GBr-10 a Index en regesten m.b.t. Gemert op het Bossche Protocol

Gemertse bronnen deel 10 a
Index en regesten betreffende Gemert en Van Gemert uit de Bossche Protocollen

Inleiding
De Bossche schepenprotocollen worden bewaard in het Stadsarchief van Den Bosch. Op deze Bossche Protocollen is een index gemaakt door Ferdinand Smulders en Mechelien Spierings. Deze index staat op fiches in kaartenbakken, eveneens bewaard in het stadsarchief van Den Bosch. De vermeldingen op de fiches in de kaartenbak Gemert zijn uitgetypt. Dat is de basis van dit bestand.
Daarnaast zijn vermeldingen opgenomen van leden van de familie Van Gemert, die niet in de kaartenbak van Gemert zitten, maar in andere indices, bijvoorbeeld uit de indices die op naam gesorteerd zijn. Dan is vermeld “namenindex”.
Bij een aantal vermeldingen in dit bestand is uitgebreidere informatie toegevoegd uit de publicaties van Stan Ketelaars, die een aantal protocollen heeft uitgeschreven en vertaald. Ook een aantal vertalingen van de hand van Geertrui van Synghel is opgenomen.
Martien van Sleeuwen vertaalde een aantal akten betreffende Boekel. De akten die ook Gemert betreffen zijn hier ook opgenomen.
Tenslotte is van veel vermeldingen de tekst opgezocht op de scans en hier opgenomen voorzover door mij leesbaar. Hier en daar is een verwijzing opgenomen naar andere bronnen of publicaties.
Een eerste versie is geplaatst in november 2008
Uitbreidingen in april 2009 en juli 2016, in mei 2019 is een flink aantal toevoegingen geplaatst aan de hand van de protocollen zelf. In juni 2020 is een volgende update geplaatst, gevolgd door een update in januari 2021.
Jan Timmers

R1175

R1175 f56 25/10/1367
Heijman zvw Johannes de Hedechusen en Jacobus Scade beloofden aan Emondus,zvw Johannes de Ghemert 22 mottoon met Vastenavond as te betalen.

R1175, f5, 31v anno 1368
Heer Emont van Ghemert, investiet van Den Bosch

R1175, f57v, 3-11-1367; regest Ketelaars, Bosch Protocol 1367, blz 114
Henricus genaamd Oedenzoon en zijn zoon Henricus beloofden aan Petrus van Berze, Johannes Weelken en Arnoldus Hoernken … 5 pond te betalen als zij worden aangesproken wegens goederen die waren van Johannes zoon van Zanderus Frunitor (=looier)
Theodericus de Ghemert en diens broer Marcelius kvw Ancelmus Sartor de Ghemert (sartor = snijder) beloofden in hetzelfde geval aan voornoemde Petrus, Johannes en Arnoldus eveneens 5 pond.
Henricus Oedenzoon en zijn zoon Henricus beloofden aan Rutger genaamd Weijndelmoeden zoon van Rode 32 pond 10 schelling 1 mottoon voor 28 groot gerekend te betalen met pinksteren over 1 jaar.
Marcelius en Theodericus broers genaamd van Ghemert kinderen van wijlen Ancelmus sartor de Ghemert beloofden aan Rutger genaamd Weijndelmoedenzoon van Rode 30 pond 10 schelling 1 mottoon voor 28 groot gerekend met pinksteren over een jaar te betalen.
Dezelfde Marcelius en Theodericus beloven aan Henricus Oeden t.b.v. van hem en zijn kinderen door voornoemde Henricus en zijn vrouw Elisabeth verwekt, een erfpacht van een mud rogge Bossche maat met lichtmis in ´s Hertogenbosch te leveren gaande uit de helft van een hoeve die was van wijlen Johannes zoon van Zanderus Frumentor in St Oedenrode ter plaatse Lake, reeds belast met de hertogencijns en met een erfpacht van 1 mud rogge maat van St Oedenrode.

R1175, f2 31-12-1367 Ketelaars, Bosch Protocol 1367, blz 144
Marcelis van Gemert zn w Ancem die Snyder van Ghemert verklaart ontvangen te hebben van Arnt Hoerntken 2 pond groten, die Jan Zanderi en diens vrouw Truda vermaakt hadden aan Willem, broer van Marcelis voornoemd, en diens dochter Jut
Peter van Berze verklaart ontvangen te hebben van Arnt Hoerntken 18 pond die Jan en Truda voornoemd hadden vermaakt.
Peter van Berze verklaart ontvangen te hebben van Marcelis van Ghemert 8 pond, die Jan en Truda voornoemd vermaakt hadden aan Peter.
Zie ook het testament van Jan Sanders (leerlooier) en Geertrui zijn vrouw in het Archief Tafel vd H Geest Den Bosch, regest nr 616 (1367, 3 september)

R1175 f73 dd 13-4-1368
Henricus gnd Oeden zoen handschoenmaker en Theodericus gnd van Ghemert riemmaker verpachten aan Rutgherus gnd Wendelmoden zoen van Rode een hoeve eertijds van wijlen Johannes Zandert leerbewerker in St Oedenrode voor een periode van 9 jaar ingaande pinksteren aanstaande. Verpachters en met hen Henricus, Oda, en Connegundis kinderen van voornoemde Henricus Oeden zoen en Ancelmus zoon van Marcelius sartor van Ghemert beloofden garantie. De oogst zal voor de helft van de verpachters en voor de helft van de pachter zijn uitgezonderd de opbrengst van een nieuwe tuin welke voor voornoemde Ruthgerus is. De beesten zullen gemeenschappelijk zijn.

R1175 f34v dd 14-7-1368 Ketelaars
Theodericus gnd van Ghemert droeg over aan Ghevardus Scummeken een erfcijns van 8 pond, 1 tournoois groot oud geld van de koning van Frankrijk voor 16 groot gerekend, welke cijns Nicholaus gnd van Heze beloofde aan Theodericus van Ghemert vader van voornoemde Theodericus, met lichtmis te betalen gaande uit goederen gelegen nabij Hees in een lang gnd Deigen welke waren van Johannes van Ghemert belast met 50 schelling aan Petrus Steenwech en 3 pond aan voornoemde Gevardus.

R1175, f60v 27-12-1368; Ketelaars, Bosch Protocol 1367, blz 135
Jan van Dorhout geeft aan Dirck van Ghemert, zoon wijlen Ancem die Snyder alle erfelijke en haaflijke goederen geërft van wijlen Ghijsbrecht Gijsbrechtss. vander Coeveringen

R1175, f98v anno 1368
Emont van Ghemert zoon van wijlen Jan Elyas, kanunnik in Aken

R1175 F127
Hubert van Gemert x joffr Margriet dt van Art Heyme
Emont zn Jan Emonts van Ghemert

R1175 f131
Jan van Ghemert junior en zijn broer Hubert

R1175 f164 13-6-1369 Den Bosch
Emont, zn w Jan van Ghemert, x Lijsbeth dt w Jan Lathouwer verkoopt aan Corstiaan van Zon de aude de helft in een huis in de Colperstraat Den Bosch op de hoek Peperstraat en ¼ deel in een daarachter gelegen huis
Dirck en zijn vrouw hadden ½ en ¼ geërft van Peter Cleysken

R1175 F179 dd 11-3-1369  Ketelaars Bosch Protocol 1369 blz 101
Jan van Gemert zoon van Weyndelmoedis verwerft 8 mottoen en een halve last paling van Bruijstinus zoon van wijlen Jacobus genaamd Hacken soen van Gravia.

R1175, f 180v dd 20-3-1369 Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 115
Heer Gerlach van Ghemert, kanunnik in Aken, verpacht de hoeve Ten Bleckers in Erpe aan Fredericus zoon van Willelmus Hoernken voor 3 jaar.

R1175, f182v dd 5-4-1369 Ketelaars, Bosch Protocol 1369 blz 131
Jan van Ghemert zn w Jan vander Heze verkoopt erfpachten uit goederen te Heeswijk aan Theodericus de Yper priester t.b.v Marcelius van der …. (wolwever). De onderpanden aangekomen aan …gardis, dochter van Godefridus genaamd Lizen soen.

R1175, f185, dd 13-4-1369
Heer Emond van Ghemert, investiet van ‘s-Hertogenbosch.

R1175, f189v, dd 30-5-1369  Ketelaars, Bosch Protocol, 1369, blz 187
Theodericus van Ghemert verkoopt aan Volcquinus zoon van wijlen Amisius….. Amersfort een aantal cijnsen.
Elders (JT): Volcwijn Mijssen van Amersfort

R1175, f197 1-8-1369 Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 246
Arnt Claes van Rillaer(?) en Yda dt w Henrick van Ghemert hebben opgedragen aan Sophia nat dt w Lijsbeth Henrix van Ghemert (zuster van Yda voornoemd) en van Willem van Nuwelant, alle goederen geërft van voornoemde Liesbeth in Roesmalen en Nuwelant

R1175 f198 25-8-1369 Den Bosch;  Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 253
Emont van Ghemert, zn w Thomas die Snyder van Sonne, weduwnaar van Jut Peter van Housscot, verkoopt aan Rutger Pynne van Derenborch de helft van huis en erf tussen een straat die loopt van de Hinthamerstraat in Den Bosch naar Porta Coeli enerzijds en Jan de Loet anderzijds. Wijlen Jut voornoemd had die helft geërft van haar moeder Berta van Housscot.
Henrick Henricks van Batenborch doet ook afstand van die helft t.b.v. Rutger.
Thomas nat zn w Belia van Ewijc van Zonne droeg over aan Rutger Pijn van Derenborch 150 gouden mottoen, aan hem beloofd door Emond van Gemert snijder zn van Thomas van Zonne snijder.

R1175 F203v dd 15-10-1369 Ketelaars Bosch Protocol 1369 blz 294
Jan van Gemert x Mechteld dt w Gerit Vos ontving 2 huizen in Den Bosch van Gisbertus de Spina, man van Agnes Gerrit Vos.

R1175 f208v anno 1369
heer Emont, investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch, broer van heer Gerlach

R1175 f208v en 209 dd 6-12-1369,  Ketelaars, Bosch Protocol 1369 blz 332
Jonkvrouw Katharina van Dinther dt w Wolter Spierinc van Dinther, non in het klooster Binderen te Helmond, krijgt lijfrenten van verschillende personen, o.a. van haar broers Johannes, Roelof, Dirk, schoonbroer Dirck van Ghemert x Sophia dt w Wouter Spirinc van Dynther.
Tevens erfdeling van de goederen van wijlen Arnoldus van Dinther. Dirk van Gemert krijgt o.a. de helft van drie molens in Bergeijk en een hoeve in Dinther. Uitgebreid omschreven, zie Ketelaars.
(zie verder ook N. van Dinther, Genealogie Van Dinther, blz 83; Daar ook op blz 86/87: Jan van Ghemert heeft later de helft van de molens in Bergeijk)

R1175 f214v dd 24-1-1370
Lodekinus zoon van wijlen Johannes van Gemert van Zon.

R1175 f229v dd 28-6-1370  Ketelaars
…. zvw Henricus Rover van Ghemert droeg over aan Gerardus gnd Snellart zvw Gerardus van Hees, 3 pond 6 schelling erfcijns een helft te betalen met kerstmis en de andere helft met St Jan gaande uit een erf gnd de Wasselaer in Eirde in …. welke 3 pond en 6 schelling voornoemde wijlen Henricus Rover verwierf van Enghelberna de Pomerio …, en welke 3 pond 6 schelling transportant kreeg na overlijden van zijn vader voornoemde Henricus toen hij weduwnaar was.

R1175 f 239 23-9-1370  Ketelaars, 1370, blz 246
Joseph Baardsceerder (of barbier), man van Aleyt Henrick Leyte Godevart, verkoopt aan Emont van Ghemert, zn w Thomas die Snyder van Zonne, een huis en erf in Zonne en een stukje land aan de Dummecaetstraat aldaar en een hof aldaar.
Jan van Dyest, kremer, ziet af van vernadering

R1175 f245v 20-11-1370, Ketelaars, Bosch Protocol 1370
Theodericus zn w Theodericus van Gemert droeg over aan Henricus de Penu (van den Kelre) en Johannes zn w Leonius van Erpe alle goederen die hij verkreeg na overlijden van Johannes van Ghemert, oom van voornoemde wijlen Theodericus van Ghemert, en van diens vrouw Margareta, en alle goederen die voornoemde Theodericus verwierf van zijn tante jonkvrouw Aleijdis van Ghemert weduwe van Willelmus van Ghoerle (?), uitgezonderd echter de goederen van voornoemde wijlen Johannes die voornoemde Theodericus thans bezit.
(opm JT: met Willelmus van Ghoerle wordt Willem van Goor, man van Aleijd van Gemert bedoeld)

R1175 f256v, dd 14-2-1371, Ketelaars 1370, blz 49.
Theodericus, zoon van heer Gheerlacus Rover ridder en zijn broers Johannes en Arnoldus Rover beloofden aan Godefridus van Geldrop, zoon van wijlen Phillippus van Eyck 100 dobbel brabants mottoen.

R1175 f257v dd 1-3-1371  Ketelaars
Wellinus Ysebout de Asten, zijn zoon Theodericus en Theodericus de Ghemert zvw Ancelmus sartor (snijder) beloofden aan Johannes Bathenborch 400 plakmeeuwen met pinksteren as te betalen.

R1175 f262v dd 8-4-1371  Ketelaars
Johannes van Tricht zvw Henricus van Tricht droeg over aan Johannes van Ghemert zv Gertrudis de helft in een erfcijns van 10 groot die voornoemde wijlen Henricus beurde uit een hoeve van 12 morgen in Herpen ter plaatse Belien Ven tussen Petrus van Drueten enerzijds en Willelmus Eelkini anderzijds.

R1175 f267 dd 14-4-1371 en 17-5-1371  Ketelaars
Johannes van Ghemert zv Gertrudis

R1175 f277v dd 9-7-1371  Ketelaars
Goeswinus Cnode zvw Femija en Johannes de Beke carnifex (vleeshouwer) beloofden aan Johannes van Erpe tbv hr Emondus investitus van ’s-Hertogenbosch en Geerlacus de Ghemert kanunnik van Aken, 29 dobbel mottoon een helft met lichtmis en de andere helft met Pasen te betalen.

R1175 f289 dd 13-2-1372  Ketelaars
Hr Emond Rover ridder, hr Johannes de Tula en zijn broer Ghiselbert, kvw Ghisbertus …, en …. en Willelmus Coptiten, schoonzoons van voornoemde wijlen Ghisbertus, droegen over aan de klerk Adam tbv ….. ? een deel in 100 oude schilden, die ….. …mert zvw Johannes Elie, Henricus de Ghemert en Walterus, broers, …. …. beloofd hadden aan …. dekaan van Hilvarenbeek.

R1175 f295 dd 24-4-1372 Ketelaars
Mercelius zv Mercelius gnd Maech de Ghemert verkocht ….. in St Oedenrode aan zijn zoon voornoemde Ancelmus als huwelijksgeschenk gegeven, belast met een erfpacht.

R1175 f84 anno 1393
Heer Jan van Ghemert, zn w Ghijb Wellens, x Liesbeth nat dt w Arnt Henricss
Ywan Stierken
Goederen in Vught

R1175 f113 ca 1394
Claes zn w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Swenelden soen krijgt een pacht in Wedart.

R1175 f143 ca 1396
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vught St Peter en zijn broer Jan

R1175 f155 18-5-1396
Lodewijck zn w Hubrecht Jan Sweneldenzoon van Ghemert heeft opgedragen aan zijn zuster Katherijn het geld dat hem toekomt uit het deel van Willem Broechusen uit de bede die het land Brabant toegestaan had aan de hertogin

R1175 f157 anno 1396
Emont van Ghemert zn van Aelbrecht Buc van Lyt

R1176 (1376 – 1383)

R1176 f3v dd 24-10-1376  in Ketelaars
…. de Gemert deed iets met eenn erfpacht van 2 mud rogge bossche maat, die Cnode …. …. Van den Venne hem beloofden met St Andries te leveren.

R1176 f5 dd 6-11-1376  in Ketelaars
…. zvw Johannes zv Emondus de Gemert en zijn zwager …do van den Venne verkochten huis zonder ondergrond aan ? Bartholomeus van Best.
Reconstructie:
Emont zvw Johannes zv Emondus de Gemert en zijn zwager Arnoldus van den Venne verkochten huis…etc. (het betreft leden van de familie Van Gemert van Vroonhoven)

R1176 f10 dd 5-12-1377  in Ketelaars, Bosch Protocol 1376, blz 45
Overdracht van goederen aan …. van den Hanen …. die transportante kreeg na het overlijden van haar ouders en van Elisabeth in de dingbank van Gemert gelegen.

R1176 f34 anno 1377 Den Bosch
Gooswinus Moedel van de Steenweg droeg over aan Hubrecht van Ghemert, kaaskoper een deel van een huis en erf in Den Bosch.

R1176 f34v dd 17-9-1377 in Ketelaars, Bosch Protocol 1377, blz 140
Goeswinus Cnode man van Elizabeth dt w Willelmus de Goer(nere?) verkocht aan Gerardus van Uden het deel dat jkvr Aleijdis van Gemert w v voornoemde Willemus bezit in de gemeint van Gemert echter uitgezonderd 2 bunder land aldaar die behoren aan Johannes Maessoen en verder t.b.v. voornoemde Gooswinus uitgezonderd 3 bunder land aldaar strekkende met een eind aan een … geweer in de Aa en met het andere eind aan de weg genaamd Espendonkse Pad, en verder uitgezonderd de erven die voor vandaag in cijns of pacht werden uitgegeven.
De goederen van verkoper genaamd op genen …. , en de goederen van de verkoper genaamd die hofstad Ten Hove in die dingbank van Gemert, resp. de pachters daarop mogen heide en turf steken en hun beesten en varend goed laten grazen op de beemden van Gemert. Dat recht behoort ook bij de goederen van de heren van Gemert, resp bij hun pachters.

R1176 f34v dd 17-9-1377  in Ketelaars, Bosch Protocol 1377, blz 141
Theodericus van Ghemert gaf uit aan Theodericus Kijevit zijn goederen genaamd het goed Op Dongen in Beek bij Aarle tussen erf genaamd die Langele… enerzijds en de gemeint anderzijds voor de cijnzen en thans voor een erfcijns van 10 oude schild geld van de koning van Frankrijk, een helft te betalen met kerstmis en de andere helft met St Jan voor het eerst met kerstmis over 1 jaar.

R 1176 f87 namenindex
Claes en Dirck zoons van Dirck van Ghemert

R1176 f93v anno 1379
Emont zoon van Jan Roverszoon draagt al zijn goederen, die hem zijn aangekomen na de dood van Agnes zijn moeder en die hem nog zullen aankomen na de dood van Johannis zijn vader, over aan Adam van Mierd ten behoeve van Johannis, Theodericus, Henricus en Margareta, kinderen van de genoemde Jan Roverszoon.
Opmerking: de originele oorkonde is te vinden in het Deutsch Ordens Zentral Archiv in Wenen, oorkonde 2399 dd. 25 november 1379. Transcriptie in Gemertse Bronnen deel 12c.

R1176 f99v Gemert
ter plaatse Jans Sweneldensoens hoeve
Hubert van Ghemert
Art Michiels vander Heelderdonc

R 1176 f107v Gemert
Liesbeth dt van Herman van Espdonc
Godschalk van Bladel

R 1176 f118v Gemert
Jan(?) van Bynderen zn van Jan Mulder van Helmont

R 1176 f130 anno 1379
Heer Gheerlach van Ghemert deken van St Odakerk in Rode

R 1176 f131v Gemert 15-6-1379
Henrick zn w Henricks vander Heze verhuurt voor 3 jaar vanaf Pinksteren aan Goyart Smit vanden Grave de hoeve Ten Boer in het gericht van Gemert

R 1176 f141v Gemert
Liesbeth dt van Henrick, nat zn heer Thomas van Bakel, priester

R 1176 f152v 13-10-1380 Gemert
Dirck van Ghemert beurt een cijns van 25 aude schilden op lichtmis uit het goed te Esdonc in Ghemert. Hij geeft die cijns samen met andere cijnsen als huwelijksgift aan zijn schoonzoon Gooswijn Henrick Gooswijns Steenwech, man van Beel.

R 1176 fol 152v, zaterdag na St Denijs 1380 (regest F. Smulders)
Goeswijn Steenwech draagt op aan Goeswijn zoon van Henrick, zoon van voornoemde Goeswijn Steenwech, als huwelijksgift met zijn vrouw Bela, dochter van Diederick van Ghemert, zijn goederen in de parochie Bucstel. (last: cijnzen)

R 1176 f153 oktober 1380
Dirck van Ghemert draagt op aan Symon …. t.b.v. Andries van Uden een cijns van 37 aude groten, 6 hoenderen, één kapoen, 1 ½ pond was, ¼ pond was, 1/8 pond was op zondag na St Lambert uit woningen (mansiones) van de commendator van Ghemert in Ghemert.
Dirck had die cijns geërft van Jan van Ghemert en diens vrouw Margriet van Beke, oom van Dircks vader

R 1176 f163 Gemert 17-1-1381
Henrick zn van w Henrick van der Heze heeft opgedragen aan Goyart vanden Grave, hoefsmit, een pacht van 5½ mud rogge die Henrick beurt uit het goed Ten Boer alsmede uit al diens erven in het gericht van Gemert

R 1176 f168 Gemert
Tielman Dircks Mulders van Vucht en zijn broer Gerard
(zie KADO regest 68, dd 27-9-1380)

R 1176 f176v Gemert
Liesbeth dt van Ghevaert vander Heyden heeft verkocht aan Gielis van den Doren t.b.v. de arme zielen in ’t groot ziekengasthuis van Den Bosch ….. huis en hof …. tussen de gemeynt van Gemert en Michael van den Heelderdonc  en de openbare weg ……

R 1176 f192 Gemert
Marcelis en Dirck zoons van Ansem Snyders van Ghemert
Ansem en Gertruud kinderen van Willem zn van Ansem

BP 1176 f 201r 05 do 26-09-1381. (Stan Ketelaars)
Marcelius zvw Petrus gnd Vos gaf uit aan (dg: Johannes gnd Rovers soen van Ghemert, en zijn kinderen Margareta, Theodericus en Henricus) een stuk land gnd Lampelaar, in Erp, tussen Marcelius van Os enerzijds en de gemeint anderzijds, (2) een beemd gnd Abroek, in Erp, tussen hr Emondus Rover ridder enerzijds en Johannes gnd van Hackenem anderzijds; de uitgifte geschiedde voor een n‑erfpacht van 11 mud rogge, maat van Erp, met Lichtmis in Erp te leveren, voor het eerst over een jaar (ma 02-02-1383).
BP 1176 f 201r 06 do 26-09-1381.
Henricus van Blakenbroec vernaderde en de anderen weken niet.

R 1176 f226 anno 1381
Jan van Ghemert man van Mechteld Gerit Vos, over pacht en cijns in Nysterle

R 1176 f241 Gemert
Hubert van Ghemert
Art Michielis van der Heelderdonc

R 1176 f249 Gemert
Wynric van Venloen, snijder, x Katelijn dt van Jan Wolf
Herman Katelinen

R 1176 mf7 D 02 f.261. Regest Ketelaars, Zaterdag 14-06-1382.
Henricus Vos soen de Berze verkocht aan Johannes Koc zvw Godefridus de Gemert een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een akker gnd die Boekt, in Oirschot, welke akker was van Theodericus Rover

R 1176 f273 Gemert
Herman die Diet
Jan Rycouds vander Voert van Scijnle

R 1176 f 293, 293v Gemert
Heer Ansem van Ghemert, priester, en zijn broers Jan en Henrick en Gerard

R 1176 f306 Gemert
Liesbeth dt van Henrick vanden Hoernic, weduwe Art Zigheleer en zoon(?) Dirck

R 1176 f312 Gemert
Dirck van Ghemert
Goossen Henrick Goossen Steenwech

R 1176 f351v anno 1384 Gemert
’t goed Ten Hoeve
Dirck van Ghemert
Hilla Jonckers
Goossen Steenwech junior x Beel dt van Dirck

BP R1176 f352v
Dirck van Ghemert bezit de hoeve ’t goet ten Hoeve’ in Ghemert.

R 1176 f354 Gemert
Tielman zn van Henrick Mulder van Vucht

R1177 (1382 – 1387)

R1177 (1382 – 1387) f9 dd 27-11-1382
Hubrecht van Lyeshout geeft als huwelijksgift aan zijn schoonzoon Michiel vander Espdonc, man van Met, een cijns van 5 pond op St Remys te betalen door Arnt vander Voert uit een huis, hof en erven aan gheen vorst Borgken in Beke bij Arle aan die Aa.

R1177 (1382 – 1387) f 22 en 64v
Heer Gheerlach van Gemert kapitteldeken in St Oedenrode

R1177 (1382 – 1387) f24v Gemert
Jan Mulder zn w Henrick van Pontfyn en zijn zoon Henrick en Peter Boudeken Hoeft van Bynderen hebben verkocht aan Claes Spyerinc Meussoen een erfcijns van 4 oude schilden uit een kamp land van wijlen Henric Pontfijn te Gemert tussen het erf van Belya Snellarts aan de ene kant en het erf van Belya genaamd Groet Belya aan de andere kant, strekkende van de gemene weg tot aan het erf van de Commandeur van Ghemert en uit de gebouwen daarop staande. Verder uit een stuk land in Gemert tussen het erf van Arnt van Vucht en het erf van de Commandeur aan de ene kant en de gemeint aan de andere kant, en uit een erfpacht van 4 ½ mud rogge maat van Ghemert, die Peter Henricks betaalt uit een kamp land met zijn gebouwen in Gemert naast Lucas(?) van der Heyden en het erf van Jan Horters aan de ene kant en het erf van de Commandeur aan de andere kant. En uit een stuk land en weide tussen de Commandeur aen die Ghemunde en tussen het erf van Jan Wulfs en tussen het erf van Peter Sweneldensoen aan de andere kant. ……
Dirck Ansems soen van Ghemert …..
In het hertogelijk leenboek voor Veghel van ca 1374 wordt vermeld: Boudewijn Willem Hoefszoon van Bynderen van Veghel.

R1177 f43v dd 30/31 april 1382 (Martien van Sleeuwen)
Johannes van Weert, zoon van wijlen Laurentius (= Vrijns) Vriesen, man en wettige voogd zoals hij zei van Katharina, zijn vrouw, dochter van Hermanus de Diet heeft in erfpacht gegeven aan Henricus Scoeman: een stuk grond gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, op een plaats genoemd de Donk (= de Donk bij Esdonk) tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes Stinensoen aan de ene zijde en erfgoed van Henricus de Wever aan de andere zijde, en een stuk beemd aldaar gelegen, ter plaatse geheten de Bunt, tussen erfgoed van Egidius (= ook Dielis) de Louw aan beide zijden, voor de grondcijns die daaruit betaald moest worden en voor 8 lopen rogge, Gemertse maat. Datum: woensdag of donderdag na 3de zondag na Pasen.

R1177 (1382 – 1387) f50v dd 4-6-1383
Gerit zn van Jan van Ghemert heeft opgedragen aan zijn broers Jan, Emont, Geerlach, Hubrecht en zijn zuster Beel alle roerende en onroerende goederen erfelijk en haaflijke die hij zal erven van zijn ouders en andere personen

R1177 (1382 – 1387) f67v Gemert
Jan die Visscher van Ghemert zn w Gheenman vanden Hoeve draagt erfelijk over
een erfpacht van 4 ½ mud rogge maat van Ghemert te betalen uit erven, huis en hof tussen … van Ghemert aan de ene kant en en het erf van Jan de Horter aan de andere kant en uit huis en hof van Mychael zoon van Belya Snellarts, gekocht van Peter zoon van Boudeken Hoet van Bynderen, … Jan, die het had van Peter. Hij draagt die erfpacht over aan Herman zoon van wijlen Peter van Waderle

R1177 (1382 – 1387) f 79 dd 7-1-1384
Jan van Ghemert, man van Mechteld dt w Gerit Vos, heeft opgedragen aan zijn kinderen Jan en Emont een hoeve in Nysterle, behalve enige erven.
Jan had die hoeve als huwelijksgift verkregen van zijn schoonvader
Bij een latere deling zal Jan Jans van Ghemert de helft der hoeve inbrengen. Emont zal de andere helft dan krijgen.

R1177 f80 Begin  october 1383 (Martien van Sleuwen)
Theodericus Aleytenzoon heeft erfelijk verkocht aan Johannes Aleytenzoon, zijn broer een erfpacht van 10 lopen Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis uit goederen genaamd Ter Runnen gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en alles wat er bij hoort, welke goederen genoemde verkoper van Theodericus, zoon van ene de Haen verworven had. Verkoper heeft beloofd vrijwaring te bieden en alle verplichting af te doen, uitgezonderd de grondcijns en een pacht van 3 mud rogge van genoemde maat (Gemertse), die daaruit voldaan moeten worden aan Michaël van Espdonc Datum: woensdag na het feest van Remigius.

R1177 (1382 – 1387) f92v Gemert
Peter zoon van Boudeken genaamd Hoet van Bynderen draagt op aan
Jan Molneer ten behoeve van Hadewich dochter van Jan en de natuurlijke kinderen van Peter en van Hadewich
…. twee mud rogge maat van Ghemert .. uit een erfpacht van 4 ½ mud rogge die Peter heeft uit huis en hof en erven in Gemert tussen het erf van Jan de Horter aan de ene kant en tussen de gemeint aan de andere kant

R1177 (1382 – 1387) f96v
Jan Jans van Gemert belooft aan Jan van Gemert zn van Gertrude xx gulden.

R 1177 mf5 D 04 f.146. Regest Ketelaars
Donderdag 04-08-1384.
Petrus Heddens soen beloofde aan Johannes die Koc zvw Godefridus de Ghemert 20 mud rogge, maat van Oirschot, met pinksteren aanstaande in Oirschot te leveren.

R1177 (1382 – 1387) f148 dd 1-9-1384 Gemert
Lijsbeth van Ghemert, begijn, verkoopt twee stukken land in Ghemert het ene tussen het erf van Jan Braecman (Broecman?) aan de ene kant en tussen het erf van Willem van Meyelsfoert aan de andere kant en het andere stuk tussen Jan Cnoeps aan de ene kant en tussen het erf van Dirk(?) (de kinderen) van den Stribossche aan de andere kant. Verkoop aan Thomas zoon van wijlen Roelof van Blakenbroec.

R1177 (1382 – 1387) f103v
Emont zn van Jan van Ghemert
Gobelinus van Stamel

R1177 (1382 – 1387) f153
Jan van Gemert Gertrudensoen en zijn wettige vrouw Bertha dt w Jan die Gode van Langel
Arnt van Beke

R1177 (1382 – 1387) 157v
Emont Janssoen van Ghemert en Albert Buc van Lit
Heer Gerit Huge van Huesden, priester, vier nobel en drie nobel ……

R1177 (1382 – 1387) f164v anno 1384 Gemert
Liesbeth van Ghemert, begijn, verkoopt twee stukken land in Ghemert in gheen Goerswinckel; het ene tussen het erf van Dirk van Stribussche aan de ene kant en tussen het erf van de kinderen van der Espdonc aan de andere kant, het andere tussen het erf van genoemde Dirk van Stribossche,
Verkocht aan Trude dochter van wijlen Gerit genaamd Graets.

R1177 (1382 – 1387) f209v
Joffr Sophie weduwe Dirck van Gemert geeft haar zoon Dirck een stuk land ……

R1177 (1382 – 1387) f214 dd 19-11-1385 Gemert
Jonkvrouw Sophie, weduwe Dirc Dircss van Ghemert, emancipeert haar zoon Dirck van Ghemert en geeft hem alle goederen, roerende en onroerende, die jonkvrouw Aleyt van Ghemert, weduwe van Willem van Goer, en jonkvrouw Beel, weduwe van Dirck van Ghemert, geërfd hadden van Jan van Ghemert, oom van Aleyt.
wijlen Dirck zn w Dirck van Ghemert voornoemd had de goederen verkregen van Aleyt en Beel.
Dirck van Ghemert belooft aan zijn moeder Sophie dat hij met voornoemde goederen niets zal doen noch verkopen of anderszins tenzij met goedvinden van Gooswijn Steenwech en zijn moeder Sophie; en dat hij die goederen op verzoek van Gooswijn Steenwech en Sophie zal teruggeven aan Sophie.

R1177 (1382 – 1387) f217v dd 5-1-1386
Henrick Jan Jan Fyssienzoon en Gerit Henrix Aleidenzoon verklaren dat Dirck zn w Dirck van Ghemert 6 weken en 3 dagen geweest is buiten huis en kost van zijn moeder Jonkvrouw Sophie na zijn emancipatie.

R1177 (1382 – 1387) f237
Jan Buc van Berghelen verkocht een erfpacht van twee mud en 6 lopense .. maat van Rode
Welke Jan voorheen van zijn broer Roelof Rover verwierf
aan Jan die Koc zn w Godevart van Ghemert

R1177 (1382 – 1387) f245v namenindex
Jan van Gemert junior

R1177 (1382 – 1387) f250 Gemert
Bela dt van wijlen Boydeken Belen soen vanwege de dood van Agnes vanden Beke goederen in Gemert overgedragen aan Jan Willems van Rietfoert
Datum sabato petri ad vincula

R 1177 mf7 E 04 f.261. Regest Ketelaars
Donderdag 14-12-1385.
De broers Arnoldus, Rutgherus en Ghisbertus, kvw Arnoldus van der Braken, en Johannes Berijs, ev Katherina dvw voornoemde Arnoldus van der Braken, verkochten aan Johannes die Koc zvw Godefridus de Ghemert een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, die Willelmus de Audehoven aan verkopers levert, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen Jutta wv Henricus Arts enerzijds en Johannes van der Hostat anderzijds, (2) een stuk gnd dat Weeijn….., in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen voornoemde Johannes van der Hostat enerzijds en Arnoldus zv Petrus ……. anderzijds.

R1177 (1382 – 1387) f277 dd 9-10-1382
Lijsbeth dt van Herman die Dyet geeft in erfpacht aan Gielis Leeuwe alle erven geërft van haar moeder Lijsbeth op Espdonc in de parochie Uden in het Land van Herpen om ½ mud rog Bossche maat op lichtmis.

R1177 (1382 – 1387) f294v dd 14-2-1383
Heer Gheerlach van Ghemert, kapitteldeken in Rode, verhuurt voor tien jaar vanaf St Jan aan Jan vanden Cloot en Adam van Mierd het schrijfambacht van de stad Den Bosch om 30 aude schilden jaarlijks te betalen half op Kerstmis, half op St Jan.

R1177 (1382 – 1387) f…. dd 9-7-1383
Dirck van Ghemert heeft opgedragen aan Gooswijn Henrick Gooswijn Steenwech een cijns van 40 schellingen en een cijnshoen welke Tielken van Ghemert hem betalen moet uit huis en hof etc waarin Tielken woont in Ghemert; en zijn deel in de gruit van Ghemert en zijn gemeint in Ghemert

R1177 (1382 – 1387) f320 dd 24-8-1383
Jan van Ghemert Gertrudenzoon geeft in erfpacht aan Dirck zn w Dirck Cox van Ghemert een huis, hof en aangelag in Ghemert ter plaatse genaamd Vondervoort en strekkende van een straat tot die Dorengrave om een mud rog Bosche maat op lichtmis (en de lasten: grondcijnsen)
Dirck belooft aan Jan 20 Brabantse dobbel te betalen Pasen a.s.

R1177 (1382 – 1387), f329v ca 1383 (niet alles leesbaar door beschadigde rechterkant en onderkant)

Henrick zn. van w. Melis van den Broec heeft verkocht aan Henrick van Goederheyle, verwer een erfpacht van 2 mud rogge Bossche maat te betalen uit een huis en hof in Bakel tussen Jan … enerzijds en Gerit van de Laer anderzijds, item uit een zekere akker genaamd Steynacker tussen Hilla en Hadewich dochters van wijlen Melis enerzijds en …. anderzijds, item uit een stuk land tussen de kinderen van wijlen Aart Ghiben soen aan beide zijden, item uit een stuk land genaamd die Hoghebraken tussen Jan Mickart enerzijds en Jan Ghiben soen anderzijds, item uit een stuk land tussen Aart Ghiben soen en Jan Ghiben anderzijds, item uit een stuk land tussen de commandeur van Ghemert enerzijds en Ydekens genaamd des …. , item uit een stuk land aen tGhehoft tussen de commandeur van Ghemert enerzijds en Jordaen van Espe anderzijds …. genaamd Op Tusen Stuc tussen genoemde Jordaen van Espe enerzijds en Lodewijc vander Papenrijt anderzijds, item uit Aen Gheen Hoghe Ynden tussen Mathias Boems soen enerzijds en Willem Cuppen Sweneldensoen anderzijds, …. aan Henric behorend in land van een half mud rogge van genoemde wijlen Melis van den Broec soen in Milheze, item uit het zevende deel van genoemde Henric vanwege de dood van genoemde Melis zijn vader …. Te Espe van genoemde wijlen Melis vanden Broec ….. Item uit het zevende deel van genoemde Henric vanwege de dood van genoemde Amelis zijn vader en de dood van Hilla zijn moeder …… uit erven van wijlen Amelis in de jurisdictie van Ghemert, item uit het zevende deel   …. Verder niet leesbaar.

R1177 (1382 – 1387) f334v dd 8-1-1384
Claes van Kessel en anderen verklaren dat Jan en Emont, zonen van Jan van Ghemert, 6 weken en 3 dagen geweest zijn buiten huis en kost van hun vader na hun emancipatie
Jan en Emont huren zich in bij hun vader voor het a.s. jaar om bij hem in huis en in de kost te zijn. De huur hadden zij al betaald zoals hun vader verklaart

R1177 (1382 – 1387) f338v Gemert
Peter Boudeken Hoet verkoopt aan Leunis vanden Kelre een erfpacht van … mud rogge maat van Den Bosch te betalen uit een huis (mansus) in Ghemert tussen het erf van Jan de Horter aan de ene kant en de gemeint aan de andere kant

R1177 (1382 – 1387) f349 dd 10-3-1384
Herman vander Espendonc verkoopt aan zijn dochter Lijsbeth 1/6 deel van een camp op Espdonc in Bokel in de parochie Uden

R1177 (1382 – 1387) f351v anno 1384
Dirck van Ghemert bezit de hoeve tgoet Ten Hoeve in Ghemert
Hilla Jonckers
Goossen Steenwech junior x Beel dt van Dirck van Ghemert

R1177 (1382 – 1387) f367v
Dirck van Gemert die riemslegher zn w Ansem Maech verkoopt Willem Posteel een erfcijns van een aude scilt uit huis in Den Bosch naast het minderbroedersklooster genaamd Granelgas tussen Jan Laets enerzijds en wijlen Gielis Zeelmaker anderzijds

R1177 (1382 – 1387) f370v
Peter en Jan, kinderen van wijlen Goossen van den Broek hebben onverdeeld beloofd aan Elisabeth, weduwe van Hendrik Pape, hun tante, haar te vrijwaren van alle gevaren en schade ten aanzien van de oude schilden die Peter en Jan, broers, en Elisabeth beloofd hadden aan Dirk, zoon van wijlen Gijsbert Bathen soen van Den Dungen, met Heilwich zijn vrouw, dochter van wijlen Goossen, als geschenk en ten aanzien van alle andere goederen en zaken en van beloften gedaan aan genoemde Dirk met genoemde Heilwich door deze Peter, Jan en Elisabeth als geschenk en huwelijksgift ten tijde dat Dirk en Heilwich in het huwelijk verenigd waren.

R1177 (1382 – 1387) f377 anno 1387
Heer Emont van Ghemert(+) investiet van de kerken van Den Bosch.

R1178 1387-1390

R1178 f39v Gemert
Claes zn van Henrick Margardensoen verkocht een pacht van een halve mud rogge maat van Gemert welke Claes zn van Gerit die Wolf aan Claes betaalt uit een stuk land in Gemert tussen Willem van de Waude enerzijds en genoemde Gerit Wolf anderzijds en uit een stuk land in Gemert tussen Peter Boudekenssoen enerzijds en de commandeur van Gemert anderzijds en verder uit een stuk land in Boekel tussen Jan vanden Oevenken enerzijds en Metken genaamd Juttendochter anderzijds
Verkocht aan Daniel Roesmont

R1178 f50v
Hubert van Ghemert Janssoen

R1178 f52v Gemert
Heer Arnt van Ghemert, priester, zn w Henrick die Snider heeft huis en hof en aangelag in Gemert tussen Jan Maessoen enerzijds en Jan Cnoep, Leyte vander Heren en Bela Cupers anderzijds strekkende van de gemene weg rondom? tot Art Nolleken Pauwelssoen in erfpacht gegeven aan Jordaen zn w Art Jordenssoen van Bruheze voor een geldbedrag en een cijns van twee mud rogge
Een stuk land van Jordaen gelegen in Gemert achter het erf van Hadewich Willekens tussen de commandeur van Gemert enerzijds en het erf van Hadewich dochter van wijlen Amelis vanden Broec anderzijds

R1178 f68v Gemert
Jan Rutten van Aarlebeke

R1178 f103 anno 1389 Gemert
Heer Arnt van Ghemert, priester, zn w Henrick die Snider een erfcijns van een ..flandrens en twee oude denarien en een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert welke Jorden zn w Art Jordenssoen van Bruheze betaalt aan genoemde Arnt uit huis, hof en aangelag in Gemert tussen Jan Maessoen enerzijds en Jan Cnoep, Leyte vander Heren en Bela Cupers anderzijds strekkende van de gemene weg .. tot Arnt Nollekens Pauwelssoen en uit een stuk land in Gemert achter Hadewich Willekens tussen de commandeur van Gemert enerzijds en Hadewich dt w Amelis vanden Broec anderzijds
33 hollandse guldens , xxx placken .

R1178 (1387-1390) f106v  (Breugel)
Henrick, Dirck, Margriet kinderen wijlen Jan Rovers van Ghemert beloven aan Jan van Malsen ten behoeve van heer Adam van Berchen een geldbedrag ….
Jan van Breda zoon van wijlen Jan van den Dyke huis en hof in de parochie Breugel ter plaatse genaamd aen die Leec tussen erf naast Jan Hout… aan een kant en het erf van wijlen Cunegonde genaamd Coen van Breugel aan de andere kant.
Heilwig dochter Jan Roetart
Arnolda dochter van Johannes genaamd Han die Kelre

R1178 f117 anno 1389
Heer Gherlach van Ghemert, kapitteldeken in Rode

R1178 f145
Jan van Ghemert junior

R1178 f152v
Lodewijck zn van Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldenzoon
Een geldbedrag
Dirk Rover, ridder, heer Willem van der Aa, ridder, Goossen van der Aa, ridder, Arnt vanden Kelre, Jan van Erpe, Gerit van Berkel, Jan vanden Dijk, Willem zn Arnt Nelkens, Jacob Coptiten, Willem Coptiten,
Overgedragen aan Jan zn w Daniel van Vladeracken cum suis

R1178 f167v
Jan van Ghemert junior

R1178 f171 Gemert
Herbert Happe, zn van Henrick Happe, met zijn wettige vrouw Kathelijn dt van wijlen Ansem vander Heelredonc vanwege de dood van genoemde Ansem alle goederen in Gemert erfelijk verkocht aan Arnt zoon van genoemde Ansem

R1178 (1387-1390) f228v Gemert de vierde dag na Pasen?
Henrick zn w Art Snider van Ghemert draagt al zijn goederen in Gemert over aan Goossen zijn broer.
Gooswijn zn w Art die Snider van Ghemert verkoopt aan zijn broer een lijfrente van 2 mud rogge maat van Gemert en 2 hollandse gulden en 8 …. in Gemert te betalen uit al zijn goederen.

R1178 f229 namenindex
Jan van Ghemert zoon van joffr Liesbeth dt van w Gerit van Eycke

R1178 f263 dd 27-6-1390 Gemert
Henrick die Wever en Peter Emontss. verklaren dat Jan en Wouter Spierinc, zonen van w Dirck van Ghemert, 6 weken en 3 dagen geweest zijn buiten huis en kost van hun moeder Jonkvrouw Sophie na hun emancipatie.
Jonkvrouw Sophie, dt van Wouter Spierinc van Dinther, weduwe van Dirck van Ghemert, geeft aan haar zoons Jan en Wouter Spierinc als emancipatiegift: zekere erven van wijlen Jan van Ghemert de Aude in het gericht Ghemert, waarvan Jonkvrouw Margriet van Meer, weduwe van voornoemde Jan, het vruchtgebruik heeft

R1178 f285v
Lodewijk zn van Hubert zn van Jan Sweneldensooen van Ghemert en zijn vader Hubert

R1178 f303
Hubert Jan Sweneldensooen van Ghemert

R1178 f308v
Hubert van Gemert Sweneldensoen

R1178 f321v Gemert
Goossen Cnode zn w Geerling Cnode een stuk land in Gemert tussen Dirck van Ghemert aan beide zijden overgedragen aan Roelof die Scoemaker

R1178 f336 Schijndel
Heer Art van Ghemert, priester en zijn natuurlijke kinderen van Liesbeth Yvendochter

R1178 f336v
Lodewijk zn w Hubert Jan Sweneldensooen van Ghemert

R1178 f366 Gemert
Jan zn van Willem van Rietfoert en zijn zoon Willem een stuk land genaamd Die Boentuyn in Gemert met de gemene straat aan een kant en Jan van de Vive Eyken junior anderzijds strekkende tot Goossen Cnode. Ze geven in erfpacht aan Jan Stoffelman voor negen lopens rogge maat van Gemert

R1178 f381 dd 6-5-1390
Andries Arnt Lemkens heeft opgedragen aan Michiel vander Espdonc 2/3 deel van een hoeve van wijlen Henrick die Rode van Erpe, op Buekel in de parochie Uden.
Andries had 1/3 gekregen van Willem Henrix die Rode en 1/3 van Gooswijn Henrix die Rode

R1178 f381 dd 6-5-1390
Jan Henrix die Rode heeft opgedragen aan Mychiel vander Espdonc 1/3 deel geërft van zijn ouders in voornoemde hoeve op Buekel
Mychiel belooft aan Andries Arnt Lemkens een pacht van 3 mud rog Bossche maat op lichtmis uit voornoemde hoeve alsmede uit een mudzaad rogland in Buekel en uit 1/8 deel geërfd van ouders in het goet Espdonc in het gericht van Ghemert.
Mychiel belooft aan Jan Henrix die Rode een pacht van 2 mud rog Bossche maat op lichtmis uit voornoemde onderpanden.
Mychiel belooft aan Andries Arnt Lemkens 77 Gelrese gulden te betalen half op kerstmis a.s. en half op aswoensdag a.s.
Mychiel belooft aan Jan Henrix die Rode 25 Gelrese gulden te betalen als voer.

R1179 1390-1394

R1179 f10 anno 1390
Heer Gerlach van Ghemert, kapitteldeken van van Rode

R1179 f106 Gemert
Corstiaen zn w Art Ghibensoen verkoopt Lambert van Kessel een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert te betalen in Gemert met Lichtmis uit … gelegen in Gemert ter plaatse Die Mortel en uit … huis dat behoorde aan wijlen Art Ghiben soen

R1179 f112 Gemert
Jan Maessoen van Ghemert verkoopt Willem van Laervenne een erfpacht van drie mud rogge maat van Gemert te betalen met Lichtmis in Gemert uit huis, schuur, hof en aangelag in Gemert tussen de gemene weg enerzijds en het erf van de kinderen … Melis kynderen vanden Broec anderzijds, item uit een akker genaamd Dorenacker in Gemert tussen het erf van de Commandeur van Gemert enerzijds en de gemene weg anderzijds

R1179 f155 Gemert
Emont nat zn w Dirck van Ghemert (onleesbaar)… Jan Zweneldensoen een erfpacht van 10 mud rogge maat van Den Bosch te betalen met Lichtmis uit huis en hof in Gemert ter plaatse Die Pantelaer tussen Gerard die Haen enerzijds en Peter? wijlen Lijsbettensoen anderzijds en uit overige goederen in Gemert

R1179 f207 anno 1391
Hubrecht van Ghemert en zijn zuster Beel hadden een erf in Den Bosch, Hinthamerstraat gelegateerd verkregen van heer Gerlach van Ghemert, kapitteldeken van Rode

R1179 f207 Den Bosch
Beel dt Jan van Ghemert

R1179 f242 Gemert
Jan Stoffelman een stuk land genaamd die Boentuyn in Gemert tussen de gemene weg enerzijds en het erf van Jan vande Vive eycken anderzijds, strekkende van het erf van Goesen Cnode tot Willem … van Rietfoert aan het andere eind, overgedragen aan Dirck van Haenle zoon van Everart van Haenle van Gemert

R1179 f256 anno 1391
Heer Arnt van Ghemert heeft nat kinderen bij Liesbeth Yevendochter. Krijgt land in Scijnle.

R1179 f296 Gemert
Jan die Groene
Goederen in Gemert tussen erf van de kinderen van Amelis vanden Broec enerzijds en de gemeint anderzijds, strekkende van Peter Boudeken Hoet van Bynderen tot Henric Knoepe

R1179 f308 1391-1392
Claes zn w Everard van Haenle van Ghemert heeft verkocht aan Delyana dt w Art van Hoesden t.b.v haar en van Everart en Met, kinderen van haar en van Jan zn w genoemde Everart van Haenle een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert te betalen uit een kamp gelegen in de parochie Bakel tussen de gemeynt van Gemert en de gemeynt van Uden met gebouwen op die kamp

R1179 f366 dd 27-3-1392
Mr Gerlach zn w Jan van Gemert heeft opgedragen aan zijn broers Jan en Hubrecht ten behoeve van hen en van jonkvrouw Mabelia, weduwe van Leunis van Langvelt, alle goederen die hij geërfd had van zijn ouders.
Mr Gerlach machtigt zijn broers Jan en Hubrecht en Mabelia voornoemd om te manen etc.

BP R1179 f426v-03, di 26-11-1392 (vertaling Stan Ketelaars)
De broers Petrus en Johannes, kvw Goeswinus zvw Arnoldus zv Goessuinus gnd van Babbellonien Broec, verkochten aan Mijchael zvw Mijchael Peters soen van Eijndoven een huis en erf, eertijds van wijlen Matheus Ghegel, in Den Bosch, in de Orthenstraat, welk huis en erf voornoemde wijlen Goeswinus zvw Arnoldus zv Goessuinus van Babbellonien Broec gekocht had van Gerardus zvw Nijcholaus. Lasten van hun kant en van eerstgenoemde wijlen Goeswinus, verkopers, en Ghisbertus zvw Ghibo van der Rennendonc szvw eerstgenoemde Goeswinus en andere erfg vw eerstgenoemde Goeswinus worden afgehandeld. Eerstgenoemde Johannes behoudt uit voornoemde goederen een n‑erfcijns van 15 Hollandse gulden of de waarde.

R1179 f431 Gemert, 1392
Dirck zn w Ansem die maech van Ghemert een erfpacht van 1 mud rogge maat van Gemert, welke erfpacht Jan vanden Broec van Merchsel betaalt aan genoemde Dirk uit huis en hof in Gemert ter plaatse de Pantelaer tussen wijlen Rodolph de Haen enerzijds en Hendrik Thomas Mariensoen anderzijds strekkende van Arnt Hoernken en zijn kinderen en …. aan een eind tot de gemeint en het laatste eind aan Willem van Scerpenberch

R1179 f464 Gemert, 1392
Dirck zn w Ansem die maech van Ghemert een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert , welke erfpacht Jan vanden Broec van Merchsel betaalt aan genoemde Dirk uit huis en hof in Gemert ter plaatse de Pantelaer tussen wijlen Rodolph die Haen enerzijds en Hendrik Thomas Mariensoen anderzijds strekkende aan een eind tot de gemeint en het resterende eind aan Willem wijlen van Scerpenborch

R1179 f513 dd November 1392 (Martien van Sleeuwen)
Johannes, zoon van Arnoldus Maeszoon van Gemert, heeft wettig verkocht aan Arnoldus van Stiphout ten behoeve van Henricus, zoon van dezelfde Arnoldus van Stiphout: een erfpacht van 2 mud rogge, Erpse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Erp te leveren uit een hoeve genaamd Stroelkenshoeve, gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, en alles wat er bij die hoeve hoort. Ook uit 2 stukken beemd, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse in het Udense Goor. Verkoper heeft beloofd vrijwaring te bieden en verplichtingen af te doen, uitgezonderd de grondcijns en een erfpacht van 1 sester rogge voor de kapel van Sint Agatha in Boekel, daaruit te betalen.

R1179 f569 Gemert
Jan Loyve van Ghemert verkoopt Henrick Scoenmaker van Ghemert een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert te leveren in Gemert met Lichtmis uit een kamp van … wijlen Heyle van Vucht in Gemert tussen Henric Quaede? enerzijds en de gemeint van Gemert anderzijds met gebouwen daarop; item uit twee stukken land in de parochie Uden waarvan een tussen de gemeint van Uden enerzijds en het erf van Katharina Hubendochter en Jan genaamd Kyeboem anderzijds met zijn gebouwen en het andere stuk van de twee genoemde stukken land tussen genoemde Jan Kyeboem enerzijds en water genaamd een water ut valle anderzijds

R1179 f629 dd 3-12-1392
Willem Zoetart, man van Beel dt w Jan van Ghemert verkoopt de helft van een woning in Den Bosch, Hinthamerstraat aan zijn schoonbroer Hubrecht zn w Jan van Ghemert. Heer Gerlach van Ghemert deken van Rode had die woning in zijn testament vermaakt aan zijn nicht Beel voornoemd.

R1179 f649 anno 1393
Claes zn van Hubrecht van Ghemert Zwenelden zoen

BP R1179 f678, 679 dd 1-4-1393

Meerdere akten, uitgebreide tekst betreffende de hoeve op Grotel in Bakel.

Gerit zn w Gerit van Eycke .. het goed van wijlen Jan zn w Jan van Gemert waar ook gelegen van wijlen Jan in zijn dood nagelaten en .. ten behoeve van de kinderen van wijlen Jan van Gemert en van wijlen Agatha zijn vrouw dt wijlen Bertout zn w Art Ywans, eerst weduwe van w Gerit van Eycke ?? uit zijn deel .. van een hoeve genaamd tgoet van Grotelt gelegen in Bakel. …..

….. Bertold, Henric en Jan kinderen van wijlen Jan van Ghemert en van Agatha zijn vrouw, dochter wijlen Bertout zn w Art Yewans ….

… uit het deel van Bertolt, Henric en Jan broers en uit het deel van Hessel, Ghiselbert, en Yda kinderen van genoemde wijlen Jan van Ghemert …

… Marcelis van der Doeseldonc en Peter zijn zoon en de andere kinderen van genoemde Marcelis

… voor de stichting van een nieuw altaar ter ere van de heilige maagd Maria in de kerk van Rixstel ….

.. getuigen: Art van den Kelre, Art van Spruc(?) Jan Lucas van Erpe, Jan van Bruheze, Jan Mallant, en Jan van Oudehoesden, Lucas van Eycke, Henric zn w Rutger van Erpe, in het jaar 1393 april 1

R1179 f744 namenindex
Gertruud wed Hubert van Gemert en haar zoon Lodewijck

R1179 f753 anno 1394
Hubrecht van Ghemert zn w Jan van Ghemert zn w Jan Elias (Eelkens)

R1179 f754 anno 1394
Lodewijck zn w Hubrecht zn w Jan Swenelden zoen van Ghemert, Katherijn zijn zuster, Art Stamelart vanden Kelre (de Penu), Henric vander Bruggen van Helmont
12 Gentsche noebel

R1179 f756
Ysbout van Asten, Rodolph zn van Lucas van den Kelre (de Penu), Claes zn van Lodewijk zn w Hubrecht zn w Jan Zweneldenzoen van Ghemert
xxvii oude scilden

R 1179 f766 dd 13-8-1394
Emont zn w Jan Rover van Ghemert geeft in erfpacht aan Bernier en Jan kinderen w Willem Berniers alle erven die hij Emont geërfd heeft van zijn broers Jan en Henrick en van zijn zuster Margriet in het gericht Ghemert om 4 mud Erpse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen.

R1180 1393 – 1396

R1180 f1 Gemert
Sophie weduwe Dirck van Ghemert, zuster van Roelof van Dinther

R1180 f6 Gemert
Tielman zn w Dierck Mulder van Vucht heeft verkocht Hessel zn w Gerit Mulder van Vucht een erfcijns uit huis en hof in Gemert tussen Dirk van Ghemert enerzijds en Yde vander Ynden anderzijds

R1180 1391-1396 f11 en 11v Gemert
Jan, zoon van Henrick genaamd Pelser van Ghemert, man van Liesbeth dt wijlen Henrick nat zn van voorheen Heer Thomas van Bakel, priester en genoemde Liesbeth, een erfpacht van twee mud en drie lopense rogge maat van Gemert welke Marcelis Artssoen van Gemert levert aan genoemde Liesbeth in Gemert uit huis en hof en een kamp tussen erf Arnt Wever aan een kant en de gemene weg aan de andere kant en verder uit een lopense land tussen erf kinderen van wijle Fye genaamd Vogel aan een kant en het erf van Jan zn w Henric van Gemert aan de andere kant, verder uit een stuk land ter plaatse Die Paessche Hoeve tussen de commandeur van Gemert aan een kant en genoemde kinderen van w Fye Vogel aan de andere kant, verder uit een camp genaamd die Nuwe Heycamp tussen erf Arnt Berch aan een kant en tussen erf Jan Wautgherssoen aan de andere kant en uit land op die Deeldonc tussen Claes Peters aan een kant en Jan Volkart en de kinderen van Berchs aan de andere kant
Erfelijk verkocht aan Henric zn w Rutgher van Erp

R1180 f71 namenindex (niet gevonden)
Claes Huberts van Gemert Sweneldensoen

R1180 f78 1393/1394 dag na misericordia
Johannes zoon van wijlen Hendrik de Rode van Erp heeft overgedragen een erfpacht van 2 mud rogge Bossche maat, die Michael van Espdonc had beloofd te voldoen met Lichtmis aan genoemde Johannes in Boekel gaande uit een hoeve aldaar en uit land gelegen tussen Johannes van Dinther en de openbare weg, met aan het ene eind het erfgoed van Leunis van der Buxbrugghen en het andere eind het erfgoed van Goessen van der Meer. En uit het achtste deel in Gemert, dat genoemde Michael ten deel was gevallen van wijlen een van zijn ouders in goederen geheten de Espdonk, gelegen in het rechtsgebied van Gemert.

R1180 f125r 02 za 07-02-1394. (Stan Ketelaars)
Petrus zvw Goessuinus zvw Arnoldus zv Goessuinus gnd uten Broecke droeg over aan zijn broer Johannes de helft in een b erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle erfelijke goederen van wijlen Johannes gnd Broecke, in Gezel, welke pacht eerstgenoemde wijlen Goessuinus gekocht had van Petrus van Erpe.

R1180 f146 Gemert
Art zn w Art Zeghelaer en Henrick van Eycke, timmerman, man van Liesbeth dt w Art Zeghelaer
Een erfpacht van .. mud rogge maat van Gemert te betalen uit het vierde deel dat betaald moet worden aan Liesbeth dt w Henric vanden Hoernic weduwe van w Art Zeghelaer en Art en Liesbeth en Jutta(?) haar kinderen uit huis, hof en boomgaard in Gemert tussen de gemene weg enerzijds en Gerit Artssoen anderzijds  (…) Verder uit drie delen land tussen Jan Kersmeker enerzijds en Trude dt van genoemde wijlen Henric vanden Hoernic anderzijds, anders genoemd de Peracker ter plaatse genaamd In die Aelhorst (…) en uit een deel van genoemde Liesbeth, Art, Jutta en Liesbeth ook in Gemert tussen genoemde Gerit Artssoen enerzijds en Jan zn Henrick? de Snijder anderzijds welke erven Elisabeth, Art, Jutta en Liesbeth haar kinderen in erfpacht gaven aan Dirc vanden Hoernic (…)
Aan Art zn w Henric die Wever van Ghemert

R1180 f160 anno 1394
Jan zn w Hubert van Lyeshout, Herman Claessoen, man van Margriet, en Michiel van Espdonck, man van  Mechteld, dochters van genoemde wijlen Hubrecht een stuk land in Beke bij Arle ter plaatse Ziggelaer tussen het erf genaamd Moedels Heyde enerzijds en tussen Willem zoon van genoemde wijlen Hubert anderzijds welke land deels is van de erfgenamen van wijlen Lucas Bobnagel, etc etc

R1180 f169
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht

R1180 f183, 1393 – 1396 Gemert
Jan vanden Hoernic, kaarsmaker, zn w Henrick vanden Hoernic Offerssoen, priester ten behoeve van Katherina Stofkens en Jan kinderen van Peter zoon van wijlen Lambertus Stevenssoen (Stovensoen?) en ten behoeve van de andere kinderen van genoemde w Peter en Elisabeth … zoon wijlen Offer zoon van genoemde wijlen Henricus van den Hoernic en …… genoemde Katelijn Stofkens en Jan kinderen van … genoemde Peter en Elisabeth  … ….erfelijke pacht van een mud rogge maat van Den Bosch uit een stuk land in Gemert ter plaatse genaamd in de Campen tussen erf van Dirk van Loeken aan een kant en de kinderen van Henric Lucas … en Dirk genaamd Puthefine …
.. Jan van den Hoernic ….
Opmerking: Offer is een roepnaam bij Christofoor of Christoffel, net als Stoof. Nakomelingen van Stoof Kersmakers komen regelmatig voor m.b.t. Gemert.

R1180 f198 Gemert
Dirck, Gerit en Liesbeth nat kinderen van Herman zn w Dirck die Moelner van Vucht drie stukken in Gemert in de Campen van wijlen Gevart vander Heyden tussen Dirk vanden Bleke enerzijds en wijlen Dirk van Ghemert en de gemeint anderzijds en tussen genoemde Dirk van den Bleke enerzijds en wijlen Willem Emontssoen anderzijds en land tussen genoemde Dirk vanden Bleke enerzijds en de gemeint anderzijds een erfpacht aan Jan Machielssoen een erfpacht van twee mud rogge maat van Ghemert …. Herman nat zn genoemde Herman

R1180 f205
Gheerlach nat zn w heer Emont van Ghemert, investiet van Orthen en Den Bosch

R1180 1393-1396 f220 Gemert
Jan van Ghemert in afwezigheid van Bernier en Jan, broers, zoons van wijlen Willem Bernierssoen van Erpe … erven in Gemert welke Bernier Janse voorheen van Emond zoon van wijlen Jan Roverssoen verwierf .. Wouter Sceyvel … genoemde Jan van Ghemert … overgedragen aan genoemde Jan van Ghemert.

R1180 f318 Gemert dd juni
Dirck van Ghemert zn w Dirck van Ghemert heeft erfelijk verkocht aan Jan vanden Vive eycken een erfpacht van een en een half mud rogge maat van Helmond te betalen met lichtmis in Gemert uit … rogland in Gemert tussen de commandeur van Ghemert enerzijds en Hendrick wijlen Dirk van Gemert anderzijds

R1180 f332 Gemert
Dirck van Ghemert heeft erfelijk verkocht aan Goossen zn w Gheerlacus Cnode een erfcijns van 10 aude scilden … waarde van de koning van Frankrijk te betalen met lichtmis uit een stuk land in Gemert ter plaatse Die Vorst tussen de heren van Gemert enerzijds en het woonhuis (domus habitationis) van genoemde Dirk en zijn broers anderzijds en uit een stuk land genaamd Die Hoernicken in Gemert tussen de gemeint van Beke enerzijds en de gemeint van Ghemert anderzijds, met Wolther Spyrinc en Goyart met de broers

R1180 f351 anno 1395
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht st Peter, broer van Jan van Ghemert

R1180 f351 anno 1395
Gerit Vos was een grootvader van Jan van Ghemert en Mr Gherlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter, gebroeders

R1180 f352
Gerit Vos grootvader van Gherlach en Jan

R1180 f359 namenindex
Jan Koc zn w Goyart van Ghemert draagt over ten behoeve van Jan, Kathrijn en Lijsbeth zijn kinderen 3 aude scilden
Jan van Erpe … verklaart dat Jan Koc zn w Godevart van Ghemert …..

R1180 f380 dd 26-11-1395 Gemert
Henrick van der Espdonck heeft opgedragen aan zijn broer Mychalis al zijn erven in de dingbanc van Ghemert, behalve de grondcijns.

R1180 f390 Gemert
Claus zn van Claes Noet van Ghemert en zijn broer Jan

R1180 f395, 396 Gemert
Truda, dt w Gerit Graets
Dirck zn van Jan nat zn w Roelof Rover Broechoven, investiet van Erp

R1180 f414
Meeus zn w Jan van Ghemert

R1180 f544 Gemert
Dirck zn van wijlen Dirck van Ghemert verkocht aan Willem die Yeger zoon van Willem die Yegher, Hendrik van Ghemert een pacht van een half mud rogge maat van Ghemert uit een mud land in Gemert tussen de commandeur van Gemert enerzijds en de kinderen van wijlen Dirck van Ghemert anderzijds.
Dirck van Ghemert en Jan van Ghemert …. Willem die Yeger zn van Willem die Yeger xxx negen ….

R1180 f547 anno 1396
Heer Gerlach, Jan en Hubrecht zonen w Jan van Ghemert
Willem Zoetart x jonkvrouw Beel dt w Jan van Ghemert
Heer Gherlach van Ghemert(+)
Heer Emont van Ghemert(+)
Jonkvrouw Mabelia hun zuster (+)
Broers en zuster van voornoemde Jan van Ghemert.

R1180 f604
Claes, Jan en Katelijn kinderen van w Hubert van Ghemert Jan Sweneldensoen

R1180 f613 anno 1396
Jan van Cranenborch natuurlijke zoon van wijlen heer Dirk van Heurne, heer van Perweys en Duffel aan de ene kant en Dirk van Gemert zn w Dirk van Ghemert aan de andere kant; huwelijk tussen Dirk van Ghemert en Elisabeth dt van genoemde Jan van Cranenborch een erfcijns …… heer Willem van Perweys en Duffel .. aan Jan van Cranenborch zijn natuurlijke broer …. …. Het huwelijk tussen genoemde Jan en Margaretha dochter van .. Henrick Stakenborch .. uit de heerlijkheid van Herlaer en … gelegen in Ghestel bij Herlaer en in Gemonde …. …. Dirk van Gemert zn w Dirk van Gemert en Elisabeth ….. ten behoeve van Dirk van Gemert
Jan, Wouter Spierink en Goyart broers, kinderen van w Dirck van Ghemert en Gooswijn Steenwech man van jonkvrouw Beel dt w Dirck van Ghemert voorn.
Jan van Cranenborch voorn ten behoeve van Elisabeth zijn dochter
Dirck zn w Dirck van Ghemert voorn stierf (en ook de dood van jonkvrouw Sophie zijn echtgenoot), genoemde Elisabeth .. van Dirk zn van Dirk van Gemert en Elisabeth … etc etc (moeilijk te lezen)
Van de fiches: Dirck zn w Dirck van Ghemert x Lijsbeth dt van Jan van Cranenborch (nat zn w heer Dirck van Huerne) x Margriet Henrick Stakenborch
Jan, Wouter Spyerinc, Goyart en Dirck zonen w Dirck van Ghemert x Sophie dt w Wouter Spyerinc van Dynther
En hun zwager Gooswijn Steenwech x Beel dt w Dirck van Ghemert voornoemd.

R1180 f646 Gemert
Gerit nat zn van Herman Moelneer van Vucht het vierde deel dat hem toebehoort in een erf van een half mud rogge maat van Gemert voor Elisabeth dochter van wijlen ….? … gelegen in Gemert tussen Henrick zn van Jan genaamd Quedenssoen en tussen de gemene weg en uit een stuk land tussen die Rijt en tussen Henrick Smeeds strekkende aan een eind aan de gemene straat .. en een stuk land van Elisabeth …. Rugher genaamd Kerel…. man van Katharina dochter van Jacob die Visscher
Overgedragen aan Dirck zijn broer zoon van Herman Moelner

R1180 f672 Gemert
Gerit nat zn w Herman van Vucht een erfpacht van 1 mud rogge maat van Ghemert te betalen uit een zekere akker genaamd den Dijstelacker aan wijlen Liesbeth dt w Ghevaert van der Heijden in Gemert gelegen tussen  Jan van Ploesterdonc enerzijds en Jan genaamd Han Knoeps anderzijds erfelijk verkocht aan Dirck nat zn w Herman van Vucht

R1180 f676 Gemert
Gerit nat zn w Herman Mulders van Vucht een erfpacht van 1 mud rogge maat van Ghemert voor Liesbeth dt w Ghevaert van der Heijden te betalen uit een zekere akker genaamd den Dustelacker in Gemert gelegen ter plaatse Ghoorswinkel tussen Jan van Ploesterdonc enerzijds en Jan Knoeps anderzijds strekkende met een eind aan het erf genaamd eeusel van de heren van Gemert en met het andere eind tot het erf van Jan Ploesterdonc welke genoemde Elisabeth in pacht gaf aan Ghevart zn van Jan vander Grunendael en Hilla zijn vrouw dochter van Henrick Gloriensoen
Overgedragen aan Dirck zijn broer nat zn genoemde Herman Multor van Vucht

R1180 f747
Jan van Cranenborch nat zn w heer Dirck van Hoerne, heer van Perweys en van Duffel verplicht zich aan Dirck zn w Drick van Ghemert …. Dirck van Ghemert en Elisabeth zijn vrouw dochter van genoemde Jan van Cranenborch, duo milia scuta vetera …. Sabbato post reministate?

R1180 f760 dd 18-2-1397
Jan Koc van Ghemert (zn w Goyart) emancipeert zijn kinderen Jan en Katrijn
De vrouw van Jan Koc was Heylwich (volgens f701)

R 1181 1397 – 1399

R1181 f12v anno 1397
Gheerlach nat zn w heer Emont van Ghemert, investiet der kerken van Orthen en Den Bosch

R1181 f22 namenindex
Mr Geerling, Jan en Hubert zoons van w Jan van Ghemert zoon wijlen Jan Eelkens (Elyen)

R1181 f120v anno 1398
Jan van Ghemert x jonkvrouw Mechteld dt w heer Henrick van Werthusen x vrouwe Ermgart

R1181 f151r 11 wo 14-08-1398. (Stan Ketelaars)
Reijnerus zvw Johannes van Berze zvw Willelmus zv Egidius gnd Ghilijs droeg over aan Johannes van Ghemert een huis en erf, dat was van wijlen Ghiselbertus gnd Bruijt, in Den Bosch, op de Oude Dieze, tussen erfgoed van Henricus gnd van Osse enerzijds en erfgoed van kv Katerina Ghevaerts anderzijds, welk huis en erf wijlen voornoemde Johannes van Beerze gekocht had van Goeswinus zvw Arnoldus zv Goessuinus gnd uten Broec, belast met een b erfcijns van 6 pond geld, die Ghibo Scap verworven had van voornoemde Reijnerus (dg: en uitgezonderd de voorwaarde over een muur).

R1181 f152v Gemert
Wouter nat zn van Jan Luwe en zijn nat kinderen van Luytgard Helenendochter
Goossen van Eelikem

R1181 f300 oud f153 anno 1399
Emont van Ghemert zn van Aelbrecht Buc van Lyt en Lijsbeth dt w Marcelis vander Oo zijn vrouw een zekere kamp van wijlen Willem van Beesd, vroeger van genoemde Lijsbeth, gelegen in Lith in het broek.

R1181 f313 oud f159
Peter zn w Jan genaamd Mannarts soen zijn vierde deel in twee goederen in Gemert tussen Henric Scoenman en zijn kinderen enerzijds en tussen genoemde Henric en zijn kinderen en de kinderen van Dirck van Espdonc anderzijds en strekkende van het water de Aa aan een eind tot Henric Scoenman met zijn kinderen het andere eind.
Verkocht aan Peter zoon van Rodolphus genaamd Roef Mannarts soen

R1181 f361 oud f183
Dirck nat zn van Herman Moelneer van Vucht het vierde deel, dat toebehoort aan Gerit nat zn van genoemde Herman, in een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert welke pacht Elisabeth dt w Ghevardi vander Heyden betaalt uit goederen in Gemert naast het huis van Henric zn van Jan Quedens soen en de weg en uit een stuk land tussen De Rijt en het erf van Henric Smeeds, strekkende met een eind aan de openbare weg welk vierde deel van genoemde pacht van een half mud rogge genoemde Dirck voorheen van Gerit zijn broer zoon van genoemde Herman Moelner verwierf en zijn vierde deel in de genoemde pacht van een half mud rogge overgedragen aan Herman zijn broer nat zn van Herman Moelner

R1181 f364 oud f184v
Albert Buc van Lyt een erfpacht van twee mud rogge maat van Den Bosch welke Emond zn w Jan zn van Emond van Ghemert en Aert vanden Venne betalen aan heer Gheerling van Ghemert uit goederen van Emond en Aert in Gemert en uit andere goederen welke genoemde Albert Buc voorheen van Gheerlacus van Ghemert verwierf, overgedragen aan Hubert van Ghemert.

Emont van Ghemert zn van Albert Buc van Lyt man van Elisabeth dochter van wijlen Marcelis vander Oe
Wijlen Willem van Beesd
Goederen in Bakel ter plaatse Milheeze

R1181 f  oud f198v Gemert
Dirck nat zn van Herman Mulders (van Vucht), zn van Dirck
Henrick zn van Jan Guedens (misschien Jan Quedens?JT)

R1181 f458 oud f231v dd 17-7-1399
Goossen Steenwech, man van joffr Beel dt w Dirck van Ghemert draagt over een zekere tiende in de parochie Bakel in de jurisdictie van Ghemert welke tiende toebehoort aan de abt van Epternaken en half van de commandeur van Gemert doet afstand t.b.v. de abt van Epternaken. etc

R1181 f458 oud f231v dd 17-7-1399
Wouter Spyerink en Goyart zonen van w Dirck van Ghemert en hun schoonbroer Gooswijn Steenwech, man van Beel Dirx van Ghemert, doen t.b.v. de abt en het klooster van Epternaken afstand van de tiend (toebehorend aan Epternaken) in Ghemert (rijdende tegen een tiend van de commendeur aldaar)
Getuigen Jan van Gemert, Art vanden Kelre, Jan van Dordrecht, Willem van Laervenne, Goyart zn w Luppert zn w Goyart Bierken van Zeelst, gezegeld door Jan van Gemert en Art van den Kelre

R1181 f292
Hubrecht van Ghemert (zn w Jan van Ghemert en Mechteld) x Margriet dt w Arnt Heyme
Heer Gherlach van Ghemert (broer van Hubrecht voornoemd) zn w Jan van Ghemert x Mechteld Gerit Vosse

R1182 1400 – 1401

R1182 f8 oud f2v Gemert grotendeels onleesbaar)
Peter zn wijlenJan Mannart
Lambert Henrickssn die Lang
Espdonc

R1182 f29 anno 1400
Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter, en zijn broer Hubrecht zonen van w Jan van Ghemert zn w jonkvrouw Beel van Ghemert, weduwe van Jan Elyen.
Jan van Ghemert voornoemd was getrouwd met Mechteld Gerit Vosse.
Willem Zoetart x jonkvrouw Beel dt w Jan van Ghemert voornoemd beuren 20 pond payment uit het goed Ten Bleckers in Erpe.
Juffrouw Heylwich van Ghemert (tante van Mr Gherlach en Hubrecht) is kloosterlinge in St Gerlachsklooster in het land van Valkenborch.

R1182 (1399-1400) f29v
Hubrecht zn w Jan van Ghemert zn w Jan zn w Elyas.
Elyas was gewantsnijder en poorter van Den Bosch

R1182 (1399-1400) f30 dd 15-4-1400
Heer Jan van Berlaer, heer van Helmont en Keerberch, ridder, verkoopt aan Hubrecht van Ghemert tgoet Ter Borch in Dynther.
Jan Dirx van Ghemert ziet af van vernadering.

R1182 (1399-1400) f53v Gemert
Liesbeth nat dt van Herman die Moelneer van Vucht en Liesbeth dt w Ghevert vander Heyden

R1182 (1399-1400) f360v (nieuw f728) augustus 1400
Goossen Cnode zn w Geerling Cnode, man van Liesbeth van Werrenberch dt w Willem van Werrenberch een erfpacht van 20 pond keuls (?) te betalen uit een stuk grond gelegen in Gemert ter plaatse Die Beke tussen erf Jan Engellen soen enerzijds en tussen het erf van Jan Wauters soen vanden Beke anderzijds strekkende tot de openbare weg en ook uit de gebouwen die daar bijhoren, erfelijk overgedragen aan Willem van Ryetvoert zoon van Jan Engellenzoon

R1182 f540v 02 do 04-08-1401. (Stan Ketelaars)
Johannes zvw Goeswinus zvw Arnoldus zv Goeswinus gnd uten Broecke verkocht aan Willelmus Bac zvw Mathias van den Molengrave een n erfpacht van 3 mud rogge, Bossche maat, met Kerstmis in Den Bosch te leveren, gaande uit alle erfelijke goederen van wijlen Johannes gnd Brocke, in Ghesel (St Michielsgestel?), welke pacht eerstgenoemde wijlen Goeswinus zvw Arnoldus zv Goeswinus uten Broecke gekocht had van Petrus van Erpe, en van welke pacht eerstgenoemde Johannes de helft, die aan zijn broer Petrus behoorde, van voornoemde Petrus had verworven, en welke pacht nu geheel aan hem behoort.

R1182 f854 oud f423v Gemert
Claes zn w Claes Snijders van Ghemert alle goederen van Claes vanwege de dood van de genoemde wijlen Claes waar dan ook gelegen in Gemert overgedragen aan Hilla dt w Jan van Loefvenne

R1182 f896 oud f444v Gemert
Jan Peterssn, man van Aleyt dt w Dirck Tielensoen een erfpacht van 13 en een half lopense rogge maat van Gemert welke Hubert zn w Dirck Tielensoen betaalt uit erven van genoemde w Hubert in Gemert ter plaatse Aen den Mortel een stuk land naast de straet en naast een steeg enerzijds en Henric van Welle en de kinderen van Dirck van Loecken en uit een stuk land genaamd dat Cleyn Stucke gelegen in den Arle tussen de Last Campen van Henrick van Welle , verder uit een stuk land genaamd Dat Bocht gelegen in den Arle tussen Wautgher vanden Eynswinckel en Peter die Kersmaker, verder uit een stuk land gelegen aan den Leyegrave in den Arle tussen Christiaen vanden Mortel enerzijds en de kinderen van Jan genaamd Fissiensoen anderzijds strekkende aan een eind aan de plaats genaamd Die Vlaesche van de heren van Gemert en aan het andere eind aan die Pedel, welke erfpachten genoemde Hubert in pacht gaf aan Jan zn w Henrick de Wever van Espendonck.
… Jan en genoemde Aleit zijn vrouw vanwege de dood van wijlen Hubert voorheen de broer van Aleydis?

R1183 1402 – 1403

R1183 f74v en 75
Hubert van Ghemert (verkoopt ?) een erfpacht van 2 mud rogge maat van Den Bosch aan Emond zn wijlen Jan zoon van w Emond van Gemert en Arnt van der Venne …..aan heer Gheerlacus van Ghemert
Albert Buc van Lyt
Hubertus nat zn wijlen Arnold van Ghemert
Alart Driessen

R1183 f76v
Hubert van Gemert zn van w. Jan van Gemert zn van w Jan zoon van Elyas Pannicida
Over huis op de dijk naar Hinthameren, dat van Nicolaas Sartoris (Snijder) was.

R1183 f76
Hubert van Gemert zn van w. Jan van Gemert (ab code) Jan van Gemert en wijlen Mechteld zijn vrouw dt w Gerit Vosse

R1183 f108 dd 23-10-1402
Jan van Ghemert emancipeert zijn zoon Gherlach

R1183 f109v Gemert
Twee mud rogge maat van Gemert te leveren uit (een weide ?) in Gemert ter plaatse Heelderdonc
Herman en Liesbeth kinderen van Herman Mulder van Vucht
Dirk Gerits en Johan Machielszoon van Ghemert

R1183 f113v Gemert
Herman nat zn w Herman Moelneer van Vucht
erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert uit een wei ter plaatse Ter Heelderdonc, welke wei behoort tot Dirk, Gerit en Elisabeth zijn zuster, natuurlijke kinderen van wijlen Herman Molner.
Nog een erfpacht aan Elisabeth dochter van wijlen Gevardus van der Heyden uit een huis tussen Henric zoon wijlen Jan genaamd Quedenssoen en de straat en de Rijt en het erf van Henrick Smeeds
Nog meer erfpachten zijn vermeld
Dirk nat zn w Herman

R1183 f113v Gemert
Jan Voet (zn w Jan Voet van Hedichusen) x Liesbeth nat dt w Herman Moelneer van Vucht
Over de erfpacht van twee mud uit een wei op de Heelderdonc

R1183 f114 anno 1403
Mr Gerlach van Ghemert (broer van Jan) investiet van Vucht St Peter

R1183 f148v dd 29-5-1404
Dirck van Ghemert zn w Dirck van Ghemert heeft erfelijk verkocht aan zijn broer Goyart van Ghemert een pacht van 4 mud rog Gemertse maat op lichtmis uit ¼ deel dat aan hem verkocht is van een hoeve van genoemde wijlen Dirck genaamd tHofgoet in de parochie Bakel in het domein van Ghemert en uit het toebehoren van hetzelfde vierde deel van genoemde hoeve waar ook gelegen.

R1183 1402-1403 f160v 10 sept 1403
Jan van Ghemert (heeft) alle erfgoederen, die Bernyer en Jan broers en kinderen van wijlen Willem Bernierszoon van Erpe verworven hadden van Emont zoon van wijlen Jan Roverszoon gelegen in de jurisdictie van Gemert en welke erfgoederen genoemde Jan van Ghemert bij wijze van aflossing had verworven en welke goederen waren overgedragen door Dirk zoon van genoemde wijlen Jan Rovers soen, heeft beloofd en aangeboden alle ….?

R1183 f166v stad Den Bosch
Emont zn van Dirck Rover zn w Heer Emont Rover ridder en van w joffr Connegont nat dt w heer Jan van Arkel, bisschop van Luik

Aantekening: Dirck Rover was de oudste zoon van heer Emont Rover (+<1384) en Aleijt van Vlokhoven (gehuwd ca 1350 en eerder weduwe (met zoon Arnt) van Jacob van Gheel). De andere kinderen waren: Emont, Arnt, Geerling, Aleijt x Jan mr Wolfert van Ghiessen, Hillegond, non in Hooydonk.
Dirck Rover (+<1413) huwde (1) voor 1380 joffr Elisabeth van Erpe-Keeldonc, alias van Rijsingen (weduwe zonder kinderen van Jan van der Straten), dt van Leunis van Erpe-Keeldonc en Agnes van Rijsingen. Huwde (2) ca 1385/1388 joffr Connegont nat dt heer Jan van Arkel; huwde (3) (huwelijks voorwaarden 1392) joffr Beatrijs van Tuijl (+>1415) dt van heer Gijsbrecht van Tuijl, ridder, en Beatrijs Engelbert Ludinc van Dijck.
Kinderen uit (2): Emont Rover, geb uiterlijk 1389, vermeld vanaf 1403 dus dan minimaal 14 jaar.
Kinderen uit (3): Dirk, Gijsbert, Adriana, Willem, Geerling, Lijsbet
Gegevens van Hans Vogels
Emont zn van Dirck Rover, zn w heer Emont, ridder, wordt later lid van de Duitse Orde.

R1183 f168v Gemert anno 1404
Goossen zn w Geerling Cnode verkoopt aan Geerling nat zn Geerling Cnode een cijns(?) (gespecificeerd) uit een stuk land in Gemert genaamd deVorst tussen het erf van de Heren van Gemert aan de ene kant en de woning van Dirk van Gemert en zijn broers aan de andere kant en uit een stuk land genaamd de Hoernicken in Gemert tussen de gemeynt van Beek aan de ene kant en tussen de gemene weide van Gemert aan de andere kant. Goosen had het van Dirck van Ghemert

R1183 f262 anno 1404
Hubrecht van Ghemert x Margriet dt w Arnt Heyme.

R1183 f368v Gemert
Henrick van Ghemert zn w Jan van de Mortel
Leunis vander Buxbruggen, man van Hilla dt w Lambert Zannen soen, Luytgard dt van Leunis en Hilla Andries? en Aleyt kinderen van w Lambert Zannensoen
Verkopen aan Peter, Henric en Jan vander Hautart

R1183 f377 dd 14 september 1404 (Martien van Sleeuwen)
Godefridus, zoon van Godefridus Striks heeft overgedragen aan Daniël Roesmont een erfpacht van 2 mud rogge Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis op het goed genaamd ter Wedehage in de parochie Uden te leveren uit huis en hof gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, tussen erfgoed genaamd de Espdoncse Beemden aan de ene zijde en (erfgoed van ) Elisabeth des Langen, aan de andere zijde, en met beide einden tegen de gemeint. Ook uit een stuk erfgoed ter plaatse geheten Scouveld tussen erfgoederen van Elisabeth Beerten (?) en haar kinderen aan de ene zijde en erfgoed van Hadewig en kinderen aan de andere zijde, met een eind tegen de gemeint en met het andere eind tegen erfgoed van de erfgenamen van Elisabeth Beerten en kinderen. Ook uit een stuk erfgoed gelegen op een plek Scouvelden geheten, tussen erfgoed van de erfgenamen Polselaner aan de ene zijde en erfgoed van de erfgenamen van Lanen Goeswijns van der Meer en kinderen aan de andere zijde, met een eind tegen de gemeint, en het andere eind tegen erfgoed een plek geheten Hagegrave. Ook uit een stuk beemd, gelegen op een plaats geheten de Espendoncse Beemden, tussen erfgoed van de kinderen Theoderici van Gemert. Getuigen Heym en Spierinc. Datum 6de dag na Maria Geboorte.( 14 september)

R 1184 1404 – 1405

R1184 f8v anno 1404
heer Goossen vander Aa ridder belooft aan Claes zn w Hubert zn w Jan Zwenelden soen van Ghemert een erfpacht .. mud rogge Bossche maat uit goederen in Boxtel langs het water die Domel
Elisabeth dochter van Claes en Katherijn nat dt heer Goossen (vrouw van Claes)

R1184 f34 dd 8-1-1405
Goyart Hermanssn van Os doet t.b.v. Goyart van Ghemert, man van Katherijn Hermanss van Os (zuster van Goyart voornoemd), afstand van alle erfelijke goederen en erven van wijlen zijn vader Hermen, maar hij houdt alleen aan zich de hoeve tgoet Te Herentham in Hauthem te St Oedenrode.
Goyart van Ghemert, man van Katherijn Herman van Os, doet t.b.v. Goyart Hermans van Os afstand van de hoeve tgoet Te Herentham voornoemd.

R1184 f102 anno 1405
Gooswijn Cnode zoon van wijlen Geerling verkoopt in Gemert, beemd Hacsbuerne (Hartsbuenre) tussen erf “die Hornicken” en water die Ruysp en strekkende aan Polbeemd aan Jan en Lambert broers, kinderen van Henric Lange
Hadewich zuster van wijlen Henrick

F141v
Katherijn dt van Jan Koc zn w Goyart van Ghemert. Goederen in Oirschot.

f 208 Gemert
Jan Voet x Liesbeth nat dt w Herman zn Dirck Moelneer van Vucht.

R1184 f237 Gemert
Goossen Steenwech en Jan Heyme zn w Aart Heym maken een contract ivm het huwelijk tussen genoemde Jan Heym en joffrouw Sophia dt genoemde Goossen volgens Bosch recht. Goossen geeft een jaarlijkse erfcijns van 25 oude schilden en een hoeve in Udenhout naast de molen met de beesten en wat er bijhoort en 24 buunder erf genaamd moer en heide in Loen.

R1184 f237 12 december 1405
Gooswijn Steenwech heeft opgedragen aan zijn schoonzoon Jan Heijme zn w Art, man van jonkvrouw Sophie dt Gooswijn Steenwech, als huwelijksgift een jaarlijkse erfcijns van 25 oude schilden en een hoeve in Udenhout naast de molen met de beesten en wat er bijhoort en 24 buunder erf genaamd moer en heide in Loen.
Verder draagt hij over 23 oude scilden uit het goed te Esdonc in Ghemert met toebehoren; welke cijns van 25 oude scilden en erfcijns van 21 oude scilden met een erfcijns van 10 pond en 10 st door Dirk van Gemert was overgedragen aan Gooswijn Steenwech zn van Henric zn Gooswijn Steenwech met Bela dochter van genoemde Dirk als huwelijksgift. Verder een cijns van 2 oude schilden welke cijns Dirk, Wouter Spyrinc, en Goyart broers en kinderen van wijlen Dirk van Ghemert gaven aan Gooswijn Steenwech uit het goed genaamd tHofgoet van wijlen Dirk van Gemert gelegen te Ghemert voor de brug en verder nog andere goederen (Udenhout, Loon).
(Mechtelt Jacop Coptiten had die hoeve en hei en moer verkregen bij een deling)
Met nog meer gegevens.
Genoemd worden nog genoemd Delyana de moeder van Goossen en als kinderen van Goossen Steenwech, Goossen, Dirck, Henric, Claas,

F255 Gemert
Jan vanden Vive eycken nat zn van Jan vanden Vive eycken

R1184 f255v anno 1406 Gemert
Goyart van Ghemert zn w Dirck verkoopt aan Dirk van Geldrop, natuurlijke zoon van wijlen Godefridus van Geldrop een erfpacht van 5 mud maat van Gemert te betalen op Lichtmis in Gemert uit een hoeve genaamd tgoet Ten Walde in Ghemert en uit alles wat daarbij hoort, welk hoeve genoemde Goyart had geërfd na de dood van zijn vader Dirck, voor een erfpacht van 6 mud rogge.

F351v dd 12-6-1406
Heer Dirck van Ghemert, priester, en juffr Geertruyt, zuster in het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch, kinderen van wijlen Jan van Ghemert, dienaar van Ghevart van Eyndove, geven een erfcijns aan Jan die Schye, lakenscheerder, een huis in Den Bosch om 3 pond payment.

R1185 1406-1407

R1185 f35v Gemert 1406/07
Goossen zn w Geerlinc Cnode een erfcijns van 400 oude scilden …. van en uit een stuk land in de jurisdictie van Ghemert ter plaatse genaamd de Vorst tussen het erf van de Heren van Ghemert aan de ene zijde en het huis en de erven van Dirk van Ghemert en zijn zoons anderzijds en uit een stuk land genaamd die Hornicken gelegen aldaer tussen de gemeynt van Beke aan een kant en tussen de gemene beemden van Gemert aan de andere, welke cijnsen genoemde Geerling voorheen van Dirk van Gemert verwierf, overgedragen aan Geerling natuurlijke zoon van wijlen Gerlacus Cnode …  …..
…. Johannes Belen soen …. …. ….

R1185 f36
Katherijn dt w Jan Koc van Ghemert en jonker Willem van Mylberch heer van Zevenborne en van Craendonc

R1185 f36v dd 15-4-1407
Hubrecht van Ghemert heeft opgedragen aan heer Gerlach, priester, nat zn w heer Emont van Gemert, al zijn beesten en varende goede en al zijn roerende en haaflijke goederen.

R1185 f87v dd 3-1-1407
Goyart zn w Dirc van Ghemert verkoopt aan Dirck nat zn w Goyart van Geldrop: de hoeve “tgoet Ten Waude” in Ghemert ter plaatse genaamd die Vordyne tussen Wautgher van Eenswinckel aan de ene kant en tussen de gemeynt van Gemert aan de andere kant, strekkende van de Heren van Gemert tot aan de gemene weg genaamd de Vordyne
(pachter is Willem vander Waude), behalve 1 ½ bunder beemd in die gemeijn Beemde, ½ lopense land in Die Hage (welke stukken Goyart aan zich houdt). Lasten: een zeynde van 3 steen vlas tot hekelen bereid, 12 pond boter en 90 eieren aan Goyart op Pinksteren; 7 kapoenen op aschwoensdag aan Goyart; 6 jonge kapoenen opfokken, die Goyart zal leveren en op Pasen af te leveren; grondcijns: 10 pond payment; 6 mud rog

F88
De koper heeft de koopsom voldaan

F122v anno 1407
Goyart van Ghemert x Katherijn dt w Herman zn w Godevart van Os, ridder, verkoopt landerijen in Os

F130v namenindex
Heer Geerling van Gemert, priester, nat zn van w heer Emond van Ghemert

F133
Jan zn w Michiel van Espendonc x Met dt w Hubrecht van Lyeshout

R1185 f146 1406-1407
Ter Kemenaden, Helmond
Jan van Ghemert zn w Jan Henricssoen van Ghemert
Jan Henrick Goyart Dicbier

R1185 f149v Gemert 1406/07
Willem zoon van w Jan vander Werden en van wijlen Christina, dt w Hilla Jonckers een cijns van 5 pond payment uit een hoeve van Dirck van Gemert genaamd tgoet Te Hoeve in Gemert en uit het toebehoren van die hoeve welke cijns genoemde wijlen Christina voorheen van Dirck van Ghemert verwierf, erfelijk overgedragen aan Staes van Hedichuzen en Jan vanden Kelre t.b.v. het gasthuis dat wijlen Jan Monijns en Aleydis van Keulen zijn vrouw hebben gesticht in Den Bosch ter plaatse genaamd Papenhuls

R1185 fol 162  30 juni 1407 (regest F. Smulders)
Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Willem, heer van Bucstel, maakt bezwaren tegen verkopingen, vervreemdingen en verbindingen, gedaan door Goyart Herman heer Godewarts van Os en diens schoonbroer Goyaert van Ghemert, met hun goederen.

f171
heer Dirck priester en joffr Geertruud non in het gasthuis kinderen van w Jan van Ghemert

f191 namenindex stad
Henrick van Ghemert dienaar (famula) van Goossen Steenwech over een kamer in Den Bosch

R1185 f223v, 224 dd 25-10-1407 Gemert
Dirck van Ghemert verkoopt aan Jan van Ghemert een cijns van 100 Brabants dobbel mottoen op allerheiligen uit een huis genaamd tHoeghehuys met toebehoren in Ghemert en uit een hoeve gelegen voor voornoemd huis aldaar en uit een windmolen in Maren alsmede uit een rente van 50 Rijnsgulden, die Dirck beurt uit de heerlijkheid Herlaer en uit de goederen die tot die heerlijkheid behoren.

R1185 F259 anno 1408
Goyart zn w Dirck van Ghemert x Katgerijn dt w Herman van Os verkoopt een hofstad in Oss

R1185 F309v anno 1408
Heer Gerlach, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, heer Emont was investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch.

R1185 f425v
Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan van den Mortel
Al(art?) genaamd Wavernay

R1185 f430v dd 1-9-1408
Jan van Ghemert zn w Jan Henrickssn van Ghemert heeft opgedragen aan Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan vanden Mortel, de helft in alle beesten, paarden, schapen en varkens op de hoeve Ter Kemenaden van het klooster Bynderen in Helmont.
Jan zal dat vee houden te scettingen recht (ad jus stabilitionis) totdat Dirck daarvan 169 franse kronen ontvangen heeft. Daarna zal die helft toebehoren half aan Jan en half aan Dirck.

F439v
Albert Buc van Lyth
wijlen Willem van Beest
Milheeze
Emont van Ghemert, zn van Aelbrecht Buc van Lyt, man van Lijsbeth dt w Marcelis vander Oo

R1185 f441 Gemert
Wouter zn w Wouter Coolen van Oerle, momber over joffr Henrickske dt w Henrick Coc van Ghemert
Heer Jan van Brakel, ridder

R1186 1408 – 1409

R1186 f60 Gemert
Geerling nat zn w Geerling Cnode
Henrick vander Over
t.b.v. het Klaren klooster

R1186 f69 anno 1409
Heer Dirck van Ghemert, priester, zn w Jan van Ghemert Gertrudensoen en zijn zuster Jonkvrouw Geertruyt dt w Jan van Ghemert voornoemd, kloosterlinge van het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch
Zie St Oedenrode

R1186 f76 St Michielsgestel
Een cijns uit de heerlijkheid van Herlaer en uit alle goed van wijlen heer Willem, heer van Perweijs en Duffel in Gestel en Gemonde
Dirck zn w Dirck van Ghemert x Lijsbeth dt w Jan van Cranenborch nat zn w heer Dirck van Hoerne heer van Pereweys en Duffel.
Claes Steenwech

F82v
Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, priester.

F108 dd 15-3-1409
Jan zn w Michiel van Espdonc en zijn broer Hubrecht geven aan hun tante Aef van Espdonc hun deel in de goederen van Henrick van Espdonc (broer van hun vader Michiel)

F121v namenindex
Emond van Ghemert Emontssoen

R1186 f138 Gemert
Willem Goossen Cnodensoen verkoopt erfelijk aan Jan van Gemert zoon van wijlen Dirk cijns van ….. Brabantse dobbel  ….. uit het goed Te Kyeboem gelegen te Gemert en uit …. ……

R1186 f174, Pinksteren 1409
Ghevaert van Stribosch heeft al zijn goederen welke Ambrosius vanden Papendijc moet betalen …. tussen Ghevard voornoemd en Engel zijn vrouw, dochter van genoemde Ambrosius, overgedragen aan Jan van Stribosch zijn zoon.

F224 en 294 en 384v namenindex
Geerling van Ghemert Janssoen

R1186 f342 dd maart 1410
Hubrecht zn w Michiel van Espdonc geeft in erfpacht aan zijn broer Jan (die reeds ¼ deel bezit) een ¼ deel van “Des Roden Hoeve” in de parochie Uden ter plaatse geheten Boekel tussen de gemeint en het erf van Ansem Beirtens; en een ¼ deel van een buunder beemd aldaar om 5 lopen rog Bossche maat op lichtmis en de lasten.
Verder goederen in Den Dungen in de jurisdictie van Gestel.

R1186 f370, 370v Gemert
Art die Olyslegher van Ghemert en zijn zoon Jan
Levering van 20 kapoenen, 6 jaar lang, aan Claes zn w Goossen Steenwech

R1186 f406v dd 5-6-1410 Gemert
Jan (nat zn w Jan vanden Vive eycken van Aerle) x Aleyt dt Emond des Richters, heeft opgedragen aan Emond van Ghemert zn w Emond nat zn w Dirck van Ghemert.een kamp “dbesellaer” in de dingbanc van Ghemert naast een erf van wijlen Jan Carle aan de ene kant en … aan de andere kant, strekkende met een eind van het erf van Jan Lysbergensoen (?) en met het andere eind tot aan de gemene weg;
alsmede 1 ½ mud rog Ghemertse maat op lichtmis uit het erf “dbesellaer” in de dingbanc van Ghemert … binnen zijn palen en naast erf Heylwich van V…
Henrick Jan Quedens moest die pacht betalen aan Jan vanden Vive Eycken

R1186 f414
Philip zoon wijlen Hartman van Grotel heeft erfelijk verkocht aan Willem zoon van wijlen Jan genaamd Arntmanssoen van Helmond een erfelijke pacht van … maat van Mierlo  …hoeve Diepenbroec,

R1186 f414 Gemert
Hubert nat zn w Emond van Ghemert geeft aan Jan Bruyne 8 mud rog, maat van Den Bosch, nl de opbrengst van eerstvolgende vier jaar van een pacht van 2 mud rogge op St Andries uit het goed Ter Kemenade in Ghemert.
Emont van Ghemert had die pacht als huwelijksgift gegeven aan voornoemde Hubrecht en diens vrouw Margriet, de weduwe van Jan Spronc

R1186, 1408-1409, f467v

Ghemert in den Mortel
Dirck van Ghemert, bontwerker zn. v. w. Jan Fyssiensoen, Dirck is man van Aleijt natuurlijke dr. van Art Kerper
Henrick broer van Dirck

R1187 1410-1411

R1187 f7, dd zes dagen voor Lucas evangelist
Goossen zn w Goossen Steenwech man van Artke dt w Art Rover Boest erfcijnsen uit goederen in Rosmalen en uit een hoeve op Espdonc in Gemert vanwege de dood van wijlen Goossen

R1187 f 65 dd 5-2-1411
Goyart zn w Dirck van Ghemert draagt op aan Jan van Ryxtel zn w Jan Kemerlinc een levering van 3 steen vlas tot hekelen bereid, 12 pond boter, 90 eieren op Pinksteren, 7 kapoenen met de vasten, en het houden van Goyart van 6 jonge kapoenen.
Goyart Dircks van Ghemert had verkocht aan Dirck nat zn w Goyart van Geldrop de hoeve “tgoet Ten Waude” Ghemert bij die vordynen, behoudens voor Goyart 1 ½ buunder beemd in die gemeyn beemde en 1 ½ lopense land in die Haghe, de verkrijger of koper moet aan Goyart de bovengenoemde leveringen doen als seynde en 6 jonge kapoenen voor Goyart opfokken

R1187 f 146v, 147 Gemert
Deling tussen Hubrecht, Jan, Michiel en Jut kinderen van wijlen Michiel van Espdonc (nl een akker “Die Triest” in het gericht van Gestel bij Die Dungen wordt in vieren gedeeld; verder nog enige landerijen aldaar en in Leeck en een pacht en een cijns in Beke en in Lieshout.

R1187 f 191 dd 3-8-1411
Katherijn dt w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldensoen, weduwe van Gieles Scoerwegge, geeft aan haar broer Lodewijk t.b.v. diens dochter Geertruyt, die hij had verwekt uit zijn vrouw Ermgart, nat dt w heer Claes van Craendonc, een mud rogge uit een pacht van 3 mud rog Bossche maat welke pacht Thomas Scriver zn w Thomas van Haselbossche beloofd had aan Katherijn voornoemd op lichtmis te betalen uit alle erven, die voornoemde Hubrecht geërfd had van zijn ouders in Ghemert (Hubrecht had die erven als huwelijksgift gegeven aan Gielis en Katherijn voornoemd; en Katherijn had die erven in erfpacht gegeven aan Thomas Scriver om voornoemde 3 mud rog.

R1187 f255v anno 1411
Henrick die Molner van Gemert heeft erfelijk verkocht Henrick Hoernken zoon van wijlen Andries Hoernken, een erfcijns van twee cronen frans te betalen op St Jan de doper van en uit de Molenakker 10 lopense gelegen in de parochie Bakel in de jurisdictie van Gemert tussen het erf van de commandeur van Gemert aan de ene kant en het erf van wijlen Dirk van Gemert aan de andere kant, strekkende tot het erf van Goyart Kaerls. En uit een beemd bij het Ghemunde van Ghemert tussen de commandeur aan beide zijden.

R1187 f351v
Heer Dirck van Geldrop, priester, nat zn w Goyart van Geldrop, geeft in erfpacht aan Jan van Ghemert, zn w Jan de hoeve “tgoet Ten waude” Ghemert bij die Vordyne (straat), behalve 1 ½ buunder beemd in die gemeyn bemde en 1 ½ loopense land in die Haghe, welke nu behoren aan Goyart zn w Dirck van Ghemert, om 15 mud rog Ghemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen en 10 pond payment en 6 mud rog.
Jan van Ghemert zet als bijpand (tot meerdere zekerheid van voornoemde 10 mud rog) een huis, hof en wei-eusel in Ghemert.

R1187 f441v dd 28-6-1412
Henrick vander Espdonc verklaart dat alle beesten, kleinvee en schapen van Jan Scheffener op een hoeve van Henrick in de heerlijkheid Ghemert op Esdonc daer kunnen blijven gedurende 6 jaar vanaf Pinksteren ll.
Henrick belooft aan Jan Sceffener 59 gulden (van 9 vleemsche boddregger) te betalen op aanmaning van Jan te betalen.

R1187 f463 dd 24-7-1412
Jan van Amstel zn w Gerit van Amstel verkoopt aan Jan Stockelman de hofstad Diersdonc in de parochie Bakel met alle huizen daarop staande en met alle toebehoren (de hofstad was vroeger van Gerit voornoemd en hangt te leen van de Heren van Gemert), behalve een heiveld dat wijlen Gevart Everartsz van Doerne verkregen had van wijlen Gerit van Amstel.
Jan Stockelman en zijn borg, zijn broer Wouter, beloven aan Jan van Amstel te betalen 79 gulden (van 36 gemeijn placken of 9 nu boddregger) binnen een maand en 265 gulden op kerstmis over een jaar.

R1187 f477v, dd 19-8-1411
Willem Stoufkenssoen zijn derde deel in vier bunder land in Beke bij Arle ter plaatse Die Leke tussen Leunis vanden Kelre en Goessen Moedel zn w Berthout Dirkszoon, welke vier bunder land Jan en Thomas broers, kinderen van wijlen Thomas vander Hostat en de eerder genoemde Willem voorheen van Goossen Moedel in cijns verwierven, erfelijk overgedragen aan Jan en Gerit broers, kinderen van wijlen Gerit Claussoen van Boerdonc.
Thomas zn w Jan zn w Thomas vander Hofstad en Jan Fyssienneve man van Katharina dochter van wijlen Thomas zoon van genoemde wijlen Thomas vander Hostat twee derde delen van vier bunder land die behoorden aan genoemde wijlen Jan en wijlen Thomas zoons van wijlen Thomas vander Hostat, overgedragen aan Jan en Gerit broers, kinderen van wijlen Gerit Claessoen van Boerdonc

R1187 f496
Emont zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert, Peter Steenwech en Dirck vander Hautart
Elisabeth; Jan van Dordrecht
Er worden geldbedragen genoemd, verder net duidelijk.

R1188 1412-1413

R1188 f45 dd 12-12-1412
heer Gerlach van Ghemert, priester, cureit van Hellu, en zijn schoonbroer Aelbrecht Buc

R1188 f62v dd 9-1-1413
Jan van Gemert zoon wijlen Dirk van Gemert het derde deel van hem uit het geheel dat wijlen Dirk toebehoorde van een zekere tiende in Zeelst en het derde deel van een erfcijns van 8 pond van wijlen Dirk uit die tiende; hij draagt het over aan Jan van Kessel.
Opmerking: Martin de Bruijn maakt hiervan ook melding in: Meerhoven in de late middeleeuwen.
Een zware last vormden de tienden, dit wil zeggen het tiende deel van de opbrengsten van het boerenbedrijf. Deze tienden waren bestemd voor de kerk en werden voor een deel ook nog wel aan kerkelijke instellingen betaald, maar veel tienden waren in handen van leken, edelen en rijke burgers in de steden. Zo kende Zeelst de ‘tiend van Gemert’, die omstreeks 1400 in het bezit was van een Dirk van Gemert. Op 9 januari 1413 droeg zijn zoon Jan het derde deel in die tiend en het derde deel van een cijns van acht pond uit die tiend over aan Jan van Kessel. Die cijns zal betaald zijn door degene die de tiend uit de tiendplichtige percelen bij de boeren moest innen. Waarschijnlijk betrof het hierbij iemand die de inning van die tiend voor een bepaalde periode pachtte, een tijdpachter dus.

R1188 f66 Gemert dd 13-1-1413
Dirck van Ghemert draagt over t.b.v. Henrick van Ghemert Janssoen van de Mortel.

f71v en 73v
heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, priester.

F134 anno 1413
Heer Gerlach van Ghemert, cureit van Hellu, en zijn schoonbroer Aelbrecht Buc van Lyt

f153 dd 13-4-1413
Aelbrecht Buc van Lyt, man van Katherijn nat dt w heer Emont van Ghemert, priester, verkoopt land in Os aan Henrick Teye
Heer Gerlach, priester, cureit van Hellu, doet afstand van dat land.

f166v
Gerlach zn w Jan van Ghemert bezit de hoeve tgoet Te Loe in Nysterle.

R1188 f171v Gemert dd 18-5-1413
Dirck van Ghemert ten behoeve van Arnt Stamelaert van Uden geeft een erfcijns van 110 oude schilden uit goederen van Dirk in Gemert en Maren uit een jaarlijkse erfcijns van 50? gouden denarien 100 gulden helling van Dirk uit de heerlijkheid van Herlaer en uit andere goederen

R1188 f183v dd 5-6-1413
Jan zn w Michiel van Espdonc belooft aan Ghijbo Els 20 gulden en 12 plakken uit 30 plakken? te betalen op allerheiligen a.s.

R1188 f186v dd 8-6-1413
Jan zn w Jan van Ghemert geeft in erfpacht aan Ghevart zn w Ghevarts van Stribosch een huis, erf, hof en wei-eusel in het gericht van Ghemert tussen een weg aan de ene kant en het erf van de kinderen van wijlen Amelis vanden Broek en zekere andere wegen aan de andere kant en strekkend van het erf van Jan die Vriese tot het erf van Gerit die Gheynser
om 3 mud rog Ghemertse maat op lichtmis (afkomstig van Goyart van Ghemert zoon wijlen Dirk van Ghemert ?) aan heer Dirck van Geldrop priester nat zn w Goyart van Geldrop en na diens dood aan diens nat dt Margriet (en een grondcijns).
Sterft Margriet zonder wettig levend kroost, dan aan Heilwich, nat dt van heer Dirck van Geldrop of aan haar wettig kroost. Sterven Margriet en Heilwich beiden zonder wettig kroost, dan moet die pacht geleverd worden aan de ware erfgenamen van heer Dirck.
Goyart zn w Dirck van Ghemert is borg voor Jan Jan van Ghemert.
Ghevart zet als bijpanden (ter verzekering van voornoemde pacht), land des Vriezenhoefke in Ghemert, liggende naast de gemene weg aan de ene kant en naast het voornoemd huis, hof, land en een wei-euselken aan de andere kant en strekkende van dat huis tot aan het erf van Dirk Piper en verder een stuk wei genaamd Eusselken aldaar gelegen tussen voornoemde weg aan de ene kant en het erf van Amelis vanden Broek aan de andere kant strekkende van het huis en erf voornoemd tot het erf … in Ghemert. Verder uit een stuk land ter plaatse genaamd in het Ghoerswinckel tussen het erf der kinderen van genoemde wijlen Amelis aan de ene kant en het erf van Bernier zn w Willem Barnierssoen aan de andere kant en strekkende van het erf van de kinderen … tot het erf van Wynric Geritssoen.
Dirk en Lutgard zijn natuurlijke dochter

R1188 f186v dd 9-9-1413
Ghevart belooft aan heer Dirck van Geldrop een pacht van ½ mud rog Gemertse maat te leveren zolang hij leeft en na zijn dood aan diens nat dt Margriet op lichtmis uit voornoemde erven.

R1188 f186v dd 8-6-1413
Goyart zn w Dirck van Ghemert belooft aan heer Dirk van Geldrop 150 gulden (van 36 plakken per stuk) te betalen op Pinksteren as.

R1188 f187 dd 8-6-1413
Ghevart zn w Ghevarts van Stribosch heeft opgedragen aan Goyart zn w Dirck van Ghemert een stuk land in Ghemert tussen Jan Nollensoen en Peter Claussoen en strekkende van die Audestraat tot de Heren van Gemert, voorheen gekocht van Willem Henrick Maessoen van Ghemert.

R1188 f189 dd 13-6-1413
Aert Aert Ydensoen van Espdonc en zijn vrouw Yda van Schijndel beloven aan Emont een mud rog te leveren op lichtmis Bossche maat.
Emont zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert had verkregen van Aert en Yda voornoemd land op Boekel int Rondeel; land aldaar; en land in de Boekelse beemden; en Emont had die landerijen daarna in erfpacht gegeven aan voornoemde Aert en Yda om een mud rog Bossche maat op lichtmis.

R1188 f189v dd 13 juni 1413 (Martien van Sleeuwen)
Emond van Gemert, zoon van Emond, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus (= Dirk) van Gemert, heeft 1½ lopenzaad land gelegen in het Rondeel te Boekel tussen erfgoed van Nicolaas Deenkens en Johannes Deenkens, met een eind tegen Lambertus Grietens, het andere eind de gemeente en verder 1 sesterzaad land aldaar tussen erfgoed van Denken Hubenszoon en Nicolaas zijn zoon aan beide zijden en de helft van een bunder land in de Boekelse Beemden tussen erfgoed van Deliana Goossens en Nicolaas Deenkens, voorheen verworven van Arnoldus, zoon van Arnoldus Ydensoen van Espdonck en Yda van Schijndel, echtgenote van eerstgenoemde Arnoldus. En eerstgenoemde Emond heeft deze erfgoederen voor een erfpacht van 1 mud rogge Bossche maat aan Arnoldus en Yda in pacht gegeven zoals Arnoldus zelf en Yda zijn vrouw zeiden, en beloofden aan Emond de pacht van 1 mud rogge Bossche maat te zullen voldoen in Den Bosch met Lichtmis uit genoemde erfgoederen. Getuigen Spierinc en Berwout. Datum 13 juni.

F195 dd 21-6-1413
Gerlach zn w Jan van Ghemert verhuurt twee watermolens in Wolfswinkel, St Oedenrode.

F197v Gemert
Willem zn w Willem Moelneer van Vucht

F198 Gemert
Corstiaen van den Mortel zn w Aert Ghibensoen

F200
Gerlach zn w Jan van Ghemert x jonkvrouw Mechteld.

R1188 f213v Gemert in confessio Margareta 1413
Dirck van Ghemert verkoopt aan Jan van Hees zn w Thomas Hoghe een erfpacht van 3 mud rogge maat van Helmond in Helmond te leveren uit zijn hoeve genaamd tHofgoet in Ghemert en uit het toebehoren van die hoeve

F221 Gemert
Heer Jan Clot commandeur namens de heren van den Duytschen huys als die lantcommandeur (zie Schijndel)

F221v dd 24-7-1413
Heer Jan Clot, commandeur vanden Duytschen Huyse in Ghemert, met goedvinden van die landcommandeur geeft in erfpacht aan Henrick Engbrecht Peterssn van Scijnle, erven van het Duytsche Huys in Scijnle.

R1188 f249
Liesbeth dochter wijlen Philip van den Stribossche roerend en onroerende goederen
Aert zoon van Henrick Gloriensoen

R1188 f250v Gemert
Heer Dirck, priester, nat zn w Goyart van Geldrop, investiet van de kerk van Helmond, een erfpacht van een mud rogge maat van Ghemert uit goederen in Ghemert; verder uit een stuk land ter plaatse Die Tom en uit een en een half zille land en uit huis, hof en aangelag in Gemert, welke pacht Dirck voornoemd, natuurlijke zoon van Goyart van Geldrop eerder had verworven van Jan van den Vive Eycken natuurlijke zoon van Jan van de Vive Eycken, overgedragen aan Goyart natuurlijke zoon van wijlen heer Goyart

F272
Gerlach zn w Jan van Ghemert x jonkvrouw Mechteld van Werthuysen (is dus weduwe)

R1188 f280 anno 1413
Jan van Ghemert verkocht aan Dirck Rycoutssoen van Lyt een erfpacht van 3 mud rogge maat van Den Bosch te betalen uit hoeven van wijlen Dick van Ghemert zijn vader genaamd die Hove te Wedelsvoert gelegen in Erpe en de hoeve Verlizenhove van genoemde wijlen Dirck in Uden ter plaatse op Tuyfteze.

R1188 f300 Gemert in prefesto conceptione Marie
Willem Nesen heeft alle goederen welke hij voorheen van heer Johan Clot commandeur van Ghemert in erfpacht had verworven, overgedragen aan Willem zoon van wijlen Henrick Maessoen.

F377
Jan nat zn w Jan van Ghemert is borg voor heer Gerlach, investiet van Hellu.

F378v dd 21-3-1414 Gemert
Claes zn van Hubert Jan Zweneldensoen van Ghemert geeft een kwijting aan de heer commandeur en de heren van het huis van Gemert en anderen van alle afspraken die hij heeft wegens het in bezit nemen van de onderpanden van een pacht van 10 mud rogge

F404v
Gerlach van Ghemert zn w Jan van Ghemert
Een van zijn borgen is zijn halfbroer Jan nat zn w Jan van Ghemert voornoemd.

F430 dd 2-6-1414
Gerlach van Ghemert belooft aan Bodo van Zanthen, chirurg, 39 franse kronen te betalen op kerstmis a.s.

f445v stad Den Bosch
Emont zn w Dirck Rover zn w heer Emont Rover ridder zal worden opgenomen in de Duitse Orde

R1189 1414-1415

f5v
Hubrecht van Ghemert, één der twee borgemeesters van Den Bosch

F14
Heer Gerlach van Ghemert, cureit in Hellu

F17v anno 1414
Katherijn dt w Jan die Koc zn w Goyart van Ghemert, pacht in St Oedenrode

R1189 f67 Gemert dd 7-2-1415
Bonifacius genaamd Faes Leytenssoen van Ghemert heeft al zijn goederen in Gemert erfelijk overgedragen aan Willem Yegher alias die Bruyn

F106 namenindex
Hubert nat zn w Emond van Ghemert

F146
Willem van Nuwelant zn w Henrick van Nuwelant, ridder.

F166v dd 5-7-1415
Gerlach van Ghemert x jonkvr Margriet dt Willem van Nuwelant x jonkvr Aleyt Peter Jan Lucas van Erpe.
Gerlach had van zijn schoonvader als huwelijksgift gekregen een cijns van 10 pond grote tornoysen uit erven in Herpen.
Gerlach heeft die cijns op 5-7-1415 over aan Henric vander Hoevelswijc.
Henrick belooft aan Gerlach 200 gulden (van 9 brabantse buddregger per stuk) te betalen op St Margriet a.s.

R 1189 f167 dd 5-7-1415
Claes Herman Claessn van Lyeshout verkoopt aan Hubrecht Michiels van Espdonc 2/7 deel in erf Dat Rodevenne (half bouwland, half hei) samen groot 2 mudzaad, Lyeshout bij windmolen; die Dongacker 3½ lopense aldaar, met rijswas aldaar.
Hubrecht Michiels vander Espdonc heeft erfelijk verkocht aan Nicolaas, zoon van wijlen Herman Claessen van Lieshout tegen betaling van  grondcijns en voldoening van een erfpacht van 5 mud rogge  uit genoemde hoeve: de helft van een hoeve in Boekel, geheten Des Roden Hoeve, waar Hendrik Schoeman, zoon van wijlen Hendrik Schoeman pachter is, en van welke hoeve de andere helft toebehoort aan Michaël, zoon van genoemde wijlen Michaël en Mechtildis, dochter van Hendrik Voels (Vogels??)

F170 Gemert
Henrick Peterssn van Middelrode x Kathelijn dt w Herman die Dyet

F181 dd 1-8-1415
Geerlach van Ghemert hernieuwt de machtiging die hij vroeger gegeven had aan Jan nat zn w Jan van Ghemert om zijn renten en pachten te manen en zijn goederen te beheren.
Geerlach van Ghemert machtigt Hubrecht zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert om te manen en zijn goederen te beheren.

F181v
Hubrecht van Ghemert x Margriet dt w Aert Heyme

F200v en f322 namenindex
Jan nat zn van Jan van Ghemert

F217 dd 30-11-1415
Jonkvr Mechtelt, weduwe van Jan van Ghemert, geeft aan haar zoon Hubrecht van Ghemert haar tocht in de hoeve tgoet Te Laer in Nysterle.

F296 dd 20-2-1416
Jan nat zn w Jan van Ghemert geeft in erfpacht aan Reymbout Wellens van Beerze een hoeve in Berchen
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert ziet af van vernadering

F297v dd 20-2-1416
Jan Gielis van Meerlaer x Beel dt w Jan Rogghen x Katherijn nat zuster van Jan van Ghemert.
Jan Gielis van Meerlaer heeft 200 franse kronen ontvangen van Jan nat zn w Jan van Ghemert voornoemd, welke wijlen Jan van Ghemert had vermaakt aan voornoemde Beel

F310v Gemert
Floris van Ghemert zn van Jan Vijfeycken
Hubert van Ghemert zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert

F315v dd 14-3-1416 Gemert
Jan zn w Gevaert van Strybosch heeft opgedragen aan Hubert van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert al zijn pachten, renten, cijnzen etc in Ghemert, Helmond, Bakel etc.
Die pachten waren vroeger van Amelis van Milheeze en daarna van Ghevart van Strybosch (x Heilwich), vader van Jan voornoemd

F329v
Claes zn w Hubrecht Jan Zweneldensoen van Gemert koopt een pacht in Zonne.

F353 dd 14-5-1416 Gemert
Jan zn w Emont van Espdonc belooft aan Aert Willems vander Donc en diens vrouw Aef van Espdonc een pacht van 7 lopen rog Ghemertse maat op lichtmis uit land Wolfscamp (van Jan) in Ghemert naast een erf van Henrick Wolf

F353
Jan Emonts van Espdonc belooft aan Met Emontsdochter van Espdonc een pacht van een malder rog Gemertse maat op lichtmis uit de Wolfskamp in Ghemert en uit een stuk land van jan in de parochie Uden, grenzend aan het gericht der heren van Ghemert

F394
Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn van heer Emont van Ghemert

R1190 1416-1417

f17v Gemert
die Mortel
Lambert zn w Lambert van Lyessel
Claes zn w Wouter Ghobensoen

F31v namenindex
Hubrecht nat zn w Emont van Ghemert x Margriet weduwe van Jan Sproncs

R1190 f48v anno 1416 op St Thomas
Jan van Ghemert zn w Jan van Ghemert betaalt aan Hessel van Drongelen een erfpacht van 20 mud rogge maat van Den Bosch uit de hoeve met toebehoren genaamd Die Hove Te Woude in Gemert ter plaatse die Brugberch; item uit een weiland genaamd Vervennenbeemt en uit een weiland genaamd Lyesbeemt en uit andere goederen waar ook gelegen

R1190 f75 dd 22-1-1417 Gemert
Jan van Ghemert zn w Jan heeft opgedragen aan een sekretaris t.b.v. Peter Steenwech zn w Jacob al zijn roerende en haaflijke goederen en al zijn beesten en varende goet (bona pecoralia) op de hoeve Te Waude in het gericht van Ghemert.

R1190 f158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert
Goyart van Ghemert verklaart geen recht te hebben op de grote en kleine tienden van Ghemert, Bakel, Deurne en belooft aan de gebroeders de heren Wouter en Jan van Opstal dat hij geen geding daarover zal voeren.

R1190 f158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert
Heer Jan van Opstal heeft opgedragen aan Jan Dachverlies 200 gouden hollandse guldens (heer Jan van Huldenberge, schout van Den Bosch, had dat bedrag opgedragen aan heer Jan van Opstal t.b.v. hem en van Claes van Ruysselmolen alias Anxt

R1190 f160v dd 26-4-1417 Gemert
Goyart van Ghemert en zijn borgen Claes en Henrick zonen van wijlen Goossen Steenwech, Jan en Willem, zonen van wijlen Willem Barnyer en Henrick vander Hallen beloven aan Peter van Best en Jan Dachverlies gedurende 3 jaar vanaf pasen a.s. jaarlijks op pasen te betalen 105 overlanse rijnsche guldens en 32 gulden (van 9 boddregger per stuk).
Als heer Wouter van Opstal, investiet van Bakel, binnen die tijd sterft en als Goyart de helft van de tiend van Bakel, Doerne en Ghemert dan niet aanvaart dan hoeven de belovers niets te betalen en Peter en Jan zullen dan ontlast zijn van de bevrijding van die tiend.
(zie Bakel)

R1190 f160v Gemert
Gerit van den Bleeck draagt over aan Jan Dachverlies 24 cronen

R1190 f161v St Oedenrode 1417
Servaes Willem Bierkens X Cristijn dt w Claes van den Venne x Lijsbeth dt w Jan die Cocke zn w Goyart van Ghemert.
erfpacht 25 lopense … maat van Rode die Peter de Spreeuwelair moet betalen aan Jan die Kocke
Jan, Elisabeth en Katarijn kinderen van Jan de Kocke  etc

F186
Jonkvr Beel, weduwe van Willem Zoetart, zuster van Hubrecht van Ghemert, met dochter Mechtelt Zoetart

F195v dd 16-6-1417
Willem van Nuwelant, weduwnaar van Aleyt Peters van Erpe, geeft aan zijn schoonzoon Gheerlach van Ghemert zijn tocht in de helft van de hoeve De Oedeverstnest in Erpe en in Reymbouts beemdeken aldaar in Eerlikom.

F245 dd 20-8-1417
Mechtelt, weduwe van Jan van Ghemert, geeft aan haar zoon Gerlach haar vruchtgebruik in alle goederen die Jan van Ghemert verkregen had van Willem van Leent, zoon van Henrick Mudeken.

F245 dd 21-8-1417
Gerlach draagt die goederen op aan Floris Pannecsei, zoon van wijlen Henrick Mudekens, Gerit vanden Pol en Jan van Lent zoon van w Henrick Mudekens.

f324 Gemert
Art van den Waude x w Liesbeth dt w Henrick Schoenman
Melis nat zn van haar en van w Henrick Emontssoen.

F360v
Hubrecht van Ghemert x jonkvr Margriet dt w Arnt Heyme had voor 1418 land in Dinther.

R1190 f386v dd 11-4-1417
Zeger, nat zn w heer Willem van Baerle, ridder, een erfpacht van 6 mud rogge maat van Gemert welke pacht Willem zn w Henric Maessoen van Gemert moet betalen aan Goyart zn w Dirck van Gemert uit meerdere erfgoederen in de jurisdictie van Gemert welke goederen behoorden tot een hoeve van genoemde wijlen Dirk genaamd tHofgoet: 1/3 van die Knapenacker tussen Gooswijn Cnode en tussen de gemene weg gelegen; Een stuk land genaamd die Kerckacker tussen Dirk zn w Dirck van Gemert en tussen de gemene weg; Een stuk land aen die Tomme; de helft van de beemd genaamd Die Deyldonc, gelegen voor het erf van Jacob Luytensoen en tussen de gemeynt van Gemert; de helft van de helft van een buunder beemd genaamd Blanckaerts buenre; de helft van een beemd genaamd Die Molenbeempt tussen de commandeur van Gemert aan beide zijden; de helft van de wei die Nederste Laren; welke erfgoederen genoemde Willem zoon van Henric voorheen van genoemde Goyart in pacht kreeg voor de genoemde pacht, en welke pacht genoemde Zeger daarna van Goyart zn w Dirck van Gemert verwierf, erfelijk opgedragen aan Gerit Walschaert alias Steenbecker zn w Gerit Walschaerts van Helmont met Mechteld zijn vrouw.

F390v
Geldrop
Willem zn w Willem van der Heze
Gerit(?) zn w Coenraet Writer

F446 anno 1418
Katherijn nat dt van Hubrecht van Ghemert, inwoonster van der meeghdengasthuys (zusters van Orthen in Den Bosch).

F466 Gemert
Wouter Spyerinc van Ghemert
Henrick Ghisel

R1191 1418-1419-1420

R1191 f 18 dd 11 november 1418
Henricus, zoon van wijlen Petrus Lamberti Smeeds, wettige man van Katharina, weduwe van wijlen Johannes van Weert, zoon van wijlen Laurentius Vriezenzoon, kwam  het vruchtgebruik toe uit  een erfpacht van 8 lopen rogge Gemertse maat, die Henricus Scoenman beloofd had te voldoen aan genoemde Jan uit stuk land, gelegen te Boekel ter plaatse Die Donc, tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes genaamd Stinen soen aan de ene zijde en Johannes Wever de andere zijde. Ook uit een stuk weiland gelegen ter plaatse Op de Bunt tussen erfgoed van Egidius de Leeuw van beide zijden, erfelijk overgedragen aan Laurentius, zoon van genoemde Katharina en wijlen Johannes van Weert, en aan Gibo van den Broek Ghybensoen, man van Elisabeth, dochter van Katharina en wijlen Jan.

Genoemde Laurens en Ghibo man van Elisabeth hebben genoemde pacht van 8 lopen rogge erfelijk overgedragen Mathias zn w Henric Scoenman. Datum: 14 november

f37v Gemert
Fellenoirt
Willem die Decker zn w Willem Mulder van Ghemert
Willem Henrixsn van venle
Willem die Cremer zn w Willem Vollers van Ghemert

F60v
Jan zn van Jan Hubert Zwenelden van Ghemert en Yda weduwe van Jan Hubert Zwenelden

R1191 f69 dd 14-2-1420
Jan van Gemert zn w Jan, man van Margriet dt w Hogart vanden Bomen hun derde deel van een hofstad met hof genaamd Die Molenhof gelegen in de stad Helmond in de Viestraet tussen de heer van Helmond enerzijds en de waterlaat Die Aa anderzijds erfelijk verkocht aan Henric van Heerzel ten behoeve van heer Jan van Berlaer heer van Helmond en van Keerberch.
Goyart van Ghemert in afwezigheid van de heer van Helmond en Henric van Heerzel t.b.v. heer Jan voornoemd.

F83 namenindex stad
Jan van Gemert nat zoon van w Jan van Gemert en gehuwd met Gertruud dt (w Henrick van Meerlaer Roelofszn en Oda)

R1191 f133 19 juni 1419 en 20 juni 1419
Marie weduwe Henrick van Gemert zn w Jan van de Mortel en haar kinderen Liesbeth en Geertruud en Jan nat zn van w Henrick van Ghemert de bontwerker
Vruchtgebruik van een huis en erf in Den Bosch en een cijns daaruit.

R1191 f138 Gemert
Geschil over bomen tussen Dirck die Lu en Jan van Dussen (en Goyart zn van genoemde Dirck) aan een kant en  Goyart van Ghemert en Claes Steenwech aan de andere kant bijgelegd met scheidsrechters:
Heer Willem van Ghent en Art Vos (voor Dirck en Jan)
Henric Dicbier Goyartssoen en Wouter Spierinc van Ghemert (voor Goyart en Claas)
heer Ywan van Cortenbach commandeur van Byessen

F324v Gemert
Jacob vanden Wiel x Aleit dt w Claes Spierinc Meeussn
Henrick Hobraken zn w Andries
Jan Mulders zn w Henrick Pontfyn

R1191 f360 Gemert dd 6-2-1420
Gerit Steynken zn w Jan Steyntken een stuk land in Gemert ter plaatse in ghene Dele tussen Emond van Gemert nat zn w Dirk van gemert enerzijds en Thomas Scrivers anderzijds strekkend van de gemene weg tot Mychael Michielssoen, welk stuk land Gerit Steynken voorheen van Claas Deenkenssoen van Boekel man van Heilwig dt Dirk Smeets verwierf volgens schepenbrieven van Gemert, erfelijk overgedragen aan Hubert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert

F380 en f433v namenindex stad
Claes van Gemert

F416v Gemert
Thomas die Scriver zn w Thomas vanden Hazelbosch
X Liesbeth dt w Peter Jan Zweneldensoen
Hubert zn w Emont nat zn Dirck van Ghemert

F426 Gemert
Hoeve Espdonc, deels onder Uden. Zie Uden

F428
Hubrecht zn w Michiel van Espdonc verkoopt aan Jan zn w Henrick die Wever van Espdonc 1/8 deel (geërfd van zijn ouders Michiel en Mechteld) in een hoeve in de parochies Uden en Gemert (behalve 2 stukjes land in Goerswinckel te Ghemert) last: 1/8 deel der grondcijnsen.

F428
Jan Michiels van Espdonc doet afstand van voornoemd 1/8 deel t.b.v. Jan Henrick die Wever.

F478v namenindex
Geerling van Gemert x joffr Margriet dt van Willem van Nuwelant

F494 Gemert
Lybbert van Erpe zn w Jan Zeryssoen

F504 anno 1420
Mr  Gerlach van Ghemert, kanunnik in St Oedenrode en investiet van Vucht St Peter.

F539v namenindex stad
Liesbeth en Gertruud dochters van Henrick van Gemert

R1192 1420-1422

R1192 f1v dd oktober 1420
Gerlach van Ghemert bezit o.a. molens, tienden, jurisdicties, renten en pachten in Geffen.

R1192 f19 dd 19-12-1420 Gemert
Joffr Heilwig weduwe Goyart van Erpe en haar zoon Goossen
Lucas van Erpe Geerlingszn

1 R1192 f112 dd 31-3-1421 Gemert
Goyart van Ghemert belooft aan een sekretaris t.b.v. Claes Steenwech een pacht van 50 mud rog Bossche maat op Philippus en Jacobus in Den Bosch te leveren uit al zijn goederen en pachten in Ghemert

R1192 f130, 130v dd 16-4-1421 Gemert
Joffr Heilwig weduwe Goyart van Erpe en Goossen haar zoon, ontvangen van Lana vrouw van Albert Jegher ….. voorheen behorend aan Goyart van Erp en aan Heilwig …….
Joffr Heilwig voornoemd het vruchtgebruik van haar goederen gelegen in Ghemert ter plaatse Int Gemund bij de plaats genaamd Gemerder Geweer tussen de gemeint van Gemert aan alle zijden welk land ….. , overgedragen aan Goossen haar zoon uit het deel van Goossen Cnode ..
… Goossen voornoemd een kamp land verkocht aan Goyart van Gemert, ….  onmondige broer Goyart
Geerling Cnode nat zn w Geerling Cnode dd 17 april
Verder geldbedragen van wijlen Goyart aan joffr Heilwig ??
genoemde joffr Heilwig het vruchtgebruik in een stuk land genaamd Die Diedewech gelegen in Erp ter plaatse Op Heze tussen Arnt Stiphout enerzijds en de kinderen van wijlen Heynman Lonijns anderzijds met de gracht tussen genoemd stuk land en het erf van Arnt Stiphout welk stuk land Goossen genaamd Cnode zn w Gerlacus voorheen van Leunis zn w Peter van Erpe in pacht verwierf overgedragen aan Goossen haar zoon
genoemd stuk land overgedragen aan Dirk zn w Jan Roverssoen soen
Geerling Cnode nat zn w Gerlacus Cnode

R1192 f137 dd 24-4-1421
Hubrecht van Ghemert zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert belooft aan zijn broer Emont en zijn zuster Swenelt 100 engelse nobel te betalen op aanmaning.

R1192 f140 dd 2-5-1421 Gemert
Pacht Die Eeldonc
Adam Audehaze x Margriet dt w Henrick die Leeuwe
Hubert van Gemert Emontssoen nat zn w Dirck van Ghemert en zijn broer Emont

R1192 f143 dd 5-5-1421 Gemert
Goyaert van Ghemert boven alles Jan Dachverlies en Heer Jan van Opstal alias van den Grave (in de marge: investiet Reynier van Aernhem kannunnik van Luik voor de kerk van bakel en Deurne) overgedragen aan Claes Steenwech en zijn broer Henrick voor de schepenen van Den Bosch

Tienden van Gemert
Henrick van Hal (pachter van Goyart van Ghemert)
Willem Henrick Maessoen en Wautgher Art Maessoen, geburen van Gemert
tienden van Bakel en Deurne

R1192 f144v
Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert

R1192 f150 dd 10-5-1421 Gemert
Claes Steenwech een erfpacht van 25 mud rogge maat van Den Bosch welke pacht Goyart van Gemert gaf aan meester Marten van Zomeren ten behoeve van Claas Steenwech uit alle goederen van Goyart van Gemert, overgedragen aan Dirk nat zn Wouter Spierinc van Gemert

R1192 f188 anno 1421
Henrick nat zn van Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert en van Katherijn Henrix Kepken

R1192 f201 dd 17-7-1421
Aert nat zn w heer Aert van Ghemert, priester, geeft zijn goederen in Scijnle over aan Gerit vanden Ecker.

R1192 f206v, 207 dd 24-7-1421 Gemert
Heer Ywaen van Cortenbach provinciaal van de Balije vande Biezen verkoopt namens de Duitse Orde aan een secretaris t.b.v. Deynalt van Vladeracken van Aerle een pacht van 10 mud Helmontse maat op lichtmis uit een erfpacht van 18 mud rogge welk deel Gerard Steenbecker betaalt aan heer Ywan uit een hoeve met toebehoren in de parochie Aerle bij die Hoevel, die Gerard voorheen in pacht kreeg van heer Ywan; alsmede uit twee hoeven tot genoemde orde behorend in de parochie Bakel ter plaatse op Grotel en op Middelscoet, waarin Lodewijk die Molner woont en uit de andere hoeven, goederen, tienden, cijnsen, renten, pachten van de Duitse Orde in het gericht Gemert en elders.
Ywan verklaart ontvangen te hebben van heer Claes van Liemde, vicaris van Aerle, 200 franse kronen. Ywan kan die pacht lossen met 200 kronen.

Heer Ywan van Cortenbach voornoemd belooft aan Gerit Jacops van Holaer een lijfrente van 4 mud rog Bosche maat, zolang Gerit leeft half op lichtmis, half op St Jacobus uit de woning der Duitse Orde te Vucht en uit alle landerijen en erven daarbij behorende, en uit alle andere goederen etc der Orde in Vucht, Ghemert en elders.
Jan van Holaer zal die pacht., beuren zolang hij en Gerit leven. Heer Ywaen verklaart ontvangen te hebben voor die lijfpacht 60 franse kronen.
Heer Ywan kan die pacht binnen 5 jaar lossen met 60 kronen.

Heer Ywan voornoemd belooft aan Luytgard dt w Jan van Aernhem een lijfrente van drie mud rogge Bossche maat ….

R1192 f206v dd 27-7-1421
Heer Ywaen voornoemd belooft aan Bertout zn w Henric vanden Dael een lijfpacht van 3 mud rog Bossche maat op lichtmis als voor. Hij kan lossen met 45 franse kronen.

Heer Ywaen verkoopt aan een secretaris t.b.v. Jan Jans Templer van Aerle zn w Jan van Aerle een pacht van 2 mud rog Helmontse maat op lichtmis uit een hoeve behorend tot de genoemde orde in de parochie Bakel (hierboven is toegevoegd: in het gericht van Gemert) op Grotel die Ansem Goossens soen in tijdelijke pacht heeft en uit andere goederen in het gericht van Gemert en in de parochie Vucht en uit andere goederen in andere dorpen en in de stad Den Bosch. Losbaar met 40 franse kronen.

R1192 f207 dd 27-7-1421
Heer Ywaen belooft aan Margriet nat dt w heer Jan Ghijskens een lijfrente van 14 franse kronen, half op lichtmis, half op St Jacobus, zolang zij leeft uit woning in Vugt etc Losbaar met 140 kronen.

Heer Ywaen belooft aan Goyart nat zn heer Dirck van Geldrop nat zn w Goyart van Geldrop, priester, een lijfrente van 10 franse kronen op St Geertruyt zolang Goyart leeft, uit 4 hoeven in Grotel. Losbaar met 100 kronen.
Eveneens lijfrenten van 10 franse kronen aan Margriet, Heylwich en Katerijn, nat dochters van heer Dirck van Geldrop (elk).

Heer Ywaen van Cortenbach, provinciaal etc, belooft aan Jan Ghijsbrechts van Liemde een lijfrente van 4 franse kronen zolang Jan leeft, als voor op St Geertruyt. Heer Claes van Liemde zal die rente beuren.
Heer Ywaen belooft aan Deynalt, nat zn heer Claes van Liemde en van Margriet Aert Leyten van Rixtel, een lijfrente van 4 franse kronen als voor. Heer Claes heeft het vruchtgebruik hiervan.

R1192 f214
Gerit Vos, grootvader van Hubrecht van Gemert had vroeger een huis in de Orthenstraat in Den Bosch.

R1192 f220 anno 1421
Kathelijn nat dt van Hubrecht van Ghemert, zuster van Orthen in Den Bosch en bestuurster van het gasthuis, gesticht door heer Jan van Orthen.

R1192 f278v anno 1421
Mr Gherlach van Ghemert, kanunnik in St Oedenrode

R1192 f313 Gemert
Art zn w Willem vander Donck geeft in erfpacht aan Emont zn w Dirck van der Espdonc de helft van een schuur met de grond en een stukje hof in het gericht van Ghemert op Espdonck naast een erf van Jut en Met vander Espdonck en Henric vander Espdonc; en 1/3 deel van een stukje bouwland aldaar en 1/3 deel van den Bogartsacker aldaar; en ¼ deel in het broekland “dat hoefken” aldaar, om 10 lopen rog Gemertse maat op lichtmis. En de lasten: 1/5 deel der grondcijnsen aan de heren van Gemert.
Zie Bakel

R1192 f315v en 426 namenindex
Mr Geerling van Gemert

R1192 f346 Gemert dd 1-6-1421
Everard zn w Dirk van Haen (Haenle?) heeft verkocht aan Jan zn w Willem van Lanchuys een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert te betalen uit een akker genaamd den Rijtacker in Gemert tussen Mathijs Heynensoen enerzijds en Willem die Volre anderzijds strekkend van Henric Artssoen tot aan de gemene weg

R1192 f 380v
Florens van Ghemert zn w Jan nat zn w Jan vander Vyveycken een erfpacht van een mud rogge maat van Helmond jaarlijks te betalen in Aarle uit goederen van Jan zn Lambert wijlen Gherits vanden Viveycken vanwege de dood van van wijlen Arnt zijn broer? zoon wijlen Gherit voornoemd
Een pacht van genoemde Florens, daarvoor van Florens wettige zoon van wijlen Jan vanden Viveycken
Ten behoeve van Margriet, Heilwich en Katharina nat dts van Dirk van Geldrop priester nat zn w Goyart van Geldrop en van een zekere Karola genaamd Kaert ….

R1192 f380v anno 1421
Heer Dirk van Gheldrop priester zn w Goyart van Gheldrop een erfpacht van 12 mud rogge maat van Gemert van een erfpacht van 15 mud rogge …. (nog meer) …
Jan van Ghemert zn w Jan van Ghemert
Uit hoeve tgoet Ten Waude in het gericht van Ghemert tussen bij de plaats genaamd die Voirt yne tussen het erf van Rutger Wauters van Eenswinckel aan de ene kant en tussen de gemeynt van Gemert aan de andere kant strekkende met een eind aan het erf van de Heren van Gemert en met het andere eind aan de gemene weg genaamd De Voert Yne
En uit weiland gelegen in die gemeyn beemde en uit twee lopense land in die Haghe
Jan van Ghemert voorheen van Dirk voornoemd voor het deel dat hij had van Mechteldis dochter van Mercelis vander Dozeldonc zolang Mechtildis zal leven….

R1192 f381 dd 21-10-1421 Gemert
Goyart van Ghemert zn w Dirck verkoopt aan Willem van Merchsel Janszn een beemd in het gericht van Gemert in die Campen tussen het erf van Wouter Spierinc van Gemert aan de ene kant en tussen het erf van Gooswijn Cnode aan de andere kant strekkende met een eind aan overige goederen van Wouter Spierinc en Goyart voornoemd en met het andere eind aan erven van de kinderen van Gevard van Strybosch.
Hubert van Ghemert zn van Emont nat zn w Dirck voornoemd, ziet af van vernadering
Willem Janssn van Merchsel belooft aan Emont zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert een pacht van 10 mud rog Bossche maat op lichtmis uit al zijn goederen in Gemert.

R1192 f381 Gemert
Goyart van Erpe nat zn w Art van Erp en Jan die Visscher
Goyart van Gemert een geldbedrag

R1192 f381
Goyart van Gemert aan Jan die Visscher 111 mud rogge maat van Gemert … binnen de palen van Gemert aan de huizen van pachters van genoemde Goyart ter plaatse aan het Gemerder Geweer op de rivier de Aa ….

R1192 f381
Willem van Merchsel zn Jan van Merchsel ten behoeve van Emond van Gemert zn Emond van Gemert nat zn Dirk van Gemert moet betalen aan Emond voornoemd een erfpacht van 10 mud rogge maat van Den Bosch uit roerende en onroerende goederen en pachten van gemoemde Willem in Gemert

R1192 f386v, 387
Katherijn nat dt van Hubrecht van Ghemert bij de zusters van Orthen in den Bosch.

R1192 f390
Margriet weduwe van Hubrecht van Ghemert
Emont is een nat zn van voornoemde Hubrecht.

R1192 f404 anno 1421
Mr Gerlacus van Gemert, kanunnik te St Oedenrode en zijn zuster Beel, kinderen van wijlen Jan van Ghemert.
Het goed Ten Broeck van wijlen Jan van Gemert in Hees

R1192 f416v 22-1-1422
Jan en Gerit, broers, kinderen van wijlen Dirck van Boerdonc twee bunder beemd welke Goyart van Lanckvelt gelegen in de parochie Beke bij Aerle ter plaatse In Leke tussen wijlen Lucas van Erp van Bobnagel enerzijds en Goossen vanden Berghe anderzijds van welke twee bunder beemd genoemde Jan en Gerit een helft voorheen .. voorheen Jacob van Kigloe man van Katharina dochter van wijlen Goyart van Lanckvelt en .. voorheen Willem en Aleyt kinderen van wijlen Henric zn w Goyart van Lancvelt verworven hadden, erfelijk overgedragen aan Jan zoon van Aert Snoex soen van Boerdonc
Dirck Goyarts van Bel van Erpe

R1192 f438 dd 7-2-1422 Gemert
Gerit van Eyck priester, een stuk weiland genaamd een eeussel gelegen in Gemert achter de plaats genaamd Den Rulle tussen erf van de kinderen van wijlen Arnt Vonderman aan de ene kant en het erf van wijlen Jan Maessn en meerdere anderen aan de andere kant strekkende van erf van Barnier genaamd Nyerken tot het erf van wijlen Jan Maessn
Verder een stuk akkerland genaamd Die Scerpacker ter plaatse genaamd op die Cranenbraken met toebehoeren tussen de gemene weg aan beide zijden gelegen strekkende van een stuk akkerland genaamd die Rulacker tot aan de gemene weg. Welke stukken weiland en akkerland met toebehoren Jacob van Strijbosch zn w Gevart en Jan zn w Jan Lodeneve voorheen van Heer Dirck van Geldrop, priester in pacht hielden.

R1192 f449 dd maart 1422
Jonkvr Margriet, weduwe van Hubrecht van Gemert, geeft aan haar schoonzoon Aert Wolfaerts en diens dochter Johanna haar tocht in de goederen van Gerlach van Gemert (welke goederen Hubrecht gerechtelijk gekocht had van Aert Grootart)
Aart en Johanna geven die goederen over aan Jan Willem Kepken. Ze beloven Mechtelt dt van Margriet en Hubrecht afstand daarvan te laten doen, zodra zij mondig is.
Jan Willem Kepken belooft aan Mr gerlach van gemert 400 engelse nobelen te betalen op aanmaning van Mr Gerlach.
Hector Specier zn w Amelis Specier had de hoeve tguet te Broecwijc (van wijlen Jan van Ghemert, vader van mr Gerlach van Gemert) te Hees gekocht van mr Gerlach van Gemert.
Jan W Kepken belooft aan Hector Specier waarborg betreffende deze hoeve.

R1192 f451v dd 16-3-1422
Mr Gerlach van Gemert (die de hoeve tgoet Te Broecwijc van w Jan van Gemert te Heesch verkocht had aan Hector Melissn Specier) belooft aan voornoemde Hector te waarborgen etc.
Als Mechtelt Willem Zoetart afstand doet van die hoeve zal Mr Gerlach vrij zijn van die waarborg.

R1192 f451v dd 24-3-1422
Willem Brant Rover, Jacop van Gheel, Goyart Berwout en Tielman vanden Doren beloven aan jonkvr Margriet, weduwe van Hubrecht van Ghemert, 200 franse kronen, 100 blauwe kronen, en 100 a.. guldens te betalen op anmaning van Margriet.
Gerlach van Ghemert en zijn oom mr Gerlach van Ghemert beloven de voornoemde belovers schadeloos te houden.
Gerlach van Ghemert belooft aan Mr Gerlach van Ghemert 4000 engelse nobelen te betalen op aanmaning van mr Gerlach.
Gerlach belooft Margriet schadeloos te houden van alle geldsommen die Hubrecht voor zich en namens Gerlach beloofd had aan wie dan ook.

R1192 f452 dd 16-3-1422
Jonkvrouw Beel, weduwe van Willem Zoetart, verklaart dat zij en haar man sedert 20 jaar geen recht gehad hebben in het goed Broecwijc van wijlen Jan van Ghemert te Hees.

R1192 f452v dd 24-3-1422
Gerlach van Ghemert en zijn oom mr Gerlach van Ghemert en hun borgen Willem Brant Rover, Aert van Bladel, en Willem Weghen beloven aan jonkvrouw Margriet, weduwe van Hubrecht van Ghemert, 200 franse kronen en 200 arnemse gulden, half met pasen a.s. en half met pasen over een jaar.

R1192 f458v dd 22-4-1422 Gemert
drie kwart van de wei van Jan Serijs op Espdonc in Ghemert tussen erf Jan van Gemert alias van Mallant aan een kant en tussen het gemene water de Aa aan de andere kant strekkende van erf Henric van Espdonc tot het erf van Jan van Beke (Leke?)
Jan van Baex x Bertha dt w Jan Serys
Jan zn w Willem Barnierssn
De hoeve Ten Paecke (Raecke?) in Nysterle
Jan van den Yne
Jan van den Grave
Libbert zn w Jan Serys
Jan van Baex draagt een vierde deel over aan Gooswijn nat zn Lucas die Fray

R1192 f482 dd 4-4-1422
Gerlach van Ghemert verkoopt aan Jan Sampson een pacht van 16 mud rog op lichtmis Bossche maat uit een tiend van Nystelre, uit een tiend te Geffen, uit een windmolen in Geffen, en het maalrecht uit 6 morgen land in Roesmalen op Cleyn Nuwelant en uit al zijn andere hoeven, landen, beemden, weiden, cijnzen, rechten, pachten, en uit al zijn andere leen- cijns- of allodiale goederen.
Zijn oom mr Gerlach van Ghemert belooft ook die pacht te waarborgen. Gerlach zal Jan in die pacht vesten ten overstaan van de leenheer waarvan de leengoederen afhangen (Geffen is een Empels leen).

R1192 f494 dd 3-7-1422
Droghemanscamp
Melis die Rademeker zn w Melis van der Hostat
Meeus van Meerlaer

R1192 f527 dd 25-8-1427 Gemert
Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan (dat is Jan Fyssienzoon van de Mortel, JT), ziet af van vernadering van een pacht van 3 ½ mud rog uit goederen in Gemert. Rover zn w Dirck Rover van Rijsbergen had die pacht verkocht aan Goyart van Ghemert.
Jan van Gemert alias van Mallant zn w Jan van Ghemert (is een verwant van Rolof en w Emont zonen van w Dirck Rover van Rijsbergen).

R1192 f531 dd 13-7-1422 Gemert
Willem van Merchsel zoon van Jan van Mercschel in afwezigheid van Matheus zn van Henrick Quedens uit huis en hof en aangelag in Gemert tussen genoemde Willem enerzijds en Peter Hermans Katelijnensoen anderzijds strekkende van Wynric Mariensoen tot de geene weg, welk huis en hof en aangelag genoemde Matheus voorheen van Jan Willem Conincx soen verwierf

R1192 f531v dd 11-7-1422 Gemert
Wouter Spierinc van Ghemert draagt over aan Henrick Moedels investiet van Eesscheren …. drie mud rogge maat van Gemert

R1192 f543 dd 2-8-1422

Jan van Gemert zn w Jan van Gemert een erfpacht van een mud rogge maat van Someren welke pacht Henric zn w Willem genaamd Abensoen betaalt met lichtmis in Someren uit huis, hof en aangelag in Someren tussen de kinderen van wijlen Jan genaamd Han Claessoen aan beide zijden en strekkende van de openbare weg tot Bartholomeus Gevarts en zijn medeerfgenamen; item uit een stukje grond in Someren tussen broers en zusters van genoemde Bartholomeus enerzijds en de kinderen van genoemde Han Claessoen anderzijds strekkende van Dat Brucxken tot aan Bartel voornoemd; item uit een stuk rogland genaamd Dat Dijcstuc oftewel Die Dyckacker in Someren ter plaatse genaamd Hozy tussen Gerit zn w Art vander Hostat aan beide zijden strekkende van genoemde Gerit tot aan een erf behorend tot de hoeve genaamd tgoet Te Vorser; bovendien uit het deel van Bathe zus van wijlen Marcelis Claessoen vanwege de dood van de genoemde Marcelis in een akker met een klein stukje daaraan, gelegen in Someren tussen de kinderen van wijlen Han Claessoen enerzijds en Deynalt Sanderssoen anderzijds welk huis en hof en stuk land en de delen voornoemd genoemde Henrick zn w Willem voornoemd voorheen van Jan van Gemert in erfpacht voor de genoemde pacht verwierf, overgedragen ten behoeve van Dirck van den Ravenacker

R1192 f551 dd 7-9-1422 Gemert
Roelof Rover zn w Dirck Rover van Rijsbergen drie zevende deel van een erfpacht van drie mud rogge maat van Gemert van een erfpacht van vier mud rogge te betalen uit erfgoederen van Dirk Jan Roverssoen vanwege de dood van wijlen Emont zijn broer gelegen binnen de palen van Gemert van Jan Rovers soen, welke pacht van 4 mud rogge wijlen Dirk zn w Jan Roverssoen moet betalen aan Dirk den Rover zijn bloedverwant van Rijsbergen uit de erfpacht van 3 mud voornoemd en van genoemde drie zebende deel aan Peter en Dirk broers van de voornoemde Roelof, erfelijk overgedragen aan Goyart van Gemert

R1192 f551 dd 7-9-1422 Gemert
Jan van Ghemert alias van Mallant zn w Jan van Gemert draagt over aan voornoemde Goyart wat Peter die Rover zn w Dirck die Rover van Rijsbergen en de erfgenamen van wijlen genoemde Rover zoon van wijlen Dirk de Rover van Rijsbergen en de erfgenamen van wijlen Dirk de Rover zijn broer … twee zevende deel en een erfpacht van 3 mud…
Genoemde Roelof een erfpacht van een halve mud rogge maat van Gemert aan de tafel van de H Geest van Rijsbergen behorend, en een erfpacht van 4 mud rogge erfelijk overgedragen aan Goyart voornoemd.
Jan van Gemert draagt over aan Goyart voornoemd.. Tafel vd H Geest van Rijsbergen

R1193 1421-1422

f31 dd 20-12-1421 Gemert
wijlen Art Pauwelszoon vanden Venne (zie Dinther)

R1193 f44v Gemert
Aen den Mortel
Floris zn van Jan van Vijve Eycken
Heer Dirck van Geldrop investiet
Henrick vander Locht van Ghemert zn w Art Stansen
Goyart, Margriet, Heilwig en Kathelijn zijn nat kinderen

f46
Hubrecht nat zn w Emont zn w Jan van Ghemert x Margriet (weduwe Jan Sprengs) beloofden vóór 1422 een cijns aan Mathijs Bac vanden Molengrave uit huis, Den Bosch

f82 dd 30-3-1422
Aert Willems vander Donck geeft ten erfcijns aan Emont zn w Dirck van Espdonc de westhelft van een schuur met de grond in het gericht Ghemert ter plaatse geheten Espdonc en een stukje hof achter de schuur en ¼ deel van een wei-euselken aldaar; en een 1/3 deel van een stuk land ; 1/3 deel van de Boghartsacker om 5 zesteren rog Gemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen.

f94
Jonkvrouw Margriet (zuster van Henrick Heyme) weduwe van Hubrecht van Ghemert.

f98
Emont nat zn w Hubrecht van Ghemert, broeder van Leprozenhuis ter Eyendonc bij Den Bosch

F99v namenindex
Heer Geerling nat zn w heer Geerling van Ghemert priester

f120
Dirck nat zn van Wouter Spierinc van Ghemert zn w Dirck van Ghemert.

f170v dd 9-1-1423
Jacop van Dommelen heeft opgedragen aan Hubrecht van Ghemert, nat zn w Emont van Ghemert, 20 gulden (van 9 brabantse buddregher), welcke aan Jan die Smyt van Bucstel beloofd waren door heer Gerlach van Ghemert, priester, investiet van Hellu, en door Aelbrecht Buc van Lyt, diens schoonbroer.

f200v
Hubrecht zn w Emont zn w Dirck van Ghemert (huis te Geffen)

f346
Hoeve tgoet Te Waude bij die Voertdyne
Jan Janss van Ghemert had die hoeve in erfpacht gekregen van heer Dirck van Geldrop, priester, nat zn w Goyart van Geldrop. Lossing van 5 mud rog van de 15 mud rog. Vroeger was al 6 mud afgelost.

R1193 1421-1422 f411v  dd 3-8-1423 Gemert
Heer Ywaen van Cortenbach, commandeur
zie Arlebeke

R1193 f429 dd 4-9-1423
Dirck van Ghemert, bontwerker, heeft opgedragen aan zijn kinderen Jan en Liesbeth verwekt uit wijlen Aleit Aert Carper, zijn vruchtgebruik in alle goederen die hij geërfd had van zijn ouders in het gericht Ghemert
Jan en Liesbeth geven die goederen over aan Aert nat zn van Ywan Godevartssn.
Jan en Geertruyt, kinderen van w Henrick van Ghemert, snijder, zn w Jan Fyssien doen daarvan afstand t.b.v. Aert Ywan Godevartss.
Jan en Geertruyt, kinderen van w Henrick van Ghemert, en Jan nat zn w Henrick van Ghemert, hun nat broer, beloven aan Aert dat zij Lijsbeth, hun zuster zodra die weer in het land is, afstand daarvan zullen laten doen.

R1193 f430v Gemert
Dirck van Ghemert, bontwerker, tocht uit goed van zijn ouders en grootouders in Ghemert aan zijn kinderen: Jan en Liesbeth kinderen van Dirck voornoemd en w Aleit dt w Art Carper
wijlen Jan Fyssien
Art nat zn Ywaen Godevaertssoen

R1193 f430v dd 4-9-1423 Gemert
Jan en Gertruud kinderen w Henrick van Ghemert, snijder, zn w Jan Fyssien
en Jan nat zn van Henrick van Ghemert en Liesbeth zuster van Jan en Gertruud, die buitenlands is.

F448 namenindex
Jan van Gemert zn w Jan en gehuwd met joffr Margriet dt w Hogart van Bruheze

F471 en 501v namenindex
Jan van Gemert zn w Jan

F520v en f166 namenindex
Hubert nat zn w Emont van Gemert

R1194 1423 – 1424

f38v dd 31-1-1424 Gemert
Pantelaer
Willem van Mertsel
Willem Kaerle
Jan Bloemendael zn w Sophie Kepkens

f45 dd 22-11-1423 Gemert
Aert zn w Jan Loyvens
Evert zn w Aert vanden Vossenberch
Jan die Langhe en zijn zuster Hadewig
hun kleinzoon (nepos) Henrick
Henrick zn w Henrick sLanghensoen

f75 dd 8-4-1424
Jan zn w Michiel vander Espdonc x Margriet Boudewijn Claes vande Water draagt op aan mr Jan Balkensoen 1/8 van 1/3 deel en 1/8 van 1/3 deel in een hoeve te Vught afkomstig van Agnes Reyner Willems van Erkel.

f 79
Geerlach van Ghemert, man van jonkvrouw Margriet Willem van Nuwelant, bezit het kasteel van Nuwelant, een tiend te Geffen en een windmolen in Geffen.

f95
Jan Janss van Bruheze x jonkvrouw Sophie dt van Goyart Dirx van Ghemert.

R1194, f109
Mr Gerlach van Ghemert, zn w Jan van Ghemert, is een bloedverwant van jonkvrouw Mabelia Jan Elyasdochter (warsch + vóór 1424), weduwe van Leunis van Lancvelt.

R1194, f123 dd 29-6-1424 Gemert
Willem Fyensoen (in origineel doorgestreept) zn w Willem Barnierssoen heeft opgedragen aan Michael die Cuper zn w Jan 7 lopense en 17 roeden akkerland met toebehoren in het gericht van Gemert tussen het erf van de heren van Gemert en Maes Scrivers enerzijds en een waterloop genaamd die Doergrave anderzijds strekkende van een gemene steeg (a communi vico) tot aan de Oudestraat (ad Antiqua Strata).
Willem had die akker in pacht gekregen van Dirk van Berchhuzen commandeur van Gemert, met goedvinden van heer Reynalt van Huzen, commendator van de Biesen.

R1194, f134v dd 18-3-1424
Everart zn w Dirck van Haenel man van Belia dt van Henrick Queden en van w Belia dt w Jan Kaerlis vanden Panttelaer, verkoopt aan Luytgart Henrick Quedensdochter ¼ deel in beemden afkomstig van Henrick Queden, in de parochie Bakel in het gericht van Ghemert in die gemeyn campen.
dd 28-3-1424: Everart aan Luytgardis 12 goudgulden t.b.v Jan die Molner

R1194 f141 dd 10-7-1424
Lijsbeth, Geertruyt, en Jan, kinderen van w Henrick van Ghemert zn w Jan Fyssiensoen vanden Mortel, geven in erfpacht aan Aert Ywan Goyartssoen ¼ deel in een hoeve afkomstig van Jan Fyssiensoen in de parochie Bakel in het gericht van Ghemert aenden Mortel, om 2 mud rog Gemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijns. Aert kan die pacht lossen met 24 franse kronen per mud.

R1194, f178 dd 10-2-1424 Gemert
Ansem zn w Henrick Maessn een huis, hof en aangelag in Gemert tussen een waterloop genaamd die Beke enerzijds en Jan Gelremans erve anderzijds strekkende van de gemene weg tot de weduwe van de genoemde Ansem, verkocht aan Daniel van Ricarsvoirt

R1194 f200v dd 6-7-1424
Jan van den Kelre koopt op 6.7.1424 van
Emond die Roede zn. van wijlen Hendrick die Rode van Erpe verkoopt een huis, erf en tuin gelegen in de parochie van Erp bij een dijk genaamd Die Riedijck tussen het goed van de natuurlijke kinderen van Jan van Broechoven investiet van Erp aan beide zijden, aan Jan van den Kelre zn w Leunis van den Kelre inclusief een erfpacht van 2 mud rogge maat van Den Bosch, welke erfpacht Michiel van Espdonc beloofd had te betalen aan Jan zn. van wijlen Hendrick die Roede, te leveren uit een hoeve van wijlen Hendrick die Roede gelegen in de parochie van Uden ter plaatse op Boekel, alsmede uit een mudsaet land gelegen aldaar, welke erfpacht Emond van Hendrick die Roede zn. van wijlen Hendrick die Roede had verworven

R1194 f227 5-7-1424
Everaert zn w Dirck van Hanelt
Aan Willem de Bever 23 gulden (florenos) 36 gemeyn placcen

R1194 f277v, 1424
Everart Dircks van Haendelt aan Henric zn w Jan vande Panthelaer een Arnemse gulden

R1194 f280v 17-2-1424
Jan van Verlaer zn Henric vander Heze man van Luytgard dt w Aert Wouterssoen van Nysterle
Het vierde deel hem toebehorende vanwege de dood van dezelfde Luytgard in een akker ter plaatse Vorstenbosch tussen (….) erfelijk verkocht aan Wolter zn w Jan Wouterssoen

R1194 f290 dd 27-4-1424
Peter zn w Emont nat zn van Dirck van Ghemert heeft opgedragen aan zijn broers Emont en Hubrecht alle goederen waar ook gelegen, die hij geërfd heeft van zijn vader Emont, zijn moeder Mechtelt, van zijn broer Jan en van zijn zuster Mechtelt.
Genoemde Peter Emont Dirx van Ghemert … … twee mud rogge welke wijlen Emont aan dezelfde Peter en zijn vrouw Hylla

R1194 f290
Jan Buscer en Jan van Hellu nat zn w Emont Rover van Hellu

R1195 1424 – 1425

R1195 (1424 – 1425) f28v Gemert
Willem zn w Jan van Rietvoirt
Aert zn w Henrick zn w Mathijs Boemssoen
(ook Bakel)

R1195 (1424 – 1425) f69v dd 9-12-1424 Gemert
Corstiaen zn w Henrick Scoenmans
Melis nat zn w Henrick van Espendonc
wijlen Liesbeth dt w Henrick Scoenmans

R1195 (1424 – 1425) f84 dd 27-2-1425 Gemert
Die Deel
Jan nat zn w Heer Ansem zn w Marcel Arts, priester, aan zijn broer
Ansem nat zn w heer Ansem

R1195 (1424 – 1425) f106 26-1-1425
Willem van Engelen alias van Rietvort, zoon van wijlen Jan van Engelen heeft de penningen beloofd om een stuk akker- en moerland terug te kopen in de parochie Bakel in de jurisdictie van Gemert tussen het erf van Ansem van Scerpenberch enerzijds en tussen de openbare straat anderzijds strekkend van het erf van Ansem naar de gemeint van Gemert, welk stuk land Jan van den Zande zoon van wijlen Jan van de Zande voorheen van Ansem, zoon van wijlen Art Mychielssoen verworven had.
De ander is geweken en heeft opnieuw overgedragen

R1195 (1424 – 1425) f109
Hubrecht van Ghemert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert

R1195 (1424 – 1425) f123v dd 5-7-1425 Gemert
Heer Ywaen van Cortenbach, lantcommandeur vanden Biessen, verklaart onder ede dat de hoeve “tgoet Tot Espdonc” in Ghemert leenroerig is aan de Duitsche Orde; dat Goyart van Ghemert leenhulde heeft gedaan aan hem (heer Ywan) voor die hoeve en nu die hoeve in bezit heeft.
Jan Janss van Ghemert en Henrick van Vinckel leenmannen van heer Ywan of van de Duitse Orde verklaren onder ede hetzelfde.

R1195 f123v dd 5 juli 1425 ???
Aleydis weduwe van wijlen Matheus Jans Smolnerszoon, zoon van wijlen Hendrik van Espdonc heeft erfelijk overgedragen aan haar dochter Engel . . . .(en weer overgedragen aan . . . Keteleer?) het vruchtgebruik dat aan genoemde Matheus en haarzelf toekwam in de erfgoederen die genoemde wijlen Matheus bij de dood van wijlen Theodericus van Espdonc als erfenis ten deel waren gevallen en gelegen waren tussen de parochies van Uden en Gemert ter plaatse geheten Boekel en Espdonc en elders.

R1195 (1424 – 1425) f137v dd 13-8-1425 Gemert
Die Deel
Ansem nat zn w heer Ansem zn w Marcel Artssoen
Aert vanden Loe zn van Henrick van Reppel
Jan nat zn w heer Ansem
Henrick van Reppel

R1195 (1424 – 1425) f193 dd 21-5-1425
Geerlach van Ghemert man van jonkvrouw Margriet dt w Willem van Nuwelant heeft opgedragen aan Hubrecht zn w Emont van Gemert nat zn w Dirck van Gemert, land in Roesmalen op Heze en 2 stukken land in Nuwelant in Wilshuyzen (Willem van Nuwelant had die landerijen verkregen van 12 personen)
Geerlach van Ghemert doet t.b.v. Hubrecht voornoemd afstand van een hofstad en aangelag, Roesmalen op Heze.
Geerlach verkoopt aan Hubrecht 4 houtland Roesmalen op hoge Nuweland bij die Donc aan Hovedijc (afkomstig van Willem van Nuwelant)

R1195 (1424 – 1425) f175v
De Heymse of aude tienden te Vechel zijn leenroerig aan het leenhof te Geffen
Zij hangen te leen van Gerlach van Ghemert, man van de Vrouwe van Geffen.

R1195 (1424 – 1425) f195v dd 1-6-1425 Gemert
Willem zn w Peter Claessoen
Jacop Gielissn die Cuper

R1195 (1424 – 1425) f211v dd 20-3-1425
Mr Gerlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter,
Emont van Ghemert nat zn w Hubrecht van Ghemert maakt bezwaar tegen verkopingen van goederen van Gerlach van Ghemert, Mr Gerlach van Ghemert, Willem Brant Rover, Willem Wegen, en Aert van Bladel

R1196 1426- 1427

R1196 f19
Dirk van Gemert zoon van wijlen Dirk van Gemert
Jan Aelbrechs
Verpachting van een molen in Maren?
Uitgebreide tekst

f22v dd 30-12-1426
Jacob zn w Gevart van Stribosch ten behoeve van Jacob zn Egidius (Gielis) Cuper betaalt erfelijk 25 mud rogge maat van Den Bosch te leveren in Den Bosch uit goederen en pachten in de parochie Bakel ter plaatse Mylheze en Gemert of elders

R1196 f130 dd 14-6-1427
Jan en Hubrecht zns w Michiel van Espdonc, Thomas vander Vest en Wautgher, zns w Aert Maessoen; Jan zn w Goossen vander Meer, man van Hadewich Aert Maess dochter; Goyart Kaerle, man van Aef Aert Maess dochter; Wautger zn w Dirck vander Espdonc en Aert Bathensoen van Vechel, man van Aef Dirx vander Espdonc, verkopen aan Claes zn w Peter Claes t.b.v. diens zuster Margriet 2 buunder beemd genaamd Die Dootswech in de parochie Uden t.pl. geh. op Boekel tussen het water genaamd die Aa enerzijds en het genoemde Henrick anderzijds strekkende van erfgoed van voorheen Arnold de Ghuynser tot aan de beemd genaamd de Aabeemd. Verder 2 stukken bouwland genaamd Berthelmans Hove aldaar, waarvan het ene gelegen was tussen erfgoed van Elisabeth Hendriks van den Runnen en haar kinderen aan de ene zijde en erfgoed van de kinderen van wijlen Dirck van Espdonc de andere zijde, het ene eind de openbare weg en het andere eind het erfgoed van de kinderen van genoemde  wijlen Theodericus van Espdonc  en het andere tussen erfgoed van Luppert van Eijk aan de ene zijde en erfgoed van de kinderen van wijlen Petrus de Goede aan de andere zijde, het ene eind het erfgoed van reeds genoemde Elisabeth, het andere eind erfgoed van Elisabeth vanden Arendnest en haar kinderen.

Claes Peter Claes belooft aan de verkopers dat hij zal zorgen dat zijn zuster Margriet binnen 8 dagen afstand zal doen van alle erven en erfgoederen in Gemert, waarin Henrick vander Espdonc overleden is en waarin Margriet, die weduwe is van Henrick vander Espdonc, het vruchtgebruik gehad heeft, alsmede van alle beesten en haaflijke goederen in de hoeve (van Henrick) op Espdonc in Gemert.

R1196 1426 – 1427 f173v (aen den Mortel)
Peter zn. w. Ludeken vanden Ham X Geertruud dr. w. Henrick van Gemert zn. w. Jan Fyssien vanden Mortel, (en haar suster Liesbeth)
Aert zn. Ywaen Goyartssoen. 10 juli 1427

F203 namenindex
Jan van Strijbosch

f203v dd 4-7-1427 Gemert
Wouter Spierinc van Ghemert belooft aan zijn nat zn Dirck 200 franse kronen te betalen na de dood van Wouter en diens vrouw Ysentruyt.
Als Dirck die 200 kronen ontvangen heeft moet hij daar binnen een jaar erfgoederen in stad of meijerij van den Bosch voor kopen. Sterft Dirck zonder wettige kinderen achter te laten dan komen die goederen aan de erfgenamen van Wouter.
Goyart van Ghemert belooft aan Dirck voornoemd dat hij hem niet zal verhinderen in het in ontvangst nemen van die 200 kronen.

f238 dd 6-6-1427 Gemert
2 acten op Esdonk
Goyart van Ghemert zn w Dirck
Goessen Steenwech zn w Goessen
hoeve van Jan van Beke Goyaertssoen
Henrick Steenwech broer van Goossen
Opm: Obituarium St Jan blz 88: Jan van Beke Goyaertssoen en zijn vrouw Margriet

BP R1196 1426- 1427, f241v dd 3-7-1427 Gemert
Goyart Goyartss van Waremme (de Waremia) rentmeester van de commendator van Ghemert en zijn borgen Barnier Willemssn van Erpe en Ansem Goossens vanden Broeck beloven aan joffr Lijsbeth weduwe van Dirck van Ghemert, 300 overlense rijnsgulden te betalen op St Marten in de winter a.s. en zij beloofden nooit te zullen tegengaan of tegenspreken bij welke gelegenheid dan ook noch wereldlijke noch in geestelijke gerechte (met belofte van onderlinge indemniteit) met goede brief aan de eerstkomende.

R1197 1425 – 1428

R1197 f61 Gemert
Jan van Ghemert
Goyart van Betemere
Henrick van Bruheze

R1197 f61 dd 1-1-1426
Gerlach van Ghemert heeft opgedragen aan een secretaris t.b.v. heer Ywan van Cortenbach provinciaal der Balye vanden Biessen, het recht om de tienden van Nystelre en Haren met het patronaatsrecht der kerk van Nysterle.
Gerlach had dat recht verkregen van Jan Sampson.

R1197 f67v dd 22-1-1426 Gemert
Jan Sampson heeft opgedragen aan heer Ywan van Cortenbach, provinciaal der Balije vanden Biessen de tienden van Nysterle en Haren met het patronaatsrecht der kerk van Nysterle. Aert van Waderle had die tienden met patronaatsrecht verkregen van Jan heer van Kuyc. Jan Sampson had verkregen van Gerlach van Ghemert.

Heer Ywan verkoopt aan Jan Sampson een pacht van 10 mud rog Bossche maat op lichtmis uit al de hoeven en goederen der voornoemde Balye en het gericht van Ghemert en uit de windmolen aldaar en uit een gelag (goed) in Vucht (ook van de Balije) en uit alle andere goederen der Balije, behalve de voornoemde tienden. Ywan kan die voornoemde pacht lossen met 250 franse kronen.

R1197 f101 dd 23-4-1426 Gemert
Corstiaen zn w Henrick Scoemans
Corstiaen zn w Gerit sDeckers man van Yda dt w Willem Henrick Scoemans
en Amelis nat zn w Henrick van Espdonc verkopen hun deel in de hoeve Espdonc onder Gemert en Boekel aan Goossen Goossen Steenwech

R1197 f114v Gemert
Jan zn w Amelis vanden Broec

BP R1197 1425 – 1428 f157v dd 29-5-1427
Jutta weduwe w. Dirck Pluchaze dr. w. Jan Fyssiensoen het vruchtgebruik in het vierde deel van een hoeve (mansus) van wijlen Jan Fyssienzoon gelegen in de parochie Bakel in de jurisdictie van Gemert ter plaatse Mortel met toebehoren, overgedragen aan Dirck van Heeswijc zn. w. Dirck, man van Liesbeth en Henrick die Clerck, man van Kathrijn dochters van Jutta en w. Dirck voornoemd.

BP R1197 1425 – 1428 f157v
Arnd nat. zn. van Ywaen Goiaertssoen pacht in 1/4 van een hoeve van w Jan fyssien. Uitgebreide acte

R1197 f184 dd 31-12-1425 (1426?)
Jan Sampson bekent ontvangen te hebben van heer Dirck van Geldrop, priester, namens heer Ywan van Cortenbach van de Balije vande Biessen, 2600 arnems gulden ter lossing van de tienden van Nysterle, welke tienden en patronaatsrecht Jan Sampson verkregen had van Gerlach van Ghemert.

R1197 f186 Paulusbekering 1426
Ghijsbrecht van Rode ziet af van vernadering van de tienden van Nysterle en Haren en van het patronaatsrecht van de kerk van Nysterle, welke Jan Sampson opgedragen had aan heer Ywan van Cortenbach, provinciaal der Balije vanden Biessen.

R1197 f194 dd 22-4-1426 Gemert
Goossen Steenwech,
Amelis nat zn Henrick van Espdonc
Christiaen zn w Henric Scoman
Christiaen zn w Gerit sDeckers

R1197 f194 dd 22-4-1426 Gemert
hoeve ter plaatse Espdonc deels onder Uden deels onder Gemert van wijlen Dirck van Gemert.

R1197 f197v dd 29-5-1426 Gemert
Jan zn w Gevard van Stribosch, belofte aan notaris voor Rycout zn w Dirck van Lit van 30 mud rogge maat van Den Bosch uit een stuk landgenaamd “Avencamp” in Gemert tussen erf Jan Voderaerts aan de ene kant en de gemene weg aan de andere kant en uit ander land en uit al zijn goed, beesten en andere inkomsten.

R1197 f198 dd 8-6-1426 Gemert
Rycout Dirckssn van Lyt draagt over de rogpacht uit de Avencamp (Auencamp?) en andere goederen te Gemert die Jan Gevarts van Stribosche betaalt
aan Gijsbert Roesmont voor Aert Nunweert zn w Henrick Gloriensn van Erpe.
Zie folio 197v

R1197 f198v
Jan zn w Gerard van Stribosch

R1197 f260 dd 31-10-1425 Gemert
Willem van Ryetfoirt zn w Jan van Ryetfoirt genaamd Willemssoen
Een stuk weiland genaamd een Selken in Gemert ter plaatse aent Gheroet tussen Willem Heynen Maessoens soen aan beide zijden, strekkende van Ems? Willems tot aan Jan vande Vyve eycken, Verder uit een stuk genaamd dBorchsken in Aerle terplaatse in Leke tussen Willem Teeuwe en Roef Alartssoen vanden Veehuysen en strekkende van Dirc die Smyt vanden Donck tot aan die Aa
Hij gaf het in erfcijns aan Jan Leenensoen zn w Wouter van Ellekom
Onderpand een stuk land in die Paeshoeve tussen Jan van Hazelbosch aan een kant en de kinderen van w Henric van Weert aan de andere kant
Heylwig dt van Jan

R1197 f260 dd 31-10-1425 Gemert
Genoemde Willem van Ryet(foirt) een stuk land genaamd die Boentuyn in Gemert ter plaatse genaamd die Beeck tussen Jan van de Vive eycken aan een kant en de gemene weg aan de andere kant strekkende van genoemde weg tot aan erf kinderen w Goyart van Erp, Item een stuk land ter plaatse Inden Audenhof tussen erf Yda Snider aan een kant en erf Ansem Heynen Maessoens soen strekkende met een eind aan Gerit Willem Zaelden
Hij gaf het over aan Jan Gerards Wouterssn in erfpacht belast met grondcijns en een deel van het onderhoud aan een Ynde (portionem cuiusdam repageli dictam een Ynde) tegen een erfpacht van 2 lopense rogge maat van Gemert en met een stuk land int Ghoerswinckel tussen erf Thomas vander Eycken aan een kant en genoemde Janssoen als onderpand.

Aert zn w Henrick Mathijssn, man van Heilwig van Varlair, aan Willem van Ryetfoirt voorgenoemd een cijns van (…)  etc etc

R1197 f283 dd 23-5-1426 Gemert
Willem zn w Jan van Ryetfoirt
Gijsbert Roesmont
Barnier zn w Willem Barnyerssn van Erpe
Dirck Janszn vanden Bleeck
Henrick Ghevert Nesenssoen soen

R1197 f284v dd 6-6-1426
Claes Willem Heynensoen van Rode verkoopt aan Jacop Peterssn die Goede 1/6 deel in 3 zillen beemd in de parochie Uden t.pl. geh. Boekel op Espdonc tussen Henrick vander Espdonc en de erfgenamen van Emont vander Espdonc, strekkende van die Aa tot de erfgenamen van Katherijn Huben. Last: 1/6 deel van 1/8 deel van 13 vleemse groeten en 1/6 deel van 1/8 deel van die 3 zillen beemd lossen met 24 gulden van 36 gemeyn placken per stuk en met “die scharen vanden jair”, d.i. de opbrengst van het lossingjaar.

R1197 f385v Gemert
Commanderij Ghemert
Wouter de Bello Rivo
huis van Liesbeth van Hoculem, nu van de commandeur van Ghemert
Symon van Gheel.

R1198 1427-1428

R1198 1427-1428 f14v Gemert
Aert vanden Loe zn van Henrick Reppel
Ansem nat zn w heer Ansem Marcelis Arts priester
Jan nat zn w heer Ansem Marcelis Arts, priester

R1198 1427-1428 f39v Gemert
Liesbeth dt w Henrick van Ghemert zn w Jan Fyssien
Aert Yewaen Goyartss.
bezat ¼ deel van een hoeve van w Jan Fyssien van den Mortel aan de Mortel
Lijsbeth en Geertruyt en Jan kinderen van w Henrick van Ghemert

R1198 1427-1428 f39v Gemert
Emont van Ghemert zn w Emont van Ghemert, nat zn w Dirck van Ghemert

R1198 1427-1428 f57v Gemert
Aert zn w Dirck van Espdonc
Aert zn w Willem Boeven

R1198 1427-1428 f66v Gemert
Henrick van Aerle
heer Yewaen van Cortenbach commendator van de Biesen van de Duitse Orde
Kartha dt van Yewaen van Tricht en haar nat kinderen Goyart, Margriet, Heilwich, Kathelijn verwekt door w heer Dirck van Geldrop, priester
(zie AKDOG regest 357)

R1198 1427-1428  f77v dd 4-6-1428 Gemert
Amelis Jan Maes van Gemert bezit de hoeve tgoet Ter Eijcken met rechten en vrijheden en verkoopt 2-6-1428 die aan Gerrit Gerrits van Eijck. Gerrit geeft die hoeve weer aan Amelis op 4-6-1428

R1198 1427-1428 f94 dd 15-7-1428 Gemert
Aert Dirx vander Espdonc man van Mechtelt Wouter Emontss verkoopt aan een secretaris t.b.v. Goyart Berwout een buunder beemd genaamd Woutersbuenre in het gericht van Gemert op Espdonc.
Hubrecht Michielssn vander Espdonc ziet af van vernadering.

R1198 1427-1428 f116v Gemert
heer Ywaen van Cortenbach commendator der balije vanden Biesen en van Ghemert
Petrus van Best
Gerit de Beirck
Daniel Roesmont
Godescalcus Roesmont
Ard (?) Rover vander Poerten

R1198 1427-1428 f118v dd 16-2-1428 Gemert
Claes Steenwech ziet af van vernadering van een hoeve die Goossen Steenwech verkregen had van Goyart van Gemert

R1198 1427-1428 f130 dd 28-5-1428
Bernt nat zn w Rolof van Tefelen belooft aan Hubrecht Michielss vander Espdonc 9 zesterzaad te leveren op St Jacobus a.s.

R1198 1427-1428  f149v Gemert
Amelis Jordens van Espe
Vanwege de dood van Henrick zn w Melis vanden Broec
Verkoop aan Henrick Aerts vanden Hoernic
Aert Geritss van Vranckenvoert, man van Hilleke dt w Jorden van Espe
Aert zn w Jorden van Espe

R1198 1427-1428  f149v Gemert
Testament van Jorden van Espe

R1198 1427-1428 f149v Gemert
Aert, Lucas, Lijsbeth kinderen van w Constantinus genaamd Stans vander Locht x Hadewich nat dt w Lucas Meeus
Dirck van der Keirchoff(+) anders geheten Puyst
Claes die Hoesch

R1198 1427-1428 f152v Gemert
Jan Coelen zn w Claes (Cool) Koeyerman
Heylwich van Loeken wed Dirck van Loeken en haar kinderen Aert, Dirck, Marselis, Michiel en Heilwich
Henrick van Beke, zn w Claes Oemkens

R1198 1427-1428 f153v Gemert dd 2-12-1427
Goyart van Gemert en Jan van Bruheze zijn schoonzoon (gener) hun deel in 500 nobelen welke Jan van Bruheze …. aan Wouter Spierinc van Gemert volgens schepenen van Gemert en welke 500 nobelen Jan van Bruheze overdroeg aan Dirkske dochter van Goyart voornoemd en genoemde Goyart voorheen van genoemde Dirkske verwierf, wettelijk overgedragen aan Wouter Spierinc van Gemert

R1198 1427-1428 f159v Gemert
Jan van Ghemert zn w Jan van Ghemert
Henrick van Bruheze

R1198 1427-1428 f192 dd 19-3-1428 Gemert
Jan zn w Michiel vander Espdonc (1/14), Wouter zn w Dirck vander Espdonc (1/14), Aert Willem Boevensoen, man van Aef Dirx vander Espdonc (2/14), en Jan, nat zn van Rolof Marien, man van Agnes Dirx vander Espdonc (1/14), verkopen aan de secretaris Mr Marten van Zomeren 5/14 gedeelten in huis, erf, hof, schuur, en aangelag in Gemert op Espdonc, tussen Jan van Meercsel en een straat en strekkende van Jut dt w Emont vander Espdonc tot een straat; Verder akkerland genaamd Ver Lyzenecker tussen Jutta en Mechteld dochters van wijlen Emont van Espdonc enerzijds en wijlen Henric van Espdonc junior anderzijds; Verder een stuk akkerland genaamd Dat Mortstuxken tussen Emont zn w Dirck van Overschoet enerzijds en genoemde Jutta anderzijds; verder een stukje land in de parochie Uden op die Donc tussen Goossen Steenwech enerzijds en Aert Gelissoen anderzijds strekkende van een wei genaamd die Boekelse beemden tot aan Jan van Espdonc; Verder een beemd Die Dootswech in parochie Uden tussen Margriet weduwe wijlen Henrick van Espdonc enerzijds en een wei genaamd die Knoeckaert anderzijds; Verder een kamp land Pedelershoeve ook daar gelegentussen Jan zn w Henric sWevers enerzijds en de geeint anderzijds; Verder een stukje land Dat Rietweertken op die Donc tussen Mechteld dt w Emont van Espdonc enerzijds en de kinderen van Jan Hagevenne anderzijds; Verder een stuk land genaamd Het Busselken tussen Goossen Steenwech enerzijds en de gemene straat anderzijds;  alsmede alle andere roerende en onroerende goederen die zij en ook Aert die Molner zn w Dirck van Espdonc geërfd hadden van Henrick vander Espdonc en zullen erven van Margriet, weduwe van Henrick vander Espdonc. Lasten: grondcijns, 2 ½ mud rog aan pachten, 2 kronen lijfrente uit het geheel.

R1198 1427-1428 f192 dd 15-4-1428 Gemert
Hubrecht Michielss vander Espdonc vernadert dat 5/14 deel
Jan Goyart Hubensoen en Jan Petersen Keteler doen afstand daarvan t.b.v. Hubrecht Michielss vander Espdonc
Thomas vander Vesten zn w Aert Maess, Goyart zn w Jan Kaerle, Jan Goossens vander Meer, Aleit Jan die Vrieze en Beel Jansdt vander Espdonc hebben opgedragen aan Hubrecht Michielss vander Espdonc 5/14 deel in voornoemd goed op Espdonc.
Luytgard dt w Aert Maes en haar zuster Heilwig.

R1198 1427-1428 f194v dd 8-3-1428 Gemert
Voor twee schepenen van Den Bosch sijnde tot Ghemert stonden de schepen van Gemert en getuigden bij manisse des scoutet van Ghemert dat Jan van Bruhese inder gericht van Gemert dede roepen Wouter Spierinc van Ghemert Dirckss. over 500 nobelen en dat daarover alleen gemaakt zijn de twee brieven die Wouter heeft.

R1198 1427-1428 f211 mei 1428 (niet gepasseerd?)
Hubertus zoon van wijlen Michaël van Espdonc heeft 14 delen en 5 delen van 1/7de deel die hem toekwamen in hieronder vermelde  erfgoederen, erfelijk verkocht aan Godefridus Berwout (maar: verkoop ging niet door?) huis, erf, schuur en bijhorende erfgoederen gelegen in parochie van Bakel, rechtsgebied Gemert, ter plaatse genaamd Espdonc tussen erfgoed van Johannes van Meercsel aan de ene zijde en de openbare weg aan de andere zijde, het ene eind erfgoed van Jutta van Espdonc het andere eind de openbare weg. Ook in een akker land genaamd Verlijzenecker aldaar gelegen tussen erfgoed van genoemde Jutta aan de ene zijde en erfgoed van de gezusters Jutta en Mechtildis, dochters van wijlen Emond van Espdonc aan de ene zijde en tussen erfgoed van wijlen Henricus van Espdonc, junior, aan beide zijden. Ook in een stukje land genaamd het Mortstuksken aldaar gelegen tussen erfgoed van Emond, zoon van wijlen Theodericus van Overschot aan de ene zijde en erfgoed van genoemde Jutta aan de andere zijde. Ook in stukje land gelegen in parochie van Uden ter plaatse geheten Op de Donk, tussen erfgoed van Goossen Steenwech aan de ene zijde en erfgoed van Arnoldus Geliszoon aan de andere zijde, het ene eind de beemden genaamd de Boekelse Beemden, het andere eind de erfgoederen van Johannes van Espdonc. Ook in een beemd, genaamd de Doodsweg gelegen in de parochie van Uden tussen erfgoed van Martha, weduwe van wijlen Henricus van Espdonc aan de ene zijde en een beemd geheten de Knoeckaert aan de andere zijde. Ook in een kamp land genaamd Pedelers Hove, gelegen aldaar tussen gemeint aan beide zijden, het ene eind erfgoed van Johannes zoon van wijlen Henricus Wevers, het andere eind de gemeint. Ook in een stukje land geheten het Rietweertken gelegen aldaar in genoemd rechtsgebied, ter plaatse de Donk geheten, tussen erfgoed van Mechtildis dochter van wijlen Emond van Espdonc aan de ene zijde en erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes Hageveen aan de andere zijde. Ook in een stukje land het Busselken geheten, aldaar gelegen tussen erfgoed van Goeswinus Steenwech aan de ene zijde en verder van alle kanten de openbare weg. Verder: een zekere weg gelegen tussen erfgoederen van Emond Dirxszoon van Overschot aan de ene zijde en tussen een hof genaamd de Nuwehof aan de andere zijde, het ene eind de openbare weg, het andere eind een akker geheten Verlijzenacker. Ook een helft die hem toekwam in genoemde hof, Nuwenhof genaamd. Verder 5/7de delen die hem toebehoorden in een stukje land het Roodstuk geheten in hetzelfde rechtsgebied tussen erfgoed geheten de Donc aan de ene zijde en erfgoed van Jutta aan de andere zijde. Verder 5/7de delen die hem toekwamen , zoals hij zei, in een stuk grond geheten de Donc gelegen in de parochie Uden, het ene eind de beemden genaamd de Boekelse Beemden. Verder 5/7de delen die hem toekwamen, zoals hij zei, in een stukje land in de parochie Uden ter plaatse genaamd Boertemans Hove tussen erfgoed van Gertrudis van Druten aan de ene zijde en erfgoed van Gerits van der Meer aan de andere zijde. Ook 5/7de deel dat hem toekwam in een stuk land gelegen in genoemde parochie en genoemde plaats tussen erfgoed van Johannes Cleirx aan de ene zijde en erfgoed van Johannes van der Boven de andere zijde. Ook de helft die hem toekwam zoals hij zei in 2 bunders beemd gelegen ter plaatse de Honsdonc, tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Emond van Espdonc aan de ene zijde en een kamp genaamd Jan Serijs Camp aan de andere zijde, het ene eind Gerits van der Meer, het andere eind het water genaamd de Aa. Verder een stukje land, 1 sesterzaad groot of daaromtrent, het reeds genoemde Roodstuk, gelegen tussen erfgoed van Arnoldus de Vrieze aan de ene zijde en tussen eerder genoemd stuk land het Roodstuk geheten. Lasten: grondcijns, een erfpacht van 2½ mud rogge en een lijfrente van 2 gouden denariën, Caroli genaamd.

R1198 1427-1428 f214 Gemert
t Huis van Gemert
…. natuurlijke kinderen van heer Dirk van Geldrop, priester
Arnoldus van Heyst voogd van zijn vrouw Heilwich nat. dochter van wijlen Dirk.
Goederen in Aarle en Rixtel
etc

R1198 1427-1428 f226 Gemert, Petrus en Paulus apostelen, 23 juni 1428
Goyart zn w Jorden van Herende een zille weiland in Gemert ter plaatse Duvendonck tussen erf Ansem Goeswijns enerzijds en erf van de kinderen van w Merselis Arts anderzijds erfelijk verkocht aan Ansem Goeswijns soen

R1198 1427-1428 f229 dd 8-7-1428 Gemert
Aert zn w Jan die Vrieze, man van Geertruyt dt w Jan vander Espdonc en Claes Willem Heynensoen, man van Geertruyt Willem sMeesters van Berlikum verkopen aan Goyart Beerwout: 2/3 deel in het land Dat Rodestuck te Gemert op Espdonc naast het erf die Donc, 2/3 deel in een stuk grond genaamd het Rodestuk gelegen in het rechtsgebied van Gemert ter plaatse genaamd Op de Espdonc tussen erfgoed van Marte Gerritsen aan de ene zijde en erfgoed van Hubertus van Espdonc de andere zijde, het ene eind erfgoed geheten de Donc, het andere eind erfgoed van Johannes van Gemert. Ook 2 derde delen die hen toekwamen in een stuk grond genaamd de Donc aldaar gelegen tussen erfgoed van Johannes van de Haghevenne aan de ene zijde en erfgoed van voornoemde Hubertus aan de andere zijde, het ene eind erfgoed van Arnoldus Gieliszoon van der Stegen en het andere eind erfgoed van Arnoldus Dirkszoon van Espdonc. Ook 2 derde delen die hen toekwamen in een stuk land genaamd de Nuwenhof gelegen aldaar van alle kanten grenzend aan erfgoed van voornoemde Hubertus. Ook 2 derde delen die hen toekwamen in een stuk land genaamd ‘t Goerswinckel, gelegen in  Gemert tussen erfgoed van Arnoldus van Meyelsfoirt aan een zijde en een eind, en erfgoed van Hubertus van der Meer de andere zijde (en eind?).
Last: grondcijns. Hubrecht vander Espdonc ziet af van vernadering, Jan zn w Willem die Meester doet ook afstand t.b.v. Goyart Berwout.

Arnoldus, zoon van wijlen Egidius van der Stegen heeft erfelijk verkocht aan Godefridus Berwout een stuk land gelegen te Boekel, ter plaatse geheten Op de Donc tussen erfgoed van Hubertus van Espdonc en erfgoed van Johannes van Hagheven en erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes van Espdonc, tot aan het erfgoed van Johannes van der Meer en Heijlwich Goeswijns en Gerits Goeswijns.
Hubrecht vander Espdonc ziet af van vernadering

R1198 1427-1428 f229 dd 15-7-1428 Gemert
Beel dt w Jan vander Espdonc, weduwe van Jan Willems van Geffen geeft aan haar zoon Willem en haar dochters Geertruyt en Lijsbeth haat vruchtgebruik in 1/3 deel in voornoemde erven, die Aert die Vrieze verkocht had aan Goyart Beerwout. Willem verkoopt dat 1/3 deel aan Goyart Beerwout en belooft dat hij zijn zusters afstand zal laten doen.

R1199 1428 – 1429

R1199 1428-1429 f115v
Hubrecht zn w Emont van Ghemert, nat zn w Dirck van Ghemert
Henrick Steenwech
Jan zn w Dirck van Ghemert, bontwerker

R1199 f138 namenindex
Jan van Strybosch

R1199 f172v dd 9-12-1428
Geertruyt en Lijsbeth dts w Jan Willems van Geffen, doen t.b.v. Goyart Beerwout afstand van een hoeve van w Henrick van Espdonc op Espdonc
Goyart had die hoeve verkregen van Willem Jan Willems.

R1199 f183v dd 8-1-1429
Joffrouw Elisabeth weduwe w Peter van Lanckvelt haar vruchtgebruik in alle goederen van w Peter voornoemd draagt zij over aan Goyart en Leunis broers, kinderen van joffr Elisabeth en van w Peter ten behoeve van deze broers en van Elisabeth, Katharina en Belia zusters en dochters van joffr Elisabeth en van Peter voornoemd
Leunis zn w Peter van Lancvelt en Belia zijn zuster en Juliaan geheten Geleyn man van Elisabeth dt w Peter voornoemd en Jan van Doezeldonc man van Katharina dt w Peter
Goyart en Leunis broers, kinderen van Goyart van Lancvelt en Belia hun zuster en Juliaan geheten Geleyn man van Elisabeth en Jan van Dozeldonc man van Katharina dts w Peter voornoemd, hun goederen en erven zowel allodiaal als cijnsgoed in de parochies Erp en Veghel en ook leengoederen in die plaatsen
een hoeve van w Jacob van Kigloe met toebehoren in Mierlo ter plaatse geheten Kigloe met land, beemd en weide en heide zowel leen- als cijnsgoed behalve de cijnshelft van de Laeracker en 1/4 der leengoederen behorende bij de hoeve “Laervenne” en 1/4 van een stuk hei die Brembrake aan Leunis
Jan van Dozeldonck man van Kathelijn dr. w. Peter van Lancvelt X Jonkvr Lijsbeth en Bela dr. w. Peter Lancvelt X. jonkvr.Lijsbeth krijgen bij een deling de hoeve “tguet tot Laervenne” (behalve het 1/4 deel der leengoederen van die hoeve) en de helft van een stuk hei “die Brembrake”) opt Loe in de gemeijne hei van Mierle,
Julianus geheijten Geleyn man van Lijsbeth dr. w. Peter v. Lancvelt X Jonkvr. Lijsbeth krijgt bij een deling: een huis, schuur, gebouwen, hof, land bij de hoeve te Laervenne in Mierlo tussen de Heilige Claren in Den Bosch enerzijds en Andries Cornays anderzijds, strekkend van de weg tot aan de hoeve Ter Hoe..; verder erf ‘die Ruwenhof” tegenover dat huis langs de weg; die Nuwenbeemt ter plaatse Die Nuwenbeemde naast de Joerdensbeemt; een wei Int Hoel Loe naast het erf van w Peter van Hoerne; een lopense land op Rul; die Struycecker ter plaatse genaamd Ter Hove; de helft van die Laerecker gelegen achter de wei van Willem Henrix van Laervenne (n.l. die censuale helft) en 1/4 stuk hei “die Brembrake in Mierlo
f184
het vierde deel van een erfpacht en het vierde deel van een andere erfpacht en erfcijnsen, geldbedragen, etc …uit gemeijnt “tLoegoer” in Mierlo
Goyart t.b.v. Jacob van Kigloe en t.b.v Katharina vrouw van Jacob

R1199 f189
heer Art Duysche, priester
Roelof Houwer

R1199 f206v
Tielman Henrix man van Lijsbeth Dirx vanden Bleeck
Jenneke dt w Mathijs vander Rijt x Liesbeth voornoemd
Ansem Aerts vander Heelderdonc

R1199 f263v dd 2-12-1428
Wouter Dirx vander Espdonc verkoopt aan Goyart Beerwout 1/7 deel, geërfd van zijn ouders Dirck en Engel, in goederen in Boekel en Gemert op Espdonc.

R1199 f264v 265v dd 2-12-1428
Aert Willems Boeve, man van Aef Dirx van Espdonc, verkoopt aan een secretaris t.b.v. Goyart Beerwout 2/7 deel geërfd van Dirck van Espdonc in goederen in Gemert en Boekel op Espdonc.

R1199 f265, 266 dd 4-12-1428
Hubrecht Michiels van Espdonc heeft opgedragen aan Goyart Beerwout: 5/14 gedeelten afkomstig van Jan Michiels van Espdonc, Wouter Dirx van Espdonc, Aert Willems Boeve,man van Aef Dirx van Espdonc, Jan nat zn Rolof Marien, man van Agnes Dirx van Espdonc, in ondergeschreven erven: nl.huis, erf, schuur, hof en aangelag te Gemert op Espdonck tussen Jan van Mercsel en een straat; Ver Lysenacker en een beemd daarbij; land dat “Mortstuxken”; stukje land op die “Donc” par. Uden; beemd “die Doetswech” par. Uden naast den beemd “Knoeckart”; land “Pedelershove” aldaar; land “dat Rietweertken” op die “Donc”; land “dat Busselken” aldaar en andere goederen die de voorn. Jan, Wautgher, Aert en Jan Rolof Marien alsmede Aert die Molner zoon w Dirck van Espdonck geërfd hadden van Henrick van Espdonck en zouden erven van Margriet ,weduwe van Henrick van Espdonck
Mr.Marten van Zoemeren had die 5 delen en die andere goederen verkregen van de voornoemde Jan, Wautger, Aert en Jan; Hubrecht had dat allemaal vernaderd;

5 veertiende delen .afkomstig van Thomas vander Vesten zn w Aert Maess, Goyart Jan Kaerle, Jan Goossens vander Meer, Aert Janss die Vrieze en Beel Jans dochter van Espdonc in de voornoemde erven en de andere goederen die Thomas, Goyart, Jan, en Beel geërfd hadden van Henrick van Espdonc en zouden erven van Margriet,weduwe van Henrick van Espdonc. (Hubrecht had die 5 delen verkregen van Thomas, Goyart, Jan en Beel);

en alle goederen die Jan en Wautger, zonen van Aert Maessoen, geërfd hadden van hun oom Henrick van Espdonck en zouden erven van Margriet weduwe van Henrick van Espdonc.
(Ghijsbrecht Roesmont had die goederen verkregen van Jan en Wautger, Hubrecht had ze vernaderd)

en alle goederen op Esdonc ,die Aleit Dirx van Espdonc wed.van Matheeus Jan Smolnersoen geërfd had van Henrick van Espdonc, Wautger en Emont, broers van wijlen voorn Dirc van Espdonc; en van Aaf, zuster van voorn. Dirc van Espdonc, (Hubrecht had die goederen verkregen van Jan Keteler)

een veertiende deel,dat toebehoorde aan Hubrecht zelf;

1/7 deel, dat Aert zoon van wijlen Kerijs Artss. en van wijlen Engel Dirx van Espdonc geërfd had in de goederen van Dirck in Ghemert-Boekel,Espdonc.
(Hubrecht had dat 1/7 deel verkregen van Aert Kerys Artss.);

1/7 deel ,dat Jan Keteler en diens vrouw Jut Dirx van Espdonc en Peter Keteler,man van Heilwich Dirx van Espdonc geërfd hadden in alle goederen van Dirck van Espdonc in Gemert-Boekel,Espdonc;
(Hubrecht had dat 1/7 deel verkregen van Jan Keteler);

alle erfelijke goederen,die Matheeus Jan Smolnerss en Aleyt, weduwe van Matheeus, dt w Dirck van Espdonc geërfd hadden van Dirck van Espdonc in Gemert en Boekel, Espdonc. (Hubrecht had die verkregen van Jan Keteler);

1 buunder beemd in par. Uden op die Honsdonc; land “dat roedstuc” Gemert; 1/4 deel, afkomstig van Michiel van Espdonc in land “den Nuwenhof”, Gemert; 1/8 deel ,afkomstig van Michiel van Espdonc in de wei “Gherwijnshoefken” ,Gemert;
een weg gelegen aldaar bij den Nuwenhof en bij “Ver Lysenacker”;
land op Bathendonc in par.Uden
(afkomstig van Michiel van Espdonc ook de 3 laatstgenoemde erven
lasten: grondcijns ;2 ½ mud rog ; een lijfrente van 2 kronen.

R1199 f281v
Aert Willem Boeven
Aert Dirx van Espdonc en zijn zoon Aert

R1199 f299 dd 18-2-1429
Goyart van Erpe, zn w Goyart van Erpe, doet t.b.v. Goyart van Gemert afstand van 3 buunder beemd in het Gemunde bij het Gemerter geweer rondom in de Gemertse gemeint, maar Goyart behoudt het recht om daar zijn beesten te weiden, zoals de andere geburen van Gemert.

R1199 f304 Daniel van Kuyc zn w Daniel van Kuyc
Jan nat zn w heer Jan Daems

R1199 f334
Daniel Daniels van Kuyck man van Aleit dt van Jan vander Vijveijcken
Floris Jans vander Vijfeijcken
Dirck nat zn van heer Jan vander Vijfeijcken, priester
Jan van Kuyck zn w Jan Danels
Huis en hof in Gemert tussen erf Jan van Viveycken en de straat, strekkende van de straat tot het erf genaamd de Boontuyn

R1199 f380 namenindex
Jan van Strybosch en Wolter van Rode

R1199 f390
Lijsbeth wed van Amelis vander IJnden
Tocht van 2 mud en 4 lopen rogge maat van Gemert uit huis en hof die waren van Amelis van der Eynden tussen Arnt? Tielken en Arnt Heym (in Rosmalen?)

R1200 1429-1430

R1200 f3-2
Everart van Haenle, man van Belya dt van wijlen Henrick Quedens en Willem zn w Willem sMolnerssoen van Vucht verkopen goederen roerend en onroerend die zijn nagelaten door wijlen Henric Quedens en wijlen Belia zijn vrouw, waar dan ook gelegen in Gemert of daarbuiten ten behoeve van Matheus zoon van wijlen Henrick Quedens
een pacht van een halve mud rogge die Matheus aan Everard moet betalen

R1200 f16v
Floris zn w Jan van de VyveEycken, man van Mechteld dt w Marcelis vander Dozeldonc, heeft verkocht t.b.v. magister Arnold Buck cyrurgin, een erfpacht van een mud rogge maat van Den Bosch uit het derde deel van Floris genaamd Ter Dozeldonk in Helmond en verder uit de hoeve Ten Broeck in Gemert ter plaatse Bokot en de aanliggende grond

R1200 f41
Jan en Paul kinderen van Henrick Rover van Vladeracken
…. en Elisabeth zusters, kinderen van Henrick Rover en van wijlen Elizabeth

R1200 f42
Gerit zoon van wijlen Bernier Geritssoen soen man van Dirkske Cool dochter wijlen Henrick Colenzoen en Yda en Aleyt haar zusters .. een half mud rogge welke pacht Dirkske t.b.v. haar en haar zusters voorheen verwierf van Rodolphus zoon van wijlen Bernier Gerits

f42v ?
Henrick Mannart
Gerit van Espdonck

R1200 f52 dd 7-2-1430
Jan zn w Aert Spruyt belooft uit zijn goederen in Gemert die Matheus zn w Hendrick Quedens voorheen verwierf van Everart zn w Dirck van Haenle

R1200 f52v
Goossen Steenwech zn w Goossen Steenwech weduwnaar van Aertken dt w Aert Rover Boex (=Boest) en hun zoon Aert bezitten die hoeve tot Espdonck onder Gemert en Boekel. Henric Scoeman had die hoeve verkregen van w Dirck van Ghemert

R1200 f60v
Ancem Aerts vander Heelderdonck verkoopt aan Ansem, Dirck (priester) en Deliana kinderen van Jan van Beeck een erfpacht uit huis en hof in Gemert tussen Goyart van Luchen en Dirk Wid… en tussen erf Michiel van der Heelderdonc en Goyart van Luchen en van Goyart van Erp tot Art van Brede.
Ook nog uit andere stukken grond

f74v
Ansem Aerts van der Heelderdonck
Land in Gemert tussen Michiel van der Heiden en een dijk, strekkende van erf Goyart van Luchen tot erf Michiel voorszegd
Land tussen Gevart van Stribosch en Goyart van Luchen,
Nog meer percelen
Michiel vander Heijden zn w Jan Michiels
Lambert van Doernen zn van Corstiaen vanden Mortel

f103v
Willem Jan Rythovens
Ansem vander Heelderdonck
Michiel vander Heijden

f108v dd 1-6-1430
Goyart van Ghemert heeft opgedragen t.b.v. de geburen van Gemert 3 bunder beemd in het Gemund bij Gemerder geweer rondom in de gemeint.
Goyart had het gekocht van Goossen Goyarts van Erpe.

f110
Jan Jan Quedens
Matheeus Henrick Quedens
Jan Henrick Quedens

f182
Geertruit wed van Henrick Becker en haar kinderen Henrick, Lijsbeth en Mechtelt

f123 1430
Peter Ketheleer zn w Peter Ketheleer, man van Heylwich dt w Jan van Espdonck x Hadewich
Jan Ketheleer zn w Peter Ketheleer, man van Jut dt w Jan van Espdonck x Hadewich

f182
Jan Aert Stamelart vanden Kelre
Bertout Janss van Ghemert
Aert Stamelaert van Uden

f191 dd 4-2-1430
Goossen zn w Goossen Steenwech heeft opgedragen aan Amelis nat zn Henrix van Espdonck het recht dat toebehoorde aan Corstiaen Henrix Scoeman en Corstiaen Gerit sDeckers man van Yda dt w Willem Henrix Scoemans en Amelis nat zn w Henrick van Espdonc in de hoeve Espdonc.
Goossen had dat recht verkregen van Corstiaen, Corstiaen en Amelis.

R1200 1429-1430 f200 en 200v (genummerd met 201)
Aan de Predikheren te Den Bosch
Erfpacht van 5 mud rogge maat van Helmond uit goederen aan de Mortel in Gemert naast de gemene weg en de Heren van Gemert en langs de Paeschoeve strekkende van de gemene weg en Gooswijn Aert Snijderszoen en tussen Peter Berchs en Gerit Arts en de Haixacker
Verder uit een stuk land op de Paeschoeve van de Heren van Gemert (?) .. uit de Groesen en de Elsthorst, de Nuwen, Groesen genaamd Gheystboertke met aan een eind de gracht genaamd de Nuwengrave, Dirk van Ghemert,
Ter Vondervoort tussen erf Goyart van den Boert (Voert?) en Dirk van den Hornic, het gemeyn broeck van de Heren van Gemert, Melis kynderen van den Broeck
Maes kynderen van der Hostat
Uitgebreide akte, verder te ontcijferen
Bertout van Ghemert zn w Jan van Ghemert
Jan zn w Aert Staemelaert vanden Kelre
Jan Jans vanden Kelre
Aert Stamelaert van Uden

f210v dd 9-3-1430
Jan Roefs Veerdonc, man van Agnes Dirck van Espdonck bezit 1/7 in 1/8 in een hoeve op Espdonc. Hij geeft zijn recht in dat 1/7 deel aan Jacop Peters die Hoede, man van Aleyt dt van Agnes voornoemd
Jacop geeft 1/7 in 1/8 aan Goyart Berwout

f230
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Peter Janss van Mercsel

R1201 1430-1431

R1201 f70v (Martien van Sleeuwen)
Wautgerus, zoon van wijlen Arnoldus Maeszoon van Gemert heeft erfelijk verkocht aan Johannes van de Hagevenne en Elisabeth zijn vrouw, dochter van genoemde Wautgerus, een beemd, gelegen in de parochie Uden bij Boekel ter plaatse De Esdonckse Beemden, tussen erfgoed van de kinderen van Gerit van der Meer aan beide zijden, strekkende vanaf erfgoed van Hadewig van de Locht en haar kinderen tot aan erfgoed van genoemde Wautgherus en Dirck de Horter.

R1201 f84v
Matheeus Matheeus van Aalen, man van Lijsbeth dt van Jan Beerten
Gijsbert geh Beertken, Jacop, Met en Marie kinderen van Jan Beertken

R1201 f120v, 121, 1430/31
Philip en Henrick zns w Jan Philips en hun schoonbroer Jorden die Raet man van Mechtelt
Kamp land genaamd De Grotencamp in Gemert tussen Barnier van Erp en erf Hadewich dt Philip van Meyelschot aan de andere kant en strekkende met beide einden op erf der heren van Gemert
Item tHaverlant tussen de Heren van Gemert en wijlen Aert Eyckmans strekkende tot de Heren van Gemert
Item Eenswinckel tussen erf Aynet? Hendrix en Thomas vander Eycken strekkende van Barnier van Erp tot Dirc zn Willem Stoevekens
Item zesde part van die Eenswinckelsebeempt langs Jan Lodenneve
Item de Diepemortel tussen de heren van Gemert en erf Barnier voornoemd, strekkende van Aert Eyckmans tot het erf van Swenelden van Meyelschot
Item stuk land genaamd die Ghemeynenhoff tussen Barnier van Erp en erf Marten Eyckman aan de andere kant strekkende van erf van de heren van Gemert tot de gemene weg
Item stuk land genaamd ene Uutfanck tussen Thomas vander Poirten en het erf Marten Eyckman aan de andere kant strekkende van erf van de Heren voornoemd tot de gemene weg
Item nog een stuk land op Boekens Ecker tussen genoemde Bernier en het erf van Dirc zn Willem Stovekens aan de andere kant strekkende van de weg tot het erf van Dirc vander Poirten
Item andere goederen in Gemert …. Van Aert Eyckmans zn w Aert Eyckmans
Aert zn w Philip van Meyelschot
Oude last: onderhoud van een vac in de kerk van Gemert
quando onus tale ad predictos heredes spedaverit

R1201 f155v
Aert Peters vanden Hoevel
Jan van Leenen van Ghemert
Willem vander Donc zn w Jan vanden Donc Willemssoen

R1201 f168v, 31 dec 1430
Goyart zn w Jorden zn w Dirk Roefssoen als weduwnaar van w Katharina dt w Goeswijn vanden Broeck draagt zijn vruchtgebruik en al zijn recht op een lijfrente in al zijn erfgoederen waar dan ook gelegen in Arlebeke en in Gemert die hem te deel gevallen zijn door de dood van zijn vrouw Katharina, erfelijk over aan hun kinderen Willem en Hadewich en belooft alle pachten, cijnzen en inkomsten uit genoemde goederen en uit alle andere goederen die Goyart, Willem en Hadewich in Scynle hebben, te betalen met uitzondering van 3 penning (brabantse boddreger).

R1201 f172
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Willem Willems die Weder

R1201 f176v
Peter zoon van Henrich Stribosch

R1201 f193
Jan van Ghemert
Goyart van Bruhese

R1201 1430-1431 f193v dd 16-2-1431
Ansem Beertensoen … kwitantie?..  mbt huis hof en aangelag in Gemert naast de plaats genaamd Bijden Kijbomen tussen Aart van Middelschoet en zijn zoon enerzijs en Wouter Snyders anderzijds welk huis en hof Ansem Ansemssoen van der Oesterbraken voorheen van Henrick die Hornere en zijn zoon Jan verwierf, aan genoemde Ansem …

f229v
Michiel van Espdonc

f243v
Claes Willems vanden Elsen en zijn oom Aert vanden Elsen(+)
Wouter Claes Guenschartsz
Peter zn w Gerit Rademeker

f274v
Wijnrick Gerritssn vander Vondervoort
Roelof Goyarts vander Hyndert

f321v
Goyart van Wermpt rentmeester van de commanderie van Gemert

R1201 f348v dd 27-3-1431
Jan zn w Dirc van Ghemert in afwezigheid van Michiel vander Heijden
Erfgoederen welke genoemde Michiel voorheen van Ansem zn w Aerts vander Heelderdonck verwierf, gelegen in Gemert ter plaatse In die Buenre

f350v
heer Yewaen van Cortenbach, commendator vanden Biesen
Henrick van Aerle
de nat kinderen w heer Dirk van Geldrop priester

f350v
Goyart nat zn Kartha Yewaens de Trajecto
Anthonis vande Velde (nat zn heer Godevart vanden Velde, deken van Woensel), man van Margriet
Aert Spierinc zn w Mathijs (vander Hoeven) man van Heilwich
Jan Willems vanden Rode, man van Kathelijn
nat dts w heer Dirck van Geldrop en van Kartha voornoemd.

F353 namenindex
Gevart zn w Gevart van den Stribosch

F320, 327v en 353v namenindex
Jan (van) Strijbosch

R1202 1431-1432

R1202 f3v (1431) (Martien van Sleeuwen)
Henricus Steenwech heeft erfelijk verkocht aan mij ten behoeve van Emondus, zoon van wijlen Emondus, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus van Gemert een huis, en daarbij gelegen erf, hof en beemd gelegen in Den Bosch achter de Hinthammerstraat en erfgoed van wijlen Hubertus van Gemert aan de ene zijde en erfgoed van Egidius van Geel en de zusters van Orthen aan de andere zijde. Verder een hoeve van wijlen Goeswinus Steenwech gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, en alle andere goederen van genoemde Henricus.

F10
Wautger Aert Maess man van Aleyt Peter Bouwens van Bynderen
Peter, Aelbert en Margriet nat kn van Peter Bouwens voorsz

R1202 1431-1432 f77v 26-3-1432
Willem die Volre zn w Willem die Volre verkocht erfelijk aan Willem zn w Ansems van der Oesterbraken een erfpacht van een halve? mud rogge maat van Gemert te betalen in Gemert uit huis en hof en aangelag in de parochie Bakel in het gebied Gemert ter plaatse In Gheen Broeck tussen erf van Jan Poertman aan de ene kant en de gemeynt van Gemert aan de andere kant, strekkende van het erf van Emont zn Jan van Merczel tot de gemeynt voornoemd. Verder uit huis en hof in dezelfde plaats ter plaatse aen gheen Praec? tussen de waterlaat de Rijt aan de ene kant en het erf van Aleyd die Weelde aan de andere kant strekkende tot aan de gemene straat.

R1202 1431-1432 f78. dd 10-4-1432
Leunis van Ghemonde man van Ysentruyt weduwe van Wouter Spyrinc van Ghemert heeft opgedragen aan Goyart van Ghemert de tocht van Ysentruyt in de hoeve tgoet Ten Hogenarle
Dirck nat zn w Wouter Spierinc van Ghemert
Jan van Bruheze
Veel meer moeilijk te ontcijferen tekst (hele folio)

F78v dd 27-3-1432
Willem van Doerne, zn Daniel Noy van Doerne, heeft opgedragen aan Goyart van Ghemert voor de huurtijd de grote en smalle tiende van Gemert om 80 mud rogge Helmondse maat op St Maarten
Willem had voor 6 jaar gehuurd van de investiet van Bakel de tiend van Gemert samen met de tiend van Bakel en Doerne vanaf St Jan

R1202 f108v dd 22-5-1432 (Martien van Sleeuwen)
Nadat Henricus Steenwech verkocht had aan magister Martinus van Zomeren ten behoeve van Emondus, wettige zoon van Emondus, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus van Gemert: huis, erf, hof en daaraan gelegen beemd, gelegen in de stad Den Bosch achter de Hinthammerstraat tussen erfgoed van wijlen Hubertus van Gemert aan de ene zijde en erfgoed van de erfgenamen van wijlen Egidius van Geel en de zusters van Orthen aan de andere zijde, en een hoeve van wijlen Goeswinus Steenwech gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en andere goederen van dezelfde Henricus, heeft genoemde Emondus, wettige zoon van genoemde wijlen Emondus, genoemd huis, erf, hof en aangelag en genoemde hoeve voor de eerstkomende 50 jaar verpacht aan genoemde Henricus Steenwech.

R1202 f109 24-5- 1432
Henrick Bloyman zn w Claes Bloyman van Dynther verkoopt wettelijk aan Claes Bloyman zijn zoon een erfpacht van drie lopens rogge maat van Gemert te betalen in Den Bosch uit een huis, hof en aangelegen land gelegen in de parochie Bakel in de jurisdictie van Gemert tussen een akkerland genaamd Varenecker en Dirk van den Fellenoert aan de ene kant en tussen het erf van de weduwe van Henric Bloyman aan de andere kant strekkende van erf van Dirk van Gemert tot aan de weg.
Peter Dircx Tymmerman, Jan Ansems die Weilde en Corstiaen Ghijsberts die Molneer dragen genoemde pacht over ten behoeve van …. ..

R1202 f127v dd 11-7-1432
Jacobus van Hoculem, een jaarlijkse cijns van …. en 4 ½ mud rogge en 55 … en 1 ½ mud en nog 2 mud rogge die Jacob schuldig is aan magister Gerlacus van Ghemert, Aart Wolfards, Jan Stribosch en Wolter van Rode zn w Jan Lemmen? en zijn broer Goyart van Hoculem etc

R1202 1431-1432 f170 dd 24-11-1431
Alart Willem Wijnkens van Ghemert verkoopt aan Willem Ansems van der Oesterbraken een erfpacht van een mud rog Gemertse maat uit huis, hof en land in Gemert tussen Elisabeth weduwe wijlen Jan van Milheze en Elisabeth dochter van Elisabeth en wijlen Jan voornoemd enerzijds en een waterlaet anderzijds strekkende van Goyart Karels tot aan de gemeyne weg en uit andere goederen waar ook gelegen.

R1202 1431-1432 f177v
Willem zn w Herman Artssn een erfpacht van ½ mud rogge maat van Gemert welke genoemde Herman aan genoemde Willem … uit een stuk land in Gemert tussen Aert Spruyt enerzijds en Henric vander Hostat anderzijds  ….. Willem zn w Aert Rover Wavernay in Gemert; verder een kamp land welke genoemde Willem …. Willem zn w Aert Rover voornoemd en de andere kinderen van w Aert overgedragen ten behoeve van Willem, Margriet, Kathelijn en Lijsbeth kinderen van w Aert Rover voornoemd
Lambert Corstiaens van Doernen

R1202 f192 dd 6-12-1431
Rutgher zn w Jan van Espdonck roerende en onroerende goederen aan Rutger gekomen door de dood van zijn … goederen op diverse plaatsen gelegen in Gemert … een bepaald deel van huis, hof en aangelag in Gemert tussen Aert Bloemendaal enerzijds en Goossen Wolf anderzijds overgedragen aan zijn broer Henrick zn w genoemde Jan van Espdonck

R1202 f206 28-1-1432
Peter nat zn van Peter Bouwenssoen en Jan vande Rijt man van Margriet dt van Peter Bouwenssoen een erfpacht van een mud rogge maat van Den Bosch uit een kamp land genaamd Horters Camp in Gemert ter plaatse Aen die Heyde welke pacht Gijsbert Roesmont ten behoeve van Peter, Aelbert en Margriet nat kinderen van genoemde Peter Bouwenssoen aan Wautger zn w Aert Maessoen overgedragen aan genoemde Wautger

R1202 f246v dd april 1433
Goyart van Ghemert
Leunis van Ghemonden man van Ysentruud wed Wouter Spierinc van Dynther Ghemert
Een huis en hof van genoemde Wouter Spierinc in Gemert aan Leunis en Ysentruud; verder een stuk weiland naast de plaats genoemd … de Peel tussen Dirk van Gemert enerzijds en Henric wijlen Goossen Cnode anderzijds  etc etc
Wijlen Jan van Ghemert  .. zijn testament?
Een mud rogge maat van Gemert die Everart van Rijpelsberch jaarlijks betaalt
Twee derde delen van een oude … aan het klooster van Binderen en een cleycken ? aan het altaar in de kerk van Arlebeke; item 2 pond geld aan jonkvrouw Heylwich weduwe van Goossen Cnode

R1202 f270v 1432-1433 dd mei 1433
Kathelijn dt w Jan van Espdonc roerende en onroerende goederen aan Kathelijn gekomen door de dood van haar vader en moeder overgedragen aan Henrick zn w Jan van Espdonc haar broer
Genoemde Henric gaat betalen aan Kathelijn zijn zuster een erfpacht van 7 lopense rogge maat van Gemert uit huis en hof en aangelag in Gemert ter plaatse Die Hage tussen Jan die Langhe enerzijds en Goossen die Wolff en Willem Heynensoen anderzijds strekkende van de gemene weg tot genoemde Jan die Langhe

R1202 f273 dd 5-6-1433
Jan Goyarts van Bijstervelt betaalt aan Jan zn w Goyart Hubensoen een erfpacht van 8 mud rogge maat van Den Bosch uit roerende en onroerende goederen die Jan heeft in Gemert

R1202 f276 dd 13-6-1433
Philip zn w Jan Philipssoen drie lopense rogge maat van Gemert erfpacht van het derde deel dat hij heeft in een erfpacht van 2 mud rogge welke pacht van 2 mud Aert Eyckman zn w Aert Eyckman betaalt aan Philip en Henric zijn broer kinderen van w Jan Philipssoen en Jorden die Raet hun schoonbroer uit een kamp land genaamd die Grotencamp in Gemert tussen Barnier van Erpe enerzijds en Hadewich dt Philips van Meyelschot anderzijds; item uit het erf genaamd tHaverlant tussen de Heren van Gemert enerzijds; item uit een erf genaamd dEenswinckel; item uit het zevende deel van een wei genaamd Eenswinckelschenbeempt tussen de Heren van Gemert enerzijds; item uit het vierde deel van die Diepenmortel tussen de Heren van Gemert; verder uit een streep land genaamd Die Gemeynenhof tussen Berniers van Erpe enerzijds; item uit een stuk land genaamt enen Uutfanc; item uit een stuk land ter plaatse Vockensecker; verder uit andere erven van genoemde Philips en Henrick en Jordan hun schoonbroer welke erven voornoemd Aert Eyckman voorheen van Philips en Henric broers en Jorden hun schoonbroer in pacht verwierf, overgedragen aan ten behoeve van Aert Eyckman voornoemd

R1202 f282 dd 28-6-1433
Lodewijck zn w Hubrecht Sweneldenzoon van Gemert betaalt aan Jan zijn zoon een erfpacht van 40 mud rogge maat van Den Bosch uit al zijn goederen in Tongelre, Dinther en Gemert en uit al de andere goederen van Lodewijk

F359v
Willem van Doernen zn van Daniel Noyen van Doernen bezit de tiend van Bakel, Deurne en Gemert

R1203 1432-1433

R1203 f66v (scan f71v) dd 20-4-1433
Henrick zn w Jan Philipssoen en Jorden die Raet een erfpacht van zes lopen rogge maat van Gemert hen toebehorende in een erfpacht van twee mud rogge zelfde maat, welke pcht van twee mud rogge Aert Eyckman zn w Aert Eyckman betaalt aan Philip zn w Jan Philips en aan Henrick en Jorden voornoemd van en uit een kamp land genaamd Die Groetencamp in Gemert tussen Bernier van Erp enerzijds en Hadewich dt Philips van Meyelschot anderzijds, verder uit een erf genaamd Haverlant, verder uit het zevende deel dat toebehoord aan Philips, Henrick en Jorden voornoemd in een beemd genaamd Eenswinckelschen Beemd aldaer, verder uit het vierde deel van Philips, Henrick en Jorden in een beemd genaamd Die Diepenmortel, verder uit een streep land genaamd Die Gemeynen Hoff ook in Gemert, verder uit een stuk land genaamd Enen Uutfanck, verder uit een stuk land  ter plaatse genaamd Verkens Acker, verder uit allerlei andere goederen die Philip, Henrick en Jorden hebben voor de efpacht van twee mud rogge overgedragen aan Aert Eyckmans voornoemd.

R1203 f74v 01 za 02-05-1433 (Stan Ketelaars).
Ghisbertus zvw Goeswinus gnd die Smijt van Ghemert droeg over aan zijn broer Johannes zvw voornoemde Goeswinus die Smijt al zijn goederen, die aan hem gekomen waren na overlijden van zijn voornoemde vader Goeswinus resp. aan hem zullen komen na overlijden van zijn moeder Ermgardis.

F198v
Jan Daniel Aert Ennensoen
Jan Jans die Grove

R1203 f206 dd 4-6-1433
Aert Stamelaert van Uden een erfpacht van 5 mud rogge maat van Helmond te betalen in Gemert uit een hofstad genaamd Aenden Mortel in Gemert met zijn gebouwen tussen de gemene weg enerzijds en de Heren van Gemert anderzijds; item uit een erf genaamd Paeschoeve strekkende met een eind aan de gemene weg en met het andere einde aan Goossen Arnt Snyderssoen tussen de kinderen van Peter Berchs enerzijds en Gerit Artssoen en de Haveracker anderzijds; item uit een stuk land ter plaatse Die Paeschoeve tussen de Heren van Gemert enerzijds en ook aan een eind; item uit een stuk weiland genaamd Gruesen gelegen in de Elshorst tussen de Heren van Gemert naast de plaats genaamd den Nuwengrave enerzijds en Goossen Art Snyderssoen en de kinderen van Peter Berchs anderzijds en uit een stuk weiland genaamd Gruesen genaamd dat Gheytsvoertken met een eind aan de graaf genaamd  den Nuwengraaf en met het andere eind aan Dirk van Ghemert, welke pacht Jan zn van Aart Stamelaert van den Kelre voorheen van Bertout van Gemert zn w Jan van Gemert verwierf, erfelijk overgedragen aan Goossen van Berkel

R1203 f209v dd 18-6-1433
Rutger zn w Jan van Espdonc goederen aangekomen door de dood van Mechteld van Espdonc dt w Emond van Espdonc op diverse plaatsen gelegen overgedragen aan Henric van Espdonc zijn zoon

F209v
Willem zn w Lucas van Ponsendael x Jonkvrou Lysbeth

F256 namenindex
Jan van Strybosch

F265v
Goyart van Wermt rentmeester van Gemert

R1204 1433-1434

F8v 29-10-1433
Jan zn w Gevart van Strijbosch een stuk land genaamd den Audenhof in Gemert ter plaatse genaamd Die Vondervoert tussen de gemene weg aan de ene kant en het erf van Wynric Geritssn en anderen aan de andere kant strekkende van het erf van Jan Voderaert tot het erf van genoemde Wynric en anderen.
Hij verkoopt aan Claes genaamd Coel van Strijbosch zn w Lodewijck
Een cijns van 6 denarii

F29v
Ansem zn w Jan van Leenen in afwezigheid van Thomas Jan Maess
Wouter Henrix van Weert
Jan van Weert zn w Jan van Weert

R1204 1433-1434 f37v dd25-1-1434
Willem van der Oesterbraken …. een stuk beemd in Gemert overgedragen aan Jan van Wijnbomen door Aert zn w Willem van Oesterbraken

F79v
Marie wed van Jan Philipssoen van Ghemert zn w Jan Mathijssn hertrouwd met Henrick van Tuynen
haar kinderen Philip, Henrick en Met
Aert van Meelschot man van Hedewych

R1204 f92 dd 23-6-1434
Goyart van Ghemert heeft opgedragen alle goederen welke Elisabeth weduwe van Dirk van Gemert en Dirk zoon van genoemde Elisabeth en wijlen Dirk bezitten ten behoeve van genoemde Elisabeth gedurende haar leven en ten behoeve van genoemde Dirk.
Genoemde Goyart van Ghemert heeft opgedragen aan genoemde Dirck zijn deel in een visserij (piscaria) genaamd Gheweer in Gemert; het gaat om leengoed.

F134v
Jan Janss van Gemert verkoopt erfelijk aan Dirck van der Stegen van Zevenem een erfpacht van 29 lopense rogge maat van Gemert te leveren in Gemert uit huis genaamd het goet Ten Waude in Gemert en uit andere goederen
Henrick Goyarts van Bruheze

F159v
Leenken (Elena) dt van Aert zn w Aert geh. Quade Erys
Met wed. van Aert Quade Erys
Jan van den Wijnboem

R1204 f172v dd 19-2-1434
Goossen Steenwech zn w Goossen Steenwech en Aert zijn zoon en wijlen Aertken zijn vrouw dt w Aert Rover Boest hebben verkocht aan Goyart Boest ten behoeve van Willemke? en Margriet kinderen van Henric van Broechoven een erfpacht van 7 mud rogge maat van Den Bosch te betalen uit zekere hoeve die was van w Goossen Steenwech in Roesmalen ter plaatse genaamd Heze naast het erf van voorheen Aert Bruystens en Henric vanden Bosberch en uit het toebehoren van deze hoeve, verder uit de hove tot Espdonc in Gemert en in Boekel en wat daar bij hoort en uit een bunder wei in Gemert naast de plaats geheten Tyelkens beempt met een eind aan het watr geheten de Aa; item uit een akker op Espdonc genaamd die Braeck, alles behorend tot Goossen en Aert
Henric van Baix man van Margriet 2 mud rogge erfpacht van de genoemde 7 mud rogge overgdragen aan genoemde Aert zn Goossen Steenwech ten behoeve van genoemde Goossen zo lang hij leeft en na zijn dood aan Aert

R1204 1433-1434 f217 26-6-1434
Katelijn dt w Aert Truden zn w Willem van der Oesterbraken een stuk land in Gemert ter plaatse op die Cranebraken tussen Jan Voderart enerzijds en Jan Fyensoen anderzijds strekkende van een akker genaamd den Broecsthenhuysacker tot aan de gemene weg erfelijk verkocht aan Jan Voederarnt zn w Jan belast met een cijns van een denarius en het zevende deel van een denarius oud
Jan geh. Groet Wautgerssoen

R1204 1433-1434 f217 26-6-1434
Jan zn w Jan van den Zande een stuk land in de parochie Doerne tussen het erf van wijlen Jan vander Hoeven enerzijds en de kinderen van wijlen Jan van de Velde anderzijds; item een stuk land genaamd die Cranenbrake in dezelfde parochie tussen Willem vande Wijngarde en Mette vande Rijt welke twee stukken land genoemde Jan zn w Jan vanden Zande voorheen van Henric vanden Schoer zn w Henric Scoerwegghe verwierf, overgedragen aan Henrick Dirck Moerzen

R1204 f218 dd juni 1434
Goyart van Ghemert een stuk land in Gemert ter plaatse int Eeldonc tussen Willem Heynensoen enerzijds en Jacob Mychyels anderzijds strekkende van Goyart van Erpe tot Willem Heynensoen verkocht aan Jan zn w Wellen Koene soen

R1204 f218 juni 1434
Jan zn w Gerrit Spaen en Herman Floris Waeynoy twee zevende deel van hun huis en hof in Gemert ter plaatse Pantelaer tussen Henric Queden enerzijds en Wynric Mariensoen anderzijds strekkende van een wei genaamd Maesbeempt tot de gemene weg verkocht aan Bertram zn w Jan Bertrams

F238v
Philip Jan Philips
Jorden die Raet man van Mechteld Jan Philips
Aert Eijckman zn w Aert Eyckman

F238v
Jan Jans van Gunterslaer
Henrick van Tuynen man van Marie wed van Jan Philips

R1205 1434-1435

R1205 f9v
Lambert van Doerne en Dirk, broers, zoons van w. Corstiaen van de Mortel verkopen vanwege de dood van hun ouders hun goederen in Gemert waar ze ook liggen aan hun broer Corstiaen
Corstiaen belooft een en half mud rogge erfpacht aan Dirck

R1205 f9v
Jan van Weert zn w Jan Heilwigensoen een stuk land in De Mortel tussen de kinderen Jan Maessoen enerzijds en het erf van Leen dt van Henrick van Weert strekkende van de straat tot het erf van de kinderen van Jan Maessoen; verder nog een vierde deel in een weiland genaamd Die Vlaesche tussen het erf van de kinderen van Jan Maessoen enerzijds en het erf van de weduwe van genoemde Jan van Weert anderzijds strekkende van een graaf genaamd die Leygrave tot aan de akker van Jan van Weert voornoemd; erfelijk verkocht aan Amelis zn w Thomas Melissoen tegen een gespecificeerde erfpacht.

R1205 f21
Henrick Stovensoen een akker in Ghemert strekkend met een eind aan de Audestraet en het andere eind aan Aen die Dribbelet met een zijde naast Lucas van Beke en met de andere zijde naast een graaf genaamd den Doergrave welke akker Henrick Stoven in pacht verwierf van Goossen Knode, overgedragen aan zijn zoon Jan ten behoeve van Jan van Gulyc.

F27v
Aert Denne van Zelant
Jan van Kryeckenbeeck
Kocht het erf Wijnboem van Jan van Wijnboem

BP R1205 f50v juni 1435
Lana dochter van Lana dochter wijlen Dirk Emontssoen met haar voogd, alle goederen van genoemde Lana dochter van wijlen Dirk Emonts en Elisabeth haar dochter, Jan, Egidius en Dirk zonen van genoemde Lana dochter wijlen Dirk Emonts vanwege de dood van Dirk Emonts waar dan ook gelegen in het dorp Vlyerden overgedragen …. eerstgenoemde Lana … Lana haar moeder en Elisabeth haar zuster Jan, Egidius en Dirk haar broers in de plaats Lieshout overgedragen aan Willem zoon wijlen Henrick van den Braken

F87v
Henrick Jacop Michielssoen van Ghemert
Ancem van Leenen
Lambert van Roest

F110v
Margriet Heym weduwe van Hubrecht van Gemert en haar dochter Mechteld

F157v
Goyart van Ghemert
Daniel Daniel Hubensoen

R1205 f156 dd 10-5-1435
Goyart van Ghemert een stuk land deels akker deels heide van 5 bunder in Gemert naast de heide enerzijds en het erf van de weduwe van genoemde Goyart en Wautger Artssoen anderzijds strekkende van de gemeynt tot Gibo die Snyder in erfpacht gegeven aan Jan van Vaerlaer zoon van Henrick van der Heeze voor een erfpacht van 5 mud rogge maat van Gemert

F203v
Aert Volken zn w Aert Volken
Peter van Best

F264
Ghijsbert die Hoessche Steynkens
Peter Henrix van den Locht
Andries van Tiel zoon van Dirk
Goyart van Wermpt, rentmeester van Gemert

R1205 f294, 294v
Goyart van Wermpt, rentmeester van Gemert

R1206 1435-1436

R1206 f14v dd 21-11-1435
Ansem Aertssn van der Heelderdonc heeft erfelijk verkocht aan Jan Janssn van Beke, wonend te Boekel, ten behoeve van Jan zelf een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert uit een stuk land in Gemert ter plaatse Aen die Kemenade tussen de kinderen van wijlen Lucas Meeus soen enerzijds en tussen Willem Heynen soen anderzijds strekkende van de kinderen van Jan vande Vondervoert tot aan Jan Ghevarts en de gemene weg. Verder uit een stuk beemd in Gemert ter plaatse Den Wolfssbosch tussen Goyart van Erp zn w Goyart van Erp enerzijds en Jan vanden Bleke anderzijds strekkende van Gevard Gevarts soen tot Aert vander Heelderdonc.

R1206 f18v dd 2-12-1435
Jan vanden Kieboem zn w Jan van den Kieboom heeft erfelijk verkocht aan Dirck van den Doren, kremer,
(en Berthold Balyart?) een erfpacht van anderhalf mud rogge Bossche maat uit huis, hof en aangelag van 12 lopense of daaromtrent in Gemert ter plaatse In die Haghe tussen Henric vander Lynden enerzijds en Lambert van den Hoeghom anderzijds strekkende van de straat tot de wei genaamd Der Heren beempt.
… Dirck van den Dornen en Lijsbeth zijn vrouw, dochter van wijlen Jan die Bever….

R1206 f45v 9-2-1436
Goyart van Ghemert een erfpacht van 5 mud rogge maat van Bercheyck te betalen in Bercheyck uit de molen van Bercheyck met zijn toebehoren overgedragen aan Floris vander Vijfeycken voor hem en voor Mechtelt zijn vrouw, dt w Marcelis van der Doeseldonc. …. de erfpacht van 5 mud rogge Goyart van Ghemert, een akker van 8 lopense in Gemert naast het kruis genaamd tHagelcruys tussen de kinderen van wijlen Peter Grieten soen enerzijds en Aet van Best anderzijds strekkende van de straat tot aan het erf genaamd Die Dribbeleyn etc
Goyart is rentmeester?

R1206 f58 dd 6-3-1436
Ansem van der Heelderdonc zn w Aert een stuk land in Ghemert tussen Michiel vander Heyden enerzijds en een dijk anderzijds; item een stuk weiland tussen Gevard van Stribosch enerzijds en Goyart van Luchen anderzijds, met genoemde dijk ter plaatse genaamd Wolfsbosch in erfpacht gegeven aan Michiel van der Heyden zn w Jan Michielssoen voor een cijns van vier vlaamse grossen en een kapoen (pulli) en een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert met een last van een erfpacht van zeven lopens rooge maat van Gemert aan Michiel van Boert

R1206 1435-1436 f81v dd 2-5-1436
Jan nat zn w Dirck van Striebosch en van w Sophie dr w Peter Berchs draagt de goederen die hij had van Sophia zijn moeder, in Gemert over aan Jan zn w Ansem van der Oesterbraken

R1206 1435-1436 f90, 90v
Lijsbeth wed van Jan Wouterssn draagt over het vruchtgebruik in een huis en hof in Gemert ter plaatse genaamd in geen Laer tussen het erf van Bartolomeus Goeykens aan de ene kant en het erf van Henric Stoven aan de andere kant strekkend van het erf van Jan zoon van Wynric Stoven tot aan de gemene weg. Verder uit een stuk land genaamd Heilwigen Ecker gelegen ter plaatse genaamd de Audestraet tussen het erf van Goyart van Erp aan de ene kant en het erf van Goyart van Ghemert aan de andere kant, strekkende van het erf genaamd Drybbeley tot aan de gemene straat. Bovendien uit een stuk land genaamd die Hazeldonc tussen het erf van Hille des Geynsers aan de ene kant en het erf van Bernier Fyen aan de andere kant, strekkende van de straat tot aan het erf genaamd Berniers. Bovendien uit een stuk weiland genaamd Eeussel gelegen ter plaatse genaamd Die Voort tussen het erf van Goyart van Erp aan de ene kant en het erf van Jan Berchs aan de andere kant strekkende van het erf van Ansem Heynensoen. Item uit land gelegen ter plaatse genaamd Die Kemenade tussen erf Jan Gevarts aan de ene kant en het erf van Jan van Wynbomen aan de andere kant strekkende van het erf van Willem Heynensoen tot het erf van Wolter die Snyder.
Zij draagt het over aan Aert zoon van Lijsbeth en wijlen Jan Wouterssoen ten behoeve van Beel en Kathelijn zusters, dochters van Lijsbeth en w Jan Wouterssoen.
Aert, Beel en Katerijn voornoemd dragen over in erfpacht aan Sophie wed van Jan van der Oestelbraken voor vier oude groten .. een een kwart .. aan de kerk van Bakel … …. …. en een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert … Lijsbeth …  Aart, Beel en Katelijn ….
Goyart Daniel Fyen soen….

R1206 f92 dd 31 mei 1436
Gerit zn w Willem van der Stappen, man van Kathelijn dt w Jan van Espdonc een erfpacht van 8 lopense rogge maat van Gemert te betalen uit erven in Boekel ter plaatse Rondeel, verder uit een derde deel van Melis nat zn w Henric van Espdonc in twee stukken land in Boekel welke pacht van 8 lopense rog Katharina dt van w Jan van Espdonc voorheen verwief van genoemde Melis erfelijk overgedragen aan Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guylicker.

Genoemde Gerit droeg over het zevende deel in anderhalve bunder wei gelegen op de Aa, die van Jutta van Espdonc is, verder zijn vierde deel in een halve bunder wei naast het erf van Claes Denkens soen enerzijds, welke halve bunder wei van Mechteld van Espdonc is, verder het achtste deel in een stuk land in Gemert ter plaatse Die Donc tussen Jan vander Hostat enerzijds. Verder uit zijn deel in een stuk weiland genaamd Die Mortel. Verder zijn deel in een hof in genoemde plaats. Verder 8 lopense rogge erfpacht van een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert welke Daniel zn w Daniel Huben soen betaalt aan genoemde wijlen Mechtelt van Espdonc. Alles erfelijk overgedragen aan Henrick zn w Jan van Espdonc

f117v
Aert Vrient van Beke zn w Lucas Meeus van Beke.
Willem Gerit Fyen soen
Willem Peter Claessn

F136
Christijn van der Schueren wed van Rycout van der Schueren en haar zoon Gerit
Henrick zn w Henrick Corstijnensn van Ghemert

F124
Aleyt wed van Ghijb van Well
Aert Stanssn van der Locht
Aert Rover Molner

F142v
Willem Henrick Maessn
Aert Vrient van Beke

F144 (Gemert/Boekel)
Aert Goyaertssn Beerwout heeft opgedragen aan Willem Henrick Maessn een hoeve in de parochie Boekel en Uden (vroeger van w Goyart voorn)
Dirck die Clerck is de pachter

F143 (Gemert/Boekel)
Hadewych dt w Jan Maes
Bernt Hugen, gewandsnijder

f146v
Aert van Volkel
Goyart Dircks van Ghemert
Jan van Wijnboem, zn w Alart Broeckmanssoen

F152
Jan van Gulic
Een zeker stuk land in Gemert met een eind aan de weg genaamd die Audestraet en met het andere eind aan die Dribbelet met een zijde op het erf van Lucas van Beke en met de andere zijde op de gracht genaamd Doergrave, welk stuk land Jan zoon van Henric genaamd Stovensoen ten behoeve van genoemde Jan, voorheen verwierf van Henric Stovensoen. .. ten behoeve van Goyart van Erp zn w Goyart van Erp

R1206 f179v
Ansem Aert Spruyt
Cornelis Geritssn van Welle
Jan Ghevertssn van Strybosch

F189 juni
Henrick zn w Jan Philips
Een erfpacht van 5 lopens rogge
Aert zn w Aert Eyckmans
Aan Philips en Henrick broers, kinderen van w Jan Philips en Jorden die Raet uit een camp land Den Grotencamp in Gemert. Item uit tHaverlant in Gemert. Item uit stuk land Deenswynckel, item een stuk land die Eenswynckelsebeempt, item uit een stuk land genaamd Die Diepenmortel, item uit stuk land genaamd die ghemeyne hof, item uit stuk land genaamd ene uytfanck, item uit een stuk land die Vorkensacker, bovendien uit andere landerijen van de genoemde broers en Jorden
Jan van Ghunterslaer nat zn w Jan van Guntherslaer

f193
Goyart van Ghemert en Henrick Steenwech hadden gepacht grove en smalle tienden van Ghemert om 80 mud rogge van Willem van Doerne zn w Danyel Noy van Doerne
Willem geeft kwijting

R1206 f195
Kathelijn nat dt w heer Gerit van Hanart voorheen commandeur van het huis van de heren Theutonen van de Biezen en haar nat kndn Willem en Beel (verwekt door w Lucas Meeus van Arlebeke)
Tien mud rogge maat van Den Bosch uit een huis en hof After den ouden Fellenoert tussen een gemene waterlaat aldaar stromend aan de ene kant en de gemene weg aan de andere kant

F235v namenindex
Peter en Jan zoons w Henrick Stribosch

BP R1206 1435-1436 F269
Willem Heynensn wonende in Ghemert

R1207 1436-1437

F18
Philip Jan Philips
Een stuk land in Gemert ter plaatse De Mortel
Bernier zn w Willem Bernierssn, erga Henrick en Jan, zoons van Henrick van Vinckel

F22
Jan van Wijnboem zn w Alant genaamd Alant Broeckmanssoen
Een weiland genaamd eeussel en twee stukken weiland in het Goerswynckel gelegen in het dominium Ghemert ter plaatse aen den Hoevel van Jan van Wijnbomen, erga van Aert van Volkel, overgedragen aan Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester

R1207 f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch verkoopt aan Claes genaamd Coel van Strijbosch stuk land met beemd aan de Vondervoirt in Gemert tussen de gemene weg aan de ene kant en het erf van Claes genaamd Coel van Strijbosch aan de andere kant strekkende van het erf van Aart vander Hostat tot aan de gemene weg.

R1207 f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch geeft in erfpacht aan Bertout Aerts van Handel huis, hof en aangelag in Bokot tussen het erf van Gerit Fyensoen aan de ene kant en het erf van Dirk die Smyt aan de andere kant, strekkende aan beide einden aan de gemene weg, om twee mud rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten.

R1207 f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
geeft in erfpacht aan Bertout Aerts van Handel een maldersaets bouwland in Gemert aan die Audestraat tussen de gemene weg aan de ene kant en het erf van Gerit van Wel aan de andere kant, strekkend van het erf van Mette Peters en haar kinderen tot het erf van Gevart Gevartssoen van Helmont, om 7 lopen rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten; Gerit van Wel heeft overweg hierover naar de straat.

R1207 f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
geeft in erfpacht aan Gerit zn w Gerit van Well een malderzaad bouwland in Gemert aan de Audestraet tussen het erf van Mette Peters en haar kinderen aan de ene kant en het erf van Jan Voderarts en Henric Artssoen aan de andere kant, strekkend van de weg genaamd Dribbeleyschestraet tot aan het erf van Bertout zn w Aert van Handel, met recht van overpad van genoemde Bertout naar de straat, om 7 vaten rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten.

R1207 f38 dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch geeft in erfpacht aan Dirk Tac die Smyt van Ghemert een stuk beemd in Gemert in die Grozecuylen tussen het erf van Goyart van Erp zn w Goyart van Erp en Jan … Ghemert aan de ene kant en de gemeynt genaamd die Grozecuylen aan de andere kant, strekkende van het erf van Aert vander Heelderdonc tot het erf genaamd die Laren, om 1 ½ mud rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

R1207 f38v dd 24-1-1437
Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch
geeft in erfpacht aan Wouter die Snyder zn w Jan een sesterzaad bouwland in Gemert achter de plaats genaamd Kemenade tussen het erf van Willem Heynensoen aan beide zijden strekkende van het erf van Wouter die Snyder zn w Jan die Snyder tot aan het erf van Arnt vander Heelderdonc, en ook een lopense land aan den Molenwech tussen de gemene weg aan de ene kant en het erf van Willem Heynensoen aan de andere kant en aan een eind en andere belendenden om 8 lopen rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

R1207 f39 24-1-1437
Dirck zn w Peter van den Borlaer geeft (?) aan zijn zoon Jan een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert te betalen aan genoemde Dirk en Gertrude zijn vrouw in Gemert en een huis, hof en aangelag aan elkaar gelegen in Gemert in die Dele tussen het erf van Jan zn van genoemde Dirck aan de ene kant en de gemene weg aan de andere kant strekkende van het erf van alan? Wouter Emontssoen tot het erf van de erfgenamen van wijlen Thomas Scrivers.

R1207 f52v 1437
Jan zn w Henrick van Gemert zn w Jan Fyssiensoen van den Mortel
Het derde deel van een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert die Aert Yewaen Goyartssn betaalt aan Elisabeth en Gertrudis zusters en Jan hun broer kinderen van w Henric van Gemert zn w Jan Fyssienssoen van den Mortel uit een vierde deel van een hoeve van wijlen Jan Fyssiensoen van de Mortel gelegen in Gemert ter plaatse aenden Mortel
Dat vierde deel had Aert Ywaen Goyartssoen van Elisabeth en Gertrudis zusters en Jan hun broer kinderen van w Henric van Gemert zn w Jan Fyssienssoen van den Mortel

R1207 f64v dd 11-3-1437
Deling tussen Goyart Goyarts van Erp en Willem Heynensoen van goederen in de Gemert in de Leemskuylen tussen het erf van Willem Zaeldeneve aan de ene kant en tussen de dijk (t water die Roysp?) aan de andere kant, item van een erf die Hoghelaren tussen Willem Zaelden aan de ene kant en het erf van Dirc die Smyt en meer anderen aan de andere kant en verder een erf in die Hoghe Breemhorst tussen erf Dirck van Ghemert aan de ene kant en het erf van Goyart Goyarts van Erp aan de andere kant
Verder een erf genaamd die Leghelaren tussen de Heren van Gemert tot aan Henric die Molner en Jan die Langhe aan de ene kant en de Heren van Gemert en Willem Heynensoen

R1207 f86v 1-5-1437
Goyart zn w Goyart van Erpe verkoopt erfelijk een weiland in Gemert tussen het erf van Willem Heynensoen aan de ene kant en het erf van de erfgenamen van wijlen Lucas Meeussoen aan de andere kant, strekkend van de gracht genaamd den Nuwen Grave tot het erf van genoemde Willem Heynensoen aan Aert Vrient zn w Lucas Meeussoen.

R1207 f88v 17-5-1437
Jan zn w Goossen van der Meer heeft erfelijk verkocht aan Jacop Goyartssn van den Amer een erfpacht van een half mud rogge maat van Den Bosch te betalen in Erp uit huis, hof en aangelag van 6 lopense gelegen in Gemert tussen het erf van Everart Claessoen aan de ene kant en het erf van Daniel Danielssoen aan de andere kant strekkende van het erf van genoemde Daniel tot de gemeynt. Verder uit een wei in de parochie Uden ter plaatse Espdonc tussen het erf van Emont van Espdonc aan de ene kant en het erf van de kinderen van wijlen Goyart vander Vloet aan de andere kant strekkende van het erf van de kinderen van wijlen Jan die Cleirc tot het erf van Willem Heynensoen.

R1207 f88v dd 17 mei 1437 (Martien van Sleeuwen)
Johannes van der Meer, zoon van wijlen Goeswinus van der Meer, heeft erfelijk verkocht aan Jacobus, zoon van wijlen Arnoldus van der Meer een erfpacht van een ½ mud rogge Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Erp te leveren uit huis, erf en hof en aangelegen stuk grond van 6 lopenzaad groot of daaromtrent, gelegen in het rechtsgebied van Gemert tussen erfgoed van Emondus Claeszoon aan de ene zijde en erfgoed van Daniël Daniëlszoon aan de andere zijde, met een eind erfgoed van genoemde Daniël, het andere eind de gemeint. Ook uit een beemd, gelegen in de parochie Uden ter plaatse Espdonc, tussen erfgoed van Emondus van Espdonc aan de ene zijde en erfgoed van de kinderen van wijlen Godefridus van der Vloet aan de andere zijde, met een eind de kinderen van wijlen Johannes de Clerck en het andere eind Wilhelmus Heijnenzoon.

R1207 f91v 29-5-1437
Lodewijk zn w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zwenelden soen
Een erfpacht van .. mud rogge maat van Den Bosch die Thomas die Scriver zn w Thomas van Hazelbossche betaalt aan Kathelijn dt w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zweneldensoen (Kathelijn is weduwe van Gielis Scoerwegge)
Uit huis en hof en in Gemert tussen het erf van Emont van Gemert aan de ene kant en het erf van Hadewich dt Jan Mulder aan de andere kant en uit vier lopen rogge maat van Gemert in een kamp genaamd die Hove tussen het erf van genoemde w Hubert van Gemert aan de ene kant en het erf van genoemde Thomas aan de andere kant, welk huis en hof en vier lopen land van genoemde Thomas die Scriver …..
Overgegeven aan Floris van Vijfeycken zn w Jan van Vijfeycken
Een stuk land in de parochie Tongelre tussen het erf van Willem die Blake aan de ene kant en het erf van Jan van Beerze aan de andere kant strekkende van het water genaamd de Aa tot het erf van de weduwe genaamd cadania?
Hubrecht van Gemert zn w Emont van Gemert

R1207 f112v 7-8-1437
Jan van Vaerlair zn w Henrick zn w Henrick van der Heze
Een stuk land van twee lopense in Gemert ter plaatse aen de Mortel tussen Jan Berch aan beide zijden strekkende van het erf van de kinderen van wijlen Henric van Weert tot het erf van de kinderen van wijlen Ansem vander Oestbraken
Ten behoeve van Barnier Geritssn
Jan van Vaerlaer zn w Rover van Vaerlair (ziet af van vernadering?)

R1207 1436-1437 f184v
Dirck zn w Jan Roverssn moet betalen aan zijn neef Dirck Rover van Rijsbergen een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert uit erven van Dirk zoon w Jan Roverszoon ….. w. Emont zijn broer overgedragen
Jan zn v Henrick van Gemert
En een erfpacht van 2 mud rogge ……
Henrick zn w Dirck Rovers voornoemd een mud rogge en vier zesde delen van drie mud rogge  …. en twee van de twee mud rogge efpacht aan Arnold van Weilhusen ….

R1207 f209v (Martien van Sleeuwen)
Johannes van den Elsen, zoon van wijlen Theodericus van de Elsen heeft erfelijk verkocht aan kramer (koopman) Nicolaas van Deijl ten behoeve van Heijlwigis, dochter van wijlen Jacobus van Heerzel, vrouw van Nicolaas van Deijl en tevens aan Gerit en Nicolaas, zonen van Nicolaas van Deijl en van wijlen Heijlwigis zijn vrouw, dochter van wijlen Gerit Ketheler: een erfpacht van 1 mud rogge Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Den Bosch te leveren uit een stuk land van 6 lopenzaad of daaromtrent, genaamd de Haendonck, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, tussen erfgoed van Theodericus de Clerck en de landweer van Gemert aan de ene zijde en de hei, genaamd de Haenreheij aan de andere zijde. Ook uit een stukje land van 1 lopenzaad of daaromtrent geheten de Watervalle, gelegen tussen erfgoed van Theodericus de Clerck aan de ene zijde en erfgoed van Theodericus van Beek van de andere zijde. (Verder zijn er voorwaarden toegevoegd over hoe de vererving moet verlopen na dood van Heijlwigis)

R1207 f243v
Bertout zn w Aert van Handel
Jan van Strijbosch zn w Gevart
17 ½ gouden peters  …. lopens rogge maat van Gemert

R1207 f243v
Gerit Geritssn van Well  van genoemde Jan van Strijbosch zn w Gevart 27 ½ pond … 11 lopens rogge maat van Gemert

R1207 f243v
Dirck Tack die Smyt van Gemert  aan Jan voornoemd 5 peters  en 20 lopens rogge maat van Gemert

R1207 f243v
Wauter die Snyder zn w Jan die Snyder aan Jan voornoemd 15 peters en een half mud rogge

R1207 f243v dd 23-1-1437
Peter zn w Henrick Costkens aan Henric Bloyman zn w Henrick Bloyman 13 mud en 2 sesterse rogge

R1207 f296v dd 18-7-1437
Willem Heynen wonende in Gemert

R1208 1437-1438

R1208 f9 anno 1437
Goyart van Gemert verkoopt erfelijk aan Jan van Bruheze een erfpacht uit een stuk land van 8 lopense in Gemert tussen de gemeynt en de gemene weg en uit een bunder wei in de Campen bij de Wijnboem tussen een wei genaamd Gheynsersbeempt aan de ene kant en het erf van … genaamd Stoefkens aan de andere kant strekkende tot de gracht genaamd den Beeckschen grave.

R1208 f24 3-12-1437
Wijnrick zn w Gerits van der Vondervoert
Een stuk land in Gemert tussen erf Jan Kaerle aan de ene kant en de gracht genaamd Dorengrave aan de andere kant strekkende van het erf genaamd Fyen… tot het erf van Coel van Strijbosch.
Verder een stukje land tussen het erf Jan Kaerle aan de ene kant en Jan van Rode aan de andere kant strekkende van het erf genaamd Then Laer tot het erf van Coel voornoemd
Verder een stuk land tussen het erf van Coel van Strijbosch aan de ene kant en het erf van Jan Lodeneefs en anderen aan de andere kant strekkende van de gemene weg tot het erf Jan Kaerle
Verkocht aan Willem zn w Jans van den Oeventken
Lambert van Doernen zn w Corstiaen

R1208 f36
Laureyns van der Spanct zn w Goossen Bloc, man van Lijsbeth dt w Claes van der Locht, verkoopt erfelijk aan Amelis Thomas Melissn van der Hostat een erfpacht van 3 lopense rogge maat van Gemert uit een stuk land in Gemert ter plaatse aende Mortel, ter plaatse die Hovelschebeemde tussen erf van de erfgenamen van Corstiaen vande Mortel aan de ene kant en … Stercx en haar kinderen aan de andere kant en strekkende van de gracht genaamd die Leygrave tot aan de gemeynt die Pedel
Daniel van Hezerschoer

R1208 f67v
Willem nat zn w Emont nat zn w Mr Geerlinck van Gemert

R1208 1437-1438 f69
Ansem zn w Ansem van der Oesterbraken in absentie van Thomas de jonge, zn van Jan Maessn en Henrick Willemssn van den Loect
Goederen van genoemde Thomas, voorheen van Kathelijn dt Aert Truden

R1208 f103v
Willem en Peter zoons van w Peter Claessn
Een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert uit een stuk land ter plaatse Espdonc met een zijde langs erf van de Heren van Gemert en met twee zijden langs de gemene weg en met de vierde zijde langs het erf van Jan van Merchselen
Welke mud rogge de broers Willem en Peter verwierven van Aert Ywaen nat zn van Yewaen van Vechel
Ze dragen het over aan hun broer Claes.

R1208 f120
Aleyt dt w Jan die Smyt in afwezigheid van Willem Fyensn een stuk weiland in Gemert in die Campen welk stuk wei Willem Fyensoen verwierf van Heilwich Sweelden en haar nat zn Philip

R1208 1437-38, f123v 17-7-1438
Jan Rovers zn w Dirck Rover van Rijsbergen het zevende deel en drie delen van het zevende deel ?? van twee mud rogge en twee mud rogge erfpacht maat van Gemert welke Dirk zn w Jan Rover betaalt aan wijlen Dirk Rover van Rijsbergen uit erven die Dirk Jan Roverssoen vanwege de dood van wijlen Emond zijn broer verwierf binnen de palen van Gemert volgens Gemertse brieven, erfelijk overgedragen aan Henrick zijn broer

R1208 1437-38, f123v 18-7-1438

Genoemde Henrick heeft erfelijk overgedragen aan Goyart van Gemert zijn deel
Genoemde Henrick zijn zevende deel en drie delen van het zevende deel ?? van twee mud rogge en twee mud rogge erfpacht overgedragen aan Goyart van Gemert

Genoemde Henrick, Aart Goessen en Paul Ketellaer hebben overgedragen aan Goyart van Gemert de delen van Kathelijn dt w Dirck Rover (van dezelfde rare zevende delen van twe mud en twee mud…)
In de kantlijn staat ook nog iets over een bedrag van 25 gulden.

Aantekening: zie ook 1436-1437 f189v en 1438-1439 f160v en vermeldingen in periode 1422-1427:
Dirk Rover van Rijsbergen, overleden voor 1422 zoon van Jan Rover, kinderen
1. Jan Rover
2. Henrick Rover
3. Kathelijn
4. Roelof Rover
5. Emont (overleden voor 1427)
6. Peter de Rover
7. Dirk (overleden voor 1422)

Jan Rover, overleden voor 1436, kinderen
Dirk
Emont, overleden voor 1427

R1208 f166v 28-11-1437
Everart zn w Aert van Haenle drie malder rogge erfpacht uit de goederen van Willem van den Eenswijnckel
Hij draagt het over aan Jan zn w Aert Spruyt

R1208 f198v 7-2-1438
Dirck van den Doren, kremer een erfpacht van 1 ½ mud rogge maat van Den Bosch uit huis, hof en aangelag te Gemert  in die Haghe tussen erf Henrick vander Lynden aan de ene kant en het erf van Lambert vanden Hoeghen aan de andere kant strekkende van de gemene weg tot de Heren beempt, welek pacht Dirk vanden Doren verwierf van Jan zn w Jan van den Kieboom
Hij draagt de erfpacht over aan Aert zn w Goossen Steenwech.

R1208 f201v
Jan Goossens van der Meer, man van Hadewych dt w Aert Maes van der Hostat
Verkoopt erfelijk in Gemert ter plaatse aen gheen heye tussen erf Deenken Deenkenssoen aan de ene kant en Everard Claussoen aan de andere kant strekkende van erf van genoemde Deenken tot de gemeynt van Boekel. Item een stuk land in Boekel ter plaatse Pedeleers hoeve tussen erf Willem Henricssoen aan de ene kant en het erf van Jan die Goede aan de andere kant strekkende met beide zijden aan de gemeynt. Item een stuk land in de parochie Uden ter plaatse den auden beempt tussen erf Willem Henricssoen aan de ene kant en het erf genaamd Fyenbeempt aan de andere kant strekkende van het erf van wijlen Jan Cleircs tot het erf van Emond van Espdonc; Item een stuk land genaamd die Donck in Uden tussen erf Claes Art Hazartssoen aan de ene kant en het erf van wijlen Gerit vander Meer aan de andere kant strekkende van het erf van Emond van Espdonc
Item een stuk land in Gemert ter plaatse int Ghoerswinckel tussen erf Thomas genaamd Groet Maes aan de ene kant en het erf van Aart van Middelsfoirt aan de andere kant.
Aan Aert zn w Gielis van der Stegen

R1208 f201v dd 12-2-1438 (Martien van Sleeuwen)
Johannes van der Meer, zoon van wijlen  Goeswinus van der Meer, man van Hadewigis, dochter van wijlen Arnoldus van der Hostat heeft erfelijk overgedragen aan Arnoldus, zoon van wijlen Egidius van der Stegen: een erfpacht van een malder rogge, Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis, uit huis en hof gelegen te Boekel, welke erfgoederen  Johannes Kieboom  had afgestaan uit een stuk land naast erfgoed van Michaël Trudenzoon en Johannes, en uit een stuk land dat Johannes Kieboem toebehoorde genaamd de Padeacker, welke voornoemde huis, hof en andere erfgoederen genoemde Johannes Kieboem van genoemde Arnoldus Maeszoon van der Hostat als erfpacht verkregen had voor genoemde malder rogge, zoals volgens hem in Udense brieven te vinden is. Johannes van der Meer belooft alle verplichtingen van zijn kant en van de kant van  genoemde wijlen Arnoldus Maeszoon en erfgenamen te zullen afdoen. Getuigen waren Dicbier Hendriks en Erpe. Datum 12 februari.

R1208 f201v
Jan Goessenssoen vander Meer een erfpacht van 8 vat rogge maat van Gemert uit een stuk land genaamd den Eyxskens acker ter plaatse Boekel naast het erf genaamd Roefs acker met een zijde en met de andere zijde langs erf van de kinderen van wijlen Jan van Espdonc welke erfpacht Aert Gielis vander Stegen verwierf van Jan Goessenssoen en Hadewich zijn vrouw

R1208 f211 1437/38
Alart Willem Wijnrixsn heeft erfelijk verkocht aan Henrick zn w Jans van Espdonck een erfpacht uit huis en hof en aangelag van twee sesterse (?) of daaromtrent in Gemert tussen het erf van de Tafel vd H Geest in Gemert en het Gasthuis (hospitale) daar aan de ene kant en tussen de waterloop genaamd die Ruysp aan de andere kant strekkende van het erf van de kinderen van wijlen Goyart Kaerle tot de gemene weg.

R1208 f348 21-8-1438
Dirk die Kaele zn w Aart die Kaele, Dirck en Albert broers, zoons van w Gerit Bruynken en Wijer? zn w Gherit sBruynen;
Ten behoeve van Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert
(geldlening?)

R1208 f348v
Ancelmus, zoon van wijlen Wolterus Ansemssoen, en Johannes die Leeuw, zoon van wijlen Johannes die Leeuwe, hebben 96 postulaatsgulden beloofd aan Petrus en Henricus, zonen van wijlen Henricus Moers, voor drie kwart deel en aan Willem, zoon van wijlen Henricus Moers, voor een kwart deel.

R1208 f412
Heer Emont Rover van de Duitse Orde

R1208 f412
Emont nat zn w Hubert van Gemert

R1208 f415v
Ten behoeve van Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

R1209 1438-1439

R1209 1438-1439 f32
Philip zn w Jan Philips
Jorden de Raet man van Mechteld Jans Philips
Henrick van Tuynen man van Marie wed van Jan Philips voorn.
Jan van Colen z w Jan van Colen

R1209 1438-1439 f63v
Lambert van Doerne zn w Christiaan vanden Mortel
Erfpacht uit huisingen op Ghenen eynde in Bakel naast Herman Rovers aan de ene kant en de gemene weg aan de andere kant welke 7 lopens rogge Thomas van de Zantvoirt ten behoeve van Lambertus zn w Christiaan vanden Mortel van Doerne …..

R1209 1438-1439 f63v
Goyart van Geldrop nat z w heer Dirk van Geldrop investiet van Fooz
Aert Spierinc man van Heilwich nat dt w heer Dirk van Geldrop voorn
Floris Janss van den Viveeycken
Jan van Rixstel nat z w Jan Kamerlinc

R1209 1438-1439 f64
Lambert zn w Jan van der Roest een erfpacht van een malder rogge uit de helft van een stuk land in die Dele naast erf voorheen van Lucas Peters met een zijde, verder een malder rogge erfpacht aan Henrick die Leuwe verworven van Jan Gielissn van Vaerlaer
De andere erfpacht ter plaatse in die Hoeve heeft Lambert verworven van Roelof Gerit Steenbeckers
Lambert draagt de pacht over aan Mr Arnt van Weilhuysen ten behoeve van Lambert van der Roest voornoemd

R1209 1438-1439 f70
Goyart Goyarts van Erpe heeft erfelijk verkocht Aert Spierinc zn w Mathijs van der Hoeven een erfpacht van 7 mud rogge maat van Gemert uit de hoeve (mansus) Kiebomen in Gemert en uit de bijbehorende goederen van die hoeve
Jan van Erpe

R1209 1438-1439 f106
Hubrecht van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert
Een stuk bouwland in Gemert ter plaatse op die Leygrave tussen het erf van Amelis zn w Jan Karels aan de ene kant en de gracht genaamd den Leygrave aan de andere kant strekkende van erf Amelis die Yegher tot het erf van de erfgenamen wijlen Peter Stayc
Aan Alart zn w Jan van den Pantelaer voor een erfpacht van 8 lopense rogge maat van gemert

R1209 1438-1439 f124v
Jan, Willem en Ancem zoons van w Ancem van der Oestbraken en Heilwich
Vanwege de dood van hun vader en de dood van hun moeder Heilwich

R1209 1438-1439 f124v
Aert, Luytgard de aude en Luytgard de jonge en Willem (onmondig) kinderen van w Gerit Goossens van der Meer en hun schoonbroers: Jan die Smyt x Heilwich; Jacop Gerit Melissoen x Hadewich
Goossen, Claes, en Baet kinderen van wijlen Aert die Haze en w Heilwich dt w Goossen van der Meer
Een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert die Aert Gieliss van der Stegen overgaf aan Jan zn w Goossen vander Meer uit huis, hof en aangelag in Gemert ter plaatse aen Gheen Heyde tussen erf Deenken Deenkenssoen aan de ene kant en het erf van Everard Claessoen aan de andere kant. Item uit een stuk land in Boekel ter plaatse Pedeleershoeve. Item uit een weiland ter plaatse Audenbeempt. Item uit een stuk wei genaamd de Donc in Uden. Item uit een stuk land in Gemert int Goerswinckel welke goederen Arnt van der Stegen verwierf van Jan vander Meer. Verder uit een stuk wei genaamd Weertken in Boekel tussen erf Daniel Hubensoen en de kinderen van w Jan die Cleirck aan de ene kant en het erf van Willem Heynensoen en anderen
Ten behoeve van Henrick Janss van Espdonc
Jan Jan Daemss

R1209 1438-1439 f133
Hubrecht van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert ten behoeve van Henrick Steenwech
Handelt over goederen in Den Bosch.

R1209 1438-1439 f136 namenindex
Peter zoon van Henrick Stribosch

R1209 1438-1439 f160v dd 29-1-1439
Kathelijn dt w Dirck Rover van Rijsbergen een zevende deel en drie derde delen van het zevende deel dat haar toebehoorde in twee mud rogge en twee mud rogge erfpacht maat van Gemert, welke Dirk zn w Jan Rover betaalt aan genoemde Dirk Rover van Rijsbergen die Dirk Jan Roverssoen vanwege de dood van wijlen Emond zijn broer binnen de palen van Gemert, erfelijk overgedragen aan Goyart van Gemert

R1209 1438-1439 f178
Willem Janssn van Mercsel
Jan Peter Hermanssn van Ghemert

R1209 1438-1439 f249
Beerta wed van Claes Befken en haar kinderen: Willem, Wijnrick, Jut, Margriet, Lijsbeth en Sophie en haar schoonzoons: Jan Gerits die Vrieze, man van Heilwich, Lambert Jan Corstiaenssn man van Ermgart, Jan Gielis die Doncker, man van Beerta
Een erfpacht betaald door Jan van Merchsel
Jut wed van Willem Befkens en haar zoons Claes, Aert en Thomas
Uit huis en kamp land in Gemert ter plaatse aende Panthelaer met een zijde naast erf Jan van Merchsel voornoemd en de andere zijde naast erf Jan Kaerrels. Item uit stuk land in geen campen met beide einden strekkend op erven van Goessen Knoede welke huis en land Jan van Merchsel verwierf van Jutta, Claes en Aert en Thomas
Ten behoeve van (de kinderen van Claes Befken)
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

R1209 1438-1439 f330v
Heer Claes van der Dussen, commendator van Gemert

R1210 1439-1440

R1210 f63v
Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirck van Geldrop investiet van Fouz en Aert Spierinc man van Heilwich nat dt w heer Dirck van Geldrop voorn.
Erfpacht van twee mud rogge uit een stuk land van 8 lopense in Gemert aen de Mortel inden Aerle tussen erf w Aert Voegels aan de ene kant en het erf Arnt Snyderssoen aan de andere kant. Verder uit een erfpacht van een mud rogge uit 5 lopense land in Gemert bij De Mortel tussen erf Peter Kersmeker aan een kant en erf Wautger Snyder aan de andere kant welke twee mud erfpacht wijlen Philips? van Geldrop verwierf van Floris Janssn van den Vive eycken
Hij draagt het over aan Jan van Ricxtel nat zn w Jan Kemerlinc

R1210 f72v
Jan Henrick Janssn van der Hoeven heeft erfelijk verkocht een stuk land van een lopense in Gemert ter plaatse Vondervoert tussen erf Henric Arntssoen aan een kant en erf Jan vanden Pantelaer aan de andere kant strekkende van de gemene weg tot het erf genaamd dLaer, aan Marie dt w Willem van Uden alias Zaeldman

Maria dt w Willem van Uden alias den Zaeldman heeft erfelijk verkocht een stuk land in Gemert tussen erf Jan zn w Willem Bernierssoen aan een kant en erf Aert Karels aan de andere kant strekkende van de gemene weg tot erf Gerit zn w Willem Berniers aan Henric zn Jan zn w Willem Bernierssoen
Jan zn w Willem Bernierssoen (ziet af van vernadering)

R1210 f79
Michiel zn w Dirc van Borlaer een erfpacht van drie malder rogge maat van Gemert uit huis, hof en aangelag in Gemert ter plaatse die Delestraet naast erf Jan Dircssoen van Borlaer aan een kant met de andere kant naast de gemene weg met een zijde het erf Aert zn w Dirc van Espdonc en met het andere eind naast erf voorheen van Thomas Scrivers, welke erfpacht Michiel verwierf van Dirc van Borlaer
Hij draagt het over aan Goossen zn w Goossen Willemssn
Heer Claes Cuper

R1210 f85
Jan van gemert nat zn w Henrick, bontwerker weduwnaar van Liesbeth Aert Duysschen

R1210 f100 dd 20-8-1440
Aert Steenwech zn w Goossen Steenwech belooft aan Claes Loenman dat hij hem in de hove op Espdonc, voorheen van Goosen Steenwech zijn vader, in de parochie Uden en in de parochie Gemert, zal vesten ten overstaan van de leenheer en het leenhof waarvan die hove te leen hangt

R1210 1439-1440 f132 dd 2-1-1440
Jan vanden Strijbosch zn w Gevartss vanden Strybosch verkocht een stuk akkerland deels akkerland en deels broekland genaamd Die Auencamp in Gemert ter plaatse Die Vondervoirt tussen Claes genaamd Coel van Strybosch enerzijds en Jan van Gemert anderzijds strekkend van Belia weduwe van Ansem van der Hofstad en haar kinderen tot aan de gemene weg en tot aan Ansem die Smyt.
Hij heeft het erfelijk verkocht aan Willem zn w Jan vanden Oventken.
Hubrecht zn. w. Emont nat. zn. w. Dirck van Gemert heeft het recht tot vernaderen.

R1210 f132v 4-1-1440
Jan vanden Strybosch zn w Gevarts van den Strijbosch, een stuk land van anderhalf lopense in Gemert ter plaatse Boekelt (=Boekent en niet Boekel) tussen erf Gevart vanden Strybosch aan een kant en het erf van Arnt vander Hosstat aan de andere kant strekkende van die Doerengrave tot het erf van genoemde Gevart. Hij verkocht het aan Willem zn w Peter Claessoen
Arnt vander Hofstad vernaderde.

R1210 f.133r 01 ma 04-01-1440. (Stan Ketelaars)
Voornoemde Johannes van den Strijbosch verkocht aan de secretaris, tbv Katherina wv Jacobus van den Strijbosch en Petrus, Gevardus, Heilwigis, Katherina, Elisabeth en Mechtildis, kv voornoemde Katherina en wijlen Jacobus, ¼ deel in (1) een stuk beemd, in Bakel, in de dingbank van Gemert, in de gemene beemden gnd die Campen, tussen Henricus Arnts soen enerzijds en eertijds Arnoldus Kathelijnen soen anderzijds, strekkend vanaf Godefridus van Erpe zvw Godefridus tot aan kvw Petrus Claes soen, (2) in een stuk beemd, in Bakel, in de dingbank van Gemert, in de gemene beemden gnd die Campen, tussen voornoemde Godefridus van Erpe enerzijds en eertijds kvw Willelmus van den Waude anderzijds, strekkend vanaf Johannes Broeckman tot aan erfgoed van de h.geest in Gemert, belast met de ¼ gedeelten van de grondcijns.

R1210 f133r 02 ma 04-01-1440.
Arnoldus van den Hofstad, in afwezigheid van voornoemde Katherina en haar kinderen, verwerkte zijn recht tot vernaderen

R1210 f.133r 03 ma 04-01-1440. (Stan Ketelaars)
Willelmus zvw Petrus Claes soen en Petrus zvw Jacobus van den Strijbosch droegen over aan Johannes van den Strijbosch 1 malder rogge b‑erfpacht, maat van Gemert, met Lichtmis te leveren, gaande uit een stuk land in de dingbank van Gemert, ter plaatse gnd in het Lair, tussen Elisabeth wv Johannes Stovensoen enerzijds en Godefridus van Gemert, Wijnricus Stoven soen en Heilwigis dv Johannes Loden Neefs anderzijds, welk stuk land Belia wv Johannes Knoeps voor voornoemde malder rogge en andere lasten verkregen had van Jacobus zvw Gevardus van Strijbosch, zoals naar hun zeggen in de brief van Gemert staat.

R1210 f163
Willem Willemssn van den Elzen
Wouter Claes Menscharts
Daniel Roesmont

R1210 f185 16 maart 1440
Henrick zn w Henrick van der Heze, weduwnaar van Luytgart dt w Jan van Varlaer een erfpacht van 11 mud rogge maat van Gemert welke Goossen zn w Aert Snieders moet betalen aan Henrick Henrick van der Heze uit het goet genaamd tguyt Ten Boer (leengoed) in Gemert welk goed Goossen had van Henrick in erfpacht
Overdracht aan Henrick, Jan en Ancem kinderen van Henrick Henricks vander Heze en Luytgard
Zie ook oorkonden KADO uit 1440

R1210 f185
Genoemde erfpacht van 11 mud rogge erfelijk overgedragen aan Goyart zn w Goyart van Werm
Dirck zn w Jan van der Poirten, priester
Van Goyart van Werm aan Henrick Henricks vander Heze zolang hij leeft de genoemde 11 mud rogge uit de hoeve tgoet ten Broeck en uit zijn andere goederen.
Jan zn w Gerit Woutertssoen(?) van Nuenen
Zie ook oorkonden KADO uit 1440

R1210 f207v dd 28-4-1440 (Martien van Sleeuwen)
Daniël, zoon van wijlen Daniël Hubenzoon heeft wettig en erfelijk verkocht aan Arnoldus Bloemendaal, zoon van wijlen Johannes Bloemendaal een erfpacht van 1 mud rogge Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren uit huis, erf, hof en aangelag gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel in het Rondeel tussen erfgoed van Nicolaas, zoon van genoemde wijlen Daniël Hubenzoon van beide zijden, het ene eind de openbare weg,  het andere eind erfgoed van genoemde Nicolaas. Eveneens uit een akker land genaamd de Padeacker, groot een ½ mudzaad land of daaromtrent, aldaar gelegen tussen erfgoed van genoemde Nicolaas aan de ene zijde en Hendrik de Vrieze van Boekel aan de andere zijde, met beide einden op erfgoed van genoemde Nicolaas. Er zat nog een voorwaarde vast aan deze verkoop in geval van overlijden van genoemde Arnoldus en Belia zijn  vrouw, dochter van wijlen Johannes L… dan zou pacht weer terugkomen bij Daniël of zijn erfgenamen. Dat heeft Arnoldus beloofd aan Daniël. Getuigen Dicbier en Boest. Datum 28 april, donderdag na 4de zondag na Pasen. Toegevoegd: dat er een kopie van de transactie gemaakt moet worden  voor anderen.

R1210 f210, 7 mei 1440
Henrick Cuper van Uden een stuk land van vier lopense in Gemert ter plaatse genaamd Int goet vanden Boer tussen wijlen Ansem Goossenssoen aan de ene kant en het erf van Goyart van Scynle aan de andere kant, item een stuk land van vier lopense tussen het erf van Jan vanden Bleeck aan een kant en Dirk die Smyt aan de andere kant, item een derde deel van een weiland naast een erf behorend tot het goed genaamd tGoet Te Broeck, erfelijk verkocht aan Goyart van Wermpt
Hij belooft waarschap behalve voor een erfpacht van 22 lopense rogge maat van Gemert
Jan van Thuyftheze

F220
Aert zn w Henrick Andries Hoernken
Henrick Pontfyn
Peter Boudewijn Hoeft
Jacop van den Wyel

F220
Pacht uit beemd aen die Ghemunde

f244
heer Ywaen van Cortenbach commendator van de Balije van de Biesen van de Duitse Orde (pacht uit de heerlijkheid)
Lippertus van Eyck
Willem van Eyck, man van Aecht dt van Jan van Gemert

F244
Everart van Doernen

F279v
Willem van Merchsel zn van Jan van Merchsel
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert

F284v
Jan van den Strijbosch zn w Gevart

R1210 f374v
Goyart van Ghemert en Aert Steenwech zn w Goossen dragen over t.b.v. Heer Claes vander Dussen commendator van Gemert 30 mud rogge maat van Gemert

F387v
Her Claes van der Dussen commendator van Gemert

R1211 1440-1441

R1211 (1440-1441) f2v dd 17-10-1440
Emont zn w Dirc van Espdonc
Een huis, land en hof en land genaamd Den Bongartsacker en een stuk weiland Dat Hoefken gelegen in Gemert ter plaatse Espdonc tussen Aart Steenwech enerzijds en Willem zn w Henric Maessoen anderzijds strekkende van genoemde Willem tot aan de gemene weg; verder een stuk land genaamd Die Scyndeldonc tussen Aart Steenwech enerzijds en Dirck Poirtmans anderzijds strekkende van Aart Steenwech tot aan Jan van Gemert; verder de helft van goederen (weiland) in Boekel tussen genoemde Willem zn w Henric Maessoen enerzijds en Aart Gielissoen anderzijds strekkende van genoemde Willem tot de kinderen van wijlen Goyart vander Vloet; item een zille gelegen in Boekel; item een stukje wei in Boekel aan de Aa tussen Aart Gielissoen enerzijds en Hendrik wijlen Jan Goossens anderzijds strekkende van Willem zn w Henric Maessoen tot de kinderen van wijlen Goyart vander Vloet; verder andere erven van Emond behorend tot die hofstad.
Hij gaf de goederen in erfpacht aan genoemde Willem zn w Henrick Maessoen
Voor 7 lopense en het vierde deel van een lopense rogge
Een jaarlijkse erfpacht van 4 mud rogge maat van Gemert

R1211 (1440-1441) f61v (niet in Gemert)
Claes van den Elzen zoon wijlen Willem een deel van 50 solidos etc uit het Gelaech etc
Welke Wouter Aert Menscharts voorheen verwierf van Aert van den Elzen
Overgedragen aan Daniel Roesmont

R1211 (1440-1441) f65 dd 21-4-1441
Aert Erijs zn w Aert Erijs een stuk land in Gemert tussen Henric Eynskens enerzijds en Willem Zaelden anderzijds strekkend  van de gemene weg tot genoemde Willem Zaelden; verder een klein stukje op dezelfde plaats tussen Willem Heynensoen enerzijds en Wouter Snyders en Yda zijn zuster anderzijds strekkende van Gerit Fyensoen tot een waterloop genaamd Waterlate
Erfelijk verkocht aan Aert Rover snijder nat zn w Aert die Rover
Belast met een hoen cijns en het derde deel van een hoen

R1211 (1440-1441) f66v dd 26-4-1441
Ansem zn w Jan die Smyt van Gemert heeft erfelijk verkocht aan Wouter Spierinc zn w Jan Hannensoen een erfpacht van 1 ½ mud rogge maat van Gemert te betalen uit huis, hof en aangelag in Gemert ter plaatse Vondervoert tussen Elisabeth Smolners en haar kinderen enerzijds en Jan Voderaerts anderzijds strekkende van DLaer tot aan de gemene weg; verder uit een stuk land en stuk wei genaamd Liesboemptken in Gemert tussen Die Speecdonc enerzijds en Jan Mallant en Willem van Oeyvenken anderzijds strekkende van Mette Melis en haar kinderen tot de gemene weg
met Jan zijn broer zn w genoemde Jan die Smyt

R1211 (1440-1441) f71 dd 28-5-1441
Gijsbert, Jacop en Marie kinderen van w Jan Beertensoen en hun schoonbroer Willem Peterssn van Ghizenrode man van Mette een stukje weiland in Gemert ter plaatse Den Langhenheester tussen de Heren van Gemert enerzijds en Henric wijlen Peter Scaedicx anderzijds strekkende van Willem Heynensoen tot Willem van Mercxsel zn w Jan van Merxsel
Verkocht aan genoemde Willem van Mercxsel

R1211 (1440-1441) f73v
Aert Erijs zn w Aert Erijs de helft van een stuk land in Gemert tussen Henric Eynskens enerzijds en Andries zoon van Willem Zaelden met Henric Eynskens en Elisabeth dt w Aert Erijs anderzijds strekkende van genoemde Andries tot een steeg, verkocht aan Elisabeth zijn zuster
genoemde Aert Erijs verkocht het andere deel van het stuk land naast genoemde Andries aan genoemde Andries.
Jan Nolleken

Genoemde Aert Erijs een stukje weiland in Gemert tussen Willem Heynensoen enerzijds en Wouter Snyders en Yda zijn zuster anderzijds strekkende van Gerit Fyen soen tot aan de Waterlate
Erfelijk verkocht aan Aert Rover Snyder nat zn w Aert die Rover
Last van een en een derde hoen cijns

R1211 (1440-1441) f87v 20-7-1441
Jan Amelis Gerritssoen man van Aleyt dt w Ansems van der Hostat heeft erfelijk verkocht aan Dirck zn w Jan van der Poerten een erfpacht van een halve mud rogge maat van Gemert te betalen van en uit een stuk land genaamd Pelsersacker in Gemert tussen Gerit Fyensoen enerzijds en Aart zn w Peter Grietensoen anderzijds strekkende van de kinderen van w Jan Kersmeker tot aan Ansem zn w Ansem vander Hostat

R1211 (1440-1441) f88v dd 26-7-1441
Henrick van Espdonc zn w Jan van Espdonc een stuk land genaamd groeslants in Gemert ter plaatse Die Stege welk stuk land Henric van Espdonc voorheen van Willem zn w Henric Maessoen verwierf
Erfelijk verkocht aan Goossen Wolf zn w Henric Wolf en zijn zoon Gerit

R1211 (1440-1441) f89 dd 26-7-1441
Henric van Espdonc zn w Jan van Espdonc een kamp land van één malder in Gemert ter plaatse Die Haghe tussen het erf dat Goossen Wolf vandaag verwierf van Henric van Espdonc enerzijds en Jan die Langhe aan de andere kant en aan een eind en het andere eind strekkend tot de gemene weg en erf van Goossen Wolf in erfpacht gegeven aan Goossen Wolf zn w Henric Wolf voor twee mud rogge te leveren met lichtmis.

R1211 (1440-1441) f127 dd 23-12-1441
Hubrecht van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert een erfpacht van 8 lopense rogge maat van Gemert welke Alont (Alart is doorgestreept) van den Pantelaer zn w Jan vande Pantelaer betaalt uit een akker in Gemert ter plaatse op die Leygrave tussen Amelis zn w Jan Karels enerzijds en de graaf genaamd Leygrave anderzijds welke akker genoemde Alond voorheen van genoemde Hubrecht in pacht kreeg

R1211 f146
Heer Geerlinck nat zn w heer Emont van Ghemert

R1211 (1440-1441) f147 6-2-1441
Willem zn w Henrick Maessn van Ghemart met zijn zoon Hendric een stuk land in Gemert ter plaatse Int Deeldonck tussen Hendric zn w Jacobssoen Mychyelssoen enerzijds en (afgebroken); item twee stukken land op dezelfde plaats tussen Henric Jacobssoen enerzijds en de kinderen van w jan Kaerlis en anderen anderzijds erfelijk verkocht aan Jan zn w Wellen Koenensoen
Lambert Corstiaenssn van Doernen

R1211 (1440-1441) f155
Aert Vrient van Beke, man van Geerborch Jan Baliaert, een erfcijns uit goederen in Beke bij Aarle etc leengoed van de hertog van Brabant
Verder een weiland genaamd die Vondervoortse beemt groot 3 buunder in Gemert tussen de gemeynt enerzijds en Kersmekers erve anderzijds en verder een stuk land die Kemenade naast de gemeynt (beide leengoed van het huis van Gemert)

R1211 (1440-1441) f201v dd 17-5-1441
Aert Volken heeft opgedragen aan Jan zn van Dirck nat zn w Dirck van Strijbosch een huys, hof en aangelag in die Hage tussen de waterlaet die Ruyspe en een straet. Aert had dat huis verkregen van Gijsbert en Henrick, zoons van Gijsbert Karlis

R1211 f300 (niet aangetroffen)
Peter Henrix Strijbosch

R1211 f323v dd 17-5-1441
Jan zoon van Dirck nat zn van w Dirck van Stribosch (heeft betaald aan) Aert Volken 24 goudgulden

R1212 1441-1442

R1212 f31 dd 9-2-1442
Corstiaen zn w Ghijsbert Henrixsoen, man van Lijsbeth dt w Henrick Bloyman en Henrick Spronck zn van Jan, man van Aleyt dt w Claes Bloyman twee vijfde deel van huis, hof en aangelag in Gemert tussen Jan van Ghemert enerzijds en Willem Heynensoen anderzijds strekkende van de gemene weg tot de kinderen van wijlen Willem Wynckens; item een stuk land ter plaatse op die Laren tussen Willem Heynensoen enerzijds en Goyart van Erpe zn w Goyart en de kinderen van wijlen Willem Wynckens anderzijds strekkende vanaf die Roeyspe tot Jan die Langhe; item een stuk weiland ter plaatse op die Groeskuylen tussen Dirck van Ghemert aan beide zijden en strekkende vanaf een gemeynt genaamd die Groeskuylen tot aan de weg; erfelijk verkocht aan Goyart van Luschel zn w Henric van Luschel voor 14 lopense rogge maat van Gemert

R1212 (1441-1442) f34v dd 23-2-1442
Emont, Lijsbeth en Sophie kinderen van Jan van den Broec alias van Meircsel en w Lijsbeth dt w Emont nat zn w Dirck van Gemert en hun schoonbroer Laureyns Gerit Art Piecx man van Margriet
Vier zesde deel vanwege de dood van genoemde Lijsbeth en vanwege de dood van Jan zn van Jan vanden Broec en wijlen Lijsbeth in huis hof en aangelag in Gemert ter plaatse Inden Panthelaer tussen de kinderen van wijlen Jan vanden Panthelaer enerzijds en de kinderen van wijlen Jan Kaerle anderzijds strekkende van de gemene weg tot Gerit Rolofs en een stuk land in Gemert naast de brug tussen de kinderen van wijlen Willem Wynckens enerzijds en Dirk van Gemert anderzijds met een eind aan de gemene weg; item een stuk weiland in de gemene? weilanden van Gemert tussen Goyart van Erpe zn w Goyart aan beide zijden; verder een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert welke pacht Jan Quedens zn w Henric betaalt aan Jan vanden Broec uit goederen in Gemert; verder andere roerende en onroerende goederen die zij hebben vanwege de dood van wijlen Lijsbeth en wijlen Jan voornoemd en wat ze nog krijgen van de goederen vanwege de dood van genoemde Jan vanden Broec
Ze geven het in erfpacht aan Peter zn van Jan van den Broec en wijlen Lijsbeth
Voor 24 lopense rogge maat van Gemert te betalen aan genoemde Lijsbeth, Sophie en Laurens etc.
Hubrecht van Gemert zn w Emont

R1212 (1441-1442) f49
Everard van Doernen heeft erfelijk verkocht t.b.v. Aleid dochter van Jan Olyviers een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit een huis genaamd Cruyschot en uit 8 bunder weiland behorend tot dat huis gelegen in Bakel tussen de gemeint van Bakel enerzijds en het erf van Henrick wijlen Goossen Moedel vanden Donc anderzijds strekkende van het erf van Jorden vander Schaut en zijn kinderen tot aan de gemeint van Helmond

Lambert van Doerne zoon van Christiaan in afwezigheid van Peter Keelbreker t.b.v. genoemde Aleyd overgedragen in plaats van genoemde Everardus t.b.v. Willem van Engelen zn w Goossen een erfpacht van twee en een halve mud rogge van genoemde maat

R1212 f59v 11 juni 1442
Everart zoon w Jan zn w Everart van Haenle van Gemert
Een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert uit een zekere kamp lands in de parochie Bakel tussen de gemeynt van Gemert enerzijds en de gemeynt van Uden anderzijds en ook uit gebouwen in die kamp, welke erfpacht van twee mud rogge Deliaen dt w Aert van Hoesden ten behoeve van genoemde Deliaen en Everard en Met, haar kinderen, door dezelfde Deliana en Jan zn w Everard van Haenle volgens erfrecht voorheen van Claes zn van genoemde wijlen Everard van Haenle verwierf,
Hij draagt het over aan Everard zn w Aert Cluyssenneer
… ook uit zijn deel en uit het deel van wijlen Deliana en Mette voornoemd …

R1212 (1441-1442) f68v dd 24-7-1442
Gerit van Well zn w Gerit zn w Wouter van der Vondervoert erfelijk verkocht aan Jan vander Zande zn w Jan vanden Sande een erfpacht van een mud rogge maat van Helmond te betalen in Gemert van en uit huis en hof en land in Gemert ter plaatse Aan de Dijc tussen Jan Kaerle enerzijds en Wilem Fyen soen anderzijds strekkende van de weg tot Wouter vander Hostat; verder van en uit een akker genaamd Den Grotenacker zes lopense land in Gemert ter plaatse die Audestraat tussen de kinderen wijlen Peter Grietensoen enerzijds en Jan Voderaert en Henric Arnts en anderen anderzijds strekkende van Bertout zn w Aert van Haenle tot de gemene weg; verder van en uit een stuk land ter plaatse Den Hoevel tussen Henric wijlen Alond Broecmans enerzijds en Henric Stevenssoen en anderen,

R1212 (1441-1442) f96
Jan van Rijcstel nat zn w Jan Kemerlinc een erfpacht van een mud rogge maat van Den Bosch te betalen in Gemart uit 5 lopense land in Gemert bij De Mortel tussen Peter de Kersmeker enerzijds en Wauter de Snyder anderzijds welke erfpacht Jan van Rijcstel verwierf? van Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirck van Geldrop vroeger investiet van Fouz. En Aert Spierinc bezat in deze pacht en in 2 mud rogge voorheen van genoemde Goyart
Overgedragen ten behoeve van Margriet en Hilla zusters en dochters van Jan van Nyten?

R1212 (1441-1442) f108v
Jan van Varlaer zn van Henrick van der Heze verkoopt erfelijk aan Dirck zn w Gerit van der Hoeven een erfpacht van half mud rogge maat van Den Bosch uit huis, hof en aangelegen land van 4 bunder in Gemert ter plaatse in die Weyde tussen wijlen Ghybo die Snyder aan een kant en aan de andere kant strekkende van diezelfde tot aan Goyart van Gemert
Genoemde Jan en Everart zijn zoon beloven de pacht te waarborgen.

R1212 (1441-1442) f132
Aert Goossens van den Steenwech
Jan Jansn van den Kieboom
Dirck Janssn van der Poirten

R1212 (1441-1442) f156v
Goyart van Ghemart
Henrick Gerits van der Merendonck
(niet gepasseerd)

R1212 f162 dd 17-4-1442
Jan zoon van Emont Vybeeck
Huis, hof en aangelag in Gemert welk Jan zn w Jan Rolofssoen voorheen van Jan die Visscher voor schepenen van Gemert verwierf en welke Jan zn w Jan Rolofssoen …

R1212 (1441-1442) f178v dd 7-6-1442
Jan die Vryeze zn w Aert die Vryeze man van Lijsbeth dt w Ancem van Scerpenberch alle goederen van de dood van Lijsbeth van Scerpenberch zuster van w Ancem voorn. Ter plaatse genaamd Deeldonck erfelijk overgedragen aan Dirck en Lijsbeth kinderen van w Willem die Decker van Gemert

R1212 (1441-1442) f178v dd 21-6-1442
Jan zn w Amelis zn w Gerit Melissn van Ghemert een vierde deel van een stuk land in Gemert ter plaatse Die Stege tussen Goyart die Rentmeester en Aert vander Horst enerzijds en de Boerschenbeempt anderzijds strekkende van wijlen Henric vander Halle tot Goyart die Rentmeester erfelijk overgedragen aan Willem zn van Willem zn w Willem Barnyerssoen
Gerit zn w Amelis zn w Gerit Melis

R1212 f219r 09 di 03-10-1441 (Stan Ketelaars)
Bela wv Ancelmus Goeswijns soen droeg over aan Johannes zvw Johannes Jordens soen smid al haar roerende en gerede goederen, beesten {:koeien} en varend goed {:klein vee als bv schapen}, waar die zich ook bevinden.

R1212 (1441-1442) f255 dd 5-6-1442
Dirck zn w Aert van der Heelderdonck een stuk land van 3 lopense in Gemert ter plaatse Aen Gheen Heye tussen Ansem vander Heelderdonck enerzijds en Wautgher Artssoen anderzijds; item een stuk land van een lopense ter plaatse Aen die Tonnen tussen Mychiel vander Heelderdonck enerzijds en Jan die Langhe anderzijds; item een derde deel van een stuk weiland van 1 ½ bunder in Ghenen Camp tussen Ghevart van Strybosch enerzijds en Ansem Heynen en zijn kinderen anderzijds; item een zesde deel van een stuk akker van een lopense in die Paeschhoeve tussen Jan Berch enerzijds en de kinderen van wijlen Ansem vander Heelderdonck anderzijds in erfpacht gegeven aan Ansem zijn broer zn w Aert vander Heelderdonck voor een mud rog maat van Gemert

R1212 (1441-1442) f277 dd 27-2-1442
Henrick van Haendel zn w Aert van Haendel
Gerit van Aa, 15 gouden peters en 5 lopense rogge maat van Helmont te leveren in Milheeze

R1212 (1441-1442) f292
Henrick, Jan en Ansem broers, kinderen van Henrick zn w Henrick vander Heze aan Godert van Werme 32 …  … en 28 … ….

R1212 (1441-1442) f292
Jan zn Henrick zn w Henrick vander Heze
In genoemde cijns en 28 … draagt over aan Henrick en Ansem zijn broers

R1213 1442-1443

R1213 (1442-1443) f30 dd 5-1-1443
heer Jan van Beke zn w Lucas Meeuss van Beke geeft in erfpacht aan Aert Vrient zn w Lucas voornoemd de hoeve tgoed te Beverdijck (waarop als pachter Dirck Heynen); een buunder beempt in Beke bij Aerle aan die Aa; een buunder wei onder Gemert; een lopense land te Gemert, om 40 Beyers gulden, zolang heer Jan leeft, half op Kerstmis en half St Jan; en 16 mud rog Helmondse maat op Lichtmis na heer Jans dood.
Die pacht kan gelost worden telkens met minstens 4 mud, met 29 peters per mud.

R1213 f64 1442-1443
Jan zn. w. Jan zn w Roelof die Schoemeker van Ghemart en Jan zoon van Dirck van Strybosch man van Luytgard dr. w. Jan Roelofs voors. hun derde deel in in een stuk land in Mierlo ter plaatse Luchel tussen Wijnric van Eertborn enerzijds en Thomas de Groet anderzijds. Verder hun derde deel in een stuk land ook daar gelegen tussen genoemde Thomas en Jutta? van Eertbruggen enerzijds en Rover van Veltwick anderzijds erfelijk verkocht aan Jan die Olystoter zn. w. Wouter die Olystoter van Geldrop

R1213 (1442-1443) f107v
Laureyns vander Spanck weduwnaar van Lijsbeth dr w Claes van den Rode-ecker  het vruchtgebruik in een kamp land met huizen aen den Mortel welke kamp wijlen Claes van de Rode-ecker voorheen van Jan Scoen Wouterss van Helmont verwierf, overgedragen aan Aert Goyartss van Broechuysen, man van Ermgart dt van Laurens
Aert van Broechuysen, man van genoemde Ermgart heeft overgedragen de genoemde kamp land aan Ansem Jan Berchs
Jan van Gemert Coke

R1213 (1442-1443) f120v, 121 dd 16-7-1443
Floris zn w Jan van Vijfeyken twee mud rogge erfpacht van een erfpacht van drie mud rogge welke pacht Thomas die Scriver zn w Thomas van den Hazebosche betaalt aan Katelijn dt w Hubert van Gemert zn w Jan Zweneldensoen, wed. van Gielis Scorwegge …
Erfpacht van en uit huis, en hof bij Gemert tussen Emont van Gemert enerzijds en Hadewich dt Jan … anderzijds en uit 5 lopense in de kamp genaamd Die Hove tussen genoemde Hubert van Gemert enerzijds en de genoemde Thomas anderzijds welke pacht genoemde Floris voorheen van Lodewijk zn w Hubert van Gemert zn w Jan Zweneldensoen verwierf, overgedragen aan Thomas zn van genoemde wijlen Thomas Scriver

R1213 1442-1443 f156v
Jan en Wouter Spierinc broers, kinderen van w Jan zn w Henrick Maessoen van Gemert een huis en hof en aangelag in Gemert ter plaatse Boeckent tussen de gemene weg enerzijds en erf Hadewich weduwe wijlen Art vander Hostat en haar kinderen anderzijds strekkende van erf van genoemde Hadewich en haar kinderen tot de gemene weg, verkopen aan Jan zn Adam zn w Jan Joirdenssoen van Rietvoert voor twee oude zwarten en een erfpacht van een half mud rogge

R1213 1442-1443 f156v in november
Henrick die Langhe zn van Jan, .. aan Henrick zn w Ansem Goeswijnss.
Mechteld dt w Jan zn w Henrick Maess van Gemert en Jorden van der Bruggen, man van Jutta dochter van wijlen Jan Henrick Maess van Gemert

R1213 f158 dd 26-11-1442 (onbekend welke plaats)
Gielis zn w Ansem Goeswijnssoen heeft al zijn roerende en onroerende, efelijke en gerede goederen hem erfrechterlijk aangekomen door de dood van Jan Rovers, zijn broer, zoon van genoemde wijlen Ansem Goeswijnssoen, waar dan ook gelegen, erfelijk overgedragen aan Lucas zn w Thomas nat zn w Rutger vande Donc.
R1213 f158 dd 21-2-1443
Nicolaas zn van Jan Ghenensoen heeft in afwezigheid van genoemde Lucas de goederen vernaderd.

R1213 f168v, dd 8-1-1443
Anthonis van den Velde nat zn w heer Godevart van den Velde (de Campo), priester, man van Margriet nat dt w heer Dirck van Geldrop, priester nat zn w Goyart van Geldrop heeft … van 10 …. genaamd cronen … in de goederen … van Heer Yewaen van Cortenbach, provinciaal van de balije Biezen van de Orde der Teutonen van de heilige Maria van Jherusalem … aan meester Marten van Zoemeren ten behoeve van voornoemde Margriet tijdens haar leven uiterlijk op het feest van de heilige maagd Gertrudis van en uit hoeven behorend tot genoemde Orde gelegen in de parochie Bakel in de jurisdictie van Ghemert ter plaatse genaamd Grotel en uit andere hoeven van hen waar dan ook gelegen binnen genoemde parochie en jurisdictie en uit andere hoeven, land, visserijen en molens met toebehoren tot de Orde behorend waar ook gelegen in de jurisdictie van Gemert en de parochie Vucht en andere dorpen en de stad Den Bosch
erfelijk overgedragen aan Ghibo vanden Broec zn w Goyart

R1213 f191v, dd 13-3-1443
Goyart van Lancvelt, zn w Peter, man van Jenneke dt van Goyart van Gemert belooft Lodewijk van Helmont nat zn w heer Jan van Berlaer voorheen heer van Helmont en van Keerberghen, ridder, ten behoeve van hem zelf en van Jenneke nat dt van genoemde Lodewijk van hemzelf en door Hilla dochter wijlen Willem Metten verwekt, geeft aan genoemde Lodewijk tot de dood van genoemde Jenneke zijn nat dochter een erfpacht van zes mud rogge maat van Helmond te leveren in Helmond aan genoemde Lodewijk van en uit een zekere hoeve van genoemde Goyart van Lancvelt genaamd Hoghen Aerle gelegen in de parochies Gemert en Bakel met al zijn toebehoren en uit een huis, hof en aangelag te Gemert tussen Arnt Vrient van Beke enerzijds en Henric Arnts soen anderzijds strekkende tot de weg ter plaatse genaamd de Beverdijc

F217v
Jan Amelis Geritss, man van Aleyt dt w Ansem vander Hostat
Roelof Goyartss vander Hijndert

F227, 1443
Corstiaen Ghijsbert Corstiaenss man van Lijsbeth Henrick Bloyman
Henrick Jan Spronck man van Aleyt Claes Henrick Bloyman
Jan nat zn w Jan Tax

F232v
Heer Claes van der Dussen, commendator van het huis van Gemert

R1213 f244
Lambert zn w Willem die Gheest verkoopt erfelijk een kamp land in Gemert ter plaatse De Mortel tussen de erfgenamen van wijlen Corstiaan vanden Mortel aan een kant en en de gemeynt aan de andere kant strekkende van Aert Yewijns tot de gemeynt, aan Christoffel (Christofoor) zn w Peter Kersmeker
Ansem Willem Janss.

F252
Jacop Marseliss die Lu
Eustaes van Hedichuysen
Tielman zn w Dirck Molneer van Vucht
Matheeus Henrick Quedens
Dirck die Lu

F255v
Lijsbeth van Hall dt w Marselis van Hogenarle
Jacop Cuper zn w Gielis
Willem en Gerit, zoons w Henrick vander Hallen

F275v namenindex
Peter van Strybosch van Blaerthem

R1214 1443-1444

R1214 (1443-1444) f10
Jan van Strybosch zn w Gevarts van Strybosch een erfpacht van 7 lopense rogge maat van Gemert welke pacht Bartaut zn w Aert van Handel betaalt aan genoemde Jan in Gemert van en uit een akker van een malder groot gelegen in Gemert ter plaatse Audestraet enerzijds en de gemene weg anderzijds en strekkende van Mette Peters en haar kinderen tot aan Gevart Gevartssoen van Helmont welke akker Bartaut voorheen van genoemde Jan voor de genoemde pacht in erfpacht verwierf erfelijk overgedragen aan Jan zn w Gerit Wouterssn

R1214 (1443-1444) f12v dd 20-11-1443
Floris Jan Vijfeyckens een erfpacht van 2 mud rogge maat van Den Bosch te betalen van en uit een stuk land van 8 lopense gelegen in Gemert ter plaatse Aen den Mortel inden Arlen met een zijde naast het erf vroeger van Aert Voegels en met de andere zijde naast Art Snyderssoen welke twee mud rogge genoemde Floris voorheen van Henrick van der Locht van Gemert zn w Aert Stanssen verwierf volgens schepenbrieven van Helmond erfelijk overgedragen ten behoeve van Jan van Craendonc zn van Lodewijk

R1214 f102 dd 25-6-1444
Goyart van Ghemart, weduwnaar van jonkvrouw Kathelijn dt w Herman van Os, heeft opgedragen aan zijn schoonzoon Goyart zn w Peter van Langvelt, man van Jenneke, de tocht in de hoeve tgoet Ten Hogen Arle met beesten en opbrengst gelegen in Gemert uit het deel van hem en van Heer Dirk van de Duitse Orde (Ordinis Theutonicorum) in deze tocht …
zijn deel van 18 mud rogge welke genoemde Goyart zn w Peter vandaag betaalt aan Goyart van Gemert
Genoemde Goyart zn w Peter geeft en betaalt Goyart van Gemert 18 mud rogge maat van Gemert zolang Goyart van Gemert leeft

R1214 f117v
Henrick Steenwech bezit erven in Gemert, vroeger van Goosen Heym, die ze had verkregen van Goyart van Ghemart

R1214 (1443-1444) f124v (f114bis)v 1444
Henrick van Espdonck een erfpacht van 50 mud rogge maat van Den Bosch welke Heer Claas van der Dussen commendator van Gemert gaf? aan Lambert van Doerne zn van Christiaan die hij geeft en betaalt aan Henric uit alle goederen van vroeger Agnes genaamd Henrix waar ook gelegen overgedragen aan Laureyns zn van Dirk Tielman van Bakel

R1214 f126v (f116 bis vo) dd 10-10-1443
Willem zn w Lambert Poytfijns zijn deel van een erfacht van een mud rogge maat van Gemert te betalen uit een stuk land in Gemert ter plaatse Aen Ghene Heide met een zijde naast Jacob Michiels en de andere zijde naast Hille vanden Eenswinckel welke mud rogge Henric en Willem zoons van w Lambert Poytfyns voorheen van Willem van den Eenswinckel verwierven erfelijk overgedragen aan Henric zijn broer

R1214 f126v (f116 bis vo) dd 10-10-1443
Thomas Tymmerman zn w Aelbert Tymmermans een stuk land in Gemert ter plaatse Int Moelenbroec tussen Goyart zn w Albert Tymmerman enerzijds en Henric van Heyst anderzijds strekkende van het erf genaamd Die Voert tot aan Dirc van Loeken; verder een stuk land ter plaatse In die Strepen tussen Ade vander Weyden enerzijds en genoemde Goyart zijn broer zn w Albert Tymmerman anderzijds strekkende van Henric Poytfyns zn w Lambert Poytfyns tot aan Henric zn w Jacob Michiels; verder een stuk land ter plaatse genaamd Die Hostat tussen Ade vander Weyden enerzijds en genoemde Goyart zijn broer zn w Albert anderzijds strekkende van Henric van Heyst tot aan de gemeynt, erfelijk verkocht aan genoemde Henric Poytfyns priester? Voor een erfpacht van 1 mud rogge
Henrick Jans sLanghen

R1214 f128
Bevat transporten van Jan van Erpe aan Frederick Mychelynck

R1214 f128
Aert Leunissoen van Lancvelt, man van Gertruud dt w Jan van Gageldonc een erfpacht van 2 mud rogge maat van Eindhoven welke Marcelis Leytensoen betaalt uit goederen in Strathem bij Eindhoven

R1214 f131v (f121 bis vo) dd 25-10-1443
Jan van Erpe heeft erfelijk verkocht aan Frederick Mychelynck zn w Jacob Mychelynck een erfcijns van 13 gouden van .. gewoonlijk nobelen genoemd …  engelse ponden … 2 goudguldens gewoonlijk vroeger Rijnsche guldens genoemd .. te betalen aan Jan voornoemd van en uit een hoeve Bomen in Erp en verder uit een watermolen gelegen in Rode en verder uit alles wat tot die hoeve en molen behoort

Goyart zn w Goyart van Erpe en Jan van Erpe hebben verkocht aan genoemde Frederick een erfcijns van 12 gouden … nobelen genoemd uit een huis, hof en weiland daaraan gelegen van Goyart van Erpe in Veghel naast de kerk en op het water genaamd die Aa dat behoorde aan Leunis van Erpe; verder uit een hoeve van Goyart genaamd de Kiebomen in Gemert en uit een huis hof en weiland behorend bij die hoeve en verder uit een hoeve genaamd Bomen van Jan zelf en de watermolen van Jan voornoemd

Jan Bobnagel, snijder, draagt over aan genoemde Frederick

Frederick Mychelynck draagt de genoemde cijnsen over ten behoeve van Jonkvrouw Ermgard zijn moeder, weduwe wijlen Jacop Mychelynck

R1214 (1443-1444) f 138 (f128 bis) dd 26-11-1443
Aert Rover nat zn Jan die Leeuwe drie mud rogge en een mud .. (havene) en een mud … (orde..) erfpacht welke Jan die Leeuwe en Geertruyt zijn vrouw, dt w Willem van Middelscote in Gemert hebben welke Jan Gerit Wouterssoenssoen voorheen van genoemde Jan die Leeuwe ter pacht verwierf, verder alle goederen die behoren aan genoemde Aert Rover welke Jan zn w Gerit Wouters soensoen in pacht heeft, erfelijk overgedragen aan aan genoemde Jan zn w Gerit Wouters soensoen

F129v
Jan van Eynthouts
Henrick Aert Stansen soens soen van der Locht en zijn neef (nepos) Ghijsbert Peters van den Hoevel

F133v
Gerit van Varendael, man van Heilwich, wed van Aert Spierinc zn w Mathijs vander Hoeven
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen

R1214 f144 (f134bis) dd 20-12-1443
Heer Claes van der Dussen commendator van Gemert ten behoeve van Henrick van Espdonc een erfpacht van 5 mud rogge maat van Den Bosch te betalen uit goederen van voorheen Agnes Henrix waar ook gelegen

R1214 f180 (f170 bis)
Goyart zn w Goyarts van Erpe 2 mud rogge erfpacht maat van Gemert te betalen uit een kamp land in Gemert ter plaatse Aen Geen Hey genaamd Scoemansvelt met een zijde Dirc Wautgerssoen en de andere zijde en beide einden aan de gemene weg welke 2 mud Goyart van Gemert zn w Dirk van Ghemert aan zijn nat zn Henrick die Cuper verkocht, erfelijk overgedragen aan Jacop die Heyden.
Henrick van Espdonc

R1214 f181v dd 7-4-1444
Dirck Dirx van Hezewijc in afwezigheid van Wautger zn w Aert vander Heelderdonc goederen in Gemert welke Wautger voorheen van Kathelijn dt w Ansem van der Heelderdonc voor schepenen van Gemert verwierf
Ansem zn w Aert van der Heelderdonc

R1214 f187v dd 28-4-1444
Jacop zn w Goyarts van den Amer in afwezigheid van Wautger zn w Aert Kathelijnensoen
goederen in Gemert welke Wautger voorheen van Katelijn vander Heelderdonc verwierf

R1214 f191v dd 18-5-1444
Henrick van Helmont senior nat zn w heer Jan van Berlaer, ridder, voorheen heer van Helmond en Keerbergen, man van Katelijn, weduwe van Emont van Ghemert, zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert het vruchtgebruik van Katelijn in goederen die genoemde wijlen Emont van Gemert naliet overgedragen aan Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

R1214 f209 (f199 bis) dd 22-7-1444
Goossen Heym heeft opgedragen aan Henrick Steenwech een huis, erf, hof en aangelag van w Jan van Ghemert, later van w Wouter Spierinc van Gemert, daarna van Goyart van Ghemert, dat Goossen Heym voorheen van Goyart van Ghemert kreeg.

F237v
Heer Claes van der Dussen commendator van Gemert

F247v
Goyart van Ghemert wil opdragen aan Goyart van Lancvelt zn w Peter zijn tocht in de helft van een hoeve op Hogen Aerle. (zonder datum, niet gepasseerd), zie folio 102

R1215 1444-1445

f2
Goyart….

R1215 f18v dd 17-11-1444
Laureyns Dirck Tielmans van Bakel een erfpacht van 50 mud rogge maat van Den Bosch welke heer Claes vander Dussen commandeur van Gemert gaf? aan Lambert van Doerne zn van Christianus ten behoeve van Henric van Espdonck en betaalt aan Henric van en uit alle goederen vroeger van Agnes Henrix waar ook gelegen welke pacht genoemde Laurens voorheen van genoemde Henric van Espdonck verwierf, overgedragen ten behoeve van genoemde Henrick van Espdonck

F46 namenindex
Peter Strijbosch

R1215 (1444-1445) f52, 2-3-1445
Adriaan Breeckschilt, man van Aleid dochter van wijlen Jan Olyviers, hebben een jaarlijkse erfpacht van 3 mud rogge Bossche maat, van een erfpacht van 9½ mud rogge, te voldoen uit een hoeve in Helvoirt deels in Vught en in Haren welke erfpacht Aleyd voorheen verwierf van Willem van Engelen zoon van Goossen van Engelen overgedragen aan genoemde Willem van Engelen

R1215 (1444-1445) f52v, 2-3-1445
Genoemde Adriaan, met zijn vrouw zoals boven een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit
1. een stuk weiland in de Sint Petrusparochie van Vught op de plaats genaamd Noertbroeck tussen het erf van Marcelis die Lu, Gerard Scilder en de H. Geest van Den Bosch enerzijds en tussen het erf van Marcelis de Lu en de kinderen van wijlen Goyart Berwout anderzijds
2. uit een stuk weiland in dezelfde parochie op de plaats Keinsbeempt,
welke pacht Aleid, dochter van wijlen Jan Oliviers, voorheen van Willem van Engelen, zoon van wijlen Goossen van Engelen verworven had, overgedragen aan Willem van Engelen

Genoemde Adriaan, met zijn vrouw zoals boven, een erfpacht van drie mud rogge Bossche maat te betalen uit een zekere hoeve van Evert van Doernen genaamd Cruysschot met aanhorigheden gelegen in de parochie Bakel tussen de gemeint van Bakel enerzijds en het erf van wijlen Goossen Moedel van den Donck anderzijds welke pacht Lambertus van Doerne zoon van Christianus ten behoeve van genoemde Aleid voorheen van genoemde Everardus verworven had, overgedragen aan Willem van Engelen.

R1215 (1444-1445) f60v
Amelis Henrix van den Hornick een deel dat Jan en Gevart zoons van w Gevart van den Stribosch verwierven van wijlen Dirck van den Strybosch van een stuk land in Gemert ter plaatse Goerswynckel tussen Peter Knoep aan een kant en Wouter die Smyt aan de andere kant
Verder een erfpacht van een malder rogge uit het goed genaamd die guede op Stribosch
Erfelijk overgedragen aan Corstiaen zn w Jacops die Cock

R1215 f62v 1444-1445
Everart zn w Aertss van Haendel
Ten behoeve van Claes zn van genoemde w Aerts van Haendel
Een erfpacht van 5 mud rogge maat van Den Bosch te betalen uit huis, hof en aangelag in Gemert tussen het erf van de Tafel vd Heilige Geest in Gemert aan een kant en een waterlaat aan de andere kant strekkende van het erf van Aert zn w Goyart Kaerle tot aan de gemene weg,
Verder uit andere goederen van genoemde Everart

R1215 f125v, dd 20-8-1445
De predikheren van Den Bosch machtigen Henrick van Espdonc om renten etc in Gemert te manen

R1215 f126, 27 augustus 1445
Laureyns (geh Lens) van den Broeck pachter
Jan nat zn w heer Jan van Eyck investiet van Rycstel en Helmond, bezit cijns uit huis en heerlijkheid Gemert welke Laurens voorheen verwierf van genoemde Jan overgedragen aan Heer Jan Bruninck van de Duitse Orde

R1215 f126
Aert Rover van der Paarten (Poirten??)

R1215 f157v 1444-1445
Wouter zn w Ansem Goessenss een stuk land en wei in Gemert genaamd in die Middelschotsche beemden strekkende naast het erf Berniers enerzijds en anderzijds aan het erf van Berniers voornoemd en Jan vanden Zande en Art Philipssoen, met een eind aan den Ouden Beemd tot Jan Lodenneeff behorend en met het andere eind naast het erf van de heren Theutonen van Gemert en het erf van Berniers voornoemd. Het achtste deel van dat land en wei, welk deel Wouter zn w Ansem Goessens soen verwierf van Jan zn w Henric Korstinen soen en Henric zn van genoemde wijlen Henric, Henric Jacop Michielssoen soen, Everard Jan Everitssoens soen, Gerard Jans soen vanden Laer en Gerit zn Henric Arnt Michielssoens soen, erfelijk overgedragen ten behoeve van Gibo zn w Jan vanden Laer

F160v
Hubrecht, Emont en Zwenelt, kinderen w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Gemert
Peter van Romen (wijlen)
Corstiaen Scoermans

F160v
Aert Yedensn van Espedonc en zijn zoon Aert
Goessen Heym

F178v
Anthonis van den Velde nat zn w heer Godevaert van den Velde priester,
Man van Margriet nat dt w heer Dirck van Geldrop priester, nat zn w Goyart van Geldrop
Heer Yewaen van Cortenbach, provinciaal van de balije van de Biesen van de DO

F178v
Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirk van Geldrop priester, zn w Goyart van Geldrop
Gerit van Vorendael, man van Heilwich nat dt w heer Dirk van Geldrop voornoemd

F212
Roelof Goyarts van der Hijndert
Wijnrick Gerits van de Vondervoort
Jan Karles zn w Jan Karles

F212
Joost Henrix van Well
Jan Wautgerss
Gijb van Well (wijlen)
Corstiaen Berch

F212
Aert Stanss van der Locht

F217
Henrick van Baex, man van jonkvrouw Margriet dt w Henrick van Broechoven
Wouter zn w Henrick van Broechoven

F217v en 222v
De hoeve “die Hove tot Espdonc” van Goossen Goossens Steenwech En zijn zoon Aert

F222v
De zusters van Orthen

F224v
Henrick Janss van der Espdonc
Peter die Gruyter zn w Gerit

F233
Goossen Goossen Steenwech, weduwnaar van Aertken dt w Aert Rover Boest en zijn zoon Aert bezat een hoeve op Espdonc
Wouter en Margriet kinderen van w Henrick van Broechoven

F233
Henrick van Baest, man van Margriet Henrix van Broechoven
De zusters van Orthen in Den Bosch

F234
Jan van Eynthouts
Henrick Aert Stansen soens soen van der Locht
oem van Ghijsbert Peters van den Heuvel
Leunis van Gemonden zn w Jan

F234
Erf of vrijheid genaamd der heren eygendom van Ghemert

F234
Jan die Lu zn van Adam
Jan Bremmen

R1215 f244v
Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirk van Geldrop priester, een pensioen tijdens zijn leven van 10 … denarien kronen genoemd, welk pensioen genoemde Goyart van Gemert (!) voorheen van de heren Teutonen verwierf en in Gemert tijdens zijn leven betaald moet worden uit goederen genoemde heren toebehorend, overgedragen aan Jan van den Rode zoon van wijlen Willem van den Rode en Gerit vanden Vorendael zoon van Jan

Genoemde Goyart …. van Cartha dochter wijlen Ywaen van Tricht 13 mud rogge maat van Den Bosch en 13 arnoldusgulden … Jan en Gerit voornoemd ……

F283v en 284 namenindex
Peter Strybosch Henrixs

R1215 f304 dd 5-4-1445
Jan van Vaerlaer zn van Henrick van der Heeze een stuk akker van 5 bunder in Gemert naast de heide tussen de gemeynt enerzijds en Goyart van Gemert en Wautger Arts soen anderzijds strekkende van de gemeynt tot Ghibo die Snyder, welk stuk land Jan voorheen van genoemde Goyart van Gemert in erfpacht verwierf overgedragen aan Ansem zijn broer, zn van Henrick van der Heeze

R1216 1445-1446

R1216 f11v
Hubrecht van Ghemert kleinzoon van w Willem Vos

f18
Willem zn w Lambert Poytven
Aert Peter Arntss

R1216 f48v
Hubrecht van Ghemert zn w Emonts van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert
Jan Dirx van Rietvoert

BP R1216 f54 (1445/46) dd 4-3-1446
Goyart van Erp zoon van wijlen Goyart belooft aan Jan natuurlijke zoon van wijlen Jan van Loon, anders genaamd De Guliker, een lijfrente in Overlandse Rijnsch gulden aan heer Jan Bruynincs van de Duitse Orde op St Jacob gaande uit een huis genaamd De Kieboom in Gemert met toebehoren
Jan van Erpe

R1216 f59 (Martien van Sleeuwen)
Arnoldus Steenwech, zoon van wijlen Goeswinus Steenwech heeft erfelijk overgedragen ten behoeve van de Zusters van Orthen een erfpacht van 2 mud rogge van een erfpacht van 7 mud rogge, Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Den Bosch te leveren uit een hoeve die aan genoemde wijlen Goeswinus toebehoorde en gelegen was in de parochie Rosmalen, ter plaatse Heze, naast erfgoed dat vroeger van Arnoldus Bruystens was en Henricus van den Vosberch, en uit alle akkers, beemden, weilanden, heidevelden, en alles wat er verder bij die hoeve hoorde. Ook uit  een hoeve genaamd de Hove tot Espdonc deels gelegen binnen het rechtsbebied van Gemert, en deels in de parochie Uden en uit alle akkers, beemden, weilanden en al het andere dat bij genoemde hoeve hoorde. Ook uit een bunder beemd gelegen binnen het rechtsgebied van Gemert naast Tielkensbeemd, met een eind grenzend aan het water de Aa.  Ook uit een akker gelegen op de Espdonc, genaamd de Braeck. En uit alle recht dat aan genoemde Goeswinus en Arnoldus toekwam in bepaalde cijnzen die uit reeds genoemde hoeve voldaan moesten worden, welke 2 mud rogge genoemde Arnoldus, zoon van Goeswinus ten behoeve van zijn vader Goeswinus van Henricus van Baex verworven had, en die na overlijden van Goeswinus aan  genoemde Arnoldus zouden behoren. Arnoldus belooft alle verplichtingen van zijn kant en van de kant van wijlen zijn vader Goeswinus af te doen.
Claes Loenman

F72v
Claes zn w Peter Claess x Mechteld en zijn broers Peter en Willem

F86
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebome
Henrick Janss van den Kelre
Jan van Erpe

F89
9-6-1446
Henrick van der Espdonc geeft over aan Floris van der Dussen de overige jaren van de 29 jarige huring van die nuwe tiende en die smaeltiende in Ghemert
Henrick had gehuurd van Aelbrecht Fortie van Thornauwe, stadhouder van de Balije van de Biezen en van Claes van der Dussen, commendator van de Duitse Orde

F97
Heer Jan Bruyninx, commendator van Gemert

BP R1216 1445-1446 f98 dd 7-7-1446
Henrick zn w Ansem zn w Henrick Maessoen en Everart Janss van Vaerlaer hebben verkocht aan Dirck zn w Gerits van der Hoeven een erfpacht van een half mud rogge maat van Den Bosch te betalen uit huis en hof en aangelegen grond met 3 lopense in Gemert tussen Willem Zaelden enerzijds en Yda vander Ynde anderzijds strekkende van de gemene weg tot aan een steeg genaamd die Ghoerswinckelssteeg; verder uit het derde deel in dezelfde plaats in huis, hof en aangelag op Strybosch tussen de gemeynt van Bokel enerzijds en Ansem van Vaerlaer anderzijds strekkende aan beide einde aan de gemeynt

BP R1216 1445-1446 f98
Pacht uit de heerlijkheid etc
Jan van Eycke nat zn w heer Jan van Eycke investiet van Helmond en Elisabeth van Rosele
En zijn broers Jan en Cornelis
Heer Ywaen van Cortenbach, commendator van de Biezen van de Duitse Orde

F101
16-7-1446
Kartha dt van Yewaen van Tricht heeft opgedragen aan Gerit van Voerendael alle achterstellen van een pacht van 16 mud rog Bossche maat uit de heerlijkheid en het gericht van ghemert
Samen met vonnis en adjustitiatie

BP R1216 1445-1446 f103v dd 28-7-1446
Willem zn w Henrick Maessoen en zijn zoon Henrick hebben erfelijk verkocht aan Alart zn w Merselis van Gheneneynde een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert te betalen met Pinksteren in Gemert uit een hoeve genaamd tguet tEspdonc deels in Gemert, deels in de parochie Uden op Espdonc en uit het toebehoren van die hoeve.

R1216 f109v

Broers Coenrard en Jan, broeders van de orde der Teutonen van de balije Biesen en Claes hun broer, kinderen van Rodolph Coenen en Elisbeth dt w Jan Rovers
Meerdere akten op deze folio over goederen in Tilburg aan de Heuvel. Elisabeth wordt ook genoemd: dochter van Jan zoon van wijlen Paulus Rover cyrothecarius.

BP R1216 f109v dd 20-8-1446
Woutger zn w Aert Kathelijnensoen in afwezigheid van Gertrudis dt w Jan Rolofs beloofd een bepaald goed dat genoemde Gertrudis eerder van Ansem Kathelijnensoen verwierf voor schepenen van Gemert

BP R1216 1445-1446 f111v, dd 31-8-1446
Leunis van Gemonden zn w Jan een erfpacht van 8 mud rogge maat van Helmond uit een stuk land in Gemert ter plaatse genaamd Inden Aerle met een zijde naast Wautger Snyders met de andere zijde en met beide einden naast Peter die Kersmeker en uit een stuk land genaamd Den Eyckecker met een weiland geheel aaneengesloten gelegen in Gemert en uit huis, schuur met hofstad? en met een kamp van anderhalve bunder of daaromtrent daaraan gelegen in Gemert met een zijde naast het erf of de vrijheid genaamd Der Heren Eygendom van Gemert en anders rondom Constans genaamd Stans zoon van Henric Arnt Stanssens soen soen en uit een stuk land genaamd Smehof(?) in Gemert gelegen naast het genoemde erf of vrijheid (hereditas seu libertas) Der Heren Eygendom genoemd met een zijde en naast het erf van Constans voornoemd aan de andere kant en uit een stuk beemd gelegen ter plaatse Grotel in de dingbank van Bakel met een zijde naast het erf van het Gasthuis van Helmond enerzijds en naast het erf van genoemde Constans en uit een stuk beemd gelegen in de parochie Aerle ter plaatse genaamd In die Langbeemden, welke 8 mud rogge Leunis van Gemonden voorheen van Jan van Eyndhouts verwierf, erfelijk overgedragen ten behoeve van Laurens van den Broec nat zn van Wouter van den Broec.
Voor Heer Jan Bruynincs, commendator van Gemert

BP R1216 1445-1446 f130 dd 29-10-1445
Jan zn w Aert Vestars, man van Kathelijn dt w Claes zn w Wouter Ghebensoen een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert te leveren op purificatio in Gemert van en uit de helft toebehorend aan Corstiaen zn w Aert Ghibensoen van een hoeve gelegen in Gemert ter plaatse Die Mortel en uit het toebehoren van die hoeve, welke pacht Claes zn w Wouter Ghebensoen voorheen van Lambert zn w Lambert van Lyessel verwierf, erfelijk overgedragen aan Gerit zn w Barnier Willemssoen.

R1216 1445-1446 f209v dd 30-5-1446
Gerard wettig zn w Thomas van der Eijcken een huis, hof gelegen in het dominium van Gemert ter plaatse Goerswinckel met enerzijds naast Jan van Scoylen en anderzijds naast Everard van Strijbosch, strekkend met een eind Ansem zn w Jan Maessoen en het andere eind aan de weg, verder een stukje erf ter plaatse Goersswinckel met enerzijds en met beide einden naast Jan van Scoylen voornoemd welke genoemde erven genoemde Gerard voorheen van Thomas en Elisabeth, kinderen van een zekere Groot Maes, Robbert zoon van Robbert zoon van wijlen genoemde Groot Maes en Everart van Zon verwierf, zoals in schepenbrieven van Gemert staat, erfelijk overgedragen aan Melis zoon van wijlen Henric Stovensoen van Gemert
Henrick zoon van Jan die Langhe

R1216 f225 dd 27-6-1446
Willem zn w Henrick Maes verkoopt een stuk beemd in Gemert tussen een hoeve der heren van Ghemert enerzijds en de waterloop Ruyps anderzijds strekkend van Dirk van Gemert tot Goyart van Erpe, erfelijk aan genoemde Goyart van Erpe.

R1216 f 285v (Martien van Sleeuwen)
Henricus van Espdonc, zoon van wijlen Johannes, heeft erfelijk overgedragen aan Wilhelmus Weders, zoon van Wilhelmus Weders, een erfpacht van 2 mud rogge, Gemertse maat, welke pacht Daniël Deenkenszoon had beloofd erfelijk te zullen voldoen met Lichtmis  aan Mechteldis, dochter van wijlen Emondus van Espdonc en over onderstaand erfgoed te zullen leveren uit de helft die genoemde Mechteldis en haar zuster Anna, dochter van wijlen Emondus toekwam in huis, hof en aangelag, dat eens toebehoorde aan wijlen Emondus van Espdonc, gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, tussen de gemeint aan de ene zijde en erfgoed dat eens toebehoorde aan wijlen Johannes Kieboom en erfgoed van Nicolaas Deenkenszoon aan de andere zijde. Ook in een akker grond genaamd Roefsecker, gelegen in genoemde parochie en plaats tussen erfgoed van Arnoldus Dieliszoon aan de ene zijde en een gemeenschappelijke waterlossing genaamd een gemein waterlaet aan de andere zijde. Ook in een sesterzaad land gelegen in genoemde parochie en plaats tussen erfgoed van Elisabeth van den Arennest aan de ene zijde en erfgoed van Daniël Hubenzoon aan de andere zijde. Ook uit de helft die aan genoemde zusters placht te behoren in een stuk land gelegen tussen erfgoed van Hubertus Emenzoon aan beide zijden. Ook uit 1/4de deel dat aan genoemde zusters placht te behoren in een beemd gelegen tussen erfgoed van Mechteldis des Goedendochter en erfgoed van de kinderen van Petrus des Goedens aan de ene zijde en erfgoed van wijlen Katharina Huben aan de andere zijde. Ook uit de helft die aan genoemde zusters behoorde in een stuk beemd gelegen tussen erfgoed van Jacobus Dieliszoon aan de ene zijde en erfgoed van de erfgenamen van wijlen Katharina Hubensdochter aan de andere zijde. Ook uit 1/4de deel dat aan genoemde zusters placht te behoren in een stukje beemd geheten Trudebeemt tussen erfgoed van Lambertus Artszoon aan de ene zijde en erfgoed van Petrus Bathenzoon en Bathe Dielisdochter van de Locht aan de andere zijde. Ook uit de helft die aan genoemde zusters placht te behoren in een stukje beemd gelegen tussen het erfgoed van de kinderen van wijlen Johannes van Dinther aan de ene zijde en tussen een gemeenschappelijke waterlossing, genaamd ‘t gemein waterlaet aan de andere zijde, in pacht gegeven aan genoemde Daniël Deenkenszoon door voornoemde Anna en Mechteldis zoals in brieven te vinden is. Getuigen:  Scilder en Toelinc.

R1216 f315 dd 27-5-1446
Heer Claes van der Dussen, commendator in Bernshem en Beckenvoirt geeft een kwijting aan Laureyns van Loect over 7 mud rog van het grootste deel der nog te leveren rest wegens een tiend in Ghemert voor het jaar 1444

R1216 f324v
Goyart Peters van Lancvelt bezit de hoeve tgoet Ten Hogen Aerle vroeger van Goyart van Ghemert
Willem Bernyerssn alias Fyen

BP R1216 1445-1446 Bakel f 339 (Milheeze)
Mathijs en Aert zns. w. Jan die Beircker, hebben onverdeeld beloofd aan Jan zn w Dirck Wellenssoen xxvii gouden peters
Genoemde broers aan genoemde Jan 9 lopens rogge maat van Helmond te leveren met Maria Lichtmis in Milheeze 6 jaar lang
Genoemde boers aan Everart zn w Peter Bathensoen xxxii gouden peters voor hun deel
Genoemde broers aan genoemde Everart 1 mud rogge Helmondse maat gedurende 10 jaar
Genoemde broers aan Wouter zoon van Ansem Goeswijns soen xvi peters voor hun deel
Genoemde broers ook aan Wouter een half mud rog Helmontse maat met Lichtmis te leveren in Milheeze 10 jaar lang
Genoemde broers aan Goeswijn zn w Ansem Goeswijns soen xlviii gouden peters en 9 lopen rogge maat van Helmont met Lichtmis te leveren in Milheeze
Genoemde broers aan Thomas zn w Amelis zn w Amelis vander Hostat anderhalve mud rogge maat van Helmond met Lichtmis en en anderhalf mud rogge en xlviii gouden peters over twee jaar. De rogge te leveren in Milheeze.
Genoemde broers aan Ansem zn w Ansem vander Hostat en Jan zn Amelis Geritssoen xxiiii gouden peters voor de begrafenis (obitum) van Belya, weduwe van genoemde wijlen Ansem.
Genoemde broers aan Ansem en Jan voornoemd 9 lopen rogge maat van Helmond zolang Belya weduwe van wijlen Ansem leeft
Genoemde broers aan Aleydis dochter wijlen Aart vander Hostat en aan Rover zoon van Henric Roverssoen xxiiii gouden peters en 9 lopen rogge maat van Helmond te Milheeze te leveren
Genoemde broers aan Aleydis en Rover voornoemd xxiiii gouden peters voor de begrafenis (Obitum) van Hadewich weduwe van genoemde Aart vander Hostat
Genoemde broers aan Aleydis en Rover voornoemd een jaarlijkse pacht van 9 lopen rogge maat van Helmond zolang Hadewig weduwe van genoemde Aart vander Hostat leeft in Milheeze te leveren

F347v
Amelis zn w Henrick Stoven van Ghemert

F351v en 352
Heer Jan Bruunix, commendator van Ghemert

R1217 1446-1447

R1217 f12 dd 22-10-1446
Floris zoon van Jan van den Vijfeycken een erf van een malder rogge maat van Gemert welke malder erf rogge Maes die Scriver zoon van Maes van Haselbosch verkocht aan Peter Copparts zoon van Jacob zn w Jan Swenelden van Gemert uit een cijns en een halve .. land of erf genaamd Die Donck gelegen midden in de hoeve van Maes voornoemd en welke malder erf rogge genoemde Floris voorheen van Jacob en Jan broers en kinderen van Peter Coppartssoen verwierf volgens Gemertse brieven; hij draagt het erfelijk over aan heer Jan van Vijfeycken priester, zijn broer.
Genoemde Floris een erfpacht van een mud rogge maat van Den Bosch uit een erfpacht van drie mud rogge welke erfpacht Thomas die Scriver zn w Thomas van Haselbosh moet betalen aan Katarijn dt w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zweneldensoen uit al het goed waarin Hubrecht stierf, gelegen in Gemert; verder uit huis en hof in Gemert tussen Hendrik Emonds van Gemert enerzijds en Hadewich dt van Jan Multor anderzijds en uit vier lopense land in Gemert in de kamp genaamd Die Hoeve tussen Hendric wijlen Hubrecht van Gemert enerzijds en Thomas anderzijds, welke pacht van drie mud rogge genoemde Floris voorheen van Lodewijk zn w Hubert van Gemert zn w Jan Zweneldensoen verwierf. Hij draagt het erfelijk over aan genoemde heer Jan van Vijfeycken priester, zijn broer met de brieven.

R1217 f24
Jan van Vaerlaer een huis en hofstad in Oss ter plaatse Aenden Hovel tussen Jan sVynsen enerzijds en Henrick Vroeyen anderzijds overgedragen aan Achem zn w Gerit Rolofssn van Tephelen etc …..

F72
Jan Broeckman zn w Daniel Nennenzn bezit een huis … op Boekout; 3 lopense bouwland, die Lancacker aldaer naast Drybbeley, en een zesterzaad bouwland Hubenecker, aldaer naast Drybbeley bij die Lancacker.

F72
Lenard zn w Gobel Peter Noels van Boecout
Jan Jans Broeckman

F150v
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Gemert bezit een huis erf hof en aangelag op Pantelaer
Heer Jan van den Vijfeycken, priester

F256v
Jan Gevartss van Strybosch
Bertout Aertss van Handel bezit een huis in Boket (Boekent)
Willem van Mercsel

F268v namenindex
Peter zoon van Jan Gevartss van Strijbosch

F270
Jan van Craendonck zn van Lodewijk
Floris Jan Vijfeyckens
Pacht uit land aen den Mortel in den Arlen

R1217 f275 27-1-1447
Jan Aertss Spruyt in afwezigheid van de kinderen Gerit Rolofs verkopen een erfpacht van 4 lopense rogge maat van Gemert welke die kinderen voorheen van Herman zn w Gerit zn w Herman Smolners verwierven
Overdracht aan Servaes zn w Jan van Hanelt

F294
Herman zn w Gerit nat zn w Herman Moelneer van Vucht
Jan Machielss
Dirck, Gerit, Lijsbeth en Herman nat kinderen van w Herman Moelneer van Vucht en van Lijsbeth Ghevartsdt van der Heyden

F294
wijlen Ghevart van der Heyden
Jan Voet (zn w Jan Voet van Hedichuysen), man van Lijsbeth nat dt w Herman Moelneers van Vucht
Jan van Loen alias die Guliker, nat zn w Jan van Loen

F299v
Een zoon van w Henrick van der Hallen
Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guyliker

F302v
Henrick Jan Spronc, man van Aleyt Claes Bloyman
Jan Claes Bloyman

F321v
Everart nat zn Jan Sonmans
Gerrit Thomass van der Eycken

F322
Willem Lucass van Ponsendael
Heilwich Maes
Bruysten Scheenart

F322v
Beel wed Willem Henric Maessn en haar zoons Willem en Jan
Herman Brant zn w Henrick

R1217 f324v dd 16-5-1447
Goyart van Ghemert het vruchtgebruik in een erfpacht van 5 mud rogge maat van Gemert uit een stuk land deels akker en deels heide van 5 bunder in Gemert naast de heide en de gemeynt enerzijds en Goyart van Gemert en Wautger Arnts soen anderzijds welk land genoemde Jan van Vaerlaer voorheen van Goyart van Gemert in erfpacht verwierf, verder een erfpacht van van 5 mud rogge maat van Gemert welke Daniel zn w Daniel Huben soen betaalt aan genoemde Goyart van Gemert uit huis en hof en aangelag in Gemert naast de heide tussen Jan vander Meer enerzijds en Ghibo Snyder anderzijds en verder naast een weg strekkende van genoemd huis tot de plaats genaamd Strijbosch tot aan de gemeynt, welk huis en hof genoemde Daniel voorheen van Goyart van Gemert in pacht verwierf, overgedragen aan Jan van Oploe

F406
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F426v
Aert van Valken
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F441v
Heer Jan Bruyninck, commendator in Ghemert

F442 namenindex
Jan Henrick Strijbosch

F455v
Heer Daniel en Godschalk en jonkvrouw Aleyt, kinderen van Godschalk Roesmont beuren een lijfrente van 20 franse kronen uit de heerlijkheid Ghemert

R1218 1447- 1448

F19v
Dirck Gevartss van Strijbosch, man van Engel dt w Goossen van Blakenbroeck

R1218 f125
Jan Gerit Wauterss
Willem van Rietfort zn w Jan Willem van Rietfort
Het predikherenklooster in Den Bosch

F257
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen
Peter Gerits die Gruyter
Jan van Erpe

F261
Aert Baelyrt (Balyart?) zoon van Thomas, man van Heilwich Amelis van der IJnden en hun (van Aert en Heilwich) zoon Amelis
Willem Wijnrick Mariensoenssoen
Lijsbeth Amelis van der IJnden
Dirk Aertss van der Heelderdonc

F261
Amelis van der IJnden (wijlen)
Bezat huis en hof tussen Tielkenshof en het water die Royspe

F262
Ansem Aertss van der Heelderdonc en zijn broer Dirk
Dirk Willem Wijntkens

R1218 f266v 28-4-1448
Goyart van Lancvelt zn w Peter heeft verkocht aan Alart zn w Merselis van Gheneneynde een erfpacht van 3 mud rogge maat van Gemert te betalen met Lichtmis op zijn huis van en uit een hoeve van wijlen Goyart van Gemert nu van genoemde Goyart van Lancvelt genaamd Hogenaerle deels in Bakel en deels in Gemert en uit alle toebehoren van de hoeve

R1218 f274v
De predikheren van Den Bosch
Jan Gerit Wouterss
Willem van Rietfoert, zn w Jan Willems van Rietfoert

R1218 f287
Dirck Ansems van Ghemert riemmaker

F316 namenindex
Dirck Gevartss van Strijbosch

F327v namenindex
Hubrecht van Gemert zn w Emond van Ghemert en man van Aleit nat dt w Willem van Nuwelant

F383
18-2-1444 (ander dienstjaar)
Heer Claes van der Dussen commendator van het huis van Ghemert belooft aan Peter die Gruyter 100 mud rog erfpacht Bossche maat te leveren op St Peters Stoel in Den Bosch uit het erf “Pedel” dat de commendator van de Balije van de Biesen verkregen had van de Hertog van Brabant.

F404 1444 namenindex
Jan Gevartss van Strijbosch

R1219 1448-1449

R1219 1448-1449 f22v
Goyart Goyarts van Erp bezit de hoeve Kiebomen
Joffr Eustasia dr w Claes van Brakell non van Bynderen

R1219 1448-1449 f44v dd 8-3-1449
Willem Willem Hendrik Maess verkoopt aan Hendrik Janss van Espdonk een stuk land met gebouwen erop gewonnen uit de hoeve ’t Hofgoed, vroeger van Goyart van Ghemert tegenover de kerk met vrijheden en rechten

R1219 1448-1449 f60
Henrick Poyfijns zn w Lambert Poytfyns een stuk land in Gemert ter plaatse Int Molenbroeck tussen Goyart zn w Albert Tymmermans enerzijds en Henric van Heyst anderzijds en een stuk land in Gemert ter plaatse in die Strepen tussen Adam vander Weyden enerzijds en Goyart Albert Tymmermans anderzijds en nog een stuk land genaamd die Hostat tussen Adam vander Weyden enerzijds en Goyart zn w Albert voornoemd anderzijds welke stukken land Henric Poytfijns verwierf van Thomas Tymmerman zn w Albert Tymmermans , erfelijk overgedragen aan Henric van Heyst zn w Jan van Heyst

R1219 1448-1449, f70
Jan die Langhe zn w Henrick die Langhe een stuk land genaamd die hostat in Gemert ter plaatse die Audestraat tussen de kinderen van wijlen Willem Fyensoen enerzijds en Wouter zn w Ansem Goeswijnssoen anderzijds strekkende van de kinderen van wijlen Jacop Gevarts tot aan Gerit van Well, verkocht aan genoemde Wouter zn w Ansem voornoemd

R1219 1448-1449 f70v
Gerit zn w Henrick Aertss. heeft opgedragen aan Goyart Dirc Snoec al zijn goederen in Ghemert
9-6-1449

R1219 f76 dd 28-6-1449
Sophie dochter van w Jan van den Broec alias van Meircsel en van w Lijsbeth dt w Emont nat zn w Dirck van Gemert haar derde deel van een erfpacht van 24 lopense rogge maat van Gemert welke erfpacht Peter zn w Jan vanden Broec en Elisabeth voornoemd betaalt aan Elisabeth en Sophie kinderen van Jan vanden Broec en w Elisabeth voornoemd en Laurens zn w Gerit Art Piecx soen  man van Margriet dochter van Jan vanden Broec en Elisabeth voornoemd uit een erfpacht van het vier zesde deel aan Emond, Elisabeth, Sophie kinderen van Jan vanden Broec alias van Meircsel en Elisabeth voornoemd vanwege de dood van genoemde Elisabeth en vanwege de dood van Jan zn van Jan vanden Broec en wijlen Elisabeth en wat ze nog krijgen vanwege de dood van Jan vanden Broec in huis hof en aangelag in Gemert ter plaatse Inden Panthelaer tussen de kinderen van wijlen Jan vanden Panthelaer enerzijds en de kinderen van wijlen Jan Kaerle anderzijds en een stuk land in Gemert naast de brug tussen de kinderen van wijlen Willem Wynckens enerzijds en Dirk van Gemert anderzijds; item een stuk weiland in de gemene? weilanden van Gemert tussen Goyart van Erpe zn w Goyart aan beide zijden; verder een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert welke pacht Jan Quedens zn w Henric betaalt aan Jan vanden Broec uit goederen in Gemert; verder andere roerende en onroerende goederen die zij hebben vanwege de dood van wijlen Lijsbeth en wijlen Jan voornoemd en wat ze nog krijgen van de goederen vanwege de dood van genoemde Jan vanden Broec, voornoemde vier zesde deel welke Peter zn van Jan van den Broec en wijlen Lijsbeth voornoemd voorheen in pacht verwierf van Emond, Elisabeth en Sophie en Laurens voornoemd, erfelijk overgedragen aan Dirck zn w Roelof Henricx soen.
Goessen Heym (doet afstand?)

R1219 f81
Henricus van Espdonc, zoon van wijlen Johannes van Espdonc, heeft in erfpacht gegeven aan Theodericus de Cleirck, zoon van wijlen Johannes de Cleirck een stuk beemd, groot 5 zillen of daaromtrent, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, in een beemd, geheten Fyenbeempt, tussen erfgoed van Nicolaes van de Vloet Goedenzoon aan de ene zijde en tussen erfgoed van de kinderen van wijlen Peter Arntszoon en Zegewigis, dochter van wijlen Theodericus van Espdonc aan de andere zijde, met een eind  tegen erfgoed van Jacobus van Haenle en Johannes van der Meer en zijn kinderen tegen de beemd geheten de Aabeemd. Ook een stuk beemd van 3 zillen of daaromtrent, gelegen in voornoemde parochie en plaats in voornoemde beemd, geheten de Aabeemd, tussen erfgoed van Daniël Roesmont aan de ene zijde en erfgoed van Zegewigis en Henricus, kinderen van wijlen Wilhelmus Heynenzoon, aan de andere zijde, een eind tegen het water geheten de Aa, het andere eind tegen de beemd geheten Kathelijne Beempt en Fyenbeempt. Er moest  grondcijns betaald worden en een erfpacht van 3 mud rogge Bossche maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en te leveren in Gemert.

R1219 f112 8-11-1449
Hendrik zn w Willem zn w Hendrick Maessoen verkoopt Frederick Mychelinck zn w Jacob een erfpacht van 1 mud rogge maat van Den Bosch uit een hoeve voorheen van genoemde wijlen Willem Henrics gelegen in Gemert en Uden ter plaatse Espdonc

BP R1219 1448-1449 f188v
Henrick Meeus van Meerlaer man van Geertruyt Dirck Gerrits van der Hoeven

BP R1219 1448-1449 f188v
Dirk vander Hoeven zn w Gerit vander Hoeven een erfpacht van een half mud rogge maat van Den Bosch uit huis hof en aangelag van Henrick zn w Ansem zn w Henrick Maessoen in Gemert tussen Willem Zaelden enerzijds en Yda vander Ynde anderzijds
Verder uit het derde deel in huis en hof ter plaatse Strijbosch van Everart zn w Jan van Vaerlaer, tussen de gemeynt van Bokel enerzijds en het erf van Ansem van Vaerlaer anderzijds
welke pacht genoemde Dirk voorheen van Henric? verwierf ?

BP R1219 1448-1449 f188v en 189
Dirk zn w Gerit vander Hoeven een erfpacht van een half mud rogge maat van Den Bosch uit huis hof en aangelag in Gemert ter plaatse In Die Weijde tussen wijlen Gisbert(?) die Snyder enerzijds en anderzijds welke pacht Dirk voorheen verwierf van Jan van Vaerlaer zoon van Henrick van Heze

F259
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Peter Janss van Mercsel
Dirck Dirck Ywijns

F259
Lambert van der Roest
Emont zn Emont van Ghemert

F267v, F349v en 351
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F346 namenindex
Matheeus van Haendel zn w Aert van Haendel

R1220 1449-1450

R1220 f28v dd 19-12-1449
Lijsbeth dr w Michiel zn w Henric vander Beke
8 vat rogge maat van Gemert van 10 vat rogge erfpacht uit een stuk land naast het erf genaamd Der Heren Eeussel tussen Henric zn w Gevart vander Heyden enerzijds en Michiel vander Heyden anderzijds welk stuk land Henric genaamd Heynen swager en de zusters van Henric (rood is toegevoegd boven het doorgestreepte) vanden Kyeboem voor de genoemde 10 vaten rogge voorheen van Michiel zn w Nesen vander Beeck hun zuster verwierf, …. 8 vat rogge van de genoemde 10 vat erfpacht welke 10 vat rog Henric met de zusters van Henric vanden Kyeboem moet betalen aan Henric zn w Gevard Gevarts uit een stuk land Int Goerswinckel met een zijde naast het erf dat was van w Michiel Nesensoens en met de andere zijde naast Amelis vanden Broeck en uit een stuk land Aen den Nederen Ecker met een zijde naast Jan van Rietvoirt en met de andere zijde naast Jan Maessoen welke stukken land genoemde Henric en de zusters van Henric vanden Kyeboem voor die tien vat rogge … welke voorheen Henric zn Gevart Gevarts ter pacht verwierf
En uit een stuk land Int Goerswinckel met een zijde naast Elisabeth der Beghine en met de andere zijde naast Jan Hannen Knoeps welk stuk land Henric Heynen swager en de zusters van Henric (rood is toegevoegd boven het doorgestreepte) vanden Kyeboem …. 10 vat rogge .. Henric zn w Gevart Gevarts in schepenbrieven van Gemert
Overgedragen aan Jan zn w Jan van Loen van Gemert
Was Henrick van den Kieboem een schoonbroer van Michiel Nesensn van der Beeck?

R1220 1449-1450 f35 en 35v
Dirck van Hezewijck zn w Dirck, man van Lijsbeth dr w Dirck Pluchaze zn w Jan Fyssiensoen het vruchtgebruik van een erfpacht van drie mud rogge maat van Gemert welke pacht Aart nat zn Ywain Goyartssoen betaalt aan Jutta de weduwe van w Dirck Pluchaze en Lijsbeth, Jutta, Katharina haar kinderen
Te betalen uit het vierde deel van goederen van w Jan Fyssiensoen in Gemert ter plaatse Mortel
.. Dirck van Heezewijck en Henric die Clerck …
Overgedragen aan Philip, Dirck, Jan, Mechteld, Jut en Bertha kinderen van Dirk en wijlen Lijsbeth

Dirck en Jan, voornoemde broers en Mechteld, en Jutta hun zusters
Dragen over aan Philip hun broer, zn w Dirc van Heezewijck en wijlen Elsabeth voornoemd
Dirck van Gemert zn w Dirck van Gemert … Aart van Erpe ..

F52v
Frederick Mychelinc zn w Jacop
Peter Gerits der Gruyter
Willem Henrick Maess(+), bezat een hoeve op Espdonc

R1220 f128v (Martien van Sleeuwen)
Johannes, zoon van wijlen Henricus, zoon van wijlen Arnoldus van Stiphout, heeft erfelijk overgedragen ten behoeve van Gertrudis, weduwe van wijlen Johannes, zoon van Arnoldus Maeszoon van Gemert: de helft van een jaarlijkse erfpacht van 2 mud rogge, Erpse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis uit een hoeve genaamd Stroelkenshoeve, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en alles wat daarbij hoort. Ook uit 2 stukken land gelegen in genoemde parochie van Uden ter plaatse genaamd in het Udensche Goer, welke pacht van 2 mud rogge genoemde wijlen Henricus, zoon van wijlen Arnoldus van Stiphout had verworven van Johannes, zoon van Arnoldus Maeszoon van Gemert. Johannes  beloofde alle verplichtingen en aanspraken van zijn kant en van de kant van genoemde wijlen Henricus, zoon van wijlen Arnoldus van Stiphout en alle erfgenamen en opvolgers van genoemde wijlen Henricus af te doen.

R1220 f180v 7-1-1450
Dirck van Ghemert verkoopt aan Gerit zn w Gerits van Vladeracken een erfpacht van 5 mud rogge maat van Gemert te betalen uit een zekere hoeve in Gemert met zijn toebehoren waar ook gelegen.

R1220 f181
Dirck van Gemert zn w Dirck van Ghemert t.b.v. Jan Monix geeft en betaalt aan Jan een cijns van 10 mud rogge maat van Gemert gedurende het leven van Foyssa vrouw van genoemde Dirck dt w Jan van Gemonden van en uit goederen van genoemde Dirck waar dan ook gelegen.

R1220 f199 23-2-1450
Goyart van Erpe zn w Goyart van Erpe en Jan van Erpe verkopen aan Frederick Mychelynck zn w Jacob Mychelynck een erfcijns van 12 gouden denarien genaamd nobelen (verder over de waarde ervan) te betalen aan genoemde Jan van en uit grond, hof en aanbehoren gelegen in Vechel naast de kerk bij het water genaamd de Aa en verder uit een zekere hoeve van genoemde Goyart genaamd Kiebomen in Gemert met toebehoren en van en uit een hoeve genaamd Bomen van Jan gelegen in Erp en uit een watermolen van Jan gelegen in Rode en uit de bijbehorende hoeve etc.

R1220 f209v 19-3-1450
Lijsbeth dt w Michiel Nesensn van der Beec 7 vaten rogge erfpacht maat van Gemert te betalen uit een stuk land tussen Jan die Snyder vander Beeck en de gemene weg welke stuk land Jan die Snyder vander Beec voorheen van genoemde Michiel in pacht kreeg; verder uit een stuk land dat voorheen toebehoorde aan Wouter vander Beec gelegen Int Goerswinckel met een zijde naast Jan Wouterssoen en met de andere zijde naast Amelis vande Laer welke stuk land genoemde Jan die Snyder vander Beec in bezit had in Gemert overgedragen aan Jan zn w Dirck Wellens

R1220 f217v 18-4-1450
Willem zn w Jan van Mercxsel het vruchtgebruik in het zesde deel van huis, hof en aangelag in Gemert ter plaatse Pantelaer tussen de kinderen van wijlen Jan Kaerles enerzijds en een gemene steeg anderzijds strekkende van Gerit Roelofs tot aan de gemene weg; verder in het zesde deel van in huis en hof en land genaamd Den Molenecker in Gemert tussen Dirck van Gemert enerzijds en wijlen Willem Wynkens en zijn kinderen anderzijds strekkende beide einden aan de gemene weg; Verder in het zesde deel van een zille weiland ter plaatse In Gheen Campen tussen de kinderen wijlen Ansem vander Heelderdonc enerzijds en Henric vander Hostat en anderen anderzijds strekkende tot Goyart van Erpe zn w Goyart; verder het zesde deel van een erfpacht van een mud rogge welke Henric Queden betaalt aan genoemde Jan van Mercxsel uit land in Gemert
Overgedragen aan Willem zijn zoon en aan wijlen Ermgard zijn vrouw dt van w Jorden van den Walschoet

R1220 f217v
Willem zn van Willem en wijlen Ermgardis voornoemd het zesde deel in een erfpacht van .. aan Peter zn w Jans van Mercxsel etc
Hubrecht zn w Emont van Gemert nat zn w Dirck van Gemert

R1220 f229
Lijsbeth dr w Jan van Houbraken en Jan Gielis Grietensoen, man van Kathelijn Jan van Houbraken
Erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert uit huis, hof en aangelag in Gemert ter plaatse In die Dele met een eind en een zijde langs het huis genaamd fGoet ter Beverdijc en met de andere zijde naast Henric Arntssoen en Willem des Yeghers en Heynman Kater welke twee mud Aart van Houbraken voorheen verwierf van Goyart Dircssoen vanden Felloert
Overgedragen aan Rutger natuurlijke zoon van Roelof Lonijs

R1220 f229v 11-6-1450
Jan van Stribosch zn w Gevart van Strijbosch
heeft een erfpacht van 8 lopense rogge maat van Gemert welke pacht Wouter die Snyder zn w Jan die Snyder moet betalen aan genoemde Jan van Strijbosch uit een akker van 6 .. in Gemert ter plaatse Die Kemenade tussen Willem Heynensoen aan beide zijden; bovendien uit een stukje land van 1 lopense bij een weg genaamd Molenwech tussen de gemene weg enerzijds en Willem Heynensoen en anderen, welke akker en stukje land genoemde Wouter die Snyder voorheen van genoemde Jan van Strybosch in pacht kreeg,
erfelijk overgedragen aan Willem zn w Hartman Saesten
Akte ook in DOZA aanwezig, nummer 3653

BP R1220 1449-1450 f235
Aert Thomas Baelyuwe, man van Heilwich Amelis van der IJnden
Aert Rover die Scoemeker(+)
Lijsbeth Amelis van der IJnden
Rover zn Henrick zn w Aert Rover die Scoemeker

BP R1220 1449-1450 f235
Lijsbeth Amelis van der IJnden wed. Henrick van Spul en haar kinderen Amelis, Jan, Henrick, Goyart, Yda, Lijsbeth, Heilwich, Hilleke, Kathelijn en Margriet

BP R1220 1449-1450, f287v
Henric zn w Ancelm Goezewijnssoen heeft beloofd te zullen geven en betalen aan Jan, zn w Jan Joirdenssoen, een erfpacht van tien mud rogge Bossche maat, te betalen uit alle erfgoederen van genoemde Henric die hij nu heeft en zal hebben op welke plaats dan ook in Gemert.

R1220 f300v namenindex
Matheeus van Haendel

F306
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

R1220 f318, 15-6-1450
Philip zn w Dirc van Hezewijc een erfpacht van 3 mud rogge maat van Gemert welke pacht Aert nat zn Ywan Godevartssoen moet betalen aan Jut wed. van Dirck Pluchaze zn w Jan Fyssienss en haar dochters Lijsbeth en Katelijn uit het vierde deel van een hoeve van Jan Fyssiensoen in Gemert ter plaatse Mortel met toebehoren van welke pacht vijf zesde delen voorheen van Dirk en Jan broers en Mechteld en Jutta zusters kinderen van genoemde Dirck verwierf
Overgedragen aan Willem zn w Willem Bernierssoen

R1220 f318v, 15-6-1450
Goyart zn w Goyarts van Erpe verkoopt een hofstad in Gemert tussen Henric Stewech enerzijds en Dirck van Gemert anderzijds strekkend van de gemene weg tot aan Dirck van Gemert met de vrijheid behorende tot deze hofstad
aan Jan Weders t.b.v. hem en zijn moeder Belya, weduwe van Willem Weders, en t.b.v. haar andere kinderen

F330v, 247v
Heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert
Henrick van Espdonck Janss.

F355
Gerit zn w Thomas van der Eycken
Aert Berwout
Hadewich Jan Maes

R1221 1450-1451

R1221 f6 dd 20-10-1450
Dirck die Lu ziet af van vernadering ten gunste van Jan Weders zn w Willem en Belya en de andere kinderen van wijlen Willem, aangaande een hofstad die vroeger van w. Goessen Knoden in Gemert was en die verkocht was aan genoemde Jan ten behoeve van hem en van Belya zijn moeder en de andere voornoemde kinderen, door Goyart van Erpe zn w Goyart.

BP R1221 1450-1451 f25v dd 17-12-1450
Henrick nat zn w Ansem Henrick Maessoen heeft erfelijk verkocht t.b.v. de vicarissen beneficianten in de St Jans kerk in Den Bosch een erfcijns van 10 solidos van en uit een lopense rogland in Ghemert ter plaatse Aen den Beverdijck tussen het erf van Aleyt dt w Aert Michielssoen enerzijds en het erf van Ansem zn van genoemde wijlen Aert anderzijds strekkende van de dijk voornoemd tot het erf van Hendrik wijlen Jacob Michielssoen.

R1221 f47v
Rutger nat zn Roelof Lonijs een erfpacht van 2 mud rogg maat van Gemert uit huis en hof in Gemert ter plaatse Die Delen welke cijns voorheen Elisabeth dt w Jan van Houbraken en Jan zn w Gielis Grietensoen verwierf … weduwe … Bathensoen en Gielis zn Grevenbr.. zn w Dirck Albertssoen en …. in Kessel …. Welke genoemde Albert voorheen van Gielis Colne zn van Dirck Colne verwierf (voorgaande en volgende moeilijk te ontcijferen)

R1221 f132v
Heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert

R1221 f222 dd 19-10-1450
Henricus van Espdonc, zoon van wijlen Johannes van Espdonc, heeft erfelijk overgedragen ten behoeve van de kapel van de maagd Maria in de parochie van Gemert, ter plaatse Haenle een erfpacht van 2 mud rogge, Gemertse maat, welke pacht Arnoldus van der Stegen, zoon van wijlen Egidius van der Stegen, had beloofd erfelijk te voldoen met Lichtmis aan Johannes van der Meer, zoon van wijlen Goeswinus van der Meer, en in Gemert te leveren uit huis, erf en hof, en aangelegen erfgoederen gelegen in het rechtsgebied van Gemert, ter plaatse aen gheen heyde, tussen erfgoed van Deenken Deenkenszoon aan de ene zijde en erfgoed van Everardus Claeszoon aan de andere zijde. Ook uit een stuk land gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, ter plaatse geheten Pedeleers Hoeve. Ook uit een stuk beemd in genoemde parochie en plaats, geheten de Audenbeempt. Ook uit een stuk beemd genaamd de Donc, gelegen in de parochie Uden. Ook uit een stuk land gelegen in de parochie Gemert ter plaatse Int Goerswinckel, welke voornoemde erfgoederen reeds genoemde Arnoldus van der Stegen van Johannes van der Meer in pacht had verkregen. Ook uit een stukje beemd, geheten het Weertken, gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, tussen erfgoed van Daniël Hubenzoon en de kinderen van wijlen Wilhelmus de Cleirck aan de ene zijde en verder het erfgoed van Wilhelmus Heynenzoon van alle kanten, welk reeds genoemd stukje bovengenoemde Arnoldus Verstegen tot grotere zekerheidsstelling van genoemde pacht aan genoemde Johannes van der Meer als onderpand had gesteld en welke pacht van 2 mud rogge Lambertus van Doernen, zoon van Christianus, ten behoeve van voornoemde Henricus van Espdonc, van Arnoldus en Luytgardis de oudere, en Luytgardis de jongere, kinderen van wijlen Gerit van der Meer, zoon van wijlen Goeswinus van der Meer, Johannes de Smit, Jacobus, zoon van wijlen Gerardus Meliszoon, Goeswinus, Nicolaas, broers en Batha hun zuster, kinderen van wijlen Arnoldus de Haze had verworven zoals te vinden in brieven. Getuigen: Water en Pijnappel. Datum 19 october.

R1221 f222 dd 29-10-1450
Henrick zn w Jan van Espdonc een erfpacht van een half mud rogge maat van Gemert uit een huis en hof en aangelag in Gemert tussen een erf van de Tafel vd H geest in Gemert en het gasthuis (hospitale) aldaer enerzijds en de waterloop die Ruysp anderzijds welke pacht Goyart Baest ten behoeve van Henric zn w Jan van Espdonc verwierf van Alard zn Willem Wijnrixsoen
Hij draagt het over aan de kapel van Haenle.
(zie ook oorkonden betreffende de kapel van Handel 15-6-1439)

R1221 f224 dd 29-10-1450
Goossen de aude zn w Goossen Lucassn. die Fraey verkoopt aan Goyart Peters van Lancvelt een huis, erf, hof en aangelag bij Fellenoert
Goossen de jonge zn w Goossen Lucass die Fraey vernadert dat huis etc (op dezelfde dag)

R1221 f227v
Gerit zn w Gerit van Plese, weduwnaar van jonkvrouw Dierxken dr w Goyart van Ghemert
Het vruchtgebruik van 12 mud rogge maat van Gemert welk wijlen Goyart van Gemert gaf aan zijn dochter Dierkske in huwelijksgift t.b.v. haar en Gerit zijn schoonzoon jaarlijks te leveren op Maria Lichtmis te Gemert uit al zijn goederen in Gemert erfelijk overgedragen aan Reynsa dochter van hem en van jonkvrouw Diercske

R1221 f233v dd 7-12-1450
Belia weduwe van wijlen Willem Sweders, dt w Jan Wellen Koenen, het vruchtgebruik in een stuk land in Gemert ter plaatse Int Eeldonc tussen Willem Heynensoen enerzijds en Jacob Michiels anderzijds welk stuk beemd Jan zn w Willem Koenensoen voorheen  van Goyart van Gemert verwierf erfelijk overgedragen aan Jan zoon van haar en van genoemde wijlen Willem Sweders

R1221 f244v 12-1-1451
Amelis zn w Henrick Aerntsn van den Hoernic
Een stuk weiland in Gemert ter plaatse Die Voert tussen erf Goyart van Erp zn w Goyart aan een kant en het erf van Dirk Eynskens en Jan van Ghemert aan de andere kant strekkende van erf Jan van Ghemert tot aan het erf van de kinderen van w Aert Kathelynensoen en het erf van Ansem van Lenen
Erfelijk verkocht aan Dirck Gevartssn van den Strybosch
Henrick Ameliss van der Hostat in afwezigheid van Dirc

BP R1221 (1450-1451) f251, 28-2-1451
Everart van Doerne, zn w Gevart van Doernen heeft verkocht ten behoeve van meester Marten van Zoemeren kanunnik in Den Bosch een erfcijns van 20 goudguldens (overlense Rijnsguldens genoemd) met een waarde van vier kronen genaamd koervorsten, te betalen uit zekere hoeve Cruysschot, voorheen van Gevart van Doerne tussen genoemde Everard zijn zoon gelegen in Bakel met alle toebehoen op welke plaats dan ook, verder uit huis en schuur en andere gebouwen, hof, 6 mud bouwland, 19½ buunder wei en 12 buunder beemd, alles aan elkaar gelegen, gelegen naast de gemeint van Bakel enerzijds, het water genaamd de Aa, naast een beemd genaamd Moedelsbeempt, vroger van Jan van Gerwen, nu van zijn kinderen, en naast de Commandeursbeempt anderzijds strekkende van de gemeint van Helmond tot aan het erf van Joorden vander Schaut; verder uit de genoemde beemd des Commandeursbeempt genaamd van 8 buunder gelegen ook in Bakel tussen genoemde Moedelsbeempt enerzijds en de overige genoemde erven van genoemde Everardus. Verder uit een zekere hoeve van Everardus in Deurne ter plaatse tHaghe eynde te weten huis, schuur, en andere gebouwen, hofdaaraan gelegen van 2 bunder land gelegen naast de gracht behorend tot het leengoed van Everardus enerzijds en het erf van Jan Hacken anderzijds en een eind, strekkende met het andere eind aan de openbare weg. Verder uit erven die behoren bij genoemd huis, in de akkers van Doerne in meerdere percelen ter grote van drie mud land; verder uit beemden en weiland van 5 bunder of daaromtrent gelegen aan het eind van de akker van Doerne tussen het water genaamd de Aa enerzijds en de erven van Jan van de Water, Jan Hacken en Rutger Maes en anderen anderzijds strekkende met een eind aan het erf van heer Marcelis vanden Boghart, priester. Verder uit een huis met hof en kamp land daaraan gelegen van twee mud gelegen in Doerne ter plaatse tHaghen eynde tussen het erf van Jan Hack en Henric de Bruyn enerzijds en een steeg van de kinderen van Andries vander Haghe anderzijds strekkende van genoemde steeg tot aan de gemene weg; Verder uit drie bunder weiland genaams Eussel in Doerne tussen het erf van genoemde kinderen van Andries vander Haghe enerzijds en het erf van Jan Hacke, Jan van Rut, en Jan vanden Water anderzijds strekkende van het erf van Rutger Maes tot het water genaamd die Aa; Verder uit alle andere erven en goederen, zowel cijnsgoed als allodiale in cijns uitgegeven goederen van Everardus, een erfpacht van 5 ½ mud rogge Bossche maat van Willem van Engelen, een erfpacht van 4 mud rogge Helmondse maat van Dirk de Visscher en een erfpacht van 3 mud en 2 lopense rogge Helmondse maat aan Everard te betalen in het huis van Gevaert uit genoemde des Commenduersbeempt en een erfpacht van 8 lopense rogge Helmondse maat van Jan van Rut en een erfpacht van 7 lopense rogge Helmondse maat van Jan vanden Water uit genoemd huis, hof en kamp.

R1221 f259, 25-2-1451
Jan van Strybosch zn w Gevart van Strybosch een erfpacht van 1 ½ mud rogge Gemertse maat welke pacht Dirck Tac die Smyt van Gemert betaalt uit een stuk weiland in Gemert naast de Groezeculen tussen het erf Goyart van Erp zoon wijlen Goyart van Erpe en Jan van Gemert enerzijds en de gemeint genaamd Groezeculen anderzijds welk stuk weiland Dirk Tac de Smyt van Gemert voorheen van genoemde Jan van Strybosch in pacht verwierf, overgedragen aan genoemde Dirk Tac

R1221 f280 dd 22-5-1451 sabato post jubilate
Everardus, zoon van Johannes van Vaerlaer, heeft bij afwezigheid van Egidius, zoon van voornoemde wijlen Johannes, geboden tot terugkoop krachtens het naastingsrecht van: alle erfgoederen in de parochies Uden, ter plaatse Boekel, en Gemert, welke erfgoederen genoemde Egidius van zijn zus Luytgardis, dochter van genoemde wijlen Johannes van Vaerlaer, verworven had ten overstaan van   schepenen van Gemert, zoals hij zei en bevestigde.  Getuigen: Bathenzoon en Lu. Datum: 22 mei, zaterdag na 3de zondag na Pasen.

R1221 f335v
Jan Hubrecht Zweneldenzoon van Gemert

R1222 1451-1452

R1222 f8v dd 24-11-1451
Broeder Jan Huben van de Predikheren van Den Bosch, een stuk land in Gemert ter plaatse In Die Campen tussen Henrick Jacopssoen enerzijds en Willem zn w Gerit Fyensoen en Henrick vanden Loect en nog anderen anderzijds strekkende van het erf genaamd Ploesterdonc tot aan Aert vander Oesterbraken zn w Jan vander Oesterbraken, Jan vanden Eenswinckel en nog anderen. Hij heeft het verkocht aan de genoemde Aert vander Oesterbraken;

R1222 1451-1452, f17
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert; de tienden behorend tot het huis van gemert gelegen in Bakel ter plaatse Milheeze
Gerit Jans van Vorendael
voor 12 jaar; 25 mud rogge maat van Gemert

R1222 1451-1452 f17
Gerit Jans van Vorendael heeft erfelijk verkocht aan Henrick van Espdonc zn w Jan een erfpacht van drie mud rogge maat van Gemert te betalen uit huis, hof en aangelag van 14 lopens gelegen in Ricstel tussen het convent van Bynderen en het erf van het altaar van St Jan Evangelist in het kasteel (castra) van Ricstel enerzijds en Hubert zn w Jan Hubensoen en zijn kinderen en Henrick zn van genoemde w Jan Hubensoen en Heilwigh Floren en haar kinderen anderzijds strekkende met beide einden aan de gemene weg; verder uit een stuk weiland van 2 ½ bunder gelegen in Aarle ter plaatse Die Nuwebeemden tussen het erf behorend tot de hoeve Vander Brake en Willem van Ghent enerzijds en Jan Moeyen en Henric van Luyten en zijn kinderen amderzijds strekkende met beide einden aan de gemeynt

R1222 1451-1452, f60 dd 11-5-1452
Jan zn w Henric Stovensoen al zijn roerende en onroerende goederen waar ook gelegen erfelijk overgedragen aan Amelis zijn zoon (of broer?)

R1222 f71 dd 19-6-1452
Bertout van Autheusden zn w Jan, man van Hille dt w Willem Fyensoen een mud rogge erfpacht maat van Gemert te betalen uit huis, hof en aangelag gelegen tussen Gooeswijn Cnoden en de kinderen van Jan Maessoen met beide einden aan de weg; item uit een stuk land gelegen achter Die Kemenade tussen wijlen Lucas van Beke en … vanden Bleke; item uit een erf op Die Berchlaeren tussen wijlen Lucas van Beke en Willem Heynensoen en Dirck Jan Roverssoen; item uit een stuk land ter plaatse By die Vedereyck met een zijde naast het erf van wijlen Lucas van Beke met de andere zijde en twee einden aan de weg genaamd Die Vaerweghe; item uit een eeuwsel genaamd Eeusel ter plaatse genaamd In gheen Voert tussen de kinderen van Jan Snyders en het erf genaamd Die Laren, welke mud rogge Willem Fyensoen alias Barniers soens soen van Erpe voorheen verwierf van Jan vander Vondervoert,
hij heeft het overgedragen aan (de secretaris?)
Genoemde Lambertus heeft het genoemde mud rogge overgedragen aan meester Arnoldus ten behoeve van genoemde Bertout op 20 juni.

R1222 f72 dd 23-6-1452
Jan zn w Wautgher Arntssoen een huis, hof en stuk land in Gemert ter plaatse In de Bieshof tussen Philip die Snyder enerzijds en Lambert vander Heyden en het overige erf van de genoemde Jan zn w Wautgher Arntssoen anderzijds strekkende van de openbare weg tot Aert Blomendael, erfelijk verkocht aan Boudewijn zijn broer zoon van genoemde wijlen Wautgher.
Genoemde Boudewijn zal aan genoemde Jan leveren .. mud rogge maat van Gemert zo lang genoemde Jan zal leven.

R1222 f86v 5-8-1451
Henrick zn w Willem zn w Henrick Maessoen heeft verkocht t.b.v. Claes zn w Aart van Haendel een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert uit een hoeve voorheen van Aart Beerwout, daarna genoemde wijlen Willem gelegen in Uden en Gemert ter plaatse Espdonc naast de hoeve van Aart Steenwech

R1222 f94 15 sept 1451
Dirck zn w Dirc van Ghemert heeft erfelijk verkocht aan de broeders van de heilige Maria in Den Bosch een erfcijns van vijf gouden oude denieren (oude scilden genoemd) uit een hoeve in Gemert van de verkoper, uit “Spierincsecker” 17 lopense land omvattend tussen Goyart van Erp zn w Goyart en de kinderen van w Willem Wyntkens strekkende van de gemene weg tot aan het erf van wijlen Henric Smolners; verder uit den Cnapenecker 9 lopense groot, tussen het erf van w Wouter Spierinc van Ghemert aan een kant en het erf van wijlen Willem zn w Henric Maessoen en Henric van Espdonc aan de andere kant strekkende van Jan van Scoylen tot aan de gemene weg; verder uit weiland genaamd die Hornicken van drie bunder gelegen in de beemden (prata) van Gemert aan een kant en de gemeynt van Aerle en Beke aan de andere kant; verder uit een stuk beemd van 5 zillen in de Gemertse beemden tussen de kinderen van w Willem Fyensoen en de kinderen w Jan Fyensoen aan de ene kant en de Gemertse beemden aan de andere kant strekkende van het erf genaamd Wybomen tot aan de gracht genaamd den Beeckschen grave; verder uit een stuk wei van 5 zillen op Ploesterdonc tussen Bertout van Huesden aan de ene kant en de gemeynt van Gemert aan de andere kant strekkende van het erf voorheen van Dirk van Strybosch tot aan de steeg genaamd die Ploesterdoncschestege; verder uit al zijn andere goederen.
Goossen Heym doet afstand

BP R1222 1451-1452 f94v
Hr. Jan Bruinicx, commandeur aan thuis van Beckervoirt (vande Duitse orde)
4 hoeven (vande Duitse orde) op Grotel (rente daaruit)

BP R1222 f95v; dd 13-9-1452
Godefridus de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe quoddam domistadium lopinatas terre vel circiter continens situs in parochia de Gemert inter communem plateam ex uno latere et fine uno et inter hereditates Arnoldi filii naturalis quondam Godefridi de Gemert ex alio latere et fine reliquo prout dictum domistadium ibidem cum suis communibus et libertatibus idem sitis est et ad quondam Goeswinus Cnode pertinere consuevat ut dicebat hereditarie vendidit Johannis die Guyliker filio naturalis quondam Johannis de Loen promittens super omnia hereditates warandiam et obligationem deponere
Testes Monic et Groetart datum supra (13 september 1452)
Johannes de Erpe filius Arnoldi prebuit et reportavit. Testes datum supra
Vertaling:
Goyart van Erp zoon van wijlen Goyart van Erp heeft erfelijk verkocht een hofstad lopense land of daaromtrent gelegen in de parochie Gemert tussen de gemene straat aan de ene kant en het ene eind en tussen het erf van Arnt, natuurlijke zoon van wijlen Goyart van Gemert aan de andere kant en aan het resterende eind zoals genoemde hofstad met al haar gemeynten en vrijheden waar dan ook gelegen, voorheen eigendom van Gooswijn Cnode zoals hij zei, aan Jan de Guliker, natuurlijke zoon van wijlen Jan van Loon, belovend op al zijn goed vrijwaring en verplichting af te doen.
Getuigen Monic en Groetart, datum als boven
Jan zn w Aart van Erp doet afstand van het naastingsrecht. Getuigen en datum als boven.

R1222 f98v dd 28-9-1452
Henrick van den Panthelaer zn w Jan vanden Panthelaer zekere goederen aan hem toegevallen vanwege de dood van wijlen Aert vanden Panthelaer zijn broer waar ook gelegen draagt over aan Jan Queden zn w Henric Queden en Jan zn w Claes vanden Panthelaer

R1222 f126 dd 11-10-1452
Henrick Steenwech ten behoeve van Jacob Jacobs Steenwech een erfcijns van 20 Rijnsche gulden van en uit een stuk weiland genaamd Eeussel in Gemert tussen Dirck van Gemert enerzijds en Goyart van Erp zn w Goyart anderzijds strekkend van de openbare weg tot aan de gemeynt.

R1222 1451-1452 f162
Amelis zoon wijlen Henric Arntssoen heeft erfelijk verkocht aan Jan zoon wijlen Jan van Loon alias die Guliker een erfelijke cijns van 8 mud rogge maat van Gemert uit bezit op de Heuvel tussen het erf van Henric zoon wijlen Henric van der Hallen aan de ene kant en tussen Gerit Plucen aan de andere kant en vanaf het erf der kinderen van wijlen Jan Maessoen tot aan Cornelis Wynkens.

R1222 f216v 5-8-1452
Everart zn w Aertss van Hanelt man van Mechteld wed van Lambert Janss van der Roest
Het vruchtgebruik van Mechteld in een plac beemts in (dominium van) Gemert ter plaatse Aende Polbeemt tussen de kinderen van Willem Karles enerzijds en naast Michiel vander Heelderdonc welk land Lambert Jans vande Roest voorheen van Dirck zn w Jan Voderaets genaamd die Horter verwierf
Overgedragen aan broeder Jan (predikheer in Den Bosch) zoon van Mechteld en w Lambert Janss van der Roest
Genoemde Jan draagt het stuk land over aan Dirck zn w Jan van der Poirten

R1222 f256v
Jan zn w Ysebolt zn w Jan Bullekenssoen man van Margriet dt w Michiel van der Heyden
Een huis, hof en aangelag in Gemert tussen Laureyns nat zn w Gerit van den Wolfsput enerzijds en de gemeynt? anderzijds strekkende tot aan Ansem zn w Art Kathelynen; verder uit land tussen Jan vanden Bleke enerzijds en Jan zn w …… anderzijds strekkende aan beide einden tot Jan van Gemert
Erfelijk verkocht aan genoemde Laureyns nat zn w Gerit van de Wolfsput met de lasten (o.a. 2 hoenderen aan de heren van Gemert)

R1222 f305
de commendator van ’t huis van Gemert

R1222 1451-1452 f321 dd 3-7-1452
Dirck zn w Dirck Ywijns negen vat (vasa) rogge erfpacht uit land te Gemert in die Deel tussen Elisabeth vrouw van Thomas Scrivers en haar kinderen enerzijds en Lambert van de Rost anderzijds, verder uit een erfpacht van 9 lopense rogge maat van Gemert uit camp in Gemert in die Deel tussen wijlen Thomas die Scryver enerzijds en Art Stoefkens anderzijds welke erfpachten genoemde Dirck voorheen verwierf van Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemert
overgedragen aan heer Ansem zn Henrick Ansems van Gemart, priester

R1223 1452-1453

R1223 f4 dd 12-10-1452, zwaar beschadigd, slechts gedeeltelijk leesbaar
Goyart zn w … van Erp….
heer Wautger …
te betalen van en uit de hoeve Kieboom….
hof en twee kampen land daaraanliggend drie ….
Arnt Vrient van Beke enerzijds en Dirck Ansems ….
en uit enkele landen, beemden en weilanden ….

R1223 f60v dd 26-5-1453
Laureijns zn w Gerit Art Piex weduwnaar van Margriet dt w Jan van den Broek alias van Meircxel en van w Liesbeth dt w Emont nat zn w Dirk van Gemert het vruchtgebruik in het derde deel van een erfpacht van 24 lopense rogge maat van Gemert welke pacht Peter Jans van den Broec en wijlen genoemde Elisabeth moesten betalen aan Elisabeth en Sophie kinderen van Jan vanden Broec en wijlen Elisabeth en Laureijns voornoemd in Gemert uit vier zesde deel en rechtens aan Emond, Elisabeth en Sophie kinderen van Jan vanden Broec en wijlen Elisabeth voornoemd en aan genoemde Laurens vanwege de dood van wijlen Elisabeth voornoemd en de dood van wijlen Jan zn w Jan vanden Broec en wijlen Elisabeth voornoemd en vanwege de dood van genoemde Jan vanden Broec, te betalen uit huis, hof en een kamp land daaraan gelegen in Gemert ter plaatse inden Panthelaer tussen de kinderen van wijlen Jan vanden Panthelaer enerzijds en de kinderen van wijlen Jan Kaerle anderzijds; item een stuk land naast pante..(de brug?) tussen de kinderen van wijlen Willem Wynckens enerzijds en Dirck van Gemert anderzijds; item een stuk weiland in de gemene weilanden van Gemert tussen Goyart van Erp zoon van Goyart aan beide zijden, verder een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert welke erfpacht Jan Quedens zn w Henric Quedens houdt van genoemde Jan vanden Broec uit een erf in Gemert en verder uit andere roerende en onroerende goederen en pachten vanwege de dood van Jan vanden Broec en Elisabeth voornoemd erfrechtelijk ….  welke vier zesde delen genoemde peter zn van Jan vanden Broec en en wijlen Elisabeth voornoemd voorheen in pacht verwierf van Emond, Elisabeth, Sohpia, en Laureijns voornoemd erfelijk overgedragen aan Peter, Hadewich en Dympna, kinderen van hem (Laureijns) en van wijlen Margriet
Peter, Hadewich en Dympna kinderen van Laureijns en wijlen Margriet voornoemd hebben overgedragen het derde deel van genoemde erfpacht van 24 lopen rogge aan Jan Quedens zn w Henrick Quedens
Aert Pas zoon wijlen Henrick doet afstand

R1223 f72 1452-1453
Heilwich nat dt w Dirck van Stribosch wed van Jan die Weyer
Het vruchtgebruik van 2/3 part in een weiland genaamd groesen in Gemert ter plaatse Eefhorst tussen Dirc van Gemert en Bertout zn w Jan van Huesden enerzijds en Aart Streparts zijn zoon en wijlen Jan van Wijnboem anderzijds, strekkende van Gerit Roelofssoen en zijn kinderen tot de gemeynt van Gemert; verder uit 2/3 deel van een stuk land in Gemert ter plaatse Int Goirswinckel tussen de kinderen van Wouter Snyders enerzijds en de kinderen van wijlen Henric Stovensoen anderzijds strekkende van Henric vander Hostat tot Bruysten van Stribosch en zijn kinderen; verder uit 2/3 deel van een erfpacht van 1½ mud rogge maat van Gemert te betalen van en uit een huis (mansus) genaamd tGoet op Strybosch met al zijn toebehoren waar dan ook gelegen in Gemert
Overgedragen aan Willemke de dochter van genoemde Jan die Weyer
Henrick Becker

R1223 f80 26-5-1453
Goyart Brievinc man van Heilwich nat dt w Dirk van Stribosch; Heilwich is weduwe van Jan die Weyer.
Vruchtgebruik van twee derde delen van een weiland genaamd groesen in Gemert ter plaatse Eefhorst tussen Dirck van Ghemert en Bertout zn w Jan van Huesden aan de ene kant en het erf voorheen van Aert Streparts zijn zoon en het erf van w Jan van Wijboem aan de andere kant strekkende van Gerit Roelofssoen en zijn kinderen tot aan de gemeynt van Gemert, verder van twee derde delen van een stuk land gelegen ter plaatse Int Gorswinckel tussen het erf van de kinderen van Wouter Snyders aan een kant en het erf van de kinderen van w Henrick Stovensoen aan de andere kant strekkende van Henric vander Hostat tot aan Bruysten van Strybosch en zijn kinderen, verder van twee derde parten van een erfpacht van 1 en een halve mud rogge maat van Gemert te betalen uit een hoeve (mansus) genaamd tguet op Strybosch in Gemert
Erfelijk overgedragen aan
Willemke dt w Jan die Weyer x Heilwich voorn.
Henrick Becker

f91 en f142v
Willem nat zn Willem sVolres van Gemert
Luytgard Gerrits van der Meer

f105v
Luytgard Wautgers van den Eenswinckel en haar broer Jan
Dirc van Ploesterdonc
Daniel Emont Spierincss.

R1223 f156v
Jan Dirx van Rietvoirt
Hubrecht van Ghemert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirk van Ghemert

f189, 198v, 211, 270v
heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert

R1223 f265 5-6-1453
Gielis Jans vander Locht heeft verkocht aan Hadewich dt w Gielis van der Spanck een erfcijns van 2 rijnsgulden uit goederen in Boekel tussen Hendrik Goossen de Wolff enerzijds en de gemeynt anderzijds, strekkende met een eind aan Henric Peters Bathensoen; verder uit een stuk land genaamd Deenkens Driesch in Boekel tussen genoemde Henric zn Goossen die Wolff enerzijds en Henric zn w Peter Bathensoen strekkende tot Aleid vander Locht; verder uit land in Boekel tussen genoemde Aleid enerzijds en Henrick zn w Goossen die Wolff anderzijds

R1223 1452-1453 f265
Gielis zn w Jan van Vaerlaer
Huis,hof en aangelag in Gemert tussen de gemeynt aan een kant en Henric zn w Peter Bathensoen anderzijds strekkende tot Ansem van Stribosch; Verder uit goederen in Boekel tussen Peter de Goede enerzijds en Daniel Hubensoen anderzijds, strekkende van Claes Deenkens tot Claes vander Meer
Erfelijk verkocht aan Everard zijn broer, zoon van Jan van Vaerlaer
Een erfpacht van 4 mud en 9 lopense rogge maat van Gemert

R1223 1452-1453 f265
De verkoper zal betalen aan Hadewich dt w Gielis vande Spanck een erfpacht van 1 mud rogge maat van Gemert uit genoemd huis, hof en aangelag

F338 namenindex
Peter Janss van Strijbosch

f340
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemert
’t leprozenhuis ter Eyckendonc bij Den Bosch

R1224 1453-1454

f11v
Henrick en Matheus zoons van wijlen Henrick Kuyst zoon wijlen Henrick Kuyst en hun schoonbroers Symon die Hoesch, man van Margriet en Jorden van der Oetheren, man van Aleyt

f11v
Henrick Rutgers van Erpe;
Jan, Willem, Gerit en Sophie, kinderen van wijlen Willem Willem Berniers;
Henrick die Gruyter zoon wijlen Hendrik

f25
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen nl huis, erf, hof en twee kampen lands groot drie mudsaet.

F25
Beel Jan Otten x Marten Beerwout zoon vn Aert nat zoon wijlen Marten Beerwout en hun dochters Agnes en Marie

F30
Dirk van Ghemert bezit een hoeve

R1224 1453-1454 f70v
Peter zoon wijlen Henrick die Clerck;
Daniel Henrick Danelss man van Aleyt dr wijlen Henrick die Cleirck

F70v
Aert nat zoon van Yewaen Godevarts bezat een hoeve in de Mortel vroeger van wijlen Jan Fissyën
Aert had een helft daarvan verkregen van Dirck Dirx van Hezewijc, man van Lijsbeth en Henrick die Cleirck, man van Kathelijn dochters van wijlen Dirck Pluchase en Jut Jan Fissien.

F80
Thomas Block zoon wijlen Aert Eeris
Jan Henrick Quedens
Water “die Roysp”

F81
Laureyns nat zoon wijlen Gerit Jan Selen;
Wouter Aert Kathelijnen

F159v
Michiel Dirx van Borlaer;
Heer Claes Cuper priester

F 179
Corstiaen Goyart Hellincs
Philip Philipss van den Hout man van Lijsbeth Goyart Hellincs
Reyneer Jacopss van den Egelmeer man van Yda Goyart Hellincs

f179
Jan Wijnrick Stovensoen

R1224 f227
Aart zn w Jan Wouterssoen en Aart zn w Henric van Weert, man van Katharina dochter van genoemde wijlen Jan Wouterssoen een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert, welke Sophia weduwe van wijlen Jan van Oesterbraken betaalt aan Elisabeth en Jan(?) wijlen Jan Wouters vanwege de dood van Aart Beke en Katharina zijn dochter in Gemert te leveren uit de helft van een huis en hof met aangelag in Gemert ter plaatse In Gheen Laer tussen Bartout Goykens enerzijds en Henric Stoven anderzijds; item uit de helft van een akker genaamd Heiligenen Ecker ter plaatse genaamd Die Audestraet tussen Goyart van Erpe enerzijds en Goyart van Gemert anderzijds; item uit de helft van een stuk land genaamd Die Hazeldonc tussen Hille des Geynsers enerzijds en Bernier Fyen anderzijds; item uit de helft van een weiland genaamd De Eeussel gelegen ter plaatse In die Voert tussen Goyart van Erpe enerzijds en Jan Berch anderzijds; item uit de helft van een stuk land ter plaatse Die Kemenade tussen Jan Gevartssoen enerzijds en Jan van Wijnboem anderzijds welke Sophia voorheen van Aart en Katharina kinderen van Elisabeth en wijlen Jan Wouterssoen voor genoemde pacht van twee mud rogge en …. in pacht heeft verworven volgens schepenbrieven, erfelijk overgedragen aan Aart zn w Jan van Oestelbraken.

f266v
heer Claes van der Dussen commendator van t huis van Gemert van de Duitse Orde

f336
Jan Wynrick Stoven

R1225 1454-1455

R1225 f13 dd 28 november 1454
Michiel die Smyt zoon wijlen Aert van der Heelderdonc in afwezigheid van Jan die Koeck zoon wijlen Willem
Een erfpacht van een half mud rogge welke genoemde Jan die Koeck van Dirck zn w Aerts van der Heelderdonc in schepenbrief van Gemert verwierf

R1225 f21 dd 24-12-1454
Joris zoon wijlen Dirck Poytefijn het derde deel van … in Beke bij Aerle ter plaatse Int Borchsken tussen erf Jan die Lu(?) enerzijds en Jan van Schoteldonc anderzijds strekkende van de gemene weg tot aan het erf van Dirck Alaertssoen vanden Vehuys. Verder het derde deel van een akker in Beke tussen Henrick van Dommelen enerzijds en het erf van Gertrud sKosters anderzijds strekkende van de gemene weg tot het erf van Gooswijn van den Heuvel; Item het derde deel in een stuk beemd in dezelfde parochie genaamd Heynsbeemde tussen erf Art vanden Dijc enerzijds en het erf van de kinderen van Willem Wolphaerts anderzijds; verder het derde deel van een erfpacht van 15 lopense rogge van 2 mud rogge erfpacht die Willem Zaelden betaalt aan Katharina weduwe van wijlen Henrick Poytefijns, Hadewich, Mechteld en Hilla zijn dochters Henrick en Dirck zoons wijlen Henrick Poytfijns en Katharina voornoemd, die erfpacht is uit een erfgoed in Gemert die Willem Zaelden neve verwierf van Katharina, Hadewich, Mechteld en Hilla, Henrick en Dirck voornoemd; verder uit 1 mud rogge die genoemde Willem aan genoemde Kathaina en haar kinderen betaalt uit de 2 mud rogge
Overgedragen aan Henrick zn van Steven van Ruermunde

BP R1225 1454-1455, f32v dd 3 februari 1455
Ghibo zn w Jan van de Laer heeft een stuk land in Gemert In die Middelschotse beemde strekkend naast Henric Berniers enerzijds en ook de andere zijde naast Henric Berniers en Jan vanden Zande en Art Philipssoen; het achtste deel in dit stuk land en beemd, welk Lambert van Doerne zn van Christiaan ten behoeve van Gibo zn w Jan van den Laer van Wouter zn w Ansem Goessenssoen verworven,
overgedragen aan Wouter zn w Ansem Goessenssoen

R1225 1454-1455 f81
Lambert zoon van Aert van Loen zoon wijlen Lambert van der Haghe; de jongste Lambert gehuwd met Lijsbeth Goyarts van der Zantvoert, heeft erfelijk verkocht
de Zantvoertscamp in Gemert ter plaatse Boeckent tussen het erf van de kinderen van wijlen Jan Broeckmans aan de ene kant en het erf van Karle (Kane?) Verl.. quondam Henrici vander Zantvoert en van de straat tot de waterloop genaamd Waterlate en nog land op de Cranebraken tussen Goeswijn Ansems soen en het erf van Karle (of Kane) en vanaf de weg tot aan het erf van Jan Wynkenssoen
Verder nog land op de Groeskuylen tussen Elisabeth Rovers en vanaf … tot het erf van de kinderen van wijlen Henricus Steewechs
erfelijk verkocht aan Henricus zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Willem Barnierssoen
Genoemde Lambertus verkocht ook een wei in het Goerswinckel tussen Dirk die … en Wouter de Lange en Michiel de  .. en vanaf het erf van Elisabeth Rovers  tot het erf van de kinderen van wijlen Jan van den Wijnboem (verkocht) aan Willem soen van wijlen Willem zoon wijlen Willem Barnierssoen
Jacob Cuper zoon wijlen Gielis

R1225 f101 dd 8-8-1455
Meerdere acten
Goyart zn w Goyarts van Erpe een stukje beemd genaamd tsHanenbeempt in Gemert tussen een beemd genaamd Deeldonc voorheen van Goyart van Erp die Michiel die Smyt zn w Art van der Heelderdonc vandaag verwierf enerzijds en de gemeynt anderzijds strekkende van de Houbraecsbeempt voorheen van Goyart welke Dirck vander Poerten zn w Jan vander Poerten vandaag van Goyard verwierf tot aan een wei genaamd Den Bezelaer tot het erf van Karels behorend en tot … genoemd stuk wei genaamd tsHanenbeempt met … graven die tot dit perceel rechtens behoren, verkocht aan Arntz n w Peter Arntssoen
t.b.v. tsHanenbeempt een weg van 12 voeten breed, behorend tot de Deeldonc liggend naast genoemde wei Bezelaer

Goyart zn w Goyarts van Erpe een stukje beemd genaamd Deeldonc in Ghemert tussen een stuk beemd genaamd tsHanenbeempt welke Arnt zn w Peter Arntssoen en een stuk beemd genaamd Houbraecxbeempt welke Dirck vander Poerten zn w Jan vander Poerten vandaag van Goyart van Erp verwirven enerzijds en het erf van Michiel die Smyt zn w Art vander Heelderdonc en Willem die Jegher anderzijds, strekkende van de erfgenamen van w Willem die Kock tot aan de beemd genaamd De Riethof.
De graven behoren rechtens aan dit perceel.
Er is sprake van een weg van 12 voeten breed ten behoeve van de tsHanenbeempt behorend tot de Deeldonc naast de beemd Bezelaer
Verkocht aan Michiel die Smyt voornoemd

Goyart van Erp vornoemd een stuk beemd genaamd Houbraecsbeempt in Ghemert tussen de gemeynt enerzijds en de Deeldonc welke Michiel die Smyt zn w Art vander Heelderdonc vandaag van Goyart van Erp verwierf anderzijds, strekkend van Dirck vander Poerten zn w Jan vander Poerten tot aan tsHanenbeempt welke Michiel die Smyt zn w Art vander Heelderdonc vandaag verwierf van genoemde Goyart. De graven behoren tot Houbraecsbeempt.
Verkocht aan Dirck vander Poerten

Michiel die Smyt zn w Art vander Heelderdonc een stukje beemd van 1 zylle behorend tot de Deeldonc die Michiel vandaag van Goyart verwierf gelegen tussen Willem die Jegher zn w Willem die Yegher enerzijds en tussen de erfgenamen van genoemde Michiel alias Budicssoen
Erfelijk verkocht aan genoemde Willem die Yegher

Goyart van Erp zn w Goyart een hofstad voorheen van Goessen Knode in Ghemert tussen Henrick Steenwech enerzijds en Dirck van Ghemert anderzijds met de vrijheid tot genoemde hofstad behorend
Aan Jan Weders t.b.v. hem en van Belia zijn moeder weduwe van w Willem Weders en t.b.v. de andere kinderen van Belia en w Willem.
Erfcijns van 5 pond aan een altaar in Beke ??

F157
Aert Henrick Artss
Ghijsbert Erenbest Maess

F 164v
Jan Willems die Jeger
Willem Willem die Jeger
De erfgenamen van Thomas die Scrijver

F 207v
Peter Jan Huben
Floris Janss van den Vijfeicken
Heer Dirck van Gheldrop priester

F207v
Jan Kemerlinc van Rycstel
Jorden van Maren

F255
Daniel zoon wijlen Dirck Poytefijn
Willem Zaelden
Kathelijn wed van Henrick Poytefijns en haar kinderen Hadewych, Mechteld, Hilleke, Henrick en Dirck

F255
Henrick Stevenss van Ruremunde
Joris Dirck Poytefijn

F257v
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kyeboem

F268v
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Ghemert
Willem Willems die Yegher
Mychiel Aertss van der Heelderdonc

F317v
Floris van Vijfeycken
Henrick Jacop Vos

BP R1225 f329v 1454-1455,
heer Claes van der Dussen commendator van Gemert, heeft aan Henric van Espdonk de volmacht gegeven om te manen
opmerking: Henric van Espdonc is rentmeester van de commandeur

F352v namenindex
Peter Janss van den Stribos

F422
heer Claes van der Dussen

R1226 1455-1456

R1226 f4 10-10-1455
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Ghemert
Huis hof en aangelag en bijbehorende gronden in Gemert aan de weg genaamd Panthelaerstraet tussen Rodolfus zn w Gerit Rolofssoen en Wouter die Langhe en zijn zoon aan een kant en de erfgenamen van wijlen Emond zn w genoemde Emond nat zn w Dirk van Gemert aan de andere kant strekkende van de weg tot aan Mechteld dt w Wynric Mariensoen en Bela Willems en haar kinderen
Aert zn w Peter Hermanssoen
Een erfpacht van drie lopense rogge aan de heren van Gemert en een erfpacht van vijf mud rogge aan Jan van Vijfeycken priester en een erfpacht van vijf mud rogge maat van Den Bosch aan de heren van de Eyendonc … nog een erfpacht van 9 lopense rogge maat van Gemert
Peter zn w Goyart Kaerels

R1226 f84
Goyart zn w Goyarts van Erpe verkoopt aan Leunis Leuniss van Erpe een erfcijns uit de hoeve Kiebomen in Gemert met daarbij land, wei en beemden daartoe behorende.

BP R1226 f96 23-4-1456
Amelis zn w Henric van den Hoernic verkoopt aan Jan van Loen alias die Guyliker nat zn wijlen Jan van Loen een erfpacht van half mud rogge maat van Gemert uit een kamp land genaamd Hovelschen Camp 6 lopense gelegen in Gemert ter plaatse Aenden Hoevel tussen de kinderen van wijlen Henric vander Hallen aan een kant en de gemene weg aan de andere kant strekkende van Henrick Eynskens tot aan Cornelis Wyntkens

R1226 f115v 3-6-1456
Ghijsbert zn w Goyarts van den Broec
Ten behoeve van Margriet nat dt wijlen heer Dirk van Geldrop priester nat zoon van Goyart van Geldrop
heer Yewaen van Cortenbach provinciaal van de Balije van de Biesen van de Duitse Orde.
Uit goederen van de orde in Gemert ter plaatse Grotel en andere hoeven, cultuurland, visserijen, molens, etc in Gemert en in Vucht en in andere dorpen en de stad Den Bosch
Gisbert van den Broec verwierf die pachten van Antonis vanden Velde nat zn w heer Goyart vande Velde priester, en van Margriet zijn vrouw nat dochter van w heer Dirc van Geldrop priester,
Ten behoeve van hun zoon Mathijs Anthonie van den Velde

R1226 f125v dd 21-6-1456
Gerit van Grotel zn w Gerit van Grotel alle goederen van Hilla wed van Everart van Keirckdonc, zowel roerend als onroerend waar ook gelegen in Gemert, overgedragen aan Gerit van Grotel zn w Gerit van Grotel door Hilla weduwe van Everart van Keirckdonc.
Gerit draagt ze over ten behoeve van genoemde Hilla

F167v
Aert Peter Hermanss
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Gemert

F279
O.L.V. Broederschap in de St Jans kerk in Den Bosch
Goessen Heyme

R1226 f279
Dirck Dirx van Gemert bezit een hoeve

R1226 1455-1456 f319
Michiel en Elisabeth kinderen van wijlen Henrick van Spul en w Lijsbeth Amelis van der Ynden en hun schoonbroer Jordan Willem Everits man van Hilleke dochter van w Henrick en Liesbeth voornoemd
Een erfpacht van 20 lopense rogge maat van Gemert welke Willem zn w Wijnrick Mariensoen betaalt aan genoemde wijlen Liesbeth en aan Heilwich zijn vrouw
Uit huis en hof tussen Ruelkens Hess? enerzijds en de waterlaat genaamd die Royspe anderzijds en verder uit een beemd genaamd die Polbeempt aan twee delen genaamd Twee Placken en verder uit land tussen Gooswijn Knode en Peter Grieten soen en anderen en tussen Peter Gryetensoen en de graaf (fossa) genaamd die Beecksen Grave
Welk huis en hof genoemde Willem Wynric Mariensoen verwierf van genoemde Liesbeth dt w Amelis voornoemd voor twee mud rogge pacht uit land? genaamd In gheen Haghe tussen Wynric zn van genoemde Willem enerzijds en Rutger zn genoemde Willem anderzijds
Overgedragen aan Willem Willem Willems

R1226 f349 dd 11 mei 1456
Henrick zn w Gerit Melis verkoopt aan Willem zn w Jan van Merxsel een erfpacht van een mud rogge van en uit een bunder land (iugro terre) genaamd die Molenecker tussen de erfgenamen van w Willem Wynkens enerzijds en … anderzijds, strekkend van Dirck van Gemert tot ….; verder uit een akker genaamd Ramerecker(?) in de parochie Uden ter plaatse Boekel tussen … enerzijds en Margriet van Espdonck anderzijds en vanaf genoemd huis tot Henrick Henricks die Langhe,;
Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Gemert

R1226 f351v dd 11 mei 1456
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert
Een half mud rogge erfpacht maat van Gemert welke Willem zn w Jan van Merxsel verwierf van Mathijs zn w Dirck die Smyt volgens schepenbrief van Gemert

BP R1226 1455-1456 f355v op 14 mei 1456
Goyart zn w Matheus Quedens verkoopt Jan zn w Claes vanden Panthelair een erfpacht van 20 mud rogge maat van Gemert te betalen op Maria Lichtmis in Gemert
Goyart zn w Matheus Quedens man van Lana dt w Claes (Cool) van Strijbosch
Een erfpacht die Jan van den Panthelaer moet betalen aan Dirck nat z van Dirck van Strijbosch uit een erf langs de straat en aan een eind en langs het erf van de kinderen van Arnold van den Panthelair en uit een stuk land langs de waterlaat en Jan Scadix aan de andere kant en nog uit een stuk land naast Jan vanden Panthelair en de kinderen van genoemde Arnold.
(op f356) Verder uit twee stukken genaamd placken beemden ter plaatse aan de Lange Heester, ter plaatse op die Rouspe met het einde op Jan vanden Panthelair ,voorheen van Dirk nat zn Dirk van Stribosch.
Ten behoeve van Henric van de Panthelair, Jan zn w Alard vanden Panthelair, Jan zn w Claes vanden Panthelair en Jan Quedens zn w Henric Quedens

BP R1226 1455-1456 f357v
Willem zn w Jan van Merxsel overdracht van een erfpacht van 12 mud rogge aan Henrick Jacop Michiels, voorheen van Aert Dirx die Visscher en Melis zn w Dirk Melis

BP R1226 1455-1456 f396v
Gerit z w Claess die Molner z w Gerit van der Lulsdonc
verkoopt erfelijk
Jan die Guliker nat z w Jan van Loen
erfpacht van …. lopen rogge maat van Gemert uit huis en hof naast de Vondervoirt tussen Gerit Steijnen(?) ene zijde en wijlen … Goeykens andere zijde en het erf van wijlen Jan Kaerlis.

BP R1226 1455-1456, f434v 21 januari 1455
Goosen zn w Ansem Goosens heeft al zijn goederen in Ghemert erfelijk overgedragen aan mij (= is de stadssecretaris.
Genoemde Rutger heeft voorgaande zaken erfelijk overgedragen aan Lambert (= is de stadssecretaris) ten behoeve van Goeswinus, zoon van wijlen Anselm Goessenszoon.

R1226 f550
Broeder Emond van Scerpenberch (celleramus?) Porta Celi een stuk moer in Boxtel ter plaatse Hoeltervenne.

Henrick van Espdonck rentmeester der Heren van Gemert (niet gevonden op deze folio)

R1227 1456-1457

f44
Goyart Matheeus Quedens
Bertram Jan Bertrams

F239v
Amelis Thomas Melis van der Hofstat
Laureyns van der Spanck zoon w Goossen Bloc
Denijs Claess die Wever

F266v
Gerit Gerits van Vladeracken en zijn broer Jacop
Dirck van Ghemert (bezit een hoeve)

R1227 f296
Jan zn w Amelis Geritssoen heeft erfelijk verkocht Jan zn w Jan van Loen alias die Gulicker een erfpacht van 3 malder rooge maat van Gemert uit een stuk bouwland tussen de kinderen Jan Fiensoen aan een kant en en de kinderen van wijlen Aert vander Horst aan de andere kant strekkende van een waterloop tot aan het erf van Henric vander Hostat; item uit een stuk bouwland tussen de kinderen wijlen Jan Fyensoen aan een kant en Gerard vander Hallen aan de andere kant strekkende van de genoemde waterloop tot de genoemde kinderen van wijlen Jan Fiensoen.

R1227 f315 dd 26-10-1457
Aleyt Aert Vogelers een malder rogge erfpacht maat van Gemert te betalen uit huis in Gemert ter plaatse aen Bokout met 16? lopense land naast Amelis vanden Hoernic enerzijds en het andere eind tot aan de kinderen van wijlen Gerit Fyen soen en Amelis voornoemd; item uit een stuk wei genaamd groesvels genaamd Die Voert naast Jan van Gemert en Dirc Ansems soen enerzijds en met het andere eind tot aan de kinderen van wijlen Aart Kathelijnensoen en Ansem van Lenen; item uit een stuk weiland genaamd groesen gelegen in die Campen tussen Amelis vanden Hoernic enerzijds met de andere zijde naast de kinderen van wijlen Jacob Gevarts welke malder rogge genoemde Aleyt voorheen van Dirk zn w Gevart van Strybosch verwierf, erfelijk overgedragen aan Denis zn w Claes sWevers

F324
Willem zoon w Henrix van der Hallen x Yda
Matheeus(+) en Henrick(+) zoons w Willem van der Rijt x Liesbeth Marselis van Hoghen Aerle

F324
Gerit zoon w Henrix van der Hallen x Yda

F 327
Dirck Henrix van den Hoernic
Willem Janss van Mercsel
Aert Kaerels

F327v
Hilleke wed van Everart Arntss van den Vossenberghe
Peter, Luten des Yegers swager ( bezat een deel in Luten Peters aude hove) en zijn broer Jan

F327v
Meeus Meeus van Dieperbeke
Willem van Ponsendale

F331
Goossen Janss van Acht
Marselis Henrick Rovers
Dirck Goossenss van den Hornic

F350v
Dirck Goossens van den Hoernic
Rutger Henrix van Heyst
Marselis Henrix Rovers

R1227 f381 9-3-1457
Luytgart Gerits van der Meer heeft opgedragen aan Lijsbeth Roelof Lanensoen een huis, erf, hof en aangelag groot een lopense, aen die Deel naast ’t water die Risp (de Rijt?) aan een kant en Heilwich Aleyten sWilde dochter aan de andere kant welk huis en hof Luytgart had verkregen van Willem nat zoon w Willem sVolres van Gemert

R1227 f 413v
Aert Yewaen Godevartss had in erfpacht gekregen van Dirck Dirx van Hezewijc, man van Lijsbeth en Henrick die Cleirck, man van Kathelijn (dochters van w Dirck Pluchaze x Jut Jan Fyssien) ¼ deel in een hoeve, Mortel om 3 mud rog Ghemertse maat op Lichtmis (Aert bezat al ¾ deel)

F 413v
Willem Willem Willem Barniers
Dirck van der Aahorst

F413v
Kathelijn wed van Henrick die Cleirck en haar zoon Peter en haar schoonzoon Daniel Henrick Danelsz, man van Aleyt

F 414
Jan z w Udeman die Wolph
Wautger van der Eenswinckel
Willem Dircx van Grotel
Claes van den Vlinkenvloghe
Jacop van Beke nat zoon van Jan van Beke

F416v
Claes van Coelen man van Mechteld wed van Aert Bremme
Claes Willem Heynen soens soen van Rode alias Claes Heylensoen
Jacop Marselis Lu

BP R1227 1456-1457 f432
Jan Gieliss van Bladel weduwnaar van Kathelijn Jan van der Beke
Lijsbeth Jans van der Beke
Heer Goossen (priester) zoon van Henrick Eynssen zoon w Ansem Maessoen

F497v
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F490 dd 10-5-1457
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert, verhuurt voor vier jaar vanaf Pinksteren l.l. aan Henrick van Espdonc en Gerit van Vorendael de grote en kleine tienden toebehorende aan de investiet van Bakel, Doerne en Ghemert (libere ad jus decimale habendas)

R1228 1457-1458

f55, f77
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

f77 f77v
Floris Janss van Vijveycken had een deel van de hoeve Ten Broek aent Boekout te pacht gekregen van heer Yewaen van Cortenbach commendator van de Balije van den Biesen van de Duitse Orde, heer van Ghemert

f189v
heer Jan van Vijfeycken, vicarius perpetuus van Nuwelant
Claes van Heelair man van Mechteld dt w Jan van Vijfeycken

F189v
Floris Janss van Vijfeycken
Laureyns Tielmans
Peter Jan Huben

F 189v
Floris Jan Vijfeyckens
Mechteld Marselis van der Doezeldonck (+) (uit Helmond) was de vrouw van w Floris van den Viveycken van Ghemert

F201v
Jan Goossen Smeeds van Aerle
Ansem Aert Kathelinen

F295
Jan van Ricstel nat zoon w Jan Kemerlinc en zijn dochter Kathelijn en zijn schoonzoon Jan van Dommelen man van Margriet

F295
heer Dirck van Geldrop investiet van Fouz en zijn nat zoon Goyart van Geldrop
Floris Janss Viveeycken

F295
Aert Spierinc man van Heilwich nat dt w heer Dirck van Geldrop, investiet van Fouz
Peter Jan Huben

R1228 1457-1458 f297
Gielis zn w Jan van Vaerlaer een stuk land in Haren bij Loon genaamd Belver ter plaatse aenden Nuwenhuys tussen Hadewich weduwe van Mathijs vanden Nuwenhuys enerzijds en Claes vanden Nuwenhuys en Gerit de Haen anderzijds strekkende tot aan Hadewich, …. etc

R1228 1457-1458 f297
Hadewijch dt w Gielis van der Spanck een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert welke pacht Everart zn w Jan van Vaerlaer als principaal schuldenaar betaalt aan genoemde Hadewich uit een heel huis, land en hof en aangelag in Gemert tussen de gemeynt enerzijds en Hendric zn w Peter Bathensoen anderzijds; verder uit een stuk weiland in Boekel tussen Peter die Goede enerzijds en Daniel Hubensoen anderzijds; ze draagt het over aan Gielis zn w Jan van Vaerlaer

F301
waterloop die Royspe

F361v
Dirck Aertss van der Heelderdonc
Amelis van der IJnden
Amelis zoon w Aert Baeliu (Baliaert?) zoon w Thomas
Goyart van Geldrop nat zoon w heer Dirck van Geldrop, priester

F339
heer Claes van der Dussen, commendator van ’t huis van Ghemert
Henrick van Espdonc

F345v
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert
Daniel Danielss van Tuyftheze

F346v
heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

R1229 1458-1459

f67v
Beel wed van Marten Aert Berwout en haar dochter Marie
Goyart Goyarts van Erpe (bezit de hoeve Kyebomen)

F135
Gerit Henrick Artss
Wouter Bremmen van Aerle
Jacop Henrix van der Lijnden
Alart Alart Willem Wijnkenss

F137v
Matheeus Gerit Melis soens soen
Laureyns van den Loect

F141
Henrick van der Lijnden zoon w Jan Lemmens
Wouter Aert Bremmen
Jacop Henric van der Lijnden

F156
Hubrecht Emontss van Ghemert
Jacop Molneers(+)
Thomas die Scriver zoon w Thomas van Hazelbosch man van Liesbeth Peter Jan Zwenelden
Goessen en Willem, zoons van Henrick Stewich

F156
beemd op die Roeyspe

R1229 f210 en 210v
Laureyns van den Broeck nat zoon w Wouter van den Broeck
Een erfpacht van 8 mud rogge maat van Hemond uit een stuk land in Gemert ter plaatse Inden Aerle naast Wouter Snyders aan een kant en beide einden en het erf van Peter die Kersmeker, item uit een stuk land genaamd de Eyckecker en uit een huis, schuur, en hofstad …. (moeilijk leesbaar) …. goed op Groetel …
Goed in de parochie Aerle inder Campen…
Lambert van Doerne zn w Corstiaan ten behoeve van genoemde Laurens en Leunis Janss van Gemerde
Heer Jan Brunync van de Duitse Orde

F214v
Jan van Rijxtel nat zoon w Jan Kemerlinc
Peter Jan Huben

F214v
Goyart nat zoon w heer Dirck van Geldrop investiet van Fouz
Aert Spierinc man van Margriet nat dt w heer Dirk voornoemd

R1229 f264v
Aert van Papendonc, twee mud rogge erfpacht maat van Hemond te betalen uit een hoeve genaamd die hoeve Ten Hoeve in Gemert naast de kerk met tuin, hofstad, land en weiden en andere toebehoren. Item uit een stuk land van 20 lopense genaamd dat Groet Geroedt in Gemert naast het erf van Goyart van Erp aan een kant en tussen het erf van de kinderen van wijlen Aert Kathelijnensoen aan de andere kant, welke twee mud rogge genoemde Aert vander papendonc verwierf van Willem Henric Maessoenssoen van Gemert
Overgedragen aan Henrick van der Espdonc

R1229 f271v 5 april 1459 De uitgeschreven akte is aanwezig in AKDOG inv nr 1510
Jonkvrouw Agnes wed. van Henrick Becker
Tochtrecht in twee derde parten van een stuk weiland genaamd groesen in Gemert ter plaatse Eelhorst tussen Dirk van Gemert en Bertout zn w Jan van Huesden aan een kant en voorheen Aert Strepart zijn zoon en wijlen Jan van Wijboem aan de andere kant. Item uit twee derde parten van een stuk land Int Gorswynckel tussen de kinderen Wouter Snyders aan een kant en de kinderen van wijlen Henric Stovensoen aan de andere kant. Item twee derde parten van een erfpacht van anderhalf mud rogge uit een hoeve genaamd tgoet op Strijbosch in Gemert met toebehoren en uit andere goederen, welke Henrick Becker verwierf van wijlen Jan die Weyer
Ten behoeve van haar kinderen: Claes(onm), Zeger (onm), Henrick (onm), ende Jonkvrouwen Margriet, Jenneke en Lijsbeth (onm)
Jonkvrouw Magriet en Jenneke dragen de erfpacht (twee derde delen in goederen) over aan Dirk van Gerwen zn w Jan gehuwd met jonkvrouw Lijsbeth Robbert van Grevenbroeck
Jonkvrouw Agnes en Jenneke haar dochter, Claes, Zeger, en Henrick, en Elisabeth hun zuster aan genoemde Dirk van Gherwen
Onderpant gezet door Dirk en Liesbeth Robbert van Grevenbroeck is T goet “die Haseldonc” vroeger van w. Henrick Becker, leenroerig aan de heerlijkheid Gemert voor twee leengoederen,

R1229 f276r 12 za 28-04-1459 (Stan Ketelaars)
Jutta dvw Dijonisius Ghijzels droeg over aan Arnoldus zvw Lambertus Wijnrix soen alle roerende en onroerende, erfelijke en gerede goederen, waar ook gelegen, die aan haar gekomen waren na overlijden van haar voornoemde vader Dijonisius en haar moeder Margareta, en die aan haar zullen komen na overlijden van haar grootmoeder Jutta wv Anselmus Goeswijns.

R1229 f281
Ansem Dirk Smeeds,
Willem Peter Claess,
Aleyt Jan Broeckmans,
Jan Jan Broeckmans

R1229 f281 dd 21 mei 1459 (Martien van Sleeuwen)
Henricus en Johannes, broers, kinderen van wijlen Wilhelmus, zoon van wijlen Henricus Maeszoonszoon, hebben mij erfelijk verkocht ten behoeve van Arnoldus Peterszoon: een erfpacht van 2 mud en 2 lopen rogge Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren, uit een hoeve van wijlen Henricus van Espdonc en uit de goederen van wijlen Emondus van Espdonc Dirkszoon, deels gelegen in de parochie Gemert en deels in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en uit alle daarbij horende goederen, namelijk uit huis, erf, hof en 2 akkers grond, waarvan de ene Vroulysenacker en de andere den Bogartsacker genoemd wordt, met daaraan gelegen een stuk beemd en een stuk weiland, eeussel geheten, tussen erfgoed van Deenkens van Boekel en Wilhelmus Beyerszoon aan de ene zijde, en erfgoed van Arnoldus Steenwech en erfgoed van Johannes van Gemert genaamd Meriënbeempt (Nennenbeemd?) aan de andere zijde, met een eind tegen erfgoed van Godefridus van der Hostat en kinderen. Ook uit een stuk land, het Roetstuck geheten, ter grootte van 22 lopenzaad of daaromtrent, gelegen tussen erfgoed van Godefridus van der Hostat aan de ene zijde, en grens van de heren van Gemert en Uden aan de andere zijde, met een eind erfgoed van Wilhelmus Boyers en het andere eind erfgoed van Arnoldus Steenwech. Ook uit 4 lopenzaad land of daaromtrent gelegen over de weg, tussen de gemeint aan beide zijden en een eind, het andere eind het erfgoed van Nicolaas, zoon van Johannes Grietenzoon. Ook uit een stuk erfgoed, deels bouwland en deels beemd, genaamd Aben Bosselkyn, gelegen tussen erfgoed van genoemde Arnoldus Steenwech en de gemeint. Ook uit een veld, deels bouwland, deels heide, genaamd Pedelers Hove, gelegen in genoemde parochie Uden, ter plaatse geheten Boekel, met een eind tegen erfgoed van Philippus Philipszoon, en verder rondom in de gemeint. Ook uit 2 bunder beemd genaamd de Honsdonck, gelegen in de reeds genoemde parochie Uden en plaats, tussen een beemd geheten Serijsbeempt aan de ene zijde en erfgoed van Deenken Deenkenszoon en Arnoldus Gieliszoon aan de andere zijde, het ene eind erfgoed van Johannes van Hagheven, het andere eind het water geheten de Aa. Ook uit ½ bunder beemd of daaromtrent, genaamd den Aldenbeempt, gelegen aldaar. Ook uit 1 bunder beemd genaamd Wouters Buenre, gelegen naast erfgoed van Johannes van Gemert, genaamd Meriënbeemd(Nennenbeemd?).  Ook uit ½ bunder beemd, geheten de Scijndelsdonck, gelegen tussen erfgoed van Arnoldus Steenwech van beide zijden en beide einden. Ook uit ½ bunder beemd, geheten den Doetswech, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse op Boekel, naast erfgoed van Marte Peters. Getuigen: Monix en Heym. Datum: 21 mei. Maandag na het octaaf van Pinksteren.

Genoemde broers, hebben mij erfelijk verkocht ten behoeve van Elisabeth, weduwe van wijlen Johannes Karlis een erfpacht van 1 lopenzaad rogge Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren uit voorgaande. Getuigen en datum als boven.

Genoemde broers hebben mij verkocht ten behoeve van Henricus van Espdonc, zoon van wijlen Johannes, een erfpacht van 1 mud en 1 lopen rogge van genoemde maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren. Getuigen en datum als boven

Genoemde broers hebben mij verkocht ten behoeve van Petra, natuurlijke dochter van wijlen Johannes Peterszoon van den Overschot een erfpacht van 1 mud rogge, Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren, uit het voorgaande. Zie boven. Getuigen en datum als boven.

Genoemde broers hebben mij erfelijk verkocht ten behoeve van Hille, natuurlijke dochter van wijlen Henricus Peterszoon van den Overschot een erfpacht van ½ mud rogge, Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren uit voorgaande. Zie boven. Getuigen en datum als boven.

F282v
Herbert Brant zn w Henrick, weduwnaar van Agnes Peter Janss dr, en zijn zoon heer Henrick Brant en zijn schoonzoon Marten Claes Martens man van Kathelijn

F282v
Willem en Jan zoons van w Willem Henrick Maess,
Henrick Janss van Espdonc

F286
Willem Boudewijn Bernierss bezit een huis op Espdonck
Willem van Ponsendael

F289
Bertram Jan Bertramss
Goyart Mathijs Goedens
Henrick Janss van den Ham

R1229 f294v
Mr Jan Ghijsbertssoen van Ghemert man van Christijn Dirck Roesmont

R1230 1459-1460

f37
Dirck Aertss van der Heelderdonck
Ancem Aertss van der Heelderdonck
Roelof Gerit Rolofss

F128v
Emont Emontss van Mercksel
Dirck Janss van der Poerten

F204
Wouter Bremen nat zn w Aert Bremen [lees: Bremme ?]
Peter nat zn Jan van den Kyeboem
Jan van den Doren zn w Jan van den Doren van Vechel

F209v
Heer Claes van der Dussen, commendator van Gemert

F211
Dirck Jan Portmans
Ansem nat zn w Jan Tax
Willem Willem Jegers
Goyart van Lancvelt

F224
Kartha dr van Yewaen van Tricht
Henrick van Aerle
Gerit van Vorendael

F224
Goyart, Margriet, Heilwich en Katelijn nat kind. w heer Dirck van Geldrop, priester, en van Kartha Yewaens van Tricht

R1230 1459-1460 f261 dd 12-8-1460
Joost zn w Wijnrick Geritssoen een stuk akkerland in Ghemert ter plaatse tGoerswynckel tussen Henric Wynckens enerzijds en Jan van Schuylen anderzijds strekkend van Jan Persoens tot Dirk van Gerwen, erfelijk verkocht aan Aart van der Oesterbraken, zoon wijlen Jan,

F273v
Henrick Hermanss van der Heyden en zijn zoon Dirck
Jan Goossen Wolfs
Pacht uit o.a. den Roespecker

F281
Jan zn Goessen Smeeds alias van Aerle
Henrick Janss van Espdonc
Henrick, Willem en Jan zoons w Willem Henrick Maessoenssoen

F281
Henrick Janss van Espdonc
Amelis van Boechem

F282
Alart Willem Willem Wijntkens
Lijsbeth wed Willem Willem Wijntkens
Erfde van haar neef Jacop Spierinc

F282
Jan van Bruheze
Everaert van Haendel

R1230 f287 dd 6-2-1460 (Martien van Sleeuwen)
Goeswinus en Willelmus Steenwech, broers, kinderen van Henricus Steenwech hebben openlijk erkend dat zij wederzijds een erfdeling gemaakt hebben van enkele hieronder genoemde erfgoederen die hen zoals ze zeiden toekwamen en door welke verdeling huis, erf, en hof met aangelag van wijlen Johannes van Gemert, gelegen in de parochie Gemert, en een zekere hoeve gelegen in  de parochie Uden, ter plaatse Boekel, met alles wat er bij hoort, en een windmolen, van voornoemde Henricus Steenwech, met alles wat er bij hoort, gelegen buiten de stad ‘s Hertogenbosch, ter plaatse Hintham, met de daaraan verbonden verplichting alle lasten daaruit te voldoen, gaan naar Goeswinus Steenwech. En middels dezelfde erfdeling gaan naar Wilhelmus Steenwech:  een erfcijns van 28 pond in geld, 20 kapoenen, en 20 pond was, die genoemde broers in Udenhout bezitten, en een visvijver, Orthense Meer geheten, met toebehoren, 2 kapoenen  en een kuiken (?), waar genoemde broers in Loon op Zand recht op hebben, met de daaraan verbonden lasten van de visvijver, een erfcijns van 2 pond geld, en 1 pond was gedurende 2 (?) jaar. Mochten er op de verdeelde erfgoederen aanspraken volgen, dan moet de eventueel daaruit voortvloeiende schade door beiden erfdelers gelijkelijk gedragen worden. Getuigen: Steenwech en Neve. Datum 6 februari.

f304v
Jan Goyartss van Bijstervelt man van Yda Aert Andries dt
Jan de jonge zn Jan Voderaert
Bertram Aerts van Haendel

F304v
Henrick Goyartss van Bijstervelt

F321v
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemart
Willem Janss van Mercksel
Willem Willemss van Mercksel

F357v
Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

R1231 1460-1461

F20v namenindex
Peter Janss van Strijbosch

f48
Goyart van Lancvelt
Ancem nat zn w Jan Tax
Willem Willem Jegers
Dirck Jan Portmans

R1231 (1460-1461) f55v
Egidius zoon van wijlen Ansem Goossens, wettig weduwnaar van Maria, dochter van wijlen Hendrik Myldman, wettig man en huidig voogd van Zoete, dochter van wijlen Arnold genaamd Nout, zoon van wijlen Claas Riickens, heeft openlijk erkend dat de erfgoederen die hem bij zijn weduwnaarschap toegevallen zijn door de dood van Jan Rover zijn broer, zoon van genoemde wijlen Ansem, en in zijn huidig huwelijk verworven heeft, na de dood van Egidius en Zoete zullen toevallen aan de kinderen die door hen beide verwekt zijn.

F73v en 74
Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester, en van Kartha Ywaen van Tricht
Henrick van Aerle
Gerit van Voerendael

F89v
Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen
Leunis Leunis van Erpe

F119v
Henrick Goosenss die Wolf, man van Mechteld Dirx van Herent
Goessen Goossen die Wolf

BP 1460-1461 f180 dd 19-1-1461
Heer Goessen Henrick Ansems, priester, verkoopt aan zijn zuster Marie een huis, erf en hof aen die Beke

F192v
Jan Philip Philipss van der Aa
Mathijs Mathijs Selen, man van Aecht dt van Laureyns Peters x Marie Philip Philips van der Aa
Dirck Willemsn van den Fellenoert

F200v
Philip van Weelde nat zn w Jan Philipss geeft in erfpacht aan Wouter Bremmen nat zn w Aert Bremmen een huis in die Haghe aan ’t water die Ruyspt

F200v
Jan zn Philip van Weelde

F211v
Duitse Orde

R1231 (1460-1461) f276
Heer Bartolomeus die Tho…(?) en meester Arnold van Weilhusen priester aan Rutger van Arkel t.b.v. Henrick van Espdonck rentmeester van Gemert … mud rogge maat van Gemert
Mathijs die Hoeze zoon van Christiaan
De windmolen in Gemert

R1231 (1460-1461) f278
Ancem en Dirk broers, zoons w Jan van Beke een erfpacht van 1 mud rogge maat van Gemert welke Aert van der Heelderdonc betaalt aan Jan van Beke uit goederen van Engel, vrouw van w Jan van Beke van de dood van haar vader en moeder gelegen in Gemert
Een zille beempts ter plaatse In Gheen campe met enerzijds het erf van Gevard van Strijbosche en anderzijds het erf van Jan Nicholaes ……

R1232 1461 – 1463

R1232 1461-1463 f6, dd 27 oct. 1461
Hr. Claes vander Dussen landtcommandeur van de Biezen geeft in erfpacht aan Jan Myckart (die al op die hoeve zit) een hoeve (van thuis van Deurne) op gheen Hilacker aan die Beke om 4 mud rog Helmontse maat op Lichtmis en een grondcijns
(opmerking: KADOG regest 328)

f20v
Wouter Jans die Lange
Goyart van Lancvelt
Henrick Janss die Lange

F21 dd 14-1-1462
Goossen Goossens die Wolf heeft opgedragen aan zijn broer Henrick een hoeve (huis, erf, schuur, schaapskooi, hof en aangelag) die Goossen verkregen had van Henrick

F54
Willem Henrix van den Loect
Dirck Peter Peters
Jan en Amelis zoons van w Amelis van der Hofstat

F164v
Aert Vrient zn w Lucas Meeuss
Goyart Goyarts van Erpe
Henrick van der Espdonc
‘t huis van Gemert

R1232 f360 dd 16-11-1462
Henrick Vos zn w Jacop Vos een erfcijns van 6 pond te betalen aan Jan uit huis, hof en aangelag in Gemert aen den Mortel tussen Aart zn w Stans vander Locht aan beide zijden; verder uit een akker genaamd den Eyckecker van 8 lopense aldaar tussen genoemde Aart aan beide zijden; verder uit een akker genaamd den Camp van 5 lopense aldaar tussen Stoef die Kersmeker enerzijds en Wautgher die Snyder anderzijds, welke cijns genoemde Henric Vos voorheen van Floris zn w Jan van den Vijfeycken verwierf, overgedragen aan Adriaen van Uden zn w Aert Stamelaert van Uden

R1232 f360v dd 19-11-1462
Goossen Heym, Gijsbert die Kock en Henrick van Espdonc aan Aart Beerwout voor zichzelf en ten behoeve van Philip Hinckart zn van Willem Hinckart etc.
Een cijns van 10 goudgulden genoemd Rijnschgulden voor 20 stuvers .. Philip en Jacob .. van en uit een huis, hof en aangelag voorheen van Gijsbert die Koc, nu van Goossen en Gijsbert voornoemd, in Geffen ter plaatse aen die Blis(?) tussen Dirk nat zn w heer Jan van Vijfeycken enerzijds en wijlen Aart Janssoen anderzijds en een eind strekkende met het andere eind tot de gemene weg; verder uit 2 hoeven van Goossen Heym in Vucht St Peter ter plaatse Wargartshuysen en uit huis, hof en aangelag van Henric van Espdonc in Gemert tussen Dirk van Gemert enerzijds en Jan die Cremer en Mette(?) Maes anderzijds strekkende van de gemene weg tot aan Bathe Fellenoerts; en verder uit andere goederen van Goossen, Ghijsbert en Henric.

R1232 f385v dd 21 april 1462
Heer Claes van der Dussen, provinciaal van de Balije van de Biesen van de Duitse Orde (Ordinis Theutonicorum)  betaalt aan Aart Heer zn van Ghisbert voor hem en voor Dirkske zijn vrouw en voor anderen van hun .… … tijdens het leven van Aart en Dirkske en van hun … van en uit zekere hoeve in Ghemert ter plaatse Haendel welke hoeve Claes van der Beersdonc in pacht heeft, en uit een hoeve genaamd tgoet Ten Nuwenhuys ter plaatse Milschot welke hoeve Peter die Smyt in pacht heeft, en verder uit de hoeve genaamd Milschot welke Jan vanden Zande in pacht heeft, verder uit een hoeve in Bakel en in Gemert ter plaatse op Grotel met daarbij beemden en weilanden en verder toebehoren, en verder uit andere hoeven en goederen en windmolens en cijnsen en pachten van heer Claes en zijn orde gelegen in Gemert of andere dorpen en de stad Den Bosch .. … welke de joffrou van Gemert behoorde

F387
Willem Willem Janss van Mercxsel
Peter Janss van Mercxsel
Jut, wed Willem Befkens en haar kinderen: Claes, Aert en Thomas

F387
Willem, Wijnrick, Jut, Margriet en Lijsbeth kinderen van w Claes Befken
Jan Geritss die Vrieze

F387
Lambert Jan Corstiaenzn
Jan Gilliss die Doncker
Mathijs nat zn Dirk Smeeds

F396
Dirck Aert Tielmans, man van Peterke nat dt w Jan Peterss van den Overscot

F396
Henrick van Espdonc, bezitter van een hoeve
w. Emont Dirx van Espdonc, bezat een goed

f396v
Henrick en Jan zoons w Willem Henrick Maessn
Ansem Peter Wauthems

F398v dd 29-7-1463
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch verkoopt aan Servaes Aertss van Haendel 2/3 deel in den Polbeempt aan de waterloop die Ruysp

R1233 1463/1464

f28
Jan Henrix Jans van den Ham
Lucas Donker, man van Kathelijn Henrix van den Ham

F28
Peter van Driel, man van Jacoba Henrix van den Ham
Bertram Jan Bartramss
Willem Jan Monix

F78
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest en Mechteld

F131v
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest en Mechteld
Everart van Haendelt, weduwnaar van Mechteld voornoemd

F131v
Steynskens kijnder
Willem van Ploesterdonc

F156v
Dirck Janss van Gerwen
Aert Beerwout

R1233 f183v dd 30-6-1464 (Martien van Sleeuwen)
Wilhelmus, zoon van wijlen Bodo Barnierszoon, heeft erfelijk verkocht aan Theodericus, zijn broer, zoon van dezelfde wijlen Bodo, een erfpacht van 10 lopen rogge, Erpse maat, en in Erp te leveren, uit huis, erf, hof en stuk land daaraan gelegen, groot 3 lopenzaad land of daaromtrent, gelegen in de parochie Gemert, ter plaatse Espdonc, tussen erfgoed van Johannes Heijnen Corstiaenszoon aan de ene zijde en erfgoed van Henricus, zoon van wijlen Wilhelmus Heynenzoon aan de andere zijde en een eind, met het andere eind tegen de gemeint. Ook uit een stuk land geheten den Langacker, groot een sesterzaad of daaromtrent, gelegen in de parochie Uden op voornoemde plaats tussen erfgoed van Henricus, zoon van wijlen Wilhelmus Heynenzoon aan de ene zijde en tussen een beemdje van genoemde verkoper, aan de andere zijde, met een eind tegen erfgoed van Arnoldus Steenwech, het andere eind Theodericus, zoon van wijlen Wilhelmus van der Aa. Verkoper heeft beloofd vrijwaring te bieden. Getuigen: Gheel en Beerze. Datum 30 juni

F217v
Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest

F217v
Henrick Mannart
Willem Janss van der Duysterdonc

F238 namenindex
Jan Jans van Strijbosch man van Margriet Lucas Goyart Lucas

R1234  1464-1465

f51
Jan Boudewijn Baecks, man van Margriet Barnier Fyens
De zusters van Orthen in Den Bosch

F90v
Het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch
Lijsbeth Ghevartss van der Heyden
Dirck Janss van den Bleke

F105
Jan zn w Willem van Eyck en Aecht Jan van Ghemert
Dirck Willems die Weder, man van Margriet dt w Willem van Eyck en Aecht

F105
Lippert van Eyck
Cornelis nat zn w heer Jan van Eyck, Investiet van Helmont
Pacht uit de heerlijkheid van Gemert

F116
Everart Aertss van Haendelt
Claes, broer van Everart

F139v namenindex
Gevart van Strijbosch

R1234 1464-1465 f157
Dyngna wed van Gerit Willem Barnierss
Jan Willem Sweders, broer van Dyngna

R1234 1464-1465 f183v 27-6-1465
Dyngna wed van w Gerit zn w Willem Bernierssoen het vruchtgebruik in goederen waarin genoemde Gerit verstierf overgedragen aan Willem zn w Willem Bernierssoen ten behoeve van zijn zusters Hilleke en Sophie

Willem zn w Willem Bernierssoen 9 lopense erfpacht te betalen uit 3 malder ?

R1234 1464-1465 f183v 27-6-1465
Willem zn w Willem Bernierssoen en Bertout van Autheusden, man van Hilleke dt w Willem Bernierssoen 9 lopense rog erfpacht te betalen uit een erfpacht van 3 malder rogge welke 3 malder Henrick sLangen zn w Henricks sLangen voorheen van zijn broer en zuster Jan en Hadewijch sLangen verwierf, en welke 9 lopense rog Willem zn w Willem Bernierssoen voorheen verwierf van Henrick zn w Henric sLangen voor schepenen van Gemert; erfelijk overgedragen aan Dyngna weduwe van w Gerit zn w Willem Bernierssoen.
Genoemde Willem en Bertold een erfpacht van 1 mud rog maat van Gemert te betalen uit een stuk land in het domein genaamd Heerlijckheyt van Ghemert ter plaatse den Nuwencamp welke mud Willem zn w Willem Bernierssoen voorheen verwierf van Thomas zn van Jan vander Zantvoert, overgedragen aan Dyngna voornoemd
Genoemde Willem en Bertold een erfpacht van 1 mud rog maat van Gemert te betalen uit een stuk land genaamd Opten Groten Ecker naast het erf van Jutta Jans en haar kinderen enerzijds en naast het erf van de kinderen vander Hallen anderzijds en verder uit 1 ½ lopen land op dezelfde plaats naast het erf van Jan Voederarts enerzijds en naast het erf van Willem zn w Willem Bernierssoen anderzijds, en verder uit een stuk land op voornoemde plaats naast de kinderen van Gerit Fyensoen enerzijds en het erf van Jan de Guliker anderzijds, welk mud rog Willem zn w Willem Bernierssoen van Erpe voorheen verwierf van Jan zn w Amelis Geritssoens soen; overgedragen aan genoemde Dyngna
Genoemde Willem en Bertold een erfpacht van 1 mud rog maat van Gemert te betalen uit een stuk land ter plaatse in die Aelhorst naast het erf van Wouter Snijders enerzijds en aan de andere kant en aan de einden naast de kinderen Gerit Fyensoen, verder uit een stuk land op die Audestraet naast Henric vander Hostat enerzijds en naast Jan van Scoylen anderzijds, welke mud rog Willem Bernierssoen van Erpe voorheen verwierf van Jan zn w Wouter Cnoep, overgedragen aan genoemde Dyngna.
Genoemde Willem en Bertold een erfpacht van 3 mud rog te betalen uit de hoeve (mansus) Ten Hoghenaerle en andere goederen die daartoe behoren welke erfpacht Willem Fyensoen voorheen verwierf van Goyart van Gemert zn w Dirk van Gemert, overgedragen aan genoemde Dyngna.
Genoemde Willem en Bertold een erfpacht van 1 mud rog maat van Gemert te leveren in Gemert uit zekere hoeve voorheen van Goyart van Ghemert genaamd tguet Ten Hoghenaerle deels in Gemert deels in Bakel gelegen, en uit andere goederen behorend tot genoemde hoeve waar ook gelegen welke pacht Arnoldus van Weilhuysen ten behoeve van Willem Bernierssoen alias Fyensoen van Goyart van Lancvelt zn w Peter van Lancvelt verwierf, overgedragen aan genoemde Dyngna.
Genoemde Willem en Bertold beloven aan genoemde Dyngna een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert uit 4 bunder moerasland gelegen in Gemert in die Zerysbeemde die toebehoren aan genoemde Willem en Bertold

F260
Henrick, Leunis en Dirck (en w Jan) zoons van w Jan van den Kelre
Dirck Wouters van den Rodeacker

F260
Een hoeve van Peter Boedeken Hoet tussen Jan die Horter en de gemeynt

F276v
Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert
Willem van Mercsel
Aert Steenweg

F300
Amelis Willems die Jeger
Peter Dirx Tymmerman en zijn zoons Jan en Amelis

R1234 f301 dd 30-7-1465
Dirck zn w Everart Claess belooft uit huis, hof en aangelag in Gemert in die Deele welk huis en hof Peter, zn w Dirck Tymmerman, Jan en Amelis zijn kinderen voorheen van Goyart Aelbrechssoen en Dirck vanden Loeken voor schepenen in Gemert verwierven ten behoeve van Jan en Amelis voornoemd

R1235  1465 – 1466

F34v
Adam Janssn man van Jenneke nat dr van Jan Ijsbrants en van Mechtelt, nat dt van Mechtelt Jan van der Vondervoort

f34v
Aert nat zn w Goyart van Ghemert

f40
Aert Steenwech belooft aan Hendrik Selen zijn schoonzoon man van Geertruyt dat hij een hoeve op Espdonc zal vesten aan zijn dochters Geertruyt, Aertke en Sophie.
Espdonck te leen hangende aan het huis van Gemert.

f79v
Jan Janss. van Gemert en zijn natuurlijke zoon Lenart. (Jan had een testament gemaakt 6 okt. 1460 bij notaris heer Willem Spierinc,priester.)

R1235 f142v
Aleyt en Lijsbeth dochters van w Gerit Stanssen van Gemert

R1235 f165v dd 2-8-1466 (Martien van Sleeuwen)
Johannes, zoon van wijlen Thomas Gerits, man en wettige voogd van Hille, zijn vrouw, natuurlijke dochter van Henricus Peterszoon van den Overschot, heeft erfelijk overgedragen aan Johannes Karels, zoon van wijlen Johannes Karels, ten behoeve van hemzelf en ten behoeve van Elisabeth, zijn zus, dochter van genoemde wijlen Johannes Karels: een erfpacht van ½ mud rogge, Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren uit een hoeve van wijlen Henricus van Espdonc, en uit de goederen van wijlen Emondus van Espdonc Dircszoon, deels gelegen in de parochie Gemert en deels in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en uit wat er bij die hoeve hoort, namelijk uit huis, erf, en hof en 2 akkers land daaraan gelegen, waarvan de ene Vrou Lysenacker genoemd wordt en de andere den Boghartsacker, een stuk beemd en een stuk weiland, genaamd eeussel, gelegen tussen erfgoed van Deenkens van Boekel en Wilhelmus Boyenzoon aan de ene zijde en tussen erfgoed van Arnoldus Steenwech en erfgoed van Johannes van Gemert, genaamd Vrou Nennenbeempt, aan de andere zijde. Ook uit een stuk land dat Roetstuck geheten, groot 11 lopenzaad land of daaromtrent, gelegen tussen erfgoed van Godefridus van der Hostat aan de ene zijde en de grens tussen Gemert en Uden aan de andere zijde. Ook uit 4 lopenzaad land of daaromtrent, gelegen tegenover genoemd huis aan de andere kant van de weg, tussen de gemeint aan beide zijden en met een eind. Ook uit een stuk erfgoed, deels bouwland, deels heide, genaamd Aben (?) Bosselkijn, gelegen tussen erfgoed van genoemde Arnoldus Steenwech en de gemeint. Ook uit een veld, deels bouwland en deels heide, geheten Pedelers Hove, gelegen in genoemde parochie Uden, ter plaatse Boekel. Ook uit 2 bunder beemd, geheten de Honsdonc, gelegen in de parochie Uden, in reeds genoemde plaats (=Boekel) en tussen een beemd, geheten Serijsbeempt, aan de ene zijde en tussen erfgoed van Deenken Deenkenszoon en Arnoldus Gieliszoon aan de andere zijde. Ook uit ½ bunder beemd, genaamd Wouters Buenre, gelegen naast erfgoed van Johannes van Gemert, genaamd Vrou Nennenbeempt. Ook uit ½ bunder beemd, genaamd Scijndeldonck, gelegen tussen erfgoed van Arnoldus Steenwech aan een zijde en met beide einden. Ook uit ½ bunder beemd,  genaamd den Dootswech, gelegen in de parochie Uden, genaamd op Boekel, tussen erfgoed van Marte Peters, welke voornoemde pacht Lambertus van Doorne, zoon van Christianus, door koop verworven had van de gebroeders Henricus en Johannes, kinderen van wijlen Wilhelmus, zoon van wijlen Henricus Maaszoon, ten behoeve van genoemde Hille, natuurlijke dochter van wijlen Henricus Peterszoon van den Overschot. Johannes heeft beloofd alle verplichtingen en aanspraken af te doen, van zijn kant en van de kant van genoemde Hille, zijn vrouw, en erfgenamen. Getuigen en datum als boven (= Wetten en Uden, 2 augustus). Toegevoegd: de brief geven aan genoemde Johannes Karels.

F166v
Heilwich wed van Ansem Aerts van der Heelderdonc
Tielman Henrix man van Lijsbeth Dircx van den Bleeck

R1235 f167
Jenneke dt w Mathijs van der Rijt en Lijsbeth Dirck van den Bleeck
Michiel die Smyt zn w Aert van der Heelderdonc

F236v
Adriaen van Uden
Henrick Jacop Vos

R1236  1466-1467

F10
Berthout van Autheusden
Henrick Gerits die Gheyster
Jan Dircx die Vrieze

F22
Peter van Merchsel
Goosen Wolf man van Lijsbeth Peter van Merchsel

R1236 1466-1467 f109 (regest Jan T)
Rutger van Arkel een erfpacht van 8(?) malder rogge maat van Gemert van en uit een perceel bij de Kyeboem genaamd der Nonnenacker naast de gemene weg, van en uit een stuk grond op de Audestraet naast het erf van Arnt Vrient van Beke, van en uit een stuk grond gelegen bij de Kemenade naast het erf van Arnt Vrient van Beke aan een kant en een eind, welke erfpacht Rutger overgaf (?) aan Adam Janssn man van Jenneke nat dt van Jan Ysebrants; voorheen van (?) Jan zn w Heyman Willems
7 juli 1467

F81
Henrick van Espdonc

F198v en 217v
Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert
De Duitse Orde bezit vier hoeven in Grotel onder Gemert en Bakel

F198v
Anthonis en Peterke kinderen van Claes Spierinc
Lijsbeth en Geba dochters van Adam Marcelissn die Lu

F198v
Jan Willem Steenwech
Jan Adam die Lu
Goyart Dirx die Lu
Henrick Henrix van Uden

F 198v
Dirck Henrix van Uden
Willem Jan Willems
Heer Roelof Janssn die Bever, priester

F 198v
Heer Jan Janssn die Bever, priester
Jonkvrouw Hadewich Jan die Bever
Zuster Arkenraet Symon die Hoesch
Zuster Aleyt Henrix Monix

F203 dd 7-8-1467
Aert Stanssen van der Locht draagt op aan Lenart Peter Noyts een huis, erf hof, schuur en aangelag aan den Mortel; den Brugacker in den Aerle en den Eyckacker

F203 dd 7-8-1467
Lenart Peter Noyts verhuurt voor 6 jaar vanaf nu aan Aert Stansen van der Locht voornoemd huis etc en voornoemde ackers voor 2 steen vlas tot hekelen bereid en 6 mud rog Gemertse maat op Lichtmis

F203v
Geertruyt wed van Bertout Arntssn van Haendel en haar zoon Henrick

F203v
Jan Willem Sweders

F249
Ancem Janssn van Leenen (Leeuen?)
Peter Dircxs
Dirck van Laken
Jan Adam Jan Daems

R1237 1467 – 1468

F5
Heer Aert van der Dussen commendator
4 hoeven van de Duitse Orde in Ghemert en Bakel

F5, 5v
Henrick en Hadewich, Henrick en Jacop kinderen van Ghijsbert Dirck Ghijzels

F7
Henrick Bertouts van Haendel

F16
Heer Aert van der Dussen coomendator van het huis van Gemert

F48v
Heer Aert van der Dussen coomendator van het huis van Gemert

F70
Peterke en Anthonis kinderen van w Claes Spierinc
Jan Spierinc man van jonkvrouw Lijsbeth dt w Marcelis die Lu

BP R1237 1467-1468 f70
Heer Aert van der Dussen coomendator van het huis van Gemert
4 hoeven vande Duitse Orde in de Parochies Ghemert en Bakel op Grotel.

F134v
Ansem en Henrick zoons van w Jan Berch

f134v
Schepenen in Gemert anno 1444 ;
Dirc die Smyt ; Heijn Arts; Heyn vander Hofstad; Jan vanden Hoirnic; Jan vander Zande; Jan Wautgers; Willem van Ovenken;

F218
Ancem Janssn van Leenen (Leeuen ?)
Aert van der Heelderdonc
Jan Everart Grieten

f257
Jkvr.Kathelijn van Bruheze non van Hoydonk
Goyart van Gemert Dirxs
Goyart van Rode
Claes van Lymborch

F260
Aert Steenwech, bezit een hoeve, leengoed

F282 namenindex
Jan van Strijbosch

R1238 1468 – 1469

F32
Gerit zn w Dirck Robbert en Barbara

R1238 f47v dd 9-5-1468
Everart van Hanelt huis, hof in Gemert tussen het gasthuis van Gemert enerzijds en de waterloop die Ruysp anderzijds strekkende van de weg tot de kinderen van w Goyart Kaerls, hij gaf het in erfpacht aan Goossen Dirx van der Poirten met een last van .. hoender aan het huis van Gemert en een mud rogge aan het gasthuis van Gemert voor een erfpacht van een malder rogge maat van Gemert
Henrick zn w Jan die Lange

R1238 f81 dd 19-4-1468
Michiel zn w Dirx van Loeken heeft verkocht aan Aert w Jan van Hanens een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert te betalen uit huis en hof in Gemert ter plaatse Den Mortel tussen Willem Engbrechs enerzijds en Aart zn w Wauter Wautgerssoen anderzijds strekkende van de weg tot aan heer Wilem van Gent heer van Ryxstel.
Yda nat dt w heer Henrick Goyarts van Gemert vrouw van genoemde Dirck

F100-100v
Gerit Henrix van der Hallen man van Yda Aert Peters van den Hoevel
Jan van Leenen (of Leeuen) van Gemert
Symon Jan Eynskens

F107
St Gerlachs kasteel-altaar in het woonhuis van w Jan en Hubrecht van Ghemert (broers)
Heer Jan van Doysborch, rector van dat altaar

F140
De commandeur van Ghemert

F141
Gemert, Heer Arnt van der Dussen, commendeur van Gemert

F203 Gemert
Heer Aert vander Dussen, commendator in Ghemert en zijn dienaar Dirck van Colen

F219v Gemert
Willem Engbertssn die Hoern
Aert Lodewijk Smollers

BP 1468 – 1469 F249 Gemert
Aleit Aerts van der Hoffstat (bezit een huis … aen Boechout)
Heer Jan Henrick Ansems, priester
Rover Hendrick Roverssn

F297 Gemert
Willem Willemssn die Jeger
Heer Gerit van Hyen, priester

F310v Gemert
Jan, Adam, Willem, Margriet, Goyart, Wouter, Marcelis en Alveraet, kinderen van w Jan die Luw

folio 327v, 328 dd 14-4-1469
Lenart natuurlijke zoon wijlen Jan van Gemert
Margriet en Lysbeth dtr wijlen Jan van Gemert
Jan zoon (wijlen Willem van Eijck x Agatha Jan van Ghemert)

327v, 328
Hoeve ter Voertynen of ten Waude van kinderen van wijlen Jan van Ghemert

F328 Gemert
Dirk die Weder, man van Margriet dt w Willem van Eyck x Aecht Jan van Ghemert

R1238 f328 Gemert 14-4-1469
Lenart nat zn w Jan van Ghemert heeft opgedragen aan Lijsbeth en Margriet, dochters van w Jan van Ghemert die hofstat in den Waterbeempt, die Lenart verkregen had volgens testament van zijn vader

F351 Gemert
Gerit van Voerental, man van Heilwich nat dt w heer Dirck van Geldrop, priester en van w Kartha dt van Yewaen van Tricht

F351 Gemert
Hendrik van Aerle
Goyart, Margriet en Kathelijn nat kinderen van w heer Dirk van Geldrop, priester en van w Kartha Yewaensdt van Tricht

F351 Gemert
Dierxke en Marie dts van Jan Kocs alias van Rode
Hendrick Henrick Kuyst
Jan zn w Gerit van Voerendael

R1239 1469-1470

F17v Gemert
De zusters van Kaudewater

folio 40 Gemert, 26-1-1470
Aert Steenwech belooft aan Hendrik Selen zijn schoonzoon man van Geertruyt dat hij een hoeve op Espdonc voor de a.s. vasten zal vesten aan zijn dochters Geertruyt, Aertken en Sophie, ten overstaan van de leenmannen. (Espdonc te leen hangende aan het huis van Gemert)

F76 Gemert
Lijsbeth Rolof Lanen
Luytgart van der Meer dt w Geertruyt van der Meer
Delyaen nat dt van Goossen Danelssn en van Yda Rolof Lanen

F76 Gemert
Yda nat dt van Delyaen nat dt van (Goossen Danels en van Yda Rolof Lanen) en van Jan Dirx die Smyt

F104 Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van de Duitse Orde te Gemert

F148v Gemert
Peter Jan Huyben
Jonker Willem van Gent

F156 Gemert
Willem die Wert van Ghemert

F193 Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van Ghemert
De Duitse Orde bezit vier hoeven in Gemert en Bakel

F193 en 193v Gemert
Henrick en Jacop en Hadewych kinderen van (Ghijzel Dirck Ghijzels x Katherijn)

f 242 en 242v
Goyart nat zoon wijlen heer Dirk van Gheldrop priester en van Kartha Yewaens dt van Tricht. Goyart is weduwnaar van Margriet nat dr wijlen Jan van Kriekenbeek. Uit het huwelijk van Goyart en Margriet: Dirk, Jan en Yewaen

F242 Gemert
Henrick van Aerle
Goyart, Margriet, Heilwich en Katherijn, natuurlijke kinderen van wijlen heer Dirk van Geldrop, priester en van Kartha Ywaensdt van Tricht

F242 Gemert
Henrick Henrick Kuyst, pacht uit het gericht van Gemert, etc

F316v en 317 Gemert
Henrick Goossen Wolf, man van Mechtelt nat dt w Dyrck Stijnen, weduwe van Woutgher Artssn
Michiel Aertssn van der Heelderdonck en Jan Aertssn van der Heelderdonck, broers

F317 Gemert
Jan Janssn van Heist
Claes Lucas Claessn
Goossen zn van (Henrick Goessen Wolf x w Lijsbeth, zijn eerste vrouw)

R1239 f365 Gemert
Willem Bodo Berniers
Dympna sLangen

F424v Gemert
Peter Hendrick Matheussn, man van Aleyt Sweelden
Ancem Henrix van der Heze
Marten Henrick Teeussn van Bakelair

R1239 f456 dd 19 mei 1470 sabato post jubilare
Lambert die Bruyn heeft opgedragen aan Everart zn w Jan van Verlair de erven genaamd die Strijbossch in Gemert tussen de hoeve (mansus) genaamd van Haendelen aan een kant en de kinderen van wijlen Beatrix Everits aan de andere kant en strekkende van de gemeynt der heren van Gemert in de harde grond (in terra dura) tot aan den Pedel.
Akkers, heide, weide, en land genaamd Pedel
Welke goederen genoemde Lambert voorheen van Goyart zn van Jan vande Sande man van Lijsbeth dt van Christoffel (Christoforus) Peter Kersmaker voor schepenen van Gemert had verworven

R1240 1470-1471

R1240 f40v Gemert
Ansem zn w Jan Loenen zn w Wouter van Eellekom
De Predikheren in Den Bosch
Willem Janssn van Ryetvoirt

F222v Gemert
Jan Everart Everart Grieten
Mechtelt wed van Weltken (=Wautger) Arnt Katherinen

F222v Gemert
Wouter Wouter Janssn van Leenen

F228v Gemert
Adriaen Ancem Spruyt
Jan Wouter Cnoeps
De kinderen van w Geertruyt van den Berge

f228v
Jan Voederarts
Amelis Maessn van der Hostat;
Everart Corstiaens van den Mortel

F264 Gemert dd 4-5-1471
Heer Aert van der Dussen, commendator van het Huis van Gemert van de Duitse Orde, verkoopt aan Philip nat zn w Philip van Geldrop een cijns van 16 ½  rijnsgld, half op 1 september en half op 1 mei uit alle goederen van de Balije van de Biezen in de meierij van Den Bosch

F264 Gemert
Philip nat zn w Philip van Geldrop geeft aan vrouwe Jut wed van heer Heyman van Drueten het vruchtgebruik in deze cijns. (De Duitse Orde kan na de dood van Jut de cijns lossen met 297 rijnsgld)

folio 271v
Goyart van Erpe (bezit de hoeve Kyeboom)
Jenneke van Middegael dochter wijlen Goyart natuurlijke zoon wijlen Arnt van Middegael.

F287 Gemert
Dirk Gerit Vos, man van Aleyt Aert Pouwels van den Venne

F327v Gemert, dd 26-10-1470
Heer Aert van der Dussen, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde verkoopt aan Philip nat zn w Philip van Geldrop een cijns van 17 ½  rijnsgld op 1 september half en half op 1 maart uit alle goederen van de Balije van de Biesen in de meierij van den Bosch

folio 340v
Margriet Jan van Gemert
Jacop Jacops vander Hugenvoirt, man van Lijsbeth Jan van Gemert
Henrick(+) en Berthout (+) zoons van wijlen Jan van Ghemert x Margriet Hogarts van Bruhese

F340v Gemert
Dirk die Weder
Gregoris Laureyns Everitssn

F350v Gemert
Jan Lambert Janssn
Jan Aert Janssn
Henrick Meeus Goyartssn

f377
Amelis Henrick Stoven van Gemert;
Gherit Thomass van der Eycken;
Gerit Wouters van den Bosch

F383 Gemert
Jan Alartssn van den Panthelaer
Claes Dirx van der Poirten

R1241 1471-1472

R1241 f33v Gemert, dd 20-12-1471
Ancem zn w Ancem van Strijp heeft opgedragen aan Jan Janssn van den Cruyce een huis, erf, hof en stuk bouw- en weiland in Gemert op Strijbosch tussen een graaf genaamd die Leygrave aan een kant en een weg aan de andere kant strekkende aan beide einden tot het erf van Everart van Strijbosch en de weg. Verder een heiveld bij het genoemde huis tussen Everart van Strijbosch aan beide zijden en een eind strekkende met het andere eind aan de gemeynt.

F68v namenindex
Henrick Jan Strijbosch
Joost Jan Strijbosch

F82v Gemert
Sophie dt w Jan van Merchsel
Emont en Hubrecht (beide + voor 1472), zoons van w Emont van Gemert
Claes Jan Alartsn van den Panthelaer

F17 Gemert
Hillegart weduwe van Jan die Guyliker
Broeder Jan van Gerwen zn w Thomas Luden, Predikheer in Den Bosch

F147v namenindex
Peter Jan Strijbosch

F195 Gemert
Dirck Peter Dirxs
Jan Dirck Smeeds

F219v
Peter Aert Peter Hermans
Agnes en Hillegont dts w Dirck Janssn

F238 Gemert
Dirck Janss van Gerwen, man van jonkvrouw Lijsbeth dt w Robbert van Grevenbroeck, bezit tgoet ter Hazeldonc

F252 Gemert
Jacoba Peter Emonts, wed van Roelof Janssn en haar dochter Hillegont

F252 Gemert
Aert Peter Hermans
Jan van den Steen
Jan Alartssn
w. Emont van der Hoeven
Peter Aert Peterssn

F268v Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van het Duitse Huis van Gemert

R1241 f298 Gemert dd 26-10
Jan van Loen alias die Guliker zoon van w Jans van Loen alias die Guliker een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert welke pacht Jan genaamd Michielssoen betaalt aan Dirk, Gerard, Elizabeth en Herman natuurlijke kinderen van Herman zn w Dirk die Molner van Vucht uit een stuk land in Gemert en uit een kamp land van Gevart vander Heyden tussen Dirk vanden Bleke enerzijds en wijlen Dirk van Gemert en de gemene weg anderzijds en tussen genoemde Dirk enerzijds en wijlen Wouter Emontssoen anderzijds en … tussen genoemde Dirk vanden Bleke enerzijds en de gemene weg anderzijds, verder een erpacht van .. mud rogge maat van Gemert welke pacht genoemde Elizabeth dt w Gevard vander Heyden en haar kinderen betaalt uit huis en hof in Gemert naast het huis van Henric zn van Jan genaamd Quedenssoen en tussen de weg en uit een stuk land in Gemert ter plaatse Die Rijt en Henric Smeeds welke pacht van twee en half mud rogge Jan van Loen voorheen van Herman zn w Gerard nat zn w Herman Molner van Vucht verwierf, erfelijk overgedragen aan Hillegont zijn vrouw dochter van wijlen Willem Zaelden

F320 Gemert
Peter Peter Janssn (van Ghemert)

F324v Gemert
Jan Lambert Janssn
Jan Aert Janssn
Henrick Meeus Goyartssn

F333
Jacob zn van (w Dirck Peters x Hillegont Peter Emonts) man van Jut Jan die Ghier
Jan Alartssn van den Panthelaer

F333 en 333v
Emont en Hubrecht (beide + voor 1472), zoons van w Emont Dirx van Ghemert

F333v
Agnes en Hillegont en Aleyt dts van Dirck Janssn x w Heylwich Peter Emonts)
Peter zn van (Aert Aertsn x w Mechtelt Peter Emonts)

F333v
Peter Aert Peters

F342v Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van Ghemert

F371v Gemert dd 3-8-1472
Dympna Jan Langen dochter geeft in erfpacht aan Marselis Ancem Korstiaens een huis, erf, hof, schuur en aangelag, groot 7½ lopensen, aen den Fellenoert; strekkende van een straat tot Goessen Wolfskijnderen stege en drie zillen beemd aan die Aa.

R1241 f376 dd 27 augustus 1471 (Martien van Sleeuwen)
Theodericus, zoon van wijlen Johannes, genaamd van der Poorten, heeft mij erfelijk overgedragen ten behoeve van de Tafel van de Heilige Geest van Gemert, een erfpacht van 1 mud rogge, Gemertse maat, erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Gemert te leveren, uit huis, hof en aangelegen erfgoederen, ½ mudzaad lands groot of daaromtrent, gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, tussen de openbare weg aan de ene zijde en een openbare waterloop aan de andere zijde, welke pacht genoemde Theodericus van Daniël, zoon van wijlen Daniël, genaamd Daniëlszoon van Boekel, door koop verworven had zoals in brieven staat, die zij (= de Tafel van de H. Geest) meteen na overlijden van genoemde Theodericus en Heylwigis zijn echtgenote, en niet eerder, mag hebben en bezitten, Getuigen: Lu en Pijnappel. Datum 27 augustus.

R1242 1472-1473

F10 Gemert
Jan Willemsn van Eyck
Dirck Willemssn die Weer
Henrick van Uden

F10 Gemert
Hoeve ter Vordijnen of die hoeve ten Waude vroeger bezit van w Jan van Gemert

F54 namenindex omgeving Eindhoven
Jan zn van w Jan van Strijbosch en van Luytgard Peter die Moelleneer

R1242 f93v dd 9-9-1473 (Martien van Sleeuwen)
Jonkvrouw Lylia, weduwe van wijlen Henricus van Esdonck met haar voogd heeft erfelijk verkocht aan Johannes, zoon van wijlen Wilhelmus Weers: een erfcijns van 4 pond in geld, erfelijk te voldoen met Maria Geboorte (= 8 september) en in Gemert te leveren uit de helft die aan genoemde Lylia toebehoorde, zoals ze zei, in een hoeve die vroeger aan wijlen genoemde Henricus toebehoorde, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en in alles wat er bij de helft van die hoeve hoorde en ook in de helft van het huis en gebouwen van diezelfde hoeve met ondergrond en de helft van erfgoederen daaraan gelegen, tussen de openbare weg en de gemeint en een eind en aan de ene zijde en erfgoed van Henricus van Looken en Aleydis, weduwe van wijlen Anselmus van Beek en het andere eind aan de andere zijde. Zij beloofde met haar voogd vrijwaring te bieden. Getuigen: Gheel en Lu. Datum 9 september.

F138v en 139v namenindex
Peter Janss van Strijbosch

F172v Gemert
Lenart nat zn w Jan van Ghemert
Willem Bernyers alias Fyen

F172v Gemert
Margriet en Lijsbeth dts w Jan van Ghemert
Jan Willemsn van Eyck
Dirck die Weder

F172v Gemert
Hoeve ter Voertijnen of Ten Waude, vroeger van w Jan van Gemert

F266 Gemert
Heer Gerit van Hyen, priester
Willem Willems die Jeger
Jacop Goossen Janssn

R1243 1473-1474

F35 en 35v Gemert
Agnes nat dt w Willem Vulres
Willem Willem Aelbrechts (+), man van Agatha nat dt (w Willem Vulres x Yda Jan Smeeds) en hun kinderen Gerit, Willem en Jan

F35v Gemert
Yda Jan Snijders

F50v namenindex
Gevart Janss Strijbosch

F74v Gemert
Joffr Wauterke Jan van Bruheze, non in onser vrouwen munster te Roermond
Dirck Janssn van Bruheze

F87v, 190v, 289v
Heer Aert van der Dussen, commendator te Gemert

F92
Gevart van Strijbosch

F171v Gemert
De zusters van Orthen in Den Bosch
Peter Peter Peterssn

F172 Gemert
Henrick van Hildesem

F172v Gemert
Marselis Claes sHazen
Corstiaen Geritssn van Voerendael

f172v Gemert
Hendrik van Aerle;
Baet Yewaens van Tricht en haar nat. kinderen Goyart, Margriet, Heilwich en Katerijn, verwekt door heer Dirk van Geldrop, priester;
Goyart van Geldrop weduwnaar van Margriet Jan van Kryekenbeek en zijn kinderen Dirk, Jan en Yewaen.

R1243 f195 dd 15-12-1473 (Martien van Sleeuwen)
Wilhelmus, zoon van wijlen Bodo Bernyerszoon heeft beloofd aan zijn zoon Bodo tot ondersteuning van zijn huwelijk, kortgeleden gesloten met Katharina, (naar Bosch recht) zijn nieuwe echtgenote, dochter van wijlen Theodericus van Amstel, dat hij zal geven en voldoen aan dezelfde Bodo zijn zoon, een erfpacht van 6 mud rogge Bossche maat, ieder jaar erfelijk te voldoen met Lichtmis met als eerste betalingstermijn: het overlijden van genoemde Wilhelmus en Heylwigis zijn vrouw, dochter van wijlen Chrispianus Scoemans, vader en moeder van genoemde Bodo, beiden, en niet eerder, eerste daarop volgende Lichtmis, en in Den Bosch te leveren uit huis erf hof en aangelegen erfgoederen, 3 lopenzaad land groot of daaromtrent, gelegen in de parochie Gemert ter plaatse Esdonck geheten, tussen erfgoed van jonkvrouw Margriet (Marthe), weduwe van wijlen Henricus van Esdonck en haar kinderen aan de ene zijde en erfgoed van Johannes Corstiaenszoon aan de andere zijde, met een eind de openbare weg, het andere eind het erfgoed van genoemde jonkvrouw Margriet (Marthe) en haar kinderen. Ook uit een streep grond gelegen in genoemde parochie op genoemde plaats, Esdonck geheten, tussen erfgoed van genoemde Wilhelmus in het domein, ofwel het land, van Herpen aan de ene zijde en een stuk bouwland van genoemde Wilhelmus aan de andere zijde, met een eind tegen een steegt van genoemde jonkvrouw Margriet (Marthe) en kinderen, het andere eind Henricus Sleeuwen. Ook uit een akker grond, genaamd de Langhe Acker, en een aangelegen stukje grond, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Op Boekel, tussen zekere beemden, genaamd de Boekelse Beemden aan de ene zijde en erfgoed van genoemde Johannes Corstiaens aan de andere zijde, met een eind tegen erfgoed van de Tafel van de Heilige Geest, en genoemde Johannes Corstiaens en het andere eind een steegt aldaar. Ook uit een akker land gelegen in genoemde parochie van Uden, ter plaatse Boekel, tussen erfgoed van Johannes Boyens, zoon van Wilhelmus, aan de ene zijde en erfgoed van de erfgenamen van wijlen Daniël Roesmont aan de andere zijde, met een eind het erfgoed van Arnoldus Steenwech, het andere eind het erfgoed van genoemde Margriet en haar kinderen. Ook uit een beemd, met de afmeting van een zil of daaromtrent, gelegen in de parochie Gemert op voornoemde plaats Espdonc, tussen erfgoed van Goeswinus Goeszoon aan de ene zijde en een eind, en erfgoed van Theodericus van Gemert aan de andere zijde. Getuigen waren: Haestrecht en Hoevel.

F221v Gemert
Peter zn w (Arnt sHoesschen x Mechtelt Peter Emont van den Hoeve)

F221v Gemert
Emont Emonts van den Hoeve
Peter, Hillegont en Sophie, kinderen van w Aert Peterssn

F226 namenindex
Peter Jan Strijbosch

F352 Gemert dd 1-2-1474
Aert Henrick Venmans, weduwnaar van Lijsbeth Wauter Bremmen van Gemert, heeft opgedragen aan Jan Henrick Kuyst 1/5 deel in huysinge, hoevinge en aangelag van w Wauter Bremmen in die Hage aan die Roeps

F380 Gemert
Adriaen van Uden zn w Arnt Stamelaert van Uden
Henrick Jacop Vos

F381 Gemert
Jan Alartssn van den Panthlaer
Peter Aert Petersn

F381 Gemert
Jan Wauters die Lange en zijn naaste bloedverwanten: Wautger Wautgersn die Snijder, Dingen Jansdt die Lange, Herbert Henrick Goyartssn man van Danielke Jan Scholl

F381 Gemert
Jan Ansem Korstkens

R1244 1474-1475

R1244 f9
Jonkvrouw Lijsbeth wed Goossen Heym en haar kinderen Jan, Henrick, Hillegont en haar schoonzoon Peter zoon wijlen meester Gerit van Vladeracken man van jonkvrouw Sophie

R1244 f9-9v, dd nov 1474
Jonkvrouw Elisabeth weduwe van wijlen Goossen Heym haar vruchtgebruik in een erfcijns van 5 oude schilden van en uit zekere hoeve van Dirk van Ghemert zn w Dirk van Ghemert gelegen in Gemert .. een stuk weiland genaamd Spierincx Acker van 17 lopense of daaromtrent tussen Goyart van Erpe zn w Goyart enerzijds en de kinderen wijlen Willem Wynkens anderzijds, verder uit een stuk land genaamd Den Cnapenacker van 9 lopense of daaromtrent tussen wijlen Wouter Spierinck van Gemert enerzijds en tussen wijlen Willem zn w Henric Maes soen en Henric van Espdonck anderzijds, verder uit een stuk weiland Dat Horniken van 3 bunder of daaromtrent tussen de gemeynt van Gemert enerzijds en tussen de gemeynt van Aerle en van Beke anderzijds, verder uit een stuk beemd van 5 zillen of daaromtrent gelegen in Gemert tussen de kinderen van wijlen Willem Fyensoen en de kinderen van wijlen Jan Fyensoen enerzijds en de gemeynt van Gemert anderzijds, verder uit een stuk beemd van 5 zillen ter plaatse Ploesterdonck tussen Bertout van Hoesden enerzijds en de gemeynt van Gemert anderzijds, verder uit andere toebehoren waar ook gelegen , welke cijns genoemde Goossen Heym voorheen van … van Rode? en Claas Spirinc …. verwierf, …. Jan en joffrouw Hillegont, kinderen van joffrouw Elisabeth en wijlen Goossen voornoemd ten behoeve van hen en van Henric, Aart, Zophya, kinderen van van joffr Elisabeth en wijlen Goossen Heym

F100v Gemert
Jan van Loen zn w Jan van Loen alias die Guliker nat zn w Jan van Loen
Jan Machielssn

F100v Gemert
Dirck, Gerit, Lijsbeth en Herman nat kinderen van Herman Dirx die Molner van Vucht
Herman zn w Gerit voornoemd
Jan Michiel Janssn

F134v Gemert
Goyart Goyartssn van Erpe bezit de hoeve Kyeboem, pachter is Henrick Lemmens

F134v
Aelbert Dirx van Beerze

F150v Gemert
Philip die Weelde nat zn w Jan Philipssn weduwnaar van Geertruyt nat dt w Peter van den Hoevel, en hun dochter Heilwich
Wouter Bremmen nat zn w Aert Bremmen

F158 Gemert
Jan Willem Sweders
Henrick Bertout Arntsn van Haendel

F199 Gemert
Aert Jan Voegeleers (van Gemart)

F230v Gemert
Heer Aert van der Dussen, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde

F306v Gemert
Jan Aert Heermans, man van Heylwich Wouter Bremmen van Gemert
Gerit Zebertsn van der Herstraten

f 307v
een hoeve op Esdonk vroeger van Goyart Berwout nu van Margriet wed van Henrick Willemss;
Gerit Gerits van Vladeracken man van Sophie dt van wijlen Hendrik Willems en Margriet;
Willem zoon van wijlen Henrick Willems en Margriet
Aert Berwout

R1245 1475-1476

F32v namenindex
Gevart Jan Strijbosch

F69v Gemert
Hillegart wed van Jan van Loen geheten die Guliker en haar zoon Willem

F69v
Mathijs Haeck
Amelis Jan Maessn
Jan Thomas Templeers

R1245 f72v Gemert 15-12-1475
Aert Steenwech zoon w Claas heeft opgedragen aan Dirck van Bruheze, zoon van wijlen Jan van Bruheze, zijn deel (hem aangekomen door de dood van Goyart van Ghemert zoon w Dirk van Gemert) in een huis, land en hof met andere gebouwen erbij en een zekere hoeve (mansus) naast het genoemde huis welke voorheen behoorde aan voornoemde Goyart gelegen in Gemert bij de kerk met beesten en huisraat behorend tot genoemd huis en hoeve en al zijn toebehoren.
R1245 f72v Gemert 23-2-1476
Genoemde Dirck draagt het weer over aan Henrick Celen

R1245 f72v
Everard zoon w Corstiaen van de Mortel verkoopt een kamp in Vucht ter plaatse Oeteren

R1245 f91 Gemert 21-1-1476
Luytgart wed van Dirck van Gemert heeft opgedragen aan Dirck van Bruheze, zoon van wijlen Jan van Bruheze, en Peter van Lancvelt, zoon van wijlen Goyart van Lancvelt, haar vruchtgebruik en haar deel in de rechten in een hoeve voor het huis van genoemde Dirk in Gemert met alle beesten die bij de hoeve horen en met alle andere toebehoren.
Genoemde Dirk en Peter betalen aan Luytgard 100 florijnen van 20 stuiver.

R1245 f91 Gemert, 23-2-1476
Dirck Janssn van Bruheze en Peter Goyartssn van Lancvelt geven die hoeve over aan Henrick zoon van wijlen Gerit Celen

R1245 f91 Gemert dd 23-2-1476
….. ten behoeve van Dirck nat zn van Luytgard en wijlen Dirck
….. vier mud rogge ….

In de kantlijn: Willem Steenwecht betaalt twee pond aan (…) de weduwe van Henric Celen anno 1481

R1245 f92 Gemert dd 23-2-1476
Dirck Janssn van Bruheze en Peter en Goyart, zoons van w Goyart van Lancvelt hebben opgedragen aan Henrick Gerit Celen hun deel (geërft na de dood van w Goyart zn w Dirck van Gemert en Luytgart zijn vrouw) in een mansio genaamd Het Hogehuys, voorheen van Dirck van Gemert voornoemd, gelegen in Gemert voor een hoeve (mansus) van genoemde wijlen Dirk voor het genoemde huis (domus) gelegen met alle rechten en toebehoren van dat huis en hoeve waar dan ook gelegen (er is sprake van leengoed)

R1245 f93v Gemert
Heer Aert van der Dussen, comendator van Gemert, schuld aan Gerit Jans van Voerendaal

R1245 f101 en f101vGemert
Jan nat zn w heer Gerit van Eyck voorheen investiet in Beeck, een huis, hof en aangelag binnen het dominium van Gemert tussen Jan van Scuylen enerzijds en Elisabeth Wolters en haar kinderen anderzijds welk huis, hof en aangelag genoemde Jan nat zn w Gerit voorheen van Heer Jan van Attendoren, pastoor in Gemert, Bakel en Doernen van de Duitse Orde en van Willem Geritsoen en Henrick van Espdonc en de kerkmeesters van Gemert verwierf, erfelijk overgedragen aan Mr Hubrecht Henrick Celen

R1245 f109 Gemert dd 21-5-1476
Eva dt w Jan van der Nedart, weduwe van Goossen van der Poirten een huis, erf en hof van een morgen en 5 voeten het vijfte deel van een morgen of daaromtrent breed en zich in de lengte van het gasthuis langs huis,erf en hof uitstrekkend gelegen in Gemert ter plaatse Aen die Brugge tussen huis, gasthuis, voornoemd enerzijds en het erf van dezelfde anderzijds en een eind en het andere eind aan de straat, verkocht aan Marie dt w Henric van Etteren gevrijwaard van verplichtingen met uitzondering van een hoen cijns van drie hoenderen cijns uit genoemd huis en hof en hun andere goederen

F158 Gemert
Jan Symon Janssn, man van Katherijn Gielis van Vynckel
Jan, Jenneke en Ida kinderen van w Jan Bernyerssn

F224v Gemert
Joost Arntsn van den Berge, smid van Gemert

F243 Gemert
De Predikheren van den Bosch
Het huis van Gemart van de Duitse Orde

f271v Gemert
Te Voerdynen alias te Waude aan die heide vroeger van Jan van Gemert nu van Jan Willems van Eyck en zijn schoonbroer Willem die Weder

F271v Gemert
Jacop Jacops van der Hugenvoert, man van Lijsbeth Jan van Gemert
Jan Willemsn van Eyck
Dirck Willems die Weder, man van Margriet Willem van Eyck

F271v Gemert
Margriet Jan van Gemert
Jacop Jacops van der Hugenvoert
Henrick en Berthout (beide + voor 1476) zoons van w (Jan van Gemert x Margriet Hogart van Bruheze)

F272 Gemert dd 21-6-1476
Jan zn w Jan Voderart koopt den Lyesbeempt aan die Vondervoert (hij heeft daar al een erf)

F288 namenindex
Gevart en Peter zoons van w Jan Strijbosche

F308 v Gemert
Henrick Celen, hertogelijke rentmeester van Den Bosch
Jan Heyme

F335 Gemert
Jan Alartssn van den Panthelaer
Claes Dirx van der Poerten

F271v Gemert
Die hoeve te Voerdijnen alias ten Waude aan die heyde, vroeger van Jan van Gemert, nu van Jan Willems van Eyck en zijn schoonbroer Dirck Willems die Weder

F381 Gemert
Jacop Dirck Petersn, man van Jut dt w (Jan die Gier x Hillegont dt Peter Emonts Emontssn van den Hoeve)

F387v Gemert
Goyart Goyarts van Lancvelt
Beel dt van mr Willem van den Bosch

F397, 397v en 398v Gemert
Goyart van Lancvelt

R1246 1476-1477

F13 gemert
Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester en van Kartha Yewaens van Tricht, weduwnaar van Margriet nat dt w Jan van Kryekenbeke en zijn zoons Dirck (Goyarts) en Yewaen.

F13v, 14, 38v, 39v, 112, 167v Gemert
Heer Aert vander Dussen commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde

f13v, 39v
Anthonis van de Velde man van Margriet nat dt van wijlen heer Dirk van Geldrop priester

F13v, 39v Gemert
Henrick van Aerle
Goyart, Margriet, Heylwich en Katherijn nat kinderen van w heer Dirck van Geldrop, priester en van Katherijn Yewaens van Tricht

F14 Gemert
Heer Jan vanden Clot, commendator in Gemert (vroeger)

R1246 f36v Gemert dd 3-10-1476
Jacop Jacops van der Hugenvoert, man van Lijsbeth Jan van Gemert heeft opgedragen aan Peter Goyarts van Lancvelt een huis….
Jan Laurens sPrincen ziet af van vernadering

F39v Gemert
Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester en van Kartha Yewaens van Tricht, weduwnaar van Margriet nat dt w Jan van Kriekenbeke en zijn zoon Yewaen

f167v Gemert
vier hoeven van de Duitse Orde in de parochies Gemart en Bakel

f167v Gemert
Katherijn wed van Gijsbert Dirck Ghijzels en haar zoons mr Henrick en Jacop en haar dochter Hadewych

f190v Gemert
Goyart Goyarts van Erpe, man van jonkvrouw Adriana Gijsbert Pyeck en hun zoons Goyart en Walram bezitten de hoeve Kyeboem met visserijen etc.

R1246 f198v dd 29 april 1477
Aertken wed van Gerit zn w Gerit Fyensoen het vruchtgebruik dat zij heeft in een huis, erf, schuur en huisje genaamd backhuys en een stuk grond daaraan gelegen in Gemert tussen Willem Willemszoon en Sophye zijn zuster enerzijds en het erf van de knderen van wijlen Jan Bruysten anderzijds strekkende van de kinderen van wijlen Jan vander Hostad tot aan de straat, item uit een hofje ter plaatse genaamd After Roevers Schuer tussen dezelfde Roever enerzijds en Willem Janssoen anderzijds, item uit een stuk land genaamd p..eyssland tussen Peter Peterssoen enerzijds en Elizabeth Seneris? met haar kinderen anderzijds strekkend van Aleid Ansems en haar kinderen tot Peter Peterssoen, item uit een stuk land ter plaatse genaamd Aenden Dijck tussen Willem Willemssoen en Sophye zijn zuster enerzijds en … Alberts van Boekel anderzijds strekkend van Aleid Ansems tot de openbare weg genaamd Die Dijckstraet, item een stuk land genaamd Die Duysseldonck tussen de kinderen van wijlen Dirck van Gerwen aan een zijde en een eind en de kinderen van wijlen Jan van Mylheze strekkend tot de openbare weg, item een stuk land genaamd Den Heg Grave tussen Hillegond Peters en haar kinderen enerzijds en Willem Janssoen anderzijds strekkend van een waterlaat genaamd dwaterlaet tot aan Goossen Dirx, item een stuk land ter plaatse Die Audestraet tussen Hillegond Gulickers met haar kinderen enerzijds en Rover Scoemekers en … genaamd Noyden soen wijlen Willem vanden Goer anderzijds strekkend van de openbare weg tot de genoemde Noyden zn w Willem vanden Goer, item een stuk land deels akker deels moer ter plaatse Den Grote Acker tussen Jan Voyerarts enerzijds en Peter Peterssoen anderzijds strekkend van de kinderen van wijlen Jan vander Hostad tot aan Jan Janssoen, item een stuk beemd voorheen omgraven genaamd Den Nuwen Grave tussen Rover Stoga.. en Hille Peters enerzijds en een weiland genaamd Kijsselbeempt anderzijds strekkend van Die Breemhorst tot aan de graaf genaamd Den Nuwen Grave, item Die Deeldonck tussen de kinderen wijlen Thomas van den Loecke enerzijds en Jan vanden Berken anderzijds strekkend van Willem Fyensoen tot aan de heren van Gemert, item een stuk wei genaamd Hallenbeempt tussen Willem Fyensoen enerzijds en Die Duesdonck anderzijds strekkend van het moeras van Gemert tot aan Noyden zn van Willem vanden Goer, item een wei of hooiland van Gerit Fyen zn w Gerit Fyen voorheen behorend tot Den Aelhorstcamp tussen Peter Peterssoen enerzijds en de kinderen van Yda Peter Snijderssoen anderzijds strekkend van een steeg tot aan Peter Peterssoen, item een stuk moerland genaamd Den Lange Heester tussen Willem Fyensoen enerzijds en Peter Peterssoen anderzijds, item een stuk wei in Beeck bij Aerle ter plaatse Leeck, ….. ….
(haar kinderen) Henrick en Oda, zijn zuster, kinderen van wijlen Gerit zn w Gerit Fyen, haar kleinzoon Gerit zoon van Leunis van Ponsendael en wijlen Aertke Gerit Gerit Fyen

R1246 f198v en f199
Genoemde Henric en Oda en Leunis van Ponssendael voornoemd namens genoemde Gerit zijn zoon hebben overgedragen aan Noyde zn w Willem vanden Goer de erfpachten die hiervoor beschreven zijn
… …. 4 mud rogge aan heer Gerit Jan Bernyers, priester, ter dotatie van missen in de kerk van Gemert
2 mud rogge uit erven in Gemert aan de armen van Gemert te leveren op de hoeve ten Broeck in Gemert
Nog meer akten op f199
Jan Jan Bernyers

F210 namenindex
Peter Janss Strijbosche

F222 Gemert
Adriaen van Uden
Henrick Jacop Vos
Floris Jans vanden Vijfeyken

R1246 f234v 1476-1477 Gemert
Jan, Hendrik, Daniel, Petrus en Ambrosius, zonen van wijlen Arnold van der Oesterbraken, zoon van wijlen Jan van der Oesterbraken, en Petrus, zoon van wijlen Jan Claeszoon, man en wettig voogd van Sofie, dochter van wijlen Arnold van der Oesterbraken, hebben een weiland in de parochie van Gemert, op de plaats genaamd In die Campen, tussen het erfgoed van Hendrik Jacobszoon enerzijds en het erfgoed van Willem, zoon van wijlen Gerard Fyenzoon, en Hendrik van den Loect en enkele anderen anderzijds, welk weiland Arnold van der Oesterbraken van Jan Huben, prior van het Predikherenklooster in Den Bosch gekocht had, erfelijk overgedragen aan Albert, zoon van wijlen Arnold de Clerck, ten behoeve van hem en van Heilwich, dochter van wijlen Jan Brouwers.
De genoemde broers en hun zwager hebben een stuk weiland van 1 maat genaamd een zille in de parochie van Gemert op de plaats genaamd In die Campen, tussen het erfgoed van Wolter van der Hostad enerzijds, strekkend vanaf een weiland genaamd Der Herenbeempt van Gemert tot een weiland van wijlen Arnold van der Oesterbraken en nu van Albert, zoon van wijlen Arnold de Clerk, en Heilwich, dochter van wijlen Jan Brouwers, en dat van wijlen Arnold van der Oesterbraken was, erfelijk verkocht aan Albert ten behoeve van hem en van Heilwich.
Albert heeft beloofd aan Peter, zoon van wijlen Jan Claeszoon, twee mud rogge Gemertse maat en negen stuiver alsmede 65 gouden peters.
De broers en hun zwager hebben een huisplaats met aangrenzende tuin van wijlen Jan van der Oesterbraken, dan van Arnold van der Oesterbraken, zijn zoon, nu echter van de genoemde broers en van Petrus, zoon van wijlen Jan Claeszoon, hun zwager, in de parochie van Gemert op de plaats genaamd Aen den Hoevel, in de plaats genaamd Dat Laer, tussen het erfgoed van Amelius Stoven enerzijds en tussen het erfgoed van Elisabeth Stovenszoon anderzijds, strekkend vanaf de gemene plaats naar het erfgoed van Jan de Coman, erfelijk verkocht aan Anselm, zoon van wijlen Goeswinus Ansemszoon. Zij beloven waarschap aan Anselm, behalve voor de jaarlijkse grondcijns van drie stuiver.
Anselm heeft beloofd jaarlijks anderhalve mud rogge Gemertse maat en drie stuiver te geven aan Peter en Ambrosius, broers, gedurende een periode van zes jaar.
Anselm heeft beloofd 45 gouden peters te betalen aan aan Peter en Ambrosius, broers, over zes jaar.

F235 Gemert
Dirck Dircx die Decker en zijn broer Willem Dirx die Decker
Jan Jans Vilt, man van Mechtelt Dirx die Decker

F297v Gemert
Gerit Wouters vanden Bosch

F303 Gemert
Aert Henrick Kijnss
Jan Jans van Steyn

R1246 1476-1477 f312v Gemert
Ancem Marcelis Ansems man van Katherijn Wautger die Snijder
Jan Symonss die Brouwer man van Ermgart Jan van Ryel

f316, 316v
Corstiaen Jan Korstkens man van Mechteld nat dt van wijlen Everart van Haendel;
Baudewijn Wouter Hermanss.

F319v Gemert
Jan Alartssn van den Panthelaer
Jan Symonssn die Brouwer man van Ermgart Jan van Ryel

R1246, 1476-1477 f362 Gemert
Jan, Henrick, Peter en Daniel zoons van w Aert van Oesterbraken en Peter Jan Claessn man van Sophie dt w Aert van Oesterbraken ook voor Ambroos zn van genoemde w Aert een stuk akkerland genaamd Die Audestraet en stuk beemd daaraan genaamd Dat Dribbeleyntken van 7 kopense in Gemert tussen Goyart van Erpe enerzijds en Bertram van Huesden anderzijds strekkende van de weg tot de kinderen van wijlen Jan vander Hostat, erfelijk verkocht t.b.v. Goyart vanden Bleken zn w Goyart
met bepaling over een ‘hecken’

F362 Gemert
Goyart Goyarts vanden Bleken
Claes Claessn die Molner

1476 Den Bosch
Yewaen Goyartszoon van Geldrop tripmeker

R1247 1477-1478

F28v Gemert
Pauwels zn w Steven Mol x Mechtelt dt w Henrick Puytfins x Katherijn Ansems vanden Bleke

F28v Gemert
Willem Zaelden neve
Heylwich, Mechtelt en Hilleke en Henrick en Dirck kinderen van w Henrick Puytfins x Katherijn Ansems vanden Bleke

F28v Gemert
Dirck Tymmerman
Roelof Roelof Boyens
Henrick Steven Mol

f81 en 81v Gemert
Jonkvrouw Adriana wed van Goyart van Erpe en haar zoon Goyart bezitten de hoeve “t goet te Kyeboem”

R1247 f109r 07, vr 28-11-1477. (Ketelaars)
Ancelmus zv Wolterus van den Hofstat, door voornoemde Wolterus verwekt bij wijlen zijn vrouw Yda, beloofde aan Johannes zvw Theodericus Smeds soen, tbv hem en zijn vrouw Gertruijdis, dat hij aan voornoemde Johannes zolang hij leeft en daarna aan voornoemde Gertruijdis als zij hem overleeft, een n erfpacht van 1 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert zal leveren, {f.109v} voor het eerst met Lichtmis aanstaande (ma 02-02-1478), gaande uit 1/3 deel, dat aan voornoemde Ancelmus behoort en aan hem gekomen is na overlijden van zijn voornoemde moeder Yda resp. aan hem zal komen na overlijden van zijn voornoemde vader Wolterus van den Hofstat, in een stuk land, gnd die Duijsdonck, in Gemert, tussen Goesswinus Ancems enerzijds en kinderen gnd Smeds Kijnder anderzijds, strekkend vanaf Willelmus Gerits tot aan voornoemde Goeswinus Ansems. De pacht zal direct na overlijden van voornoemde Johannes en Gertruijdis, beiden, teruggaan naar voornoemde Ancelmus als hij dan leeft en anders naar zijn naaste erfgenamen die dan leven.

F123v Gemert
Dirck Peter Dirx van den Borne
Jan Dirck Smeds

F209v, 330v, 377, 472 Gemert
Heer Art vander Dussen commendator van het huis van Gemart

F211v Gemert
Daniel Ancem Daniels
Jan Aert Janssn van Helvoert

F223v Gemert
Reymbout Daniel Gherijss man van Ida Claes Ydendochter
Goossen Goossens die Olyslegher

F293v Gemert
Margriet wed van Henrick Willems en haar kinderen Willem en Sophie (vrouw van Gerit Gerits van Vladeracken)

F293v Gemert
Claes Dirx vander Poirten
Pacht aan OLV kapel van Haendelt

R1247 f302 dd 9 juni 1478 (Martien van Sleeuwen)
Theodericus, zoon van wijlen Theodericus Yewaenszoon, als weduwnaar van wijlen Mechtildis zijn vrouw, natuurlijke dochter van wijlen Emondus, heeft erfelijk overgedragen aan Johannes, zoon van eerder genoemde Theodericus en wijlen Mechtildis: het vruchtgebruik dat hem, zoals hij zei, toekwam in een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, welke pacht Arnoldus, zoon van Arnoldus Ydenzoon en Yda zijn vrouw, beloofd had te zullen voldoen aan Emondus van Gemert, zoon van Emondus, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus van Gemert, ieder jaar met Lichtmis en in Den Bosch te leveren uit onderstaande erfgoederen, namelijk uit 1½ lopenzaad land gelegen in de parochie Uden ter plaatse Boekel, in het Rondeel, tussen erfgoed van Nicolaas Deenkenszoon aan de ene zijde en erfgoed van Johannes Deenkenszoon aan de andere zijde. Ook uit een sesterzaad land aldaar gelegen tussen erfgoed van Deenken Hubenzoon en Nicolaes Eyssen van beide zijden. En uit de helft van een bunder land gelegen in genoemde parochie in de Boekelse Beemden, tussen erfgoed van Deliana Goessens aan de ene zijde en erfgoed van Nicolaas Deenkenszoon aan de andere zijde. Getuigen waren: Beeck en Rode. Datum 9 juni.

F323 Gemert
Jan Knoep zoon van Wouter Cnoep van Gemert
Jan Dirck Smeets van Gemert

F330v Gemert
Heer Jan Clot commendator in Gemart (vroeger)

R1247 1477-1478 f451 Gemert
Everart zn w Jan van Vaerlaer verkoopt aan zijn zoon Michiel een erfpacht van 2 mud rogge uit de hoeve tot Strijbosch in Gemert ter plaatse Haendel tussen die hoeve tot Haendel en die lantweer van Boekel en met beider einden aan de gemeynt van Gemert en uit weiland behorend tot die hoeve

1477 Den Bosch
Yewaen zoon van Goyart nat zoon wijlen heer Dirk van Geldrop priester en van Katelijn Yewaens van Tricht; Goyart van Geldrop was gehuwd met wijlen Margriet nat dt wijlen Jan van Kryekenbeke

R1248 1478-1479

F3v Gemert
Jonker Willem van Gendt
Peter Jan Huben
Mr Henrick Molyman alias Bredebart

F3v Gemert
Eygendom der heren van Ghemert

F84v Gemert
Roelof Jan Zegers

F121v Gemert
Heer Aert vander Dussen, commendator van Gemert

F173v Gemert
Henrick Jacop Jacops (van Gemart)

F188 namenindex
Gevart en Peter zoons van w Jan Strijbosche

F190v en f191 Gemert
Willem Jans van Loen alias die Guliker
Claes Jans die Scuyter
Peter Peter Peters

F196v Gemert
De tafel van de H Geest

F214v Gemert
Ancem Dirck Smeedssn man van Jenneke Henrick Mannart
Broeder Jan van Gemert zn w Lambert van Ranst, predikheer in Den Bosch

F214v Gemert
Henrick Goossen sWolfssn van Gemert
Jan Dirck Smeeds
Aert Mickart

F283 Gemert
Symon Adam Jan Joerdens
Wautger, Jan, Thomas, Lijsbeth, en Wijfken (=Genofeva) kinderen van Jan Engbertssn

F283 Gemert
Jan, Jorden en Heylwich kinderen van w Adam Jan Joerdens

F304v Gemert
Aert Jan Mickarts c.s.
Marselis van Paerweys zn w Dirck Heynensn
Bernier Willem Berniers
Henrick Laureyns die Goedeweert

F318 Gemert
Goossen Steenwech
Ansem Dirck Smeeds

R1249, 1479-1480

f22
Goyart, Walram, Ghijsbert, Willemke en Heilwich kinderen van wijlen Goyart van Erpe en jonkvrouw Adriana Ghijsbert Pieck bezitten de hoeve Ten Kieboom

F59 en 95 Gemert
Heer Aert vander Dussen commendator van Gemert

f108 Gemert
Jan nat zn w Everart van Haendel, man van Sophie, nat dt w Goyart Peters van Lancvelt
Mathijs Dirx Tax
Dympna Willem die Kock

F119v Gemert
Commendator van Ghemert

f136v Gemert
Jan Willemssn van Marcksel
Goossen Steenwech

f199v Gemert
Peter Goyart van Lancvelt bezitter van de hoeve den Hogen Aerle half onder Gemert half onder Bakel verkoopt een erfpacht van 2 mus rogge aan Margriet dt w Jan van Gemert
Akte ook in DOZA aanwezig, nummer 4139

F270v Gemert
Gerit Wouterssn vanden Bosch man van Henrixke nat dt w Jan van Heytenborck
Mr Jan Cocks en zijn zuster Dingen, wed van Gerit Fyen

F298v Gemert
Heer Aert vander Dussen commendator van het huis van Gemert der Duitse Orde

f358v Gemert
Goyart van Lancvelt, schout tot Gemert

F369v Gemert
Adriaen van Uden

f374v Gemert
Goyart Goyarts van Lancvelt bezit een huis in die Deele
Gerit Aert Yngramssn van Megen man van Luytgart Aert van Gheel

f374v
Goossen Goossen Steenwech

R1250, 1480-1481

F82v, 176, 196, 309, en 365v
Heer Aert van der Dussen, commendator in Ghemert

F123v Gemert
De zusters van Orthen in Den Bosch
Aert Goossen Goossen Steenwech
Wouter Henrix van Broechoven

F123v
Die hoeve tot Espdonk deels in het gericht van Gemert en deels in het gericht van Uden

F124 Gemert
Wouter Peters van den Hoevel

F148v Gemert
De commendator van Gemert

F261 Gemert
Roelof Roelof Boyens
Willem Zaelden Neve
Katherijn wed van Henrick Puytfins

F261 Gemert
Heilwich, Mechteld, Hilleke, Henrick en Dirk kinderen van w Henrick Puytfins

F261 Gemert
Pauwels Steven Moll
Willem Janss van Loen alias de Guliker

F284v Gemert
Gielis Dirx van der Poorten en zijn broers heer Gijsbert en Dirk

F284v Gemert
Marcelis Heylwich van Pereweys
Aert Pedelman
Henrick Laureyns die Guedeweert

F284v Gemert
Rutger Hubrecht Jan Hermanss
Berthout Jan Bertouts

F299 en 299v Gemert
Willem, Dirk, Goyart, Jan zns w Bodo Bernyers

F299v Gemert
Willem Thomas van den Velde

F368 Gemert
Margriet Henrix van Nuwelant bezit die hoeve te Espdonck op Espdonck, belast met een pacht aan Jan heer Goyarts

F477 Gemert
Henrick Goossens die Wolff
Jan Dirck Smeeds

R1251 1481-1482

F56v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft in de hoeve Hogen Aerle
Coenraet Gerit Dagens

BP 1481-1482 F96v Gemert
Gielis zn w Henrick nat zn w Ancem Heynenzn
Willem en Dirck zoons van Eryt van der Beeck

F96v Gemert
Engelbert Beeren, man van Margriet Eryts van der Beeck
Lijsbeth en Margriet, dochters van w Eryt van der Beeck

F96v Gemert
Jan de Jonge, zn van Alart Janss van den Wijnboem

F118 Gemert/Bakel
Margriet Jan van Ghemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve Hogen Aerle

F118 Gemert/Bakel
Jan Jans van Beek
Tafel van de H Geest in Gemert

F140v Gemert
Katherijn Mercelis Haertman
Wauter Janss die Snijder
Jan Gevartss van Strijbosch

F140v Gemert dd 13-11-1481
Willem Hartmanssn Saester, grootvader van Katherijn Mercelis Haertman
Mr Jan Weers

Akte ook in DOZA aanwezig, nummer 4166

F185v Gemert
Aert van Woersell, man van Sophie nat dt w Henrick van Esdonk
Roelof Jan Zegerssn
Joest Aertssn van den Berghe

F215, 229v, 259v, 274, 331v, 352, 422v en 582v Gemert
Heer Aert van der Dussen commendator in Gemert

F255v Gemert
Jan Willemssn van Marcsell
Weyndelmoet Aelbertss Vynck
Philip Goossens Steenwech

F255v Gemert
Goossen Steenwech, man van jonkvrouw Luytgart

F323v Gemert
De pytancie van de heren van het huis van Gemert van de Duitse Orde

F331v Gemert
Henrick en Thomas, zonen van w (Henrick Weyergank x Lijsbeth dt van (Rutger van der Heyden x Heylwich dt Lijsbeth Lobben)) waren keurmedig ten opzichte van het Huis van Gemert van de Duitse Orde, omdat hun moeder keurmedig was.

F352 Gemert
Henrick en Jacop zns (w Ghijsbert Dirck Ghijzels x Katerijn)

F352 Gemert/Bakel
De Duitse orde bezit vier hoeven in de parochie Gemert en Bakel

R1251 f358v dd 20 april 1482 (Martien van Sleeuwen)
Godefridus van Aerle, zoon van wijlen Johannes, als man en wettige voogd, zoals hij zei, van Katharina, zijn vrouw, dochter van wijlen Theodericus van Gemert, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus van Gemert, en hijzelf met dezelfde (Katharina) als man en voogd, heeft . . . (overgedragen?). . .  een erfpacht van 3 mud rogge Bossche maat ieder jaar erfelijk te voldoen met Lichtmis en in Den Bosch te leveren uit een hoeve van Henricus Steenwech, zoon van wijlen Goeswinus Steenwech, gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, en uit alle landerijen, beemden, weilanden en heidevelden en wat er verder bij die hoeve hoort.

F365 Gemert
Dirk Dirk Yewaens, weduwnaar van Mechtelt nat dt w Emont Emontssn van Ghemert en zijn zoon Jan

F365 Gemert
Jan van Steyn
Roelof Zebert Donker

R1251 f378v Gemert dd 30-3-1482
Jan Heym verhuurt voor vier jaar vanaf Kerstmis l.l. aan Gerit Hoefnagel zn w Zibrecht een visserij (piscaria) genaamd een geweer, vroeger van Dirck van Ghemert, in Gemert bij de plaats genaamd Gemarder Geweer in die Aa naast een beemd genaamd die Serijs om 2 rijnsgulden van 20 stuivers op Kerstmis

F384
Claes Lucas Claessn
Michiel Aertssn van der Heelderdonck
Marcelis Claes tzHazen
Jan Claes Lucas Claessn

F393 Gemert
Een sestersaet bouwland op die Mortelse kerkpaden verkocht voor 16 peters.

F393v Gemert
Henrick Daniel Nelen, man van Mechteld Aert Iewaens
Jan Aert Iewaens

F484v Gemert
Henrick zn w (Steven Moll, bontwerker x Mechteld Henrick Putefins)
Willem Zaelden Neve
Katherijn wed van Henrick Putefins en haar kinderen Hadewych, Mechteld, Hilleke, Henrick en Dirk

F484v Gemert
Goyart Goyarts van Lancvelt heeft nat kinderen verwekt bij Ermgart Jan sWolfs

F484v Gemert
Pauwels Stevens Moll
Roelof Roelof Boyenssn

F491 Gemert
Aleyt Arts van der Hostad
Peter zn w (Rover Henrixs x Lijsbeth Arts van der Hostad)

F547 en 547v Gemert
Lijsbeth Claes Janssn
Reymbout Daniel Gherijssn
Goossen Jan Goossens

F582v Gemert
Lucia wed van Gerit Metghens en haar schoonzoon Jan Henrix van den Steen, man van Lijsbeth
Willem Jan Aertssn

F626v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve Hogen Aerle
Willem Jans van Gerwen

R1252, 1482-1483

R1252 f26 Gemert
Maria nat dt … Claasen … vanden Groldedonck ….. het Gasthuis van Gemert een erfpacht van 4 lopense rogge uit een beemd …. ….. Dirck van Geldrop zn w Goyart, man van Marie dt w Wouter Bremmen het vruchtgebruik overgedragen aan Laurens Bremmen zn w Wouter Bremmen

F36 Gemert
Henrick Jansn van Nyvel, man van Jenneke dt van (w Ghijsbert Wouters x Jut Henrix Pantelaer)
Henrick Aerts Cuylman, man van Jut dt van (w Ghijsbert voornoemd x Jut)

F36 Gemert
Henrick Pantelaer (= voor 1483), man van Jut en haar dochter Jut wed van Ghijsbert Wouters

F36 Gemert
Jan Claes van den Panthelaer

F58v Gemert
Hadewich Willem Cockx
Mr Jan Cockx

F65, 134, 156v, 488 Gemert
De commendator van Gemert

F74 Gemert
Jan Dirck Smeeds, man van Geertruyt Jan Plevyers
Goyart Goyarts van den Bleke

F78v Gemert
Reymbout Daniel Gherijs
Gerit Goessen Goessenssn

F136 Gemert
Willem, Henrick, Jan en Lenart zns w (Jan Dirck Wellens x Aleyt) en hun schoonbroer Dirck Willem Zegers man van Margriet

F137v Gemert
Gerit Wauters van den Bosch, geheten die Yegher
Dirck Dirck Smeeds

F139 Gemert
Dirk die Cuyper zn w Gerit Henrick Artssn, bezit een huis … dat Cleyn Molenbroek aen den Fellenoort bij den Beverdijck
Jan Aertsn van den Slijck

F182 Gemert
Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert

F185 Gemert
Adriaen van Uden zn w Aert Stamelaert van Uden
Henrick Jacops Vos
Cornelis Peter Hoeben

F306v Gemert
Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert

F516 Gemert
Heer Jacop Marsman, priester, investiet van Gemert, en zijn nat zn Jacop

R1253, 1483-1484

F77 Gemert
Marten Michielssn die Smet
Tafel van de H Geest in Gemert
Jan Weers

F107v, 448 Gemert
De commendator van Gemert

F172 Gemert
Ida Lucas Goessensdt
Hadewich wed van Henrick van Hoevelsberch

F172 Gemert
Geertruyt wed van Goyart inden Zoemer
Agatha Goessens

F198 Gemert
Dirck Dirckx van Dryell, man van jonkvrouw Beel Arnt Vrient van Beke, bezit de hoeve den Beverdijck in den Deele

R1253, 1483-1484 f198 Gemert
Margriet dt w (Alart Goessens x Fyssie)
Jan Aert Iewaenssn

F252v en 327 Gemert
Heer Marteliaen (Mathleo) van Eynatten (Enneten) commendator in Gemert

F296v en 301v Gemert
Heer Jan van Ennetten, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde en zijn dienaar Hubrecht

F352 Gemert
Jan Goossens die Olysleger
Jan Aerts die Rassche
Aecht wed van Goossen Goossen dOlyslegers, broer van Jan Goossen Olysleger.

F451 namenindex
Henrick Strijbosch

R1254, 1484-1485

R1254 f80 Gemert, dd 7-5-1485
Jan Heym verkoopt aan Leunis van den Velde een huis, erf, hof en boomgaard daaraan gelegen in Gemert tussen Jan die Cock enerzijds en Goossen Steenwech anderzijds en een visserij (piscaria) in Gemert ter plaatse genaamd Gemarder Geweer in die Aa naast een beemd op dezelfde plaats genaamd Die Serijs, vroeger van w Dirck van Gemert.
Genoemde Leunis belooft genoemde Jan Heym 40 rijnsgulden van 20 stuiver of de waarde ervan.

F97v Gemert
De commendator van Gemert

R1254 f180 Gemert
Jonker Iewaen van Cortenbach, heer van Keerbergen, Leunis van Lancvelt, Jan Steenwech en Jan van Erpe, zn w Rutger, … een hoeve vroeger van w Henric Celen van Helmont gelegen in Gemert naast het huis (domus) oftewel slotje (mansio) voorheen van Dirk van Gemert, .. huis, erf, schuur met de overige gebouwen, hof, akkers, landerijen, beemden, weilanden, heide, houtwas en andere toebehoren bij die hoeve waar dan ook gelegen en dat van wijlen Henric Celen was. Een zekere Goyart vande Zande is de huidige pachter. Ze hebben het verkocht aan Goyart van Lancvelt zn w Goyart van Lancvelt met een erfcijns van 10 pond oud geld aan het convent van Santa Clara in Den Bosch, een erfpacht van … mud rogge Bossche maat aan joffr Katherina weduwe van w Zeger van Goederheyle en 4 mud rogge erfpacht

R1254 f180 Gemert dd 12-2-1485
Genoemde Goyart Goyarts van Lancvelt geeft die hoeve (gekocht 30-12-1484) over aan Leunis van den Velde

F117 Gemert
Heer Marteliaen van Eynatten commendator in Gemert

F193v Gemert
Stans, Lucas, Jacoba, en Hadewych kinderen van w Lucas Stanssn van der Locht snijder
Aert en Peter, zonen van w Aert Stansn van der Locht

F193v Gemert
Jan Aert van der Steen

F193v Gemert
Jan Broecman zn w Daniel Nennen, bezat een huis in Boechout in de parochie Gemert

F193v Gemert
Jan, Hadewych, Ermgart en Lijsbeth kinderen van w Stans Aert Stansen van der Locht
Lenart Goebel Peter Noels van Boecout

F193v Gemert
Gobel Matheeus Quaertmans, broer van w Lenart Peter Noels van Boecout

F193v Gemert
Rutger, Mechtelt en Marie kinderen van w Rutger Tengelen

F198v Gemert
Aert Daniel Symons van Zoemeren, man van Lijsbeth nat dt w Dirck van Gemert
Goyart Goyarts van Lancvelt

F225v Gemert
Jan zn w Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guliker
Willem Henrix van der Hallen
Dirck en Beel kinderen van w Dirck die Smyt

F226 Gemert
Willem zn w Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guliker

1485-1486 f274v Gemert
Dirck van den Fellenoort
Henrick Claessn Bloyman van Dynther en zijn zoon Claes

F277v
Jan Walram van Nydeggen man van Lijsbeth Willem van Ponsendael
Willem Boudewijn Bernyers
Aelbert Aerts die Clerck

F293 Gemert
Geertruyt wed van Henrick Jans die Lange
Jan Jans die Lange bezat een huis aan de Fellenoirde
Jan Willem Weders

F314v Gemert
Goyart Goyart Snabben weduwnaar van Lijsbeth Henrick Mannarts en zijn schoonbroers Ansem Dirck Smeeds, man van Jenneke H. Mannarts en Aert Aert Myckarts, man van Heilwich H. Mannarts

F402 Gemert/Bakel
Peter Goyarts van Lancvelt bezitter van de helft van die hoeve Hogen Aerle
Andries Henrix van der Merendonck

F418 Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve ten Hogen Aerle
Aert Peter Pels, man van Beel Gerit van Achel en hun kinderen Heylwich en Agnes

F438v Gemert
Willem Janssn van Loen alias die Guliker
Jan Dyrck Smeeds

F 443v Gemert
Gerit Henrick Kuyst
Commanderij van Gemert

F480 Gemert
Wautger Jan Jan Claes van den Haechvenne
Jan Loyenen
Peter Jan Jan Claes van der Hachvenne

R1255 1485-1486

F86v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van die hoeve ten Hogenaerle

F133 Gemert
Dirck Peter Dirx
Dympna Willem Weers

F143v Gemert
Heer Matiliaen van Eynatten, commendator in Gemert

F163 Gemert
Heer Jan van Enneten, commendator van het huis van Gemert

F186v Gemert
Willem Jan Jans van Loen alias die Guliker
Jan Amelis Geritssn
Jan Dirck Smeeds van Gemart

F187 Gemert
Dirck Smeeds Dirckx
Jan Jan Jans van Loen

F200v Gemert
Jonkvrouw Margriet Jan van Gemert bezit een huis in die Molenstraet
Claes Dirx van der Poirten

R1255 f200v-201 dd 26 maart 1486 (Martien van Sleeuwen)
Johannes Karman, zoon van wijlen Johannes, heeft erfelijk overgedragen aan Johannes, zoon van wijlen Theodericus Iewaenszoon: een erfpacht van 1 mud rogge, Bossche maat, welke pacht Arnoldus, zoon van Arnoldus Idenzoon en Ida, zijn vrouw, beloofd hadden te voldoen en in Den Bosch te leveren aan Emondus van Gemert, zoon van Emondus, natuurlijke zoon van wijlen Theodericus van Gemert, uit hieronder genoemde erfgoederen, te weten: uit 1½ lopenzaad land gelegen in de parochie Uden, ter plaatse Boekel, ter plaatse genaamd in het Rondeel, tussen erfgoed van Nicolaus Deenkenszoon aan de ene zijde en erfgoed van Johannes Deenkenszoon aan de andere zijde. Ook uit een sesterzaad land aldaar gelegen, tussen erfgoed van Deenken Hubenzoon en zijn zoon Nicolaus van beide zijden. En uit de helft van 1 bunder land gelegen in genoemde parochie, ter plaatse in de Boekelse Beemden, tussen erfgoed van Deliana Goossens aan de ene zijde en tussen erfgoed van Nicolaus Deenkenzoon aan de andere zijde, welke pacht genoemde Johannes Karmans van Johannes, zoon van Theodericus, zoon van wijlen Theodericus Iewaenszoon had verworven, zoals in schepoenbrieven staat. Johannes Karmans heeft beloofd met alles wat hij heeft en zal hebben, verplichtingen en aanspraken van zijn kant af te doen. Getuigen Pijcken (?) en Hynden. (Toegevoegd) brief moet gegeven worden aan Simon Valkeners Wouterszoon den Spelinck (?) 16 maart, donderdag na Pasen 1486.  Genoemde Johannes, zoon van wijlen Theodericus Iewaens heeft beloofd met alles wat hij heeft en zal hebben dat hij zal geven en voldoen aan Johannes Karmans, gedurende 4 aaneengesloten jaren, ieder jaar vanaf afgelopen feest van Johannes Geboorte: 10 gouden peters, tegen 18 stuiver of gelijke waarde te rekenen, met als eerste betalingstermijn Johannes Geboorte (24 juni) eerstkomende. En daarna ieder jaar gedurende de genoemde periode.

F210v Gemert
Jan Alarts van den Pantelaer
Claes Dirx van der Poirten

R1255 f296 Gemert
Jonkvrouw Geertrui wed van Henrick Celen van Helmont en Henrick en Jan, broers en Dierkske hun zuster, kinderen van joffr Geertrui en w Henric Celen voornoemd, voor hen zelf en voor Gerit en Willem hun broers en Katherina hun zus, kinderen van joffr Geertrui en w Henric Celen een huis, erf, en hof en boomgaard daaraan gelegen in Gemert tussen Jan die Cock enerzijds en Goossen Steenwech anderzijds en een visserij in Gemert ter plaatse Gemerder Geweer in de Aa naast een beemd genaamd Die Serijs, door Leunis van de Velde verkregen van Jan Heym, ten behoeve van genoemde Leunis vande Velde

R1256 1486-1487

F63v namenindex
Jan Gevartss Strijbosch

R1256 f128r 09 wo 25-10-1486. (Ketelaars)
Ancelmus zv Wolterus van den Hofstad verkocht aan Johannes zvw Theodericus Smeeds van Gemart een n erfpacht van 1 mud rogge, maat van Gemert, met Lichtmis in Gemert te leveren, voor het eerst met Lichtmis aanstaande (vr 02-02-1487), gaande uit (1) 1/3 deel van een stuk akkerland, ongeveer 3 lopen groot, in Gemert, ter plaatse gnd aen den Doeren Grave alias aen den Dijck, tussen Willelmus Fijen soen enerzijds en met een eind, en naast/vanaf? Anselmus die Smijt tot aan de gemene weg, (2) 1/3 deel van een stuk eusel, in Gemert, ter plaatse gnd die Berch Laere, tussen kvw Anselmus Smeedz enerzijds en kvw Goeswinus Anselmi anderzijds, met een eind strekkend tot aan kvw Petrus Gerits soen, (3) 1/3 deel van een stuk beemd, gnd den ?Eens Wijnckel, in Gemert, in de beemden gnd die Meelschotsche Beemden.
Solvit.

R1256 f128r 10 wo 25-10-1486. (Ketelaars)
En hij kan altijd terugkopen met 30 gouden pieter, 18 stuiver of de waarde voor 1 pieter gerekend, nog zo’n stuiver, de pacht van het jaar van wederkoop en achterstallige termijnen.
Solvit.

F173v Gemert
De commendator van Gemert

F191v Gemert
Gerit Hoefnagel zoon van w Zibrecht bezit een huis aen die Plaitze
Coenraet Gerit Dagens

F248v Gemert
Heer Martiliaen van Eynatten commendator in Gemert

F328 Gemert
De zusters van Marienakker in Rossem
Lucas Thomassn van den Eycken
Aert Dirx van Espdonck
Willem Dirck Luyden

F328v Gemert
Ancem Dirk Smeeds man van Jenneke Henrick Mannarts
Henrick Jan Bernyers
Jan Dirck Smeeds

F417 Gemert
Yda Lucas Goessens
Peter zn w Jan geheten Coman Jan

F423 en 423v Gemert
Ancem Dirx die Smyt man van Jenneke Henrick Mannaerts
Jan Willem Weers
Jan Dirck Wouters

F423v Gemert
De zusters van Marienakker in Rossem
Henrick Willem Scandermans man van Heylwich Jan Bruninx

F423v Gemert
Marcelis Symon Hovelmans man van Yda Jan Bruninx
Luenis Lucassn van der Eycken
Katherijn Jacop Gevarts

F423v Gemert
Ancem Dirx die Smyt
Goyart Matheeus Quedens
Matheeus Denijs Henrick Aerts

BP 1486-1487 F451v Gemert
Roelof Zebert Doncker man van Luytgart Gielis Doncker
Ancem Jan heer Ansemssn
W Katherijn Gielis Doncker

F471 Gemert
Dirck Dirx die Smyt

F561 Gemert commendator in Ghemert

R1257 1487-1488

R1257 f9 Gemert dd 18-12-1487
Jan zn w Dirck Bacx soen van Aerle en Rijxstel een stuk land in Gemert ter plaatse Aen die Heyde naast Aert Claessoen enerzijds en de gemeynt van Uden anderzijds welk land Jan voorheen van Jan van Aerle voor schepenen van Gemert verwierf erfelijk overgedragen aan Jorden zn w Everart Petersn

Genoemde Jan een malder rogge erfpacht maat van Gemert te betalen uit bovengenoemd stuk land welke pacht Jan voorheen van Everart zn Claes Hanelt verwierf erfelijk overgedragen aan genoemde Jorden

F67v Gemert
Jacop zn w Ghijsbert Ghijsels, wijntapper, man van jonkvrouw Sophie Henrix van Espdonc

F67v Gemert
Willem Jan Barniers

F163 Gemert
Willem Janssn van Loen alias die Guyliker
Willem Jan Dirck Wellenssn

F163, 163v Gemert
Henrick, Jan, Lenart, en Geertruyt kinderen van w Jan Dirck Wellens

F163v Gemert
Dirck Wouterssn die Coster
Willem Jan Dirck Wellens
Peter Gerits vander Hallen

F168 Gemert
Commendator van het huis van Gemert

F200 Gemert
Ancem Dirck Smeds man van Jenneke Henrick Mannarts
Henrick Jan Bernyers

F223 Gemert
Henrick Gerits van Ewijck man van Katherijn Jan Roelofs
Gerit Roelof Gerits

F266 Gemert
Jan zn w Alaerdus vanden Panthelaer
Claes Dirck Poortmans

R1257, 1487-1488 f315 Gemert
heer Jan Aert Henrick Ansems, priester
Goyart van Gemert (+)
Gerit van Plees en zijn zoons Gerit en Goyart
Roelof van Meerwijk

R1257, 1487-1488 f315 Gemert
Jan Cocks en Marcelis die Haze uitvoerders van het testament van Barthout Jans van Heusden
Willem Saelden
Heer Jan Henrick Ansems priester

BP 1487-1488 f320 Gemert
Michiel Michiel Jan Maessn
Jan Bertoutssn van Autheusden

F328v Gemert
Willem Monix man van jonkvrouw Barbara Henrick Jan van den Ham

F329 Gemert
Henrick Jans vanden Ham
Bartram Jan Bertramssn
Jan henrick Janssn vanden Ham
Lucas Doncker man van Katherijn Henrick Jans vanden Ham

F329 Gemert
Peter van Dryel man van Jacoba Henrick Jan vanden Ham
Gijsbert Dirx Toelinck

F329 Gemert
Matheeus Denijs Henrix Arntssn

F333v Gemert
Peter Peters en Woutger Jan Woutgers
H Geestmeesters in Gemert (vroeger)

F333v Gemert
De zusters van H Maryenacker te Rossem
Leunis Lucassn
Jan Dirck Wouterssn

f392 Gemert
Goossen Steenwech verkoopt aan een sekretaris t.b.v. Goyart Goyarts van Lancvelt een stuk beemd in die gemeyn Campen aan het water die Roespe

1487 Den Bosch Dirk en Jan zonen van wijlen Goyart van Geldrop
1487 Den Bosch Barbara wed van Yewaen van Geldrop, tripmaker

R1258 1488-1489

F39 Gemert
Aelbert Aerts die Clerck
Jan Walram van Nydeggen man van Lijsbeth Willem van Ponsendael

F39 Gemert
Goossen Aerts die Clerck

R1258 1488-1489 f63 Gemert dd 15-4-1489
Yda wed van Henrick zn w Henrick Ansemssoen een stuk akkerland genaamd die Belbosch(?) in Gemert tussen een erf dat voorheen behoorde aan Hendrik Ansems aan beide zijden en aan een eind strekkende met het andere eind aan de gemene weg; verder een stuk land genaamd die Dribley tussen Jan vander Hostat enerzijds en een erf dat voorheen toebehoorde aan genoemde wijlen Hendrik Ansems anderzijds strekkend van de gemene weg tot Dirck Smarts(?); ze verkoopt het ten behoeve van Michiel zn w Everarts van Vaerlaer met de lasten (o.a.cijns aan de heren van Gemert en een lopens rog aan de kerkfabriek van Gemert)

F88 Gemert
Het huis van Gemert van de Duitse Orde

F107 Gemert
Andries Alarts vanden Wijnboem
Thomas en Willem zoons van w Bruysten Schenarts
Jan Beck

f107v Gemert
Henrick Henricks van Uden
Jan Willems van Eyck
Dirk Willems die Weder
Jan Beck

F107v Gemert
pacht uit die hoeve ter Vordijnen alias die hoeve ten Woude

f144v Gemert
Jan van Attendoirn, pastoor der kerk van Gemart had een testament bezegeld

f154v Gemert
Bruysten Claes Geritssn, smid
Peter Aerts van Lancvelt
Jan Henrick Donckers

f154v Gemert
Peter Goyarts van Lancvelt bezit de hoeve ten Hogen Aerle en een huis aan de Moelenstraet

R1258 f192
Gielis zn w Henric zn w Henric Ansemssoen van Gemert

F198v Gemert
Claes Jan Jan Hanenssn
Claes Jacop Jan Beertens man van Jenneke Jan Jan Hanens

F198v Gemert
Aelbert Aert sClerxs

F226 Gemert
De zusters van OLV-acker te Rossem
Peter van Bijnderen alias die Hurter en zijn schoonzoon Wautger Aert Goessens

F226 Gemert
Marcelis die Haze
Lucas van der Eycken

F269 Gemert
Rutger Dirck Goessens bezit een huis aen den Hoevel

F269 Gemert
Leunis Willems van Ponsendael
Jan van Nydeggen zn w Walram, man van jonkvrouw Lijsbeth Willems van Ponsendael

F269 Gemert
Gerit Wauters die Jeger

F287 Gemert/Bakel
Henrick Janssn Mickart, Huybert Dirck Hubens en Aert Jans Mickart, tiendpachters
Heer Willem Arts, kapitteldeken in Oirschot, rentmeester van Echternach

F380v Gemert
Goyart van Lancvelt (bezit een huis in de parochie Gemert) en zijn dochter jonkvrouw Johanna

F405v Gemert
Mercelis Simon Heuvelmans
Jan middelste zoon van w Simon de Brouwer (filio medio)

R1259, 1489-1490

f6 Gemert
Peter en Goyart zonen van w Goyart van Lancvelt
mr Goyart van de Velde, kanunnik in Den Bosch

f13v Gemert
Bruysten Aertssn van Oest
Henrick Michiels
Jan nat zn Gerit van den Waterbemd

F47 Gemert
Commendator van Gemert

F114 Gemert
Heer Jan vander Dussen commendator van het huis van Ghemert van de Duitse Orde

f140 Gemert
Goyart Goyarts van Erpe (+) man van jonkvrouw Adriana Gijsbert Pyeck bezitter van de hoeve Kyeboem en hun kinderen Goyart en Walram

f380v Gemert
Goyart van Lancvelt (bezit een huis in de parochie Gemert) en zijn dochter jonkvrouw Johanna

R1260 1490-1491

f6 Gemert
Peter en Goyart zoons van w Goyart van Lancvelt
mr Goyart van de Velde, kanunnik in Den Bosch

f6 en 6v Gemert
Ten Hogenarle van Peter (3/4) en Goyart (1/4) zonen van w Goyart van Lancvelt

f6v Gemert
die hoeve te Beverdijck van Dirck van Driel wonende in Mille in Gelre

BP1260 1490-1491 f50v Gemert dd 12-5-1491
Gielis zn w Henrick Ansems een akker van een lopense in Gemert tussen Goort vanden Bleke enerzijds en Henric zn w Henric Ansems anderzijds; verder een akker van 2 lopense tussen genoemde Henric zn w Henric Ansems aan beide zijden en een eind, erfelijk overgedragen ten behoeve van Everart van Strijpe (schrijffout voor Strijbos) zn w Jan van Varlair.

F76 Gemert
Aert Jan Aert Janssn
Jan Lambert Janssn
Willem Jan Wellens

BP 1490-1491 F121v Gemert
Heer Jan Aert Henrick Ansems priester
Jan, Katherijn en Jenneke kinderen van Jan Jans vander Moelen x w Luytgart

BP 1490-1491 F122 Gemert
Roelof Jan Zegers
Bertout Jans van Heusden
Heer Jan Henrick Ansems priester

F122 Gemert
Jan Coeks
Marcelis die Haze
Jan Jans vander Moelen

f219 Gemert
Willem zn w Jan van Loen alias die Guliker
Dirck Dirck die Smyt van Gemert

F261 Gemert
Heer Matheliaen van Enneten commendator van het huis van Gemert der Duitse Orde

F261v Gemert
Aelbert Aerts die Cleirck
Jan Henrick Jan Bernyers

R1260 1490-1491 f262v Gemert
Dirk en Roelof broers, kinderen van Dirk die Ducker en zijn vrouw Maria, dt w Roelof vander Hijndert, hebben verkocht aan Michiel van Vaerlaer zn w Everart ten behoeve van Jan Henrick Jan Barnyerssoen een erfpacht van een mud rogge maat van Gemert te betalen uit land genaamd den Polbeempt

f298v Gemert
Gerit Henrick Celen van Helmont
Katherijn Hendrick Celen van Helmont
Aert Steenwech bezat vroeger de hoeve Esdonc

f491v Gemert
Henrick Heym gemachtigd door O.L.V. klooster ..Cist. te Roermond
Jan Goyart van Schijnvelt
Wouterke Spierink dt van Jan van Venhuyse
Goyart van Gemert

R1261 1491-1492

BP 1491-1492 F38 Gemert
Jan Gerits Hoefnagel
Roelof Zeberts de Doncker

BP 1491-1492 F95 Gemert
Jan Jans vander Moelen
Jan Aert Henrick Ansems priester
Roelof Jan Zegers
Jan Wijflet zn w Dirck van Gerwen

BP 1491-1492 F225 namenindex
Anthonis Peters Strijbossche, broer van Lenart

BP 1491-1492 F 231, 291v, 300, 306 Gemert
Heer Jan Henrick Ansems van Gemert, priester

F246 Gemert
Aert Aerts van Woensel man van Sophie nat dt w Henrick van Espdonck
Roelof Jan Zegers

f246 Gemert
Gerit Henrick Celen van Helmont
Thomas Coenraets van Beerze
Heer Aert vander Dussen commendator van Gemert

f246 Gemert
hoeve Espdonc vroeger van Aert Steenwech, leenroerig aan de Commandator van Gemert

f246v Gemert
heer Henrick priester, Jan, Gerit, Willem en Katherijn kinderen van w Henrick Celen van Helmont x jonkvrouw Geertruyt Steenwech, laatste vrouw van Henrick Celen

f246v Gemert
Jan Jan Kanapart

f257 Gemert
Jan Goyarts van Scijnvelt
Henrick Loyen
Jan Jans Beck

F269 Gemert
Heer Mathleo van Enneten commendator van het huis van Gemert

F287v Gemert
Commendator van het huis van Gemert

F509v Gemert
Willem Jans van Loen alias die Guliker
Barbara Jan Melisdt wed van Jacop sGoyen
Thomas Jan Melissn

F525v Gemert
Jan Alarts van Wijnboem de jonge en Henrick Alarts van Wijnboem, broers

F545v Gemert
Matheeus Jan Delis man van Joostken dt w Goyart van Boert x Dirxke
Jan Wauters die Snijder

F552v Gemert
Thomas Peters vanden Zande
Willem nat zn Jan Aert Truyen

R1262 1492-1493

R1262 1492-1493 f25 Gemert
Jan, Henrick, Daniel, Peter en Ambrosius zonen van w Aert vander Oesterbraken zn w Jan vander Oesterbraken ook namens Peter zn w Jan Claessn man van Sophie Aert Jan vander Oesterbraken een stuk beemd in Gemert ter plaatse In die Campen tussen Jan Jacobssoen enerzijds en Willem zn w Gerard Fyensoen en vande Loect en meer anderen anderzijds; verder een stuk beemd genaams een Zille in Gemert ter plaatse In die Campen tussen Wouter vander Hostat enerzijds en strekkend van Der Herenbeempt van Gemert tot aan de erfgenamen van genoemde Aart vanden Oesterbraken, erfelijk overgedragen aan Albert zn w Aart die Clerck ten behoeve van hemzelf en van Heilwich dt w Jan sBrouwers …… Gerard zn w Jan Theeus soen, man van genoemde Heilwich zijn vrouw ….., erfgelijk overgedragen tbv Henric, Willem, Jan, Lenart en Geertrui kinderen van w Jan Wolters (Welten?) …..

F32 Gemert
Aelbert Aert sClercx
Claes Jan Jan Haenens
Claes Jacop Jan Beerten man van Jenneke Jan Jan Haenen

F32 Gemert
Jan Henrick Berniers

f35 Gemert
Kathrijn weduwe van Henrick Wolffs en haar zoon Goossen

F35 Gemert
Luytgart Jan die Doncker

F40 Gemert
Thomas Peters van den Zande
Dirck Dirx die Smyt
Rover Rover Henrix

F41 Gemert
Michiel Michiels Maessn
Gielis Wouter Ruevens

F64-64v Gemert
Rover Rover Henrix
Geertruyt wed van Aert Rover Henrix

f92 Gemert
Regularissenklooster in Maeseik
Dirck van Gemert
Goyart van Gemert

f92 en 92v Gemert
Wouterke Spierink dt van Jan van Bruheze verblijvende in een klooster in Roermond
Goossen Steenwech

f92v Gemert
zuster Sophie Jan van Bruheze in het regularissenklooster te Maeseijk

f116v Gemert
Roelof Jan Zegers man van Lijsbeth Dirck Ansems

F116v Gemert
Aert Aerts van Woerzel man van Sophie nat dt w Henrick van Espdonc en van Lijsbeth Dirck Ansems
Peter Ameliss Kaerls man van Katherijn dt w Henrick van Espdonc en van Lijsbeth Dirck Ansems

F116v Gemert
wijlen Dirck Ansems bezat een hoeve naast der here herberge

f165v Gemert
Goossen zn w Henrick Wolfs
Jan Willem Weders
Goessen zn w Goossen Wolfs

F228v Gemert
Dirck Lodewijch Dirxs
Peter Wouter Roefssn (+)
Jan van Leenen van Gemart
Aert Peters vanden Hoevel

F229 Gemert
Symon Jan Eynskens
Gerit Henrix vander Hallen
Marcelis Claes sHasen

F242v Gemert
Michiel Michiel Jan Maes
Jan nat zn w Bertout van Autheusden

BP 1492-1493, f338v Gemert
Aert Goossen Ansems
Dirck Dirx die Smyt
Reyneer Goossen Ansems

F351v Gemert
Jan zn w Jan vanden Laer en Katherijn de jonge dt w Marcelis Bremmen

f351v Gemert
Claes Jans vanden Laer
Jan Bremmen van Arle
Goyart van Gemert
Udo Jan Wijchens

F351v Gemert
Laureyns Wouter Bremmen
Katherijn en Mechtelt kinderen van w Jan Wijchens

F351v Gemert
Marcelis, Jan en Henrick zonen van w Jan Wijchens en w Katherijn Marcelis Bremmen de oude

F364 Gemert
Heer Martiliaen van Eyneten commendator in Gemert

F 391v Gemert
Bruysten Aerts van Oost
Henrick Michiels
Jan nat zn van Gerit van der Waterbeemd
Aert Dirx van Haubraken

F 391v Gemert
Michael Michielssn van Rikersfoert man van Yda

R1263 1493-1494

F37v Gemert
Groot Ziekengasthuis in Den Bosch (cijns uit die hoeve ter Asdonk)
Claes Langsmyt

F98v Gemert
Jan Dirx Smeeds van Gemart
Jan Wouter Knoep van Gemart
Gielis Wouter Rollofss

R1263 1493-1494 f124v Gemert
Heer Jan zn w Henrick Ansemssoen, priester, oom van heer Jan zn w Aert zn genoemde w Henrick Ansemssoen, priester, van Gemert en Michiel zn w Everart van Vaerlaer en Gerit vander Zantvoert zn w Thomas en Michiel zn w Michiel van Gemert … Christiaan zn w Gerit Elyaessoen  uit het deel en de kant van genoemde Gerit, … Aelbert zn w Henric vander Scoer eveneens bloedverwanten aan de andere kant
Een erfcijns overgedragen aan Claes vanden Berck zn w Jan van den Berck

f139v Gemert
Rover Rover Henricks, huis aen Boekent

F139v Gemert
Geertruyt wed. van Aert Rovers en haar kinderen Adriaan, Beel, Aleit en Lysbet

BP 1493-1494 f150 Gemert
Reyneer Goossen Ansems
Gillis Wouter Ruevenss

F208v Gemert
Commendator van Gemert

f305 Gemert
Jan Beck
jonkvrouw Katherijn Jan van Bruheze non in Hoydonk
jonkvrouw Margriet Jan van Bruheze non in Bynderen

f305 Gemert
Goossen Steenwech

F312v Gemert
Willem Janssn die Lu
Jan Peterss van der Eycke

F320 Gemert
Coenrart Gerit Dagens

F320v Gemert
Dirk Peter Grieten, man van Heylwich Jan Fyen
Aert Aert Mickarts, man van Heylwich Henrick Mannarts

R1264 1494-1495

F108v Gemert
Marcelis van Weert, wonend in Gemart

R1264, f151 personen Den Bosch, 1495
Michiel Michiel Henrick Ansems van Gemert

F242v Gemert
Heer Martiliaen, commendator van Gemert

F272 Gemert
Dirck Wautgerss van Brelaer, man van Luca Willem die Lu
Henrick Sanders, man van Margriet Willem die Lu

F272 Gemert
Wouter die Lu
Herman, Dirck en Ghijsbert zonen van w Jan Donschouts

F272 Gemert
Eymbert Michiel Jan Maess
Mercelis Haesen

F298v Gemert
Hoeve die Kieboom van jonkvrouw Adriaen wed van Goyart van Erpe en haar kinderen

R1265 1495-1496

f6 Gemert
Rutger zoon van heer Willem van Erpe, ridder
Peter Goyarts van Lancvelt
Joffr Hadewijch Sluwen, non van Bynderen
Lambert Millinck

F35 Gemert
Jan Everartss van H…
Gielis Wouter Ruevens

f117 Gemert
Rover Rover Henricks
Thomas Peters van den Zande

R1265, 1495-1496 f157 personen Den Bosch, 1496
Michiel Michiels van Gemert, cremer

F193v Gemert
Katherijn wed van Henrick die Wolff en haar kinderen Goossen, Geritken, Hadewijch, Aecht
Claes Dirx van der Poerten

F242v Gemert
Roelof Zeberts Donker
w Emont van Gemert
Jan van den Steen

F242v Gemert
Jan Dirck Dirck Yewaenss.

F262v Gemert
Willem (?), Lenart en Ricart zonen van w Henrick van den Tuyl en w Katherijn
Jan van Boert, man van Mechtelt Henrix van den Tuyl

F262v Gemert
Goossen Goossen Wolffs

F263v Gemert
Meeus Nyerens
Aleyt Jan m
Melis

F273-273v Gemert
Heer Matiliaen van Eynatten commandater van Gemert

F304 Gemert
Jan Willems van Marck
Adriaen Stevenss van den Loe

F343v Gemert
Dirck Peter Dirxs, man van Heilwich Aert Corstkens
Engbert Michiel Jan Maessoen

F445v Gemert
Goossen Goossens die Wolff, man van Sophie Alart Wijnkens
Jan Ancems Bonenberch

F450 Gemert
Gerit Janss Sloetmeker
Willem nat zn van Jan Aerts

F537v Gemert
Claes Dirx van der Poerten
Jan Alartss van den Panthelaer
Ghijsbert Dirx Tolinx

F604v Gemert
Commendator van Gemert

F632v Gemert
Rover Rover Henrixss
Gheertruyt wed van Aert Roevers en haar kinderen Adriaen, Aleyt, Beel en Lijsbeth

R1266 1497-1498

F140 Gemert
Jan Everartss van Hanelt
Adriaen Stevens van den Loe

F146 Gemert
Een huis aan den Fellenoerde wordt in erfpacht gegeven

F146 Gemert
Borchart Roelof Everits van Vucht, man van Jut Joosten die Smyt
Jan die Smyt

f146v Gemert
Aert Jan Ansemss van Helvoert
Gerit Hogarts van den Ravenacker

F161v Gemert
Commendator van Gemert

R1266 f193 Gemert 29-1-1498
Sophie dt w Henrick Willems een erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert welke pacht Claes zn w Dircx van der Poerten moet geven aan Margriet wed van genoemde wijlen Henrick als vruchtgebruik en aan Willem en genoemde Sophie haar kinderen van en uit huis en hof en land in Gemert ter plaatse Aen die Brugge

F206 Gemert
Gerit en Amelis zonen van w Jan Melis
Ghijsbert Janss van der Zantvoert, man van Lijsbeth Jan Melis

F206v Gemert
Lenart Janss van der Hostat

F337 Gemert
Dirck Peter Claess man van Heylwich Jan Barniers
Jan Janss Barniers

R1266 f360 Gemert
Goossen Henrick Wolffs
Familie van Vijffeycken
Henrick Gerit Geynsers
Dirck Dirx Smeedszn

R1267 1498-1499

BP 1498-1499 F1v Gemert
Gielis Henrix Ansems van Gemert, man van Margriet Wouter Lathouwer

R1267 f27 Gemert
Katherijn wed van Leunis van de Velde en haar kinderen mr Gijsbert en Luytgart

R1267 f27 Gemert
Adriaen van Raveschot man van Aleyt Leunis van den Velde

F34 Gemert
De commenduer van Gemert heeft een geding tegen Henrick Stapparts

F115 Gemert
Lenart Goyartssn van den Bleeck
Aleyt Jan van Loen, wed van Jan Smeeds

F254v Gemert
Barthout van Huesden, man van Hillegont Willem Barnyers
Margriet van Huesden, nat zuster van voornoemde Barthout

F261 Gemert
Heer Mattiliaen van Eynatten commendator van Gemert

F405 Gemert
De commendator van Gemert (tienden in Nistelre)

R1268 1499-1500

F60v Gemert
Heylwich wed van Roever Roevers die Schoemeker en haar kinderen Dirck, Willem, Henrick en Heylwich en Hadewijch

f60v Gemert
Aleyt Aerts van der Hostat
Henrick Jorden Wauters die Rademeker
Margriet Roever Henrix

F156 Gemert
Goossen Steenwijch
Jan Beck
Broeder Cornelis Offermans uit Maeseyck

F216v Gemert
Aert Dirx van Ploesterdonck, man van Lijsbeth Aert Ghijben

F216v Gemert
Aert zn w Dirck van Ploesterdonck en w Agnes Aert Spruyt
Beemdje achter die Ploesterdonck
Ansem Marcelis Ansems

F246 Gemert
Jaargetijde voor het echtpaar Dirck van Gerwen en jonkvrouw Beatrijs (ouders van Jan van Gerwen) in de kerk van Gemert

f297v Gemert
jonkvrouw Geertruyt weduwe van Henrick Celen en hun kinderen Willem, jonkvrouw Katherijn vrouw van Cornelis van der Sargien en heer Gerit priester (1/2 hoeve op Esdonk)

f306v Gemert
heer Mattiliaen van Eynatten, commendator in Gemert

f336 Gemert
Cornelis Gielissn van de Sargien, schout in Maastricht, man van Catherijn Henrick Ceelen geeft zijn deel in een hoeve op Esdonc aan Jan Jans Kennepart

R1269 1500-1501

f71 Gemert
Goyart Jans van Aerle, man van Katherijn nat dt w Dirk van Gemert (testament)

f95 Gemert
Peter Goyart van Lanckvelt
joffr Hadewich sLuwen non van Binderen
Rutger Willems van Erpe
jonkvrouw Margriet Willem van Erpe

f119 Gemert
mr Thomas Jan Henrix Kuyst
Jan van Hels zn w Thomas Hoge

F131v Gemert
Jan Jan Wouter Voegels man van Yda Henrick Jan Barniers
Willem nat zn van w Jan Artss

R1269 f300 Gemert
hoeve het goet te Kyeboem van Robbert van Erp, investiet van Veghel, heer Gijsbert Goyarts van Erpe, priester, en meer anderen

f315 Gemert
heer Mattiliaen van Eynatten, commendator van Gemert

f326 Gemert
Jan die Smyt

1501 Den Bosch,
Jan van Geldrop man van jonkvrouw Mechteld van Nulant wed van Jacob Gerits van Vladeracken

R1270 f302 dd 15-4-1502
Meester Thomas Kuyst zn w Jan zn w Henric nat zn w Henric Kuyst een erfpacht van drie mud rogge maat van Hemond uit een hoeve vroeger van Dirk van Gemert genaamd tHofgoet gelegen in Gemert met al zijn toebehoren, welke pacht Jan van Hees zn w Thomas die Hoghe voorheen van genoemde Dirk van Gemert verwierf en welke pacht genoemde meester Thomas en Henric zijn broer zns w Jan Kuyst vanwege de dood van w Mechteld hun (ame) dt w Jan van Hees (vrouw) …. Jan zn w Henric nat zn w Henric Kuyst …. Verkocht aan Henric zijn broer ….

R1271 f71v dd 20-4-1503
Michiel zn w Everard van Vaerlaer verkoopt t.b.v ? in een huis, land en hof in Gemert ter plaatse aen die Beeck tussen erf Christiaan? die Cremer enerzijds en het erf van Hillegont dt w Everard van Strijbosch anderzijds strekkende van een steeg tot aan een straat, item uit 1 lopense land int Goerswynckel tussen erf Willem Wouterssoen aan beide zijden strekkende van een steeg tot het erf van Willem die Gulyker, item uit 3? Lopense aen die Drybbelheyt tussen erf Andries zn w Alart van Wynboem enerzijds en het erf van Leonard vanden Bleeck anderzijds strekkende van het erf van Dirk van Dryel tot het erf van …..Peterssoen, item uit 1 lopense land tussen erf van de Commandeur van Gemert enerzijds en het erf van Willem van Asten anderzijds, strekkende van een straat aan beide einden; item twee lopense aen die Tom tussen erf van de commandeur aan een zijde en een eind en het erf van Rutger? Ansemssoen aan de andere zijde strekkende tot het erf van Willem Hadewichen met meer anderen.
Erfelijk overgedragen aan Henrick van Vaerlaer zijn zoon.

R1272 f75v 1503-1504
Hillegont dt w Everard van Strijbosch een huis met land en tuin in Gemert tussen het erf van de kinderen van w Everard van Strijbosch enerzijds en het erf van Peter die Cock anderzijds strekkende van een straat tot aan een steeg, erfelijk overgedragen t.b.v. Elizabeth dt Michiel zn van genoemde wijlen Everard van Strijbosch