cornelis Wyntkens

R1226 f115v 3-6-1456
Ghijsbert zn w Goyarts van den Broec
Ten behoeve van Margriet nat dt wijlen heer Dirk van Geldrop priester nat zoon van Goyart van Geldrop
heer Yewaen van Cortenbach provinciaal van de Balije van de Biesen van de Duitse Orde.
Uit goederen van de orde in Gemert ter plaatse Grotel en andere hoeven, cultuurland, visserijen, molens, etc in Gemert en in Vucht en in andere dorpen en de stad Den Bosch
Gisbert van den Broec verwierf die pachten van Antonis vanden Velde nat zn w heer Goyart vande Velde priester, en van Margriet zijn vrouw nat dochter van w heer Dirc van Geldrop priester,
Ten behoeve van hun zoon Mathijs Anthonie van den Velde

R1226 f125v dd 21-6-1456
Gerit van Grotel zn w Gerit van Grotel alle goederen van Hilla wed van Everart van Keirckdonc, zowel roerend als onroerend waar ook gelegen in Gemert, overgedragen aan Gerit van Grotel zn w Gerit van Grotel door Hilla weduwe van Everart van Keirckdonc.
Gerit draagt ze over ten behoeve van genoemde Hilla

F167v
Aert Peter Hermanss
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Gemert

R1226 f279 dd 4-2-1456
Meester Marten van Rode en Claes Spierinck van de O.L.V. Broederschap in de St Jans kerk in Den Bosch een erfcijns van 5 oude schilden of de waarde ervan te betalen uit een zeker huis (mansus) van Dirck genaamd van Ghemert zn w Dirck van Ghemert gelegen in Ghemert en uit een stuk land genaamd Spierinxacker 17 lopense land of daaromtrent gelegen tussen Goyart van Erpe zn w Goyart enerzijds en tussen de kinderen van w Willem Wijntkens anderzijds strekkend van de gemene straat tot wijlen Herman sMolnere; item uit een stuk land genaamd Cnapenacker negen lopense land of daaromtrent tussen wijlen Wouter Spierinck van Ghemert enerzijds en wijlen Willem zn w Henrick Maessoen en Henrick van Espdonc anderzijds; verder uit een stuk weiland genaamd Dat Horricken 3 bunder of daaromtrent tussen weiland van Gemert enerzijds en de gemeint van Aerle anderzijds; item uit een beemd 5 zillen of daaromtrent gelegen in Gemert tussen de kinderen w Willem Fyensoen en de kinderen w Jan Fyensoens enerzijds en het weiland van Gemert anderzijds; item uit een beemd van 5 zillen of daaromtrent gelegen ter plaatse Ploesterdonc tussen Bertholt van Hoesden enerzijds en de gemeint van Ghemert anderzijds; verder uit alle andere toebehoren van dit huis (mansus) waar dan ook gelegen; welke cijns Dirck van Ghemert zoon van wijlen Dirck van Ghemert betaalde aan Lambert van Doeren zn van Christianus ten behoeve van de O.L.V. Broederschap verkocht volgens brieven en overgedragen aan Goossen Heyme

R1226 1455-1456 f319
Michiel en Elisabeth kinderen van wijlen Henrick van Spul en w Lijsbeth Amelis van der Ynden en hun schoonbroer Jordan Willem Everits man van Hilleke dochter van w Henrick en Liesbeth voornoemd
Een erfpacht van 20 lopense rogge maat van Gemert welke Willem zn w Wijnrick Mariensoen betaalt aan genoemde wijlen Liesbeth en aan Heilwich zijn vrouw
Uit huis en hof tussen Ruelkens Hess? enerzijds en de waterlaat genaamd die Royspe anderzijds en verder uit een beemd genaamd die Polbeempt aan twee delen genaamd Twee Placken en verder uit land tussen Gooswijn Knode en Peter Grieten soen en anderen en tussen Peter Gryetensoen en de graaf (fossa) genaamd die Beecksen Grave
Welk huis en hof genoemde Willem Wynric Mariensoen verwierf van genoemde Liesbeth dt w Amelis voornoemd voor twee mud rogge pacht uit land? genaamd In gheen Haghe tussen Wynric zn van genoemde Willem enerzijds en Rutger zn genoemde Willem anderzijds
Overgedragen aan Willem Willem Willems

R1226 f349 dd 11 mei 1456
Henrick zn w Gerit Melis verkoopt aan Willem zn w Jan van Merxsel een erfpacht van een mud rogge van en uit een bunder land (iugro terre) genaamd die Molenecker tussen de erfgenamen van w Willem Wynkens enerzijds en … anderzijds, strekkend van Dirck van Gemert tot ….; verder uit een akker genaamd Ramerecker(?) in de parochie Uden ter plaatse Boekel tussen … enerzijds en Margriet van Espdonck anderzijds en vanaf genoemd huis tot Henrick Henricks die Langhe,;
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Gemert

R1226 f351v dd 11 mei 1456
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert
Een half mud rogge erfpacht maat van Gemert welke Willem zn w Jan van Merxsel verwierf van Mathijs zn w Dirck die Smyt volgens schepenbrief van Gemert

BP R1226 1455-1456 f355v op 14 mei 1456
Goyart zn w Matheus Quedens verkoopt Jan zn w Claes vanden Panthelair een erfpacht van 20 mud rogge maat van Gemert te betalen op Maria Lichtmis in Gemert
Goyart zn w Matheus Quedens man van Lana dt w Claes (Cool) van Strijbosch
Een erfpacht die Jan van den Panthelaer moet betalen aan Dirck nat z van Dirck van Strijbosch uit een erf langs de straat en aan een eind en langs het erf van de kinderen van Arnold van den Panthelair en uit een stuk land langs de waterlaat en Jan Scadix aan de andere kant en nog uit een stuk land naast Jan vanden Panthelair en de kinderen van genoemde Arnold.
(op f356) Verder uit twee stukken genaamd placken beemden ter plaatse aan de Lange Heester, ter plaatse op die Rouspe met het einde op Jan vanden Panthelair ,voorheen van Dirk nat zn Dirk van Stribosch.
Ten behoeve van Henric van de Panthelair, Jan zn w Alard vanden Panthelair, Jan zn w Claes vanden Panthelair en Jan Quedens zn w Henric Quedens

BP R1226 1455-1456 f357v
Willem zn w Jan van Merxsel overdracht van een erfpacht van 12 mud rogge aan Henrick Jacop Michiels, voorheen van Aert Dirx die Visscher en Melis zn w Dirk Melis

BP R1226 1455-1456 f396v
Gerit z w Claess die Molner z w Gerit van der Lulsdonc
verkoopt erfelijk
Jan die Guliker nat z w Jan van Loen
erfpacht van …. lopen rogge maat van Gemert uit huis en hof naast de Vondervoirt tussen Gerit Steijnen(?) ene zijde en wijlen … Goeykens andere zijde en het erf van wijlen Jan Kaerlis.

BP R1226 1455-1456, f434v 21 januari 1455
Goosen zn w Ansem Goosens heeft al zijn goederen in Ghemert erfelijk overgedragen aan mij (= is de stadssecretaris.
Genoemde Rutger heeft voorgaande zaken erfelijk overgedragen aan Lambert (= is de stadssecretaris) ten behoeve van Goeswinus, zoon van wijlen Anselm Goessenszoon.

R1226 f550
Broeder Emond van Scerpenberch (celleramus?) Porta Celi een stuk moer in Boxtel ter plaatse Hoeltervenne.

Henrick van Espdonck rentmeester der Heren van Gemert (niet gevonden op deze folio)

R1227 1456-1457

 

f44
Goyart Matheeus Quedens
Bertram Jan Bertrams

F239v
Amelis Thomas Melis van der Hofstat
Laureyns van der Spanck zoon w Goossen Bloc
Denijs Claess die Wever

F266v
Gerit Gerits van Vladeracken en zijn broer Jacop
Dirck van Ghemert (bezit een hoeve)

R1227 f296
Jan zn w Amelis Geritssoen heeft erfelijk verkocht Jan zn w Jan van Loen alias die Gulicker een erfpacht van 3 malder rooge maat van Gemert uit een stuk bouwland tussen de kinderen Jan Fiensoen aan een kant en en de kinderen van wijlen Aert vander Horst aan de andere kant strekkende van een waterloop tot aan het erf van Henric vander Hostat; item uit een stuk bouwland tussen de kinderen wijlen Jan Fyensoen aan een kant en Gerard vander Hallen aan de andere kant strekkende van de genoemde waterloop tot de genoemde kinderen van wijlen Jan Fiensoen.

R1227 f315 dd 26-10-1457
Aleyt Aert Vogelers een malder rogge erfpacht maat van Gemert te betalen uit huis in Gemert ter plaatse aen Bokout met 16? lopense land naast Amelis vanden Hoernic enerzijds en het andere eind tot aan de kinderen van wijlen Gerit Fyen soen en Amelis voornoemd; item uit een stuk wei genaamd groesvels genaamd Die Voert naast Jan van Gemert en Dirc Ansems soen enerzijds en met het andere eind tot aan de kinderen van wijlen Aart Kathelijnensoen en Ansem van Lenen; item uit een stuk weiland genaamd groesen gelegen in die Campen tussen Amelis vanden Hoernic enerzijds met de andere zijde naast de kinderen van wijlen Jacob Gevarts welke malder rogge genoemde Aleyt voorheen van Dirk zn w Gevart van Strybosch verwierf, erfelijk overgedragen aan Denis zn w Claes sWevers

F324
Willem zoon w Henrix van der Hallen x Yda
Matheeus(+) en Henrick(+) zoons w Willem van der Rijt x Liesbeth Marselis van Hoghen Aerle

F324
Gerit zoon w Henrix van der Hallen x Yda

F 327
Dirck Henrix van den Hoernic
Willem Janss van Mercsel
Aert Kaerels

R1227 f327v dd 27 november 1457
Hilleke wed van Everart Arntssoen van den Vossenberghe het vruchtgebruik en al haar recht in een malder rogge erfpacht maat van Gemert te betalen uit het deel van Peter Luten des Yegers swager in de goederen genaamd Luten Peters aude hove en in een deel genaamd kynsdele welke Peter voorheen verwierf van zijn broer Jan en welke malder rogge Everard Artssoen vanden Vossenberghe voorheen van Bartholomeus zn van Bartholomeus van Diepbeke verwierf volgens schepenbrieven van Gemert, overgedragen ten behoeve van Willem van Ponsendale

F331
Goossen Janss van Acht
Marselis Henrick Rovers
Dirck Goossenss van den Hornic

F350v
Dirck Goossens van den Hoernic
Rutger Henrix van Heyst
Marselis Henrix Rovers

R1227 f381 9-3-1457
Luytgart Gerits van der Meer heeft opgedragen aan Lijsbeth Roelof Lanensoen een huis, erf, hof en aangelag groot een lopense, aen die Deel naast ’t water die Risp (de Rijt?) aan een kant en Heilwich Aleyten sWilde dochter aan de andere kant welk huis en hof Luytgart had verkregen van Willem nat zoon w Willem sVolres van Gemert

R1227 f 413v
Aert Yewaen Godevartss had in erfpacht gekregen van Dirck Dirx van Hezewijc, man van Lijsbeth en Henrick die Cleirck, man van Kathelijn (dochters van w Dirck Pluchaze x Jut Jan Fyssien) ¼ deel in een hoeve, Mortel om 3 mud rog Ghemertse maat op Lichtmis (Aert bezat al ¾ deel)

F 413v
Willem Willem Willem Barniers
Dirck van der Aahorst

F413v
Kathelijn wed van Henrick die Cleirck en haar zoon Peter en haar schoonzoon Daniel Henrick Danelsz, man van Aleyt

F 414
Jan z w Udeman die Wolph
Wautger van der Eenswinckel
Willem Dircx van Grotel
Claes van den Vlinkenvloghe
Jacop van Beke nat zoon van Jan van Beke

F416v
Claes van Coelen man van Mechteld wed van Aert Bremme
Claes Willem Heynen soens soen van Rode alias Claes Heylensoen
Jacop Marselis Lu

BP R1227 1456-1457 f432
Jan Gieliss van Bladel weduwnaar van Kathelijn Jan van der Beke
Lijsbeth Jans van der Beke
Heer Goossen (priester) zoon van Henrick Eynssen zoon w Ansem Maessoen

F497v
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F490 dd 10-5-1457
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert, verhuurt voor vier jaar vanaf Pinksteren l.l. aan Henrick van Espdonc en Gerit van Vorendael de grote en kleine tienden toebehorende aan de investiet van Bakel, Doerne en Ghemert (libere ad jus decimale habendas)

R1228 1457-1458

 

f55, f77
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

f77 f77v
Floris Janss van Vijveycken had een deel van de hoeve Ten Broek aent Boekout te pacht gekregen van heer Yewaen van Cortenbach commendator van de Balije van den Biesen van de Duitse Orde, heer van Ghemert

f189v
heer Jan van Vijfeycken, vicarius perpetuus van Nuwelant
Claes van Heelair man van Mechteld dt w Jan van Vijfeycken

F189v
Floris Janss van Vijfeycken
Laureyns Tielmans
Peter Jan Huben

F 189v
Floris Jan Vijfeyckens
Mechteld Marselis van der Doezeldonck (+) (uit Helmond) was de vrouw van w Floris van den Viveycken van Ghemert

F201v
Jan Goossen Smeeds van Aerle
Ansem Aert Kathelinen

F295
Jan van Ricstel nat zoon w Jan Kemerlinc en zijn dochter Kathelijn en zijn schoonzoon Jan van Dommelen man van Margriet

F295
heer Dirck van Geldrop investiet van Fouz en zijn nat zoon Goyart van Geldrop
Floris Janss Viveeycken

F295
Aert Spierinc man van Heilwich nat dt w heer Dirck van Geldrop, investiet van Fouz
Peter Jan Huben

R1228 1457-1458 f297
Gielis zn w Jan van Vaerlaer een stuk land in Haren bij Loon genaamd Belver ter plaatse aenden Nuwenhuys tussen Hadewich weduwe van Mathijs vanden Nuwenhuys enerzijds en Claes vanden Nuwenhuys en Gerit de Haen anderzijds strekkende tot aan Hadewich, …. etc

R1228 1457-1458 f297
Hadewijch dt w Gielis van der Spanck een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert welke pacht Everart zn w Jan van Vaerlaer als principaal schuldenaar betaalt aan genoemde Hadewich uit een heel huis, land en hof en aangelag in Gemert tussen de gemeynt enerzijds en Hendric zn w Peter Bathensoen anderzijds; verder uit een stuk weiland in Boekel tussen Peter die Goede enerzijds en Daniel Hubensoen anderzijds; ze draagt het over aan Gielis zn w Jan van Vaerlaer

R1228 f301
waterloop die Royspe

F361v
Dirck Aertss van der Heelderdonc
Amelis van der IJnden
Amelis zoon w Aert Baeliu (Baliaert?) zoon w Thomas
Goyart van Geldrop nat zoon w heer Dirck van Geldrop, priester

F339
heer Claes van der Dussen, commendator van ’t huis van Ghemert
Henrick van Espdonc

F345v
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert
Daniel Danielss van Tuyftheze

F346v
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

R1229 1458-1459

 

R1229 f61 (Lierop)
Marcelis Alarts van Ghenen Eijnde
Henrick Hubechts vander Hoeven

R1229 f67v dd 13-2-1459
Beel wed van Marten Aert Berwout een cijns van 10 goudgulden (Rijnsgulden), welke cijns Goyart van Erpe zn w Goyart van Erpe aan Marten Aert Berwout en zijn dochter Agnes had overgedragen … uit een hoeve genaamd Kyebomen in Ghemert …
Genoemde Beel draagt die cijns over aan Jan Ottensoen en Marie dochter van Marten en Beel voornoemd

F135
Gerit Henrick Artss
Wouter Bremmen van Aerle
Jacop Henrix van der Lijnden
Alart Alart Willem Wijnkenss

F137v
Matheeus Gerit Melis soens soen
Laureyns van den Loect

F141
Henrick van der Lijnden zoon w Jan Lemmens
Wouter Aert Bremmen
Jacop Henric van der Lijnden

F156
Hubrecht Emontss van Ghemert
Jacop Molneers(+)
Thomas die Scriver zoon w Thomas van Hazelbosch man van Liesbeth Peter Jan Zwenelden
Goessen en Willem, zoons van Henrick Stewich

F156
beemd op die Roeyspe

R1229 f210 en 210v
Laureyns van den Broeck nat zoon w Wouter van den Broeck
Een erfpacht van 8 mud rogge maat van Helmond uit een stuk land in Gemert ter plaatse Inden Aerle naast Wouter Snyders aan een kant en beide einden en het erf van Peter die Kersmeker, item uit een stuk land genaamd de Eyckecker en uit een huis, schuur, en hofstad …. (moeilijk leesbaar) …. goed op Groetel …
Goed in de parochie Aerle inder Campen…
Lambert van Doerne zn w Corstiaan ten behoeve van genoemde Laurens en Leunis Janss van Gemerde
Heer Jan Brunync van de Duitse Orde

F214v
Jan van Rijxtel nat zoon w Jan Kemerlinc
Peter Jan Huben

F214v
Goyart nat zoon w heer Dirck van Geldrop investiet van Fouz
Aert Spierinc man van Margriet nat dt w heer Dirk voornoemd

R1229 f264v
Aert van Papendonc, twee mud rogge erfpacht maat van Hemond te betalen uit een hoeve genaamd die hoeve Ten Hoeve in Gemert naast de kerk met tuin, hofstad, land en weiden en andere toebehoren. Item uit een stuk land van 20 lopense genaamd dat Groet Geroedt in Gemert naast het erf van Goyart van Erp aan een kant en tussen het erf van de kinderen van wijlen Aert Kathelijnensoen aan de andere kant, welke twee mud rogge genoemde Aert vander papendonc verwierf van Willem Henric Maessoenssoen van Gemert
Overgedragen aan Henrick van der Espdonc

R1229 f271v 5 april 1459 De uitgeschreven akte is aanwezig in AKDOG inv nr 1510
Jonkvrouw Agnes wed. van Henrick Becker
Tochtrecht in twee derde parten van een stuk weiland genaamd groesen in Gemert ter plaatse Eelhorst tussen Dirk van Gemert en Bertout zn w Jan van Huesden aan een kant en voorheen Aert Strepart zijn zoon en wijlen Jan van Wijboem aan de andere kant. Item uit twee derde parten van een stuk land Int Gorswynckel tussen de kinderen Wouter Snyders aan een kant en de kinderen van wijlen Henric Stovensoen aan de andere kant. Item twee derde parten van een erfpacht van anderhalf mud rogge uit een hoeve genaamd tgoet op Strijbosch in Gemert met toebehoren en uit andere goederen, welke Henrick Becker verwierf van wijlen Jan die Weyer
Ten behoeve van haar kinderen: Claes(onm), Zeger (onm), Henrick (onm), ende Jonkvrouwen Margriet, Jenneke en Lijsbeth (onm)
Jonkvrouw Magriet en Jenneke dragen de erfpacht (twee derde delen in goederen) over aan Dirk van Gerwen zn w Jan gehuwd met jonkvrouw Lijsbeth Robbert van Grevenbroeck
Jonkvrouw Agnes en Jenneke haar dochter, Claes, Zeger, en Henrick, en Elisabeth hun zuster aan genoemde Dirk van Gherwen
Onderpant gezet door Dirk en Liesbeth Robbert van Grevenbroeck is T goet “die Haseldonc” vroeger van w. Henrick Becker, leenroerig aan de heerlijkheid Gemert voor twee leengoederen,

R1229 f276r 12 za 28-04-1459 (Stan Ketelaars)
Jutta dvw Dijonisius Ghijzels droeg over aan Arnoldus zvw Lambertus Wijnrix soen alle roerende en onroerende, erfelijke en gerede goederen, waar ook gelegen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader Dijonisius en haar moeder Margareta, en die aan haar zullen komen na overlijden van haar grootmoeder Jutta wv Anselmus Goeswijns.

R1229 f281
Ansem Dirk Smeeds,
Willem Peter Claess,
Aleyt Jan Broeckmans,
Jan Jan Broeckmans

R1229 f281 dd 21 mei 1459 (Martien van Sleeuwen)
Henricus en Johannes, broers, kinderen van wijlen Wilhelmus, zoon van wijlen Henricus Maeszoonszoon, hebben mij erfelijk verkocht ten behoeve van Arnoldus Peterszoon: een erfpacht van 2 mud en 2 lopen rogge Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren, uit een hoeve van wijlen Henricus van Espdonc en uit de goederen van wijlen Emondus van Espdonc Dirkszoon, deels gelegen in de parochie Gemert en deels in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en uit alle daarbij horende goederen, namelijk uit huis, erf, hof en 2 akkers grond, waarvan de ene Vroulysenacker en de andere den Bogartsacker genoemd wordt, met daaraan gelegen een stuk beemd en een stuk weiland, eeussel geheten, tussen erfgoed van Deenkens van Boekel en Wilhelmus Beyerszoon aan de ene zijde, en erfgoed van Arnoldus Steenwech en erfgoed van Johannes van Gemert genaamd Meriënbeempt (Nennenbeemd?) aan de andere zijde, met een eind tegen erfgoed van Godefridus van der Hostat en kinderen. Ook uit een stuk land, het Roetstuck geheten, ter grootte van 22 lopenzaad of daaromtrent, gelegen tussen erfgoed van Godefridus van der Hostat aan de ene zijde, en grens van de heren van Gemert en Uden aan de andere zijde, met een eind erfgoed van Wilhelmus Boyers en het andere eind erfgoed van Arnoldus Steenwech. Ook uit 4 lopenzaad land of daaromtrent gelegen over de weg, tussen de gemeint aan beide zijden en een eind, het andere eind het erfgoed van Nicolaas, zoon van Johannes Grietenzoon. Ook uit een stuk erfgoed, deels bouwland en deels beemd, genaamd Aben Bosselkyn, gelegen tussen erfgoed van genoemde Arnoldus Steenwech en de gemeint. Ook uit een veld, deels bouwland, deels heide, genaamd Pedelers Hove, gelegen in genoemde parochie Uden, ter plaatse geheten Boekel, met een eind tegen erfgoed van Philippus Philipszoon, en verder rondom in de gemeint. Ook uit 2 bunder beemd genaamd de Honsdonck, gelegen in de reeds genoemde parochie Uden en plaats, tussen een beemd geheten Serijsbeempt aan de ene zijde en erfgoed van Deenken Deenkenszoon en Arnoldus Gieliszoon aan de andere zijde, het ene eind erfgoed van Johannes van Hagheven, het andere eind het water geheten de Aa. Ook uit ½ bunder beemd of daaromtrent, genaamd den Aldenbeempt, gelegen aldaar. Ook uit 1 bunder beemd genaamd Wouters Buenre, gelegen naast erfgoed van Johannes van Gemert, genaamd Meriënbeemd(Nennenbeemd?).  Ook uit ½ bunder beemd, geheten de Scijndelsdonck, gelegen tussen erfgoed van Arnoldus Steenwech van beide zijden en beide einden. Ook uit ½ bunder beemd, geheten den Doetswech, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse op Boekel, naast erfgoed van Marte Peters. Getuigen: Monix en Heym. Datum: 21 mei. Maandag na het octaaf van Pinksteren.

Genoemde broers, hebben mij erfelijk verkocht ten behoeve van Elisabeth, weduwe van wijlen Johannes Karlis een erfpacht van 1 lopenzaad rogge Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren uit voorgaande. Getuigen en datum als boven.

Genoemde broers hebben mij verkocht ten behoeve van Henricus van Espdonc, zoon van wijlen Johannes, een erfpacht van 1 mud en 1 lopen rogge van genoemde maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren. Getuigen en datum als boven

Genoemde broers hebben mij verkocht ten behoeve van Petra, natuurlijke dochter van wijlen Johannes Peterszoon van den Overschot een erfpacht van 1 mud rogge, Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren, uit het voorgaande. Zie boven. Getuigen en datum als boven.

Genoemde broers hebben mij erfelijk verkocht ten behoeve van Hille, natuurlijke dochter van wijlen Henricus Peterszoon van den Overschot een erfpacht van ½ mud rogge, Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren uit voorgaande. Zie boven. Getuigen en datum als boven.

F282v
Herbert Brant zn w Henrick, weduwnaar van Agnes Peter Janss dr, en zijn zoon heer Henrick Brant en zijn schoonzoon Marten Claes Martens man van Kathelijn

F282v
Willem en Jan zoons van w Willem Henrick Maess,
Henrick Janss van Espdonc

F286
Willem Boudewijn Bernierss bezit een huis op Espdonck
Willem van Ponsendael

F289
Bertram Jan Bertramss
Goyart Mathijs Goedens
Henrick Janss van den Ham

R1229 f294v
Mr Jan Ghijsbertssoen van Ghemert man van Christijn Dirck Roesmont

R1230 1459-1460

 

f37
Dirck Aertss van der Heelderdonck
Ancem Aertss van der Heelderdonck
Roelof Gerit Rolofss

F128v
Emont Emontss van Mercksel
Dirck Janss van der Poerten

F204
Wouter Bremen nat zn w Aert Bremen [lees: Bremme ?]
Peter nat zn Jan van den Kyeboem
Jan van den Doren zn w Jan van den Doren van Vechel

F209v
Heer Claes van der Dussen, commendator van Gemert

F211
Dirck Jan Portmans
Ansem nat zn w Jan Tax
Willem Willem Jegers
Goyart van Lancvelt

F224
Kartha dr van Yewaen van Tricht
Henrick van Aerle
Gerit van Vorendael

F224
Goyart, Margriet, Heilwich en Katelijn nat kind. w heer Dirck van Geldrop, priester, en van Kartha Yewaens van Tricht

R1230 1459-1460 f261 dd 12-8-1460
Joost zn w Wijnrick Geritssoen een stuk akkerland in Ghemert ter plaatse tGoerswynckel tussen Henric Wynckens enerzijds en Jan van Schuylen anderzijds strekkend van Jan Persoens tot Dirk van Gerwen, erfelijk verkocht aan Aart van der Oesterbraken, zoon wijlen Jan,

F273v
Henrick Hermanss van der Heyden en zijn zoon Dirck
Jan Goossen Wolfs
Pacht uit o.a. den Roespecker

F281
Jan zn Goessen Smeeds alias van Aerle
Henrick Janss van Espdonc
Henrick, Willem en Jan zoons w Willem Henrick Maessoenssoen

F281
Henrick Janss van Espdonc
Amelis van Boechem

F282
Alart Willem Willem Wijntkens
Lijsbeth wed Willem Willem Wijntkens
Erfde van haar neef Jacop Spierinc

F282
Jan van Bruheze
Everaert van Haendel

R1230 f287 dd 6-2-1460 (Martien van Sleeuwen)
Goeswinus en Willelmus Steenwech, broers, kinderen van Henricus Steenwech hebben openlijk erkend dat zij wederzijds een erfdeling gemaakt hebben van enkele hieronder genoemde erfgoederen die hen zoals ze zeiden toekwamen en door welke verdeling huis, erf, en hof met aangelag van wijlen Johannes van Gemert, gelegen in de parochie Gemert, en een zekere hoeve gelegen in  de parochie Uden, ter plaatse Boekel, met alles wat er bij hoort, en een windmolen, van voornoemde Henricus Steenwech, met alles wat er bij hoort, gelegen buiten de stad ‘s Hertogenbosch, ter plaatse Hintham, met de daaraan verbonden verplichting alle lasten daaruit te voldoen, gaan naar Goeswinus Steenwech. En middels dezelfde erfdeling gaan naar Wilhelmus Steenwech:  een erfcijns van 28 pond in geld, 20 kapoenen, en 20 pond was, die genoemde broers in Udenhout bezitten, en een visvijver, Orthense Meer geheten, met toebehoren, 2 kapoenen  en een kuiken (?), waar genoemde broers in Loon op Zand recht op hebben, met de daaraan verbonden lasten van de visvijver, een erfcijns van 2 pond geld, en 1 pond was gedurende 2 (?) jaar. Mochten er op de verdeelde erfgoederen aanspraken volgen, dan moet de eventueel daaruit voortvloeiende schade door beiden erfdelers gelijkelijk gedragen worden. Getuigen: Steenwech en Neve. Datum 6 februari.

f304v
Jan Goyartss van Bijstervelt man van Yda Aert Andries dt
Jan de jonge zn Jan Voderaert
Bertram Aerts van Haendel

F304v
Henrick Goyartss van Bijstervelt

F321v
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemart
Willem Janss van Mercksel
Willem Willemss van Mercksel

F357v
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

R1231 1460-1461

 

F20v namenindex
Peter Janss van Strijbosch

f48
Goyart van Lancvelt
Ancem nat zn w Jan Tax
Willem Willem Jegers
Dirck Jan Portmans

R1231 (1460-1461) f55v
Egidius zoon van wijlen Ansem Goossens, wettig weduwnaar van Maria, dochter van wijlen Hendrik Myldman, wettig man en huidig voogd van Zoete, dochter van wijlen Arnold genaamd Nout, zoon van wijlen Claas Riickens, heeft openlijk erkend dat de erfgoederen die hem bij zijn weduwnaarschap toegevallen zijn door de dood van Jan Rover zijn broer, zoon van genoemde wijlen Ansem, en in zijn huidig huwelijk verworven heeft, na de dood van Egidius en Zoete zullen toevallen aan de kinderen die door hen beide verwekt zijn.

F73v en 74
Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester, en van Kartha Ywaen van Tricht
Henrick van Aerle
Gerit van Voerendael

F89v
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen
Leunis Leunis van Erpe

F119v
Henrick Goosenss die Wolf, man van Mechteld Dirx van Herent
Goessen Goossen die Wolf

BP 1460-1461 f180 dd 19-1-1461
Heer Goessen Henrick Ansems, priester, verkoopt aan zijn zuster Marie een huis, erf en hof aen die Beke

F192v
Jan Philip Philipss van der Aa
Mathijs Mathijs Selen, man van Aecht dt van Laureyns Peters x Marie Philip Philips van der Aa
Dirck Willemsn van den Fellenoert

F200v
Philip van Weelde nat zn w Jan Philipss geeft in erfpacht aan Wouter Bremmen nat zn w Aert Bremmen een huis in die Haghe aan ’t water die Ruyspt

F200v
Jan zn Philip van Weelde

R1231 f 211v 08 vr 10-07-1461. Vertaling Stan Ketelaars
De broeders Johannes Noijdens prior, Jacobus van den Hoevel subprior, Gerardus Kepken zv Henricus en Everardus Roesmont zvw Godescalcus, kloosterlingen van Porta Celi bij Den Bosch, droegen over aan Johannes Roesmont zvw Godescalcus Roesmont een lijfrente van 10 Overlens Rijnse gulden of de waarde ervan in ander goed goud, welke rente hr Johannes Brunincx commendator van het huis van Beckevoirt beloofd had aan Ghiselbertus Roesmont, tbv Everardus wettige zv Godescalcus Roesmont, een helft te betalen op 1 mei en de andere helft op 1 oktober, gaande uit (1) 4 hoeven die behoren aan de {Duitse} orde van H.Maria Jherosolomitanus, belivia van Jonctis, gelegen in Bakel, ter plaatse gnd Grotel, (2) alle andere hoeven, cultuurlanden, visrechten, jurisdicties, molens, cijnzen, pachten en renten, aan voornoemde orde behorend, gelegen onder de dingbank van Gemert, in de parochie van Vught en elders onder de villicationes van de stad Den Bosch, belast met voorwaarden in de brief vermeld.

R1231 (1460-1461) f276
Heer Bartolomeus die Tho…(?) en meester Arnold van Weilhusen priester aan Rutger van Arkel t.b.v. Henrick van Espdonck rentmeester van Gemert … mud rogge maat van Gemert
Mathijs die Hoeze zoon van Christiaan
De windmolen in Gemert

R1231 (1460-1461) f278
Ancem en Dirk broers, zoons w Jan van Beke een erfpacht van 1 mud rogge maat van Gemert welke Aert van der Heelderdonc betaalt aan Jan van Beke uit goederen van Engel, vrouw van w Jan van Beke van de dood van haar vader en moeder gelegen in Gemert
Een zille beempts ter plaatse In Gheen campe met enerzijds het erf van Gevard van Strijbosche en anderzijds het erf van Jan Nicholaes ……

R1232 1461 – 1463

 

R1232 1461-1463 f6, dd 27 oct. 1461
Hr. Claes vander Dussen landtcommandeur van de Biezen geeft in erfpacht aan Jan Myckart (die al op die hoeve zit) een hoeve (van thuis van Deurne) op gheen Hilacker aan die Beke om 4 mud rog Helmontse maat op Lichtmis en een grondcijns
(opmerking: KADOG regest 328)

f20v
Wouter Jans die Lange
Goyart van Lancvelt
Henrick Janss die Lange

F21 dd 14-1-1462
Goossen Goossens die Wolf heeft opgedragen aan zijn broer Henrick een hoeve (huis, erf, schuur, schaapskooi, hof en aangelag) die Goossen verkregen had van Henrick

F54
Willem Henrix van den Loect
Dirck Peter Peters
Jan en Amelis zoons van w Amelis van der Hofstat

F164v
Aert Vrient zn w Lucas Meeuss
Goyart Goyarts van Erpe
Henrick van der Espdonc
‘t huis van Gemert

R1232 f360 dd 16-11-1462
Henrick Vos zn w Jacop Vos een erfcijns van 6 pond te betalen aan Jan uit huis, hof en aangelag in Gemert aen den Mortel tussen Aart zn w Stans vander Locht aan beide zijden; verder uit een akker genaamd den Eyckecker van 8 lopense aldaar tussen genoemde Aart aan beide zijden; verder uit een akker genaamd den Camp van 5 lopense aldaar tussen Stoef die Kersmeker enerzijds en Wautgher die Snyder anderzijds, welke cijns genoemde Henric Vos voorheen van Floris zn w Jan van den Vijfeycken verwierf, overgedragen aan Adriaen van Uden zn w Aert Stamelaert van Uden

R1232 f360v dd 19-11-1462
Goossen Heym, Gijsbert die Kock en Henrick van Espdonc aan Aart Beerwout voor zichzelf en ten behoeve van Philip Hinckart zn van Willem Hinckart etc.
Een cijns van 10 goudgulden genoemd Rijnschgulden voor 20 stuvers .. Philip en Jacob .. van en uit een huis, hof en aangelag voorheen van Gijsbert die Koc, nu van Goossen en Gijsbert voornoemd, in Geffen ter plaatse aen die Blis(?) tussen Dirk nat zn w heer Jan van Vijfeycken enerzijds en wijlen Aart Janssoen anderzijds en een eind strekkende met het andere eind tot de gemene weg; verder uit 2 hoeven van Goossen Heym in Vucht St Peter ter plaatse Wargartshuysen en uit huis, hof en aangelag van Henric van Espdonc in Gemert tussen Dirk van Gemert enerzijds en Jan die Cremer en Mette(?) Maes anderzijds strekkende van de gemene weg tot aan Bathe Fellenoerts; en verder uit andere goederen van Goossen, Ghijsbert en Henric.

R1232 f 385v 12 do 21-04-1463. Vertaling Stan Ketelaars
Hr Nijcolaus van Dussen provinciaal van de balivia van Jonctis orde van H.Maria Jheresolonittanus, beloofde, voor zich en geheel voornoemde orde, aan Arnoldus Heer zv Ghisbertus, tbv hem en zijn vrouw Theoderica resp. de langstlevende, een lijfrente van 20 Overlens Rijns gulden geld van de keurvorsten of de waarde, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, voor het eerst met Sint-Remigius aanstaande (za 01-10-1463), gaande uit (1) een hoeve, in Gemert, ter plaatse gnd Haendel, die thans Nijcolaus van der Beersdonc als hoevenaar bezit, (2) een hoeve, gnd het Guet ten Nuwenhuijs, in Gemert, ter plaatse gnd Mildschot, die thans Petrus die Smijt als hoevenaar bezit, (3) een hoeve, gnd Mildschot, aldaar, die thans Johannes van den Zande als hoevenaar bezit, (4) een hoeve, deels gelegen in Bakel en deels in Gemert, ter plaatse gnd op Grotel, (5) alle andere hoeven, goederen, tienden, molens, cijnzen, renten en pachten die aan voornoemde hr Nijcolaus en orde behoren, gelegen of te betalen in Gemert en elders onder de villicatio van de stad Den Bosch. Hij beloofde garantie op verband van alle goederen van zowel de orde als de balivia van Jonctis en met name van de commendarij van Gemert. Voornoemde Arnoldus Heer verklaarde een brief te hebben ontvangen met de zegels van voornoemde hr Nijcolaus, commendatoren en andere mannen van voornoemde orde, waarin de lijfrente staat, waarmee hij deze lijfrente kan manen, en verder niets.

R1232 f 385v 13 do 21-04-1463. Vertaling Stan Ketelaars
En hij kan altijd terugkopen, elke gulden met 10 dezelfde guldens, de rente van het jaar van wederkoop en eventuele achterstallige termijnen.

F387
Willem Willem Janss van Mercxsel
Peter Janss van Mercxsel
Jut, wed Willem Befkens en haar kinderen: Claes, Aert en Thomas

F387
Willem, Wijnrick, Jut, Margriet en Lijsbeth kinderen van w Claes Befken
Jan Geritss die Vrieze

F387
Lambert Jan Corstiaenzn
Jan Gilliss die Doncker
Mathijs nat zn Dirk Smeeds

F396
Dirck Aert Tielmans, man van Peterke nat dt w Jan Peterss van den Overscot

F396
Henrick van Espdonc, bezitter van een hoeve
w. Emont Dirx van Espdonc, bezat een goed

f396v
Henrick en Jan zoons w Willem Henrick Maessn
Ansem Peter Wauthems

F398v dd 29-7-1463
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch verkoopt aan Servaes Aertss van Haendel 2/3 deel in den Polbeempt aan de waterloop die Ruysp

R1233 1463-1464

 

f28
Jan Henrix Jans van den Ham
Lucas Donker, man van Kathelijn Henrix van den Ham

F28
Peter van Driel, man van Jacoba Henrix van den Ham
Bertram Jan Bartramss
Willem Jan Monix

F78
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest en Mechteld

F131v
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest en Mechteld
Everart van Haendelt, weduwnaar van Mechteld voornoemd

F131v
Steynskens kijnder
Willem van Ploesterdonc

F156v
Dirck Janss van Gerwen
Aert Beerwout

F158v
Jan en Claes zoons van .. Hubrecht van Ghemert

R1233 f177v 1463-1464
Gerit Thomass vander Eycken
Jan en Aert, zns. w. Aert Mickart en Jan Hubrechtss van Rypelsberch hadden de helft van de hoeve “tguet te Tuynen” in erfpacht gekregen van Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stoven, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic.
Jan zn. w. Jan van Loen alias die Guylicker

R1233 f183v dd 30-6-1464 (Martien van Sleeuwen)
Wilhelmus, zoon van wijlen Bodo Barnierszoon, heeft erfelijk verkocht aan Theodericus, zijn broer, zoon van dezelfde wijlen Bodo, een erfpacht van 10 lopen rogge, Erpse maat, en in Erp te leveren, uit huis, erf, hof en stuk land daaraan gelegen, groot 3 lopenzaad land of daaromtrent, gelegen in de parochie Gemert, ter plaatse Espdonc, tussen erfgoed van Johannes Heijnen Corstiaenszoon aan de ene zijde en erfgoed van Henricus, zoon van wijlen Wilhelmus Heynenzoon aan de andere zijde en een eind, met het andere eind tegen de gemeint. Ook uit een stuk land geheten den Langacker, groot een sesterzaad of daaromtrent, gelegen in de parochie Uden op voornoemde plaats tussen erfgoed van Henricus, zoon van wijlen Wilhelmus Heynenzoon aan de ene zijde en tussen een beemdje van genoemde verkoper, aan de andere zijde, met een eind tegen erfgoed van Arnoldus Steenwech, het andere eind Theodericus, zoon van wijlen Wilhelmus van der Aa. Verkoper heeft beloofd vrijwaring te bieden. Getuigen: Gheel en Beerze. Datum 30 juni

F217v
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest

F217v
Henrick Mannart
Willem Janss van der Duysterdonc

F238 namenindex
Jan Jans van Strijbosch man van Margriet Lucas Goyart Lucas

R1233 f266
Willem nat zn w Emont van Ghemert

R1234  1464-1465

 

f51
Jan Boudewijn Baecks, man van Margriet Barnier Fyens
De zusters van Orthen in Den Bosch

F90v
Het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch
Lijsbeth Ghevartss van der Heyden
Dirck Janss van den Bleke

F105
Jan zn w Willem van Eyck en Aecht Jan van Ghemert
Dirck Willems die Weder, man van Margriet dt w Willem van Eyck en Aecht

F105
Lippert van Eyck
Cornelis nat zn w heer Jan van Eyck, Investiet van Helmont
Pacht uit de heerlijkheid van Gemert

F116
Everart Aertss van Haendelt
Claes, broer van Everart

F139v namenindex
Gevart van Strijbosch

R1234 1464-1465 f157
Dyngna wed van Gerit Willem Barnierss
Jan Willem Sweders, broer van Dyngna

R1234 1464-1465 f183v 27-6-1465
Dyngna wed van w Gerit zn w Willem Bernierssoen het vruchtgebruik in goederen waarin genoemde Gerit verstierf overgedragen aan Willem zn w Willem Bernierssoen ten behoeve van zijn zusters Hilleke en Sophie

Willem zn w Willem Bernierssoen 9 lopense erfpacht te betalen uit 3 malder ?

R1234 1464-1465 f183v 27-6-1465
Willem zn w Willem Bernierssoen en Bertout van Autheusden, man van Hilleke dt w Willem Bernierssoen 9 lopense rog erfpacht te betalen uit een erfpacht van 3 malder rogge welke 3 malder Henrick sLangen zn w Henricks sLangen voorheen van zijn broer en zuster Jan en Hadewijch sLangen verwierf, en welke 9 lopense rog Willem zn w Willem Bernierssoen voorheen verwierf van Henrick zn w Henric sLangen voor schepenen van Gemert; erfelijk overgedragen aan Dyngna weduwe van w Gerit zn w Willem Bernierssoen.
Genoemde Willem en Bertold een erfpacht van 1 mud rog maat van Gemert te betalen uit een stuk land in het domein genaamd Heerlijckheyt van Ghemert ter plaatse den Nuwencamp welke mud Willem zn w Willem Bernierssoen voorheen verwierf van Thomas zn van Jan vander Zantvoert, overgedragen aan Dyngna voornoemd
Genoemde Willem en Bertold een erfpacht van 1 mud rog maat van Gemert te betalen uit een stuk land genaamd Opten Groten Ecker naast het erf van Jutta Jans en haar kinderen enerzijds en naast het erf van de kinderen vander Hallen anderzijds en verder uit 1 ½ lopen land op dezelfde plaats naast het erf van Jan Voederarts enerzijds en naast het erf van Willem zn w Willem Bernierssoen anderzijds, en verder uit een stuk land op voornoemde plaats naast de kinderen van Gerit Fyensoen enerzijds en het erf van Jan de Guliker anderzijds, welk mud rog Willem zn w Willem Bernierssoen van Erpe voorheen verwierf van Jan zn w Amelis Geritssoens soen; overgedragen aan genoemde Dyngna
Genoemde Willem en Bertold een erfpacht van 1 mud rog maat van Gemert te betalen uit een stuk land ter plaatse in die Aelhorst naast het erf van Wouter Snijders enerzijds en aan de andere kant en aan de einden naast de kinderen Gerit Fyensoen, verder uit een stuk land op die Audestraet naast Henric vander Hostat enerzijds en naast Jan van Scoylen anderzijds, welke mud rog Willem Bernierssoen van Erpe voorheen verwierf van Jan zn w Wouter Cnoep, overgedragen aan genoemde Dyngna.
Genoemde Willem en Bertold een erfpacht van 3 mud rog te betalen uit de hoeve (mansus) Ten Hoghenaerle en andere goederen die daartoe behoren welke erfpacht Willem Fyensoen voorheen verwierf van Goyart van Gemert zn w Dirk van Gemert, overgedragen aan genoemde Dyngna.
Genoemde Willem en Bertold een erfpacht van 1 mud rog maat van Gemert te leveren in Gemert uit zekere hoeve voorheen van Goyart van Ghemert genaamd tguet Ten Hoghenaerle deels in Gemert deels in Bakel gelegen, en uit andere goederen behorend tot genoemde hoeve waar ook gelegen welke pacht Arnoldus van Weilhuysen ten behoeve van Willem Bernierssoen alias Fyensoen van Goyart van Lancvelt zn w Peter van Lancvelt verwierf, overgedragen aan genoemde Dyngna.
Genoemde Willem en Bertold beloven aan genoemde Dyngna een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert uit 4 bunder moerasland gelegen in Gemert in die Zerysbeemde die toebehoren aan genoemde Willem en Bertold

F260
Henrick, Leunis en Dirck (en w Jan) zoons van w Jan van den Kelre
Dirck Wouters van den Rodeacker

F260
Een hoeve van Peter Boedeken Hoet tussen Jan die Horter en de gemeynt

F276v
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Willem van Mercsel
Aert Steenweg

F300
Amelis Willems die Jeger
Peter Dirx Tymmerman en zijn zoons Jan en Amelis

R1234 f301 dd 30-7-1465
Dirck zn w Everart Claess belooft uit huis, hof en aangelag in Gemert in die Deele welk huis en hof Peter, zn w Dirck Tymmerman, Jan en Amelis zijn kinderen voorheen van Goyart Aelbrechssoen en Dirck vanden Loeken voor schepenen in Gemert verwierven ten behoeve van Jan en Amelis voornoemd

R1235  1465 – 1466

 

F34v
Adam Janssn man van Jenneke nat dr van Jan Ijsbrants en van Mechtelt, nat dt van Mechtelt Jan van der Vondervoort

f34v
Aert nat zn w Goyart van Ghemert

f40
Aert Steenwech belooft aan Hendrik Selen zijn schoonzoon man van Geertruyt dat hij een hoeve op Espdonc zal vesten aan zijn dochters Geertruyt, Aertke en Sophie.
Espdonck te leen hangende aan het huis van Gemert.

f79v
Jan Janss. van Gemert en zijn natuurlijke zoon Lenart. (Jan had een testament gemaakt 6 okt. 1460 bij notaris heer Willem Spierinc,priester.)

R1235 f142v
Aleyt en Lijsbeth dochters van w Gerit Stanssen van Gemert

R1235 f165v dd 2-8-1466 (Martien van Sleeuwen)
Johannes, zoon van wijlen Thomas Gerits, man en wettige voogd van Hille, zijn vrouw, natuurlijke dochter van Henricus Peterszoon van den Overschot, heeft erfelijk overgedragen aan Johannes Karels, zoon van wijlen Johannes Karels, ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van Elisabeth, zijn zus, dochter van genoemde wijlen Johannes Karels: een erfpacht van ½ mud rogge, Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren uit een hoeve van wijlen Henricus van Espdonc, en uit de goederen van wijlen Emondus van Espdonc Dircszoon, deels gelegen in de parochie Gemert en deels in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en uit wat er bij die hoeve hoort, namelijk uit huis, erf, en hof en 2 akkers land daaraan gelegen, waarvan de ene Vrou Lysenacker genoemd wordt en de andere den Boghartsacker, een stuk beemd en een stuk weiland, genaamd eeussel, gelegen tussen erfgoed van Deenkens van Boekel en Wilhelmus Boyenzoon aan de ene zijde en tussen erfgoed van Arnoldus Steenwech en erfgoed van Johannes van Gemert, genaamd Vrou Nennenbeempt, aan de andere zijde. Ook uit een stuk land dat Roetstuck geheten, groot 11 lopenzaad land of daaromtrent, gelegen tussen erfgoed van Godefridus van der Hostat aan de ene zijde en de grens tussen Gemert en Uden aan de andere zijde. Ook uit 4 lopenzaad land of daaromtrent, gelegen tegenover genoemd huis aan de andere kant van de weg, tussen de gemeint aan beide zijden en met een eind. Ook uit een stuk erfgoed, deels bouwland, deels heide, genaamd Aben (?) Bosselkijn, gelegen tussen erfgoed van genoemde Arnoldus Steenwech en de gemeint. Ook uit een veld, deels bouwland en deels heide, geheten Pedelers Hove, gelegen in genoemde parochie Uden, ter plaatse Boekel. Ook uit 2 bunder beemd, geheten de Honsdonc, gelegen in de parochie Uden, in reeds genoemde plaats (=Boekel) en tussen een beemd, geheten Serijsbeempt, aan de ene zijde en tussen erfgoed van Deenken Deenkenszoon en Arnoldus Gieliszoon aan de andere zijde. Ook uit ½ bunder beemd, genaamd Wouters Buenre, gelegen naast erfgoed van Johannes van Gemert, genaamd Vrou Nennenbeempt. Ook uit ½ bunder beemd, genaamd Scijndeldonck, gelegen tussen erfgoed van Arnoldus Steenwech aan een zijde en met beide einden. Ook uit ½ bunder beemd,  genaamd den Dootswech, gelegen in de parochie Uden, genaamd op Boekel, tussen erfgoed van Marte Peters, welke voornoemde pacht Lambertus van Doorne, zoon van Christianus, door koop verworven had van de gebroeders Henricus en Johannes, kinderen van wijlen Wilhelmus, zoon van wijlen Henricus Maaszoon, ten behoeve van genoemde Hille, natuurlijke dochter van wijlen Henricus Peterszoon van den Overschot. Johannes heeft beloofd alle verplichtingen en aanspraken af te doen, van zijn kant en van de kant van genoemde Hille, zijn vrouw, en erfgenamen. Getuigen en datum als boven (= Wetten en Uden, 2 augustus). Toegevoegd: de brief geven aan genoemde Johannes Karels.

F166v
Heilwich wed van Ansem Aerts van der Heelderdonc
Tielman Henrix man van Lijsbeth Dircx van den Bleeck

R1235 f167
Jenneke dt w Mathijs van der Rijt en Lijsbeth Dirck van den Bleeck
Michiel die Smyt zn w Aert van der Heelderdonc

F236v
Adriaen van Uden
Henrick Jacop Vos

R1236 1466-1467

 

F10
Berthout van Autheusden
Henrick Gerits die Gheyster
Jan Dircx die Vrieze

F22
Peter van Merchsel
Goosen Wolf man van Lijsbeth Peter van Merchsel

F81
Henrick van Espdonc

R1236 1466-1467 f109 (regest Jan T)
Rutger van Arkel een erfpacht van 8(?) malder rogge maat van Gemert van en uit een perceel bij de Kyeboem genaamd der Nonnenacker naast de gemene weg, van en uit een stuk grond op de Audestraet naast het erf van Arnt Vrient van Beke, van en uit een stuk grond gelegen bij de Kemenade naast het erf van Arnt Vrient van Beke aan een kant en een eind, welke erfpacht Rutger overgaf (?) aan Adam Janssn man van Jenneke nat dt van Jan Ysebrants; voorheen van (?) Jan zn w Heyman Willems
7 juli 1467

F198v en 217v
Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert
De Duitse Orde bezit vier hoeven in Grotel onder Gemert en Bakel

F198v
Anthonis en Peterke kinderen van Claes Spierinc
Lijsbeth en Geba dochters van Adam Marcelissn die Lu

F198v
Jan Willem Steenwech
Jan Adam die Lu
Goyart Dirx die Lu
Henrick Henrix van Uden

F 198v
Dirck Henrix van Uden
Willem Jan Willems
Heer Roelof Janssn die Bever, priester

F 198v
Heer Jan Janssn die Bever, priester
Jonkvrouw Hadewich Jan die Bever
Zuster Arkenraet Symon die Hoesch
Zuster Aleyt Henrix Monix

F203 dd 7-8-1467
Aert Stanssen van der Locht draagt op aan Lenart Peter Noyts een huis, erf hof, schuur en aangelag aan den Mortel; den Brugacker in den Aerle en den Eyckacker

F203 dd 7-8-1467
Lenart Peter Noyts verhuurt voor 6 jaar vanaf nu aan Aert Stansen van der Locht voornoemd huis etc en voornoemde ackers voor 2 steen vlas tot hekelen bereid en 6 mud rog Gemertse maat op Lichtmis

F203v
Geertruyt wed van Bertout Arntssn van Haendel en haar zoon Henrick

F203v
Jan Willem Sweders

F249
Ancem Janssn van Leenen (Leeuen?)
Peter Dircxs
Dirck van Laken
Jan Adam Jan Daems

F281v
Jan Jans van Gemert

R1237 1467 – 1468

 

F5
Heer Aert van der Dussen commendator
4 hoeven van de Duitse Orde in Ghemert en Bakel

F5, 5v
Henrick en Hadewich, Henrick en Jacop kinderen van Ghijsbert Dirck Ghijzels

F7
Henrick Bertouts van Haendel

F16
Heer Aert van der Dussen coomendator van het huis van Gemert

F48v
Heer Aert van der Dussen coomendator van het huis van Gemert

R1237 f52
Lodewijk Hubrechts van Ghemert

R1237 f 070r 01 ma 26-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert gemachtigd krachtens zekere brieven beloofde aan de secretaris, tbv Petra dvw Nijcolaus Spierinc en haar broer Anthonius zvw voornoemde Nijcolaus, voor de duur van het leven van voornoemde Petra en na haar overlijden voor de duur van het leven van voornoemde Nijcolaus als hij Petra overleeft, een lijfrente van 10 Overlens Rijnse gulden, 20 stuvers of de waarde ervan in ander goud voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, voor het eerst met Pasen aanstaande (zo 02-04-1469), gaande uit (1) 4 hoeven die behoren aan de orde van de H.Maria Jherosolomitanus van de balivia van Jonctis, gelegen in Gemert en Bakel, ter plaatse gnd Grotel, (2) alle andere hoeven, cultuurlanden, visrechten, jurisdicties, molens, cijnzen, pachten en renten die aan voornoemde orde behoren, gelegen onder de dingbank van Gemert, de parochie van Vught en elders onder de villicatio van de stad Den Bosch, (3) alle andere goederen die behoren aan voornoemde orde en balivia van Jonctis. Voorwaarde is dat Johannes Spierinc en zijn vrouw jkvr Elisabeth dvw Marselius die Lu resp. de langstlevende van hen beiden de rente zullen beuren, zolang voornoemde Petra resp. Anthonius leven. Voornoemde hr Arnoldus commendator verklaarde van Johannes Spierinc ontvangen te hebben 111 dezelfde guldens als koopsom van de rente.

R1237 f 070r 02 ma 26-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus beloofde aan de secretaris, tbv Theodericus die Lu zv Adam die Lu en zijn broer Godefridus die Lu zvw voornoemde Adam, een lijfrente van 10 dezelfde guldens op het leven van voornoemde Theodericus en na zijn overlijden op het leven van voornoemde Godefridus als die voornoemde Theodericus overleeft. Onder dezelfde voorwaarden als hierboven.

R1237 f 070r 03 ma 26-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus beloofde aan de secretaris, tbv broeder Marselius die Lu zvw Bertoldus die Lu kloosterling van Porta Celi, tbv hem en zijn natuurlijke zoon Henricus, Aan voornoemde broerder Marselius voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan zijn voornoemde natuurlijke zoon Henricus, een lijfrente van 10 dezelfde guldens. Verder hetzelfde als hierboven, echter uitgezonderd dat Johannes Spierinc en zijn vrouw zullen beuren; die clausule wordt weggelaten.

R1237 f 070r 06 di 27-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert beloofde aan de secretaris, tbv Willelmus zvw Johannes Willems soen en hr Rodolphus die Bever priester, aan voornoemde Willelmus voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan voornoemde hr Rodolphus voor de duur van zijn leven als hij Willelmus overleeft, een lijfrente te betalen van 8 dezelfde guldens, 19 stuvers of de waarde voor 1 gulden gerekend, een helft te betalen met Sint-Remigius en de andere helft met Pasen, voor het eerst met Pasen aanstaande (zo 02-04-1469), verder geheel zoals hierboven. Voornoemde hr Arnoldus verklaarde als koopsom van de rente 80 dezelfde guldens te hebben ontvangen.

R1237 f 070r 07 di 27-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Op dezelfde manier beloofde voornoemde hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert aan de secretaris, tbv voornoemde Willelmus zvw Johannes Willems soen en hr Johannes die Bever priester, aan voornoemde Willelmus voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan voornoemde hr Johannes voor de duur van zijn leven als hij Willelmus overleeft, een lijfrente te betalen van 9 dezelfde guldens, geheel zoals hierboven. Voornoemde hr Arnoldus verklaarde als koopsom van de rente 90 dezelfde guldens te hebben ontvangen.

R1237 f 070r 08 di 27-09-1468. Vertaling Stan Ketelaars
Voornoemde hr Arnoldus van der Dussen commendator van Gemert beloofde aan de secretaris, tbv voornoemde Willelmus zvw Johannes Willems soen en jkvr Hadewigis sBevers, aan voornoemde Willelmus voor de duur van zijn leven en na zijn overlijden aan voornoemde jkvr Hadewigis voor de duur van haar leven als zij Willelmus overleeft, een lijfrente te betalen van 8 dezelfde guldens, geheel zoals hierboven. Voornoemde hr Arnoldus verklaarde als koopsom van de rente 80 dezelfde guldens te hebben ontvangen. Deze 3 brieven overhandigen aan hr Johannes.

F134v
Ansem en Henrick zoons van w Jan Berch

f134v
Schepenen in Gemert anno 1444 ;
Dirc die Smyt ; Heijn Arts; Heyn vander Hofstad; Jan vanden Hoirnic; Jan vander Zande; Jan Wautgers; Willem van Ovenken;

f185v
Emont van Gemert zn w Jan Elyas

F218
Ancem Janssn van Leenen (Leeuen ?)
Aert van der Heelderdonc
Jan Everart Grieten

f257
Jkvr.Kathelijn van Bruheze non van Hoydonk
Goyart van Gemert Dirxs
Goyart van Rode
Claes van Lymborch

F260
Aert Steenwech, bezit een hoeve, leengoed

F282 namenindex
Jan van Strijbosch

R1238 1468 – 1469

 

F32
Gerit zn w Dirck Robbert en Barbara

R1238 f47v dd 9-5-1468
Everart van Hanelt huis, hof in Gemert tussen het gasthuis van Gemert enerzijds en de waterloop die Ruysp anderzijds strekkende van de weg tot de kinderen van w Goyart Kaerls, hij gaf het in erfpacht aan Goossen Dirx van der Poirten met een last van .. hoender aan het huis van Gemert en een mud rogge aan het gasthuis van Gemert voor een erfpacht van een malder rogge maat van Gemert
Henrick zn w Jan die Lange

R1238 f81 dd 19-4-1468
Michiel zn w Dirx van Loeken heeft verkocht aan Aert w Jan van Hanens een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert te betalen uit huis en hof in Gemert ter plaatse Den Mortel tussen Willem Engbrechs enerzijds en Aart zn w Wauter Wautgerssoen anderzijds strekkende van de weg tot aan heer Wilem van Gent heer van Ryxstel.
Yda nat dt w heer Henrick Goyarts van Gemert vrouw van genoemde Dirck

F100-100v
Gerit Henrix van der Hallen man van Yda Aert Peters van den Hoevel
Jan van Leenen (of Leeuen) van Gemert
Symon Jan Eynskens

F107
St Gerlachs kasteel-altaar in het woonhuis van w Jan en Hubrecht van Ghemert (broers)
Heer Jan van Doysborch, rector van dat altaar

F140
De commandeur van Ghemert

F141
Gemert, Heer Arnt van der Dussen, commendeur van Gemert

F203 Gemert
Heer Aert vander Dussen, commendator in Ghemert en zijn dienaar Dirck van Colen

F219v Gemert
Willem Engbertssn die Hoern
Aert Lodewijk Smollers

BP 1468 – 1469 F249 Gemert
Aleit Aerts van der Hoffstat (bezit een huis … aen Boechout)
Heer Jan Henrick Ansems, priester
Rover Hendrick Roverssn

F297 Gemert
Willem Willemssn die Jeger
Heer Gerit van Hyen, priester

F310v Gemert
Jan, Adam, Willem, Margriet, Goyart, Wouter, Marcelis en Alveraet, kinderen van w Jan die Luw

folio 327v, 328 dd 14-4-1469
Lenart natuurlijke zoon wijlen Jan van Gemert
Margriet en Lysbeth dt wijlen Jan van Gemert
Jan zoon (wijlen Willem van Eijck x Agatha Jan van Ghemert)

327v, 328
Hoeve ter Voertynen of ten Waude van kinderen van wijlen Jan van Ghemert

F328 Gemert
Dirk die Weder, man van Margriet dt w Willem van Eyck x Aecht Jan van Ghemert

R1238 f328 Gemert 14-4-1469
Lenart nat zn w Jan van Ghemert heeft opgedragen aan Lijsbeth en Margriet, dochters van w Jan van Ghemert die hofstat in den Waterbeempt, die Lenart verkregen had volgens testament van zijn vader

F351 Gemert
Gerit van Voerental, man van Heilwich nat dt w heer Dirck van Geldrop, priester en van w Kartha dt van Yewaen van Tricht

F351 Gemert
Hendrik van Aerle
Goyart, Margriet en Kathelijn nat kinderen van w heer Dirk van Geldrop, priester en van w Kartha Yewaensdt van Tricht

F351 Gemert
Dierxke en Marie dts van Jan Kocs alias van Rode
Hendrick Henrick Kuyst
Jan zn w Gerit van Voerendael

R1239 1469-1470

F17v Gemert
De zusters van Kaudewater

folio 40 Gemert, 26-1-1470
Aert Steenwech belooft aan Hendrik Selen zijn schoonzoon man van Geertruyt dat hij een hoeve op Espdonc voor de a.s. vasten zal vesten aan zijn dochters Geertruyt, Aertken en Sophie, ten overstaan van de leenmannen. (Espdonc te leen hangende aan het huis van Gemert)

F76 Gemert
Lijsbeth Rolof Lanen
Luytgart van der Meer dt w Geertruyt van der Meer
Delyaen nat dt van Goossen Danelssn en van Yda Rolof Lanen

F76 Gemert
Yda nat dt van Delyaen nat dt van (Goossen Danels en van Yda Rolof Lanen) en van Jan Dirx die Smyt

F104 Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van de Duitse Orde te Gemert

F148v Gemert
Peter Jan Huyben
Jonker Willem van Gent

F156 Gemert
Willem die Wert van Ghemert

F193 Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van Ghemert
De Duitse Orde bezit vier hoeven in Gemert en Bakel

F193 en 193v Gemert
Henrick en Jacop en Hadewych kinderen van (Ghijzel Dirck Ghijzels x Katherijn)

f 242 en 242v
Goyart nat zoon wijlen heer Dirk van Gheldrop priester en van Kartha Yewaens dt van Tricht. Goyart is weduwnaar van Margriet nat dr wijlen Jan van Kriekenbeek. Uit het huwelijk van Goyart en Margriet: Dirk, Jan en Yewaen

F242 Gemert
Henrick van Aerle
Goyart, Margriet, Heilwich en Katherijn, natuurlijke kinderen van wijlen heer Dirk van Geldrop, priester en van Kartha Ywaensdt van Tricht

F242 Gemert
Henrick Henrick Kuyst, pacht uit het gericht van Gemert, etc

F267, 1470
Dirck van Gemert

F316v en 317 Gemert
Henrick Goossen Wolf, man van Mechtelt nat dt w Dyrck Stijnen, weduwe van Woutgher Artssn
Michiel Aertssn van der Heelderdonck en Jan Aertssn van der Heelderdonck, broers

F317 Gemert
Jan Janssn van Heist
Claes Lucas Claessn
Goossen zn van (Henrick Goessen Wolf x w Lijsbeth, zijn eerste vrouw)

R1239 f365 Gemert
Willem Bodo Berniers
Dympna sLangen

F424v Gemert
Peter Hendrick Matheussn, man van Aleyt Sweelden
Ancem Henrix van der Heze
Marten Henrick Teeussn van Bakelair

R1239 f456 dd 19 mei 1470 sabato post jubilare
Lambert die Bruyn heeft opgedragen aan Everart zn w Jan van Verlair de erven genaamd die Strijbossch in Gemert tussen de hoeve (mansus) genaamd van Haendelen aan een kant en de kinderen van wijlen Beatrix Everits aan de andere kant en strekkende van de gemeynt der heren van Gemert in de harde grond (in terra dura) tot aan den Pedel.
Akkers, heide, weide, en land genaamd Pedel
Welke goederen genoemde Lambert voorheen van Goyart zn van Jan vande Sande man van Lijsbeth dt van Christoffer (Christoforus) Peter Kersmaker voor schepenen van Gemert had verworven

R1240 1470-1471

R1240 f40v Gemert
Ansem zn w Jan Loenen zn w Wouter van Eellekom
De Predikheren in Den Bosch
Willem Janssn van Ryetvoirt

F222v Gemert
Jan Everart Everart Grieten
Mechtelt wed van Weltken (=Wautger) Arnt Katherinen

F222v Gemert
Wouter Wouter Janssn van Leenen

F228v Gemert
Adriaen Ancem Spruyt
Jan Wouter Cnoeps
De kinderen van w Geertruyt van den Berge

f228v
Jan Voederarts
Amelis Maessn van der Hostat;
Everart Corstiaens van den Mortel

F264 Gemert dd 4-5-1471
Heer Aert van der Dussen, commendator van het Huis van Gemert van de Duitse Orde, verkoopt aan Philip nat zn w Philip van Geldrop een cijns van 16 ½  rijnsgld, half op 1 september en half op 1 mei uit alle goederen van de Balije van de Biezen in de meierij van Den Bosch

F264 Gemert
Philip nat zn w Philip van Geldrop geeft aan vrouwe Jut wed van heer Heyman van Drueten het vruchtgebruik in deze cijns. (De Duitse Orde kan na de dood van Jut de cijns lossen met 297 rijnsgld)

folio 271v
Goyart van Erpe (bezit de hoeve Kyeboom)
Jenneke van Middegael dochter wijlen Goyart natuurlijke zoon wijlen Arnt van Middegael.

F287 Gemert
Dirk Gerit Vos, man van Aleyt Aert Pouwels van den Venne

F327v Gemert, dd 26-10-1470
Heer Aert van der Dussen, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde verkoopt aan Philip nat zn w Philip van Geldrop een cijns van 17 ½  rijnsgld op 1 september half en half op 1 maart uit alle goederen van de Balije van de Biesen in de meierij van den Bosch

folio 340v
Margriet Jan van Gemert
Jacop Jacops vander Hugenvoirt, man van Lijsbeth Jan van Gemert
Henrick(+) en Berthout (+) zoons van wijlen Jan van Ghemert x Margriet Hogarts van Bruhese

F340v Gemert
Dirk die Weder
Gregoris Laureyns Everitssn

F350v Gemert
Jan Lambert Janssn
Jan Aert Janssn
Henrick Meeus Goyartssn

f377
Amelis Henrick Stoven van Gemert;
Gherit Thomass van der Eycken;
Gerit Wouters van den Bosch

F383 Gemert
Jan Alartssn van den Panthelaer
Claes Dirx van der Poirten

R1241 1471-1472

 

R1241 f33v Gemert, dd 20-12-1471
Ancem zn w Ancem van Strijp heeft opgedragen aan Jan Janssn van den Cruyce een huis, erf, hof en stuk bouw- en weiland in Gemert op Strijbosch tussen een graaf genaamd die Leygrave aan een kant en een weg aan de andere kant strekkende aan beide einden tot het erf van Everart van Strijbosch en de weg. Verder een heiveld bij het genoemde huis tussen Everart van Strijbosch aan beide zijden en een eind strekkende met het andere eind aan de gemeynt.

R1241 f40 en 40v

Jan en Aert zns. w. Aert Mickaert en Jan Hubrechts van Rijpelsberch, hadden de helft vande hoeve “tguet te Tuynen” (van w. Amelis van Milheze) in Milheze in erfpacht gekregen van Ansem Jan Maess, Amelis Henrick Stoven, Lucas Thomas Jan Maess en Jan vanden Hoernic.
Amelis Henrick Stoven
Frederick Jan Claess 40v
Houtwassen op Berchvlaes en in die Beircken

F68v namenindex
Henrick Jan Strijbosch
Joost Jan Strijbosch

F82v Gemert
Sophie dt w Jan van Merchsel
Emont en Hubrecht (beide + voor 1472), zoons van w Emont van Gemert
Claes Jan Alartsn van den Panthelaer

F17 Gemert
Hillegart weduwe van Jan die Guyliker
Broeder Jan van Gerwen zn w Thomas Luden, Predikheer in Den Bosch

F147v namenindex
Peter Jan Strijbosch

F195 Gemert
Dirck Peter Dirxs
Jan Dirck Smeeds

F219v
Peter Aert Peter Hermans
Agnes en Hillegont dts w Dirck Janssn

F238 Gemert
Dirck Janss van Gerwen, man van jonkvrouw Lijsbeth dt w Robbert van Grevenbroeck, bezit tgoet ter Hazeldonc

F252 Gemert
Jacoba Peter Emonts, wed van Roelof Janssn en haar dochter Hillegont

F252 Gemert
Aert Peter Hermans
Jan van den Steen
Jan Alartssn
w. Emont van der Hoeven
Peter Aert Peterssn

F268v Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van het Duitse Huis van Gemert

R1241 f298 Gemert dd 26-10
Jan van Loen alias die Guliker zoon van w Jans van Loen alias die Guliker een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert welke pacht Jan genaamd Michielssoen betaalt aan Dirk, Gerard, Elizabeth en Herman natuurlijke kinderen van Herman zn w Dirk die Molner van Vucht uit een stuk land in Gemert en uit een kamp land van Gevart vander Heyden tussen Dirk vanden Bleke enerzijds en wijlen Dirk van Gemert en de gemene weg anderzijds en tussen genoemde Dirk enerzijds en wijlen Wouter Emontssoen anderzijds en … tussen genoemde Dirk vanden Bleke enerzijds en de gemene weg anderzijds, verder een erpacht van .. mud rogge maat van Gemert welke pacht genoemde Elizabeth dt w Gevard vander Heyden en haar kinderen betaalt uit huis en hof in Gemert naast het huis van Henric zn van Jan genaamd Quedenssoen en tussen de weg en uit een stuk land in Gemert ter plaatse Die Rijt en Henric Smeeds welke pacht van twee en half mud rogge Jan van Loen voorheen van Herman zn w Gerard nat zn w Herman Molner van Vucht verwierf, erfelijk overgedragen aan Hillegont zijn vrouw dochter van wijlen Willem Zaelden

F320 Gemert
Peter Peter Janssn (van Ghemert)

F324v Gemert
Jan Lambert Janssn
Jan Aert Janssn
Henrick Meeus Goyartssn

F333
Jacob zn van (w Dirck Peters x Hillegont Peter Emonts) man van Jut Jan die Ghier
Jan Alartssn van den Panthelaer

F333 en 333v
Emont en Hubrecht (beide + voor 1472), zoons van w Emont Dirx van Ghemert

F333v
Agnes en Hillegont en Aleyt dts van Dirck Janssn x w Heylwich Peter Emonts)
Peter zn van (Aert Aertsn x w Mechtelt Peter Emonts)

F333v
Peter Aert Peters

F342v Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van Ghemert

F371v Gemert dd 3-8-1472
Dympna Jan Langen dochter geeft in erfpacht aan Marselis Ancem Korstiaens een huis, erf, hof, schuur en aangelag, groot 7½ lopensen, aen den Fellenoert; strekkende van een straat tot Goessen Wolfskijnderen stege en drie zillen beemd aan die Aa.

R1241 f376 dd 27 augustus 1471 (Martien van Sleeuwen)
Theodericus, zoon van wijlen Johannes, genaamd van der Poorten, heeft mij erfelijk overgedragen ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest van Gemert, een erfpacht van 1 mud rogge, Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren, uit huis, hof en aangelegen erfgoederen, ½ mudzaad lands groot of daaromtrent, gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, tussen de openbare weg aan de ene zijde en een openbare waterloop aan de andere zijde, welke pacht genoemde Theodericus van Daniël, zoon van wijlen Daniël, genaamd Daniëlszoon van Boekel, door koop verworven had zoals in brieven staat, die zij (= de Tafel van de H. Geest) meteen na overlijden van genoemde Theodericus en Heylwigis zijn echtgenote, en niet eerder, mag hebben en bezitten, Getuigen: Lu en Pijnappel. Datum 27 augustus.

R1242 1472-1473

 

F10 Gemert
Jan Willemsn van Eyck
Dirck Willemssn die Weer
Henrick van Uden

F10 Gemert
Hoeve ter Vordijnen of die hoeve ten Waude vroeger bezit van w Jan van Gemert

R1242, 1472-1473 f47

Jan Templer zn w Thomas, man van Yda dr. w. Jan Janss van Loen alias die Guylicker een erfpacht van 5 lopense rogge vroeger aan Gerard zn w Thomas vander Eycken behorend, tweederde parten van een erfpacht van zes mud rogge maat van Helmond welke pacht Jan en Aert broers, kinderen van wijlen Aert Myckart en Jan zn w Hubert van Rypelberch betalen aan Ansem zn w Jan Maes soen voor twee derde parten en Melis zn w Henric Stoven soen voor het andere derde part erfpacht te betalen uit de helft van de hoeve genaamd tguet Ter Thuynen voorheen van Melys van Milheze gelegen in Bakel ter plaatse Milheze en uit het toebehoren van genoemde hoeve aan genoemde Ansem en Melis en Lucas zn w Thomas zn w Jan Maessoen en Jan van den Hoernic en hun medeefgenamen behalve twee houtwassen, waarvan een ter plaatse Die Berchvlaes en de andere ter plaatse Die Beircke gelegen en welke pacht van vijf lopense rogge voornoemd genoemde Jan zn w Jan van Loen voorheen van genoemde Gerard zn w Thomas vander Eycken verwierf, overgedragen aan Aert zn w Aert Gebackemans

F54 namenindex omgeving Eindhoven
Jan zn van w Jan van Strijbosch en van Luytgard Peter die Moelleneer

R1242 f93v dd 9-9-1473 (Martien van Sleeuwen)
Jonkvrouw Lylia, weduwe van wijlen Henricus van Esdonck met haar voogd heeft erfelijk verkocht aan Johannes, zoon van wijlen Wilhelmus Weers: een erfcijns van 4 pond in geld, erfelijk te voldoen met Maria Geboorte (= 8 september) en in Gemert te leveren uit de helft die aan genoemde Lylia toebehoorde, zoals ze zei, in een hoeve die vroeger aan wijlen genoemde Henricus toebehoorde, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en in alles wat er bij de helft van die hoeve hoorde en ook in de helft van het huis en gebouwen van diezelfde hoeve met ondergrond en de helft van erfgoederen daaraan gelegen, tussen de openbare weg en de gemeint en een eind en aan de ene zijde en erfgoed van Henricus van Looken en Aleydis, weduwe van wijlen Anselmus van Beek en het andere eind aan de andere zijde. Zij beloofde met haar voogd vrijwaring te bieden. Getuigen: Gheel en Lu. Datum 9 september.

F113v
Heer Goossen Henrick Ansems van Gemert, priester en zijn nat dt Lijsbeth

F114v
Willemke nat dt w Emont van Gemert, nat zn w heer Geerling van Gemert kanunmnik in Rode

F138v en 139v namenindex
Peter Janss van Strijbosch

F163
Heer Goossen Henrick Ansems van Gemert, priester en zijn nat dt Lijsbeth

F172v Gemert
Lenart nat zn w Jan van Ghemert
Willem Bernyers alias Fyen

F172v Gemert
Margriet en Lijsbeth dts w Jan van Ghemert
Jan Willemsn van Eyck
Dirck die Weder

F172v Gemert
Hoeve ter Voertijnen of Ten Waude, vroeger van w Jan van Gemert

F266 Gemert
Heer Gerit van Hyen, priester
Willem Willems die Jeger
Jacop Goossen Janssn

R1243 1473-1474

F35 en 35v Gemert
Agnes nat dt w Willem Vulres
Willem Willem Aelbrechts (+), man van Agatha nat dt (w Willem Vulres x Yda Jan Smeeds) en hun kinderen Gerit, Willem en Jan

F35v Gemert
Yda Jan Snijders

F50v namenindex
Gevart Janss Strijbosch

F74v Gemert
Joffr Wauterke Jan van Bruheze, non in onser vrouwen munster te Roermond
Dirck Janssn van Bruheze

F87v, 190v, 289v
Heer Aert van der Dussen, commendator te Gemert

F92
Gevart van Strijbosch

F171v Gemert
De zusters van Orthen in Den Bosch
Peter Peter Peterssn

F172 Gemert
Henrick van Hildesem

F172v Gemert
Marselis Claes sHazen
Corstiaen Geritssn van Voerendael

f172v Gemert
Hendrik van Aerle;
Baet Yewaens van Tricht en haar nat. kinderen Goyart, Margriet, Heilwich en Katerijn, verwekt door heer Dirk van Geldrop, priester;
Goyart van Geldrop weduwnaar van Margriet Jan van Kryekenbeek en zijn kinderen Dirk, Jan en Yewaen.

R1243 f195 dd 15-12-1473 (Martien van Sleeuwen)
Wilhelmus, zoon van wijlen Bodo Bernyerszoon heeft beloofd aan zijn zoon Bodo tot ondersteuning van zijn huwelijk, kortgeleden gesloten met Katharina, (naar Bosch recht) zijn nieuwe echtgenote, dochter van wijlen Theodericus van Amstel, dat hij zal geven en voldoen aan dezelfde Bodo zijn zoon, een erfpacht van 6 mud rogge Bossche maat, ieder jaar erfelijk te voldoen met Lichtmis met als eerste betalingstermijn: het overlijden van genoemde Wilhelmus en Heylwigis zijn vrouw, dochter van wijlen Chrispianus Scoemans, vader en moeder van genoemde Bodo, beiden, en niet eerder, eerste daarop volgende Lichtmis, en in Den Bosch te leveren uit huis erf hof en aangelegen erfgoederen, 3 lopenzaad land groot of daaromtrent, gelegen in de parochie Gemert ter plaatse Esdonck geheten, tussen erfgoed van jonkvrouw Margriet (Marthe), weduwe van wijlen Henricus van Esdonck en haar kinderen aan de ene zijde en erfgoed van Johannes Corstiaenszoon aan de andere zijde, met een eind de openbare weg, het andere eind het erfgoed van genoemde jonkvrouw Margriet (Marthe) en haar kinderen. Ook uit een streep grond gelegen in genoemde parochie op genoemde plaats, Esdonck geheten, tussen erfgoed van genoemde Wilhelmus in het domein, ofwel het land, van Herpen aan de ene zijde en een stuk bouwland van genoemde Wilhelmus aan de andere zijde, met een eind tegen een steegt van genoemde jonkvrouw Margriet (Marthe) en kinderen, het andere eind Henricus Sleeuwen. Ook uit een akker grond, genaamd de Langhe Acker, en een aangelegen stukje grond, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Op Boekel, tussen zekere beemden, genaamd de Boekelse Beemden aan de ene zijde en erfgoed van genoemde Johannes Corstiaens aan de andere zijde, met een eind tegen erfgoed van de Tafel van de Heilige Geest, en genoemde Johannes Corstiaens en het andere eind een steegt aldaar. Ook uit een akker land gelegen in genoemde parochie van Uden, ter plaatse Boekel, tussen erfgoed van Johannes Boyens, zoon van Wilhelmus, aan de ene zijde en erfgoed van de erfgenamen van wijlen Daniël Roesmont aan de andere zijde, met een eind het erfgoed van Arnoldus Steenwech, het andere eind het erfgoed van genoemde Margriet en haar kinderen. Ook uit een beemd, met de afmeting van een zil of daaromtrent, gelegen in de parochie Gemert op voornoemde plaats Espdonc, tussen erfgoed van Goeswinus Goeszoon aan de ene zijde en een eind, en erfgoed van Theodericus van Gemert aan de andere zijde. Getuigen waren: Haestrecht en Hoevel.

F196
Katherijn nat dt Hubrecht van Gemert

F221v Gemert
Peter zn w (Arnt sHoesschen x Mechtelt Peter Emont van den Hoeve)

F221v Gemert
Emont Emonts van den Hoeve
Peter, Hillegont en Sophie, kinderen van w Aert Peterssn

F226 namenindex
Peter Jan Strijbosch

F280
Heer Goossen Henrick Ansems van Gemert, priester en zijn nat dt Lijsbeth

F352 Gemert dd 1-2-1474
Aert Henrick Venmans, weduwnaar van Lijsbeth Wauter Bremmen van Gemert, heeft opgedragen aan Jan Henrick Kuyst 1/5 deel in huysinge, hoevinge en aangelag van w Wauter Bremmen in die Hage aan die Roeps

F380 Gemert
Adriaen van Uden zn w Arnt Stamelaert van Uden
Henrick Jacop Vos

F381 Gemert
Jan Alartssn van den Panthlaer
Peter Aert Petersn

F381 Gemert
Jan Wauters die Lange en zijn naaste bloedverwanten: Wautger Wautgersn die Snijder, Dingen Jansdt die Lange, Herbert Henrick Goyartssn man van Danielke Jan Scholl

F381 Gemert
Jan Ansem Korstkens

R1244 1474-1475

R1244 f9
Jonkvrouw Lijsbeth wed Goossen Heym en haar kinderen Jan, Henrick, Hillegont en haar schoonzoon Peter zoon wijlen meester Gerit van Vladeracken man van jonkvrouw Sophie

R1244 f9-9v, dd nov 1474
Jonkvrouw Elisabeth weduwe van wijlen Goossen Heym haar vruchtgebruik in een erfcijns van 5 oude schilden van en uit zekere hoeve van Dirk van Ghemert zn w Dirk van Ghemert gelegen in Gemert .. een stuk weiland genaamd Spierincx Acker van 17 lopense of daaromtrent tussen Goyart van Erpe zn w Goyart enerzijds en de kinderen wijlen Willem Wynkens anderzijds, verder uit een stuk land genaamd Den Cnapenacker van 9 lopense of daaromtrent tussen wijlen Wouter Spierinck van Gemert enerzijds en tussen wijlen Willem zn w Henric Maes soen en Henric van Espdonck anderzijds, verder uit een stuk weiland Dat Horniken van 3 bunder of daaromtrent tussen de gemeynt van Gemert enerzijds en tussen de gemeynt van Aerle en van Beke anderzijds, verder uit een stuk beemd van 5 zillen of daaromtrent gelegen in Gemert tussen de kinderen van wijlen Willem Fyensoen en de kinderen van wijlen Jan Fyensoen enerzijds en de gemeynt van Gemert anderzijds, verder uit een stuk beemd van 5 zillen ter plaatse Ploesterdonck tussen Bertout van Hoesden enerzijds en de gemeynt van Gemert anderzijds, verder uit andere toebehoren waar ook gelegen , welke cijns genoemde Goossen Heym voorheen van … van Rode? en Claas Spirinc …. verwierf, …. Jan en joffrouw Hillegont, kinderen van joffrouw Elisabeth en wijlen Goossen voornoemd ten behoeve van hen en van Henric, Aart, Zophya, kinderen van van joffr Elisabeth en wijlen Goossen Heym

F100v Gemert
Jan van Loen zn w Jan van Loen alias die Guliker nat zn w Jan van Loen
Jan Machielssn

F100v Gemert
Dirck, Gerit, Lijsbeth en Herman nat kinderen van Herman Dirx die Molner van Vucht
Herman zn w Gerit voornoemd
Jan Michiel Janssn

F134v Gemert
Goyart Goyartssn van Erpe bezit de hoeve Kyeboem, pachter is Henrick Lemmens

F134v
Aelbert Dirx van Beerze

F150v Gemert
Philip die Weelde nat zn w Jan Philipssn weduwnaar van Geertruyt nat dt w Peter van den Hoevel, en hun dochter Heilwich
Wouter Bremmen nat zn w Aert Bremmen

F158 Gemert
Jan Willem Sweders
Henrick Bertout Arntsn van Haendel

F199 Gemert
Aert Jan Voegeleers (van Gemart)

F230v Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde

F306v Gemert
Jan Aert Heermans, man van Heylwich Wouter Bremmen van Gemert
Gerit Zebertsn van der Herstraten

f 307v
een hoeve op Esdonk vroeger van Goyart Berwout nu van Margriet wed van Henrick Willemss;
Gerit Gerits van Vladeracken man van Sophie dt van wijlen Hendrik Willems en Margriet;
Willem zoon van wijlen Henrick Willems en Margriet
Aert Berwout

R1245 1475-1476

 

F32v namenindex
Gevart Jan Strijbosch

F56, f129

Heer Goossen Henrick Ansems van Gemert, priester

F69v Gemert
Hillegart wed van Jan van Loen geheten die Guliker en haar zoon Willem

F69v
Mathijs Haeck
Amelis Jan Maessn
Jan Thomas Templeers

R1245 f72v Gemert 15-12-1475
Aert Steenwech zoon w Claas heeft opgedragen aan Dirck van Bruheze, zoon van wijlen Jan van Bruheze, zijn deel (hem aangekomen door de dood van Goyart van Ghemert zoon w Dirk van Gemert) in een huis, land en hof met andere gebouwen erbij en een zekere hoeve (mansus) naast het genoemde huis welke voorheen behoorde aan voornoemde Goyart gelegen in Gemert bij de kerk met beesten en huisraat behorend tot genoemd huis en hoeve en al zijn toebehoren.
R1245 f72v Gemert 23-2-1476
Genoemde Dirck draagt het weer over aan Henrick Celen

R1245 f72v
Everard zoon w Corstiaen van de Mortel verkoopt een kamp in Vucht ter plaatse Oeteren

R1245 f91 Gemert 21-2-1476
Luytgart weduwe van wijlen Dirck van Gemert, met haar voogd, heeft overgedragen aan Dirck van Bruheze, zoon van wijlen Jan van Bruheze, en Peter van Lancvelt, zoon van wijlen Goyart van Lancvelt, haar vruchtgebruik en haar hele aandeel en alle recht dat zij bezit in een hoeve eertijds van Dirck voornoemd gelegen in de parochie Gemert voor het huis van genoemde wijlen Dirck aldaar gelegen met alle beesten op die hoeve en met alle andere toebehoren en rechten waar ook gelegen en bovendien zilveren bekers, borden en lepels door genoemde wijlen Dirck nagelaten.
Genoemde Dirck en Peter beloven te betalen aan genoemde Luytgard 100 Rijnsgulden, 20 stuivers het stuk op de eerstvolgende Maria Lichtmis.
(later tussengevoegd)
Dirck Janssn van Bruheze en Peter Goyartssn van Lancvelt geven die hoeve over aan Henrick zoon van wijlen Gerit Celen, 23-2-1476
Genoemde Luytgard belooft te betalen aan Dirck natuurlijke zoon van Luytgard en wijlen Dirck …. [niet ingevuld], 21-2-1476
Henricus Celen belooft te betalen aan Dirck en Peter 100 gulden en 4 mud rogge. 23-2-1476
In de marge is toegevoegd:
Willem Steenwecht betaalt twee pond aan (…) de weduwe van Henric Celen anno 1481

R1245 f91v dd 21-2-1476 (met dank aan Hans Pennings)
Voornoemde comparanten verklaren dat aangezien Luytgard het voornoemde heeft overgedragen zij van voornoemde 100 gulden de helft schuldig zijn aan Dirck hun voornoemde zoon en dat zij onder andere van genoemde 100 gulden terstond een kwart in de erfelijke goederen schuldig zijn aan genoemde Dirck van Gemert. Vier goede mannelijke bloedverwanten van genoemde Dirck van beide zijden van zijn ouders hebben dit onder ede bevestigd.
Genoemde Dirck en Peter zoon van wijlen Goyart beloven aan Luytgard dat zij schuldig zijn en zullen betalen aan dezelfde Luytgard gedurende 6 jaren op Maria Lichtmis 4 mud rogge Gemertse maat, te betalen in Gemert. 21-2-1476
Genoemde Theodorus van Bruyheze en Petrus van Lancvelt hebben overgedragen aan genoemde Luytgard alle mobiele goederen, erfhave en gereede goederen welke door genoemde wijlen Theodorus van Gemert aan hen zijn nagelaten en alle pachten, cijnzen inkomsten van vandaag in korting van het vee op de hoeve (mansus) van genoemde Theodorus in de parochie Gemert voor het huis van de woning (ante domum habitationis) van dezelfde Theodorus en de borden en lepels van zilver door genoemde Theodorus na zijn overlijden nagelaten, waarvoor zij zich garantstellen voor hun deel en van het deel van de erfgenamen van wijlen Godefridus wettige zoon van wijlen Theodorus van Gemert. 21-2-1476

R1245 f92 Gemert dd 23-2-1476 (met dank aan Hans Pennings)
Genoemde Dirck en Peter en Goyart van Lancvelt zoons van genoemde Goyart van Lancvelt hebben overgedragen aan genoemde Henric Celen hun volledig deel en alle recht dat zij bezitten door het overlijden van wijlen Goyart zoon van wijlen Dircks van Gemert door hem en door Luytgard zijn echtgenote toen hij leefde beiden verwekt en dat zij volgens erfrecht wettig hebben verkregen in het huis van de edelmanswoning (domus mansionis) genaamd het Hogehuys eertijds van Dirck van Gemert voornoemd, staande in de parochie Gemert en voor de hoeve (mansus) van dezelfde wijlen Dirck gelegen voor het huis voornoemd (ante domum predictum) en met alle rechten en toebehoren van het huis en hoeve individueel en als een op welke plaatsen ook gelegen. Ook beloven zij ten behoeve van Henric Celen voornoemd afstand te doen van [doorgehaald: hun genoemde leenhuis (domus feodalis) en toebehoren] hun leenhuis (domus feodalis) met huis (of huizen) en toebehoren en erven van hun genoemde huis en de leenmannen (hominibus feodalibus).

R1245 f93v Gemert
Heer Aert van der Dussen, comendator van Gemert, schuld aan Gerit Jans van Voerendaal

R1245 f101 en f101vGemert
Jan nat zn w heer Gerit van Eyck voorheen investiet in Beeck, een huis, hof en aangelag binnen het dominium van Gemert tussen Jan van Scuylen enerzijds en Elisabeth Wolters en haar kinderen anderzijds welk huis, hof en aangelag genoemde Jan nat zn w Gerit voorheen van Heer Jan van Attendoren, pastoor in Gemert, Bakel en Doernen van de Duitse Orde en van Willem Geritsoen en Henrick van Espdonc en de kerkmeesters van Gemert verwierf, erfelijk overgedragen aan Mr Hubrecht Henrick Celen

R1245 f109 Gemert dd 21-5-1476
Eva dt w Jan van der Nedart, weduwe van Goossen van der Poirten een huis, erf en hof van een morgen en 5 voeten het vijfte deel van een morgen of daaromtrent breed en zich in de lengte van het gasthuis langs huis,erf en hof uitstrekkend gelegen in Gemert ter plaatse Aen die Brugge tussen huis, gasthuis, voornoemd enerzijds en het erf van dezelfde anderzijds en een eind en het andere eind aan de straat, verkocht aan Marie dt w Henric van Etteren gevrijwaard van verplichtingen met uitzondering van een hoen cijns van drie hoenderen cijns uit genoemd huis en hof en hun andere goederen

R1245 f158 dd 6-10-1475 Gemert
Jan zn w Symon Janssn, man van Katherijn dt w Gielis van Vynckel een stuk weiland van twee zillen of daaromtrent in Gemert ter plaatse de Campen tussen Goyart van Erpe enerzijds en Jan Knoep en kinderen wijlen Wouter Snyderssn anderzijds strekkend van Bertout van Huesden tot Alant van de Wijnboem en Willem Bernyers, welk stuk weiland … voorheen voor het derde deel behoorde aan de kinderen van wijlen Peter Peterssoen en Adam vanden Goer, erfelijk verkocht aan Jan, Jenneke en Ida kinderen van Henrick zoon wijlen Jan Bernyerssn … twee oude boddregger cijns aan het huis van Gemert

R1245 f177v
heer Jan Hendrik Ansems van Gemert priester

R1245 f224v Gemert
Joost Arntsn van den Berge, smid van Gemert

R1245 f243 Gemert dd 10-4-1476
Mr Matheus van Rycartsfoert prior en broeder Symon van Oesterhout van het convent van de Predikheren van den Bosch een stuk weiland genaamd Een Eusselken in Gemert ter plaatse Aent Geroet tussen het Huis van Gemert van de Duitse Orde erfelijk verkocht ten behoeve van het voornoemde Huis

R1245 f271v Gemert dd 21-6-1476
Jacop van der Hugenvoert, zn w Jacob vander Hugevoert, man van Lijsbeth dt w Jan van Gemert een erfpacht van 12 mud rogge Gemertse maat welke pacht Jan van Eyck zn w Willem van Eyck en Dirck die Weder zn w Willem betalen aan genoemde Jacob uit roerende en onroerende goederen van Margriet dt w Jan van Gemert en Jacob zn w Jacob vander Hugevoert man van genoemde Lijsbeth na de dood van genoemde wijlen Jan van Gemert en wijlen Margriet zijn vrouw, dt w Hogard van Bruheze en Henrick en Bertout broers, kinderen van wijlen Jan en wijlen Margriet, overgedragen aan genoemde Jan van Eyck en Dirck die Weder
Genoemde Jan en Dirck man van Margriet dt w Willem van Eyck aan Jacob vander Hugevoert ten behoeve van hemzelf en van Lijsbeth zijn vrouw dt w Jan van Gemert betalen een erfpacht van 12 mud rogge maat van Gemert uit een hoeve genaamd Die hoeve te Voerdijnen alias Ten Waude in Gemert vroeger van Jan van Gemert, nu van Jan van Eyck en Dirck die Weder ter plaatse Aen die Heyde en uit land en weiland

R1245 f272 Gemert dd 21-6-1476
Genoemde Jan en Dirck dragen over een beemd genaamd  Den Lyesbeempt in Gemert ter plaatse genaamd Die Vondervoert tussen Jan Voderaert zn w Jan aan een zijde en een eind en tussen Willem zn w Willem Bernyers aan de andere zijde strekkende met een eind aan Aleyd weduwe wijlen Jan Melen(?) en haar kinderen, erfelijk verkocht aan aan genoemde Jan Voderaert

F288
Gevart en Peter zoons van w Jan Strijbosche

R1245 f308v Gemert, dd 26-9-1476 (Nederlandstalige akte)
Alsoe Henrick Celen, hertogelijke rentmeester van Den Bosch ten eenre ende Jan Heyme ter andere zijden op alsulke questie tussen hen verrees overmitz seker huys ende erve wilneer Dirx van Gemert gelegen bynnen der parochie van Gemert, hen hen conpromitteert ende overgegeven hadde u(?) elc van hen in seker mynlijke arbiters ende paysmekers ende onder den anderen der voirsz Henric Celen. In die eerbare Janne van Erpe Artssoen Symon van Gheel ende meester Henric van Kessel. Ende die welke partijen voirsz geloeft hadde vast ende stede te houden te bijden voirsz mynlijke paysmekers bynnen genoemen tijde dair af uutgesproken souden werden gelijc die lettere van instrumenten bij voirsz ende getugen dair op gemaect dar wolkomelik inhouden, soe die voirsz Henric Celen seyde. Soe is gestaen voer scepenen hyer onder bescreven die voirsz Henric Celen ende heeft achtervolgende der submissie voirsz aldaer realijc geputeert ende arbiters voirsz om aen te nemen die submisse voirsz ende daer op te voirstaen na inne handen der selver submisse voirsz desen al aldus gescaet wesen. Soe zijn oick gestaen voer die selver scepenen voirsz die voirsz Jan van Erpe, Symon van Gheel ende meester Henric van Kessel ende hebben naegaen(?) der doeghelijker precarien Henric Celen rentmeesters voirsz ende van wegen des selve Henric aengenomen die voirsz submisse ende hen selve goetwillich geoffereert om op de voirsz submisse te voirstaen; soe bre(?) zij bijstand hadden vanden arbiters ter andere zijde ende hen van stonden aen daer inne onledich te maken. Ende die voirsz partijen, soe … zij conden, eerlijken van hen voirsz questien ende all na forme ende inne houden vanden submisse voirsz. Waervan dat die voirsz Henric Celen en zijn seggeren voergenoeten ende elc bijsunder aldaer bij expresse protesteeren.
Testes Os ende Hoevel, datum xxvi septembre

R1245 f335, juni 1476?
Jan zn w Alart vanden Panthelair heeft verkocht Claes zoon van Dirc van der Poerten een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert uit een stuk beemd van een halve bunder gelegen in Gemert ter plaatse Den Langenheester tussen de kinderen van wijlen Jan Queden enerzijds en Alard van Wijnboem anderzijds strekkend vanaf een waterloop genaamd Die Ruysp tot aan de kinderen van wijlen Gerit Fyensoen

R1245 f381 dd 4-7-1476
Jacop zn w Dirck Petersn, man van Jut dt w Jan die Ghier en van Hillegont diens vrouw, dt w Peter Emonts Emontssn van den Hoeve (..) zijn vijfde deel van een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert uit erfgoederen die vroeger waren van Emond zn w Emond vanden Hoeve in Gemert welk mud rogge erfpacht genoemde wijlen Emond aan de kinderen van genoemde wijlen Peter zn w Emond vanden

Hoeve in zijn testament vermaakt had, erfelijk overgedragen aan Jan zn w Alard vanden Panthelaer en Peter zn w Aert Peterssoen

R1245 f387v, dd 8-8-1476
Goyart van Lancvelt zn w Goyart van Lancvelt, Henric Cuyll zn w Thomas Cuyl en Jan vanden Cluyt genaamd Cluytman zoon wijlen Rutger zn w Herman Gorissoen(?) dragen over aan meester Willem vanden Bosch  en diens dochter Bele een erfcijns van zes gouden (…) van en uit huis, erf, hof en aanliggend land van een mud land van genoemde Goyart in Gemert ter plaatse Die Dele tussen tGoet tot Beverdijck van de kinderen van Aert genaamd Vrient van Beke aan een zijde en een eind en de kinderen van wijlen Denys zn w Henric Artssoen aan de andere kant strekkend met het andere eind aan de gemene weg of dijk. Verder uit een bunder beemd in Gemert tussen de Heren van Gemert aan beide zijden strekkend vanaf de kinderen van wijlen Willem die Yeger tot aan de gemeynt. Verder uit huis, erf en hof met ondergrond en een … daarbij horend van Henric Cuyl gelegen in Den Bosch in de wijk Hynthamereind tussen de kinderen van wijlen Henric Ansems Nastelmaker enerzijds en de kinderen van wijlen Henric Becker anderzijds strekkend van Jan Pynappel tot aan (de weg?). Verder uit een huis en hof en aangelegen akkerland en weiland van acht vat van Lijsen Smeeds … genoemde Jan vanden Cluyt in Deurne ter plaatse Den Cuylhoevel tussen Steven vanden Gelre enerzijds en anderen. Verder uit huis en hof en aangelag van Jan vanden Cluyt in Zoemeren ter plaatse Aen Gheen Eynde tussen Aert vander Hostat priester enerzijds en tussen de gemene weg en anderen. Verder uit andere goederen behorend tot huis en hof en andere erven van genoemd Jan vanden Cluyt ook in Deurne

R1245 f397 dd 15-5-1476
Bertout Back, Jan Steenwech en Goyart van Lancvelt, Roelof de Bever ten behoeve van Jan de Bever priester zn w Jan en tbv jonkvrouw Adriana dt genoemde Roelof en jonkvrouw Katharina dt w Jan Monix na de dood van genoemde jonkvrouw Adriana een erfcijns van 30 gouden florijnen overlents Rijns van 20 stuivers of de waarde ervan van en uit huis en hof met toebehoren van genoemde Bertout in Den Bosch naast het Hynthamereind tussen de Tafel vd H Geest in Den Bosch enerzijds en het huis van de zusters van Orthen anderzijds strekkend van de rivier Die Dyese tot aan de stadsmuur van Den Bosch en de gracht daartussen. Verder uit de helft van een hoeve met toebehoren van Jan Steenwech in Oesterwijck ter plaatse Udenhout; Verder uit huis hof en aangelag met een mud land erbij van Goyart van Lancvelt in Gemert tussen Dirck van Driel enerzijds en de kinderen van w Denys zn w Henric Arts anderzijds strekkend van de gemene weg tot aan de dijk genaamd De Beverdijck. Verder uit twee weilanden genaamd Twe Scaeren(?) Weijen van genoemde Goyart in Gemert ter plaatse genaamd Die Hanelsche Vort tussen de Heren van Gemert enerzijds en een eind en tussen de erfgenamen van Jan van Scuylen anderzijds. Etc etc.

R1245 397v en 398v dd 15-5-1476
Er is sprake van een cijns uit nagenoeg dezelde goederen van de vorige akte (f397) waaronder dezelfde goederen van Goyart van Lankveld in Gemert. Op f398v wordt nog een cijns genoemd uit onder meer dezelfde goederen van Goyart van Lankveld in Gemert

R1246 1476-1477

F13 gemert
Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester en van Kartha Yewaens van Tricht, weduwnaar van Margriet nat dt w Jan van Kryekenbeke en zijn zoons Dirck (Goyarts) en Yewaen.

F13v, 14, 38v, 39v, 112, 167v Gemert
Heer Aert vander Dussen commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde

f13v, 39v
Anthonis van de Velde man van Margriet nat dt van wijlen heer Dirk van Geldrop priester

F13v, 39v Gemert
Henrick van Aerle
Goyart, Margriet, Heylwich en Katherijn nat kinderen van w heer Dirck van Geldrop, priester en van Katherijn Yewaens van Tricht

F14 Gemert
Heer Jan vanden Clot, commendator in Gemert (vroeger)

R1246 f36v Gemert dd 3-10-1476
Jacop Jacops van der Hugenvoert, man van Lijsbeth Jan van Gemert heeft opgedragen aan Peter Goyarts van Lancvelt een huis….
Jan Laurens sPrincen ziet af van vernadering

F39v Gemert
Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester en van Kartha Yewaens van Tricht, weduwnaar van Margriet nat dt w Jan van Kriekenbeke en zijn zoon Yewaen

f167v Gemert
vier hoeven van de Duitse Orde in de parochies Gemart en Bakel

f167v Gemert
Katherijn wed van Gijsbert Dirck Ghijzels en haar zoons mr Henrick en Jacop en haar dochter Hadewych

f190v Gemert
Goyart Goyarts van Erpe, man van jonkvrouw Adriana Gijsbert Pyeck en hun zoons Goyart en Walram bezitten de hoeve Kyeboem met visserijen etc.

R1246 f198v dd 29 april 1477
Aertken wed van Gerit zn w Gerit Fyensoen het vruchtgebruik dat zij heeft in een huis, erf, schuur en huisje genaamd backhuys en een stuk grond daaraan gelegen in Gemert tussen Willem Willemszoon en Sophye zijn zuster enerzijds en het erf van de knderen van wijlen Jan Bruysten anderzijds strekkende van de kinderen van wijlen Jan vander Hostad tot aan de straat, item uit een hofje ter plaatse genaamd After Roevers Schuer tussen dezelfde Roever enerzijds en Willem Janssoen anderzijds, item uit een stuk land genaamd p..eyssland tussen Peter Peterssoen enerzijds en Elizabeth Seneris? met haar kinderen anderzijds strekkend van Aleid Ansems en haar kinderen tot Peter Peterssoen, item uit een stuk land ter plaatse genaamd Aenden Dijck tussen Willem Willemssoen en Sophye zijn zuster enerzijds en … Alberts van Boekel anderzijds strekkend van Aleid Ansems tot de openbare weg genaamd Die Dijckstraet, item een stuk land genaamd Die Duysseldonck tussen de kinderen van wijlen Dirck van Gerwen aan een zijde en een eind en de kinderen van wijlen Jan van Mylheze strekkend tot de openbare weg, item een stuk land genaamd Den Heg Grave tussen Hillegond Peters en haar kinderen enerzijds en Willem Janssoen anderzijds strekkend van een waterlaat genaamd dWaterlaet tot aan Goossen Dirx, item een stuk land ter plaatse Die Audestraet tussen Hillegond Gulickers met haar kinderen enerzijds en Rover Scoemekers en … genaamd Noyden soen wijlen Willem vanden Goer anderzijds strekkend van de openbare weg tot de genoemde Noyden zn w Willem vanden Goer, item een stuk land deels akker deels moer ter plaatse Den Grote Acker tussen Jan Voyerarts enerzijds en Peter Peterssoen anderzijds strekkend van de kinderen van wijlen Jan vander Hostad tot aan Jan Janssoen, item een stuk beemd voorheen omgraven genaamd Den Nuwen Grave tussen Rover Stoga.. en Hille Peters enerzijds en een weiland genaamd Kijsselbeempt anderzijds strekkend van Die Breemhorst tot aan de graaf genaamd Den Nuwen Grave, item Die Deeldonck tussen de kinderen wijlen Thomas van den Loecke enerzijds en Jan vanden Berken anderzijds strekkend van Willem Fyensoen tot aan de heren van Gemert, item een stuk wei genaamd Hallenbeempt tussen Willem Fyensoen enerzijds en Die Duesdonck anderzijds strekkend van het moeras van Gemert tot aan Noyden zn van Willem vanden Goer, item een wei of hooiland van Gerit Fyen zn w Gerit Fyen voorheen behorend tot Den Aelhorstcamp tussen Peter Peterssoen enerzijds en de kinderen van Yda Peter Snijderssoen anderzijds strekkend van een steeg tot aan Peter Peterssoen, item een stuk moerland genaamd Den Lange Heester tussen Willem Fyensoen enerzijds en Peter Peterssoen anderzijds, item een stuk wei in Beeck bij Aerle ter plaatse Leeck, ….. ….
(haar kinderen) Henrick en Oda, zijn zuster, kinderen van wijlen Gerit zn w Gerit Fyen, haar kleinzoon Gerit zoon van Leunis van Ponsendael en wijlen Aertke Gerit Gerit Fyen

R1246 f198v en f199
Genoemde Henric en Oda en Leunis van Ponssendael voornoemd namens genoemde Gerit zijn zoon hebben overgedragen aan Noyde zn w Willem vanden Goer de erfpachten die hiervoor beschreven zijn
… …. 4 mud rogge aan heer Gerit Jan Bernyers, priester, ter dotatie van missen in de kerk van Gemert
2 mud rogge uit erven in Gemert aan de armen van Gemert te leveren op de hoeve ten Broeck in Gemert
Nog meer akten op f199
Jan Jan Bernyers

F210 namenindex
Peter Janss Strijbosche

F222 Gemert
Adriaen van Uden
Henrick Jacop Vos
Floris Jans vanden Vijfeyken

R1246 f234v 1476-1477 Gemert
Jan, Hendrik, Daniel, Petrus en Ambrosius, zonen van wijlen Arnold van der Oesterbraken, zoon van wijlen Jan van der Oesterbraken, en Petrus, zoon van wijlen Jan Claeszoon, man en wettig voogd van Sofie, dochter van wijlen Arnold van der Oesterbraken, hebben een weiland in de parochie van Gemert, op de plaats genaamd In die Campen, tussen het erfgoed van Hendrik Jacobszoon enerzijds en het erfgoed van Willem, zoon van wijlen Gerard Fyenzoon, en Hendrik van den Loect en enkele anderen anderzijds, welk weiland Arnold van der Oesterbraken van Jan Huben, prior van het Predikherenklooster in Den Bosch gekocht had, erfelijk overgedragen aan Albert, zoon van wijlen Arnold de Clerck, ten behoeve van hem en van Heilwich, dochter van wijlen Jan Brouwers.
De genoemde broers en hun zwager hebben een stuk weiland van 1 maat genaamd een zille in de parochie van Gemert op de plaats genaamd In die Campen, tussen het erfgoed van Wolter van der Hostad enerzijds, strekkend vanaf een weiland genaamd Der Herenbeempt van Gemert tot een weiland van wijlen Arnold van der Oesterbraken en nu van Albert, zoon van wijlen Arnold de Clerk, en Heilwich, dochter van wijlen Jan Brouwers, en dat van wijlen Arnold van der Oesterbraken was, erfelijk verkocht aan Albert ten behoeve van hem en van Heilwich.
Albert heeft beloofd aan Peter, zoon van wijlen Jan Claeszoon, twee mud rogge Gemertse maat en negen stuiver alsmede 65 gouden peters.
De broers en hun zwager hebben een huisplaats met aangrenzende tuin van wijlen Jan van der Oesterbraken, en daarna van Arnold van der Oesterbraken, zijn zoon, nu echter van de genoemde broers en van Petrus, zoon van wijlen Jan Claeszoon, hun zwager, in de parochie van Gemert op de plaats genaamd Aen den Hoevel, in de plaats genaamd Dat Laer, tussen het erfgoed van Amelius Stoven enerzijds en tussen het erfgoed van Elisabeth Stovenszoon anderzijds, strekkend vanaf de gemene plaats naar het erfgoed van Jan de Coman, erfelijk verkocht aan Anselm, zoon van wijlen Goeswinus Ansemszoon. Zij beloven waarschap aan Anselm, behalve voor de jaarlijkse grondcijns van drie stuiver.
Anselm heeft beloofd jaarlijks anderhalve mud rogge Gemertse maat en drie stuiver te geven aan Peter en Ambrosius, broers, gedurende een periode van zes jaar.
Anselm heeft beloofd 45 gouden peters te betalen aan aan Peter en Ambrosius, broers, over zes jaar.

F235 Gemert
Dirck Dircx die Decker en zijn broer Willem Dirx die Decker
Jan Jans Vilt, man van Mechtelt Dirx die Decker

R1246 f297v dd 16-1-1477 (Stan Ketelaars)
Amelius zvw Henricus gnd Stoven als weduwnaar van Elizabeth dvw Engbertus van den Hoeve droeg over aan zijn zoon Henricus, tbv hem en Amelius, Johannes, Heijlwigis en Engela, kv voornoemde Amelius en wijlen Elizabeth, zijn vruchtgebruik in een n‑erfpacht van 1 mud rogge, uit een b‑erfpacht van 2 mud rogge die aan hem behoort in een b‑erfpacht van 6 mud rogge, maat van Helmond, welke pacht van 6 mud de broers Johannes en Arnoldus, kvw Arnoldus Mickart, en Johannes zvw Hubertus gnd van Rijpelsberch beloofd hadden aan (voor 2/3) Anselmus zvw Johannes gnd Maes soen en (voor 1/3) aan voornoemde Amelius, met Lichtmis in Milheze te leveren, gaande uit de helft van een hoeve, gnd het Guet te Thuijnen, van wijlen Amelius van Mijlheze, in Bakel, ter plaatse gnd Milheze, met toebehoren, uitgezonderd en voor voornoemde Anselmus, Amelius, Lucas zvw Thomas zvw Johannes Maes soen en Johannes van den Hoerinc gereserveerd het recht dat aan hen en hun medeërfgenamen behoort in 2 houtwassen met ondergronden, (1) ter plaatse gnd die Berchvlaes, (2) ter plaatse gnd de Beirxcken, welke helft van de hoeve voornoemde Johannes, Arnoldus en Johannes voor voornoemde erfpacht van 6 mud rogge en voor andere lasten in pacht verkregen hadden van voornoemde Anselmus, Amelius, Lucas en Johannes gnd van den Hoernic.
Vervolgens droeg voornoemde Henricus voornoemde n‑erfpacht over aan Gerardus zvw Wolterus van den Bosch; en hij en met hem zijn voornoemde vader Amelius beloofden lasten en aanspraken af te handelen van hun kant en van de kant van voornoemde Amelius, Johannes, Heijlwigis en Engela.

R1246, f297v dd 17-6-1477 (Stan Ketelaars)
Voornoemde Gerardus droeg voornoemde b‑erfpacht over aan Rodolphus zvw Petrus Haeck, tbv hem, zijn natuurlijke kinderen Anthonia, Geertrudis en Georgia, door hem verwekt bij Heijlwigis dvw Johannes Wolfs, en tbv hun nog te verwekken kinderen. Ter meerdere zekerheid stelde voornoemde Gerardus tot onderpand een huis, erf, tuin en aangelegen stuk akkerland, tezamen ongeveer 3 lopen groot, in Gemert, tussen kvw Johannes van den Scuijl enerzijds en erfg vw Judocus Wijnrix anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan voornoemde Gerardus.

R1246 f297v 07 do 04-09-1477 (Stan Ketelaars)
Voornoemde Rodolphus stemde erin toe dat de brief wordt overhandigd aan Maria wv Rodolphus Scilder.

R1246 f297v 08 wo 22-10-1477 (Stan Ketelaars)
En zij heeft hem ontvangen op 22 oktober 1477.

F303 Gemert
Aert Henrick Kijnss
Jan Jans van Steyn

R1246 1476-1477 f312v Gemert
Ancem Marcelis Ansems man van Katherijn Wautger die Snijder
Jan Symonss die Brouwer man van Ermgart Jan van Ryel

f316, 316v
Corstiaen Jan Korstkens man van Mechteld nat dt van wijlen Everart van Haendel;
Baudewijn Wouter Hermanss.

F319v Gemert
Jan Alartssn van den Panthelaer
Jan Symonssn die Brouwer man van Ermgart Jan van Ryel

R1246, 1476-1477 f362 Gemert
Jan, Henrick, Peter en Daniel zoons van w Aert van Oesterbraken en Peter Jan Claessn man van Sophie dt w Aert van Oesterbraken ook voor Ambroos zn van genoemde w Aert een stuk akkerland genaamd Die Audestraet en stuk beemd daaraan genaamd Dat Dribbeleyntken van 7 kopense in Gemert tussen Goyart van Erpe enerzijds en Bertram van Huesden anderzijds strekkende van de weg tot de kinderen van wijlen Jan vander Hostat, erfelijk verkocht t.b.v. Goyart vanden Bleken zn w Goyart
met bepaling over een ‘hecken’

F362 Gemert
Goyart Goyarts vanden Bleken
Claes Claessn die Molner

1476 Den Bosch
Yewaen Goyartszoon van Geldrop tripmeker

R1247 1477-1478

F28v Gemert
Pauwels zn w Steven Mol x Mechtelt dt w Henrick Puytfins x Katherijn Ansems vanden Bleke

F28v Gemert
Willem Zaelden neve
Heylwich, Mechtelt en Hilleke en Henrick en Dirck kinderen van w Henrick Puytfins x Katherijn Ansems vanden Bleke

F28v Gemert
Dirck Tymmerman
Roelof Roelof Boyens
Henrick Steven Mol

f81 en 81v Gemert
Jonkvrouw Adriana wed van Goyart van Erpe en haar zoon Goyart bezitten de hoeve “t goet te Kyeboem”

R1247 f109r 07, vr 28-11-1477. (Ketelaars)
Ancelmus zv Wolterus van den Hofstat, door voornoemde Wolterus verwekt bij wijlen zijn vrouw Yda, beloofde aan Johannes zvw Theodericus Smeds soen, tbv hem en zijn vrouw Gertruijdis, dat hij aan voornoemde Johannes zolang hij leeft en daarna aan voornoemde Gertruijdis als zij hem overleeft, een n erfpacht van 1 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert zal leveren, {f.109v} voor het eerst met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1478), gaande uit 1/3 deel, dat aan voornoemde Ancelmus behoort en aan hem gekomen is na overlijden van zijn voornoemde moeder Yda resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn voornoemde vader Wolterus van den Hofstat, in een stuk land, gnd die Duijsdonck, in Gemert, tussen Goesswinus Ancems enerzijds en kinderen gnd Smeds Kijnder anderzijds, strekkend vanaf Willelmus Gerits tot aan voornoemde Goeswinus Ansems. De pacht zal direct na overlijden van voornoemde Johannes en Gertruijdis, beiden, teruggaan naar voornoemde Ancelmus als hij dan leeft en anders naar zijn naaste erfgenamen die dan leven.

F123v Gemert
Dirck Peter Dirx van den Borne
Jan Dirck Smeds

F209v, 330v, 377, 472 Gemert
Heer Art vander Dussen commendator van het huis van Gemart

F211v Gemert
Daniel Ancem Daniels
Jan Aert Janssn van Helvoert

F223v Gemert
Reymbout Daniel Gherijss man van Ida Claes Ydendochter
Goossen Goossens die Olyslegher

F293v Gemert
Margriet wed van Henrick Willems en haar kinderen Willem en Sophie (vrouw van Gerit Gerits van Vladeracken)

F293v Gemert
Claes Dirx vander Poirten
Pacht aan OLV kapel van Haendelt

R1247 f302 dd 9 juni 1478 (Martien van Sleeuwen)
Theodericus, zoon van wijlen Theodericus Yewaenszoon, als weduwnaar van wijlen Mechtildis zijn vrouw, natuurlijke dochter van wijlen Emondus, heeft erfelijk overgedragen aan Johannes, zoon van eerder genoemde Theodericus en wijlen Mechtildis: het vruchtgebruik dat hem, zoals hij zei, toekwam in een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, welke pacht Arnoldus, zoon van Arnoldus Ydenzoon en Yda zijn vrouw, beloofd had te zullen voldoen aan Emondus van Gemert, zoon van Emondus, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus van Gemert, ieder jaar met Lichtmis en in Den Bosch te leveren uit onderstaande erfgoederen, namelijk uit 1½ lopenzaad land gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, in het Rondeel, tussen erfgoed van Nicolaas Deenkenszoon aan de ene zijde en erfgoed van Johannes Deenkenszoon aan de andere zijde. Ook uit een sesterzaad land aldaar gelegen tussen erfgoed van Deenken Hubenzoon en Nicolaes Eyssen van beide zijden. En uit de helft van een bunder land gelegen in genoemde parochie in de Boekelse Beemden, tussen erfgoed van Deliana Goessens aan de ene zijde en erfgoed van Nicolaas Deenkenszoon aan de andere zijde. Getuigen waren: Beeck en Rode. Datum 9 juni.

F323 Gemert
Jan Knoep zoon van Wouter Cnoep van Gemert
Jan Dirck Smeets van Gemert

F330v Gemert
Heer Jan Clot commendator in Gemart (vroeger)

R1247 1477-1478 f451 Gemert
Everart zn w Jan van Vaerlaer verkoopt aan zijn zoon Michiel een erfpacht van 2 mud rogge uit de hoeve tot Strijbosch in Gemert ter plaatse Haendel tussen die hoeve tot Haendel en die lantweer van Boekel en met beider einden aan de gemeynt van Gemert en uit weiland behorend tot die hoeve

1477 Den Bosch
Yewaen zoon van Goyart nat zoon wijlen heer Dirk van Geldrop priester en van Katelijn Yewaens van Tricht; Goyart van Geldrop was gehuwd met wijlen Margriet nat dt wijlen Jan van Kryekenbeke

R1248 1478-1479

 

F3v Gemert
Jonker Willem van Gendt
Peter Jan Huben
Mr Henrick Molyman alias Bredebart

F3v Gemert
Eygendom der heren van Ghemert

F84v Gemert
Roelof Jan Zegers

F121v Gemert
Heer Aert vander Dussen, commendator van Gemert

F173v Gemert
Henrick Jacop Jacops (van Gemart)

F188 namenindex
Gevart en Peter zoons van w Jan Strijbosche

F190v en f191 Gemert
Willem Jans van Loen alias die Guliker
Claes Jans die Scuyter
Peter Peter Peters

F196v Gemert
De tafel van de H Geest

F214v Gemert
Ancem Dirck Smeedssn man van Jenneke Henrick Mannart
Broeder Jan van Gemert zn w Lambert van Ranst, predikheer in Den Bosch

F214v Gemert
Henrick Goossen sWolfssn van Gemert
Jan Dirck Smeeds
Aert Mickart

F283 Gemert
Symon Adam Jan Joerdens
Wautger, Jan, Thomas, Lijsbeth, en Wijfken (=Genofeva) kinderen van Jan Engbertssn

F283 Gemert
Jan, Jorden en Heylwich kinderen van w Adam Jan Joerdens

F304v Gemert
Aert Jan Mickarts c.s.
Marselis van Paerweys zn w Dirck Heynensn
Bernier Willem Berniers
Henrick Laureyns die Goedeweert

R1248 f318 dd 25-6-1479
Goossen Steenwech een stuk beemd genaamd Een Eussel gelegen in Gemert bij de gemeint genaamd Die Groeyscuilen tussen voorheen Dirck van Gemert enerzijds en het erf genaamd Die Breemhorst van de erfgenamen van wijlen Goyart van Erp anderzijds strekkend van de gemene weg tot Roever die Schydemeker; overgegeven aan Ansem zn w Dirck Smeeds.

R1249, 1479-1480

f22
Goyart, Walram, Ghijsbert, Willemke en Heilwich kinderen van wijlen Goyart van Erpe en jonkvrouw Adriana Ghijsbert Pieck bezitten de hoeve Ten Kieboom

F59 en 95 Gemert
Heer Aert vander Dussen commendator van Gemert

f108 Gemert
Jan nat zn w Everart van Haendel, man van Sophie, nat dt w Goyart Peters van Lancvelt
Mathijs Dirx Tax
Dympna Willem die Kock

F119v Gemert
Commendator van Ghemert

f136v Gemert
Jan Willemssn van Marcksel
Goossen Steenwech

R1249 f199v Gemert
Peter Goyart van Lancvelt bezitter van de hoeve den Hogen Aerle half onder Gemert half onder Bakel verkoopt een erfpacht van 2 mud rogge aan Margriet dt w Jan van Gemert
Akte ook in DOZA aanwezig, nummer 4139

F270v Gemert
Gerit Wouterssn vanden Bosch man van Henrixke nat dt w Jan van Heytenborck
Mr Jan Cocks en zijn zuster Dingen, wed van Gerit Fyen

F298v Gemert
Heer Aert vander Dussen commendator van het huis van Gemert der Duitse Orde

f358v Gemert
Goyart van Lancvelt, schout tot Gemert

F369v Gemert
Adriaen van Uden

f374v Gemert
Goyart Goyarts van Lancvelt bezit een huis in die Deele
Gerit Aert Yngramssn van Megen man van Luytgart Aert van Gheel

f374v
Goossen Goossen Steenwech

R1250, 1480-1481

 

F82v, 176, 196, 309, en 365v
Heer Aert van der Dussen, commendator in Ghemert

F123v Gemert
De zusters van Orthen in Den Bosch
Aert Goossen Goossen Steenwech
Wouter Henrix van Broechoven

F123v
Die hoeve tot Espdonk deels in het gericht van Gemert en deels in het gericht van Uden

F124 Gemert
Wouter Peters van den Hoevel

F148v Gemert
De commendator van Gemert

F256
heer Jan Hendrik Ansems van Gemert priester

F261 Gemert
Roelof Roelof Boyens
Willem Zaelden Neve
Katherijn wed van Henrick Puytfins

F261 Gemert
Heilwich, Mechteld, Hilleke, Henrick en Dirk kinderen van w Henrick Puytfins

F261 Gemert
Pauwels Steven Moll
Willem Janss van Loen alias de Guliker

F284v Gemert
Gielis Dirx van der Poorten en zijn broers heer Gijsbert en Dirk

F284v Gemert
Marcelis Heylwich van Pereweys
Aert Pedelman
Henrick Laureyns die Guedeweert

F284v Gemert
Rutger Hubrecht Jan Hermanss
Berthout Jan Bertouts

F299 en 299v Gemert
Willem, Dirk, Goyart, Jan zns w Bodo Bernyers

F299v Gemert
Willem Thomas van den Velde

F368 Gemert
Margriet Henrix van Nuwelant bezit die hoeve te Espdonck op Espdonck, belast met een pacht aan Jan heer Goyarts

F477 Gemert
Henrick Goossens die Wolff
Jan Dirck Smeeds

F497
heer Jan Ansems van Gemert priester

R1251 1481-1482

 

F56v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft in de hoeve Hogen Aerle
Coenraet Gerit Dagens

BP 1481-1482 F96v Gemert
Gielis zn w Henrick nat zn w Ancem Heynenzn
Willem en Dirck zoons van Eryt van der Beeck

F96v Gemert
Engelbert Beeren, man van Margriet Eryts van der Beeck
Lijsbeth en Margriet, dochters van w Eryt van der Beeck

F96v Gemert
Jan de Jonge, zn van Alart Janss van den Wijnboem

F118 Gemert/Bakel
Margriet Jan van Ghemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve Hogen Aerle

F118 Gemert/Bakel
Jan Jans van Beek
Tafel van de H Geest in Gemert

F140v Gemert
Katherijn Mercelis Haertman
Wauter Janss die Snijder
Jan Gevartss van Strijbosch

F140v Gemert dd 13-11-1481
Willem Hartmanssn Saester, grootvader van Katherijn Mercelis Haertman
Mr Jan Weers

Akte ook in DOZA aanwezig, nummer 4166

F185v Gemert
Aert van Woersell, man van Sophie nat dt w Henrick van Esdonk
Roelof Jan Zegerssn
Joest Aertssn van den Berghe

F215, 229v, 259v, 274, 331v, 352, 422v en 582v Gemert
Heer Aert van der Dussen commendator in Gemert

F255v Gemert
Jan Willemssn van Marcsell
Weyndelmoet Aelbertss Vynck
Philip Goossens Steenwech

F255v Gemert
Goossen Steenwech, man van jonkvrouw Luytgart

F323v Gemert
De pytancie van de heren van het huis van Gemert van de Duitse Orde

F331v Gemert
Henrick en Thomas, zonen van w (Henrick Weyergank x Lijsbeth dt van (Rutger van der Heyden x Heylwich dt Lijsbeth Lobben)) waren keurmedig ten opzichte van het Huis van Gemert van de Duitse Orde, omdat hun moeder keurmedig was.

F352 Gemert
Henrick en Jacop zns (w Ghijsbert Dirck Ghijzels x Katerijn)

F352 Gemert/Bakel
De Duitse orde bezit vier hoeven in de parochie Gemert en Bakel

R1251 f358v dd 20 april 1482 (Martien van Sleeuwen)
Godefridus van Aerle, zoon van wijlen Johannes, als man en wettige voogd, zoals hij zei, van Katharina, zijn vrouw, dochter van wijlen Theodericus van Gemert, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus van Gemert, en hijzelf met dezelfde (Katharina) als man en voogd, heeft . . . (overgedragen?). . .  een erfpacht van 3 mud rogge Bossche maat ieder jaar erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Den Bosch te leveren uit een hoeve van Henricus Steenwech, zoon van wijlen Goeswinus Steenwech, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en uit alle landerijen, beemden, weilanden en heidevelden en wat er verder bij die hoeve hoort.

F365 Gemert
Dirk Dirk Yewaens, weduwnaar van Mechtelt nat dt w Emont Emontssn van Ghemert en zijn zoon Jan

F365 Gemert
Jan van Steyn
Roelof Zebert Donker

R1251 f378v Gemert dd 30-3-1482
Jan Heym verhuurt voor vier jaar vanaf Kerstmis l.l. aan Gerit Hoefnagel zn w Zibrecht een visserij (piscaria) genaamd een geweer, vroeger van Dirck van Ghemert, in Gemert bij de plaats genaamd Gemarder Geweer in die Aa naast een beemd genaamd die Serijs om 2 rijnsgulden van 20 stuivers op Kerstmis

F384
Claes Lucas Claessn
Michiel Aertssn van der Heelderdonck
Marcelis Claes tzHazen
Jan Claes Lucas Claessn

F393 Gemert
Een sestersaet bouwland op die Mortelse kerkpaden verkocht voor 16 peters.

F393v Gemert
Henrick Daniel Nelen, man van Mechteld Aert Iewaens
Jan Aert Iewaens

F484v Gemert
Henrick zn w (Steven Moll, bontwerker x Mechteld Henrick Putefins)
Willem Zaelden Neve
Katherijn wed van Henrick Putefins en haar kinderen Hadewych, Mechteld, Hilleke, Henrick en Dirk

F484v Gemert
Goyart Goyarts van Lancvelt heeft nat kinderen verwekt bij Ermgart Jan sWolfs

F484v Gemert
Pauwels Stevens Moll
Roelof Roelof Boyenssn

F491 Gemert
Aleyt Arts van der Hostad
Peter zn w (Rover Henrixs x Lijsbeth Arts van der Hostad)

F547 en 547v Gemert
Lijsbeth Claes Janssn
Reymbout Daniel Gherijssn
Goossen Jan Goossens

F582v Gemert
Lucia wed van Gerit Metghens en haar schoonzoon Jan Henrix van den Steen, man van Lijsbeth
Willem Jan Aertssn

F626v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve Hogen Aerle
Willem Jans van Gerwen

R1252, 1482-1483

 

R1252 f26 Gemert
Maria nat dt … Claasen … vanden Groldedonck ….. het Gasthuis van Gemert een erfpacht van 4 lopense rogge uit een beemd …. ….. Dirck van Geldrop zn w Goyart, man van Marie dt w Wouter Bremmen het vruchtgebruik overgedragen aan Laurens Bremmen zn w Wouter Bremmen

F36 Gemert
Henrick Jansn van Nyvel, man van Jenneke dt van (w Ghijsbert Wouters x Jut Henrix Pantelaer)
Henrick Aerts Cuylman, man van Jut dt van (w Ghijsbert voornoemd x Jut)

F36 Gemert
Henrick Pantelaer (= voor 1483), man van Jut en haar dochter Jut wed van Ghijsbert Wouters

F36 Gemert
Jan Claes van den Panthelaer

F58v Gemert
Hadewich Willem Cockx
Mr Jan Cockx

F65, 134, 156v, 488 Gemert
De commendator van Gemert

F74 Gemert
Jan Dirck Smeeds, man van Geertruyt Jan Plevyers
Goyart Goyarts van den Bleke

F78v Gemert
Reymbout Daniel Gherijs
Gerit Goessen Goessenssn

F136 Gemert
Willem, Henrick, Jan en Lenart zns w (Jan Dirck Wellens x Aleyt) en hun schoonbroer Dirck Willem Zegers man van Margriet

F137v Gemert
Gerit Wauters van den Bosch, geheten die Yegher
Dirck Dirck Smeeds

F139 Gemert
Dirk die Cuyper zn w Gerit Henrick Artssn, bezit een huis … dat Cleyn Molenbroek aen den Fellenoort bij den Beverdijck
Jan Aertsn van den Slijck

F182 Gemert
Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert

F185 Gemert
Adriaen van Uden zn w Aert Stamelaert van Uden
Henrick Jacops Vos
Cornelis Peter Hoeben

F306v Gemert
Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert

F516 Gemert
Heer Jacop Marsman, priester, investiet van Gemert, en zijn nat zn Jacop

R1253, 1483-1484

 

F77 Gemert
Marten Michielssn die Smet
Tafel van de H Geest in Gemert
Jan Weers

F107v, 448 Gemert
De commendator van Gemert

F172 Gemert
Ida Lucas Goessensdt
Hadewich wed van Henrick van Hoevelsberch

F172 Gemert
Geertruyt wed van Goyart inden Zoemer
Agatha Goessens

F198 Gemert
Dirck Dirckx van Dryell, man van jonkvrouw Beel Arnt Vrient van Beke, bezit de hoeve den Beverdijck in den Deele

R1253, 1483-1484 f198 Gemert
Margriet dt w (Alart Goessens x Fyssie)
Jan Aert Iewaenssn

F252v en 327 Gemert
Heer Marteliaen (Mathleo) van Eynatten (Enneten) commendator in Gemert

F296v en 301v Gemert
Heer Jan van Ennetten, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde en zijn dienaar Hubrecht

F352 Gemert
Jan Goossens die Olysleger
Jan Aerts die Rassche
Aecht wed van Goossen Goossen dOlyslegers, broer van Jan Goossen Olysleger.

F451 namenindex
Henrick Strijbosch

R1254, 1484-1485

 

R1254 f80 Gemert, dd 7-5-1485
Jan Heym verkoopt aan Leunis van den Velde een huis, erf, hof en boomgaard daaraan gelegen in Gemert tussen Jan die Cock enerzijds en Goossen Steenwech anderzijds en een visserij (piscaria) in Gemert ter plaatse genaamd Gemarder Geweer in die Aa naast een beemd op dezelfde plaats genaamd Die Serijs, vroeger van w Dirck van Gemert.
Genoemde Leunis belooft genoemde Jan Heym 40 rijnsgulden van 20 stuiver of de waarde ervan.

F97v Gemert
De commendator van Gemert

R1254 f180 Gemert, dd 30-12-1484
Jonker Yewan van Cortenbach tijdelijk heer van Keerbergen, Leunis van Lancvelt, Jan Steenwech en Jan van Erpe zoon van wijlen Rutger hebben erfelijk verkocht aan Goyart van Lancvelt zoon van wijlen Goyart van Lancvelt een zekere hoeve eertijds van Henric Celen van Helmont gelegen in de parochie Gemert naast (iuxta) het huis (domus) of de woning (mansio) eertijds van Dirck van Gemert bestaande uit huis, erf, schuur met zijn overige gebouwen, hof, akkerland, groes-, wei- en heilanden en bossen met alle rechten en toebehoren van genoemde hoeve individueel en als een op welke plaatsen ook gelegen en welke aan genoemde wijlen Henric Celen in eigendom toebehoorden en waarvan Goyart van der Zande als pachter op dit moment het gebruik (cultura) heeft. De goederen zijn vrij van lasten met uitzondering van een grondcijns rogge, een erfcijns van 10 pond oud geld aan het klooster van de Heilige Clara in Den Bosch, een erfpacht van 3 mud rogge Bossche maat aan jonkvrouw Katharina weduwe van Zeger van Goederheyle en een erfpacht van 4 mud rogge aan diverse personen jaarlijks te betalen.

R1254 f180 Gemert, dd 12-2-1485
Genoemde Goyart heeft voornoemde goederen samen met het vee (bestiis et pecoribus) en de mobiele goederen en alle daarbij behorende rechten die eigendom zijn van genoemde Goyart erfelijk overgedragen aan Leunis van de Velde met de brieven en rechten.

F117 Gemert
Heer Marteliaen van Eynatten commendator in Gemert

F185v
heer Jan Aart Henrick Ansems van Gemert priester

F193v Gemert
Stans, Lucas, Jacoba, en Hadewych kinderen van w Lucas Stanssn van der Locht snijder
Aert en Peter, zonen van w Aert Stansn van der Locht

F193v Gemert
Jan Aert van der Steen

F193v Gemert
Jan Broecman zn w Daniel Nennen, bezat een huis in Boechout in de parochie Gemert

F193v Gemert
Jan, Hadewych, Ermgart en Lijsbeth kinderen van w Stans Aert Stansen van der Locht
Lenart Goebel Peter Noels van Boecout

F193v Gemert
Gobel Matheeus Quaertmans, broer van w Lenart Peter Noels van Boecout

F193v Gemert
Rutger, Mechtelt en Marie kinderen van w Rutger Tengelen

F198v Gemert
Aert Daniel Symons van Zoemeren, man van Lijsbeth nat dt w Dirck van Gemert
Goyart Goyarts van Lancvelt

F225v Gemert
Jan zn w Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guliker
Willem Henrix van der Hallen
Dirck en Beel kinderen van w Dirck die Smyt

F226 Gemert
Willem zn w Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guliker

1485-1486 f274v Gemert
Dirck van den Fellenoort
Henrick Claessn Bloyman van Dynther en zijn zoon Claes

F277v
Jan Walram van Nydeggen man van Lijsbeth Willem van Ponsendael
Willem Boudewijn Bernyers
Aelbert Aerts die Clerck

F293 Gemert
Geertruyt wed van Henrick Jans die Lange
Jan Jans die Lange bezat een huis aan de Fellenoirde
Jan Willem Weders

F314v Gemert
Goyart Goyart Snabben weduwnaar van Lijsbeth Henrick Mannarts en zijn schoonbroers Ansem Dirck Smeeds, man van Jenneke H. Mannarts en Aert Aert Myckarts, man van Heilwich H. Mannarts

F402 Gemert/Bakel
Peter Goyarts van Lancvelt bezitter van de helft van die hoeve Hogen Aerle
Andries Henrix van der Merendonck

F418 Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve ten Hogen Aerle
Aert Peter Pels, man van Beel Gerit van Achel en hun kinderen Heylwich en Agnes

F438v Gemert
Willem Janssn van Loen alias die Guliker
Jan Dyrck Smeeds

F 443v Gemert
Gerit Henrick Kuyst
Commanderij van Gemert

F480 Gemert
Wautger Jan Jan Claes van den Haechvenne
Jan Loyenen
Peter Jan Jan Claes van der Hachvenne

R1255 1485-1486

 

F86v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van die hoeve ten Hogenaerle

F133 Gemert
Dirck Peter Dirx
Dympna Willem Weers

F143v Gemert
Heer Matiliaen van Eynatten, commendator in Gemert

F163 Gemert
Heer Jan van Enneten, commendator van het huis van Gemert

F186v Gemert
Willem Jan Jans van Loen alias die Guliker
Jan Amelis Geritssn
Jan Dirck Smeeds van Gemart

F187 Gemert
Dirck Smeeds Dirckx
Jan Jan Jans van Loen

F200v Gemert
Jonkvrouw Margriet Jan van Gemert bezit een huis in die Molenstraet
Claes Dirx van der Poirten

R1255 f200v-201 dd 26 maart 1486 (Martien van Sleeuwen)
Johannes Karman, zoon van wijlen Johannes, heeft erfelijk overgedragen aan Johannes, zoon van wijlen Theodericus Iewaenszoon: een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, welke pacht Arnoldus, zoon van Arnoldus Idenzoon en Ida, zijn vrouw, beloofd hadden te voldoen en in Den Bosch te leveren aan Emondus van Gemert, zoon van Emondus, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus van Gemert, uit hieronder genoemde erfgoederen, te weten: uit 1½ lopenzaad land gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, ter plaatse genaamd in het Rondeel, tussen erfgoed van Nicolaus Deenkenszoon aan de ene zijde en erfgoed van Johannes Deenkenszoon aan de andere zijde. Ook uit een sesterzaad land aldaar gelegen, tussen erfgoed van Deenken Hubenzoon en zijn zoon Nicolaus van beide zijden. En uit de helft van 1 bunder land gelegen in genoemde parochie, ter plaatse in de Boekelse Beemden, tussen erfgoed van Deliana Goossens aan de ene zijde en tussen erfgoed van Nicolaus Deenkenzoon aan de andere zijde, welke pacht genoemde Johannes Karmans van Johannes, zoon van Theodericus, zoon van wijlen Theodericus Iewaenszoon had verworven, zoals in schepoenbrieven staat. Johannes Karmans heeft beloofd met alles wat hij heeft en zal hebben, verplichtingen en aanspraken van zijn kant af te doen. Getuigen Pijcken (?) en Hynden. (Toegevoegd) brief moet gegeven worden aan Simon Valkeners Wouterszoon den Spelinck (?) 16 maart, donderdag na Pasen 1486.  Genoemde Johannes, zoon van wijlen Theodericus Iewaens heeft beloofd met alles wat hij heeft en zal hebben dat hij zal geven en voldoen aan Johannes Karmans, gedurende 4 aaneengesloten jaren, ieder jaar vanaf afgelopen feest van Johannes Geboorte: 10 gouden peters, tegen 18 stuiver of gelijke waarde te rekenen, met als eerste betalingstermijn Johannes Geboorte (24 juni) eerstkomende. En daarna ieder jaar gedurende de genoemde periode.

F210v Gemert
Jan Alarts van den Pantelaer
Claes Dirx van der Poirten

R1255 f296 Gemert
Jonkvrouw Geertrui wed van Henrick Celen van Helmont en Henrick en Jan, broers en Dierkske hun zuster, kinderen van joffr Geertrui en w Henric Celen voornoemd, voor hen zelf en voor Gerit en Willem hun broers en Katherina hun zus, kinderen van joffr Geertrui en w Henric Celen een huis, erf, en hof en boomgaard daaraan gelegen in Gemert tussen Jan die Cock enerzijds en Goossen Steenwech anderzijds en een visserij in Gemert ter plaatse Gemerder Geweer in de Aa naast een beemd genaamd Die Serijs, door Leunis van de Velde verkregen van Jan Heym, ten behoeve van genoemde Leunis vande Velde

R1256 1486-1487

 

F63v namenindex
Jan Gevartss Strijbosch

R1256 f128r 09 wo 25-10-1486. (Ketelaars)
Ancelmus zv Wolterus van den Hofstad verkocht aan Johannes zvw Theodericus Smeeds van Gemart een n erfpacht van 1 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1487), gaande uit (1) 1/3 deel van een stuk akkerland, ongeveer 3 lopen groot, in Gemert, ter plaatse gnd aen den Doeren Grave alias aen den Dijck, tussen Willelmus Fijen soen enerzijds en met een eind, en naast/vanaf? Anselmus die Smijt tot aan de gemene weg, (2) 1/3 deel van een stuk eusel, in Gemert, ter plaatse gnd die Berch Laere, tussen kvw Anselmus Smeedz enerzijds en kvw Goeswinus Anselmi anderzijds, met een eind strekkend tot aan kvw Petrus Gerits soen, (3) 1/3 deel van een stuk beemd, gnd den ?Eens Wijnckel, in Gemert, in de beemden gnd die Meelschotsche Beemden.
Solvit.

R1256 f128r 10 wo 25-10-1486. (Ketelaars)
En hij kan altijd terugkopen met 30 gouden pieter, 18 stuiver of de waarde voor 1 pieter gerekend, nog zo’n stuiver, de pacht van het jaar van wederkoop en achterstallige termijnen.
Solvit.

F173v Gemert
De commendator van Gemert

F191v Gemert
Gerit Hoefnagel zoon van w Zibrecht bezit een huis aen die Plaitze
Coenraet Gerit Dagens

F248v Gemert
Heer Martiliaen van Eynatten commendator in Gemert

F328 Gemert
De zusters van Marienakker in Rossem
Lucas Thomassn van den Eycken
Aert Dirx van Espdonck
Willem Dirck Luyden

F328v Gemert
Ancem Dirk Smeeds man van Jenneke Henrick Mannarts
Henrick Jan Bernyers
Jan Dirck Smeeds

F417 Gemert
Yda Lucas Goessens
Peter zn w Jan geheten Coman Jan

F423 en 423v Gemert
Ancem Dirx die Smyt man van Jenneke Henrick Mannaerts
Jan Willem Weers
Jan Dirck Wouters

F423v Gemert
De zusters van Marienakker in Rossem
Henrick Willem Scandermans man van Heylwich Jan Bruninx

F423v Gemert
Marcelis Symon Hovelmans man van Yda Jan Bruninx
Luenis Lucassn van der Eycken
Katherijn Jacop Gevarts

F423v Gemert
Ancem Dirx die Smyt
Goyart Matheeus Quedens
Matheeus Denijs Henrick Aerts

BP 1486-1487 F451v Gemert
Roelof Zebert Doncker man van Luytgart Gielis Doncker
Ancem Jan heer Ansemssn
W Katherijn Gielis Doncker

F471 Gemert
Dirck Dirx die Smyt

F561 Gemert commendator in Ghemert

R1257 1487-1488

 

R1257 f9 Gemert dd 18-12-1487
Jan zn w Dirck Bacx soen van Aerle en Rijxstel een stuk land in Gemert ter plaatse Aen die Heyde naast Aert Claessoen enerzijds en de gemeynt van Uden anderzijds welk land Jan voorheen van Jan van Aerle voor schepenen van Gemert verwierf erfelijk overgedragen aan Jorden zn w Everart Petersn

Genoemde Jan een malder rogge erfpacht maat van Gemert te betalen uit bovengenoemd stuk land welke pacht Jan voorheen van Everart zn Claes Hanelt verwierf erfelijk overgedragen aan genoemde Jorden

F67v Gemert
Jacop zn w Ghijsbert Ghijsels, wijntapper, man van jonkvrouw Sophie Henrix van Espdonc

F67v Gemert
Willem Jan Barniers

F163 Gemert
Willem Janssn van Loen alias die Guyliker
Willem Jan Dirck Wellenssn

F163, 163v Gemert
Henrick, Jan, Lenart, en Geertruyt kinderen van w Jan Dirck Wellens

F163v Gemert
Dirck Wouterssn die Coster
Willem Jan Dirck Wellens
Peter Gerits vander Hallen

F168 Gemert
Commendator van het huis van Gemert

F200 Gemert
Ancem Dirck Smeds man van Jenneke Henrick Mannarts
Henrick Jan Bernyers

F223 Gemert
Henrick Gerits van Ewijck man van Katherijn Jan Roelofs
Gerit Roelof Gerits

F266 Gemert
Jan zn w Alaerdus vanden Panthelaer
Claes Dirck Poortmans

R1257, 1487-1488 f315 Gemert
heer Jan Aert Henrick Ansems, priester
Goyart van Gemert (+)
Gerit van Plees en zijn zoons Gerit en Goyart
Roelof van Meerwijk

R1257, 1487-1488 f315 Gemert
Jan Cocks en Marcelis die Haze uitvoerders van het testament van Barthout Jans van Heusden
Willem Saelden
Heer Jan Henrick Ansems priester

BP 1487-1488 f320 Gemert
Michiel Michiel Jan Maessn
Jan Bertoutssn van Autheusden

F328v Gemert
Willem Monix man van jonkvrouw Barbara Henrick Jan van den Ham

F329 Gemert
Henrick Jans vanden Ham
Bartram Jan Bertramssn
Jan henrick Janssn vanden Ham
Lucas Doncker man van Katherijn Henrick Jans vanden Ham

F329 Gemert
Peter van Dryel man van Jacoba Henrick Jan vanden Ham
Gijsbert Dirx Toelinck

F329 Gemert
Matheeus Denijs Henrix Arntssn

F333v Gemert
Peter Peters en Woutger Jan Woutgers
H Geestmeesters in Gemert (vroeger)

F333v Gemert
De zusters van H Maryenacker te Rossem
Leunis Lucassn
Jan Dirck Wouterssn

f392 Gemert
Goossen Steenwech verkoopt aan een sekretaris t.b.v. Goyart Goyarts van Lancvelt een stuk beemd in die gemeyn Campen aan het water die Roespe

1487 Den Bosch Dirk en Jan zonen van wijlen Goyart van Geldrop
1487 Den Bosch Barbara wed van Yewaen van Geldrop, tripmaker

R1258 1488-1489

 

F39 Gemert
Aelbert Aerts die Clerck
Jan Walram van Nydeggen man van Lijsbeth Willem van Ponsendael

F39 Gemert
Goossen Aerts die Clerck

R1258 1488-1489 f63 Gemert dd 15-4-1489
Yda wed van Henrick zn w Henrick Ansemssoen een stuk akkerland genaamd die Belbosch(?) in Gemert tussen een erf dat voorheen behoorde aan Hendrik Ansems aan beide zijden en aan een eind strekkende met het andere eind aan de gemene weg; verder een stuk land genaamd die Dribley tussen Jan vander Hostat enerzijds en een erf dat voorheen toebehoorde aan genoemde wijlen Hendrik Ansems anderzijds strekkend van de gemene weg tot Dirck Smarts(?); ze verkoopt het ten behoeve van Michiel zn w Everarts van Vaerlaer met de lasten (o.a.cijns aan de heren van Gemert en een lopens rog aan de kerkfabriek van Gemert)

F88 Gemert
Het huis van Gemert van de Duitse Orde

F107 Gemert
Andries Alarts vanden Wijnboem
Thomas en Willem zoons van w Bruysten Schenarts
Jan Beck

f107v Gemert
Henrick Henricks van Uden
Jan Willems van Eyck
Dirk Willems die Weder
Jan Beck

F107v Gemert
pacht uit die hoeve ter Vordijnen alias die hoeve ten Woude

f144v Gemert
Jan van Attendoirn, pastoor der kerk van Gemart had een testament bezegeld

f154v Gemert
Bruysten Claes Geritssn, smid
Peter Aerts van Lancvelt
Jan Henrick Donckers

f154v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de hoeve ten Hogen Aerle en een huis aan de Moelenstraet

R1258 f192
Gielis zn w Henric zn w Henric Ansemssoen van Gemert

R1258 f192
Henrick nat zn w heer Goossen van Gemert priester
Gielis Henrick Henrick Ansems van Gemert

F198v Gemert
Claes Jan Jan Hanenssn
Claes Jacop Jan Beertens man van Jenneke Jan Jan Hanens

F198v Gemert
Aelbert Aert sClerxs

F226 Gemert
De zusters van OLV-acker te Rossem
Peter van Bijnderen alias die Hurter en zijn schoonzoon Wautger Aert Goessens

F226 Gemert
Marcelis die Haze
Lucas van der Eycken

F269 Gemert
Rutger Dirck Goessens bezit een huis aen den Hoevel

F269 Gemert
Leunis Willems van Ponsendael
Jan van Nydeggen zn w Walram, man van jonkvrouw Lijsbeth Willems van Ponsendael

F269 Gemert
Gerit Wauters die Jeger

F287 Gemert/Bakel
Henrick Janssn Mickart, Huybert Dirck Hubens en Aert Jans Mickart, tiendpachters
Heer Willem Arts, kapitteldeken in Oirschot, rentmeester van Echternach

F380v Gemert
Goyart van Lancvelt (bezit een huis in de parochie Gemert) en zijn dochter jonkvrouw Johanna

F405v Gemert
Mercelis Simon Heuvelmans
Jan middelste zoon van w Simon de Brouwer (filio medio)

R1259, 1489-1490

 

f6 Gemert
Peter en Goyart zonen van w Goyart van Lancvelt
mr Goyart van de Velde, kanunnik in Den Bosch

f13v Gemert
Bruysten Aertssn van Oest
Henrick Michiels
Jan nat zn Gerit van den Waterbemd

F47 Gemert
Commendator van Gemert

F114 Gemert
Heer Jan vander Dussen commendator van het huis van Ghemert van de Duitse Orde

f140 Gemert
Goyart Goyarts van Erpe (+) man van jonkvrouw Adriana Gijsbert Pyeck bezitter van de hoeve Kyeboem en hun kinderen Goyart en Walram

f380v Gemert
Goyart van Lancvelt (bezit een huis in de parochie Gemert) en zijn dochter jonkvrouw Johanna

R1260 1490-1491

 

f6 Gemert
Peter en Goyart zoons van w Goyart van Lancvelt
mr Goyart van de Velde, kanunnik in Den Bosch

f6 en 6v Gemert
Ten Hogenarle van Peter (3/4) en Goyart (1/4) zonen van w Goyart van Lancvelt

f6v Gemert
die hoeve te Beverdijck van Dirck van Driel wonende in Mille in Gelre

BP1260 1490-1491 f50v Gemert dd 12-5-1491
Gielis zn w Henrick Ansems een akker van een lopense in Gemert tussen Goort vanden Bleke enerzijds en Henric zn w Henric Ansems anderzijds; verder een akker van 2 lopense tussen genoemde Henric zn w Henric Ansems aan beide zijden en een eind, erfelijk overgedragen ten behoeve van Everart van Strijpe (schrijffout voor Strijbos) zn w Jan van Varlair.

F76 Gemert
Aert Jan Aert Janssn
Jan Lambert Janssn
Willem Jan Wellens

BP 1490-1491 F121v Gemert
Heer Jan Aert Henrick Ansems priester
Jan, Katherijn en Jenneke kinderen van Jan Jans vander Moelen x w Luytgart

BP 1490-1491 F122 Gemert
Roelof Jan Zegers
Bertout Jans van Heusden
Heer Jan Henrick Ansems priester

F122 Gemert
Jan Coeks
Marcelis die Haze
Jan Jans vander Moelen

f219 Gemert
Willem zn w Jan van Loen alias die Guliker
Dirck Dirck die Smyt van Gemert

F261 Gemert
Heer Matheliaen van Enneten commendator van het huis van Gemert der Duitse Orde

F261v Gemert
Aelbert Aerts die Cleirck
Jan Henrick Jan Bernyers

R1260 1490-1491 f262v Gemert
Dirk en Roelof broers, kinderen van Dirk die Ducker en zijn vrouw Maria, dt w Roelof vander Hijndert, hebben verkocht aan Michiel van Vaerlaer zn w Everart ten behoeve van Jan Henrick Jan Barnyerssoen een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert te betalen uit land genaamd den Polbeempt

f298v Gemert
Gerit Henrick Celen van Helmont
Katherijn Hendrick Celen van Helmont
Aert Steenwech bezat vroeger de hoeve Esdonc

f349v
heer Jan Aart Henrick Ansems van Gemert priester

f491v Gemert
Henrick Heym gemachtigd door O.L.V. klooster ..Cist. te Roermond
Jan Goyart van Schijnvelt
Wouterke Spierink dt van Jan van Venhuyse
Goyart van Gemert

R1261 1491-1492

 

BP 1491-1492 F38 Gemert
Jan Gerits Hoefnagel
Roelof Zeberts de Doncker

BP 1491-1492 F95 Gemert
Jan Jans vander Moelen
Jan Aert Henrick Ansems priester
Roelof Jan Zegers
Jan Wijflet zn w Dirck van Gerwen

BP 1491-1492 F225 namenindex
Anthonis Peters Strijbossche, broer van Lenart

BP 1491-1492 F 231, 291v, 300, 306 Gemert
Heer Jan Henrick Ansems van Gemert, priester

F246 Gemert
Aert Aerts van Woensel man van Sophie nat dt w Henrick van Espdonck
Roelof Jan Zegers

f246 Gemert
Gerit Henrick Celen van Helmont
Thomas Coenraets van Beerze
Heer Aert vander Dussen commendator van Gemert

f246 Gemert
hoeve Espdonc vroeger van Aert Steenwech, leenroerig aan de Commandator van Gemert

f246v Gemert
heer Henrick priester, Jan, Gerit, Willem en Katherijn kinderen van w Henrick Celen van Helmont x jonkvrouw Geertruyt Steenwech, laatste vrouw van Henrick Celen

f246v Gemert
Jan Jan Kanapart

f257 Gemert
Jan Goyarts van Scijnvelt
Henrick Loyen
Jan Jans Beck

F269 Gemert
Heer Mathleo van Enneten commendator van het huis van Gemert

F287v Gemert
Commendator van het huis van Gemert

F509v Gemert
Willem Jans van Loen alias die Guliker
Barbara Jan Melisdt wed van Jacop sGoyen
Thomas Jan Melissn

F525v Gemert
Jan Alarts van Wijnboem de jonge en Henrick Alarts van Wijnboem, broers

F545v Gemert
Matheeus Jan Delis man van Joostken dt w Goyart van Boert x Dirxke
Jan Wauters die Snijder

F552v Gemert
Thomas Peters vanden Zande
Willem nat zn Jan Aert Truyen

R1262 1492-1493

 

R1262 1492-1493 f25 Gemert
Jan, Henrick, Daniel, Peter en Ambrosius zonen van w Aert vander Oesterbraken zn w Jan vander Oesterbraken ook namens Peter zn w Jan Claessn man van Sophie Aert Jan vander Oesterbraken een stuk beemd in Gemert ter plaatse In die Campen tussen Jan Jacobssoen enerzijds en Willem zn w Gerard Fyensoen en vande Loect en meer anderen anderzijds; verder een stuk beemd genaams een Zille in Gemert ter plaatse In die Campen tussen Wouter vander Hostat enerzijds en strekkend van Der Herenbeempt van Gemert tot aan de erfgenamen van genoemde Aart vanden Oesterbraken, erfelijk overgedragen aan Albert zn w Aart die Clerck ten behoeve van hemzelf en van Heilwich dt w Jan sBrouwers …… Gerard zn w Jan Theeus soen, man van genoemde Heilwich zijn vrouw ….., erfgelijk overgedragen tbv Henric, Willem, Jan, Lenart en Geertrui kinderen van w Jan Wolters (Welten?) …..

F32 Gemert
Aelbert Aert sClercx
Claes Jan Jan Haenens
Claes Jacop Jan Beerten man van Jenneke Jan Jan Haenen

F32 Gemert
Jan Henrick Berniers

f35 Gemert
Kathrijn weduwe van Henrick Wolffs en haar zoon Goossen

F35 Gemert
Luytgart Jan die Doncker

F40 Gemert
Thomas Peters van den Zande
Dirck Dirx die Smyt
Rover Rover Henrix

F41 Gemert
Michiel Michiels Maessn
Gielis Wouter Ruevens

F64-64v Gemert
Rover Rover Henrix
Geertruyt wed van Aert Rover Henrix

f92 Gemert
Regularissenklooster in Maeseik
Dirck van Gemert
Goyart van Gemert

f92 en 92v Gemert
Wouterke Spierink dt van Jan van Bruheze verblijvende in een klooster in Roermond
Goossen Steenwech

f92v Gemert
zuster Sophie Jan van Bruheze in het regularissenklooster te Maeseijk

f116v Gemert
Roelof Jan Zegers man van Lijsbeth Dirck Ansems

F116v Gemert
Aert Aerts van Woerzel man van Sophie nat dt w Henrick van Espdonc en van Lijsbeth Dirck Ansems
Peter Ameliss Kaerls man van Katherijn dt w Henrick van Espdonc en van Lijsbeth Dirck Ansems

F116v Gemert
wijlen Dirck Ansems bezat een hoeve naast der here herberge

f165v Gemert
Goossen zn w Henrick Wolfs
Jan Willem Weders
Goessen zn w Goossen Wolfs

F228v Gemert
Dirck Lodewijch Dirxs
Peter Wouter Roefssn (+)
Jan van Leenen van Gemart
Aert Peters vanden Hoevel

F229 Gemert
Symon Jan Eynskens
Gerit Henrix vander Hallen
Marcelis Claes sHasen

F242v Gemert
Michiel Michiel Jan Maes
Jan nat zn w Bertout van Autheusden

BP 1492-1493, f338v Gemert
Aert Goossen Ansems
Dirck Dirx die Smyt
Reyneer Goossen Ansems

F351v Gemert
Jan zn w Jan vanden Laer en Katherijn de jonge dt w Marcelis Bremmen

f351v Gemert
Claes Jans vanden Laer
Jan Bremmen van Arle
Goyart van Gemert
Udo Jan Wijchens

F351v Gemert
Laureyns Wouter Bremmen
Katherijn en Mechtelt kinderen van w Jan Wijchens

F351v Gemert
Marcelis, Jan en Henrick zonen van w Jan Wijchens en w Katherijn Marcelis Bremmen de oude

F364 Gemert
Heer Martiliaen van Eyneten commendator in Gemert

F 391v Gemert
Bruysten Aerts van Oost
Henrick Michiels
Jan nat zn van Gerit van der Waterbeemd
Aert Dirx van Haubraken

F 391v Gemert
Michael Michielssn van Rikersfoert man van Yda

R1263 1493-1494

 

F37v Gemert
Groot Ziekengasthuis in Den Bosch (cijns uit die hoeve ter Asdonk)
Claes Langsmyt

F98v Gemert
Jan Dirx Smeeds van Gemart
Jan Wouter Knoep van Gemart
Gielis Wouter Rollofss

R1263 1493-1494 f124v Gemert
Heer Jan zn w Henrick Ansemssoen, priester, oom van heer Jan zn w Aert zn genoemde w Henrick Ansemssoen, priester, van Gemert en Michiel zn w Everart van Vaerlaer en Gerit vander Zantvoert zn w Thomas en Michiel zn w Michiel van Gemert … Christiaan zn w Gerit Elyaessoen  uit het deel en de kant van genoemde Gerit, … Aelbert zn w Henric vander Scoer eveneens bloedverwanten aan de andere kant
Een erfcijns overgedragen aan Claes vanden Berck zn w Jan van den Berck

f139v Gemert
Rover Rover Henricks, huis aen Boekent

F139v Gemert
Geertruyt wed. van Aert Rovers en haar kinderen Adriaan, Beel, Aleit en Lysbet

BP 1493-1494 f150 Gemert
Reyneer Goossen Ansems
Gillis Wouter Ruevenss

F208v Gemert
Commendator van Gemert

f305 Gemert
Jan Beck
jonkvrouw Katherijn Jan van Bruheze non in Hoydonk
jonkvrouw Margriet Jan van Bruheze non in Bynderen

f305 Gemert
Goossen Steenwech

F312v Gemert
Willem Janssn die Lu
Jan Peterss van der Eycke

F320 Gemert
Coenrart Gerit Dagens

F320v Gemert
Dirk Peter Grieten, man van Heylwich Jan Fyen
Aert Aert Mickarts, man van Heylwich Henrick Mannarts

R1264 1494-1495

 

F108v Gemert
Marcelis van Weert, wonend in Gemart

R1264, f151 personen Den Bosch, 1495
Michiel Michiel Henrick Ansems van Gemert

F242v Gemert
Heer Martiliaen, commendator van Gemert

F272 Gemert
Dirck Wautgerss van Brelaer, man van Luca Willem die Lu
Henrick Sanders, man van Margriet Willem die Lu

F272 Gemert
Wouter die Lu
Herman, Dirck en Ghijsbert zonen van w Jan Donschouts

F272 Gemert
Eymbert Michiel Jan Maess
Mercelis Haesen

F298v Gemert
Hoeve die Kieboom van jonkvrouw Adriaen wed van Goyart van Erpe en haar kinderen

R1265 1495-1496

 

f6 Gemert
Rutger zoon van heer Willem van Erpe, ridder
Peter Goyarts van Lancvelt
Joffr Hadewijch Sluwen, non van Bynderen
Lambert Millinck

F35 Gemert
Jan Everartss van H…
Gielis Wouter Ruevens

f117 Gemert
Rover Rover Henricks
Thomas Peters van den Zande

R1265, 1495-1496 f157 personen Den Bosch, 1496
Michiel Michiels van Gemert, cremer

F193v Gemert
Katherijn wed van Henrick die Wolff en haar kinderen Goossen, Geritken, Hadewijch, Aecht
Claes Dirx van der Poerten

F242v Gemert
Roelof Zeberts Donker
w Emont van Gemert
Jan van den Steen

F242v Gemert
Jan Dirck Dirck Yewaenss.

F262v Gemert
Willem (?), Lenart en Ricart zonen van w Henrick van den Tuyl en w Katherijn
Jan van Boert, man van Mechtelt Henrix van den Tuyl

F262v Gemert
Goossen Goossen Wolffs

F263v Gemert
Meeus Nyerens
Aleyt Jan Melis

F273-273v Gemert
Heer Matiliaen van Eynatten commandater van Gemert

F304 Gemert
Jan Willems van Marck
Adriaen Stevenss van den Loe

F343v Gemert
Dirck Peter Dirxs, man van Heilwich Aert Corstkens
Engbert Michiel Jan Maessoen

F445v Gemert
Goossen Goossens die Wolff, man van Sophie Alart Wijnkens
Jan Ancems Bonenberch

F450 Gemert
Gerit Janss Sloetmeker
Willem nat zn van Jan Aerts

F537v Gemert
Claes Dirx van der Poerten
Jan Alartss van den Panthelaer
Ghijsbert Dirx Tolinx

F604v Gemert
Commendator van Gemert

F632v Gemert
Rover Rover Henrixss
Gheertruyt wed van Aert Roevers en haar kinderen Adriaen, Aleyt, Beel en Lijsbeth

R1266 1497-1498

 

F140 Gemert
Jan Everartss van Hanelt
Adriaen Stevens van den Loe

F146 Gemert
Een huis aan den Fellenoerde wordt in erfpacht gegeven

F146 Gemert
Borchart Roelof Everits van Vucht, man van Jut Joosten die Smyt
Jan die Smyt

f146v Gemert
Aert Jan Ansemss van Helvoert
Gerit Hogarts van den Ravenacker

F161v Gemert
Commendator van Gemert

R1266 f193 Gemert 29-1-1498
Sophie dt w Henrick Willems een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert welke pacht Claes zn w Dircx van der Poerten moet geven aan Margriet wed van genoemde wijlen Henrick als vruchtgebruik en aan Willem en genoemde Sophie haar kinderen van en uit huis en hof en land in Gemert ter plaatse Aen die Brugge

R1266 f203
Gijsbert van Eyck genaamd van Gemert, kanunnik

R1266 f204v, 1498
Margriet van Eyck alias van Gemert, begijn

F206 Gemert
Gerit en Amelis zonen van w Jan Melis
Ghijsbert Janss van der Zantvoert, man van Lijsbeth Jan Melis

F206v Gemert
Lenart Janss van der Hostat

F337 Gemert
Dirck Peter Claess man van Heylwich Jan Barniers
Jan Janss Barniers

R1266 f360 Gemert
Goossen Henrick Wolffs
Familie van Vijffeycken
Henrick Gerit Geynsers
Dirck Dirx Smeedszn

R1267 1498-1499

 

BP 1498-1499 F1v Gemert
Gielis Henrix Ansems van Gemert, man van Margriet Wouter Lathouwer

R1267 f27 Gemert
Katherijn wed van Leunis van de Velde en haar kinderen mr Gijsbert en Luytgart

R1267 f27 Gemert
Adriaen van Raveschot man van Aleyt Leunis van den Velde

F34 Gemert
De commenduer van Gemert heeft een geding tegen Henrick Stapparts

F115 Gemert
Lenart Goyartssn van den Bleeck
Aleyt Jan van Loen, wed van Jan Smeeds

F254v Gemert
Barthout van Huesden, man van Hillegont Willem Barnyers
Margriet van Huesden, nat zuster van voornoemde Barthout

F261 Gemert
Heer Mattiliaen van Eynatten commendator van Gemert

F405 Gemert
De commendator van Gemert (tienden in Nistelre)

R1268 1499-1500

 

R1268 f12v,
Gijsbert van Gemert, kanunnik

F60v Gemert
Heylwich wed van Roever Roevers die Schoemeker en haar kinderen Dirck, Willem, Henrick en Heylwich en Hadewijch

f60v Gemert
Aleyt Aerts van der Hostat
Henrick Jorden Wauters die Rademeker
Margriet Roever Henrix

F156 Gemert
Goossen Steenwijch
Jan Beck
Broeder Cornelis Offermans uit Maeseyck

F216v Gemert
Aert Dirx van Ploesterdonck, man van Lijsbeth Aert Ghijben

F216v Gemert
Aert zn w Dirck van Ploesterdonck en w Agnes Aert Spruyt
Beemdje achter die Ploesterdonck
Ansem Marcelis Ansems

F246 Gemert
Jaargetijde voor het echtpaar Dirck van Gerwen en jonkvrouw Beatrijs (ouders van Jan van Gerwen) in de kerk van Gemert

f297v Gemert
jonkvrouw Geertruyt weduwe van Henrick Celen en hun kinderen Willem, jonkvrouw Katherijn vrouw van Cornelis van der Sargien en heer Gerit priester (1/2 hoeve op Esdonk)

f306v Gemert
heer Mattiliaen van Eynatten, commendator in Gemert

f336 Gemert
Cornelis Gielissn van de Sargien, schout in Maastricht, man van Catherijn Henrick Ceelen geeft zijn deel in een hoeve op Esdonc aan Jan Jans Kennepart

R1269 1500-1501

 

f71 Gemert
Goyart Jans van Aerle, man van Katherijn nat dt w Dirk van Gemert (testament)

R1269 f95 Gemert
Peter Goyart van Lanckvelt
joffr Hadewich sLuwen non van Binderen
Rutger Willems van Erpe
jonkvrouw Margriet Willem van Erpe

R1269 f119 dd 15-1-1501
mr Thomas Kuyst zn w Jan zn w Henric nat zn w Henric Kuyst door hemzelf w Henric nat zn w Henric en wijlen Mechteld zijn vrouw, dt w Jan zn w Jan van Hees een erfpacht van 1½ mud rogge maat van Helmond van een erfpacht van drie mud rogge te betalen en te leveren in Helmond van en uit een hoeve genaamd fHoffgoet in Gemert en uit het toebehoren van die hoeve welke erfpacht genoemde Jan van Hees zn w Thomas de Hoge voorheen van Dirck heer van Gemert verwierf, overgedragen ten behoeve van het convent van de Regularissen in Helmond etc (er worden geldbedragen genoemd)

R1269 f131v Gemert
Jan Jan Wouter Voegels man van Yda Henrick Jan Barniers
Willem nat zn van w Jan Artss

R1269 f300 Gemert
hoeve het goet te Kyeboem van Robbert van Erp, investiet van Veghel, heer Gijsbert Goyarts van Erpe, priester, en meer anderen

f315 Gemert
heer Mattiliaen van Eynatten, commendator van Gemert

f326 Gemert
Jan die Smyt

1501 Den Bosch,
Jan van Geldrop man van jonkvrouw Mechteld van Nulant wed van Jacob Gerits van Vladeracken

R1270 f302 dd 15-4-1502
Meester Thomas Kuyst zn w Jan zn w Henric nat zn w Henric Kuyst een erfpacht van drie mud rogge maat van Helmond uit een hoeve vroeger van Dirk van Gemert genaamd tHofgoet gelegen in Gemert met al zijn toebehoren, welke pacht Jan van Hees zn w Thomas die Hoghe voorheen van genoemde Dirk van Gemert verwierf en welke pacht genoemde meester Thomas en Henric zijn broer zns w Jan Kuyst vanwege de dood van w Mechteld hun (ame) dt w Jan van Hees vrouw van genoemde Jan zn w Henric nat zn w Henric Kuyst …. verkocht aan Henric zijn broer ….

R1271 f71v dd 20-4-1503
Michiel zn w Everard van Vaerlaer verkoopt t.b.v ? in een huis, land en hof in Gemert ter plaatse aen die Beeck tussen erf Christiaan? die Cremer enerzijds en het erf van Hillegont dt w Everard van Strijbosch anderzijds strekkende van een steeg tot aan een straat, item uit 1 lopense land int Goerswynckel tussen erf Willem Wouterssoen aan beide zijden strekkende van een steeg tot het erf van Willem die Gulyker, item uit 3? Lopense aen die Drybbelheyt tussen erf Andries zn w Alart van Wynboem enerzijds en het erf van Leonard vanden Bleeck anderzijds strekkende van het erf van Dirk van Dryel tot het erf van …..Peterssoen, item uit 1 lopense land tussen erf van de Commandeur van Gemert enerzijds en het erf van Willem van Asten anderzijds, strekkende van een straat aan beide einden; item twee lopense aen die Tom tussen erf van de commandeur aan een zijde en een eind en het erf van Rutger? Ansemssoen aan de andere zijde strekkende tot het erf van Willem Hadewichen met meer anderen.
Erfelijk overgedragen aan Henrick van Vaerlaer zijn zoon.

R1272 f75v 1503-1504
Hillegont dt w Everard van Strijbosch een huis met land en tuin in Gemert tussen het erf van de kinderen van w Everard van Strijbosch enerzijds en het erf van Peter die Cock anderzijds strekkende van een straat tot aan een steeg, erfelijk overgedragen t.b.v. Elizabeth dt Michiel zn van genoemde wijlen Everard van Strijbosch