GBr-10 a Index Gemert op het Bossche Protocol

GBR10 a Bossche Protocollen Gemert

Gemertse bronnen deel 10 a
fiches en regesten betreffende Gemert en Van Gemert uit de Bossche Protocollen tot 1501

Inleiding

De Bossche schepenprotocollen worden bewaard in het Stadsarchief van Den Bosch. Op deze Bossche Protocollen is een index gemaakt door Ferdinand Smulders en Mechelien Spierings. Deze index staat op fiches in kaartenbakken, eveneens bewaard in het stadsarchief van Den Bosch. De vermeldingen op de fiches in de kaartenbak Gemert zijn uitgetypt. Dat is de belangrijkste inhoud van dit bestand. In de eerste regel van de vermelding is in dat geval “Gemert” toegevoegd.

Daarnaast zijn vermeldingen opgenomen van leden van de familie Van Gemert, die niet in de kaartenbak van Gemert zitten, maar in andere indices, bijvoorbeeld uit de indices die op naam gesorteerd zijn. Dan is vermeld “namenindex”.

Verder is bij een aantal vermeldingen in deze index uitgebreidere informatie toegevoegd uit de publicaties van Stan Ketelaars, die een aantal protocollen heeft uitgeschreven en vertaald. Als dit het geval is dan is dat vermeld.

Tenslotte zijn van een aantal vermeldingen de tekst uitgebreid aan de hand van de protocollen zelf. Hier en daar is een verwijzing opgenomen naar andere bronnen of publicaties.

Eerste geplaatste versie is van april 2009. Een uitgebreidere versie is geplaatst op 24 juli 2016. Verdere aanvullingen zijn geplaatst in november 2018.
Jan Timmers

Afkortingen

zn: zoon; w: wijlen; zvw: zoon van wijlen; dt: dochter; nat zn: natuurlijke zoon; nat dt: natuurlijke dochter (natuurlijk betekent hier onwettig); gnd: genaamd.

R1175

R1175 f56 25/10/1367

Heijman zvw Johannes de Hedechusen en Jacobus Scade beloofden aan Emondus, zvw Johannes de Ghemert 22 mottoon met Vastenavond as te betalen.

R1175, f5, 31v anno 1368

Heer Emont van Ghemert, investiet van Den Bosch

R1175, f57v 3-11-1367; regest Ketelaars, Bosch Protocol 1367, blz 114

Marcelis en Dirk van Ghemert, zonen van wijlen Ancem die Snyder van Ghemert

Peter van Berze

Woensdag 3/11/1367

Henricus genaamd Oedenzoon en zijn zoon Henricus beloogfden aan Petrus van Berze, Johannes Weelken en Arnoldus Hoernken … 5 pond te betalen als zij worden aangesproken wegens goederen die waren van Johannes zoon van Zanderus Frunitor (=looier)

Theodericus de Ghemert en diens broer Marcelius kvw Ancelmus Sartor de Ghemert (sartor = snijder) beloofden in hetzelfde geval aan voornoemde Petrus, Johannes en Arnoldus eveneens 5 pond.

Henricus Oedenzoon en zijn zoon Henricus beloofden aan Rutger genaamd Weijndelmoeden zoon van Rode 32 pond 10 schelling 1 mottoon voor 28 groot gerekend te betalen met pinksteren over 1 jaar.

Marcelius en Theodericus broers genaamd van Ghemert kinderen van wijlen Ancelmus sartor de Ghemert beloofden aan Rutger genaamd Weijndelmoedenzoon van Rode 30 pond 10 schelling 1 mottoon voor 28 groot gerekend met pinksteren over een jaar te betalen.

Dezelfde Marcelius en Theodericus beloven aan Henricus Oeden t.b.v. van hem en zijn kinderen door voornoemde Henricus en zijn vrouw Elisabeth verwekt, een erfpacht van een mud rogge Bossche maat met lichtmis in ´s Hertogenbosch te leveren gaande uit de helft van een hoeve die was van wijlen Johannes zoon van Zanderus Frumentor in St Oedenrode ter plaatse Lake, reeds belast met de hertogencijns en met een erfpacht van 1 mud rogge maat van St Oedenrode.

R1175, f2 31-12-1367 Ketelaars, Bosch Protocol 1367, blz 144

Marcelis van Gemert zn w Ancem die Snyder van Ghemert verklaart ontvangen te hebben van Arnt Hoerntken 2 pond groten, die Jan Zanderi en diens vrouw Truda vermaakt hadden aan Willem, broer van Marcelis voornoemd, en diens dochter Jut

Peter van Berze verklaart ontvangen te hebben van Arnt Hoerntken 18 pond die Jan en Truda voornoemd hadden vermaakt.

Peter van Berze verklaart ontvangen te hebben van Marcelis van Ghemert 8 pond, die Jan en Truda voornoemd vermaakt hadden aan Peter.

Zie ook het testament van Jan Sanders (leerlooier) en Geertrui zijn vrouw. Archief Tafel vd H Geest Den Bosch, regest nr 616 (1367, 3 september)

R1175 f73 dd 13-4-1368

Henricus gnd Oeden zoen handschoenmaker en Theodericus gnd van Ghemert riemmaker verpachten aan Rutgherus gnd Wendelmoden zoen van Rode een hoeve eertijds van wijlen Johannes Zandert leerbewerker in St Oedenrode voor een periode van 9 jaar ingaande pinksteren aanstaande. Verpachters en met hen Henricus, Oda, en Connegundis kinderen van voornoemde Henricus Oeden zoen en Ancelmus zoon van Marcelius sartor van Ghemert beloofden garantie. De oogst zal voor de helft van de verpachters en voor de helft van de pachter zijn uitgezonderd de opbrengst van een nieuwe tuin welke voor voornoemde Ruthgerus is. De beesten zullen gemeenschappelijk zijn.

R1175 f34v dd 14-7-1368 Ketelaars

Theodericus gnd van Ghemert droeg over aan Ghevardus Scummeken een erfcijns van 8 pond, 1 tournoois groot oud geld van de koning van Frankrijk voor 16 groot gerekend, welke cijns Nicholaus gnd van Heze beloofde aan Theodericus van Ghemert vader van voornoemde Theodericus, met lichtmis te betalen gaande uit goederen gelegen nabij Hees in een lang gnd Deigen welke waren van Johannes van Ghemert belast met 50 schelling aan Petrus Steenwech en 3 pond aan voornoemde Gevardus.

R1175, f60v 27-12-1368; Ketelaars, Bosch Protocol 1367, blz 135

Jan van Dorhout geeft aan Dirck van Ghemert, zoon wijlen Ancem die Snyder alle erfelijke en haaflijke goederen geërft van wijlen Ghijsbrecht Gijsbrechtss. vander Coeveringen

R1175, f98v anno 1368

Emont van Ghemert zoon van wijlen Jan Elyas, kanunnik in Aken

R1175 F127

Hubert van Gemert x joffr Margriet dt van Art Heyme

Emont zn Jan Emonts van Ghemert

R1175 f131

Jan van Ghemert junior en zijn broer Hubert

R1175 f164 13-6-1369 Den Bosch

Emont, zn w Jan van Ghemert, x Lijsbeth dt w Jan Lathouwer verkoopt aan Corstiaan van Zon de aude de helft in een huis in de Colperstraat Den Bosch op de hoek Peperstraat en ¼ deel in een daarachter gelegen huis

Dirck en zijn vrouw hadden ½ en ¼ geërft van Peter Cleysken

R1175 F179 dd 11-3-1369  Ketelaars Bosch Protocol 1369 blz 101

Jan van Gemert zoon van Weyndelmoedis verwerft 8 mottoen en een halve last paling van Bruijstinus zoon van wijlen Jacobus genaamd Hacken soen van Gravia.

R1175, f 180v dd 20-3-1369 Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 115

Heer Gerlach van Ghemert, kanunnik in Aken, verpacht de hoeve Ten Bleckers in Erpe aan Fredericus zoon van Willelmus Hoernken voor 3 jaar.

R1175, f182v dd 5-4-1369 Ketelaars, Bosch Protocol 1369 blz 131

Jan van Ghemert zn w Jan vander Heze verkoopt erfpachten uit goederen te Heeswijk aan Theodericus de Yper priester t.b.v Marcelius van der …. (wolwever). De onderpanden aangekomen aan …gardis, dochter van Godefridus genaamd Lizen soen.

R1175, f185, dd 13-4-1369

Heer Emond van Ghemert, investiet van ‘s-Hertogenbosch.

R1175, f189v, dd 30-5-1369  Ketelaars, Bosch Protocol, 1369, blz 187

Theodericus van Ghemert verkoopt aan Volcquinus zoon van wijlen Amisius….. Amersfort een aantal cijnsen.

Elders (JT): Volcwijn Mijssen van Amersfort

R1175, f197 1-8-1369  Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 246

Arnt Claes van Rillaer(?) en Yda dt w Henrick van Ghemert hebben opgedragen aan Sophia nat dt w Lijsbeth Henrix van Ghemert (zuster van Yda voornoemd) en van Willem van Nuwelant, alle goederen geërft van voornoemde Liesbeth in Roesmalen en Nuwelant

R1175 f198 25-8-1369 Den Bosch;  Ketelaars, Bosch Protocol 1369, blz 253

Emont van Ghemert, zn w Thomas die Snyder van Sonne, weduwnaar van Jut Peter van Honssert (Houscot), verkoopt aan Rutger Pynne van Derenborch de helft van huis en erf in de Hinthamerstraat in Den Bosch aan een straat naar Porta Coeli. Jut voornoemd had die helft geërft van haar moeder Berta van Honsscot (Houscot).

Henrick Henricks van Batenborch doet ook afstand van die helft t.b.v. Rutger.

R1175 F203v dd 15-10-1369  Ketelaars Bosch Protocol 1369 blz 294

Jan van Gemert x Mechteld dt w Gerit Vos ontving 2 huizen in Den Bosch van Gisbertus de Spina, man van Agnes Gerrit Vos.

R1175, f208v anno 1369

heer Emont, investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch, broer van heer Gerlach

R1175 f208v en 209 dd 6-12-1369,  Ketelaars, Bosch Protocol 1369 blz 332

Jonkvrouw Katharina van Dinther dt w Wolter Spierinc van Dinther, non in het klooster Binderen te Helmond, krijgt lijfrenten van verschillende personen, o.a. van haar broers Johannes, Roelof, Dirk, schoonbroer Dirck van Ghemert x Sophia dt w Wouter Spirinc van Dynther.

Tevens erfdeling van de goederen van wijlen Arnoldus van Dinther. Dirk van Gemert krijgt o.a. de helft van drie molens in Bergeijk en een hoeve in Dinther. Uitgebreid omschreven, zie Ketelaars.

(zie verder ook N. van Dinther, Genealogie Van Dinther, blz 83; Daar ook op blz 86/87: Jan van Ghemert heeft later de helft van de molens in Bergeijk)

R1175, f214v dd24-1-1370

Lodekinus zoon van wijlen Johannes van Gemert van Zon.

R1175 f229v dd 28-6-1370  Ketelaars

…. zvw Henricus Rover van Ghemert droeg over aan Gerardus gnd Snellart zvw Gerardus van Hees, 3 pond 6 schelling erfcijns een helft te betalen met kerstmis en de andere helft met St Jan gaande uit een erf gnd de Wasselaer in Eirde in …. welke 3 pond en 6 schelling voornoemde wijlen Henricus Rover verwierf van Enghelberna de Pomerio …, en welke 3 pond 6 schelling transportant kreeg na overlijden van zijn vader voornoemde Henricus toen hij weduwnaar was.

R1175, f 239 23-9-1370 Ketelaars, 1370, blz 246

Joseph Baardsceerder (of barbier), man van Aleyt Henrick Leyte Godevart, verkoopt aan Emont van Ghemert, zn w Thomas die Snyder van Zonne, een huis en erf in Zonne en een stukje land aan de Dummecaetstraat aldaar en een hof aldaar.

Jan van Dyest, kremer, ziet af van vernadering

R1175, f245v 20-11-1370,  Ketelaars, Bosch Protocol 1370

Theodericus zn w Theodericus van Gemert droeg over aan Henricus de Penu (van den Kelre) en Johannes zn w Leonius van Erpe alle goederen die hij verkreeg na overlijden van Johannes van Ghemert, oom van voornoemde wijlen Theodericus van Ghemert, en van diens vrouw Margareta, en alle goederen die voornoemde Theodericus verwierf van zijn tante jonkvrouw Aleijdis van Ghemert weduwe van Willelmus van Ghoerle (?), uitgezonderd echter de goederen van voornoemde wijlen Johannes die voornoemde Theodericus thans bezit.

(opm JT: met Willelmus van Ghoerle wordt bedoeld Willem van Goor, man van Aleijd van Gemert)

R1175, f256v, dd 14-2-1371,  Ketelaars 1370, blz 49.

Theodericus, zoon van heer Gheerlacus Rover ridder en zijn broers Johannes en Arnoldus Rover beloofden aan Godefridus van Geldrop, zoon van wijlen Phillippus van Eyck 100 dobbel brabants mottoen.

R1175 f257v dd 1-3-1371  Ketelaars

Wellinus Ysebout de Asten, zijn zoon Theodericus en Theodericus de Ghemert zvw Ancelmus sartor (snijder) beloofden aan Johannes Bathenborch 400 plakmeeuwen met pinksteren as te betalen.

R1175 f262v dd 8-4-1371  Ketelaars

Johannes van Tricht zvw Henricus van Tricht droeg over aan Johannes van Ghemert zv Gertrudis de helft in een erfcijns van 10 groot die voornoemde wijlen Henricus beurde uit een hoeve van 12 morgen in Herpen ter plaatse Belien Ven tussen Petrus van Drueten enerzijds en Willelmus Eelkini anderzijds.

R1175 f267 dd 14-4-1371 en 17-5-1371  Ketelaars

Johannes van Ghemert zv Gertrudis

R1175 f277v dd 9-7-1371  Ketelaars

Goeswinus Cnode zvw Femija en Johannes de Beke carnifex (vleeshouwer) beloofden aan Johannes van Erpe tbv hr Emondus investitus van ’s-Hertogenbosch en Geerlacus de Ghemert kanunnik van Aken, 29 dobbel mottoon een helft met lichtmis en de andere helft met Pasen te betalen.

R1175 f289 dd 13-2-1372  Ketelaars

Hr Emond Rover ridder, hr Johannes de Tula en zijn broer Ghiselbert, kvw Ghisbertus …, en …. en Willelmus Coptiten, schoonzoons van voornoemde wijlen Ghisbertus, droegen over aan de klerk Adam tbv ….. ? een deel in 100 oude schilden, die ….. …mert zvw Johannes Elie, Henricus de Ghemert en Walterus, broers, …. …. beloofd hadden aan …. dekaan van Hilvarenbeek.

R1175 f295 dd 24-4-1372  Ketelaars

Mercelius zv Mercelius gnd Maech de Ghemert verkocht ….. in St Oedenrode aan zijn zoon voornoemde Ancelmus als huwelijksgeschenk gegeven, belast met een erfpacht.

Vanaf hier is de datering tamelijk vreemd. Volgens de aantekeningen zijn het folios van R1175.

f84 anno 1393

Jan van Ghemert, zn w Ghijb Wellens, x Liesbeth nat dt w Jan Henricss.

f113 ca 1394

Claes zn w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Swenelden soen krijgt een pacht in Wedart.

f143 ca 1396

Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vught St Peter en zijn broer Jan

f155 18-5-1396

Lodewijck zn w Hubrecht Jan Sweneldenzoon van Ghemert heeft opgedragen aan zijn zuster Katherijn het geld dat hem toekomt uit het deel van Willem Broechusen uit de bede die het land Brabant toegestaan had aan de hertogin

f157 anno 1396

Emont van Ghemert zn van Aelbrecht Buc van Lyt

R1176 (1376 – 1383)

F3v dd 24-10-1376  in Ketelaars

…. de Gemert deed iets met eenn erfpacht van 2 mud rogge bossche maat, die Cnode …. …. Van den Venne hem beloofden met St Andries te leveren.

F5 dd 6-11-1376  in Ketelaars

…. zvw Johannes zv Emondus de Gemert en zijn zwager …do van den Venne verkochten huis zonder ondergrond aan ? Batholomeus van Best.

Reconstructie JT:

Emont zvw Johannes zv Emondus de Gemert en zijn zwager Arnoldus van den Venne verkochten huis…etc. (het betreft leden van de familie Van Gemert van Vroonhoven)

F10 dd 5-12-1377  in Ketelaars, Bosch Protocol 1376, blz 45

Overdracht van goederen aan …. Van den Hanen …. die transportante kreeg na het overlijden van haar ouders en van Elisabeth in de dingbank van Gemert gelegen.

f34 anno 1377 Den Bosch

Gooswinus Moedel van de Steenweg droeg over aan Hubrecht van Ghemert, kaaskoper een deel van een huis en erf in Den Bosch.

F34v dd 17-9-1377  in Ketelaars, Bosch Protocol 1377, blz 140

Goeswinus Cnode man van Elizabeth dt w Willelmus de Goer(nere?) verkocht aan Gerardus de Uden het deel dat jkvr Aleijdis de Gemert w v voornoemde Willemus bezit in de gemeint van Gemert echter uitgezonderd 2 bunder land aldaar die behoren aan Johannes Maessoen en verder t.b.v. voornoemde Gooswinus uitgezonderd 3 bunder land aldaar strekkende met een eind aan een … geweer in de Aa en met het andere eind aan de weg genaamd Espendonkse Pad, en verder uitgezonderd de erven die voor vandaag in cijns of pacht werden uitgegeven.

De goederen van verkoper genaamd op Genen…. , en de goederen van de verkoper genaamd die hofstad Ten Hove in die dingbank van Gemert, resp. de pachters daarop mogen heide en turf steken en hun beesten en varend goed laten grazen op de beemden van Gemert. Dat recht behoort ook bij de goederen van de heren van Gemert, resp bij hun pachters.

F34v dd 17-9-1377  in Ketelaars, Bosch Protocol 1377, blz 141

Theodericus van Ghemert gaf uit aan Theodericus Kijevit zijn goederen genaamd het goed Op Dongen in Beek bij Aarle tussen erf genaamd die Langele… enerzijds en de gemeint anderzijds voor de cijnzen en thans voor een erfcijns van 10 oude schild geld van de koning van Frankrijk, een helft te betalen met kerstmis en de andere helft met St Jan voor het eerst met kerstmis over 1 jaar.

F87 namenindex

Claes en Dirck zoons van Dirck van Ghemert

R1176 f93v anno 1379

Emont zoon van Jan Roverszoon draagt al zijn goederen, die hem zijn aangekomen na de dood van Agnes zijn moeder en die hem nog zullen aankomen na de dood van Johannis zijn vader, over aan Adam van Mierd ten behoeve van Johannis, Theodericus, Henricus en Margareta, kinderen van de genoemde Jan Roverszoon.

Opmerking: de originele oorkonde is te vinden in het Deutsch Ordens Zentral Archiv in Wenen, oorkonde 2399 dd. 25 november 1379. Transcriptie in Gemertse Bronnen deel 12c.

f99v Gemert

ter plaatse Jans Sweneldensoens hoeve

Hubert van Ghemert

Art Michiels vander Heelderdonc

f107v Gemert

Liesbeth dt van Herman van Espdonc

Godschalk van Bladel

f118v Gemert

Jan(?) van Bynderen zn van Jan Mulder van Helmont

f130 anno 1379

Heer Gheerlach van Ghemert deken van St Odakerk in Rode

f131v Gemert

Ten Boer

Henrick Henricks vander Heze

Goyart Smit vanden Grave

R 1176 f141v Gemert

Liesbeth dt van Henrick, nat zn heer Thomas van Bakel, priester

R 1176 f152v 13-10-1380 Gemert

Dirck van Ghemert beurt een cijns van 25 aude schilden op lichtmis uit het goed te Esdonc in Ghemert. Hij geeft die cijns samen met andere cijnsen als huwelijksgift aan zijn schoonzoon Gooswijn Henrick Gooswijns Steenwech, man van Beel.

R 1176 fol 152v, zaterdag na St Denijs 1380 (regest F. Smulders)

Goeswijn Steenwech draagt op aan Goeswijn zoon van Henrick, zoon van voornoemde Goeswijn Steenwech, als huwelijksgift met zijn vrouw Bela, dochter van Diederick van Ghemert, zijn goederen in de parochie Bucstel. (last: cijnzen)

R 1176 f153 oktober 1380

Dirck van Ghemert draagt op aan Symon …. t.b.v. Andries van Uden een cijns van 37 aude groten, 6 hoenderen , één kapoen, 1 ½ pond was, ¼ pond was, 1/8 pond was op zondag na St Lambert uit woningen (mansiones) van de commendator van Ghemert in Ghemert.

Dirck had die cijns geërft van Jan van Ghemert en diens vrouw Margriet van Beke, oom van Dircks vader

f163 Gemert

Ten Boer

Henrick zn van Henrick van der Heze

f168 Gemert

Tielman Dircks Mulders van Vucht en zijn broer Gerard

(zie KADO regest 68, dd 27-9-1380)

f176v Gemert

Liesbeth dt van Ghevaert vander Heyden

Gielis van den Doren t.b.v. de arme zielen in ’t groot ziekengasthuis van Den Bosch

f192 Gemert

Marcelis en Dirck zoons van Ansem Snyders van Ghemert

Ansem en Gertruud kinderen van Willem zn van Ansem

f226 anno 1381

Jan van Ghemert man van Mechteld Gerit Vos, over pacht en cijns in Nysterle

f241 Gemert

Hubert van Ghemert

Art Michielis van der Heelderdonc

f249 Gemert

Wynric van Venloen, snijder, x Katelijn dt van Jan Wolf

Herman Katelinen

R 1176 mf7 D 02 f.261. Regest Ketelaars
Zaterdag 14-06-1382.
Henricus Vos soen de Berze verkocht aan Johannes Koc zvw Godefridus de Gemert een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een akker gnd die Boekt, in Oirschot, welke akker was van Theodericus Rover

f273 Gemert

Herman die Diet

Jan Rycouds vander Voert van Scijnle

f 293, 293v Gemert

Heer Ansem van Ghemert, priester, en zijn broers Jan en Henrick en Gerard

f306 Gemert

Liesbeth dt van Henrick vanden Hoernic, weduwe Art Zigheleer en zoon(?) Dirck

f312 Gemert

Dirck van Ghemert

Goossen Henrick Goossen Steenwech

f351v anno 1384 Gemert

’t goed Ten Hoeve

Dirck van Ghemert

Hilla Jonckers

Goossen Steenwech junior x Beel dt van Dirck

f354 Gemert

Tielman zn van Henrick Mulder van Vucht

R1177 (1382 – 1387)

R1177 (1382 – 1387) f9 dd 27-11-1382

Hubrecht van Lyeshout geeft als huwelijksgift aan zijn schoonzoon Michiel vander Espdonc, man van Met, een cijns van 5 pond op St Remys te betalen door Arnt vander Voert uit een huis, hof en erven aan gheen vorst Borgken in Beke bij Arle aan die Aa.

R1177 (1382 – 1387) f 22 en 64v

Heer Gheerlach van Gemert kapitteldeken in St Oedenrode

R1177 (1382 – 1387) f24v Gemert (regest Jan Timmers)

Jan Mulder zn w Henrick van Pontfyn en zijn zoon Henrick en Peter Boudeken Hoeft van Bynderen hebben verkocht aan Claes Spyerinc Meussoen een erfcijns van 4 oude schilden uit een kamp land van wijlen Henric Pontfijn te Gemert tussen het erf van Belya Snellarts aan de ene kant en het erf van Belya genaamd Groet Belya aan de andere kant, strekkende van de gemene weg tot aan het erf van de Commandeur van Ghemert en uit de gebouwen daarop staande. Verder uit een stuk land in Gemert tussen het erf van Arnt van Vucht en het erf van de Commandeur aan de ene kant en de gemeint aan de andere kant, en uit een erfpacht van 4 ½ mud rogge maat van Ghemert, die Peter Henricks betaalt uit een kamp land met zijn gebouwen in Gemert naast Lucas(?) van der Heyden en het erf van Jan Horters aan de ene kant en het erf van de Commandeur aan de andere kant. En uit een stuk land en weide tussen de Commandeur aen die Ghemunde en tussen het erf van Jan Wulfs en tussen het erf van Peter Sweneldensoen aan de andere kant. ……

Dirck Ansems soen van Ghemert …..

(toevoeging JT: In het hertogelijk leenboek voor Veghel van ca 1374 wordt vermeld: Boudewijn Willem Hoefszoon van Bynderen van Veghel.

R1177 (1382 – 1387) f50v dd 4-6-1383

Gerit zn van Jan van Ghemert heeft opgedragen aan zijn broers Jan, Emont, Geerlach, Hubrecht en zijn zuster Beel alle roerende en onroerende goederen erfelijk en haaflijke die hij zal erven van zijn ouders en andere personen

R1177 (1382 – 1387) f67v Gemert (regest Jan Timmers)

Jan die Visscher van Ghemert zn w Gheenman vanden Hoeve draagt erfelijk over

een erfpacht van 4 ½ mud rogge maat van Ghemert te betalen uit erven, huis en hof tussen … van Ghemert aan de ene kant en en het erf van Jan de Horter aan de andere kant en uit huis en hof van Mychael zoon van Belya Snellarts, gekocht van Peter zoon van Boudeken Hoet van Bynderen, … Jan, die het had van Peter. Hij draagt die erfpacht over aan Herman zoon van wijlen Peter van Waderle

R1177 (1382 – 1387) f 79 dd 7-1-1384

Jan van Ghemert, man van Mechteld dt w Gerit Vos, heeft opgedragen aan zijn kinderen Jan en Emont een hoeve in Nysterle, behalve enige erven.

Jan had die hoeve als huwelijksgift verkregen van zijn schoonvader

Bij een latere deling zal Jan Jans van Ghemert de helft der hoeve inbrengen. Emont zal de andere helft dan krijgen.

R1177 (1382 – 1387) f92v Gemert (regest Jan Timmers)

Peter zoon van Boudeken genaamd Hoet van Bynderen draagt op aan

Jan Molneer ten behoeve van Hadewich dochter van Jan en de natuurlijke kinderen van Peter en van Hadewich

…. twee mud rogge maat van Ghemert .. uit een erfpacht van 4 ½ mud rogge die Peter heeft uit huis en hof en erven in Gemert tussen het erf van Jan de Horter aan de ene kant en tussen de gemeint aan de andere kant

R1177 (1382 – 1387) f96v namenindex

Jan Jans van Gemert

R 1177 mf5 D 04 f.146. Regest Ketelaars

Donderdag 04-08-1384.
Petrus Heddens soen beloofde aan Johannes die Koc zvw Godefridus de Ghemert 20 mud rogge, maat van Oirschot, met pinksteren aanstaande in Oirschot te leveren.

R1177 (1382 – 1387) f148 anno 1384 Gemert (regest Jan Timmers)

Lijsbeth van Ghemert, begijn, verkoopt twee stukken land in Ghemert tussen het erf van Jan Braecman aan de ene kant en tussen het erf van Willem van Meyelsfoert aan de andere kant en het andere stuk tussen Jan Cnoeps aan de ene kant en tussen het erf van Dirk(?) van den Stribossche aan de andere kant. Verkoop aan Thomas zoon van wijlen Roelof van Blakenbroec.

R1177 (1382 – 1387) f103v en 157v namenindex

Emont Janssoen van Ghemert

R1177 (1382 – 1387) f153 namenindex

Jan van Gemert Gertrudensoen x Bertha dt w Jan die Gode van Langel

R1177 (1382 – 1387) f164v anno 1384 Gemert (regest Jan Timmers)

Liesbeth van Ghemert, begijn, verkoopt twee stukken land in Ghemert in gheen Goerswinckel; het ene tussen het erf van Dirk van Stribossche aan de ene kant en tussen het erf van de kinderen van der Espdonc aan de andere kant, het andere tussen het ef van Dirk van Stribossche

R1177 (1382 – 1387) f209v namenindex

Joffr Sophie weduwe Dirck van Gemert en haar zoon Dirck

R1177 (1382 – 1387) f214 dd 19-11-1385 Gemert

Jonkvrouw Sophie, weduwe Dirc Dircss van Ghemert, emancipeert haar zoon Dirck van Ghemert en geeft hem alle goederen, roerende en onroerende, die jonkvrouw Aleyt van Ghemert, weduwe van Willem van Goer, en jonkvrouw Beel, weduwe van Dirck van Ghemert, geërfd hadden van Jan van Ghemert, oom van Aleyt.

wijlen Dirck zn w Dirck van Ghemert voornoemd had de goederen verkregen van Aleyt en Beel.

Dirck van Ghemert belooft aan zijn moeder Sophie dat hij met voornoemde goederen niets zal doen noch verkopen of anderszins tenzij met goedvinden van Gooswijn Steenwech en zijn moeder Sophie; en dat hij die goederen op verzoek van Gooswijn Steenwech en Sophie zal teruggeven aan Sophie.

R1177 (1382 – 1387) f217v dd 5-1-1386

Henrick Jan Jan Fyssienzoon en Gerit Henrix Aleidenzoon verklaren dat Dirck zn w Dirck van Ghemert 6 weken en 3 dagen geweest is buiten huis en kost van zijn moeder Jonkvrouw Sophie na zijn emancipatie.

R1177 (1382 – 1387) f237

Jan die Koc zn w Godevart van Ghemert

R1177 (1382 – 1387) F245v namenindex

Jan van Gemert junior

R1177 (1382 – 1387) f250 Gemert

Bela dt van Boydeken Belen

Jan Willems van Rietfoert

R 1177 mf7 E 04 f.261. Regest Ketelaars
Donderdag 14-12-1385.
De broers Arnoldus, Rutgherus en Ghisbertus, kvw Arnoldus van der Braken, en Johannes Berijs, ev Katherina dvw voornoemde Arnoldus van der Braken, verkochten aan Johannes die Koc zvw Godefridus de Ghemert een erfpacht van 3 mud rogge, maat van Oirschot, met lichtmis in Oirschot te leveren, gaande uit een erfpacht van 4 mud rogge, maat van Oirschot, die Willelmus de Audehoven aan verkopers levert, gaande uit (1) een huis, tuin en aangelegen erfgoederen, in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen Jutta wv Henricus Arts enerzijds en Johannes van der Hostat anderzijds, (2) een stuk gnd dat Weeijn….., in Oirschot, ter plaatse gnd Spoordonk, tussen voornoemde Johannes van der Hostat enerzijds en Arnoldus zv Petrus ……. anderzijds.

R1177 (1382 – 1387) f277 dd 9-10-1382

Lijsbeth dt van Herman die Dyet geeft in erfpacht aan Gielis Leeuwe alle erven geërft van haar moeder Lijsbeth op Espdonc in de parochie Uden in het Land van Herpen om ½ mud rog Bossche maat op lichtmis.

R1177 (1382 – 1387) f294v dd 14-2-1383

Heer Gheerlach van Ghemert, kapitteldeken in Rode, verhuurt voor tien jaar vanaf St Jan aan Jan vanden Cloot en Adam van Mierd het schrijfambacht van de stad Den Bosch om 30 aude schilden jaarlijks te betalen half op Kerstmis, half op St Jan.

R1177 (1382 – 1387) f…. dd 9-7-1383

Dirck van Ghemert heeft opgedragen aan Gooswijn Henrick Gooswijn Steenwech een cijns van 40 schellingen en een cijnshoen welke Tielken van Ghemert hem betalen moet uit huis en hof etc waarin Tielken woont in Ghemert; en zijn deel in de gruit van Ghemert en zijn gemeint in Ghemert

R1177 (1382 – 1387) f320 dd 24-8-1383

Jan van Ghemert Gertrudenzoon geeft in erfpacht aan Dirck zn w Dirck Cox van Ghemert een huis, hof en aangelag in Ghemert ter plaatse genaamd Vondervoort en strekkende van een straat tot die Dorengrave om een mud rog Bosche maat op lichtmis (en de lasten: grondcijnsen)

Dirck belooft aan Jan 20 Brabantse dobbel te betalen Pasen a.s.

R1177 (1382 – 1387) f334v dd 8-1-1384

Claes van Kessel en anderen verklaren dat Jan en Emont, zonen van Jan van Ghemert, 6 weken en 3 dagen geweest zijn buiten huis en kost van hun vader na hun emancipatie

Jan en Emont huren zich in bij hun vader voor het a.s. jaar om bij hem in huis en in de kost te zijn. De huur hadden zij al betaald zoals hun vader verklaart

R1177 (1382 – 1387) f338v Gemert

Peter Boudeken Hoet verkoopt aan Leunis vanden Kelre een erfpacht van … mud rogge maat van Den Bosch te betalen uit een huis (mansus) in Ghemert tussen het erf van Jan de Horter aan de ene kant en de gemeint aan de andere kant

R1177 (1382 – 1387) f349 dd 10-3-1384

Herman vander Espendonc verkoopt aan zijn dochter Lijsbeth 1/6 deel van een camp op Espdonc in Bokel in de parochie Uden

R1177 (1382 – 1387) f351v anno 1384

Dirck van Ghemert bezit de hoeve tgoet Ten Hoeve in Ghemert

Hilla Jonckers

Goossen Steenwech junior x Beel dt van Dirck van Ghemert

R1177 (1382 – 1387) F367v namenindex

Dirck van Gemert die riemslegher zn w Ansem Maech

f377 anno 1387

Heer Emont van Ghemert(+) investiet van de kerken van Den Bosch.

R1178 1387-1390

f39v Gemert

Claes Henrick Margarden

Daniel Roesmont

F50v namenindex

Hubert van Ghemert Janssoen

f52v Gemert

Heer Arnt van Ghemert, priester, zn w Henrick die Snider

Jordaen zn w Art Jordens van Bruheze

f68v Gemert

Jan Rutten van Aarlebeke

f103 anno 1389 Gemert

Heer Arnt van Ghemert, priester, zn w Henrick die Snider.

R1178 (1387-1390) f106v  (Breugel)

Henrick, Dirck, Margriet kinderen wijlen Jan Rovers van Ghemert beloven aan Jan van Malsen ten behoeve van heer Adam van Berchen een geldbedrag ….

Jan van Breda zoon van wijlen Jan van den Dyke huis en hof in de parochie Breugel ter plaatse genaamd aen die Leec tussen erf naast Jan Hout… aan een kant en het erf van wijlen Cunegonde genaamd Coen van Breugel aan de andere kant.

Heilwig dochter Jan Roetart

Arnolda dochter van Johannes genaamd Han die Kelre

f117 anno 1389

Heer Gherlach van Ghemert, kapitteldeken in Rode

f152v

Lodewijck zn van Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldenzoon

F167v en f145 namenindex

Jan van Ghemert junior

f171 Gemert

Herbert Happe, zn van Henrick, x Kathelijn dt van Ansem vander Heelderdonc

f228v Gemert

Henrick zn van Art Snider

Goossen zn van Art Snider en zijn broer Henrick

F229 namenindex

Jan van Ghemert zoon van joffr Liesbeth dt van w Gerit van Eycke

f263 dd 27-6-1390 Gemert

Henrick die Wever en Peter Emontss. verklaren dat Jan en Wouter Spierinc, zonen van w Dirck van Ghemert, 6 weken en 3 dagen geweest zijn buiten huis en kost van hun moeder Jonkvrouw Sophie na hun emancipatie.

Jonkvrouw Sophie, dt van Wouter Spierinc van Dinther, weduwe van Dirck van Ghemert, geeft aan haar zoons Jan en Wouter Spierinc als emancipatiegift: zekere erven van wijlen Jan van Ghemert de Aude in het gericht Ghemert, waarvan Jonkvrouw Margriet van Meer, weduwe van voornoemde Jan, het vruchtgebruik heeft

F308v namenindex

Hubert van Gemert Sweneldensoen

f321v Gemert

Goossen Cnode zn van Geerling

Roelof die Scoemaker

f366 Gemert

Jan zn van Willem van Rietfoert en zijn zoon Willem

Jan Stoppelman

f381 dd 6-5-1390

Andries Arnt Lemkens heeft opgedragen aan Michiel vander Espdonc 2/3 deel van een hoeve van wijlen Henrick die Rode van Erpe, op Buekel in de parochie Uden.

Andries had 1/3 gekregen van Willem Henrix die Rode en 1/3 van Gooswijn Henrix die Rode

f381 dd 6-5-1390

Jan Henrix die Rode heeft opgedragen aan Mychiel vander Espdonc 1/3 deel geërft van zijn ouders in voornoemde hoeve op Buekel

Mychiel belooft aan Andries Arnt Lemkens een pacht van 3 mud rog Bossche maat op lichtmis uit voornoemde hoeve alsmede uit een mudzaad rogland in Buekel en uit 1/8 deel geërfd van ouders in het goet Espdonc in het gericht van Ghemert.

Mychiel belooft aan Jan Henrix die Rode een pacht van 2 mud rog Bossche maat op lichtmis uit voornoemde onderpanden.

Mychiel belooft aan Andries Arnt Lemkens 77 Gelrese gulden te betalen half op kerstmis a.s. en half op aswoensdag a.s.

Mychiel belooft aan Jan Henrix die Rode 25 Gelrese gulden te betalen als voer.

R1179 1390-1394

F10 anno 1390

Heer Gerlach van Ghemert, kapitteldeken van van Rode

F106 Gemert

Die Mortel

Corstiaen Art Ghiben

Lambert van Kessel

F112 Gemert

Jan Maessoen van Ghemert

Willem van Laervenne

F155 Gemert

Emont(?) nat zn w Dirck van Ghemert

F207 anno 1391

Hubrecht van Ghemert en zijn zuster Beel hadden een erf in Den Bosch, Hinthamerstraat gelegateerd verkregen van heer Gerlach van Ghemert, kapitteldeken van Rode

F207 namenindex stad

Beel dt Jan van Ghemert

F241v Gemert

Jan Stoffelman

Dirck van Haenle Evertssoen

F256 anno 1391

Heer Arnt van Ghemert heeft nat kinderen bij Liesbeth Yevendochter. Krijgt land in Scijnle.

F296 Gemert

Jan die Groeve

F 366 dd 27-3-1392

Mr Gerlach zn w Jan van Gemert heeft opgedragen aan zijn broers Jan en Hubrecht ten behoeve van hen en van jonkvrouw Mabelia, weduwe van Leunis van Langvelt, alle goederen die hij geërfd had van zijn ouders.

Mr Gerlach machtigt zijn broers Jan en Hubrecht en Mabelia voornoemd om te manen etc.

F431 Gemert

Dirck zn van Ansem die maech van Ghemert

F464 Gemert

Dirck zn van Ansem die maech van Ghemert

Jan van den Broec

F569 Gemert

Jan Loyve van Ghemert

Henrick Scoemaker van Ghemert

F629 dd 3-12-1392

Willem Zoetart, man van Beel dt w Jan van Ghemert verkoopt de helft van een woning in Den Bosch, Hinthamerstraat aan zijn schoonbroer Hubrecht zn w Jan van Ghemert. Heer Gerlach van Ghemert deken van Rode had die woning in zijn testament vermaakt aan zijn nicht Beel voornoemd.

F649 anno 1393

Claes zn van Hubrecht van Ghemert Zwenelden zoen

F678 en 679 namenindex

Henrick en Jan kinderen Jan van Ghemert x Agatha dt Bertout Art Yewijns

F744 namenindex

Gertruud wed Hubert van Gemert en haar zoon Lodewijck

F753 anno 1394 namenindex stad

Hubrecht van Ghemert zn w Jan van Ghemert zn w Jan Elias (Eelkens)

F754 anno 1394

Lodewijck zn w Hubrecht zn w Jan Zwenelden zoen van Ghemert

Katherijn zuster van voornoemde Lodewijck

F 756

Claes zn w Hubrecht Jan Zweneldenzoen van Ghemert

R 1179 f766 dd 13-8-1394

Emont zn w Jan Rover van Ghemert geeft in erfpacht aan Bernier en Jan kinderen w Willem Berniers alle erven die hij Emont geërfd heeft van zijn broers Jan en Henrick en van zijn zuster Margriet in het gericht Ghemert om 4 mud Erpse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen.

R1180 1393 – 1396

F1 Gemert

Sophie weduwe Dirck van Ghemert, zuster van Roelof van Dinther

F6 Gemert

Tielman zn w Dierck Mulder van Vucht

R1180 1391-1396 f11 Gemert

Jan zoon van wijlen Henrick Pelser van Ghemert, gehuwd met Liesbeth dt w Henrick nat zn w Heer Thomas van Bakel

een erfpacht van 2 mud en 3 lopense rogge maat van Gemert

Aan Marcelis Artssoen van Gemert

Uit goederen te Gemert: huis en hof tussen Ard Wener? en de gemene weg en uit goederen tusssen de kinderen van wijlen Fye Vogel en Jan zoon van wijlen Henric van Gemert en uit een stuk land gelegen in de Paessche Hoeve tussen erf van de commandeur van Gemert en het erf van de kinderen van Fye Vogel en uit een kamp genaamd de nieuwe Heycamp tussen Arnt Berch enerzijds en Jan Wautgherssoen anderzijds, en uit …  op de Deeldonc tussen Claes (of Michiel?) Snijder enerzijds en Jan Volkart en de kinderen van Peter Berchs anderzijds ….. Henric Henrics .. Rutger van Erp …. etc.

Tekst:

Johannes filius quondam Henrici dicti Pelser de Ghemert maritus filia? Elizabeth sue uxore filie quondam Henrici filii naturalis olim domini Thome de Bakel … et dicti Elizabeth …… …..cum tutore hereditarie pactione duobus modiorum et tri… lop siliginis mensure de Ghemert et ante… … Mercelis Artssoen van Gemert premissit se datum et solv… dicti Elizabeth hereditarie pactione … Ghemert … ex … …. Infra jurisdictione de Ghemert ….  .. vindelicet ex domo et orto et … situ ibidem inter hereditate Ard dicti Wener?? ex uno et inter communis platea ex alio. item ex lopinata …  ….. sita …. … hereditate liberi quondam Fye dicta Vogel ex uno inter Johannis filius quondam Henricus de Gemert ex alio et ex petia terre sita in loco dictus die Paessche Hoeve inter hereditate commendatori de Ghemert ex uno et inter hereditarie liberi quondam Fye Vogel ex alio fine item ex campo dicti die nuwe Hey camp sita inter hereditarie Arnoldi dicta Berch ex uno inter hereditarie Johanni dicti Wautgherssoen ex alio atque ex .. sito predicto ad locum dictum die Deeldonc inter hereditarie Nycholai (Mychelis?) Sartor ex uno inter hereditarie Johanni dicti Volkart et liberi Petri dicti Berchs ex alio ….. hereditarie Henric Henrici filio …. Rutgheri de Erpe supportavit cum ….. etc.

F71 namenindex

Claes Huberts van Gemert Sweneldensoen

F146 Gemert

Henrick van Eycke, timmerman, x Liesbeth dt w Art Zegheleer

F160 anno 1394

Michiel vander Espdonck x Mechteld dt w Hubrecht van Lyeshout, Beke bij Arle

F169

Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht

R1180 f183 Gemert

Jan vanden Hoerinc, kaarsmaker, zn w Henrick vanden Hoernic Offerssoen, priester ten behoeve van Katherina Stofkini en Peter kinderen van Peter zoon van wijlen Lambertus Stevens (Stoven?) soen …… zoon wijlen Offer genaamd Offer zoon van genoemde wijlen Henricus van den Hoernic …… etc ….

erfelijke pacht uit een stuk land in Gemert ter plaatse genaamd in de Campen tussen erf van Dirk van Loeken .. aan een kant Dirk genaamd Puthefine …. Elisabeth …..  ….. Jan van den Hoernic. …..

F198 Gemert

Dirck, Gerit en Liesbeth nat kinderen van Herman Dirck die Moelner van Vucht

Jan Machielssoen

F205

Gheerlach nat zn w heer Emont van Ghemert, investiet van Orthen en Den Bosch

R1180 f220 Gemert

Jan van Ghemert in afwezigheid van Bernier en Jan, broers, zoons van wijlen Willem Bernierssoen van Erpe … erven in Gemert  …… voorheen van Emond zoon van wijlen Jan Roverssoen …… ….

F318 Gemert

Dirck van Ghemert zn w Dirck

F332 Gemert

Dirck van Ghemert

F351 anno 1395

Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht st Peter, broer van Jan van Ghemert

F351 anno 1395

Gerit Vos was een grootvader van Jan van Ghemert en Mr Gherlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter, gebroeders

F352

Gerit Vos grootvader van Gherlach en Jan

F359 namenindex

Jan, Kathrijn en Lijsbeth, kinderen van Jan Koc zn w Godevart van Ghemert

F380 dd 26-11-1395 Gemert

Henrick van der Espdonck heeft opgedragen aan zijn broer Claes al zijn erven in de dingbanc van Ghemert. Last: grondcijns.

F390 Gemert

Claus zn van Claes Noet van Ghemert en zijn broer Jan

F395, 396 Gemert

Truda, dt w Gerit Graets

Dirck zn van Jan nat zn w Roelof Rover Broechoven, investiet van Erp

F414 namenindex

Meeus zn w Jan van Ghemert

F544 Gemert

Dirck zn van Dirck van Ghemert

F547 anno 1396

Heer Gerlach, Jan en Hubrecht zonen w Jan van Ghemert

Willem Zoetart x jonkvrouw Beel dt w Jan van Ghemert

Heer Gherlach van Ghemert(+)

Heer Emont van Ghemert(+)

Jonkvrouw Mabelia hun zuster (+)

Broers en zuster van voornoemde Jan van Ghemert.

F604 namenindex

Claes, Jan en Katelijn kinderen van w Hubert van Ghemert Jan Sweneldensoen

F613

Jan, Wouter Spyerink en Goyart zonen van w Dirck van Ghemert

Gooswijn Steenwech x jonkvrouw Beel dt w Dirck van Ghemert voorn.

Dirck zn w Dirck van Ghemert voorn. X Lijsbeth Jan van Cranenborch nat zn w heer Dirck van Huerne, heer van Perewys en Duffel.

F613 anno 1396 (huwelijk?)

Dirck zn w Dirck van Ghemert x Lijsbeth dt van Jan van Cranenborch (nat zn w heer Dirck van Huerne) x Margriet Henrick Stakenborch

Jan, Wouter Spyerinc, Goyart en Dirck zonen w Dirck van Ghemert x Sophie dt w Wouter Spyerinc van Dynther

En hun zwager Gooswijn Steenwech x Beel dt w Dirck van Ghemert voornoemd.

F646 Gemert

Gerit nat zn van Herman Moelneer van Vucht

F672 Gemert

Gerit nat zn w Herman van Vucht

Liesbeth dt w Ghevaert van der Heijden

F676 Gemert

Gerit nat zn w Herman Mulders van Vucht

F747

Dirck zn van Dirck van Ghemert

X Liesbeth dt Jan van Cranenborch, nat zn w Dirk van Horne heer van Perweijs en Duffel

F760 dd 18-2-1397

Jan Koc van Ghemert (zn w Goyart) emancipeert zijn kinderen Jan en Katrijn

De vrouw van Jan Koc was Heylwich (volgens f701)

R 1181 1397 – 1399

F12v anno 1397

Gheerlach nat zn w heer Emont van Ghemert, investiet der kerken van Orthen en Den Bosch

F22 namenindex

Mr Geerling, Jan en Hubert zoons van w Jan van Ghemert zoon wijlen Jan Eelkens (Elyen)

F120v anno 1398

Jan van Ghemert x jonkvrouw Mechteld dt w heer Henrick van Werthusen x vrouwe Ermgart

F152v Gemert

Wouter nat zn van Jan Luwe en zijn nat kinderen van Luytgard Helenendochter

Goossen van Eelikem

F153 anno 1399 namenindex

Emont van Ghemert (zn van Aelbrecht Buc van Lyt) x Lijsbeth dt w Marcelis vander Oo

F159 Gemert

Peter zn van Jan Mannartszn

Peter Roelof Mannarts

F183 Gemert

Dirck(?) nat zn van Herman Moelneer van Vucht en Herman zijn nat broer

F184v Gemert

Albert Buc van Lyt

Hubert van Ghemert

Heer Gheerling van Ghemert

F198v Gemert

Dirck nat zn van Herman Mulders (van Vucht), zn van Dirck

Henrick zn van Jan Guedens (misschien Jan Quedens?JT)

F231v dd 17-7-1399

Wouter Spyerink en Goyart zonen van w Dirck van Ghemert en hun schoonbroer Gooswijn Steenwech, man van Beel Dirx van Ghemert, doen t.b.v. de abt en het klooster van Epternaken afstand van de tiend (toebehorend aan Epternaken) in Ghemert (rijdende tegen een tiend van de commendeur aldaar)

F231v Gemert

Goossen Steenwech x joffr Beel dt w Dirck van Ghemert (zie Bakel)

F292

Hubrecht van Ghemert (zn w Jan van Ghemert en Mechteld) x Margriet dt w Arnt Heyme

Heer Gherlach van Ghemert (broer van Hubrecht voornoemd) zn w Jan van Ghemert x Mechteld Gerit Vosse

R1182 1400 – 1401

F2v Gemert

Peter zn wijlenJan Mannart

Lambert Henrickssn die Lang

Espdonc

F29 anno 1400

Mr Gheerlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter, en zijn broer Hubrecht zonen van w Jan van Ghemert zn w jonkvrouw Beel van Ghemert, weduwe van Jan Elyen.

Jan van Ghemert voornoemd was getrouwd met Mechteld Gerit Vosse.

Willem Zoetart x jonkvrouw Beel dt w Jan van Ghemert voornoemd beuren 20 pond payment uit het goed Ten Bleckers in Erpe.

Juffrouw Heylwich van Ghemert (tante van Mr Gherlach en Hubrecht) is kloosterlinge in St Gerlachsklooster in het land van Valkenborch.

F29v

Hubrecht zn w Jan van Ghemert zn w Jan zn w Elyas.

Elyas was gewantsnijder en poorter van Den Bosch

F30 dd 15-4-1400

Heer Jan van Berlaer, heer van Helmont en Keerberch, ridder, verkoopt aan Hubrecht van Ghemert tgoet Ter Borch in Dynther.

Jan Dirx van Ghemert ziet af van vernadering.

F53v Gemert

Liesbeth nat dt van Herman die Moelneer van Vucht en Liesbeth dt w Ghevert vander Heyden

F360v Gemert

Goossen Cnode (zn van Geerling) x Liesbeth dt w Willem van Werrenberch

Willem van Ryetvoert Jan Engellenzoon

F423v Gemert

Claes zn w Claes Snijders van Ghemert

Hilla dt w Jan van Loefvenne

F444v Gemert

Aen den Mortel

Jan Peterssn x Aleyt dt w Dirck Tielensoen

Jan zn w Henrick Wever van Espendonck

R1183 1402 – 1403

F74v en 75

Hubert van Ghemert (verkoopt ?) een erfpacht van 2 mud rogge maat van Den Bosch aan Emond zn wijlen Jan zoon van w Emond van Gemert en Arnt van der Venne …..aan heer Gheerlacus van Ghemert

Albert Buc van Lyt

Hubertus nat zn wijlen Arnold van Ghemert

Alart Driessen

F76v

Hubert van Gemert zn van w. Jan van Gemert zn van w Jan zoon van Elyas Pannicida

Over huis op de dijk naar Hinthameren, dat van Nicolaas Sartoris (Snijder) was.

F76

Hubert van Gemert zn van w. Jan van Gemert (ab code) Jan van Gemert en wijlen Mechteld zijn vrouw dt w Gerit Vosse

F108 dd 23-10-1402

Jan van Ghemert emancipeert zijn zoon Gherlach

F109v Gemert

Twee mud rogge maat van Gemert te leveren uit (een weide ?) in Gemert ter plaatse Heelderdonc

Herman en Liesbeth kinderen van Herman Mulder van Vucht

Dirk Gerits en Johan Machielszoon van Ghemert

F113v Gemert

Herman nat zn w Herman Moelneer van Vucht

erfpacht van twee mud rogge maat van Gemert uit een wei ter plaatse Ter Heelderdonc, welke wei behoort tot Dirk Gerits en Elisabeth zijn zuster, natuurlijke kinderen van wijlen Herman Molner.

Nog een erfpacht aan Elisabeth dochter van wijlen Gevardus van der Heyden uit een huis tussen Henric zoon wijlen Jan genaamd Quedenssoen en de straat en de Rijt en het erf van Henrick Smeeds

Nog meer erfpachten zijn vermeld

Dirk nat zn w Herman

F113v Gemert

Jan Voet (zn w Jan Voet van Hedichusen) x Liesbeth nat dt w Herman Moelneer van Vucht

Over de erfpacht van twee mud uit een wei op de Heelderdonc

F114 anno 1403

Mr Gerlach van Ghemert (broer van Jan) investiet van Vucht St Peter

F148v dd 29-5-1404

Dirck zn w Dirck van Ghemert verkoopt aan zijn broer Goyart van Ghemert een pacht van 4 mud rog Gemertse maat op lichtmis uit ¼ deel (van Dirck) van de hoeve het Hofgoet van wijlen voornoemde Dirck in de parochie Bakel in het domein Ghemert.

R1183 1402-1403 f160v 10 sept 1403

Jan van Ghemert (heeft) alle erfgoederen, die Bernyer en Jan broers en kinderen van wijlen Willem Bernierszoon van Erpe verworven hadden van Emont zoon van wijlen Jan Roverszoon gelegen in de jurisdictie van Gemert en welke erfgoederen genoemde Jan van Ghemert bij wijze van aflossing had verworven en welke goederen waren overgedragen door Dirk zoon van genoemde wijlen Jan Rovers soen, heeft beloofd en aangeboden alle ….?

R1183 f166v stad Den Bosch

Emont zn van Dirck Rover zn w Heer Emont Rover ridder en van w joffr Connegont nat dt w heer Jan van Arkel, bisschop van Luik

Emont zn van Dirck Rover, zn w heer Emont, ridder, wordt later lid van de Duitse Orde.

Aantekening gegevens van Hans Vogels: Dirck Rover was de oudste zoon van heer Emont Rover (+<1384) en Aleijt van Vlokhoven (gehuwd ca 1350 en eerder weduwe (met zoon Arnt) van Jacob van Gheel). De andere kinderen waren: Emont, Arnt, Geerling, Aleijt x Jan mr Wolfert van Ghiessen, Hillegond, non in Hooydonk.

Dirck Rover (+<1413) huwde (1) voor 1380 joffr Elisabeth van Erpe-Keeldonc, alias van Rijsingen (weduwe zonder kinderen van Jan van der Straten), dt van Leunis van Erpe-Keeldonc en Agnes van Rijsingen. Huwde (2) ca 1385/1388 joffr Connegont nat dt heer Jan van Arkel; huwde (3) (huwelijks voorwaarden 1392) joffr Beatrijs van Tuijl (+>1415) dt van heer Gijsbrecht van Tuijl, ridder, en Beatrijs Engelbert Ludinc van Dijck.

Kinderen uit (2): Emont Rover, geb uiterlijk 1389, vermeld vanaf 1403 dus dan minimaal 14 jaar.

Kinderen uit (3): Dirk, Gijsbert, Adriana, Willem, Geerling, Lijsbet

F168v Gemert

Goossen zn w Geerling Cnode verkoopt aan Geerling nat zn Geerling Cnode een cijns(?) (gespecificeerd) uit een stuk land in Gemert genaamd deVorst tussen het erf van de Heren van Gemert aan de ene kant en de woning van Dirk van Gemert en zijn broers aan de andere kant en uit een stuk land genaamd de Hoernicken in Gemert tussen de gemeynt van Beek aan de ene kant en tussen de gemene weide van Gemert aan de andere kant. Goosen had het van Dirck van Ghemert

F262 anno 1404

Hubrecht van Ghemert x Margriet dt w Arnt Heyme.

F368v Gemert

Henrick van Ghemert zn w Jan van de Mortel

Leunis vander Buxbruggen x Hilla dt w Lambert Zannen en kinderen

Jan vander Hautart

R 1184 1404 – 1405

f8v anno 1404

Claes zn w Hubrecht Jan Zweneldensoen van Ghemert

X Katherijn nat dt heer Goossen vander Aa, ridder

F34 dd 8-1-1405

Goyart Hermanssn van Os doet t.b.v. Goyart van Ghemert, man van Katherijn Hermanss van Os (zuster van Goyart voornoemd), afstand van alle erfelijke goederen en erven van wijlen zijn vader Hermen, maar hij houdt alleen aan zich de hoeve tgoet Te Herentham in Hauthem te St Oedenrode.

Goyart van Ghemert, man van Katherijn Herman van Os, doet t.b.v. Goyart Hermans van Os afstand van de hoeve tgoet Te Herentham voornoemd.

F102 anno 1405

Gooswijn Cnode zoon van wijlen Geerling verkoopt in Gemert, beemd Hacsbuerne (Hartsbuenre) tussen erf “die Hornicken” en water die Ruysp en strekkende aan Polbeemd aan Jan en Lambert broers, kinderen van Henric Lange

Hadewich zuster van wijlen Henrick

F141v

Katherijn dt van Jan Koc zn w Goyart van Ghemert. Goederen in Oirschot.

f 208 Gemert

Jan Voet x Liesbeth nat dt w Herman zn Dirck Moelneer van Vucht.

F237 Gemert

Goossen Steenwech en zijn schoonzoon Jan Heyme x joffr Sophie dt van Goossen

F237 Gemert

Dirck van Ghemert had vroeger opgedragen aan zijn schoonzoon Goossen Steenwech zn van Henrick Goossen Steenwech x Beel dt van Dirck van Ghemert en joffr Sophie, een cijns van 25 aude schilden op lichtmis uit het goed “Esdonc” in het gericht Ghemert.

F237 Gemert

Dirck, Jan en Wouter Spierinc en Goyart zoons van w Dirck van Ghemert x Sophie dt w Wouter Spierinc van Dinther, hadden aan Gooswijn Steenwech beloofd een cijns van 2 aude schilden op lichtmis uit het Hofgoed in het gericht van Ghemert voor de brug.

R1184 f.237 12 december 1405
Gooswijn Steenwech heeft opgedragen aan zijn schoonzoon Jan Arnts Heijme, man van jonkvrouw Sophie Steenwech, als huwelijksgift een cijns van 25 oude schilden uit het goed te Esdonc in Ghemert;
Een cijns van 2 oude schilden uit het hofgoed te Ghemert;
En een hoeve in Udenhout en 24 buunder hei en moer bij Loen,.
(Mechtelt Jacop Coptiten had die hoeve en hei en moer verkregen bij een deling)

F255 Gemert

Jan vanden Vive eycken nat zn van Jan vanden Vive eycken

F255v anno 1406 Gemert

Goyart van Ghemert zn w Dirck verkoopt aan Dirk van Geldrop, natuurlijke zoon van wijlen Godefridus van Geldrop een erfpacht van 5 mud maat van Gemert uit het huis en hof genaamd tgoet Ten Walde in Ghemert. Hij had die geërfd van zijn vader Dirck

F351v dd 12-6-1406

Heer Dirck van Ghemert, priester, en juffr Geertruyt, zuster in het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch, kinderen van wijlen Jan van Ghemert, dienaar van Ghevart van Eyndove, geven een erfcijns aan Jan die Schye, lakenscheerder, een huis in Den Bosch om 3 pond payment.

R1185 1406-1407

f35v Gemert

Ghemert, land ter plaetse geheyten Die Vorst, land Die Hornicken van Dirck van Ghemert

Goossen zn w Geerlinc Cnode

Geerling nat zn w Geerling Cnode

Goossen zn w Geerlinc Cnode … 400 oude scilden …. van en uit een stuk land in de jurisdictie van Ghemert ter plaatse genaamd de Vorst tussen het erf van de Heren van Ghemert aan de ene zijde en …. erven van Dirk van Ghemert aan een eind en het andere en van en uit een stuk land genaamd die Hornicken gelegen (aldaer) tussen de gemeynt van Beke aan een en tussen de gemene beemden van Gemert aan de andere. ….. Gerlacus natuurlijke zoon van wijlen Gerlacus Cnode …  ….. …. Johannes Belen soen …. …. ….

F36

Katherijn dt w Jan Koc van Ghemert

F36v dd 2-3-1407

Hubrecht van Ghemert heeft opgedragen aan heer Gerlach, priester, nat zn w heer Emont, al zijn beesten en varende goede en al zijn roerende en haaflijke goederen.

F 87v dd 3-1-1407

Goyart zn w Dirc van Ghemert verkoopt aan Dirck nat zn w Goyart van Geldrop: de hoeve “tgoet Ten Waude” in Ghemert ter plaatse genaamd die Vordyne tussen Wautgher van Eenswinckel aan de ene kant en tussen de gemeynt van Gemert aan de andere kant, strekkende van de Heren van Gemert tot aan de gemene weg ook genaamd de Vordyne

(pachter is Willem vander Waude), behalve 1 ½ bunder beemd in die gemeijn Beemde, ½ lopense land in Die Hage (welke stukken Goyart aan zich houdt). Lasten: een zeynde van 3 steen vlas tot hekelen bereid, 12 pond boter en 90 eieren aan Goyart op Pinksteren; 7 kapoenen op aschwoensdag aan Goyart; 6 jonge kapoenen opfokken, die Goyart zal leveren en op Pasen af te leveren; grondcijns: 10 pond payment; 6 mud rog

F88

De koper heeft de koopsom voldaan

F122v anno 1407

Goyart van Ghemert x Katherijn dt w Herman zn w Godevart van Os, ridder, verkoopt landerijen in Os

F130v namenindex

Heer Geerling van Gemert, priester, nat zn van w heer Emond van Ghemert

F133

Jan zn w Michiel van Espendonc x Met dt w Hubrecht van Lyeshout

F149v Gemert

Ghemert, hoeve tgoet Ten Hoeve vroeger van Dirck van Ghemert. Dirck verkocht daaruit aan Hilla Jonckers een cijns van 5 pond payment.

Willem zn w Jan vander Werde en Christien dt w Hilla Jonkers

Staes van Hedichusen

Jan vanden Kelre

t.b.v. Jan Monyns en Aleydis de Colona, gasthuis Den Bosch

Den Bosch ter plaatse Papenhulst

R 1185 fol 162  30 juni 1407 (regest F. Smulders)

Jan, natuurlijke zoon van wijlen heer Willem, heer van Bucstel, maakt bezwaren tegen verkopingen, vervreemdingen en verbindingen, gedaan door Goyart Herman heer Godewarts van Os en diens schoonbroer Goyaert van Ghemert, met hun goederen.

f171

heer Dirck priester en joffr Geertruud non in het gasthuis kinderen van w Jan van Ghemert

f191 namenindex stad

Henrick van Ghemert dienaar (famula) van Goossen Steenwech over een kamer in Den Bosch

f223v, 224 dd 25-10-1407 Gemert

Dirck van Ghemert verkoopt aan Jan van Ghemert een cijns van 100 Brabants dobbel mottoen op allerheiligen uit het Hoeghehuys in Ghemert en uit een hoeve gelegen voor voornoemd huis aldaar en uit een windmolen in Maren alsmede uit een rente van 50 Rijnsgulden, die Dirck beurt uit de heerlijkheid Herlaer.

F259 anno 1408

Goyart zn w Dirck van Ghemert x Katgerijn dt w Herman van Os verkoopt een hofstad in Oss

F309v anno 1408

Heer Gerlach, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, heer Emont was investiet van de kerken van Orthen en Den Bosch.

R1185 f425v

Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan van den Mortel

Al(art?) genaamd Wavernay

R1185 f430v dd 1-9-1408

Jan van Ghemert zn w Jan Henrickssn van Ghemert heeft opgedragen aan Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan vanden Mortel, de helft in alle beesten, paarden, schapen en varkens op de hoeve Ter Kemenaden van het klooster Bynderen in Helmont.

Jan zal dat vee houden te scettingen recht (ad jus stabilitionis) totdat Dirck daarvan 169 franse kronen ontvangen heeft. Daarna zal die helft toebehoren half aan Jan en half aan Dirck.

F439v

Albert Buc van Lyth

wijlen Willem van Beest

Milheeze

Emont van Ghemert, zn van Aelbrecht Buc van Lyt, man van Lijsbeth dt w Marcelis vander Oo

F441 Gemert

Wouter zn w Wouter Coolen van Oirle, momber over joffr Henrickske dt w Henrick Coc van Ghemert

Heer Jan van Brakel, ridder

R1186 1408 – 1409

f60 Gemert

Geerling nat zn w Geerling Cnode

Henrick vander Over

t.b.v. het Klaren klooster

f69 anno 1409

Heer Dirck van Ghemert, priester, zn w Jan van Ghemert Gertrudensoen en zijn zuster Jonkvrouw Geertruyt dt w Jan van Ghemert voornoemd, kloosterlinge van het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch

Zie St Oedenrode

F76 St Michielsgestel

Een cijns uit de heerlijkheid van Herlaer en uit alle goed van wijlen heer Willem, heer van Perweijs en Duffel in Gestel en Gemonde

Dirck zn w Dirck van Ghemert x Lijsbeth dt w Jan van Cranenborch nat zn w heer Dirck van Hoerne heer van Pereweys en Duffel.

Claes Steenwech

F82v

Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, priester.

F108 dd 15-3-1409

Jan zn w Michiel van Espdonc en zijn broer Hubrecht geven aan hun tante Aef van Espdonc hun deel in de goederen van Henrick van Espdonc (broer van hun vader Michiel)

F121v namenindex

Emond van Ghemert Emontssoen

f138 Gemert

Willem Goossen Cnodensoen verkoopt erfelijk aan Jan van Gemert zoon van wijlen Dirk cijns van ….. Brabantse dobbel  ….. uit het goed Te Kyeboem gelegen te Gemert en uit …. ……

F224 en 294 en 384v namenindex

Geerling van Ghemert Janssoen

F342 dd maart 1410

Hubrecht zn w Michiel van Espdonc geeft in erfpacht aan zijn broer Jan (die reeds ¼ deel bezit) een ¼ deel van “Des Roden Hoeve” in de parochie Uden ter plaatse geheten Boekel; en een ¼ deel van een buunder beemd aldaar om 5 lopen rog Bossche maat op lichtmis en de lasten.

F370, 370v Gemert

Art die Olyslegher van Ghemert en zijn zoon Jan

Levering van 20 kapoenen, 6 jaar lang, aan Claes zn w Goossen Steenwech

F406v dd 5-6-1410 Gemert

Jan (nat zn w Jan vanden Vive eycken van Aerle) x Aleyt dt Emond des Richters, heeft opgedragen aan Emond van Ghemert zn w Emond nat zn w Dirck van Ghemert.een kamp “dbesellaer” in de dingbanc van Ghemert naast een erf van wijlen Jan Carle aan de ene kant en … aan de andere kant, strekkende van het erf van Jan Hysbergen (?) tot aan de gemene weg;

alsmede 1 ½ mud rog Ghemertse maat op lichtmis uit het erf “dbesellaer” in de dingbanc van Ghemert … binnen zijn palen en naast erf Heylwich van V…

Henrick Jan Quedens moest die pacht betalen aan Jan vanden Vive Eycken

F414

Philip zoon wijlen Hartman van Grotel heeft erfelijk verkocht aan Willem zoon van wijlen Jan genaamd Arntmanssoen van Helmond een erfelijke pacht van … maat van Mierlo  …hoeve Diepenbroec,

F414 Gemert

Hubert nat zn w Emond van Ghemert geeft aan Jan Bruyne 8 mud rog, maat van Den Bosch, nl de opbrengst van eerstvolgende vier jaar van een pacht van 2 mud rogge op St Andries uit het goed Ter Kemenade in Ghemert.

Emont van Ghemert had die pacht als huwelijksgift gegeven aan voornoemde Hubrecht en diens vrouw Margriet, de weduwe van Jan Spronc

R1187 1410-1411

f7 Gemert

Goossen zn w Goossen Steenwech x Artke dt w Art Rover Boest (zie Rosmalen)

f65 dd 5-2-1411

Goyart zn w Dirck van Ghemert draagt op aan Jan van Ryxtel zn w Jan Kemerlinc een levering van 3 steen vlas tot hekelen bereid, 12 pond boter, 90 eieren op Pinksteren, 7 kapoenen met de vasten, en het houden van Goyart van 6 jonge kapoenen.

Goyart Dircks van Ghemert had verkocht aan Dirck nat zn w Goyart van Geldrop de hoeve “tgoet Ten Waude” Ghemert bij die vordynen, behoudens voor Goyart 1 ½ buunder beemd in die gemeyn beemde en 1 ½ lopense land in die Haghe, de verkrijger of koper moet aan Goyart de bovengenoemde leveringen doen als seynde en 6 jonge kapoenen voor Goyart opfokken

F146v, 147 Gemert

Deling tussen Hubrecht, Jan, Michiel en Jut kinderen van wijlen Michiel van Espdonc (nl een akker “Die Triest” in het gericht van Gestel bij Die Dungen wordt in vieren gedeeld; verder nog enige landerijen aldaar en in Leeck en een pacht en een cijns in Beke en in Lieshout.

F191 dd 3-8-1411

Katherijn dt w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldensoen, weduwe van Gieles Scoerwegge, geeft aan haar broer Lodewijk t.b.v. diens dochter Geertruyt, die hij had verwekt uit zijn vrouw Ermgart, nat dt w heer Claes van Craendonc, een mud rogge uit een pacht van 3 mud rog Bossche maat welke pacht Thomas Scriver zn w Thomas van Haselbossche beloofd had aan Katherijn voornoemd op lichtmis te betalen uit alle erven, die voornoemde Hubrecht geërfd had van zijn ouders in Ghemert (Hubrecht had die erven als huwelijksgift gegeven aan Gielis en Katherijn voornoemd; en Katherijn had die erven in erfpacht gegeven aan Thomas Scriver om voornoemde 3 mud rog.

F255v anno 1411

Henrick die Molner van Gemert heeft erfelijk verkocht Henrick Hoernken zoon van wijlen Andries Hoernken, een erfcijns uit de Molenakker in Gemert tussen het erf van de commandeur van Gemert aan de ene kant en het erf van wijlen Dirk van Gemert aan de andere kant, strekkende tot het erf van Goyart Kaerlis. En uit een beemd bij het Ghemunde van Ghemert

F351v

Heer Dirck van Geldrop, priester, nat zn w Goyart van Geldrop, geeft in erfpacht aan Jan van Ghemert, zn w Jan de hoeve “tgoet Ten waude” Ghemert bij die Vordyne (straat), behalve 1 ½ buunder beemd in die gemeyn bemde en 1 ½ loopense land in die Haghe, welke nu behoren aan Goyart zn w Dirck van Ghemert, om 15 mud rog Ghemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen en 10 pond payment en 6 mud rog.

Jan van Ghemert zet als bijpand (tot meerdere zekerheid van voornoemde 10 mud rog) een huis, hof en wei-eusel in Ghemert.

F441v dd 28-6-1412

Henrick vander Espdonc verklaart dat alle beesten, kleinvee en schapen van Jan Scheffener op een hoeve van Henrick in de heerlijkheid Ghemert op Esdonc daer kunnen blijven gedurende 6 jaar vanaf Pinksteren ll.

Henrick belooft aan Jan Sceffener 59 gulden (van 9 vleemsche boddregger) te betalen op aanmaning van Jan te betalen.

F463 dd 24-7-1412

Jan van Amstel zn w Gerit van Amstel verkoopt aan Jan Stockelman de hofstad Diersdonc in de parochie Bakel met alle huizen daarop staande en met alle toebehoren (de hofstad was vroeger van Gerit voornoemd en hangt te leen van de Heren van Gemert), behalve een heiveld dat wijlen Gevart Everartsz van Doerne verkregen had van wijlen Gerit van Amstel.

Jan Stockelman en zijn borg, zijn broer Wouter, beloven aan Jan van Amstel te betalen 79 gulden (van 36 gemeijn placken of 9 nu boddregger) binnen een maand en 265 gulden op kerstmis over een jaar.

F477 anno 1412

Thomas zn w Jan zn w Thomas vander Hofstad en wijlen zijn oom Thomas Tomassn vander Hofstad

Land in die Leke in Beke bij Arle.

F496

Emont zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

R1188 1412-1413

f45 dd 12-12-1412

heer Gerlach van Ghemert, priester, cureit van Hellu, en zijn schoonbroer Aelbrecht Buc

f66 Gemert

Dirck van Ghemert t.b.v. Henrick van Ghemert Janssoen van de Mortel.

f71v en 73v

heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert, priester.

F134 anno 1413

Heer Gerlach van Ghemert, cureit van Hellu, en zijn schoonbroer Aelbrecht Buc van Lyt

F153 dd 13-4-1413

Aelbrecht Buc van Lyt, man van Katherijn nat dt w heer Emont van Ghemert, priester, verkoopt land in Os aan Henrick Teye

Heer Gerlach, priester, cureit van Hellu, doet afstand van dat land.

F166v

Gerlach zn w Jan van Ghemert bezit de hoeve tgoet Te Loe in Nysterle.

F171v Gemert

Dirck van Ghemert

Arnt Stamelaert van Uden

Parochie Gemert en Maren

Uit het goed van Herlaer

F183v dd 5-6-1413

Jan zn w Michiel van Espdonc belooft aan Ghijb Els 20 gulden en 20 plakken te betalen op allerheiligen a.s.

F186v dd 8-6-1413

Jan zn w Jan van Ghemert geeft in erfpacht aan Ghevart Ghevarts van Stribosch een huis, erf, hof en wei-eusel in het gericht van Ghemert om 3 mud rog Ghemertse maat op lichtmis aan heer Dirck van Geldrop nat zn w Goyart van Geldrop en na diens dood aan diens nat dt Margriet (en een grondcijns).

Sterft Margriet zonder wettig levend kroost, dan aan Heilwich, nat dt van heer Dirck van Geldrop of aan haar wettig kroost. Sterven Margriet en Heilwich beiden zonder wettig kroost, dan moet die pacht geleverd worden aan de ware erfgenamen van heer Dirck.

Goyart zn w Dirck van Ghemert is borg voor Jan Jan van Ghemert.

Ghevart zet als bijpanden (ter verzekering van voornoemde pacht), land des Vriezenhoefke in Ghemert, liggende naast voornoemd huis, en een wei-euselken aldaar bij dat huis en een stuk beemd in het Goeswinkel.

F186v dd 9-9-1413

Ghevart belooft aan heer Dirck van Geldrop een pacht van ½ mud rog Gemertse maat te leveren zolang hij leeft en na zijn dood aan diens nat dt Margriet op lichtmis uit voornoemde erven.

F186v, 187 Gemert

Ghevaert van Stribosch (zie Bakel)

F186v dd 8-6-1413

Goyart zn w Dirck van Ghemert belooft aan heer Dirk van Geldrop 150 gulden (van 36 plakken per stuk) te betalen op Pinksteren as.

F187 dd 8-6-1413

Ghevart Ghevartssn van Stribosch heeft opgedragen aan Goyart zn w Dirck van Ghemert een stuk land in Ghemert tussen Jan Nollensoen en Peter Claussoen en strekkende van die Aude straat tot de Heren van Gemert.

Ghevart had gekocht van Willem Henrick Maessoen van Ghemert. Daarvoor? Goyart van Gemert zoon wijlen Dirk van Gemert.

F189 dd 13-6-1413

Aert Aert Ydensoen van Espdonc en zijn vrouw Yda van Schijndel beloven aan Emont een mud rog te leveren op lichtmis Bossche maat.

Emont zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert had verkregen van Aert en Yda voornoemd land op Boekel int Rondeel; land aldaar; en land in de Boekelse beemden; en Emont had die landerijen daarna in erfpacht gegeven aan voornoemde Aert en Yda om een mud rog Bossche maat op lichtmis.

F195 dd 21-6-1413

Gerlach zn w Jan van Ghemert verhuurt twee watermolens in Wolfswinkel, St Oedenrode.

F197v Gemert

Willem zn w Willem Moelneer van Vucht

F198 Gemert

Corstiaen van den Mortel zn w Aert Ghibensoen

F200

Gerlach zn w Jan van Ghemert x jonkvrouw Mechteld.

F213v Gemert

Dirck van Ghemert; een pacht uit zijn hoeve t Hofgoed van Ghemert

F221 Gemert

Heer Jan Clot commandeur namens de heren van den Duytschen huys als die lantcommandeur (zie Schijndel)

F221v dd 24-7-1413

Heer Jan Clot, commandeur vanden Duytschen Huyse in Ghemert, met goedvinden van die landcommandeur geeft in erfpacht aan Henrick Engbrecht Peterssn van Scijnle, erven van het Duytsche Huys in Scijnle.

F250v Gemert

Heer Dirck, priester, nat zn w Goyart van Geldrop

Goyart nat zn w heer Goyart

F272

Gerlach zn w Jan van Ghemert x jonkvrouw Mechteld van Werthuysen (is dus weduwe)

F280 anno 1413

Jan zn w Dirck van Ghemert bezit de hoeve Die Hove te Wedelsvoert in Erpe en de hoeve Verlizenhove in Uden op Tuyfteze.

F300 Gemert

Willem Nesen

Willem Henrick Maessoen

Heer Jan …. Commandeur van Ghemert

F377

Jan nat zn w Jan van Ghemert is borg voor heer Gerlach, investiet van Hellu.

F378v dd 21-3-1414 Gemert

Claes zn van Hubert Jan Zweneldensoen van Ghemert geeft een kwijting aan de heer commandeur en de heren van het huis van Gemert en anderen van alle afspraken die hij heeft wegens het in bezit nemen van de onderpanden van een pacht van 10 mud rogge

F404v

Gerlach van Ghemert zn w Jan van Ghemert

Een van zijn borgen is zijn halfbroer Jan nat zn w Jan van Ghemert voornoemd.

F430 dd 2-6-1414

Gerlach van Ghemert belooft aan Bodo van Zanthen, chirurg, 39 franse kronen te betalen op kerstmis a.s.

f445v stad Den Bosch

Emont zn w Dirck Rover zn w heer Emont Rover ridder zal worden opgenomen in de Duitse Orde

R1189 1414-1415

f5v

Hubrecht van Ghemert, één der twee borgemeesters van Den Bosch

F14

Heer Gerlach van Ghemert, cureit in Hellu

F17v anno 1414

Katherijn dt w Jan die Koc zn w Goyart van Ghemert, pacht in St Oedenrode

F67 Gemert

Faes Leytenssoen van Ghemert

Willem Jegher alias die Bruyn

F106 namenindex

Hubert nat zn w Emond van Ghemert

F146

Willem van Nuwelant zn w Henrick van Nuwelant, ridder.

F166v dd 5-7-1415

Gerlach van Ghemert x jonkvr Margriet dt Willem van Nuwelant x jonkvr Aleyt Peter Jan Lucas van Erpe.

Gerlach had van zijn schoonvader als huwelijksgift gekregen een cijns van 10 pond grote tornoysen uit erven in Herpen.

Gerlach heeft die cijns op 5-7-1415 over aan Henric vander Hoevelswijc.

Henrick belooft aan Gerlach 200 gulden (van 9 brabantse buddregger per stuk) te betalen op St Margriet a.s.

F167 dd 5-7-1415

Claes Herman Claessn van Lyeshout verkoopt aan Hubrecht Michiels van Espdonc 2/7 deel in erf Dat Rodevenne (half bouwland, half hei) samen groot 2 mudzaad, Lyeshout bij windmolen; die Dongacker 3 ½ lopense aldaar, met rijswas aldaar

Hubrecht Michiels vanderEspdonc verkoopt aan Claes Herman Claeszn van Lyeshout de helft van des Roden hoeve in Boekel (de pachter heet Henrick Henrix Scoeman), de andere helft is van Michiel Michielsn van Espdonc en van Mechteld Henrix Voels (Vogels??)

F170 Gemert

Henrick Peterssn van Middelrode x Kathelijn dt w Herman die Dyet

F181 dd 1-8-1415

Geerlach van Ghemert hernieuwt de machtiging die hij vroeger gegeven had aan Jan nat zn w Jan van Ghemert om zijn renten en pachten te manen en zijn goederen te beheren.

Geerlach van Ghemert machtigt Hubrecht zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert om te manen en zijn goederen te beheren.

F181v

Hubrecht van Ghemert x Margriet dt w Aert Heyme

F200v en f322 namenindex

Jan nat zn van Jan van Ghemert

F217 dd 30-11-1415

Jonkvr Mechtelt, weduwe van Jan van Ghemert, geeft aan haar zoon Hubrecht van Ghemert haar tocht in de hoeve tgoet Te Laer in Nysterle.

F296 dd 20-2-1416

Jan nat zn w Jan van Ghemert geeft in erfpacht aan Reymbout Wellens van Beerze een hoeve in Berchen

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert ziet af van vernadering

F297v dd 20-2-1416

Jan Gielis van Meerlaer x Beel dt w Jan Rogghen x Katherijn nat zuster van Jan van Ghemert.

Jan Gielis van Meerlaer heeft 200 franse kronen ontvangen van Jan nat zn w Jan van Ghemert voornoemd, welke wijlen Jan van Ghemert had vermaakt aan voornoemde Beel

F310v Gemert

Floris van Ghemert zn van Jan Vijfeycken

Hubert van Ghemert zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert

F315v dd 14-3-1416 Gemert

Jan zn w Gevaert van Strybosch heeft opgedragen aan Hubert van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert al zijn pachten, renten, cijnzen etc in Ghemert, Helmond, Bakel etc.

Die pachten waren vroeger van Amelis van Milheeze en daarna van Ghevart van Strybosch (x Heilwich), vader van Jan voornoemd

F329v

Claes zn w Hubrecht Jan Zweneldensoen van Gemert koopt een pacht in Zonne.

F353 dd 14-5-1416 Gemert

Jan zn w Emont van Espdonc belooft aan Aert Willems vander Donc en diens vrouw Aef van Espdonc een pacht van 7 lopen rog Ghemertse maat op lichtmis uit land Wolfscamp (van Jan) in Ghemert naast een erf van Henrick Wolf

F353

Jan Emonts van Espdonc belooft aan Met Emontsdochter van Espdonc een pacht van een malder rog Gemertse maat op lichtmis uit de Wolfskamp in Ghemert en uit een stuk land van jan in de parochie Uden, grenzend aan het gericht der heren van Ghemert

F394

Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn van heer Emont van Ghemert

R1190 1416-1417

f17v Gemert

die Mortel

Lambert zn w Lambert van Lyessel

Claes zn w Wouter Ghobensoen

F31v namenindex

Hubrecht nat zn w Emont van Ghemert x Margriet weduwe van Jan Sproncs

F48v Gemert

Jan van Ghemert zn w Jan Hessel van Drongelen

F48v anno 1416

Jan zn w Jan van Ghemert bezit de hoeve die Hove Te Woude bij die Brugberch in Ghemert

F75 dd 22-1-1417 Gemert

Jan van Ghemert zn w Jan heeft opgedragen aan een sekretaris t.b.v. Peter Steenwech zn van Jacob al zijn roerende en haaflijke goederen en al zijn beesten en varende goet (bona pecoralia) op de hoeve Te Waude in het gericht van Ghemert.

F158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert

Goyart van Ghemert verklaart geen recht te hebben op de grote en kleine tienden van Ghemert, Bakel, Deurne en belooft aan de gebroeders de heren Wouter en Jan van Opstal dat hij geen geding daarover zal voeren.

F158v, 159 dd 22-4-1417 Gemert

Heer Jan van Opstal heeft opgedragen aan Jan Dachverlies 200 gouden hollandse guldens (heer Jan van Huldenberge, schout van Den Bosch, had dat bedrag opgedragen aan heer Jan van Opstal t.b.v. hem en van Claes van Ruysselmolen alias Anxt

F 160v dd 26-4-1417 Gemert

Goyart van Ghemert en zijn borgen Claes en Henrick zonen van wijlen Goossen Steenwech, Jan en Willem, zonen van wijlen Willem Barnyer en Henrick vander Hallen beloven aan Peter van Best en Jan Dachverlies gedurende 3 jaar vanaf pasen a.s. jaarlijks op pasen te betalen 105 overlanse rijnsche guldens en 32 gulden (van 9 boddregger per stuk).

Als heer Wouter van Opstal, inestiet van Bakel, binnen die tijd sterft en als Goyart de helft van de tiend van Bakel, Doerne en Ghemert dan niet aanvaart dan hoeven de belovers niets te betalen en Peter en jan zullen dan ontlast zijn van de bevrijding van die tiend.

(zie Bakel)

f160v Gemert

Gerit van den Bleek.

F161v

Servaes Willem Bierkens X Cristijn dt w Claes van den Venne x Lijsbeth dt w Jan die Cocke zn w Goyart van Ghemert.

Pacht St Oedenrode 1417

F186

Jonkvr Beel, weduwe van Willem Zoetart, zuster van Hubrecht van Ghemert, met dochter Mechtelt Zoetart

F195v dd 16-6-1417

Willem van Nuwelant, weduwnaar van Aleyt Peters van Erpe, geeft aan zijn schoonzoon Gheerlach van Ghemert zijn tocht in de helft van de hoeve De Oedeverstnest in Erpe en in Reymbouts beemdeken aldaar in Eerlikom.

F245 dd 20-8-1417

Mechtelt, weduwe van Jan van Ghemert, geeft aan haar zoon Gerlach haar vruchtgebruik in alle goederen die Jan van Ghemert verkregen had van Willem van Leent, zoon van Henrick Mudeken.

F245 dd 21-8-1417

Gerlach draagt die goederen op aan Floris Pannecsei, zoon van wijlen Henrick Mudekens, Gerit vanden Pol en Jan van Lent zoon van w Henrick Mudekens.

f324 Gemert

Art van den Waude x w Liesbeth dt w Henrick Schoenman

Melis nat zn van haar en van w Henrick Emontssoen.

F360v

Hubrecht van Ghemert x jonkvr Margriet dt w Arnt Heyme had voor 1418 land in Dinther.

F386v

Willem Henric Maessoen van Ghemert had vroeger in erfpacht gekregen van Goyart Dirx van ghemert erven die toe te behoren plachten aan de hoeve tHofgoet van Dirck van Ghemert te Ghemert nl:

1/3 van die Knapenacker

die Kerckacker

land aen die Tomme

de helft van die beemd Die Deyldonc

de helft van de helft van een buunder beemd “Blanckaetrtsbuunre

de helft van die Molenbeempt

de helft van de wei die  Nederste Laren

voor 6 mud rog Gemertse maat

F390v

Geldrop

Willem zn w Willem van der Heze

Gerit(?) zn w Coenraet Writer

F446 anno 1418

Katherijn nat dt van Hubrecht van Ghemert, inwoonster van der meeghdengasthuys (zusters van Orthen in Den Bosch).

F466 Gemert

Wouter Spyerinc van Ghemert

Henrick Ghisel

R1191 1418-1419-1420

f37v Gemert

Fellenoirt

Willem die Decker zn w Willem Mulder van Ghemert

Willem Henrixsn van venle

Willem die Cremer zn w Willem Vollers van Ghemert

F60v

Jan zn van Jan Hubert Zwenelden van Ghemert en Yda weduwe van Jan Hubert Zwenelden

F83 namenindex stad

Jan van Gemert nat zoon van w Jan van Gemert en gehuwd met Gertruud dt (w Henrick van Meerlaer Roelofszn en Oda)

R1191 f133 namenindex stad

Marie weduwe Henrick van Gemert zn w Jan van de Mortel en haar kinderen Liesbeth en Geertruud en Jan nat zn van w Henrick van Ghemert, bontwerker

Marie weduwe Henrick van Gemert zn w Jan van de Mortel met haar voogd het vruchtgebruik van huis, land en tuin in Den Bosch in de wijk Hynthameren tussen het erf van wijlen Peter Steenwech en de straat enerzijds en tussen Gerit schoonzoon (gener) van wijlen Arnold van Scynle anderzijds, strekkende van het erf van wijlen Arnold van Scynle op diezelfde plaats …… cijnsen jaarlijks …. Henricus van Ghemert, dan Dirk en Johan broers, kinderen van wijlen Dirk genaamd Oem Hannen soen vanden Kerckhoeve, (ab eodem quod)  Dirk en Heylwige voorheen zijn vrouw en zuster van wijlen heer Jan Waerloes, priester, pastoor van de kerk van Munsterbilsen en Willem genaamd Libensoen van Eyck, man en voogd van … zijn vrouw, dochter van genoemde wijlen Henrici en Heylwige, Andreas zoon wijlen Wilhelmus genaamd Barvoets soen, man en voogd van Elizabeth zijn vrouw, zuster van voorheen wijlen heer Jans en Wellen zoon van  … Andree et Elizabeth …… …… draagt op aan Elizabeth en Gertrud zijn dochters ……; Datum xix junii

 

Genoemde Elizabeth en Gertrud zusters met hun voogden hebben gegeven het huis, land en tuin aan Jan natuurlijke zoon van wijlen Henric van Ghemert voornoemd de Pelser met …. cijns van 7 pond te betalen aan genoemde Marie en Elisabet en Gertrud etc etc. XX junii

R1191 f138 Gemert

Geschil tussen Dirck die Lu en Jan van Dussen (en Goyart zn van Dirck) en Goyart van Ghemert en Claes Steenwech bijgelegd met scheidsrechters.

Heer Willem van Ghent en Art Vos

Henric Dicbier Goyartssoen

Wouter Spierinc van Ghemert

R1191 1418-1419-1420 f138 Gemert

Heer Ywanen van Cortenbach, commandeur van der Byessen

F324v Gemert

Jacob vanden Wiel x Aleit dt w Claes Spierinc Meeussn

Henrick Hobraken zn w Andries

Jan Mulders zn w Henrick Pontfyn

F360 Gemert

Gerit Steynleen zn w Jan Steynleen (opm. JT: Steynken i.p.v. Steynleen ?)

Hubert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert

F380 en f433v namenindex stad

Claes van Gemert

F416v Gemert

Thomas die Scriver zn w Thomas vanden Hazelbosch

X Liesbeth dt w Peter Jan Zweneldensoen

Hubert zn w Emont nat zn Dirck van Ghemert

F426 Gemert

Hoeve Espdonc, deels onder Uden. Zie Uden

F428

Hubrecht zn w Michiel van Espdonc verkoopt aan Jan zn w Henrick die Wever van Espdonc 1/8 deel (geërfd van zijn ouders Michiel en Mechteld) in een hoeve in de parochies Uden en Gemert (behalve 2 stukjes land in Goerswinckel te Ghemert) last: 1/8 deel der grondcijnsen.

F428

Jan Michiels van Espdonc doet afstand van voornoemd 1/8 deel t.b.v. Jan Henrick die Wever.

F478v namenindex

Geerling van Gemert x joffr Margriet dt van Willem van Nuwelant

F494 Gemert

Lybbert van Erpe zn w Jan Zeryssoen

F504 anno 1420

Mr  Gerlach van Ghemert, kanunnik in St Oedenrode en investiet van Vucht St Peter.

F539v namenindex stad

Liesbeth en Gertruud dochters van Henrick van Gemert

R1192 1420-1422

f1v dd oktober 1420

Gerlach van Ghemert bezit o.a. molens, tienden, jurisdicties, renten en pachten in Geffen.

F19 dd 19-12-1420 Gemert

Joffr Heilwig weduwe Goyart van Erpe en haar zoon Goossen

Lucas van Erpe Geerlingszn

F112 dd 31-3-1421 Gemert

Goyart van Ghemert belooft aan een sekretaris t.b.v. Claes Steenwech een pacht van 50 mud rog Bossche maat op Philippus en Jacobus in Den Bosch te leveren uit al zijn goederen en pachten in Ghemert

F130, 130v dd 16-4-1421 Gemert

In het Gemund bij Gemerder geweer

Joffr Heilwig weduwe Goyart van Erpe aan haar zoon Goossen en zijn onmondige broer Goyart

Goyart van Ghemert

Geerling Cnode nat zn w Geerling Cnode

(zie ook Erp)

F137 dd 24-4-1421

Hubrecht van Ghemert zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert belooft aan zijn broer Emont en zijn zuster Swenelt 100 engelse nobel te betalen op aanmaning.

F140 dd 2-5-1421 Gemert

Pacht Die Eeldonc

Adam Audehaze x Margriet dt w Henrick die Leeuwe

Hubert van Gemert Emontssoen nat zn w Dirck van Ghemert en zijn broer Emont

F143 dd 5-5-1421 Gemert

Goyaert van Ghemert

Jan Dachverlies

Heer Jan van Opstal alias van den Grave

Claes Steenwech en zijn broer Henrick

Henrick van Hal (pachter van Goyart van Ghemert)

Willem Henrick Maessoen en Wautgher Art Maessoen, geburen van Gemert

F144v

Heer Gerlach van Ghemert, priester, nat zn w heer Emont van Ghemert

F150 dd 10-5-1421 Gemert

Claes Steenwech

Spierinc van Gemert

Goyart van Ghemert

F188 anno 1421

Henrick nat zn van Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert en van Katherijn Henrix Kepken

F201 dd 17-7-1421

Aert nat zn w heer Aert van Ghemert, priester, geeft zijn goederen in Scijnle over aan Gerit vanden Ecker.

F206v, 207 dd 24-5-1421 Gemert

Heer Ywaen van Cortenbach provinciaal van de Balije vande Biezen verkoopt namens de Duitse Orde aan een secretaris t.b.v. Deynalt van Vladeracken van Aerle een pacht van 10 mud Helmontse maat op lichtmis uit een hoeve in de parochie Aerle bij die Hoevel wegens het in erfpacht krijgen van die hoeve; alsmede uit een hoeve op Grotel in Middelscoet in de parochie van Bakel en uit de andere hoeven, goederen, tienden, cijnsen, renten, pachten van de Duitse Orde in het gericht Gemert en elders.

Ywan verklaart ontvangen te hebben van heer Claes van Liemde, vicaris van Aerle, 200 franse kronen. Ywan kan die pacht lossen met 200 kronen.

zie Aarlebeke

f206v

Heer Ywan van Cortenbach voornoemd belooft aan Gerit Jacops van Holaer een lijfrente van 4 mud rog Bosche maat, zolang Gerit leeft half op lichtmis, half op St Jacobus uit de woning der Duitse Orde te Vucht en uit alle landerijen en erven daarbij behorende, en uit alle andere goederen etc der Orde in Vucht, Ghemert en elders.

Jan van Holaer zal die pacht., beuren zolang hij en Gerit leven. Heer Ywaen verklaart ontvangen te hebben voor die lijfpacht 60 franse kronen.

Heer Ywan kan die pacht binnen 5 jaar lossen met 60 kronen.

F206v dd 27-7-1421

Heer Ywaen voornoemd belooft aan Bertout Henrix vanden Dael een lijfpacht van 3 mud rog Bossche maat op lichtmis als voor. Hij kan lossen met 45 franse kronen.

Heer Ywaen verkoopt aan een secretaris t.b.v. Jan Jans Templer van Aerle een pacht van 2 mud rog Helmontse maat op lichtmis uit een hoeve op Grotel in het gericht van Gemert en andere goederen. Losbaar met 40 franse kronen.

F207 dd 27-7-1421

Heer Ywaen belooft aan Margriet nat dt w heer Jan Ghijskens een lijfrente van 14 franse kronen, half op lichtmis, half op St Jacobus, zolang zij leeft uit woning in Vugt etc Losbaar met 140 kronen.

Heer Ywaen belooft aan Goyart nat zn heer Dirck van Geldrop nat zn w Goyart van Geldrop, priester, een lijfrente van 10 franse kronen op St Geertruyt zolang Goyart leeft, uit 4 hoeven in Grotel. Losbaar met 100 kronen.

Eveneens lijfrenten van 10 franse kronen aan Margriet, Heylwich en Katerijn, nat dochters van heer Dirck van Geldrop (elk).

Heer Ywaen van Cortenbach, provinciaal etc, belooft aan Jan Ghijsbrechts van Liemde een lijfrente van 4 franse kronen zolang Jan leeft, als voor op St Geertruyt. Heer Claes van Liemde zal die rente beuren.

Heer Ywaen belooft aan Deynalt, nat zn heer Claes van Liemde en van Margriet Aert Leyten van Rixtel, een lijfrente van 4 franse kronen als voor. Heer Claes heeft het vruchtgebruik hiervan.

F214

Gerit Vos, grootvader van Hubrecht van Gemert had vroeger een huis in de Orthenstraat in Den Bosch.

F220 anno 1421

Kathelijn nat dt van Hubrecht van Ghemert, zuster van Orthen in Den Bosch en bestuurster van het gasthuis, gesticht door heer Jan van Orthen.

F278v anno 1421

Mr Gherlach van Ghemert, kanunnik in St Oedenrode

F313 Gemert

Art zn w Willem vander Donck geeft in erfpacht aan Emont zn w Dirck van der Espdonc de helft van een schuur met de grond en een stukje hof in het gericht van Ghemert op Espdonck naast een erf van Jut en Met vander Espdonck en Henric vander Espdonc; en 1/3 deel van een stukje bouwland aldaar en 1/3 deel van den Bogartsacker aldaar; en ¼ deel in het broekland “dat hoefken” aldaar, om 10 lopen rog Gemertse maat op lichtmis. En de lasten: 1/5 deel der grondcijnsen aan de heren van Gemert.

Zie Bakel

F315v en 426 namenindex

Mr Geerling van Gemert

F346 Gemert

Den Rijtakker

Evert Dirckssn van Haen…

Jan zn w Willem van Lanchuys

F380v anno 1421

Hoeve tgoet Ten Waude in het gericht van Ghemert bij die Voirtyne.

R1192 f381 dd 21-10-1421 Gemert

Goyart van Ghemert zn w Dirck verkoopt aan Willem van Merchsel Janszn een beemd in het gericht van Gemert in die Campen.

Hubert van Ghemert zn van Emont nat zn w Dirck voornoemd, ziet af van vernadering

Willem Janssn van Merchsel belooft aan Emont zn van Emont nat zn w Dirck van Ghemert een pacht van 10 mud rog Bossche maat op lichtmis uit al zijn goederen in Gemert.

Jan die Rover ?

F381 Gemert

Gemerder geweer op die Aa e.a.

Jan die Visscher

Goyart van Erpe nat zn w Art

F386v, 387

Katherijn nat dt van Hubrecht van Ghemert bij de zusters van Orthen in den Bosch.

F390

Margriet weduwe van Hubrecht van Ghemert

Emont is een nat zn van voornoemde Hubrecht.

F404 anno 1421

Mr Goyart van Gemert, kanunnik te St Oedenrode en zijn zuster Beel, kinderen van wijlen Jan van Ghemert.

F438 dd 7-2-1422 Gemert

Den Rulle

Gerit van Eyck

Jacob van Strijbosch zn w Goyart

En Jan zn w Jan Lodeneve

Heer Dirck van Geldrop, priester

F449 dd maart 1422

Jonkvr Margriet, weduwe van Hubrecht van Gemert, geeft aan haar schoonzoon Aert Wolfaerts en diens dochter Johanna haar tocht in de goederen van Gerlach van Gemert (welke goederen Hubrecht gerechtelijk gekocht had van Aert Grootart)

Aart en Johanna geven die goederen over aan Jan Willem Kepken. Ze beloven Mechtelt dt van Margriet en Hubrecht afstand daarvan te laten doen, zodra zij mondig is.

Jan Willem Kepken belooft aan Mr gerlach van gemert 400 engelse nobelen te betalen op aanmaning van Mr Gerlach.

Hector Specier zn w Amelis Specier had de hoeve tguet te Broecwijc (van wijlen Jan van Ghemert, vader van mr Gerlach van Gemert) te Hees gekocht van mr Gerlach van Gemert.

Jan W Kepken belooft aan Hector Specier waarborg betreffende deze hoeve.

F451v dd 16-3-1422

Mr Gerlach van Gemert (die de hoeve tgoet Te Broecwijc van w Jan van Gemert te Heesch verkocht had aan Hector Melissn Specier) belooft aan voornoemde Hector te waarborgen etc.

Als Mechtelt Willem Zoetart afstand doet van die hoeve zal Mr Gerlach vrij zijn van die waarborg.

F451v dd 24-3-1422

Willem Brant Rover, Jacop van Gheel, Goyart Berwout en Tielman vanden Doren beloven aan jonkvr Margriet, weduwe van Hubrecht van Ghemert, 200 franse kronen, 100 blauwe kronen, en 100 a.. guldens te betalen op anmaning van Margriet.

Gerlach van Ghemert en zijn oom mr Gerlach van Ghemert beloven de voornoemde belovers schadeloos te houden.

Gerlach van Ghemert belooft aan Mr Gerlach van Ghemert 4000 engelse nobelen te betalen op aanmaning van mr Gerlach.

Gerlach belooft Margriet schadeloos te houden van alle geldsommen die Hubrecht voor zich en namens Gerlach beloofd had aan wie dan ook.

F452 dd 16-3-1422

Jonkvrouw Beel, weduwe van Willem Zoetart, verklaart dat zij en haar man sedert 20 jaar geen recht gehad hebben in het goed Broecwijc van wijlen Jan van Ghemert te Hees.

F452v dd 24-3-1422

Gerlach van Ghemert en zijn oom mr Gerlach van Ghemert en hun borgen Willem Brant Rover, Aert van Bladel, en Willem Weghen beloven aan jonkvrouw Margriet, weduwe van Hubrecht van Ghemert, 200 franse kronen en 200 arnemse gulden, half met pasen a.s. en half met pasen over een jaar.

F458 dd 22-4-1422 Gemert

Op Espdonc

Jan van Baex x Bertha dt w Jan Serys

Jan zn w Willem Barnierssn

Libbert zn w Jan Serys

F482 dd 4-4-1422

Gerlach van Ghemert verkoopt aan Jan Sampson een pacht van 16 mud rog op lichtmis Bossche maat uit een tiend van Nystelre, uit een tiend te Geffen, uit een windmolen in Geffen, en het maalrecht uit 6 morgen land in Roesmalen op Cleyn Nuwelant en uit al zijn andere hoeven, landen, beemden, weiden, cijnzen, rechten, pachten, en uit al zijn andere leen- cijns- of allodiale goederen.

Zijn oom mr Gerlach van Ghemert belooft ook die pacht te waarborgen. Gerlach zal Jan in die pacht vesten ten overstaan van de leenheer waarvan de leengoederen afhangen (Geffen is een Empels leen).

R1192 f527 dd 25-8-1427 Gemert

Dirck van Ghemert, bontwerker, zn w Jan (dat is Jan Fyssienzoon van de Mortel, JT), ziet af van vernadering van een pacht van 3 ½ mud rog uit goederen in Gemert. Rover zn w Dirck Rover van Rijsbergen had die pacht verkocht aan Goyart van Ghemert.

Jan van Gemert alias van Mallant zn w Jan van Ghemert (is een verwant van Rolof en w Emont zonen van w Dirck Rover van Rijsbergen).

R1192 f531 dd 13-7-1422 Gemert

Willem van Merchsel namens Matheus Henrick Quedens

Jan Willem Conincx

R1192 f531v dd 11-6-1422 Gemert

Wouter Spierinc van Ghemert

Henrick Moedels investiet van Eesscheren

R1192 f551 dd 7-9-1422 Gemert

Roelof Rover zn w Dirck Rover van Rijsbergen

Dirck Jan Roverssn en zijn broer Emont(+)

Dirck den Rover van Rijsbergen, bloedverwant van Dirck voornoemd

Goyart van Ghemert

Rodolphus Rover filius quondam Theoderici die Rover de Rijsbergen tres sexturias partes ad …… due ad Petrus sue fratre et ad quondam Theodericus …… hereditarie pactione tre… modiorum siliginis mensure de Ghemert de hereditarie pactione quatuor modiorum siliginis ….. Theoderico Jan Rovers filius de morte quondam Emondi sui fratri …….infra palos de Ghemert … Johannes Rovers filius quam parte quatuor modiorum siliginis quondam Theoderici filii quondam Johannis Rovers filius …. … Theoderico den Rover suo consanguineo de Rijsbergen ex hereditarie pactione  … predictot … ….in hostad (?) de Ghemert ….. ……. ad Petrus et ad Theodericus fratres predictus Rodolfi …. … dictus hereditate supportavit Godefrido de Gemert cum ….. ……

R1192 f551 dd 7-9-1422 Gemert

Jan van Ghemert alias van Mallant zn w Jan

Peter die Rover zn w Dirck die Rover van Rijsbergen en zijn broer Dirck(+)

Jan van Ghemert zn w Jan

Zie Rijsbergen

Johannes de Gemert alias dictus de Mallant filius quondam Johannis de Gemert …. supportavit … Godefrido predicto quod ipse Petrus et heredes quondam dicti Rover filius quondam Theoderici die Rover de Rijsbergen et heredes quondam Theoderici die Rover fratri ….. ……

……..

Dictus Rodolphus ……

Johannes de Gemert predictus supportavit … Godefrido predicto ……

R1193 1421-1422

f31 dd 20-12-1421 Gemert

wijlen Art Pauwelszoon vanden Venne (zie Dinther)

f44v Gemert

Aen den Mortel

Floris zn van Jan van Vijve Eycken

Heer Dirck van Geldrop investiet

Henrick vander Locht van Ghemert zn w Art Stansen

Goyart, Margriet, Heilwig en Kathelijn zijn nat kinderen

f46

Hubrecht nat zn w Emont zn w Jan van Ghemert x Marfriet (weduwe Jan Sprengs) beloofden vóór 1422 een cijns aan Mathijs Bac vanden Molengrave uit huis, Den Bosch

f82 dd 30-3-1422

Aert Willems vander Donck geeft ten erfcijns aan Emont zn w Dirck van Espdonc de westhelft van een schuur met de grond in het gericht Ghemert ter plaatse geheten Espdonc en een stukje hof achter de schuur en ¼ deel van een wei-euselken aldaar; en een 1/3 deel van een stuk land ; 1/3 deel van de Boghartsacker om 5 zesteren rog Gemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijnsen.

f94

Jonkvrouw Margriet (zuster van Henrick Heyme) weduwe van Hubrecht van Ghemert.

f98

Emont nat zn w Hubrecht van Ghemert, broeder van Leprozenhuis ter Eyendonc bij Den Bosch

F99v namenindex

Heer Geerling nat zn w heer Geerling van Ghemert priester

f120

Dirck nat zn van Wouter Spierinc van Ghemert zn w Dirck van Ghemert.

f170v dd 9-1-1423

Jacop van Dommelen heeft opgedragen aan Hubrecht van Ghemert, nat zn w Emont van Ghemert, 20 gulden (van 9 brabantse buddregher), welcke aan Jan die Smyt van Bucstel beloofd waren door heer Gerlach van Ghemert, priester, investiet van hellu, en door Aelbrecht Buc van Lyt, diens schoonbroer.

f200v

Hubrecht zn w Emont zn w Dirck van Ghemert (huis te Geffen)

f340 dd 1-4-1423

Wijntken Janss van Dickelaer verkoopt aan Jan vander Wijst een pacht van ½ mud rog uit een huis in Uden op Dickelaer

f346

Hoeve tgoet Te Waude bij die Voertdyne

Jan Janss van Ghemert had die hoeve in erfpacht gekregen van heer Dirck van Geldrop, priester, nat zn w Goyart van Geldrop. Lossing van 5 mud rog van de 15 mud rog. Vroeger was al 6 mud afgelost.

R1193 1421-1422 f411v  dd 3-8-1423 Gemert

Heer Ywaen van Cortenbach, commandeur

zie Arlebeke

R1193 f429 dd 4-9-1423

Dirck van Ghemert, bontwerker, heeft opgedragen aan zijn kinderen Jan en Liesbeth verwekt uit wijlen Aleit Aert Carper, zijn vruchtgebruik in alle goederen die hij geërfd had van zijn ouders in het gericht Ghemert

Jan en Liesbeth geven die goederen over aan Aert nat zn van Ywan Godevartssn.

Jan en Geertruyt, kinderen van w Henrick van Ghemert, snijder, zn w Jan Fyssien doen daarvan afstand t.b.v. Aert Ywan Godevartss.

Jan en Geertruyt, kinderen van w Henrick van Ghemert, en Jan nat zn w Henrick van Ghemert, hun nat broer, beloven aan Aert dat zij Lijsbeth, hun zuster zodra die weer in het land is, afstand daarvan zullen laten doen.

R1193 f430v Gemert

Dirck van Ghemert, bontwerker, tocht uit goed van zijn ouders en grootouders in Ghemert aan zijn kinderen: Jan en Liesbeth kinderen van Dirck voornoemd en w Aleit dt w Art Carper

wijlen Jan Fyssien

Art nat zn Ywaen Godevaertssoen

R1193 f430v dd 4-9-1423 Gemert

Jan en Gertruud kinderen w Henrick van Ghemert, snijder, zn w Jan Fyssien

en Jan nat zn van Henrick van Ghemert en Liesbeth zuster van Jan en Gertruud, die buitenlands is.

F448 namenindex

Jan van Gemert zn w Jan en gehuwd met joffr Margriet dt w Hogart van Bruheze

F471 en 501v namenindex

Jan van Gemert zn w Jan

F520v en f166 namenindex

Hubert nat zn w Emont van Gemert

R1194 1423 – 1424

f38v dd 31-1-1424 Gemert

Pantelaer

Willem van Mertsel

Willem Kaerle

Jan Bloemendael zn w Sophie Kepkens

f45 dd 22-11-1423 Gemert

Aert zn w Jan Loyvens

Evert zn w Aert vanden Vossenberch

Jan die Langhe en zijn zuster Hadewig

hun kleinzoon (nepos) Henrick

Henrick zn w Henrick sLanghensoen

f75 dd 8-4-1424

Jan zn w Michiel vander Espdonc x Margriet Boudewijn Claes vande Water draagt op aan mr Jan Balkensoen 1/8 van 1/3 deel en 1/8 van 1/3 deel in een hoeve te Vught afkomstig van Agnes Reyner Willems van Erkel.

f 79

Geerlach van Ghemert, man van jonkvrouw Margriet Willem van Nuwelant, bezit het kasteel van Nuwelant, een tiend te Geffen en een windmolen in Geffen.

f95

Jan Janss van Bruheze x jonkvrouw Sophie dt van Goyart Dirx van Ghemert.

f109

Mr Gerlach van Ghemert, zn w Jan van Ghemert, is een bloedverwant van jonkvrouw Mabelia Jan Elyasdochter (warsch + vóór 1424), weduwe van Leunis van Lancvelt.

f123 dd 29-6-1424 Gemert

Willem Willem Barnierss. heeft opgedragen aan Michel die Cuper zn w Jan 7 lopense akkerland in het gericht van Gemert aan die Doergreve en aan de Oudestraat.

Willem had die akker in pacht gekregen van Dirk van Berchhuzen commandeur van Gemert, met goedvinden van heer Reynalt van Huzen, commendator van de Biesen.

f134v dd 18-3-1424

Everart Dirx van Haenle man van Belia dt van Henrick Queden x w Belia Jan Kaerlis vanden Panttelaer, verkoopt aan Luytgart Henrick Quedensdochter ¼ deel in beemden afkomstig van Henrick Queden, in de parochie Bakel in het gericht van Ghemert in die gemeyn campen.

R1194 f141 dd 10-7-1424

Lijsbeth, Geertruyt, en Jan, kinderen van w Henrick van Ghemert zn w Jan Fyssiensoen vanden Mortel, geven in erfpacht aan Aert Ywan Goyartssoen ¼ deel in een hoeve afkomstig van Jan Fyssiensoen in de parochie Bakel in het gericht van Ghemert aenden Mortel, om 2 mud rog Gemertse maat op lichtmis en de lasten: grondcijns. Aert kan die pacht lossen met 24 franse kronen per mud.

f178 dd 10-2-1424 Gemert

bij die Beke

Ansem zn w Henrick Maessn

Daniel van Ricartsvoirt

F226 namenindex

Everaert zn w Dirck van Hanelt

F278v namenindex

Everaert Dircks van Haendelt

f290 dd 27-4-1424

Peter zn w Emont van Ghemert nat zn van Dirck van Ghemert heeft opgedragen aan zijn broers Emont en Hubrecht alle goederen die hij geërfd heeft van zijn vader Emont en zijn moeder Mechtelt en van zijn broer Jan en zijn zuster Mechtelt.

Peter Emont Dirx van Ghemert is getrouwd met Hylle.

R1195 1424 – 1425

f28v Gemert

Willem zn w Jan van Retvoirt

Aert zn w Henrick zn w Mathijs Boemssoen

(ook Bakel)

f69v dd 9-12-1424 Gemert

Corstiaen zn w Henrick Scoenmans

Melis nat zn w Henrick van Espendonc

wijlen Liesbeth dt w Henrick Scoenmans

f84 dd 27-2-1425 Gemert

Die Deel

Jan nat zn w Heer Ansem zn w Marsel Arts, priester, aan zijn broer

Ansem nat zn w heer Ansem

f109

Hubrecht van Ghemert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert

f123v dd 5-7-1425 Gemert

Heer Ywaen van Cortenbach, lantcommandeur vanden Biessen, verklaart onder ede dat de hoeve “tgoet Tot Espdonc” in Ghemert leenroerig is aan de Duitsche Orde; dat Goyart van Ghemert leenhulde heeft gedaan aan hem (heer Ywan) voor die hoeve en nu die hoeve in bezit heeft.

Jan Janss van Ghemert en Henrick van Vinckel leenmannen van heer Ywan of van de Duitse Orde verklaren onder ede hetzelfde.

f137v dd 13-8-1425 Gemert

Die Deel

Ansem nat zn w heer Ansem zn w Marcel Artssoen

Aert vanden Loe zn van Henrick van Reppel

Jan nat zn w heer Ansem

Henrick van Reppel

f193 dd 21-5-1425

Geerlach van Ghemert man van jonkvrouw Margriet dt w Willem van Nuwelant heeft opgedragen aan Hubrecht zn w Emont van Gemert nat zn w Dirck van Gemert, land in Roesmalen op Heze en 2 stukken land in Nuwelant in Wilshuyzen (Willem van Nuwelant had die landerijen verkregen van 12 personen)

Geerlach van Ghemert doet t.b.v. Hubrecht voornoemd afstand van een hofstad en aangelag, Roesmalen op Heze.

Geerlach verkoopt aan Hubrecht 4 houtland Roesmalen op hoge Nuweland bij die Donc aan Hovedijc (afkomstig van Willem van Nuwelant)

f175v

De Heymse of aude tienden te Vechel zijn leenroerig aan het leenhof te Geffen

Zij hangen te leen van Gerlach van Ghemert, man van de Vrouwe van Geffen.

f195v dd 1-6-1425 Gemert

Willem zn w Peter Claessoen

Jacop Gielissn die Cuper

(Rxxxx) f211v dd 20-3-1425

Mr Gerlach van Ghemert, investiet van Vucht St Peter,

Emont van Ghemert nat zn w Hubrecht van Ghemert maakt bezwaar tegen verkopingen van goederen van Gerlach van Ghemert, Mr Gerlach van Ghemert, Willem Brant Rover, Willem Wegen, en Aert van Bladel

R1196 1426- 1427

f22v dd 30-12-1426 Gemert

Jacob zn w Ghevart van Stribosch, goederen in Bakel, Milheeze, Gemert en elders

Jacob Gielissn Cuper

f130 dd 14-5-1427 Gemert

Gemert Espdonc

Claes zn w Peter Claessn en zijn zuster Margriet weduwe van Henrick van Espdonc doen afstand van goederen en tocht in hoeve, vee, etc van w Henrick van Espdonc op Espdonc

Hubert en Jan zns w Michiel van Espdonc

f130 dd 14-6-1427

Jan en Hubrecht zns w Michiel van Espdonc; Thomas vander Vest en Wautgher, zns w Aert Maessn; Jan Goossens vander Meer, man van Hadewich Aert Maess dochter; Goyart Kaerle, man van Aef Aert Maess dochter; Wautger Dirx vander Espdonc en Aert Bathensoen van Vechel, man van Aef Dirx vander Espdonc; verkopen aan Claes Peter Claes t.b.v. diens zuster Margriet 2 buunder beemd Die Dootswech aan die Aa in de parochie Uden t.pl. geh. op Boekel en 2 stukken bouwland Berthelmanshove aldaar. Lasten: grondcijns.

f130

Claes Peter Claes belooft aan de verkopers dat hij zal zorgen dat zijn zuster Margriet binnen 8 dagen afstand zal doen van alle erven en erfgoederen in Gemert, waarin Henrick vander Espdonc overleden is en waarin Margriet, die weduwe is van Henrick vander Espdonc, het vruchtgebruik gehad heeft, alsmede van alle beesten en haaflijke goederen in de hoeve (van Henrick) op Espdonc in Gemert.

F203 namenindex

Jan van Strijbosch

f203v dd 4-7-1427 Gemert

Wouter Spierinc van Ghemert belooft aan zijn nat zn Dirck 200 franse kronen te betalen na de dood van Wouter en diens vrouw Ysentruyt.

Als Dirck die 200 kronen ontvangen heeft moet hij daar binnen een jaar erfgoederen in stad of meijerij van den Bosch voor kopen. Sterft Dirck zonder wettige kinderen achter te laten dan komen die goederen aan de erfgenamen van Wouter.

Goyart van Ghemert belooft aan Dirck voornoemd dat hij hem niet zal verhinderen in het in ontvangst nemen van die 200 kronen.

f238 dd 6-6-1427 Gemert

2 acten op Esdonk

Goyart van Ghemert zn w Dirck

Goessen Steenwech zn w Goessen

hoeve van Jan van Beke Goyaertssoen

Henrick Steenwech broer van Goossen

(Obituarium St Jan blz 88: Jan van Beke Goyaertssoen en zijn vrouw Margriet)

BP R1196 1426- 1427, f241v dd 3-7-1427 Gemert

Goyart Goyartss van Waremme (de Waremia) rentmeester van de commendator van Ghemert en zijn borgen Barnier Willemssn van Erpe en Ansem Goossens vanden Broeck beloven aan joffr Lijsbeth weduwe van Dirck van Ghemert, 300 overlense rijnsgulden te betalen op St Marten in de winter a.s. en zij beloofden nooit te zullen tegengaan of tegenspreken bij welke gelegenheid dan ook noch wereldlijke noch in geestelijke gerechte (met belofte van onderlinge indemniteit) met goede brief aan de eerstkomende.

R1197 1425 – 1428

f61 Gemert

Jan van Ghemert

Goyart van Betemere

Henrick van Bruheze

f61 dd 1-1-1426

Gerlach van Ghemert heeft opgedragen aan een secretaris t.b.v. heer Ywan van Cortenbach provinciaal der Balye vanden Biessen, het recht om de tienden van Nystelre en Haren met het patronaatsrecht der kerk van Nysterle.

Gerlach had dat recht verkregen van Jan Sampson.

f67v dd 22-1-1426 Gemert

Jan Sampson heeft opgedragen aan heer Ywan van Cortenbach, provinciaal der Balije vanden Biessen de tienden van Nysterle en Haren met het patronaatsrecht der kerk van Nysterle. Aert van Waderle had die tienden met patronaatsrecht verkregen van Jan heer van Kuyc. Jan Sampson had verkregen van Gerlach van Ghemert.

Heer Ywan verkoopt aan Jan Sampson een pacht van 10 mud rog Bossche maat op lichtmis uit al de hoeven en goederen der voornoemde Balye en het gericht van Ghemert en uit de windmolen aldaar en uit een gelag (goed) in Vucht (ook van de Balije) en uit alle andere goederen der Balije, behalve de voornoemde tienden. Ywan kan die voornoemde pacht lossen met 250 franse kronen.

f101 dd 23-4-1426 Gemert

Corstiaen zn w Henrick Scoemans

Corstiaen zn w Gerit sDeckers man van Yda dt w Willem Henrick Scoemans

en Amelis nat zn w Henrick van Espdonc verkopen hun deel in de hoeve Espdonc onder Gemert en Boekel aan Goossen Goossen Steenwech

f114v Gemert

Jan zn w Amelis vanden Broec

f184 dd 31-12-1425 (1426?)

Jan Sampson bekent ontvangen te hebben van heer Dirck van Geldrop, priester, namens heer Ywan van Cortenbach van de Balije vande Biessen, 2600 arnems gulden ter lossing van de tienden van Nysterle, welke tienden en patronaatsrecht Jan Sampson verkregen had van Gerlach van Ghemert.

f186 Paulusbekering 1426

Ghijsbrecht van Rode ziet af van vernadering van de tienden van Nysterle en Haren en van het patronaatsrecht van de kerk van Nysterle, welke Jan Sampson opgedragen had aan heer Ywan van Cortenbach, provinciaal der Balije vanden Biessen.

f194 dd 22-4-1426 Gemert

Goossen Steenwech,

Amelis nat zn Henrick van Espdonc

Christiaen zn w Henric Scoman

Christiaen zn w Gerit sDeckers

f194 dd 22-4-1426 Gemert

hoeve ter plaatse Espdonc deels onder Uden deels onder Gemert van wijlen Dirck van Gemert.

f197v dd 29-5-1426 Gemert

Jan zn w Gevard van Stribosch, belofte aan notaris voor Rycout zn w Dirck van Lit van rog uit “Avencamp” en ander land en uit al zijn goed, beesten en andere inkomsten.

f198 dd 8-6-1426 Gemert

Rycout Dirckssn van Lyt

Jan Gevarts van Stribosche

rogpacht uit de Avencamp (Auencamp?) van Gijsbert Roesmont voor Aert Nunweert zn w Henrick Gloriensn van Erpe.

f260 dd 31-10-1425 Gemert

Aert zn w Henrick Mathijssn x Heilwig van Varlair (vrouw van Aert)

Willem van Ryetfoirt

f260 dd 31-10-1425 Gemert

landerijen ter plaatse: aent Gheroet, in Leke, in die Paeshoeve, die Boentuyn ter plaatse die beeck, inden Audenhof, in Ghoorswinckel;

f260 dd 31-10-1425 Gemert

Willem van Ryet(foirt)

Jan Gerards Wouterssn

land in erfpacht belast met grondcijns en tol(?) (portionem cuiusdam repageli dictam …) met land int Goerswinckel in onderpand.

f260 dd 31-10-1425 Gemert

Willem van Ryetfoirt zn w Jan

Jan Leeuwensoen zn w Wouter van Eellekom (land in erfcijns) met als onderpand land in de Paeshoeve.

Heylwig dt van Jan

f283 dd 23-5-1426 Gemert

Willem zn w Jan van Ryetfoirt

Gijsbert Roesmont

Barnier zn w Willem Barnyerssn van Erpe

Dirck Janszn vanden Bleeck

Henrick Ghevert Nesenssoen soen

f284v dd 6-6-1426

Claes Willem Heynensoen van Rode verkoopt aan Jacop Peterssn die Goede 1/6 deel in 3 zillen beemd in de parochie Uden t.pl. geh. Boekel op Espdonc tussen Henrick vander Espdonc en de erfgenamen van Emont vander Espdonc, strekkende van die Aa tot de erfgenamen van Katherijn Huben. Last: 1/6 deel van 1/8 deel van 13 vleemse groeten en 1/6 deel van 1/8 deel van die 3 zillen beemd lossen met 24 gulden van 36 gemeyn placken per stuk en met “die scharen vanden jair”, d.i. de opbrengst van het lossingjaar.

f385v Gemert

Commanderij Ghemert

Wouter de Bello Rivo

huis van Liesbeth van Hoculem, nu van de commandeur van Ghemert

Symon van Gheel.

R1198 1427-1428

R1198 1427-1428 f14v Gemert

Aert vanden Loe zn van Henrick Reppel

Ansem nat zn w heer Ansem Marcelis Arts priester

Jan nat zn w heer Ansem Marcelis Arts, priester

R1198 1427-1428 f39v Gemert

Liesbeth dt w Henrick van Ghemert zn w Jan Fyssien

Aert Yewaen Goyartss.

bezat ¼ deel van een hoeve van w Jan Fyssien van den Mortel aan de Mortel

Lijsbeth en Geertruyt en Jan kinderen van w Henrick van Ghemert

R1198 1427-1428 f39v Gemert

Emont van Ghemert zn w Emont van Ghemert, nat zn w Dirck van Ghemert

R1198 1427-1428 f57v Gemert

Aert zn w Dirck van Espdonc

Aert zn w Willem Boeven

R1198 1427-1428 f66v Gemert

Henrick van Aerle

heer Yewaen van Cortenbach commendator van de Biesen van de Duitse Orde

Kartha dt van Yewaen van Tricht en haar nat kinderen Goyart, Margriet, Heilwich, Kathelijn verwekt door w heer Dirck van Geldrop, priester

(zie AKDOG regest 357)

R1198 1427-1428  f77v dd 4-6-1428 Gemert

Amelis Jan Maes van Gemert bezit de hoeve tgoet Ter Eijcken met rechten en vrijheden en verkoopt 2-6-1428 die aan Gerrit Gerrits van Eijck. Gerrit geeft die hoeve weer aan Amelis op 4-6-1428

R1198 1427-1428 f94 dd 15-7-1428 Gemert

Aert Dirx vander Espdonc man van Mechtelt Wouter Emontss verkoopt aan een secretaris t.b.v. Goyart Berwout een buunder beemd genaamd Woutersbuenre in het gericht van Gemert op Espdonc.

Hubrecht Michielssn vander Espdonc ziet af van vernadering.

R1198 1427-1428 f116v Gemert

heer Ywaen van Cortenbach commendator der balije vanden Biesen en van Ghemert

Petrus van Best

Gerit de Beirck

Daniel Roesmont

Godescalcus Roesmont

Ard (?) Rover vander Poerten

R1198 1427-1428 f118v dd 16-2-1428 Gemert

Claes Steenwech ziet af van vernadering van een hoeve die Goossen Steenwech verkregen had van Goyart van Gemert

R1198 1427-1428 f130 dd 28-5-1428

Bernt nat zn w Rolof van Tefelen belooft aan Hubrecht Michielss vander Espdonc 9 zesterzaad te leveren op St Jacobus a.s.

R1198 1427-1428  f149v Gemert

Amelis Jordens van Espe

Henrick zn w Melis vanden Broec

Henrick Aerts vanden Hoernic

Aert Geritss van Vranckenvoert, man van Hilleke dt w Jorden van Espe

Aert zn w Jorden van Espe

R1198 1427-1428 f149v Gemert

Aert, Lucas, Lijsbeth kinderen van w Stans vander Locht x Hadewich nat dt w Lucas Meeus

Dirck van der Keirchoff(+) anders geheten Puyst

Claes die Hoesch

R1198 1427-1428  f149v Gemert

Testament van Jorden van Espe

R1198 1427-1428 f152v Gemert

Jan Coelen zn w Claes (Cool) Koeyerman

Heylwich van Loeken wed Dirck van Loeken en haar kinderen Aert, Dirck, Marselis, Michiel en Heilwich

Henrick van Beke, zn w Claes Oemkens

R1198 1427-1428 f153v Gemert

Goyart van Gemert en zijn dochter Dierixken en zijn schoonzoon Jan van Bruheze

Wouter Spierinc van Gemert

R1198 1427-1428 f159v Gemert

Jan van Ghemert zn w Jan van Ghemert

Henrick van Bruheze

R1198 1427-1428 f192 dd 19-3-1428 Gemert

Jan Michiels vander Espdonc (1/14), Wouter Dirx vander Espdonc (1/14), Aert (2/14) Willem Boevensoen, man van Aef Dirx vander Espdonc, en Jan (1/14) nat zn van Rolof Marien, man van Agnes Dirx vander Espdonc, verkopen aan de secretaris Mr Marten van Zomeren 5/14 gedeelten in huis, erf, hof, schuur, en aangelag Gemert, Espdonc, tussen Jan van Meercsel en een straat en strekkende van Jut Emonts vander Espdonc tot een straat; genoemd worden: in Ver Lyzenacker en een beemd daarbij, in land Dat Mortstuxken, in een stukje land op die Donc in de parochie Uden bij die Boekelse beemden, in beemd Die Dootswech in parochie Uden bij die Knoeckaert, in kamp land Pedelershoeve, in land Dat Rietweertken op die Donc, in land Dat Busselken, alsmede alle andere goederen die zij en ook Aert die Molner zn w Dirck vander Espdonc geërfd hadden van Henrick vander Espdonc en zullen erven van Margriet, weduwe van Henrick vander Espdonc. Lasten: grondcijns, 2 ½ mud rog aan pachten, 2 kronen lijfrente uit het geheel.

R1198 1427-1428 f192 dd 15-4-1428 Gemert

Hubrecht Michielss vander Espdonc vernadert dat 5/14 deel

Jan Goyart Hubensoen en Jan Petersen Keteler doen afstand daarvan t.b.v. Hubrecht Michielss vander Espdonc

Thomas vander Vesten zn w Aert Maess, Goyart zn w Jan Kaerle, Jan Goossens vander Meer, Aleit Jan die Vrieze en Beel Jansdt vander Espdonc hebben opgedragen aan Hubrecht Michielss vander Espdonc 5/14 deel in voornoemd goed op Espdonc.

Luytgard dt w Aert Maes en haar zuster Heilwig.

R1198 1427-1428 f192 Gemert

Jan Goossens van der Meer

Aert Janss die Vrieze

Beel dt w Jan van Espdonc

Luytgard dt w Aert Maes en haar zuster Heilwich

R1198 1427-1428 f192 Gemert

Aert die Molneer zn w Dirck van Espdonc

Wijlen Henrick van Espdonc man van Margriet

Hubert Michiels van Espdonc

R1198 1427-1428 f194v dd 8-3-1428 Gemert

Voor twee schepenen van Den Bosch sijnde tot Ghemert stonden de schepen van Gemert en getuigden bij manisse des scoutet van Ghemert dat Jan van Bruhese inder gericht van Gemert dede roepen Wouter Spierinc van Ghemert Dirckss. over 500 nobelen en dat daarover alleen gemaakt zijn de twee brieven die Wouter heeft.

R1198 1427-1428 f211 mei 1428 Gemert

Hubrecht Michielssn vander Espdonc verkoopt aan Goyart Beerwout 14 delen en 5 delen van 1/7 deel in huis, erf, schuur en aangelag te Gemert, Espdonc tussen Jan van Meercsel en een straat en strekkende van Jut vander Espdonc tot een straat; genoemd worden: in Ver Lyzenacker en een beemd daarbij, in land Dat Mortstuxken, in land op die Donc in de parochie Uden bij die Boekelse beemden, in beemd Die Dootswech in parochie Uden bij die Knoeckaert, in land Pedelershove, in land Dat Rietweertken op die Donc in Gemert, in land Dat Busselken, in een weg lopende langs den Nuwenhof vanaf een straat naar Ver Lyzenacker, in de helft in den Nuwenhof, alsmede 5/7 deel in land Dat Roetstuc op die Donc te Gemert, 5/7 deel in land Die Donc bij die Boekelse beemden parochie Uden, 5/7 deel in land in Beerthemanshoeve parochie Uden, 5/7 deel in land aldaar, de helft in 2 buunder beemd in die Honsdonc aan die Aa bij Jan Serijs camp, een zesterzaad land dat Roedstuc naast voornoemd Roedstuc, lasten: grondcijns en 2 ½ mud rog aan pachten, 2 kronen lijfrente.

(niet gepasseerd?)

R1198 1427-1428 f214 Gemert

t Huis van Gemert

…. natuurlijke kinderen van heer Dirk van Geldrop, priester

Arnoldus van Heyst voogd van zijn vrouw Heilwich nat. dochter van wijlen Dirk.

Goederen in Aarle en Rixtel

etc

R1198 1427-1428 f226 Gemert

Goyart Jordenssn van Herende

Ansem Goeswijnssn

R1198 1427-1428 f229 dd 8-7-1428 Gemert

Aert zn w Jan die Vrieze, man van Geertruyt dt w Jan vander Espdonc en Claes Willem Heynensoen, man van Geertruyt Willem sMeesters van Berlikum verkopen aan Goyart Beerwout: 2/3 deel in het land Dat Rodestuck te Gemert op Espdonc naast het erf die Donc, 2/3 deel in land Die Donc aldaar, en 2/3 deel in land Die Nuwenhof aldaar alsmede 2/3 in land tGoerswinckel aldaar. Last: grondcijns.

Hubrecht vander Espdonc ziet af van vernadering

Jan zn w Willem die Meester doet ook afstand t.b.v. Goyart Berwout.

Aert Gielis vander Steghen verkoopt aan Goyart Berwout een stuk land in de parochie Uden t.pl. geh. op Boekel op die Donck naast erven van Hubrecht en Jan vander Espdonc.

Hubrecht vander Espdonc ziet af van vernadering

R1198 1427-1428 f229 dd 15-7-1428 Gemert

Beel dt w Jan vander Espdonc, weduwe van Jan Willems van Geffen geeft aan haar zoon Willem en haar dochters Geertruyt en Lijsbeth haat vruchtgebruik in 1/3 deel in voornoemde erven, die Aert die Vrieze verkocht had aan Goyart Beerwout. Willem verkoopt dat 1/3 deel aan Goyart Beerwout en belooft dat hij zijn zusters afstand zal laten doen.

R1199 1428 – 1429

R1199 1428-1429 f115v

Hubrecht zn w Emont van Ghemert, nat zn w Dirck van Ghemert

Henrick Steenwech

Jan zn w Dirck van Ghemert, bontwerker

F138 namenindex

Jan van Strybosch

f172v dd 9-12-1428

Geertruyt en Lijsbeth dts w Jan Willems van Geffen, doen t.b.v. Goyart Beerwout afstand van een hoeve van w Henrick van Espdonc op Espdonc

Goyart had die hoeve verkregen van Willem Jan Willems.

f189

heer Art Duysche, priester

Roelof Houwer

f206v

Tielman Henrix man van Lijsbeth Dirx vanden Bleeck

Jenneke dt w Mathijs vander Rijt x Liesbeth voornoemd

Ansem Aerts vander Heelderdonc

f263v dd 2-12-1428

Wouter Dirx vander Espdonc verkoopt aan Goyart Beerwout 1/7 deel, geërfd van zijn ouders Dirck en Engel, in goederen in Boekel en Gemert op Espdonc.

f264v 265v dd 2-12-1428

Aert Willems Boeve, man van Aef Dirx van Espdonc, verkoopt aan een secretaris t.b.v. Goyart Beerwout 2/7 deel geërfd van Dirck van Espdonc in goederen in Gemert en Boekel op Espdonc.

f265, 266 dd 4-12-1428

Hubrecht Michiels van Espdonc heeft opgedragen aan Goyart Beerwout: 5/14 gedeelten afkomstig van Jan Michiels van Espdonc, Wouter Dirx van Espdonc, Aert Willems Boeve,man van Aef Dirx van Espdonc, Jan nat zn Rolof Marien, man van Agnes Dirx van Espdonc, in ondergeschreven erven: nl.huis, erf, schuur, hof en aangelag te Gemert op Espdonck tussen Jan van Mercsel en een straat; Ver Lysenacker en een beemd daarbij; land dat “Mortstuxken”; stukje land op die “Donc” par. Uden; beemd “die Doetswech” par. Uden naast den beemd “Knoeckart”; land “Pedelershove” aldaar; land “dat Rietweertken” op die “Donc”; land “dat Busselken” aldaar en andere goederen die de voorn. Jan, Wautgher, Aert en Jan Rolof Marien alsmede Aert die Molner zoon w Dirck van Espdonck geërfd hadden van Henrick van Espdonck en zouden erven van Margriet ,weduwe van Henrick van Espdonck

Mr.Marten van Zoemeren had die 5 delen en die andere goederen verkregen van de voornoemde Jan, Wautger, Aert en Jan; Hubrecht had dat allemaal vernaderd;

5 veertiende delen .afkomstig van Thomas vander Vesten zn w Aert Maess, Goyart Jan Kaerle, Jan Goossens vander Meer, Aert Janss die Vrieze en Beel Jans dochter van Espdonc in de voornoemde erven en de andere goederen die Thomas, Goyart, Jan, en Beel geërfd hadden van Henrick van Espdonc en zouden erven van Margriet,weduwe van Henrick van Espdonc. (Hubrecht had die 5 delen verkregen van Thomas, Goyart, Jan en Beel);

en alle goederen die Jan en Wautger, zonen van Aert Maessoen, geërfd hadden van hun oom Henrick van Espdonck en zouden erven van Margriet weduwe van Henrick van Espdonc.

(Ghijsbrecht Roesmont had die goederen verkregen van Jan en Wautger, Hubrecht had ze vernaderd)

en alle goederen op Esdonc ,die Aleit Dirx van Espdonc wed.van Matheeus Jan Smolnersoen geërfd had van Henrick van Espdonc, Wautger en Emont, broers van wijlen voorn Dirc van Espdonc; en van Aaf, zuster van voorn. Dirc van Espdonc, (Hubrecht had die goederen verkregen van Jan Keteler)

een veertiende deel,dat toebehoorde aan Hubrecht zelf;

1/7 deel, dat Aert zoon van wijlen Kerijs Artss. en van wijlen Engel Dirx van Espdonc geërfd had in de goederen van Dirck in Ghemert-Boekel,Espdonc.

(Hubrecht had dat 1/7 deel verkregen van Aert Kerys Artss.);

1/7 deel ,dat Jan Keteler en diens vrouw Jut Dirx van Espdonc en Peter Keteler,man van Heilwich Dirx van Espdonc geërfd hadden in alle goederen van Dirck van Espdonc in Gemert-Boekel,Espdonc;

(Hubrecht had dat 1/7 deel verkregen van Jan Keteler);

alle erfelijke goederen,die Matheeus Jan Smolnerss en Aleyt, weduwe van Matheeus, dt w Dirck van Espdonc geërfd hadden van Dirck van Espdonc in Gemert en Boekel, Espdonc. (Hubrecht had die verkregen van Jan Keteler);

1 buunder beemd in par. Uden op die Honsdonc; land “dat roedstuc” Gemert; 1/4 deel, afkomstig van Michiel van Espdonc in land “den Nuwenhof”, Gemert; 1/8 deel ,afkomstig van Michiel van Espdonc in de wei “Gherwijnshoefken” ,Gemert;

een weg gelegen aldaar bij den Nuwenhof en bij “Ver Lysenacker”;

land op Bathendonc in par.Uden

(afkomstig van Michiel van Espdonc ook de 3 laatstgenoemde erven

lasten: grondcijns ;2 ½ mud rog ; een lijfrente van 2 kronen.

f281v

Aert Willem Boeven

Aert Dirx van Espdonc en zijn zoon Aert

f299 dd 18-2-1429

Goyart van Erpe, zn w Goyart van Erpe, doet t.b.v. Goyart van Gemert afstand van 3 buunder beemd in het Gemunde bij het Gemerter geweer rondom in de Gemertse gemeint, maar Goyart behoudt het recht om daar zijn beesten te weiden, zoals de andere geburen van Gemert.

f304 Daniel van Kuyc zn w Daniel van Kuyc

Jan nat zn w heer Jan Daems

f334

Daniel Daniels van Kuyck man van Aleit dt van Jan vander Vijveijcken

Floris Jans vander Vijfeijcken

Dirck nat zn van heer Jan vander Vijfeijcken, priester

Jan van Kuyck zn w Jan Danels

Huis en hof in Gemert tussen erf Jan van Viveycken en de straat, strekkende van de straat tot het erf genaamd de Boontuyn

F380 namenindex

Jan van Strybosch en Wolter van Rode

f390

Lijsbeth wed van Amelis vander IJnden

Tocht van 2 mud en 4 lopen rogge maat van Gemert uit huis en hof die waren van Amelis van der Eynden tussen Arnt? Tielken en Arnt Heym (in Rosmalen?)

R1200 1429-1430

R1200 f3-2

Everart van Haenle, man van Belya dt van wijlen Henrick Quedens en Willem zn w Willem sMolderssoen van Vucht

Verkopen goederen waar dan ook gelegen in Gemert of daarbuiten ten behoeve van Matheus zoon van wijlen Henrick Quedens(+) man van wijlen Belya(+)

f16v

Floris Jan van de ViveEycken man van Mechteld dt w Marcelis vander Dozeldonc, bezit de hoeve Ten Broek bij Bokot.

Arnold Buck cyrurgin?

Ter Dozeldonk in Helmond

F41

Jan en Paul kinderen van Henrick Rover van Vladeracken

…. en Elisabeth zusters, kinderen van Henrick Rover en van wijlen Elizabeth

f42v

Gerit zoon van wijlen Bernier Geritssoen soen man van Dirkske Cool dochter wijlen Henrick Colenzoen

Rodolphus zoon van wijlen Bernier Gerits

f42v ?

Henrick Mannart

Gerit van Espdonck

f52

Jan Aerts Spruyt

Matheus zn w Hendrick Quedens

Everart zn w Dirck van Haenle

f52v

Goossen Steenwech zn w Goossen Steenwech weduwnaar van Aertken dt w Aert Rover Boex (=Boest) en hun zoon Aert bezitten die hoeve tot Espdonck onder Gemert en Boekel. Henric Scoeman had die hoeve verkregen van w Dirck van Ghemert

f60v

Ancem Aerts vander Heelderdonck verkoopt aan

Ansem, Dirck (priester) en Deliana kinderen van Jan van Beeck

Een erfpacht uit huis en hof in Gemert tussen Goyart van Luchen en Dirk Wid… en tussen erf Michiel van der Heelderdonc en Goyart van Luchen en van Goyart van Erp tot Art van Brede.

Ook nog uit andere stukken grond

f74v

Ansem Aerts van der Heelderdonck

Land tussen Michiel van derHeiden en een dijk, en tussen Goyart van Luchen en Michiel voorszegd

Land tussen Gevart van Stribosch en Goyart van Luchen,

Nog meer percelen

Michiel vander Heijden zn w Jan Michiels

Lambert van Doernen zn van Corstiaen vanden Mortel

f103v

Willem Jan Rythovens

Ansem vander Heelderdonck

Michiel vander Heijden

f108v dd 1-6-1430

Goyart van Ghemert heeft opgedragen t.b.v. de geburen van Gemert 3 bunder beemd in het gemund bij Gemerder geweer rondom in de gemeint.

Goyart had het gekocht van Goossen Goyarts van Erpe.

f110

Jan Jan Quedens

Matheeus Henrick Quedens

Jan Henrick Quedens

f182

Geertruit wed van Henrick Becker en haar kinderen Henrick, Lijsbeth en Mechtelt

f123 1430

Peter Ketheleer zn w Peter Ketheleer, man van Heylwich dt w Jan van Espdonck x Hadewich

Jan Ketheleer zn w Peter Ketheleer, man van Jut dt w Jan van Espdonck x Hadewich

f182

Jan Aert Stamelart vanden Kelre

Bertout Janss van Ghemert

Aert Stamelaert van Uden

f191 dd 4-2-1430

Goossen zn w Goossen Steenwech heeft opgedragen aan Amelis nat zn Henrix van Espdonck het recht dat toebehoorde aan Corstiaen Henrix Scoeman en Corstiaen Gerit sDeckers man van Yda dt w Willem Henrix Scoemans en Amelis nat zn w Henrick van Espdonc in de hoeve Espdonc.

Goossen had dat recht verkregen van Corstiaen, Corstiaen en Amelis.

f200 en 200v

Aan broeder Jan van Zonne, prior van de Predikheren te Den Bosch

Erfpacht van 3 mud rogge behorend tot een erfpacht van 5 mud rogge maat van Helmond

Die Bertout van Ghemert zoon van wijlen Jan van Ghemert betaalt uit goederen aan de Mortel in Gemert met de bijbehorende gebouwen naast de gemene weg enerzijds en de Heren van Gemert anderzijds en uit een erf genaamd de Paeschoeve strekkende van de gemene weg tot aan Gooswijn Aert Snijderszoen en tussen de kinderen van Peter Berchs enerzijds en Gerit Artssoen en de Haixacker anderzijds

Verder uit een stuk land op de Paeschoeve tussen de Heren van Gemert aan een zijde en een eind. Verder uit een weide genaamd de Groesen ter plaatse genaamd de Elsthorst tussen de Heren van Ghemert langs de plaats genaamd Den Nuwenryne(?) enerzijds en Gooswijn Aert Snijderssoen en de kinderen Peter Berchs anderzijds en verder uit een stuk weiland genaamd Gruessen gewoonlijk genaamd Gheystvoertke met aan een eind de gracht (fossatum) genaamd de Nuwengrave en aan het andere eind het erf van Dirk van Ghemert en verder de genoemde erfpacht van drie mud rogge die Bertout voornoemd betaalt uit goederen binnen de palen van van Ghemert uit een hofstad genaamd Ter Vondervoort met bijbehorende grond genaamd Ackerlant ….. ….. naast erf Goyart van den Voert en Dirk van den Hornic enerzijds en …. naast het gemeyn broeck van de Heren van Gemert anderzijds, en een stuk land bij de gemene weg genaamd tsheren straten en het andere eind Melis kynderen van den Broeck. Verder een erfpacht van twee mud rogge die genoemde Bertout betaalt uit een erf binnen de grenzen van Ghemert stuk land genaamd Die Hostat gelegen in Ghemert tussen Henrick Schene(?) enerzijds en Arnt van den Hoernic anderzijds strekkende van de gemene weg genaamd tsherenstraet tot aan Maes kynderen van der Hostat

Welke pacht voornoemd was van Jan zoon van Arnt Stamelart van den Kelre daarna Bertout van Ghemert voornoemd

Erfpacht van wijlen Jan zoon van wijlen Jan vanden Kelre

Ten behoeve van Aert Stamelaert van Uden

Testes Roesmont et Symen Dircx xviii febr.

f210v dd 9-3-1430

Jan Roefs Veerdonc, man van Agnes Dirck van Espdonck bezit 1/7 in 1/8 in een hoeve op Espdonc. Hij geeft zijn recht in dat 1/7 deel aan Jacop Peters die Hoede, man van Aleyt dt van Agnes voornoemd

Jacop geeft 1/7 in 1/8 aan Goyart Berwout

f230

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

Peter Janss van Mercsel

f239v

Geldrop

Goyaert van Vaerlaer

Lambert Henrix van Borchart

Gerrit Jan Snoeck

Jan van Vaerlaer w Peter sRavenssoen

Henrick Henrix vanden Borchart

f240

Geldrop

Gerit Jan Colen (beemd die Wolfsweert in Quedens venne)

Jan Joirdens nat zn w heer Jan van Geldrop

Henrick Henrick Tielen

F335 namenindex

Jan van den Stribosch

R1201 1430-1431

f84v

Matheeus Matheeus van Aalen, man van Lijsbeth dt van Jan Beerten

Gijsbert geh Beertken, Jacop, Met en Marie kinderen van Jan Beertken

f121v, 122

Philip en Henrick zns w Jan Philips en hun schoonbroer Jorden die Raet man van Mechtelt

Aert Eyckman zn w Aert Eyckman

Aert zn w Philip van Megelschot

f122

Oude last: onderhoud van een vac in de kerk van Gemert

52 quando onus tale ad predictos heredes spedaverit

f155v

Aert Peters vanden Hoevel

Jan van Leenen van Ghemert

Willem vander Donc zn w Jan vanden Donc Willemssoen

f172

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

Willem Willems die Weder

F176v namenindex

Peter zoon van Henrich Stribosch

f193

Jan van Ghemert

Goyart van Bruhese

R1201 1430-1431 f193v

Ansem Beertensoen

Ansem Ansems van Oesterbraken

Henrick die Hornere en zijn zoon Jan

f229v

Michiel van Espdonc

f243v

Claes Willems vanden Elsen en zijn oom Aert vanden Elsen(+)

Wouter Claes Guenschartsz

Peter zn w Gerit Rademeker

f274v

Wijnrick Gerritssn vander Vondervoort

Roelof Goyarts vander Hyndert

f321v

Goyart van Wermpt rentmeester van de commanderie van Gemert

f348v

Jan Dirx van Ghemert

Michiel vander Heijden

Ansem Aerts vander Heelderdonck

f350v

heer Yewaen van Cortenbach, commendator vanden Biesen

Henrick van Aerle

de nat kinderen w heer Dirk van Geldrop priester

f350v

Goyart nat zn Kartha Yewaens de Trajecto

Anthonis vande Velde (nat zn heer Godevart vanden Velde, deken van Woensel), man van Margriet

Aert Spierinc zn w Mathijs (vander Hoeven) man van Heilwich

Jan Willems vanden Rode, man van Kathelijn

nat dts w heer Dirck van Geldrop en van Kartha voornoemd.

F353 namenindex

Gevart zn w Gevart van den Stribosch

F320, 327v en 353v namenindex

Jan (van) Strijbosch

R1202 1431-1432

F3v (1431) en f108v (1432)

Emont zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemert

F10

Wautger Aert Maess man van Aleyt Peter Bouwens van Bynderen

Peter, Aelbert en Margriet nat kn van Peter Bouwens voorsz

R1202 1431-1432 F77v

Willem die Volre zn w Willem die Volre

Willem Ansems van der Oesterbraken

F78. dd 10-4-1432

Leunis van Gemonde man van Ysendruyt weduwe van Wouter Speirinc van Ghemert heeft opgedragen aan Goyart van Ghemert de tocht van Ysendruyt in de hoeve tgoet Ten Hogenarle

Dirck nat zn w Wouter Spierinc van Ghemert

Jan van Bruheze

F78v dd 27-3-1432

Willem van Doerne, zn Daniel Noy van Doerne, heeft opgedragen aan Goyart van Ghemert voor de huurtijd de grote en smalle tiende van Gemert om 80 mud rogge Helmondse maat op St Maarten

Willem had voor 6 jaar gehuurd van de investiet van Bakel de tiend van Gemert samen met de tiend van Bakel en Doerne vanaf St Jan

F109

Henrick Bloyman zn w Claes Bloyman van Dynther

Claes Bloyman zn van Henrick voorsz

Peter Dircx Tymmerman

Jan Ansems die Weilde

Corstiaen Ghijsberts die Molneer

F127v namenindex

Jan Stribosch

R1202 1431-1432 F170

Alart Willem Wijnkens van Ghemert

Willem Ansems van der Oesterbraken

F177v

Willem Herman Artssn

Willem zn w Aert Rover Wavernay en zijn zusters Margriet, Kathelijn en Lijsbeth

Lambert Corstiaens van Doernen

F192

Rutgher Janss van Espdonck en zijn broer Henrick

F206

Peter en Aelbert nat zns van Peter Bouwens

Wouter Aert Maess

F247

Goyart van Ghemert

Leunis van Ghemonden man van Ysentruut wed Wouter Spierinc van Dynther

Jan van Ghemert(+)

Everart van Rijpelsberch

F270v 1432/33

Henrick en Kathelijn kinderen van w Jan van Espdonc

F273

Jan Goyarts van Bijstervelt

Jan Goyart Huben

F276

Philip Jan Philipss

Aert Eyckman zn w Aert Eyckman

Henrick Jan Philips

Jorden die Raet schoonzoon van w Jan Philips

F282

Lodewijck zn w Hubrecht Sweneldenzoon van Gemert en zijn zoon Jan

F359v

Willem van Doernen zn van Daniel Noyen van Doernen bezit de tiend van Bakel, Deurne en Gemert

R1203 1432-1433

F66v

Henrick Jan Philips

Jorden die Raet

Aert Aertss Eyckman

Philip Jan Philips

F198v

Jan Daniel Aert Ennensoen

Jan Jans die Grove

F201

Aert Stamelaert van Uden

Jan zn Aert Stamelaert van den Kelre

Bertout Janss van Ghemert

Goossen van Berkel

F209v

Willem zn w Lucas van Ponsendael x Jonkvrou Lysbeth

F256 namenindex

Jan van Strybosch

F265v

Goyart van Wermt rentmeester van Gemert

R1204 1433-1434

F8v

Jan Gevartss van Strijbosch

Claes (Coel) van Strijbosch zn w Lodewijck

F29v

Ansem zn w Jan van Leenen

Thomas Jan Maess

Wouter Henrix van Weert

R1204 1433-1434 F37v

Willem van der Oesterbraken

Jan van Wijnboemen

Aert zn w Willem van Oesterbraken

F79v

Marie wed van Jan Philipssoen van Ghemert zn w Jan Mathijssn hertrouwd met Henrick van Tuynen

haar kinderen Philip, Henrick en Met

Aert van Meelschot man van Hedewych

F92 dd 23-6-1434

Goyart van Ghemert heeft opgedragen aan Dirck zoon van wijlen Dirck van Ghemert en Lijsbeth, zijn deel in een visgeweer (leengoed)

F134v

Jan Janss van Gemert bezit het goet Ten Waude

Dirck van der Stegen van Sevenem

Henrick Goyarts van Bruheze

F159v

Leenken (Elena) dt van Aert zn w Aert geh. Quade Erys

Met wed. van Aert Quade Erys

Jan van den Wijnboem

F173

Goossen Steenwech zn w Goossen Steenwech, weduwnaar van Aertken dt w Aert Rover Boest en zijn zoon Aert bezitten de hoeve die Hove tot Espdonc

R1204 1433-1434 F217

Katelijn dt vn Aert Truden zn w Willem van der Oesterbraken

Jan Voederart zn w Jan

Jan geh. Groet Woutgerssoen

F217

Jan zn w Jan van den Zande

Henrick van den Schoer zn w Henrick Scoerwegghe

Henrick Dirck Moerzen

F218

Goyart van Ghemert

Jan Wellen Koenen

F218

Jan zn w Gerrit Spaen

Herman Floris Waeyman

Bertram Jan Bertrams

F238v

Philip Jan Philips

Jorden die Raet man van Mechteld Jan Philips

Aert Eijckman zn w Aert Eyckman

F238v

Jan Jans van Gunterslaer

Henrick van Tuynen man van Marie wed van Jan Philips

R1205 1434-1435

F9v

Lambert van Doerne en Dirk en Corstiaen zoons van w. Corstiaen van de Mortel

F9v

Jan van Weert zn w Jan Heilwigensoen

Amelis Thomas Meliss.

F21

Henrick Stoven en zijn zoon Jan

Goosen Cnode

Jan van Gulyc

F27v

Aert Denne van Zelant

Jan van Kryeckenbeeck

Kocht het erf Wijnboem van Jan van Wijnboem

F87v

Henrick Jacop Michielssoen van Ghemert

Ancem van Leenen

Lambert van Roest

F157v

Goyart van Ghemert

Daniel Daniel Hubensoen

F158

Goyart van Ghemert

Jan van Vaerlaer zoon van Henrick van der Heeze

F203v

Aert Volken zn w Aert Volken

Peter van Best

F264

Ghijsbert die Hoessche Steynkens

Peter Henrix van den Locht

Andries van Tiel zoon van Dirk

Goyart van Wermpt, rentmeester van Gemert

F294, 294v

Goyart van Wermpt, rentmeester van Gemert

R1206 1435-1436

F 14v

Ansem Aertssn van der Heelderdonc

Jan Janssn van Beke, wonend te Boekel

F18v

Jan Jansn van den Kieboom

Dirck van den Doren, kremer, man van Lijsbeth Jan die Bever

f45v 1435

Goyart van Ghemert rentmeester van Ghemert

Floris vander Vijfeijcken man van Mechtelt, dt w Marcelis van der Doeseldonc

F58

Ancem van der Heelderdonc zn w Aert

Michiel van der Heyden zn w Jan Michielssn

R1206 1435-1436 F81v

Jan nat zn w Dirck van Striebosch en van w Sophie dr w Peter Berchs

Jan Ancemssn van der Oesterbraken

R1206 1435-1436 F90, 90v

Lijsbeth wed van Jan Wouterssn en haar kinderen Aert, Beel en Kathelijn

Sophie wed van Jan van der Oestelbraken

Goyart Daniel Fyen soen

F92 1435

Gerit Willemssn van der Stappen, man van Kathelijn dt w Jan van Espdonc

Daniel Daniel Huben

Mechtelt van Espdonc (+)

Henrick zn w Jan van Espdonc

f117v

Aert Vrient van Beke zn w Lucas Meeus van Beke.

Willem Gerit Fyen soen

Willem Peter Claessn

F136

Christijn van der Schueren wed van Rycout van der Schueren en haar zoon Gerit

Henrick zn w Henrick Corstijnensn van Ghemert

F124

Aleyt wed van Ghijb van Well

Aert Stanssn van der Locht

Aert Rover Molner

F142v

Willem Henrick Maessn

Aert Vrient van Beke

F144 (Gemert/Boekel)

Aert Goyaertssn Beerwout heeft opgedragen aan Willem Henrick Maessn een hoeve in de parochie Bakel en Uden (vroeger van w Goyart voorn) (eigenlijk Boekel en Uden ?)

Dirck die Clerck is de pachter

F143 (Gemert/Boekel)

Hadewych dt w Jan Maes

Bernt Hugen, gewandsnijder

f146v

Aert van Volkel

Goyart Dircks van Ghemert

Jan van Wijnboem, zn w Alart Broeckmanssoen

F152

Jan van Gulic

Jan Henrick Stoven

Goyart Goyartssn van Erpe

F179v

Ansem Aert Spruyt

Cornelis Geritssn van Strybosch

F189

Henrick Jan Philips

Aert Aertss Eyckmans

Philip Jan Philips

Jorden die Raet

Jan van Ghunterslaer nat zn w Jan van Guntherslaer

f193

Goyart van Ghemert en Henrick Steenwech hadden gepacht grove en smalle tienden van Ghemert om 80 mud rogge van Willem van Doerne zn w Danyel Noy van Doerne

Willem geeft kwijting

f195

Kathelijn nat dt w heer Gerit van Hanart van de Duitse Orde van de Biezen en haar nat kndn Willem en Beel (verwekt door Lucas Meeus van Arlebeke)

Kathelijn bezit een huis en hof after den ouden Fellenoert

F235v namenindex

Peter en Jan zoons w Henrick Stribosch

BP R1206 1435-1436 F269

Willem Heynensn wonende in Ghemert

R1207 1436-1437

F18

Philip Jan Philips

Bernier Willem Bernierssn

Henrick en Jan, zoons van Henrick van Vinckel

F22

Jan van Wijnboem zn w Alart Broeckmans

Aert van Volkel

Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester

f38 dd 24-1-1437

Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch

verkoopt aan Claes (Cool) van Strijbosch stuk land met beemd aan de Vondervoirt

f38 dd 24-1-1437

Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch

geeft in erfpacht aan Bertout Aerts van Haendel huis, hof en aangelag in Bokot om twee mud rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

f38 dd 24-1-1437

Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch

geeft in erfpacht aan Bertout Aerts van Haendel een maldersaets bouwland aan die Oudestraat om 7 lopen rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten; Gerit van Wel heeft overweg hierover naar de straat.

f38 dd 24-1-1437

Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch

geeft in erfpacht aan Gerit Gerits van Well een malderzaad bouwland aan de Oudestraat en aan de Dribbelsche straat om 7 vaten rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

f38 dd 24-1-1437

Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch

geeft in erfpacht aan Dirk die Smyt van Ghemert stuk beemd in die Grozecuylen bij die Laren om 1 ½ mud rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

f38v dd 24-1-1437

Jan van Strijbosch zn w Gevart van Strijbosch

geeft in erfpacht aan Wouter die Snieder zn w Jan een sesterzaad bouwland achter Kemenade en een lopense land aan den Molenwech om 8 lopen rog Gemertse maat op lichtmis en de oude lasten

f39

Dirck Peterssn van den Borlaer en zijn zoon Jan

R1207 f52v 1437

Jan zn w Henrick van Gemert zn w Jan Fyssiensoen van den Mortel

Aert Yewaen Goyartssn (bezit ¼ hoeve aen den Mortel)

Lijsbeth en Geertruyt en Jan kinderen van w Henrick van Gemert zn w Jan Fyssienssoen van den Mortel

F64v dd 11-3-1437

Deling tussen Goyart Goyarts van Erp en Willem Heynen

(t water die Roysp)

F86v

Goyart Aertssn van Erpe

Aert Vrient zn w Lucas Meeus

F88v

Jan Goossenssn van der Meer

Jacop Goyartssn van den Amer (?)

F91v

Lodewijk zn w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zwenelden soen

Thomas die Scriver zn w Thomas van Hazelbossche

Kathelijn dt w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zweneldensoen (Kathelijn is weduwe van Gielis Scoerwegge)

F91v

Floris van Vijfeycken zn w Jan van Vijfeycken

Hubrecht van Gemert zn w Emont van Gemert

F112v

Jan van Vaerlair zn w Henrick zn w Henrick van der Heze

Barnier Geritssn

Jan van Vaerlaer zn w Rover van Vaerlair

R1207 1436-1437 f184v

Dirck zn w Jan Roverssn en zijn neef Dirck Rover van Rijsbergen een erfpacht van 2 mud rogge maat van Gemert uit … van Dirk zoon w Jan Roverszoon … ….. w. Emont zijn broer

Jan zn v Henrick van Gemert erfpacht van 2 mud rogge ……

Henrick zn w Dirck Rovers voornoemd .. mud rogge en vier zesde van de …. en twee van de twee mud rogge ……

F243v

Bertout zn w Aert van Handel

Jan van Strijbosch zn w Gevart

Gerit Geritssn van Well

Dirck Tack die Smyt van Gemert

Wauter die Snyder zn w Jan die Snyder

F296v

Willem Heynen wonende in Gemert

R1208 1437-1438

F9

Goyart van Gemert

Jan van Bruheze

F24

Wijnrick Geritssn van der Voert

Jan Kaerle

Willem Janssn van den Oeventken

Lambert van Doernen zn w Corstiaen

F36

Laureyns van der Spanct zn w Goossen Bloc is man van Lijsbeth dt w Claes van der Locht

Amelis Thomas Melissn van der Hostat

Daniel van Hezerschoer

R1208 1437-1438 F 69

Ansem Ansems van der Oesterbraken

Thomas de jonge, zn van Jan Maessn

Henrick Willemssn van den Loect

Kathelijn Aert Truden

F103v

Willem en Peter en Claes, zoons van w Peter Claessn

Aert Ywaen nat zn van Yewaen van Vechel

F120

Aleyt dt w Jan die Smyt

Willem Fyensn

Heilwich Sweelden en haar nat zn Philip

R1208 1437-38, f123v

Jan Rovers zn w Dirck Rover van Rijsbergen en zijn broer Henrick

Dirck zn w Jan Rover en zijn broer Emont(+)

Goyart van Ghemert

Kathelijn dt w Dirck Rover

Jan Rovers filius quondam Dirck dicti Rover van Rijsbergen septariore parte atque tres trias partes ….. …. duobus modiis siliginis atque duobus modiis siliginis hereditarie pactione mensure de Ghemert quos Theodericus filius quondam Johannis Rover ….. solvere dicte quondam Theoderico Rover van Rijsberghen hereditarie pactione ex hereditarie … que Theoderico Jan Rovers filius pro morte quondam Emondi sui fratre fuit …… …. sitas infra palos de Ghemert prout in hereditarie de Ghemart ut dicti, hereditarie supportavit Henrici sue fratre cum …. ……

…… xvii julij

D… Henricus predictus… hereditarie supportavit Godefrido de Ghemert cum …. xviii july

dicto Henrico …. atque tres … partes ……septuarie predicte ad se spectantem in predictus duobus modiis et duobus modiis siliginis hereditarie pactione pro … herditarie supportavit Godefrido de Ghemert predicto dicto Henrico …. Goessen et Paulus Ketellaer …….. ….

F166v

Everart Aertssn van Haenle

Willem van den Eenswijnckel

Jan Aerts Spruyt

F198v

Dirck van den Doren, kremer

Jan Jansn van den Kieboom

Aert Goossen Steenwech

F201v

Jan Goossens van der Meer, man van Hadewych dt w Aert Maes van der Hostat

Aert Gielissn van der Stegen

F211 1437/38

Alart Willem Wijnrixsn

Henrick Janssn van Espdonck

F 348 en 415v

Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

f412 stad Den Bosch

Heer Emont Rover van de Duitse Orde

R1209 1438-1439 f

R1209 1438-1439 f 32 Philip zn w Jan Philips

Jorden de Raet man van Mechteld Jans Philips

Henrick van Tuynen man van Marie wed van Jan Philips voorn.

Jan van Colen z w Jan van Colen

R1209 1438-1439 F 63v

Goyart van Geldrop nat z w heer Dirk van Geldrop investiet van Fooz

Aert Spierinc man van Heilwich nat dt w heer Dirk van Geldrop voorn

Floris Janss van den Viveeycken

Jan van Rixstel nat z w Jan Kamerlinc

R1209 1438-1439 F64

Lambert Janssn van der Roest

Henrick die Leuwe

Jan Gielissn van Vaerlaer

Roelof Gerit Steenbeckers

R1209 1438-1439 f70

Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kieboem

Aert Spierinc zn w Mathijs van der Hoeven

Jan van Erpe

R1209 1438-1439 f106

Hubrecht van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert

Alart Janssn van den Panthelaer

R1209 1438-1439 F124v

Jan, Willem en Ancem zoons van w Ancem van der Oestbraken en Heilwich

R1209 1438-1439 F124v

Aert, Luytgard de aude en Luytgard de jonge en Willem (onmondig) kinderen van w Gerit Goossens van der Meer en hun schoonbroers: Jan die Smyt x Heilwich; Jacop Gerit Melissoen x Hadewich

R1209 1438-1439 F124v

Goossen, Claes, en Baet kinderen van wijlen Aert die Haze en Heilwich dt w Goossen van der Meer

Aert Gieliss van der Stegen

Henrick Janss van Espdonc

Jan Jan Daemss

R1209 1438-1439 f133

Hubrecht van Gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert

Henrick Steenwech

R1209 1438-1439 F136 namenindex

Peter zoon van Henrick Stribosch

R1209 1438-1439 f 160v

Kathelijn dt w Dirck Rover van Rijsbergen

Dirck zn w Jan Rover

Emont(+) zn w Jan Rover

Goyart van Ghemert

Kathelijn draagt haar deel in de twee mud en de tweede mud over aan Goyard van Gemert

R1209 1438-1439 F178

Willem Janssn van Mercsel

Jan Peter Hermanssn van Ghemert

R1209 1438-1439 F249

Beerta wed van Claes Befken en haar kinderen: Willem, Wijnrick, Jut, Margriet, Lijsbeth en Sophie en haar schoonzoons:

Jan Gerits die Vrieze, man van Heilwich

Lambert Jan Corstiaenssn man van Ermgart

Jan Gielis die Doncker, man van Beerta

R1209 1438-1439 F249

Willem Jans van Merchsel

Jut wed van Willem Befkens en haar zoons Claes, Aert en Thomas

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

R1209 1438-1439 F330v

Heer Claes van der Dussen, commendator van Gemert

R1210 1439-1440

F63v

Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirck van Geldrop investiet van Fouz

Aert Spierinc man van Heilwich nat dt w heer Dirck van Geldrop voorn.

Floris Janssn van den Vive eycken

Jan van Ricxtel nat zn w Jan kemerlinc

F72v

Jan Henrick Janssn van der Hoeven

Marie dt w Willem van Uden alias Zaeldman

Henrick zn w Jan Willem Bernierssn

F79

Michiel Dirx van Borlaer

Goossen Goossen Willemssn

Heer Claes Cuper

f100 dd 20-8-1440

Aert Steenwech zn w Goossen Steenwech belooft aan Claes Loenman dat hij hem in de hove op Espdonc zal vesten ten overstaan van de leenheer en het leenhof waarvan die hove te leen hangt

F132v-133

Jan Gevartssn van den Strijbosch

Willem Peter Claessn

Aert van der Hostat

Ter plaatse geheyten Boekelt, land aen die Doerengrave

F133

Kathelijn wed van Jacop van den Strijbosch en haar kinderen Peter, Gevart, Heilwich, Kathelijn, Lijsbeth en Mechtelt

F133

Belia wed van Jan Knoeps

Jacop Gevartssn van Strijbosch

F163

Willem Willemssn van den Elzen

Wouter Claes Mernharts

Daniel Roesmont

F185

Goyart Goyarts van Werm bezit de hoeve tgoet ten Broeck

Dirck Janssn van der Poirten

F185

Henrick zn w Henrick van der Heze, weduwnaar van Luytgart dt w Jan van Varlaer en zijn zoons: Henrick, Jan en Ancem

Goossen Aert Smeds had van Henrick Henrick van der Heze in erfpacht gekregen (vroeger) dat goet Ten Boer om elf mud rog Gemertse maat (leengoed)

f210

Goyart van Wermpt (bezit het goed Ten Boer ?)

Henrick Cuper van Uden

Jan van Thuyftheze

F220

Aert zn w Henrick Andries Hoernken

Henrick Pontfyn

Peter Boudewijn Hoeft

Jacop van den Wyel

F220

Pacht uit beemd aen die Ghemunde

f244

heer Ywaen van Cortenbach commendator van de Balije van de Biesen van de Duitse Orde (pacht uit de heerlijkheid)

Lippertus van Eyck

Willem van Eyck, man van Aecht dt van Jan van Gemert

F244

Everart van Doernen

F279v

Willem van Merchsel zn van Jan van Merchsel

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert

F284v namenindex

Jan van den Strijbosch zn w Gevart

f324v

Goyart Peters van Lancvelt bezit de hoeve tgoet Ten Hogen Aerle vroeger van Goyart van Ghemert

Willem Bernyerssn alias Fyen

f374v

Goyart van Ghemert

Aert Steenwech

Heer Claes vander Dussen commendator van Gemert

F387v

Her Claes van der Dussen commendator van Gemert

R1211 1440-1441

F2v

Emont Dirx van Espdonc

Willem Henrick Maes

F61v

Claes Willemssn van den Elzen

Wouter Aert Menscharts

Aert van den Elzen

Daniel Roesmont

F65

Aert Erijs zn w Aert Erijs

Aert Rover nat zn w Aert die Rover, snijder

F66v

Ansem zn w Jan die Smyt van Gemert

Wouter Spierinc zn w Jan Hannensoen

F71

Gijsbert, Jacop en Marie kinderen van w Jan Beertensoen en hun schoonbroer Willem Peterssn van Ghizenrode man van Met.

F71

Willem Janssn van Mercxsel

F73v

Aert Erijs zn w Aert Erijs en zijn zuster Lijsbeth Aert Erijs

Andries Willem Zaelden

Jan Nolleken

F 73v

Aert Rover nat zn w Aert Die Rover, snijder

F87v

Jan Amelis Gerrits man van Aleyt Ansems van der Hostat

Dirck Janssn van der Poerten

F88v, 89

Henrick Janssn van Espdonc

Willem Henrick Maessn

Goossen Henrix Wolf en zijn zoon Gerit

F127

Hubrecht van gemert zn w Emont nat zn w Dirck van Gemert

Alont Janssn van den Pantelaer

F147

Willem Henrick Maessn van Gemert en zijn zoon Henrick

Jan zn w Wellen Koenen

Lambert Corstiaenssn van Doernen

F155

Aert Vrient van Beke, man van Geerborch Jan Baliaert, bezit die Vondervoortse beemt groot 3 buunder naast Kersmekers erve en land die Kemenade (beide Gemerts leen)

F201v dd 17-5-1441

Aert Volken heeft opgedragen aan Jan zn van Dirck nat zn w Dirck van Strijbosch een huys, hof en aangelag in die Hage tussen de waterlaet die Ruyspe en een straet.

Aert had dat huis verkregen van Gijsbert en Henrick, zoons van Gijsbert Karlis

F300 namenindex

Peter Henrix Strijbosch

F323v namenindex

Jan zoon van Dirck nat zn van w Dirck van Stribosch

R1212 1441-1442

F31

Corstiaen Ghijsbert Henrix, man van Lijsbeth Henrick Bloyman

Henrick Spronck zn van Jan man van Aleyt Claes Bloyman

Goyart Henrix van Luschel

F31

Op die Laren

aan die waterloep die Roeysp

f34v

Emont, Lijsbeth en Sophie en Jan(+) en Peter kinderen van Jan van den Broec alias van Meircsel en w Lijsbeth dt w Emont nat zn w Dirck van Gemert

En hun schoonbroer Laureyns Gerit Art Piecx man van Margriet

F34v

Jan Henrick Quedens

Hubrecht van Gemert zn w Emont

F59v

Everart en Met kinderen van w Jan Everartssn van Haenle van Gemert

Deliaen (+) dt w Aert van Hoesden moeder van Everart en Met voorn.

Claes Everarts van Haenle

Everart zn w Aert Cluysseneer

F68v

Gerit van Well zn w Gerit zn w Wouter van der Vondervoort

Jan Janssn van den Zande

Jan Kaerle

F96

Jan van Rijcstel nat zn w Jan Kemerlinc

Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirck van Geldrop investiet van Fous

Aert Spirinc

Margriet en Hilleke dochters van w Jan van Luyten

F108v

Jan van Vaerlaer zn van Henrick van der Heze

Dirck Geritssn van der Hoeven

Jan zn w Dirck Diebout

F132

Aert Goossens van den Steenwech

Jan Jansn van den Kieboom

Dirck Janssn van der Poirten

F156v

Goyart van Ghemart

Henrick Gerits van der Merendonck

(niet gepasseerd)

F 162

Jan zoon van Emont Uybeeck

Jan Jan Rolofssn

Jan die Visscher

R1212 1441-1442 F178v

Jan die Vryeze zn w Aert die Vryeze man van Lijsbeth dt w Ancem van Scerpenberch

Lijsbeth van Scerpenberch (+) zuster van Ancem voorn.

Dirck en Lijsbeth kinderen van w Willem die Decker

F178v

Jan zn w Amelis Gerit Melissn van Ghemert

Willem zn van Willem Willem Barnyers

Gerit zn w Amelis Gerit Melissn

F255

Dirck Aertsn van der Heelderdonck

Ancem Aertssn van der Heelderdonck

F277 namenindex

Henrick van Haendel zn w Aert van Haendel

R1213 1442-1443

f30

5-1-1443

heer Jan van Beke zn w Lucas Meeuss van Beke geeft in erfpacht aan Aert Vrient zn w Lucas voornoemd de hoeve tgoed te Beverdijck (waarop als pachter Dirck Heynen); een buunder beempt in Beke bij Aerle aan die Aa; een buunder wei onder Gemert; een lopense land te Gemert, om 40 Beyers gulden, zolang heer Jan leeft, half op Kerstmis en half St Jan; en 16 mud rog Helmondse maat op Lichtmis na heer Jans dood.

Die pacht kan gelost worden telkens met minstens 4 mud, met 29 peters per mud.

F107v

Laureyns vander Spanck weduwnaar van Lijsbeth dr w Claes van den Rode-ecker en zijn schoonzoon

Aert Goyartss van Broechuyzen, man van Ermgart

F107v

Jan Scoen Wouterss van Helmont

Ansem Jan Berchss

Jan van Gemert, kok

F120v, 121

Floris Janss. Van Vijfeyken

Thomas die Scriver (+) zn w Thomas van den Hazenbosche en zijn zoon Thomas

Katelijn dt w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zwenelden, wed. van Gielis Scoerwegge

Lodewijk zn w Hubrecht van Gemert zn w Jan Zwenelden

f156v Jan en Wouter Spierinc zoons w Jan zn w Henrick Maess van Gemert

Jan Adam Jan Joirdenss van Rietvoert

F156v

Henrick die Langhe zn van Jan

Henrick Ansem Goeswijnss.

Mechteld dt w Jan zn w Henrick Maess van Gemert

Jorden van der Bruggen x Jut Jan Henrick Maess van Gemert

Boekent

F168v

Anthonis van den Velde nat zn w heer Godevart van den Velde, priester,

man van Margriet nat dt w heer Dirck van Geldrop, priester nat zn w Goyart van Geldrop

Heer Yewaen van Cortenbach, provinciaal van de Biezen van de Duitse Orde

F168v

De Duitse Orde bezit hoeven op Grotel etc.

Ghijsbert Goyartss van den Broec

F191v

Goyart van Lancvelt, zn w Peter, man van Jenneke dt van Goyart van Gemert, bezit de hoeve Hoghen Aerle en een huis te Gemert aan de Beverdijc

F217v

Jan Amelis Geritss, man van Aleyt dt w Ansem vander Hostat

Roelof Goyartss vander Hijndert

F227

Corstiaen Ghijsbert Corstiaenss man van Lijsbeth Henrick Bloyman

Henrick Jan Spronck man van Aleyt Claes Henrick Bloyman

Jan nat zn w Jan Tax

F232v

Heer Claes van der Dussen, commendator van het huis van Gemert

F244

Lambert Willems die Gheest

Christoffel zn w Peter Kersmeker

Ansem Willem Janss.

F252

Jacop Marseliss die Lu

Eustaes van Hedichuysen

Tielman zn w Dirck Molneer van Vucht

Matheeus Henrick Quedens

Dirck die Lu

F255v

Lijsbeth van Hall dt w Marselis van Hogenarle

Jacop Cuper zn w Gielis

Willem en gerit, zoons w Henrick vander Hallen

F275v namenindex

Peter van Strybosch van Blaerthem

R1214 1443-1444

f10

Jan Gevartss van Strybosch

Bartaut Aertss van Handel

Jan Gerit Wouterssn

F12v

Floris Jan Vijfeyckens

Henrick van der Locht van Gemert zn w Aert Stansen

Jan van Craendonc zn van Lodewijk

F102 dd 25-6-1444

Goyart van Ghemart, weduwnaar van jonkvrouw Kathelijn dt w Herman van Os, heeft opgedragen aan zijn schoonzoon Goyart Peterss van Langvelt, man van Jenneke, zijn tocht in de hoeve tgoet Ten Hogen Arle met beesten en opbrengst

F102

Heer Dirk van de Duitse Orde

F117v

Henrick Steenwech bezit erven in Gemert, vroeger van Goosen Heym, die ze had verkregen van Goyart van Ghemart

F114bis vo 1444

Henrick van Espdonck

Heer Claas van der Dussen commendator van Gemert

Agnes Henrix

Laureyns Dirk Tielmans van Bakel

F116 bis vo

Willem en Henrick zoons w Lambert Poytfijns

Willem van den Eenswinckel

F116 bis vo

Thomas Tymmerman zn w Aelbert Tymmermans

Henrick Jans sLanghen

F121 bis vo

Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen

Frederick Mychelynck zn w Jacop Mychelynck en w jonkvrouw Ermgart

Jan Bobnagel

F128

Aert Rover nat zn Jan die Leeuwe

Jan die Leeuwe(+), man van Geertruyt dt w Willem van Middelscote

Jan Gerit Wouters

F129v

Jan van Eynthouts

Henrick Aert Stansen soens soen van der Locht en zijn neef (nepos) Ghijsbert Peters van den Hoevel

F133v

Gerit van Varendael, man van Heilwich, wed van Aert Spierinc zn w Mathijs vander Hoeven

Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen

F134

Heer Claes van der Dussen commendator van Gemert

Henrick van Espdonc

Agnes Henrix

F170

Goyart Goyarts van Erpe

Goyart Dirx van Gemert en zijn nat zn Henrick die Cuper

Jacop die Heyden

Henrick van Espdonc

F171v

Dirck Dirx van Hezewijc

Wautger Aertss vander Heelderdonc

Kathelijn dt w Ancems van der Heelderdonc

Ansem Aertss van der Heelderdonc

F177v

Jacop Goyarts van den Amer

Wautger Aert Kathelijnen

Kathelijn vander Heelderdonc

F181v

Henrick van Helmont nat zn w heer Jan van Berlaer, ridder, heer van Helmond en Keerbergen, man van Katelijn, weduwe van Emont van Ghemert, zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

F199

22-7-1444

Goossen Heym heeft opgedragen aan Henrick Steenwech een huis, erf, hof en aangelag van w Jan van Ghemert, later van w Wouter Spierinc, daarna van Goyart van Ghemert.

Goossen had dat huis verkregen van Goyart van Ghemert.

F237v

Heer Claes van der Dussen commendator van Gemert

F247v

Goyart van Ghemert wil opdragen aan Goyart van Lancvelt zn w Peter zijn tocht in de helft van een hoeve op Hogen Aerle. (zonder datum, niet gepasseerd), zie folio 102

R1215 1444-1445

f2

Goyart….

F18v

Laureyns Dirck Tielmans van Bakel

Heer Claes van der Dussen commendator in Ghemert

Henrick van Espdonck

Agnes Henrix dt

F46 namenindex

Peter Strijbosch

F60v

Amelis Henrix van den Hornik bezat een deel in de guede op Stribosch

Jan en Gevart zoons van w Gevart van den Stribosch

Wijlen Dirck van den Strybosch

Corstiaen Jacops die Cock

F62v

Everart Aertss van Haendel

Claes Aerts van Haendel

F125v

20-8-1445

De predikheren van Den Bosch machtigen Henrick van Espdonc om renten etc in Gemert te manen

F126

Laureyns (geh Lens) van den Broeck

Jan nat zn w heer Jan van Eyck investiet van Rycstel en Helmond, bezit cijns uit huis en heerlijkheid Gemert

Heer Jan Bruninck van de Duitse Orde

F126

Aert Rover van der Paarten

F157v

Wauter Ansem Goessenss

Jan Henrick Korstinenzn

Henrick Henrick Korstinenzn

Henrick Jacop Michielszn

F157v

Everart Jan Everartssn

Gerit Janss van den Laer

Gerit Henrick Arnt Michiels

Gijb Janss van de Laer

F160v

Hubrecht, Emont en Zwenelt, kinderen w Emont van Ghemert nat zn w Dirck van Gemert

Peter van Romen (wijlen)

Corstiaen Scoermans

F160v

Aert Yedensn van Espedonc en zijn zoon Aert

Goessen Heym

F178v

Anthonis van den Velde nat zn w heer Godevaert van den Velde priester,

Man van Margriet nat dt w heer Dirck van Geldrop priester, nat zn w Goyart van Geldrop

Heer Yewaen van Cortenbach, provinciaal van de balije van de Biesen van de DO

F178v

Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirk van Geldrop priester, zn w Goyart van Geldrop

Gerit van Vorendael, man van Heilwich nat dt w heer Dirk van geldrop voornoemd

F212

Roelof Goyarts van der Hijndert

Wijnrick Gerits van de Vondervoort

Jan Karles zn w Jan Karles

F212

Joost Henrix van Well

Jan Wautgerss

Gijb van Well (wijlen)

Corstiaen Berch

F212

Aert Stanss van der Locht

F217

Henrick van Baex, man van jonkvrouw Margriet dt w Henrick van Broechoven

Wouter zn w Henrick van Broechoven

F217v en 222v

De hoeve “die Hove tot Espdonc” van Goossen Goossens Steenwech En zijn zoon Aert

F222v

De zusters van Orthen

F224v

Henrick Janss van der Espdonc

Peter die Gruyter zn w Gerit

F233

Goossen Goossen Steenwech, weduwnaar van Aertken dt w Aert Rover Boest en zijn zoon Aert bezat een hoeve op Espdonc

Wouter en Margriet kinderen van w Henrick van Broechoven

F233

Henrick van Baest, man van Margriet Henrix van Broechoven

De zusters van Orthen in Den Bosch

F234

Jan van Eynthouts

Henrick Aert Stansen soens soen van der Locht

oem van Ghijsbert Peters van den Heuvel

Leunis van Gemonden zn w Jan

F234

Erf of vrijheid genaamd der heren eygendom van Ghemert

F234

Jan die Lu zn van Adam

Jan Bremmen

F244v

Goyart van Geldrop nat zn w heer Dirk van Geldrop priesterde heren der Duitse Orde

Jan Willemss van den Rode

Gerit Janss van Vorendael

F283v en 284 namenindex

Peter Strybosch Henrixs

F304

Jan van Vaerlaer zn van Henrick van der Heeze

Goyart van Ghemert

Ansem zn van Henrick van der Heeze

R1216 1445-1446

f18

Willem zn w Lambert Poytven

Aert Peter Arntss

F48v

Hubrecht van Ghemert zn w Emonts van Ghemert nat zn w Dirck van Ghemert

Jan Dirx van Rietvoert

BP R1216 f54 (1445/46)

Goyart van Erpe zn w Goyart bezit de hoeve Kiebomen

Jan nat zn Jan van Loen alias Gulicker

Heer Jan Bruynincs van de Duitse Orde

Jan van Erpe

Tekst:

Godefridus de Erpe filius quondam Godefridi promissit se daturum et soluturum …. Johannis filio naturalis quondam Johannis de Loen alias dicto Guylicker vitale..? pactiones vetere annuato? Rijns florenorum Carolus Overlandse Rijnsch gulden vocatorum vel valore annuato quolibet ad vi… domino Johannis Bruynincs commendatoris de Ghemerd ordinis theutonicorum (toegevoegd boven het doorgestreepte) Jacobi apostoli et pro de et ex quadam manso dicto Kiebomen sita in parochia de Ghemert et ex attinentiis continentes mansi sui gul.. et …. …. consistens site ad solven… ut dicebat promissit super omnia hereditaries warandiam et sat.. fact… et cum dictus dominus Johannes detes…. … continente … stiler.. et …. Datum quarta …

F59

De hoeve die Hove tot Epdonc te Ghemert en Boekel

Aert zn w Goossen Steenwech

Henrick van Baex

Claes Loenman

F72v

Claes zn w Peter Claess x Mechteld en zijn broers Peter en Willem

F86

Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebome

Henrick Janss van den Kelre

Jan van Erpe

F89

9-6-1446

Henrick van der Espdonc geeft over aan Floris van der Dussen de overige jaren van de 29 jarige huring van die nuwe tiende en die smaeltiende in Ghemert

Henrick had gehuurd van Aelbrecht Fortie van Thornauwe, stadhouder van de Balije van de Biezen en van Claes van der Dussen, commendator van de Duitse Orde

F97

Heer Jan Bruyninx, commendator van Gemert

BP R1216 1445-1446 F98

Henrick Ansem Henrick Maess

Everart Janss van Vaerlaer

Dirck Geritss van der Hoeven

F98

Pacht uit de heerlijkheid etc

Mr Jan van Eycke nat zn w heer Jan van Eycke investiet van Helmond

En zijn broers Jan en Cornelis

Heer Ywaen van Cortenbach, commendator van de Biezen van de Duitse Orde

F101

16-7-1446

Kartha dt van Yewaen van Tricht heeft opgedragen aan Gerit van Voerendael alle achterstellen van een pacht van 16 mud rog Bossche maat uit de heerlijkheid en het gericht van ghemert

Samen met vonnis en adjustitiatie

BP R1216 1445-1446 F103v dd 1446

Willem Henrick Maess en zijn zoon Henrick bezit de hoeve tguet te Espdonc op Espdonc

Alart Marseliss van Gheneneynde

F109v

Woutger zn w Aert Kathelijnensoen

Geertruyt Jan Rolofs

Ansem Kathelijnensoen

F111v

Leunis Janss van Gemonden

Jan van Eyndhoven

Laureyns van den Broec nat zn van Wouter van den Broec

Heer Jan Bruynincs, commendator van Gemert

F111v

Hereditas seu libertas, dicta der heren eygendom van Ghemert (belending)

F130

Jan (zn w Aert Vestars) man van Kathelijn Claes Wouter Gheben

Corstiaen Aert Ghibens bezat de helft van een hoeve in die Mortel

F130

Lambert Lambertss van Lyessel

Geret Barnier Willems

F209v

Gerrit zn w Thomas van der Eijcken

Thomas en Lijsbeth, kinderen van … Graat Maes

Robbert Robbert Graat Maess

Everart van Zon

F209v

Amelis zn w Henrick Stoven van Ghemert

Henrick zoon van Jan die Langhe

F225

27-6-1446

Willem Henrick Maess verkoopt aan Goyart van Erpe een stuk beemd tussen een hoeve der heren van Ghemert en de waterloop Ruysp

F315

27-5-1446

Heer Claes van der Dussen, commendator in Bershem en Beckevoirt geeft een kwijting aan Laureyns van Loect over 7 mud rog van het grootste deel der nog te leveren rest wegens een tiend in Ghemert voor het jaar 1444

F351v en 352

Heer Jan Bruunix, commendator van Ghemert

R1217 1446-1447

f12

Floris en heer Jan, priester, zoons van Jan van den Vijfeycken

Thomas die Scriver zoon van Thomas van Haselbosch

Peter Copparts zoon van Jacop zn w Jan Swenelden

Jacop en Jan zoons van Peter

F12

Kathelijn dt w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldensn

Lodewijk zn w Hubrecht van Ghemert zn w Jan Zweneldenzn

F72

Jan Broeckman zn w Daniel Nennenzn bezit een huis … op Boekout; 3 lopense bouwland, die Lancacker aldaer naast Drybbeley, en een zesterzaad bouwland Hubenecker, aldaer naast Drybbeley bij die Lancacker.

F72

Lenard zn w Gobel Peter Noels van Boecout

Jan Jans Broeckman

F150v

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Gemert bezit een huis erf hof en aangelag op Pantelaer

Heer Jan van den Vijfeycken, priester

F256v

Jan Gevartss van Strybosch

Bertout Aertss van Handel bezit een huis in Boket

Willem van Mercsel

F268v namenindex

Peter zoon van Jan Gevartss van Strijbosch

F270

Jan van Craendonck zn van Lodewijk

Floris Jan Vijfeyckens

Pacht uit land aen den Mortel in den Arlen

F275

Jan Aertss Spruyt

De kinderen Gerit Rolofs

Herman Gerit Herman Smolners

Servaes Janss van Hanelt

F294

Herman zn w Gerit nat zn w Herman Moelneer van Vucht

Jan Machielss

Dirck, Gerit, Lijsbeth en Herman nat kinderen van w Herman Moelneer van Vucht en van Lijsbeth Ghevartsdt van der Heyden

F294

wijlen Ghevart van der Heyden

Jan Voet (zn w Jan Voet van Hedichuysen), man van Lijsbeth nat dt w Herman Moelneers van Vucht

Jan van Loen alias die Guliker, nat zn w Jan van Loen

F299v

Een zoon van w Henrick van der Hallen

Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guyliker

F302v

Henrick Jan Spronc, man van Aleyt Claes Bloyman

Jan Claes Bloyman

F321v

Everart nat zn Jan Sonmans

Gerrit Thomass van der Eycken

F322

Willem Lucass van Ponsendael

Heilwich Maes

Bruysten Scheenart

F322v

Beel wed Willem Henric Maessn en haar zoons Willem en Jan

Herman Brant zn w Henrick

F324v

Goyart van Ghemert

Jan van Vaerlaer zoon van Henrick van der Heze

Daniel Daniel Hubensn

Jan van Oploe

F406

Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F426v

Aert van Valken

Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F441v

Heer Jan Bruyninck, commendator in Ghemert

F442 namenindex

Jan Henrick Strijbosch

F455v

Heer Daniel en Godschalk en jonkvrouw Aleyt, kinderen van Godschalk Roesmont beuren een lijfrente van 20 franse kronen uit de heerlijkheid Ghemert

R1218 1447- 1448

F19v namenindex

Dirck Gevartss van Strijbosch, man van Engel dt w Goossen van Blakenbroeck

f125

Jan Gerit Wauterss

Willem van Rietfortzn w Jan Willem van Rietfort

Het predikherenklooster in Den Bosch

F257

Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen

Peter Gerits die Gruyter

Jan van Erpe

F261

Aert Baelyrt zoon van Thomas, man van Heilwich Amelis van der IJnden en hun (van Aert en Heilwich) zoon Amelis

Willem Wijnrick Mariensoenssoen

Lijsbeth Amelis van der IJnden

Dirk Aertss van der Heelderdonc

F261

Amelis van der IJnden (wijlen)

Bezat huis en hof tussen Tielkenshof en het water die Royspe

F262

Ansem Aertss van der Heelderdonc en zijn broer Dirk

Dirk Willem Wijntkens

F266v

Goyart Peters van Lancvelt bezit de hoeve Hogen Aerle vroeger van Goyart van Gemert

Alart Marseliss van Gheneneynde

F274v

De predikheren van Den Bosch

Jan Gerit Wouterss

Willem van Rietfoert, zn w Jan Willems van Rietfoert

F316 namenindex

Dirck Gevartss van Strijbosch

F327v namenindex

Hubrecht van Gemert zn w Emond van Ghemert en man van Aleit nat dt w Willem van Nuwelant

F383

18-2-1444 (ander dienstjaar)

Heer Claes van der Dussen commendator van het huis van Ghemert belooft aan Peter die Gruyter 100 mud rog erfpacht Bossche maat te leveren op St Peters Stoel in Den Bosch uit het erf “Pedel” dat de commendator van de Balije van de Biesen verkregen had van de Hertog van Brabant.

F404 1444 namenindex

Jan Gevartss van Strijbosch

R1219 1448-1449

f22v

Goyart Goyarts van Erp bezit de hoeve Kiebomen

Joffr Eustasia dr w Claes van Brakell non van Bynderen

F44v dd 8-3-1449

Willem Willem Hendrik Maess verkoopt aan Hendrik Janss van Espdonk een stuk land met gebouwen erop gewonnen uit de hoeve ’t Hofgoed, vroeger van Goyart van Ghemert tegenover de kerk met vrijheden en rechten

F60

Henrick Poyfijns zn w Lambert Poytfyns

Thomas Tymmerman zn w Aelbert Tymmerman

Henrick Kanss. Van Heyst

F70

Jan die Langhe zn w Henrick die Langhe

Wouter Ansem Goeswijnssn.

F70v

Gerit Henrick Aertss. heeft opgedragen aan Goyart Dirc Snoec al zijn goederen in Ghemert

9-6-1449

f76

Sophie, Peter, Emont en Jan(+) kinderen w Jan van den Broeck alias van Meircsel x Liesbeth dr w Emont nat zn w Dirk van Ghemert

Laureyns Gerit Art Piecx man van Margriet dr w Jan voornoemd x Lijsbeth

F76

Jan Quedens zn w Henrick Quedens

Dirk Roelof Henricx

Goessen Heym

F112

Hendrik Willem Hendrick Maess. Bezit een hoeve op Espdonc

Frederik Mychelinck zn w Jacop

BP R1219 1448-1449 F188v

Henrick Meeus van Meerlaer man van Geertruyt Dirck Gerrits van der Hoeven

Henrick Ansem Henrick Maess.

Everart Janss van Vaerlaer, bezitter van 1/3 deel een huis … op Strybosch

F189

Jan van Vaerlaer zoon van Henrick van Heze

F259

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

Peter Janss van Mercsel

Dirck Dirck Ywijns

F259

Lambert van der Roest

Emont zn Emont van Ghemert

F267v, F349v en 351

Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F346 namenindex

Matheeus van Haendel zn w Aert van Haendel

R1220 1449-1450

f28v

Lijsbeth dr w Michiel Henrix van der Beke

Henrick van den Kieboem, schoonbroer van Michiel Nesensn van der Beeck

Henrick Gevart Gevarts.

F28v

Jan Jans van Loen van Ghemert

R1220 f35 en 35v

Dirck van Hezewijck zn w Dirck, man van Lijsbeth dr w Dirck Pluchaze zn w Jan Fyssien

En zijn kinderen Philip, Dirck, Jan, Mechteld, Jut en Bertha

R1220 f35

Aert nat zn Yewaen Godevaerts

Jut wed Dirck Pluchaze voernoemd en haar kinderen Lijsbeth en Kathelijn (wellicht ook Jut)

R1220 f35 en 35v

Henrick die Clerck, pacht uit ¼ deel van een hoeve van w Jan Fyssien in den Mortel

Dirck Dirx van Ghemert

F52v

Frederick Mychelinc zn w Jacop

Peter Gerits der Gruyter

Willem Henrick Maess(+), bezat een hoeve op Espdonc

F180v

Dirck van Ghemert bezit een hoeve

Gerit Gerits van Vladeracken

F181

Dirck Dircx van Ghemert man van Foyssa dr w Jan van Gemonde

Jan Monix

F199

De hoeve Kieboem van Goyart Goyartss van Erpe

F209v

Lijsbeth Michiel Nesensn van der Beec

Jan die Snijder van der Beec

Wouter van der Beec

Jan Dirck Wellens

F217v

Willem Janss van Mercxsel weduwnaar van Ermgard Jordensdochter van den Walschoet en zijn zoon Willem

F217v

Peter Janss van Mercxsel

Hubrecht zn w Emont van Gemert nat zn w Dirck van Gemert

F229

Lijsbeth dr w Jan van Houbraken

Jan Gielis Grieten, man van Kathelijn Jan van Houbraken

Aert van Houbraken

F229

Goyart Dircss. Van den Felloert

Rutger nat zn Roelof Lonijs

F229v

Jan van Stribosch zn w Gevart van Strijbosch

Wouter die Snijder zn w Jan die Snijder

Willem zn w Hartman Saefte(ning)?

BP R1220 1449-1450 f235

Aert Thomas Baelyuwe, man van Heilwich Amelis van der IJnden

Aert Rover die Scoemeker(+)

Lijsbeth Amelis van der IJnden

Rover zn Henrick zn w Aert Rover die Scoemeker

BP R1220 1449-1450 f235

Lijsbeth Amelis van der IJnden wed. Henrick van Spul en haar kinderen Amelis, Jan, Henrick, Goyart, Yda, Lijsbeth, Heilwich, Hilleke, Kathelijn en Margriet

BP R1220 1449-1450, f287v

Henrick Ancem Goeswijnss

Jan Jan Joirdenss

F300v namenindex

Matheeus van Haendel

F306

Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

R1220 f318

Philip Dirx van Hezewijck

Aert nat zn Yewaen Godevaerts

Jut wed. van Dirck Pluchaze zn w Jan Fyssienss. En haar dochters Lijsbeth en Katelijn

R1220 f318

Jan Fyssien bezat vroeger een hoeve

Dirck, Jan, Mechteld en Jut, kinderen van w Dirck van Hezewijc

Willem Willem Berniers

F318v

15-6-1450

Goyart Goyarts van Erpe verkoopt aan Jan Weders t.b.v. hem en zijn moeder Belya, weduwe van Willem Weders, en haar andere kinderen een hofstad vroeger van Goessen Knoden

F330v, 247v

Heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert

Henrick van Espdonck Janss.

F355

Gerit zn w Thomas van der Eycken

Aert Berwout

Hadewich Jan Maes

R1221 1450-1451

f6 dd 20-10-1450

Dirck die Lu ziet af van vernadering van een hofstad van w. Goessen Knoden

(Jan Weders zn w Willem en Belya, had die hofstad gekocht van Goyart Goyarts van Erpe.

BP R1221 1450-1451 F25v

Henrick nat zn w Ansem Henrick Maess

De vicarissen beneficianten in St Jans kerk in Den Bosch

F47v

Rutger nat zn Roelof Lonijs

Lijsbeth Jans van Houbraken

Jan Gielis Grieten

F132v

Heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert

F222

Henrick Janss van Espdonc

Aert Gieliss van der Stegen

Jan Goossenss van der Meer

Maria kapel in Haenle krijgt een pacht

F222

Aert van der Stegen

Jan van der Meer

Aert, Luytgart de aude en Luytgard de jonge, kinderen van w Gerit Goossens van der Meer

F222

Jan die Smyt

Jacop Gerit Meliss.

Goossen, Claes en Baet, kinderen van w Aert die Haze

F222

Pacht uit een huis…tussen een erf van de Tafel vd H geest in Gemert en het gasthuis aldaer enerzijds en de waterloop die Ruysp anderzijds

F224

29-10-1450

Goossen de aude zn w Goossen Lucassn. die Fraey verkoopt aan Goyart Peters van Lancvelt een huis, erf, hof en aangelag bij Fellenoert

Goossen de jonge zn w Goossen Lucass die Fraey vernadert dat huis etc (op dezelfde dag)

F227v

Gerit, zn w Gerit van Plese, weduwnaar van jonkvrouw Dierxken dr w Goyart van Ghemert en zijn dochter Reynsa

F233v

Belia dt w Jan Wellen Koenen, weduwe van Willem Sweders en haar zoon Jan

Goyart van Gemert

F244v

Amelis Henrick Aerntsn van den Hoernic

Dirck Gevartssn van den Strybosch

Jan van Gemert

Henrick Ameliss van der Hostat

F259

Jan Gevarts van Strybosch

Dirck Tac die Smyt van Gemert

F280

Everart, Gielis en Luytgart kinderen van w Jan van Vaerlaer

R1222 1451-1452

f8v

Predikheren van Den Bosch

Aert Jans van der Oesterbraken

f17

Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

f71

Bertout Jans van Autheusden man van Hilleke dt w Willem Fyen alias Barnyerszoon van Erpe

Jan van der Vondervoort

f71

land achter die Kemenade, een erf op die Berchlaeren, land bij die Vedereyck, wei in gheen Voert

f72

Jan en Boudewijn zoons van Wautger Arntss.

f86v

Henrick zn w Willem Henrick Maess. bezit een hoeve op Espdonck in de parochies Uden en Ghemert vroeger van Aert Beerwout, later van Willem Henrick Maess.

f86v

Claes en Everart zoons w Aert van Haendel

f94

Dirck Dirx van Ghemert bezit een hoeve van 14 lopense land “Spierincsecker”; 9 lopense land “Cnapenecker”, 3 bunder weide “die Hornicken”, 5 zillen beemd in de Gemertse beemden; 5 zillen beemd op Ploesterdonc

f94

Onze Lieve Vrouwen Broederschap in Den Bosch

Goossen Heym

BP R1222 f95v; 1451-1452

Goyart Goyarts van Erpe

Goossen Cnode(+)

Jan die Guyliker nat zn w Jan van Loen

Jan Aertss van Erpe

Tekst:

Godefridus de Erpe filius quondam Godefridi de Erpe quoddam domistadium lopinatas terre vel circiter continens situs in parochia de Gemert inter communem plateam ex uno latere et fine uno et inter hereditaries Arnoldi filii naturalis quondam Godefridi de Gemert ex alio latere et fine reliquo prout dicebat domistadium ibidem cum suis communibus et libertatibus que …. sitis est et ad quondam Goeswinus Cnode pertinere consuevat ut dicebat hereditarie vendidit Johannis die Guyliker filio naturalis quondam Johannis de Loen promittens super omnia hereditates warandiam et obligationem deponere

Testes Monic et Groetart datum supra (13 september 1452)

Vertaling:

Goyart van Erp zoon van wijlen Goyart van Erp heeft erfelijk verkocht een hofstad, lopense land of daaromtrent gelegen in de parochie Gemert tussen de gemene straat aan de ene kant en het ene eind en tussen het erf van Arnt, natuurlijke zoon van wijlen Goyart van Gemert aan de andere kant en aan het resterende eind zoals hij zei met al haar gemeynten en vrijheden waar dan ook gelegen, voorheen eigendom van Gooswijn Cnode zoals hij zei, aan Jan de Guliker, natuurlijke zoon van wijlen Jan van Loon, belovend op al zijn goed vrijwaring en verplichting af te doen.

Getuigen Monic en Groetart, datum als boven

f98v

Henrick Janss van de Panthelaer broer van w Aert

Jan Henrick Queden

Jan Claess van den Panthelaer

f126

Henrick Steenwech

Jacob Jacob Steenwech

f162

Amelis zoon wijlen Henric Arntssoen heeft erfelijk verkocht aan Jan zoon wijlen Jan van Loon alias die Guliker een erfelijke cijns van 8 mud rogge maat van Gemert uit bezit op de Heuvel tussen het erf van Henric zoon wijlen Henric van der Hallen aan de ene kant en tussen … aan de andere kant en vanaf het erf der kinderen van wijlen Jan Maessoen tot aan Cornelis Wynkens.

f216v

Everart Aertss van Hanelt man van Mechteld wed van Lambert Janss van der Roest

broeder Jan (predikheer in Den Bosch) zoon van w Lambert Janss van der Roest x Mechteld

f216v

Dirck Jan Voderaarts alias die Horter

Dirck Janss van der Poirten

f256v

Jan zn w Ysbout Jan Bullekens man van Margriet Michiel van der Heyden

Laureyns nat zn w Gerit van den Wolfsput

f305

de commendator van ’t huis van Gemert

R1222 1451-1452  f321

Dirck Dirck Ywijns

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemert

heer Ansem Henrick Ansems van Gemart, priester

R1223 1452-1453

f4

pacht uit de hoeve Kieboom

f60v

Goyart van Erpe

Laureijns Gerit Art Piex weduwnaar van Margriet dt w Jan van den Broek alias van Meircxel en Liesbeth dt w Emont nat zn w Dirk van Gemert

kinderen van Laureijns: Peter, Hadewich en Dympna

f60v

Emont, Peter, Lysbeth, Sophie, en Jan(+) kinderen van wijlen Jan van den Broeck en Liesbeth dt w Emont nat zn w Dirk van Gemert

Jan Hendrik Quedens

Aert Pas zoon wijlen Henrick

f72

Heilwich nat dt w Dirck van Stribosch wed van Jan die Weyer en haar dochter Willemke

pacht uit de hoeve ’t guet op Strijbosch

Henrick Becker

f80

Goyart Brievinc man van Heilwich nat dt w Dirk van Stribosch; Heilwich is weduwe van Jan die Weyer.

Willemke dt w Jan die Weyer x Heilwich voorn.

pacht uit de hoeve ’t guet op Strijbosch

Henrick Becker

f91 en f142v

Willem nat zn Willem sVolres van Gemert

Luytgard Gerrits van der Meer

f105v

Luytgard Wautgers van den Eenswinckel en haar broer Jan

Dirc van Ploesterdonc

Daniel Emont Spierincss.

f156v

Jan Dirx van Rietvoirt

Hubrecht van Ghemert zn w Emont van Ghemert nat zn w Dirk van Ghemert

f189, 198v, 211, 270v

heer Claes van der Dussen commendator van Ghemert

f265

Gielis Jans van Vaerlaer en zijn broer Everart

Hadewich Gielisdochter van der Spanck

F338 namenindex

Peter Janss van Strijbosch

f340

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemert

’t leprozenhuis ter Eyckendonc bij Den Bosch

R1224 1453-1454

f11v

Henrick en Matheus zoons van wijlen Henrick Kuyst zoon wijlen Henrick Kuyst en hun schoonbroers Symon die Hoesch, man van Margriet en Jorden van der Oetheren, man van Aleyt

f11v

Henrick Rutgers van Erpe;

Jan, Willem, Gerit en Sophie, kinderen van wijlen Willem Willem Berniers;

Henrick die Gruyter zoon wijlen Hendrik

f25

Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen nl huis, erf, hof en twee kampen lands groot drie mudsaet.

F25

Beel Jan Otten x Marten Beerwout zoon vn Aert nat zoon wijlen Marten Beerwout en hun dochters Agnes en Marie

F30

Dirk van Ghemert bezit een hoeve

R1224 1453-1454 f70v

Peter zoon wijlen Henrick die Clerck;

Daniel Henrick Danelss man van Aleyt dr wijlen Henrick die Cleirck

F70v

Aert nat zoon van Yewaen Godevarts bezat een hoeve in de Mortel vroeger van wijlen Jan Fissyën

Aert had een helft daarvan verkregen van Dirck Dirx van Hezewijc, man van Lijsbeth en Henrick die Cleirck, man van Kathelijn dochters van wijlen Dirck Pluchase en Jut Jan Fissien.

F80

Thomas Block zoon wijlen Aert Eeris

Jan Henrick Quedens

Water “die Roysp”

F81

Laureyns nat zoon wijlen Gerit Jan Selen;

Wouter Aert Kathelijnen

F159v

Michiel Dirx van Borlaer;

Heer Claes Cuper priester

F 179

Corstiaen Goyart Hellincs

Philip Philipss van den Hout man van Lijsbeth Goyart Hellincs

Reyneer Jacopss van den Egelmeer man van Yda Goyart Hellincs

F179

Jan Wijnrick Stovensoen

F266v

heer Claes van der Dussen commendator van t huis van Gemert van de Duitse Orde

R1225 1454-1455

f13

Michiel die Smeyt zoon wijlen Aert van der Heelderdonc

Jan die Koeck zoon wijlen Willem

Dirck Aertss van der Heelderdonc

F21

Joris zoon wijlen Dirck Poytefijn

Willem Zaelden (neve)

Katelijn wed Henrick Poytefijns en haar dochters Hadewich, Mechteld, en Hilleke en haar zoons Henrick en Dirck

F21

Henrick Stevenss van Rueremunde

BP R1225 1454-1455, f32v

Ghijb Jans van de Laer

Wouter Ancem Goessens

F81

Lambert zoon van Aert van Loen zoon wijlen Lambert van der Haghe; de jongste Lambert gehuwd met Lijsbeth Goyarts van der Zantvoert, heeft erfelijk verkocht

de Zantvoertscamp in Gemert ter plaatse Boeckent tussen het erf van de kinderen van wijlen Jan Broeckmans aan de ene kant en het erf van Karle (Kane?) Verl.. quondam Henrici vander Zantvoert en van de straat tot de waterloop genaamd Waterlate en nog land op de Cranebraken tussen Goeswijn Ansems soen en het erf van Karle (of Kane) en vanaf de weg tot aan het erf van Jan Wynkenssoen

Verder nog land op de Groeskuylen tussen Elisabeth Rovers en vanaf … tot het erf van de kinderen van wijlen Henricus Steewechs

erfelijk verkocht aan Henricus zoon van wijlen Jan zoon van wijlen Willem Barnierssoen

Genoemde Lambertus verkocht ook een wei in het Goerswinckel tussen Dirk die … en Wouter de Lange en Michiel de  .. en vanaf het erf van Elisabeth Rovers  tot het erf van de kinderen van wijlen Jan van den Wijnboem (verkocht) aan Willem soen van wijlen Willem zoon wijlen Willem Barnierssoen

Jacob Cuper zoon wijlen Gielis

F101

Goyart Goyarts van Erpe

Art Peter Arntss

Michiel die Smyt zoon wijlen Aert van der Heelderdonc

Dirck Janss van der Poerten

F101

Willem Willem die Yegher

F101

Jan zoon van wijlen Willem Weders en Belia had gekocht van Goyart Goyarts van Erpe een hofstad vroeger van Goessen Knoden tussen Henrick Steenwech en Dirck van Gemert met de daartoe behorende vrijheid

F157

Aert Henrick Artss

Ghijsbert Erenbest Maess

F 164v

Jan Willems die Jeger

Willem Willem die Jeger

De erfgenamen van Thomas die Scrijver

F 207v

Peter Jan Huben

Floris Janss van den Vijfeicken

Heer Dirck van Gheldrop priester

F207v

Jan Kemerlinc van Rycstel

Jorden van Maren

F255

Daniel zoon wijlen Dirck Poytefijn

Willem Zaelden

Kathelijn wed van Henrick Poytefijns en haar kinderen Hadewych, Mechteld, Hilleke, Henrick en Dirck

F255

Henrick Stevenss van Ruremunde

Joris Dirck Poytefijn

F257v

Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kyeboem

F268v

Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Ghemert

Willem Willems die Yegher

Mychiel Aertss van der Heelderdonc

F317v

Floris van Vijfeycken

Henrick Jacop Vos

BP R1225 1454-1455, f328v, 329v

heer Claes van der Dussen commendator van Gemert

Wauter Ansem Goossens

Onenigheid over cijnsen

F352v namenindex

Peter Janss van den Stribos

F422

heer Claes van der Dussen

R1226 1455-1456

f4

Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Ghemert

Aert Peter Hermanss

Peter Goyart Kaerels

F84

Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen

Leunis Leuniss van Erpe

BP R1226 1455-1456 F96

Amelis Henrix van den Hoernic

Jan van Loen alias die Guyliker nat zn wijlen Jan van Loen

Henrick Eynskens

F115v

Ghijsbert Goyarts van den Broec

Margriet nat dt wijlen heer Dirk van Geldrop priester nat zoon van Goyart van Geldrop

F115v

heer Yewaen van Cortenbach provinciaal van de Blije van de Biesen van de Duitse Orde. De orde bezit hoeven in Grotel etc.

F115v

Anthonis van den Velde nat zoon heer Godevaert van den Velde priester.

Anthonis is man van Margriet nat dt wijlen heer Dirck van Geldrop priester nat zoon wijlen Goyart van Geldrop

En hun zoon Mathijs Anthonie van den Velde

F125v

Gerit Gerits van Grotel

Hilleke wed van Everart van Keirkdonc

F167v

Aert Peter Hermanss

Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Gemert

F279

O.L.V. Broederschap in de St Jans kerk in Den Bosch

Goessen Heyme

F279

Dirck Dirx van Gemert bezit een hoeve

F319

Michiel en Lijsbeth kinderen van wijlen Henrick van Spul en Lijsbeth Amelis van der Ynden en hun schoonbroer Jorden Willem Everits man van Hilleke

F319

Willem Wijnrick Marien

Willem Willem Willems

F349

Henrick Gerit Melis

Willem Jan van Merxsel

Hubrecht zoon wijlen Emont nat zoon wijlen Dirck van Gemert

F351v

Hubrecht z w Emont nat z w Dirck van Gemert

Willem Janss van Merxsel

Mathijs Dirx die Smyt

F355v

Goyart Matheus Quedens man van Lana dt w Claes (Cool) van Strijbosch

Jan van den Panthelaer

Dirck nat z van Dirck van Strijbosch

F356

Henrick Alartss van den Panthelair

Jan Claess van den Panthelair

Jan Henrick Quedens

Bartram Jan Bartrams

F 357v

Willem Janss van Merxsel

Henrick Jacop Michielss

Aert Dirx die Visscher

F396v

Gerit z w Claess die Molner z w Gerit van der Lulsdonc

Jan die Guliker nat z w Jan van Loen

Wijlen Jan Kaerlis

BP R1226 1455-1456, f 434v

Goosen Ansem Goosens

F 550

Henrick van Espdonck rentmeester der Heren van Gemert

R1227 1456-1457

f44

Goyart Matheeus Quedens

Bertram Jan Bertrams

F239v

Amelis Thomas Melis van der Hofstat

Laureyns van der Spanck zoon w Goossen Bloc

Denijs Claess die Wever

F266v

Gerit Gerits van Vladeracken en zijn broer Jacop

Dirck van Ghemert (bezit een hoeve)

F296

Jan Amelis Gerits

Jan Janss van Loen alias die Gulicker

F315

Aleyt Aert Vogelers

Dirck Gevartss van Strijbosch

Denijs Claes sWevers

F324

Willem zoon w Henrix van der Hallen x Yda

Matheeus(+) en Henrick(+) zoons w Willem van der Rijt x Liesbeth Marselis van Hoghen Aerle

F324

Gerit zoon w Henrix van der Hallen x Yda

F 327

Dirck Henrix van den Hoernic

Willem Janss van Mercsel

Aert Kaerels

F327v

Hilleke wed van Everart Arntss van den Vossenberghe

Peter, Luten des Yegers swager ( bezat een deel in Luten Peters aude hove) en zijn broer Jan

F327v

Meeus Meeus van Dieperbeke

Willem van Ponsendale

F331

Goossen Janss van Acht

Marselis Henrick Rovers

Dirck Goossenss van den Hornic

F350v

Dirck Goossens van den Hoernic

Rutger Henrix van Heyst

Marselis Henrix Rovers

F381

Luytgart Gerits van der Meer heeft opgedragen aan Lijsbeth Roelof Lanen een huis, erf, hof en aangelag groot een lopense, aen die Deel naast ’t water die Rips, 9-3-1457

F381

Luytgart had dat huis verkregen van Willem nat zoon w Willem sVolres

R1227 f 413v

Aert Yewaen Godevartss had in erfpacht gekregen van Dirck Dirx van Hezewijc, man van Lijsbeth en Henrick die Cleirck, man van Kathelijn (dochters van w Dirck Pluchaze x Jut Jan Fyssien) ¼ deel in een hoeve, Mortel om 3 mud rog Ghemertse maat op Lichtmis (Aert bezat al ¾ deel)

F 413v

Willem Willem Willem Barniers

Dirck van der Aahorst

F413v

Kathelijn wed van Henrick die Cleirck en haar zoon Peter en haar schoonzoon Daniel Henrick Danelsz, man van Aleyt

F 414

Jan z w Udeman die Wolph

Wautger van der Eenswinckel

Willem Dircx van Grotel

Claes van den Vlinkenvloghe

Jacop van Beke nat zoon van Jan van Beke

F416v

Claes van Coelen man van Mechteld wed van Aert Bremme

Claes Willem Heynen soens soen van Rode alias Claes Heylensoen

Jacop Marselis Lu

BP R1227 1456-1457 F432

Jan Gieliss van Bladel weduwnaar van Kathelijn Jan van der Beke

Lijsbeth Jans van der Beke

Heer Goossen (priester) zoon van Henrick Eynssen zoon w Ansem Maessoen

F497v

heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

F490 dd 10-5-1457

heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert, verhuurt voor vier jaar vanaf Pinksteren l.l. aan Henrick van Espdonc en Gerit van Vorendael de grote en kleine tienden toebehorende aan de investiet van Bakel, Doerne en Ghemert (libere ad jus decimale habendas)

R1228 1457-1458

f55, f77

heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

f77 f77v

Floris Janss van Vijveycken had een deel van de hoeve Ten Broek aent Boekout te pacht gekregen van heer Yewaen van Cortenbach commendator van de Balije van den Biesen van de Duitse Orde, heer van Ghemert

f189v

heer Jan van Vijfeycken, vicarius perpetuus van Nuwelant

Claes van Heelair man van Mechteld dt w Jan van Vijfeycken

F189v

Floris Janss van Vijfeycken

Laureyns Tielmans

Peter Jan Huben

F 189v

Floris Jan Vijfeyckens

Mechteld Marselis van der Doezeldonck (+) (uit Helmond) was de vrouw van w Floris van den Viveycken van Ghemert

F201v

Jan Goossen Smeeds van Aerle

Ansem Aert Kathelinen

F295

Jan van Ricstel nat zoon w Jan Kemerlinc en zijn dochter Kathelijn en zijn schoonzoon Jan van Dommelen man van Margriet

F295

heer Dirck van Geldrop investiet van Fouz en zijn nat zoon Goyart van Geldrop

Floris Janss Viveeycken

F295

Aert Spierinc man van Heilwich nat dt w heer Dirck van Geldrop, investiet van Fouz

Peter Jan Huben

F297

Hadewijch Gielis van der Spanck

Everart Janss van Vaerlaer

Gielis Janss van Vaerlaer

F301

waterloop die Royspe

F361v

Dirck Aertss van der Heelderdonc

Amelis van der IJnden

Amelis zoon w Aert Baeliu (Baliaert?) zoon w Thomas

Goyart van Geldrop nat zoon w heer Dirck van Geldrop, priester

F339

heer Claes van der Dussen, commendator van ’t huis van Ghemert

Henrick van Espdonc

F345v

heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

Daniel Danielss van Tuyftheze

F346v

heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

R1229 1458-1459

f67v

Beel wed van Marten Aert Berwout en haar dochter Marie

Goyart Goyarts van Erpe (bezit de hoeve Kyebomen)

F135

Gerit Henrick Artss

Wouter Bremmen van Aerle

Jacop Henrix van der Lijnden

Alart Alart Willem Wijnkenss

F137v

Matheeus Gerit Melis soens soen

Laureyns van den Loect

F141

Henrick van der Lijnden zoon w Jan Lemmens

Wouter Aert Bremmen

Jacop Henric van der Lijnden

F156

Hubrecht Emontss van Ghemert

Jacop Molneers(+)

Thomas die Scriver zoon w Thomas van Hazelbosch man van Liesbeth Peter Jan Zwenelden

Goessen en Willem, zoons van Henrick Stewich

F156

beemd op die Roeyspe

F210

Laureyns van den Broeck nat zoon w Wouter van den Broeck

Leunis Janss van Gemerde

Heer Jan Brunync van de Duitse Orde

F214v

Jan van Rijxtel nat zoon w Jan Kemerlinc

Peter Jan Huben

F214v

Goyart nat zoon w heer Dirck van Geldrop investiet van Fouz

Aert Spierinc man van Margriet nat dt w heer Dirk voornoemd

F 264v

Aert van Papendonc,

Willem Hendrik Maessoenssoen van Ghemert,

Henrick van der Espdonc

F 264v

Hoeve “die hoeve ten Hoeve” d.i. ten Hove bij de kerk

F271v

Jonkvrouw Agnes wed. van Henrick Becker en haar kinderen: Claes(onm), Zeger (onm), Henrick (onm), ende Jonkvrouwen Margriet, Jenneke en Lijsbeth (onm)

F271v

Pacht uit de hoeve “tgoet op Strijbosch”

Willemke dr w Jan die Weyer

Dirk Janss van Gerwen, man van jonkvrouw Lijsbeth Robbert van Grevenbroeck

F271v

T goet “die Haseldonc” leenroerig aan de heerlijkheid Gemert, vroeger van w. Henrick Becker

F281

Ansem Dirk Smeeds,

Willem Peter Claess,

Aleyt Jan Broeckmans,

Jan Jan Broeckmans

F281

Henrick en Jan zoons w Willem Henrick Maessoenssoen, bezitten een hoeve, vroeger van w Henrick van Espdonc, en goederen van w Emont Dirx van Espdonc, onder Gemert en Boekel

F281

Aert Peters

Lijsbeth wed van Jan Karlis

Henrick Janss van Espdonc

F281

Peterke nat zn w Jan Peterss van den Overscot

Hilleke nat dr w Henrick Peterss van den Overscot

F282v

Herbert Brant zn w Henrick, weduwnaar van Agnes Peter Janss dr, en zijn zoon heer Henrick Brant en zijn schoonzoon Marten Claes Martens man van Kathelijn

F282v

Willem en Jan zoons van w Willem Henrick Maess,

Henrick Janss van Espdonc

F286

Willem Boudewijn Bernierss bezit een huis op Espdonck

Willem van Ponsendael

F289

Bertram Jan Bertramss

Goyart Mathijs Goedens

Henrick Janss van den Ham

R1230 1459-1460

f37

Dirck Aertss van der Heelderdonck

Ancem Aertss van der Heelderdonck

Roelof Gerit Rolofss

F128v

Emont Emontss van Mercksel

Dirck Janss van der Poerten

F204

Wouter Bremen nat zn w Aert Bremen [lees: Bremme ?]

Peter nat zn Jan van den Kyeboem

Jan van den Doren zn w Jan van den Doren van Vechel

F209v

Heer Claes van der Dussen, commendator van Gemert

F211

Dirck Jan Portmans

Ansem nat zn w Jan Tax

Willem Willem Jegers

Goyart van Lancvelt

F224

Kartha dr van Yewaen van Tricht

Henrick van Aerle

Gerit van Vorendael

F224

Goyart, Margriet, Heilwich en Katelijn nat kind. w heer Dirck van Geldrop, priester, en van Kartha Yewaens van Tricht

R1230 1459-1460 F261

Joost Wijnrick Gerits

Aert Janss van der Oesterbraken

F273v

Henrick Hermanss van der Heyden en zijn zoon Dirck

Jan Goossen Wolfs

Pacht uit o.a. den Roespecker

F281

Jan zn Goessen Smeeds alias van Aerle

Henrick Janss van Espdonc

Henrick, Willem en Jan zoons w Willem Henrick Maessoenssoen

F281

Henrick Janss van Espdonc

Amelis van Boechem

F282

Alart Willem Willem Wijntkens

Lijsbeth wed Willem Willem Wijntkens

Erfde van haar neef Jacop Spierinc

F282

Jan van Bruheze

Everaert van Haendel

F287

6-2-1460, Goesen Henrick Steenwech krijgt bij deling tegen zijn broer Willem een huis van w Jan van Gemert

f304v

Jan Goyartss van Bijstervelt man van Yda Aert Andries dt

Jan de jonge zn Jan Voderaert

Bertram Aerts van Haendel

F304v

Henrick Goyartss van Bijstervelt

F321v

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirk van Ghemart

Willem Janss van Mercksel

Willem Willemss van Mercksel

F357v

Heer Claes van der Dussen, commendator van Ghemert

R1231 1460-1461

F20v namenindex

Peter Janss van Strijbosch

f48

Goyart van Lancvelt

Ancem nat zn w Jan Tax

Willem Willem Jegers

Dirck Jan Portmans

F73v en 74

Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester, en van Kartha Ywaen van Tricht

Henrick van Aerle

Gerit van Voerendael

F89v

Goyart Goyarts van Erpe bezit de hoeve Kiebomen

Leunis Leunis van Erpe

F119v

Henrick Goosenss die Wolf, man van Mechteld Dirx van Herent

Goessen Goossen die Wolf

BP 1460-1461 F180 dd 19-1-1461

Heer Goessen Henrick Ansems, priester, verkoopt aan zijn zuster Marie een huis, erf en hof aen die Beke

F192v

Jan Philip Philipss van der Aa

Mathijs Mathijs Selen, man van Aecht dt van Laureyns Peters x Marie Philip Philips van der Aa

Dirck Willemsn van den Fellenoert

F200v

Philip van Weelde nat zn w Jan Philipss geeft in erfpacht aan Wouter Bremmen nat zn w Aert Bremmen een huis in die Haghe aan ’t water die Ruyspt

F200v

Jan zn Philip van Weelde

F211v

Duitse Orde

F276

Henrick van der Espdonck rentmeester van Gemert

Mathijs die Hoeze

De windmolen in Gemert

F278

Ancem en Dirk zoons w Jan van Beke

Aert van der Heelderdonc

F278

Engel, vrouw van w Jan van Beke

R1232  1461/1463

f20v

Wouter Jans die Lange

Goyart van Lancvelt

Henrick Janss die Lange

F21 dd 14-1-1462

Goossen Goossens die Wolf heeft opgedragen aan zijn broer Henrick een hoeve (huis, erf, schuur, schaapskooi, hof en aangelag) die Goossen verkregen had van Henrick

F54

Willem Henrix van den Loect

Dirck Peter Peters

Jan en Amelis zoons van w Amelis van der Hofstat

F164v

Aert Vrient zn w Lucas Meeuss

Goyart Goyarts van Erpe

Henrick van der Espdonc

‘t huis van Gemert

F 360

Henrick Jacopss Vos

Floris Janss van den Vijfeycken

Adriaen van Uden zn w Aert Stamelaert

F360v

Henrick van der Espdonc

Baet Fellenoerts

F385v

Heer Claes van der Dussen, provinciaal van de Balije van de Biesen van de Duitse Orde

De Duitse Orde bezit een hoeve in Haendel, pachter is Roelof van der Beersdonc.

F385v

De Duitse orde bezit een hoeve in Mildschot, pachter is Peter die Smyt, en nog een hoeve in Mildschot, pachter is Jan van den Zande

F385v

De Duitse Orde bezit een hoeve op Grotel onder Bakel en Gemert

F387

Willem Willem Janss van Mercxsel

Peter Janss van Mercxsel

Jut, wed Willem Befkens en haar kinderen: Claes, Aert en Thomas

F387

Willem, Wijnrick, Jut, Margriet en Lijsbeth kinderen van w Claes Befken

Jan Geritss die Vrieze

F387

Lambert Jan Corstiaenzn

Jan Gilliss die Doncker

Mathijs nat zn Dirk Smeeds

F396

Dirck Aert Tielmans, man van Peterke nat dt w Jan Peterss van den Overscot

F396

Henrick van Espdonc, bezitter van een hoeve

  1. Emont Dirx van Espdonc, bezat een goed

f396v

Henrick en Jan zoons w Willem Henrick Maessn

Ansem Peter Wauthems

F398v dd 29-7-1463

Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch verkoopt aan Servaes Aertss van Haendel 2/3 deel in den Polbeempt aan de waterloop die Ruysp

R1233  1463/1464

f28

Jan Henrix Jans van den Ham

Lucas Donker, man van Kathelijn Henrix van den Ham

F28

Peter van Driel, man van Jacoba Henrix van den Ham

Bertram Jan Bartramss

Willem Jan Monix

F78

Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest en Mechteld

F131v

Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest en Mechteld

Everart van Haendelt, weduwnaar van Mechteld voornoemd

F131v

Steynskens kijnder

Willem van Ploesterdonc

F156v

Dirck Janss van Gerwen

Aert Beerwout

F183v

Willem zn w Bodo Barnierss en zijn broer Dirck (Espdonc)

F217v

Broeder Jan van Gemert, predikheer in Den Bosch, zn w Lambert van der Roest

F217v

Henrick Mannart

Willem Janss van der Duysterdonc

F238 namenindex

Jan Jans van Strijbosch man van Margriet Lucas Goyart Lucas

R1234  1464/1465

f51

Jan Boudewijn Baecks, man van Margriet Barnier Fyens

De zusters van Orthen in Den Bosch

F90v

Het Groot Ziekengasthuis in Den Bosch

Lijsbeth Ghevartss van der Heyden

Dirck Janss van den Bleke

F105

Jan zn w Willem van Eyck en Aecht Jan van Ghemert

Dirck Willems die Weder, man van Margriet dt w Willem van Eyck en Aecht

F105

Lippert van Eyck

Cornelis nat zn w heer Jan van Eyck, Investiet van Helmont

Pacht uit de heerlijkheid van Gemert

F116

Everart Aertss van Haendelt

Claes, broer van Everart

F139v namenindex

Gevart van Strijbosch

F157

Dyngna wed van Gerit Willem Barnierss

Jan Willem Sweders, broer van Dyngna

F183v

Dyngna wed van Gerit Willem Bernierss

Willem Willem Bernierss van Erpe en zijn zusters Hilleke en Sophie

F183v

Bertout van Autheusden, man van Hilleke Willem Bernierss

Henrick Henricks Slangen (= die Lange) en zijn broer en zuster Jan en Hadewijch Slangen

F183v

Thomas Janss van der Zantvoert

Jan Amelis Gerits

Jan Wouters Cnoep

F183v

Willem Fyen

Goyart Dirx van Gemert

Pacht uit het goed Ten Hoghen Aerle (van Goyart)

F183v

Willem Bernyers alias Fyen

Goyart Peters van Lancvelt

F260

Henrick, Leunis en Dirck (en w Jan) zoons van w Jan van den Kelre

Dirck Wouters van den Rodeacker

F260

Een hoeve van Peter Boedeken Hoet tussen Jan die Horter en de gemeynt

F276v

Hubrecht zn w Emont nat zn w Dirck van Ghemert

Willem van Mercsel

Aert Steenweg

F300 en 301

Amelis Willems die Jeger

Peter Dirx Tymmerman en zijn zoons Jan en Amelis

F300 en 301

Goyart Aelbechss

Dirck van den Loeken

Dirck Everart Claess

R1235  1465 – 1466

F34v

Adam Janssn man van Jenneke nat dr van Jan Ijsbrants en van Mechtelt, nat dt van Mechtelt Jan van der Vondervoort

f34v

Aert nat zn w Goyart van Ghemert

f40

Aert Steenwech belooft aan Hendrik Selen zijn schoonzoon man van Geertruyt dat hij een hoeve op Espdonc zal vesten aan zijn dochters Geertruyt, Aertke en Sophie.

Espdonck te leen hangende aan het huis van Gemert.

f79v

Jan Janss. van Gemert en zijn natuurlijke zoon Lenart. (Jan had een testament gemaakt 6 okt. 1460 bij notaris heer Willem Spierinc,priester.)

F165v

Jan en Liesbeth kinderen van w Jan Karels

F165v

Jan Thomas Geritssn man van Hilleke nat dt w Henrick Peters van der Overschot

Hendrick en Jan zoons van w Willem Henrick Maessn

F165v

Henrick van der Espdonc(+) bezat een hoeve onder Gemert en Boekel

Emont van der Espdonc Dirxsn bezat goederen onder Gemert en Boekel

F165v

Hoeve Espdonc

Huis, erf, hof, vrou Lysenacker, den Boghartsacker, een stuck beemt, een wei eusel, land dat Roetstuck groot elf lopense, 4 lopensen land tegenover het huis over de straat, een stuk akker en beemd “Aben bosselkijn”, een stuk akker en wei Pedelershoeve onder Boekel

2 buunder beemd die Honsdonc onder Boekel

½ buunder beemd den Adenbeempt

1 buunder beemd Woutersbuenre

½ buunder beemd die Scijndeldonc

½ buunder beemd den Doetswech onder Boekel

F166v

Heilwich wed van Ansem Aerts van der Heelderdonc

Tielman Henrix man van Lijsbeth Dircx van den Bleeck

F167

Jenneke dt w Mathijs van der Rijt en Lijsbeth Dirck van den Bleeck

Michiel die Smyt zn w Aert van der Heelderdonc

F236v

Adriaen van Uden

Henrick Jacop Vos

R1236  1466-1467

F10

Berthout van Autheusden

Henrick Gerits die Gheyster

Jan Dircx die Vrieze

F22

Peter van Merchsel

Goosen Wolf man van Lijsbeth Peter van Merchsel

R1236 1466-1467 f109 (regest Jan T)

Rutger van Arkel een erfpacht van 8(?) malder rogge maat van Gemert van en uit een perceel bij de Kyeboem genaamd der Nonnenacker naast de gemene weg, van en uit een stuk grond op de Audestraet naast het erf van Arnt Vrient van Beke, van en uit een stuk grond gelegen bij de Kemenade naast het erf van Arnt Vrient van Beke aan een kant en een eind, welke erfpacht Rutger overgaf (?) aan Adam Janssn man van Jenneke nat dt van Jan Ysebrants; voorheen van (?) Jan zn w Heyman Willems

7 juli 1467

F81

Henrick van Espdonc

F198v en 217v

Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert

De Duitse Orde bezit vier hoeven in Grotel onder Gemert en Bakel

F198v

Anthonis en Peterke kinderen van Claes Spierinc

Lijsbeth en Geba dochters van Adam Marcelissn die Lu

F198v

Jan Willem Steenwech

Jan Adam die Lu

Goyart Dirx die Lu

Henrick Henrix van Uden

F 198v

Dirck Henrix van Uden

Willem Jan Willems

Heer Roelof Janssn die Bever, priester

F 198v

Heer Jan Janssn die Bever, priester

Jonkvrouw Hadewich Jan die Bever

Zuster Arkenraet Symon die Hoesch

Zuster Aleyt Henrix Monix

F203 dd 7-8-1467

Aert Stanssen van der Locht draagt op aan Lenart Peter Noyts een huis, erf hof, schuur en aangelag aan den Mortel; den Brugacker in den Aerle en den Eyckacker

F203 dd 7-8-1467

Lenart Peter Noyts verhuurt voor 6 jaar vanaf nu aan Aert Stansen van der Locht voornoemd huis etc en voornoemde ackers voor 2 steen vlas tot hekelen bereid en 6 mud rog Gemertse maat op Lichtmis

F203v

Geertruyt wed van Bertout Arntssn van Haendel en haar zoon Henrick

F203v

Jan Willem Sweders

F249

Ancem Janssn van Leenen (Leeuen?)

Peter Dircxs

Dirck van Laken

Jan Adam Jan Daems

R1237 1467 – 1468

F5

Heer Aert van der Dussen commendator

4 hoeven van de Duitse Orde in Ghemert en Bakel

F5, 5v

Henrick en Hadewich, Henrick en Jacop kinderen van Ghijsbert Dirck Ghijzels

F7

Henrick Bertouts van Haendel

F16 en 48v en 70

Heer Aert van der Dussen coomendator van het huis van Gemert

F70

Peterke en Anthonis kinderen van w Claes Spierinc

Jan Spierinc man van jonkvrouw Lijsbeth dt w Marcelis die Lu

F134v

Ansem en Henrick zoons van w Jan Berch

f134v

Schepenen in Gemert anno 1444 ;

Dirc die Smyt ; Heijn Arts; Heyn vander Hofstad; Jan vanden Hoirnic; Jan vander Zande; Jan Wautgers; Willem van Ovenken;

F218

Ancem Janssn van Leenen (Leeuen ?)

Aert van der Heelderdonc

Jan Everart Grieten

f257

Jkvr.Kathelijn van Bruheze non van Hoydonk

Goyart van Gemert Dirxs

Goyart van Rode

Claes van Lymborch

F260

Aert Steenwech, bezit een hoeve, leengoed

F282 namenindex

Jan van Strijbosch

1468 – 1469

F32

Gerit zn w Dirck Robbert en Barbara

F47v

Everart van Hanelt

Goossen Dirx van der Poirten

Henrick Jansn die Lange

F81

Michiel Dirx van Loeken

Aert Jan van Havens, man van Yda nat dt w Henrick Goyarts van Gemert

F100-100v

Gerit Henrix van der Hallen man van Yda Aert Peters van den Hoevel

Jan van Leenen (of Leeuen) van Gemert

Symon Jan Eynskens

F107

St Gerlachs kasteel-altaar in het woonhuis van w Jan en Hubrecht van Ghemert (broers)

Heer Jan van Doysborch, rector van dat altaar

F140

De commandeur van Ghemert

F141

Gemert, Heer Arnt van der Dussen, commendeur van Gemert

F203 Gemert

Heer Aert vander Dussen, commendator in Ghemert en zijn dienaar Dirck van Colen

F219v Gemert

Willem Engbertssn die Hoern

Aert Lodewijk Smollers

BP 1468 – 1469 F249 Gemert

Aleit Aerts van der Hoffstat (bezit een huis … aen Boechout)

Heer Jan Henrick Ansems, priester

Rover Hendrick Roverssn

F297 Gemert

Willem Willemssn die Jeger

Heer Gerit van Hyen, priester

F310v Gemert

Jan, Adam, Willem, Margriet, Goyart, Wouter, Marcelis en Alveraet, kinderen van w Jan die Luw

folio 327v, 328 dd 14-4-1469

Lenart natuurlijke zoon wijlen Jan van Gemert

Margriet en Lysbeth dtr wijlen Jan van Gemert

Jan zoon (wijlen Willem van Eijck x Agatha Jan van Ghemert)

327v, 328

Hoeve ter Voertynen of ten Waude van kinderen van wijlen Jan van Ghemert

F328 Gemert

Dirk die Weder, man van Margriet dt w Willem van Eyck x Aecht Jan van Ghemert

F328 Gemert 14-4-1469

Lenart nat zn w Jan van Ghemert heeft opgedragen aan Lijsbeth en Margriet, dochters van w Jan van Ghemert die hofstat in den Walbeempt, die Lenart verkregen had volgens testament van zijn vader

F351 Gemert

Gerit van Voerental, man van Heilwich nat dt w heer Dirck van Geldrop, priester en van w Kartha dt van Yewaen van Tricht

F351 Gemert

Hendrik van Aerle

Goyart, Margriet en Kathelijn nat kinderen van w heer Dirk van Geldrop, priester en van w Kartha Yewaensdt van Tricht

F351 Gemert

Dierxke en Marie dts van Jan Kocs alias van Rode

Hendrick Henrick Kuyst

Jan zn w Gerit van Voerendael

1469-1470

F17v Gemert

De zusters van Kaudewater

folio 40 Gemert, 26-1-1470

Aert Steenwech belooft aan Hendrik Selen zijn schoonzoon man van Geertruyt dat hij een hoeve op Espdonc voor de a.s. vasten zal vesten aan zijn dochters Geertruyt, Aertken en Sophie, ten overstaan van de leenmannen. (Espdonc te leen hangende aan het huis van Gemert)

F76 Gemert

Lijsbeth Rolof Lanen

Luytgart van der Meer dt w Geertruyt van der Meer

Delyaen nat dt van Goossen Danelssn en van Yda Rolof Lanen

F76 Gemert

Yda nat dt van Delyaen nat dt van (Goossen Danels en van Yda Rolof Lanen) en van Jan Dirx die Smyt

F104 Gemert

Heer Aert van der Dussen, commendator van de Duitse Orde te Gemert

F148v Gemert

Peter Jan Huyben

Jonker Willem van Gent

F156 Gemert

Willem die Wert van Ghemert

F193 Gemert

Heer Aert van der Dussen, commendator van Ghemert

De Duitse Orde bezit vier hoeven in Gemert en Bakel

F193 en 193v Gemert

Henrick en Jacop en Hadewych kinderen van (Ghijzel Dirck Ghijzels x Katherijn)

f 242 en 242v

Goyart nat zoon wijlen heer Dirk van Gheldrop priester en van Kartha Yewaens dt van Tricht. Goyart is weduwnaar van Margriet nat dr wijlen Jan van Kriekenbeek. Uit het huwelijk van Goyart en Margriet: Dirk, Jan en Yewaen

F242 Gemert

Henrick van Aerle

Goyart, Margriet, Heilwich en Katherijn, natuurlijke kinderen van wijlen heer Dirk van Geldrop, priester en van Kartha Ywaensdt van Tricht

F242 Gemert

Henrick Henrick Kuyst, pacht uit het gericht van Gemert, etc

F316v en 317 Gemert

Henrick Goossen Wolf, man van Mechtelt nat dt w Dyrck Stijnen, weduwe van Woutgher Artssn

Michiel Aertssn van der Heelderdonck en Jan Aertssn van der Heelderdonck, broers

F317 Gemert

Jan Janssn van Heist

Claes Lucas Claessn

Goossen zn van (Henrick Goessen Wolf x w Lijsbeth, zijn eerste vrouw)

F365 Gemert

Willem Bodo Berniers

Dympna sLangen

F424v Gemert

Peter Hendrick Matheussn, man van Aleyt Sweelden

Ancem Henrix van der Heze

Marten Henrick Teeussn van Bakelair

f456 dd 19 mei 1470

Lambert de Bruijn heeft opgedragen aan Everart Janss van Verlaer de erven “die Strijbosch” naast de hoeve van Haendelen en strekkende van de gemeynt der heren van Gemert met harde grond tot den Pedel.

Lambert die Bruyn had die hoeve “die Strijbosch” gerechtelijk gekocht in Ghemert van Goyart Janss vander Sande, man van Lijsbeth Christoffel Peter Kersmaker.

1470-1471

F40v Gemert

Ansem zn w Jan Loenen zn w Wouter van Eellekom

De Predikheren in Den Bosch

Willem Janssn van Ryetvoirt

F222v Gemert

Jan Everart Everart Grieten

Mechtelt wed van Weltken (=Wautger) Arnt Katherinen

F222v Gemert

Wouter Wouter Janssn van Leenen

F228v Gemert

Adriaen Ancem Spruyt

Jan Wouter Cnoeps

De kinderen van w Geertruyt van den Berge

f228v

Jan Voederarts

Amelis Maessn van der Hostat;

Everart Corstiaens van den Mortel

F264 Gemert dd 4-5-1471

Heer Aert van der Dussen, commendator van het Huis van Gemert van de Duitse Orde, verkoopt aan Philip nat zn w Philip van Geldrop een cijns van 16 ½  rijnsgld, half op 1 september en half op 1 mei uit alle goederen van de Balije van de Biezen in de meierij van Den Bosch

F264 Gemert

Philip nat zn w Philip van Geldrop geeft aan vrouwe Jut wed van heer Heyman van Drueten het vruchtgebruik in deze cijns. (De Duitse Orde kan na de dood van Jut de cijns lossen met 297 rijnsgld)

folio 271v

Goyart van Erpe (bezit de hoeve Kyeboom)

Jenneke van Middegael dochter wijlen Goyart natuurlijke zoon wijlen Arnt van Middegael.

F287 Gemert

Dirk Gerit Vos, man van Aleyt Aert Pouwels van den Venne

F327v Gemert, dd 26-10-1470

Heer Aert van der Dussen, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde verkoopt aan Philip nat zn w Philip van Geldrop een cijns van 17 ½  rijnsgld op 1 september half en half op 1 maart uit alle goederen van de Balije van de Biesen in de meierij van den Bosch

folio 340v

Margriet Jan van Gemert

Jacop Jacops vander Hugenvoirt, man van Lijsbeth Jan van Gemert

Henrick(+) en Berthout (+) zoons van wijlen Jan van Ghemert x Margriet Hogarts van Bruhese

F340v Gemert

Dirk die Weder

Gregoris Laureyns Everitssn

F350v Gemert

Jan Lambert Janssn

Jan Aert Janssn

Henrick Meeus Goyartssn

f377

Amelis Henrick Stoven van Gemert;

Gherit Thomass van der Eycken;

Gerit Wouters van den Bosch

F383 Gemert

Jan Alartssn van den Panthelaer

Claes Dirx van der Poirten

1471-1472

F33v Gemert, dd 20-12-1471

Ancem Ancemssn van Strijp heeft opgedragen aan Jan Janssn van den Cruyce een huis, erf, hof en stuk bouw- en weiland op Strijbosch, aan die Leygrave en een heiveld bij het huis

F68v namenindex

Henrick Jan Strijbosch

Joost Jan Strijbosch

F82v Gemert

Sophie dt w Jan van Merchsel

Emont en Hubrecht (beide + voor 1472), zoons van w Emont van Gemert

Claes Jan Alartsn van den Panthelaer

F17 Gemert

Hillegart weduwe van Jan die Guyliker

Broeder Jan van Gerwen zn w Thomas Luden, Predikheer in Den Bosch

F147v namenindex

Peter Jan Strijbosch

F195 Gemert

Dirck Peter Dirxs

Jan Dirck Smeeds

F219v

Peter Aert Peter Hermans

Agnes en Hillegont dts w Dirck Janssn

F238 Gemert

Dirck Janss van Gerwen, man van jonkvrouw Lijsbeth dt w Robbert van Grevenbroeck, bezit tgoet ter Hazeldonc

F252 Gemert

Jacoba Peter Emonts, wed van Roelof Janssn en haar dochter Hillegont

F252 Gemert

Aert Peter Hermans

Jan van den Steen

Jan Alartssn

  1. Emont van der Hoeven

Peter Aert Peterssn

F268v Gemert

Heer Aert van der Dussen, commendator van het Duitse Huis van Gemert

F298 Gemert

Jan zoon van (w Jans van Loen alias die Guliker x Hillegont Willem Zaelden)

Jan Michielssn

Dirck, Gerit, Lijsbeth en Herman nat kinderen van Herman Dirx die Molneer van Vught en van Lijsbeth Gevarts van der Heiden

F298 Gemert

Lijsbeth Gevarts van der Heiden

Herman zn w Gerit nat zn w Herman Molneer van Vucht

F320 Gemert

Peter Peter Janssn (van Ghemert)

F324v Gemert

Jan Lambert Janssn

Jan Aert Janssn

Henrick Meeus Goyartssn

F333

Jacob zn van (w Dirck Peters x Hillegont Peter Emonts) man van Jut Jan die Ghier

Jan Alartssn van den Panthelaer

F333 en 333v

Emont en Hubrecht (beide + voor 1472), zoons van w Emont Dirx van Ghemert

F333v

Agnes en Hillegont en Aleyt dts van Dirck Janssn x w Heylwich Peter Emonts)

Peter zn van (Aert Aertsn x w Mechtelt Peter Emonts)

F333v

Peter Aert Peters

F342v Gemert

Heer Aert van der Dussen, commendator van Ghemert

F371v Gemert dd 3-8-1472

Dympna Jan Langen dochter geeft in erfpacht aan Marselis Ancem Korstiaens een huis, erf, hof, schuur en aangelag, groot 7 ½ lopensen, aen den Fellenoert; strekkende van een straat.. tot Goessen Wolfskijnderen stege en drie zillen beemd aan die Aa.

F376 Gemert

De tafel vd H Geest in Ghemert

1472-1473

F10 Gemert

Jan Willemsn van Eyck

Dirck Willemssn die Weer

Henrick van Uden

F10 Gemert

Hoeve ter Vordijnen of die hoeve ten Waude vroeger bezit van w Jan van Gemert

F54 namenindex omgeving Eindhoven

Jan zn van w Jan van Strijbosch en Luytgard Peter die Moelleneer

F93v

Jonkvrouw Lylia wed van Henrick van Esdonck

Jan Willem Weers

F138v en 139v namenindex

Peter Janss van Strijbosch

F172v Gemert

Lenart nat zn w Jan van Ghemert

Willem Bernyers alias Fyen

F172v Gemert

Margriet en Lijsbeth dts w Jan van Ghemert

Jan Willemsn van Eyck

Dirck die Weder

F172v Gemert

Hoeve ter Voertijnen of Ten Waude, vroeger van w Jan van Gemert

F266 Gemert

Heer Gerit van Hyen, priester

Willem Willems die Jeger

Jacop Goossen Janssn

1473-1474

F35 en 35v Gemert

Agnes nat dt w Willem Vulres

Willem Willem Aelbrechts (+), man van Agatha nat dt (w Willem Vulres x Yda Jan Smeeds) en hun kinderen Gerit, Willem en Jan

F35v Gemert

Yda Jan Snijders

F50v namenindex

Gevart Janss Strijbosch

F74v Gemert

Joffr Wauterke Jan van Bruheze, non in onder vrouwen munster te Roermond

Dirck Janssn van Bruheze

F87v, 190v, 289v

Heer Aert van der Dussen, commendator te Gemert

F92 namenindex

Gevart van Strijbosch

F171v Gemert

De zusters van Orthen in Den Bosch

Peter Peter Peterssn

F172 Gemert

Henrick van Hildesem

F172v Gemert

Marselis Claes sHazen

Corstiaen Geritssn van Voerendael

f172v Gemert

Hendrik van Aerle;

Baet Yewaens van Tricht en haar nat. kinderen Goyart, Margriet, Heilwich en Katerijn, verwekt door heer Dirk van Geldrop, priester;

Goyart van Geldrop weduwnaar van Margriet Jan van Kryekenbeek en zijn kinderen Dirk, Jan en Yewaen.

F195 Gemert

Bodo zn van (Willem Bodo Bernyerssn x Heylwich Corstiaens Scoemansdt), man van Katherijn dt w Dirck van Amstel, onlangs getrouwd.

F221v Gemert

Peter zn w (Arnt sHoesschen x Mechtelt Peter Emont van den Hoeve)

F221v Gemert

Emont Emonts van den Hoeve

Peter, Hillegont en Sophie, kinderen van w Aert Peterssn

F226 namenindex

Peter Jan Strijbosch

F352 Gemert dd 1-2-1474

Aert Henrick Venmans, weduwnaar van Lijsbeth Wauter Bremmen van Gemert, heeft opgedragen aan Jan Henrick Kuyst 1/5 deel in huysinge, hoevinge en aangelag van w Wauter Bremmen in die Hage aan die Roeps

F380 Gemert

Adriaen van Uden zn w Arnt Stamelaert van Uden

Henrick Jacop Vos

F381 Gemert

Jan Alartssn van den Panthlaer

Peter Aert Petersn

F381 Gemert

Jan Wauters die Lange en zijn naaste bloedverwanten: Wautger Wautgersn die Snijder, Dingen Jansdt die Lange, Herbert Henrick Goyartssn man van Danielke Jan Scholl

F381 Gemert

Jan Ansem Korstkens

1474-1475

f9-9v

Jonkvrouw Lijsbeth wed Goossen Heym en haar kinderen Jan, Henrick, Hillegont en haar schoonzoon Peter zoon wijlen meester Gerit van Vladeracken man van jonkvrouw Sophie

f 9

Dirk Dirks van Gemert bezat een hoeve

F100v Gemert

Jan van Loen zn w Jan van Loen alias die Guliker nat zn w Jan van Loen

Jan Machielssn

F100v Gemert

Dirck, Gerit, Lijsbeth en Herman nat kinderen van Herman Dirx die Molner van Vucht

Herman zn w Gerit voornoemd

Jan Michiel Janssn

F134v Gemert

Goyart Goyartssn van Erpe bezit de hoeve Kyeboem, pachter is Henrick Lemmens

F134v

Aelbert Dirx van Beerze

F150v Gemert

Philip die Weelde nat zn w Jan Philipssn weduwnaar van Geertruyt nat dt w Peter van den Hoevel, en hun dochter Heilwich

Wouter Bremmen nat zn w Aert Bremmen

F158 Gemert

Jan Willem Sweders

Henrick Bertout Arntsn van Haendel

F199 Gemert

Aert Jan Voegeleers (van Gemart)

F230v Gemert

Heer Aert van der Dussen, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde

F306v Gemert

Jan Aert Heermans, man van Heylwich Wouter Bremmen van Gemert

Gerit Zebertsn van der Herstraten

f 307v

een hoeve op Esdonk vroeger van Goyart Berwout nu van Margriet wed van Henrick Willemss;

Gerit Gerits van Vladeracken man van Sophie dt van wijlen Hendrik Willems en Margriet;

Willem zoon van wijlen Henrick Willems en Margriet

Aert Berwout

1475-1476

F32v namenindex

Gevart Jan Strijbosch

F69v Gemert

Hillegart wed van Jan van Loen geheten die Guliker en haar zoon Willem

F69v

Mathijs Haeck

Amelis Jan Maessn

Jan Thomas Templeers

F72v Gemert 15-12-1475

Aert Claes Steenwech heeft opgedragen aan Dirck Janssn van Bruheze zijn deel (geërft van Goyart Dirx van Ghemert) in een huis en een hoeve bij de kerk met beesten en huisraat.

F72v Gemert 23-2-1476

Dirck Jansn van Bruheze heeft opgedragen een huis en een hoeve bij de kerk aan Henrick Celen

F91 Gemert 21-1-1476

Luytgart wed van Dirck van Gemert heeft opgedragen aan Dirck Janssn van Bruheze en Peter Goyartssn van Lancvelt haar tocht in een hoeve etc voor het huis van Dirck van Gemert

F91 Gemert, 23-2-1476

Dirck Janssn van Bruheze en Peter Goyartssn van Lancvelt geven die hoeve over aan Henrick Gerit Celen

F91 Gemert dd 23-2-1476

Dirck nat zn van (w Dirck van Gemert x Luytgart)

F92 Gemert dd 23-2-1476

Dirck Janssn van Bruheze en Peter en Goyart, zoons van w Goyart van Lancvelt hebben opgedragen aan Henrick Gerit Celen hun deel (geërft van w Goyart zn w Dirck van Gemert x Luytgart) in het Hogehuys en in een hoeve daarvoor (leengoed)

F93v Gemert

Heer Aert van der Dussen, comendator van Gemert

F101 Gemert

Jan nat zn w heer Gerit van Eyck investiet in Beeck

Heer Jan van Attendoren, pastoor in Gemert, Bakel en Doernen van de Duitse Orde

F101v Gemert

Willem Gerits

Henrick van Espdonc

En de kerkmeesters van Gemert

Mr Hubrecht Henrick Celen

F109 Gemert

Eva Jan van der Nedart, weduwe van Goossen van der Poirten

Marie Henrix van Etteren

F158 Gemert

Jan Symon Janssn, man van Katherijn Gielis van Vynckel

Jan, Jenneke en Ida kinderen van w Jan Bernyerssn

F224v Gemert

Joost Arntsn van den Berge, smid van Gemert

F243 Gemert

De Predikheren van den Bosch

Het huis van Gemart van de Duitse Orde

f271v Gemert

Te Voerdynen alias te Waude aan die heide vroeger van Jan van Gemert nu van Jan Willems van Eyck en zijn schoonbroer Willem die Weder

F271v Gemert

Jacop Jacops van der Hugenvoert, man van Lijsbeth Jan van Gemert

Jan Willemsn van Eyck

Dirck Willems die Weder, man van Margriet Willem van Eyck

F271v Gemert

Margriet Jan van Gemert

Jacop Jacops van der Hugenvoert

Henrick en Berthout (beide + voor 1476) zoons van w (Jan van Gemert x Margriet Hogart van Bruheze)

F272 Gemert dd 21-6-1476

Jan zn w Jan Voderart koopt den Lyesbeempt aan die Vondervoert (hij heeft daar al een erf)

F288 namenindex

Gevart en Peter zoons van w Jan Strijbosche

F308 v Gemert

Henrick Celen, hertogelijke rentmeester van Den Bosch

Jan Heyme

F335 Gemert

Jan Alartssn van den Panthelaer

Claes Dirx van der Poerten

F271v Gemert

Die hoeve te Voerdijnen alias ten Waude aan die heyde, vroeger van Jan van Gemert, nu van Jan Willems van Eyck en zijn schoonbroer Dirck Willems die Weder

F381 Gemert

Jacop Dirck Petersn, man van Jut dt w (Jan die Gier x Hillegont dt Peter Emonts Emontssn van den Hoeve)

F387v Gemert

Goyart Goyarts van Lancvelt

Beel dt van mr Willem van den Bosch

F397, 397v en 398v Gemert

Goyart van Lancvelt

1476-1477

F13 gemert

Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester en van Kartha Yewaens van Tricht, weduwnaar van Margriet nat dt w Jan van Kryekenbeke en zijn zoons Dirck (Goyarts) en Yewaen.

F13v, 14, 38v, 39v, 112, 167v Gemert

Heer Aert vander Dussen commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde

f13v, 39v

Anthonis van de Velde man van Margriet nat dt van wijlen heer Dirk van Geldrop priester

F13v, 39v Gemert

Henrick van Aerle

Goyart, Margriet, Heylwich en Katherijn nat kinderen van w heer Dirck van Geldrop, priester en van Katherijn Yewaens van Tricht

F14 Gemert

Heer Jan vanden Clot, commendator in Gemert (vroeger)

f36v Gemert dd 3-10-1476

Jacop Jacops van der Hugenvoert, man van Lijsbeth Jan van Gemert heeft opgedragen aan Peter Goyarts van Lancvelt een huis….

Jan Laurens sPrincen ziet af van vernadering

F39v Gemert

Goyart nat zn w heer Dirck van Geldrop, priester en van Kartha Yewaens van Tricht, weduwnaar van Margriet nat dt w Jan van Kriekenbeke en zijn zoon Yewaen

f167v Gemert

vier hoeven van de Duitse Orde in de parochies Gemart en Bakel

f167v Gemert

Katherijn wed van Gijsbert Dirck Ghijzels en haar zoons mr Henrick en Jacop en haar dochter Hadewych

f190v Gemert

Goyart Goyarts van Erpe, man van jonkvrouw Adriana Gijsbert Pyeck en hun zoons Goyart en Walram bezitten de hoeve Kyeboem met visserijen etc.

f198v

Aertken wed van Gerit Gerit Fyen en haar kinderen Henrick en Oda en haar kleinzoon Gerit zoon van Leunis van Ponsendael en wijlen Aleyt Gerit Gerit Fyen

f199 Gemert

Noyt Willems van den Goer

4 mud rogge aan heer Gerit Jan Bernyers, priester, ter dotatie van missen in de kerk van Gemert

f199 Gemert

2 mud rogge uit erven in Gemert aan de armen van Gemert te leveren op de hoeve ten Broeck in Gemert

F199 Gemert

Jan Jan Bernyers

F210 namenindex

Peter Janss Strijbosche

F222 Gemert

Adriaen van Uden

Henrick Jacop Vos

Floris Jans vanden Vijfeyken

BP 1476-1477 F234v Gemert

Jan, Henrick, Daniel, Peter en Ambroos zoons van w Aert Janss van der Oesterbraken

Peter Jan Claessn, man van Sophie Aert Jan vander Oesterbraken

F234v Gemert

Broeder Jan Huben prior der predikheren in Den Bosch

Aelbert Aertssn die Cleirck

Heilwich Jan sBrouwersdochter

BP R 1246 1476-1477 f234v Gemert

Vertaling Geertrui van Synghel; zij heeft bij de langere stukken de betrokken personen met de rechtshandeling gecursiveerd en onderlijnd

Jan, Hendrik, Daniel, Petrus en Ambrosius, zonen van wijlen Arnold van der Oesterbraken, zoon van wijlen Jan van der Oesterbraken, en Petrus, zoon van wijlen Jan Claeszoon, man en wettig voogd van Sofie, dochter van wijlen Arnold van der Oesterbraken, hebben een weiland in de parochie van Gemert, op de plaats genaamd In die Campen, tussen het erfgoed van Hendrik Jacobszoon enerzijds en het erfgoed van Willem, zoon van wijlen Gerard Fyenzoon, en Hendrik van den Loect en enkele anderen anderzijds, welk weiland Arnold van der Oesterbraken van Jan Huben, prior van het Predikherenklooster in Den Bosch gekocht had, erfelijk overgedragen aan Albert, zoon van wijlen Arnold de Clerck, ten behoeve van hem en van Heilwich, dochter van wijlen Jan Brouwers.

De genoemde broers en hun zwager hebben een stuk weiland van 1 maat genaamd een zille (een dagmaat) in de parochie van Gemert op de plaats genaamd In die campen, tussen het erfgoed van Wolter van der Hostad enerzijds, strekkend vanaf een weiland genaamd Der Herenbeempt van Gemert tot een weiland van wijlen Arnold van der Oesterbraken en nu van Albert, zoon van wijlen Arnold de Clerk, en Heilwich, dochter van wijlen Jan Brouwers, en dat van wijlen Arnold van der Oesterbraken was, erfelijk verkocht aan Albert ten behoeve van hem en van Heilwich.

Albert heeft beloofd aan Peter, zoon van wijlen Jan Claeszoon, twee mud rogge Gemertse maat en negen stuiver alsmede 65 gouden peters.

De broers en hun zwager hebben een huisplaats met aangrenzende tuin van wijlen Jan van der Oesterbraken, dan van Arnold van der Oesterbraken, zijn zoon, nu echter van de genoemde broers en van Petrus, zoon van wijlen Jan Claeszoon, hun zwager, in de parochie van Gemert op de plaats genaamd Aen den Hoevel, in de plaats genaamd Dat Laer, tussen het erfgoed van Amelius Stoven enerzijds en tussen het erfgoed van Elisabeth Sconenszoon anderzijds, strekkend vanaf de gemene plaats naar het erfgoed van Jan de Coman, erfelijk verkocht aan Anselm, zoon van wijlen Goeswinus Ansemszoon. Zij beloven waarschap aan Anselm, behalve voor de jaarlijkse grondcijns van drie stuiver.

Anselm heeft beloofd jaarlijks anderhalve mud rogge Gemertse maat en drie stuiver te geven aan Peter en Ambrosius, broers, gedurende een periode van zes jaar.

Anselm heeft beloofd 45 gouden peters te betalen aan Peter en Ambrosius, broers, over zes jaar.

F235 Gemert

Dirck Dircx die Decker en zijn broer Willem Dirx die Decker

Jan Jans Vilt, man van Mechtelt Dirx die Decker

F297v Gemert

Gerit Wouters vanden Bosch

F303 Gemert

Aert Henrick Kijnss

Jan Jans van Steyn

BP 1476-1477 F312v Gemert

Ancem Marcelis Ansems man van Katherijn Wautger die Snijder

Jan Symonss die Brouwer man van Ermgart Jan van Ryel

f316, 316v

Corstiaen Jan Korstkens man van Mechteld nat dt van wijlen Everart van Haendel;

Baudewijn Wouter Hermanss.

F319v Gemert

Jan Alartssn van den Panthelaer

Jan Symonssn die Brouwer man van Ermgart Jan van Ryel

BP 1476-1477 F362 Gemert

Jan, Henrick, Peter en Daniel en Ambroos zoons van w Aert van Oesterbraken

Peter Jan Claessn man van Sophie Aert van Oesterbraken

F362 Gemert

Goyart Goyarts vanden Bleken

Claes Claessn die Molner

1476 Den Bosch

Yewaen Goyartszoon van Geldrop tripmeker

1477-1478

F28v Gemert

Pauwels zn w Steven Mol x Mechtelt dt w Henrick Puytfins x Katherijn Ansems vanden Bleke

F28v Gemert

Willem Zaelden neve

Heylwich, Mechtelt en Hilleke en Henrick en Dirck kinderen van w Henrick Puytfins x Katherijn Ansems vanden Bleke

F28v Gemert

Dirck Tymmerman

Roelof Roelof Boyens

Henrick Steven Mol

f81 en 81v Gemert

Jonkvrouw Adriana wed van Goyart van Erpe en haar zoon Goyart bezitten de hoeve “t goet te Kyeboem”

F109 Gemert

Ancem zn van Wouter vander Hofstad x w Yda

Jan Dirck Smeds man van Geertruyt

F123v Gemert

Dirck Peter Dirx van den Borne

Jan Dirck Smeds

F209v, 330v, 377, 472 Gemert

Heer Art vander Dussen commendator van het huis van Gemart

F211v Gemert

Daniel Ancem Daniels

Jan Aert Janssn van Helvoert

F223v Gemert

Reymbout Daniel Gherijss man van Ida Claes Ydendochter

Goossen Goossens die Olyslegher

F293v Gemert

Margriet wed van Henrick Willems en haar kinderen Willem en Sophie (vrouw van Gerit Gerits van Vladeracken)

F293v Gemert

Claes Dirx vander Poirten

Pacht aan OLV kapel van Haendelt

F323 Gemert

Jan Knoep zoon van Wouter Cnoep van Gemert

Jan Dirck Smeets van Gemert

F330v Gemert

Heer Jan Clot commendator in Gemart (vroeger)

f451 Gemert

Everart Janss van Vaerlaer en zijn zoon Michiel bezitten de hoeve tot Strijbosch te Haendel tussen die hoeve tot Haendel en die lantweer van Boekel en met beider einden aan de gemeynt van Gemert

1477 Den Bosch

Yewaen zoon van Goyart nat zoon wijlen heer Dirk van Geldrop priester en van Katelijn Yewaens van Tricht; Goyart van Geldrop was gehuwd met wijlen Margriet nat dt wijlen Jan van Kryekenbeke

1478-1479

F3v Gemert

Jonker Willem van Gendt

Peter Jan Huben

Mr Henrick Molyman alias Bredebart

F3v Gemert

Eygendom der heren van Ghemert

F84v Gemert

Roelof Jan Zegers

F121v Gemert

Heer Aert vander Dussen, commendator van Gemert

F173v Gemert

Henrick Jacop Jacops (van Gemart)

F188 namenindex

Gevart en Peter zoons van w Jan Strijbosche

F190v en f191 Gemert

Willem Jans van Loen alias die Guliker

Claes Jans die Scuyter

Peter Peter Peters

F196v Gemert

De tafel van de H Geest

F214v Gemert

Ancem Dirck Smeedssn man van Jenneke Henrick Mannart

Broeder Jan van Gemert zn w Lambert van Ranst, predikheer in Den Bosch

F214v Gemert

Henrick Goossen sWolfssn van Gemert

Jan Dirck Smeeds

Aert Mickart

F283 Gemert

Symon Adam Jan Joerdens

Wautger, Jan, Thomas, Lijsbeth, en Wijfken (=Genofeva) kinderen van Jan Engbertssn

F283 Gemert

Jan, Jorden en heylwich kinderen van w Adam Jan Joerdens

F304v Gemert

Aert Jan Mickarts c.s.

Marselis van Paerweys zn w Dirck Heynensn

Bernier Willem Berniers

Henrick Laureyns die Goedeweert

F318 Gemert

Goossen Steenwech

Ansem Dirck Smeeds

1479-1480

f22

Goyart, Walram, Ghijsbert, Willemke en Heilwich kinderen van wijlen Goyart van Erpe en jonkvrouw Adriana Ghijsbert Pieck bezitten de hoeve Ten Kieboom

F59 en 95 Gemert

Heer Aert vander Dussen commendator van Gemert

f108 Gemert

Jan nat zn w Everart van Haendel, man van Sophie, nat dt w Goyart Peters van Lancvelt

Mathijs Dirx Tax

Dympna Willem die Kock

F119v Gemert

Commendator van Ghemert

f136v Gemert

Jan Willemssn van Marcksel

Goossen Steenwech

f199v Gemert

Peter Goyart van Lancvelt bezitter van de hoeve den Hogen Aerle half onder Gemert half onder Bakel

Margriet Jansdt van Gemert

F270v Gemert

Gerit Wouterssn vanden Bosch man van Henrixke nat dt w Jan van Heytenborck

Mr Jan Cocks en zijn zuster Dingen, wed van Gerit Fyen

F298v Gemert

Heer Aert vander Dussen commendator van het huis van Gemert der Duitse Orde

f358v Gemert

Goyart van Lancvelt, schout tot Gemert

F369v Gemert

Adriaen van Uden

f374v Gemert

Goyart Goyarts van Lancvelt bezit een huis in die Deele

Gerit Aert Yngramssn van Megen man van Luytgart Aert van Gheel

f374v

Goossen Goossen Steenwech

1480-1481

F82v, 176, 196, 309, en 365v

Heer Aert van der Dussen, commendator in Ghemert

F123v Gemert

De zusters van Orthen in Den Bosch

Aert Goossen Goossen Steenwech

Wouter Henrix van Broechoven

F123v

Die hoeve tot Espdonk deels in het gericht van Gemert en deels in het gericht van Uden

F124 Gemert

Wouter Peters van den Hoevel

F148v Gemert

De commendator van Gemert

F261 Gemert

Roelof Roelof Boyens

Willem Zaelden Neve

Katherijn wed van Henrick Puytfins

F261 Gemert

Heilwich, Mechteld, Hilleke, Henrick en Dirk kinderen van w Henrick Puytfins

F261 Gemert

Pauwels Steven Moll

Willem Janss van Loen alias de Guliker

F284v Gemert

Gielis Dirx van der Poorten en zijn broers heer Gijsbert en Dirk

F284v Gemert

Marcelis Heylwich van Pereweys

Aert Pedelman

Henrick Laureyns die Guedeweert

F284v Gemert

Rutger Hubrecht Jan Hermanss

Berthout Jan Bertouts

F299 en 299v Gemert

Willem, Dirk, Goyart, Jan zns w Bodo Bernyers

F299v Gemert

Willem Thomas van den Velde

F368 Gemert

Margriet Henrix van Nuwelant bezit die hoeve te Espdonck op Espdonck, belast met een pacht aan Jan heer Goyarts

F477 Gemert

Henrick Goossens die Wolff

Jan Dirck Smeeds

1481-1482

F56v Gemert

Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft in de hoeve Hogen Aerle

Coenraet Gerit Dagens

BP 1481-1482 F96v Gemert

Gielis zn w Henrick nat zn w Ancem Heynenzn

Willem en Dirck zoons van Eryt van der Beeck

F96v Gemert

Engelbert Beeren, man van Margriet Eryts van der Beeck

Lijsbeth en Margriet, dochters van w Eryt van der Beeck

F96v Gemert

Jan de Jonge, zn van Alart Janss van den Wijnboem

F118 Gemert/Bakel

Margriet Jan van Ghemert

Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve Hogen Aerle

F118 Gemert/Bakel

Jan Jans van Beek

Tafel van de H Geest in Gemert

F140v Gemert

Katherijn Mercelis Haertman

Wauter Janss die Snijder

Jan Gevartss van Strijbosch

F140v Gemert

Willem Hartmanssn Saester, grootvader van Katherijn Mercelis Haertman

Mr Jan Weers

F185v Gemert

Aert van Woersell, man van Sophie nat dt w Henrick van Esdonk

Roelof Jan Zegerssn

Joest Aertssn van den Berghe

F215, 229v, 259v, 274, 331v, 352, 422v en 582v Gemert

Heer Aert van der Dussen commendator in Gemert

F255v Gemert

Jan Willemssn van Marcsell

Weyndelmoet Aelbertss Vynck

Philip Goossens Steenwech

F255v Gemert

Goossen Steenwech, man van jonkvrouw Luytgart

F323v Gemert

De pytancie van de heren van het huis van Gemert van de Duitse Orde

F331v Gemert

Henrick en Thomas, zonen van w (Henrick Weyergank x Lijsbeth dt van (Rutger van der Heyden x Heylwich dt Lijsbeth Lobben)) waren keurmedig ten opzichte van het Huis van Gemert van de Duitse Orde, omdat hun moeder keurmedig was.

F352 Gemert

Henrick en Jacop zns (w Ghijsbert Dirck Ghijzels x Katerijn)

F352 Gemert/Bakel

De Duitse orde bezit vier hoeven in de parochie Gemert en Bakel

F365 Gemert

Dirk Dirk Yewaens, weduwnaar van Mechtelt nat dt w Emont Emontssn van Ghemert en zijn zoon Jan

F365 Gemert

Jan van Steyn

Roelof Zebert Donker

F378v Gemert dd 30-3-1482

Jan Heym verhuurt voor vier jaar vanaf Kerstmis l.l. aan Gerit Hoefnagel zn w Zibrecht een visgeweer (vroeger van Dirck van Ghemert) in Gemert bij Gemarder Geweer in die Aa bij die Serijs beemden om 2 rijnsgulden op Kerstmis

F384

Claes Lucas Claessn

Michiel Aertssn van der Heelderdonck

Marcelis Claes tzHazen

Jan Claes Lucas Claessn

F393 Gemert

Een sestersaet bouwland op die Mortelse kerkpaden verkocht voor 16 peters.

F393v Gemert

Henrick Daniel Nelen, man van Mechteld Aert Iewaens

Jan Aert Iewaens

F484v Gemert

Henrick zn w (Steven Moll, bontwerker x Mechteld Henrick Putefins)

Willem Zaelden Neve

Katherijn wed van Henrick Putefins en haar kinderen Hadewych, Mechteld, Hilleke, Henrick en Dirk

F484v Gemert

Goyart Goyarts van Lancvelt heeft nat kinderen verwekt bij Ermgart Jan sWolfs

F484v Gemert

Pauwels Stevens Moll

Roelof Roelof Boyenssn

F491 Gemert

Aleyt Arts van der Hostad

Peter zn w (Rover Henrixs x Lijsbeth Arts van der Hostad)

F547 en 547v Gemert

Lijsbeth Claes Janssn

Reymbout Daniel Gherijssn

Goossen Jan Goossens

F582v Gemert

Lucia wed van Gerit Metghens en haar schoonzoon Jan Henrix van den Steen, man van Lijsbeth

Willem Jan Aertssn

F626v Gemert

Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve Hogen Aerle

Willem Jans van Gerwen

1482-1483

F26 Gemert

Het Gasthuis van Gemert

F36 Gemert

Henrick Jansn van Nyvel, man van Jenneke dt van (w Ghijsbert Wouters x Jut Henrix Pantelaer)

Henrick Aerts Cuylman, man van Jut dt van (w Ghijsbert voornoemd x Jut)

F36 Gemert

Henrick Pantelaer (= voor 1483), man van Jut en haar dochter Jut wed van Ghijsbert Wouters

F36 Gemert

Jan Claes van den Panthelaer

F58v Gemert

Hadewich Willem Cockx

Mr Jan Cockx

F65, 134, 156v, 488 Gemert

De commendator van Gemert

F74 Gemert

Jan Dirck Smeeds, man van Geertruyt Jan Plevyers

Goyart Goyarts van den Bleke

F78v Gemert

Reymbout Daniel Gherijs

Gerit Goessen Goessenssn

F136 Gemert

Willem, Henrick, Jan en Lenart zns w (Jan Dirck Wellens x Aleyt) en hun schoonbroer Dirck Willem Zegers man van Margriet

F137v Gemert

Gerit Wauters van den Bosch, geheten die Yegher

Dirck Dirck Smeeds

F139 Gemert

Dirk die Cuyper zn w Gerit Henrick Artssn, bezit een huis … dat Cleyn Molenbroek aen den Fellenoort bij den Beverdijck

Jan Aertsn van den Slijck

F182 Gemert

Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert

F185 Gemert

Adriaen van Uden zn w Aert Stamelaert van Uden

Henrick Jacops Vos

Cornelis Peter Hoeben

F306v Gemert

Heer Aert van der Dussen commendator van Gemert

F516 Gemert

Heer Jacop Marsman, priester, investiet van Gemert, en zijn nat zn Jacop

1483-1484

F77 Gemert

Marten Michielssn die Smet

Tafel van de H Geest in Gemert

Jan Weers

F107v, 448 Gemert

De commendator van Gemert

F172 Gemert

Ida Lucas Goessensdt

Hadewich wed van Henrick van Hoevelsberch

F172 Gemert

Geertruyt wed van Goyart inden Zoemer

Agatha Goessens

F198 Gemert

Dirck Dirckx van Dryell, man van jonkvrouw Beel Arnt Vrient van Beke, bezit de hoeve den Beverdijck in den Deele

1483-1484 f198 Gemert

Margriet dt w (Alart Goessens x Fyssie)

Jan Aert Iewaenssn

F252v en 327 Gemert

Heer Marteliaen (Mathleo) van Eynatten (Enneten) commendator in Gemert

F296v en 301v Gemert

Heer Jan van Ennetten, commendator van het huis van Gemert van de Duitse Orde en zijn dienaar Hubrecht

F352 Gemert

Jan Goossens die Olysleger

Jan Aerts die Rassche

Aecht wed van Goossen Goossen dOlyslegers, broer van Jan Goossen Olysleger.

F451 namenindez

Henrick Strijbosch

1484-1485

F80 Gemert, dd 7-5-1485

Jan Heym verkoopt aan Leunis van den Velde een huis, erf, hof en boomgaard en een visgeweer aan Gemonder geweer in die aa bij die Serijsbeemden (vroeger van Dirck van Gemert)

F97v Gemert

De commendator van Gemert

F180 Gemert

Jonker Iewaen van Cortenbach heer van Keerbergen

Leunis van Lancvelt

Jan Rutgerssn van Erpe

F180 Gemert dd 30-12-1484

Goyart Goyarts van Lancvelt koopt een hoeve afkomstig van w Henrick Celen van Helmond naast het slotje van w Dirck van Ghemert

Goyart van de Zande zit als pachter op die hoeve

F180 Gemert dd 12-2-1485

Goyart Goyarts van Lancvelt geeft die hoeve (gekocht 30-12-1484) over aan Leunis van den Velde

F117 Gemert

Heer Marteliaen van Eynatten commendator in Gemert

F193v Gemert

Stans, Lucas, Jacoba, en Hadewych kinderen van w Lucas Stanssn van der Locht snijder

Aert en Peter, zonen van w Aert Stansn van der Locht

F193v Gemert

Jan Aert van der Steen

F193v Gemert

Jan Broecman zn w Daniel Nennen, bezat een huis in Boechout in de parochie Gemert

F193v Gemert

Jan, Hadewych, Ermgart en Lijsbeth kinderen van w Stans Aert Stansen van der Locht

Lenart Goebel Peter Noels van Boecout

F193v Gemert

Gobel Matheeus Quaertmans, broer van w Lenart Peter Noels van Boecout

F193v Gemert

Rutger, Mechtelt en Marie kinderen van w Rutger Tengelen

F198v Gemert

Aert Daniel Symons van Zoemeren, man van Lijsbeth nat dt w Dirck van Gemert

Goyart Goyarts van Lancvelt

F225v Gemert

Jan zn w Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guliker

Willem Henrix van der Hallen

Dirck en Beel kinderen van w Dirck die Smyt

F226 Gemert

Willem zn w Jan nat zn w Jan van Loen alias die Guliker

F274v Gemert

Dirck van den Fellenoort

Henrick Claessn Bloyman van Dynther en zijn zoon Claes

F277v

Jan Walram van Nydeggen man van Lijsbeth Willem van Ponsendael

Willem Boudewijn Bernyers

Aelbert Aerts die Clerck

F293 Gemert

Geertruyt wed van Henrick Jans die Lange

Jan Jans die Lange bezat een huis aan de Fellenoirde

Jan Willem Weders

F314v Gemert

Goyart Goyart Snabben weduwnaar van Lijsbeth Henrick Mannarts en zijn schoonbroers Ansem Dirck Smeeds, man van Jenneke H. Mannarts en Aert Aert Myckarts, man van Heilwich H. Mannarts

F402 Gemert/Bakel

Peter Goyarts van Lancvelt bezitter van de helft van die hoeve Hogen Aerle

Andries Henrix van der Merendonck

F418 Gemert

Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van de hoeve ten Hogen Aerle

Aert Peter Pels, man van Beel gerit van Achel en hun kinderen Heylwich en Agnes

F438v Gemert

Willem Janssn van Loen alias die Guliker

Jan Dyrck Smeeds

F 443v Gemert

Gerit Henrick Kuyst

Commanderij van Gemert

F480 Gemert

Wautger Jan Jan Claes van den Haechvenne

Jan Loyenen

Peter Jan Jan Claes van der Hachvenne

1485-1486

F86v Gemert

Peter Goyarts van Lancvelt bezit de helft van die hoeve ten Hogenaerle

F133 Gemert

Dirck Peter Dirx

Dympna Willem Weers

F143v Gemert

Heer Matiliaen van Eynatten, commendator in Gemert

F163 Gemert

Heer jan van Enneten, commendator van het huis van Gemert

F186v Gemert

Willem Jan Jans van Loen alias die Guliker

Jan Amelis Geritssn

Jan Dirck Smeeds van Gemart

F187 Gemert

Dirck Smeeds Dirckx

Jan Jan Jans van Loen

F200v Gemert

Jonkvrouw Margriet Jan van Gemert bezit een huis in die Molenstraet

Claes Dirx van der Poirten

F210v Gemert

Jan Alarts van den Pantelaer

Claes Dirx van der Poirten

F296 Gemert

Jonkvrouw Geertruyt wed van Henrick Celen van Helmont en haar kinderen Henrick, Jan, Dierxke, Gerit, Willem en Katherijn

F296 Gemert

Leunis van de Velde had een huis erf, hof en boomgaard in Gemert en een visserij bij Gemerder geweer in die Aa bij die serysbeemden verkregen van Jan Heym

1486-1487

F63v namenindex

Jan Gevartss Strijbosch

F128 Gemert

Ancem Wouterssn van der Hostat

Jan Dirck Smeeds van Gemart

F173v Gemert

De commendator van Gemert

F191v Gemert

Gerit Hoefnagel zoon van w Zibrecht bezit een huis aen die Plaitze

Coenraet Gerit Dagens

F248v Gemert

Heer Martiliaen van Eynatten commendator in Gemert

F328 Gemert

De zusters van Marienakker in Rossem

Lucas Thomassn van den Eycken

Aert Dirx van Espdonck

Willem Dirck Luyden

F328v Gemert

Ancem Dirk Smeeds man van Jenneke Henrick Mannarts

Henrick Jan Bernyers

Jan Dirck Smeeds

F417 Gemert

Yda Lucas Goessens

Peter zn w Jan geheten Coman Jan

F423 en 423v Gemert

Ancem Dirx die Smyt man van Jenneke Henrick Mannaerts

Jan Willem Weers

Jan Dirck Wouters

F423v Gemert

De zusters van Marienakker in Rossem

Henrick Willem Scandermans man van Heylwich Jan Bruninx

F423v Gemert

Marcelis Symon Hovelmans man van Yda Jan Bruninx

Luenis Lucassn van der Eycken

Katherijn Jacop Gevarts

F423v Gemert

Ancem Dirx die Smyt

Goyart Matheeus Quedens

Matheeus Denijs Henrick Aerts

BP 1486-1487 F451v Gemert

Roelof Zebert Doncker man van Luytgart Gielis Doncker

Ancem Jan heer Ansemssn

W Katherijn Gielis Doncker

F471 Gemert

Dirck Dirx die Smyt

F561 Gemertcommendator in Ghemert

1487-1488

F9 Gemert

Jan Dirck Bacxs van Aerle en Rijxstel

Jan van Aerle

Jorden Everart Petersn

F9v Gemert

Everart Claes Hanelt

F67v Gemert

Jacop zn w Ghijsbert Ghijsels, wijntapper, man van jonkvrouw Sophie Henrix van Espdonc

F67v Gemert

Willem Jan Barniers

F163 Gemert

Willem Janssn van Loen alias die Guyliker

Willem Jan Dirck Wellenssn

F163, 163v Gemert

Henrick, Jan, Lenart, en Geertruyt kinderen van w Jan Dirck Wellens

F163v Gemert

Dirck Wouterssn die Coster

Willem Jan Dirck Wellens

Peter Gerits vander Hallen

F168 Gemert

Commendator van het huis van Gemert

F200 Gemert

Ancem Dirck Smeds man van Jenneke Henrick Mannarts

Henrick Jan Bernyers

F223 Gemert

Henrick Gerits van Ewijck man van Katherijn Jan Roelofs

Gerit Roelof Gerits

F266 Gemert

Jan zn w Alaerdus vanden Panthelaer

Claes Dirck Poortmans

BP 1487-1488 f315 Gemert

heer Jan Aert Henrick Ansems, priester

Goyart van Gemert (+)

Gerit van Plees en zijn zoons Gerit en Goyart

Roelof van Meerwijk

BP 1487-1488 F315 Gemert

Jan Cocks en Marcelis die Haze uitvoerders van het testament van Barthout Jans van Heusden

Willem Saelden

Heer Jan Henrick Ansems priester

F320 Gemert

Michiel Michiel Jan Maessn

Jan Bertoutssn van Autheusden

F328v Gemert

Willem  Monix man van jonkvrouw Barbara Henrick Jan van den Ham

F329 Gemert

Henrick Jans vanden ham

Bartram Jan Bertramssn

Jan henrick Janssn vanden ham

Lucas Doncker man van Katherijn Henrick Jans vanden Ham

F329 Gemert

Peter van Dryel man van Jacoba Henrick Jan vanden Ham

Gijsbert Dirx Toelinck

F329 Gemert

Matheeus Denijs Henrix Arntssn

F333v Gemert

Peter Peters en Woutger Jan Woutgers

H Geestmeesters in Gemert (vroeger)

F333v Gemert

De zusters van H Maryenacker te Rossem

Leunis Lucassn

Jan Dirck Wouterssn

f392 Gemert

Goossen Steenwech verkoopt aan een sekretaris t.b.v. Goyart Goyarts van Lancvelt een stuk beemd in die gemeyn Campen aan het water die Roespe

1487 Den Bosch Dirk en Jan zonen van wijlen Goyart van Geldrop

1487 Den Bosch Barbara wed van Yewaen van Geldrop, tripmaker

1488-1489

F39 Gemert

Aelbert Aerts die Clerck

Jan Walram van Nydeggen man van Lijsbeth Willem van Ponsendael

F39 Gemert

Goossen Aerts die Clerck

BP 1488-1489 F63 Gemert

Yda wed van Henrick Henrick Ansems

Michiel Everarts van Vaerlaer

F88 Gemert

Het huis van Gemert van de Duitse Orde

F107 Gemert

Andries Alarts vanden Wijnboem

Thomas en Willem zoons van w Bruysten Schenarts

Jan Beck

f107v Gemert

Henrick Henricks van Uden

Jan Willems van Eyck

Dirk Willems die Weder

Jan Beck

F107v Gemert

pacht uit die hoeve ter Vordijnen alias die hoeve ten Woude

f144v Gemert

Jan van Attendoirn, pastoor der kerk van Gemart had een testament bezegeld

f154v Gemert

Bruysten Claes Geritssn, smid

Peter Aerts van Lancvelt

Jan Henrick Donckers

f154v Gemert

Peter Goyarts van Lancvelt bezit de hoeve ten Hogen Aerle en een huis aan de Moelenstraet

F198v Gemert

Claes Jan Jan Hanenssn

Claes Jacop Jan Beertens man van Jenneke Jan Jan Hanens

F198v Gemert

Aelbert Aert sClerxs

F226 Gemert

De zusters van OLV-acker te Rossem

Peter van Bijnderen alias die Hurter en zijn schoonzoon Wautger Aert Goessens

F226 Gemert

Marcelis die Haze

Lucas van der Eycken

F269 Gemert

Rutger Dirck Goessens bezit een huis aen den Hoevel

F269 Gemert

Leunis Willems van Ponsendael

Jan van Nydeggen zn w Walram, man van jonkvrouw Lijsbeth Willems van Ponsendael

F269 Gemert

Gerit Wauters die Jeger

F287 Gemert/Bakel

Henrick Janssn Mickart, Huybert Dirck Hubens en Aert Jans Mickart, tiendpachters

Heer Willem Arts, kapitteldeken in Oirschot, rentmeester van Echternach

F380v Gemert

Goyart van Lancvelt (bezit een huis in de parochie Gemert) en zijn dochter jonkvrouw Johanna

F405v Gemert

Mercelis Simon Heuvelmans

Jan middelste zoon van w Simon de Brouwer (filio medio)

1489-1490

f6 Gemert

Peter en Goyart zonen van w Goyart van Lancvelt

mr Goyart van de Velde, kanunnik in Den Bosch

f13v Gemert

Bruysten Aertssn van Oest

Henrick Michiels

Jan nat zn Gerit van den Waterbemd

F47 Gemert

Commendator van Gemert

F114 Gemert

Heer Jan vander Dussen commendator van het huis van Ghemert van de Duitse Orde

f140 Gemert

Goyart Goyarts van Erpe (+) man van jonkvrouw Adriana Gijsbert Pyeck bezitter van de hoeve Kyeboem en hun kinderen Goyart en Walram

f380v Gemert

Goyart van Lancvelt (bezit een huis in de parochie Gemert) en zijn dochter jonkvrouw Johanna

1490-1491

f6 Gemert

Peter en Goyart zoons van w Goyart van Lancvelt

mr Goyart van de Velde, kanunnik in Den Bosch

f6 en 6v Gemert

Ten Hogenarle van Peter (3/4) en Goyart (1/4) zonen van w Goyart van Lancvelt

f6v Gemert

die hoeve te Beverdijck van Dirck van Driel wonende in Mille in Gelre

BP 1490-1491 f50v Gemert

Gielis Henrick Ansems

Everart van Strijpe zn w Jan van Varlair (Everart van Strijbos ??)

F76 Gemert

Aert Jan Aert Janssn

Jan Lambert Janssn

Willem Jan Wellens

BP 1490-1491 F121v Gemert

Heer Jan Aert Henrick Ansems priester

Jan, Katherijn en Jenneke kinderen van Jan Jans vander Moelen x w Luytgart

BP 1490-1491 F122 Gemert

Roelof Jan Zegers

Bartout Jans van Heusden

Heer Jan Henrick Ansems priester

F122 Gemert

Jan Coeks

Marcelis die Haze

Jan Jans vander Moelen

f219 Gemert

Willem zn w Jan van Loen alias die Guliker

Dirck Dirck die Smyt van Gemert

F261 Gemert

Heer Matheliaen van Enneten commendator van het huis van Gemert der Duitse Orde

F261v Gemert

Aelbert Aerts die Cleirck

Jan Henrick Jan Bernyers

F262v Gemert

Michiel Everarts van Vaerlaer

Jan Henrick Jan Barnyers

f298v Gemert

Gerit Henrick Celen van Helmont

Katherijn Hendrick Celen van Helmont

Aert Steenwech bezat vroeger de hoeve Esdonc

f491v Gemert

Henrick Heym gemachtigd door O.L.V. klooster ..Cist. te Roermond

Jan Goyart van Schijnvelt

Wouterke Spierink dt van Jan van Venhuyse

Goyart van Gemert

1491-1492

BP 1491-1492 F38 Gemert

Jan gerits Hoefnagel

Roelof Zeberts de Doncker

BP 1491-1492 F95 Gemert

Jan Jans vander Moelen

Jan Aert Henrick Ansems priester

Roelof Jan Zegers

Jan Wijflet zn w Dirck van Gerwen

BP 1491-1492 F225 namenindex

Anthonis Peters Strijbossche, broer van Lenart

BP 1491-1492 F 231, 291v, 300, 306 Gemert

Heer Jan Henrick Ansems van Gemert, priester

F246 Gemert

Aert Aerts van Woensel man van Sophie nat dt w Henrick van Espdonck

Roelof Jan Zegers

f246 Gemert

Gerit Henrick Celen van Helmont

Thomas Coenraets van Beerze

Heer Aert vander Dussen commendator van Gemert

f246 Gemert

hoeve Espdonc vroeger van Aert Steenwech, leenroerig aan de Commandator van Gemert

f246v Gemert

heer Henrick priester, Jan, Gerit, Willem en Katherijn kinderen van w Henrick Celen van Helmont x jonkvrouw Geertruyt Steenwech, laatste vrouw van Henrick Celen

f246v Gemert

Jan Jan Kanapart

f257 Gemert

Jan Goyarts van Scijnvelt

Henrick Loyen

Jan Jans Beck

F269 Gemert

Heer Mathleo van Enneten commendator van het huis van Gemert

F287v Gemert

Commendator van het huis van Gemert

F509v Gemert

Willem Jans van Loen alias die Guliker

Barbara Jan Melisdt wed van Jacop sGoyen

Thomas Jan Melissn

F525v Gemert

Jan Alarts van Wijnboem de jonge en Henrick Alarts van Wijnboem, broers

F545v Gemert

Matheeus Jan Delis man van Joostken dt w Goyart van Boert x Dirxke

Jan Wauters die Snijder

F552v Gemert

Thomas Peters vanden Zande

Willem nat zn Jan Aert Truyen

1492-1493

F25 Gemert

Henrick, Willem, Jan, Lenart, en Geertruyt kinderen van w Jan Wellens

F25 Gemert

Aelbert Aerts die Clerck

Heylwich Jan sBrouwers dochter, vrouw van Gerit Jan Theeus

1492-1493 F25 Gemert

Jan, Henrick, Daniel, Peter en Ambrosius zonen van w Aert Jans vander Oesterbraken

Peter Jan Claessn man van Sophie Aert Jan vander Oesterbraken

F32 Gemert

Aelbert Aert sClercx

Claes Jan Jan Haenens

Claes Jacop Jan Beerten man van Jenneke Jan Jan Haenen

F32 Gemert

Jan Henrick Berniers

f35 Gemert

Kathrijn weduwe van Henrick Wolffs en haar zoon Goossen

F35 Gemert

Luytgart Jan die Doncker

F40 Gemert

Thomas Peters van den Zande

Dirck Dirx die Smyt

Rover Rover Henrix

F41 Gemert

Michiel Michiels Maessn

Gielis Wouter Ruevens

F64-64v Gemert

Rover Rover Henrix

Geertruyt wed van Aert Rover Henrix

f92 Gemert

Regularissenklooster in Maeseik

Dirck van Gemert

Goyart van Gemert

f92 en 92v Gemert

Wouterke Spierink dt van Jan van Bruheze verblijvende in een klooster in Roermond

Goossen Steenwech

f92v Gemert

zuster Sophie Jan van Bruheze in het regularissenklooster te Maeseijk

f116v Gemert

Roelof Jan Zegers man van Lijsbeth Dirck Ansems

F116v Gemert

Aert Aerts van Woerzel man van Sophie nat dt w Henrick van Espdonc en van Lijsbeth Dirck Ansems

Peter Ameliss Kaerls man van Katherijn dt w Henrick van Espdonc en van Lijsbeth Dirck Ansems

F116v Gemert

wijlen Dirck Ansems bezat een hoeve naast der here herberge

f165v Gemert

Goossen zn w Henrick Wolfs

Jan Willem Weders

Goessen zn w Goossen Wolfs

F228v Gemert

Dirck Lodewijch Dirxs

Peter Wouter Roefssn (+)

Jan van Leenen van Gemart

Aert Peters vanden Hoevel

F229 Gemert

Symon Jan Eynskens

Gerit Henrix vander Hallen

Marcelis Claes sHasen

F242v Gemert

Michiel Michiel Jan Maes

Jan nat zn w Bertout van Autheusden

BP 1492-1493, f338v Gemert

Aert Goossen Ansems

Dirck Dirx die Smyt

Reyneer Goossen Ansems

F351v Gemert

Jan zn w Jan vanden Laer en Katherijn de jonge dt w Marcelis Bremmen

f351v Gemert

Claes Jans vanden Laer

Jan Bremmen van Arle

Goyart van Gemert

Udo Jan Wijchens

F351v Gemert

Laureyns Wouter Bremmen

Katherijn en Mechtelt kinderen van w Jan Wijchens

F351v Gemert

Marcelis, Jan en Henrick zonen van w Jan Wijchens en w Katherijn Marcelis Bremmen de oude

F364 Gemert

Heer Martiliaen van Eyneten commendator in Gemert

F 391v Gemert

Bruysten Aerts van Oost

Henrick Michiels

Jan nat zn van Gerit van der Waterbeemd

Aert Dirx van Haubraken

F 391v Gemert

Michael Michielssn van Rikersfoert man van Yda

1493-1494

F37v Gemert

Groot Ziekengasthuis in Den Bosch (cijns uit die hoeve ter Asdonk)

Claes Langsmyt

F98v Gemert

Jan Dirx Smeeds van Gemart

Jan Wouter Knoep van Gemart

Gielis Wouter Rollofss

BP 1493-1494 f124v Gemert

Heer Jan Henrick Ansemss priester, oom van heer Jan Aert Henrick Ansems priester

Michiel Everartss van Vaerlaer

f139v Gemert

Rover Rover Henricks, huis aen Boekent

F139v Gemert

Geertruyt wed. van Aert Rovers en haar kinderen Adriaan, Beel, Aleit en Lysbet

BP 1493-1494 f150 Gemert

Reyneer Goossen Ansems

Gillis Wouter Ruevenss

F208v Gemert

Commendator van Gemert

f305 Gemert

Jan Beck

jonkvrouw Katherijn Jan van Bruheze non in Hoydonk

jonkvrouw Margriet Jan van Bruheze non in Bynderen

f305 Gemert

Goossen Steenwech

F312v Gemert

Willem Janssn die Lu

Jan Peterss van der Eycke

F320 Gemert

Coenrart Gerit Dagens

F320v Gemert

Dirk Peter Grieten, man van Heylwich Jan Fyen

Aert Aert Mickarts, man van Heylwich Henrick Mannarts

1494-1495

F108v Gemert

Marcelis van Weert, wonend in Gemart

F242v Gemert

Heer Martiliaen, commendator van Gemert

F272 Gemert

Dirck Wautgerss van Brelaer, man van Luca Willem die Lu

Henrick Sanders, man van Margriet Willem die Lu

F272 Gemert

Wouter die Lu

Herman, Dirck en Ghijsbert zonen van w Jan Donschouts

F272 Gemert

Eymbert Michiel Jan Maess

Mercelis Haesen

F298v Gemert

Hoeve die Kieboom van jonkvrouw Adriaen wed van Goyart van Erpe en haar kinderen

Personen Den Bosch

R1264, f151 personen Den Bosch, 1495

Michiel Michiel Henrick Ansems van Gemert

R1265, f157 personen Den Bosch, 1496

Michiel Michiels van Gemert, cremer

1495-1497

f6 Gemert

Rutger zoon van heer Willem van Erpe, ridder

Peter Goyarts van Lancvelt

Joffr Hadewijch Sluwen, non van Bynderen

Lambert Millinck

F35 Gemert

Jan Everartss van H…

Gielis Wouter Ruevens

f117 Gemert

Rover Rover Henricks

Thomas Peters van den Zande

F193v Gemert

Katherijn wed van Henrick die Wolff en haar kinderen Goossen, Geritken, Hadewijch, Aecht

Claes Dirx van der Poerten

F242v Gemert

Roelof Zeberts Donker

w Emont van Gemert

Jan van den Steen

F242v Gemert

Jan Dirck Dirck Yewaenss.

F262v Gemert

Willem (?), Lenart en Ricart zonen van w Henrick van den Tuyl en w Katherijn

Jan van Boert, man van Mechtelt Henrix van den Tuyl

F262v Gemert

Goossen Goossen Wolffs

F263v Gemert

Meeus Nyerens

Aleyt Jan melis

F273-273v Gemert

Heer Matiliaen van Eynatten commandater van Gemert

F304 Gemert

Jan Willems van Marck

Adriaen Stevenss van den Loe

F343v Gemert

Dirck Peter Dirxs, man van Heilwich Aert Corstkens

Engbert Michiel Jan Maessoen

F445v Gemert

Goossen Goossens die Wolff, man van Sophie Alart Wijnkens

Jan Ancems Bonenberch

F450 Gemert

Gerit Janss Sloetmeker

Willem nat zn van Jan Aerts

F537v Gemert

Claes Dirx van der Poerten

Jan Alartss van den Panthelaer

Ghijsbert Dirx Tolinx

F604v Gemert

Commendator van Gemert

F632v Gemert

Rover Rover Henrixss

Gheertruyt wed van Aert Roevers en haar kinderen Adriaen, Aleyt, Beel en Lijsbeth

1497-1498

F140 Gemert

Jan Everartss van Hanelt

Adriaen Stevens van den Loe

F146 Gemert

Een huis aan den Fellenoerde wordt in erfpacht gegeven

F146 Gemert

Borchart Roelof Everits van Vucht, man van Jut Joosten die Smyt

Jan die Smyt

f146v Gemert

Aert Jan Ansemss van Helvoert

Gerit Hogarts van den Ravenacker

F161v Gemert

Commendator van Gemert

F193 Gemert

Sophie Henrick Willems

Claes Dircx van der Poorten

Margriet wed van Henrick Willems en haar kinderen Willem en Sophie

F206 Gemert

Gerit en Amelis zonen van w Jan Melis

Ghijsbert Janss van der Zantvoert, man van Lijsbeth Jan Melis

F206v Gemert

Lenart Janss van der Hostat

F337 Gemert

Dirck Peter Claess man van Heylwich Jan Barniers

Jan Janss Barniers

F360 Gemert

Goossen Henrick Wolffs

Familie van Vijffeycken

Henrick Gerit Geynsers

Dirck Dirx Smeedszn

1498-1499

BP 1498-1499 F1v Gemert

Gielis Henrix Ansems van Gemert, man van Margriet Wouter Lathouwer

f27 Gemert

Katherijn wed van Leunis van de Velde en haar kinderen mr Gijsbert en Luytgart

F27 Gemert

Adriaen van Raveschot man van Aleyt Leunis van den Velde

F34 Gemert

De commenduer van Gemert heeft een geding tegen Henrick Stapparts

F115 Gemert

Lenart Goyartssn van den Bleeck

Aleyt Jan van Loen, wed van Jan Smeeds

F254v Gemert

Barthout van Huesden, man van Hillegont Willem Barnyers

Margriet van Huesden, nat zuster van voornoemde Barthout

F261 Gemert

Heer Mattiliaen van Eynatten commendator van Gemert

F405 Gemert

De commendator van Gemert (tienden in Nistelre)

1499-1500

F60v Gemert

Heylwich wed van Roever Roevers die Schoemeker en haar kinderen Dirck, Willem, Henrick en Heylwich en Hadewijch

f60v Gemert

Aleyt Aerts van der Hostat

Henrick Jorden Wauters die Rademeker

Margriet Roever Henrix

F156 Gemert

Goossen Steenwijch

Jan Beck

Broeder Cornelis Offermans uit Maeseyck

F216v Gemert

Aert Dirx van Ploesterdonck, man van Lijsbeth Aert Ghijben

F216v Gemert

Aert zn w Dirck van Ploesterdonck en w Agnes Aert Spruyt

Beemdje achter die Ploesterdonck

Ansem Marcelis Ansems

F246 Gemert

Jaargetijde voor het echtpaar Dirck van Gerwen en jonkvrouw Beatrijs (ouders van Jan van Gerwen) in de kerk van Gemert

f297v Gemert

jonkvrouw Geertruyt weduwe van Henrick Celen en hun kinderen Willem, jonkvrouw Katherijn vrouw van Cornelis van der Sargien en heer Gerit priester (1/2 hoeve op Esdonk)

f306v Gemert

heer Mattiliaen van Eynatten, commendator in Gemert

f336 Gemert

Cornelis Gielissn van de Sargien, schout in Maastricht, man van Catherijn Henrick Ceelen geeft zijn deel in een hoeve op Esdonc aan Jan Jans Kennepart

1500-1501

f71 Gemert

Goyart Jans van Aerle, man van Katherijn nat dt w Dirk van Gemert (testament)

f95 Gemert

Peter Goyart van Lanckvelt

joffr Hadewich sLuwen non van Binderen

Rutger Willems van Erpe

jonkvrouw Margriet Willem van Erpe

f119 Gemert

mr Thomas Jan Henrix Kuyst

Jan van Hels zn w Thomas Hoge

F131v Gemert

Jan Jan Wouter Voegels man van Yda Henrick Jan Barniers

Willem nat zn van w Jan Artss

F300 Gemert

hoeve het goet te Kyeboem van heer Gijsbert Goyarts van Erpe, priester

f315 Gemert

heer Mattiliaen van Eynatten, commendator van Gemert

f326 Gemert

Jan die Smyt

1501 Den Bosch,

Jan van Geldrop man van jonkvrouw Mechteld van Nulant wed van Jacob Gerits van Vladeracken